close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Вишивка

код для вставки
Рівненський міський виконавчий комітет
Управління освіти
Рівненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №23
Рівненської міської ради
Формування творчої
особистості
на заняттях гуртка
“Художня вишивка”
Рівне-2013
Формування творчої особистості на заняттях гуртка
“Художня вишивка”/Упоряд. Л.І. Лисюк. ― Рівне, 2013. ―
62 с.
Упорядник: Лисюк Л.І. ― керівник гуртка “Художня
вишивка” Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 23 Рівненської міської ради
Рецензент: Іщук І.М. ― методист КУ “Рівненський
міський методичний кабінет”
У посібнику вміщено матеріали з досвіду роботи
керівника гуртка “Художня вишивка” Рівненської ЗОШ
№23 Лисюк Л.І. щодо розвитку творчих здібностей
вихованців, розглянуто теоретичні та методичні підходи
формування особистості засобами гурткової роботи.
Для керівників гуртків загальноосвітніх шкіл та
позашкільних навчальних закладів.
Схвалено
науково-методичною
радою
КУ
“Рівненський міський методичний кабінет”. Протокол №3
від 25.11.2013 р.
2
Зміст
Анотація .....................................................................................4-8
Вступ ........................................................................................9-10
Розділ 1. Теоретичні аспекти формування
творчої особистості засобами гурткової роботи .... 11-15
Розділ 2. Методичні підходи до розвитку творчих здібностей
гуртківців
2.1. Організація роботи гуртківців над створенням
індивідуальних полотен .........................................................16-18
2.2. Етапи створення вишитих картин ................................19-20
2.3. Робота над створенням проектів декоративного
оформлення інтер’єру школи .......................................... 21-23
Висновок .................................................................................... 24
Література .............................................................................25-26
Додатки .......................................................................... 27-62
3
Анотація
У сучасному світі гостро стоїть проблема творчого
розвитку особистості. Кожна цивілізована країна дбає про
творчий потенціал суспільства загалом і кожної людини
зокрема. Посилюється увага до розвитку творчих
здібностей особистості, надання їй можливості виявити їх.
Соціальні перетворення в українському суспільстві
докорінно змінили пріоритети в галузі освіти. Інноваційна
філософія визначила головну стратегію педагогічної
діяльності: формування духовного світу особистості,
утвердження загальнолюдських цінностей, розкриття й
розвиток потенційних можливостей і здібностей учнів.
Розв’язання цих актуальних проблем можливе лише на
основі широкого запровадження нових педагогічних
технологій, спрямованих на розвиток творчих сил,
здібностей і нахилів особистості.
Значний вплив на реалізацію формування творчої
особистості має декоративно-ужиткове мистецтво, а
вишивка – один із найпоширеніших його видів. Дуже
важливо створити сприятливі умови для розвитку у
гуртківців творчої активності, художнього смаку й
уявлення. Ознайомившись з українською народною
вишивкою, її історією, техніками, вихованці знаходять свій
власний стиль, свою технологію виконання.
Метою гуртка “Художня вишивка” є формування
творчої особистості засобами мистецтва. Завдання
керівника гуртка художньої вишивки полягає у розширенні
знань гуртківців про мистецтво, його особливості,
формуванні творчої особистості, навчанні дітей відчувати
прекрасне, а також формуванні вміння бачити красу у своїй
повсякденній діяльності, емоційно сприймати навколишній
світ.
Необхідність формування творчої особистості на
заняттях гуртка “Художня вишивка” продиктовано
сучасними
суспільними
пріоритетами,
розкриття
внутрішніх ресурсів особистості гуртківця, виявлення вже
4
закладених у ньому природою потенційних творчих
можливостей.
Об’єктом представленого досвіду є процес
формування творчої особистості на заняттях гуртка
“Художня вишивка”. Предметом досвіду є методи,
прийоми, технології формування творчої особистості
засобами гурткової роботи. Новизна досвіду полягає у
створенні умов для формування творчої особистості
засобами позакласної роботи.
Поняття і шляхи формування творчої особистості
висвітлені в публікаціях відомих науковців: Т.КариВасильєвої, З.Чегусової (декоративне мистецтво України
20 ст.), Г.Ксензової, Н.Савіної (технологія), В.Андреєвої,
Ю.Богоявленської, Р.Грабовської (технології формування
творчої особистості).
Ефективність формування творчої особистості
забезпечується виконанням педагогічних технологій
методів та прийомів, які базуються на системі
гуманістичних принципів педагогіки співпраці й
передбачають особистісний розвиток дитини, активізацію
спонукальних мотивів до їх творчого самовираження.
У процесі вирішення творчих завдань діти створюють
певний творчий продукт. Творчий продукт розуміється як
оформлений результат роботи гуртківцями, наприклад,
картини. У кожному циклі творчі завдання відрізняються,
оскільки це зумовлено програмою гуртка.
У практичній роботі використовуються такі методи
стимулювання творчої діяльності:
o проектне навчання;
o метод фантазування;
o метод зразків;
o метод створення образу ідеального об’єкту.
Реалізація формування творчої особистості на
заняттях гуртка “Художня вишивка” вимагає дотримання
певних принципів в організації роботи гуртка:
5
o принцип зв’язку з життям (використання вміння
вишивати в повсякденному житті);
o принцип саморозвитку (поступове ускладнення
завдань на заняттях гуртка);
o принцип
поєднання
індивідуальної
творчої
діяльності (вишивка колективних та індивідуальних
картин);
o принцип
інформативності
(пошук
цікавих
новаторських ідей, техніки, напрямків вишивки);
o принцип віри у свої власні сили і можливості.
Завдання, які ставить перед собою керівник гуртка у
формуванні компетентностей:
o пізнавальної - ознайомлення із різними способами
виготовлення картин;
o практичної - технологія вишивання картин,
оволодіння основними техніками вишивки;
o виховної - прищеплювання гуртківцям любові до
прекрасного і повагу до надбань української
національної культури та мистецтва; раціональне
використання дозвілля та заповнення його цікавою
та корисною працею;
o творчою - задоволення потреб особистості в
творчій самореалізації, творчого підходу до праці,
бажання творити і втілювати свої ідеї в життя;
o соціальна - розвиток культури спілкування,
виховання позитивних якостей емоційно-вольової
сфери: самостійність, наполегливість, уважність,
охайність, старанність у роботі, доброзичливість.
На заняттях художньої вишивки формується творча
особистість завдяки специфіці ремесла, уміння створювати
ексклюзивні вироби ужиткового мистецтва. Під час
вишивання в дітей стимулюється ініціатива, творча
активність.
Формуючи творчі здібності у гуртківців, керівник
гуртка розвиває у них смак, відчуття прекрасного, творчу
6
ініціативу. Одним із завдань гуртка є оформлення інтер'єру
навчальних кабінетів і школи стендами та панно.
У період з 2008 року по 2013 рік розроблялись
проекти з оформлення навчальних кабінетів закладу. За ці
роки гуртківцями були оформленні кабінети: української
мови, української літератури, біології, географії,
правознавства.
Вишиті картини стали своєрідним дороговказом для
школярів у формуванні повноцінної особистості,
справжнього громадянина України. Картини сприяють
розумінню вихованців поняття “національна ідея”, що
розкривається через художні образи.
У процесі роботи над створенням вишитих картин в
гуртківців сформувався художньо-естетичний смак, вони
оволоділи відчуттям кольору, техніками, набули
практичного досвіду.
Гуртківці оволоділи такими техніками вишивки, як:
“художня гладь”, “двобічна гладь”, “мазок”, “сітківка”,
“шнур уприкріп”, “рококо”, “штопка”, “качалочка”.
У роботах вихованців відчувається вплив народних
українських класичних традицій вишивки, авангардизму,
імпресіонізму, примітивізму, сюрреалізму. Особливістю
робіт є така художня характеристика, як бачення світу
очима дітей. У ході роботи учні мають можливість
розвивати відчуття кольору, просторову уяву, розробляти
сюжетні композиції, глибоко сприймати світ, вчитись
розуміти, цінувати прекрасне. За останні роки професійний
рівень гуртківців “Художня вишивка” значно зріс. Із
кожним роком колекція картин поповнюється виробами
високої майстерності.
Робота у гуртку “Художня вишивка” сприяє
формуванню не лише мистецьких смаків і явищ, а й
вольових якостей особистості. Адже для створення
картини дитині потрібно не лише володіти певними
техніками, а й наполегливо працювати, пройшовши всі
етапи створення роботи.
7
Формування творчої особистості на заняттях гуртка
“Художня вишивка” дає можливість здобути позитивні
результати у вирішенні поставлених завдань. Творчі
практичні заняття розвивають в дітей розуміння
прекрасного в мистецтві, формують вміння творити
прекрасне, здатність до творчого самовиявлення,
можливість оволодіння та вдосконалення технології
вишивки, вміння та навички, необхідні під час вишивання
індивідуальних картин.
8
Вступ
Соціальні перетворення в українському суспільстві
докорінно змінили пріоритети в галузі освіти. Інноваційна
філософія визначила головну стратегію педагогічної
діяльності: формування духовного світу особистості,
утвердження загальнолюдських цінностей, розкриття й
розвиток потенційних можливостей і здібностей учнів.
Розв’язання цих актуальних проблем можливе лише на
основі широкого запровадження нових педагогічних
технологій, спрямованих на розвиток творчих сил,
здібностей і нахилів особистості.
Необхідність формування творчої особистості на
заняттях гуртка “Художня вишивка” продиктовано
сучасними суспільними пріоритетами, які відповідають
основним
положенням
Закону
України
“Про
освіту”(1991р.), Закону України “Про загальну середню
освіту”(1999р.), Національної доктрини розвитку освіти
(2002р.).
Значний вплив на реалізацію формування творчої
особистості має декоративно-ужиткове мистецтво, а
вишивка – один із найпоширеніших його видів. Дуже
важливо створити сприятливі умови для розвитку у
гуртківців творчої активності, художнього смаку й
уявлення. Ознайомившись з українською народною
вишивкою, її історією, техніками, гуртківці знаходять свій
власний стиль, свою технологію виконання.
Метою гуртка “Художня вишивка” є формування
творчої особистості засобами мистецтва. Завдання
керівника гуртка полягає у розширенні знань гуртківців
про мистецтво, його особливості, формуванні творчої
особистості, навчанні дітей відчувати прекрасне, а також
виховувати вміння бачити красу у своїй повсякденній
діяльності, емоційно сприймати навколишній світ.
У процесі роботи над картинами переплітається
формування індивідуальних трудових навичок із художнім
розвитком гуртківців. Основною формою навчання у
9
гуртку “Художня вишивка” є практична робота. Вона
дозволяє вихованцям надбати і вдосконалити вміння і
навички необхідні при вишивці різними техніками.
Працюючи на заняттях, гуртківці оволодівають такими
рисами, як: посидючість, врівноваженість, наполегливість,
також підвищують свій рівень майстерності виконання
вишитих виробів, що дає змогу переходити до більш
складних завдань.
Старшокласниці,
оволодівши
технічно-художніми
навиками на заняттях гуртка, мають можливість брати
участь у складніших проектах. Їхня думка щодо
композиції, кольору, технік береться до уваги керівником
гуртка. Це створює між ними атмосферу довіри та затишку.
Набувши практичного досвіду, вихованці гуртка мають
змогу творити самостійно, в домашніх умовах, створюючи
вироби інтер’єрного, побутового призначення. Це і
скатертини, серветки, також картини на уподобану учнями
тему.
Отож,
володіючи
техніками
вишивки,
кольорознавством у підборі ниток, гуртківці мають чудову
можливість створювати затишок у своїх оселях власними
руками, що сприятиме їхній творчій самореалізації.
10
Розділ 1. Теоретичні аспекти формування творчої
особистості засобами гурткової роботи
У сучасному світі гостро стоїть проблема творчого
розвитку особистості. Кожна цивілізована країна дбає про
творчий потенціал суспільства загалом і кожної людини
зокрема. Посилюється увага до розвитку творчих
здібностей особистості, надання їй можливості виявити їх.
Одним із головних завдань сучасної школи України є
реалізація технологій, методів та прийомів формування
творчої особистості, оскільки суспільству необхідна
особистість, яка пристосувалася б до побутових,
соціальних і виробничих умов, ефективніше їх
використовувала та змінювала би відповідно до власних
уподобань. Важливим завданням школи є розкриття
внутрішніх ресурсів особистості учня, виявлення вже
закладених у ньому природою потенційних творчих
можливостей.
Орієнтація на особистість учнів у процесі розвитку,
базується на тому, що від моменту народження дитина
змінює, перетворює навколишній світ речей, створюючи
нове власне бачення. Тому важливим є застосування
особистістно орієнтованих педагогічних технологій.
Ефективність
формування
творчої
особистості
забезпечується використанням педагогічних технологій,
форм та методів роботи, які базуються на системі
гуманістичних принципів педагогіки, що передбачає
використання
дійового
механізму
діагностики
сформованості особистісного утвердження, активізації
спонукальних мотивів до їх творчого самовираження,
урахуванні індивідуальних особливостей дітей у процесі
організації творчої діяльності, створенні комфортної
атмосфери для найбільш повного розкриття творчих
якостей та можливостей гуртківців.
Сучасна педагогічна наука розглядає творчість як
похідну інтелекту діяльності людини, у результаті якої
створюються нові матеріальні та духовні цінності, що
11
мають об’єктивну значущість. Ученими виділено такі
складові творчості:
o багата уява;
o фантазія;
o оригінальність (здатність відійти від шаблону).
Формування творчої особистості гуртківця – це процес
сприяння його творчій діяльності, повному розкриттю
творчих здібностей дитини.
Це ставить принципово нові вимоги до керівника гуртка,
оскільки він має бути готовим до роботи в інноваційному
режимі.
Сьогодні школа потребує нових нетрадиційних ідей,
теорій, що відповідали б оптимальному розвитку дитини,
сучасним потребам людства. І тому важливу роль відіграє
творчий розвиток особистості, в основу якого потрібно
покласти використання різних засобів, підходів до
розвитку
дитини,
орієнтованих
на
досягнення
оригінального результату.
У формуванні творчої особистості важливу роль відіграє
декоративно-ужиткове мистецтво. Це особлива галузь
художньої творчості. Основна його мета – естетичне
освоєння матеріального світу, художнє оформлення
довкілля. І різновидом цієї галузі є художня вишивка.
Вивчення особливостей художньої вишивки на заняттях
гуртка, її художнього опрацювання, а також зростання
рівня професійної майстерності в оволодінні технікою і
технологією взаємопов’язані. Створення сприятливих умов
на заняттях гуртка художньої вишивки для повноцінної
творчої діяльності кожної дитини – основна мета, що
покладена в основу реалізації технології формування
творчої особистості. Лише за умови вдалої методики на
заняттях гуртка “Художня вишивка” формується творча
особистість, розвиваються у дітей художні здібності.
Формування творчої особистості на заняттях гуртка
“Художня вишивка” вимагає від керівника гуртка
дотримання певних принципів в організації роботи гуртка:
12
o принцип
зв’язку
з
життям
(де
можна
використовувати вміння вишивати в повсякденному
житті);
o принцип саморозвитку (поступово ускладнювати
завдання на заняттях гуртка);
o принцип
поєднання
індивідуальної
творчої
діяльності (вишивати колективні та індивідуальні
картини);
o принцип
інформативності
(шукати
цікаві
новаторські ідеї, техніки, напрямки вишивки);
o принцип віри у свої власні сили і можливості.
Для творчої особистості художня діяльність є життєво
потрібною, а креативний стиль поведінки – найбільш
характерний. Головним показником такої особистості, її
найголовнішою ознакою вважають наявність творчих
здібностей.
Творчі здібності пов’язані зі створенням нового,
оригінального продукту, з пошуком нових засобів
діяльності. Гурток художньої вишивки ставить за мету
розвивати творчу особистість, оскільки існують чинники,
що впливають на цей розвиток:
o умови, в яких формується дитина,
o середовище, що її оточує,
o характер творчої діяльності на гуртку.
Створення ескізів допомагає у формуванні творчої
особистості на заняттях гуртка, що дає можливість дітям
висловити та відтворити внутрішні почуття, переживання,
сумніви.
Формування творчої особистості на заняттях гуртка
“Художня вишивка” буде більш ефективним, якщо в
організації
творчої
діяльності
враховуватиметься
сукупність таких складових:
o зміст навчального матеріалу,
o послідовність творчих завдань,
o організація занять гуртка.
13
Пізнавальна атмосфера на заняттях гуртка художньої
вишивки починається із захоплення побаченим, сумніву у
своїх можливостях початківця.
Найголовнішим завданням керівника є створення на
заняттях гуртка творчої атмосфери. Це заохочення до
праці, похвала за добре виконану роботу, що спонукають
дітей до нових задумів. У практичній роботі
використовуються такі методи стимулювання творчої
діяльності, як:
o проектування навчання;
o метод фантазування;
o метод зразків;
o метод створення образу ідеальних об’єктів.
Із розвитком формування творчої особистості дитини
завдання ускладнюються. У процесі вирішення завдань
діти створюють певний творчий продукт. Творчий продукт
розуміється як оформлений результат роботи гуртківців,
наприклад, картини. У кожному циклі творчі завдання
відрізняються, оскільки це зумовлено програмою гуртка.
Колективна робота на різних етапах має різний зміст:
o колективна робота, яка дозволяє набути
необхідних
технічно-колористичних
навиків
гуртківцями під час вишивання фону картини
легкими техніками;
o колективна робота, в якій гуртківці переходять до
більш складних елементів картини під час
використання складних технік вишивки;
o колективна робота в фінальній стадії створення
картин полягає в декоруванні. Його можуть
виконувати гуртківці з розвинутою моторикою
пальців, відчуттям кольору, пластики лінії,
досконало володіючи техніками вишивки;
o виконання авторських робіт.
Організовуючи колективну роботу, керівник гуртка
ставить перед собою цілі:
14
o навчити створювати ескізи, виконувати різні
техніки вишивки, поєднувати нитки різних
кольорів;
o виховувати цілісне ставлення до себе, людей,
праці, природи, мистецтва, культуру поведінки,
спілкування;
o розвинути навички творчої діяльності, уяву,
фантазію, естетичні смаки, художні здібності,
просторове і абстрактне мислення, вміння
узагальнювати, робити висновки;
o розвинути здатності до творчої самореалізації
та професійного самовизначення;
o набуття вихованцями соціально цінного досвіду
творчої діяльності, необхідних для життя і
праці.
Набуті на заняттях гуртка уміння і навички, безумовно,
будуть дітям необхідні в подальшому житті. Досвід
свідчить, що людина, яка здатна генерувати ідеї,
використовувати знання і вміння в нових ситуаціях,
комфортно почувається в нестабільних соціальних умовах
– швидше знаходить своє місце в суспільстві.
15
Розділ 2. Методичні підходи до розвитку творчих
здібностей гуртківців
2.1. Організація роботи гуртківців над створенням
індивідуальних полотен
Формування творчої особистості на заняттях гуртка
художньої вишивки передбачає розвиток у дітей
найважливіших розумових і практичних дій, які зовні
виявляються у вигляді певних умінь: вміння спостерігати,
думати, співставляти, порівнювати.
Важливе місце в системі розвитку творчих здібностей
займає робота з вивчення художньої вишивки, яка є
різновидом декоративно - ужиткового мистецтва. Цей вид
мистецтва здатний значно розвинути художній смак,
творче мислення та уяву особистості.
Вивчення особливостей художньої вишивки, її
художнього опрацювання, а також зростання творчого
рівня та професійної майстерності в оволодінні технікою і
технологією
повинні
бути
взаємопов'язані,
щоб
забезпечити найбільш ефективні умови розвитку творчої
особистості гуртківців.
На заняттях з художньої вишивки формується творча
особистість
завдяки
специфіці
ремесла,
умінню
створювати ексклюзивні вироби ужиткового мистецтва.
Під час вишивання в гуртківців стимулюється ініціатива,
творча активність.
Необхідним компонентом у вишиванні картин є
фантазія. Уява дозволяє випередити практику, передбачити
результат творчої діяльності, влучно підібрати необхідні
техніки.
Другим найважливішим механізмом формування
творчих здібностей особистості на гуртку художньої
вишивки є інтуїція, в якій виявляється несвідоме в
діяльності людини.
Третім чинником створення картин є натхнення. Це той
стан особливої напруги і підйому всіх сил і здібностей
дитини, який дозволяє здійснити творче піднесення і в
16
кінцевому результаті отримати непередбачене під час
створення картин.
Звідси четвертий компонент – праця. Тільки той може
творити, хто вміє працювати, хто здатний до
наполегливості.
Поряд із цим заняття вишивкою сприяє розвитку дрібної
моторики пальців рук, координації рухів, їх точності і
цілеспрямованості. Відомо, що розвиток дрібної моторики
пальців рук сприяє розвитку інтелекту і мовної активності.
Гурток “Художня вишивка” розпочав свою роботу з
вишивання
картин.
З
усіх
видів
мистецтва живопис найбільш повно дозволяє формувати
творчі здібності дітей, наповнює їх позитивною енергією,
створює атмосферу добра. У живописі важливий
колір. Саме він виступає могутнім засобом вираження
задуму та художньої ідеї твору. Завдяки певній кольоровій
гамі – колориту у наших картинах існує можливість не
лише зобразити ідею, але й посилити образний та
емоційний зміст картини декоративними об’ємними
техніками, викликати у глядача певні емоції та почуття,
асоціації чи уяву.
Крім того, що колір виражає перш за все
почуття дитини,
він
є
також
засобом
передачі матеріальної сутності речей та простору на
полотні – це фактура передана технікою вишивки,
своєрідний прояв темпераменту учнів. І взагалі фактура
вишитого полотна, його колірна живописна поверхня
створює додаткове відчуття краси та складності форми і
матеріальності речей. Слід сказати, що енергійні,
стрімкі техніки вишивки
відтворюють
динамічне
сприйняття та вираження зображуваного, за рахунок
кольору передається врівноваження, спокій, статичність,
динаміка.
Не менш важливим у формуванні творчої особистості є
вміння створювати композицію, тобто сюжет картини, її
єдиний
цільний образ.
Керуючись відчуттям ритму,
17
гармонії, рівноваги, динаміки чи статики, учениця передає
побачене чи уявне так, щоб було не лише зрозуміло
зображене, але й виникало почуття єдності та цілісності
елементів, воно виділяє головне і підпорядковує окремі
деталі загальному живописно-пластичному вирішенню
картини.
З метою формування творчої особистості на заняттях
гуртка “Художня вишивка” гуртківцям демонструють
репродукції художників-майстрів, а також роботи учнів,
вишиті в минулі роки. Під час виконання вишитих картин
використовуються як живописні техніки, так і ті, що
імітують графіку. У процесі виконання робіт графічні
техніки поєднуються із живописними: “сітківка”(дод.1),
“рококо”(дод.2)
із
“мазком”(дод.3),
“художньою
гладдю”(дод.4) та “двобічною гладдю”(дод.5).
На відміну від живописних технік вишивки графічні
більш обмежені в зображальних можливостях, більш
умовні, що дозволяє сконцентрувати увагу на вираженні
певної особливості будь-якого природного явища. Засобом
виразності, передачі зображуваного графічними техніками
виступає
лінія,
штрих,
пляма.
Лише
іноді
використовуються кольорові вкраплення для вираження
того чи іншого фрагменту малюнка, щоб посилити
композиційний чи емоційний центр зображуваного.
Графіка та живопис органічно поєднуються у вишитих
гуртківцями
авторських
роботах.
Таким
чином,
відбувається творче моделювання усталених підходів, що
існують у мистецтві графіки та живопису як індивідуальне
авторське бачення у прикладному мистецтві.
18
2.2. Етапи створення вишитих картин
У процесі створення вишитих картин можна виділити
певні етапи. Спочатку беруться до уваги всі ідеї:
матеріалізація вражень, отриманих у процесі життя.
Відбувається бесіда керівника гуртка з гуртківцями для
того, щоб надихнути, спрямувати їх до творчості. Після
цього вихованці передають свої відчуття на папері,
створюючи ескізи майбутніх робіт.
На початковому етапі створюються ескізи. Для цього
обирається будь-яка тема, близька конкретно кожній з
учениць, і пропонується відобразити свої ідеї, враження,
характерні бачення, особливості пір року, створюючи
власноруч ескізи. При тому не вимагається професійна
якість зображуваного малюнка, важлива ідея, що сприяє
розкриттю душевного стану дитини. Це дає можливість
висловити та відтворити внутрішні почуття, переживання,
сумніви. Уявити, продумати, відчути душею, зобразити на
папері – це творчий досвід дитини, її уміння за допомогою
виразних засобів показати свій внутрішній світ, ставлення
до навколишньої природи, мистецтва, добра і зла.
Після створення ескізів учениці приступають до
практичного втілення своїх ідей. На натягнуту на
підрамник тканину переноситься малюнок і вишивається
підібраними техніками вишивки.
Цей досвід довів, що в дітей закладені великі творчі
можливості, які потребують розвитку. Визначено, що всі
кращі людські якості розвиваються, де є творче.
Такий креативний підхід у формуванні творчої
особистості на заняттях гуртка дав можливість дітям
вивільнити свою свідомість за рамки неможливого.
Учні, які ніколи не володіли навиками у малюванні
олівцем чи фарбами, легко виводили пластичні лінії і
здивували інтуїтивним відчуттям кольору. Вишиті картини
були живописні, наповнені світлом, фантастичними
барвами. Під час процесу вишивання спостерігались певні
позитивні емоційні зміни у дітей. Якщо перші роботи
19
деяких учасниць несли в собі емоційну напруженість (це
відображалось в кольорі), то наступні роботи відзначалися
світлом, легким тональним вирішенням.
Виконання таких завдань розвиває творчі здібності,
спостережливість і художній смак учнів. Накопичений
досвід,
спостереження
за
навколишнім
світом
відтворюються у дитячих творчих роботах (дод.6 – 13).
Формування творчої особистості на заняттях гуртка
“Художня вишивка” стало більш ефективним, тому що
процес навчання вибудовувався на основі індивідуального
підходу до кожного гуртківця, враховуючи його емоційний
стан. На заняттях використовувався взаємозв'язок різних
видів мистецтва, які спрямовані на розвиток творчої уяви,
образного
мислення,
зорової
пам'яті,
художньої
спостережливості, емоційного ставлення до власної праці.
20
2.3. Робота над створенням проектів декоративного
оформлення інтер’єру школи
Мистецтво декоративного оформлення є одним із
наймасовіших видів художньої творчості. Естетичний і
емоційно-виразний початок є важливою особливістю
декоративно-оздоблювальної роботи. Формуючи творчі
здібності у гуртківців, учитель розвиває смак, відчуття
прекрасного, творчу ініціативу. Одним із завдань гуртка є
оформлення інтер'єру навчальних кабінетів школи
стендами та панно. Структура проекту з оформлення
навчальних кабінетів вишитими картинами (дод. 14).
У період з 2008 року по 2013 рік розроблялись проекти з
оформлення
навчальних
кабінетів.
Це
сприяло
формуванню національно свідомої, внутрішньо багатої
особистості, готової до активної діяльності у всіх сферах
життя демократичного суспільства. Паралельно ставилось
завдання
долучити
вихованців
до
естетики
в
декоративному оформленні робіт, виявити їхні творчі
вподобання, смаки.
Першим проектом був клас української мови.
Вишивкою (за допомогою картин) було проілюстровано
історичні етапи розвитку української мови. На них
зображено розвиток української писемності. Тут і
філософія Сковороди, і Біблія, і Шевченківська хата, й
українська символіка (дод.15 – 24).
Картини в цей клас вишиті коричневими нитками різних
відтінків. Тільки українські державні символи: герб,
прапор, Конституцію – вишивали різноколірними нитками
для підсилення їхньої значущості. Техніки, якими
виконувалися ці роботи, органічно доповнювали одна
одну, врівноважуючи композицію або підсилюючи
загальний ефект картин (дод.25,26).
Мета, яка ставилась під час виконання цього завдання,
була
досягнута.
Гуртківці
оволоділи
творчими
компетентностями; навчилися узагальнювати, робити
висновки, набули навичок творчої діяльності, здобули
21
практичний досвід під час вишивання картин. Діти
ознайомилися з різними техніками вишивки і їх
практичним
виконанням:
“художньою
гладдю”,
“двобічною гладдю”, “штопкою”, “шнуром уприкріп”,
“стебловим”.
Наступним проектом було
оформлення класу
української літератури. У роботах відтворено історію
української літератури. Картини стали своєрідним
дороговказом для школярів у формуванні повноцінної
особистості, справжнього громадянина України. Вони
сприяють розумінню учнів поняття “національна ідея”, що
розкривається через художні образи (дод. 27 – 35).
Завдання, яке стояло перед гуртківцями, полягало в
проникненні національною ідеєю через сприйняття
художніх образів, дослідження значимості велетнів
українського слова (Г.Сковороди, І.Франка, Л. Українки,
Т.Шевченка, У. Самчука). Виконання цих робіт сприяло
формуванню
творчої
особистості,
піднесенню
патріотичних почуттів учнів.
У кабінеті біології на гобеленах представлено флору і
фауну різних куточків України. Метою створення картин
було показати різні види екосистем України та
різноманітність видового складу рослин і тварин. Особлива
увага приділялась декоруванню рослин, які мали бути
наочним посібником (дод.36 – 40).
Під час виконання цих робіт перед гуртківцями стояло
завдання:
o максимально чітко відшліфувати техніки, якими
вишивались картини;
o оволодіти кольоровою гамою в нитках;
o набути технічних навиків під час декоративного
оформлення картин для досягнення естетики.
Під час оформлення кабінету географії ми ставили перед
собою інші цілі: відтворити за допомогою картин всю
повноту та різноманітність природи України, її ландшафти.
Учениці виконували трьохметрове панно, на якому
22
зобразили географічну карту України – від лісів і боліт
Полісся на півночі до степу і Кримських гір на півдні
(дод.41).
Перед
гуртківцями
стояло
завдання
передати
двоплановість за рахунок об’ємних квітів, що зображались
на першому плані. Складність полягала у підборі
технічного декору для відтворення південної трави
“ковили”, а також виготовленні і кріпленні декоративних
квітів, кущів, моху. Під час роботи виникла ідея вільного
накладання “шнур уприкріп” для імітації рослин (дод.42).
В оформленні кабінету правознавства, над яким
працювали
гуртківці,
було
поставлено
завдання
досконалого технічного виконання вишитих картин. На
відміну від попередніх об’ємних робіт, картини в цей клас
мали бути площинними. У заданій темі живопис був
недоречним, тому важливо було виграти технікою і
декоративним оформленням вишитих картин.
Для цього ввели в роботу одну із найскладніших технік
– імітацію ткацтва: “штопку”, техніку так званого перебору
ниток основи. Використовувались синтетичні нитки для
ефекту блиску, також вводилась техніка “шнур уприкріп”
для збільшення чіткості зображувальних основних
композиційних елементів картин: національного прапора,
герба, будинку Верховної Ради (дод.43).
Завдання щодо формування творчих здібностей
вихованців на заняттях гуртка “Художня вишивка”
успішно реалізуються. У процесі навчання в гуртківців
формується художньо-естетичний смак, вони оволодівають
відчуттям кольору, різними техніками вишивки, набувають
практичного досвіду.
23
Висновок
Формування творчої особистості на заняттях гуртка
“Художня вишивка” дає можливість здобути позитивні
результати у вирішенні поставлених завдань гуртка. Творчі
практичні заняття на гуртку розвивають розуміння
прекрасного в мистецтві, формують вміння творити
прекрасне, здатність до творчого самовиявлення,
можливість оволодіння та вдосконалення технології
вишивки, вміння та навички, необхідні під час вишивання
індивідуальних картин.
У роботах вихованців відчувається вплив народних
українських класичних традицій вишивки, авангардизму
(дод.44), імпресіонізму (дод.45), примітивізму (дод.46) і
сюрреалізму (дод.47). Особливістю робіт є така художня
характеристика, як бачення світу очима дітей. У ході
роботи гуртківці мають можливість розвивати відчуття
кольору, просторову уяву, розробляти сюжетні композиції,
глибоко сприймати світ, вчаться розуміти, цінувати
прекрасне. За останні роки професійний рівень гуртківців
“Художня вишивка” значно зріс. Із кожним роком колекція
гобеленів поповнюється виробами високої майстерності.
У процесі створення вишитих картин гуртківці
оволоділи таким техніками вишивки, як: “художня гладь”,
“двобічна гладь”, “мазок”, “сітківка”, “рококо”, “шнур
уприкріп”, “штопка” (дод.48), “качалочка” (дод.49).
Робота на заняттях гуртка “Художня вишивка” сприяє
формуванню не лише мистецьких смаків і явищ, а й
вольових якостей особистості. Адже для створення
картини дитині потрібно не лише володіти певними
техніками, а й наполегливо працювати, пройшовши всі
етапи створення роботи.
24
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Список використаної літератури:
Антонович Є.А. Декоративно-прикладне мистецтво
/ Є.А. Антонович, Р.В Захарчук-Чугай, М.С.
Станкевич. – Львів: Світ, 1992. – 272 с.
Бабанський Ю.К. Методи навчання в сучасній
загальноосвітній школі / Ю.К. Бабанський. – М.:
Просвещение, 1985.
Беда Г.В. Живопись / Г.В. Беда. – М.: Просвещение,
1986. – 190 с.
Бойко В.І. Розвиток здібностей і творчого
потенціалу / В.І. Бойко // Обдарована дитина. –
2005. – №1. – C.27-31.
Василенко В.А. Засоби виразності в мистецтві / В.А.
Василенко, Т.І. Ткаченко. – К.: ЦУЛ, 2003. – 396 с.
Волошина Л. Школа Олекси Новаківського /
Л.Волошина. – 2000. – № 3-4. – 97 с.
Галушка Є.О. Види образотворчого мистецтва / Є.О.
Галушка, О.В. Охрімовський, Й.С. Хижняк. –
Чернівці: Книги – ХХІ, 2004. – 248 с.
Гсаюк Е.О. Художнє вишивання: aльбом / Е.О.
Гсаюк. – К.: Вища школа, 1984.
Живопис з основами кольорознавства: курс лекцій.
– М.: МІПК, 2008. – 72с.
Кириченко М.А. Основи образотворчої грамоти:
навч. посіб. / М. А. Кириченко, І. М. Кириченко. – 2ге вид. – К.: Вища школа, 2002. – 191 с.
Кара-Васильева Т. Декоративне мистецтво України
20 століття, у пошуках “великого стилю” / Т. КараВасильева, З. Чегусова. – К.: Либідь. – 2005. – 275 с.
Пікасістий
П.І.
Самостійна пізнавальна
діяльність школярів у навчанні / П.І. Пікасістий. –
М., 1990.
Печенюк Т. Кольорознавство / Т. Печенюк. – К.: –
Граніт-Т, 2009. – 192с.
25
14. Степанишин Б.С. Стратегія і тактика в літературній
освіті учнів / Б.С. Степанишин. – К.: Веселка, 2003.
– 191с.
15. Теоретичні основи педагогіки: курс лекцій / за ред.
О.Вишневського. – Дрогобич: Відродження, 2001. –
268 с.
16. Шашков Ю.П. Живопис та його засоби: учбов.
посібник для вузів / Ю.П. Шашков. – 2-ге вид. – М.:
Академічний проект, 2010. – 128с.
26
Додатки
“Сітківка” Додаток 1
“Мазок” Додаток 3
“Рококо” Додаток 2
“Художня гладь” Додаток 4
“ Двобічна гладь” Додаток 5
27
Додаток 6
Додаток 7
28
Додаток 8
Додаток 9
Додаток 10
29
Додаток 11
Додаток 12
Додаток 13
30
Додаток 14
Структура проекту
з оформлення навчальних кабінетів вишитими картинами
Мета
Формування творчої особистості засобами мистецтва, розвиток життєвих
компетентностей для досягнення успіху.
Завдання
1. Розвивати в учнів навички творчої діяльності, художні здібності, уяву, фантазію,
естетичні смаки, просторове та абстрактне мислення, вміння узагальнювати, робити
висновки.
2. Розвивати здатність до творчої самореалізації та професійного самовиявлення.
3. Набуття вихованцями практичного досвіду під час вишивання картин.
Етапи
Створення ескізів по підібраному матеріалу.
Натягнення тканини на рами.
Нанесення малюнка на тканину.
Підбір технік вишивки, кольорової гами в нитках.
Вишивання картин.
Декоративне оформлення картин.
Результат проекту
Кабінет
української
мови
(2008р.)
Кабінет
української
літератури
(2009р.)
Кабінет
біології
Кабінет
географії
(2010р.)
(2011р.)
Виставка учнівських робіт в Рівненському краєзнавчому музеї
“Мистецтво однієї школи”
(2013р.)
31
Кабінет
правознавства
(2012р.)
Кабінет української мови Додаток 15
Додаток 16
32
Додаток 17
Додаток 18
33
Додаток 19
Додаток 20
34
Додаток 21
Додаток 22
35
Додаток 23
Додаток 24
36
Додаток 25
Додаток 26
37
Кабінет української літератури Додаток 27
Додаток 28
38
Додаток 29
Додаток 30
39
Додаток 31
Додаток 32
40
Додаток 33
Додаток 34
Додаток 35
41
Кабінет біології Додаток 36
Додаток 37
42
Додаток 38
43
Додаток 39
44
Додаток 40
45
Кабінет географії Додаток 41
Додаток 42
46
Кабінет правознавства Додаток 43
47
Авангардизм Додаток 44
Імпресіонізм Додаток 45
48
Примітивізм Додаток 46
Сюрреалізм Додаток 47
49
“Штопка” Додаток 48
“Качалочка” Додаток 49
50
Додаток 50
Тема заняття. Неповторний світ власних образів
Марії Примаченко.
Мета заняття. Ознайомити гуртківців із життям і
творчістю видатної української художниці; навчити
вирізняти картини М. Примаченко з-посеред інших робіт
українських художників; розвивати фантазію, образне
внутрішнє бачення; виховувати повагу до творчості
народних майстрів своєї країни.
Тип заняття. Засвоєння нового матеріалу.
Форма проведення заняття. Заочна екскурсія.
Ознайомлення з творчістю М. Примаченко.
Обладнання: журнали, мистецькі книги, репродукції,
аудіо матеріали.
Очікуваний
результат.
Вибрати
картини
М. Примаченко з-поміж
інших полотен народних
художників.
Методи роботи. Бесідая. Демонстрація картин
М. Примаченко.
Хід заняття
1. Організаційні питання. Перевірка готовності до
заняття.
2. Мотивація навчальної діяльності.
3. Оголошення теми, визначення цілей заняття.
4. Вивчення нового матеріалу.
(Тихо звучить музика)
Керівник гуртка. Діти, а чи чули ви про цю
художницю? Що саме вона зображала у своїх картинах?
(Гуртківці починають згадувати: хтось бачив химерних
звірів, хтось птахів, інші квіти – соняшники, дехто почув
про неї вперше).
Керівник гуртка. Любі діти. Сьогодні ми з вами
розпочинаємо роботу над новим проектом “Неповторний
світ власних образів Марії Примаченко”. Дослідивши
творчість художниці, ми будемо вишивати картини Марії
51
Примаченко. А також дізнаємось, що таке “наївне
мистецтво”.
Марія Оксентіївна Примаченко, художниця “наївного
мистецтва” – це людина великої душі. Діти, чи розумієте
ви термін “наївне мистецтво”? Відкрийте словник і
запишіть його.
«Наївне мистецтво» Марії Приймаченко вражає
багатством і влучністю сюжету. Казка, дійсність, фантазія
– все це гармонічно поєднується в її творчості.
Марія була інвалідом, ходила через силу, спираючись
на милиці. Свою енергію і працелюбність вкладала в
малювання. Марія Оксентіївна малювала лівою рукою –
ближчою до серця, образи схоплювала на льоту. “Роблю
сонячні квіти тому, що людей люблю, творю на радість, на
щастя людям, щоб усі народи одне одного любили, щоб
жили вони, як квіти по всій землі…” – так говорила про
себе самобутня майстриня. (дод.51 - 53)
Світ образів картин Марії Примаченко дійсно
казковий, чарівний, фантастичний. В основі його лежать
фольклорні легенди, народні казки й оповідання. У творах
фантастичне – життєве, а реальне – фантастичне. Звірі,
дерева, квіти – діють, розмовляють, борються за добро, як
у казці. Птахів вона створює казковими істотами, часто
квіткоподібними, з крилами вишиванками. Наприклад,
“Голубка” (дод.54); “Тетері” (дод.55).
Керівник гуртка. Діти, чи подобається вам цей
образний світ художниці? Чи цікаво вам розглядати цих
химерних звірів, уквітчаних птахів? Чи бачили ви щось
подібне в інших художників? (Діти стверджують, що
подобаються і що десь бачили подібні полотна. Вони вже
зараз уявляють, якими будуть гарними їхні картини.)
Керівник гуртка. Продовжимо оповідь про творчість
цієї майстрині. Особливо вражає її “Звірина серія” – явище
унікальне, яке немає аналогів ні у вітчизняному, ні у
світовому мистецтві. Якщо раніше художниця зображала
реальних звірів, то у цих роботах вже народжуються звірі
52
фантастичні – витвір геніальної уяви майстра, звірі, яких не
існує в природі. Це і “Бичок-третячок”(дод.56); “Лев”
(дод.57).
Марія Примаченко підготувала чимало праць
трудової, народно-побутової тематики: “На Вкраїні хліб і
сіль”(дод.58), “Пастух веде корову”(дод.59).
Керівник гуртка. Ось ви і дізналися про творчість
української художниці Марії Примаченко. Людей, які
своїм талантом, працею збагачують українську землю,
потрібно пам’ятати, знати про них і наслідувати.
Підсумок заняття.
Мені сподобалась ваша зацікавленість творчістю
художниці. А зараз, для того, щоб закріпити тему уроку,
ми проведемо вікторину. Я показуватиму вам репродукції
картин народних художників України, а ви маєте з-посеред
них вибрати роботи М. Примаченко і обґрунтувати ваш
вибір. (Відбувається емоційний перегляд репродукцій).
Діти, скажіть, чи хотіли б ви вишивати ці картини?
Хто яку для себе обере, кому яка до душі? (Вихованці
наввипередки показують, що вони хочуть вишивати, чому
вони вибрали для себе цей малюнок, керівник гуртка
записує ілюстрації, над якими будуть працювати діти).
Діти, ви можете ознайомитись з творчістю
українських художників: Катерини Білокур, Євгенії
Гапчинської, Ірини Сардак, взявши книги у юнацькій,
обласній, шкільній бібліотеках.
53
Додаток 51
Додаток 52
Додаток 53
54
Додаток 54
Додаток 55
55
Додаток 56
Додаток 57
56
Додаток 58
Додаток 59
57
Додаток 60
Тема заняття. У світ творчості.
Мета заняття. Навчити учнів переносити малюнок на
папір, враховуючи засоби і прийоми організації композиції
(пропорційність, форми, рівновагу, симетрію, схожість),
розрізняти й аналізувати співвідношення кольорів.
Розвивати уміння знаходити правильні композиційні
рішення під час перенесення малюнка на папір; формувати
інтерес до народного мистецтва; заохочувати до власного
пошуку творити прекрасне.
Виховувати естетичні почуття і потребу в
ознайомленні з народною творчістю.
Тип заняття. Комбінований.
Форма проведення заняття. Змагання.
Обладнання. Репродукції картин Марії Примаченко,
мистецькі книги, журнали.
Матеріали: білий папір (1аркуш формату А4),
простий олівець, гумка, фарби, пензлі.
Очікуваний
результат.
Перенесення
дитиною
вибраного малюнка на папір і виконання в кольорі.
Методи роботи на уроці: бесіда, практичне заняття.
Хід заняття
1. Організаційний момент.
2. Актуалізація опорних знань та умінь.
3. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення
теми, мети заняття.
4. Вивчення нового матеріалу.
Керівник гуртка. Вітаю всіх, хто сповнений духом
мандрів і готовий відправитись у неповторний світ
фантазій, світ краси. Запрошую вас перенести на папір
фантастичні, казкові образи Марії Примаченко.
(Перевірка готовності гуртківців до заняття).
Керівник гуртка. Кожен із вас вибрав картини
художниці, які припали вам до душі. Ви повинні
закомпонувати ваш малюнок на папері, враховуючи всі
58
прийоми композиції: побудову зображуваного, форму,
пропорційність, симетричність, схожість.
Етапи роботи над створенням ескізу.
Етап 1. Компонування
o Знайдіть центр на папері.
o Виберіть розташування малюнка на папері,
залежно від композиції.
o Намітьте загальну форму малюнка. Не натискайте
олівцем, щоб легко було виправити накреслені лінії
за допомогою гумки.
Керівник гуртка. Ваше перше враження від
зображуваного малюнка дуже важливе, отож дорожіть тим,
що схвилювало, зачепило. Пам’ятайте, спочатку потрібно
перенести малюнок. Малюйте так, як цього вимагають
ваші почуття, намагайтесь створити малюнок аналогічно
до оригіналу. Компонуючи його, дотримуйтесь пропорції і
симетрії у відношення до листка. Наприклад, у картинах
“Букет нашої армії” (дод.61); “Соняшник та горох”
(дод.62).
Етап 2. Рисунок.
Якщо ви закомпонували
малюнок, можете
переходити до деталей. Хочу наголосити, що твори Марії
Примаченко мають багато різних елементів, орнаментів. Ці
деталі потрібно промальовувати. Вони надають виразності
малюнку.
Етап 3. Робота в кольорі.
Керівник гуртка. Спробуйте уявити світ без кольорів.
Опишіть, яким ви його бачите?
Дійсно, світ без кольорів дуже сумний. Адже нам
складно уявити собі життя без барв веселки. З яким
настроєм асоціюються кольори? (Веселі, ніжні та сумні…).
Які кольори ви використовуєте ? Діти: - Веселі, яскраві…
Так, картини Марії Примаченко яскраві, веселі.
(Ознайомлення вихованців з таблицею “колірний
круг”, законами гармонії кольорів, демонстрування
зразків).
59
Керівник гуртка. Отож, беріть фарби, пензлі і
працюйте. Старайтесь дотримуватися схожості в кольорі
під час малювання.
Етап 4. Самостійна робота учнів.
Під
час
виконання
малюнка
гуртківцями,
проводяться індивідуальні консультації.
Підсумок заняття.
Перегляд дитячих робіт. Обговорення учнівських
робіт. Розглянути готові малюнки та визначити, чим
подібні та чим відрізняються дитячі малюнки від
оригіналів.
Керівник гуртка. Діти, чий малюнок більш схожий з
оригіналом?
Оцінювання учнівських робіт.
60
Додаток 61
Додаток 62
61
Додаток 63
Тема
заняття.
Вишивання
картин
Марії
Примаченко.
Мета заняття. Ознайомити гуртківців з народною
вишивкою. Навчати вихованців новим технікам вишивки,
поєднанню ниток різних кольорів. Розвивати творчу уяву у
вишиванні картин. Виховувати: уважність, естетичні
смаки, зосередженість, наполегливість, любов до праці.
Тип заняття. Формування практичних умінь та
навичок.
Форма проведення заняття. Практична робота
Матеріали та обладнання: обтягнуті тканиною
підрамники, акрилові нитки, голки, ножиці, малюнки,
навчальні таблиці та дидактичні матеріали різних технік
вишивки: “двобічна гладь”, “штопка”, “шнур уприкріп”,
“рококо”, “качалочка”.
Очікуваний результат: виконання техніки “двобічна
гладь”
Хід заняття
1. Організаційний момент.
2. Актуалізація опорних знань та умінь.
3. Оголошення теми, мети заняття. Мотивація
навчальної діяльності.
Керівник гуртка. Мистецтво вишивки протягом
багатьох віків постійно удосконалюється відповідно до
вимог часу. Кожна майстриня, виконуючи виріб, вражає
своїм відчуттям світу, дає простір своїй фантазії, творчо
використовуючи зразки традиційних вишивок. Але
пройшов час, вишивка, базуючись на народних традиціях,
осучаснилась, набула інших ознак і не втратила своєї
актуальності.
Сьогодні у вас хвилюючий день, ми беремо на себе
велику відповідальність – відтворити вишивкою мальовані
картини Марії Примаченко, майстра українського
“наївного мистецтва”. Діти, чи ви відчуваєте внутрішнє
62
піднесення? Чи хочеться вам зараз розпочати вишивати
картини?
4. Практична робота.
Керівник гуртка роздає дітям картини з нанесеним на
тканині малюнком і ескізи. Дітям роздаються
різнокольорові нитки (залежно від кольорової гами
малюнка), голки, ножиці.
Керівник гуртка. Діти, сьогодні ви розпочинаєте
вишивати картини Марії Примаченко і ознайомитесь з
технікою “двобічна гладь”. У наших полотнах ця техніка
буде фоновою, тобто вона буде створювати фон малюнка.
Перед практичною роботою відкрийте зошити і намалюйте
схему техніки “двобічна гладь”.
А зараз практична робота. Пригадайте, які існують
закріпки? Закріпіть нитку на тканині. Я буду пояснювати
техніку виконання “двобічна гладь”, яку ви будете
вишивати. У цій техніці стібок накладається один біля
одного по зображуваному малюнку. Кожен стібок потрібно
прокладати через одну нитку тканини.
Подальша робота керівника гуртка з дитиною
відбувається індивідуально.
5. Підсумок заняття.
Керівник гуртка. Ось ви і навчились новій для вас
техніці “двобічна гладь”, вишили по невеликому елементу
малюнка. У когось вийшло краще, хтось іще недосконало
оволодів технікою. Але з часом, якщо будете старатись і
плідно працювати, всі навчитеся рівно накладати стібки по
малюнку. Через деякий час ви оволодієте й іншими
техніками
вишивки:
“штопкою”
–
яку будете
використовувати для підсилення головних елементів
композиції, “шнуром уприкріп” – технікою, що допоможе
придати малюнку об’ємності, “рококо”, яка підживить
певні елементи малюнка (наприклад, зернята соняшника), а
також “качалочкою”, яка допоможе створити стебло
квітки. Після закінчення вишивання картин їх потрібно
буде оформити.
63
Документ
Категория
Искусство и дизайн
Просмотров
140
Размер файла
53 258 Кб
Теги
вишивка
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа