close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

іННОВАЦІЙНИЙ ВЧИТЕЛЬ

код для вставки
Систематизувала
Дроненко Л.Г.,
вчитель математики
Криворізької загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 73
Г. І. Герасимов, Л. В. Ілюхіна
.
.
Інновація - вперше створені, вдосконалені або
застосовані освітні, дидактичні, виховні, управлінські
системи, їх компоненти, що суттєво поліпшують
результати освітньої діяльності.
Інноваційні уміння - володіння способами і прийомами
інноваційної діяльності, що дають змогу виокремити
проблему, проникнути в її суть і на цій основі конструювати
і продуктивно розв'язувати інноваційні професійнопедагогічні завдання.
Інноваційна поведінка педагога - сукупність зовнішніх виявів його
особистості, в яких розкривається внутрішнє «Я» (світовідчуття,
світогляд, особистісні особливості), спрямовані на зміну складових
сучасної системи освіти.
Інноваційні ідеї - засновані на новому знанні про процеси
людського розвитку ідеї, які пропонують не використовувані
раніше теоретичні підходи до розв'язання педагогічних проблем,
конкретні практичні технології отримання високих результатів.
Педагогічна майстерність - високий рівень оволодіння
педагогічною діяльністю; комплекс спеціальних знань, умінь і
навичок, професійно важливих якостей особистості, що дають
змогу педагогу ефективно організовувати навчально-пізнавальну
діяльність тих, хто навчається, і здійснювати цілеспрямований
педагогічний вплив і взаємодію.
Інноваційна компетентність педагога - система мотивів, знань,
умінь, навичок, особистісних якостей педагога, що забезпечує
ефективність використання нових педагогічних технологій у
роботі з дітьми.
Інноваційна педагогічна діяльність - заснована на осмисленні
практичного педагогічного досвіду цілеспрямована педагогічна
діяльність, зорієнтована на зміну та розвиток навчальновиховного процесу з метою досягнення вищих результатів,
одержання нового
знання, формування якісно іншої педагогічної практики.
Інноваційне мислення педагога – це активний спосіб
сприйняття, осмислення та оцінювання педагогічних об'єктів,
що ґрунтується на особистісному розумінні та оцінюванні
педагогом зовнішнього світу; пов’язане з необхідністю
прийняття нестандартних (інноваційних) педаго-гічних рішень
у нестандартних педагогічних ситуаціях та забезпечує
розроблення і освоєння нових моделей взаємодії суб’єктів
педагогічного процесу.
Інноваційна поведінка педагога є зовнішньою демонстрацією
його інноваційного мислення, її характер проявляється у діях,
способах і методах здійснення інноваційної діяльності від
розроблення інноваційної
ідеї до впровадження інновації.
Інноваційна культура педагога – це стійка система норм,
правил і способів здійснення інноваційної діяльності, що
ґрунтується на загально-людських нормах, правилах і
моральних основах особистості, характерних для
соціокультурної спільності (конкретних народів, націй,
меншин); ціннісно-нормативна сфера якої включає
найбільш поширені в конкретному суспільстві
(педагогічному загалі, колективі, групі педагогів) уявлення
про інновації, інноваційну діяльність педагога, методи і
способи її проведення.
Інноваційна культура педагога - система освоєних
особистістю педагогічних засобів, що забезпечують
інноваційний спосіб діяльності, системоутворюючим
елементом якої є цінності інноваційного плану.
І. к. п. виконує раціонально-праксіологічну, організаційновпорядковуючу, описово-пояснювальну, прогностикоуправлінську, евристико-пізнавальну і комунікативнотрансляційну функції.
Інноваційне
мислення
Сучасний
вчитель
Інноваційна
поведінка
Інноваційна
культура
проводити системний аналіз інноваційних освітніх процесів
оперувати абстракціями (уявляти процеси зміни педагогічних
об’єктів (явищ, процесів, дій) в ідеальному та нестандартних
варіантах)
встановлювати причинно-наслідкові зв’язки утворення і
впровад-ження інновацій
розробляти інноваційні ідеї на основі відомих теорій, закономірностей, концепцій і положень (поєднувати технологічні
процеси різних сфер з педагогічними)
оцінювати педагогічну ситуацію з позиції пошуку нестандартних
варіантів її розв’язання, обґрунтування та прийняття
педагогічного рішення в умовах інноваційних змін
прогнозувати результати інноваційної діяльності, їх позитивні і
негативні наслідки, можливості і ризики впровадження інновацій
Завдання інноваційної діяльності школи
готувати конкурентоздатного випускника
школи, спроможного до самореалізації та
створення гідного людини рівня життя в
суспільстві
досягати якісного рівня у вивченні базових
навчальних предметів шляхом
впровадження інноваційних педагогічних
технологій у навчальний процес
стимулювати в педагогічному пошук нових
засобів навчання і виховання учнів, творчий
підхід, активність вчителів, прагнення до
самоосвіти
забезпечення засвоєння й використання
найраціональніших методів і прийомів
навчання та виховання школярів
постійне підвищення рівня загальнодидактичної й методичної підготовки
педагогів для організації та здійснення
навчально-виховного процесу
•обмін досвідом успішної педагогічної
діяльності;
•формування загальнолюдських моральних
цінностей
забезпечувати інтелектуальний розвиток,
формування особистісних якостей та
індивідуальних здібностей, конкурентне
вивчення основ наук
здійснювати національне виховання учнів,
виховання патріотичних почуттів
Вимоги до процесу управління інноваційною
діяльністю вчителя
 Шукати нове на основі протиріч минулого і вимог сучасного.
 Інноваційна діяльність учителя – безперервне удосконалення
своєї праці.
 Висока вимогливість учителя до самого себе є запорукою
мобілізації внутрішніх сил і можливостей для пошуку нових
засобів і прийомів праці.
 Поєднувати свободу творчості з дисципліною, незалежність з
підлеглістю.
 Інноваційна діяльність – це єдність праці і таланту людини.
 Педагогічна інновація – результат і прояв індивідуальних
особливостей особистості.
 Від керівника колективу вимагається особливий такт і культура,
мистецтво спілкування, при основній умові – самовідданому
ставленні до справи.
 Постійний пошук нових форм і методів навчання і виховання, на
який орієнтують вчителя основні напрями модернізації освіти.
 Право вчителя вносити обгрунтовані поправки і зміни в навчальні
програми, застосовувати ефективні і оригінальні методи і прийоми
навчання.
Знання і вміння, необхідні педагогу для впровадження
освітніх інновацій











володіння інформацією;
знання індивідуальних особливостей учнів;
уміння ефективно доносити інформацію;
розвинуті навички ефективного спілкування;
творчі здібності;
вміння експериментувати з новими ідеями;
уміння захопити аудиторію;
уміння переконувати;
брати на себе відповідальність;
вміння працювати в групах та співпрацювати з іншими;
втілення педагогічного задуму в практику, вибір
кращого варіанту з можливих.
Умови ефективного впровадження педагогом
освітніх інновацій
 Мотивація до впровадження сучасних освітніх







технологій.
Комфортне, сприятливе середовище.
Врахування потреб та інтересів учнів.
Використання різноманітних стилів і способів
навчання.
Врахування індивідуальних особливостей школярів.
Використання різних методів, прийомів, щоб
зацікавити учнів.
Розроблення завдань з високою ймовірністю
досягнення успіху.
Використання набутих знань на практиці.
.
.
У змісті освіти (оновлення змісту
Навчальних програм, підручників, посібників)
У технології навчання та виховання (оновлення
методик навчання та виховання)
В організації педагогічного процесу
(оновлення форм і засобів здійснення
навчально-виховного процесу
В управлінні освітою (оновлення
структури навчального закладу)
В освітній екології (будівництво,
інтер’єр приміщень)
Модель технології підготовки вчителя до інноваційної діяльності
складається з трьох компонентів (О.Г. Козлова):
Змістовий
компонент
Готовність
вчителя до
інноваційної
діяльності
Результативно-оцінний
Процесуальний
компонент
особистісно-гуманістична орієнтація вчителя;
здатність до системного бачення педагогічної реальності та
системної дії в професійно-педагогічних ситуаціях;
креативність у професійній сфері;
наявність комунікативної і рефлексивної культури;
володіння сучасними педагогічними технологіями.
Процесуальний компонент моделі − етапи підготовки вчителя
до інноваційної діяльності:
 організаційно-діагностичний;
 навчально-регулятивний;
 корекційно-діяльнісний;
 аналітико-рефлексивний.
Результативно-оцінний компонент моделі − основні показники
сформованості до інноваційної діяльності:
мотиваційна активність;
технолого-педагогічна підготовленість;
ставлення до педагогічної діяльності.
В даній моделі кожний показник розкривається через систему
параметрів − ознак, які описують його ступінь реалізації .
Виробляти
особисту стратегію
саморозвитку
Приймати оптимальні
педагогічні рішення в умовах
невизначеності
Володіти варіативним педагогічним
мислення, знаходити декілька способів
вирішення однієї задачі.
Глибоко перебудовувати педагогічні цілі у зв’язку
зі змінами педагогічної ситуації
Передбачати близькі та віддалені результати вирішення
педагогічних задач
Показники
оцінки
Параметри
оцінки
Ознаки виявлення параметрів
Мотиваційна
готовність
Готовність до змін
Творчо-перетворююче ставлення до дійсності,
відхід від нормативів.
Усвідомлення необхідності в інноваційній
діяльності.
Позитивне сприйняття власного минулого
досвіду в контексті інноваційної діяльності.
Узгодженість власних цілей з проблемами
інноваційної діяльності.
Готовність до участі в проектуванні нових
освітніх систем.
Відкритість
внутрішнього
світу
вчителя
культурі, суспільству.
Здатність
до
подолання
стереотипів
у
педагогічній діяльності.
Готовність до подолання творчих невдач.
Рівень включеності в інноваційні рішення.
Самостійність у прийнятті рішень.
Подолання психологічних бар’єрів.
Сприйнятливість до
нововведень
Технологопедагогічна
підготовленість
Теоретикометодологічна
обізнаність
Технологія
прийняття рішення
Технологія пошукової
діяльності
Наявність глибоких теоретичних знань і вмінь з
предмета.
Уміння співвідносити з базовими знаннями свою
практику, вдосконалювати на основі базових знань
власну практичну діяльність.
Наукова обґрунтованість, включення нових ідей у
практику.
Концептуальність, можливість розповсюдження і
використання розроблених ідей.
Органічне поєднання інноваційної діяльності та
особистої культури.
Уміння використовувати способи вирішення аналітикорефлексивних,
конструктивно-прогностичних,
організаційно-діяльнісних, оцінювально-інформаційних,
корекційно-регулюючих педагогічних завдань.
Уміння здійснювати вибір інноваційної проблеми і теми.
Володіння
евристичними
методами
розв’язання
проблеми.
Володіння методикою складання авторських програм,
навчальних планів, моделювання та конструювання
елементів уроку.
Володіння способами модернізації, систематизації
засобів навчання.
Уміння оперувати категоріями: мета, завдання,
проблема, задум, гіпотеза, інструментарій дослідження.
Уміння складати розгорнуту програму експерименту.
Застосування засобів діагностики, корекції просування
учнів у навчанні та розвитку.
Володіння методикою педагогічного експерименту.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Бех І. Д. Виховання особистості : у 2-х кн. Кн. 1: Особистісноорієнтований підхід: теоретико-технологічні засади / І. Д. Бех // Наук.
видання. – К. : Либідь, 2003. – 280 с.
2. Бодров В. А. Психологія професійної придатності : навчальний
посібник для вузів [Електроний ресурс] / В. А. Бодров. – М. : ПЕР СЕ,
2001. – 511 с. – (Сучасна освіта). – Режим доступу : http://socio.125mb.
com/razvitie-lichnosti-professionala-25989.html
3. Мышление учителя: Личностные механизмы и понятийный аппарат /
ред.: Ю. Н. Кулюткин, Г. С. Сухобский. – Москва : Педагогика,
1990. – 104 с.
4. Організаційно-педагогічні засади інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу : монографія / [Г. Д. Щекатунова,
В. В. Тесленко, К. В. Гораш та ін.] ; за наук. ред. Г. Д. Щекатунової. –
К. : Педагогічна думка, 2013. – 264 с.
5. Педагогічна творчість і майстерність : хрестоматія / укл. Н. В. Гузій. –
К. : ІЗМН, 2000. – 168 с.
6. Слоан Пол. Искусство мыслить незаурядно / Слоан Пол ; пер. с
английского. – К. : Companion Group, 2012. – 224 с.
Автор
sudarinya_324512
Документ
Категория
Образование
Просмотров
332
Размер файла
131 Кб
Теги
інноваційні
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа