close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

План реалізації профільного навчання на 2014 – 2019 н.р

код для вставкиСкачать
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Директор КЗ «НСЗШ №9»
___________Г.В.Казакова
Наказ від 04.08.2014 № 96-а
План реалізації профільного навчання
на 2014 – 2019 н.р
№
Зміст заходів
Термін
Відповідальни
й
І. Організаційні заходи
1
2
3
4
5
6
7
Вивчати та систематизувати нормативноправову базу щодо впровадження профільного
навчання
Проводити аналіз кадрового, матеріальнотехнічного забезпечення, соціального
замовлення суспільства, інноваційної діяльності,
результативності роботи
Готувати відповідні накази щодо організації
допрофільного та профільного навчання,
проведення експериментальної роботи
впровадження варіативних форм профільного
навчання
Проводити педагогічниі ради, наради та
практичні семінари з проблем впровадження
профільного навчання, “круглі столи” за участі
батьків, представників установ та організацій.
Проводити методичні наради, консультації щодо
організації допрофільного та профільного
навчання
Проводити моніторинг та коригування процесу
впровадження профільного навчання учнів 1011 класів
Створити систему методичної роботи в школі
Постійно
Адміністрація
школи
Постійно
Адміністрація
школи
На початок
року
Адміністрація
школи
Щороку
Адміністрація
школи
Постійно
Адміністрація
школи
Щороку
Адміністрація
школи
2013-2014
Адміністрація
школи,заступник
директора з НВР
ІІ. Психолого-педагогічний супровід допрофільної підготовки та
профільного навчання
1
Створити умови для врахування та розвитку
Постійно
навчально-пізнавальних і професійних інтересів,
нахилів, здібностей і потреб учнів старшої
школи в процесі їхньої загальноосвітньої
підготовки
Адміністрація
школи, вчителіпредметники,
класні керівники,
практичний
психолог
2
Формувати соціальну, комунікативну,
інформаційну компетенцію учнів на
допрофільному рівні, спрямовувати підлітків до
майбутньої професійної діяльності
Щороку
3
Забезпечувати педагогічних працівників
відповідною інформаційно-методичною
літературою, іншими довідковоінформаційними матеріалами щодо психологопедагогічного супроводу допрофільної
підготовки та профільного навчання
Проводити профорієнтаційну та просвітницьку
роботу в допрофільних та профільних класах
Постійно
Здійснювати психодіагностичну роботу щодо
виявлення професійних нахилів, здібностей та
інтересів учнівської молоді
За результатами психодіагностичних досліджень
допрофільного та профільного навчання
аналізувати та надавати рекомендації учнівській
молоді, педпрацівникам, батькам.
Здійснювати постійний аналіз виконання
рекомендацій
Здійснювати допрофільну підготовку учнів 8-9
класів.
Щороку
Впроваджувати тренінгові програми
Постійно
4
5
6
7
8
9
Щороку
Вчителіпредметники,
класні керівники,
практичний
психолог
Адміністрація
школи, психолог
Вчителіпредметники,
класні керівники,
практичний
психолог
Практичний
психолог
Щороку
Практичний
психолог
Постійно
Практичний
психолог
Класні керівники,
вчителі предметники
Практичний
психолог
Практичні
психологи
Щороку
ІІІ. Профорієнтаційна робота
1
2
3
4
Проведення семінарів, методичних нарад,
тренінгів з питань профорієнтаційної роботи
Забезпечувати педагогічних працівників
відповідною інформаційною, методичною
літературою, буклетами, відеоматеріалами з
питань організації профорієнтаційної роботи у
навчальних закладах
Надавати консультативно-методичну роботу
вчителям, класним керівникам практичним
психологом з питань організації
профорієнтаційноїї роботи.
Здійснювати просвітницьку, консультативну
Щороку
Постійно
Адміністрація
школи, психолог
Адміністрація
школи, психолог
Постійно
Адміністрація
школи, психолог
Постійно
Адміністрація
5
6
7
роботу щодо профорієнтації учнівської молоді
Організовувати зустрічі з представниками
установ, підприємств та організацій з метою
просвітницької, консультативної та
пропагандистської діяльності в межах
профорієнтаційної роботи
Проводити індивідуальні консультації з учнями
та батьками щодо майбутнього вибору професії
з урахуванням здібностей, нахилів та інтересів
дитини.
Оновлювати профорієнтаційні куточки
Щороку
школи, психолог
Адміністрація
школи, психолог
Постійно
Учителі, класні
керівники
Постійно
Учителі, класні
керівники
ІV. Міжгалузева співпраця
1
2
Визначити шляхи інтеграції профільного та
професійного навчання, організації спільної
роботи ВНЗ та ЗНЗ в аспекті впровадження
профільного навчання
Співпрацювати з місцевими організаціями та
підприємствами щодо профорієнтаційної
роботи, міжрайонним Центром зайнятості
населення з метою вивчення потреб та
перспектив ринку праці
2015-2016
Адміністрація
школи
Постійно
Адміністрація
школи
V Інформаційно-методичне забезпечення
1
2
3
4
5
6
6
Аналізувати інваріантну та варіативну складові
робочого навчального плану школи (курси за
вибором, факультативи тощо)
Поповнювати банк даних навчальних програм,
підручників для профільного навчання
Створити банк даних програм факультативів та
курсів за вибором.
Постійно
Адміністрація
школи
Постійно
Адміністрація
школи
Адміністрація
школи
Постійно
Введення до робочих навчальних планів школи Постійно
курсів профільного спрямування, впровадженню
профільних предметів та спецкурсів
Аналізувати стан роботи з обдарованою
Щороку
учнівською молоддю (конкурс-захист МАН,
предметні олімпіади тощо)
Адміністрація
школи
Вивчити та привести у відповідність до потреб
реалізації профільного навчання наявне
програмно-методичне забезпечення навчальновиховного процесу (програми, підручники,
методична література, довідники, посібники,
методичні рекомендації тощо)
Розробити навчально-методичні рекомендації
Постійно
Адміністрація
школи, бібліотекар
Постійно
Адміністрація
Адміністрація
школи
для вчителів щодо впровадження та ведення
профільного навчання
школи
VІ. Робота щодо впровадження варіативних форм
профільного навчання
1
2
3
4
Досліджувати та аналізувати стан проблеми в
теорії і практиці щодо впровадження
варіативних форм профільного навчання
Аналізувати результати профільного навчання в
школі та його вплив на вибір майбутньої
професії
Здійснювати роботу по обладнанню навчальних
кабінетів з урахуванням обраних профіля
навчання
Здійснювати необхідну корекційну роботу,
упорядкування та опис результатів роботи
Постійно
Адміністрація
школи
Постійно
Адміністрація
школи
Постійно
Адміністрація
школи
Постійно
Адміністрація
школи
VІІ. Інноваційні методи забезпечення профільного навчання
1
2
3
4
5
6
Запроваджувати в практику роботи
використання інформаційно-комунікаційних
технологій тощо
Впроваджувати моніторингові дослідження
щодо виявлення факторів впливу на вибір
учнями майбутньої професії
Впроваджувати в практику освітнього процесу
принципи особистісно орієнтованого навчання
Вивчати прогресивний педагогічний досвід
роботи щодо впровадження профільного
навчання та допрофільної підготовки
Впроваджувати сучасні форми методичної
роботи з педагогічними працівниками з питань
профільного навчання
Узагальнювати та поширювати досвід роботи
вчителів, що викладають у профільних класах
Постійно
Учителі школи
Постійно
Психолог школи
Постійно
Учителі школи
Постійно
Адміністрація
школи
Постійно
Адміністрація
школи
Постійно
Адміністрація
школи
VІІІ. Матеріально-технічне забезпечення
1
Використовувати комп’ютерну техніку в
методичному супроводі роботи школи
Постійно
Адміністрація
школи
2
Використовувати інформаційно-комунікаційні
та Інтернет-технології у роботі з учнями,
Забезпечувати підручниками, навчальними
посібниками, допоміжною літературою,
програмним забезпеченням вчителів і учнів
відповідно до профільного навчання
Здійснювати підписку фахових журналів для
викладання предметів допрофільного та
Постійно
Адміністрація
школи
Адміністрація
школи
3
4
Постійно
Постійно
Адміністрація
школи
5
профільного навчання
Поповнювати навчальні кабінети навчальнотехнічним обладнанням
Постійно
Адміністрація
школи
ІХ. Робота з батьками та громадськістю
1
2
3
Впроваджувати нові форми роботи з
батьківською громадськістю щодо профільного
навчання учнів
Забезпечувати добровільність учнів у виборі
профільного навчання за результатами
профдіагностики, розвивати психологічну
роботу для консультування школярів у виборі
професії
Оформити інформаційні куточки щодо
профільного навчання та профорієнтації,
висвітлювати на сайті відповідні проблеми,
шляхи їх вирішення
Постійно
Адміністрація
школи
Постійно
Адміністрація
школи
Постійно
Адміністрація
школи
Х. Підготовка та перепідготовка педагогічних кадрів
1
2
Аналізувати потребу у кадровому забезпеченні
школи щодо профільного навчання, плануванні
та організації навчання педагогів, семінари,
наради, методичні об”єднання тощо
Забезпечити підвищення кваліфікації
педагогічних працівників основної та старшої
школи з орієнтацією на психолого-педагогічне
забезпечення допрофільного та профільного
навчання (курсова перепідготовка, участь у
роботі спецкурсів) та професійної компетенції
шляхом самоосвіти
Постійно
Адміністрація
школи
Постійно
Адміністрація
школи
Автор
vinohodov8
Документ
Категория
Образование
Просмотров
18
Размер файла
122 Кб
Теги
перспективный
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа