close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Інтеграція навчального процесу в системі креативної освіти

код для вставкиСкачать
Інтеграція вважається необхідним дидактичним засобом, за допомогою якого можливо створити в учнів цілісну картину світу, через інтеграцію здійснюється особистісно зорієнтований підхід до навчання.
Інтеграція навчального процесу в системі креативної освіти /
Упорядник Кузнєцова О.Г – Кр. Ріг, 2014.- с.63
Упорядник Кузнєцова Олександра Григорівна,
вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої
школи І - ІІІ ступенів №19, кваліфікаційна категорія
«Спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «Вчительметодист»
Автор у своїй роботі приділяє увагу проблемі формування та
розвитку творчої особистості молодших школярів шляхом
використанні інтегрованих уроків, адже інтеграція вважається
необхідним дидактичним засобом, за допомогою якого
можливо створити в учнів цілісну картину світу, через
інтеграцію здійснюється особистісно зорієнтований підхід
до навчання. Подає класифікація уроків зінтегрованого
змісту, вимоги та структуру таких уроків. Пропонує
планування та розробки інтегрованих уроків.
Рекомендовано вчителям початкових класів.
Рецензент: Пархоменко Т.А., заступник директора з навчальновиховної роботи КЗШ І-ІІІ ст. № 19
Затверджено на засіданні методичної ради (протокол №4 від
21. 04. 2014 р.)
1
2
Відділ освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради
Криворізька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 19
Криворізької міської ради Дніпропетровської області
Інтеграція навчального процесу в
системі креативної освіти
Із досвіду роботи
вчителя початкових класів
Кузнєцової О.Г.
Кривий Ріг – 2014
3
Зміст
1.Вступ………………………………………………………
2.Історичний аспект проблеми інтегрованого навчання
3.Педагогічна технологія інтеграції змісту освіти
4.Інтегрований урок як форма організації навчання у
початковій ланці освіти……………………………………..
4.1.Класифікація уроків зінтегрованого змісту
4.2.Мета інтегрованих уроків
4.3.Вимоги до проведення інтегрованого уроку
4.5.Стуктура уроку
4.6.Опорні схеми
4.7.Планування уроків.
4.8.Розробки уроків
5.Проектна технологія в інтеграції навчальновиховного процесу в початковій школі в системі
креативної освіти
6.Висновки
Література
4
Вступ
Інтегроване навчання надзвичайно актуальне. Воно
передбачає створення нової навчальної інформації
відповідно до нових технологій. Суть полягає в тому, що
дитина сприймає предмети та явища цілісно, системно,
емоційно.
Інтеграція – важлива умова сучасної науки і розвитку
цивілізації в цілому. Адже нинішня стадія наукового
мислення дедалі більше характеризується прагненням
розглядати не окремі, ізольовані об'єкти, явища життя, а їх
більш чи менш широкі єдності. Тож інтеграція, як вимога
об'єднання у ціле якихось частин чи елементів, вважається
необхідним дидактичним засобом, за допомогою якого
можливо створити в учнів цілісну картину світу.
Багаторічний досвід роботи вчених у галузі початкової
освіти дає підстави стверджувати, що розв’язання
проблеми особистісно зорієнтованої освіти і її
продуктивності пов’язане з інтеграцією змісту освіти.
Наукові дослідження показують, що інтеграція змісту
освіти багато в чому вирішує проблему зміцнення та
збереження психічного і фізичного здоров’я школярів,
сприяє підвищенню мотивації навчальної діяльності.
Ідея інтегрованого навчання актуальна, оскільки з її
успішною методичною реалізацією передбачається
досягнення мети якісної освіти, тобто освіти
конкурентоздатної, спроможної забезпечити кожній
людині самостійно досягти тієї чи іншої життєвої цілі,
творчо самостверджуватися в різних соціальних сферах.
Інтеграція вважається необхідним дидактичним засобом,
за допомогою якого можливо створити в учнів цілісну
картину світу. Через інтеграцію здійснюється особистісно
зорієнтований підхід до навчання, тому що учень сам у
змозі обирати "опорні" знання з різних предметів з
максимальною орієнтацією на суб’єктивний досвід, що
5
склався в нього під впливом як попереднього навчання, так
і більш широкої взаємодії з навколишньою дійсністю.
Особливо актуальними є справи інтегрування
різнопредметних знань у початковій ланці освіти, оскільки
для молодших школярів властиве нерозчленоване
сприйняття об'єктів навколишнього світу, без усвідомлення
їх історичних ознак. Системний аналіз складових цілого,
синтезуюче порівняння з іншими становить для учнів
значні утруднення. Одночасно ці операції лише
формуються у напрямку від загального до конкретного.
Актуальність проблеми пошуку раціональних шляхів
інтеграції різних дисциплін у процесі початкового
навчання посилюється також у зв’язку з
перевантаженістю школярів навчальними предметами,
тематичною однорідністю навчальних дисциплін,
необхідністю формування цілісного світогляду у
взаємозв’язку його елементів.
Винятково актуальним сьогодні є й формування
такого підходу до інтеграції у навчальному процесі
початкової школи, що враховує всі основні етапи, функції,
аспекти та фактори цього багатокомпонентного
педагогічного явища.
Історичний аспект проблеми інтегрованого навчання
Вперше поняття «інтеграція» було використано в ХVІІ
столітті
Я.А. Каменським у праці «Велика дидактика» : «Все, що
знаходиться у взаємозв'язку, повинно викладатися у такому
ж взаємозв'язку."»
Я. А. Коменський акцентував увагу на необхідності
«завжди і всюди брати разом те, що пов’язано одне з
одним». Необхідність інтегрованого підходу до організації
навчально-виховного процесу великий дидакт пояснював
таким чином: «Всі знання виростають з одного коріння навколишньої дійсності, мають між собою зв’язки, а тому
повинні вивчатися у зв’язках».
6
Його наступником був Й.Г. Песталоцці. У його творі
«Лінгранд і Гертруда» інтеграція розглядалась як метод
навчання.
Німецький вчений і педагог Гербарт виділив основні
етапи навчання ХVІІІ століття: ясність (зрозумілість);
асоціація; система (інтеграція) – можливість самостійно
скласти картину світу.
У ХІХ столітті К. Д. Ушинський зробив найбільший
внесок у розробку інтегрованих курсів. Він розробив
модель, структуру, напрямки інтеграції. Інтеграцією
письма і читання вченому вдалося створити аналітикосинтетичний метод навчання грамоти. Так, наприклад,
К.Ушинський вважав, що розвивати мову окремо від думки
неможливо, що мова не є щось відокремлене від мислення,
а, навпаки, є його творіння, розвивати ж слово перед
думкою навіть шкідливо, бо читання і запис слів, не
підкріплений конкретними уявленнями і образами, веде до
формалізму.
Більш вдалою була інтеграція за різними видами
діяльності, яку запровадив В.Сухомлинський у
шістдесятих роках, проводячи уроки мислення в природі,
що включали об’єднані знання з рідної мови, розвитку
мовлення, читання і природознавства. . Це - один з
найбільш вдалих прикладів інтеграції різних видів
діяльності з однією метою. Він рекомендував цілісне
ознайомлення через сприйняття, уяву, мислення і
мовлення, вважаючи, що розвиток мислення серед природи
сприяє кращому засвоєнню рідного слова в усіх його
барвах, виражальних засобах, а це збагачує пам’ять
дитини, сприяє успішному розумовому розвиткові.
Духовне життя дитини повноцінне лише тоді, коли
вона живе в світі гри, казки, фантазії, музики,
творчості. Без цього вона - засушена квітка.
(
В.О. Сухомлинський )
Тенденція уваги до проблеми інтеграції, започаткована
К.Ушинським та В.Сухомлинським, значно розширилася і
7
поглибилася в дослідженнях українських вчених –
Л.Варзацької, М.Вашуленка, О.Савченко, Н.Світловської,
І.Беха, І.Волкової, М.Іванчук та ін. Увага провідних
дидактів і методистів до проблеми інтеграції пояснюється
тим, що це об’єднання спрямоване на посилення
інформаційного змісту та емоційне збагачення
сприймання, мислення і почуттів учнів завдяки залученню
додаткового цікавого матеріалу, що дає можливість з
різних боків пізнати явище, поняття, досягти цілісності
знань учнів.
Важливим напрямком методичного оновлення уроків, як
зазначає О.Савченко, є проведення їх на основі інтеграції
змісту, відібраного з кількох предметів і об’єднаного
навколо однієї теми.
Нині ідея інтеграції змісту навчання приваблює багатьох
учених і вчителів у нашій країні за рубежем.
Переорієнтація суспільства на розвиток людини зумовили
якісно нові вимоги до вивчення шкільних предметів.
Дисциплінарна організація знань, що відповідала певному
історичному етапові, нині поступається місцем новій,
нетрадиційній.
Велика увага приділяється інтеграції знань у початковій
школі, оскільки, на думку М.Вашуленка, для цього існують
об’єктивні причини й передумови, зокрема:
 необхідність усунути перевантаження дітей;
 скоротити кількість навчальних годин протягом
тижня і вилучені години віддати для предметів
розвивально-виховного циклу;
 інтегрований курс у початкових класах може без
додаткових витрат вести сам класовод, оскільки
йому доводиться навчати школярів цих предметів у
традиційній ізоляції (на відміну від старших класів,
де інтеграція курсів вимагає переучування вчителя,
наповнення його знаннями з іншого предмета, що
інтегрують з тим, який він викладає
8
Інтегрований урок як форма організації навчання у
початковій ланці освіти
1.Інтегрований урок об’єднує блоки знань із різних
навчальних предметів, тем навколо однієї проблеми з
метою інформаційного та емоційного збагачення
сприймання, мислення, почуттів учня, що дає змогу
пізнавати певне явище різнобічно, досягати цілісності
знань. Такий урок спрямований на розкриття загальних
закономірностей, законів, ідей, теорій, відображених у
різних науках і відповідних їм навчальних предметах.
Головне місце на таких уроках відводиться елементам
творчого пошуку. У процесі проведення інтегрованих
уроків педагоги вміло й ефективно керують принципами
засвоєння і застосування знань, формують мислення
школярів, їхню емоційну та вольову сферу, моральні,
естетичні та світоглядні аспекти особистості, навчальні і
трудові уміння.
Творча активність дитини на уроці не виникає сама по
собі, її треба стимулювати, створювати відповідну
атмосферу.
Творчість учителя породжує творчість учня.
Найефективніший той урок, на якому на всіх і на все
вистачає часу й уваги, коли всім цікаво вчитись.
Можливості для інтеграції навчального змісту і
проведення інтегрованих уроків досить широкі. Усе
залежить від уміння вчителя синтезувати матеріали,
справді органічно пов'язані між собою, і вміння провести
інтегрований урок без перевантаження дітей враженнями,
щоб він підпорядковувався головній меті, а не був
безладною мозаїкою окремих картин .Тому слід спочатку
проаналізувати календарне планування, зіставити матеріал
різних предметів, визначити теми, близькі за змістом або
метою використання.
Слід враховувати те, що до проведення інтегрованих
уроків готуватися треба не лише вчителеві, а й учням. Для
цього їм пропонуються диференційовані завдання. Одні
9
учні за планом, наданим учителем, добирають додаткову
інформацію, інші працюють з тематичними словниками.
Деякі учні вчать вірші, готують інсценізації уривків з
художніх творів. Учитель перед проведенням уроку має
перевірити готовність кожного учня.
2.Класифікація інтегрованих уроків
1.Педагоги проводили дослідження, яке показало, що
інтегровані уроки, подібно до традиційних, можна
класифікувати за такими ознаками:
І. За дидактичною метою:
 Інтегровані уроки засвоєння нових знань;
 Інтегровані уроки формування практичних умінь і
навичок;.
 Інтегровані уроки узагальнення і систематизації
знань;
 Інтегровані контрольні уроки.
ІІ. За етапами навчальної діяльності:
 Вступні інтегровані уроки;
 Інтегровані уроки первинного ознайомлення з
матеріалом;
 Інтегровані уроки формування понять, вивчення
законів і правил;
 Інтегровані уроки застосування знань на практиці;
 Інтегровані уроки формування практичних умінь і
навичок;
 Інтегровані уроки повторення і узагальнення
матеріалу.
Інтегровані уроки можуть поділятися залежно від:
навчальних предметів, що інтегруються:
 урок рідної мови і мовлення з образотворчим
мистецтвом;
 урок рідної мови і мовлення з ознайомленням з
навколишнім світом (природознавством);
 урок рідної мови і мовлення з художньою працею;
10

урок рідної мови і мовлення з народознавством
тощо;
визначення мети уроку:
 урок з автономними цілями;
 урок з домінуючими та супровідними цілями;
місця проведення уроку:
 уроки, що проводяться у класній кімнаті;
 поза класом:
 урок у залі, музеї, на виставці; урок творчості серед
природи;
 комплексна форма (класна у поєднанні з
позакласною).
тривалості уроку:
 академічний урок;
 спарений (два-три 45- чи 30-хвилинних уроки);
кількості інтегрованих уроків:
 подвоєні (інтегрування змісту двох навчальних
предметів);
 потроєні (інтегрування змісту трьох навчальних
предметів)
Друга класифікація більш підходить до інтегрованих
уроків.Вивчаючи технологію (структуру) кожного типу
уроку вчитель повинен враховувати тему і зміст,
предметів, які інтегруються на одному уроці,
найдоцільніші методичні засоби і прийоми, конкретні
умови, в яких проводитиметься урок, рівень підготовки
учнів.
Інтегровані уроки розвивають мислення і мовлення
школярів, їхню увагу, пам'ять, спостережливість,
кмітливість, ініціативу, самостійність, наполегливість,
працьовитість, чуйне, уважне ставлення один до одного та
багато інших позитивних якостей особистості, які так
важливо закладати якомога швидше.
11
3.Мета уроків, побудованих на інтегрованому змісті
 створення передумов для різнобічного розгляду
учнями певного об'єкта, поняття, явища,
 формування системного мислення,
 збудження уяви, позитивного емоційного ставлення
до пізнання.
 формувати позитивне емоційне ставлення до
пізнання
 активізація їхньої пізнавальної діяльності ;
 підвищення якості засвоєння сприйнятого
матеріалу ;
 створення творчої атмосфери в колективі учнів ;
 виявлення здібностей учнів та їх особливостей ;
 формування навичок самостійної роботи
школярів з додатковою довідковою літературою,
таблицями між предметних зв’язків, опорними
схемами ;
 підвищення інтересу учнів до матеріалу, що
вивчається ;
 ефективна реалізація розвивально - виховної
функції навчання;
 Формування особистості, здатної розв’язувати
складні життєві проблеми.
4.Вимоги до проведення інтегрованих уроків.
Інтегрований урок, як і звичайний традиційний урок,
направлений на досягнення триєдиної мети. З урахуванням
цього загальні вимоги до уроку конкретизуються в
дидактичних, виховних і розвиваючих вимогах.
Дидактичні (навчальні) вимоги
 Чітке визначення задач кожного предмета, що
інтегруються на уроці;
 Раціоналізація інформаційного навчання уроку,
оптимізація інтегрованого змісту з урахуванням
соціальних і особистих потреб;
12

Раціональне поєднання різноманітних форм і
методів;
 Творчий підхід до формування структури уроку;
 Забезпечення оперативного зворотного зв’язку.
Виховні вимоги
 Визначення виховних можливостей навчального
матеріалу, діяльності на урок;
 Постановку тільки тих виховних завдань, які
органічно витікають із цілей і змісту навчальної
роботи;
 Формування життєво необхідних якостей:
охайності, відповідальності, самостійності,
уважності, чесності, колективізму та ін;
 Увага і гуманне відношення до учнів, до тримання
вимог педагогічного такту, співробітництво зі
школярами і зацікавленість у інших успіхах.
Розвивальні вимоги
 Формування і розвиток в учнів позитивних мотивів
навчально-пізнавальної діяльності, інтересів,
творчої ініціативи і активності;
 Вивчення та врахування рівня розвитку і
психологічних особливостей учнів, проектування
«зони найближчого розвитку»;
 Проведення інтегрованого уроку на
випереджаючому рівні, стимулювання нових
якісних змін у розвитку.
Вимоги
 Використання нових досягнень науки, передової
педагогічної практики, побудови уроку на основі
закономірностей навчально- виховного процесу.
 Інформація на уроці оптимальному співвідношенні
всіх дидактичних принципів і правил.
 Забезпечення належних умов для продуктивної
пізнавальної діяльності учнів з врахуванням їх
інтересів здібностей і потреб.
13







Зв’язок з раніше засвоєними знаннями і вміннями,
опора на досягнутий рівень розвитку учнів.
Мотивація і активізація розвитку всіх сфер
особистості.
Логічність і емоційність всіх етапів навчальновиховної діяльності.
Ефективність використання педагогічних засобів.
Зв’язок з життям, особистим досвідом учнів.
Формування практично необхідних знань, умінь,
навичок, раціональних прийомів мислення і
діяльності.
Формування вміння вчитися, потреби постійно
поповнювати об’єм.
5.Стуктура інтегрованих уроків
Структура інтегрованих занять може бути різною, залежно
від специфіки матеріалу, що інтегрується.
У плані-конспекті заняття необхідно вказати не тільки
тему та мету заняття, а й теми навчальних предметів, що
інтегруються, відповідно до календарного планування.
Майже в усіх типах інтегрованих уроків наявні такі
структурні елементи:
 Вступна частина.
 Перевірка домашнього завдання.
 Вивчення нового матеріалу.
 Закріплення нового матеріалу.
 Повідомлення домашнього завдання, закріплення
уроку.
Вступні інтегровані уроки передбачають
 Повідомлення учням теми, мети і завдань уроку.
 Мотивацію навчання школярів.
 Приймання й усвідомлення учнями практичного
матеріалу.
Інтегровані уроки первинного ознайомлення з
матеріалом включають
14
сприймання й усвідомлення учнями практичного
матеріалу,
осмислення зв’язків і залежностей між елементами
виучуваного.
Інтегровані уроки формування понять передбачають
вивчення нового матеріалу,
виведення законів і правил, тобто осмислення всього
вивченого на основі формування понять.
На інтегрованих уроках формування практичних умінь і
навичок головна увага звертається на виконання вправ під
час вивчення нового матеріалу (вступні мотиваційні та
пізнавальні вправи), первинне застосування нових знань
(пробні вправи;самостійні застосування учнями знань у
стандартних ситуаціях (тренувальні вправи за зразком,
інструкцією, завданням), творче перенесення знань і
навичок у нові ситуації (творчі вправи).
На інтегрованих уроках застосування знань на практиці
передбачається осмислення змісту послідовності
застосування, способів виконання дій, самостійне
виконання учнями завдань під контролем і з допомогою
учителя; звіт учнів про роботу й теоретичне обґрунтування
отриманих результатів.
На інтегрованих уроках повторення і узагальнення
матеріалу найбільша кількість часу відводилась на
відтворення та узагальнення понять і засвоєння відповідної
їм системи знань; узагальнення і систематизацію основних
теоретичних положень і відповідних ідей науки.
Структура інтегрованого уроку
Застосування інтегрованої технології висуває певні
вимоги щодо основних технологічних етапів
інтегрованого уроку.
І. Актуалізація опорних знань.
1. Підготовка до сприйняття.
Мета – сфокусувати увагу учнів, викликати бажання до
активної пізнавальної діяльності.
15
2. Опора на особистісний досвід школяра.
Мета – перевірити рівень самостійного опрацювання
учнями попереднього навчального матеріалу.
3. Розкриття пізнавального інтересу,
Мета – стимулювати пізнавальний інтерес школярів
шляхом включення завдань міжпредметного характеру.
ІІ. Цілепокладання
1. Формування пізнавальних мотивів навчання.
Мета – зацікавити школярів, сформувати позитивну
мотивацію до теми, що вивчатиметься на уроці.
2. Повідомлення теми, мети уроку.
3. Узгодження особистісного досвіду школяра з
навчальними завданнями міжпредметного характеру.
Мета – чітко визначити тему, мету уроку, показати місце
нового матеріалу в системі навчального курсу, у
взаємозв’язках з іншими шкільними дисциплінами.
ІІІ. Вивчення нового матеріалу
1. Виклад нового матеріалу учителями-предметниками.
Мета – забезпечити усвідомлення, сприйняття нового
матеріалу учнями, спрямувати самоорганізацію школярів
на застосування набутих знань у практиці.
2. Розкриття основних домінант уроку учителямипредметниками.
Мета – на основі міжпредметної взаємодії розкрити базові
змістові блоки навчального матеріалу.
3. Конструювання (моделювання).
Мета – практичне засвоєння матеріалу, досягнення
поставлених цілей уроку через конструювання
(моделювання) інтегрованих сцен, епізодів, текстів тощо.
ІV. Закріплення
1. Закріпленні нових знань і способів дій.
Мета – забезпечити зворотній зв’язок, контроль результатів
вивчення матеріалу, закріпити рівень сформованості знань
та умінь.
2. Цілереалізація.
Мета – підбити підсумок вивчення теми, здійснити аналіз
16
отриманих результатів, проаналізувати ступінь досягнення
навчально-виховних завдань.
3. Контрольно-оцінювальна діяльність.
Мета – визначити особистий внесок учнів у колективну
пізнавальну діяльність на уроці.
4. Залучення учнів до проектування наступного уроку.
Мета – на основі теми, мети наступного уроку визначити
його основні змістові та структурні компоненти, роль
школярів у їх реалізації.
17
Опорні таблиці до інтегрованих уроків
1 клас. Опорна таблиця для інтегрованої теми
„ Дерева нашої місцевості. Дуб “
Розвиток мовлення
Навчання грамоти
-Буква «Де».Читання
тексту про дуб
-Відгадування
загадок
Складання казки
про про дуб
Я і Україна
Образотворче
мистецтво
Як із жолудя вироста
дуб
Ліплення «»Гриби
під дубом
Лікарські властивост
кори дуба
18
2 клас. Опорна таблиця для інтегрованої теми
«Зима»
Читання
1. Читання народних
прислівїв і приказок, в
яких згадується калина.
2. Читання віршів
українських поетів про
калину.
3. Складання кросворду
про калину.
Розвиток мовлення
Складання казки про
калину
1.Чому калина має
червоні ягоди ?
2. Чому калині
подобається Україна ?
Я і Україна
Музика
Розучування хороводу
Ой є в лісі калина
19
1. Знайомство із
народними звичаями і
обрядами, повязаними
із калиною.
2.Калина - лікарська
рослина ( про що
може розповісти лікар
)
3 клас. Опорна таблиця для інтегрованої теми «Калина»
Читання
1. Відгадування загадок
2. Читання народних прикмет
3.Декламування віршів
Розвиток мовлення
Трудове навчання
Будем іграшки для свята
залюбки конструювати
Складання казки
Зима - білосніжка
Я і Україна
Образотворче мистецтво
1. Виготовити сніжинку витинанку
2. Намалювати зимовий день
3. Аплікація Прикрась ялинку
20
1. Звідки до нас
летять сніжинки ?
2. Як живуть
рослини і тварини
взимку ?
4 клас. Опорна таблиця для інтегрованої теми
«Немає іншого Дніпра»
Читання
1. Читання віршів про Дніпро напамять
2.Дослідження
-історичні відомості.
-походження назви річки
Розвиток мовлення
1. Творчий переказ оповідання М.Гоголя
„ Чудовий Дніпро “
2. Складання тексту - опису
Планування
інтегрованих уроків
Могутня ріка
Природознавство
1. Спостереження за картою України .
2. Створення усного журналу
Збережемо Дніпро
3. Складання кросворду
Образотворче мистецтво
Створення творчої композиції
Що ми бачимо на берегах Дніпра ?
21
Планування уроків
1 клас
Предмети, що
№
інтегруються
Я і Україна
Українська мова
1
Образотворче
мистецтво
Я і Україна
2
Образотворче
мистецтво
Українська мова
3
Я і Україна
Трудове навчання
Я і Україна
4
Основи здоров’я
5
6
7
8
9
10
11
Відповідні теми
Сонце.
Сонечко за всіма ходить.
Сонце – огнецвіт.
Тварини.
Ліплення тварин.
“Наша Батьківщина”.
Наша держава – Україна.
Знаки державної символіки.
Ти – школяр.
Правила безпечної поведінки
в школі.
Трудове навчання
Сервірування святкового
Я і Україна
столу.
Правила поведінки за столом.
Українська мова РЗМ Назви професій.
Я і Україна
Усі професії потрібні …
Українська мова
Слова ввічливості.
Я і Україна
Культура спілкування.
Основи здоров’я
Рух і здоров’я.
Фізична культура
Рухливі ігри.
Я і Україна
Різноманітність дитячих ігор.
Я і Україна
Рослини.
Українська мова
“Наші зелені друзі”.
Образотворче
Чудо-дерево.
мистецтво
Основи здоров’я
Фізична культура
Українська мова
Ти ростеш
Режим дня школяра.
Звуки мовлення. Букви.
22
Я і Україна
Українська мова
12
Народознавство
13
Образотворче
мистецтво
Трудове навчання
Народознавство
14
15
16
17
18
19
Вшанування рослин і тварин.
Закріплення букви “ка”.
Опрацювання тексту
“Калина”.
Калина.
Сніжна зіронька горить.
Витинанки.
Зима.
Читання –
Я і Україна
Малювання Я і Україна
Розвиток мовлення - "
Образотворче
мистецтво
Фізкультура
"Хто так малював";
Ознаки зими";
"Зустріч зими".
" День космонавтики";
Складання казки за її
початком";- Аплікація
"Космос";
Гра"Ми космонавти".
Малювання
Розвиток мовлення
" Чарівний птах"
Складання казки за початком
Я іУкраїна
Трудове навчання
(конструювання);
Розвиток мовлення
Я іУкраїна
Художня праця
Я іУкраїна
Фізкультури
Музики
"Транспорт"
" Моя вулиця".
"Професії" ;
"Робота з тканиною".
"Ознаки зими";
"Зимові розваги";
"Казка зимового лісу
23
20
21
Музики
Образотворче
мистецтво
"Звуки весни";
"Фарби ранньої весни".
Читання .
Бесіда про свійських та
диких тварин. Звуковий
аналіз слів.
Тварини. Що дають
тварини людям Дидактична
гра «Кого ховає ліс».
Я і Україна
Образотворче
мистецтво ..
Фізична культура ..
Веселі старти .Хто як
рухається
2 клас
№
1
2
3
4
5
6
Предмети, що
інтегруються
Читання
Образотворче
мистецтво
Читання
Музика
Читання
Я і Україна
Образотворче
мистецтво
Читання
Я і Україна
Трудове навчання
Математика
Читання
Основи здоров’я
Відповідні теми
Як багато може розповісти
одне слово.
Мистецтво навколо нас.
Розумні козенята.
Куди ведуть нас пісня, танець,
марш.
Витоки нашого народу.
Родина, рідня, рід .
Осінь-мальовничка.
Чарівність рідної природи в
поезіях.
Осінь. Рослини восени.
Рекламні плакати.
Периметр прямокутника.
Чому совість у людини –
головне?
24
Музика
7
Читання
Трудове навчання
8
Основи здоров’я
Я і Україна
Основи здоров’я
Я і Україна
Я і Україна
Трудове навчання
9
10
11
Я і Україна
Основи здоров’я
12
Українська мова
13
Читання
Українська мова
Музика
Математика
14
15
16
17
18
Я і Україна
Читання
Музика
Образотворче
мистецтво
Трудове навчання
Математика
Образотворче
мистецтво
Читання
Українська мова
Твої емоції.
Чи може музика висловлювати
характери людей?
Зима щедра святами.
Подарунки та сувеніри до
свят.
Твої права.
Декларація прав дитини.
Сонце шкідливе і корисне.
Сонце.
У царстві тварин.
Виготовлення витинанок на
основі тваринних мотивів.
Що таке культурна спадщина?
Ти спілкуєшся.
Написання твору за темою “А
моя мама найкраща”.
Все починається з мами.
Письмовий переказ “Навесні”.
Весна в музиці.
Рік. Розв’язання задач.
Додавання і віднімання.
Народний календар.
Учись римувати слова.
Пісня.
Веселі восьминіжки.
Об’ємні форми.
Задачі-казки.
Казочка.
Урок-інсценізація “Українська
народна казка “Рукавичка”.
Урок розвитку зв’язного
мовлення
25
19
20
21
22
23
Українська мова
Я і Україна
Основи здоров’я
Математика
Урок позакласного
читання .
Я і Україна .
Образотворче
мистецтво .
Розвиток
мовлення..
Образотворче
мистецтво.
Читання.
Музика
24
Я і Україна.
Основи здоров’я .
25
Я і Україна
Читання
Трудове навчання.
Спонукальні речення.
Уроки чемності.
Розпорядок дня школяра.
Доба. Тиждень. Розв’язування
задач.
Українські народні казки
про тварин.
У царстві тварин.
Ліплення фігури тварини
Складання казки про Діді
Мороза Виготовлення
подарунка до зимових свят.
Новорічні та різдвяні колядки
та щедрівки.
Розучування новорічних та
різдвяних колядок та
щедрівок.
Зима
Охорона здоров’я взимку.
Мамин день
Все починається з мами
Виготовлення вітальної
листівки мамі до свята 8
Березня.
26
3 клас
№
1.
2.
3.
Предмети, що
інтегруються
Читання
Трудове навчання
Образотворче
мистецтво
Читання
Образотворче
мистецтво
Музика
Читання
Українська мова
Образотворче
мистецтво
Трудове навчання
4.
5.
Я і Україна.
Природознавство
Образотворче
мистецтво
Читання
Основи здоров’я
Я і Україна.
Природознавство
6.
Трудове навчання
Позакласне читання
Математика
Трудове навчання
Відповідні теми
Поетичні картини природи
Робота з рослинними
матеріалами.
Осінь така мила …
Хто працює і грає восени?
Листопад, листопад,
золотиста віхола …
Куди ведуть нас пісня,
танець, марш.
Вчимося розуміти природу.
Урок розвитку зв’язного
мовлення Твір за поданим
початком “Восени”
Осінній дощ
Робота з рослинним
матеріалом
Зелене диво Землі. Рослини
– живі організми.
Зелені друзі.
Ліс, наче рідний дім.
Природні чинники, що
сприяють збереженню
здоров’я людини. (Сонце,
повітря).
Сонячне світло і тепло, їх
значення в природі.
Людина і знаки інформації.
Світ професій “людина –
знакові системи”
Професії навколо нас.
Периметр прямокутника.
27
Основи здоров’я і
фізична культура
Культура зовнішності
людини. Одяг людей різних
професій.
Здоровий спосіб життя провідна умова збереження і
зміцнення здоров’я.
Режим дня.
8.
Основи здоров’я
Я і Україна
Права дитини.
Декларація прав дитини.
9.
Я і Україна.
Громадянська освіта
Позакласне читання
Основи здоров’я
Твоя сім’я. Родовідне
дерево.
7.
Основи здоров’я
10.
Позакласне читання
11.
Я і Україна.
Громадянська освіта.
Я і Україна.
Громадянська освіта.
Трудове навчання
Читання
12.
Я і Україна.
Громадянська освіта.
Читання
Роде мій красний, роде мій
прекрасний.
Сім’я як чинник здоров’я.
Подорож в країну, де панує
Справедливість, Добро,
Любов, Почуття людської
гідності.
Людські чесноти. Доброта.
Державні свята зимового
циклу. Їх зміст.
Подарунки та сувеніри до
новорічних свят.
Зачарувала все зима …
Народні свята зимового
циклу. Їх зміст.
Зачарувала все зима …
13.
Позакласне читання
Українська мова
Ось прийшли морози і зима
настала.
28
Образотворче
мистецтво
14.
15.
Я і Україна.
Природознавство.
Математика
Образотворче
мистецтво
Математика
Я і Україна.
Громадянська освіта
Читання
16.
Читання
Українська мова
Музика
17.
Читання
Українська мова
Музика
Образотворче
мистецтво
18.
Українська мова
19.
Я і Україна.
Громадянська освіта.
Математика
Підсумковий урок за темою
“Іменник”
“Прийшла баба зима, дідуся
з бородою привела із
собою”.
Тварини в природі.
Додавання і віднімання
круглих сотень і десятків.
Розв’язування задач.
Як живеться вам, птахи?
Календар “Століття”.
Народний календар.
Вірші про світ природи і
дитинства.
Візьму перо і спробую.
Несподівані рими.
Складання чистомовок і
віршів.
Я складаю пісеньку.
Краса природи.
Урок розвитку зв’язного
мовлення. Самостійне
написання твору на основі
власних спостережень
“Рання весна”.
Весна в музиці.
Фантазуємо та творимо
красу.
Мова і мовлення. Практичне
засвоєння слів ввічливості.
Ввічливі звертання. Людські
чесноти Ввічливість.
Доба. Година. Хвилина.
Секунда. Визначення часу за
29
Основи здоров’я
20.
21.
Математика
Позакласне читання
Українська мова
Образотворче
мистецтво
Позакласне читання
Образотворче
мистецтво
Я і Україна.
Природознавство.
Образотворче
мистецтво
«Зв'язок декоративних
композицій з формою та
призначенням виробу.
Орнамент рушника»;
«Пісня про рушник»; пісня
П. Майбороди на слова А.
Малишка «Рідна мати моя».
О.Олесь «Перший сніг»;
О. Копиленко «Зима йде»;
Малювання на тему «У
зимовому лісі».
24
Образотворче
мистецтво
Розвиток мовлення
«Зимуючі птахи»
Переказ «Допоможи
птахам»
25
Природознавство
Читання
Поняття про річку. Річки
своєї місцевості»;
Казка «Про що розповів
струмок».
22
Образотворче
мистецтво
годинником. Розв’язування
задач.
Режим дня школяра.
Задачі-казки.
У світі казки чарівної.
Урок розвитку зв’язного
мовлення. Складання
казкової історії на тему: “Що
мені розповіла сніжинка?”
Малюємо казку.
Поетичні символи України.
Край шляху червона калина
росла …
Зелене диво Землі. Рослини
– живі організми.
Читання
Музика
23
Читання
30
26
Читання
Природознавство
«Що таке ліс?»;
«Поняття про ліс».
27
Позакласне читання
Трудове навчання
Математика –
28
Позакласне читання
«Народне мистецтво і
промисли. Гончарство.
Витинанка»
«Симетрія. Дивовижна ваза
у техніці витинанки»
«Розв’язування задач на
збільшення і зменшення
числа на кілька одиниць
«Якщо уважно довкола
придивитись. Зима»;
«Підсумки спостережень за
живою і неживою природою
та працею людей узимку.
Природознавство
31
4 клас
№
1
2
3
4
5
6
7
8
Предмети, що
інтегруються
Читання
Образотворче
мистецтво
Я і Україна.
Природознавство
Читання
Трудове навчання
Я і Україна.
Природознавство.
Образотворче
мистецтво
Основи здоров’я
Я і Україна.
Громадянська освіта
Читання РЗМ
Я і Україна.
Громадянська освіта
Музика
Я і Україна.
Природознавство
Образотворче
мистецтво
Я і Україна.
Громадянська освіта
Образотворче
мистецтво
Я і Україна.
Природознавство
Відповідні теми
Поетичні картини природи.
Осінні квіти.
Спостереження за осінніми
змінами в природі.
Рости книголюбом.
Давні та сучасні технології
книгодрукуван- ня.
Україна – рідний край.
Рідний край на території
України.
Краю мій рідний.
Стосунки між людьми.
Спілкування дівчаток і
хлопчиків.
Взаємодія людей у школі.
Образ калини у народній
творчості.
Народні символи.
Жанри українських народних
пісень.
Тваринництво в рідному
краї.
Образи тварин у мистецтві.
Державні свята зимового
циклу.
Незабаром Новий рік.
Гори України.
32
9
10
11
12
13
14
Образотворче
мистецтво
Я і Україна.
Природознавство
Образотворче
мистецтво
Читання
Я і Україна.
Громадянська освіта
Читання
Образотворче
мистецтво
Я і Україна.
Громадянська освіта
Я і Україна.
Природознавство
Математика
Я і Україна.
Природознавство
Трудове навчання
Українська мова
Основи здоров’я
15
Основи здоров’я
Трудове навчання
16
Читання
Образотворче
мистецтво
Математика
Трудове навчання
17
Краще гір лише гори.
Водойми України.
Подорож до моря.
З історії міст.
Міста України. Походження
назв міст.
Історія державного прапора
України.
Елементарна графіка.
Державні символи України.
Промисловість у рідному
краї.
Додавання і віднімання
багатоцифрових чисел.
Земля – наш космічний дім.
Моделювання.
Культура мовлення.
Вибір людей для
спілкування.
Дорожні знаки. Сигнали.
Світлофор.
Елементарна графіка.
Виготовлення світлофора,
предметних ігор.
На сонці тепло, а біля матері
добре.
Малюємо для мами.
Поняття класу. Таблиця
розрядів і класів.
Допоміжні засоби навчання.
33
18
19
20
21
22
23
Українська мова РЗМ
Образотворче
мистецтво
Я і Україна.
Громадянська освіта
Читання
Образотворче
мистецтво
Читання
Образотворче
мистецтво
Трудове навчання
Читання
Образотворче
мистецтво
Я і Україна.
Громадянська освіта
Образотворче
мистецтво
Українська мова РЗМ
Образотворче
мистецтво
Складання порівняльного
опису.
Образи природи у мистецтві.
Народні символи.
Радість від пробудження
природи в описі приходу
весни.
Свято весняної природи.
Як по-різному звучать
мелодії природи.
Заспівай мені райська
пташко!
Створення художнього
декоративного образу птахів
у ліпленні.
П’єса-казка.
Казка і фантазія в народній
творчості.
Народні свята весняного
циклу.
Чудернацька витинанка.
Виготовлення
витинанки-писанки.
Складання тексту-вітання.
Виконання ескізу вітальної
листівки.
34
Розробки інтегрованих уроків
2 кла
Тема.Образи української природи в поезії Тараса
Шевченка.
Зінтегровані предмети:
Читання .Т. Шевченко «Встала й весна, чорну землю…»,
«Зоре моя вечірняя…», «Зацвіла у лузі червона калина»;
Я і Україна «У царстві рослин»;
Образотворче мистецтво. Тематична композиція «Зацвіла у
лузі червона калина».
Мета:
• продовжити ознайомлення із творчістю Т.Шевченка;
• вчити аналізувати прочитане;
• виконати тематичну композицію «Зацвіла у лузі червона
калина»;
• розвивати мислення, мову, пам’ять, удосконалювати
навички виразного читання;
• виховувати повагу та інтерес до творчості українського
письменника Т.Г. Шевченка.
Обладнання.Портрет Тараса Шевченка; ТЗН, музичний
запис пісні «Зоре моя вечірняя…» на слова Шевченка;
аркуші паперу, фарби.Телевізор. презентація
«Т.Г.Шевченко
Хід уроку
І. Організаційна частина
- Чий портрет у кожній хаті –
І у бідній, і в багатій –
Прикрашений рушниками,
Вишитими руками мами? (Портрет Шевченка)
- Наш урок незвичайний, присвячений він Т.Г.Шевченку.
Щовесни, коли тануть сніги
І на рясті просяє веселка,
Повні сил і живої снаги,
Ми вшановуєм пам’ять Шевченка.
Ми нарвем квіточок
Й за нашим звичаєм
35
Сплетемо віночок,
Портрет заквітчаєм.
Тоді заспіваєм
На повнії груди,
Нехай люди знають,
Що Шевченка любим
ІІ. Повідомлення теми уроку.
- Як у народі називали Шевченка? (Кобзарем)
- Чому?
- Як називається збірка поезії Тараса Шевченка?
- Крім «Кобзаря», якого знає увесь світ, важливою
сторінкою в житті поета було видання «Букваря
южноруського». У книжці всього 24 сторінки, але кожна з
них цікава. Це і алфавіт, і математичний матеріал, і
молитви. Багато творів для дітей написав Тарас Шевченко.
І сьогодні на уроці ми познайомимось з деякими з них.
- Скажіть, які таланти мав Тарас Шевченко?
Учень
Був це хлопець кмітливий,
Чесний і справедливий,
Любив дуже читати,
А ще більше – малювати.
А ще любив малий Тарас
Вечірні зорі рахувати.
2. Перегляд презентації «Картини Тараса Шевченка»
- Яка картина вас найбільше вразила?
- Яка подія на ній зображена?
- Який настрій викликає ця картина? Чому?
3. Гра «Яке слово зайве?»
Соловейко, жайворонок, зозуленька, защебетала.
Весна, вранці, ввечері, вдень.
Зоря, сонце, земля, веселка
4. Читання груп слів на одному диханні
Віє луг
вода лани
весна луна
36
вранці любий
вітер летіти
встала люди
ІІІ. Опрацювання вірша Т.Шевченка «Встала й весна,
чорну землю…».
1. Виразне читання вірша вчителем.
- Про що цей вірш?
- У вигляді кого зобразив поет весну?
2. Словникова робота.
Укрила рястом
встала барвінком
розбудила соловейко
уквітчала жайворонок
3. Повторне читання вірша учнями.
- Які слова вірша допомагають уявити весну як живу
істоту?
- Чому земля сонна?
- Як весна змінила сонну землю? Прочитайте.
- Прочитайте, хто радо зустрічає землю, «убрану весною».
- Які малюнки ви б намалювали до вірша?
ІV. Фізкультхвилинка.
Пташка високо літає,
Зайчик високо стрибає,
Тихо лис десь пробіжить,
Їжачок в траві сидить,
Десь в барлозі спить ведмідь.
Всіх звіряток цих любіть.
V. Опрацювання вірша Тараса Шевченка «Зоре моя
вечірняя».
1. Розповідь про історію написання вірша.
Були в житті Тараса Шевченка часи, коли він перебував
дуже-дуже далеко від рідних місць, у далекій Орській
фортеці. Туди його відправив на 14 років у заслання цар за
його вірші та любов до України. Єдиною рослинністю тієї
місцевості були колючі бур’яни та хирлява осока.
Шевченка огортав невимовний сум, коли він дивився на цю
37
пустелю. Зрозуміло, після живописної української
природи, зелених берегів Дніпра, мальовничих міст і сіл
інакше і бути не могло.
І ось ця туга за батьківщиною, пов’язана зі згадкою про
рідну природу, виливалась у сумні, але чудові вірші.
2. Слухання аудіозапису пісні «Зоре моя вечірняя…» з
одночасним переглядом презентації «Український живопис
у національному стилі».
- Послухайте один із таких творів, з якого вийшла гарна,
мелодійна пісня.
- Що ви уявили, слухаючи пісню?
- Який настрій викликала у вас ця пісня?
3. Читання вірша вголос.
- До кого звертається поет? Про що просив розказати поет?
Чому просить «говорити тихесенько»?
- Поясніть вислів «веселочка воду позичає».
4. Виразне читання вірша учнями.
VI. Опрацювання вірша Т.Шевченка «Зацвіла у лузі
червона калина…».
- Прочитайте вірш мовчки. З ким поет порівнює червону
калину?
- Яку картину ви уявили, читаючи ці рядки? Чому
пташечка зраділа?
VII. Інтеграція: «Я і Україна» та образотворче
мистецтво.
1. Бесіда
- Шевченко любив природу. Про красуню-калину у своїх
віршах згадував аж 365 разів!
- Про калину ми багато знаємо. До якої групи рослин вона
належить? (Це кущ).
- Які в калини листочки? Яку форму мають плоди калини?
Які властивості має ця рослина? (Вона цілюща)
- Які цілющі рослини нашого краю ви знаєте? (М’ята,
мати-й-мачуха, чабрець, ромашка, липа, шавлія, звіробій,
череда).
2. Самостійна робота.
38
У кожного на парті завдання на аркуші: треба з’єднати
стрілочками малюнок рослини з її назвою. (Додаток 1)
3. Виконання малюнка калини в техніці «прикладання
пальчика».
- Зараз ми намалюємо кетяг цієї чудової рослини. (В учнів
на партах лежать заготовки малюнків).
- Мокаючи вказівний пальчик у вологу червону фарбу,
залишимо відбитки на папері – це будуть ягідки. Роботу
виконуйте охайно. Ягідок чіпляйте густенько, щоб кетяг
був великий, дорідний.
4. Демонстрація робіт.
VIII. Підсумок.
- З якими віршами ми сьогодні познайомились на уроці?
- Що сподобалося ?
-Що нового дізналися?
2 клас.Інтегрований урок - проект
Тема. Калина - символ краси та дівочої вроди.
Зінтегровано:Читання. Г.Демченко, "Калинка" (казка).
Я і Україна. "У царстві рослин". Охорона природи.
Мета. Розширити знання учнів про калину – символ
України та символ дівочої вроди, лікарську рослину.
Вдосконалювати читацькі навички, уміння добирати
заголовки до частин тексту; збагачувати словниковий запас
учнів образними висловами. Формувати інтерес до
навколишнього середовища.
Розвивати зв’язне мовлення, комунікативні здібності,
творчість, спостережливість; вміння обмінюватися
думками, слухати товариша, працювати в групах; сприяти
розвитку критичного та продуктивного мислення,
презентувати свої дослідження.
Виховувати щирість, доброзичливе ставлення до
навколишніх, любов і бережливе ставлення до природи,
рідного краю.
Обладнання.Гілочки з кетягами калини, малюнки та
ілюстрації із зображенням калини, портрет Г.Демченко,
39
заголовки до кожної частини казки, книжка "Калинка".
Хід уроку.
І. Організаційний момент. .
Доброго ранку травам росистим!
Доброго ранку квітам барвистим!
Доброго ранку сонечку ясному! (Повертаються до гостей)
Людям усім і усьому прекрасному!
- Діти, давайте скажемо хором девіз нашого уроку!
Учні.Ми всі господарі природи, тож збережемо її вроду.
ІІ. Повідомлення теми і мети уроку
-Сьогодні у нас звітний урок за проектом "Калина —
символ краси та дівочої вроди", про свої здобутки
звітуватимуть наші групи: "Журналісти",
"Фотокореспонденти", "Літератори", "Творці".
А щоб наш урок був вдалим, пропоную ознайомитися з
планом проведення уроку.
ПЛАН
*Звіт груп.*Калина – частина природи.*Асоціативний кущ.
*Передбачення.*Слухання казки.*Робота з казкою.
*Складання книжки.
-Отже, слово надається капітанам груп. Звітуйте тематичними девізами про готовність до уроку.
*Журналісти. -З природою живи у дружбі, то буде вона
тобі у службі.
Ми розповімо вам про калину, її лікувальні властивості.
*Літератори. -Ми вміємо красою милуватися, берегти її,
примножувати, оберігати. -Ми побували у бібліотеці,
працювали з додатковою літературою і підготували
літературний матеріал про калину.
*Фотокореспонденти. -Нехай земля квітує всюди, природу
збережемо, люди. -Ми підготували фотовиставку, яка
відображає красу калини.
*Творці.- Люби природу й бережи — ми ж на планеті не
одні.-Ми віршики і описи про калину складали,Нам батьки
ну дуже трішки допомагали.
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.
40
-Що таке природа? (Це все, що нас оточує: рослини,
тварини, людина. Крім тих предметів, які зроблені руками
людини).
-Діти, сьогодні ми будемо вести розмову про яку рослину?
(калину).
-Скажіть, це – дерево, кущ чи трав`яниста рослина? (кущ)
-Калина – дикоросла чи культурна рослина? (культурна)
-А чи занесена калина до Червоної книги? Чому?
-Чи це означає, що Калину можна рубати, ламати,
знищувати? Чому?
-Отже, перед нами стоїть завдання: не тільки навчитися
бачити красу природи, а й берегти її і не завдавати лиха!
-Сьогодні на уроці ми будемо милуватися калиною,
розповідати багато цікавого про калину і читатимемо
казку.
IV. Фронтальна робота.
Створення асоціативного куща.
- Що ви бачите, коли пригадуєте, уявляєте, чуєте слово
калина?
Вчитель. А зараз про свою роботу прозвітує наша перша
група "Журналісти".
Журналісти.
На нашій планеті росте понад 200 видів калини, а в Україні
найбільше поширена калина цілолиста.
Це високий гіллястий кущ заввишки 2—4 метри з сірою
корою. Плоди червоні фарбу, а кора — чорно-зелену.
Калина — це символ рідної землі, батьківської хати.
Калина — це символ України та символ дівочої краси.
3 плодів калини готують начинку для пирогів, киселі,
мармелад.
Калина - лікарська рослина. Свіжі ягоди з медом вживають
при кашлі, серцевих захворюваннях.
Вона регулює тиск крові. Соком калини вмиваються, щоб
обличчя рум'янилось.
-Дякую, діти, за вашу роботу. Всі матеріали, підготовлені
вами ми розмістили в папці про калину.
41
V. Робота над казкою Г.Демченко "Калинка".
1. Короткі відомості про Г.Демченко. Показ портрета.
Сьогодні ми будемо знайомитися з казкою «Калинка», яку
написала українська письменниця і поетеса Галина
Демченко.
2. Складання передбачення.
Малюнкове передбачення. Слайд № 6
Читання "луною":
ласкава дівчинка
посадила край шляху
носила та поливала
щире серце
3. Слухання аудіозапису казки.
Послухайте, будь ласка, казку. Подумайте, чи справдилося
ваше передбачення? Чи зможете ви прочитати казку так, як
буде звучати в записі?
аудіозапис
Сподобалася казка? А чи зможете ви її прочитати так, як
читець?
Чи справдилося ваше передбачення?
Як звали головну героїню казки?
За що всі люди в селі любили Калинку?
Яка головна думка?
4. Лексична робота. * Слайд № 9 (обрати слово з дужок)
З’єднай значення зі словом
– Діти, Гарнюня підготувала для вас цікаві слова, але
Спритко їх переплутав. Давайте їм допоможемо!
Курний
під вікном
Крислатий
зраділо, повеселішало
Звеселилося
в пилюці, в куряві
Попідвіконню
розложистий
5. Чистомовка
На городі в нас картопля,
Кавуни і кабачки.
Є калина, є капуста,
42
Є червоні бурячки.
6. Читання тексту учнями, що краще читають.
І частина – …..
ІІ частина —….
ІІІ частина —….
VI частина –….
Фізкультхвилинка
Діти виконують пісню "Ой у лісі калина" й імітують рухи.
8. "Вибіркове читання".
Вчитель. Зараз я дам запитання.
Ваше завдання – знайти в тексті відповідь на моє
запитання.
І - "Як дівчинка ставилася до квітів?".
ІІ - "Як Калинка доглядала за стебельцем?".
ІІІ — "Що сказав подорожній?".
VI — "Що кущ сказав дівчинці?".
Підбір заголовків до кожної частини.
Кожна група вибирає частину тексту і вирішує, як її
назвати. ( складання плану казки )
Орієнтовний план
Ласкава дівчинка Калинка.
Тоненьке стебельце.
Вдячність подорожнього.
Подароване ім'я.
VI. Звіт групи "Літератори".
Вчитель. Продовжимо презентацію наших груп. Про свою
роботу прозвітує група "Літератори".
«Літератори».
Вірш Марії Познанської "Калинонька".
Прислів'я:
Калина у дворі — у хаті достаток.
-Ви теж гарно впоралися зі своїм завданням. Вмістили і
ваш матеріал у нашу папку.
VIІ. Звіт групи "Фотокореспонденти".
Фотокореспонденти.
-Краса калини може зачарувати кожного. Взимку чи влітку,
43
весною чи восени ми бачимо її неповторну чарівність.
- Ваші сторінки з фотографіями теж вмістили до нашої
книги.
VIІІ. Звіт групи '"Творці".
-Зараз презентуватимуть свою роботу "Творці", які зробили
перші спроби пера.Познайомте нас, будь ласка, із своїм
творінням. ( казка, кросворд, опис калини)
- Вашу творчість ми теж вмістимо у нашу папкукнижечку.
ІХ. Підсумок уроку. Оцінювання.
Погляньте, яку ми книжку створили завдяки наполегливій
роботі.
Діти, вам сподобався урок? Зафарбуйте того
ПУШИСТИКА, який відповідає вашому настрою.
Х. Домашнє завдання.
С. 84 – 87, читати виразно в особах, відповідати на
питання; * придумати свої запитання до казки.
ХІ. Висновок уроку.
-Існує добрий давній народний звичай — садити калину
біля кожної хати. Вона, кажуть, приносить щастя людям.
-Отож, щоб росла у вас червона калина, будьте самі гарні
не лише зовнішньо, а й внутрішньо, будьте щедрими на
добро, бережіть його у своїй душі.
2 клас. Інтегрований урок .
Тема «Йде зима»
Інтеграція :
Математика «Віднімання та додавання двоцифрових чисел
без переходу через десяток»;
Природознавство «Як тварини готуються до зими. Турбота
про звірів узимку» .
Мета.Повторювати додавання і віднімання двоцифрових
чисел; вправляти дітей у розв'язуванні задач із застосуванням цих дій; поглиблювати поняття звірі, виховувати
любов та дбайливе ставлення до тварин; розкрити
взаємозв'язки, які існують у природі; розвивати логічне
44
мислення.
Обладнання. Гра «Хто швидше вибіжить на гору»
(малюнок гри); гра «Парашутисти» («парашутисти» з
прикладами); зображення Мудрої Сови, Діда Мороза,
Снігуроньки, Злої Чаклунки, її палацу.
Тип уроку: урок закріплення знань, умінь та навичок.
ХІД УРОКУ
І. Організація класу
1. Вступне слово вчителя.
-У нас сьогодні незвичайний урок, протягом якого ми
поєднаємо наші знання з природознавства і математики.
Усе необхідне для життя людина дістає від природи. Це не
тільки повітря, вода, сонячне проміння, їжа, ай речі, якими
ми користуємося щодня, які нас оточують. Вони
виготовлені з природних матеріалів. Минуло багато
тисячоліть, поки люди навчилися вирощувати рослини,
розводити тварин, виготовляти машини, будувати заводи,
фабрики, будинки. Щоб правильно використовувати
природу, охороняти та збагачувати її, потрібні знання — і
математичні теж.
Природа оточує нас, давайте перевіримо, чи спостережливі
ви.
2. Бесіда з учнями.
Коли йшли до школи, що ви помітили? (Дерева стоять
голі, сонце знаходиться низько над землею, небо сірувате.)
Ми назвали певні ознаки. А от якої пори року вони
стосуються — ви скажете, коли відгадаєте загадку.
Прийшла да нас бабуся
У білому кожусі,
Повсюди все причепурила,
Пухнастим снігом землю вкрила...
Вгадайте, діти, хто вона —
Ота бабуся чепурна? (Зима)
На дошці висить зображення зимового пейзажу.
Ви любите зиму?
А за що ви любите зиму?
45
На якому святі ялинка горить яскравими вогнями і всі діти
переодягнені в костюми?
А хто завітає до нас на це свято? (Дід Мороз, Снігуронька)
Спочатку вони відвідають звірів у лісі, а потім завітають до
нас. Але щось трапилось у лісі. Хто нам пояснить?
Звичайно, Мудра Сова.
Зачитування листа. Мудрої Сови.
«Любі діти! Зла Чаклунка не хоче, щоб у лісі відбувалося
свято Нового року, вона вкрала Снігуроньку. Коли звірі
спробували її визволити, то Зла Чаклунка всіх зачарувала.
Для того, щоб їх визволити, потрібно здолати важкий
шлях, виборюючи труднощі. Допоможіть, будь ласка!»
II. Актуалізація умінь та навичок учнів
(Демонструється темний палац.)
У цьому палаці знаходиться Снігуронька, яку потрібно
визволити. Отже, в дорогу! Прочитаємо вислів, який
допоможе нам у дорозі.
Тут приклади й задачі,
Рідне слово для нас.
Побажаємо нам удачі!
За роботу, в добрий час!
Але нам потрібно буде не тільки приклади і задачі
розв'язувати, а й допомогти звірятам..
1. — Почнемо ми з розминки, проведемо гру «Поверніть
м'яч» (повторення таблиці додавання та віднімання в
межах 20.)
2. — Вирушаємо в дорогу! Щоб Зла Чаклунка нам не
заважала, необхідно рухатися дуже тихо. Проведемо
каліграфічну хвилинку.
І варіант — 9, записати числа дев'ятого десятка.
II варіант — 8, записати числа восьмого десятка.
3. Гра «Мовчанка» (сигнальні картки).
70
5
12
8
20
3
18
9
50
7
11
3
90
8
14
5
46
(Діти складають приклади.)
4. — Зла Чаклунка довідалась, що ми йдемо, і намагається
нам завадити. Що це? (Доріжка засипана снігом.)
Що нам робити? Звернемось за допомогою до Мудрої
Сови. Вона пропонує провести гру «Розв'язати приклад».
(Діти в парах розв'язують приклади на сніжинках.)
30 + 58 = 84
79 - 70 = 95
40 + 1 = 41
54 - 50 = 4
7 - 50 = 7
23 - 20 = 3
17-10 = 7
79+ 10 = 89
15+10 = 25
5. —А ось і перший звір. Щоб дізнатися хто він, відгадаємо
загадку.
Літом наїдається,
Зимою відсипається. (Ведмідь)
Розкажіть, як ведмідь готується до зими.
— Допоможемо Ведмедеві упоратися із завданням?
ЦІКАВІ ЗАДАЧІ
• Бегемот з'їдає за добу 40 кг трави, а корова може з'їсти
стільки трави, скільки два бегемоти. Скільки трави за добу
з'їсть корова?
• Пантера може стрибати на 12 м у довжину, а тигр — на 5
м менше. На скільки метрів пантера стрибає далі від тигра?
• У вовка 42 зуби, у ведмедя стільки ж. Скільки зубів у
ведмедя?
III. Повідомлення теми та мети і уроку
IV. Робота над закріпленням матеріалу
1. — Ведмідь вирушає з нами. Тільки-но рушили в дорогу,
аж тут...
І гори встають у нас на путі,
Але ми повинні їх перейти.
— Проведемо змагання «Хто швидше перейде гору?» (На
виступах гори написані приклади, діти по черзі розв'язують
їх біля дошки.)
38 - 24= 14 36+ 13 = 49
40 - 20 = 20 56 — 3 = 53
47
75 - 30 = 45 47 + 22 = 69
2. — Молодці! На гору ми піднялися. Але Чаклунка
підступна. Зворотний бік гори вкритий скелями так, що не
можна спуститися. А ось ще один звір сидить на горі і плаче, бо не може зійти. Хто він?
Відгадаємо ребус.
Б ’
(Білка)
Діти, розкажіть, як білка готується до зими?
Як же нам спуститися з гори? Для цього потрібно
розв'язати задачу.
Білочок — 18
Зайчиків — ? на 4 менше
Лисичок — ? на 5 більше
Складіть умову задачі. Поставте запитання.
Чи можна одразу дати відповідь на запитання задачі?
Про що дізнаємося спочатку?
Яку дію будемо використовувати? Чому?
Яку дію потрібно виконати, щоб відповісти на запитання
задачі? Чому?
Учні самостійно записують розв'язання задачі у зошитах.
3. Фізкультхвилинка.
Після відпочинку доречно поїсти.
Гра «Покуштуйте яблуко»
(Накреслити прямокутник зі сторонами 5 см і 2 см.
Необхідно знайти Р.)
А як же бути звірям, коли вся земля вкрита снігом? Тоді їм
важко знайти собі їжу, і ми повинні їм допомогти'. Як це
зробити? (Виготовляти годівниці.)
4. Відгадайте загадку.
Я маленький і вухатий,
Попелястий, волохатий,
Як тікаю, я стрибаю,
Дуже куций хвостик маю. (Заєць)
48
Розкажіть, як зайці готуються до зими.
Прибіг Зайчик посмикати сінця, а Чаклунка і тут шкоду
зробила. Щоб Зайчику дістатись сінця, треба правильно
розв'язати задачу. Самостійно виправити цю помилку.
(Картки)
— Вже з нами ідуть визволяти Снігуроньку Ведмідь,
Білочка, Заєць. Але їм потрібно впоратися із завданням
(розв'язати і відгадати слова).
Робота у групах.
30 + 10 - 10 = 30
Ї
60 + 10 - 30 = 40
Ж
60 + 10 – 30 = 100 А
(20 + 40) – 50 = 10 К
к
ж
а
ї
10 40 100 30
80 - (30- 10) = 60
20 +10- 10 = 20
50 + 20 - 20 = 50
(90 - 30) + 20 = 80
40 - 20 + 20 = 40
А
80
К
А
Ж
А
Н
А
20
Ж
50
К
60
Н
40
Розкажіть про їжака. А що цікавого ви знаєте про кажанів?
Сьогодні ви дізналися багато цікавого, корисного про
тварин.
Тварини- це окраса наших лісів, парків, полів, лугів.
Потрібно оберігати їх. От ми і розчаклували наших звірів,
допомогли своїми знаннями!
V. Підсумок уроку
-А тепер нам потрібно увійти в цей страшний, темний
палац і забрати Снігуроньку. А щоб увійти, потрібно ще
одну перешкоду подолати.
Я називатиму початок речення, а вам потрібно закінчити
їх.
49
Їдальня звірів, птахів — ... (годівничка).
Заєць слід залишає ... (шнурочком).
Птахам можна давати крихти... (білого хліба).
Взимку дятел любить ласувати... (насіння шишок).
Шишкарі взимку прилітають до... (ялинок, сосни).
Чаклунка, коли побачила, що ми разом із звірами увійшли
до палацу, злякалась і втекла. Вона може впоратись з нами
лише поодинці, а коли ми разом — нас не перемогти.
Ми визволили Снігуроньку. І тепер у звірів відбудеться
свято Нового року.
А ось і Дід Мороз! Він запитує, які завдання ви виконували
для того, щоб визволити його онуку і допомогти звірятам.
Проектна технологія в інтеграції навчально-виховного
процесу в системі креативної освіти
Метод проектів є однією з інноваційних педагогічних
технологій, що відповідає вимогам Національної доктрини
в розвитку освіти щодо переходу до нового типу
гуманістично-інноваційної освіти, коли увага переноситься
на процес набуття школярами знань, умінь навичок,
життєвого досвіду, які трансформуються в компетенції. За
своєю сутністю робота над проектом має інноваційний
характер: вимагає від учнів застосовувати нові знання,
спираючись на засвоєний раніше матеріал; виробляє
вміння діяти і приймати рішення самостійно чи в складі
команди та розв’язувати конфлікти; шукати, компонувати і
застосовувати нову інформацію з різноманітних джерел,
використовуючи сучасні технології для виконання
конкретних завдань; розвиває критичне мислення і
прагнення до творчості та саморозвитку; формує бажання і
здатність самостійно вчитися.
Тенденції активізації навчання, узгодження його з
проблемами життя та особливостями дитячої вдачі
якнайяскравіше виявляються в методі проектів. Метод
проектів, як і метод дослідницький, є метод шукань.
Обидва вони спрямовані, в першу чергу, на розвиток в
50
учнів творчих здібностей. Метод проектів базується на
інтегруванні знань з різних предметів.
Серед важливих педагогічних проблем - використання
альтернативних форм організації навчання молодших
школярів. Однією з провідних тенденцій є проектна
діяльність в інтеграції змісту освіти, процесу становлення
цілісності, збереження єдності необхідної складової
початкової школи, забезпечую оптимальні умови для
розвитку творчої особистості.
Проекти на інтегрованих уроках – це один із тих шляхів
удосконалення навчально виховного процесу, який
підвищує інтерес учнів до матеріалу, активізує діяльність
на уроках, прищеплює любов до навчання.
Включення проектування в зміст освіти направляється на
соціально значимий психофізичний, моральний,
інтелектуальний розвиток школярів і зміцнення їхніх
завдатків і здібностей, їхніх сутнісних сил і покликання;
включення школярів в успішну трудову діяльність і
систему загальнолюдських моральних цінностей;
формування та задоволення їх діяльнісних і пізнавальних
запитів і потреб; створення умов для самовизначення,
творчого самовираження та безперервної освіти.
Проекти на інтегрованих уроках – це один із тих шляхів
удосконалення навчально виховного процесу, який
підвищує інтерес учнів до матеріалу, активізує діяльність
на уроках, прищеплює любов до навчання.
Використання нестандартних інтерактивних форм
організації навчальної діяльності (парна, групова,
фронтальна, кооперативна, індивідуальна) – спосіб
вдосконалення уроку, всього навчально-виховного
процесу.
Застосування проектів у навчально-виховному процесі один із шляхів виховання активної особистості, яка може
взяти на себе ініціативу.
Використання проектної технології допомагає досягти
такої атмосфери в колективі, яка сприяє співробітництву,
51
розумінню і доброзичливості., надає можливості
реалізувати особистісно - орієнтоване навчання та
виховання.
Учні вчаться застосовувати нові знання , спираючись на
засвоєний раніше матеріал.
Учні навчаються діяти і приймати рішення самостійно
чи в складі команди та розв’язувати конфлікти.
Учні добре вміють шукати, компонувати і застосовувати
нову інформацію з різноманітних джерел.
Формується людина, яка хоче і вміє самостійно вчитися,
яка вміє
сприймати інформацію, працювати з нею,
сортувати, осмислювати, аналізувати, оцінювати, творити.
Намагаюся у роботі проявити талант, творчість вчителя.
Мені притаманна особистісно усвідомлена свобода
організації педагогічної діяльності не за наказом, а за
внутрішнім бажанням і мотивом. Умію брати на себе
відповідальність у виявленні і вирішенні важливих
педагогічних проблем, володію здатністю обігнати себе
вчорашню, заглянути в майбутнє, відшукати нові творчі
повороти і педагогічні знахідки. Бачу дитину не тільки
такою, якою вона є, а й якою може стати за сприятливих
для її розвитку умов, вмію вселити в кожну дитину віру у
власні сили.
Виховую навички спілкування та співробітництва для того,
щоб навчити маленького школяра вчитися. Своїм
завданням вважаю не “донести” , “пояснити” і “показати”
учням, а організувати спільний пошук розв’язання
завдання, вирішення проблеми.
На уроках використовую нестандартні форми організації
навчання, інтерактивні, інноваційні технології, щоб кожен
урок перетворився на урок-мислення, урок-спілкування,
урок-діалог, урок-пошук, урок-творчість.
Все частіше впроваджую педагогічну технологію
«Створення ситуації успіху», щоб учень почувався в школі
добре, щоб був упевнений у тому, що він «не гірший за
інших». Прийоми цієї технології дають можливість досягти
52
більшої результативності у роботі на уроках.
За основу спілкування завжди беру доброзичливість і
щирість, принциповість і відповідальність, бо саме від
цього залежить чи стане педагог для дитини близькою
людиною.
Намагаюся встановити з дітьми гарні, доброзичливі
стосунки, створити колектив, спрямувати процес навчання
так, щоб дітям було цікаво вчитися самостійно набувати
знання і радіти своїм відкриттям.
Пріоритетними напрямками навчально-виховної
діяльності є:
*Удосконалення навчально-виховного процесу;
*Спрямованість на реалізацію принципів індивідуалізації
та особистісної орієнтованості;
*Активізація діяльності учнів на уроці;
*Підвищення інтересу учнів до матеріалу;
*Прищеплення любові до навчання, бажання вчитися, бути
в постійному пошуку;
*Зміцнення і поглиблення знань, розширення кругозору,
виховання естетичних смаків;
*Стимулювання інтересів учнів до певних проблем,
практичного застосування надбаних знань;
*Вирішення проблеми застосування знань у практичній
діяльності;
*Всебічний розвиток кожного школяра;
*Реалізація принципу доступності у навчанні,
проблемності зв’язку з життям, раціонального
використання часу;
*Розвиток рівня самостійності, мови, письмових і
графічних умінь, навичок колективної, самостійної роботи,
та роботи в парах, групах, індивідуально та ін.
*Розвиток пізнавальних навичок учнів;
*Формування вміння самостійно конструювати свої
знання;
*Формування вміння орієнтуватися в інформаційному
просторі;
53
*Активний розвиток критичного мислення, сфери
комунікації тощо.
Поставлені задачі реалізовую через впровадження
елементів проектної технології та технології створення
ситуації успіху на інтегрованих уроках з використанням
інноваційних форм і методів навчання.
Ефективність у роботі досягаю шляхом застосування
технології проектів, критичного мислення, створення
ситуації успіху, інтеграції навчально-виховного процесу з
використанням наступних форм роботи на уроці:
-Обговорення проблеми в загальному колі;
-«Навчаючи – вчуся», «Кожен навчає кожного»:
-Кооперативне навчання( об’єднання в гомогенні і
гетерогенні групи);
-Робота в малих групах (синтез думок);
-«Два – чотири – всі разом»;
-Навчання у грі;
-Розігрування ситуації за ролями;
-Рольова гра; батьки
-Програвання сценки;
-Драматизація;
-Алгоритм прийому «Прямуй за нами»;
-Спільна робота над проектом «Вчитель –– діти»;
-«Мікрофон»;
-Робота в парах «Думати, працювати в парі, обмінюватися
думками»;
Використання сукупності дослідницьких, пошукових,
творчих методів, прийомів, засобів.
До всього цього не відкидаю і традиційні – вікторини,
диктанти, контрольні роботи, тести та інші.
54
Навчальні проекти
Вода, водичка, водиця природи гарна чарівниця
Навчально-дослідницький проект на основі інтеграції
«Якби мені довелося писати гімн всепланетному життю,
неодмінно почав би його з величальної пісні на честь Води,
і закінчив би його щонайглибшою вдячністю цій
живильній рідині».
Микола Міщенко
Мета проекту
Розширити та закріпити уявлення про значення води в
природі та житті людини, про кругообіг води в природі,
про утворення джерел. Розширити знання дітей про воду як
природний засіб оздоровлення. Стимулювати в дітей
почуття особистої відповідальності за збереження
навколишнього середовища. Розвивати уміння працювати з
різноманітною літературою, прищеплювати відчуття смаку
до пошукової роботи.
Тип проекту. Навчально-дослідницький. Творчий.
Груповий.
Об’єкт пізнання. Вода в природі та побуті.
Спосіб розв’язання проблеми. Збір інформації,
дослідження, спостереження. Помічники. Бібліотекар,
батьки, друзі, Інтернет. Освітній продукт. Дитячий журнал
«Вода-це життя»
Етапи роботи над проектом
1.Підготовчий етап
Бесіда «Будь здоровим, як вода»
Визначення та обговорення теми.
Визначення проблеми та мети.
2.Планування
Визначення питання, над якими будемо працювати.
Визначення форм роботи:робота з друкованою та
електронною
інформацією; дослідження властивостей води;
спостереження у природі за джерелами, криницями.
55
Визначення засобу подання результатів-дитячий журнал .
Об’єднання в групи
Вибір напрямку роботи. Право вибору
3. Робота по збору інформації
Виставка літератури «Все про воду»
Екскурсія в природу до джерела, до криниці
Урок-дослідження «Вода в природі. Властивості води».
Індивідуальна робота по збору інформації.
4.Аналіз інформації, формування висновків.
Підготовка до подання результатів.
5.Подання та оцінка проектів.
Свято-презентація «Вода-це життя»
Презентують свої проекти три групи : «Краплинка»,
«Джерельце»,
«Струмочок».
Створення колективного класного проекту.
Портфоліо проекту «Вода, водичка, водиця-природи
гарна чарівниця».
Моє рідне село-це моя Батьківщина Найрідніша , найкраща. єдина.
Дослідницький, творчий проект (інтеграція )
Я любов до землі все життя пронесу,
Все, що бачу навкруг, все в мені проросло.
І хлібом, і цвітом, і прадідом-дідом
Пахне рідне село, моє рідне село.
Мета.Розширити знання дітей про історію рідного села,
про його
засновників. Вивчити забуті звичаї та обряди нашого
краю. Вивчати рослинний світ сільської місцевості.
Розвивати інтерес до минулого українського народу.
Виховувати шанобливе ставлення до звичаїв та обрядів
українців. Прищеплювати любов до села і повагу до
односельчан.
Виховувати бережне ставлення до природи.
Тип проекту. Дослідницький, творчий. Груповий.
56
Об’єкт пізнання. Історія рідного села.Звичаї та одряди
нашої місцевості.Рослини сільської місцевості.
Спосіб розв’язання проблеми. Збір інформації .
Екскурсія до музею села.
Опитування односельців-старожилів.
Екскурсія до лісу, в поле.
Помічники. Батьки, рідні, односельці, бібліотекар,
керівник музею.
Освітній продукт. Гербарій «Рослини нашого села».
Збірка легенд нашого краю.
Альбом «Видатні люди нашого села» .
Книжка - розкладалка «Ігри наших бабусь і дідусів».
Висаджена алея дерев у парку
Робота над проектом
1.Підготовчий етап
Година спілкування «Село-моя маленька Батьківщина»
Визначення та обговорення теми «Чи все я знаю про
рідне село?»
Визначення проблеми імети.Народ пізнається не лише в
сучасному,а й в минулому.Вивчити історичне минуле села.
Дбати про культуру та природу села.
2.Планування
-Визначення питань, над якими будемо працювати:
Легенди та перекази села. Видатні люди Куйбишевки.
Ігри та забави наших бабусь. Рослинний світ рідного села.
-Визначення форм роботи. Робота з літературою.
Опитування ,анкетування. Спостереження. Запис
інформації.
-Визначення засобу подання результатів.Гербарій.Збірка.
Альбом.Книжка - розкладалка.
-Об’єднання в групи. Розподіл доручення. Вибір назви
групи .
-Вибір напрямку роботи.
3.Робота по збору інформації..
Екскурсія до музею «Сторінками історії».
Екскурсія до лісу. Збір матеріалу для гербарію.
57
Екскурсія в поле. Збір матеріалу для гербарію.
Зустрічі з односельцями. Опитування сусідів, рідних.
Засідання в літературній світлиці. Складання віршів,
творів про рідне село.
4.Аналіз інформації, формування висновків. Підготовка до
презентації.
5.Презентація проектів. Родинне свято «Село моє, для мене
ти єдине Оцінювання групових проектів. Виставка
проектних робіт.
58
ВИСНОВКИ
Інтеграція навчальних предметів - це вимога часу, це
творчість, самобутність, мистецтво педагога . Інтегрований
урок стимулює пізнавальну самостійність, творчу
активність та ініціативу учнів, такий урок дає можливість
підводити дітей до усвідомленої і емоційно пережитої
потреби міркувати і висловлювати свої думки. Тому
наша мета була розробити вимоги до проведення уроків у
початковій школі.
З метою покращення якості проведення уроку,
підвищення рівня знань учнів пропонуються вимоги до
проведення інтегрованих уроків.
Серед загальних вимог, яким повинен відповідати
якісний інтегрований урок, виділяють наступні:
*Використання нових досягнень науки, передової
педагогічної практики, побудови уроку на основі
закономірностей навчально-виховного процесу.
* Інформація на уроці оптимальному співвідношенні всіх
дидактичних принципів і правил.
*Забезпечення належних умов для продуктивної
пізнавальної діяльності учнів з врахуванням їх інтересів
здібностей і потреб.
*Зв'язок з раніше засвоєними знаннями і вміннями, опора
на досягнутий рівень розвитку учнів.
*Мотивація і активізація розвитку всіх сфер особистості.
*Логічність і емоційність всіх етапів навчально-виховної
діяльності.
*Ефективність використання педагогічних засобів.
*Зв'язок з життям, особистим досвідом учнів.
*Формування практично необхідних знань, умінь, навичок,
раціональних прийомів мислення і діяльності.
*Формування вміння вчитися, потреби постійно
поповнювати об'єм знань.
*Ретельна діяльність, прогнозування, проектування і
планування кожного уроку.
59
Інтегрований урок, як і звичайний традиційний урок,
направлений на досягнення триєдиної мети. З урахуванням
цього загальні вимоги до уроку конкретизуються в
дидактичних, виховних і розвиваючих вимогах.
Разом з тим такі уроки емоційно збагачують навчальновиховний процес. Різні види діяльності, які притаманні
інтегрованим урокам, роблять їх цікавими, збагачують
уяву, запобігають втомлюваності дітей, посилюють інтерес
до навчання.
Вивчаючи можливості інтегрованого навчання, ми
переконалися, що за цією методикою – майбутнє. Змістовні
та цілеспрямовані інтегровані уроки вносять у звичайну
структуру шкільної освіти новизну, оригінальність;
сприяють формуванню цілісної картини світу, розгляду
предмета з кількох сторін, дозволяють систематизувати
знання; створюють сприятливі умови для реалізації
особистісно орієнтованого, розвивального навчання
молодших школярів. Методично правильні побудова і
проведення інтегрованих уроків сприяють підвищенню
зростання професійної майстерності вчителя, тому що
вимагають від нього володіння методикою сучасних
технологій навчально-виховного процесу. Вчитель поновому бачить і розкриває предмет, який викладає, ясніше
усвідомлюючи його співвідношення з іншими науками.
Таким чином, ми переконалися, що внаслідок
врахування класифікації, дотримання технології
проведення інтегрованих уроків забезпечується висока
ефективність навчально-виховного процесу.
Інтеграція є необхідною у початковій школі, тому що
забезпечує оптимальні умови для розвитку творчої
особистості
60
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Акімова Т.А. Попередній розподіл навчальних
посібників ІІ Рідна школа. – 1991 - №11
2. Баженова Н.А. Педагогічний пошук –м. Просвіта, 1989. –
300с.
3. Балютіна К.О. Педагогічні проблеми гуманізації
початкової освіти та шляхи їх вирішення ІІ Початкова
школа. – 1999 - №10с.46 – 49.
4. Баранов С.П. Педагогіка. –К,: Либідь. 1991 – 350с.
5. Бахарева Л.Н. Интеграция учебных занятий в начальной
школе на краеведческой основе, М. -1992 -151с.
6. Боровой В.О. и не только игра ІІ народное образование. 1994 - №2. – с. 12 – 16.
7. Варзацька Л.О. Типи інтегрованих уроків мови та
мовлення ІІ Початкова школа – 1996. - №6. – с.11- 14
8. Василюк А.М. Школа і вчитель: вчора і завтра. Причини
і тенденції змін у світовій освіті ІІ Рідна школа – 1999. №3. – с.78 – 79.
9. Вакуленко М.С. Інтегрування завдань з рідної мови й
читання. ІІ Початкова школа – 1994. - №6 –с.8 – 11.
10. Вахтеров В.О. Психологія мистецтва. – К., 1998 – 315с.
11. Бап’юк Г.В. Нестандартні завдання з математики ІІ
Початкова школа. – 1991 №12. – с.34 – 36.
12. Державна національна програма «Освіта» (України ХХІ
століття): Затверджена постановою Кабінету Міністрів
України від 3 листопада 1993р. №196 – к.: Райдуга. 1994 –
61с.
13. Доренська Л.І. Нестандартні заняття з трудового
навчання школа. – 1992. - №1. – с.29 – 33.
14. Дубинчук О.С. Орієнтуймося на нові тенденції
математичної освіти ІІ Рідна школа. – 1998. - №9. – с. 9 –12
15. Закон України «Про освіту» Підписаний президентом
України 23 березня 1996року. – К. Генеза. 1996. – 37с.
61
Документ
Категория
Образование
Просмотров
235
Размер файла
138 Кб
Теги
інтеграція
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа