close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Організація методичної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі

код для вставки
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ВИКОНКОМУ КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КРИВОРІЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №37
Організація
методичної роботи
у загальноосвітньому
навчальному закладі
kzsh37@ukr.net
2015р.
kzsh37@ukr.net
 Положення про методичний кабінет середнього закладу освіти
(наказ МОНУ від 28.10.1997 р. № 385)
 Положення про Всеукраїнський огляд-конкурс методичних
кабінетів (наказ МОНУ та АПНУ від 11.07.2002 р. № 396/48)
 Рекомендації щодо організації і проведення методичної роботи
(лист МОНУ від 03.07.2002 р. №1/9-318)
 Положення про методичне об’єднання вчителів-предметників
(затверджене радою методичного кабінету)
 Наказ Міністерства освіти і науки України від 8 грудня 2008 року
№1119 «Про затвердження Положення про районний (міський )
методичний кабінет (центр)»
Методична робота
– це цілісна
система дій і заходів, спрямованих на
підвищення кваліфікації та
професійної майстерності кожного
педагогічного працівника, розвиток
творчого потенціалу педагогічних
колективів навчальних закладів,
досягнення позитивних результатів
навчально-виховного процесу
kzsh37@ukr.net
Методична робота має ґрунтуватися на
сучасних досягненнях психолого-педагогічної
науки з урахуванням досвіду діяльності
педагогів і конкретного аналізу результатів
навчально-виховного процесу
Основним керівним документом з питань організації
методичної роботи є «РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо організації і
проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в
системі післядипломної
педагогічної освіти» (Лист МОН
України № 1/9-318 від 03.07.2002)
kzsh37@ukr.net
створення належних
умов для роботи з
педагогічними кадрами
координація і розвиток в оптимальному
режимі всіх форм методичної роботи,
одержання зворотної інформації про її
результативність
ефективне впровадження сучасних
досягнень педагогічної науки і кращого
педагогічного досвіду в практику
навчально-виховного процесу;
Основні цілі
систематизація та упорядкування
навчально- методичної
інформаційного потоку із професійних,
галузевих, педагогічно-психологічних
роботи у
сфер знань
навчальному
розробка і удосконалення
інноваційних технологій
закладі
навчання
Джерела визначення цілей
методичної роботи
kzsh37@ukr.net
kzsh37@ukr.net
Змістом методичної роботи є комплекс проблем :
культурологічних
методологічних
педагогічних
методичних
вирішення яких забезпечує досягнення визначених цілей та
завдань. Зміст методичної роботи визначається її метою, яка
випливає з конкретних завдань, що стоять перед навчальним
закладом.
kzsh37@ukr.net
1
2
3
4
5
6
Функція планування
7
Відновлювальна функція
8
Коригуюча функція
9
Координуюча функція
10
Пропагандистська функція
11
Контрольно-інформаційна функція
12
Інтегративна функція
Організаційна функція
Діагностична функція
Прогностична функція
Моделююча функція
Компенсаторна функція
kzsh37@ukr.net
Директор ЗНЗ
Визначає організаційну структуру методичної роботи.
Формує провідні проблеми, над якими працюватиме педагогічний
колектив.
Рекомендує голів методичних об'єднань.
Погоджує з головами методичних об'єднань плани роботи ШМО.
Створює сприятливі умови для методичної роботи.
Відповідає за
 підвищення ділової кваліфікації всіх працівників школи, курсової
підготовки, організацію їх самоосвіти;
 впровадження досягнень педагогічної науки і передового
педагогічного досвіду в діяльність школи, організацію творчої роботи
педагогів;
 дієвість роботи педагогічної ради
kzsh37@ukr.net
Заступник директора з НВР
• Веде роботу з вивчення і впровадження в практику досягнень педагогічної науки і
передового педагогічного досвіду.
• Здійснює контроль за всіма підрозділами методичної роботи.
• Рекомендує на розгляд педагогічної ради, інших засідань окремі важливі питання
методичної роботи.
• Допомагає в організації самоосвітньої праці вчителів.
• Координує роботу, організацію всіх методичних ланок ЗНЗ.
• Відповідає за планування та організацію методичної роботи.
• Разом з головами методичних обєднань розробляє заходи, які є складовою річного
плану роботи закладу.
• Розглядає і подає на узгодження з директором плани роботи ШМО.
• Практично допомагає головам ШМО в організації їхньої роботи.
• Інструктує методичний актив ЗНЗ.
• Організовує і координує розробку необхідної навчально-методичної документації.
• Надає допомогу педагогічним працівникам в оволодінні і розробці інноваційних
програм і технологій.
• Організовує роботу методичного кабінету.
Структура
методичної
роботи
в школі
kzsh37@ukr.net
Криворізька загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 35
Структура
методичної
роботи
в школі
kzsh37@ukr.net
СЗОШ І-ІІІ ступенів №3
Орієнтовний
перелік
заходів
з методичного
забезпечення
навчального
процесу
в школі
№
Заходи
Періодичність
проведення
1
2
3
Раз на 2 місяці
Раз на 2-3 роки
Раз на рік
Раз на рік
------
Наприкінці
навчального року
2 рази на місяць
4-5 разів на рік
-----
8
Засідання методичної ради
Конференції
Конкурси педагогічної
майстерності
Конкурс на кращий комплект
дидактичних матеріалів
Конкурс на кращий навчальний
кабінет, класну кімнату
Оперативні наради
Засідання ШМО, проблемних
семінарів, творчих груп тощо
Установча методична нарада
Максимальна
кількість питань,
які мають
розглядатися
2-3
2-3
-----
3-4
9
10
Наради ШМО
Відкриті й показові уроки заняття
На початку
навчального року
У разі потреби
За планами ШМО
11
12
13
Методичний тиждень
Предметні тижні
Відвідування уроків, співбесіди з
вчителями-предметниками,
консультації
Школа молодого вчителя
Школа педагоігчної майстерності
4
5
6
7
14
15
kzsh37@ukr.net
Раз на рік
1-2рази на місяць
За графіком ВШК
Раз на місяць
Раз на місяць
2-3
2-3
2-3
2-4 уроки на
семестр
5-6
----
1-2
1-2
Науково-методична рада (НМР) є колективним
громадським професійним органом, що поєднує на
добровільній основі педагогів, які прагнуть здійснювати
перетворення у школі на науковій основі, керуючись
визначеними
концептуальними
положеннями,
підходами, ідеями.
НМР покликана координувати зусилля різних служб,
підрозділів школи, творчих педагогів, спрямовані на
розвиток науково-методичного забезпечення освітнього
процесу, інноваційної діяльності педагогічного колективу
НМР є головним консультативним органом
школи з питань науково-методичного
забезпечення освітнього процесу
Членами НМР є керівники методичних об'єднань,
представники наукової учнівської спілки, керівники
тимчасових творчих колективів, наукові керівники
інноваційних і дослідницьких проектів із числа
викладачів ВНЗ і наукових співробітників НДІ, що
працюють спільно зі школою в інтересах її розвитку.
Голова НМР обирається членами ради. Його
кандидатура узгоджується з адміністрацією школи.
У своїй діяльності науково-методична рада підзвітна
педагогічному колективу школи, несе відповідальність
за прийняті рішення та забезпечення їх реалізації.
Періодичність засідань НМР визначається її членами,
виходячи з необхідності (як правило, не рідше одного
разу на чверть).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
розглядає, розробляє, оцінює стратегічно важливі пропозиції з розвитку школи, її
окремих ділянок, з науково-методичного забезпечення освітніх процесів, у тому числі
інноваційних;
організує розробку, експертизу стратегічних документів школи (програм розвитку,
освітньої програми, що включає навчальний план);
організує розробку та коректування концепції освітнього процесу відповідно до
основних напрямків розвитку школи;
аналізує стан і результативність роботи науково-методичної служби;
вносить пропозиції зі зміни, удосконалювання складу, структури та діяльності науковометодичної служби, бере участь у їх реалізації;
аналізує хід і результати комплексних нововведень, досліджень, що мають значущі
наслідки для розвитку школи в цілому;
виробляє та погоджує підходи до організації, здійснення й оцінки інноваційної
діяльності у школі (пошук та освоєння нововведень, організація дослідноекспериментальної, дослідницької діяльності, розробка й апробація авторських
навчальних програм, нових педагогічних технологій і т. д.);
організує цілеспрямовану роботу з розвитку професійної майстерності педагогів;
організує (самотужки або із запрошенням кваліфікованих фахівців) консультування
педагогів із проблем інноваційної діяльності, дослідницької роботи, професійного
самовдосконалення;
контролює хід і результати комплексних дослідницьких проектів, здійснюваних у школі;
вносить пропозиції із забезпечення інноваційних процесів у школі необхідними
фінансовими матеріально-технічними й іншими ресурсами, з розвитку інноваційного
клімату у школі;
вносить пропозиції зі створення тимчасових творчих колективів (ВТК);
ініціює та здійснює комплексні дослідження у школі;
вносить пропозиції зі стимулювання й оцінки інноваційної діяльності педагогів, у тому
числі в ході атестації.
Основною організаційною формою колективної (групової)
методичної роботи в системі підвищення кваліфікації
педагогічних кадрів залишаються методичні об'єднання,
головною функцією яких є ознайомлення педагогів із
сучасним станом і перспективами розвитку дошкільної,
загальної середньої та позашкільної освіти, досягненнями
вітчизняної та зарубіжної педагогічної і психологічної
науки, перспективним педагогічним досвідом, оновлення
і поглиблення знань педагогічних працівників зі
спеціальності та суміжних дисциплін, постійне
підвищення їхнього загальнокультурного рівня.
• Застосування нових технологій та методик.
• Практичний показ інноваційних методів педагогічної
праці на уроках, у позакласній роботі.
• Проведення інструктивно – методичних нарад, семінарів.
• Співбесіди з молодими та малодосвідченими вчителями.
• Проведення та участь у конференціях.
• Надання консультативної допомоги.
• Моніторингові дослідження.
• Проведення творчих звітів.
• Організація виставок ППД.
kzsh37@ukr.net
Їх діяльність
сконцентрована на
пошук оптимального
варіанту розв’язання
чітко окресленої
проблеми
Поєднує педагогів, які цікавляться якою-небудь
науково-методичною проблемою
та виявляють бажання її
досліджувати
Проблемна
група
Творчі групи є
найбільш
ефективною
формою
вивчення
впровадження
ППД
Творча
група
Фокусні
групи
Ініціативні
групи
Динамічна
група
Об’єднує вчителів, різних за
фахом, які досліджують
якусь єдину науковометодичну проблему
Створюються
здебільшого на
період підготовки
та проведення
методичних заходів
Проблемна
група
вчителів
Загальні положення
Завдання
проблемної
групи
Документація
і звітність
Організація роботи
Проблемна
група
вчителів
проблемна група об’єднує
вчителів, котрі цікавляться
якоюсь фаховою
професійною методичною
проблемою та бажають
вивчити її глибше
проблемна група є
самостійною ланкою
методичної роботи і
суб’єктом
внутрішньошкільного
управління
Проблемна
група
вчителів
вивчення відповідної
проблеми з метою
підвищення професійної
компетентності вчителів
відстеження результативності
роботи під час експерименту й
вироблення рекомендацій для
педагогів навчального закладу
узагальнення результатів
роботи, їх оприлюднення
сприяння професійному
зростанню педагогів
Проблемна
група
вчителів
проблемну групу очолює вчитель,
добре обізнаний з даною темою
проблемна група працює за планом
засідання групи проводять не
рідше ніж раз на семестр
Проблемна
група
вчителів
план роботи групи
фіксується в окремому
журналі
засідання
протоколюються
аналіз про діяльність
групи подається
методичній раді
наприкінці навчального
року
kzsh37@ukr.net
5. Обов’язки, права, і відповідальність проблемної групи
5.1. Обов’язки проблемної групи:
• виявлення пріоритетної проблеми для роботи;
• організація дослідно-експериментальної роботи, узагальнення й оприлюднення її
результатів;
• апробація нових технологій, методик, нових програм, підручників, навчальних посібників,
які забезпечують розвиток гімназії під час розв’язання виявленої пріоритетної проблеми.
5.2. Проблемна група має право:
• ставити питання про включення свого плану роботи з проблеми в план роботи школи і
програму її розвитку;
• вимагати від адміністрації, методичної ради навчального закладу допомоги в науковому,
фінансовому, матеріальному й іншому забезпеченні своєї роботи;
• апробувати нові технології, методики, програми, підручники, навчальні посібники, які
забезпечують розвиток навчального закладу під час розв’язання виявленої пріоритетної
проблеми.
5.3. Проблемна група відповідає за:
• якісну підготовку своїх програмних документів;
• результативність експерименту;
• об’єктивне відстеження результатів апробації, інформування адміністрації навчального
закладу не тільки про позитивні результати, але й про можливі негативні наслідки
апробованих нововведень.
Проблемна група
«Творча обдарованість»
з досвіду роботи Цьомбур Л.О.
Проблема:
«Соціалізація філологічно обдарованих учнів»
Актуальність проблеми:
Творчість – діяльність, яка породжує щось нове, що відрізняється
неповторністю, оригінальністю та підкреслює індивідуальну
особливість людини.
Наша молодь – майбутнє країни і ми повинні допомагати юності
розвинутися в яскраву індивідуальність.
Навколо стільки цікавого, й учні мають уміти побачити
різноманітність природи, людей, наук, мистецтв. Тож маємо
зробити так, щоб у школі кожен з учнів знайшов своє вподобання,
розвинув творчі здібності й став яскравою особистістю.
Проблемна група
«Творча обдарованість»
з досвіду роботи Цьомбур Л.О.
Шляхи впровадження:
 вивчення індивідуальних особливостей учнів, їх
уподобань, талантів;
 матеріально-технічне забезпечення учнів та
членів проблемної групи;
 робота гуртків за інтересами;
 проведення навчально-виховних заходів, що
сприяють розвитку інтересів учнів, розширюють
їхній світогляд і вчать мислити творчо.
Творча група – невеликий колектив
педагогів, які поглиблено працюють над
певною педагогічною проблемою,
технологією, ППД і забезпечують творче їх
застосування.
Членами творчих груп є як досвідчені, так і
молоді вчителі, як одного профілю, так і
різних. Головне, щоб їх об’єднувала науковометодична проблема, яку вони
досліджують.
kzsh37@ukr.net
випереджаючий
пошуковий
дослідницький
kzsh37@ukr.net
творчі групи, що працюють над впровадженням
результатів наукових досліджень з певної
науково-методичної проблеми
творчі групи, що працюють над
впровадженням відомого ППД
Тривалість роботи творчої групи
залежить від складності
розв’язання науково-методичної
проблеми, над якою вона
працює.
Науково-дослідна робота
Конструювання окремих форм організації
навчально-виховного процесу
Розробка загальношкільних програм з
окремих напрямків реалізації науковометодичної проблеми школи
Вивчення, моделювання, узагальнення,
впровадження ППД членів творчої групи.
Вирощування перспективного педагогічного
досвіду. Створення банка даних щодо
впровадження інноваційних технологій, ППД,
напрацювань творчої групи в практику роботи
навчальних закладів.
педагогічні ринги
панорами творчих знахідок
творчі діалоги
творчі майданчики
розв’язання педагогічних задач
„круглі столи”
відкриті уроки
розв’язання педагогічних ситуацій
творчі дискусії
виховні заходи
огляди й обговорення
відеозаписів показових
занять з учнями,
реальних та імітованих
психолого-педагогічних
явищ
аукціони педагогічних ідей
захисти проектів
створення банку інноваційних
технологій
захисти моделей
конкурси-захисти різних освітніх
науково-педагогічних робіт
(навчальних програм, планів,
спецкурсів, тематичних
методичних розробок та ін.)
диспути
діалоги
моделювання
Дані форми методичної роботи
- стимулюють розвиток наукової ерудиції педагогів,
- створюють умови для пошукової, дослідницької
роботи,
- допомагають знайти ефективні шляхи вирішення
складних навчально-методичних проблем, втілення
наукових педагогічних ідей.
Найбільш поширеною формою проведення засідань творчих
груп є семінари-практикуми
kzsh37@ukr.net
Ціленаправленість
педагогічного пошуку
Аналітична оцінка результатів
педагогічного пошуку
Неперервна апробація нових педагогічних
ідей і технологій
Дослідницька спрямованість
педагогічної діяльності
Інформування педпрацівників про вдалі
педагогічні знахідки
kzsh37@ukr.net
Напрацьовані матеріали мають розкривати:
•Обґрунтування актуальності визначеної науковометодичної проблеми
•Виокремлення основних положень, ідей, розкриття форм,
методів роботи творчої групи
•Цілеспрямованість педагогічного пошуку
•Аналітичну оцінку результатів педагогічного пошуку
•Дослідницьку спрямованість педагогічної діяльності
•Вивчення, апробування, впровадження інноваційних
технологій, методик, перспективного досвіду
•Створення власного досвіду. Інформування про власні
педагогічні знахідки
kzsh37@ukr.net
• коротке обґрунтування актуальності проблеми,
концепції, ідеї;
• виокремлення основних положень, принципів,
форм, методів та прийомів роботи, що є
результатом сучасних наукових досліджень;
• визначення завдань методичним підрозділам
закладу, категоріям педагогічних працівників щодо
впровадження в практику;
• розробка рекомендацій та обґрунтування умов, в
яких вони можуть бути реалізовані;
• висновки
kzsh37@ukr.net
Мета роботи у фокусній групі може бути
Фокусні групи — невеликі групи людей
(7-8 осіб), яких збирає методист для дискусії,
сфокусованій на одній, чітко окресленій проблемі
kzsh37@ukr.net








Миттєва інформація
Економія часу (група працює 30-40 хв)
Можливість відвертої розмови
Акумуляція ідей (банк ідей)
Можливість бачити реакцію на нове
Інформація для прогнозування
Заохочення учасників до активної самореалізації
Навчання учасників уміння ставити проблему,
керувати дискусією
 Обмін свіжими ідеями
 Навчання у форматі «рівний — рівному»
kzsh37@ukr.net
• Визначте мету її роботи.
• Знайдіть зручне місце для роботи.
• Визначте лідера (керівника) групи заздалегідь.
• Напишіть тему, план дискусії, напрям розмови і регламент.
• Запросіть учасників творчо (не в усній формі, а листівкою).
kzsh37@ukr.net
• Створіть затишну товариську атмосферу (квіти, музика, кава тощо)
• Одразу оголосіть регламент і порядок роботи
• Попередьте, що не існує відповідей правильних чи неправильних
(цінна будь-яка думка!)
• Попросіть учасників висловлюватися по черзі
• Забороніть запитувати
• Попросіть висловлюватися негативно (це стане доброю послугою методистові)
• Запитуйте усіх, демонструючи позитивну реакцію і щоразу дякуючи
• Не припиняйте дискусію, доки не висловляться усі
• З'ясовуйте, «чому?» а не «що?»
• Підбадьорюйте додатковими запитаннями
• Слухайте уважно і тихо
• Закінчуйте роботу вчасно і дякуйте кожному за відвертість
kzsh37@ukr.net
Склад групи
Мета дослідження
Члени одного методоб’єднання
Контрольно діагностична: з’ясувати
проблеми, актуальні для певної частини
колективу з метою ефективнішого
планування роботи
Учителі, які викладають
предмети в одному учнівському колективі
Корекційна: активізувати взаємо
відвідування, налагодити глибокі між
предметні зв’язки у плануванні, забезпечити
їх реалізацію в навчальному процесі
Контрольно діагностична: з’ясувати,
Молоді спеціалісти та малодосвідчені вчителі методичної допомоги з яких питань потребує
саме ця частина педколективу
Учителі, досвід яких вивчається
Контрольно-прогностична: дослідити
недоліки в роботі методкабінету, виявити
потенційних керівників фокусних груп та нові
теми для дослідження
kzsh37@ukr.net
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
«Шляхи, форми і методи самоосвіти»
«Методика вивчення науково-методичної літератури»
«Впровадження результатів самоосвіти у власну практику»
«Як домогтися дисципліни на уроці?»
«Дисципліна — це послух чи потреба зацікавленої дитини?»
«Нетрадиційний урок. Яким він має бути?»
«Чи потрібна нам система рейтингу?»
«На якому етапі уроку найефективніше використовувати тестові завдання і якого
рівня?»
«Як залучити пасивних учнів до роботи на уроці?»
«За якими принципами формувати мікро групи для дослідження проблеми?»
«Групи «важких» підлітків та методи роботи з ними»
«Як ефективно узгодити вимоги та скоординувати дії у проблемному 5-му класі?»
«Найпоширеніші порушення орфоепічних норм на уроках (мається на увазі
мовлення не лише учнів, а й вчителів)
«Найпоширеніші порушення орфографічного режиму»
«Як залучити обдарованих учнів до наукової роботи? Яку роботу слід
провести з батьками і хто повинен це зробити?»
Відмінність динамічної групи полягає в тому що
вони можуть не мати постійного складу, кожний
учитель за власним бажанням може перейти із
однієї групи до іншої.
Участь вчителя в такій мобільній групі дає йому
змогу займатися дослідженням цікавої теми,
реалізувати себе, поділитися своїм досвідом з
іншими, самовдосконалюватися. Мобільність
забезпечується вільним переходом педагогів з
однієї групи до іншої в тому разі, якщо вони відчули
підвищення фахової компетенції з проблем, які
опрацьовуються.
Динамічні групи створюються в навчальних
закладах, в структурі ШМО .
kzsh37@ukr.net
Основними завданнями динамічної групи є:
• підвищення фахової компетентності її членів, формування
нового педагогічного світогляду;
• створення умов для самореалізації особистості вчителя та
конструювання власної системи педагогічної діяльності.
Термін дії динамічної групи визначається відповідно до проблеми
дослідження, змісту, обсягу завдань, які вона виконує
(він може бути і довготривалим).
kzsh37@ukr.net
• апробація, адаптація, впровадження навчальних технологій
навчання, виховання, управління;
• вдосконалення змісту, форм і методів навчально-виховного
процесу;
• моделювання, узагальнення, вивчення, впровадження ППД;
• поширення ППД;
• розробка моделей, схем, пам’яток, посібників рекомендацій
щодо піднесення якості навчально-виховного процесу
kzsh37@ukr.net
Колективною роботою динамічних груп може бути:
• цільова комплексна програма діяльності й розвитку
школи;
• концепція діяльності школи;
• шкільна концепція профільної освіти;
• модель управління школою;
• модель випускника школи;
• система шкільного моніторингу;
• пакет документів, які забезпечують функціонування
шкільної методичної служби;
• освітянські регіональні (шкільні) програми («Творча
обдарованість», «Здоров’я», «Наступність» та інші);
• методичні рекомендації щодо впровадження
конкретних інноваційних технологій та інші
kzsh37@ukr.net
•
•
•
•
•
Організація роботи з обдарованими дітьми.
Впровадження телекомунікаційних технологій.
Впровадження проектних технологій.
Впровадження особистісно-орієнтовних технологій.
Організація контролю навчально-пізнавальної діяльності
учнів.
• Оздоровча освіта на уроках предметів природничого
циклу
kzsh37@ukr.net
•
Проблемна група «Особистісно зорієнтований підхід до учня»
•
Динамічна група «Метод проектів засобами ІКТ у системі
роботи вчителів біології, географії»
•
Творча група «Творче використання ідей В.Сухомлинського
в практиці роботи вчителя початкових класів»
Динамічна група «Підвищення ефективності уроків фізичної
культури засобами інноваційних методів навчання»
Творча група «Моніторинг мовознавчої та літературної
компетентності учнів.» (Завдання: розробка методичних
рекомендацій з впровадження проектних технологій»)
Творча група «Пошук шляхів удосконалення сучасного уроку»
kzsh37@ukr.net
Автор
sudarinya_324512
Документ
Категория
Образование
Просмотров
173
Размер файла
27 299 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа