close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

TZA Ekzamen

код для вставки
В чому перевага магнітних контролерів над силовими?
контактори допускаюсь більшу кількість включень за годину
В яких ліфтах застосовується регульований електропривод постійного струму
або статичний вентильний перетворювач-двигун?
У швидкісних та високошвидкісних
В яку енергію перетворюється енергія у пневмодвигунах?
енергія руху вихідної ланки
В яку енергію у пневмоциліндрах перетворюється потенційна енергія
стисненого повітря?
механічну енергію поршня
Виконавчі пристрої – це. . .
пристрої для використання інформації з метою впливу на процес
Від чого залежить шлях гальмування кабінки підйомника?
Від навантаження кабінки
Від чого не залежить момент опору кранових механізмів із симетричним
навантаженням?
від напрямку руху
Вперше основне рівняння відцентрових насосів було виведене?
Л. Ейлером
Гідропривід – це. . .
Сукупність гідравлічної апаратури і гідроліній для приведення в дію робочих
органів машин та механізмів за допомогою потенціальної енергії рідини, що
перебуває підтиском
Двопозиційний електромагнітний апарат, призначений для частих дистанційних
увімкнень і вимкнень силових електричних ланцюгів в нормальному режимі
роботи це. . .
Контактор
Для чого зазвичай слугує перше положення командо контролера?
для гальмування електродвигуна проти включенням
Для чого застосовують обертові пневмоциліндри?
затискання штучних заготовок
Для чого застосовуються підйомники?
Для транспортування людей та вантажів як у горизонтальному, так і
вертикальному напрямках
Для чого призначені пневмодвигуни?
для надавання руху робочих органів машини
Для чого скорочують час розгону і гальмування ліфту?
Для збільшення продуктивності ліфту
Для швидкої зупинки механізму пересування застосовується:
гальмування противключенням
До кранових механізмів із симетричним навантаженням належать механізми:
пересування і повороту
З чого складається магнітна контролер-система?
командоконтролер, контакти та реле
З якою метою була побудована Державна система промислових приладів?
з метою систематизації й раціонального підходу до розробки й використання
технічних засобів для найрізноманітніших процесів і виробництв
За величиною напруги на статорі в початковий період пуску розрізняють:
прямий пуск та пуск при зниженій напрузі
За видом регулювання регульовані гідроприводи є з:
об'ємним регулюванням
За допомогою чого відбувається керування електроприводом кранових
механізмів?
командоконтролера та релейно-контакторної апаратури
За задачами регулювання, гідроприводи бувають:
Програмного керування; Слідкувальної дії; Стабілізаційні
За принципом дії насоси поділяються на:
Відцентрові, осьові, тарани, струменеві насоси, ерліфти
За родом використовуваної енергії прилади ДСП поділяються на:
електричну, пневматичну та гідравлічну гілки
За характером руху вихідної ланки гідродвигуна гідравлічні приводи
поділяються на:
Гідроприводи обертального руху; Гідроприводи поступального руху
Значення коефіцієнта стиснення потоку лопатками на виході:
Для великих – 0,95, для малих – 0,9
За якою формулою може бути визначена продуктивність пасажирських ліфтів?
Q = (360 × y × E) / ((2 × H) / V + ∑ tест)
Керування крановими електроприводами із застосуванням силових(ручних)
контролерів по суті є:
ручним керуванням
Коефіцієнт стиснення струменя на вході відцентрового насоса:
Для малих – 0,75, для великих – 0,83
Командоконтролер здійснює:
перемикання в ланцюгах контактів
Контактор слугує для:
комутації силових ланцюгів двигунів
Контроль підсинхронної частоти може здійснюватися через:
через струм у ланцюгу статора
Магнітний контролер це. . .
Система що складається з командоконтролера, контактів та реле
Машини, які слугують для перекачування й створення напору рідин всіх видів,
механічної суміші рідин із твердими колоїдними речовинами та газів – це. . .
Насоси
Механізм для стиснення і подачі повітря під тиском називається:
Компресор
Mt = k3 × Mtr дана формула обчислює?
гальмівний момент
Насоси – це. . .
машини, які слугують для перекачування й створення напору рідин всіх видів,
механічної суміші рідин із твердими колоїдними речовинами та газів
Насоси тарани працюють за рахунок:
Гідравлічного удару
Не залежно від чого система керування рухом підйомника повинна запобігати
виникненню аварійних ситуацій?
Не залежно від швидкості
Недоліком здвоєних пневмоциліндрів є?
збільшення довжини циліндра
Обмежені величини прискорення і виходу з прискорення є?
Головна вимога
Основним класифікаційним групуванням виробів ДСП є:
Тип
Основним розрахунковим параметром трубопроводу є:
Діаметр труби
Основними функціональними групами технічних засобів можна вважати:
3 групи
Основні елементи виконавчого контуру гідроприводу включають в себе?
насосний агрегат; гідропривід
Переміщення рідини в гідроприводі відбувається за рахунок:
різниці тисків
Поняття тип виробів визначає:
класифікаційне групування, що включає сукупність виробів однакового
функціонального призначення і принципу дій, подібних за функціональним
призначенням, що мають однакову номенклатуру головних параметрів, які
визначають основне функціональне призначення виробу
При відсутності управляючої напруги на котушці контактора, він свої контакти. .
.
розмикає
Пристрої для використання інформації з метою впливу на процес – це. . .
виконавчі пристрої
Пристрої якої групи призначені для формального і змістовного оброблення
інформації та формування керуючих впливів:
пристрої другої групи (пристрої центральної частини)
Релейна апаратура здійснює:
захист та контроль автоматичного пуску та гальмування
Рідина відводиться через спрямовуючий канал у:
Турбінних насосах
Робота переміщення рідини дорівнює:
A = y × Qm × Hm
Скільки рівнів включає ієрархічна структура ДСП?
5
Сукупність гідравлічної апаратури і гідроліній для приведення в дію робочих
органів машин та механізмів за допомогою потенціальної енергії рідини, що
перебуває під тиском – це. . .
Гідропривід
Теоретичне зусилля на штоку визначається через. . .
добуток надлишкового тиску та площі поршня
Технічні засоби автоматизації – це:
сукупність технічних засобів, що включають в себе засоби вимірювання й
автоматизації, призначені для сприйняття, перетворення й використання
інформації для контролю, регулювання й керування
Точна зупинка кабінки ліфта проти заданого рівня є:
головна вимога
У чому вимірюється напір відцентрового насосу?
В метрах стовпа перекачуваної рідини
Чи враховується вага вантажу при обрахунку розрахункового гальмівного
моменту кранового приводу?
Враховується
Чим забезпечується витримка часу при запуску двигуна кранового приводу?
роботою реле прискорення
Чому магнітні контролери надійніші від силових?
контактори допускають більшу кількість включень за годину
Швидкість руху поршня гідроциліндра визначається за формулою:
Vц = (Qц – σ(p1 – p2))F1-1
Що відносять до підйомників?
Вантажні та пасажирські ліфти, шахтові підйомні машини, фунікулери,
ескалатори
Що НЕ входить до будови кранового механізму із симетричним навантаженням?
промисловий контролер
Що розгальмовує двигун при подачі живлення до його якоря?
котушка гальмівного магніту
Що таке компресор?
Пристрій для виробництва стиснутого повітря чи іншого газу
Як здійснюється пуск електродвигуна?
переміщенням командоконтролера з нульового положення
Як по іншому називають поршневі пневмодвигуни?
Пневмоциліндрами
Який відсоток опору потрібен для застосування схем керування, де збуджувач
підключається до контактних кілець ротора синхронного двигуна?
>40%
Які з перелічених механізмів є найбільш розповсюдженими і мають високу
ступінь автоматизації?
Пасажирські ліфти
Які функції виконує опір при замиканні обмотки ротора?
гасить енергію поля, що виникає у ланцюгах статора
Якого типу є двигуни?
Двопозиційні
В
О
Ш
Г
П
Я
Д
Р
З
С
К
Т
М
У
Н
Ч
Автор
aster1x94
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
20
Размер файла
50 Кб
Теги
tza
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа