close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Організація роботи шкільних методичних обєднань

код для вставки
LOGO
kzsh37@Ukr.net
LOGO
Методичне об’єднання вчителів-предметників (ШМО) —
це структурний підрозділ науково-методичної служби
школи, одна з форм методичної роботи, яка сприяє
підвищенню рівня фахової майстерності педагогів.
kzsh37@ukr.net
Організація роботи МО
Методичні об'єднання
створюються за наявності не
менш як трьох спеціалістів одного
фаху або одного професійного
спрямування в межах певної
спеціальності
Керівництво роботою ШМО
здійснює голова, який обирається
членами МО терміном на 2 роки і
затверджується наказом по школі
відповідно до
листа МОН
України
№ 1/9-318
від 03.07.2002
Нормативна база
• Положення про шкільні предметні методичні
об’єднання вчителів.
• Положення про керівника методичного об’єднання.
• Перелік документації МО.
• Навчально-методичне забезпечення викладання
предметів.
Головним завданням ШМО є:
 Реалізація завдань, які випливають із Закону України «Про освіту»;
 Вивчення і реалізація положень нормативно-правових документів;
 Створення умов для постійного підвищення освітнього професійного та культурного рівня
педагогів;
 Організація науково-дослідної діяльності;
 Розроблення, апробація та впровадження новітніх освітніх технологій;
 Організація діяльності наукових товариств, підготовка та проведення олімпіад з базових
дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт;
 Вивчення і аналіз стану викладання предметів;
 Узагальнення перспективного педагогічного досвіду;
 Проведення конкурсів професійної майстерності
 Підготовка матеріалів на шкільну, районну та обласну педагогічну виставку;
 Організація науково-практичних семінарів з відвідуванням уроків, організація
самоосвітньої роботи педагогів;
www.themegallery.com
Робота методичного об’єднання
передбачає:
 Діагностику утруднень учителів і вибір форм підвищення кваліфікації
на основі аналізу потреб;
 Розробку рекомендацій про зміст, методи та форми організації освітньо
- виховної діяльності; підвищення ефективності організації навчальновиховного процесу;
 Розробку основних напрямів і форм активізації пізнавальної, науковопрактичної діяльності учнів у позаурочний час (олімпіади, конкурси,
предметні тижні, аукціони знань тощо);
 Вдосконалення змісту освіти, рецензування, первинну експертизу
підручників, навчальних програм, технологій, методик тощо;
 Вивчення, узагальнення, пропаганду кращого педагогічного досвіду,
створення банку даних актуального досвіду;
 Проведення моніторингу якості освіти та ефективної діяльності членів
методичного об'єднання;
 Вдосконалення педагогічної майстерності вчителів,керівництво
роботою школи молодого вчителя, педагогічними майстернями;
 участь в атестації педагогічних працівників.
kzsh37@Ukr.net
Основні напрямки роботи ШМО
Проведення засідань шкільних методичних об'єднань
Виконання нормативних документів, реалізація рішень
і рекомендацій ШМО
Знайомство з перспективним досвідом і впровадження
його в практику діяльності учителів – членів ШМО
Підготовка та проведення фахових та професійних
заходів у школі
Підготовка та проведення інтелектуальних марафонів,
олімпіад, турнірів тощо
Контроль за станом викладання предметів інваріантної
складової; факультативних, гурткових занять з предметів МО
kzsh37@ukr.net
Документація МО вчителів
Нормативно-правові документи
 положення про МО, затверджене методичною радою школи;
 наказ про створення предметного МО або витяг з протоколу
рішення педради;
 наказ про призначення керівника МО або витяг з протоколу
рішення педради;
 положення про предметний тиждень;
 накази і розпорядження по школі;
 перелік нормативних документів, необхідних для роботи МО;
 методичні рекомендації всіх рівнів;
 перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних
посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України
для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх
навчальних закладах у поточному навчальному році;
 протоколи засідань МО;
 склад вчителів МО; методичні картки вчителів МО;
kzsh37@ukr.net
Документація МО вчителів
 ШМО веде необхідну ділову документацію. Наприкінці
навчального року матеріали роботи ШМО узагальнюються у
вигляді звітів
 Плани роботи МО затверджує методична рада школи, погоджує
директор школи.
 Загальний контроль за роботою ШМО здійснює заступник
директора з НВР, який контролює окремий предмет або цикл
предметів.
www.themegallery.com
Планування роботи
kzsh37@ukr.net
Діагностика
педагогічної
успішності,
розробка процедур
самоатестації
і підготовка до
атестації кадрів
Діагностика різних
сторін навчальновиховного процесу
Організація
експериментальної
та дослідницької
методичної
діяльності педагогів
Підготовка
відкритих уроків і
заходів
Аналіз роботи за
минулий рік і
планування роботи
на поточний рік
ПЛАН РОБОТИ
МЕТОДИЧНОГО
ОБ’ЄДНАННЯ
Організація
індивідуальної і
мікрогрупової
роботи
Поточний аналіз
діяльності і стан
навчальновиховного процесу
Апробація нових
методик, технологій
навчання і
виховання
Організація
професійної
підтримки і
поточного
консультування
педагогів
Підготовка і
проведення
конкурсів
Документація МО вчителів
Документи перспективного
планування
перспективний план атестації вчителів МО
перспективний план курсової підготовки вчителів МО
перспективний план вивчення стану викладання
предметів на 5 років
kzsh37@ukr.net
Документація МО вчителів
плани
Документи поточного
планування
 план засідань МО на н.р.;
 план проведення і матеріали
предметних тижнів, декад;
 план роботи МО щодо удосконалення
навчально-методичного забезпечення
викладання предметів;
 план роботи з обдарованими учнями;
 план роботи з невстигаючими учнями;
kzsh37@ukr.net
графіки
інше
 самоосвіта
вчителів МО;
 алгоритм
роботи МО.
 графік взаємовідвідування уроків
вчителями МО;
 графік проведення позакласних
заходів учителями МО;
 графік проведення поточних
контрольних робіт.
Інформаційно-аналітичні та звітні
документи
звіт
рейтинг
рейтинг
вчителя МО
Add Your Title
графіки
звіт про
роботу МО
за
навчальний рік
діаграми
порівняльна
діаграма щодо
успішності з
предмету за 3
навчальні роки
kzsh37@ukr.net
діагностичні
графіки,
таблиці
статистика
публікаціїі
друковані
роботи членів
МО
результативність
участі учнів у
предметних
олімпіадах,
конкурсах;
Засідання ШМО
проводяться 4–5 разів упродовж навчального року (орієнтовно один раз на квартал):
І
організаційне
засідання,
вивчення
нормативної
бази;
ІІ
методична
тема,
вивчення
методичних
рекомендацій
усіх рівнів;
ІІІ
методична тема,
аналіз участі в І і
ІІ етапах
олімпіад, звіти
про курсову
перепідготовку
за календарний
рік;
ІУ
творчі звіти
вчителів, які
атестуються.
На засіданнях МО рекомендується
розглядати питання
kzsh37@ukr.net
 робота з Державними стандартами освіти;
 вивчення й реалізація основних положень нормативних і директивних документів про
освіту;
 ознайомлення з новою психолого-педагогічною й методичною літературою, фаховою
пресою;
 обговорення досягнень психолого-педагогічної науки та перспективного педагогічного
досвіду;
 форми організації самостійної роботи на уроках;
 методи роботи щодо ліквідації прогалин у знаннях, уміннях та навичках учнів;
 методика організації та проведення сучасного уроку й виховного заходу;
 методи стимулювання навчальної діяльності учнів;
 оптимальні методи й прийоми здійснення моніторингових досліджень;
 складання та обговорення тестів для визначення рівня навчальних досягнень учнів;
 аналіз якості знань, умінь і навичок учнів;
 аналіз відвіданих уроків і заходів, обмін досвідом;
 творчі звіти вчителів за навчальний рік;
 звіти вчителів, відповідальних за навчальні кабінети;
 робота з обдарованими дітьми;
 робота з дітьми, що потребують особливої уваги;
 вивчення і впровадження інноваційних технологій тощо.
Засідання ШМО
№ Тематика засідання
з\
п
Дата
Відповідальний
1.
Інформація про виконання рішень
попереднього засідання
Сідорцева Т.В.
2.
Дидактична майстерня. Презентація
вчителями власних дидактичних наробок.
Члени МО
Педагогічні теорії, технології, досвід.
Технологія саморозвиваючого навчання
4. «Методична скриня»:
1. Використання різних форм ігрової
діяльності на початковому етапі
вивчення іноземної мови.
2. Розвиток особистості, формування її
духовно-ціннісної орієнтації як шлях
до
успішної
самореалізації
особистості в соціумі на уроках
предметів гуманітарного циклу
3. Методична абетка. Методи і засоби
www.themegallery.com
навчання.
3.
Пивовар Ю.В.
Вишківська Ю.В
Сідорцева Т.В.
Кочмар Н.В.
Іващенко О.В.
Засідання ШМО
№
з/п
Зміст роботи
Форма роботи
Виступ
2.
Аналіз художнього твору, як процесуальна основа
творчості. Формування у учнів усвідомленого
розуміння прочитаного.
Види навчально – творчої діяльності молодших
школярів на уроках читання.
3.
«Вправи та ігрові завдання для удосконалення
навички читання.»
4.
Розвиток навичок швидкого читання учнів
початкових класів
6.
Підготовка підсумкових контрольних робіт для
учнів початкових класів.
7.
Творча майстерня вчителя. Обговорення
відкритих уроків та виховних заходів.
8.
Огляд навчально-методичної фахової літератури.
1.
www.themegallery.com
Відповідальні
Домброва О. В.
Виступ
Гуменок Н. І.
Аукціон ідей
Члени ШПК
Левченко О. В.
Виступ з досвіду роботи
обговорення членами ШПК
Члени ШПК
обговорення членами
методичного об’єднання
Члени ШПК
інформація
Бібліотекар школи
Гончарук О.В.
Основними формами роботи
методичних об’єднань
2
доповіді
виступи
лекції
повідомлення
звіти
kzsh37@ukr.net
інформації
Інноваційні форми роботи
методичних об’єднань
майстерклас
круглі
столи
методичні
аукціони
методична
сесія
Останнім
часом
поширення
набули
методичні
презентації
турніри
презентації
kzsh37@ukr.net
kzsh37@ukr.net
ярмарки
педагогічних
ідей
Вебінари,
Інтернет
спілкування
Шкільні методичні об'єднання
ШМО вчителів
суспільно-гуманітарного
циклу
ШМО вчителів
початкових класів
ШМО вчителів
природничо математичного циклу
ШМО
класних керівників
Шкільна
предметна
комісія вчителів
природничого
циклу
Шкільна
предметна
комісія вчителів
фізикоматематичного
циклу
Структура методичної роботи КЗШ № 37
Педрада
Діагностування
Постійно діючі
Групові
Методична рада школи
МО вчителів
предметників
Ініціативні групи по підготовці педрад
Творчі групи
МО класних керівників
Семінари
Психолого-педагогічні семінари
Інструктивно-методичні наради
Колективні
Епізодичні
Індивідуальні
Педагогічні читання
Конференції
Творчі звіти
методична сесія
Ярмарок педагогічних ідей
Самоосвіта
Відкриті уроки
Консультації
Результативність роботи вчителя
(МО) _________________________
Навчальний рік
2012/2013
2013/2014
2014/2015
Рівень навчальних досягнень учнів на кінець навчального року з:

навчальний предмет
Кількість проведених відкритих
уроків (заходів)
Участь у роботі фахових семінарів, конференцій, журі та ін.:

шкільних

районних

міських
Участь у конкурсах фахової
майстерності
Кількість переможців Всеукраїнської олімпіади з навчального предмету:

І етап (шкільний)

ІІ етап (районний)

ІІІ етап (міський, обласний)

ІV етап (всеукраїнський)
Кількість переможців МАН:

І етап (районний)

ІІ етап (міський, обласний)

ІІІ етап (всеукраїнський)
Кількість переможців інших
конкурсів
Публікації
kzsh37@ukr.net
2015/2016
Анкетування
З метою удосконалення структури внутрішньошкільної методичної роботи
в новому навчальному році просимо відповісти на такі питання:
Чи задовольняє Вас існуюча в школі структура методичної роботи?
Які форми методичної роботи потрібні і важливі для Вас? Чому?
Педрада _______________________________________________________
методичне об’єднання ___________________________________________
психолого-педагогічний семінар ____________________________________
творчі групи _____________________________________________________
динамічні групи __________________________________________________
школа педагогічної майстерності ____________________________________
семінари-практикуми _____________________________________________
майстер-клас ____________________________________________________
творчі педагогічні майстерні _______________________________________
школа перспективного педагогічного досвіду __________________________
наставництво ____________________________________________________
стажування _____________________________________________________
робота над індивідуальною науково-методичною темою ________________
самоосвіта _____________________________________________________
Що в існуючій структурі Ви вважаєте найефективнішим?
У яких формах методичної роботи Ви б хотіли взяти участь?
Над якою індивідуальною науково-методичною темою працюватимете?
LOGO
Дякуємо за
співпрацю
kzsh37@ukr.net
Автор
sudarinya_324512
Документ
Категория
Образование
Просмотров
159
Размер файла
6 437 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа