close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

9927

код для вставкиСкачать
MERCREDI 21 MAI 2014
ART RUSSE
ART RUSSE
PA R I S - M E R C R E D I 2 1 M A I 2 0 1 4 - H Ô T E L D R O U O T
9927
37 rue des Mathurins
75008 Paris
T. +33 1 53 30 30 30
www.tajan.com
Couverture : lot 125 (agrandi)
Ci-dessus : lot 47
3e de couverture : lot 143
4e de couverture : lot 134
Vente 9927
ART RUSSE
Mercredi 21 mai 2014 à 14 h
Hôtel Drouot, salle 2
9 rue Drouot 75009 Paris
Exposition
Hôtel Drouot, salle 2
9 rue Drouot 75009 Paris - T. +33 1 48 00 20 02
Mardi 20 mai 2014 de 11h à 18h
Mercredi 21 mai 2014 de 11h à 12h
Spécialistes
Elsa Marie-Saint Germain
T. +33 1 53 30 30 48
mariesaintgermain-e@tajan.com
Jessica Remy-Catanese
T. +33 1 53 30 30 56
remy-catanese-j@tajan.com
Fax +33 1 53 30 30 46
Expert
Arthur Gamaliy
20 rue Bois-le-vent
75016 Paris
T. +33 6 63 96 63 18
arthur.gamaliy@gmail.com
Commissaires-Priseurs habilités
Astrid de Benoist
Elsa Kozlowski
Elsa Marie-Saint Germain
Claudia Mercier
Jessica Remy-Catanese
Pierre-Alban Vinquant
Consultez le catalogue, enregistrez-vous et enchérissez sur www.tajan.com
Retrouvez-nous aussi sur artfact.com, auction.fr et Figaro.fr/enchere
La vente est soumise aux conditions générales imprimées en fin de catalogue. Les photographies du catalogue n’ont pas de valeur contractuelle
TAJAN s.a. Société de Ventes Volontaires de meubles aux enchères publiques - Société Anonyme agréée en date du 7 novembre 2001 sous le n° 2001-006. N° RCS Paris B 398 182 295
CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE
1914-2014
DzǹǺǶdzǭǺǰȆǪǭdzǰDzǶDZǪǶDZǵȃȋȋ
1 — PORTRAIT PHOTOGRAPHIQUE PAR M. KNIJNIK
DU GÉNÉRAL-MAJOR CHRISTO KOÏTCHEFF
(1863-1917).
2 — PORTRAIT PHOTOGRAPHIQUE PAR G. TROUNOV
D’UN SOUS-LIEUTENANT D’ARTILLERIE, VERS
1914-1916.
Héros de la Grande Guerre, avec son envoi datant du 6 décembre 1913.
ǼȖȚȖȗȖȘȚȘȍȚȕȍȐȏȊȍșȚȕȖȋȖȗȘȈȗȖȘȡȐȒȈȈȘȚȐȓȓȍȘȐȐǸǰǨ
ǷȘȐȌȊȖȘȕȣȑ ȜȖȚȖȋȘȈȜ ǫǪ ǺȘțȕȖȊ ǴȖșȒȊȈ ȋ
ȝșȔǵȈȜȐȘȔȍȕȕȖȔȉȓȈȕȒȍǩȓȈȕȒȖȉȘȍȏȈȕ
ǼȖȚȖȗȖȘȚȘȍȚ ȋȍȕȍȘȈȓȔȈȑȖȘȈ ǽȘȐșȚȖ ǵȍȑȒȖȊȐȟȈ
DzȖȑȟȍȊȈșȈȊȚȖȋȘȈȜȖȔ
ǼȖȚȖȋȘȈȜǴdzDzȕȐȎȒȕȐȒȋȖȘȖȌǫȈȑșȐȕȋȝșȔ
ǵȈ ȜȐȘȔȍȕȕȖȔ ȉȓȈȕȒȍ ǵȈ ȖȉȖȘȖȚȕȖȑ șȚȖȘȖȕȍ ȌȈȘșȚȊȍȕȕȈȧ
ȕȈȌȗȐșȤ DzȖȑȟȍȊȈ șȍșȚȘȍ ǵȈ ȌȖȉȘțȦ ȗȈȔȧȚȤ ȌȖȘȖȋȖȑ
ȔȖȍȑ șȍșȚȘȍ ǸȈȑȒȍ ȖȚ ȓȦȉȧȡȍȋȖ ȉȘȈȚȈ ǽȘȐșȚȖ DzȖȑȟȍȊ ȌȍȒȈȉȘȧȋǫȖȘǫȈȑșȐȕȕȈȉȖȓȋȈȘșȒȧȏǷȖȚȍȘȚȖșȚȐ
ȏȈȋȘȧȏȕȍȕȐȧ
ǽȘȐșȚȖ ǵȍȑȒȖȊȐȟ DzȖȑȟȍȊ ± ȘțșșȒȐȑ ȋȍȕȍȘȈȓ ȉȖȓȋȈȘȐȕ ȗȖ
ȗȘȖȐșȝȖȎȌȍȕȐȦ ȋȍȘȖȑ ǷȍȘȊȖȑ ȔȐȘȖȊȖȑ ȊȖȑȕȣ ǹȓțȎȉț
ȕȈȟȈȓ Ȋ ȋȖȌț Ȋ ȉȖȓȋȈȘșȒȖȑ ȈȘȔȐȐ Ǫ ȗȖȌȈȓ
ȗȘȖȠȍȕȐȍȖȏȈȟȐșȓȍȕȐȐȊǸțșșȒțȦǰȔȗȍȘȈȚȖȘșȒțȦȈȘȔȐȦ
șȍȕȚȧȉȘȧ ȋȖȌȈ ȗȘȖȐȏȊȍȌȨȕ Ȋ ȋȍȕȍȘȈȓȔȈȑȖȘȣ ș
ȕȈȏȕȈȟȍȕȐȍȔ ȒȖȔȈȕȌȐȘȖȔ ȑ ȉȘȐȋȈȌȣ ȑ ȗȍȝȖȚȕȖȑ
ȌȐȊȐȏȐȐǪȖȊȘȍȔȧǷȍȘȊȖȑȔȐȘȖȊȖȑȊȖȑȕȣȊȖȋȓȈȊȍȉȘȐȋȈȌȣ
șȘȈȎȈȓșȧȊǷȖȓȤȠȍȐǪȣșȖȟȈȑȠȐȔȗȘȐȒȈȏȖȔȖȚȈȗȘȍȓȧ
ȋȖȌȈȉȣȓȕȈȋȘȈȎȌȨȕȖȘȌȍȕȖȔșȊǫȍȖȘȋȐȧȑșȚȍȗȍȕȐǹ
ȜȍȊȘȈȓȧȋȖȌȈȒȖȔȈȕȌȖȊȈȓȑǹȐȉȐȘșȒȖȑșȚȘȍȓȒȖȊȖȑ
ȌȐȊȐȏȐȍȑǷȖȒȖȕȟȐȓȎȐȏȕȤșȈȔȖțȉȐȑșȚȊȖȔȖȒȚȧȉȘȧ
ȋȖȌȈ ȖșȚȈȊȐȊ ȏȈȗȐșȒț ǷȖȚȍȘȧȓ ȕȈȌȍȎȌț ȕȈ șȊȍȚȓȖȍ
ȉțȌțȡȍȍǸȖșșȐȐ
500/600 €
150/200 €
3 — QUATRE CARTES POSTALES "ARMÉE RUSSE", C.1914.
ǷȖȌȉȖȘȒȈȐȏȝȖȚȒȘȣȚȖȒǸțșșȒȈȧȈȘȔȐȧ
ǹȍȘȐȧ ǰȔȗȍȘȈȚȖȘșȒȈȧ ȋȊȈȘȌȐȧ ǿȈșȚȐȟȕȈȧ ȘțȟȕȈȧ
ȘȈșȒȘȈșȒȈ
ǼȘȈȕȞȐȧȋȝșȔ
50/100 €
4 — QUATRE CARTES POSTALES "ARMÉE RUSSE", C.1914.
ǷȖȌȉȖȘȒȈȐȏȝȖȚȒȘȣȚȖȒǸțșșȒȈȧȈȘȔȐȧ
ǹȍȘȐȧ ǰȔȗȍȘȈȚȖȘșȒȈȧ ȋȊȈȘȌȐȧ ȖȚȒȘȣȚȒȈ ǺȘȐ
ȖȚȒȘȣȚȒȐȉȍȏȖȉȖȏȕȈȟȍȕȐȧșȍȘȐȐ
ǼȘȈȕȞȐȧȋȝșȔ
50/100 €
5 — QUATRE CARTES POSTALES "ARMÉE RUSSE", C.1914.
ǷȖȌȉȖȘȒȈȐȏȝȖȚȒȘȣȚȖȒǸțșșȒȈȧȈȘȔȐȧ
ǹȍȘȐȧDzȈȊȈȓȍȘȐȧǿȈșȚȐȟȕȈȧȘțȟȕȈȧȘȈșȒȘȈșȒȈ
ǼȘȈȕȞȐȧȋȝșȔ
50/100 €
TAJAN - 2
ART RUSSE
1
5
2
3
6
4
7
8
6 — QUATRE CARTES POSTALES " ARMÉE RUSSE ", C.1914.
8 — LE MESSAGER DE RIGA. 21 JUILLET 1914.
ǷȖȌȉȖȘȒȈȐȏȝȖȚȒȘȣȚȖȒǸțșșȒȈȧȈȘȔȐȧ
ǹȍȘȐȧ DzȈȏȈȒȐ ȖȚȒȘȣȚȒȐ ǹȍȘȐȧ ǨȘȚȐȓȓȍȘȐȧ ȖȌȕȈ
ȖȚȒȘȣȚȒȈǿȈșȚȐȟȕȈȧȘțȟȕȈȧȘȈșȒȘȈșȒȈ
ǼȘȈȕȞȐȧȋȝșȔ
Déclaration de guerre contre l’Allemagne.
80/100 €
7 — QUATRE CARTES POSTALES " ARMÉE RUSSE ", C.1914.
ǷȖȌȉȖȘȒȈȐȏȝȖȚȒȘȣȚȖȒǸțșșȒȈȧȈȘȔȐȧ
ǹȍȘȐȧǹȈȗȍȘȕȣȍȟȈșȚȐȖȌȕȈȖȚȒȘȣȚȒȈǹȍȘȐȧǪȖȍȕȕȣȍ
țȟȐȓȐȡȈȖȚȒȘȣȚȒȐǿȈșȚȐȟȕȈȧȘțȟȕȈȧȘȈșȒȘȈșȒȈ
ǼȘȈȕȞȐȧȋȝșȔ
ǸȐȎșȒȐȑȊȍșȚȕȐȒȐȦȓȧȋ
șȝșȔ±ǻȚȘȍȕȕȐȑȊȣȗțșȒȅȒșȚȘȍȕȕȣȍȚȍȓȍȋȘȈȔȔȣ
ǹǷȍȚȍȘȉțȘȋșȒȖȋȖ ȚȍȓȍȋȘȈȜȕȖȋȖ ȈȋȍȕȚșȚȊȈ ǸțșșȒȖ
ȋȍȘȔȈȕșȒȈȧ ȊȖȑȕȈ ǪȣșȖȟȈȑȠȐȑ ȔȈȕȐȜȍșȚ Ȗ ȊȖȑȕȍ ǹȖȏȣȊ
ǫȖșǬțȔȣ Ȑ ǫȖșǹȖȊȍȚȈ ǺȖȘȎȍșȚȊȍȕȕȖȍ ȊȣșȖȟȈȑȠȍȍ
ȖȉȍȡȈȕȐȍǵȈȌȘȣȊȣ
1 000/1 500 €
50/100 €
ART RUSSE
TAJAN - 3
9
10
11
12
9 — PANN, Abel (1883-1963)
11 — AFFICHE LITHOGRAPHIÉE EN COULEURS
"Les Alliés (Russes, Français, Britanniques, Serbes &
Japonais)".
Lithographie originale, sur papier vélin. Coloris ancien. Epreuve signée et
numérotée 12/200 au crayon gris. 55 x 74 cm.
"La cuisine européenne".
Moscou, vers 1915
ǷȈȕȕǨȊȍȓȤǼȍȜȍȘȔȈȕ
ǹȖȦȏȕȐȒȐ ȘțșșȒȐȍ ȜȘȈȕȞțȏȣ ȈȕȋȓȐȟȈȕȍ șȍȘȉȣ
ȧȗȖȕȞȣȕȈȗțȋȈȓȐǼȘȐȞȈ
ǽȘȖȔȖȓȐȚȖȋȘȈȜȐȧ ȝ șȔ ǺȐȘȈȎ ȥȒȏ ǵȈȠ ȥȒȏ ȹ
ȕțȔȍȘȖȊȈȕ Ȑ ȗȖȌȗȐșȈȕ ȝțȌȖȎȕȐȒȖȔ șȗȘȈȊȈ ȊȕȐȏț
ǵȍȏȕȈȟȐȚȍȓȤȕȣȍȕȈȌȘȣȊȟȐȒȐȗȖȒȘȈȧȔ
300/400 €
10 — MALEVITCH, Kazimir Severinovitch (1879-1935)
"Le charcutier avança vers àyGĨ…"
Affiche (loubok) lithographiée en couleurs Texte par V. Maïakovski. Moscou,
1914. 37 x 55 cm (à vue).
ǴǨdzǭǪǰǿDzȈȏȐȔȐȘǹȍȊȍȘȐȕȖȊȐȟ
ǷȓȈȒȈȚȓțȉȖȒ ǷȖȌȖȠȍȓ ȒȖȓȉȈșȕȐȒ Ȓ dzȖȌȏȐ«
>ǺȍȒșȚǪǴȈȧȒȖȊșȒȖȋȖ@
ǴǹȍȋȖȌȕȧȠȕȐȑȓțȉȖȒȚȐȗȖȓȐȚǹǴǴțȝȈȘșȒȖȋȖ>@
ȝșȔǸȈȔȈșȚȍȒȓȖȗȈșȗȈȘȚțǶȚȓșȖȝȘ
ǷȓȈȒȈȚǭȊȘȖȗȍȑșȒȈȧȒțȝȕȧ
ǴȚȐȗȓȐȚǪȐȒȚȖȘȐȧȉȋ>ȖȒ@±ȝșȔǽȌȖȎȕȐȒ
ǨǨǶȚȓșȖȝȘ
400/500 €
12 — AFFICHE EN COULEURS
"Drapeaux et décorations militaires des Pays alliés"
Extrait du Petit Journal du 19 décembre 1915.
ǷȓȈȒȈȚǵȈȋȘȈȌȣȐȏȕȈȔȍȕȈșȖȦȏȕȐȟȍșȒȐȝȌȍȘȎȈȊ
ǶȚȚȐșȒ Ȑȏ ȎțȘȕȈȓȈ 3HWLW -RXUQDO ȏȈ ȌȍȒȈȉȘȧ ȋ ȝșȔǵȈȌȘȣȊȣȗȖȒȘȈȧȔ
250/300 €
13 — SIX CARTES POSTALES
"Emprunt militaire".
St. Pétersbourg, 1915-1916.
ǷȖȌȉȖȘȒȈȐȏȖȚȒȘȣȚȖȒǪȖȍȕȕȣȑȏȈȍȔ
ǷȋȉȋȋȋȝșȔǶȌȕȈȖȚȒȘȣȚȒȈșȔȈȘȒȖȑǶȚȓ
șȖȝȘ
100/200 €
3 000/3 300 €
TAJAN - 4
ART RUSSE
13
15
15 — Serge Serguïévitch SOLOMKO (1867-1928)
La Grande Guerre. Soldats russes dans les Carpates, vers 1916.
Huile sur toile. Signée en bas à gauche (en caractères cyrilliques).
55 x 46 cm.
ǹȒțȓȤȗȚțȘȕȈȧ
ȋȘțȗȗȈ
ǩȍȓȣȑ
ȔȍȌȊȍȌȤ
Ȑ
ȗȖȊȍȘȎȍȕȕȣȍȕȍȔȍȞȒȐȑȐȈȊșȚȘȐȑșȒȐȑȊȖȍȕȕȣȍ
ǼȈȘȜȖȘȘȖșȗȐșȤȒȘȈșȒȈȔȐǪȣșȖȚȈșȔǶșȕȖȊȈȕȐȍȝșȔ
ǩȍȏ ȔȈȘȒȐ ǵȈȌȗȐșȤ ȖȚ ȘțȒȐ ȟȍȘȕȖȑ ȒȘȈșȒȖȑ ȕȈ ȚȣȓȤȕȖȑ
șȚȖȘȖȕȍȖșȕȖȊȈȕȐȧǬȖșȒȖȘȖȋȖșȊȐȌȈȕȐȧǼȘȈȕȞǹȟȈșȚȓȐȊȣȑ
ȗțȚȤ DzȓȈȕȧȑșȧ ǴȖȝȔȍȚȒȍ ǹȒȈȎȐ ȍȔț ȟȚȖ șȒȖȘȖ Ȑ ȧ ș ȊȈȔȐ
ȊȔȍșȚȍȉțȌț
ǸȖșșȐȧ ȜȈȉȘȐȒȈ DzȈțȓȐȕȈ DzȓȐȕșȒȐȑ țȍȏȌ ȋ
ȗȘȍȌȗȖȓȖȎȐȚȍȓȤȕȖ
ǶȟȍȕȤȘȍȌȒȐȑȗȘȍȌȔȍȚǰȔȍȍȚșȧȊșȖȉȘȈȕȐȐǫǴDzȐǻșȈȌȤȉȈ
DzțșȒȖȊȖ
ǹǶdzǶǴDzǶǹȍȘȋȍȑǹȍȘȋȍȍȊȐȟ
ǸțșșȒȈȧȈȘȔȐȧȊDzȈȘȗȈȚȈȝ
ǶȒȋǽȖȓșȚȔȈșȓȖȝșȔ&ȓȍȊȈȊȕȐȏțǹǹȖȓȖȔȒȖ
ǹȍȘȋȍȑ ǹȍȘȋȍȍȊȐȟ ǹȖȓȖȔȒȖ ǹȣȕ ȋȍȕȍȘȈȓȈ ǻȟȐȓșȧ Ȋ
ȔȖșȒȖȊșȒȖȔțȟȐȓȐȡȍȎȐȊȖȗȐșȐȊȈȧȕȐȧȐȏȖȌȟȍșȚȊȈȊ
ȋȖȌȣ Ȑ Ȋ ǨȒȈȌȍȔȐȐ ǽțȌȖȎȍșȚȊ ȊȖȓȤȕȖșȓțȠȈȚȍȓȍȔ
Ȋ ǹȖȚȘțȌȕȐȟȈȓ ș ȎțȘȕȈȓȈȔȐ ǵȐȊȈ Ȑ ȀțȚ
ǬȈȊȈȓ țȘȖȒȐ ȎȐȊȖȗȐșȐ ȞȈȘșȒȖȑ șȍȔȤȍ ǴȕȖȋȖ ȘȈȉȖȚȈȓ
ȒȈȒ ȐȓȓȦșȚȘȈȚȖȘ ǹȖȏȌȈȊȈȓ ȥșȒȐȏȣ Ȍȓȧ ǰȔȗȍȘȈȚȖȘșȒȖȋȖ
ȜȈȘȜȖȘȖȊȖȋȖ ȏȈȊȖȌȈ Ȑ ȜȐȘȔȣ ǼȈȉȍȘȎȍ ǿȓȍȕ ǶȉȡȍșȚȊȈ
ȊȏȈȐȔȕȖȋȖ ȊșȗȖȔȖȎȍȕȐȧ Ȑ ȉȓȈȋȖȚȊȖȘȐȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȘțșșȒȐȝ
ȝțȌȖȎȕȐȒȖȊ Ȋ ǷȈȘȐȎȍ ǻȟȈșȚȊȖȊȈȓ Ȋ ȊȣșȚȈȊȒȈȝ ǹȈȕȒȚ
ǷȍȚȍȘȉțȘȋșȒȖȋȖȖȉȡȍșȚȊȈȝțȌȖȎȕȐȒȖȊȐǶȉȡȍșȚȊȈȘțșșȒȐȝ
ȈȒȊȈȘȍȓȐșȚȖȊ Ǫ ȋȖȌț ȗȖȓțȟȐȊ ȉȖȋȈȚȖȍ ȕȈșȓȍȌșȚȊȖ
ȗȖșȍȓȐȓșȧȊǷȈȘȐȎȍDzȈȒșȊȐȌȍȚȍȓȤșȚȊțȍȚǬȎDzȖȒȜȐȓȤȌ
ȝțȌȖȎȕȐȒ ȉȣȓ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕ ȘțșșȒȐȔ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȖȔ Ȋ
ȌȍȑșȚȊțȦȡțȦ ȈȘȔȐȦ ȕȈ ǯȈȗȈȌȕȣȑ ȜȘȖȕȚ ȒțȌȈ ȒȈȒ ȘȈȏ
ȗȘȐȉȣȓ ǸțșșȒȐȑ ȥȒșȗȍȌȐȞȐȖȕȕȣȑ ȒȖȘȗțș ȋȌȍ Ȗȕ șȌȍȓȈȓ
ȔȕȖȋȖ ȊȖȍȕȕȣȝ ȏȈȘȐșȖȊȖȒ ȗȖȧȊȓȧȊȠȐȝșȧ ȊȖ ȜȘȈȕȞțȏșȒȖȑ
ȗȍȟȈȚȐȚȖȋȖȊȘȍȔȍȕȐ
ǹȔ&RFN¿HOG-DPLH+:LWK6QRZRQWKHLU%RRWV7KH7UDJLF
2G\VVH\RIWKH5XVVLDQ([SHGLWLRQDU\)RUFHLQ)UDQFHGXULQJ
:RUOG:DU,S
5 000/7 000 €
4 000/5 000 €
14
14 — L’OURS BLANC DÉVORANT LES SOLDATS
PRUSSIEN ET AUTRICHIEN.
Groupe en porcelaine polychrome. Sans marque. Probablement
Manufacture de Kaouline à Kline près de Moscou, vers 1914 (?).
Très rare. Haut.10 cm
ART RUSSE
TAJAN - 5
16
16
16 — ÉTUI À CIGARETTES
De la Maison KARL FABERGÉ
en cuivre de forme rectangulaire, arrondie aux angles, couvercle à
charnière, appliqué d’un écusson en repoussé aux armes impériales
russes avec l’inscription en caractères cyrilliques : " Guerre 1914-1915
/ K. Fabergé". Sur le dos le chiffre de l’Impératrice Alexandra Féodorovna
gravé avec l’inscription en caractères cyrilliques : " 1916 / Tsarskoïé
Sélo".
Travail : orfèvre K. Fabergé, vers 1915-1916.
Haut. 9,5 cm - Larg. 6 cm - Prof. 2 cm
Entre 1914 et 1917, la Maison Fabergé produisit de nombreux objets
utilitaires en cuivre, en laiton et autres métaux non précieux à cause des
restrictions de la guerre. Beaucoup de ces objets furent offerts par le tsar
Nicolas II aux officiers de son armée. Notre étui fut très probablement
offert par l’impératrice Alexandra Féodorovna à un blessé de guerre à
l’hôpital de Féodorovski Gorodok à Tsarskoïé Sélo.
ǷȖȘȚșȐȋȈȘǪȖȑȕȈDzǼȈȉȍȘȎȍ
dzȈȚțȕȤ ȠȚȈȔȗ ȔȖȕȚȐȘȖȊȒȈ ǵȈ ȗȍȘȍȌȕȍȑ ȒȘȣȠȒȍ ȘȍȓȤȍȜȕȖȍ
ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍǸȖșșȐȑșȒȖȋȖȐȔȗȍȘȈȚȖȘșȒȖȋȖȋȍȘȉȈȕȈȌȗȐșȤǪȖȑȕȈ
± Dz ǼȈȉȍȘȎȍ ǵȈ ȚȣȓȤȕȖȑ șȚȖȘȖȕȍ ȋȘȈȊȐȘȖȊȈȕȕȣȑ
ȊȍȕȏȍȓȤȐȔȗȍȘȈȚȘȐȞȣǨȓȍȒșȈȕȌȘȣǼȍȌȖȘȖȊȕȣȐȕȈȌȗȐșȤ
ǾȈȘșȒȖȍǹȍȓȖǼȐȘȔȈDzǼȈȉȍȘȎȍǹȈȕȒȚǷȍȚȍȘȉțȘȋȖȒȋ
ǪȖȊȘȍȔȧȊȖȑȕȣȜȐȘȔȈDzǼȈȉȍȘȎȍșȚȈȓȈȔȈșșȖȊȖȊȣȗțșȒȈȚȤ
ȌȍȠȍȊȣȍȗȘȍȌȔȍȚȣȐȏȔȍȌȐȐȉȘȖȕȏȣȒȖȚȖȘȣȍȗȘȍȗȖȌȕȖșȐȓȐșȤ
Ȋ ȒȈȟȍșȚȊȍ ȞȈȘșȒȐȝ ȗȖȌȈȘȒȖȊ șȖȓȌȈȚȈȔ Ȑ ȖȜȐȞȍȘȈȔ
ǷȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȕȣȑ ȗȖȘȚșȐȋȈȘ șȒȖȘȍȍ ȊșȍȋȖ ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȈȓșȧ Ȋ
ȒȈȟȍșȚȊȍ ȗȖȌȈȘȒȈ ȖȚ ȐȔȗȍȘȈȚȘȐȞȣ ȘȈȕȍȕȕȣȔ ȋȖșȗȐȚȈȓȧ
ȕȈȝȖȌȐȊȠȍȋȖșȧȊǼȍȌȖȘȖȊșȒȖȔȋȖȘȖȌȒȍȊǾȈȘșȒȖȔǹȍȓȍ
17
17 — CASQUE ADRIAN
Modèle 1915 russe du Corps expéditionnaire en France.
Haut. 14 cm
DzȈșȒȈ ǨȌȘȐȈȕȈ ȖȉȘȈȏȞȈ ȋȖȌȈ Ȍȓȧ ǸțșșȒȖȋȖ
ȥȒșȗȍȌȐȞȐȖȕȕȖȋȖȒȖȘȗțșȈ
ǹȚȈȓȤ ȝ șȔ ǪȣșȖȚȈ șȔ ǩȍȏ ȗȖȌȠȓȍȔȕȐȒȈ Ȑ
ȗȖȌȉȖȘȖȌȖȟȕȖȋȖ ȘȍȔȕȧ ǹȓȍȌȣ ȒȖȘȘȖȏȐȐ ǼȘȈȕȞȐȧ Ȍȓȧ
ǸȖșșȐȐȋȋ
ǪȗȍȘȊȣȍ ȔȈșșȖȊȖ ȥȚȐ ȠȓȍȔȣ Ȋ ȘțșșȒȐȝ ȊȖȑșȒȈȝ șȚȈȓȐ
ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤșȧ Ȋ ȈȗȘȍȓȍ ȋȖȌȈ ȐȔȐ ȥȒȐȗȐȘȖȊȈȓȐșȤ
ȉȖȑȞȣ ǸțșșȒȖȋȖ ȥȒșȗȍȌȐȞȐȖȕȕȖȋȖ ȒȖȘȗțșȈ ȏȈ șȟȨȚ
ȜȘȈȕȞțȏșȒȖȑ șȚȖȘȖȕȣ ǵȈ ȖșȕȖȊȈȕȐȐ ȗȖȓȖȎȐȚȍȓȤȕȖȋȖ
ȖȗȣȚȈȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȧȊșȍȘȍȌȐȕȍȋȖȌȈǸȖșșȐȧȏȈȒȈȏȈȓȈ
ȌȓȧșȖȉșȚȊȍȕȕȣȝȕțȎȌȔȐȓȓȐȖȕȈȥȚȐȝȒȈșȖȒȕȖȌȖȒȖȕȞȈ
ȋȖȌȈ ȉȣȓȖ ȗȖșȚȈȊȓȍȕȖ ȚȖȓȤȒȖ Țȣșȧȟ ǶȕȐ ȗȖȓțȟȐȓȐ
ȕȈȏȊȈȕȐȍ Ǵ Ȑ ȖȚȓȐȟȈȓȐșȤ ȖȚ ȜȘȈȕȞțȏșȒȐȝ ȚȖȓȤȒȖ
ȜȘȖȕȚȈȓȤȕȖȑȥȔȉȓȍȔȖȑȐșȊȍȚȓȖȖȝȘȧȕȣȔȞȊȍȚȖȔ
300/400 €
5 000/7 000 €
TAJAN - 6
ART RUSSE
18
19
20
18 — AFFICHETTE
Du Comité de la Guerre de la Doume d’État : Appel aux
officiers. 1 mars 1917. Très rare.
dzȐșȚȖȊȒȈǷȘȐȒȈȏǫȋȖȜȐȞȍȘȣǷȍȚȘȖȋȘȈȌșȒȖȋȖȋȈȘȕȐȏȖȕȈ
ȐȊșȍȖȜȐȞȍȘȣȕȈȝȖȌȧȡȐȍșȧȊǷȍȚȘȖȋȘȈȌȍȔȈȘȚȈȋ
ȓȝșȔǪȖȍȕȕȣȑDzȖȔȐȚȍȚǬțȔȣȗȘȐȏȣȊȈȍȚȖȜȐȞȍȘȖȊ
ȧȊȐȚȤșȧ Ȑ ȔȈȘȚȈ Ȋ ȏȈȓ ǨȘȔȐȐ Ȑ ǼȓȖȚȈ Ȍȓȧ ȗȖȓțȟȍȕȐȧ
țȌȖșȚȖȊȍȘȍȕȐȑ Ȑ ȘȍȋȐșȚȘȈȞȐȐ Ȍȓȧ ȐșȗȖȓȕȍȕȐȑ ȗȖȘțȟȍȕȐȑ
DzȖȔȐșșȐȐ ȗȖ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐ șȖȓȌȈȚ ȗȘȐȔȒȕțȊȠȐȔ Ȓ
ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȧȔ ȕȈȘȖȌȈ Ȍȓȧ ȖȝȘȈȕȣ șȚȖȓȐȞȣ ǯȈ ȗȖȌȗȐșȤȦ
ǷȘȍȌșȍȌȈȚȍȓȧȌțȔȣǴǪǸȖȌȏȧȕȒȖ
ǷȘȖȌȖȓȤȕȣȑșȋȐȉ
500/800 €
19 — AFFICHETTE
Des légionnaires tchèques en Russie "Voulez-vous la paix
pour tous les peuples martyrisés par la guerre ?", vers
1917-1918. Très rare.
dzȐșȚȖȊȒȈȟȍȝȖșȓȖȊȈȞȒȐȝȓȍȋȐȖȕȍȘȖȊǪȣȕȍȝȖȚȐȚȍȔȐȘȈ
ȐșȊȖȉȖȌȣȌȓȧȊșȍȝȐȏȔțȟȍȕȕȣȝȊȖȑȕȖȑȕȈȘȖȌȖȊ"
ǷȘȐȉ ȒȖȕ ± ȕȈȟ ȋ ȝ șȔ ǶȚȓșȖȝȘ șȋȐȉȣ
ǰșȒȓȦȟȐȚȍȓȤȕȖȘȍȌȒȈ
400/500 €
20 — DICTIONNAIRE DE POCHE
Cadeau de Pâques pour le soldat russe. Paris, 1917.
DzȈȘȔȈȕȕȣȑșȓȖȊȈȘȤǽȘȐșȚȖșǪȖșȒȘȍșȍȋ
ǷȈȘȐȎ ȐȏȌ DzȖȔȐȚȍȚȈ ȌȘțȏȍȑ ȘțșșȒȖȋȖ șȖȓȌȈȚȈ ± ș
șȔ ± ǰȏȌȈȚȐȓȓȖȉȓȖȎȒȈ Ȋ ȒȘȈșȒȐ șȖȝȘȈȕȍȕȈ ȗȖȌ
șȖșȚȈȊȕȣȔ ȊȓȈȌȗȍȘȍȗȍȚȖȔ ǵȈ ȚȐȚȓȐșȚȍ ȠȚȈȔȗȣ ȉȐȉȓȒȐ
DzȘȈșȕȖȋȖ ȒȘȍșȚȈ Ȕțȏȍȧ ȖșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȧ ǻȒȘȈȐȕȣ ȕȈ ȓȈȚ
ȧȏ ȉȐȉȓȐȖȚȍȒȐ ǨȕȚȖȕȈ ǫȖȓȧȒȈ ȕȈ țȒȘȧȏ ǹȖȌȍȘȎȐȚ
ȗȓȈȕ ǷȈȘȐȎȈ Ȑ șȓȖȊȈȘȐȒ ȖșȕȖȊȕȖȑ ȓȍȒșȐȒȐ ȓȦȉȖȗȣȚȕȖ
ȟȚȖ ȗȘȖȐȏȕȖȠȍȕȐȍ ȕȍȒȖȚȖȘȣȝ șȓȖȊ ȐȏȌȈȚȍȓȐ ȗȍȘȍȊȘȈȓȐ
ǬȈȕȕȣȑ șȓȖȊȈȘȐȒ ȗȘȍȌȕȈȏȈȕȟȈȓșȧ Ȋ ȒȈȟȍșȚȊȍ ȗȖȌȈȘȒȈ ȕȈ
ǷȈșȝțȋȖȌȈȘțșșȒȐȔșȖȓȌȈȚȈȔȅȒșȗȍȌȐȞȐȖȕȕȖȋȖȒȖȘȗțșȈ
ǰșȒȓȦȟȐȚȍȓȤȕȈȧȘȍȌȒȖșȚȤ
21
21 — ASSIETTE EN PORCELAINE
représentant le ministre des affaires étrangères du
Gouvernement provisoire Paul Miloukoff avec la devise de
sa politique "Les dardanelles seront à nous" inscrite sur l’aile.
Saint-Pétersbourg, Manufacture Imperiale, 1915-1917 (?).
ǺȈȘȍȓȒȈ ȌȍȒȖȘȈȚȐȊȕȈȧ ǬȈȘȌȈȕȍȓȓȣ ȉțȌțȚ ȕȈȠȐ ș
ȗȖȘȚȘȍȚȖȔ Ƿǵ ǴȐȓȦȒȖȊȈ ȔȐȕȐșȚȘȈ ȐȕȖșȚȘȈȕȕȣȝ
ȌȍȓǪȘȍȔȍȕȕȖȋȖȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȈ
ǼȈȘȜȖȘ ȘȈȏȌȍȓȒȈ ȒȘȈșȒȈȔȐ 'FP ǴȈȘȒȐ ȏȍȓȍȕȈȧ
ȗȖȌȋȓȈȏțȘȕȈȧ ǵ ,, ȗȖȌ ȒȖȘȖȕȖȑ Ȑ ȕȈȌ ȌȈȚȖȑ ȏȍȓȍȕȈȧ
ȕȈȌȋȓȈȏțȘȕȈȧ ȌȊțȋȓȈȊȣȑ ȖȘȍȓ ǪȘȍȔȍȕȕȖȋȖ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȈ ȗȖȌ
ȌȈȚȖȑ
ǰȔȗȍȘȈȚȖȘșȒȐȑȜȈȘȜȖȘȖȊȣȑȏȈȊȖȌǷȍȚȘȖȋȘȈȌȋȋ"
1 000/1 500 €
150/200 €
ART RUSSE
TAJAN - 7
22
24
25
24 — GOLOVINE, Nicolas.
L’Effort militaire russe pendant la Grande Guerre.
Paris, 1939. 2 vol.
23
22 — LE 56 DÉTACHEMENT DE POINTE MONTÉ DE LA
CROIX ROUGE
Album de 31 épreuves argentiques montées sur carton.
Russie, 1914-1917.
ǼȖȚȖȈȓȤȉȖȔ Ȗȑ ȗȍȘȍȌȖȊȖȑ ȒȖȕȕȣȑ ȖȚȘȧȌ DzȘȈșȕȖȋȖ
DzȘȍșȚȈ
ǵȍȐȏȊȍșȚȕȈȧȔȈșȚȍȘșȒȈȧȋȋȎȍȓȈȚȐȕȖșȍȘȍȉȘȧȕȣȝ
ȖȚȚȐșȒǸȈȏȔȍȘȜȖȚȖȝșȔǸȈȏȔȍȘȈȓȤȉȖȔȈȝșȔ
ǽȖȘșȖȝȘDz ȈȓȤȉȖȔț ȗȘȐȓȈȋȈȍȚșȧ ȋȘțȗȗȖȊȖȑ ȜȖȚȖșȕȐȔȖȒ
ȔȍȌȗȍȘșȖȕȈȓȈ ȌȈȚȐȘȖȊȈȕ ,9 ȋ ȝ șȔ ǵȈ
ȗȈșȗȈȘȚț ȝ șȔ ǹ ȗȖȌȗȐșȧȔȐ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȕȣȝ ȕȈ
ȖȉȖȘȖȚȍǽȖȘșȖȝȘ
600/800 €
23 — LE CORPS EXPÉDITIONNAIRE RUSSE SUR FRONT
D’OUEST.
Édité par le capitaine V. Vassilieff. Paris, s.a.
ǸțșșȒȐȑ ȅȒșȗȍȌȐȞȐȖȕȕȣȑ ȒȖȘȗțș ȕȈ ǯȈȗȈȌȕȖȔ
ȜȘȖȕȚȍǷȈȔȧȚȒȈǹȖșȚȠȚȒȈȗȐȚȈȕȖȔȋȖǶșȖȉȖȋȖ
ȗȖȓȒȈǪǨǪȈșȐȓȤȍȊȣȔ
ǩȔ ǰȏȌȈȕȐȍ DzȖȔȐȚȍȚȈ ȗȖ șȖȝȘȈȕȍȕȐȦ ȝȘȈȔȈȗȈȔȧȚȕȐȒȈ ȕȈ
ǸțșșȒȖȔȊȖȍȕȕȖȔȒȓȈȌȉȐȡȍȊǴțȘȔȍȓȖȕȍȉȋ>"@șȐȓ
șȔ±ǷȍȘȍȗȍȟȈȚȈȕȖșȎțȘȕȈȓȈǿȈșȖȊȖȑǸȍȌȒȈǵȍȚțǹȈȊȐȕȈ
ǫȖȓȖȊȐȕǵȐȒȖȓȈȑǵȐȒȖȓȈȍȊȐȟȋȍȕ
ǪȖȍȕȕȣȍțșȐȓȐȧǸȖșșȐȐȊȔȐȘȖȊȖȑȊȖȑȕȍ>ǪȝȚ@Ǻ
ǷȈȘȐȎȚȊȖȖȉȢȍȌȐȏȌ±Ǻ±>@ȓȒȈȘȚșȝȍȔǺ±
>@ȓȒȈȘȚșȔDzȈȎȌȣȑȚȖȔȊȚȘȍȝȞȊȍȚȕȖȑȖȘȕȈȔȍȕȚȐȘȖȊȈȕȕȖȑ
ȐȏȌȈȚȍȓȤșȒȖȑȖȉȓȖȎȒȍǪȒȕȐȋȍȘȈșșȔȈȚȘȐȊȈȦȚșȧȘțșșȒȐȍȏȈȒȖȕȣ
Ȗ ȊșȍȖȉȡȍȑ ȊȖȐȕșȒȖȑ ȗȖȊȐȕȕȖșȚȐ ȖȞȍȕȒȈ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ Ȑ
ȔȖȉȐȓȐȏȈȞȐȖȕȕȣȝ ȘȍșțȘșȖȊ ȗȖȚȍȘȤ ǸțșșȒȖȑ ȈȘȔȐȐ Ȋ ȓȐȟȕȖȔ
șȖșȚȈȊȍȝȖȌȊȖȑȕȣȐȕȈșȚȘȖȍȕȐȍǨȘȔȐȐȐȚȣȓȈȊȒȈȔȗȈȕȐȐ
ȐȋȋȘȈȏȓȖȎȍȕȐȍȈȘȔȐȐȊȋǼȖȒșȐȕȋȐǵȍȘȈȏȘȍȏȈȕȕȣȑ
ȥȒȏȍȔȗȓȧȘ
300/350 €
25 — MESSNER, Eugène.
La Bataille de rupture de Loutsk.
New-York, 1968.
ǴȍșșȕȍȘǭȊȋȍȕȐȑȅȌțȈȘȌȖȊȐȟ±
dzțȞȒȐȑȗȘȖȘȣȊDzȓȍȚȐȦȊȍȓȐȒȖȑȗȖȉȍȌȣ
ǵȤȦDZȖȘȒ ǪșȍșȓȈȊȧȕșȒȖȍ ȐȏȌȊȖ ± ș Ȑȓ
ȗȖȘȚȘ ȗȓȈȕ șȔ ± ǰȓȓȐȏȌȖȉȓȖȎȒȈ Ȑ șțȗȍȘȖȉȓȖȎȒȈ
ș ȗȖȘȚȘȍȚȖȔ ȈȊȚȖȘȈ Ǫ ȒȕȐȋȍ ȥȚȖȑ ȚȖȟȕȖȍ ȕȈțȟȕȖȍ ȕȖ
Ȋ ȚȖ Ȏȍ ȊȘȍȔȧ Ȑ ȗȖȗțȓȧȘȕȖȍ ȐȏȓȖȎȍȕȐȍ șȚȘȈȚȍȋȐȟȍșȒȐȝ
ȖȗȍȘȈȚȐȊȕȣȝ Ȑ ȚȈȒȚȐȟȍșȒȐȝ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊ ȊȍȓȐȟȈȑȠȍȑ Ȋ
ȐșȚȖȘȐȐȉȐȚȊȣȊȕȍȑȗȘȐȕȧȓȐțȟȈșȚȐȍȔȐȓȓȐȖȕȖȊȉȖȑȞȖȊ
ǪȒȕȐȋȍȥȚȖȑȥȗȐȟȍșȒȐșȗȖȒȖȑȕȖȖȗȐșȈȕȈȋȍȘȖȐȒȈȐȚȘȈȋȐȒȈ
ȉȐȚȊȣȌȓȐȊȠȍȑșȧȌȕȍȑȐȖȗȐșȈȕȐȍȥȚȖȕȍȗȐșȈȚȍȓȤșȚȊȖ
ȐȏȌȈȓȍȒȈ Ȉ șȖȓȌȈȚșȒȈȧ ȗȘȈȊȌȈ țȟȈșȚȕȐȒȖȊ Ȑ ȋȍȘȖȍȊ
ȐșȗȖȓȐȕșȒȖȋȖșȘȈȎȍȕȐȧȊȒȖȚȖȘȖȔȖȉȍșȚȖȘȖȕȣȗȖȚȍȘȧȓȐ
ȔȐȓȓȐȖȕȈȊȖȐȕȖȊǪȒȕȐȋȍȥȚȖȑȋȓțȉȖȒȐȍȗșȐȝȖȓȖȋȐȟȍșȒȐȍ
ȒȈȘȚȐȕȣȌțȝȈȊȖȑȕȣȐȌțȝȈȊȖȐȕȈȍȋȖȔȈȓȖșȚȐȐȍȋȖȊȍȓȐȟȐȧ
ȍȋȖȔțȒȐȐȍȋȖȗȖȌȊȐȋȈȐȏȗȘȍȌȐșȓȖȊȐȧȈȊȚȖȘȈǵȍȏȕȈȟȐȚ
ȏȈȋȘȧȏȕȍȕȐȧȐȗȖȊȘȍȎȌȍȕȐȧșțȗȍȘȖȉȓȖȎȒȐ
ǸȍȌȒȖșȚȤȗȖǨǹȈȊȐȕțȞȍȕȈ±ȜȘȈȕȒȖȊ
300/400 €
150/200 €
TAJAN - 8
ART RUSSE
GRAVURES – LITHOGRAPHIES – AFFICHES – JOURNAUX
ǷǭǿǨǺǵǨȇǫǸǨǼǰDzǨ
ǫǨǯǭǺȃdzǰǹǺǶǪDzǰ
26 — GRAVURE EN TAILLE-DOUCE
"Première entrevue de Napoléon Ier avec Alexandre Ier à
Tilsit, au milieu du fleuve Niemen, le 25 juin 1807".
Paris, chez Jean N° 10, c.1807. Sous verre.
ǫȘȈȊȦȘȈ ȕȈ ȔȍȌȐ ǷȍȘȊȈȧ ȊșȚȘȍȟȈ ǵȈȗȖȓȍȖȕȈ
ȐȔȗȍȘȈȚȖȘȈȜȘȈȕȞțȏȖȊșǨȓȍȒșȈȕȌȘȖȔ,ȐȔȗȍȘȈȚȖȘȖȔ
ȐȞȈȘȍȔȊșȍȘȖșșȐȑșȒȐȔȊǺȐȓȤȏȐȚȍȗȖșȍȘȍȌȐȕȍȘȍȒȐ
ǵȍȔȈȕȕȈȗȓȖȚțȐȦȕȧȋȖȌȈȊȟȈșȌȕȧ
ǷȈȘȐȎ ȋ ȝ șȔ ǸȈȔȈ ǹȚȍȒȓȖ ǪȘȍȔȍȕȕȣȍ ȗȧȚȕȈ
ȏȈȋȘȧȏȕȍȕȐȧǸȍȌȒȈȧȋȘȈȊȦȘȈ
300/400 €
26
27 — IMAGE D’ÉPINAL
"Bataille de la Moscowa".
Gravée par Georgin. De la fabrique de Pellerin, c.1812.
dzțȉȖȒǩȖȘȖȌȐȕșȒȖȍșȘȈȎȍȕȐȍ
ǫȘȈȊȦȘȈ ș ȘțȟȕȖȑ ȈȒȊȈȘȍȓȤȕȖȑ ȘȈșȒȘȈșȒȖȑ ȅȗȐȕȈȓȤ
ȔȈȕțȜȈȒȚțȘȈǮȀǷȍȓȓȍȘȥȕȈȖȒ[șȔjYXH
ǸȈȔȈșȚȍȒȓȖȗȈșȗȈȘȚțǵȍȉȖȓȤȠȖȑȕȈȌȘȣȊȗȖȓȧ
300/500 €
27
ART RUSSE
TAJAN - 9
28 — GRAVURE EN TAILLE-DOUCE ENLUMINÉE
Dragon de la Garde. Garde Dragoner Régiment.
D’après Lieder. Gravée par Wachsmann. Encadrée sous verre.
ǷȘțșșȒȐȑdzȍȑȉȌȘȈȋțȕ
ǫȘȈȊȦȘȈ ȕȈ ȔȍȌȐ ș ȘțȟȕȖȑ ȈȒȊȈȘȍȓȤȕȖȑ ȘȈșȒȘȈșȒȖȑ ȚȖȋȖ
ȊȘȍȔȍȕȐ ȗȖ ȘȐș dzȐȌȍȘȈ ǫȘȈȊȍȘ $ǪȈȝșȔȈȕȕ ǷȘțșșȐȧ ȍ ȋȋ ȝ șȔ Ȋ șȊȍȚț ǵȍȏȕȈȟȐȚȍȓȤȕȣȑ
ȕȈȌȘȣȊȗȖȓȧǸȈȔȈșȚȍȒȓȖȗȈșȗȈȘȚț
32 — LITHOGRAPHIE PAR JACOTTET D’APRÈS
CHARLEMAGNE
"Gosstinnii dwor" à St. Pétersbourg, vers 1850.
ǫȖșȚȐȕȣȑȌȊȖȘǪȐȌǵȍȊșȒȖȋȖȗȘȖșȗȍȒȚȈ
dzȐȚȖȋȘȈȜȐȧǮǮȈȒȖȚȚȍșȘȐșțȕȒȈǰȀǨǸdzǭǴǨǵȇǷȈȘȐȎ
/HPHUFLHUșȍȘ;,;ȊȍȒȈȝșȔǼȖȒșȐȕȋȐǸȈȔȈșȚȍȒȓȖ
ȗȈșȗȈȘȚț
600/800 €
400/500 €
Nous remercions M. Gérard Gorokhoff pour son concours dans la rédaction de
cette fiche.
33 — GRAVURE EN TAILLE-DOUCE ENLUMINÉE
29 — GOUBAREFF, Pierre (1818- ?)
ǪȐȌȒȘȍșȚȕȖȋȖȝȖȌȈȐȏǵȐȒȖȓȈȍȊșȒȖȑȞȍȘȒȊȐȟȚȖȕȈ
ȒȖȓȖȒȖȓȤȕȍǰȊȈȕȈǪȍȓȐȒȖȋȖȋȖȈȊȋțșȚȈșȕȧȚȖȑș
ȕȈȚțȘȣ
ǫȘȈȊȦȘȈ ȕȈ ȔȍȌȐ ș ȘțȟȕȖȑ ȈȒȊȈȘȍȓȤȕȖȑ ȘȈșȒȘȈșȒȖȑ Ǵ
ȐȏȌȈȕȐȍ ǨǩȍȓȧȕȒȐȕȈ ȋ ȝ șȔ ǸȈȔȈ șȚȍȒȓȖ
ȗȈșȗȈȘȚț
Suite de 17 lithographies en couleurs représentant les officiers et soldats
des régiments de lanciers de la Garde. St. Pétersbourg, vers 1860.
ǫțȉȈȘȍȊǷȨȚȘDzȐȘȐȓȓȖȊȐȟ"
ǹȦȐȚȈ Ȑȏ ȓ ȝȘȖȔȖȓȐȚȖȋȘȈȜȐȑ ȹȹ ȐȏȖȉȘȈȎȈȦȡȐȝ ȖȜȐȞȍȘȖȊ Ȑ ȕȐȎȕȐȝ ȟȐȕȖȊ ȓȍȑȉ
ȋȊȈȘȌȐȐțȓȈȕșȒȐȝȗȖȓȒȖȊȋȋ
ǹǷȉ ȐȏȌ ȘȍȌȈȒȞȐȐ ǸȖșșȐȑșȒȖȑ ȊȖȍȕȕȖȑ ȝȘȖȕȐȒȐ Ǫ
ǬȈȘȓȍȕȋȍȋȋǫȘȈȊȨȘȣDzȖȕȘȈȌȐǩȈȘȣȠȍȊȝșȔ
ȓȐșȚǽȘȖȔȖȓȐȚȖȋȘȈȜȐȐȉȣȓȐșȒȖȘȍȍȊșȍȋȖȊȣȗȖȓȕȍȕȣȌȓȧ
ȐȏȌȈȕȐȧǷȍȘȍȔȍȕȣȊȖȉȔțȕȌȐȘȖȊȈȕȐȐȐȊȖȖȘțȎȍȕȐȐȊȖȑșȒ
ȘȖșșȐȑșȒȖȑǰȔȗȍȘȈȚȖȘșȒȖȑȈȘȔȐȐșȊȖșȠȍșȚȊȐȧȕȈȗȘȍșȚȖȓ
ȋȖșțȌȈȘȧ ȐȔȗȍȘȈȚȖȘȈ ǨȓȍȒșȈȕȌȘȈ ǵȐȒȖȓȈȍȊȐȟȈ ǵȍșțȡȍșȚȊȍȕȕȣȍ ȏȈȋȘȧȏȕȍȕȐȧ ȓȐșȚȖȊ ȕȐȟȚȖȎȕȣȍ
ȕȈȌȘȣȊȟȐȒȐȐȏȈȋȐȉȣȗȖȒȘȈȧȔȕȈȌȘȣȊȗȖȓȧȓȐșȚȈȹ
ǪșȚȈȘȐȕȕȖȑșȖșȚȈȊȕȖȑȊȓȈȌȍȓȤȟȍșȒȖȑȗȈȗȒȍ
6 000/8 000 €
"Vue de la sainte procession de l’église Saint-Nicolas le
10 août", 1846.
150/200 €
34 — GRAVURE EN TAILLE-DOUCE ENLUMINÉE
"Vue de la sainte procession de la cathédrale de l’ArchangeSaint-Michel à la cathédrale de la Dormition le 13 août",
1846.
ǪȐȌ ȒȘȍșȚȕȖȋȖ ȝȖȌȈ Ȑȏ ǨȘȝȈȕȋȍȓȤșȒȖȋȖ șȖȉȖȘȈ Ȋ
ǻșȗȍȕșȒȐȑșȖȉȖȘȋȖȈȊȋțșȚȈșȕȧȚȖȑșȕȈȚțȘȣ
ǫȘȈȊȦȘȈ ȕȈ ȔȍȌȐ ș ȘțȟȕȖȑ ȈȒȊȈȘȍȓȤȕȖȑ ȘȈșȒȘȈșȒȖȑ Ǵ
ȐȏȌȈȕȐȍ Ǩ ǩȍȓȧȕȒȐȕȈ ȋ ȝ șȔ ǸȈȔȈ șȚȍȒȓȖ
ȗȈșȗȈȘȚțǼȖȒșȐȕȋȐ
150/200 €
30 — TROIS LITHOGRAPHIES
De la série "Galerie militaire : "Troupes étrangères de 1840 à
1860" , représentant les uniformes de l’Armée russe: gendarmes
de la Garde (n° 21) 8e régiment de hussard (n° 33); régiment de la
Garde Ismailofsky (n° 34).
Paris, Dero-Becker, 1840-1860. On joint deux lithographies : Armée
autrichienne et ville libre de Hambourg.
ǷȖȌȉȖȘȒȈ Ȑȏ ȗȧȚȐ ȓȐȚȖȋȘȈȜȐȑ șȍȘȐȐ ǪȖȍȕȕȈȧ
ȋȈȓȍȘȍȧǰȕȖșȚȘȈȕȕȣȍȈȘȔȐȐșȗȖȋȋ
ǷȈȘȐȎ 'HUR%HFNHU ȊȚȖȘȗȖȓ ;,; Ȋ ȝ șȔ ȓȐșȚ
ǷȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȣ ȖȜȐȞȍȘȣ Ȑ ȕȐȎȕȐȍ ȟȐȕȣ ǸțșșȒȖȑ ȈȘȔȐȐ
ȋȊȈȘȌȍȑșȒȈȧ ȎȈȕȌȈȘȔȍȘȐȧ ȹ Ȗȑ ȋțșȈȘșȒȐȑ
ȗȖȓȒ ȹ ǰȏȔȈȑȓȖȊșȒȐȑ ȗȖȓȒ ȹ ǺȈȒȎȍ
ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȣ țȓȈȕ ȊȖȓȤȕȖȋȖ ȋȖȘȖȌȈ ǫȈȔȉțȘȋȈ ȹ
ȒȐȘȈșȐȘȣȈȊșȚȘȐȑșȒȖȑȈȘȔȐȐȹǼȖȒșȐȕȋȐǪȘȈȔȈȝ
ȗȖȌșȚȍȒȓȖȔ
400/500 €
31 — LITHOGRAPHIE
"Vue de la Place Marie à St. Pétersbourg lors du service
solennel devant la Cathédrale Saint-Isaac", vers 1880.
ǪȐȌǴȈȘȐȐȕșȒȖȑȗȓȖȡȈȌȐȊȖȊȘȍȔȧȔȖȓȍȉșȚȊȐȧȕȈ
ȗȖȔȖșȚȍțȆȎȕȣȝȊȘȈȚǰșȈȈȒȐȍȊșȒȖȋȖșȖȉȖȘȈ
dzȐȚȖȋȘȈȜȐȧ ǹǷȉ" ȊȚȖȘȗȖȓ ;,; ȊȍȒȈ ȝ șȔ j YXH
ǶȟȍȕȤȝȖȘșȖȝȘǸȈȔȈșȚȍȒȓȖȗȈșȗȈȘȚț
35 — Alexandre ORLOWSKI (1777-1832)
Deux lithographies, représentant des Cosaques. 1819.
ǶǸdzǶǪǹDzǰDZǨȓȍȒșȈȕȌȘǶșȐȗȖȊȐȟ
ǬȊȍȓȐȚȖȋȘȈȜȐȐ
ǹȒȈȟțȡȐȑ ȒȈȏȈȒ șȚȘȍȓȧȍȚ Ȑȏ ȘțȎȤȧ ǴȖȕȖȋȘȈȔȔȈ Ȑ ȌȈȚȈ
"șȓȍȊȈȊȕȐȏțȝșȔȓȐșȚ
DzȈȏȈȒ ȗȘȍșȓȍȌțȍȚ ȒȐȘȋȐȏȈ ȋ ǴȖȕȖȋȘȈȔȔȈ Ȑ ȌȈȚȈ
șȓȍȊȈȊȕȐȏțȝșȔȓȐșȚǼȖȒșȐȕȋȐ
400/500 €
36 — ENSEMBLE DE CINQ FEUILLETS DE PAPIER À
EN-TÊTE
De l’Empereur Alexandre III Alexandrovitch de Russie
(1845-1894).
ǷȖȌȉȖȘȒȈ Ȑȏ ȗȧȚȐ ȐȔȍȕȕȣȝ ȉȓȈȕȒȖȊ ș ȊȍȕȏȍȓȍȔ
ȐȔȗȍȘȈȚȖȘȈǨȓȍȒșȈȕȌȘȈ,,,
ǪȖȏȔȖȎȕȖ ȉȓȈȕȒȐ ȖȚȕȖșȧȚșȧ Ȓ ȚȖȔț ȗȍȘȐȖȌț ȒȖȋȌȈ
ǨȓȍȒșȈȕȌȘǨȓȍȒșȈȕȌȘȖȊȐȟȉȣȓȍȡȍȞȍșȈȘȍȊȐȟȍȔȝșȔ
ǩȓȈȕȒȐȗȍȘȍȓȖȎȍȕȣȏȈȡȐȚȕȣȔȐȒȈȓȤȒȈȔȐǶȚȓșȖȝȘ
300/500 €
150/200 €
TAJAN - 10
ART RUSSE
28
29
30
31
32
33
35
ART RUSSE
34
36
37
TAJAN - 11
37 — ENSEMBLE DE DIX FEUILLETS DE PAPIER À
EN-TÊTE
De l’Impératrice Maria Féodorovna (1847-1928), épouse de
l’Empereur Alexandre III de Russie (1881-1894).
ǷȖȌȉȖȘȒȈ Ȑȏ ȌȍșȧȚȐ ȐȔȍȕȕȣȝ ȉȓȈȕȒȖȊ ș ȊȍȕȏȍȓȍȔ
ȐȔȗȍȘȈȚȘȐȞȣǴȈȘȐȐǼȍȌȖȘȖȊȕȣȎȍȕȣ
ǨȓȍȒșȈȕȌȘȈ,,,
ǬȖ ȋ ȝ șȔ ǩȓȈȕȒȐ ȗȍȘȍȓȖȎȍȕȣ ȏȈȡȐȚȕȣȔȐ
ȒȈȓȤȒȈȔȐǶȚȓșȖȝȘ
300/500 €
38 — DATCHA DANS LE GOÛT RUSSE
2 planches à découper. 1879.
ǬȈȟȈȊȘțșșȒȖȔșȚȐȓȍ>ǵȈȉȖȘȌȓȧȊȣȘȍȏȈȕȐȧ@
ǹȖșȚǰǷǨǵǶǪdzȐȚǼDzǸǭǴǭǸȓȝȘȖȔȖȓȐȚȝșȔ
ǷȘȐȓȖȎȍȕȐȍ Ȓ ǹȍȔȤȍ Ȑ ȠȒȖȓȍ ȏȈ ȋ ȹ ȣȑ ǹȋȐȉȣ
ȗȖȚȍȘȚȖșȚȐȊȘȍȔȍȕȗȧȚȕȈȕȈȌȘȣȊȣȗȖȒȘȈȧȔǸȍȌȒȖșȚȤ
400/500 €
42 — AFFICHE LITHOGRAPHIÉE EN COULEURS
"Types principaux de l’infanterie russe". Pellerin et Cie,
Epinal, c.1890.
ǷȓȈȒȈȚǫȓȈȊȕȣȍȚȐȗȣȘțșșȒȐȝȗȍȝȖȚȐȕȞȍȊ
ȅȗȐȕȈȓȤ ȔȈȕțȜȈȒȚțȘȈ ǮȀ ǷȍȓȓȍȘȥȕȈ ȍ ȋȋ [ șȔ
ǵȐȟȚȖȎȕȣȍȕȈȌȘȣȊȣȗȖȒȘȈȧȔ
400/450 €
43 — CARAN D’ACHE (1858-1909).
Exposition russe. Champ de Mars.
Paris, Imp. Hérold, [1895]. Affiche lithographiée en couleurs.
DzȈȘȈȕ Ȍ¶ǨȠ ǷțȈȘȍ ȅȔȔȈȕțȐȓ ȇȒȖȊȓȍȊȐȟ ǨȜȐȠȈǸȖșșȐȑșȒȈȧȊȣșȚȈȊȒȈȕȈǴȈȘșȖȊȖȔȗȖȓȍ
ǷȈȘȐȎ>@ǽȘȖȔȖȓȐȚȖȋȘȈȜȐȧȝșȔǶȚȓșȖȝȘ
200/300 €
44 — QUATRE CARTES DE VISITE DE KARL FABERGÉ.
Joaillier de la Cour. Gravées par Stern, Paris.
39 — SIMAKOFF, Nicolas.
L’Ornement russe dans les anciens produits de l’art
industriel national.
Ouvrage orné d’une médaille d’argent à l’exposition nationale de Moscou
en 1882.
ǹȐȔȈȒȖȊǵȐȒȖȓȈȑǭȊșȚȈȜȐȍȊȐȟ"
ǸțșșȒȐȑ
ȖȘȕȈȔȍȕȚ
Ȋ
șȚȈȘȐȕȕȣȝ
ȖȉȘȈȏȞȈȝ
ȝțȌȖȎȍșȚȊȍȕȕȖȗȘȖȔȣȠȓȍȕȕȖȋȖ
ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȈ
ǻȌȖșȚȖȍȕȕȖȍ șȍȘȍȉȘȧȕȖȑ ȔȍȌȈȓȐ ȕȈ ǴȖșȒȖȊșȒȖȑ
ǪșȍȘȖșșȐȑșȒȖȑ
ǽțȌȖȎȍșȚȊȍȕȕȖǷȘȖȔȣȠȓȍȕȕȖȑ
ȊȣșȚȈȊȒȍȋȖȌȈ
ǹȈȕȒȚǷȍȚȍȘȉțȘȋ
ȐȏȌ
ǰȔȗȍȘȈȚȖȘșȒȖȋȖ
ǶȉȡȍșȚȊȈ
ǷȖȖȡȘȍȕȐȧ ǽțȌȖȎȍșȚȊ >@ ș ȓ ȞȊ Ȑȓ șȔ
ǺȍȒșȚ ȗȈȘȈȓ ȕȈ Șțș Ȑ ȜȘ ȧȏ ȓȐșȚȈ ȝȘȖȔȖȓȐȚȖȋȘȈȜȐȑ
șȖȗȘȖȊȖȌȐȚȚȍȒșȚ Ǫ ȐȏȌȈȚȒȈȘȚȖȕȈȎȕȖȑ ȗȈȗȒȍ ǷȖȊȘȍȎȌȍȕȐȧ Ȑ
ȏȈȋȘȧȏȕȍȕȐȧȗȈȗȒȐ
ǷȖȌȉȖȘȒȈȐȏȝȊȐȏȐȚȕȣȝȒȈȘȚȖȟȍȒDzȈȘȓȈǼȈȉȍȘȎȍ
ȗȘȐȌȊȖȘȕȖȋȖȦȊȍȓȐȘȈ
ǫȘȈȊȍȘ6WHUQǷȈȘȐȎȒȖȕ;,;±ȕȈȟ;;ȊȊȝșȔǯȖȓȖȚȖȑ
ȖȉȘȍȏ DzȈȘȚȖȟȒȐ ȗȍȘȍȓȖȎȍȕȣ ȏȈȡȐȚȕȣȔȐ ȒȈȓȤȒȈȔȐ ǶȚȓ
șȖȝȘ
400/600 €
45 — LITHOGRAPHIE EN COULEURS
"Monastère russe du prophète Elie sur le Mont Athos".
1914.
ǸțșșȒȐȑȖȉȡȍȎȐȚȍȓȤȕȣȑșȒȐȚșȊǷȘȖȘȖȒȈǰȓȐȐȕȈ
șȊǨȜȖȕșȒȖȑȋȖȘȍ
ǶȌȍșșȈǽȘȖȔȖȓȐȚȖȋȘȈȜȐȧȈȋȖǶȊȈǵǺDzȖȘȟȈȒǵȖȊȐȞȒȖȋȖ
±ȝșȔȓȐșȚǵȐȟȚȖȎȕȣȍȕȈȌȘȣȊȟȐȒȐȗȖȒȘȈȧȔ
ǶȚȓȐȟȕȣȑȖȚȚȐșȒ
400/500 €
1 500/2 000 €
46 — CAVALERIE RUSSE.
40 — LOUBOK "VOYAGE AÉRIEN DES DÉBITEURS", 1889.
dzțȉȖȒǪȖȏȌțȠȕȖȍȗțȚȍȠȍșȚȊȐȍ
Ǵ ȓȐȚȖȋȘȈȜȐȧ ǰǬǹȣȚȐȕȈ ȝ șȔ ǪȘȍȔȍȕȕȣȍ
ȗȧȚȕȈ
300/400 €
41 — LOUBOK "IVAN LE TSARÉVITCH", 1887.
ǸțșșȒȈȧȒȈȊȈȓȍȘȐȧ
ǷȈȘȐȎ dzȐȚȖȋȘȈȜȐȘȖȊȈȕȕȣȑ Ȋ ȒȘȈșȒȈȝ ȓȐșȚ ȝ
șȔ Ȍȓȧ ȊȣȘȍȏȈȕȐȧ ǰȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ ȘțșșȒȐȝ ȒȈȊȈȓȍȘȐșȚȖȊ ș
ȖȉȍȐȝșȚȖȘȖȕǶȚȓșȖȝȘǸȍȌȒȖșȚȤ
150/200 €
dzțȉȖȒ ș ȘțȟȕȖȑ ȈȒȊȈȘȍȓȤȕȖȑ ȘȈșȒȘȈșȒȖȑ ǹȐȓȤȕȣȑ
șȓȈȊȕȣȑȝȘȈȉȘȣȑȉȖȋȈȚȣȘȤǰȊȈȕǾȈȘȍȊȐȟ«
ǴȓȐȚǪȈșȐȓȤȍȊȈȝșȔǪȘȍȔȍȕȕȣȍȗȧȚȕȈ
300/400 €
TAJAN - 12
Paris, H. Bouquet, s.d. [1916]. Planche lithographiée en couleurs
représentant des soldats de l’Armée russe à découper.
47 — Victor Mikhailovitch VASNETSOV (1848-1926)
Menu du dîner donné par le Prince Léon Golytzine le
8 septembre 1903 à l’occasion des 25 ans de son domaine
viticole Nouveau Monde.
Moscou, Société A.A. Levenson, 1903. – Folio de [4] pp. ; 37,5 x 21,5 cm.
Chromolithographie d’après Victor VASNETSOV. En russe.
ART RUSSE
38
39
41
40
42
45
43
ART RUSSE
44
46
TAJAN - 13
47
48
ǪǨǹǵǭǾǶǪǪȐȒȚȖȘǴȐȝȈȑȓȖȊȐȟ
ǴȍȕȦȚȖȘȎȍșȚȊȍȕȕȖȋȖȖȉȍȌȈȌȈȕȕȖȋȖȒȕȧȏȍȔdzȤȊȖȔ
ǹȍȘȋȍȍȊȐȟȍȔ ǫȖȓȐȞȣȕȣȔ Ȋ șȊȖȍȔ ȐȔȍȕȐȐ ǵȖȊȣȑ
ǹȊȍȚ șȍȕȚȧȉȘȧ ȋȖȌȈ ȗȖ șȓțȟȈȦ ȓȍȚȐȧ
ȗȘȐȖȉȘȍȚȍȕȐȧȐȔȍȕȐȧ
Ǵ ȚȊȖ șȒȖȘȖȗȍȟ ǨǨdzȍȊȍȕșȖȕ ± >@ ș Ȑȓ ȝ șȔ
ǽȘȖȔȖȓȐȚȖȋȘȈȜȐȧ ș ȥȓȍȔȍȕȚȈȔȐ ȏȖȓȖȚȖȋȖ ȚȐșȕȍȕȐȧ ȗȖ ȘȐșțȕȒț
ȝțȌȖȎȕȐȒȈǪǪǪǴǪǨǹǵǭǾǶǪǽțȌȖȎȍșȚȊȍȕȕȖȍȖȜȖȘȔȓȍȕȐȍ
ȔȍȕȦȊȣȗȖȓȕȍȕȖȊșȚȐȓȐșȚȐȒȍȌȘȍȊȕȍȘțșșȒȐȝȒȕȐȎȕȣȝȔȐȕȐȈȚȦȘ
ȈȚȈȒȎȍșȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍȔȋȍȘȉȖȊȖȑșȐȔȊȖȓȐȒȐȘȖȌȈǫȖȓȐȞȣȕȣȝ
ǵȈșȚȘǸțșȐȊȍșȍȓȐȍȗȐȚȐǵȈșȚȘǸȖșȗȐșȤȧșȚȊȈȔȉȓȦȌ
ǵȈșȚȘǸȖșȗȐșȤȗȐȚȍȑȕȈȐȔȍȕȖȊȈȕȐȑ
ǵȈȌȘȣȊȗȖȒȖȘȍȠȒțȊȘȍȔȍȕȕȣȍȗȧȚȕȈDzȘȈșȖȟȕȣȑșȖȟȕȣȑȖȚȚȐșȒ
DzȕȧȏȤ dzȍȊ ǹȍȘȋȍȍȊȐȟ ǫȖȓȐȞȣȕ ² ȉȣȓ
ȖșȕȖȊȖȗȖȓȖȎȕȐȒȖȔ ȘțșșȒȖȋȖ ȊȐȕȖȌȍȓȐȧ Ȋ DzȘȣȔț Ȑ
ȗȘȖȔȣȠȓȍȕȕȖȋȖ ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȈ ȠȈȔȗȈȕșȒȐȝ ȊȐȕ Ȋ
ǸȖșșȐȑșȒȖȑȐȔȗȍȘȐȐ
ǹȔȖȕȍȔdzȈȔȈȕǵDzǩȍȓȖțșȖȊȈǨǵDzȕȧȏȤdzȍȊǹȍȘȋȍȍȊȐȟ
ǫȖȓȐȞȣȕǪȣȌȈȦȡȐȑșȧȘțșșȒȐȑȊȐȕȖȌȍȓǴ
1 000/1 200 €
ǵȈ ȜȘȧȏ ǽȘȖȔȖȓȐȚȖȋȘȈȜȐȧ ș ȥȓȍȔȍȕȚȈȔȐ ȏȖȓȖȚȖȋȖ
ȚȐșȕȍȕȐȧ ȗȖ ȘȐșțȕȒț ȝțȌȖȎȕȐȒȈ ǪǪ ǪǴǪǨǹǵǭǾǶǪ
ǽțȌȖȎȍșȚȊȍȕȕȖȍȖȜȖȘȔȓȍȕȐȍȔȍȕȦȊȣȗȖȓȕȍȕȖȊșȚȐȓȐșȚȐȒȍ
ȌȘȍȊȕȍȘțșșȒȐȝȒȕȐȎȕȣȝȔȐȕȐȈȚȦȘȈȚȈȒȎȍșȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍȔ
ȋȍȘȉȖȊȖȑșȐȔȊȖȓȐȒȐȘȖȌȈǫȖȓȐȞȣȕȣȝǵȈșȚȘ
1RXYHDX0RQGHVHSWHPEUHǵȈșȚȘ/H0DQJHUȉȓȦȌ
ǵȈșȚȘ/H%RLUHȕȈȐȔȍȕȖȊȈȕȐȑ
ǸȍȌȒȐȍȊȘȍȔȍȕȕȣȍȗȧȚȕȈDzȘȈșȖȟȕȣȑșȖȟȕȣȑȖȚȚȐșȒ
1 000/1 200 €
La Russie dans le tourment
révolutionnaire :
Novembre 1917 dans la presse
bolchévique.
ǶȌȐȕȔȍșȧȞȐȏȎȐȏȕȐȉȖȓȤȠȍȊȐșȚșȒȖȑ
ȘȍȊȖȓȦȞȐȐȗȖșȚȘȈȕȐȞȈȔǰȏȊȍșȚȐȑ
ǾǰDzǹȖȊȍȚȖȊȘȈȉȖȟȐȝȐșȖȓȌȈȚșȒȐȝ
ȌȍȗțȚȈȚȖȊ
48 — Victor Mikhailovitch VASNETSOV (1848-1926)
Menu du dîner donné par le Prince Léon Golytzine le
8 septembre 1903 à l’occasion des 25 ans de son domaine
viticole Nouveau Monde.
Moscou, Société A.A. Levenson, 1903. – Folio de [4] pp. ; 37,5 x 21,5 cm.
Chromolithographie d’après Victor VASNETSOV. En français.
Infimes rousseurs.
Bibliographie : LAMAN, (N.K.), BELOOUSSOVA, (A.N.) Prince Léon
Serguéévitch Golytzine, grand vigneron russe. Moscou, 1999 (en russe).
ǪȈșȕȍȞȖȊǪȐȒȚȖȘǴȐȝȈȑȓȖȊȐȟ
ǴȍȕȦȚȖȘȎȍșȚȊȍȕȕȖȋȖȖȉȍȌȈȌȈȕȕȖȋȖȒȕȧȏȍȔdzȤȊȖȔ
ǹȍȘȋȍȍȊȐȟȍȔ ǫȖȓȐȞȣȕȣȔ Ȋ șȊȖȍȔ ȐȔȍȕȐȐ ǵȖȊȣȑ
ǹȊȍȚ șȍȕȚȧȉȘȧ ȋȖȌȈ ȗȖ șȓțȟȈȦ ȓȍȚȐȧ
ȗȘȐȖȉȘȍȚȍȕȐȧȐȔȍȕȐȧ
TAJAN - 14
49 — IZVESTIA (LES NOUVELLES DU COMITÉ CENTRAL
DES DÉPUTÉS DE SOLDATS ET D’OUVRIERS).
n° 215 du 3 novembre 1917.
ǰȏȊȍșȚȐȧ ǾǰDz ǹȖȊȍȚȖȊ ȘȈȉȖȟȐȝ Ȑ șȖȓȌȈȚșȒȐȝ
ȌȍȗțȚȈȚȖȊȹȖȚȕȖȧȉȘȧȋ
ǩȖȓȤȠȍȊȐȒȐ ȖȉȢȧșȕȧȦȚ ȗȖȟȍȔț ȖȕȐ ȕȍ ȌȍȓȈȦȚ țșȚțȗȖȒ ȗȖ
ȗȘȐȕȞȐȗȐȈȓȤȕȣȔ ȊȖȗȘȖșȈȔ ǷȖșȓȍ ȉȍȋșȚȊȈ DzȍȘȍȕșȒȖȋȖ ȕȈ
ȌȖȗȘȖșȍȋȍȕȍȘȈȓDzȘȈșȕȖȊȏȈȧȊȓȧȍȚȇ±șȖȓȌȈȚȐȐșȗȖȓȕȧȓ
ȗȘȐȒȈȏȣȋȓȈȊȕȖȒȖȔȈȕȌțȦȡȍȋȖǵȖȗȖșȓȍȉȍȋșȚȊȈDzȍȘȍȕșȒȖȋȖ
ȗȖșȓȍ ȚȖȋȖ ȒȈȒ Ȗȕ ȕȈȘțȠȐȓ șȊȖȍ șȓȖȊȖ ȧ ȗȘȍȏȐȘȈȦ ȍȋȖ Ȗȕ
ȚȘțș Ȑ ȗȘȍȌȈȚȍȓȤ ǷȘȐȒȈȏ ǬțȝȖȕȐȕȈ ȖșȚȈȕȖȊȐȚȤ ȌȊȐȎȍȕȐȍ
ȊȖȑșȒȕȈǷȍȚȘȖȋȘȈȌ
500/600 €
ART RUSSE
50 — IZVESTIA (LES NOUVELLES DU COMITÉ CENTRAL
DES DÉPUTÉS DE SOLDATS ET D’OUVRIERS).
55 — IZVESTIA (LES NOUVELLES DU COMITÉ CENTRAL
DES DÉPUTÉS DE SOLDATS ET D’OUVRIERS).
n° 216 du 4 novembre 1917.
n° 222 du 11 novembre 1917.
ǰȏȊȍșȚȐȧ ǾǰDz ǹȖȊȍȚȖȊ ȘȈȉȖȟȐȝ Ȑ șȖȓȌȈȚșȒȐȝ
ȌȍȗțȚȈȚȖȊȹȖȚȕȖȧȉȘȧȋ
ǯȈȋȖȊȖȘȡȐȒȐ Ȑ ȗȘȍȌȈȚȍȓȐ ǷȖȉȍȌȈ ȘȍȊȖȓȦȞȐȐ Ȋ ǴȖșȒȊȍ
ǸȍȏȖȓȦȞȐȐȊȖȑșȒȖȊȣȝȟȈșȚȍȑ
ǰȏȊȍșȚȐȧ ǾǰDz ǹȖȊȍȚȖȊ ȘȈȉȖȟȐȝ Ȑ șȖȓȌȈȚșȒȐȝ
ȌȍȗțȚȈȚȖȊȹȖȚȕȖȧȉȘȧȋ
ǶȉȘȈȡȍȕȐȍ ǷȍȚȘȖȋȘȈȌșȒȖȋȖ ǹȖȊȍȚȈ Ȓ ȘȈȉȖȟȐȔ Ȑ șȖȓȌȈȚȈȔ
ș ȗȘȐȏȣȊȖȔ ȐȌȚȐ ȕȈ ȊȣȉȖȘȣ Ȋ ǻȟȘȍȌȐȚȍȓȤȕȖȍ șȖȉȘȈȕȐȍ
ȕȖȧȉȘȧ ǵȍȧȊȒȈ ȕȈ ȊȣȉȖȘȣ ȗȖșȓțȎȐȚ ȕȈ ȗȖȓȤȏț
ȉțȘȎțȈȏȐȐ« ǰȏȉȐȘȈȚȍȓȤȕȣȑ ȉȦȓȓȍȚȍȕȤ ȌȖȓȎȍȕ ȗȘȐȌȚȐ
ȚȍȗȍȘȤȕȈȗȖȔȖȡȤȊȐȕȚȖȊȒȍǷțȉȓȐȒȈȞȐȧȚȈȑȕȣȝȌȖȋȖȊȖȘȖȊ
ǪȘȍȔȍȕȕȖȋȖȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȈ
400/500 €
51 — IZVESTIA (LES NOUVELLES DU COMITÉ CENTRAL
DES DÉPUTÉS DE SOLDATS ET D’OUVRIERS).
n° 217 du 5 novembre 1917.
500/600 €
ǰȏȊȍșȚȐȧ ǾǰDz ǹȖȊȍȚȖȊ ȘȈȉȖȟȐȝ Ȑ șȖȓȌȈȚșȒȐȝ
ȌȍȗțȚȈȚȖȊȹȖȚȕȖȧȉȘȧȋ
ǺȍȘȘȖȘ Ȑ ǫȘȈȎȌȈȕșȒȈȧ ȊȖȑȕȈ ǪȗȍȘȊȣȍ ȌȈȍȚșȧ ȉȖȓȍȍȔȍȕȍȍ
ȗȖȌȘȖȉȕȈȧ ȉȐȖȋȘȈȜȐȟȍșȒȈȧ șȚȈȚȤȧ Ȗ dzȍȕȐȕȍ ǪȓȈȌȐȔȐȘ
ǰȓȤȐȟ ǻȓȤȧȕȖȊ ǵdzȍȕȐȕ șȚȖȐȚ ȒȈȒ ȐȏȊȍșȚȕȖ ȊȖ ȋȓȈȊȍ
ǸȈȉȖȟȍȋȖDzȘȍșȚȤȧȕșȒȖȋȖȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȈǴȣȌȖșȐȝȗȖȘȕȍȌȈȓȐ
ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȐȟȓȍȕȖȊȕȈȠȍȋȖǷȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȈȐȉȖȊȕȣȕȍȠȕȐȑ
ȗȍȘȐȖȌ ȘȍȊȖȓȦȞȐȐ ȋȓȈȊȕȣȑ ȐȕȚȍȘȍș șȖșȘȍȌȖȚȖȟȐȊȈȍȚșȧ ȕȍ
șȚȖȓȤȒȖ ȕȈ ȖȚȌȍȓȤȕȣȝ ȓȐȞȈȝ șȒȖȓȤȒȖ ȕȈ șȈȔȐȝ ȌȍȑșȚȊțȦȡȐȝ
ȕȈȘȖȌȕȣȝ ȔȈșșȈȝ ǷȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ ± ȓȐȠȤ ȊȣȘȈȏȐȚȍȓȤ Ȑȝ
ȊȖȓȐ ǵȖ ȐȕȚȍȘȍș Ȓ ȓȐȟȕȖșȚȧȔ țșȐȓȐȊȈȍȚșȧ Ȑ Ȕȣ ȕȈȟȐȕȈȍȔ ș
ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȐȋȓȈȊȣǷȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȈ«
800/1 000 €
52 — IZVESTIA (LES NOUVELLES DU COMITÉ CENTRAL
DES DÉPUTÉS DE SOLDATS ET D’OUVRIERS).
n° 218 du 7 novembre 1917.
ǰȏȊȍșȚȐȧ ǾǰDz ǹȖȊȍȚȖȊ ȘȈȉȖȟȐȝ Ȑ șȖȓȌȈȚșȒȐȝ
ȌȍȗțȚȈȚȖȊȹȖȚȕȖȧȉȘȧȋ
DzȚȖ șȖȘȊȈȓ șȖȋȓȈȠȍȕȐȍ Ȗȉ ȖȌȕȖȘȖȌȕȖȔ șȖȞȐȈȓȐșȚȐȟ
ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȍ" ǺȍȓȍȜȖȕȕȣȑ ȘȈȏȋȖȊȖȘ DzȘȣȓȍȕȒȖ ș ȋȍȕ
ǬțȝȖȕȐȕȣȔǻȔȍȘǸȖȌȥȕ
400/500 €
56 — IZVESTIA (LES NOUVELLES DU COMITÉ CENTRAL
DES DÉPUTÉS DE SOLDATS ET D’OUVRIERS).
n° 224 du 13 novembre 1917.
ǰȏȊȍșȚȐȧ ǾǰDz ǹȖȊȍȚȖȊ ȘȈȉȖȟȐȝ Ȑ șȖȓȌȈȚșȒȐȝ
ȌȍȗțȚȈȚȖȊȹȖȚȕȖȧȉȘȧȋ
ǪȚȖȘȖȑȌȍȕȤȊȣȉȖȘȖȊDzȘȍșȚȤȧȕșȒȐȑșȢȍȏȌ
600/700 €
57 — IZVESTIA (LES NOUVELLES DU COMITÉ CENTRAL
DES DÉPUTÉS DE SOLDATS ET D’OUVRIERS).
n° 225 du 14 novembre 1917.
ǰȏȊȍșȚȐȧ ǾǰDz ǹȖȊȍȚȖȊ ȘȈȉȖȟȐȝ Ȑ șȖȓȌȈȚșȒȐȝ
ȌȍȗțȚȈȚȖȊȹȖȚȕȖȧȉȘȧȋ
ǷȖșȓȍȌȕȐȑ ȌȍȕȤ ȊȣȉȖȘȖȊ ǩțȘȎțȈȏȐȧ ȗȖȔȍȡȐȒȐ
ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ DzȍȘȍȕșȒȖȋȖ Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ ȔȍșȧȞȍȊ ȌȍȓȈȓȐ
Ȋșȍ ȊȖȏȔȖȎȕȖȍ ȟȚȖȉȣ ȖȚȚȧȕțȚȤ ȊȣȉȖȘȣ Ȋ ǻȟȘȍȌȐȚȍȓȤȕȖȍ
șȖȉȘȈȕȐȍ« ǭȌȐȕșȚȊȍȕȕȖȑ șȍȘȤȍȏȕȖȑ ȋȈȘȈȕȚȐȍȑ șȖȏȣȊȈ
ǻȟȘȍȌȐȚȍȓȤȕȖȋȖșȖȉȘȈȕȐȧȉȣȓȖȕȐȏȊȍȘȎȍȕȐȍȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȈ
DzȍȘȍȕșȒȖȋȖ ȗȖȉȍȌȈ ȘȈȉȖȟȐȝ șȖȓȌȈȚ Ȑ ȒȘȍșȚȤȧȕ ȕȈȌ
ȉțȘȎțȈȏȐȍȑ ǺȍȗȍȘȤ ȊȣȉȖȘȣ Ȋ ǻȟȘȍȌȐȚȍȓȤȕȖȍ șȖȉȘȈȕȐȍ
ȖȉȍșȗȍȟȍȕȣǹȚȈȚȤȧǫǯȐȕȖȊȤȍȊȈȖȔșȢȍȏȌȍȒȘȍșȚȤȧȕșȒȐȝ
ȌȍȗțȚȈȚȖȊ
600/700 €
53 — IZVESTIA (LES NOUVELLES DU COMITÉ CENTRAL
DES DÉPUTÉS DE SOLDATS ET D’OUVRIERS).
n° 219 du 8 novembre 1917.
ǰȏȊȍșȚȐȧ ǾǰDz ǹȖȊȍȚȖȊ ȘȈȉȖȟȐȝ Ȑ șȖȓȌȈȚșȒȐȝ
ȌȍȗțȚȈȚȖȊȹȖȚȕȖȧȉȘȧȋ
ǬȍȒȘȍȚ Ȗ ȊȊȍȌȍȕȐȐ ȋȖș ȔȖȕȖȗȖȓȐȐ ȕȈ ȖȉȢȧȊȓȍȕȐȧ ǬȖȒȓȈȌ
ȏȈȋȘȈȕȐȟȕȖȑ ȌȍȓȍȋȈȞȐȐ ȉȖȓȤȠȍȊȐȒȖȊ Ȗ ȔȍȎȌțȕȈȘȖȌȕȖȔ
ȗȖȓȖȎȍȕȐȐ
58 — IZVESTIA (LES NOUVELLES DU COMITÉ CENTRAL
DES DÉPUTÉS DE SOLDATS ET D’OUVRIERS).
n° 226 du 15 novembre 1917.
ǰȏȊȍșȚȐȧ ǾǰDz ǹȖȊȍȚȖȊ ȘȈȉȖȟȐȝ Ȑ șȖȓȌȈȚșȒȐȝ
ȌȍȗțȚȈȚȖȊȹȖȚȕȖȧȉȘȧȋ
ǶȉȘȈȡȍȕȐȍdzțȕȈȟȈȘșȒȖȋȖȒțȟȈȡȐȔȐțȟȈȡȐȔșȧǫȍȘȔȈȕȐȧ
șȖȋȓȈșȐȓȈșȤȕȈȗȍȘȍȋȖȊȖȘȣȖȔȐȘȍ
400/500 €
400/500 €
54 — IZVESTIA (LES NOUVELLES DU COMITÉ CENTRAL
DES DÉPUTÉS DE SOLDATS ET D’OUVRIERS).
59 — IZVESTIA (LES NOUVELLES DU COMITÉ CENTRAL
DES DÉPUTÉS DE SOLDATS ET D’OUVRIERS).
n° 223 du 12 novembre 1917.
n° 227 du 16 novembre 1917.
ǰȏȊȍșȚȐȧ ǾǰDz ǹȖȊȍȚȖȊ ȘȈȉȖȟȐȝ Ȑ șȖȓȌȈȚșȒȐȝ
ȌȍȗțȚȈȚȖȊȹȖȚȕȖȧȉȘȧȋ
ǪȣȉȖȘȣ Ȋ ǻȟȘȍȌȐȚȍȓȤȕȖȍ șȖȉȘȈȕȐȍ ǵȖȊȣȍ ȚȈȑȕȣȍ
ȌȖȒțȔȍȕȚȣǶșȍȗȈȘȈȚȕȖȔȔȐȘȍ
ǰȏȊȍșȚȐȧ ǾǰDz ǹȖȊȍȚȖȊ ȘȈȉȖȟȐȝ Ȑ șȖȓȌȈȚșȒȐȝ
ȌȍȗțȚȈȚȖȊȹȖȚȕȖȧȉȘȧȋ
ǹȖȏȌȈȕȐȍ ȍȌȐȕȖȋȖ ǾǰDz șȖȊȍȚȖȊ ȘȈȉȖȟȐȝ șȖȓȌȈȚșȒȐȝ Ȑ
ȒȘȍșȚȤȧȕșȒȐȝ ȌȍȗțȚȈȚȖȊ ȘȍȟȐ ǹȗȐȘȐȌȖȕȖȊȖȑ Ȑ ǺȘȖȞȒȖȋȖ
ǸȍȏțȓȤȚȈȚȣȊȣȉȖȘȖȊȗȖǷȍȚȘȖȋȘȈȌț
600/700 €
500/600 €
ART RUSSE
TAJAN - 15
66
67
68
60 — IZVESTIA (LES NOUVELLES DU COMITÉ CENTRAL
DES DÉPUTÉS DE SOLDATS ET D’OUVRIERS).
63 — IZVESTIA (LES NOUVELLES DU COMITÉ CENTRAL
DES DÉPUTÉS DE SOLDATS ET D’OUVRIERS).
n° 228 du 17 novembre 1917.
n° 235 du 25 novembre 1917.
ǰȏȊȍșȚȐȧ ǾǰDz ǹȖȊȍȚȖȊ ȘȈȉȖȟȐȝ Ȑ șȖȓȌȈȚșȒȐȝ
ȌȍȗțȚȈȚȖȊȹȖȚȕȖȧȉȘȧȋ
ǷȍȚȘȖȋȘȈȌșȒȐȍ ȊȣȉȖȘȣ Ȋ ǻȟȘȍȌȐȚȍȓȤȕȖȍ șȖȉȘȈȕȐȍ ȋȖȓȖșȈ
ȘȈȏȌȍȓȐȓȐșȤȔȍȎȌțȉȖȓȤȠȍȊȐȒȈȔȐȐȒȈȌȍȚȈȔȐǴȈȕȐȓȖȊȞȣȊ
ȗȖȓȐȚȐȒȍȎȌțȚȟȚȖșȕȈșȚțȗȓȍȕȐȍȔǻȟȘȍȌȐȚȍȓȤȕȖȋȖșȖȉȘȈȕȐȧ
ȗȖȓȐȚȐȟȍșȒȈȧ ȥȊȖȓȦȞȐȧ ȗȘȐȔȍȚ ȔȐȘȕȣȑ ȝȈȘȈȒȚȍȘ ȎȐȏȕȤ
ȗȖȚȍȟȍȚȚȐȝȖȐșȗȖȒȖȑȕȖȊȘțșȓȍȗȈȘȓȈȔȍȕȚșȒȖȑȓȍȋȈȓȤȕȖșȚȐ
ǵȖ ȕȈȟȈȊȠȐȍșȧ ȊȣȉȖȘȣ ȘȈȏȘțȠȈȦȚ ȗȖȌȖȉȕȣȍ ȐȓȓȦȏȐȐ
țșȐȓȍȕȐȍ ȌȊțȝ ȒȘȈȑȕȐȝ ȗȖȓȦșȖȊ ȘțșșȒȖȑ ȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȖșȚȐ
ȗȈȘȚȐȐ ȘȍȊȖȓȦȞȐȖȕȕȖȋȖ ȗȘȖȓȍȚȈȘȐȈȚȈ ș ȖȌȕȖȑ șȚȖȘȖȕȣ Ȑ
ȗȈȘȚȐȐȒȖȕȚȘȘȍȊȖȓȦȞȐȖȕȕȖȑȉțȘȎțȈȏȐȐșȌȘțȋȖȑșțȓȐȚȕȈȔ
ȊșȍȟȚȖțȋȖȌȕȖȚȖȓȤȒȖȕȍȔȐȘȕțȦȗȖșȚȍȗȍȕȖȊȡȐȕțǬȍȒȘȍȚȖ
ȘȖșȗțșȒȍǷȍȚȘȖȋȘȈȌșȒȖȑȋȖȘȖȌșȒȖȑǬțȔȣ
ǰȏȊȍșȚȐȧ ǾǰDz ǹȖȊȍȚȖȊ ȘȈȉȖȟȐȝ Ȑ șȖȓȌȈȚșȒȐȝ
ȌȍȗțȚȈȚȖȊȹȖȚȕȖȧȉȘȧȋ
ǻșȓȖȊȐȧ ȗȍȘȍȔȐȘȐȧ ș ȕȍȔȞȈȔȐ ǬȖȒȓȈȌ DzȈȔȍȕȍȊȈ Ȗ
ȗȍȘȍȋȖȊȖȘȈȝ ǰȚȖȋȐ ȊȣȉȖȘȖȊ Ȋ ǻȟȘȍȌȐȚȍȓȤȕȖȍ șȖȉȘȈȕȐȍ
ǺȍȓȍȜȖȕȕȣȑȘȈȏȋȖȊȖȘǺȘȖȞȒȖȋȖșȖǹȚȈȊȒȖȑ
600/700 €
500/600 €
64 — IZVESTIA (LES NOUVELLES DU COMITÉ CENTRAL
DES DÉPUTÉS DE SOLDATS ET D’OUVRIERS).
n° 236 du 26 novembre 1917.
ǰȏȊȍșȚȐȧ ǾǰDz ǹȖȊȍȚȖȊ ȘȈȉȖȟȐȝ Ȑ șȖȓȌȈȚșȒȐȝ
ȌȍȗțȚȈȚȖȊȹȖȚȕȖȧȉȘȧȋ
ǬȖȒȓȈȌ ȌȍȓȍȋȈȞȐȐ Ȗ ȝȖȌȍ ȔȐȘȕȣȝ ȗȍȘȍȋȖȊȖȘȖȊ ǯȈșȍȌȈȕȐȍ
ǾǰDzǪȣȉȖȘȣȊȋȖȘȖȌșȒțȦǬțȔț
400/500 €
61 — IZVESTIA (LES NOUVELLES DU COMITÉ CENTRAL
DES DÉPUTÉS DE SOLDATS ET D’OUVRIERS).
n° 229 du 18 novembre 1917.
ǰȏȊȍșȚȐȧ ǾǰDz ǹȖȊȍȚȖȊ ȘȈȉȖȟȐȝ Ȑ șȖȓȌȈȚșȒȐȝ
ȌȍȗțȚȈȚȖȊȹȖȚȕȖȧȉȘȧȋ
DzȖȔȐșșȈȘ ȏȍȔȓȍȌȍȓȐȧ ± ȓȍȊȣȑ șȘ ǷȐșȤȔȖ șȖȏȕȈȚȍȓȤȕȣȝ
ȚȍȘȘȖȘȐșȚȖȊǷȖșȚȈȕȖȊȓȍȕȐȍȖȉȈȘȍșȚȍȉȣȊȠȐȝȔȐȕȐșȚȘȖȊ
400/500 €
62 — IZVESTIA (LES NOUVELLES DU COMITÉ CENTRAL
DES DÉPUTÉS DE SOLDATS ET D’OUVRIERS).
n° 231 du 21 novembre 1917.
ǰȏȊȍșȚȐȧ ǾǰDz ǹȖȊȍȚȖȊ ȘȈȉȖȟȐȝ Ȑ șȖȓȌȈȚșȒȐȝ
ȌȍȗțȚȈȚȖȊȹȖȚȕȖȧȉȘȧȋ
ǫȍȕȍȘȈȓǬțȝȖȕȐȕțȉȐȚdzȐȒȊȐȌȈȞȐȧǹȚȈȊȒȐǽȖȌȗȍȘȍȋȖȊȖȘȖȊ
ȖȗȍȘȍȔȐȘȐȐǵȖȊȣȍȌȖȒțȔȍȕȚȣȚȈȑȕȖȑȌȐȗȓȖȔȈȚȐȐǷȖȉȍȋ
DzȖȘȕȐȓȖȊȈ
65 — IZVESTIA (LES NOUVELLES DU COMITÉ CENTRAL
DES DÉPUTÉS DE SOLDATS ET D’OUVRIERS).
n° 238 du 28 novembre 1917.
ǰȏȊȍșȚȐȧ ǾǰDz ǹȖȊȍȚȖȊ ȘȈȉȖȟȐȝ Ȑ șȖȓȌȈȚșȒȐȝ
ȌȍȗțȚȈȚȖȊȹȖȚȕȖȧȉȘȧȋ
ǸȍȊȖȓȦȞȐȧ Ȋ ǷȖȘȚțȋȈȓȐȐ ǴȖșȒȖȊșȒȐȑ ǹȖȊȍȚ ȗȖșȚȈȕȖȊȐȓ
ȗȘȍȊȘȈȚȐȚȤ ȘȍșȚȖȘȈȕȣ ȋȖ ȘȈȏȘȧȌȈ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȣȍ
șȚȖȓȖȊȣȍǾǰDzȖȌȖȉȘȐȓȊȍȌȍȕȐȍȗȍȘȍȋȖȊȖȘȖȊȖȗȍȘȍȔȐȘȐȐ
ǴȧȚȍȎ ȒȖȕȚȘȘȍȊȖȓȦȞȐȖȕȕȣȝ ȋȍȕȍȘȈȓȖȊ DzȖȘȕȐȓȖȊ Ȑ
DzȈȓȍȌȐȕ ȗȘȖȚȐȊ ȉȖȓȤȠȍȊȐȒȖȊ ǶȉȘȈȡȍȕȐȍ Ȓ ȚȘțȌȖȊȣȔ
ȒȈȏȈȒȈȔ ǩȖȓȤȠȈȧ șȚȈȚȤȧ Ȗ ȋȘȧȌțȡȍȔ ǻȟȘȍȌȐȚȍȓȤȕȖȔ
șȖȉȘȈȕȐȐ șȒȘȣȚȈȧ ȌȖșȈȌȈ ȉȖȓȤȠȍȊȐȒȖȊ ȐȏȔȍȕȍȕȐȍ Ȑȝ
ȚȖȕȈ ǪȖȖȉȡȍ ȗȘȖȚȐȊȕȐȒȐ șȖȊȍȚșȒȖȑ ȊȓȈșȚȐ ȌȍȓȈȦȚ Ȋșȍ
ȟȚȖȉȣ ȗȘȐȌȈȚȤ ȌȕȦ ȖȚȒȘȣȚȐȧ ǻȟȘȍȌșȖȉȘȈȕȐȧ ȝȈȘȈȒȚȍȘ
ȌȍȔȖȕșȚȘȈȞȐȐ
ȊȘȈȎȌȍȉȕȖȑ
ȘȈȉȖȟȍȒȘȍșȚȤȧȕșȒȖȔț
ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊțȐșȚȖȧȡȐȔȏȈȕȐȔȥȓȍȔȍȕȚȈȔ
600/700 €
500/600 €
TAJAN - 16
ART RUSSE
70
71
72
66 — AFFICHE LITHOGRAPHIÉE EN COULEURS
"C’est ainsi qu’il faut passer la semaine de l’hygiène",
c.1919-1920.
ǷȓȈȒȈȚǺȈȒȕȈȌȖȗȘȖȊȖȌȐȚȤȕȍȌȍȓȦȟȐșȚȖȚȣ
ǩȦȘȖ ȐȏȖȉȘȈȏȐȚȐșȒțșșȚȊ Ȓȓțȉ ȖȚ ȗȖȈȘȔ ȉȋ ȋȋ
ȝșȔǽȖȘșȖȝȘ
350/400 €
69
67 — AFFICHE LITHOGRAPHIÉE EN COULEURS
"Tous au Secours Rouge International !", vers 1922.
70 — PLAN DE LA VILLE DE MOSCOU
ǷȓȈȒȈȚǷȖȔȖȋȐǪșȍȊǴǶǷǸ
ǴȐȏȌǴǶǷǸȍȋȋȝșȔǺȐȘȈȎǽȖȘșȖȝȘ
Lithographié en couleurs. Moscou, 1940.
600/700 €
68 — AFFICHE
"Anatole Lounatcharsky donnera une conférence publique
sur le destin de l’intelligentsia contemporaine, sur la religion
et le communisme, et sur l’éthique et la question sexuelle".
Moscou, 1923.
ǷȓȈȒȈȚ ǵȈȘȖȌȕȣȑ ȒȖȔȐșșȈȘ ȗȖ ȗȘȖșȊȍȡȍȕȐȦ
ǨǪdzțȕȈȟȈȘșȒȐȑȗȘȖȟȚȍȚȗțȉȓȐȟȕȣȑȌȖȒȓȈȌ«
ǴȝșȔǺȐȘȈȎȥȒȏǹȋȐȉȣȕȈȌȘȣȊȣȘȈȏȊȖȌ
ȖȚȊȓȈȋȐȗȖȒȘȈȦǶȟȍȕȤȘȍȌȒȐȑ
1 000/1 200 €
69 — Ivan Iakovlevitch BILIBINE (1876-1942)
ǷȓȈȕȋǴȖșȒȊȣ
ǴȝșȔ±ǺȐȘȈȎǹȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍȔǬȊȖȘȞȈ
ǹȖȊȍȚȖȊȗȖȗȘȖȍȒȚțǺȈȚȓȐȕȈȒȖȚȖȘȣȑȕȈȔȍȟȈȓșȧȒȗȖșȚȘȖȑȒȍȕȈ
ȔȍșȚȍǽȘȈȔȈǽȘȐșȚȈǹȗȈșȐȚȍȓȧǹȋȐȉȣȘȍșȚȈȊȘȈȞȐȧȕȈȌȘȣȊȖȊȐ
șȋȐȉȖȊȌțȉȓȐȘȖȊȈȕȐȍȉțȔȈȋȖȑǸȍȌȒȐȑ
600/800 €
71 — AFFICHE
"L’Offensive de nos armées et le déblocage de Léningrad",
18 janvier 1943.
dzȐșȚȖȊȒȈșȖȖȉȡȍȕȐȍ ǹȖȊȐȕȜȖȘȔȉȦȘȖ Ȗ ȗȘȖȘȣȊȍ
ȉȓȖȒȈȌȣdzȍȕȐȕȋȘȈȌȈ
ș ȝ șȔ ǻșȗȍȠȕȖȍ ȕȈșȚțȗȓȍȕȐȍ ȕȈȠȐȝ ȊȖȑșȒ
Ȋ ȘȈȑȖȕȍ ȦȎȕȍȍ dzȈȌȖȎșȒȖȋȖ ȖȏȍȘȈ Ȑ ȗȘȖȘȣȊ ȉȓȖȒȈȌȣ
dzȍȕȐȕȋȘȈȌȈ ȚȈȒȎȍ șȖȌȍȘȎȐȚ șȊȍȌȍȕȐȧ Ȗȉ țșȗȍȝȈȝ ȕȈȠȍȑ
ȈȘȔȐȐȕȈȆȋȖȏȈȗȈȌȕȖȔȜȘȖȕȚȍ
ǩȌȧȕȊȈȘȧȋ
Une Scène des Mille et Une Nuits.
Lithographie en couleurs. Paris, Fernand Nathan, 1932.
1 000/1 200 €
ǩǰdzǰǩǰǵǰȊȈȕȇȒȖȊȓȍȊȐȟ
ǹȞȍȕȈȐȏșȒȈȏȖȒǺȣșȧȟȈȐȖȌȕȈȕȖȟȤ
3DULV )HUQDQG 1DWKDQ ȓ ȝȘȖȔȖȓȐȚ ȝ șȔ
ǹȋȐȉȣșȓȍȌȣȖȚȒȕȖȗȖȒȗȖȒȘȈȧȔȔȍȓȒȐȍȕȈȌȘȣȊȣ
1 500/2 000 €
72 — SMENA (LE CHANGEMENT).
n° 93 du 9 mai 1945. Fin de la Guerre en Europe.
ǹǴǭǵǨȹǹȘȍȌȈȔȈȧȋ
șȝșȔ
ǪȣȗțșȒ ȗȖȉȍȌȣ ǨȒȚ Ȗ ȉȍȏȖȋȖȊȖȘȖȟȕȖȑ ȒȈȗȐȚțȓȧȞȐȐ
ȋȍȘȔȈȕșȒȐȝ ȊȖȖȘțȎȍȕȕȣȝ șȐȓ Ȑ ǻȒȈȏ Ȗȉ ȖȉȢȧȊȓȍȕȐȐ ȔȈȧ
ȗȘȈȏȌȕȐȒȖȔȗȖȉȍȌȣǵȍȏȕȈȟȐȚȍȓȤȕȣȍȕȈȌȘȣȊȣ
500/600 €
ART RUSSE
TAJAN - 17
PHOTOGRAPHIES
ǼǶǺǶǫǸǨǼǰȇ±ǼǰdzǶDzǨǸǺǰȇ
73
73 — Pierre Ambroise RICHEBOURG (1810-1873) et
Théophile GAUTIER (1811-1872).
Ensemble de 22 planches : Vues de Saint-Pétersbourg.
Tirages sur papier albuminé extraits de l’ouvrage Trésors d’Art de la
Russie Ancienne et Moderne. Paris : Gide, 1859-1861.
ǷȖȌȉȖȘȒȈ Ȑȏ ȜȖȚȖșȕȐȔȒȖȊ ș ȊȐȌȈȔȐ ǹȈȕȒȚ
ǷȍȚȍȘȉțȘȋȈ Ȑȏ ȐȏȌȈȕȐȧ 7UpVRUV G¶$UW GH OD 5XVVLH
$QFLHQQHHW0RGHUQH
3DULV*LGHǼȖȚȖȋȘȈȜǷǨǸȐȠȉțȘȗȖȔȖȚȐȊȈȔ
ȒȕȐȋȐ Ȗ ȗțȚȍȠȍșȚȊȐȐ Ȋ ǸȖșșȐȦ ǺȍȖȜȐȓȧ ǫȖȚȤȍ ǵȈ
ȜȐȘȔȍȕȕȣȝ ȗȈșȗȈȘȚț ȝ șȔ ȓȐșȚ ǶȟȍȕȤ ȝȖȘșȖȝȘ
ȘȍȌȒȐȍȊȘȍȔȍȕȕȣȍȗȧȚȕȈ
1 500/2 000 €
74 — SOUVENIR DE MOSCOU.
Moscou et St. Petersbourg : J. Daziaro, vers 1880.
74
75 — PORTRAIT PHOTOGRAPHIQUE
D’un groupe de hussards de Pavlograd avec leurs compagnes, vers
1870.
ǫȘțȗȗȖȊȖȑ ȜȖȚȖȗȖȘȚȘȍȚ ǷȈȊȓȖȋȘȈȌșȒȐȍ ȋțșȈȘȣ ș
ȌȈȔȈȔȐ
ǵȍȐȏȊȍșȚȕȈȧ ȔȈșȚȍȘșȒȈȧ ǸȖșșȐȧ ȍ ȋȋ ȝ șȔ ǵȈ
ȗȈșȗȈȘȚțǯȈȋȘȧȏȕȍȕȐȧȗȖȚȍȘȚȖșȚȐ
300/400 €
76 — PORTRAIT PHOTOGRAPHIQUE PAR I. KRET
De l’Empereur Alexandre III, vers 1890.
DzȈȉȐȕȍȚȕȣȑ ȜȖȚȖȗȖȘȚȘȍȚ ȖȊȈȓ ȐȔȗȍȘȈȚȖȘȈ
ǨȓȍȒșȈȕȌȘȈ,,,
ǼȖȚȖȋȘȈȜǰDzDzȘȍȚǹǷȍȚȍȘȉțȘȋȖȒȋǵȈȜȐȘȔȍȕȕȖȔ
ȉȓȈȕȒȍȝșȔǶȚȓșȖȝȘ
400/600 €
>ǪȐȌȣǴȖșȒȊȣ@
Ǵ ǹǷȉ ǬȈȞȐȈȘȖ ȖȒ ȓȐșȚȖȊ ȈȓȤȉțȔȐȕȕȣȝ
șȕȐȔȒȖȊșȊȐȌȈȔȐǴȖșȒȊȣREORQJȝșȔǰȏȌȈȚȍȓȤșȒȈȧ
ȒȖȓȍȕȒȖȘȖȊȈȧ ȗȈȗȒȈ ș ȏȖȓȖȚȣȔ Ȑ ȒȖȕȋȘȍȊȕȣȔ ȚȐșȕȍȕȐȍȔ
ǩȍȓȣȍȔțȈȘȖȊȣȍȜȖȘȏȈȞȣǶȟȍȕȤȝȖȘșȖȝȘ
2 000/2 200 €
TAJAN - 18
ART RUSSE
74
76
75
77 — ALBUM DE PHOTOGRAPHIES PAR DENIS ROUDNEV
"En souvenir du séjour de Leurs Majestés au Pays du Terek en
septembre 1888 ".
Vladikavkaz, 1888. 50 tirages représentant l’empereur Alexandre III,
l’impératrice Maria Féodorovna et le tsarévitch Nicolas Alexandrovitch au
Caucase du Nord. Plus important encore, les images des Cosaques du Terek,
leurs costumes, leurs coutumes, leurs fêtes et leur vie quotidienne, vues des
stanitsas Cosaques, des monuments aux braves généraux conquérants du
Caucase, paysages de la région…
ǼȖȚȖȈȓȤȉȖȔ Ǫ ȗȈȔȧȚȤ ȗȘȍȉȣȊȈȕȐȧ ǰȝ ǪȍȓȐȟȍșȚȊ ȕȈ
ǺȍȘȍȒȍǹȍȕȚȧȉȘȤȋ
ǼȖȚȖȋȘȈȜǬǴǸțȌȕȍȊǪȓȈȌȐȒȈȊȒȈȏȋșȕȐȔȒȖȊȚȖȋȖȊȘȍȔȍȕȐ
ȝșȔȊȈȓȤȉȖȔȍȕȈȓȐșȚȈȝȘȍȚțȠȐȘȖȊȈȕȕȣȑșȕȐȔȖȒȝ
șȔ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȘțȟȕȖ ȗȖȌȗȐșȈȕȕȣȑ ȜȖȚȖȋȘȈȜȖȔ ș ȍȋȖ ȠȚȈȔȗȖȔ
ȕȈ ȖȉȖȘȖȚȕȖȑ șȚȖȘȖȕȍ Ȑ ȌȈȚȖȑ șȍȕȚȧȉȘȧ ȋȖȌț ǴȕȖȋȐȍ
ȜȖȚȖ ȗȖȌȗȐșȈȕȣ ǶȚȚȐșȒȐ șȐȓȤȕȖ ȊȣȞȊȍȓȐ ȍȡȍ Ȋ ȚȖ ȊȘȍȔȧ Ȋ șȐȓț
ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȟȍșȒȐȝ ȖȠȐȉȖȒ ȜȖȚȖȋȘȈȜȈ ǪȘȍȔȍȕȕȣȍ ȗȧȚȕȈ ȘȈȏȊȖȌȣ ȖȚ
ȊȓȈȋȐȔȍȝȈȕȐȟȍșȒȖȍȗȖȊȘȍȎȌȍȕȐȍȜȖȚȖȋȘȈȜȐȐǺȘȐțȔȜȈȓȤȕȣȝȊȖȘȖȚ
ȊșȚǭȒȈȚȍȘȐȕȖȋȘȈȌșȒȖȑȋȓțȉȖȒȈȧȞȈȘȈȗȐȕȈ
ǾȒȖȓȍȕȒȖȘȖȊȣȑ ȗȍȘȍȗȓȍȚ ș ȉȓȐȕȚȖȊȣȔ ȚȐșȕȍȕȐȍȔ Ȑ ȕȈȏȊȈȕȐȍȔ
ȚȐșȕȍȕȣȔȏȖȓȖȚȖȔȊșȘȍȌȕȐȒȍȗȍȘȍȌȕȍȑȒȘȣȠȒȐǼȖȘȏȈȞȣȐȏȉțȔȈȋȐ
ȐȔȐȚȐȘțȦȡȍȑȔțȈȘȝșȔǷȖȚȍȘȚȖșȚȐȐȏȈȋȘȧȏȕȍȕȐȧȗȍȘȍȗȓȍȚȈ
ǰȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ
ǪȓȈȌȐȒȈȊȒȈȏǺȘȐțȔȜȈȓȤȕȣȍȊȖȘȖȚȈ
ǨȓȍȒșȈȕȌȘ,,,ȐǴȈȘȐȧǼȍȌȖȘȖȊȕȈȕȈȚȖȘȎȍșȚȊȍȕȕȖȔșȔȖȚȘȍ
ȊȖȑșȒȊȖǪȓȈȌȐȒȈȊȒȈȏȍ
ǾȍșȈȘȍȊȐȟǵȐȒȖȓȈȑǨȓȍȒșȈȕȌȘȖȊȐȟȊȜȖȘȔȍǹǭǰǪȒȖȕȊȖȧ
ǪȐȌșȚȖȓȖȊȖȑȋȖȘȣȐDzȈȏȉȍȒȈȖȚșȚǺȈȘșȒȖȑ
dzȈȋȍȘȤȓȤȋȖȚȕȣȝȒȈȏȈȒȖȊȕȈȘDzȈȔȉȐȓȤȍȊȒȍ
ǶȉȡȍșȚȊȍȕȕȣȑșȉȖȘȊșȚǹȓȍȗȞȖȊșȒȖȑ
ǻȔȖȋȐȓȣȋȍȕǹȓȍȗȞȖȊȈ
ǭȘȔȖȓȖȊșȒȐȑȌȖȔȊȋȖȘȖȌȍǫȘȖȏȕȖȔ
ǶȉȣȟȈȑȊșȚȘȍȟȐȗȖȟȍȚȕȣȝȋȖșȚȍȑȊșȚǿȍȘȊȓȍȕȕȖȑ
ǺȘȍȊȖȋȈȕȈȘǺȍȘȍȒ
ǷȈȔȧȚȕȐȒȋȍȕDzȘțȒȖȊșȒȖȔțȊșȚǭȒȈȚȍȘȐȕȘȈȌșȒȖȑȐȌȘ
ǾȍȕȕȍȑȠȐȑ ȐșȚȖȘȐȟȍșȒȐȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓ Ȗ șȓȈȊȕȖȔ ǺȍȘșȒȖȔ
ȒȈȏȈȟȍșȚȊȍ
4 000/6 000 €
77
ART RUSSE
TAJAN - 19
78 — ALBUM DE L’ERMITAGE IMPÉRIAL.
St. Pétersbourg, vers 1880.
ǨȓȤȉȖȔǰȔȗȍȘȈȚȖȘșȒȖȋȖȅȘȔȐȚȈȎȈǼȖȚȖȋȘȈȜȐȟȍșȒȐȍ
șȕȐȔȒȐșȖȘȐȋȐȕȈȓȤȕȣȝȒȈȘȚȐȕ>Ȋȟ@
ǹǷȉȚȐȗǸȍȚȋȍȘȈȐȀȕȍȑȌȍȘȈ>ȉȋ@ǿ>@ȓȓȐȓǿ>@ȓ
ȓȐȓǿ>@ȓȐȓșȔǰȓȓȦșȚȘȈȞȐȐȊȣȗȖȓȕȍȕȣȊȚȍȝȕȐȒȍ
ȜȖȚȖȋȘȈȜȐȐ Ǫ ȏȍȓȍȕȖȔ ȞȍȓȤȕȖȚȒȈȕȍȊȖȔ ȐȏȌȈȚȍȓȤșȒȖȔ ȗȍȘȍȗȓȨȚȍ
ǵȈ ȗȍȘȍȌȕȍȑ ȒȘȣȠȒȍ ȚȐșȕȍȕȐȍȔ ȏȖȓȖȚȖȔ șȚȐȓȐȏȖȊȈȕȕȈȧ ȘȈȔȒȈ ș
ȔȖȚȐȊȈȔȐ ȋȍȖȔȍȚȘȐȟȍșȒȖȋȖ Ȑ ȘȈșȚȐȚȍȓȤȕȖȋȖ ȖȘȕȈȔȍȕȚȖȊ Ȋ ȞȍȕȚȘȍ
ȕȈȏȊȈȕȐȍ ȒȕȐȋȐ ǵȈ ȒȖȘȍȠȒȍ ȚȐșȕȍȕȐȍȔ ȏȖȓȖȚȖȔ ȋȍȖȔȍȚȘȐȟȍșȒȐȑ
ȖȘȕȈȔȍȕȚȊȐȕȤȍȚȒȐǹȖșȚȈȊȕȣȍȜȖȘȏȈȞȣȐȏȉȍȓȖȑȉțȔȈȋȐșȐȔȐȚȈȞȐȍȑ
ȔțȈȘȈǯȖȓȖȚȣȍȖȉȘȍȏȣǷȖȚȨȘȚȖșȚȐȗȍȘȍȗȓȨȚȈȊȘȍȔȍȕȕȣȍȗȧȚȕȈ
400/600 €
79 — PHOTOGRAPHIE DE L.M. SOKOLOFF (CACHET).
Paysans russes.
Encadrée sous verre. Fin du XIXe siècle.
ǪȘțșșȒȖȑȌȍȘȍȊȕȍ
ǼȖȚȖȋȘȈȜ dzǴǹȖȒȖȓȖȊ ȠȚȈȔȗ șȗȘȈȊȈ ȊȕȐȏț ȕȈ ȗȈșȗȈȘȚț
ȝșȔǷȈșȗȈȘȚțȘȈȔȈșȚȍȒȓȖǵȍȉȖȓȤȠȐȍȏȈȋȘȧȏȕȍȕȐȧ
ȗȧȚȕȖȖȚȊȓȈȋȐȐșȓȍȌȖȚșȖȌȘȈȕȕȖȑȕȈȒȓȍȑȒȐșȓȍȊȈȊȊȍȘȝț
ǸȖșșȐȧȒȖȕ;,;Ȋ
200/300 €
80 — PHOTOGRAPHIE PAR HEINRICH LAZOVSKY
de la fresque "Eudoxie de Souzdal" de V. Vasnetsov.
ǹȊȧȚȈȧȒȕȧȋȐȕȧǭȊȌȖȒȐȧ>ǬȔȐȚȘȐȍȊȕȈ@
ǼȖȚȖȋȘȈȜȐȧ ȜȘȍșȒȐ ǪǪȈșȕȍȞȖȊȈ ȊȖ ǪȓȈȌȐȔȐȘșȒȖȔ șȖȉȖȘȍ
ȊDzȐȍȊȍDzȐȍȊȜȖȚȖȋȘȈȜǫȍȕȘȐȝdzȈȏȖȊșȒȐȑȒȖȕ;,;ȕȈȟ;;ȊȊ
ȝșȔǵȈȗȈșȗȈȘȚțǯȈȋȘȧȏȕȍȕȐȧȐȕȈȌȘȣȊȣȗȈșȗȈȘȚț
santé du tsar le 20 septembre 1913 ; groupe d’officiers et constructeurs
russes (dont le fameux Sikorsky) à l’ouverture du Concours militaire
d’aviation à St. Pétersbourg.
ǷȖȌȉȖȘȒȈ Ȑȏ ȗȧȚȐ ȘȍȗȖȘȚȈȎȕȣȝ ȜȖȚȖȋȘȈȜȐȑ
ȒȖȕȚȘȈȚȐȗȖȊ ȗȖșȊȧȡȍȕȕȣȝ ȐșȚȖȘȐȐ ȘțșșȒȖȑ
ȈȊȐȈȞȐȐȊȕȈȟ;;Ȋ
ȝ șȔ ȀȚȈȔȗȣ ȜȘȈȕȞțȏșȒȐȝ ȕȖȊȖșȚȕȣȝ ȈȋȍȕȚșȚȊ
ȕȈ ȖȉȖȘȖȚȕȖȑ șȚȖȘȖȕȍ ǷȘȐȉ ȋȋ ǵȈ șȕȐȔȒȈȝ
ǵȐȒȖȓȈȑ ,, ȖșȔȈȚȘȐȊȈȍȚ șȈȔȖȓȍȚȣ Ȋ ȈȕȋȈȘȍ ȊȍȓȒȕǴȐȝȈȐȓ
ȘȈȏȋȖȊȈȘȐȊȈȍȚ ș ȜȘȈȕȞțȏșȒȐȔ ȓȍȚȟȐȒȈȔȐ ȊȍȓȒȕ ǹȍȘȋȍȑ
ǨȓȍȒșȈȕȌȘȖȊȐȟ ș ȈȌȢȦȚȈȕȚȈȔȐ ȕȈ DzȖȔȍȕȌȈȕȚșȒȖȔ ȈȥȘȖȌȘȖȔȍ
" ȕȈ ȖȚȒȘȣȚȐȐ ȊȖȍȕȕȣȝ ȈȊȐȈȞȐȖȕȕȣȝ șȖȘȍȊȕȖȊȈȕȐȧȝ ȋȓȈȊȈ
ǸȖșșȐȑșȒȖȋȖ ȈȥȘȖȒȓțȉȈ ȋȍȕȍȘȈȓ ǨǪ DzȈțȓȤȉȈȘș ȗȖȌȕȐȔȈȍȚȚȖșȚȏȈȏȌȖȘȖȊȤȍȋȖșțȌȈȘȧȋȘțȗȗȈȘȖșșȐȑșȒȐȝȟȐȕȖȊȕȈ
ȖȚȒȘȣȚȐȐ ȊȖȏȌțȝȖȗȓȈȊȈȚȍȓȤȕȣȝ șȖȘȍȊȕȖȊȈȕȐȑ șȍȕȚȧȉȘȧ ȋ ȋȍȕ DzȈțȓȤȉȘȈș ȋȍȕ ǴǪ ȀȐȠȒȍȊȐȟ ȗȖșȓȍ ȗȖȓȒ
ǹǨǻȓȤȧȕȐȕȒȖȕșȚȘțȒȚȖȘǰǰǹȐȒȖȘșȒȐȑ
1 000/1 200 €
83 — CARTE POSTALE PHOTOGRAPHIQUE
représentant Olga Spessivtseva, Jacques Rouché et Serge
Lifar après la première du ballet Les Créatures de Prométhée
à l’Opéra de Paris en décembre 1929.
Annotée au dos par Serge Lifar, avec son ex-libris.
>dzȐȜȈȘȤǹȍȘȋȍȑǴȐȝȈȑȓȖȊȐȟ±ȈȊȚȖȋȘȈȜ@
ǼȖȚȖȗȖȘȚȘȍȚȖȚȒȘȣȚȒȈ ǶȓȤȋȐ ǹȗȍșȐȊȞȍȊȖȑ ǮȈȒȈ ǸțȠȍ Ȑ ǹȍȘȋȍȧ dzȐȜȈȘȧ ȗȖșȓȍ ȗȘȍȔȤȍȘȣ ȉȈȓȍȚȈ
ǺȊȖȘȍȕȐȧǷȘȖȔȍȚȍȧȊǷȈȘȐȎșȒȖȑǶȗȍȘȍȊȌȍȒȈȉȘȍȋ
ȝ șȔ ǵȈ ȖȉȖȘȖȚȕȖȑ șȚȖȘȖȕȍ ȘțȒȖȗȐșȕȈȧ ȈȕȕȖȚȈȞȐȧ ǹȍȘȋȍȧ
dzȐȜȈȘȧȐȍȋȖȓȐȟȕȈȧȗȍȟȈȚȒȈǪȉȘȖȕȏȖȊȖȑȘȈȔȒȍȗȖȌșȚȍȒȓȖȔ
ǷȘȖȊȍȕȈȕșǹȍȘȋȍȑdzȐȜȈȘȤ
100/120 €
400/500 €
81 — PORTRAIT PHOTOGRAPHIQUE
84 — PORTRAIT PHOTOGRAPHIQUE
d’un évêque russe présenté dans un cadre néo-byzantin
par A. Gecèle.
St. Pétersbourg, début du XXe siècle.
de Fiodor Chaliapine dans le rôle de Boris Godounov.
Paris, vers 1930.
ǼȖȚȖȗȖȘȚȘȍȚ ȕȍȐȏȊȍșȚȕȖȋȖ ȍȗȐșȒȖȗȈ Ȋ ȘȈȔȍ Ȋ
ȕȍȖȊȐȏȈȕȚȐȑșȒȖȔșȚȐȓȍ
ǵȍȐȏȊȍșȚȕȈȧ ȔȈșȚȍȘșȒȈȧ ȗȘȍȌȗȖȓȖȎȐȚȍȓȤȕȖ ǹȈȕȒȚ
ǷȍȚȍȘȉțȘȋ ȕȈȟ ;; Ȋ ȝ șȔ Ȋ șȊȍȚț ǸȈȔȈ ȌȍȘȍȊȖ
ȘȍȏȤȉȈ ȏȖȓȖȟȍȕȐȍ șȚȍȒȓȖ ǵȈ ȖȉȖȘȖȚȍ ȘȈȔȣ ȒȓȍȑȔȖ
ȗȖȏȖȓȖȚȕȖȑ ȔȈșȚȍȘșȒȖȑ $ *HFqOH ǹȈȕȒȚǷȍȚȍȘȉțȘȋ
ȕȈȝȖȌȐȓȈșȤȕȈǫȖȘȖȝȖȊȖȑțȓȐȞȍǸȈȏȔȍȘȘȈȔȣȝșȔ
ǵȍȉȖȓȤȠȐȍȗȖȊȘȍȎȌȍȕȐȧ
500/800 €
82 — ENSEMBLE DE CINQ PHOTOGRAPHIES DE PRESSE
(contretypes) sur l’histoire de l’aviation en Russie au début
du XXe siècle.
Annotations et tampons des agences de reportage photographique au dos.
On y voit entre autres : Nicolas II visite le Blériot de Morane ; le grandduc Michel s’entretient avec des aviateurs français ; le grand-duc Serge
entouré des aides de camp de l’empereur, au champ d’aviation au
1er meeting d’aviation à St. Pétersbourg ; le général Kaulbars ouvre le
Concours militaire d’aviation à St. Pétersbourg en levant son verre à la
TAJAN - 20
ǼȖȚȖȗȖȘȚȘȍȚ ǼȍȌȖȘȈ ȀȈȓȧȗȐȕȈ Ȋ ȘȖȓȐ ǩȖȘȐșȈ
ǫȖȌțȕȖȊȈȊȖȌȕȖȐȔȍȕȕȖȑȖȗȍȘȍǴǴțșȖȘȋșȒȖȋȖ
ǷȈȘȐȎȍȋȋȝșȔǵȈȖȉȖȘȖȚȍȠȚȈȔȗȜȖȚȖȔȈșȚȍȘșȒȖȑ
3KRWR&RXUFHOOHVȊȖȒȘțȋȍǷȈȘȐȎȈǶȟȍȕȤȝȖȘșȖȝȘ
1 200/1 500 €
85 — PHOTOGRAPHIE DE PRESSE
représentant un groupe de comédiens avec Jean-Marie Amato
(1926-1961), avec envoi de Georges Annenkov daté de 1947.
Tampon "Photo B.M. Bernard" au dos.
>ǨȕȕȍȕȒȖȊȆȘȐȑǷȈȊȓȖȊȐȟ±ȈȊȚȖȋȘȈȜ@
ǫȘțȗȗȖȊȖȑȜȖȚȖȗȖȘȚȘȍȚȜȘȈȕȞțȏșȒȐȝȈȘȚȐșȚȖȊǮȈȕ
ǴȈȘȐǨȔȈȚȖȊȗȍȘȊȖȔȘȧȌțȗȖșȍȘȍȌȐȕȍ
ǼȖȚȖȔȈșȚȍȘșȒȈȧ ǩǴǩȍȘȕȈȘ ǷȈȘȐȎ ȍ ȋȋȝ șȔ ǹ
ȌȈȘșȚȊȍȕȕȖȑ ȕȈȌȗȐșȤȦ ȆǨȕȕȍȕȒȖȊȈ ǮȈȕțǴȈȘȐ ǨȔȈȚȖ
ȉȍșșȗȖȘȕȖȔțȈȒȚȍȘțȐȕȍȖȚȘȈȏȐȔȖȔțȟȍȓȖȊȍȒțșșȈȔȣȔȐșȒȘȍȕȕȐȔ
ȊȣȘȈȎȍȕȐȍȔȔȖȍȑȌȘțȎȉȣȐșȕȈȌȍȎȌȖȑȕȈșȖȊȔȍșȚȕțȦȘȈȉȖȚț±
ȆǨȕȕȍȕȒȖȊǩǺȍȔȐȘȧȏȍȊǷȈȘȐȎȕȈȜȘȧȏ
300/500 €
ART RUSSE
78
81
80
83
ART RUSSE
79
82
84
85
TAJAN - 21
MANUSCRITS
ǨǪǺǶǫǸǨǼȃ
86
87
86 — IMPÉRATRICE MARIE FÉODOROVNA DE
RUSSIE, PRINCESSE SOPHIE-DOROTHÉE DE
WURTEMBERG-MONTBÉLIARD. 1759-1828.
Rapport du comité de direction de la Manufacture
Alexandrovska adressé à l’Impératrice Marie Féodorvna.
Avec sa propre mention et signature en marge. St. Pétersbourg,
19 février 1801. 4 pp. in-4o. En russe.
>ǰȔȗȍȘȈȚȘȐȞȈǴȈȘȐȧǼȍȌȖȘȖȊȕȈȈȊȚȖȋȘȈȜ@
ǭȧ ǰȔȗȍȘȈȚȖȘșȒȖȔț ǪȍȓȐȟȍșȚȊț ǪșȍȔȐȓȖșȚȐȊȍȑȠȍȑ
ǫȖșțȌȈȘȣȕȍ
ǶȚ
ȗȘȈȊȓȍȕȐȧ
ǨȓȍȒșȈȕȌȘȖȊșȒȖȑ
ǴȈȕțȜȈȒȚțȘȣǪșȍȗȖȌȌȈȕȕȍȑȠȐȑǬȖȒȓȈȌ
ǹȈȕȒȚǷȍȚȍȘȉțȘȋ ȜȍȊȘȈȓȧ ȋ ± >@ ș ȝ șȔ
ǶȘȍȠȒȖȊȣȍ ȟȍȘȕȐȓȈ ȉțȔȈȋȈ ș ȜȐȓȐȋȘȈȕȤȦ ǶșȚȖȘȖȎȕȈȧ
ȘȍșȚȈȊȘȈȞȐȧ țȒȘȍȗȓȍȕȐȍ ȗȖȓȍȑ ȗȘȖȏȘȈȟȕȖȑ ȉțȔȈȋȖȦ
ȏȈȋȘȧȏȕȍȕȐȧȗȖȒȘȈȧȔ
ǷȘȈȊȓȍȕȐȍ
ǨȓȍȒșȈȕȌȘȖȊșȒȖȑ
ȔȈȕțȜȈȒȚțȘȣ
ȗȘȖșȐȚ
ǰȔȗȍȘȈȚȘȐȞț țȚȊȍȘȌȐȚȤ ȘȈȏȌȍȓȍȕȐȍ ȜțȕȒȞȐȑ ȔȍȎȌț ȟȓȍȕȈȔȐ
ȗȘȈȊȓȍȕȐȧ Ȍȓȧ ȉȓȈȋȖțșȗȍȠȕȖȋȖ Ȑ ȚȖȟȕȖȋȖ ȐșȗȖȓȕȍȕȐȧ Ȍȍȓ
ǷȖȌȗȐșȐ DzȕȧȏȤ ǵȐȒȖȓȈȑ ǪȧȏȍȔșȒȐȑ ǨȕȚȖȕ dzȐȊȐȖ ȉȈȘȖȕ
ǵȐȒȖȓȈȑǸȖȋȈȊȐȕȌǨȓȍȒșȈȕȌȘǶȓȤȝȐȕȐǪȈșȐȓȐȑȁȍȚȒȐȕ
ǵȈ Ȗȑ șȚȘ șȓȍȊȈ ȊȊȍȘȝț șȖȉșȚȊȍȕȕȖȘțȟȕȈȧ ȘȍȏȖȓȦȞȐȧ
ȐȔȗȍȘȈȚȘȐȞȣ ǴȈȘȐȐ ǼȍȌȖȘȖȊȕȣ ȈȗȘȖȉȖȊȈȕȕȖ ǴȈȘȐȧ
ǷȖȌ ȘȍȏȖȓȦȞȐȍȑ ȘțȒȖȦ șȍȒȘȍȚȈȘȧ Ǫ ǴȐȝȈȑȓȖȊșȒȖȔ ǯȈȔȒȍ ȜȍȊȘȈȓȧȋȖȋȖȋȖȌȈ
ǨȓȍȒșȈȕȌȘȖȊșȒȈȧȒȈȏȍȕȕȈȧȔȈȕțȜȈȒȚțȘȈȖșȕȖȊȈȕȈȊȋȗȖ
ȗȖȟȐȕțȈȉȉȈȚȈǶșșȖȊșȒȖȋȖșȖȌȖȉȘȍȕȐȧȐȔȗȍȘȈȚȖȘȈǷȈȊȓȈ,
ȒȈȒȜȈȉȘȐȒȈȌȓȧȖȉȘȈȉȈȚȣȊȈȕȐȧȝȓȖȗȟȈȚȖȑȉțȔȈȋȐȐȠȍȘșȚȐ
TAJAN - 22
88
ș țȗȖȚȘȍȉȓȍȕȐȍȔ ȕȈ ȖȕȖȑ ȗȐȚȖȔȞȍȊ ǪȖșȗȐȚȈȚȍȓȤȕȖȋȖ
ȌȖȔȈ ǵȈȏȊȈȕȐȍ ȗȖȓțȟȐȓȈ ȖȚ ȔȍșȚȍȟȒȈ ǨȓȍȒșȈȕȌȘȖȊșȒȈ
ȓȍȎȈȡȍȋȖȕȈȓȍȊȖȔȉȍȘȍȋțǵȍȊȣȊȊȍȘșȚȈȝȖȚǷȍȚȍȘȉțȘȋȈ
ǷȖȔȐȔȖ ȚȒȈȞȒȐȝ ȐȏȌȍȓȐȑ ȊȣȌȍȓȣȊȈȓȈ ȐȋȘȈȓȤȕȣȍ ȒȈȘȚȣ
șȖșȚȈȊȓȧȊȠȐȍȔȖȕȖȗȖȓȐȦǪȖșȗȐȚȈȚȍȓȤȕȖȋȖȌȖȔȈǯȈșȒȖȘȖȦ
ȒȖȕȟȐȕȖȦǶșșȖȊșȒȖȋȖȔȈȕțȜȈȒȚțȘȈȉȣȓȈȗȍȘȍȌȈȕȈȊȊȍȌȍȕȐȍ
țȟȘȍȎȌȍȕȐȑȐȔȗȍȘȈȚȘȐȞȣǴȈȘȐȐǼȍȌȖȘȖȊȕȣ
1 000/1 200 €
87 — IMPÉRATRICE MARIE FÉODOROVNA DE
RUSSIE, PRINCESSE SOPHIE-DOROTHÉE DE
WURTEMBERG-MONTBÉLIARD. 1759-1828.
L.S. au prince Nicolas Wiaziemsky, directeur de la
Manufacture Alexandrovska.
St. Pétersbourg, 9 juin 1801. 1 P. in-8o. En russe.
>ǰȔȗȍȘȈȚȘȐȞȈǴȈȘȐȧǼȍȌȖȘȖȊȕȈȈȊȚȖȋȘȈȜ@
ǷȐșȤȔȖ ȐȔȗȍȘȈȚȘȐȞȣ ǴȈȘȐȐ ǼȍȌȖȘȖȊȕȣ Ȓ
ȒȕȧȏȦ ǵȐȒȖȓȈȦ ǪȧȏȍȔșȒȖȔț ȟȓȍȕț ȗȘȈȊȓȍȕȐȧ
ǨȓȍȒșȈȕȌȘȖȊșȒȖȑǴȈȕțȜȈȒȚțȘȣ
ǷȈȊȓȖȊșȒ ȐȦȕȧ ȋ ± >@ ș ȝ șȔ ǶȘȍȠȒȖȊȣȍ
ȟȍȘȕȐȓȈȉțȔȈȋȈșȜȐȓȐȋȘȈȕȤȦ
DzȕȧȏȤ ǵȐȒȖȓȈȑ ǫȘȐȋȖȘȤȍȊȐȟ ǬȖȠȓȖ ȌȖ șȊȍȌȍȕȐȧ
ǴȖȍȋȖ ȟȚȖ Ȋ ȘȈșȗȖȘȧȎȍȕȐȐ țȟȐȕȍȕȕȖȔ ȖȚȕȖșȐȚȍȓȤȕȖ
ȒȘȍșȚȤȧȕ ǸȣȉȈȞȒȖȑ Ȑ ǻșȚȤȧ ǰȎȖȘȣ șȓȖȉȖȌ ȊșȚȘȍȚȐȓȐșȤ
ȘȈȏȕȣȍ ȕȍțȌȖȉșȚȊȈ ȒȖȚȖȘȣȍ Ȑ ȊȈȔ șȈȔȐȔ ȒȖȕȍȟȕȖ
ȕȍ ȉȍȏȣȏȊȍșȚȕȣ ǷȖȘțȟȈȦ ȊȈȔ ȕȍȔȍȌȓȍȕȕȖ ȊȔȍșȚȍ ș
ART RUSSE
Grand-Duc Constantin Nikolaïevitch
Comte Mikhaïl Vorontsoff
ǷȘȈȊȓȍȕȐȍȔ ǨȓȍȒșȈȕȌȘȖȊșȒȖȑ ǴȈȕțȜȈȒȚțȘȣ ȊȖȑȚȐ Ȋ
ȗȖȌȘȖȉȕȖȍȖȕȣȝȘȈȏșȔȖȚȘȍȕȐȍȐȌȓȧȗȘȍȒȘȈȡȍȕȐȧȊșȧȒȖȋȖ
ȗȖ șȍȔț ȗȖȊȖȌț ȕȍțȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȧ șȖșȚȈȊȐȚȤ ȕȖȊȖȍ Ȋ
ȘȈȏșȓȍȌȖȊȈȕȐȐ ȗȖȔȧȕțȚȣȝ ȒȘȍșȚȤȧȕ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ȒȖȚȖȘȖȍ
ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȖ Ǵȕȍ ȉȣȚȤ ȐȔȍȍȚ ǷȘȍȉȣȊȈȦ ȊȗȘȖȟȍȔ ȊȈȔ
ȊșȍȋȌȈ ȉȓȈȋȖșȒȓȖȕȕȖȦ ǴȈȘȐȧ Ǫ ǷȈȊȓȖȊșȒȍ ȐȦȕȧ ȋȖ
ȋȖȋȖȌț
EXCEPTIONNEL ENSEMBLE DE CORRESPONDANCES
ADRESSÉES AU COMTE (ENSUITE PRINCE)
MIKHAÏL SEMIONOVITCH VORONTSOFF (1782-1856),
MARÉCHAL ET VICE-ROI DU CAUCASE,
PAR LE GRAND-DUC CONSTANTIN NIKOLAÏEVITCH
DE RUSSIE (1827-1892),
DEUXIÈME FILS DE L’EMPEREUR NICOLAS IER,
GRAND-AMIRAL DE LA FLOTTE IMPÉRIALE,
CHEF DU DÉPARTEMENT DE LA MARINE IMPÉRIALE
RUSSE ET PRÉSIDENT DU CONSEIL D’EMPIRE.
1 500/2 000 €
88 — FRÉDÉRIQUE-LOUISE-CHARLOTTE-WILHELMINE
DE HOHENZOLLERN, IMPÉRATRICE DE RUSSIE
SOUS LE NOM D’ALEXANDRA FÉODOROVNA.
1759-1828.
L.S. au baron von Maltzahn.
Pavlovsk, 17/29 août 1817. En allemand.
>ǰȔȗȍȘȈȚȘȐȞȈ ǨȓȍȒșȈȕȌȘȈ ǼȍȌȖȘȖȊȕȈ țȘȖȎȌ
ȗȘȐȕȞȍșșȈǼȘȐȌȍȘȐȒȈdzțȐȏȈȀȈȘȓȖȚȚȈǪȐȓȤȋȍȓȤȔȐȕȈ
ǷȘțșșȒȈȧ ȕȍȔ )ULHGHULNH /XLVH &KDUORWWH :LOKHOPLQH
YRQ3UHX‰HQȈȊȚȖȋȘȈȜ@
ǷȐșȤȔȖ
ǨȓȍȒșȈȕȌȘȣ
ǼȍȌȖȘȖȊȕȣ
ȗȘțșșȒȖȔț
ȋȖȜȔȈȘȠȈȓțȉȈȘȖȕțǴȈȓȞȈȕț
ǷȈȊȓȖȊșȒ ȈȊȋțșȚȈ ȋ ș ȝ șȔ ǵȈ ȕȍȔȧȏ
ǷȐșȤȔȖ ȕȈȗȐșȈȕȖ ȟȍȘȍȏ ȔȍșȧȞ ȗȖșȓȍ ȊȍȕȟȈȕȐȧ ȕȍȔȍȞȒȖȑ
ȗȘȐȕȞȍșșȣ ș ȊȍȓȒȕȧȏȍȔ ǵȐȒȖȓȈȍȔ ǷȈȊȓȖȊȐȟȍȔ ȉțȌțȡȐȔ
ȐȔȗȍȘȈȚȖȘȖȔ ǵȐȒȖȓȈȍȔ ,ǷȖȌȗȐșȈȕȖ ȍȡȍ ȍȍ ȕȍȔȍȞȒȐȔ
ȐȔȍȕȍȔȀȈȘȓȖȚȚȈ
250/300 €
ART RUSSE
La correspondance commence en 1850, lorsque Constantin
Nikolaïevitch entreprend le grand projet de réforme du statut
de la marine impériale, que lui a confié son père. Les lettres
jettent une lumière nouvelle sur les rapports entre le tout
jeune fils de l’empereur et le grand dignitaire russe, deux
fois plus âgé que lui, qui s’était déjà illustré aux cours
des guerres napoléoniennes et dans les années 1820
quand il était gouverneur d’Odessa. La correspondance
s’interrompt avec le début de la Guerre de Crimée ; le
grand-duc Constantin est alors appelé à Saint-Pétersbourg
où il est chargé de la défense de Cronstadt contre la flotte
britannique. La dernière lettre de cet ensemble fut reçue par
Vorontsoff le 10 mars 1856, quelques jours avant qu’il ne
quitte le Caucase (et le service du tsar) en raison de ses
nombreuses blessures et infirmités. Vorontsoff qui mourra
un peu plus tard en 1856, est mentionné dans les œuvres
de Pouchkine et Tolstoï. Ces deux personnages sont inscrits
dans les pages de l’Histoire de Russie non sine gloria.
TAJAN - 23
89
ǷȖȌȉȖȘȒȈȐȏȊȖșȤȔȐȗȐșȍȔȈȌȘȍșȖȊȈȕȕȣȝȊȍȓ
ȒȕȧȏȍȔDzȖȕșȚȈȕȚȐȕȖȔǵȐȒȖȓȈȍȊȐȟȍȔȋȘȈȜțș
ȒȕȧȏȦǴȐȝȈȐȓțǹȍȔȍȕȖȊȐȟțǪȖȘȖȕȞȖȊț
ȕȈȔȍșȚȕȐȒțȒȈȊȒȈȏșȒȖȔț
ȋȋ
ǪȍȓȐȒȐȑȒȕȧȏȤDzȖȕșȚȈȕȚȐȕǵȐȒȖȓȈȍȊȐȟ²ȋȍȕȍȘȈȓ
ȈȌȔȐȘȈȓ ȊȚȖȘȖȑ șȣȕ ȐȔȗȍȘȈȚȖȘȈ ǵȐȒȖȓȈȧ , Ȑ ǨȓȍȒșȈȕȌȘȣ
ǼȨȌȖȘȖȊȕȣ ± ȖȌȐȕ Ȑȏ șȈȔȣȝ ȖȌȈȘȍȕȕȣȝ Ȑ ȗȘȖȚȐȊȖȘȍȟȐȊȣȝ
ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȍȑǬȖȔȈǸȖȔȈȕȖȊȣȝǶȚȍȞȘȍȠȐȓȟȚȖDzȖȕșȚȈȕȚȐȕ
ȌȖȓȎȍȕșȌȍȓȈȚȤȒȈȘȤȍȘțȊȖȍȕȕȖȋȖȔȖȘȧȒȈȐșȗȧȚȐȓȍȚȗȖȘțȟȐȓ
ȍȋȖ ȊȖșȗȐȚȈȕȐȍ ȊȣȌȈȦȡȍȔțșȧ ȔȖȘȧȒț Ȑ țȟȨȕȖȔț ² ȈȌȔȐȘȈȓț
ǼȨȌȖȘț dzȐȚȒȍ Ǫ ȋȖȌț ȊȍȓȒȕȧȏȤ ȊȖȏȋȓȈȊȐȓ DzȖȔȐȚȍȚ Ȍȓȧ
ȗȍȘȍșȔȖȚȘȈȐȌȖȗȖȓȕȍȕȐȧǶȉȡȍȋȖșȊȖȌȈǴȖȘșȒȐȝțșȚȈȊȖȊǪȥȚȖ
ȊȘȍȔȧȖȕȗȘȐȊȓȨȒȒȘȈȉȖȚȍȗȖȗȍȘȍșȔȖȚȘțțșȚȈȊȖȊȓțȟȠȐȝȓȦȌȍȑ
ȜȓȖȚȈ șȈȔ ȓȐȟȕȖ ȘȈșșȔȈȚȘȐȊȈȓ Ȋșȍ ȗȖșȚțȗȈȊȠȐȍ ȏȈȔȍȟȈȕȐȧ
ȕȈȗȐșȈȓ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȋȓȈȊ ȕȖȊȖȋȖ țșȚȈȊȈ ȧȕȊȈȘȧ ȋȖȌȈ
Ȗȕ ȊșȚțȗȐȓ Ȋ țȗȘȈȊȓȍȕȐȍ ȔȖȘșȒȐȔ ȔȐȕȐșȚȍȘșȚȊȖȔ ǪȖ ȊȘȍȔȧ
DzȘȣȔșȒȖȑȊȖȑȕȣDzȖȕșȚȈȕȚȐȕǵȐȒȖȓȈȍȊȐȟȗȘȐȕȐȔȈȓțȟȈșȚȐȍȊ
ȏȈȡȐȚȍDzȘȖȕȠȚȈȌȚȈȖȚȕȈȗȈȌȍȕȐȧȈȕȋȓȖȜȘȈȕȞțȏșȒȖȋȖȜȓȖȚȈ
ȐȔȍȕȕȖ Ȗȕ ȗȘȐȊȓȨȒ ȚȈȓȈȕȚȓȐȊȖȋȖ ȖȘȋȈȕȐȏȈȚȖȘȈ ȐȕȎȍȕȍȘȈ Ȑ
ȗȘȍȌȗȘȐȕȐȔȈȚȍȓȧǵǰǷțȚȐȓȖȊȈȌȓȧșȚȘȖȐȚȍȓȤșȚȊȈȊȐȕȚȖȊȣȝ
ȒȈȕȖȕȍȘșȒȐȝ ȓȖȌȖȒ ȚȈȒ ȊȏȖȠȓȈ ȏȊȍȏȌȈ ǷțȚȐȓȖȊȈ ǷȖșȓȍ
ȊȖȑȕȣ DzȖȕșȚȈȕȚȐȕ ǵȐȒȖȓȈȍȊȐȟ ȏȈȑȔȍȚșȧ ȘȍȜȖȘȔȖȑ ȔȖȘșȒȖȋȖ
ȊȍȌȖȔșȚȊȈ ȗȘȐȔȍȚ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖȍ țȟȈșȚȐȍ Ȋ ȖȚȔȍȕȍ ȒȘȍȗȖșȚȕȖȋȖ
ȗȘȈȊȈȗȘȍȌȓȖȎȐȚȉȘȈȚțǨȓȍȒșȈȕȌȘț,,ȗȘȖȌȈȚȤǨȓȧșȒțǨȔȍȘȐȒȍ
ȉțȌȍȚȕȈȔȍșȚȕȐȒȖȔǾȈȘșȚȊȈǷȖȓȤșȒȖȋȖ
ǷȐșȤȔȈ ȗȘȖȓȐȊȈȦȚ șȊȍȚ ȕȈ șȖȊȍȘȠȍȕȕȖ ȕȍ ȐȏȊȍșȚȕȣȍ ȘȈȕȍȍ
ȜȈȒȚȣ Ȉ ȐȔȍȕȕȖ ± ȝȈȘȈȒȚȍȘ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ ȔȍȎȌț ȌȊțȔȧ
ȊȣȌȈȦȡȐȔȐșȧ ȓȦȌȤȔȐ dzȦȉȖȗȣȚȕȖ ȟȚȖ ȊȖ ȊȘȍȔȧ DzȘȣȔșȒȖȑ
ȊȖȑȕȣ ȗȍȘȍȗȐșȒȈ ȗȘȍȘȣȊȈȍȚșȧ Ȉ ȗȖșȓȍȌȕȍȍ ȗȐșȤȔȖ Ȋ ȕȈȠȍȑ
ȗȖȌȉȖȘȒȍ ȗȖȓțȟȍȕȖ ȉȣȓȖ ȋȘȈȜȖȔ ǪȖȘȖȕȞȖȊȣȔ ȔȈȘȚȈ ȋȖȌȈ±ȏȈȕȍșȒȖȓȤȒȖȌȕȍȑȌȖȍȋȖȖȚșȚȈȊȒȐ±ȐȊȕȍȔȘȍȟȤȐȌȍȚȖ
ȔȈȚȘȖșȈȝȋȍȘȖȧȝǹȍȊȈșȚȖȗȖȓȤșȒȖȑȖȉȖȘȖȕȣǪȚȖȔȎȍȋȖȌțȋȘȈȜ
ǪȖȘȖȕȞȖȊ țȔȐȘȈȍȚ Ȋ ǶȌȍșșȍ ȒȖȚȖȘțȦ Ȗȕ ȚȈȒ țȒȘȈșȐȓ șȊȖȐȔȐ
ȚȘțȌȈȔȐ«
ǵȈȊșȍȝȗȐșȤȔȈȝșȚȖȐȚȖȚȔȍȚȒȈȖȉȐȝȗȖȓțȟȍȕȐȐșȚȖȟȕȖȑȌȈȚȖȑ
TAJAN - 24
89 — Constantin NIKOLAÏEVITCH (GRAND-DUC).
1827-1892.
L.S. au comte Vorontsoff.
Pavlovsk, 1 octobre 1850. 3 pp. in-4.
Le grand-duc Constantin envoie à Vorontsoff les projets du nouveau
statut de la marine et lui demande des nouvelles du Caucase.
>ǪȍȓȒȕ DzȖȕșȚȈȕȚȐȕ ǵȐȒȖȓȈȍȊȐȟ ±
ȈȊȚȖȋȘȈȜ@
ǷȐșȤȔȖȋȘȈȜțǴǹǪȖȘȖȕȞȖȊț
DzȕȧȏȤǴȐȝȈȐȓǹȍȔȍȕȖȊȐȟ
Ǫ ǹȍȕȚȧȉȘȍ ȋȖȌȈ ǫȖșțȌȈȘȦ ǰȔȗȍȘȈȚȖȘț țȋȖȌȕȖ ȉȣȓȖ
ȕȈȏȕȈȟȐȚȤ Ȕȍȕȧ ǷȘȍȌșȍȌȈȚȍȓȍȔ DzȖȔȐȚȍȚȈ Ȍȓȧ șȖșȚȈȊȓȍȕȐȧ
ȕȖȊȖȋȖ ǴȖȘșȒȖȋȖ ǻșȚȈȊȈ Ȋ ȒȖȚȖȘȖȔ ȜȓȖȚ ȕȈȠ ȟțȊșȚȊȖȊȈȓ
ȉȖȓȤȠțȦȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȤȐȉȖȗȘȍȎȕȐȍțȏȈȒȖȕȍȕȐȧȐȓȐțșȚȈȘȍȓȐ
ȐȓȐ șȒȈȏȣȊȈȦȚșȧ ȕȍȌȖșȚȈȚȖȟȕȣȔȐ ȐȓȐ ȗȘȖȚȐȊȖȘȍȟȈȚ ȖȌȕȖ
ȌȘțȋȖȔț ǹ ȚȖȋȖ ȊȘȍȔȍȕȐ DzȖȔȐȚȍȚ ȗȘȐ ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖȔ
țȟȈșȚȐȐ ȔȖȍȔ șȖșȚȈȊȐȓ ȗȘȖȍȒȚȣ ȌȊțȝ ȘȈȏȌȍȓȖȊ ǴȖȘșȒȖȋȖ
ǻșȚȈȊȈ ȅȚȐ ȗȘȖȍȒȚȣ ȘȈȏȖșȓȈȕȣ ȗȖ ȘȈșȗȖȘȧȎȍȕȐȦ ȔȖȍȔț
ǫȋ ǨȌȔȐȘȈȓȈȔ Ȑ ȒȖȔȈȕȌȐȘȈȔ șțȌȖȊ Ȍȓȧ ȘȈșșȔȖȚȘȍȕȐȧ Ǫ
ȗȖȓȕȖȑ țȊȍȘȍȕȕȖșȚȐ ȟȚȖ ǪȈȔ ȗȘȐȧȚȕȖ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȐȏȊȍșȚȐȍ
Ȗ ȚȘțȌȈȝ ȐȔȍȦȡȐȝ ȞȍȓȐȦ țșȚȘȖȑșȚȊȖ Ȑ țȓțȟȠȍȕȐȍ ȕȈȠȐȝ
ȊȖȍȕȕȣȝșȐȓȕȍȚȖȓȤȒȖșțȝȖȗțȚȕȣȝȕȖȐȔȖȘșȒȐȝȗȖșȣȓȈȦǪȈȔ
ȥȒȏȍȔȗȓȧȘ ȗȖȔȧȕțȚȣȝ ȗȘȖȍȒȚȖȊ Ȋ ȌȖȒȈȏȈȚȍȓȤșȚȊȖ ȐșȒȘȍȕȕȍȋȖ
ȔȖȍȋȖ țȊȈȎȍȕȐȧ Ǫ ȗȖȓȖȊȐȕȍ ȥȚȖȋȖ ȔȍșȧȞȈ ȧ ȖȚȗȘȈȊȓȧȦșȤ
ȗȖ ȚȘȍȉȖȊȈȕȐȦ ȊȘȈȟȍȑ ȕȈ ȊșȦ ȏȐȔț Ȋ ǪȍȕȍȞȐȦ ȋȌȍ ȕȈȔȍȘȍȕ
ȗȘȖȌȖȓȎȈȚȤ șȖșȚȈȊȓȍȕȐȍ ȌȘțȋȐȝ ȟȈșȚȍȑ ǴȖȘșȒȖȋȖ ǻșȚȈȊȈ
ȕȈ ȖșȕȖȊȈȕȐȐ șȖȉȘȈȕȕȣȝ țȎȍ ȖȉȐȓȤȕȣȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȖȊ Ǵȕȍ
ȉȣȓȖ ȉȣ ȖșȖȉȍȕȕȖ ȗȘȐȧȚȕȖ ȗȖȓțȟȈȚȤ ȗȖ ȊȘȍȔȍȕȈȔ ȕȈ ȉȍȘȍȋȈȝ
ǨȌȘȐȈȚȐȟȍșȒȖȋȖ ȔȖȘȧ ȐȏȊȍșȚȐȧ Ȗ ǪȈȠȐȝ DzȈȊȒȈȏșȒȐȝ ȌȍȓȈȝ Ȗ
ȗȖȌȊȐȋȈȝ ȕȈȠȐȝ ȊȖȐȕȖȊ ȗȖȌ ȕȈȟȈȓȤșȚȊȖȔ ȌȖȉȓȍșȚȕȖȋȖ ȊȖȎȌȧ
Ȑȝ Ȑ Ȗ ȔȐȘȕȣȝ ȚȘțȌȈȝ ȍȋȖ ȗȖ ȋȘȈȎȌȈȕșȒȖȑ ȟȈșȚȐ ȕȈ ȗȖȓȤȏț
ȖȉȠȐȘȕȖȋȖȐșȚȖȓȤȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȕȖȋȖȒȘȈȧǪșȧȒȖȍȐȏȊȍșȚȐȍȖȚȖȔ
ȟȚȖȌȍȓȈȍȚșȧȌȓȧȉȓȈȋȈǸȖșșȐȐțȚȍȠȐȚȍȓȤȕȖȌȓȧǸțșșȒȖȋȖȈȚȍȔ
ȉȖȓȍȍȊȌȈȓȐȖȚȖȚȍȟȍșȚȊȈȐȗȖȚȖȔțȧȉțȌțȐșȒȘȍȕȕȖȗȘȐȏȕȈȚȍȓȍȕ
ǪȈȠȍȔț ǹȐȧȚȍȓȤșȚȊț ȏȈ ȒȈȎȌȖȍ șȖȖȉȡȍȕȐȍ Ȕȕȍ DzȈȊȒȈȏșȒȐȝ
ȕȖȊȖșȚȍȑǪȈȠȐȝșȊȍȌȍȕȐȑȖȗȖȓȖȎȍȕȐȐȒȘȈȧȐȗȘ
ART RUSSE
90
91
ǷȘȍȉȣȊȈȦȒǪȈȔȕȈȊșȍȋȌȈȕȍȐȏȔȍȕȕȖȌȖȉȘȖȎȍȓȈȚȍȓȤȕȣȔ
DzȖȕșȚȈȕȚȐȕ
ȖȒȚȧȉȘȧȋ
ǷȈȊȓȖȊșȒ
1 200/1 500 €
90 — Constantin NIKOLAÏEVITCH (GRAND-DUC).
1827-1892.
L.S. au comte Vorontsoff.
18 février 1850. 2 pp. in-4.
Le grand-duc Constantin remercie Vorontsoff de lui avoir envoyé
la description de la défense du fort Akhta contre les montagnards
caucasiens par l’armée russe.
>ǪȍȓȒȕ DzȖȕșȚȈȕȚȐȕ ǵȐȒȖȓȈȍȊȐȟ ±
ȈȊȚȖȋȘȈȜ@
ǷȐșȤȔȖȋȘȈȜțǴǹǪȖȘȖȕȞȖȊț
DzȕȧȏȤǴȐȝȈȐȓǹȍȔȍȕȖȊȐȟ
ǷȘȖȕȐȒȕțȚȣȑ ȎȐȊȍȑȠȐȔ țȟȈșȚȐȍȔ Ȓ ȕȍțȚȖȔȐȔȖȑ șȓȈȊȍ
ȊȊȍȘȍȕȕȣȝ ȌȖșȚȖȑȕȖȔț ȕȈȟȈȓȤșȚȊț ǪȈȠȍȔț DzȈȊȒȈȏșȒȐȝ ȊȖȑșȒ
ȇ șȗȍȠț ȊȣȘȈȏȐȚȤ ǪȈȔ ȐșȒȘȍȕȕȦȦ ȔȖȦ ȗȘȐȏȕȈȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȏȈ
ȗȘȐșȓȈȕȕȣȑȥȒȏȍȔȗȓȧȘȖȗȐșȈȕȐȧȏȈȡȐȚȣțȒȘȍȗȓȍȕȐȧǨȝȚȣȊ
ȔȋȖȌț
ȅȚȖȚ ȗȖȌȊȐȋ ȝȘȈȉȘȣȝ ȒȈȊȒȈȏșȒȐȝ ȊȖȑșȒ ȒȈȒ ȗȈȔȧȚȕȐȒ
ȌȖșȚȖșȓȈȊȕȖȑ ȊȖȍȕȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ǪȈȠȍȋȖ ǹȐȧȚȍȓȤșȚȊȈ ȗȖȌȈȘȐȊȕȖȊțȦȓȦȉȖȗȣȚȕțȦșȚȘȈȕȐȞțǰșȚȖȘȐȐȌȘȍȊȕȍȑȉȖȍȊȖȑ
șȓȈȊȣȘțșșȒȖȋȖȖȘțȎȐȧȌȈȓȔȕȍȕȖȊȣȑșȓțȟȈȑȋȓțȉȖȒȖȞȍȕȐȚȤ
ȊȣșȖȟȈȑȠȍȍ ǫȖșțȌȈȘȧ ǰȔȗȍȘȈȚȖȘȈ ȕȈȏȕȈȟȍȕȐȍ Ȕȍȕȧ ȀȍȜȖȔ
ȖȌȕȖȋȖȐȏȗȖȓȒȖȊǶȚȌȍȓȤȕȖȋȖDzȈȊȒȈȏșȒȖȋȖDzȖȘȗțșȈ
ǷȘȍȉȣȊȈȦȒǪȈȔȊșȍȋȌȈȕȍȐȏȔȍȕȕȖȌȖȉȘȖȎȍȓȈȚȍȓȤȕȣȔ
DzȖȕșȚȈȕȚȐȕ
ȜȍȊȘȈȓȧȋ
ǵȈȔȍșȚȕȐȒțDzȈȊȒȈȏșȒȖȔț
ǫȍȕǨȌȢȦȚDzȕȧȏȦǪȖȘȖȕȞȖȊț
91 — Constantin NIKOLAÏEVITCH (GRAND-DUC).
1827-1892.
L.S. au comte Vorontsoff.
Venise, 8/20 mars 1852. 2 pp. in-4.
Vive émotion du grand-duc Constantin à la nouvelle de la mort des deux
braves généraux Sleptsoff et Kroukovsky, tués dans le combat contre les
Tchétchènes.
>ǪȍȓȒȕ DzȖȕșȚȈȕȚȐȕ ǵȐȒȖȓȈȍȊȐȟ ±
ȈȊȚȖȋȘȈȜ@
ǷȐșȤȔȖȋȘȈȜțǴǹǪȖȘȖȕȞȖȊț
DzȕȧȏȤ ǴȐȝȈȐȓ ǹȍȔȍȕȖȊȐȟ ǪȟȍȘȈ ȗȖȓțȟȐȓ ȧ ȗȘȐ ȗȐșȤȔȍ
ǪȈȠȍȔ ȖȚ ȋȖ ȜȍȊȘȈȓȧ ȌȊȍ ȏȈȗȐșȒȐ Ȗ ȗȖșȓȍȌȕȐȝ ȗȖȌȊȐȋȈȝ
ȘțșșȒȐȝȊȖȑșȒȕȈDzȈȊȒȈȏȍȐȖȘȈȏȕȣȝȘȈșȗȖȘȧȎȍȕȐȧȝǪȈȠȐȝȗȖ
ȋȘȈȎȌȈȕșȒȖȑȟȈșȚȐȌȓȧȊȖȏȊȍȌȍȕȐȧȥȚȖȋȖȒȘȈȧȕȈȎȍȓȈȍȔțȦ
șȚȍȗȍȕȤȉȓȈȋȖȌȍȕșȚȊȐȧǭȡȍȗȍȘȍȌȚȍȔșȐșȒȘȍȕȕȍȦȋȘțșȚȤȦ
țȏȕȈȓȧȖșȔȍȘȚȐȝȘȈȉȘȣȝǫȍȕȍȘȈȓȖȊǹȓȍȗȞȖȊȈȐDzȘțȒȖȊșȒȖȋȖ
ǷȖȚȍȘȧ ȉȍșșȚȘȈȠȕȣȝ ȘțșșȒȐȝ ȊȖȐȕȖȊ ȚȍȔ ȉȖȓȍȍ ȊșȍȋȌȈ
ȖȋȖȘȟȈȍȚ Ȕȍȕȧ ȟȚȖ ș ȌȍȚșȚȊȈ ȧ ȗȘȐȊȣȒ ȊȐȌȍȚȤ ȐșȒȘȍȕȕȦȦ
ȋȖȘȍșȚȤ ǫȖșțȌȈȘȧ ȗȘȐ ȗȖȓțȟȍȕȐȐ ǰȔ ȗȖȌȖȉȕȣȝ ȐȏȊȍșȚȐȑ
ǵȐȒȖȋȌȈ ȕȐȒȚȖ Ȑȏ ǿȓȍȕȖȊ ȕȈȠȍȑ șȍȔȤȐ ȕȍ ȖșȚȈȕȍȚșȧ ȗȘȐ
ȥȚȖȔ ȘȈȊȕȖȌțȠȕȣȔ ȕȖ ȗȍȟȈȓȤȕȈȧ ȊȍșȚȤ ȊșȍȋȌȈ ȊȣȏȣȊȈȍȚ
șȍȘȌȍȟȕțȦ ȔȖȓȐȚȊț ȏȈ țȉȐȍȕȕȖȋȖ ȕȈ ȉȘȈȕȐ ǹ ȉȖȓȤȠȐȔ
ȊȕȐȔȈȕȐȍȔ ȗȘȖȟȍȓ ȧ Ȋșȍ șȖȖȉȡȍȕȕȣȍ ǪȈȔȐ ȗȖȌȘȖȉȕȖșȚȐ Ȗ
ȊȖȍȕȕȣȝȗȖȌȊȐȋȈȝȐțȌȐȊȓȧȓșȧȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȕȖȑȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ
ǪȈȠȍȑȗȖȋȘȈȎȌȈȕșȒȖȔțȊȍȌȖȔșȚȊț
ǰșȒȘȍȕȕȍ ȎȍȓȈȧ ǪȈȔ ȏȌȖȘȖȊȤȧ ȗȘȍȉȣȊȈȦ Ȓ ǪȈȔ ȕȈȊșȍȋȌȈ
ȌȖȉȘȖȎȍȓȈȚȍȓȤȕȣȔ
DzȖȕșȚȈȕȚȐȕ
ȔȈȘȚȈ
ǪȍȕȍȞȐȧ
1 000/1 200 €
1 000/1 200 €
ART RUSSE
TAJAN - 25
92
93
92 — Constantin NIKOLAÏEVITCH (GRAND-DUC).
1827-1892.
93 — Constantin NIKOLAÏEVITCH (GRAND-DUC).
1827-1892.
L.S. au comte Vorontsoff.
Venise, 29 mars/10 avril 1852. 2 pp. in-4.
Profitant de son séjour à Venise le grand-duc Constantin a étudié les
fortifications de la ville et, avec les officiers de la frégate Vladimir, a établi
la carte des profondeurs de la lagune ; il demande l’avis de Vorontsoff
sur le sujet.
L.S. au comte Vorontsoff.
St. Pétersbourg, 20 octobre 1852. 2 pp. in-4.
Remarques du grand-duc Constantin sur les projets de Vorontsoff au
Caucase. Il lui demande entre autres si la flotte des Cosaques de l’Azov
était suffisante.
>ǪȍȓȒȕDzȖȕșȚȈȕȚȐȕǵȐȒȖȓȈȍȊȐȟȈȊȚȖȋȘȈȜ@
ǷȐșȤȔȖȋȘȈȜțǴǹǪȖȘȖȕȞȖȊț
DzȕȧȏȤ ǴȐȝȈȐȓ ǹȍȔȍȕȖȊȐȟ dzȦȉȧ ș șȈȔȖȋȖ ȌȍȚșȚȊȈ
ȜȖȘȚȐȜȐȒȈȞȐȦ ȧ ȊȖșȗȖȓȤȏȖȊȈȓșȧ ȗȘȖȌȖȓȎȐȚȍȓȤȕȣȔ
ȗȘȍȉȣȊȈȕȐȍȔ Ȋ ǪȍȕȍȞȐȐ ȟȚȖȉȣ ȐȏțȟȐȚȤ țȒȘȍȗȓȍȕȐȧ
ȖȕȖȑ ȖșȔȖȚȘȍȓ Ȋ ȗȖȌȘȖȉȕȖșȚȐ ȋȓȈȊȕȍȑȠȐȍ Ȑȏ ȕȐȝ
ȗȘȖȟȍȓ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ șȖȟȐȕȍȕȐȑ Ȗ ȗȖșȓȍȌȕȍȑ ȖșȈȌȍ ǪȍȕȍȞȐȐ
ǨȊșȚȘȐȑȞȈȔȐ Ȑ ȋȖȊȖȘȐȓ șȖ ȔȕȖȋȐȔȐ ȖȟȍȊȐȌȞȈȔȐ Ȑ
țȟȈșȚȕȐȒȈȔȐ ȥȚȖȑ ȊȖȑȕȣ Ǫ ȚȖȎȍ ȊȘȍȔȧ ȗȖ ȘȈșȗȖȘȧȎȍȕȐȦ
ȔȖȍȔț ȖȜȐȞȍȘȣ ȗȈȘȖȝȖȌȈ ǪȓȈȌȐȔȐȘ șȖșȚȈȊȐȓȐ ȒȈȘȚț
ȓȈȋțȕ ȕȈ ȖșȕȖȊȈȕȐȐ ȔȕȖȋȐȝ ǨȊșȚȘȐȑșȒȐȝ Ȑ ǰȚȈȓȤȧȕșȒȐȝ
ȒȈȘȚ ȓȐȟȕȣȝ ȕȈȉȓȦȌȍȕȐȑ Ȑ ȗȘȖȔȍȘȖȊ Ȉ Ȋ ȌȖȗȖȓȕȍȕȐȍ Ȓ
ȖȕȖȑ ȧ șȖșȚȈȊȐȓ ȕȍȉȖȓȤȠȖȑ ȖȟȍȘȒ țȒȘȍȗȓȍȕȐȑ ǪȍȕȍȞȐȐ
ǷȖȓȈȋȈȧ ȟȚȖ ǪȈȔ ȉțȌȍȚ ȗȘȐȧȚȕȖ ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚȤșȧ ș ȥȚȐȔ
ȗȘȍȌȔȍȚȖȔ ȗȖșȣȓȈȦ ȗȘȐ șȍȔ ȒȖȗȐȦ ȗȖȔȧȕțȚȖȑ ȏȈȗȐșȒȐ Ȑ
ȕȍȉȖȓȤȠțȦ ȒȈȘȚț ȕȈ ȒȖȚȖȘțȦ ȕȈȕȍșȍȕȣ țȒȘȍȗȓȍȕȐȧ ǭșȓȐ
ǪȣȝȖȘȖȠȖȗȖȔȕȐȚȍǪȍȕȍȞȐȦȧȎȍȓȈȓȉȣȏȕȈȚȤȔȕȍȕȐȍǪȈȠȍ
Ȗ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊȈȝ Ȑ ȕȍȌȖșȚȈȚȒȈȝ șȐșȚȍȔȣ țȒȘȍȗȓȍȕȐȑ ȖȕȖȑ
Ȑ Ȗ ȕȈȐȓțȟȠȍȔ șȗȖșȖȉȍ ȕȈȗȈȌȍȕȐȧ Ȑ ȏȈȡȐȚȣ ǩȣȚȤ ȔȖȎȍȚ
ȏȈȕȧȚȐȍȥȚȐȔȗȘȍȌȔȍȚȖȔȗȖșȓțȎȐȚǪȈȔȔȐȕțȚȕȣȔȖȚȌȣȝȖȔ
Ȑ ȘȈȏȊȓȍȟȍȕȐȍȔ șȘȍȌȐ țȚȖȔȐȚȍȓȤȕȖȑ ȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȚȐȊȕȖȑ
ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ
ǷȘȍȉȣȊȈȦȒǪȈȔȕȈȊșȍȋȌȈȐșȒȘȍȕȕȖȌȖȉȘȖȎȍȓȈȚȍȓȤȕȣȔ
DzȖȕșȚȈȕȚȐȕ
ǪȍȕȍȞȐȧ
ǴȈȘȚȈǨȗȘȍȓȧ
1 000/1 200 €
TAJAN - 26
>ǪȍȓȒȕ DzȖȕșȚȈȕȚȐȕ ǵȐȒȖȓȈȍȊȐȟ ±
ȈȊȚȖȋȘȈȜ@
ǷȐșȤȔȖȋȘȈȜțǴǹǪȖȘȖȕȞȖȊț
DzȕȧȏȤ ǴȐȝȈȐȓ ǹȍȔȍȕȖȊȐȟ ǷȖȓțȟȐȊ Ȋ ȗȐșȤȔȍ ǪȈȠȍȑ
ǹȊȍȚȓȖșȚȐȖȚȋȖǹȍȕȚȧȉȘȧȖȉȢȧșȕȍȕȐȧȕȈșȌȍȓȈȕȕȣȍȔȕȖȦ
ȊȖȗȘȖșȣ ȗȘȐ ȟȚȍȕȐȐ ȖȚȟȍȚȈ ȗȖ țȗȘȈȊȓȍȕȐȦ ǯȈȒȈȊȒȈȏșȒȐȔ
ȒȘȈȍȔȏȈȐȑȋȖȌȣȊȍșȤȔȈȉȓȈȋȖȌȈȘȦǪȈșȏȈ
șȖȖȉȡȍȕȕȣȍ Ȕȕȍ șȊȍȌȍȕȐȧ ȇ ș ȖșȖȉȍȕȕȣȔ ȓȦȉȖȗȣȚșȚȊȖȔ
ȗȘȖȟȍȓ ȗȖȌȘȖȉȕȖșȚȐ Ȗ ȗȘȖȍȒȚȍ țȒȘȍȗȓȍȕȕȖȋȖ ȔȖȓȈ Ȋ
ǬȍȘȉȍȕȚȍȐțșȚȈȊȣȔțșțȓȤȔȈȕșȒȐȝțȟȐȓȐȡǷȘȐȕȐȔȈȧȕȣȕȍ
ȌȍȧȚȍȓȤȕȖȍțȟȈșȚȐȍȊȌȍȓȈȝǴȖȘșȒȖȋȖȊȍȌȖȔșȚȊȈȔȕȍȉȣȓȖȉȣ
ȖșȖȉȍȕȕȖ ȗȘȐȧȚȕȖ ȗȖȓțȟȈȚȤ ȗȖ ȊȘȍȔȍȕȈȔ ȖȚ ǪȈș ȏȈȔȍȟȈȕȐȧ
ǪȈȠȐ Ȗ ȌȍȑșȚȊȐȧȝ ȕȈȠȐȝ ȔȖȘȧȒȖȊ Ȋ ǿȍȘȕȖȔ Ȑ DzȈșȗȐȑșȒȖȔ
ȔȖȘȍȇȐșȒȘȍȕȕȖȎȍȓȈȦȟȚȖȉȒȈȒȚȍȚȈȒȐȌȘțȋȐȍȗȘȐȕȖșȐȓȐ
ȊȖȏȔȖȎȕțȦȗȖȓȤȏțDzȈȊȒȈȏșȒȖȔțȒȘȈȦ
ǹȊȍȘȝ ȚȖȋȖ ȗȘȖȠț ǪȈș șȖȖȉȡȐȚȤ Ȕȕȍ ȕȈȝȖȌȐȚȍ ȓȐ Ǫȣ
ȔȖȘșȒȐȍ șȘȍȌșȚȊȈ ȗȘȍȌȖșȚȈȊȓȍȕȕȣȍ ǨȏȖȊșȒȐȔ ȒȈȏȈȒȈȔ
ȌȖșȚȈȚȖȟȕȣȔȐ Ȍȓȧ ȚȖȑ șȓțȎȉȣ ȒȖȚȖȘȈȧ ȖȚ ȕȐȝ ȚȘȍȉțȍȚșȧ
Ȑ ȊȖȖȉȡȍ ȕȍ ȕȈȝȖȌȐȚȍ ȓȐ ȕțȎȕȣȔȐ ȒȈȒȐȍ ȓȐȉȖ ȗȖ șȍȔț
ȗȘȍȌȔȍȚțțȓțȟȠȍȕȐȧ
ǷȘȍȉȣȊȈȦȒǪȈȔȕȈȊșȍȋȌȈȐșȒȘȍȕȕȖȌȖȉȘȖȎȍȓȈȚȍȓȤȕȣȔ
DzȖȕșȚȈȕȚȐȕǶȒȚȧȉȘȧǷȍȚȍȘȉțȘȋ
1 000/1 200 €
94 — Constantin NIKOLAÏEVITCH (GRAND-DUC).
1827-1892.
L.S. au comte Vorontsoff.
Frégate Vladimir, 20 avril/2 mai 1852. 1 P. in-4.
Le grand-duc Constantin félicite Vorontsoff sur son nouveau titre
d’Altesse Sérénissime.
ART RUSSE
94
95
96
>ǪȍȓȒȕ DzȖȕșȚȈȕȚȐȕ ǵȐȒȖȓȈȍȊȐȟ ±
ȈȊȚȖȋȘȈȜ@
ǷȐșȤȔȖȋȘȈȜțǴǹǪȖȘȖȕȞȖȊț
DzȕȧȏȤ ǴȐȝȈȐȓ ǹȍȔȍȕȖȊȐȟ ǷȖȓțȟȐȊ ȗȍȘȍȌ șȈȔȣȔ ȖȚȢȍȏȌȖȔ
ȔȖȐȔȐȏǪȍȕȍȞȐȐȗȘȐȗȐșȤȔȍǪȈȠȍȔȖȚȋȖǴȈȘȚȈȥȒȏȍȔȗȓȧȘ
ȖȚȟȍȚȈȏȈȗȍȘȊȣȍȋȖȌȣțȗȘȈȊȓȍȕȐȧǪȈȠȍȋȖDzȈȊȒȈȏșȒȐȔȒȘȈȍȔ
ȗȖșȗȍȠȈȦȐșȒȘȍȕȕȖȉȓȈȋȖȌȈȘȐȚȤǪȈșȏȈȌȖșȚȈȊȓȍȕȐȍȖȕȖȋȖȐȏȈ
șȖȖȉȡȈȍȔȣȍǪȈȔȐȊȗȐșȤȔȍȘȈȏȕȣȍșȊȍȌȍȕȐȧǷȍȘȊȖȍșȊȖȉȖȌȕȖȍ
ȊȘȍȔȧȧțȗȖȚȘȍȉȓȦȕȈȗȘȖȟȚȍȕȐȍȥȚȖȋȖȖȚȟȍȚȈǷȘȐșȍȔșȓțȟȈȍ
Ȕȕȍ ȖșȖȉȍȕȕȖ ȗȘȐȧȚȕȖ ȗȖȏȌȘȈȊȐȚȤ ǪȈȠț ǹȊȍȚȓȖșȚȤ ș ȕȖȊȣȔ
ȏȕȈȒȖȔ ȊȣșȖȒȖȋȖ țȊȈȎȍȕȐȧ ǫȖșțȌȈȘȧ Ȓ ȏȈșȓțȋȈȔ ǪȈȠȐȔ ȇ
țȊȍȘȍȕȟȚȖȟȘȍȏȗȖȎȈȓȖȊȈȕȐȍǪȈȔȚȐȚțȓȈǹȊȍȚȓȖșȚȐȊȖȏȊȣșȐȚșȧ
șȈȔȖȍȏȕȈȟȍȕȐȍȥȚȖȋȖȖȚȓȐȟȐȧ
ǷȘȍȉȣȊȈȦȒǪȈȔȕȈȊșȍȋȌȈȐșȒȘȍȕȕȖȌȖȉȘȖȎȍȓȈȚȍȓȤȕȣȔ
DzȖȕșȚȈȕȚȐȕ
ǨȗȘȍȓȧǴȈȧ
ȕȈȗȈȘȖȝȖȌȍǪȓȈȌȐȔȐȘ
ȊȊȐȌțǺȘȐȍșȚȈ
800/1 000 €
95 — Constantin NIKOLAÏEVITCH (GRAND-DUC).
1827-1892.
L.S. au comte Vorontsoff.
St. Pétersbourg, 17 janvier 1853. 1 P. in-4.
Le grand-duc demande des nouvelles de Vorontsoff et de sa gouvernance
du Caucase ; il lui rappelle également sa question concernant les
Cosaques de l’Azov.
>ǪȍȓȒȕ DzȖȕșȚȈȕȚȐȕ ǵȐȒȖȓȈȍȊȐȟ ±
ȈȊȚȖȋȘȈȜ@
ǷȐșȤȔȖȋȘȈȜțǴǹǪȖȘȖȕȞȖȊț
DzȕȧȏȤǴȐȝȈȐȓǹȍȔȍȕȖȊȐȟǵȍȗȖȓțȟȈȧȌȈȊȕȖțȎȍȖȚǪȈșȕȐȒȈȒȐȝ
ȐȏȊȍșȚȐȑ ȧ ȗȘȖȠț ǪȈș țȊȍȌȖȔȐȚȤ Ȕȍȕȧ Ȗ șȖșȚȖȧȕȐȐ ȏȌȖȘȖȊȤȧ
ǪȈȠȍȋȖ Ȑ șȖȖȉȡȐȚȤ Ȕȕȍ ȒȘȈȚȒȐȑ ȖȟȍȘȒ ǪȈȠȍȑ ȗȖȓȍȏȕȖȑ
ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȗȖ ȒȈȊȒȈȏșȒȖȔț ȒȘȈȦ Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ ȔȐȕțȊȠȍȋȖ
ȋȖȌȈ ǷȐșȤȔȈ ȗȘȐȕȖșȧȚ Ȕȕȍ ȊșȍȋȌȈ ȐșȚȐȕȕȖȍ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ Ȑ
ȧ ș ȖșȖȉȍȕȕȣȔ ȓȦȉȖȗȣȚșȚȊȖȔ ȟȐȚȈȦ ȐȏȊȍșȚȐȧ Ȗ șȖȉȣȚȐȧȝ ȕȈ
DzȈȊȒȈȏȍ ǶȎȐȌȈȦ ȚȈȒȎȍ ȖȚ ǪȈȠȍȑ ǹȊȍȚȓȖșȚȐ ș ȕȍȚȍȘȗȍȕȐȍȔ
ART RUSSE
97
ȖȚȊȍȚȈȕȈȊȖȗȘȖșȣȔȖȐȖȚȋȖȖȒȚȧȉȘȧȖȉǨȏȖȊșȒȐȝȒȈȏȈȒȈȝ
ǷȘȍȉȣȊȈȦȒǪȈȔȕȈȊșȍȋȌȈȐșȒȘȍȕȕȖȌȖȉȘȖȎȍȓȈȚȍȓȤȕȣȔ
DzȖȕșȚȈȕȚȐȕȹȇȕȊȈȘȧȋǷȍȚȍȘȉțȘȋ
800/1 000 €
96 — Constantin NIKOLAÏEVITCH (GRAND-DUC).
1827-1892.
L.S. au comte Vorontsoff.
7 mars 1856. 1 P. in-4.
Le grand-duc, ayant appris le projet de Vorontsoff d’affranchir de servage
les familles des matelots blessés à la défense de Sébastopol, lui exprime
sa reconnaissance.
>ǪȍȓȒȕ DzȖȕșȚȈȕȚȐȕ ǵȐȒȖȓȈȍȊȐȟ ±
ȈȊȚȖȋȘȈȜ@
ǷȐșȤȔȖȋȘȈȜțǴǹǪȖȘȖȕȞȖȊț
DzȕȧȏȤǴȐȝȈȐȓǹȍȔȍȕȖȊȐȟǻȏȕȈȊȐȏȌȖȕȍșȍȕȐȧǽȍȘșȖȕșȒȖȋȖ
ǫțȉȍȘȕșȒȖȋȖ ǷȘȍȌȊȖȌȐȚȍȓȧ ǬȊȖȘȧȕșȚȊȈ Ȗ ȎȍȓȈȕȐȐ ǪȈȠȍȔ
ȉȍȏȊȖȏȔȍȏȌȕȖ țȊȖȓȐȚȤ Ȑȏ ȒȘȍȗȖșȚȕȖȋȖ șȖșȚȖȧȕȐȧ șȍȔȍȑșȚȊȈ
ȘȈȕȍȕȣȝ ȗȘȐ ȖȉȖȘȖȕȍ ǹȍȊȈșȚȖȗȖȓȧ ȔȈȚȘȖșȖȊ DzȐșȓȍȕȒȖ Ȑ
ǿȍȘȒțȕȖȊȈȧȗȘȖȠțǪȈȠțǹȊȍȚȓȖșȚȤȗȘȐȕȧȚȤȌțȠȍȊȕțȦȔȖȦ
ȉȓȈȋȖȌȈȘȕȖșȚȤ ȏȈ șȍȑ ȏȕȈȒ șȖȟțȊșȚȊȐȧ ǪȈȠȍȋȖ Ȓ ȝȘȈȉȘȣȔ
ȔȖȘȧȒȈȔȕȈȠȐȔ
DzȖȕșȚȈȕȚȐȕȹǴȈȘȚȈȋȖȌȈǭȋȖǹȊȍȚȓȖșȚȐ
DzȕȧȏȦǴǹǪȖȘȖȕȞȖȊț
1 200/1 500 €
97 — AFFICHE DE Serge LIFAR
dédicacée par lui à la rédation de la revue La Pensée Russe en 1952
(en russe).
>dzȐȜȈȘȤǹȍȘȋȍȑǴȐȝȈȑȓȖȊȐȟȈȊȚȖȋȘȈȜ@
ǨȜȐȠȈ6HUJH/LIDU
ȝ șȔ ǹ ȌȈȘșȚȊȍȕȕȖȑ ȕȈȌȗȐșȤȦ ǸțșșȒȖȑ ǴȣșȓȐ Ȋ
ǷȈȘȐȎȍșȈȘȚȐșȚȐȟȍșȒȐȔȗȘȐȊȍȚȖȔǹȍȘȋȍȑdzȐȜȈȘȤ
400/500 €
TAJAN - 27
ENSEMBLE D’OBJETS ET DE SOUVENIRS HISTORIQUES
AYANT APPARTENU À LA FAMILLE OUCHAKOFF
ǵǨǹdzǭǬǰǭǪǭdzǰDzǶǫǶǸǶǬǨ
ǷǸǭǬǴǭǺȃǵǭǹDzǶdzȄDzǰǽǷǶDzǶdzǭǵǰDZǹǭǴȄǰǻȀǨDzǶǪȃǽ
ǷȘȖȊȍȕȈȕșșȍȔȤȧȈȊșȚȘȐȑșȒȐȝȈȘȐșȚȖȒȘȈȚȖȊȜȖȕǺȘȈțȚȚȍȕȉȍȘȋ
ȌȖȟȤȋȍȕȔȈȑȖȘȈǷȈȊȓȈǷȍȚȘȖȊȐȟȈǻȠȈȒȖȊȈǴȈȘȐȧǷȈȊȓȖȊȕȈ
ȊȣȠȓȈȏȈȔțȎȏȈȉȈȘȖȕȈȜȖȕǺȘȈțȚȚȍȕȉȍȘȋ
98
98 — LES ARMOIRIES DE LA FAMILLE OUCHAKOFF.
Copie délivrée au général-major Petr Ouchakoff
(1782-1832),
Signée par Alexandre Zwantsoff (1782-1838).
DzȖȗȐȧȋȍȘȉȈȘȖȌȈǻȠȈȒȖȊȣȝ
ǪȣȌȈȕȈ ȋȍȕȍȘȈȓȔȈȑȖȘț ǷȍȚȘț ǹȍȘȋȍȍȊȐȟț ǻȠȈȒȖȊț ȈȗȘȍȓȧȋ
ǷȍȘȋȈȔȍȕ ȚțȠ ȟȍȘȕȐȓȈ ȘțȟȕȈȧ ȘȈșȒȘȈșȒȈ ȝ
șȔ ǹ ȖșȚȈȚȒȈȔȐ șțȘȋțȟȕȖȋȖ ȖȚȚȐșȒȈ ȗȍȟȈȚȐ Ȑ ȗȖȌȗȐșȤȦ
ȋȍȘȖȓȤȌȔȍȑșȚȍȘȈ ǨȓȍȒșȈȕȌȘȈ ǷȍȚȘȖȊȐȟȈ ǯȊȈȕȞȖȊȈ șȖșȚȈȊȐȊȠȍȋȖȔȕȖȎȍșȚȊȖȋȍȘȉȖȊȚȐȚțȓȖȊȈȕȕȣȝȘȖȌȖȊ
ȗȘȐȐȔȗȍȘȈȚȖȘȍǵȐȒȖȓȈȍ,
ǷȖȚȍȘȚȖșȚȐȏȈȋȘȧȏȕȍȕȐȧ
800/1 000 €
TAJAN - 28
99
99 — CACHET EN CRISTAL DE ROCHE AUX ARMES
GRAVÉES DES OUCHAKOFF.
Usures. Haut. 8 cm.
ǷȍȟȈȚȤǻȠȈȒȖȊȣȝ
ǫȖȘȕȣȑȝȘțșȚȈȓȤȘȍȏȤȉȈȋȘȈȕȍȕȐȍǪȣșȖȚȈșȔǷȘȐȉȒȖȕ
;,;ȊǵȍȉȖȓȤȠȐȍșȒȖȓȣȚȘȍȡȐȕȣ
800/1 000 €
ART RUSSE
100 — Michel PAVLOVITCH DE RUSSIE
(1798-1849)
L.S. à Marie Antonovna Ouchakoff (1802-1870).
St. Pétersbourg, le 23 avril 1832.
>ǪȍȓȐȒȐȑ ȒȕȧȏȤ ǴȐȝȈȐȓ ǷȈȊȓȖȊȐȟ ²
ȈȊȚȖȋȘȈȜ@
ǷȐșȤȔȖȊȍȓȒȕǴȐȝȈȐȓȈǷȈȊȓȖȊȐȟȈȒǴȈȘȐȐ
ǨȕȚȖȕȖȊȕȍǻȠȈȒȖȊȖȑȎȍȕȍǷȍȚȘȈ
ǹȍȘȋȍȍȊȐȟȈǻȠȈȒȖȊȈ
ȈȗȘȍȓȧȋ>@FȝșȔǵȈȜȘȧȏǵȈȌȘȣȊȣ
ǪȍȓȒȕȧȏȤșȖȖȉȡȈȍȚǻȠȈȒȖȊȖȑȟȚȖȟȍȘȍȏȍȋȖȗȖșȘȍȌșȚȊȖ
ȋȖșțȌȈȘȤ ȐȔȗȍȘȈȚȖȘ ȗȘȐȒȈȏȖȔ șȊȖȐȔ ȖȗȘȍȌȍȓȐȓ șȣȕȈ
ȍȍ ǷȈȊȓȈ Ȋ ȒȈȟȍșȚȊȍ ȐȔȗȍȘȈȚȖȘșȒȖȋȖ ȗȍȕșȐȖȕȍȘȈ Ȋ
ǴȐȝȈȑȓȖȊșȒȖȍȈȘȚȐȓȓȍȘȐȑșȒȖȑțȟȐȓȐȡȍ
700/1 000 €
101 — EUCOLOGE DE POCHE.
100
St. Pétersbourg, 1847.
ǹȖȒȘȈȡȍȕȕȣȑȔȖȓȐȚȊȖșȓȖȊ
ǹǷȉ ǹȐȕȖȌȈȓȤȕȈȧ ȚȐȗ ± ș Ȗ șȔ ± ǪȖ ȊȓȈȌȍȓȤȟȍșȒȖȔ ȗȍȘȍȗȓȍȚȍ Ȑȏ ȟȍȘȊȟȈȚȖȋȖ
ȉȈȘȝȈȚȈ ș ȉȘȖȕȏȖȊȣȔȐ ȕȈȒȓȈȌȒȈȔȐ ȗȖ țȋȓȈȔ Ȑ Ȋ
șȘȍȌȕȐȒȍ ȗȍȘȍȌȕȍȑ ȒȘȣȠȒȍ șȞȍȕȈ ȘȈșȗȧȚȐȧ ǰȐșțșȈ
ǽȘȐșȚȈ ǩȘȖȕȏȖȊȈȧ ȏȈșȚȍȎȒȈ ǼȖȘȏȈȞȣ Ȑȏ ȉțȔȈȋȐ
ȐȔȐȚȐȘțȦȡȍȑ ȔțȈȘ ǺȘȖȑȕȖȑ ȏȖȓȖȚȖȑ ȖȉȘȍȏ
ǪȓȈȌȍȓȤȟȍșȒȈȧȏȈȗȐșȤȖȘȍȠȒȖȊȣȍȟȍȘȕȐȓȈ
700/800 €
102 — ANONYME.
Portrait du général-major Paul Petrovitch Ouchakoff
(1819-1873).
Crayon, aquarelle, blanc sur papier à vue ovale. 16,2 x 12,5 cm.
ǵȍȐȏȊȍșȚȕȣȑȝțȌȖȎȕȐȒ
ǷȖȘȚȘȍȚ ȋȍȕȍȘȈȓȔȈȑȖȘȈ ǷȈȊȓȈ ǷȍȚȘȖȊȐȟȈ
ǻȠȈȒȖȊȈ
ȍ ȋȋ ǩțȔȈȋȈ ȋȘȈȜȐȚȕȣȑ ȒȈȘȈȕȌȈȠ ȈȒȊȈȘȍȓȤ
ȉȍȓȐȓȈȝșȔȖȊȈȓǪȘȈȔȍȗȖȌșȚȍȒȓȖȔ
101
102
600/700 €
103 — Michel NICOLAÏEVITCH, GRAND-DUC DE
RUSSIE (1832-1909)
Décret impérial de congé donné à Paul Ouchakoff le
19 novembre 1859.
>ǴȐȝȈȐȓǵȐȒȖȓȈȍȊȐȟ²±ȈȊȚȖȋȘȈȜ@
ǻȒȈȏ ȐȔȗȍȘȈȚȖȘȈ ǨȓȍȒșȈȕȌȘȈ ,, Ȗȉ țȊȖȓȤȕȍȕȐȐ ȖȚ
șȓțȎȉȣ ȗȖ ȌȖȔȈȠȕȐȔ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȈȔ ȋȍȕȍȘȈȓ
ȔȈȑȖȘȖȔȐșȔțȕȌȐȘȖȔǷȈȊȓȈǷȍȚȘȖȊȐȟȈǻȠȈȒȖȊȈ
ǬȈȕ ș ǹȈȕȒȚǷȍȚȍȘȉțȘȋȍ ȕȖȧȉȘȧ ȋ ș ȝ șȔ ǹ
șȖȉșȚȊȍȕȕȖȘțȟȕȖȑ ȗȖȌȗȐșȤȦ ȊȍȓȒȕ ǴȐȝȈȐȓȈ ǵȐȒȖȓȈȍȊȐȟȈ
²ȐȗȘȐȓȖȎȍȕȐȍȔȌȊțȝșțȘȋțȟȕȣȝȗȍȟȈȚȍȑ
ǹȖȌȍȘȎȐȚ ȗȖȓȕȣȑ ȗȖșȓțȎȕȖȑ șȗȐșȖȒ ǷǷǻȠȈȒȖȊȈ
șȖșȊȍȌȍȕȐȧȔȐȖȍȋȖșȍȔȤȍȐȊȓȈȌȍȕȐȧȝ
1 000/1 500 €
ART RUSSE
103
TAJAN - 29
104 — ALBUM DE PHOTOGRAPHIES
au chiffre MG, ayant très probablement appartenu à Marie Garainoff,
née Ouchakoff.
91 portraits photographiques en format cartes de visite par Levitsky, Bergamasco, Cluver, baron Klodt, Lorenz et alii, vers 1870-1880.
ǼȖȚȖȈȓȤȉȖȔ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȊȠȐȑ ǴȈȘȐȐ ǬȔȐȚȘȐȍȊȕȍ
ǫȖȘȧȐȕȖȊȖȑǻȠȈȒȖȊȖȑȗȘȍȌȗȖȓȖȎȐȚȍȓȤȕȖ
ǾȍȓȤȕȖȒȖȎȈȕȣȑ ȗȍȘȍȗȓȍȚ ș ȉȘȖȕȏȖȊȣȔȐ ȕȈȒȓȈȌȒȈȔȐ ȗȖ
țȋȓȈȔȐȊșȘȍȌȕȐȒȍȗȍȘȍȌȕȍȑȒȘȣȠȒȍșȐȕȐȞȐȈȓȈȔȐǴ*
ǩȘȖȕȏȖȊȣȑȏȈȔȖȒȏȈșȚȍȎȒȈǺȘȖȑȕȖȑȏȖȓȖȚȖȑȖȉȘȍȏ
ȊȐȏȐȚȜȖȚȖȋȘȈȜȐȧȜȖȚȖȋȘȈȜȖȊdzȍȊȐȞȒȖȋȖǬȤȧȒȖȊȟȍȕȒȖ
ǩȍȘȋȈȔȈșȒȖDzȖȕȈȘșȒȖȋȖDzȓȦȊȍȘȈǷȍȑȠȍșȈȉȈȘȖȕȈDzȓȖȌȚȈ
ǨȓȤȜȘȍȌȈ dzȖȘȍȕșȈ ȅȑȝȍȕȊȈȓȤȌȈ ǷȈȕȖȊȈ ȀȗȈȒȖȊșȒȖȋȖ
ǺțȓȐȕȖȊȈȐȌȘȍȋȋ
ǿȓȍȕȣ șȍȔȤȐ ǻȠȈȒȖȊȣȝ Ȑȝ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȐ Ȑ ȌȘțȏȤȧ Ȋ
Țȟ ȋȘȈȜ ǪȈșȐȓȐȑ ǩȖȉȘȐȕșȒȐȑ ǹȘȍȌȐ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȕȣȝ
ǷȈȊȍȓ ǷȍȚȘȖȊȐȟ ǻȠȈȒȖȊ șȖ șȊȖȐȔȐ șȣȕȖȊȤȧȔȐ ǭȊȋȍȕȐȍȔ Ȑ
ǨȓȍȒșȈȕȌȘȖȔ
ǷȖȊȘȍȎȌȍȕȐȧȗȍȘȍȗȓȍȚȈȕȍȒȖȚȖȘȣȍȜȖȚȖȋȘȈȜȐȐȗȖȌȘȍȏȈȕȣ
106 — LA GÉNÉALOGIE DES OUCHAKOFF DÉLIVRÉE À
PAUL OUCHAKOFF LE 27 JUILLET 1860.
On joint : 4 documents généalogiques.
DzȖȗȐȧșȘȖȌȖșȓȖȊȕȖȑȘȖȌȈǻȠȈȒȖȊȣȝ
>@ ș ȝ șȔ ǪȣȌȈȕȈ ȗȖȓȒȖȊȕȐȒț ǷȈȊȓț ǷȍȚȘȖȊȐȟț
ǻȠȈȒȖȊțȐȦȓȧȋ
ǷȘȐȓȈȋȈȦȚșȧȘțȒȖȗȐșȕȣȝȋȍȕȍȈȓȖȋȐȟȍșȒȐȝȌȖȒțȔȍȕȚȈ
200/300 €
107 — COPIES DES ACTES DE MARIAGE ET DE DÉCÈS
DE PAUL OUCHAKOFF. 1872-1873.
ǹȊȐȌȍȚȍȓȤșȚȊȖȖȎȍȕȐȚȤȉȍdzȍȑȉȋȊȈȘȌȐȐȖȑȈȘȚȐȓȓȍȘȐȑșȒȖȑ
ȉȘȐȋȈȌȣȗȖȘțȟȐȒȈǷȈȊȓȈǷȍȚȘȖȊȐȟȈǻȠȈȒȖȊȈȓȍȚȕȈȊȌȖȊȍ
ȗȖȟȍȚȕȖȋȖȋȘȈȎȌȈȕȐȕȈǫțȉȐȕȈǨȕȈșȚȈșȐȐǰȖșȐȜȖȊȕȍȓȍȚȊ
ȋȖȌțǬȈȕȖȌȍȒȈȉȘȧȋ
ǹȊȐȌȍȚȍȓȤșȚȊȖȖșȔȍȘȚȐȋȍȕȍȘȈȓȔȈȑȖȘȈǷȈȊȓȈǷȍȚȘȖȊȐȟȈ
ǻȠȈȒȖȊȈ ȖȚ ȘȖȌț ȓȍȚ ǬȈȕȖ Ȋ ǹȈȕȒȚǷȍȚȍȘȉțȘȋȍ șȍȕȚȧȉȘȧȋȖȌȈǷȈȕȚȍȓȍȑȔȖȕȖȊșȒȈȧȞȍȘȒȖȊȤǹȖȚȚȐșȒȖȔ
șțȘțȟȕȖȑȗȍȟȈȚȐ
3 000/4 000 €
105 — DIPLÔME DE PROMOTION AU GRADE
DE GÉNÉRAL-MAJOR ATTRIBUÉ À PAUL
OUCHAKOFF.
300/400 €
108 — L.A.S. D’ALINA TOLSTOÏ À MARIE GORAINOFF.
St. Pétersbourg, 3 avril 1887. Avec enveloppe.
Signé par l’Emprereur Alexandre II, 1860.
>ǰȔȗȍȘȈȚȖȘǨȓȍȒșȈȕȌȘ,,ȈȊȚȖȋȘȈȜ@
ǷȈȚȍȕȚȖȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȗȖȓȒȖȊȕȐȒȈǷȈȊȓȈǻȠȈȒȖȊȈ
ȗȘȐțȊȖȓȤȕȍȕȐȐȖȕȖȋȖșȖșȓțȎȉȣȊȋȍȕȍȘȈȓȔȈȑȖȘȣ
ǬȈȕȊǹȈȕȒȚǷȍȚȍȘȉțȘȋȍȌȍȒȈȉȘȧȋ
ǷȖȌȗȐșȈȕ ȐȔȗȍȘȈȚȖȘȖȔ ǨȓȍȒșȈȕȌȘȖȔ ,, Ȑ ȊȖȍȕȕȣȔ
ȔȐȕȐșȚȘȖȔ ȋȍȕȍȘȈȓȈȌȢȦȚȈȕȚȖȔ ǵǶǹțȝȖȏȈȕȍȚȖȔ ǵȈ ȗȍȘȋȈȔȍȕȕȖȑ ȉțȔȈȋȍ ǸȈȏȔȍȘ ȝ șȔ ǶȚȚȐșȒ
șȘȍȌȕȍȑ ȋȍȘȉȖȊȖȑ ȗȍȟȈȚȐ ǸȖșșȐȑșȒȖȑ ȐȔȗȍȘȐȐ ȗȘȍȒȘȈșȕȖ
șȖȝȘȈȕȐȓșȧǹȋȐȉȣȕȍȏȕȈȟȐȚȍȓȤȕȣȍȏȈȋȘȧȏȕȍȕȐȧ
ǹȖȉșȚȊȍȕȕȖȘțȟȕȖȍȗȐșȤȔȖǨȓȐȕȣǺȖȓșȚȖȑȒǴȈȘȐȐ
ǬȔȐȚȘȐȍȊȕȍǫȖȘȧȐȕȖȊȖȑǻȠȈȒȖȊȖȑ
ǵȈ ȉȓȈȕȒȍ ș ȊȍȕȏȍȓȍȔ ǨȓȐȕȣ ǺȖȓșȚȖȑ ǹ ȖȘȐȋȐȕȈȓȤȕȣȔ
ȒȖȕȊȍȘȚȖȔ ǹȈȕȒȚǷȍȚȍȘȉțȘȋ ȈȗȘȍȓȧ ȋ ș ȝ
șȔǵȈȜȘȧȏ
150/200 €
2 000/3 000 €
104
TAJAN - 30
ART RUSSE
105
104
106
107
ART RUSSE
108
TAJAN - 31
109
109 — PARTIE D’UN SERVICE DE VERRES DE TABLE
Au chiffre de Marie Gorainoff, composée de deux carafes
et cinq verres.
ǿȈșȚȤșȍȘȊȐȏȈȋȘȈȜȐȕȈȐȉȖȒȈȓȖȊșȔȖȕȖȋȘȈȔȔȖȑ
ǴǫȗȖȌȋȘȈȜșȒȖȑȒȖȘȖȕȖȑ
ǹȚȍȒȓȖ ȘȍȏȤȉȈ ǵȍȐȏȊȍșȚȕȈȧ ȔȈșȚȍȘșȒȈȧ ȊȖȏȔȖȎȕȖ ǹȈȕȒȚ
ǷȍȚȍȘȉțȘȋȒȖȕ;,;ȊǶȚȓȐȟȕȈȧșȖȝȘȈȕȕȖșȚȤ
ǫȘȈȜȐȕȣ+FP'FPǩȖȒȈȓȣ+FP'FP
ǷȘȖȊȍȕȈȕș ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȓ ǴȈȘȐȐ ǬȔȐȚȘȐȍȊȕȍ ǫȖȘȧȐȕȖȊȖȑ
ǻȠȈȒȖȊȖȑ
500/600 €
110 — PARTIE D’UN SERVICE EN PORCELAINE
Au chiffre "AO" enlacés couronné, composée de quatre
tasses et cinq soucoupes.
Pour les soucoupes : marque de la Manufacture des frères Korniloff à
Saint-Pétersbourg, Privilège impérial, fin du XXe siècle.
Haut. 6,2 cm - Diam. 16 cm.
111 — DOSSIER DE L’AFFAIRE ANASTASSIA
OUCHAKOFF VERSUS STEPANOVA
Avec d’autres documents joints, y compris la liste des possessions
mobilères d’Alexandre Ouchakoff, que celui-ci emmena de SaintPétersbourg à Paris en juillet 1903. c. 1850-1903.
ǷȈȗȒȈșȌȖȒțȔȍȕȚȈȔȐȌȍȓȈǨǰǻȠȈȒȖȊȖȑșǹȚȍȗȈȕȖȊȖȦ
ǹ ȓȐȟȕȣȔ ȠȚȈȔȗȖȔ ȗȘȐșȧȎȕȖȋȖ ȗȖȊȍȘȍȕȕȖȋȖ
ǨǪǴȐȝȈȑȓȖȊȈ
ȌȖȒȚȈȊȖșȕȖȊȕȖȔȒȈșȈȚȍȓȤȕȖȐȔțȡȍșȚȊȍȕȕȣȝȌȍȓǨȕȈșȚȈșȐȐ
ǰȖșȐȜȖȊȕȣ ǻȠȈȒȖȊȖȑ șȊȧȏȈȕȕȣȝ ș ȕȈșȓȍȌșȚȊȖȔ ȍȍ ȗȍȘȊȖȋȖ
ȔțȎȈȗȘȖȔȣȠȓȍȕȕȐȒȈǫțȉȐȕȈșșȍȘȝȋȋȈȚȈȒȎȍȚȧȎȉȈ
ȍȍșȖȊȌȖȊȖȑȚȐȚțȓȧȘȕȖȋȖșȖȊȍȚȕȐȒȈǹȚȍȗȈȕȖȊȖȑȖșțȔȔȍȊ
ȘțȉȒȖȚȖȘȈȧȗȘȖȌȖȓȎȐȓȈșȤȐȗȖșȓȍșȔȍȘȚȐǻȠȈȒȖȊȖȑȗȐșȤȔȖ
ȍȍșȣȕȈǨȓȍȒșȈȕȌȘȈǷȈȊȓȖȊȐȟȈȖȚȋ
ǷȘȐȓȈȋȈȍȚșȧǹȗȐșȖȒȊȍȡȈȔȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȡȐȔǨǷǻȠȈȒȖȊț
ȗȘȐȊȍȏȍȕȕȣȔȐȔȊǷȈȘȐȎȐȏǹǷȍȚȍȘȉțȘȋȈȊȐȦȓȍȋ
600/800 €
ǿȈșȚȤ ȒȖȜȍȑȕȖȋȖ șȍȘȊȐȏȈ ș ȊȍȕȏȍȓȍȔ ǨǶ ȗȖȌ
ȒȖȘȖȕȖȑȟȈȠȒȐȐȉȓȦȌȍȞ
ǼȈȘȜȖȘȘȈȏȌȍȓȒȈȒȘȈșȒȈȔȐǪȣșȖȚȈȟȈȠȍȒșȔǬȐȈȔȍȚȘ
ȉȓȦȌȍȞșȔ
ǴȈȘȒȈ ȕȈ ȟȈȠȒȈȝ ȒȘȈșȕȈȧ ȕȈȌȋȓȈȏțȘȕȈȧ *HR 5RXDUG D OD
3DL[3DULV
ǴȈȘȒȐ ȕȈ ȉȓȦȌȞȈȝ șȐȕȧȧ ȕȈȌȋȓȈȏțȘȕȈȧ ș ȖȘȓȖȔ ǩȘȈȚȤȍȊ
DzȖȘȕȐȓȖȊȣȝ Ȋ ǹǷȍȚȍȘȉțȘȋȍ Ȋ ȚȍșȚȍ ǵ ȕȈ ȝ ȉȓȦȌȞȈȝ
ȌȊțȝȞȊȍȚȕȈȧ ȕȈȌȋȓȈȏțȘȕȈȧ ș ȖȘȓȖȔ ȕȈ ȡȐȚȍ ǹǷȍȚȍȘȉțȘȋ
ǩȘȈȚȤȍȊ DzȖȘȕȐȓȖȊȣȝ ȏȍȓȍȕȈȧ ȗȖȌȋȓȈȏțȘȕȈȧ ǩDz Ȋ ȚȍșȚȍ
ȕȈȝȉȓȦȌȞȈȝ
Ǭȓȧ ȉȓȦȌȍȞ ȏȈȊȖȌ ȉȘȈȚȤȍȊ DzȖȘȕȐȓȖȊȣȝ ǹȈȕȒȚǷȍȚȍȘȉțȘȋ
ȗȖșȓȟȍȚȊ;,;Ȋ
ǹȒȖȓȣȗȖȚȍȘȚȖșȚȐ
500/600 €
110
TAJAN - 32
ART RUSSE
111
112
112 — DEUX FACTURES
De Karl Fabergé à Anastasia Ouchakoff.
Avec enveloppe.
ǬȊȈșȟȍȚȈȖȚȜȐȘȔȣDzǼȈȉȍȘȎȍȒǨǰǻȠȈȒȖȊȖȑǹ
ȖȘȐȋȐȕȈȓȤȕȣȔȒȖȕȊȍȘȚȖȔ
ǹȈȕȒȚǷȍȚȍȘȉțȘȋȕȖȧȉȘȤȋȝșȔȐȝșȔ
1 000/1 200 €
113 — CERTIFICAT DE CONFIRMATION
D’appartenance de Marie Pavlovna Ouchakoff, fille de Paul
Ouchakoff, à cette famille.
Signé par Gerhard Reutern (1836-1919), héraut impérial.1882.
>ǭȊȋȘȈȜǭȊȋȘȈȜȖȊȐȟǸȍȑȚȍȘȕ²ȈȊȚȖȋȘȈȜ@
ǻȌȖșȚȖȊȍȘȍȕȐȍ
ȖȚ
ǬȍȗȈȘȚȈȔȍȕȚȈ
ǫȍȘȖȓȤȌȐȐ
ǷȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊțȦȡȍȋȖ ǹȍȕȈȚȈ Ȋ ȚȖȔ ȟȚȖ ǴȈȘȐȧ
ǷȈȊȓȖȊȕȈ ǻȠȈȒȖȊȈ " ȌȖȟȤ ȋȍȕȔȈȑȖȘȈ ǷȈȊȓȈ
ǷȍȚȘȖȊȐȟȈ ǻȠȈȒȖȊȈ șȖȗȘȐȟȐșȓȍȕȈ Ȓ ȘȖȌț
ǻȠȈȒȖȊȣȝ
ȓȝșȔǹȈȕȒȚǷȍȚȍȘȉțȘȋȐȦȕȧȋǹȖȗȐșȈȕȐȍȔ
ȋȍȘȉȈȐșțȘȋțȟȕȣȔȖȚȚȐșȒȖȔȗȍȟȈȚȐǬȍȗȈȘȚȈȔȍȕȚȈǫȍȘȖȓȤȌȐȐ
ǷȖȌȗȐșȤ ȋȍȘȖȓȤȌȔȍȑșȚȍȘȈ șȍȕȈȚȖȘȈ ȟȓȍȕȈ ǶȉȡȍșȚȊȈ
ȗȖȖȡȘȍȕȐȧ ȝțȌȖȎȍșȚȊ ȒȖȓȓȍȒȞȐȖȕȍȘȈ ǭȊȋȘȈȜȈ ǭȊȋȘȈȜȖȊȐȟȈ
ǸȍȑȚȍȘȕȈ²
ǷȘȐȓȈȋȈȍȚșȧ ǷȍȘȍȊȖȌ ǻȌȖșȚȖȊȍȘȍȕȐȧ ȕȈ ȕȍȔȍȞȒȐȑ ȧȏȣȒ
ȓ ȝ șȔ ǹ șțȘȋțȟȕȣȔ ȖȚȚȐșȒȖȔ ȗȍȟȈȚȐ ǹȈȕȒȚ
ǷȍȚȍȘȉțȘȋșȒȖȋȖȕȖȚȈȘȐțșȈ
113
800/1 000 €
114 — ANONYME
Portrait d’Alexandre Ouchakoff (1852 - ?), fils de Paul et
Anastasia Ouchakoff.
Huile sur panneau. 16,5 x 13,2 cm.
ǵȍȐȏȊȍșȚȕȣȑȏȈȗȈȌȕȖȍȊȘȖȗȍȑșȒȐȑȝțȌȖȎȕȐȒ
ǷȖȘȚȘȍȚǨȓȍȒșȈȕȌȘȈǷȈȊȓȖȊȐȟȈǻȠȈȒȖȊȈ"
ȋǬȍȘȍȊȖȔȈșȓȖȝșȔǷȖȘȚȘȍȚȕȈȌȗȐșȈȕȊȊȍȘȝț
114
ART RUSSE
TAJAN - 33
șȗȘȈȊȈǵȈȖȉȖȘȖȚȍȕȈȒȓȍȑȒȈșțȒȈȏȈȕȐȍȔȐȔȍȕȐȝțȌȖȎȕȐȒȈ
ȕȍȘȈȏȉȖȘȟȐȊȖȐȔȖȌȍȓȐ±șȣȕȈǷȈȊȓȈǷȍȚȘȖȊȐȟȈǻȠȈȒȖȊȈ
Ȑ ǨȕȈșȚȈșȐȐ ǰȖșȐȜȖȊȕȣ ǻȠȈȒȖȊȖȑ țȘȖȎȌ
DzȖȕȐȗȖȗȍȘȊȖȔțȉȘȈȒțǫțȉȐȕȖȑ
500/600 €
115 — DEUX PORTRAITS PHOTOGRAPHIQUES PAR
HEINRICH JOHANN DENIÈRE
D’Alexandre Ouchakoff en tant qu’élève du Lycée
Alexandre I à Tsarskoïé Sélo.
ǷȖȌȉȖȘȒȈȐȏȝȒȈȉȐȕȍȚȜȖȚȖȗȖȘȚȘȍȚȖȊǨȓȍȒșȈȕȌȘȈ
ǷȈȊȓȖȊȐȟȈ ǻȠȈȒȖȊȈ Ȋ ȜȖȘȔȍ ȊȖșȗȐȚȈȕȕȐȒȈ
ǨȓȍȒșȈȕȌȘȖȊșȒȖȋȖǾȈȘșȒȖșȍȓȤșȒȖȋȖdzȐȞȍȧ
ǼȖȚȖȋȘȈȜǫǬȍȕȤȍȘǹǷȍȚȍȘȉțȘȋȒȖȕȕȈȟȝȋȋ
200/300 €
120 — QUATRE PHOTOGRAPHIES
Représentant les membres de la famille Ouchakoff, c. 1890.
ǷȖȌȉȖȘȒȈȐȏȝȊȖșȕȖȊȕȖȔȋȘțȗȗȖȊȣȝȜȖȚȖȋȘȈȜȐȑ
ȟȓȍȕȖȊȘȖȌȈǻȠȈȒȖȊȣȝ
ǵȍȐȏȊȍșȚȕȈȧ ȔȈșȚȍȘșȒȈȧ ǯȈȗȈȌȕȈȧ ǭȊȘȖȗȈ ȒȖȕ Ȋ ǼȖȚȖ
ȕȈȌȗȐșȈȕȣǹȘȍȌȐȗȘȐșțȚșȚȊțȦȡȐȝǺȈȚȐȡȍȊȣǩȖȉȘȐȕșȒȐȍ
ǨȓȍȒșȈȕȌȘǷȈȊȓȖȊȐȟǻȠȈȒȖȊȐȊȖȏȔȖȎȕȖȍȋȖșȍșȚȘȈǴȈȘȐȧ
ǷȈȊȓȖȊȕȈ Ȋ ȏȈȔțȎȍșȚȊȍ ȉȈȘȖȕȍșșȈ ȜȖȕ ǺȘȈțȚȚȍȕȉȍȘȋ
ǷȖȚȍȘȚȖșȚȐȏȈȋȘȧȏȕȍȕȐȧ
200/300 €
121 — SEIZE PHOTOGRAPHIES
Représentant les intérieurs de la maison d’Alexandre
Ouchakoff, c. 1900.
ǷȖȌȉȖȘȒȈ Ȑȏ ȜȖȚȖ ȐȕȚȍȘȤȍȘȣ ȌȖȔȈ ǨȓȍȒșȈȕȌȘȈ
ǷȈȊȓȖȊȐȟȈǻȠȈȒȖȊȈșșȈȔȐȔȝȖȏȧȐȕȖȔ
ǵȍȐȏȊȍșȚȕȈȧȔȈșȚȍȘșȒȈȧȒȖȕȊȝșȔǵȈȗȈșȗȈȘȚț
116 — CINQ PORTRAITS PHOTOGRAPHIQUES
(Dont deux par Charles Bergamasco) d’Alexandre Ouchakoff.
1870-1880.
ǷȖȌȉȖȘȒȈ Ȑȏ ȒȈȉȐȕȍȚȜȖȚȖȗȖȘȚȘȍȚȖȊ ǨȓȍȒșȈȕȌȘȈ
ǷȈȊȓȖȊȐȟȈǻȠȈȒȖȊȈȊȘȈȏȕȣȍȗȍȘȐȖȌȣȎȐȏȕȐ
ǼȖȚȖȋȘȈȜ ǩȍȘȋȈȔȈșȒȖ ǹǷȍȚȍȘȉțȘȋ ȍ ȋȋ Ȍȓȧ ȝ
ȜȖȚȖ
300/400 €
200/300 €
122 — QUATRE PHOTOGRAPHIES
Représentant Alexandre Ouchakoff, c. 1900.
ǷȖȌȉȖȘȒȈ Ȑȏ ȝ ȜȖȚȖ Ȋ Țȟ ǨȓȍȒșȈȕȌȘ ǷȈȊȓȖȊȐȟ
ǻȠȈȒȖȊȕȈȗȘȖȋțȓȒȍȊǾȈȘșȒȖȔǹȍȓȍȊȈȊȋțșȚȍȋ
ǵȍȐȏȊȍșȚȕȈȧȔȈșȚȍȘșȒȈȧȕȈȟȊȝșȔǵȈȗȈșȗȈȘȚț
117 — PORTRAIT PHOTOGRAPHIQUE PAR
CHARLES BERGAMASCO
100/200 €
D’Alexandre Ouchakoff habillé dans le goût néapolitain.
1870-1880.
ǼȖȚȖȗȖȘȚȘȍȚ ǨȓȍȒșȈȕȌȘȈ ǷȈȊȓȖȊȐȟȈ ǻȠȈȒȖȊȈ Ȋ
ȕȍȈȗȖȓȐȚȈȕșȒȖȔȒȖșȚȦȔȍ
ǼȖȚȖȋȘȈȜǩȍȘȋȈȔȈșȒȖǹǷȍȚȍȘȉțȘȋȍȋȋȝșȔ
100/200 €
118 — DEUX PORTRAITS PHOTOGRAPHIQUES PAR
SCHENBOCHE
123 — SIX FACTURES ET CORRESPONDANCES
Adressées à Alexandre Ouchakoff par Theodor Melzer,
1901-1904.
ǷȖȌȉȖȘȒȈ Ȑȏ ȚȐ ȌȖȒțȔȍȕȚȖȊ ȔȍȉȍȓȤȕȖȑ ȜȈȉȘȐȒȐ
ǼǴȍȓȤȞȍȘ
&ȟȍȚȈ Ȑ ȗȐșȤȔȈ Ȓ ǨȓȍȒșȈȕȌȘț ǻȠȈȒȖȊț ș șȖȉșȚȊȍȕȕȖȘțȟȕȖȑ
ȗȖȌȗȐșȤȦǼȍȌȖȘȈǼȍȌȖȘȖȊȐȟǴȍȓȤȞȍȘȈșȋȊȓȈȌȍȓȍȞ
ȔȍȉȍȓȤȕȖȑ ȒȈȘȍȚȕȖȑ Ȑ șȚȖȓȧȘȕȖȑ ȜȈȉȘȐȒȐ ȊȣȗȖȓȕȧȊȠȍȑ
ȘȍȏȕȣȍȔȖȏȈȐȟȕȣȍȐȖȉȖȑȕȣȍȘȈȉȖȚȣ±ȋȋ
D’Alexandre Ouchakoff, c. 1890.
Avec envoi.
600/700 €
ǷȖȌȉȖȘȒȈȐȏȝȒȈȉȐȕȍȚȜȖȚȖȗȖȘȚȘȍȚȖȊșȈȊȚȖȋȘȈȜȖȔ
ǨȓȍȒșȈȕȌȘȈ ǷȈȊȓȖȊȐȟȈ ǻȠȈȒȖȊȈ ȕȈ ȖȌȕȖȔ Ȑȏ ȕȐȝ ȖȚ
ȋ
ǼȖȚȖȋȘȈȜ6FKHQERFKHǼȓȖȘȍȕȞȐȧȒȖȕȊ
200/300 €
119 — PORTRAIT PHOTOGRAPHIQUE PAR LUCIEN
GORODETSKY
D’Alexandre Ouchakoff à Tsarskoïé Sélo, c. 1890.
124 — DEUX ARMOIRIES DE LA FAMILLE OUCHAKOFF
Reliées.
>ǶȚȚȐșȒȐȐȏǶȉȡȍȋȖȋȍȘȉȖȊȕȐȒȈȌȊȖȘȧȕșȒȐȝȘȖȌȖȊ
ǪșȍȘȖșșȐȑșȒȖȑȐȔȗȍȘȐȐ@ǫȍȘȉȘȖȌȈǻȠȈȒȖȊȣȝ
șȐȓșȔ±ǪȝșȚȈȘȐȕȕȣȝȊȓȈȌȍȓȤȟȍșȒȐȝșȖșȚȈȊȕȣȝ
ȗȍȘȍȗȓȍȚȈȝ ș ȏȖȓȚȐșȕȍȕȐȍȔ Ȋ șȘȍȌȕȐȒȍ ȗȍȘȍȌȕȍȑ ȒȘȣȠȒȐ
ǫȍȘȉȘȖȌȈǻȠȈȒȖȊȣȝǿȹǷȖȚȍȘȚȖșȚȐȗȍȘȍȗȓȍȚȖȊ
ȊȘȍȔȍȕȕȣȍȗȧȚȕȈ
300/400 €
DzȈȉȐȕȍȚȕȣȑ ȜȖȚȖȗȖȘȚȘȍȚ ǨȓȍȒșȈȕȌȘȈ ǷȈȊȓȖȊȐȟȈ
ǻȠȈȒȖȊȈ
ǼȖȚȖȋȘȈȜǫȖȘȖȌȍȞȒȐȑǾȈȘșȒȖȍǹȍȓȖȒȖȕȊȝșȔǵȈ
ȜȐȘȔȍȕȕȖȔ ȉȓȈȕȒȍ ș ȠȐȘȖȒȐȔȐ ȗȖȓȧȔȐ ȝ șȔ ǹȓȍȌ
ȖȚȕȈȌȓȖȔȈ
150/200 €
TAJAN - 34
ART RUSSE
115
118
116
119
117
120
121
122
ART RUSSE
123
124
TAJAN - 35
ILLUSTRES PROVENANCES :
LIVRES ET OBJETS PROVENANT DES GRANDES FAMILLES
RUSSES
ǷǸǭǬǴǭǺȃǰǯǹǶǩǸǨǵǰDZǰǴǷǭǸǨǺǶǸǶǪǰǯǵǨǺǵȃǽ
ǸǶǹǹǰDZǹDzǰǽǸǶǬǶǪ
125 — Maria FÉODOROVNA, GRANDE-DUCHESSE
(1759-1828) [D’APRÈS LE MODÈLE DE].
Camée-portrait des grands-ducs Alexandre et Constantin.
Verre de smalt. Signé en bas à droite : "MARIA F.[ecit] / 21. APRIL…".
Cadre en bronze ciselé et doré au mercure. Saint-Pétersbourg,
Manufacture Impériale de verreries, fin du XVIIIe siècle. 6,9 x 5,5 cm (à
vue ovale).
La grande-duchesse Maria Féodorovna, épouse du tsarévitch Pavel Pétrovitch et future impératrice de Russie, était surprenante par la fermeté
de son goût et la diversité de ses talents : elle tournait l’ivoire et l’ambre,
dessinait, peignait, gravait des médailles. Mais l’occupation favorite de
la grande-duchesse fut la gravure de camées et d’intailles, un art dans
lequel elle atteignit, au dire du prince Galitzine, "une grande perfection".
Son maître dans cet art fut le médailleur de l’Hôtel des monnaies de
Saint-Pétersbourg, Karl Leberecht (1755-1827). Le 21 avril 1791, le
jour de la fête de Catherine II, Maria Féodorovna offrit à sa belle-mère un
camée en agate-onyx représentant les petits-fils de celle-ci Alexandre
et Constantin. Catherine II, toujours friande de camées, en fut particulièrement émue et adressa aussitôt à sa belle-fille une lettre pleine de
tendresse et d’admiration.
De nos jours, le camée original de Maria Féodorovna est conservé au Musée
national de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg. Mais on en connaît plusieurs
copies réalisées à la fin du XVIIIe siècle par la Manufacture Impériale de
verreries. Deux d’entre elles furent placées par Maria Féodorovna sur
les lampes-bouillottes en ivoire, ambre et bronze doré qui se trouvaient
à l’origine dans la chambre de Paul Ier au château Michel (actuellement au
Musée de Pavlovsk). D’autres copies se trouvent au Musée de Pavlovsk et
dans les collections particulières de Saint-Pétersbourg et Moscou. Enfin,
un exemplaire très intéressant en verre est exposé aux Musées du Kremlin
à Moscou, portant une étiquette selon laquelle le prince Golitzine l’avait
reçu de la part de l’Impératrice en 1801.
TAJAN - 36
Il est par conséquent fort probable que notre camée, dont la beauté et
la finesse ravissent tout connaisseur éclairé, ait été offert également par
Maria Féodorovna à un visiteur étranger distingué.
Bibliographie :
KOUTCHOUMOV, (A.M.). L’Art décoratif russe dans la collection du palais-musée de Pavlovsk (en russe). Leningrad, 1981.
Pavlovsk. Les collections. Paris, Alain de Gourcuff Éditeur, 1993.
ELKINA, (A.S.). L’Auguste artiste. L’Héritage artistique de l’Impératrice
Maria Féodorovna (en russe). Saint-Pétersbourg, 2007.
Provenance :
Famille ducale française.
ǵȍȐȏȊȍșȚȕȣȑ ȔȈșȚȍȘ ȗȖ ȔȖȌȍȓȐ ȊȍȓȐȒȖȑ ȒȕȧȋȐȕȐ
ǴȈȘȐȐǼȍȌȖȘȖȊȕȣ
ǴȍȌȈȓȤȖȕȒȈȔȍȧ
ǪȍȓȐȒȐȍ
ȒȕȧȏȤȧ
ǨȓȍȒșȈȕȌȘ
ǷȈȊȓȖȊȐȟȐDzȖȕșȚȈȕȚȐȕǷȈȊȓȖȊȐȟ
ǹȔȈȓȤȚȖȊȖȍșȚȍȒȓȖȔȖȓȖȟȕȖȋȖȐȟȍȘȕȖȋȖȞȊȍȚȈȝșȔȖȊȈȓ
ǶȗȘȈȊȈȉȘȖȕȏȈȋȘȈȊȐȘȖȊȒȈȘȚțȚȕȖȍȏȖȓȖȟȍȕȐȍȝșȔ
ǷȖȌȗȐșȤșȗȘȈȊȈȊȕȐȏț0$5,$)>HFLW@$35,/«
ǹȈȕȒȚǷȍȚȍȘȉțȘȋ ǰȔȗȍȘȈȚȖȘșȒȐȑ șȚȍȒȓȧȕȕȣȑ ȏȈȊȖȌ ȒȖȕ
;9,,,ȊȍȒȈ
ǮȍȕȈ ȞȍșȈȘȍȊȐȟȈ ǷȈȊȓȈ ǷȍȚȘȖȊȐȟȈ Ȑ ȉțȌțȡȈȧ ȘȖșșȐȑșȒȈȧ
ȐȔȗȍȘȈȚȘȐȞȈ ȊȍȓȐȒȈȧ ȒȕȧȋȐȕȧ ǴȈȘȐȧ ǼȍȌȖȘȖȊȕȈ ȖșȊȖȐȓȈ
ȔȍȌȈȓȤȍȘȕȖȍ ȐșȒțșșȚȊȖ ȗȖȌ ȘțȒȖȊȖȌșȚȊȖȔ ȐȏȊȍșȚȕȖȋȖ
ȋȘȈȊȍȘȈ DzȈȘȓȈ dzȍȉȍȘȍȝȚȈ Ǫ ȋȖȌț ȗȖ șȓțȟȈȦ
Ȍȕȧ ȘȖȎȌȍȕȐȧ ǭȒȈȚȍȘȐȕȣ ,, ȈȗȘȍȓȧ ǴȈȘȐȧ ǼȍȌȖȘȖȊȕȈ
ȗȘȐșȓȈȓȈȊȌȈȘșȊȍȒȘȖȊȐȒȈȔȍȦșȖȉșȚȊȍȕȕȖȑȘȈȉȖȚȣșȌȊȖȑȕȣȔ
ȗȖȘȚȘȍȚȖȔ șȊȖȐȝ șȣȕȖȊȍȑ ȊȣȏȊȈȊ ȘȈȌȖșȚȕȖȍ ȗȖȚȘȧșȍȕȐȍ
ȐȔȗȍȘȈȚȘȐȞȣ ǷȖȓțȟȐȊ ȊȍȓȐȒȖȓȍȗȕȣȑ ȗȖȌȈȘȖȒ ǭȒȈȚȍȘȐȕȈ
,, Ȋ ȊȖșȚȖȘȋȍ ȗȐșȈȓȈ șȊȖȍȑ ȚȈȓȈȕȚȓȐȊȖȑ ȕȍȊȍșȚȒȍ ǰȏȢȧȊȓȧȦ
ART RUSSE
Taille réelle
ǪȈȔ ȕȍȎȕȍȑȠțȦ ȗȘȐȏȕȈȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȏȈ ȊȣȘȈȎȍȕȐȧ ȓȦȉȊȐ
ȒȖȚȖȘȣȔȐ Ǫȣ șȖȗȘȖȊȖȎȌȈȍȚȍ ȚȖȓȤȒȖ ȟȚȖ ȗȘȐȕȍșȨȕȕȣȍ Ȕȕȍ
ȖȚ ǪȈș ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȣȍ ȗȖȌȈȘȒȐ ȧ ȉȣȓȈ ȐȔȐ ȚȘȖȕțȚȈ ȌȖ șȓȨȏ
ǬȈ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȐȚ ǪȈș ǩȖȋ ș ǪȈȠȐȔ ȔțȎȍȔ Ȑ ǪȈȠȐȔȐ ȌȍȚȤȔȐ
ȇ ȕȈȝȖȎț ȟȚȖ ȒȈȔȍȧ ȖȟȍȕȤ ȗȖȝȖȎȈ Ȑ ȗȘȍȊȖșȝȖȌȕȖȑ ȘȈȉȖȚȣ
ȚȖȟȕȖȚȈȒȎȍȒȈȒȐȓȈȔȗȈȞȐȚȗȖǚȓȒȐȕȈǨǹǪȍȕȞȍȕȖșȕȈȧ
ȝțȌȖȎȕȐȞȈ ǺȊȖȘȟȍșȒȖȍ ȕȈșȓȍȌȐȍ ȐȔȗȍȘȈȚȘȐȞȣ ǴȈȘȐȐ
ǼȍȌȖȘȖȊȕȣǹǷȉǹDzȈȒțȒȈȏȣȊȈȍȚǨǭȓȒȐȕȈȥȚȈ
ȘȍȈȒȞȐȧ ǭȒȈȚȍȘȐȕȣ ,, ȋȖȊȖȘȐȚ Ȗ ȚȖȔ ȟȚȖ ǴȈȘȐȧ ǼȍȌȖȘȖȊȕȈ ș
ȉȓȍșȒȖȔșȗȘȈȊȐȓȈșȤșȖșȓȖȎȕȖȑȘȈȉȖȚȖȑȕȈȌȌȊțȔȧȗȖȘȚȘȍȚȈȔȐ
ȊȖȌȕȖȑȒȖȔȗȖȏȐȞȐȐǪȍȓȐȒȐȍȒȕȧȏȤȧǨȓȍȒșȈȕȌȘȐDzȖȕșȚȈȕȚȐȕ
ȟȍȚȣȘȕȈȌȞȈȚȐ Ȑ ȌȊȍȕȈȌȞȈȚȐ ȓȍȚ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȣ ȕȈ ȔȈȕȍȘ
ȈȕȚȐȟȕȣȝ ȋȍȘȖȍȊ ș ȕȍȗȖȒȘȣȚȣȔȐ ȋȖȓȖȊȈȔȐ ȗȖȋȘțȌȕȖ Ȋ
ȌȖșȗȍȝȈȝ ȌȘȍȊȕȍȘȐȔșȒȐȝ ȐȔȗȍȘȈȚȖȘȖȊ DzȖȓȤȟțȋȈ DzȖȕșȚȈȕȚȐȕȈ
ȗȘȖșȚȖȋȖ ȘȐșțȕȒȈ ȗȈȕȞȐȘȤ ǨȓȍȒșȈȕȌȘȈ țȒȘȈȠȍȕ ȒȘȣȓȈȚȣȔ
ȖȉȍȘȍȋȖȔ ȗȖȝȖȎȐȔ ȕȈ șȜȐȕȒșȈ ȊȍȕȟȈȦȡȍȋȖ ȠȓȍȔ Ȋ ȒȈȔȍȍ
ș ȗȖȘȚȘȍȚȖȔ ǭȒȈȚȍȘȐȕȣ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ǴȐȕȍȘȊȣ« ǰ ȏȌȍșȤ șȕȖȊȈ
ȗȘȖȧȊȐȓȈșȤ Ȋ ȗȖȓȕȖȑ ȔȍȘȍ ȚȈȓȈȕȚȓȐȊȍȑȠȈȧ șȗȖșȖȉȕȖșȚȤ
ǴȈȘȐȐǼȍȌȖȘȖȊȕȣțȓȖȊȐȚȤȐȌȖșȚȖȊȍȘȕȖȗȍȘȍȌȈȚȤȗȖȘȚȘȍȚȕȖȍ
șȝȖȌșȚȊȖ ȔȋȕȖȊȍȕȕȖșȚȤ ȕȈșȚȘȖȍȕȐȧ Ȑ ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖșȚȤ
ȗȖȊȍȌȍȕȐȧ ȉȘȈȚȤȍȊ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȗȖȏȐȘȖȊȈȕȐȧ ǷșȐȝȖȓȖȋȐȟȍșȒȐ
ȗȘȈȊȌȐȊȖ ȊȖȗȓȖȡȍȕȣ ȔȈȓȤȟȐȠȍșȒȈȧ ȘȍȠȐȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȥȕȍȘȋȐȧ
DzȖȕșȚȈȕȚȐȕȈ Ȑ ȐȌȍȈȓȤȕȣȑ ȖȟȍȘȒ ȖȓȐȔȗȐȑșȒȐ ȉȍȏȔȧȚȍȎȕȖȋȖ
ȗȘȖȜȐȓȧ ǨȓȍȒșȈȕȌȘȈ ȕȍ ȌȖ ȒȖȕȞȈ țȚȘȈȚȐȊȠȍȋȖ ȍȡȨ
ȗȖȓțȌȍȚșȒțȦȔȧȋȒȖșȚȤǷȘȍȒȘȈșȕȖȗȍȘȍȌȈȕȖȍȌȐȕȍȕȐȍȉȘȈȚȤȍȊ
Ȑ ȞȍȓȖșȚȕȖșȚȤ ȖȉȘȈȏȖȊ șȌȊȖȍȕȕȖȋȖ ȗȖȘȚȘȍȚȈ DzȖȕșȚȈȕȚȐȕ
ȏȈȕȐȔȈȦȡȐȑ ȗȍȘȊȣȑ ȗȓȈȕ ȒȖȔȗȖȏȐȞȐȐ ȐȔȍȍȚ șȍȘȤȨȏȕȣȑ
ȈȒȚȐȊȕȖ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȍȕȕȣȑ ȊȐȌ șȓȖȊȕȖ ȗȘȐȏȊȈȕ ȖȝȘȈȕȧȚȤ Ȑ
ȉȣȚȤ ȏȈȡȐȚȕȐȒȖȔ șȊȖȍȋȖ ȉȘȈȚȈ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȕȖȋȖ Ȋ ȖȉȓȐȒȍ
ȗȘȍȒȘȈșȕȖȋȖȦȕȖȋȖȐȔȗȍȘȈȚȖȘȈȜȐȓȖșȖȜȈǺȈȔȎȍǹ
ǵȣȕȍ ȖȘȐȋȐȕȈȓ ȒȈȔȍȐ ȊȣȗȖȓȕȍȕȕȣȑ Ȑȏ ȈȋȈȚȈȖȕȐȒșȈ
ART RUSSE
ȝȘȈȕȐȚșȧ Ȋ ȅȘȔȐȚȈȎȍ Dz ȘȈȏȔȍȘ ȝ șȔ ǰȏȊȍșȚȕȣ
ȕȍșȒȖȓȤȒȖȒȖȗȐȑșȖȘȐȋȐȕȈȓȈȊȣȗȖȓȕȍȕȕȣȝȊȒȖȕȞȍ;9,,,ȊȍȒȈ
ȕȈǰȔȗȍȘȈȚȖȘșȒȖȔșȚȍȒȓȧȕȕȖȔȏȈȊȖȌȍȅȚȖȗȘȍȎȌȍȊșȍȋȖșȓȍȗȖȒ
ș ȒȈȔȍȐ ȝȘȈȕȧȡȐȑșȧ Ȋ ǫǴǯ ǷȈȊȓȖȊșȒ Ǿǽǽ ȘȈȏȔȍȘ
ȝ șȔ Ȉ ȚȈȒȎȍ ȈȕȈȓȖȋȐȧ ȒȈȔȍȐ Ȑȏ ȚȖȗȈȏȖȊȖȋȖ Ȑ ȋȖȓțȉȖȋȖ
șȚȍȒȓȈ Ȋ șȖȉȘȈȕȐȐ ǪȍȑȕȞȔȈȕȈ ǹȔ ǾȈȘșȚȊȍȕȕȣȑ ǷȍȚȍȘȉțȘȋ
ǮȐȊȖȗȐșȤ ȋȘȈȜȐȒȈ șȒțȓȤȗȚțȘȈ ȈȊȚȖȋȘȈȜȣ ȌȖȒțȔȍȕȚȣ
ǹȖȉȘȈȕȐȍ ȆǪȍȑȞȔȈȕȈ ǴȦȕȝȍȕǹǷȉ ǹ ȘȈȏȔȍȘ
ȝ șȔ ǶȌȕȈȒȖ ȥȚȐ ȈȕȈȓȖȋȐȐ ȏȕȈȟȐȚȍȓȤȕȖ țșȚțȗȈȦȚ ȗȖ
ȘȈȏȔȍȘȈȔ ȖȘȐȋȐȕȈȓț ȚȖȋȌȈ ȒȈȒ ȕȈȠȈ ȒȈȔȍȧ ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐ
ȍȔț ȐȌȍȕȚȐȟȕȈ ǹȓȍȌțȍȚ ȚȈȒȎȍ ȖȚȔȍȚȐȚȤ ȟȚȖ ȖȚȓȐȊȒȈ ȒȈȔȍȐ
ș ȗȖȘȚȘȍȚȖȔ ȉȘȈȚȤȍȊ Ȋ șȔȈȓȤȚȖȊȖȔ șȚȍȒȓȍ ȉȣȓȈ ȊȒȓȦȟȍȕȈ
ǴȈȘȐȍȑ ǼȍȌȖȘȖȊȕȖȑ Ȋ ȖȜȖȘȔȓȍȕȐȍ ȌȊțȝ ȓȈȔȗ Ȑȏ șȓȖȕȖȊȖȑ
ȒȖșȚȐ Ȑ ȧȕȚȈȘȧ Ȍȓȧ șȚȖȓȈ ȗȈȘȈȌȕȖȑ ǶȗȖȟȐȊȈȓȤȕȐ ǷȈȊȓȈ , Ȋ
ǴȐȝȈȑȓȖȊșȒȖȔ ȏȈȔȒȍ ȕȣȕȍ Ȋ ǫǴǯ ǷȈȊȓȖȊșȒ șȔ 3DYORYVN
/HV FROOHFWLRQV 3DULV $ODLQ GH *RXUFX̆ eGLWHXU S
ǶȟȍȕȤ ȐȕȚȍȘȍșȕȈ Ȑ ȒȈȔȍȧ Ȑȏ șȖȉȘȈȕȐȧ ǴțȏȍȍȊ ǴȖșȒȖȊșȒȖȋȖ
DzȘȍȔȓȧȉțȌțȟȐȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐȐȌȍȕȚȐȟȕȖȑȕȈȠȍȑȖȕȈȐȔȍȍȚȕȈ
ȖȉȖȘȖȚȕȖȑ șȚȖȘȖȕȍ ȉțȔȈȎȕțȦ ȕȈȒȓȍȑȒț șȊȐȌȍȚȍȓȤșȚȊțȦȡțȦ
Ȗ ȚȖȔ ȟȚȖ ȥȚț ȒȈȔȍȦ ȗȖȎȈȓȖȊȈȓȈ ȓȐȟȕȖ ȐȔȗȍȘȈȚȘȐȞȈ ȒȕȧȏȦ
DzǹǫȖȓȐȞȣȕț Ȋ ȋ ȊȐȘȚțȈȓȤȕȈȧ ȊȣșȚȈȊȒȈ ǴȐȘ ȌȍȚșȚȊȈ
ǷȖȘȚȘȍȚȣǷȖȊșȍȑȊȐȌȐȔȖșȚȐȕȈȠȈȒȈȔȍȧȖȚȕȖșȐȚșȧȒȚȖȔț
Ȏȍ ȚȐȘȈȎț Ȑ ȊȍȘȖȧȚȕȍȑ ȊșȍȋȖ ȉȣȓȈ ȗȘȍȗȖȌȕȍșȍȕȈ Ȋ ȒȈȟȍșȚȊȍ
ȗȖȌȈȘȒȈȒȈȒȖȔțȚȖȊȣșȖȒȖȗȖșȚȈȊȓȍȕȕȖȔțȐȕȖșȚȘȈȕȕȖȔțȋȖșȚȦ
ǩȐȉȓȐȖȋȘȈȜȐȧ
DzțȟțȔȖȊ ǨǴ ǸțșșȒȖȍ ȌȍȒȖȘȈȚȐȊȕȖȗȘȐȒȓȈȌȕȖȍ ȐșȒțșșȚȊȖ Ȋ
șȖȉȘȈȕȐȐǷȈȊȓȖȊșȒȖȋȖȌȊȖȘȞȈȔțȏȍȧdz
3DYORYVN/HVFROOHFWLRQV3DULV$ODLQGH*RXUFX̆eGLWHXU
ǚȓȒȐȕȈ Ǩǹ ǪȍȕȞȍȕȖșȕȈȧ ȝțȌȖȎȕȐȞȈ ǺȊȖȘȟȍșȒȖȍ ȕȈșȓȍȌȐȍ
ȐȔȗȍȘȈȚȘȐȞȣǴȈȘȐȐǼȍȌȖȘȖȊȕȣǹǷȉ
10 000/12 000 €
TAJAN - 37
126 — [AUX ARMES DE MARIA FÉODOROVNA,
IMPÉRATRICE DE RUSSIE (1759-1828)]
128 — [AUX ARMES DE MARIA FÉODOROVNA,
IMPÉRATRICE DE RUSSIE (1759-1828)]
[Jacques de Langlade Saumières, (baron de)].
Mémoires de la vie de Frédéric-Maurice de La Tour
d’Auvergne duc de Bouillon… avec quelques particularités
de la vie d’Henri de La Tour d’Auvergne, vicomte de
Turenne.
Amsterdam : A. Braekman, 1693. In-12 de 244 pp. Reliure de l’époque
en maroquin rouge, triple filets dorés encadrant les plats, armes
d’alliance de l’impératrice Maria Féodorovna dorées au centre, dos lisse
orné et doré aux petits fers, pièce de titre en maroquin citron, tranches
dorées.
MALFILÂTRE, Jacques Clinchamps de.
Narcisse dans l’isle de Vénus.
Paris, chez Lejay, s.d. [1769]. In-8 de X, 112 pp. Frontispice de EISEN
gravé par de GHEBDT et 4 figures par GABRIEL DE SAINT-AUBIN,
gravées par MASSARD. Reliure de l’époque en maroquin rouge, armes
d’alliance de l’impératrice Maria Féodorovna dorées sur les plats, dos
orné de fleurons, pièce de titre noire, tranches dorées.
>ǮȐȏȕȤ ȋȍȕȍȘȈȓȈ ǼȘȍȌȍȘȐȒȈǴȖȘȐșȈ Ȍȍ dzȈ ǺțȘ
Ȍ¶ǶȊȍȘȕȤ ǹ ȕȍȒȖȚȖȘȣȔȐ ȗȖȌȘȖȉȕȖșȚȧȔȐ ȎȐȏȕȐ ȍȋȖ
ȉȘȈȚȈȔȈȘȠȈȓȈǺȦȘȍȕȕȈ@
șȖșȔ±ǵȈȜȘȧȏǾȍȓȤȕȖȒȖȎȈȕȣȑȗȍȘȍȗȓȍȚ
ȥȗȖȝȐȐȏȒȘȈșȕȖȋȖȔȈȘȖȒȍȕȈǪșȘȍȌȕȐȒȍȗȖȖȉȍȐȔȒȘȣȠȒȈȔ
ȏȖȓȖȚȣȔȚȐșȕȍȕȐȍȔȋȍȘȉȖȊȣȑșțȗȍȘȥȒȓȐȉȘȐșȐȔȗȍȘȈȚȘȐȞȣ
ǴȈȘȐȐ ǼȍȌȖȘȖȊȕȣ ȖȘȕȈȔȍȕȚȐȘȖȊȈȕȕȈȧ ȏȖȓȖȚȈȧ ȘȈȔȒȈ ǵȈ
ȒȖȘȍȠȒȍȕȈȒȓȍȑȒȈȐȏȔȈȘȖȒȍȕȈȓȐȔȖȕȕȖȋȖȞȊȍȚȈșȕȈȏȊȈȕȐȍȔ
ȒȕȐȋȐȚȐșȕȍȕȣȍȏȖȓȖȚȖȔȊȐȕȤȍȚȒȐǼȖȘȏȈȞȣȐȏȉțȔȈȋȐȗȖȌ
ȗȈȊȓȐȕȤȍ ȗȍȘȖ ǺȘȖȑȕȖȑ ȏȖȓȖȚȖȑ ȖȉȘȍȏ ȀȍȓȒȖȊȖȍ ȓȧșșȍ
ǵȈ ȜȖȘȏȈȞȍ ȉțȔȈȎȕȈȧ ȕȈȒȓȍȑȒȈȥȒșȓȐȉȘȐș ǷȈȊȓȖȊșȒȐȑ
ȌȊȖȘȍȞǩȐȉȓȐȖȚȍȒȈȀȒȈȜǷȖȓȒȈDzȕȐȋȈ
ǷȘȍȓȍșȚȕȣȑȥȒȏȍȔȗȓȧȘȐȏȓȐȟȕȖȑȉȐȉȓȐȖȚȍȒȐȐȔȗȍȘȈȚȘȐȞȣ
ǴȈȘȐȐ ǼȍȌȖȘȖȊȕȣ țȘȖȎȌȍȕȕȖȑ ǹȖȜȐȐǬȖȘȖȚȍȐǨȊȋțșȚȣ
dzțȐȏȣ ȗȘȐȕȞȍșșȣ ǪȦȘȚȍȔȉȍȘȋșȒȖȑ Ȏȍȕȣ
ȐȔȗȍȘȈȚȖȘȈǷȈȊȓȈǷȍȘȊȖȋȖ
>ǴȈȓȤȜȐȓȧȚȘǮȈȒDzȓȍȕȠȈȔȌȍǵȈȘȞȐșșȕȈȖșȚȘȖȊȍ
ǾȐȚȍȘȣ@
; ș ȜȘȖȕȚȐȓ ȓȐȓ Ȗ șȔ ± ǵȈ ȜȘȧȏ
ǫȘȈȊȐȘȖȊȈȕȕȣȑ ȜȘȖȕȚȐșȗȐș ȗȖ ȘȐș ȏȕȈȔȍȕȐȚȖȋȖ
ȘȐșȖȊȈȓȤȡȐȒȈ Ȑ ȋȘȈȊȍȘȈ ȅȑȏȍȕȈ ǬȖ șȐȝ ȗȖȘ ț
ȉȐȉȓȐȖȜȐȓȖȊ ȖȟȍȕȤ ȞȍȕȧȚșȧ ȒȕȐȋȐ ș ȍȋȖ ȒȈȘȚȐȕȒȈȔȐ ȌȈȎȍ
ȍșȓȐ șȖȌȍȘȎȈȕȐȍ Ȗȕȣȝ ȗțșȚȖ Ȑ ȕȐȟȚȖȎȕȖ ± ȐȉȖ ȒȈȘȚȐȕȒȐ
ȅȑȏȍȕȈ±ȗȘȍȓȍșȚȕȣȐȍȋȖȚȊȖȘȟȍșȚȊȖ±ȥȚȖȊȍȘȠȐȕȈȒȕȐȎȕȖȑ
ȋȘȈȊȦȘȣ ȊȖ ǼȘȈȕȞȐȐ Ȋ ȊȍȒȍ ǿȍȚȣȘȍ ȋȘȈȊȐȘȖȊȈȕȕȣȍ
ȒȈȘȚȐȕȒȐ ǾȍȓȤȕȖȒȖȎȈȕȣȑ ȗȍȘȍȗȓȍȚ ȥȗȖȝȐ Ȑȏ ȒȘȈșȕȖȋȖ
ȔȈȘȖȒȍȕȈǪșȘȍȌȕȐȒȍȗȖȖȉȍȐȔȒȘȣȠȒȈȔȏȖȓȖȚȣȔȚȐșȕȍȕȐȍȔ
ȋȍȘȉȖȊȣȑ șțȗȍȘȥȒȓȐȉȘȐș ȐȔȗȍȘȈȚȘȐȞȣ ǴȈȘȐȐ ǼȍȌȖȘȖȊȕȣ
ȖȘȕȈȔȍȕȚȐȘȖȊȈȕȕȈȧ ȏȖȓȖȚȈȧ ȘȈȔȒȈ ǵȈ ȒȖȘȍȠȒȍ ȟȍȘȕȈȧ
ȕȈȒȓȍȑȒȈșȕȈȏȊȈȕȐȍȔȒȕȐȋȐȚȐșȕȍȕȣȍȏȖȓȖȚȖȔȊȐȕȤȍȚȒȐ
ȉȐȕȚȖȊ ǼȖȘȏȈȞȣ Ȑȏ ȉțȔȈȋȐ ȗȖȌ ȗȈȊȓȐȕȤȍ ȗȍȘȖ ǺȘȖȑȕȖȑ
ȏȖȓȖȚȖȑ ȖȉȘȍȏ ȀȍȓȒȖȊȖȍ ȓȧșșȍ ǷȘȍȓȍșȚȕȣȑ ȥȒȏȍȔȗȓȧȘ Ȑȏ
ȓȐȟȕȖȑȉȐȉȓȐȖȚȍȒȐȐȔȗȍȘȈȚȘȐȞȣǴȈȘȐȐǼȍȌȖȘȖȊȕȣ
3 000/3 500 €
2 000/2 200 €
127 — [AUX ARMES DE MARIA FÉODOROVNA,
IMPÉRATRICE DE RUSSIE (1759-1828)]
Œuvres.
In-12 de 84, 82 et 48 pp. Reliure de l’époque en maroquin rouge, armes
d’alliance de l’impératrice Maria Féodorovna dorées sur les plats, dos
orné de fleurons, pièce de titre noire, tranches dorées.
>DzȖȓȈȘȌȖǮȈȕǷȤȍȘǹȖȟȐȕȍȕȐȧ@
șȖșȔ±ǵȈȜȘȧȏǫȘȈȊȐȘȖȊȈȕȕȣȍȏȈșȚȈȊȒȐ
ȒȖȕȞȖȊȒȐ ȊȐȕȤȍȚȣ ǾȍȓȤȕȖȒȖȎȈȕȣȑ ȗȍȘȍȗȓȍȚ ȥȗȖȝȐ Ȑȏ
ȒȘȈșȕȖȋȖȔȈȘȖȒȍȕȈǪșȘȍȌȕȐȒȍȗȖȖȉȍȐȔȒȘȣȠȒȈȔȏȖȓȖȚȣȔ
ȚȐșȕȍȕȐȍȔ ȋȍȘȉȖȊȣȑ șțȗȍȘȥȒȓȐȉȘȐș ȐȔȗȍȘȈȚȘȐȞȣ ǴȈȘȐȐ
ǼȍȌȖȘȖȊȕȣȖȘȕȈȔȍȕȚȐȘȖȊȈȕȕȈȧȏȖȓȖȚȈȧȘȈȔȒȈǵȈȒȖȘȍȠȒȍ
ȟȍȘȕȈȧ ȕȈȒȓȍȑȒȈ ș ȕȈȏȊȈȕȐȍȔ ȒȕȐȋȐ ȚȐșȕȍȕȣȍ ȏȖȓȖȚȖȔ
ȊȐȕȤȍȚȒȐȉȐȕȚȖȊǼȖȘȏȈȞȣȐȏȉțȔȈȋȐȗȖȌȗȈȊȓȐȕȤȍȗȍȘȖ
ǺȘȖȑȕȖȑ ȏȖȓȖȚȖȑ ȖȉȘȍȏ ȀȍȓȒȖȊȖȍ ȓȧșșȍ ǵȍșțȡȍșȚȊȍȕȕȣȍ
ȗȖȚȍȘȚȖșȚȐȐȏȈȋȘȧȏȕȍȕȐȧȗȍȘȍȗȓȍȚȈȊȘȍȔȍȕȕȣȍȗȧȚȕȈ
DzȘȈșȐȊȣȑ ȥȒȏȍȔȗȓȧȘ Ȑȏ ȓȐȟȕȖȑ ȉȐȉȓȐȖȚȍȒȐ ȐȔȗȍȘȈȚȘȐȞȣ
ǴȈȘȐȐ ǼȍȌȖȘȖȊȕȣ țȘȖȎȌȍȕȕȖȑ ǹȖȜȐȐǬȖȘȖȚȍȐǨȊȋțșȚȣ
dzțȐȏȣ ȗȘȐȕȞȍșșȣ ǪȦȘȚȍȔȉȍȘȋșȒȖȑ Ȏȍȕȣ
ȐȔȗȍȘȈȚȖȘȈǷȈȊȓȈǷȍȘȊȖȋȖ
129 — [AUX ARMES DE MARIA FÉODOROVNA,
IMPÉRATRICE DE RUSSIE (1759-1828)]
Paris, chez Barbou, Moutard et Ruault, 1776. Trois vol. in-8 avec
3 frontispices gravés par GAUCHER, ROMANET et de LAUNAY d’après
COCHIN. Introduction de 52 pp. en français et grec en regard. Reliure
plein veau moucheté, armes de l’impératrice Maria Féodorovna dorées
sur les plats, dos lisses ornés de fleurons, pièces de titre rouges.
>ǫȖȔȍȘǰȓȐȈȌȈǵȖȊȣȑȗȍȘȍȊȖȌǪȝȚȚ@Ǻ
Ǻ ș ȋȘȈȊȜȘȖȕȚ Ȗ șȔ ǵȈ ȜȘȧȏ
Ǫ ȝ ȗȍȘȍȗȓȍȚȈȝ ȥȗȖȝȐ Ȑȏ ȒȖȘȐȟȕȍȊȖȑ ȔțȠȚȐȘȖȊȈȕȕȖȑ
ȒȖȎȐ Ǫ șȘȍȌȕȐȒȍ ȗȖ ȖȉȍȐȔ ȒȘȣȠȒȈȔ ȊȣȗȖȓȕȍȕ ȏȖȓȖȚȣȔ
ȚȐșȕȍȕȐȍȔ ȋȍȘȉȖȊȣȑ șțȗȍȘȥȒȓȐȉȘȐș ȐȔȗȍȘȈȚȘȐȞȣ ǴȈȘȐȐ
ǼȍȌȖȘȖȊȕȣ ȚȘȖȑȕȈȧ ȏȖȓȖȚȈȧ ȘȈȔȒȈ ș ȘȖȏȍȚȒȈȔȐ ȗȖ țȋȓȈȔ
ǵȈ ȒȖȘȍȠȒȈȝ ȒȘȈșȕȈȧ ȕȈȒȓȍȑȒȈ ș ȕȈȏȊȈȕȐȍȔ ȒȕȐȋȐ
ȚȐșȕȍȕȣȍȏȖȓȖȚȖȔȊȐȕȤȍȚȒȐȐȗȘȖȟǼȖȘȏȈȞȣȐȏȉțȔȈȋȐȗȖȌ
ȔȘȈȔȖȘDzȘȈȠȍȕȕȣȍȗȖȌȔȘȈȔȖȘȖȉȘȍȏȣȀȍȓȒȖȊȖȍȓȧșșȍ
ǵȍșțȡȍșȚȊȍȕȕȣȍȗȖȚȍȘȚȖșȚȐȗȍȘȍȗȓȍȚȖȊȊȘȍȔȍȕȕȣȍȗȧȚȕȈ
ǶȟȍȕȤ ȌȖșȚȖȑȕȣȑ ȥȒȏȍȔȗȓȧȘ Ȑȏ ȓȐȟȕȖȑ ȉȐȉȓȐȖȚȍȒȐ
ȐȔȗȍȘȈȚȘȐȞȣǴȈȘȐȐǼȍȌȖȘȖȊȕȣ
3 500/4 000 €
2 500/3 000 €
TAJAN - 38
ART RUSSE
126
127
128
129
ART RUSSE
TAJAN - 39
130 — [MAXIMILIEN DE BEAUHARNAIS,
DUC DE LEUCHTENBERG,
PRINCE ROMANOVSKY (1817-1852)]
ROCHELINES, Richard de (comte).
Essai sur l’amélioration de l’artillerie.
Saint-Pétersbourg, Imp. Française, 1849-1850. Quatre parties en 1 vol.
>ǸȖȠȍȓȐȕǸȐȠȈȘȌȍȋȘȈȜ
ǶȗȣȚȖȉțȓțȟȠȍȕȤȐȈȘȚȐȓȓȍȘȐȐǪȝȟ@±ǿ
ǹǷȉ ǼȘȈȕȞțȏșȒȈȧ ȚȐȗ ± ǺȘȖȐȞȒȐȑ ȗȍȘȍțȓȖȒ ȌȖȔ ±șȓȋȘȈȊȚȈȉȓșȔ±ǵȈȜȘȧȏǪșȚȈȘȐȕȕȖȔ
ȞȍȓȤȕȖȒȖȎȈȕȖȔȗȍȘȍȗȓȍȚȍȐȏȒȘȈșȕȖȋȖȔȈȘȖȒȍȕȈșȏȖȓȖȚȣȔȐ
ȉȓȐȕȚȖȊȣȔȚȐșȕȍȕȐȍȔȗȖȖȉȍȐȔȒȘȣȠȒȈȔȐȒȖȘȍȠȒțșȚȘȖȋȐȍ
ȘȈȔȒȐ ǼȖȘȏȈȞȣ Ȑȏ ȉțȔȈȋȐ ȐȔȐȚȐȘțȦȡȍȑ ȔțȈȘ ȀȍȓȒȖȊȖȍ
ȓȧșșȍǵȈȜȖȘȏȈȞȍȋȍȘȉȖȊȣȑȥȒșȓȐȉȘȐșȋȍȘȞȖȋȈǴȈȒșȐȔȐȓȐȈȕȈ
dzȍȑȝȚȍȕȉȍȘȋșȒȖȋȖ ǷȖȚȍȘȚȖșȚȐ ȗȍȘȍȗȓȍȚȈ ȕȈȌȘȣȊ ț șȚȖȗȣ
ȒȖȘȍȠȒȈȊȘȍȔȍȕȕȣȍȗȧȚȕȈDzȖȕȚțȘȥȒșȓȐȉȘȐșȈȗȘȖșȓȍȎȐȊȈȍȚșȧ
ȕȈ ȗȘȖȚȐȊȖȗȖȓȖȎȍȕȕȖȑ șȚȘȈȕȐȞȍ ȜȖȘȏȈȞȈ ǫȘȈȜ ǸȖȠȍȓȐȕ
ȜȘȈȕȞțȏșȒȐȑ ȥȔȐȋȘȈȕȚ ȗȖȓȒȖȊȕȐȒȈȘȚȐȓȓȍȘȐșȚ șȖșȚȖȧȓ
ȗȘȐ ȠȚȈȉȍ ȊȍȓȒȕȧȏȧ ǴȐȝȈȐȓȈ ǷȈȊȓȖȊȐȟȈ ȔȍȎȌț ȗȘȖȟȐȔ
ȗȘȐȧȚȍȓȤșȚȊȖȊȈȓșdzȍȘȔȖȕȚȖȊȣȔ
ǷȘȖȊȍȕȈȕș ǴȈȒșȐȔȐȓȐȈȕ ǵȈȗȖȓȍȖȕ ǩȖȋȈȘȕȍ ȑ ȋȍȘȞȖȋ
dzȍȑȝȚȍȕȉȍȘȋșȒȐȑ ² ² șȣȕ ȗȈșȣȕȒȈ ǵȈȗȖȓȍȖȕȈ
ȉȣȓ ȎȍȕȈȚ ȕȈ ȊȍȓȐȒȖȑ ȒȕȧȎȕȍ ǴȈȘȐȐ ǵȐȒȖȓȈȍȊȕȍ ȌȖȟȍȘȐ
ȐȔȗȍȘȈȚȖȘȈ ǵȐȒȖȓȈȧ ,ǶșȚȈȊȐȓ ȗȖșȓȍ șȍȉȧ șțȡȍșȚȊȍȕȕȣȑ
șȓȍȌȊȘȈȏȓȐȟȕȣȝȖȉȓȈșȚȧȝȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐȉțȌȤȚȖȘȈȉȖȚȣȗȖ
ȋȈȓȤȊȈȕȖȗȓȈșȚȐȒȍȐȓȐȘțȒȖȊȖȌșȚȊȖǨȒȈȌȍȔȐȍȑȝțȌȖȎȍșȚȊȊ
ǷȍȚȍȘȉțȘȋȍDzȕȐȋȐȐȏȍȋȖȉȐȉȓȐȖȚȍȒȐȖȟȍȕȤȘȍȌȒȐ
ǩȐȉȓȐȖȚȍȒȈ DzǵȈȘȣȠȒȐȕȈ ȕȈ ȜȘȧȏ ǵȍșțȡȍșȚȊȍȕȕȣȍ
ȗȖȚȍȘȚȖșȚȐȗȍȘȍȗȓȍȚȈȊȘȍȔȍȕȕȣȍȗȧȚȕȈ
ǨȊȚȖȘ ± ȉȣȊȠȐȑ ȈȒȚȍȘ ǴȐȝȈȑȓȖȊșȒȖȋȖ ȚȍȈȚȘȈ Ȋ ǹȈȕȒȚ
ǷȍȚȍȘȉțȘȋȍ ± ȖȗȐșȣȊȈȍȚ șȊȖȦ ȎȐȏȕȤ Ȋ ǸȖșșȐȐ șȖȖȉȡȈȧ
ȓȦȉȖȗȣȚȕȍȑȠȐȍ ȉȣȚȖȊȣȍ Ȑ ȗȖȓȐȚȐȟȍșȒȐȍ ȗȖȌȘȖȉȕȖșȚȐ
ȏȈȖȌȕȖȗȖȓȍȔȐȏȐȘțȧșDzȦșȚȐȕȖȔ
ǷȘȖȊȍȕȈȕș ȗȖȊȐȌȐȔȖȔț DzȐȘȐȓȓ ǴȐȝȈȑȓȖȊȐȟ ǵȈȘȣȠȒȐȕ
² ȘțșșȒȐȑ ȊȖȍȕȈȟȈȓȤȕȐȒ ȋȍȕȍȘȈȓȔȈȑȖȘ
țȟȈșȚȕȐȒȊȖȑȕșǵȈȗȖȓȍȖȕȖȔǷȘȈȊȕțȒȗȍȘȊȖȋȖȋțȉȍȘȕȈȚȖȘȈ
ǷȍȚȍȘȉțȘȋȈ DzǨ ǵȈȘȣȠȒȐȕȈ ȉȘȈȚ ȌȍȒȈȉȘȐșȚȈ ǴȐȝȈȐȓȈ
ǴȐȝȈȑȓȖȊȐȟȈǵȈȘȣȠȒȐȕȈ
700/800 €
132 — CACHET PERSONNEL D’ANATOLE DEMIDOFF,
1ER PRINCE DE SAN DONATO (1812-1870).
Acier. Long. 7,4 cm.
dzȐȟȕȈȧ ȗȍȟȈȚȤ ǨȕȈȚȖȓȐȧ ǵȐȒȖȓȈȍȊȐȟȈ ǬȍȔȐȌȖȊȈ
ȒȕȧȏȧǹȈȕǬȖȕȈȚȖ²
ǹȚȈȓȤȋȘȈȊȐȘȖȊȒȈȔȖȕȚȐȘȖȊȒȈǸȈȏȔȍȘȝșȔǹȖȌȍȘȎȐȚ
șȘȈȏț ȟȍȚȣȘȍ ȊȍȘșȐȐ ȓȐȟȕȣȝ ȗȍȟȈȚȍȑ ǫȍȘȉ Ȑ ȌȍȊȐȏ
ǬȍȔȐȌȖȊȣȝǪȣȊȍȌȍȕȕțȦȊȧȏȤȦȕȈȌȗȐșȤdzȐȟȕȈȧȗȍȟȈȚȤ
ǨȕȈȚȖȓȐȧǵȐȒȖȓȈȍȊȐȟȈǬȍȔȐȌȖȊȈȐȊȍȕȏȍȓȧǨǬ
ǷȘȖȊȍȕȈȕș ǨȕȈȚȖȓȐȑ ǵȐȒȖȓȈȍȊȐȟ ǬȍȔȐȌȖȊ ²
ȘțșșȒȐȑ Ȑ ȜȘȈȕȞțȏșȒȐȑ ȔȍȞȍȕȈȚ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȣȑ
șȚȈȚșȒȐȑșȖȊȍȚȕȐȒȒȕȧȏȤǹȈȕǬȖȕȈȚȖ
3 500/4 000 €
1 500/2 000 €
131 — [CYRILLE NARISCHKINE (1785-1857)]
Russie et Pologne. Mosaïque historique, politique, littéraire
et anecdotique.
Paris, A. Appert, septembre 1847.
Relié avec : La Nicolaïde, ou le Tsar et la Russie. Poème en quatre
chants, hommage à Sa Majesté impériale Nicolas Ier, empereur de
toutes les Russies, et à sa Majesté Impériale Alexandra Féodorovna.
Paris, avril 1839.
>ǬȍȊȖǹȍȕǼȍȓȐȒșǼǴǸȖșșȐȧȐǷȖȓȤȠȈǴȖȏȈȐȒȈ
ȐșȚȖȘȐȟȍșȒȈȧ ȗȖȓȐȚȐȟȍșȒȈȧ ȓȐȚȍȘȈȚțȘȕȈȧ Ȑ
ȈȕȍȒȌȖȚȐȟȍșȒȈȧǷȈȘȐȎ@
ǷȘȐȗȓȍȚ >ǬȍȊȖǹȍȕǼȍȓȐȒș ǼǴ ǵȐȒȖȓȈȐȈȌȈ ȐȓȐ ȞȈȘȤ Ȑ
ǸȖșșȐȧǷȖȥȔȈȊȝȗȍșȕȧȝȗȖȌȕȖȠȍȕȐȍȍȐȊǵȐȒȖȓȈȦ,
ȐȔȗȍȘȈȚȖȘțȊșȍȘȖșșȐȑșȒȖȔțȐȍȐȊǨȓȍȒșȈȕȌȘȍǼȍȌȖȘȖȊȕȍ
ǷȈȘȐȎ@
șșȔ±ȀȘȐȜȚȖȊȈȧȐȏȌȖȉȓȖȎȒȈșȖȝȘȈȕȍȕȈ
ȗȖȌ ȘȖșȒȖȠȕȣȔ șȖșȚȈȊȕȣȔ ȗȍȘȍȗȓȍȚȖȔ ȥȗȖȝȐ DzȘȣȠȒȐ
ȖȒȓȍȍȕȣ ȉțȔȈȋȖȑ ȗȖȌ ȔȘȈȔȖȘ DzȖȘȍȠȖȒ Ȑȏ ȒȖȘȐȟȕȍȊȖȑ
ȔțȠȚȐȘȖȊȈȕȕȖȑ ȒȖȎȐ ǵȈ ȒȖȘȍȠȒȍ ȕȈȒȓȍȑȒȈ Ȑȏ ȒȘȈșȕȖȑ
ȒȖȎȐșȕȈȏȊȈȕȐȍȔȒȕȐȋȐȏȖȓȖȚȖȔȕȈȒȓȍȑȒȈȐȏȟȍȘȕȖȑȒȖȎȐ
șȐȕȊȍȕȚȈȘȕȣȔȕȖȔȍȘȖȔȏȖȓȖȚȖȔȉȐȕȚȖȊȥȓȍȔȍȕȚȣ
ȖȘȕȈȔȍȕȚȈ ȏȖȓȖȚȖȔ Ȑ ȚȐșȕȍȕȣȑ ȏȖȓȖȚȖȔ șțȗȍȘȥȒșȓȐȉȘȐș
&1 ǼȖȘȏȈȞȣ Ȑȏ ȉțȔȈȋȐ ȗȖȌ ȔȘȈȔȖȘ DzȘȈȠȍȕȈȧ ȋȖȓȖȊȒȈ
ǵȈȜȖȘȏȈȞȍȋȍȘȉȖȊȣȑȥȒșȓȐȉȘȐșǵȈȚȐȚȓȐșȚȍȠȚȈȔȗ
TAJAN - 40
133 — [ANATOLE DEMIDOFF, 1ER PRINCE DE SAN
DONATO (1812-1870)]
Sentiment de Napoléon sur le Christianisme.
Conversations religieuses recueillies à Sainte-Hélène par le Chevalier de
BEAUTERNE. Poissy, Olivier-Fulgence, 1845.
>ǴȣșȓȐ ǵȈȗȖȓȍȖȕȈ Ȗ ȝȘȐșȚȐȈȕșȚȊȍ ǩȍșȍȌȣ Ȗ
ȘȍȓȐȋȐȐ ȏȈȗȐșȈȕȕȣȍ ȕȈ ȖșȚȘȖȊȍ ǹȊȧȚȖȑ ǭȓȍȕȣ
ȒȈȊȈȓȍȘȖȔȌȍǩȖȚȍȘȕ@
;;;,,șșȔ±ǹȚȈȘȐȕȕȣȑșȖșȚȈȊȕȖȑȗȍȘȍȗȓȍȚ
ȒȘȣȠȒȐ ȖȒȓȍȍȕȣ ȉțȔȈȋȖȑ ȗȖȌ ȔȘȈȔȖȘ ȒȖȘȍȠȖȒ Ȑȏ ȈȓȖȋȖ
ȔȈȘȖȒȍȕȈ ǯȖȓȖȚȖȍ Ȑ ȝȖȓȖȌȕȖȍ ȚȐșȕȍȕȐȍ ȗȖ ȒȖȘȍȠȒț
DzȘȈȗȖȊȣȑ ȖȉȘȍȏ ȠȍȓȒȖȊȖȍ ȓȧșșȍ ǵȈ ȜȖȘȏȈȞȍ ȋȍȘȉȖȊȣȑ
ȥȒșȓȐȉȘȐș ǰȏ ǩȐȉȓȐȖȚȍȒȐ ǨȕȈȚȖȓȐȧ ǵȐȒȖȓȈȍȊȐȟȈ
ǬȍȔȐȌȖȊȈȖȟȍȕȤȘȍȌȒȐȑȐȕȈȒȓȍȑȒȈșȐȕȊȍȕȚȕȖȔȍȘȖȔǵȈ
ȠȔțȞȚȐȚțȓȍ ȠȚȈȔȗȥȒșȓȐȉȘȐș ǹȈȕǬȖȕȈȚȖ %LEOLRWKqTXH
GH 6DQ 'RQDWR ǵȍșțȡȍșȚȊȍȕȗȖȚȍȘȚȖșȚȐ ȗȍȘȍȗȓȍȚȈ
ȊȘȍȔȍȕȕȣȍȗȧȚȕȈ
ȅȒȏȍȔȗȓȧȘȣ Ȑȏ ȉȐȉȓȐȖȚȍȒȐ ǹȈȕǬȖȕȈȚȖ ș șȖȉșȚȊȍȕȕȣȔ
ȥȒșȓȐȉȘȐșȖȔǨȕȈȚȖȓȐȧǬȍȔȐȌȖȊȈȟȘȍȏȊȣȟȈȑȕȖȘȍȌȒȐ
ǷȘȖȊȍȕȈȕș ǨȕȈȚȖȓȐȑ ǵȐȒȖȓȈȍȊȐȟ ǬȍȔȐȌȖȊ ²
ȘțșșȒȐȑ Ȑ ȜȘȈȕȞțȏșȒȐȑ ȔȍȞȍȕȈȚ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȣȑ
șȚȈȚșȒȐȑșȖȊȍȚȕȐȒȒȕȧȏȤǹȈȕǬȖȕȈȚȖ
2 500/3 000 €
ART RUSSE
131
130
132 (détails des matrices)
132
133
ART RUSSE
TAJAN - 41
134 — [PAUL DEMIDOFF, 2E PRINCE DE SAN DONATO]
LA FONTAINE, Jean de.
Œuvres complètes.
Paris, Dupont, 1826. 6 vol. in-8, reliures de l’époque en maroquin rouge
à long grain, chiffre couronné de Paul Demidoff au centre. Précieux
exemplaire.
dzȈȜȖȕȚȍȕǮȈȕȌȍ
>ǷȖȓȕȖȍșȖȉȘȈȕȐȍșȖȟȐȕȍȕȐȑǪȚȐȚȚ@±Ǻ
ȚȚ ƒ șȔ ± ǵȈ ȜȘȧȏ ǹ ȋȘȈȊȐȘȖȊȈȕȕȣȔ ȗȖȘȚȘȍȚȖȔ
ȈȊȚȖȘȈȊȚǪȠȍșȚȐȘȖșȒȖȠȕȍȑȠȐȝȗȍȘȍȗȓȍȚȈȝȚȖȋȖȊȘȍȔȍȕȐ
Ȑȏ ȒȘȈșȕȖȋȖ ȔȈȘȖȒȍȕȈ ǵȈ ȗȍȘȍȌȕȐȝ ȒȘȣȠȒȈȝ ȚȐșȕȍȕȣȍ
ȏȖȓȖȚȖȔ ȚȘȖȑȕȈȧ ȘȈȔȒȈ Ȑ Ȋ șȘȍȌȕȐȒȍ șțȗȍȘȥȒșȓȐȉȘȐș
ǷȈȊȓȈǷȈȊȓȖȊȐȟȈǬȍȔȐȌȖȊȈȐȕȐȞȐȈȓȣ3'ȗȖȌȋȘȈȜșȒȖȑ
ȒȖȘȖȕȖȑ ǵȈ ȒȖȘȍȠȒȈȝ ȚȐșȕȍȕȣȍ ȏȖȓȖȚȖȔ ȊȐȕȤȍȚȒȐ
ȕȈȏȊȈȕȐȍ ȒȕȐȋȐ Ȑ ȕȖȔȍȘ ȚȖȔȈ ȉȐȕȚȈ ǺȐșȕȍȕȣȍ ȏȖȓȖȚȖȔ
ȗȖȌȊȍȘȚȒȈ Ȑ ȉȖȘȌȦȘȣ ǺȘȖȑȕȖȑ ȏȖȓȖȚȖȑ ȖȉȘȍȏ ǯȍȓȍȕȖȍ
ȠȍȓȒȖȊȖȍ ȓȧșșȍ ǵȈ ȜȖȘȏȈȞȈȝ ȜȐȋțȘȕȣȑ ȥȒȓȐȉȘȐș ǮȈȒȈ
Ǹȍȕț ǵȈ ȠȔțȞȚȐȚțȓȈȝ ȠȚȈȔȗȥȒșȓȐȉȘȐș ǹȈȕǬȖȕȈȚȖ %LEOLRWKqTXH GH 6DQ 'RQDWR ǵȐȟȚȖȎȕȣȍ ȗȖȚȍȘȚȖșȚȐ Ȑ
ȏȈȋȘȧȏȕȍȕȐȧȗȍȘȍȗȓȍȚȖȊǪȍȓȐȒȖȓȍȗȕȣȑȥȒȏȍȔȗȓȧȘ
ǷȘȖȊȍȕȈȕș ǷȈȊȍȓ ǷȈȊȓȖȊȐȟ ǬȍȔȐȌȖȊ Ȗȑ ȒȕȧȏȤ ǹȈȕ
ǬȖȕȈȚȖ²ȗȘȖȔȣȠȓȍȕȕȐȒȐȉȓȈȋȖȚȊȖȘȐȚȍȓȤ
ȈȊȚȖȘ șȖȟȐȕȍȕȐȧ ǭȊȘȍȑșȒȐȑ ȊȖȗȘȖș Ȋ ǸȖșșȐȐ ǮȈȒ
ǸȍȕțȜȘȈȕȒȖȉȘȈȏȐȓȤșȒȐȑȉȐȉȓȐȖȜȐȓȉȣȓȐȏȊȍșȚȍȕșȊȖȍȑ
ȉȐȉȓȐȖȚȍȒȖȑȒȕȐȋȖȗțȚȍȠȍșȚȊȐȧȝ
6 000/8 000 €
élégante reliure et imprimé nominativement sur Hollande pour la
Duchesse de Camastra.
ǬȍȔȐȌȖȊǭȓȐȔǷȈȊȓȖȊȐȟ
>ǯȈȉȓțȎȌȍȕȤȧ@
ǷȈȘȐȎ±șșȔ±ǵȈȜȘȧȏǺȐȘȈȎȕțȔȐ
ȐȔȍȕȕȣȝ ȥȒȏ ȕȈ ȋȖȓȓȈȕȌșȒȖȑ ȉțȔȈȋȍ ± ȕȍ Ȍȓȧ ȗȘȖȌȈȎȐ ǵȈȠ
ȥȒȏ ȹ ș ȘțȒȖȗȐșȕȖȑ ȗȖȔȍȚȒȖȑ șȒȖȘȍȍ ȊșȍȋȖ ȘțȒȖȦ șȈȔȖȋȖ
ǭǬȍȔȐȌȖȊȈȌȓȧȋȍȘȞȖȋȐȕȐȌȍDzǨǴǨǹǺǸǨǰȏȌȈȚȖȉȓȖȎȒȈȊȌȊȍ
ȒȘȈșȒȐ Ȑ ȒȖȘȍȠȖȒ șȖȝȘȈȕȍȕȣ ȗȖȌ ȊȍȓȐȒȖȓȍȗȕȣȔ ȗȖȓțȒȖȎȈȕȣȔ
ȗȍȘȍȗȓȍȚȖȔȔȈșȚȍȘȈȆșșȍȘȈȠȐȘȖȒȐȍțȋȓȣȐȒȖȘȍȠȖȒȐȏșȐȕȍȋȖ
ȔȈȘȖȒȍȕȈ ȏȖȓȖȚȖȍ ȚȐșȕȍȕȐȍ ȕȈ ȒȖȘȍȠȒȍ ȏȖȓȖȚȈȧ ȋȖȓȖȊȒȈ
ȜȖȘȏȈȞȣȐȏȖȘȕȈȔȍȕȚȐȘȖȊȈȕȕȖȑȉțȔȈȋȐȠȍȓȒȖȊȖȍȓȧșșȍ
ǷȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȖ ȐȏȌȈȕȐȍ ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȖȑ ȒȕȐȋȐ ǭȓȐȔȈ
ǷȈȊȓȖȊȐȟȈ ǬȍȔȐȌȖȊȈ ȚȘȍȚȤȍȋȖ Ȓȕȧȏȧ ǹȈȕǬȖȕȈȚȖ
ǩțȌțȟȐ ȖȌȕȐȔ Ȑȏ ȉȖȋȈȚȍȑȠȐȝ ȓȦȌȍȑ ȗȓȈȕȍȚȣ ǭȓȐȔ
ǷȈȊȓȖȊȐȟ ȏȈȒȖȕȟȐȓ ǾȈȘșȒȖșȍȓȤșȒȐȑ dzȐȞȍȑ ȗȖșȚțȗȐȓ
ȕȈ ȌȐȗȓȖȔȈȚȐȟȍșȒțȦ șȓțȎȉț ȕȖ Ȓ ȒȈȘȤȍȘȍ ȖȚȕȖșȐȓșȧ
ȓȍȋȒȖȔȣșȓȍȕȕȖ ȗȘȍȌȗȖȟȐȚȈȧ ȊșȍȊȖȏȔȖȎȕȣȍ ȝțȌȖȎȍșȚȊȈ
ȗȖșȍȡȍȕȐȧșȈȓȖȕȖȊșȊȖȐȝȌȘțȏȍȑȐȕȈȒȖȕȍȞȗȐșȈȕȐȍșȚȐȝȖȊ
ȕȈ ȜȘȈȕȞțȏșȒȖȔ ȧȏȣȒȍ ǸȍȊȖȓȦȞȐȧ ȏȈșȚȈȓȈ ȍȋȖ Ȋ ǫȘȍȞȐȐ
ȋȌȍ Ȗȕ șȖșȚȖȧȓ ȗȖșȓȈȕȕȐȒȖȔ ǺȈȒ Ȗȕ Ȑ ȖșȚȈȓșȧ ȎȐȚȤ Ȋ
ǫȘȍȞȐȐțȔȍȘȈǨȜȐȕȈȝȗȖȝȖȘȖȕȍȕȗȘȐǺȘȖȐȞȒȖȑȗȖșȖȓȤșȒȖȑ
ȞȍȘȒȊȐ ǷȖșȓȍ ȍȋȖ șȔȍȘȚȐ ȊȐȓȓȈ ǹȈȕǬȖȕȈȚȖ ȗȍȘȍȠȓȈ Ȓ
ȜȓȖȘȍȕȚȐȑșȒȖȑȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȞȐȐǵȈǭȓȐȔȍǷȈȊȓȖȊȐȟȍȘȖȌ
ȒȕȧȏȍȑǹȈȕǬȖȕȈȚȖȗȘȐșȍȒșȧ
ǷȘȖȊȍȕȈȕș ǸȖȏȈ ǵȍȑ ȋȍȘȞȖȋȐȕȧ Ȍȍ DzȈȔȈșȚȘȈ ± ȝȖȏȧȑȒȈ ȐȏȊȍșȚȕȖȋȖ ȓȐȚȍȘȈȚțȘȕȖȝțȌȖȎȍșȚȊȍȕȕȖȋȖ
șȈȓȖȕȈȊǷȈȘȐȎȍȗȍȘȍȌǷȍȘȊȖȑȔȐȘȖȊȖȑȊȖȑȕȖȑȉȐȉȓȐȖȜȐȓ
135 — [PAUL DEMIDOFF, 2E PRINCE DE SAN DONATO]
THENARD, L.J., Baron.
Traité de Chimie élémentaire, théorique et pratique : Atlas.
Paris, Chochard, 1835.
>ǺȍȕȈȘdzǮȉȈȘȖȕǺȘȈȒȚȈȚȗȖȝȐȔȐȐǨȚȓȈș@
șȓȋȘȈȊȚȈȉȓREORQJƒșȔ±ǹȚȈȘȐȕȕȣȑȞȍȓȤȕȖȒȖȎȈȕȣȑ
ȗȍȘȍȗȓȍȚșȏȖȓȖȚȣȔȚȐșȕȍȕȐȍȔȗȖȖȉȍȐȔȒȘȣȠȒȈȔȐȒȖȘȍȠȒțǪ
șȘȍȌȕȐȒȍ ȗȍȘȍȌȕȍȑ ȒȘȣȠȒȐ ȚȐșȕȍȕȣȑ ȏȖȓȖȚȖȔ șțȗȍȘȥȒșȓȐȉȘȐș
ǷȈȊȓȈ ǷȈȊȓȖȊȐȟȈ ǬȍȔȐȌȖȊȈ ȐȕȐȞȐȈȓȣ 3' ȗȖȌ ȋȘȈȜșȒȖȑ
ȒȖȘȖȕȖȑǵȈȜȖȘȏȈȞȍȋȍȘȉȖȊȣȑȥȒșȓȐȉȘȐșȒȕȧȏȧǸȖȓȈȕȈǩȖȕȈȗȈȘȚȈ
%LEOLRWKqTXH GX SULQFH 5RODQG %RQDSDUWH ǵȈ ȚȐȚ
ȓȐșȚȍȠȚȈȔȗȥȒșȓȐȉȘȐșǹȈȕǬȖȕȈȚȖ%LEOLRWKqTXHGH6DQ'RQDWR
ǺȘȖȑȕȖȑȏȖȓȖȚȖȑȖȉȘȍȏǷȖȚȍȘȚȖșȚȐȐȏȈȋȘȧȏȕȍȕȐȧȗȍȘȍȗȓȍȚȈ
ȊȘȍȔȍȕȕȣȍȗȧȚȕȈ
ǷȘȖȊȍȕȈȕș ǷȈȊȍȓ ǷȈȊȓȖȊȐȟ ǬȍȔȐȌȖȊ Ȗȑ ȒȕȧȏȤ ǹȈȕ
ǬȖȕȈȚȖ²ȗȘȖȔȣȠȓȍȕȕȐȒȐȉȓȈȋȖȚȊȖȘȐȚȍȓȤ
ȈȊȚȖȘ șȖȟȐȕȍȕȐȧ ǭȊȘȍȑșȒȐȑ ȊȖȗȘȖș Ȋ ǸȖșșȐȐ ǸȖȓȈȕ
ǵȈȗȖȓȍȖȕ ǩȖȕȈȗȈȘȚ ± ȋȍȖȋȘȈȜ Ȑ ȉȖȚȈȕȐȒ
ȗȖȚȖȔȖȒdzȦșȤȍȕȈǩȖȕȈȗȈȘȚȈ
1 000/1 200 €
136 — [ELIM DEMIDOFF, 3E PRINCE DE SAN DONATO Rose Ney D’ELCHINGEN (1863-1938), DUCHESSE
DE CAMASTRA]
DEMIDOFF, Elim Pavlovich.
Les Égarements.
Paris, Typographie Philippe Renouard, 1809 [sic, 1909]. Tirage à
150 exemplaires, tous hors-commerce. Celui-ci est revêtu d’une
TAJAN - 42
800/1 000 €
137 — [NICOLAS II DE RUSSIE (1868-1918)
- PRINCESSE GALITZINE]
RABELAIS, François.
Œuvres.
Paris, Th. Desoer, 1820. Bel exemplaire finement relié par Thouvenin
avec ex-libris du tsar Nicolas II (d’après Armin Baron von Fölkersahm),
dernier empereur de Russie, et celui de la princesse V. Galitzine.
ǸȈȉȓȍǼȘȈȕșțȈ
>ǹȖȟȐȕȍȕȐȧ@
șȐȓ ȓȜȘȖȕȚȗȖȘȚȘ ȓȐȓ ƒ șȔ ǵȈ ȜȘȧȏ ǷȘȍȓȍșȚȕȣȍ ȒȈȘȚȐȕȒȐ ȕȈ ȖȚȌȍȓȤȕȣȝ ȓȐșȚȈȝ
ȗȍȘȍȓȖȎȍȕȕȣȍ
ȏȈȡȐȚȕȖȑ
ȉțȔȈȋȖȑ
ǪȍȓȐȒȖȓȍȗȕȣȑ
ȗȖȌȗȐșȕȖȑ ȗȍȘȍȗȓȍȚ Ȑȏ șȐȕȍȋȖ ȔȈȘȖȒȍȕȈ ș ȏȖȓȖȚȣȔ Ȑ
ȝȖȓȖȌȕȣȔ ȚȐșȕȍȕȐȍȔ ȗȖ ȖȉȍȐȔ ȒȘȣȠȒȈȔ Ȑ ȒȖȘȍȠȒț ș
ȏȖȓȖȚȖȚȐșȕȍȕȣȔȐ ȗȖȌȊȍȘȚȒȈȔȐ Ȑ ȉȖȘȌȦȘȖȔ ± ȘȈȉȖȚȣ
ȏȕȈȔȍȕȐȚȖȋȖ ȜȘȈȕȞțȏșȒȖȋȖ ȗȍȘȍȗȓȍȚȟȐȒȈ ȊȍȒȈ ǮȖȏȍȜȈ
ǺțȊȍȕȥȕȈ ǵȈ ȜȖȘȏȈȞȍ ȋȍȘȉȖȊȣȑ ȥȒșȓȐȉȘȐș Ȓȕȧȏȍȑ
ǫȖȓȐȞȣȕȣȝǵȈșȊȖȉȖȌȕȣȝȓȐșȚȈȝȊȕȈȟȈȓȍȒȕȐȋȐ
ȠȚȈȔȗȖȊȣȑ ȥȒșȓȐȉȘȐș ȒȕȧȎȕȣ Ǫ ǫȖȓȐȞȣȕȖȑ 3HVVH 9
*$/,7=,1(
ȊȍȕȏȍȓȤȕȣȑ ȥȒșȓȐȉȘȐș ȐȔȗȍȘȈȚȖȘȈ ǵȐȒȖȓȈȧ ,, ȘȈȉȖȚȣ
ȉȈȘȖȕȈǨȘȔȐȕȈǼȨȓȤȒȍȘȏȈȔȈ
ǵȐȟȚȖȎȕȣȍȗȖȚȍȘȚȖșȚȐȗȍȘȍȗȓȍȚȈ
2 500/3 000 €
ART RUSSE
134
136
135
137
ART RUSSE
TAJAN - 43
138 — [Anna SERGUEÏEVNA CHEREMETEFF ET Serge
DMITRIÉVITCH CHEREMETEFF]
SUE, Eugène.
Les Mystère de Paris.
Paris, Librairie de Charles Gosselin, 1843-1844. 4 vol. in-4. Première
édition illustrée.
ǹȦȅȎȍȕ
>ǷȈȘȐȎșȒȐȍȚȈȑȕȣǪȝȚȚ@±Ǻ
Ț Ȗ șȔ ± ǵȈ ȜȘȧȏ Ǫ ȝ ȐȓȓȦșȚȘȐȘȖȊȈȕȕȣȝ
ȒȈȘȚȖȕȈȎȕȣȝ ȗȍȘȍȗȓȍȚȈȝ DzȈȘȚȐȕȒȐ ȋȘȈȊȦȘȈ ȕȈ ȌȍȘȍȊȍ
Ȋ șȚȐȓȍ ǫǬȖȘȍ ǵȈ ȜȖȘȏȈȞȍ ȒȈȎȌȖȋȖ ȚȖȔȈ ȌȊȈ ȋȍȘȉȖȊȣȝ
ȥȒșȓȐȉȘȐșȈ ȀȍȘȍȔȍȚȍȊȣȝ ǰȏ ȒȕȐȋ ȋȘȈȜȐȕȐ Ǩȕȕȣ
ǹȍȘȋȍȍȊȕȣ ȀȍȘȍȔȍȚȍȊȖȑ ǰȏ ȒȕȐȋ ȋȘȈȜȈ ǹȍȘȋȍȧ
ǬȔȐȚȘȐȍȊȐȟȈ ȀȍȘȍȔȍȚȍȊȈ 'HXV FRQVHUYDW RPQLD
ȖȗȐșȈȕ ǰȊȈșȒ , FȚȘ ǷȖȚȍȘȚȖșȚȐ ȗȍȘȍȗȓȍȚȖȊ ǷȍȘȊȖȍ
ȐȓȓȦșȚȘȐȘȖȊȈȕȕȖȍ ȐȏȌȈȕȐȍ ȏȕȈȔȍȕȐȚȖȋȖ ȈȊȈȕȚȦȘȕȖȋȖ
ȘȖȔȈȕȈ
DzȈȒ țȒȈȏȣȊȈȍȚ Ǫȇ ǨȌȈȘȦȒȖȊ ǸȍȌȒȐȍ ȘțșșȒȐȍ ȒȕȐȎȕȣȍ
ȏȕȈȒȐ ǴȖșȒȊȈ ȋ ȉȐȉȓȐȖȚȍȒȈ ǨǹȀȍȘȍȔȍȚȍȊȖȑ
șȖșȚȈȊȓȧȓȈșȤ Ȋ ȝ ȋȋ Ȑ ȐȔȍȓȈ ȖȒȖȓȖ ȚȖȔȖȊ
ȊȗȖșȓȍȌșȚȊȐȐȊȖȠȓȈȊșȖșȚȈȊȉȐȉȓȐȖȚȍȒȐǹǬȀȍȘȍȔȍȚȍȊȈȊ
ǷȍȚȍȘȉțȘȋȍ
ǷȘȖȊȍȕȈȕșȋȘȈȜȐȕȧǨȕȕȈǹȍȘȋȍȍȊȕȈȀȍȘȍȔȍȚȍȊȈ
ȋȘȈȜǹȍȘȋȍȑǬȔȐȚȘȐȍȊȐȟȀȍȘȍȔȍȚȍȊ
ȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȣȑȌȍȧȚȍȓȤȐșȚȖȘȐȒȒȖȓȓȍȒȞȐȖȕȍȘșȚȈȘȠȐȑ
ȊȋȘȈȜșȒȖȔȘȖȌțȀȍȘȍȔȍȚȍȊȣȝ
800/1 000 €
138
LIVRES ANCIENS ET MODERNES
Dzǵǰǫǰ
TAJAN - 44
ART RUSSE
ROSSICA MIRABILIA
ǬǰǪǵǨȇǸǶǹǹǰDzǨ
139 — INSTRUCTION DE SA MAJESTÉ IMPÉRIALE
CATHERINE II.
Pour la commission chargée de dresser le projet d’un nouveau code de lois.
St. Pétersbourg, de l’imp. de l’Académie des Sciences, 1770.
ǭȒȈȚȍȘȐȕȈ,,ȐȔȗ
ǵȈȒȈȏ ȍȧ ȐȔȗȍȘȈȚȖȘșȒȈȋȖ ȊȍȓȐȟȍșȚȊȈ ǭȒȈȚȍȘȐȕȣ
ǪȚȖȘȣȧ șȈȔȖȌȍȘȎȐȞȣ ȊșȍȘȖșșȐȑșȒȐȧ ȌȈȕȕȣȑ
DzȖȔȐșșȐȐȖșȖȟȐȕȍȕȐȐȗȘȖȍȒȚȈȕȖȊȈȋȖțȓȖȎȍȕȐȧ
ǹǷȉȗȘȐǰȔȗǨȒȈȌȕȈțȒ>@șȐȓƒșȔ
±ǰȏȧȡȕȣȍȋȘȈȊȐȘȖȊȈȕȕȣȍȕȈșȚȈȓȐȊȐȕȤȍȚȣȐȒȖȕȞȖȊȒȐ±ȗȖ
ȘȐșȈȒȈȌȍȔȐȒȈȀȚȍȓȐȕȈȊȣȗȖȓȕȍȕȣǸȖȚȖȔǰȏȌșțȡȍșȚȊțȍȚ
Ȋ ȚȘȍȝ ȊȈȘȐȈȕȚȈȝ ȖȚȓȐȟȈȦȡȐȝșȧ ȗȖȌȗȐșȧȔȐ ȋȘȈȊȍȘȈ ȕȈ ș
ǵȈȠȥȒȏȖȚȕȖșȐȚșȧȒȗȍȘȊȖȔțȊȈȘȐȈȕȚțȖȌȐȕȈȒȖȊȣȍ
ȗȖȌȗȐșȐ ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȕȣȍ ȋȖȘȐȏȖȕȚȈȓȤȕȖ ǰȏȌȈȕȐȍ ș ȚȐȚțȓȤȕȣȔȐȓȐșȚȈȔȐȕȈȘțșȓȈȚȕȍȔȐȜȘȧȏȣȒȈȝǷȖȓȕȣȑ
ȚȍȒșȚǵȈȒȈȏȈșȖȌȍȘȎȈȡȐȑǽǽ,,ȋȓȈȊȣǵȈȗȍȟȈȚȈȕȕȈȟȍȚȣȘȍȝ
țȒȈȏȈȕȕȣȝ ȧȏȣȒȈȝ ȗȈȘȈȓȓȍȓȤȕȖ ǺȐȘȈȎ ȥȒȏ ǹȔ ǹDz
;9,,, Ǻ ǹ Ǫ șȚȈȘȐȕȕȖȔ ȞȍȓȤȕȖȒȖȎȈȕȖȔ ȗȍȘȍȗȓȍȚȍ
ș ȚȐșȕȍȕȐȍȔ ȏȖȓȖȚȖȔ Ȑ ȉȐȕȚȈȔȐ ȕȈ ȒȖȘȍȠȒȍ DzȘȈȠȍȕȕȣȍ
ȒȘȈșȕȣȍ ȖȉȘȍȏȣ ǷȖȚȍȘȚȖșȚȐ ȗȍȘȍȗȓȍȚȈ ȚȘȍȡȐȕȈ ȔȍȎȌț
ȗȍȘȍȌȕȍȑȒȘȣȠȒȖȑȐȒȖȘȍȠȒȖȔșȚȘȈȕȐȞȣȟȐșȚȣȍ
ȅȚȖ ȐȏȌȈȕȐȍ ǵȈȒȈȏȈ ȗȖ ȟȐșȓț ȟȍȚȊȍȘȚȖȍ ȗȘȐȏȕȈȍȚșȧ
ȓțȟȠȐȔǪǪȍȘȍȡȈȋȐȕ
ǹȖȗȐȒȖȊ ǷȓȈȊȐȓȤȡȐȒȖȊ ǹȔȐȘȌȐȕ ǩțȘȞȍȊ
ǫțȉȍȘȚȐ , ǩȐȚȖȊȚ ǶȉȖȓȤȧȕȐȕȖȊ ǪȍȘȍȡȈȋȐȕ)HNXODǹDz;9,,,
139
3 000/3 500 €
140 — KING, John Glen.
The Rites and Ceremonies of the Greek Church in Russia ;
Containing an Account of Its Doctrine, Worship, and
Discipline.
London, W. Owen, etc., 1772.
DzȐȕȋǰȖȈȕȕǫȓȍȕ
>ǶȉȘȧȌȣ Ȑ șȓțȎȉȣ ǸțșșȒȖȑ ǷȘȈȊȖșȓȈȊȕȖȑ ȞȍȘȒȊȐ ǹ
ȖȗȐșȈȕȐȍȔȍȍȌȖȋȔȈȚȖȊȉȖȋȖșȓțȎȍȕȐȧȐȉȓȈȋȖȟȐȕȐȧ@
>@ ;,; >@ >@ ș ȓȘȈȏȊȜȘȖȕȚȐȓ ȓȐȓ ƒ șȔ
± ǵȈ Ȉȕȋȓȧȏ ǰȏȌȈȕȐȍ ș ȊȍȓȐȒȖȓȍȗȕȣȔȐ ȋȘȈȊȦȘȈȔȐ ȖȟȍȕȤ
ȝȖȘȖȠȍȋȖ ȖȚȚȐșȒȈ ȕȈ ȔȍȌȐ ȘȈȉȖȚȣ 3 0D]HOO ǵȈ ȚȐȚȓȐșȚȍ
ȋȘȈȊȐȘȖȊȈȕȕȈȧ ȊȐȕȤȍȚȒȈ ș ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍȔ ȈȊȍȘșȈ Ȑ ȘȍȊȍȘșȈ
ȔȍȌȈȓȐȊȟȍșȚȤȚȖȘȎȍșȚȊȍȕȕȖȑȏȈȒȓȈȌȒȐǰșȈȈȒȐȍȊșȒȖȋȖșȖȉȖȘȈȗȖ
ȗȘȖȍȒȚț ǸȐȕȈȓȤȌȐ ȈȊȋțșȚȈ ȋȖȌȈ ǼȘȖȕȚȐșȗȐș ȘȈșȒȓȈȌȕȖȍ
ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍǹȔȖȓȤȕȖȋȖǪȖșȒȘȍșȍȕȐȧǽȘȐșȚȖȊȈǹȖȉȖȘȈȗȖȗȘȖȍȒȚț
ǸȈșȚȘȍȓȓȐ ȝ șȔ Ǫ ȞȍȓȤȕȖȒȖȎȈȕȖȔ ȗȍȘȍȗȓȍȚȍ ȥȗȖȝȐ
ǷȘȖȜȍșșȐȖȕȈȓȤȕȈȧ ȘȍșȚȈȊȘȈȞȐȧ ȗȍȘȍȗȓȍȚȈ ȏȈȔȍȕȈ ȒȖȘȍȠȒȈ
ȘȍȌȒȐȍȊȘȍȔȍȕȕȣȍȗȧȚȕȈǶȚȓȐȟȕȣȑȥȒȏșȠȐȘȖȒȐȔȐȗȖȓȧȔȐ
ǨȊȚȖȘ ȔȕȖȋȐȍ ȋȖȌȣ ȗȘȖȎȐȊȠȐȑ Ȋ ǹȈȕȒȚǷȍȚȍȘȉțȘȋȍ Ȋ
ȒȈȟȍșȚȊȍȒȈȗȍȓȓȈȕȈȈȕȋȓȐȑșȒȖȑȜȈȒȚȖȘȐȐȏȈȐȕȚȍȘȍșȖȊȈȓșȧ
ȖȉȘȧȌȈȔȐȐȎȐȏȕȤȦǸțșșȒȖȑȗȘȈȊȖșȓȈȊȕȖȑȞȍȘȒȊȐǰȚȖȋȖȔ
ȍȋȖȚȘțȌȖȊșȚȈȓȈȌȈȕȕȈȧȒȕȐȋȈȒȖȚȖȘȈȧȍȡȍȌȖȓȋȖȍȊȘȍȔȧȗȖ
ȋȓțȉȐȕȍ Ȑ ȕȈțȟȕȖȑ ȌȖșȚȖȊȍȘȕȖșȚȐ ȕȍ ȐȔȍȓȈ șȍȉȍ ȘȈȊȕȣȝ Ȋ
ȏȈȗȈȌȕȖȑȓȐȚȍȘȈȚțȘȍ
140
1 000/1 200 €
ART RUSSE
TAJAN - 45
141 — COXE, William.
Travels in Poland, Russia, Sweden, and Denmark.
Illustrated with charts and engravings. In three volumes.
London : printed by Luke Hansard for T. Cadell, 1803.
Exemplaire unique enrichi de plus de 50 planches, dont deux gravures
enluminées d’après Alexandre ORLOWSKI tirées des " Russian Cries "
(Londres, 1809).
DzȖȒșǪȐȓȤȧȔ
>ǷțȚȍȠȍșȚȊȐȧ ȗȖ ǷȖȓȤȠȍ ǸȖșșȐȐ ȀȊȍȞȐȐ Ȑ ǬȈȕȐȐ
ǰȓȓȦșȚȘȐȘȖȊȈȕȣȚȈȉȓȐȞȈȔȐȐȋȘȈȊȦȘȈȔȐǪȝȚȚ@Ǻ
Ǻ;,,>@șȓȐȓȗȖȘȚȘȗȓȈȕȒȈȘȚȓȐȓȌȖȉȈȊȓȍȕȕȣȍ
ȊȓȈȌȍȓȤȞȍȔȐȏȌȘȐȏȌȈȕȐȑȥȗȖȝȐ
Ǻ>@șȓȊȚȟȗȖȘȚȘȍȚǷȈȊȓȈ,ȊȗȖȓȕȣȑȘȖșȚșȒȈȘȚȐȕȣ
ǷǿțȒȐȕȈȓȐȓȌȖȉȈȊȓȍȕȕȣȍȊȓȈȌȍȓȤȞȍȔȐȏȌȘȐȏȌȈȕȐȑȥȗȖȝȐ
Ǻ>@>@șȓȐȓȗȖȘȚȘȗȓȈȕȒȈȘȚȓȐȓ
ȌȖȉȈȊȓȍȕȕȣȍ ȊȓȈȌȍȓȤȞȍȔ Ȑȏ ȌȘȐȏȌȈȕȐȑ ȥȗȖȝȐ Ȋ Țȟ ȌȊȍ
ȋȘȈȊȦȘȣȕȈȔȍȌȐǨǶǶǸdzǶǪǹDzǶǫǶșȘțȟȕȖȑȈȒȊȈȘȍȓȤȕȖȑ
ȘȈșȒȘȈșȒȖȑ Ȑȏ șȍȘȐȐ ǸțșșȒȐȍ țȓȐȟȕȣȍ ȚȐȗȣ ȐȏȌȈȕȕȣȍ Ȋ
dzȖȕȌȖȕȍȊȋ
Ǫ ȝ ȞȒȖȎȈȕȣȝ ȗȍȘȍȗȓȍȚȈȝ ȥȗȖȝȐ ș ȏȖȓȖȚȣȔ ȚȐșȕȍȕȐȍȔ
ȗȖ ȒȘȣȠȒȈȔ ȜȐȋțȘȕȈȧ ȘȈȔȒȈ Ȑ ȒȖȘȍȠȒț ȕȈȏȊȈȕȐȍ
ȚȖȔȐȏȈȞȐȧ ȊȐȕȤȍȚȒȐ ǼȖȘȏȈȞȣ Ȑȏ ȉțȔȈȋȐ ȗȖȌ ȔȘȈȔȖȘ
ǺȐșȕȍȕȣȍ ȏȖȓȖȚȖȔ ȉȖȘȌȦȘ Ȑ ȗȖȌȊȍȘȚȒȈ ǷȖȚȍȘȚȖșȚȐ
ȗȍȘȍȗȓȍȚȖȊ ȊȘȍȔȍȕȕȣȍ ȗȧȚȕȈ ǻȕȐȒȈȓȤȕȣȑ ȊȓȈȌȍȓȤȟȍșȒȐȑ
ȥȒȏȍȔȗȓȧȘșȠȐȘȖȒȐȔȐȗȖȓȧȔȐ
3 000/4 000 €
142 — CLERC, Nicolas-Gabriel, DIT LE CLERC.
Histoire physique, morale, civile et politique de la Russie
ancienne [et moderne].
Paris, Versailles Frouillé, Blaizot 1783-[1794]. 6 vol. in-4. Sans l’Atlas.
141
dzȍȒȓȍȘȒǵȐȒȖȓȈǫȈȉȘȐȥȓȤ
>ǰșȚȖȘȐȧȜȐȏȐȟȍșȒȈȧȕȘȈȊșȚȊȍȕȕȈȧȋȘȈȎȌȈȕșȚȊȍȕȕȈȧȐ
ȗȖȓȐȚȐȟȍșȒȈȧǸȖșșȐȐȌȘȍȊȕȍȑȐȕȖȊȖȑǪȚȐȚȚ@±Ǻ
ȚȚȖșȔ±ǵȈȜȘȧȏǪȠȍșȚȐȞȒȖȎȈȕȣȝȗȍȘȍȗȓȍȚȈȝ
ȥȗȖȝȐȚȐșȕȍȕȈȧȏȖȓȖȚȖȔȘȈȔȒȈȗȖȗȍȘȍȗȓȍȚȕȣȔȒȘȣȠȒȈȔȕȈ
ȒȖȘȍȠȒȍȕȈȒȓȍȑȒȐȐȏȒȘȈșȕȖȑȒȖȎȐșȕȈȏȊȈȕȐȍȔȐȕȖȔȍȘȖȔ
ȚȖȔȈ ȏȖȓȖȚȣȍ ȊȐȕȤȍȚȒȐ ȉȐȕȚȖȊ ǼȖȘȏȈȞȣ Ȑȏ ȉțȔȈȋȐ
ȗȖȌ ȔȘȈȔȖȘ ȀȍȓȒȖȊȖȍ ȓȧșșȍ ǷȖȔȐȔȖ ȔȕȖȋȖȟȐșȓȍȕȕȣȝ
ȋȘȈȊȐȘȖȊȈȕȕȣȝ ȕȈ ȔȍȌȐ ȒȈȘȚ ȗȖȘȚȘȍȚȖȊ ȚȈȉȓȐȞ ș
ȔȖȕȍȚȈȔȐȜȐȋțȘȈȔȐȐȗȘȖȟȕȈȖȚȌȓȐșȚȈȝ±ȋȘȈȊȐȘȖȊȈȕȕȣȍ
ȏȈșȚȈȊȒȐȐȒȖȕȞȖȊȒȐǷǭǸǪǶǭǰǯǬǨǵǰǭǶȟȍȕȤȖȗȘȧȚȕȣȑ
ȥȒȏȍȔȗȓȧȘ
2 500/3 000 €
143 — SURVEY OF THE RUSSIAN EMPIRE
According to Its Present Newly Regulated State, Divided
Into Different Governments : By Capt. Sergey PLESCHEEF.
London, J. Debrett, 1792.
ǷȓȍȡȍȍȊǹȍȘȋȍȑǰȊȈȕȖȊȐȟ
>ǶȉȖȏȘȍȕȐȍ ǸȖșșȐȑșȒȐȧ ȐȔȗȍȘȐȐ Ȋ ȕȣȕȍȠȕȍȔ ȍȧ
ȕȖȊȖțșȚȘȖȍȕȕȖȔ șȖșȚȖȧȕȐȐ ǻȟȐȕȍȕȕȖȍ ȋ ȜȓȖȚȈ
ȒȈȗȐȚȈȕȖȔ ǹȍȘȋȍȍȔ ǰȊȈȕȖȊȐȟȍȔ ǷȓȍȡȍȍȊȣȔ ǹ ȋȖ
ȗȍȚȍȘȉțȘȋșȒȖȋȖȐȏȌȈȕȐȧȗȍȘȍȊȍȌȍȕȕȖȍșșțȡȍșȚȊȍȕȕȣȔȐ
142
TAJAN - 46
ART RUSSE
ȌȖȉȈȊȓȍȕȐȧȔȐȇȒȖȊȖȔǹȔȐȘȕȖȊȣȔ@
;;,9 >@ ș ȓ ȘȈșȒȓȐȓ ȒȈȘȚ ƒ șȔ ± ǵȈ
Ȉȕȋȓȧȏ Ǫ ȞȍȓȤȕȖȒȖȎȈȕȖȔ ȗȍȘȍȗȓȍȚȍ ȥȗȖȝȐ ș ȚȐșȕȍȕȐȍȔ
ȗȖ ȒȖȘȍȠȒț ǹ ȋȘȈȊȐȘȖȊȈȕȕȣȔȐ ȘȈȏȊȖȘȖȚȕȣȔȐ ȒȈȘȚȖȑ
ǸȖșșȐȑșȒȖȑ ǰȔȗȍȘȐȐ Ȑ ȚȈȉȓȐȞȍȑ ǫȍȘȉȖȊ Ȑ ȔțȕȌȐȘȖȊ
ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȋțȉȍȘȕȐȑ ǸȖșșȐȑșȒȖȑ ǰȔȗȍȘȐȐ ǨȒȒțȘȈȚȕȈȧ
ȘȍșȚȈȊȘȈȞȐȧȗȍȘȍȗȓȍȚȈȔȍȓȒȐȍȕȈȌȘȣȊȣȒȈȘȚȣȐȚȈȉȓȐȞȣ
ȕȍȔȕȖȋȖȟȐșȓȍȕ ȊȘȍȔȍȕȕȣȍ ȗȧȚȕȈ ȅȒȏȍȔȗȓȧȘȣ ș ȚȈȉȓȐȞȍȑ
ȋȍȘȉȖȊȐȔțȕȌȐȘȖȊȟȘȍȏȊȣȟȈȑȕȖȘȍȌȒȐ
800/1 000 €
144 — JAMES, John Thomas.
Journal of a Tour in Germany, Sweden, Russia, Poland,
during the years 1813 and 1814 by J.T. James, Esq. student
of Christ Church, Oxford.
London, printed for John Murray, 1816. ÉDITION ORIGINALE.
ǬȎȍȑȔșǰȖȈȕȕǼȖȔȈ
>ǬȕȍȊȕȐȒ ȗțȚȍȠȍșȚȊȐȧ ȗȖ ǫȍȘȔȈȕȐȐ ȀȊȍȞȐȐ
ǸȖșșȐȐȐǷȖȓȤȠȍȊȋȖȌȈȝ@
9,, >@ ș Ȑȓ ȓȜȘȖȕȚȐȓ ȓȐȓ Ȗ șȔ
±Ǫ șȚȈȘȐȕȕȖȔ ȞȍȓȤȕȖȒȖȎȈȕȖȔ ȗȍȘȍȗȓȍȚȍ ȕȈ ȒȘȣȠȒȈȝ
șȚȘȖȋȐȍ ȚȐșȕȍȕȣȍ ȏȖȓȖȚȖȔ ȘȈȔȒȐ ȒȖȘȍȠȖȒ Ȏȍ ȉȖȋȈȚȖ
ȖȘȕȈȔȍȕȚȐȘȖȊȈȕȏȖȓȖȚȖȚȐșȕȍȕȣȔȐȊȐȕȤȍȚȒȈȔȐȐȉȐȕȚȈȔȐ
ȚȐșȕȍȕȣȑ ȏȖȓȖȚȖȔ ȉȖȘȌȦȘ ǷȖȔȐȔȖ ȌȊțȝ ȊȐȕȤȍȚȖȒ ȕȈ ȚȐȚ
ȓȐșȚȍ Ȑ ȕȈ șȚȘ ȐȏȖȉȘȈȎȈȦȡȍȑ ȗȓȈȕ ǴȖșȒȊȣ ȒȕȐȋȈ
ȐȓȓȦșȚȘȐȘȖȊȈȕȈ ȊȍȓȐȒȖȓȍȗȕȣȔȐ ȊȐȌȈȔȐ ȘȍȏȞȖȊȣȍ
ȋȘȈȊȦȘȣȐȈȒȊȈȚȐȕȚȣǸȖșȒȖȠȕȣȑȥȒȏȍȔȗȓȧȘ
ǬȎȖȕ ǺȖȔȈș ǬȎȍȑȔș ȉțȌțȡȐȑ ȍȗȐșȒȖȗ DzȈȓȤȒțȚȚșȒȐȑ
ȖȚȓȐȟȈȓșȧ ȉȖȓȤȠȖȑ ȓȦȉȖȏȕȈȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȕȖșȚȤȦ
ȊȣșȖȒȐȔ ȊȒțșȖȔ ǹȊȖȦ ȏȕȈȔȍȕȐȚțȦ ȒȕȐȋț Ȗȕ ȗȘȍȎȌȍ
ȊșȍȋȖ ȗȖșȊȧȡȈȍȚ ȗțȚȍȠȍșȚȊȐȦ ȗȖ ǸȖșșȐȐ ȒȖȚȖȘȈȧ ȚȖȓȤȒȖ
ȗȍȘȍȎȐȓȈ ǵȈȗȖȓȍȖȕȖȊșȒȖȍ ȕȈȠȍșȚȊȐȍ ǴȖșȒȊȈ șȚȖȐȚ ȗȖ
ȗȘȍȎȕȍȔțȘȈȏȖȘȍȕȕȈȧȒȈȒȐȔȕȖȋȐȍȋȖȘȖȌȈȗȖǹȔȖȓȍȕșȒȖȑ
ȌȖȘȖȋȍ -RXUQDO RI D 7RXU ȊȣȌȍȘȎȈȓ ȐȏȌȈȕȐȧ ǵȈȠȍ
ȐȏȌȈȕȐȍ ȗȍȘȊȖȍ țȊȍȓȐȟȍȕȕȖȋȖ ȜȖȘȔȈȚȈ Ȋ ȟȍȚȊȍȘȚțȦ ȌȖȓȦ
ȓȐșȚȈȖșȚȈȓȤȕȣȍȌȊȈȐȏȌȈȕȐȧȊȣȠȓȐȊȊȖșȤȔțȦȌȖȓȦȓȐșȚȈ
ȐȉȣȓȐȏȕȈȟȐȚȍȓȤȕȖȌȍȠȍȊȓȍ
ǹȖȓȖȊȤȍȊDzȈȚȈȓȖȋȹǸȍȌȒȐȍȒȕȐȋȐȘ$EEH\
7UDYHO LQ $TXDWLQW DQG /LWKRJUDSK\ 5XVVLFD ș
ǵȍȏȈȉȣȊȈȍȔȈȧǸȖșșȐȧǸțșșȒȐȍȐǸȖșșȐȧȋȓȈȏȈȔȐȉȘȐȚȈȕȞȍȊ
142
800/1 000 €
145 — VIE DU PRINCE POTEMKIN
Feld-maréchal au service de Russie sous le règne de
Catherine II, rédigée d’après les meilleurs ouvrages
allemands et français qui ont paru sur la Russie à cette
époque.
Paris, H. Nicolle, 1808.
>ǮȐȏȕȤ Ȓȕȧȏȧ ǷȖȚȍȔȒȐȕȈ ȜȍȓȤȌȔȈȘȠȈȓȈ ȕȈ
ȘȖșșȐȑșȒȖȑșȓțȎȉȍȊȗȘȈȊȓȍȕȐȍǭȒȈȚȍȘȐȕȣ,,@
ș șȔ ± ǵȈ ȜȘȧȏ ǾȒȖȎȈȕȣȑ ȗȍȘȍȗȓȍȚ ȥȗȖȝȐ
ART RUSSE
144
TAJAN - 47
ȗȖȚȍȘȚȖșȚȐ DzȕȐȋȈ ȊȣȠȓȈ ȈȕȖȕȐȔȕȖ ǹȗȖȘȣ Ȗȉ
ȈȊȚȖȘșȚȊȍ ȊȍȌțȚșȧ ȌȖ șȐȝ ȗȖȘ ǺȈȒ ȗȖ ȔȕȍȕȐȦ ȐȏȊȍșȚȕȖȋȖ
ȐșȚȖȘȐȒȈ ǨǫǩȘȐȒȕȍȘȈ ȗȍȘȊȖȋȖ ȖȚȍȟȍșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȉȐȖȋȘȈȜȈ
ǫǨǷȖȚȍȔȒȐȕȈ ȈȊȚȖȘȖȔ ȔȖȋ ȉȣȚȤ șȈȒșȖȕșȒȐȑ ȌȐȗȓȖȔȈȚ
ȗȖșȓȈȕȕȐȒ ȗȘȐ ȘțșșȒȖȔ ȌȊȖȘȍ ǫȍȖȘȋ ǫȍȓȤȉȐȋ ǰȔȍȕȕȖ ȍȔț
ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȚ șȓȈȊȈ ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȐȚȍȓȧ Ȋ ǭȊȘȖȗȍ ȐșȚȖȘȐȐ Ȗ
ǷȖȚȍȔȒȐȕșȒȐȝ ȌȍȘȍȊȕȧȝ ǺȈȒȎȍ ȊȍȘȖȧȚȕȖ ȟȚȖ ȌȖȕȍșȍȕȐȧ
ǫȍȓȤȉȐȋȈȔȖȋȓȐșȚȈȚȤȊȈȎȕȣȔȐșȚȖȟȕȐȒȖȔȌȓȧȈȕȖȕȐȔȕȖȋȖ
ȈȊȚȖȘȈ ǵȈșȚȖȧȡȍȍ ȐȏȌȈȕȐȍ ȖȚȕȖșȐȚșȧ Ȓ ȘȧȌț ȘȈȕȕȐȝ
ȉȐȖȋȘȈȜȐȟȍșȒȐȝ ȚȘțȌȖȊ Ȗ ǫȘȐȋȖȘȐȐ ǨȓȍȒșȈȕȌȘȖȊȐȟȍ
ǷȖȚȍȔȒȐȕȍ
200/300 €
146 — ANTHOLOGIE RUSSE
Suivie de poésies originales dédiées à S. M. l’Empereur
de toutes les Russies ; Par P. J. Émile DUPRÉ DE SAINTMAURE…
Avec six dessins lithographiés. Paris, C.J. Trouvé, 1823.
144
145
146
146
TAJAN - 48
>ǨȓȍȒșȈȕȌȘ ǹȍȘȋȍȍȊȐȟ ǷǻȀDzǰǵ ± ȗȘȐȎȐȏȕȍȕȕȈȧ
ȗțȉȓȐȒȈȞȐȧ@
ǬȦȗȘȍȌȍǹȍȕǴȖȘȅȔȐȓȤ
>ǸȖșșȐȑșȒȈȧ
ȈȕȜȖȓȖȋȐȧ
ș
ȗȖșȓȍȌțȦȡȐȔȐ
ȖȘȐȋȐȕȈȓȤȕȣȔȐ șȚȐȝȖȚȊȖȘȍȕȐȧȔȐ ȗȖșȊȧȡȍȕȕȈȧ
ȍȊ ȐȔȗȍȘȈȚȖȘț ȊșȍȘȖșșȐȑșȒȖȔț ǹ ȠȍșȚȤȦ
ȓȐȚȖȋȘȈȜȐȘȖȊȈȕȕȣȔȐȒȈȘȚȐȕȒȈȔȐ@
>@ ;; ș ȓȐȓ JUDQG R șȔ ± ǵȈ ȜȘȧȏ Ǫ
ȗȖȓțȒȖȎȈȕȖȔ ȗȍȘȍȗȓȍȚȍ ȥȗȖȝȐ ș ȏȖȓȖȚȣȔ Ȑ ȉȓȐȕȚȖȊȣȔ
ȚȐșȕȍȕȐȍȔ ȕȈ ȒȖȘȍȠȒȍ ȒȘȣȠȒȐ ȖȒȓȍȍȕȣ ȉțȔȈȋȖȑ ȗȖȌ
ȔȘȈȔȖȘ țȋȓȣ Ȑ ȒȖȘȍȠȖȒ Ȑȏ șȊȍȚȓȖȒȖȘȐȟȕȍȊȖȑ ȒȖȎȐ
DzȘȈȗȖȊȣȑ ȖȉȘȍȏ ǵȈ ȜȖȘȏȈȞȍ ȋȍȘȉȖȊȣȑ ȥȒȓȐȉȘȐș ǵ Ȍȍ
ǼțȘȔȈȕȈ([OLEULV1GH)XKUPDQQțȒȈȏȈȕțǪǨȌȈȘȦȒȖȊȈ
Ȋ ǸȍȌȒȐȝ ȘțșșȒȐȝ ȒȕȐȎȕȣȝ ȏȕȈȒȈȝ ȉȍȏ șȊȍȌȍȕȐȑ Ȗ
ȊȓȈȌȍȓȤȞȍ ȉȐȉȓȐȖȚȍȒȐ ǷȖȚȍȘȚȖșȚȐ ȗȍȘȍȗȓȍȚȈ ȚȘȍȡȐȕȒȐ
ȊȌȖȓȤ ȒȖȘȍȠȒȈ ȊȘȍȔȍȕȕȣȍ ȗȧȚȕȈ ȕȖ Ȋ ȞȍȓȖȔ ȊȍșȤȔȈ
ȖȗȘȧȚȕȣȑȥȒȏȍȔȗȓȧȘǶȚȚȐșȒȓȐȚȖȋȘȈȜȐȑȊȍșȤȔȈȝȖȘȖȠ
dzȐȚȖȋȘȈȜȐȐ ǭȘȔȈȒ ȗȖȒȖȘȐȚȍȓȤ ǹȐȉȐȘȐ ǹȞȍȕȈ Ȑȏ
ǹȊȍȚȓȈȕȣȋȈȌȈȕȐȧȘțșșȒȐȝȌȍȊțȠȍȒǻȓȐȟȕȈȧșȞȍȕȒȈȕȈ
ǶșȚȘȖȊȈȝ Ȋ ǷȍȚȍȘȉțȘȋȍ Ǫ ǷȈȊȓȖȊșȒȖȔ ȗȈȘȒȍ ǪȐȌ ȕȈ
DzȈȔȍȕȕȖȖșȚȘȖȊșȒȐȑȌȊȖȘȍȞ
Ǫ ȝȘȍșȚȖȔȈȚȐȦ ȊȖȠȓȐ ȗȍȘȍȊȖȌȣ Ȑȏ ǬȔȐȚȘȐȍȊȈ ǩȈȚȦȠȒȖȊȈ
Ǫdz ǷțȠȒȐȕȈ Ǩǹ ǷțȠȒȐȕȈ Ȑȏ ǸțșȓȈȕȈ Ȑ dzȦȌȔȐȓȣ
ǸțșȓȈȕ ț ǼȐȕȕȈ ǶȏȍȘȖȊȈ ǮțȒȖȊșȒȖȋȖ Ȑȏ ǹȊȍȚȓȈȕȣ
ǫȕȍȌȐȟȈ ȋȘ ǽȊȖșȚȖȊȈ ǽȍȔȕȐȞȍȘȈ DzȈȕȚȍȔȐȘȈ ǪȖȍȑȒȖȊȈ
ǬȍȘȎȈȊȐȕȈǶȌȈȕȈșȔȍȘȚȤȒȕȧȏȧǴȍȡȍȘșȒȖȋȖǬǬȈȊȣȌȖȊȈ
ǩȖȉȘȖȊȈ ǽȍȘȈșȒȖȊȈ Ȑ DzȘȣȓȖȊȈ ǬȦȗȘȍ Ȍȍ ǹȍȕǴȖȘ ȕȍ ȖȟȍȕȤ
ȚȊȍȘȌȖȊȓȈȌȍȧȘțșșȒȐȔȧȏȣȒȖȔțȔțȌȘȐȓșȧȖȚȖȉȘȈȚȤȌȓȧșȊȖȍȑ
ȈȕȚȖȓȖȋȐȐ ȚȖȓȤȒȖ ȗȍȘȊȍȑȠȐȝ ȘțșșȒȐȝ ȗȖȥȚȖȊ ȕȈȟ ȊȊ Ȋ
ȚȟȐșȖȊșȍȔȍȡȍȔȖȓȖȌȖȋȖǨǷțȠȒȐȕȈǷȍȘȍȊȖȌȈȔȖȚȌȍȓȤȕȣȝ
ȗȖȥȚȖȊ ȗȘȍȌȗȖșȓȈȕȣ ȉȐȖȋȘȈȜȐȟȍșȒȐȍ Ȑ ȒȘȐȚȐȟȍșȒȐȍ ȏȈȔȍȚȒȐ
ǯȈȒȓȦȟȈȦȚȝȘȍșȚȖȔȈȚȐȦȖȘȐȋȐȕȈȓȤȕȣȍșȚȐȝȖȚȊȖȘȍȕȐȧȈȊȚȖȘȈ
ȕȈȊȍȧȕȕȣȍ ȍȋȖ ȊȗȍȟȈȚȓȍȕȐȧȔȐ ȖȚ ȗȘȍȉȣȊȈȕȐȧ Ȋ ǷȍȚȍȘȉțȘȋȍ
ǷȍȘȍȊȖȌȣ ǬȦȗȘȍ Ȍȍ ǹȍȕǴȖȘȈ ȓȍȋȒȐ ȉȓȈȋȖȏȊțȟȕȣ Ȑ ȗȖȥȚȖȔț
ȊȍșȤȔȈșȗȖșȖȉșȚȊȖȊȈȓȐȚȖȔțȟȚȖȉȣȗȖȖȉȘȈȏȕȖȔțȊȣȘȈȎȍȕȐȦ
ȖȌȕȖȋȖȒȘȐȚȐȒȈȗȈȘȐȎșȒȈȧȗțȉȓȐȒȈȗȖȏȕȈȒȖȔȐȓȈșȤȕȈȒȖȕȍȞȐ
șȘȖșșȐȑșȒȐȔȔțȏȈȔȐȈȕȍȚȖȓȤȒȖșȘȖșșȐȑșȒȐȔȉȈȚȈȓȤȖȕȈȔȐ
ART RUSSE
ǷȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȕȖȍ Ȗȍ ȐȏȌȈȕȐȍ ǸȖșșȐȑșȒȖȑ ȈȕȜȖȓȖȋȐȐ
ȖȚȓȐȟȈȍȚșȧ ȖȚ ȋȖ ȊȣȠȍȌȠȍȋȖ Ȋ ȚȖȔ Ȏȍ ȋȖȌț țȊȍȓȐȟȍȕȕȣȔ
ȜȖȘȔȈȚȖȔ Ȑ ȕȈȓȐȟȐȍȔ ȒȈȘȚȐȕȖȒ ȊȣȏȊȈȓȖ ȉȖȓȤȠȖȑ ȐȕȚȍȘȍș
ȕȍȚȖȓȤȒȖȊȖǼȘȈȕȞȐȐȕȖȐȊǸȖșșȐȐȐȗȖȥȚȖȔțȉȣșȚȘȖșȚȈȓȖ
ȘȍȌȒȖșȚȤȦǵȍȚȊȗțȠȒȐȕȐȈȕȍǹȔȐȘȕȖȊȈǹȖȒȖȓȤșȒȖȋȖ
5XVVLFD , ș ' ǹȖȓȖȊȤȍȊ ǸȍȌȒȐȍ ȒȕȐȋȐ Șțȉ'LDJKLOHY/LIDU/LEUDU\ǩȍȘȒȖȊǰȏțȟȍȕȐȍȘțșșȒȖȑ
ȓȐȚȍȘȈȚțȘȣȊȖǼȘȈȕȞȐȐș
1 200/1 500 €
147 — MONTULÉ, Édouard de.
Viaggio in Inghilterra ed in Russia negli anni 1821-22 e 23.
Napoli, Marotta e Vanspandoch, 1830-31. Tomes I-III en 1 vol. Ex-libris
de Thomas Adolphus Trollope, écrivain britannique.
ǴȖȕȚȦȓȍȅȌțȈȘȌ
>ǷțȚȍȠȍșȚȊȐȧȗȖǨȕȋȓȐȐȐǸȖșșȐȐȊȋȋǪȝȚȚ@
ș ȓ Ȑȓ R șȔ ǵȈ ȐȚȧȏ ǬȍȊȧȚȤ
ȒȈȘȚȐȕȖȒ ș ȘțȟȕȖȑ ȈȒȊȈȘȍȓȤȕ ȘȈșȒȘȈșȒȖȑ ȚȖȋȖ ȊȘȍȔȍȕȐ
Ǫ șȚȈȘȐȕȕȖȔ șȖșȚȈȊȕȖȔ ȗȍȘȍȗȓȍȚȍ ȒȘȣȠȒȐ ȖȒȓȍȍȕȣ
ȉțȔȈȋȖȑ ȗȖȌ ȔȘȈȔȖȘ ȒȖȘȍȠȖȒ Ȑȏ ȒȖȘȐȟȕȍȊȖȑ ȒȖȎȐ ș
ȏȖȓȖȚȣȔȚȐșȕȍȕȐȍȔǫȍȘȉȖȊȣȑȥȒșȓȐȉȘȐșǺȖȔȈșȈǨȌȖȓȤȜțșȈ
ǺȘȖȓȓȖȗȈ ȕȈ ȜȖȘȏȈȞȍ ǵȍșțȡȍșȚȊȍȕ ȗȖȚȍȘȚȖșȚȐ ȗȍȘȍȗȓȍȚȈ
ȊȘȍȔȍȕȕȣȍȗȧȚȕȈ
ǷȘȖȊȍȕȈȕș ǺȖȔȈș ǨȌȖȓȤȜțș ǺȘȖȓȓȖȗ ȗȐșȈȚȍȓȤȗțȚȍȠȍșȚȊȍȕȕȐȒȐȎțȘȕȈȓȐșȚȉȘȈȚȒȓȈșșȐȒȈ
ȈȕȋȓȐȑșȒȖȑȓȐȚȍȘȈȚțȘȣȅȕȚȖȕȐǺȘȖȓȓȖȗȈ
ǸȍȌȒȈ 5XVVLFD ,3 0 ǿȍȘȚȒȖȊ ǪșȍȖȉȡȈȧ
ȉȐȉȓȐȖȚȍȒȈǸȖșșȐȐ
400/500 €
148 — SCHNITZLER, Jean-Henri.
Moscou. Tableau statistique, géographique, topographique
et historique.
St. Pétersbourg, J. Brieff, 1834.
ȀȕȐȚȞȓȍȘǰȖȋȈȕȕǫȍȕȘȐȝ
>ǴȖșȒȊȈ
ǹȚȈȚȐșȚȐȟȍșȒȖȍ
ȋȍȖȋȘȈȜȐȟȍșȒȖȍ
ȚȖȗȖȋȘȈȜȐȟȍșȒȖȍȐȐșȚȖȘȐȟȍșȒȖȍȖȗȐșȈȕȐȍȋȖȘȖȌȈȐ
ȋțȉȍȘȕȈȚȖȘșȚȊȈȚȖȋȖȎȍȐȔȍȕȐǹȗȓȈȕȖȔǴȖșȒȊȣ@
,9 ș ȓȗȓȈȕ Ȗ șȔ ǵȈ ȜȘȧȏ ǰȏȌȈȚ
ȠȘȐȜȚȖȊȈȧ ȖȉȓȖȎȒȈ Ȋ ȖȘȕȈȔȍȕȚȐȘȖȊȈȕȘȈȔȒȍ ǸȈșȒȓȈȌȕȈȧ
ȋȘȈȊȐȘȖȊȈȕȒȈȘȚȈ ǴȖșȒȊȣ ș ȖȉȖȏȕȈȟȍȕȐȍȔ ȟȈșȚȍȑ ȋȖȘȖȌȈ
Ȑ ȖșȕȖȊȕȣȝ ȌȖșȚȖȗȘȐȔȍȟȈȚȍȓȤȕȖșȚȍȑ ǵȈ ȖȉȖȘȖȚȍ ȚȐȚȓ
ȋȍȘȉȖȊȈȧȗȍȟȈȚȤǸȐȎșȒȖȑȐȔȗȍȘȈȚȖȘșȒȖȑȋȐȔȕȈȏȐȐǴȍȓȒȖȍ
ȗȖȊȘȍȎȌȍȕȐȍ ȒȖȘȍȠȒȈ ȕȍȏȕȈȟ ȏȈȋȘȧȏȕȍȕȐȧ ȖȉȓȖȎȒȐ
ǹȚȘȈȕȐȞȣȕȍȘȈȏȘȍȏȈȕȣǷȖȓȧȕȍȖȉȘȍȏȈȕȣ
ǹȖȟȐȕȍȕȐȧ ǰȖȋȈȕȕȈǫȍȕȘȐȝȈ ȀȕȐȞȓȍȘȈ ȖȒȈȏȈȊȠȍȋȖșȧ
Ȋ ǸȖșșȐȐ Ȋ ȒȈȟȍșȚȊȍ ȌȖȔȈȠȕȍȋȖ țȟȐȚȍȓȧ Ȑ șȚȈȊȠȍȋȖ
ȊȗȖșȓȍȌșȚȊȐȐ ȒȘțȗȕȍȑȠȐȔ ȏȈȗȈȌȕȣȔ țȟȍȕȣȔȘțșȐșȚȖȔ
ȟȘȍȏȊȣȟȈȑȕȖ ȊȈȎȕȣ Ȑ șȖȌȍȘȎȈȚ ȉȖȋȈȚȣȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓ
ǷȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȕȣȑ ȖȉȏȖȘ ǴȖșȒȊȣ ȉȣȓ ȗȖȌȋȖȚȖȊȓȍȕ ȈȊȚȖȘȖȔ
ȖȌȕȖȊȘȍȔȍȕȕȖ ș ȜțȕȌȈȔȍȕȚȈȓȤȕȣȔ ǶȉȖȏȘȍȕȐȍȔ ǸȖșșȐȐ Ȑ
ȧȊȓȧȍȚșȧȗȘȍȒȘȈșȕȣȔȌȖȗȖȓȕȍȕȐȍȔȒȕȍȔț
5XVVLFD,,3ǩȐȉȓȐȖȝȘȖȕȐȒȈ,
300/400 €
ART RUSSE
147
148
TAJAN - 49
149 — RITCHIE, Leitch.
La Russie. Voyage Pittoresque de Saint-Pétersbourg à
Moscou.
Paris, Louis Janet, s.d. [1836.]
ǸȐȟȐdzȍȑȟȥșȒȊ
>ǸȖșșȐȧ ǮȐȊȖȗȐșȕȖȍ ȗțȚȍȠȍșȚȊȐȍ Ȑȏ ǷȍȚȍȘȉțȘȋȈ Ȋ
ǴȖșȒȊțǹȋȘȈȊȦȘȈȔȐȐȏȈȕȋȓȐȑșȒȖȋȖȐȏȌȈȕȐȧ@
>@ >@ ș ș ȜȘȖȕȚȐȓ ȓȐȓ Ȗ șȔ ±
ǵȈ ȜȘȧȏ DzȕȐȋȈ țȒȘȈȠȍȕȈ ȊȐȌȈȔȐ ǷȍȚȍȘȉțȘȋȈ Ȑ ǴȖșȒȊȣ
ȘȐșȖȊȈȕȕȣȔȐ $OIUHG *HRUJHV 9LFNHUV Ȑ ȋȘȈȊȐȘȖȊȈȕȕȣȔȐ ȗȖ
șȚȈȓȐ$5DGFO\̆H+-RUGHQ6)LVKHU-7:LOOPRUH-7XUQEXOO
7+LJKDP -$SSOHWRQ 5:DOOLV :&KHYDOLHU -+ .HUQRW
-/HZLVȐ-&DUWHUDzȈȘȚȐȕȒȐȗȍȘȍȓȖȎȍȕȣȏȈȡȐȚȕȣȔȐȓȐșȚȈȔȐ
Ǫ ȘȖșȒȖȠȕȖȔ ȘȖȔȈȕȚȐȟȍșȒȖȔ ȗȍȘȍȗȓȍȚȍ ȚȖȋȖ ȊȘȍȔȍȕȐ ǵȈ
ȒȘȣȠȒȈȝȐȏȒȖȎȐȠȖȒȖȓȈȌȕȖȋȖȞȊȍȚȈȊȣȗȖȓȕȍȕȒȖȕȋȘȍȕȍȊȣȔ
ȚȐșȕȍȕȐȍȔ șȓȖȎȕȣȑ ȞȊȍȚȖȟȕȣȑ ȖȘȕȈȔȍȕȚ ș ȘȈȒȖȊȐȕȈȔȐ
ȗȖ țȋȓȈȔ Ȋ șȘȍȌȕȐȒȍ Ȏȍ ȏȖȓȖȚȣȔ ȚȐșȕȍȕȐȍȔ ± ȘȖȏȍȚȒȈ ș
ȗȈȓȤȔȖȊȣȔȐȊȍȚȊȧȔȐǵȈȒȖȘȍȠȒȍȐȏșȊȍȚȓȖȒȖȘȐȟȕȍȊȖȑȒȖȎȐ
ȏȖȓȖȚȣȔȚȐșȕȍȕȐȍȔȕȈȏȊȈȕȐȍȒȕȐȋȐȐȐȏȧȡȕȣȑȞȊȍȚȖȟȕȣȑȐ
ȋȍȖȔȍȚȘȐȟȍșȒȐȑȖȘȕȈȔȍȕȚǺȈȒȎȍȚȐșȕȍȕȣȏȖȓȖȚȖȔȉȖȘȌȦȘȣȐ
ȗȖȌȊȍȘȚȒȈǼȖȘȏȈȞȣȐȏȗȍȘșȐȒȖȊȖȋȖȞȊȍȚȈȉțȔȈȋȐȐȔȐȚȐȘțȦȡȍȑ
ȔțȈȘǺȘȖȑȕȖȑȏȖȓȖȚȖȑȖȉȘȍȏǯȍȓȍȕȖȍȠȍȓȒȖȊȖȍȓȧșșȍǼțȚȓȧȘ
ǵȈȜȖȘȏȈȞȍȋȍȘȉȖȊȣȍȥȒșȓȐȉȘȐșȣȔȈȘȒȐȏȈǫȘȈȕȎȌȍǹȦȘȎȍȘȐ
ǪȖȓȤȜȍȕȉȖȠȈǵȍșțȡȍșȚȊȍȕȕȣȍȗȖȚȍȘȚȖșȚȐȒȖȘȍȠȒȈȘȈȏȊȖȌȖȚ
ȊȓȈȋȐȕȈȜȖȘȏȈȞȍȕȍȔȕȖȋȖȟȐșȓȍȕȜȖȒșȐȕȋȐDzȈȒțȒȈȏȣȊȈȍȚșȧȊ
ȗȘȍȌȐșȓȖȊȐȐȕȈȠȍȜȘȈȕȞțȏșȒȖȍȉȖȓȍȍȘȍȌȒȖȍȐȏȌȈȕȐȍȊȣȠȓȖ
ȖȌȕȖȊȘȍȔȍȕȕȖșȈȕȋȓȐȑșȒȐȔǶȟȍȕȤȒȘȈșȐȊȣȑȥȒȏȍȔȗȓȧȘ
ǵȍȚ Ȋ ȒȈȚȈȓȖȋȍ 5XVVLFD țȒȈȏȈȕȣ ȚȖȓȤȒȖ Ȉȕȋȓ Ȑ ȕȍȔ
ȐȏȌȈȕȐȧ
1 000/1 200 €
150 — CUSTINE, Astolphe Louis Léonor, marquis de.
149
La Russie en 1839.
Paris, Amyot, 1843. 4 volumes in-8 de (2) ff., XXXII, 354 pp. - (2) ff.,
416 pp. - ÉDITION ORIGINALE de l’un des écrits politiques les plus
importants, chef-d’œuvre du marquis de Custine. Bel exemplaire de
cet ouvrage très recherché conservé dans ses élégantes reliures de
l’époque.
DzȦșȚȐȕǨșȚȖȓȤȜȌȍ
>ǸȖșșȐȧȊȋȖȌț@
ǷȈȘȐȎ ± Ț ;;;,, ș ȓȚȈȉȓ
ƒ șȔ ± ǵȈ ȜȘȧȏ Ǫ ȝ ȗȖȓțȒȖȎȈȕȣȝ ȗȍȘȍȗȓȍȚȈȝ
ȥȗȖȝȐ ș ȉȐȕȚȈȔȐ Ȑ ȏȖȓȚȐșȕȍȕȐȍȔ ȗȖ ȒȖȘȍȠȒț ȀȍȓȒȖȊȖȍ
ȓȧșșȍ ǪȓȈȌȍȓȤȟȍșȒȐȑ ȐȕșȒȘȐȗȚ ȕȈ șȊȖȉȖȌȕȓȐșȚȍ ȋȖ
ȚȖȔȈ ǵȍșțȡȍșȚȊȍȕȕȣȍ ȗȖȚȍȘȚȖșȚȐ ȗȍȘȍȗȓȍȚȖȊ ȕȍȉȖȓȤȠȖȍ
ȗȖȊȘȍȎȌȍȕȐȍȒȖȘȍȠȒȈțȚȊȘȍȔȍȕȕȣȍȗȧȚȕȈ
ǷǭǸǪǶǭ ǰǯǬǨǵǰǭ ȏȕȈȔȍȕȐȚȍȑȠȍȋȖ șȖȟȐȕȍȕȐȧ ȔȈȘȒȐȏȈ
ȌȍDzȦșȚȐȕȈȖȍȋȖȗȖȍȏȌȒȍȊǸȖșșȐȦǪȣȏȊȈȓȖȕȍȉȣȊȈȓțȦȗȖ
ȚȍȔȊȘȍȔȍȕȈȔȌȐșȒțșșȐȦ«ȒȖȚȖȘȈȧȗȘȖȌȖȓȎȈȍȚșȧȌȖșȐȝȗȖȘ
ȊșȗȖȔȕȐȔ ȟȚȖ ȘȍȎȐșșȍȘ ǨǹȖȒțȘȖȊ șȌȍȓȈȓ ȉȍșȗȖȒȖȑȕȖȋȖ
ȔȈȘȒȐȏȈȖȌȕȐȔȐȏȋȍȘȖȍȊșȊȖȍȋȖȜȐȓȤȔȈǸțșșȒȐȑȒȖȊȟȍȋ
150
TAJAN - 50
4 000/5 000 €
ART RUSSE
151 — WALTHER, CHR. FR.
Auf das Monument der Kaiserin Katharina der Zweiten
eingeweiht D. 24 Nov. 1873.
St. Petersbourg, 1883.
ǪȈȓȤȚȍȘǼȍȌȖȘǨȕȌȘȍȍȊȐȟ
>ǶȌȈ ȕȈ ȗȈȔȧȚȕȐȒ ǭȒȈȚȍȘȐȕȍ ,, ȗȘȐ ȋȖșțȌȈȘȍ
ǨȓȍȒșȈȕȌȘȍ ,, ȊȖȏȌȊȐȋȕțȚȖȔ Ȑ ȚȖȘȎȍșȚȊȍȕȕȖ
ȖșȊȧȡȍȕȕȖȔȕȖȧȉȘȧȋȖȌȈ@
ǹȈȕȒȚǷȍȚȍȘȉțȘȋǫȖșȚȐȗșșȔdzȈȚȐȕȍȔ
ȚȍȒșȚȣ ȐȔȍȦȚ ȖȚȌ ȚȐȚ ȓȐșȚȣ ȀȘȐȜȚȖȊȈȧ ȐȏȌȈȚȖȉȓȖȎȒȈ
DzȈȎȌȈȧ șȚȘȈȕȐȞȈ Ȋ ȖȘȕȈȔȍȕȚȐȘȖȊȈȕ ȘȈȔȍ ǵȍșțȡȍșȚȊȍȕ
ȗȖȚȍȘȚȖșȚȐȐȏȈȋȘȧȏȕȍȕȐȧȖȉȓȖȎȒȐ
ǷȘȖȊȍȕȈȕș
ǶȉȡȍșȚȊȖ
ȐșȚȖȘȐȐ
Ȑ
ȌȘȍȊȕȖșȚȍȑ
ǷȘȐȉȈȓȚȐȑșȒȐȝȗȘȖȊȐȕȞȐȑǸȖșșȐȐȠȚȈȔȗȕȈȖȉȓȖȎȒȍ
150/200 €
151
152 — FRANCE ET RUSSIE :
152
Les Fêtes Franco-Russes 5-9 Octobre 1896.
Paris, Librairie d’Art Ludovic Baschet, s.d. (1896).
>ǸȖșșȐȧ
Ȑ
ǼȘȈȕȞȐȧ
ǸțșșȒȖȜȘȈȕȞțȏșȒȐȍ
ȗȘȈȏȌȕȍșȚȊȈȖȒȚȧȉȘȧȋ@
>@ ș Ȑȓ șȔ ± ǵȈ ȜȘȧȏ ǪȍȓȐȒȖȓȍȗȕȣȍ
ȓȐȚȖȋȘȈȜȐȘȖȊȈȕȕȣȍȊȞȊȍȚȍȖȉȓȖȎȒȐșȗȖȘȚȘȍȚȈȔȐǵȐȒȖȓȈȧ
,, Ȑ ǨȓȍȒșȈȕȌȘȣ ǼȍȌȖȘȖȊȕȣ ǹȖșȚȈȊȕȖȑ ȐȏȌȈȚȍȓȤșȒȐȑ
ȗȍȘȍȗȓȍȚ ș ȏȖȓȖȚȣȔ ȚȐșȕȍȕȐȍȔ ȗȖȚȍȘȚȖșȚȐ ȕȈȌȘȣȊ
ȒȖȘȍȠȒȈǶȚȗȍȟȈȚȈȕȖȕȈȔȍȓȖȊȈȕȕȖȑȉțȔȈȋȍ
400/500 €
153 — LA RUSSIE ET LES RUSSES.
Paris, Imprimerie de la société anonyme de publications périodiques, s.d.
>ǸȖșșȐȧȐȘțșșȒȐȍǨȓȤȉȖȔ@
ǷȈȘȐȎȉȌ±șȐȓREORQJșȔ±ǵȈȜȘȧȏ
ǾȚȒȈȕȍȊȣȑȏȍȓȍȕȣȑȒȖȓȍȕȒȖȘȐȏȌȈȚȗȍȘȍȗȓȍȚșȏȖȓȖȚȣȔ
ȚȐșȕȍȕȐȍȔ ȗȖ ȗȍȘȍȌȕȍȑ ȒȘȣȠȒȍ ȗȖȚȍȘȚȖșȚȐ ǷȈȕȖȘȈȔȈ
ǸȖșșȐȑșȒȖȑ ȐȔȗȍȘȐȐ ȥȗȖȝȐ ȍȍ ȗȖșȓȍȌȕȍȋȖ ȘȈșȞȊȍȚȈ ȟȍȘȍȏ
ȐȕȚȍȘȍșȕȍȑȠȐȍȜȖȚȖȋȘȈȜȐȐ
153
150/200 €
154 — SPECIAL CORONATION EXHIBITION OF THE
WORK OF CARL FABERGÉ :
Including Selected Items from the Royal Collection at
Sandringham.
London, Wartski, [1955].
>DzȖȘȖȕȈȞȐȖȕȕȈȧ ȊȣșȚȈȊȒȈ ȐȏȌȍȓȐȑ ȜȐȘȔȣ DzȈȘȓȈ
ǼȈȉȍȘȎȍ@
șȜȘȖȕȚȗȖȘȚȘȓȐȓșȔ±ǵȈȈȕȋȓȧȏǾȊȍȚȕȈȧ
ȐȏȌȈȚȖȉȓȖȎȒȈ ǵȍȒȖȚȖȘȣȍ ȓȐșȚȣ ȖȚȝȖȌȧȚ ȖȚ ȉȓȖȒȈ Ȉ ȚȈȒ
ȖȚȓȐȟȕȈȧșȖȝȘȈȕȕȖșȚȤ
150/200 €
154
ART RUSSE
TAJAN - 51
156
155
156 — RECUEIL DES RÉCITS MILITAIRES SUR LA
GUERRE DE 1877-1878.
L’ARMÉE IMPÉRIALE RUSSE
HISTOIRE MILITAIRE
ǪǶǭǵǵǨȇǰǹǺǶǸǰȇ
ǸǻǹǹDzǨȇǰǴǷǭǸǨǺǶǸǹDzǨȇǨǸǴǰȇ
155 — PAPACINO D’ANTONI, Alessandro Vittorio.
Recherches physico-mathématiques de l’artillerie.
St. Pétersbourg, 1795. Vol.2.
ǷȈȗȈȟȐȕȖ Ȍ¶ǨȕȚȖȕȐ ǨȓȍșșȈȕȌȘȖ ǪȐȚȚȖȘȐȖ ǼȐȏȐȒȖȔȈȚȍȔȈȚȐȟȍșȒȐȧȐȏșȓȍȌȖȊȈȕȐȧȈȘȚȐȓȓȍȘȐȐ
Ȋ ȒȖȐȝ șȖșȚȈȊ șȊȖȑșȚȊȈ Ȑ ȌȍȑșȚȊȐȧ ȗȖȘȖȝȈ
ȘȈȏșȔȈȚȘȐȊȈȦȚșȧ Ȑ ȔȕȖȋȐȔȐ ȖșȕȖȊȈȚȍȓȤȕȍȑȠȐȔȐ
ȖȗȣȚȈȔȐ ȌȖȒȈȏȣȊȈȦȚșȧ ǹ ȕȍȔȍȞȒȈȋȖ ȗȍȘȍȊȍȌȍȕȖ
Ȑ ȌȖȗȖȓȕȍȕȖ ȈȘȚȐȓȓȍȘȐȐ ȗȖȘțȚȟȐȒȖȔ ǨȕȌȘȍȍȔ
ǴȈȘȒȍȊȐȟȍȔǪȝȟ±ǿ
ǹǷȉȚȐȗDzȖȘȗțșȈȟțȎȍșȚȘȈȕȕȣȝȍȌȐȕȖȊȍȘȞȖȊș
ȓȟȍȘȚƒșȔǷȘȐȓȖȎȍȕȐȍǭȒșȚȘȈȒȚȌȐșșȍȘȚȈȞȐȐ
ȋȖșȗȖȌǭȑȓȍȘȈȖȉȐȏȢȧșȕȍȕȐȐȧȊȓȍȕȐȑȐȓȐșȊȖȑșȚȊȊȖȏȌțȝȈ
ǪȔȍȡȍȕȕȖȑ ȊȖ ,, ȚȖȔ ǴȍȔȖȘȐȑ ǹȈȕȒȚȗȍȚȍȘȉțȘȋșȒȖȑ
ǨȒȈȌȍȔȐȐ ȋȖȌȈ ǹ ± ǷȖȓțȒȖȎȈȕȣȑ ȗȍȘȍȗȓȍȚ
ȥȗȖȝȐ ǵȈ ȒȖȘȍȠȒȍ ȕȈȒȓȍȑȒȐ Ȑȏ ȒȖȎȐ Ȑȕȣȝ ȞȊȍȚȖȊ Ȑ
ȚȐșȕȍȕȐȍ ȏȖȓȖȚȖȔ ǩțȔȈȎȕȈȧ ȕȈȒȓȍȑȒȈȥȒșȓȐȉȘȐș Ȑ
ȠȚȈȔȗ ȉȐȉȒȐ ǴȐȝȈȑȓȖȊșȒȖȑ ȈȘȚȐȓȓȍȘȐȑșȒȖȑ ȈȒȈȌȍȔȐȐ Ȑ
țȟȐȓȐȡȈ ȀȚȈȔȗȣ ȉȐȉȒȐ ǪȖȍȕȕȖȚȍȝȕȐȟȍșȒȖȑ ȈȒȈȌȍȔȐȐ
ǸDzDzǨȐȔǬȏȍȘȎȐȕșȒȖȋȖșțȡȍșȚȊȖȊȈȓȈȊȚȈȒȖȔȊȐȌȍȌȖ
ȋ ǷȖȊȘȍȎȌȍȕȐȧ ȗȍȘȍȗȓȍȚȈ ȚȘȍȡȐȕȣ ȔȍȎȌț ȒȘȣȠȒȈȔȐ Ȑ
ȒȖȘȍȠȒȖȔȓȐșȚȈșȋȘȈȊȐȘȖȊȈȕȟȍȘȚȍȎȈȔȐȖȚȝȖȌȧȚ
ǹDz;9,,,
St. Pétersbourg, 1878-1882. 6 vol.
Avec l’Album des portraits des héros de la Guerre de 1877-1878.
ǨȓȤȉȖȔ ȗȖȘȚȘȍȚȖȊ ȌȍȧȚȍȓȍȑ ȊȖȑȕȣ ǷȘȐȓȖȎȍȕȐȍȒșȉȖȘȕȐȒțȊȖȍȕȕȣȝȘȈșșȒȈȏȖȊ
ǹȈȕȒȚǷȍȚȍȘȉțȘȋǴȍȡȍȘșȒȐȑȓȓȗȖȘȚȘ
șȔȀȘȐȜȚȖȊȈȧȐȏȌȈȚȖȉȓȖȎȒȈșȖȝȘȈȕȍȕȈȗȖȌșȚȈȘȐȕȕȣȔ
șȖșȚȈȊȕȣȔ ȗȍȘȍȗȓȍȚȖȔ ȅȒȓȐȉȘȐș ǬȘȖȕȕȐȒȖȊȈ ǷȖȚȍȘȚȖșȚȐ
ȗȍȘȍȗȓȍȚȈȊȘȍȔȍȕȕȣȍȗȧȚȕȈ
ǹȉȖȘȕȐȒ ȊȖȍȕȕȣȝ ȘȈșșȒȈȏȖȊ ǰȏȌ Ȓȕ
ǪǷǴȍȡȍȘșȒȖȋȖ±Ǻ
ǹȈȕȒȚǷȍȚȍȘȉțȘȋȚȐȗDzȖȚȖȔȐȕȈ±ȚșȔ±
ǪȠȍșȚȐșȖșȚȈȊȕȣȝȗȍȘȍȗȓȍȚȈȝȥȗȖȝȐǷȍȘȍȗȓȍȚȣȊȗȖȌȉȖȘȍ
ǷȖȚȍȘȚȖșȚȐ ȗȍȘȍȗȓȍȚȖȊ ȠȚȈȔȗȣ ȓȈȚȊȉȐȉȒ ȊȘȍȔȍȕȕȣȍ
ȗȧȚȕȈǪȒȖȔȗȓȍȒȚȍșǨȓȤȉȖȔȗȖȘȚȘȍȚȖȊȊșȚȘȍȟȈȍȚșȧȒȘȈȑȕȍ
ȘȍȌȒȖ
5 500/6 000 €
157 — L’ARMÉE RUSSE AUX GRANDES MANŒUVRES.
Souvenirs du camp de Krasnoé-Sélo. Études et croquis
par Édouard DETAILLE.
Paris, Boussod, Valadon & Cie, s.d.
>ǬȍȚȈȑȓȤȅȌțȈȘȌ
ǩȖȓȤȠȐȍȔȈȕȍȊȘȣǸțșșȒȖȑȈȘȔȐȐǪȖșȗȖȔȐȕȈȕȐȧȖ
ȓȈȋȍȘȍȊDzȘȈșȕȖȔǹȍȓȍȊȋ@
șȐȓIROLRșȔǪȐȏȌȈȚȍȓȤșȒȖȔȒȈȘȚȖȕȈȎȍșȏȖȓȖȚȣȔ
ȚȐșȕȍȕȐȍȔ ȘȖșșȐȑșȒȐȑ ȌȊțȋȓȈȊȣȑ ȖȘȍȓ Ȑ ȕȈȏȊȈȕȐȍ ȒȕȐȋȐ
ȕȈ ȗȍȘȍȌȕȍȑ ȒȘȣȠȒȍ ǶȚȗȍȟȈȚȈȕȖ ȕȈ ȔȍȓȖȊȈȕȕȖȑ ȉțȔȈȋȍ
ǰȓȓȦșȚȘȈȞȐȐ ȊȣȗȖȓȕȍȕȣ ȏȕȈȔȍȕȐȚȣȔ ȜȘȈȕȞțȏșȒȐȔ
ȝțȌȖȎȕȐȒȖȔȉȈȚȈȓȐșȚȖȔ ȅȌțȈȘȌȖȔ ǬȍȚȈȑȓȍȔ ǰȏȌȈȕȐȍ Ȑ
ȗȖȕȣȕȍ ȖșȚȈȍȚșȧ ȓțȟȠȐȔ ȘȍȗȖȘȚȈȎȍȔ Ȗ ǸțșșȒȖȑ ȈȘȔȐȐ
ȥȗȖȝȐǨȓȍȒșȈȕȌȘȈ,,,ǷȖȚȍȘȚȖșȚȐȐȏȈȋȘȧȏȕȍȕȐȧȒȈȘȚȖȕȈȎȈ
ȉȓȖȒȖȚȝȖȌȐȚȖȚȗȍȘȍȗȓȍȚȈ
280/300 €
400/500 €
TAJAN - 52
ART RUSSE
158
157
158 — FRÈRES DE JONGH.
L’Armée russe d’après des photographies instantanées exécutées par
MM. De Jongh frères.
Texte et notices historiques par MM. P. Camena d’Almeida et F. de Jongh.
Paris, Lemercier, s.d. [1895].
>ǸțșșȒȈȧȈȘȔȐȧȗȖȜȖȚȖȋȘȈȜȐȧȔȉȘȈȚȤȍȊȌȍDZȖȕȋ@
șȐȓȗȖȘȚȘȓȜȘȖȕȚȗȖȘȚȘȓȐȓȗȖȘȚȘȓȜȈȒș
LQIROLR șȔ ± ǵȈ ȜȘȧȏ ǰȏȌȈȚȖȉȓȖȎȒȈ ș ȏȖȓȖȚȣȔ
ȚȐșȕȍȕȐȍȔ șȖȝȘȈȕȍȕȈ ȗȖȌ ȗȖȓțȒȖȎȈȕȣȔ ȗȍȘȍȗȓȍȚȖȔ
ȥȗȖȝȐ ǶȚȓșȖȝȘ ǵȍȗȘȍȊȏȖȑȌȍȕȕȖȍ ȗȖ ȊȍȓȐȒȖȓȍȗȐȦ
Ȑ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȐȏȌȈȕȐȍ Ȗ ǸțșșȒȖȑ ȈȘȔȐȐ Ȋ ȕȈȟȈȓȍ
ȞȈȘșȚȊȖȊȈȕȐȧǵȐȒȖȓȈȧ,,
800/1 000 €
159 — SCHKOT, Paul.
Histoire de l’école de cavalerie Nicolas.
St. Pétersbourg, 1898.
ȀȒȖȚǷȈȊȍȓǷȍȚȘȖȊȐȟ
ǰșȚȖȘȐȟȍșȒȐȑȖȟȍȘȒǵȐȒȖȓȈȍȊșȒȖȋȖȒȈȊȈȓȍȘȐȑșȒȖȋȖ
țȟȐȓȐȡȈȉȣȊȠȍȑȀȒȖȓȣȋȊȈȘȌȍȑșȒȐȝȗȖȌȗȘȈȗȖȘȡȐȒȖȊ
ȐȒȈȊȈȓȍȘȐȑșȒȐȝȦȕȒȍȘȖȊ
ǹȈȕȒȚǷȍȚȍȘȉțȘȋ ȚȐȗ ǴǹȚȈșȦȓȍȊȐȟȈ ș ȘȈȏȌ
ȗȈȋ Ȑȓ ȓ Ȑȓ ȗȖȘȚȘ șȔ ± ǰȏȌȈȚȐȓȓȖȉȓȖȎȒȈ
șȖȝȘȈȕȍȕȈ ȗȖȌ ȗȖȏȌȕȍȑȠȐȔ ȞȒȖȎȈȕȣȔ ȗȍȘȍȗȓȍȚȖȔ
ǯȈȋȘȧȏȕȍȕȐȧ ȕȈȌȘȣȊȣ ȗȖȊȍȘȎȌȍȕȐȧ ȖȉȓȖȎȒȐ Ȑ ȚȐȚȓȐșȚȈ
țȚȘȈȚȈ ȕȍșȒȏȈȡȐȚȕȣȝ ȒȈȓȍȒ Ȓ Ȑȓȓ ȕȍȔȕȖȋȖȟȐșȓȍȕȕȣȍ
ȜȖȒșȐȕȋȐ ǰȏ ȗȘȍȌȐșȓ ǶȟȍȘȒ șȖșȚȈȊȓȍȕ dzȍȑȉȋȊȈȘȌȐȐ
ǻȓȈȕșȒȖȋȖ ȗȖȓȒȈ ȠȚȈȉșȘȖȚȔȐșȚȘȖȔ ȀȒȖȚȖȔ Ȋșȍ ȗȘȐȓ Ȓ
ȕȍȔț ȘȈȏȘȈȉȖȚȈȕȣ ȖȜȐȞȍȘȖȔ ǻȟȐȓȐȡȈ ȠȚȈȉșȘȖȚȔȐșȚȘȖȔ
dzȍȑȉȋȊȈȘȌȐȐ ȒȖȕȕȖȋȘȍȕȈȌȍȘșȒȖȋȖ ȗȖȓȒȈ ǪȐȓȓȈȔȖȊȣȔ
ǹ ȓȦȉȖȊȤȦ Ȑ ȚȡȈȕȐȍȔ ȕȈȗȐșȈȕȕȈȧ ȗȐȚȖȔȞȈȔȐ ȐșȚȖȘȐȧ
șȓȈȊȕȖȑȀȒȖȓȣȘțșșȒȖȋȖȖȜȐȞȍȘșȚȊȈ
ǴȍȎȌțȕȈȘȖȌȕȈȧȒȕȐȋȈǴǨȕȚȐȒȊȈȘȕȣȑȒȈȚȈȓȖȋȹ
ǪȖȍȕȕȖȍȌȍȓȖȹ
158
1 800/2 000 €
159
ART RUSSE
TAJAN - 53
160 — APERÇU DES GUERRES QUE MENA LA RUSSIE
DEPUIS PIERRE LE GRAND JUSQU’À NOS JOURS.
St. Pétersbourg, 1885-1889. 4 vol.
160
>ǹȚȈȊȘȖȗȖȓȤșȒȖȍ ȒȈȏȈȟȤȍ ȦȕȒȍȘșȒȖȍ țȟȐȓȐȡȍ
DzțȉȈȕșȒȖȍǪȖȑșȒȖȊȖȍșȖȉȘȈȕȐȍȗȘȖȊȍȕȈȕș@
ǶȉȏȖȘ ȊȖȑȕ ǸȖșșȐȐ ȖȚ ǷȍȚȘȈ ǪȍȓȐȒȖȋȖ ȌȖ ȕȈȠȐȝ Ȍȕȍȑ ǷȖșȖȉȐȍ Ȍȓȧ ȐȏțȟȍȕȐȧ ȊȖȍȕȕȖȑ ȐșȚȖȘȐȐ Ȋ ȊȖȍȕ
țȟȐȓȐȡȈȝ ǹȖșȚ ȋȍȕȔȈȑȖȘȈȔȐ ǬțȉȘȖȊȐȕȣȔ Ȑ
DzțȘȖȗȈȚȒȐȕȣȔȗȖȓȒȖȊȕȐȒȈȔȐǫțȌȐȔdzȍȊȒȖȊȐȟȍȔ
ǹțȝȖȚȐȕȣȔȐǷțȏȣȘȍȊșȒȐȔȗȖȌȖȉȡȘȍȌȋȍȕȓȍȑȚ
dzȍȍȘȈ>Ǫȝȟ@ǿ
ǹǷȉ ǫȓȈȊȕȖȍ ǻȗȘȈȊȓȍȕȐȍ ȊȖȍȕȕȖțȟȍȉ ȏȈȊȍȌȍȕȐȑ ȚșȔ
ǿ ș ȘȈȏȌ ȗȈȋ ȒȈȘȚȗȓȈȕ ± ǰȏȌȈȚȠȘȐȜȚ
ȖȉȓȖȎȒȈ Ȋ ȕȈȉȖȘȕȖȑ ȘȈȔȍ șȖȝȘȈȕȍȕȈ ȗȖȌ șȖșȚȈȊȕȣȔ
ȗȍȘȍȗȓȍȚȖȔ ȥȗȖȝȐ ș ȚȐșȕȍȕȐȍȔ ȕȈ ȒȖȘȍȠȒȍ ǷȖȚȍȘȚȖșȚȐ
ȗȍȘȍȗȓȍȚȈ ȖȚȝȖȌ ȉȓȖȒȈ ȉȓȖȒ ȘȈșȠȚȈȕȈ ȕȍȒȖȚȖȘȣȍ
șȚȘ ȖȚȝȖȌȧȚ ǩȖȓȤȠȐȍ ȕȈȌȘȣȊȣ ȕȍȒȖȚȖȘ ȘȈșȒȓ ȒȈȘȚ Ȋ
ȟȈșȚȕȖșȚȐ DzȈȘȚȣ ȚȍȈȚȘȈ ȊȖȑȕ Ȑ ȋȋ Ȑ
DzȈȘȚȣ Ȓ ȖȗȐșȈȕȐȦ ȊȚȖȘȖȑ ȊȖȑȕȣ ȐȔȗȍȘȈȚȖȘȈ ǨȓȍȒșȈȕȌȘȈ
ș ǵȈȗȖȓȍȖȕȖȔ Ȋ ȋȋ ǪȓȈȌȍȓȤȟȍșȒȐȍ ȗȖȔȍȚȣ
ȒȈȘȈȕȌȈȠǪȚȖȔȊȓȖȎȍȕȒȖȕȊȍȘȚȈȌȘȍșȖȊȈȕȕȣȑȋȍȕȍȘȈȓț
ȀȈȗȍȘȖȕț
ǿ9,,șȒȈȘȚȗȓȈȕǹȖșȚȈȊȕȖȑȗȍȘȍȗȓȍȚ
ȥȗȖȝȐ ș ȉȐȕȚȈȔȐ Ȑ ȚȐșȕȍȕȐȍȔ ȕȈ ȒȖȘȍȠȒȍ ǷȖȚȍȘȚȖșȚȐ
ȗȍȘȍȗȓȍȚȈȚȘȍȡȐȕȈȕȈȜȖȘȏȈȞȍȔȍȎȌțȉȓȖȒȖȔȐȗȍȘȍȗȓȍȚȖȔ
ȕȍșȒȘȈșȒȓȈȌȕȒȈȘȚȖȚȝȖȌȧȚ
ǿ Dzȕ >@ ,, ș ȒȈȘȚ ȗȓȈȕ ǿ Dzȕ >@ ,9 ș ȓ ȒȈȘȚ ȗȓȈȕ ± Ǫ ȖȚȌȍȓȤȕȣȝ
șȖșȚȈȊȕȣȝ ȗȍȘȍȗȓȍȚȈȝ ȥȗȖȝȐ ± ȐȏȌȈȚȖȉȓȖȎȒȐ ȕȈȒȓȍȍȕȣ
ȕȈ ȗȍȘȍȗȓȍȚȕȣȍ ȒȘȣȠȒȐ ǷȖȚȍȘȚȖșȚȐ ȗȍȘȍȗȓȍȚȖȊ țȚȘȈȚȣ
ȜȘȈȋȔȍȕȚȖȊ ȒȖȎȐ ș ȒȖȘȍȠȒȈ ǿ Dzȕ ȚȘȍȡȐȕȈ ȔȍȎȌț
ȒȖȘȍȠȒȖȔȐȉȓȖȒȖȔ
ȀȚȈȔȗȣ ǩȐȉȒȈ ǹȚȈȊȘȖȗȖȓȤșȒȖȋȖ ȒȈȏȈȟȤȍȋȖ ȦȕȒȍȘșȒȖȋȖ
țȟȐȓȐȡȈ ǩȐȉȒȈ DzțȉȈȕșȒȖȋȖ ȊȖȑșȒȖȊȖȋȖ șȖȉȘȈȕȐȧ
ȐȦȕȤ ǫȖȘǭȒȈȚȍȘȐȕȖȌȈȘ ǹȒȖȘȍȍ ȊșȍȋȖ Ȋ șȊȧȏȐ
ș țȗȘȈȏȌȕȍȕȐȍȔ ǹȚȈȊȘȖȗȖȓȤșȒȖȋȖ ȒȈȏȈȟȤȍȋȖ ȦȕȒȍȘșȒȖȋȖ
țȟȐȓȐȡȈ Ȋ ȋȖȌț ȍȋȖ ȉȐȉȓȐȖȚȍȒȈ ȉȣȓȈ ȗȍȘȍȌȈȕȈ
ȒțȉȈȕșȒȖȔțȊȖȑșȒȖȊȖȔțșȖȉȘȈȕȐȦ
Ǫ ȒȕȐȋȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȖ ȖȋȘȖȔȕȖȍ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȖ ȒȈȘȚ Ȟȍȓȣȝ
ȊȖȍȕȕȣȝ ȒȖȔȗȈȕȐȑ Ȑ ȗȓȈȕȖȊ ȖȚȌȍȓȤȕȣȝ șȘȈȎȍȕȐȑ
ǵȍȗȘȍȊȏȖȑȌȍȕȕȖȍ ȗȖ ȋȓțȉȐȕȍ Ȑ ȔȈșȠȚȈȉț ȐșșȓȍȌȖȊȈȕȐȍ
ȊȖȍȕȕȖȑ ȐșȚȖȘȐȐ ǸȖșșȐȑșȒȖȑ ȐȔȗȍȘȐȐ ǸȍȌȒȖșȚȤ ± ȌȈȎȍ Ȑ
ȉȍȏȖȑȟȈșȚȐ
1 000/1 200 €
161 — POLEVOÏ, Nicolas.
Histoire de Souvaroff.
St. Pétersbourg, 1904.
ǷȖȓȍȊȖȑǵȐȒȖȓȈȑǨȓȍȒșȍȍȊȐȟ
ǰșȚȖȘȐȧ Ȓȕȧȏȧ ǰȚȈȓȐȑșȒȖȋȖ ȋȘȈȜȈ ǹțȊȖȘȖȊȈ
ǸȣȔȕȐșȒȖȋȖ ȋȍȕȍȘȈȓȐșșȐȔțșȈ ȘȖșșȐȑșȒȐȝ ȊȖȑșȒ ǹȗȖȘȚȘȍȚȖȔǹțȊȖȘȖȊȈȐȒȈȘȚȐȕȈȔȐ
161
TAJAN - 54
ART RUSSE
162
163
ǹǷȉ ǨǨ ǷȍȚȘȖȊȐȟ ȚȐȗȖȓȐȚ ȚȊȈ ǰǵ DzțȠȕȍȘȍȊ Ȑ DzȖ
ș Ȑȓ ȗȖȘȚȘ șȔ Ǫ șȚȈȘȐȕȕȖȔ șȖșȚȈȊȕȖȔ
ȗȍȘȍȗȓȍȚȍșȚȐșȕȍȕȐȍȔȏȖȓȖȚȖȔȕȈȒȖȘȍȠȒȍȀȚȈȔȗȕȈȋȘȍȟ
ȧȏ ǵȍșțȡȍșȚȊȍȕȗȖȚȍȘȚȖșȚȐ ȗȍȘȍȗȓȍȚȈ ȘȍȌȒȐȍ ȘȈȏȊȖȌȣ ȖȚ
ȊȓȈȋȐ dzțȟȠȈȧ Ȑȏ ȕȈȗȐșȈȕȕȣȝ ȒȕȐȋ Ȗ ȊȍȓȐȒȖȔ ȘȖșșȐȑșȒȖȔ
ȗȖȓȒȖȊȖȌȞȍ ȖșȖȉȍȕȕȖ ȏȈȕȐȔȈȚȍȓȤȕȣ ȌȖȗȖȟȍȘȒȐ ȒȈȒ ȚȖ
dzȐȟȕȖșȚȤǹțȊȖȘȖȊȈȀțȚȒȐȐȖșȚȘȖȚȣǹțȊȖȘȖȊȈǹțȊȖȘȖȊ
ȊȌȖȔȈȠȕȎȐȏȕȐȐȚȌ
400/500 €
164
ǸțșșȒȈȧȊȖȍȕȕȈȧșȚȈȘȐȕȈǹȉȖȘȕȐȒȣȑ>ȐȍȌȐȕșȚȊȍȕ@
ǷȈȘȐȎȐȏȌDzȘțȎȒȈȓȦȉȐȚȍȓȍȑȘțșșȒȖȑȊȖȍȕȕȖȑșȚȈȘȐȕȣ
±șȐȓșȔ±ǺȐȘȈȎȕțȔȥȒȏȕȈȠȥȒȏȹ
ǰȓȓȦșȚȘȐȘȖȊȈȕȖȉȓȖȎȒȈ ȘȈȉȖȚȣ Ǩǩ ǹǭǸǭǩǸȇDzǶǪǨ
ȟȍȘȕȖȉȍȓȣȝȐȓȓǻȟȈșȚȊțȦȚǫǴǬȍșȚȘȍȔ
ǨǨǷȖȗȖȊǵǵǺțȘȖȊȍȘȖȊǨDzǹȈȊȐȞȒȐȑǷǪǷȈȠȒȖȊ
Ǫ ǫ ȜȖȕ ǸȐȝȚȍȘ Ȇ Ǩ ǺȖȗȖȘȒȖȊ Ǩ Ǩ DzȍȘșȕȖȊșȒȐȑ
ǷȖȚȍȘȚȖșȚȐ Ȑ ȕȍșțȡȍșȚȊȍȕ ȏȈȋȘȧȏȕȍȕȐȧ ȖȉȓȖȎȒȐ
ȊȓȈȌȍȓȤȟȍșȒȐȍȈȕȕȖȚȈȞȐȐ
ǸȍȌȒȖșȚȤȗȖǨǹȈȊȐȕțȜȘ
162 — HISTOIRE DU SOLDAT RUSSE DANS LES
DESSINS DE DOUBENSKI.
165 — GAYDA, Marcel ET KRIJITSKY, André.
Dédiée à Son Altesse Impériale le Tsarévitch.
Couverture seulement.
ǹȊȣșȖȟȈȑȠȍȋȖǭǰǪșȖȐȏȊȖȓȍȕȐȧȊșȍȗȘȍȌȈȕȕȍȑȠȍȍ
ȗȖșȊȧȡȈȍȚșȧ ǭȋȖ ǰȔȗǪȣșȖȟȍșȚȊț ǵȈșȓȍȌȕȐȒț
ǾȍșȈȘȍȊȐȟțȐǪȍȓȐȒȖȔțDzȕȧȏȦǨȓȍȒșȍȦǵȐȒȖȓȈȍȊȐȟț
ǰșȚȖȘȐȧȘțșșȒȖȋȖșȖȓȌȈȚȈȖȚǷȍȚȘȈǪȍȓȐȒȖȋȖȌȖȕȈȠȐȝ
ȌȕȍȑȊȒȈȘȚȐȕȈȝȐȘȐșțȕȒȈȝǬȔǬțȉȍȕșȒȖȋȖ
ȝșȔǹȖșȚȈȊȕȈȧȒȈȘȚȖȕȈȎȕȈȧȖȉȓȖȎȒȈȗȈȗȒȈșȏȖȓȖȚȣȔ
ȚȐșȕȍȕȐȍȔȕȈȗȍȘȍȌȕȍȑȒȘȣȠȒȍǩȍȏȚȍȒșȚȈȐȐȓȓȦșȚȘȈȞȐȑ
ǷȖȚȍȘȚȖșȚȐȏȈȋȘȧȏȕȍȕȐȧ
1 000/1 200 €
163 — L’UNION DES ANCIENS DU RÉGIMENT DE LA
GARDE PRÉOBRAZHENSKY.
Paris, vers 1939.
ǹȖȦȏǷȘȍȖȉȘȈȎȍȕȞȍȊȖșȕȖȊȈȕȊȋ
ǷȈȘȐȎ ȉȌ >"@ ± ș șȔ ± ǰȏȌȈȚȠȘȐȜȚȖȊȈȧ
ȖȉȓȖȎȒȈ ȏȈȋȘȧȏȕȍȕȐȧ ǹȗȐșȖȒ ȟȓȍȕȖȊ ǹȖȦȏȈ ș ȈȌȘȍșȈȔȐ
ǸȍȌȒȖșȚȤ
200/300 €
164 — [ALEXANDRE SEREBRIAKOFF (1907-1995)]
Les antiquités militaires russes.
Premier recueil. Paris, 1947.
ART RUSSE
300/400 €
L’Armée Russe sous le tsar Alexandre Ier de 1805 à 1815.
Paris : éditions de la Sabretache, MCMLV [1955]. Ex-libris de Pavel
PACHKOFF (1895-1974).
ǫȈȑȌȈǴȈȘșȍȓȤDzȘȐȎȐȞȒȐȑǨȕȌȘȍȑ
>ǸțșșȒȈȧȈȘȔȐȧȗȘȐǨȓȍȒșȈȕȌȘȍ,șȗȖȋȋ@
>@șȓȐȓșȔǵȈȜȘȧȏǺȐȘȈȎȕțȔȥȒȏǵȈȠ
ȥȒȏ ȹ ǿȍȘȕȖȉȍȓȣȍ ȐȓȓȦșȚȘȈȞȐȐ ȗȖȌ ȘțȟȕțȦ ȘȈșȒȘȈșȒț
ȐȏȖȉȘȈȎȈȦȡȐȍ ȜȖȘȔț ǸțșșȒȖȑ ȈȘȔȐȐ ȖȏȕȈȟȍȕȕȖȋȖ ȗȍȘȐȖȌȈ
Ǫ ȗȖȓțȒȖȎȈȕȖȔ ȊȓȈȌȍȓȤȟȍșȒȖȔ ȗȍȘȍȗȓȍȚȍ ǵȈ ȜȖȘȏȈȞȍ
ȝțȌȖȎȍșȚȊȍȕȕȖ ȐșȗȖȓȕȍȕȕȣȑ ȥȒșȓȐȉȘȐș ǷȈȊȓȈ ǪȈșȐȓȤȍȊȐȟȈ
ǷǨȀDzǶǪǨȕȈȒȓȍȑȒȈșȚȘȈțȘȕȖȑȒȈȘȚȖȟȒȖȑȖȒȖȕȟȐȕȍȖȌȕȖȋȖȐȏ
ȈȊȚȖȘȖȊ ǴȈȘșȍȓȧ ǫǨDZǬǨ Ȋ ȋ Ǫ ȒȕȐȋț ȊȓȖȎȍȕ ȐȏȌȈȚȍȓȤșȒȐȑ
ȈȕȖȕș
ǷȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȕȖȍ ȐȏȌȈȕȐȍ ȗȍȘȊȖȍ ȜțȕȌȈȔȍȕȚȈȓȤȕȖȍ
ȐșșȓȍȌȖȊȈȕȐȍ ȘțșșȒȖȑ ȊȖȍȕȕȖȑ ȜȖȘȔȣ ȥȗȖȝȐ ǵȈȗȖȓȍȖȕȖȊșȒȐȝ
ȊȖȑȕ ȊȖ ȔȕȖȋȖȔ ȗȖȌȋȖȚȖȊȐȊȠȍȍ ȗȖșȓȍȌțȦȡȐȍ ȚȘțȌȣ Ǫ Ǫ
ǯȊȍȋȐȕȞȖȊȈǰȓȓȦșȚȘȈȚȐȊȕțȦȟȈșȚȤȐȏȌȈȕȐȧȗȖȌȋȖȚȖȊȐȓǨȕȌȘȍȑ
DzǸǰǮǰǺǹDzǰDZ ȒȈȗȐȚȈȕ ǸțșșȒȖȑ ȐȔȗȍȘȈȚȖȘșȒȖȑ
ȈȘȔȐȐ ǩțȌțȟȐ Ȋ ȥȔȐȋȘȈȞȐȐ ȊȖ ǼȘȈȕȞȐȐ Ȗȕ ȗȖșȚțȗȐȓ
ȌȖȉȘȖȊȖȓȤȞȍȔ Ȋ ǰȕȖșȚȘȈȕȕȣȑ ȓȍȋȐȖȕ ǻȟȈșȚȕȐȒ ȌȊțȝ ȊȖȑȕ ȉȣȓ
ȚȧȎȍȓȖȘȈȕȍȕȊȖȌȕȖȔȐȏȉȖȍȊDzȈȒȐȔȕȖȋȐȍȍȋȖșȖȖȚȍȟȍșȚȊȍȕȕȐȒȐ
ȖȜȐȞȍȘȣ DzȘȐȎȐȞȒȐȑ ȉȍȏȏȈȊȍȚȕȖ ȚȘțȌȐȓșȧ ȕȈȌ șȖȝȘȈȕȍȕȐȍȔ
ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȐșȚȖȘȐȒȖȒțȓȤȚțȘȕȖȋȖ ȕȈșȓȍȌȐȧ ǸțșșȒȖȑ ȈȘȔȐȐ ȉȣȓ
ȊȣȌȈȦȡȐȔșȧ ȏȕȈȚȖȒȖȔ ȍȍ ȐșȚȖȘȐȐ Ȉ ȚȈȒȎȍ ȘțșșȒȖȑ ȊȖȍȕȕȖȑ
TAJAN - 55
165
ȜȖȘȔȣǶȟȍȕȤȉȖȓȤȠȈȧȘȍȌȒȖșȚȤȊȒȖȔȗȓȍȒȚȍȐȏȌȈȕȐȍȊȣȝȖȌȐȓȖ
ȖȚȌȍȓȤȕȣȔȐȓȐșȚȈȔȐșȗȖȋȋșȖȋȓȈșȕȖǨǹȈȊȐȕțȞȍȕȈ
ȗȖȍȋȖȒȈȚȈȓȖȋțȜȘȈȕȒȖȊ
ǷȘȖȊȍȕȈȕș ǷȈȊȍȓ ǪȈșȐȓȤȍȊȐȟ ǷȈȠȒȖȊ ȗȖȝ ȕȈ
ȒȓȈȌ ǹȍȕȚǮȍȕȍȊȤȍȊȌȍǩțȈ ǷȖȘțȟȐȒ ȌȍȧȚȍȓȤ ȒțȓȤȚțȘȣ
ȒȖȓȓȍȒȞȐȖȕȍȘ ǹȣȕ ȗȘȖȜȍșșȖȘȈ ȝȐȔȐȐ ǽȈȘȤȒȖȊșȒȖȋȖ
ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȟȍșȒȖȋȖ ȐȕșȚȐȚțȚȈ ǻȟȐȓșȧ ȕȈ ȦȘȐȌȐȟȍșȒȖȔ
ȜȈȒțȓȤȚȍȚȍǴȖșȒȖȊșȒȖȋȖțȕȐȊȍȘșȐȚȍȚȈȖȒȖȕȟȐȓǨȓȍȒșȍȍȊșȒȖȍ
ȊȖȍȕȕȖȍ țȟȐȓȐȡȍ ǻȟȈșȚȊȖȊȈȓ Ȋ ȔȐȘȖȊȖȑ ȊȖȑȕȍ ȕȈ ǯȈȗȈȌȕȖȔ
ȜȘȖȕȚȍ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ǫȘȈȎȌȈȕșȒȖȑ ȊȖȑȕȣ ȊȖȍȊȈȓ ȕȈ Ȧȋȍ ǸȖșșȐȐ
ȅȊȈȒțȐȘȖȊȈȓșȧ Ȋ DzȖȕșȚȈȕȚȐȕȖȗȖȓȤ Ǫ ȥȔȐȋȘȈȞȐȐ ș ȎȐȓ
Ȋ ǷȈȘȐȎȍ Ǫ ȍ ȘȈȉȖȚȈȓ ȋȈȘȌȍȘȖȉȡȐȒȖȔ Ȋ ȒȈȉȈȘȍ ǨȉȘȍȒ
ǯȕȈȚȖȒ Ȑ ȒȖȓȓȍȒȞȐȖȕȍȘ șȚȈȘȐȕȕȖȋȖ ȊȖȍȕȕȖȋȖ ȖȉȔțȕȌȐȘȖȊȈȕȐȧ
ȕȈȋȘȈȌȏȕȈȒȖȊȔȖȕȍȚȒȕȐȋǨȊȚȖȘțȕȐȒȈȓȤȕȣȝȔȈȒȍȚȖȊȜȖȘȔ
ȋȊȈȘȌȍȑșȒȐȝȐȒȈȊȈȓȍȘȐȑșȒȐȝȗȖȓȒȖȊǸȖșșȐȑșȒȖȑȈȘȔȐȐǶȌȐȕȐȏ
șȖȏȌȈȚȍȓȍȑ Ȋ ȋ DzȘțȎȒȈ ǶȉȡȍșȚȊȈ ȓȦȉȐȚȍȓȍȑ ȘțșșȒȖȑ
ȊȖȍȕȕȖȑșȚȈȘȐȕȣǹȔȖȕȍȔǪȖȍȕȕȈȧȉȣȓȤȹȐȦȕȤȋ
1 000/1 200 €
166 — AIDE-MÉMOIRE DE L’ÉCOLE DE CAVALERIE
NICOLAS.
Paris, 1969.
166
ǷȈȔȧȚȒȈǵȐȒȖȓȈȍȊșȒȖȋȖȒȈȊȈȓȍȘȐȑșȒȖȋȖțȟȐȓȐȡȈ
ǷȈȘȐȎ ȐȏȌ ȉȣȊȠȐȝ ȦȕȒȍȘȖȊ ǵȐȒȖȓȈȍȊșȒȖȋȖ ȒȈȊȈȓȍȘȐȑșȒȖȋȖ
țȟȐȓȐȡȈ ± ș ȐȓȗȖȘȚȘ șȔ ± ǰȏȌȈȚȐȓȓȖȉȓȖȎȒȈ
ǹ ȟȍȘȕȖȉȍȓȣȔȐ ȐȓȓȦșȚȘȈȞȐȧȔȐ Ȋ ȚȍȒșȚȍ ǶȉȓȖȎȒȈ ș
ȗȖȊȘȍȎȌȍȕȐȧȔȐȏȈȔȈȘȈȕȕȣȑȐȕșȒȘȐȗȚȕȈȖȉȓȖȎȒȍ
ǶșȕȖȊȕȣȍȗțȕȒȚȣȖȋȓȈȊȓȍȕȐȧǿȈșȚȤȗȍȘȊȈȧȖȉȡȍȐșȚȖȘȐȟȍșȒȈȧ
ǿȈșȚȤȊȚȖȘȈȧȥșȒȈȌȘȖȕǿȈșȚȤȚȘȍȚȤȧDzȈȏȈȟȤȧșȖȚȕȧǿȈșȚȤ
ȟȍȚȊȍȘȚȈȧ Ǵ Ȇ dzȍȘȔȖȕȚȖȊ ǿȈșȚȤ ȗȧȚȈȧ ǪȣȌȈȦȡȐȍșȧ
ȕȐȒȖȓȈȍȊȞȣ ǿȈșȚȤ ȠȍșȚȈȧ țȟȐȓȐȡȍ Ȋ ȆȋȖșȓȈȊȐȐ ǿȈșȚȤ
șȍȌȤȔȈȧ ȗȘȐȓȖȎȍȕȐȧ șȗȐșȖȒ ǫȍȖȘȋȐȍȊșȒȐȝ ȒȈȊȈȓȍȘȖȊ șȗȐșȖȒ
ȜȍȓȤȌȜȍȉȍȓȍȑȐȊȈȝȔȐșȚȘȖȊȠȒȖȓȣȐțȟȐȓȐȡȈǩȐȉȓȐȖȋȘȈȜȐȧ
ǵȖȚȣȔȈȘȠȈȀȒȖȓȣǶȚȘȍȌȈȒȚȖȘȈǪȖșȗȖȔȐȕȈȕȐȧȊȖșȗȐȚȈȕȕȐȒȖȊ
țȟȐȓȐȡȈșȚȐȝȐȗȘȖȏȈȝȘȖȕȐȒȈȎȐȏȕȐȐșȚȖȘȐȧțȟȐȓȐȡȈțȟȈșȚȐȍ
ȊǩȍȓȖȑȉȖȘȤȉȍȐȎȐȏȕȤȦȕȒȍȘȖȊȊȥȔȐȋȘȈȞȐȐǩȖȓȤȠȈȧȘȍȌȒȖșȚȤ
ȗȖǨǹȈȊȐȕț
200/300 €
167 — ZWEGUINTZOW, Wladimir.
L’Armée Russe. 5e partie : 1825-1855.
Paris, 1979. Avec planches.
ǯȊȍȋȐȕȞȖȊǪȓȈȌȐȔȐȘǪȓȈȌȐȔȐȘȖȊȐȟ
ǸțșșȒȈȧȈȘȔȐȧǿ9ȧ
ǷȈȘȐȎ ± ș ȗȓȈȕ ȒȈȘȚ ȓȐȓ șȔ
± ǵȈ ȜȘȧȏ ǸȐșȖȊȈȕȕȈȧ ȐȏȌȈȚȖȉȓȖȎȒȈ ǶȚȗȍȟȈȚȈȕȖ ȕȈ
ȘȖȚȈȚȖȘȍǿȍȘȕȖȉȍȓȣȍȐȓȓȦșȚȘȈȞȐȐȗȖȌȘțȟȕțȦȘȈșȒȘȈșȒț
ȐȏȖȉȘȈȎȈȦȡȐȍ ȜȖȘȔț Ȑ ȊȖȖȘțȎȍȕȐȍ ǸțșșȒȖȑ ȈȘȔȐȐ
ȖȏȕȈȟȍȕȕȖȋȖȗȍȘȐȖȌȈȹȹǶȚȓșȖȝȘǾȍȕȕȍȑȠȐȑ
ȚȘțȌȒȘțȗȕȍȑȠȍȋȖȐșȚȖȘȐȒȈǸțșșȒȖȑǰȔȗȍȘȈȚȖȘșȒȖȑȈȘȔȐȐ
ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȊȣȌȊȐȕțȓȈ ȥȔȐȋȘȈȞȐȧ ǸȍȌȒȈ ǶȚșțȚșȚȊȖȊȈȓȈ Ȋ
șȖȉȘȈȕȐȐǹȈȊȐȕȈǬȍȏȐȌȍȘȈȚțȔǸǵǩ
167
TAJAN - 56
500/600 €
ART RUSSE
HISTOIRE - SCIENCES - TECHNIQUES
ǰǹǺǶǸǰȇ±ǵǨǻDzǨ±ǺǭǽǵǰDzǨ
168 — APPLICATION DE LA GÉOMÉTRIE DESCRIPTIVE À
L’ART DU DESSIN :
À l’usage des élèves de l’Institut des ingénieurs des voyes
de communication. Par M. Potier.
St. Pétersbourg : Pluchart, 1817.
ǷȖȚȤȍDzȈȘȓǰȊȈȕȖȊȐȟȐȓȐ"
>ǷȘȐȓȖȎȍȕȐȍȕȈȟȍȘȚȈȚȍȓȤȕȖȑȋȍȖȔȍȚȘȐȐȒȘȐșȖȊȈȕȐȦ
ȌȓȧțȗȖȚȘȍȉȓȍȕȐȧȊȖșȗȐȚȈȕȕȐȒȈȔȐǰȕșȚȐȚțȚȈDzȖȘȗțșȈ
ȐȕȎȍȕȍȘȖȊ ȗțȚȍȑ șȖȖȉȡȍȕȐȧ ǹȖȟȐȕȍȕȐȍ ȋ ǷȖȚȤȍ
DzȖȘȗțșȈȐȕȎȍȕȍȘȖȊȗțȚȍȑșȖȖȉȡȍȕȐȧȗȖȌȗȖȓȒȖȊȕȐȒȈ
ȐȖȘȌȍȕȈșȊǪȓȈȌȐȔȐȘȈșȚȍȗȍȕȐȒȈȊȈȓȍȘȈ
ǹȈȕȒȚǷȍȚȍȘȉțȘȋǨǷȓȦȠȈȘ@șȓȟȍȘȚșȔ±ǵȈȜȘȧȏ
ǪșȚȈȘȐȕȕȖȔșȖșȚȈȊȕȖȔȗȍȘȍȗȓȍȚȍșȏȖȓȖȚȣȔȚȐșȕȍȕȐȍȔȗȖȒȖȘȍȠȒț
ǫȍȘȉȖȊȣȑ ȥȒșȓȐȉȘȐș ȕȍțșȚȈȕȖȊȓȍȕȕȖȋȖ ȋȍȕȓȍȑȚȍȕȈȕȚȈ dzȍȋȒȐȍ
ȗȖȚȍȘȚȖșȚȐȗȍȘȍȗȓȍȚȈȊȘȍȔȍȕȕȣȍȗȧȚȕȈ
168
400/500 €
169 — APERÇU DES RICHESSES MINÉRALES DE LA
RUSSIE D’EUROPE.
Paris, Arnous de Rivière, s.d. [1878].
>ǶȉȏȖȘ ȔȍșȚȖȘȖȎȌȍȕȐȑ ȗȖȓȍȏȕȣȝ ȐșȒȖȗȈȍȔȣȝ
ǭȊȘȖȗȍȑșȒȖȑȟȈșȚȐǸȖșșȐȐ@
ǷȘȐȗȓȍȚ 028&+.e72)) ,YDQ /HV 5LFKHVVHV PLQpUDOHV
GX 7XUNHVWDQ UXVVH ,ELG LG >ǴțȠȒȍȚȖȊ ǰȊȈȕ
ǪȈșȐȓȤȍȊȐȟ
ǴȍșȚȖȘȖȎȌȍȕȐȧȗȖȓȍȏȕȣȝȐșȒȖȗȈȍȔȣȝȊǺțȘȒȍșȚȈȕșȒȖȔ
ȒȘȈȍǷȈȘȐȎ@
ș ȓȘȈșȒȓȒȈȘȚ ȘȈșȒȓȒȈȘȚȈ șȔ ± ǵȈ ȜȘȧȏ
ǷȖȓțȒȖȎȈȕȣȑȗȍȘȍȗȓȍȚȚȖȋȖȊȘȍȔȍȕȐșȉȐȕȚȈȔȐȐȏȖȓȖȚȣȔ
ȚȐșȕȍȕȐȍȔȕȈȒȖȘȍȠȒȍǪȒȈȘȔȈȕȍȏȈȌȕȍȑȒȘȣȠȒȐ±ȉȖȓȤȠȈȧ
ȘȈșȒȓȈȌȕȈȧ DzȈȘȚȈ ȔȍșȚȖȘȖȎȌȍȕȐȑ ȗȖȓȍȏȕȣȝ ȐșȒȖȗȈȍȔȣȝ
ǭȊȘȖȗȍȑșȒȖȑ ǸȖșșȐȐ ȗȍȘȍȊȍȌȍȕȈ ȕȈ ȝȖȓșȚ ǵȍșțȡȍșȚȊȍȕ
ȗȖȚȍȘȚȖșȚȐ ȗȍȘȍȗȓȍȚȈ ȕȍȉȖȓȤȠȐȍ ȔȈȘȋȐȕȈȓȤȕȣȍ ȕȈȌȘȣȊȣ
ȒȈȘȚ
169
800/1 000 €
170 — 36 PORTRAITS DE PERSONNAGES RUSSES.
St. Pétersbourg, 1886.
ǸțșșȒȐȍ ȌȍȧȚȍȓȐ ȗȖȘȚȘȍȚȖȊ ș ȉȐȖȋȘȈȜȐȟȍșȒȐȔȐ
ȖȟȍȘȒȈȔȐ
ǹȈȕȒȚǷȍȚȍȘȉțȘȋȚȐȗǷȍȚȍȘȉțȘȋșȒȖȑȋȈȏȍȚȣ,,șȓ
ȗȖȘȚȘșȓȗȖȘȚȘșȓȗȖȘȚȘșȔ±ǾȚȒȈȕȍȊȣȑ
ȝȖȓșȚȊȓȈȌȍȓȤȟȍșȒȐȑȗȍȘȍȗȓȍȚșȕȈȒȓȍȑȒȈȔȐȐȏȒȖȎȐȐȚȐșȕȍȕȐȍȔ
ȕȈ ȒȖȘȍȠȒȍ Ǫ ȖȟȍȘȒȈȝ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȣ ȐȏȊȍșȚȕȣȍ ȖȚȍȟȍșȚȊȍȕȕȣȍ
ȗȐșȈȚȍȓȐ țȟȍȕȣȍ ȝțȌȖȎȕȐȒȐ ȈȘȚȐșȚȣ ȋȍȕȍȘȈȓȣ ȌȍȧȚȍȓȐ ǸțșșȒȖȑ
ǷȘȈȊȖșȓȈȊȕȖȑ ȞȍȘȒȊȐ Ȑ ȗȘȖȟ DzȈȎȌȣȑ ȗȍȘșȖȕȈȎ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕ
ȋȘȈȊȐȘȖȊȈȕȕȣȔȗȖȘȚȘȍȚȖȔȕȈȖȚȌȓȐșȚȍȀȚȈȔȗȣȕȈȓȈȚȊȧȏǵȈȌȘȣȊ
ȚȐȚȓȐșȚȈȊȘȍȔȍȕȕȣȍȗȧȚȕȈ
500/600 €
ART RUSSE
170
TAJAN - 57
171 — TANNER, Bernhard Leopold Francisc.
173 — MIDDENDORF, F.L.
Legatio Polono-Lithuanica in Moscoviam… anno 1678
(en russe).
Moscou, 1891.
Mâture et cordage des bateaux.
St. Pétersbourg, 1905.
Exemplaire du général-lieutenant Nicolas Stepanoff (1869-1949).
ǺȈȕȕȍȘǩȍȘȕȋȈȘȌdzȍȖȗȖȓȤȌ
ǶȗȐșȈȕȐȍ ȗțȚȍȠȍșȚȊȐȧ ȗȖȓȤșȒȖȋȖ ȗȖșȖȓȤșȚȊȈ Ȋ
ǴȖșȒȊț Ȋ ȋȖȌț ǷȍȘ ș ȓȈȚ ȗȘȐȔ Ȑ ȗȘȐȓ ǰ
ǰȊȈȒȐȕȈ
ǴȖșȒȊȈǻȕȐȊȚȐȗ;,,șȓȐȓȗȓȈȕșȔ
ǵȈ ȚȐȚ ȓ ȗȍȘȍȊȖȌ ȚȐȚ ȓȐșȚȈ ȐȏȌ ȋ ǷȖȓȤșȒȖ
ȓȐȚȖȊșȒȖȍȗȖșȖȓȤșȚȊȖȊǴȖșȒȖȊȐȦȗȖțȒȈȏțȐșȖȐȏȊȖȓȍȕȐȦ
ȒȖȘȖȓȧ ǷȖȓȤșȒȖȋȖ Ȑ ǸȍȟȐ ǷȖșȗȖȓȐȚȖȑ ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȕȖ
ȗȘȍȌȗȘȐȕȧȚȖȍ Ȋ ȋȖȌț Ȉ ȕȣȕȍ ȒȘȈȚȒȖ ȕȖ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤȕȖ
ȖȗȐșȈȕȕȖȍ ȖȟȍȊȐȌȞȍȔ ǩȍȘȕȋȈȘȌȖȔ dzȍȖȗȖȓȤȌȖȔ ǼȘȈȕȞȐșȒȖȔ
ǺȈȕȕȍȘȖȔ ȗȘȈȎșȒȐȔ ȟȍȝȖȔ ȗȈȕȈ Ȓȕȧȏȧ ȗȖșȓȈ ȌȊȖȘȍȞȒȐȔ
ȋȍȘȔȈȕșȒȐȔ Ǫ ǵȦȘȍȕȉȍȘȋȍ ȐȎȌȐȊȍȕȐȍȔ ǰȖȈȕȕȈ ǾȐȋȍȘȈ Ȋ ȋȖȌț±ǰȏȌȈȚȕȈȉȖȘȕȈȧȖȉȓȖȎȒȈ
ǵȈȌȘȣȊȣ ȗȖ ȒȘȈȧȔ ȖȉȓȖȎȒȐ ȖȚȝȖȌ ȖȕȖȑ ȖȚ ȉȓȖȒȈ țȚȘȈȚȈ
ȒȖȘȍȠȒȈ ȉȓȖȒ șȐȓȤȕȖ ȘȈșȠȈȚȈȕ ș ȊȣȗȈȌȍȕȐȍȔ șȚȘȈȕȐȞ
ȊȓȈȌȍȓȤȟȍșȒȐȍ ȗȖȔȍȚȒȐ ȒȈȘȈȕȌȈȠ ȠȚȈȔȗȐȒ ȉțȒȐȕȐșȚȐȟ
ȔȈȋȈȏȐȕȈDzȈȘȚȐȕȒȐȊȒȖȔȗȓȍȒȚȍ
ǸȍȌȒȈ șȖȋȓȈșȕȖ ǬǻȓȤȧȕȐȕșȒȖȔț ȚȐȘȈȎ ȒȕȐȋȐ șȖșȚȈȊȐȓ
ȊșȍȋȖȥȒȏ
ǴȐȕȞȓȖȊǶȉȏȖȘǻȓȤȧȕȐȕșȒȐȑ
ǴȐȌȌȍȕȌȖȘȜǼdz
ǸȈȕȋȖțȚȐȚȈȒȍȓȈȎșțȌȖȊǹȘȐșțȕȒȈȔȐȊȚȍȒșȚȍȐ
ȖȚȌȍȓȤȕȣȔȐȚȈȉȓȐȞȈȔȐ>ǹȖȟ@ǼdzǴȐȌȌȍȕȌȖȘȜȈ
ȌȐȘȍȒȚȖȘDǵȍȔȍȞȒȖȋȖdzȓȖȑȌȈǷȍȘȍȊȍȓǨǴȈȓȒȖȊȐȟ
ǹțȚȖȞȒȐȑȒȖȘȈȉȍȓȐȕȎȍȕȍȘ
ǹȈȕȒȚǷȍȚȍȘȉțȘȋDzdzǸȐȒȒȍȘ;,;FȐȓȓ
ȟȍȘȚșȔǷȖȓțȒȖȎȈȕȣȑȗȍȘȍȗȓȍȚȥȗȖȝȐșȚȐșȕȍȕȐȍȔ
ȏȖȓȖȚȖȔ ȕȈ ȒȖȘȍȠȒȍ Ȋ Țȟ șțȗȍȘȥȒșȓȐȉȘȐș ǵǹ ǵȈ ȚȐȚ
ȓȐșȚȍ ȊȓȈȌȍȓȤȟȍșȒȈȧ ȘȖșȗȐșȤ ǵǹȚȍȗȈȕȖȊ Ȉ ȚȈȒȎȍ ȌȈȚȈ Ȑ
ȔȍșȚȖǹǷȉȋȐȦȕȧȌȕȧǷȖȚȍȘȚȖșȚȐȗȍȘȍȗȓȍȚȈ
ȊȘȍȔȍȕȕȣȍȗȧȚȕȈ
ǷȘȖȊȍȕȈȕș ȅȒȏ Ȑȏ ȉȐȉȓȐȖȚȍȒȐ ǵȐȒȖȓȈȧ ǨȓȍȒșȈȕȌȘȖȊȐȟȈ
ǹȚȍȗȈȕȖȊȈ ² Ȁȍȓȓ ȗȘȍȌȔȍșȚȤȍ ǷȈȘȐȎȈ
ǼȘȈȕȞȐȧ ² ȋȍȕȍȘȈȓȓȍȑȚȍȕȈȕȚȈ ȊȖȍȕȕȖȋȖ
ȔȐȕȐșȚȘȈȊȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȍǨǪDzȖȓȟȈȒȈ
500/800 €
172 — SIR THOMAS SMITHES VOIAGE AND
ENTERTAINMENT IN RUSHIA (EN RUSSE).
Traduit par I. BOLDAKOFF. St. Pétersbourg, édition du comte S.D.
Cheremetieff, 1893.
ǹȥȘȈ ǺȖȔȈșȈ ǹȔȐȚȈ ȗțȚȍȠȍșȚȊȐȍ Ȑ ȗȘȍȉȣȊȈȕȐȍ
Ȋ ǸȖșșȐȐ ǹȖ șȕȐȔȒȈȔȐ ș ȏȈȋȓȈȊ șȚȘȈȕȐȞȣ Ȉȕȋȓ
ȗȖȌȓȐȕȕȐȒȈ ȋ Ȑ ș ȚȘȍȝ ȗȐșȍȔ Ǻ ǹȔȐȚȈ ǷȍȘ
ȊȊȍȌ Ȑ ȗȘȐȔȍȟ ǰǴ ǩȖȓȌȈȒȖȊȈ ȉȐȉȓȐȖȚȍȒȈȘȧ
ǷțȉȓȉȒȐ
ǹȈȕȒȚǷȍȚȍȘȉțȘȋ ȐȏȌ ȋȘ ǹǬ ȀȍȘȍȔȍȚȍȊȈ ȚȐȗ
ǪǹǩȈȓȈȠȍȊȈ >@ ;; ș ȓ ȜȘȖȕȚ ȜȈȒș
ȓȜȈȒșșȔ±ǪșȚȈȘȐȕȕȖȔȗȖȓțȒȖȎȈȕȖȔȗȍȘȍȗȓȍȚȍș
ȏȖȓȖȚȣȔ ȚȐșȕȍȕȐȍȔ Ȑ ȉȐȕȚȈȔȐ ȕȈ ȒȖȘȍȠȒȍ ǵȈ ȜȖȘȏȈȞȍ
ȥȒșȓȐȉȘȐș ǵȐȒȖȓȈȧ ǷȍȚȘȖȊȐȟȈ ǹȣȘȍȑȡȐȒȖȊȈ ȌȊțȝȞȊȍȚȕȈȧ
ȞȐȕȒȖȋȘȈȜȐȧ ȈȊȚȖȘ ȥȒșȓȐȉȘȐșȈ ± ǴȐȝȈȐȓ ǨȓȍȒșȈȕȌȘȖȊȐȟ
ǪǸǻǩǭdzȄ ȋ ȥȒșȓȐȉȘȐș ȘȍȌȒȐȑ ǷȖȚȍȘȚȖșȚȐ
ȗȍȘȍȗȓȍȚȈ ȕȍȔȕȖȋȖȟȐșȓȍȕȊȘȍȔȍȕȕȣȍ ȗȧȚȕȈ ȠȚȈȔȗȣ Ȑ
ȖȚȔȍȚȒȐȔȖșȒȉțȒȐȕȐșȚȐȟȔȈȋȈȏȐȕȖȊ
ǸȍȌȒȈșȖȋȓȈșȕȖǬǻȓȤȧȕȐȕșȒȖȔțȚȐȘȈȎȒȕȐȋȐșȖșȚȈȊȐȓ
ȥȒȏ
ǴȐȕȞȓȖȊǶȉȏȖȘǻȓȤȧȕȐȕșȒȐȑ
ǷȘȖȊȍȕȈȕș ǹȣȘȍȑȡȐȒȖȊ ǵȐȒȖȓȈȑ ǷȍȚȘȖȊȐȟ ȔȖșȒȖȊșȒȐȑ ȒțȗȍȞ ȒȖȓȓȍȒȞȐȖȕȍȘ ȟȓȍȕ ǴȖșȒȖȊșȒȖȋȖ
ȖȉȡȊȈ ȓȦȉȐȚȍȓȍȑ ȒȕȐȎȕȣȝ ȏȕȈȒȖȊ ș ȋ ȈȘȝȐȊȈȘȐțș
ǴȖșȒȖȊșȒȖȋȖ ȖȉȓȈșȚȕȖȋȖ ȈȘȝȐȊȈ ǭȋȖ ȉȐȉȓȐȖȚȍȒȈ
ȕȈșȟȐȚȣȊȈȓȈ ȖȒȖȓȖ ȚȖȔȖȊ ȗȖ ȐșȚȖȘȐȐ ȈȘȝȍȖȓȖȋȐȐ
ȐșȚȖȘȐȐ ȐșȒțșșȚȊ ȓȐȚȍȘȈȚțȘȍ Ȑ ȒȖȓȓȍȒȞȐȐ ȒȕȐȎȕȣȝ
ȏȕȈȒȖȊ
400/500 €
174 — HISTOIRE UNIVERSELLE.
Saint-Pétersbourg, 1903-1911. 9 vol.
ǰǹǺǶǸǰȇ ǿǭdzǶǪǭǿǭǹǺǪǨ ǪșȍȔȐȘȕȈȧ ȐșȚȖȘȐȧ ǹȖșȚ ȗȘȖȜ ǫ ǨȌȓȍȘ Dz ǨȘȍȕȌȚ Ǻ ǨȝȍȓȐș >Ȑ ȌȘ@
ȖȉȡȘȍȌǫǫȍȓȤȔȖȓȤȚȈ>ǪȚȚ@±Ǻ>DzȖȔȗȓȍȒȚ@
ǹǷȉǺȊȖǷȘȖșȊȍȡȍȕȐȍ>@Ǻ;>@șȐȓ
ȒȈȘȚ Ǻ ;9 >@ F Ȑȓ ȒȈȘȚ Ǻ ;,, >@ ș Ȑȓ
ȒȈȘȚ Ǻ ; >@ ș Ȑȓ ȒȈȘȚ Ǻ ;,,, >@ ș Ȑȓ
ȚȈȉȓ Ǻ ;; ș Ȑȓ ȒȈȘȚ ȚȈȉȓ Ǻ ; >@ ș Ȑȓ
ȒȈȘȚ Ǻ ;,, >@ ș Ȑȓ ȒȈȘȚ Ǻ ȌȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȣȑ
9,,, ș Ȑȓ ȒȈȘȚ șȔ DzȈȎȌȣȑ ȚȖȔ Ȋ șȖșȚȈȊȕȖȔ
ȐȏȌȈȚȍȓȤșȒȖȔ ȗȍȘȍȗȓȨȚȍ DzȘȣȠȒȐ ȖȉȚȧȕțȚȣ șȊȍȚȓȖ
ȒȖȘȐȟȕȍȊȣȔ ȒȖȓȍȕȒȖȘȖȔ DzȖȘȍȠȖȒ Ȑ țȋȓȣ Ȑȏ ȒȖȘȐȟȕȍȊȖȑ
ȒȖȎȐ ǵȈ ȒȖȘȍȠȒȍ ȚȐșȕȍȕȐȍȔ ȏȖȓȖȚȖȔ ȖȘȕȈȔȍȕȚ Ȋ șȚȐȓȍ
ȔȖȌȍȘȕ ȜȈȔȐȓȐȧ ȘȍȌȈȒȚȖȘȈ ȕȈȏȊȈȕȐȍ ȐȏȌȈȕȐȧ Ȑ ȕȖȔȍȘ
ȚȖȔȈ ǹȖșȚȈȊȕȣȍ ȜȖȘȏȈȞȣ Ȑȏ ȉțȔȈȋȐ ȐȔȐȚȐȘțȦȡȍȑ ȔțȈȘ
ǴȘȈȔȖȘȕȣȑ ȖȉȘȍȏ ǩȍȓȖȍ ȠȨȓȒȖȊȖȍ ȓȧșșȍ ǵȍșțȡȍșȚȊȍȕ
ȗȖȚȍȘȚȖșȚȐ ȗȍȘȍȗȓȍȚȖȊ ȊȘȍȔȍȕȕȣȍ ȗȧȚȕȈ țȚȘȈȚȈ ȕȍșȒ
ȏȈȡȐȚȕȣȝȒȈȓȍȒȗȍȘȍȌȐȓȓȏȈȚȍȘȚȣȑȉțȒȐȕȐșȚȐȟȠȚȈȔȗȐȒ
ȚȊȓȈȌȍȓȤȟȍșȒȐȑȐȕșȒȘȐȗȚȖȚȋȚ
ǺȖȊȈȘȐȡȍșȚȊȖ ǷȘȖșȊȍȡȍȕȐȍ ȏȈȚȍȧȊ ȋȘȈȕȌȐȖȏȕȖȍ ȐȏȌȈȕȐȍ
ȗȖ ȐșȚȖȘȐȐ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȚȊȈ ȊȏȧȓȖ ȏȈ ȖșȕȖȊț ȗȍȘȊȖȒȓȈșșȕȣȑ
ȕȍȔȍȞȒȐȑȈȕȈȓȖȋȖȌȕȈȒȖȕȈșȚȖȧȡȍȍȘțșșȒȖȍȐȏȌȈȕȐȍȉȣȓȖ
ȏȕȈȟȐȚȍȓȤȕȖ ȌȖȗȖȓȕȍȕȖ ȘȈȉȖȚȈȔȐ ȊȐȌȕȍȑȠȐȝ ȘțșșȒȐȝ
țȟȍȕȣȝ ǪȍȓȐȒȖȓȍȗȕȖ ȐȓȓȦșȚȘȐȘȖȊȈȕȕȖȍ ȖȕȖ ȌȖ șȐȝ ȗȖȘ
ȖȟȍȕȤ ȞȍȕȐȚșȧ Ȋ ȒȈȟȍșȚȊȍ șȊȖȌȕȖȋȖ ȚȘțȌȈ ȗȖ ȊșȍȔȐȘȕȖȑ
ȐșȚȖȘȐȐ ȕȈȗȍȟȈȚȈȕȕȖȍ Ȋ ȥȗȖȝț ȘȈșȞȊȍȚȈ ǭȊȘȖȗȍȑșȒȖȑ
ȞȐȊȐȓȐȏȈȞȐȐ
2 500/3 000 €
1 000/1 200 €
TAJAN - 58
ART RUSSE
171
172
173
174
ART RUSSE
TAJAN - 59
175
175 — L’ANNUAIRE DE L’AUTOMOBILE.
177 — LE TEMPS DE NICOLAS IER.
St. Pétersbourg, 1910.
Moscou, 1911. Édité par Mikhaïl Gerschenzon.
ǭȎȍȋȖȌȕȐȒ
ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȐȏȔȈ
ǨȊȚȖȔȖȉȐȓȤȕȈȧ
ȥȕȞȐȒȓȖȗȍȌȐȧȋ
ǹǷȉ>@>@șȐȓșȔ±ǰȏȌȈȚȐȓȓȖȉȓȖȎȒȈȊȌȊȍ
ȒȘȈșȒȐ ȗȖȌ ȞȚȒȈȕȍȊȣȔ ȗȍȘȍȗȓȍȚȖȔ ȊȐȠȕȍȊȣȑ ȒȖȓȍȕȒȖȘ
DzȘȈȠȍȕȣȍ ȗȖȌ ȔȘȈȔȖȘ ȖȉȘȍȏȣ Ǫ ȒȕȐȋȍ ȔȕȖȋȖ ȊȒȓȈȌȖȒ ș
ȘȍȒȓȈȔȖȑ ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȤȕȣȝ ȜȐȘȔ ǶȚȓȐȟȕȈȧ șȖȝȘȈȕȕȖșȚȤ
ǰȕȚȍȘȍșȕȍȑȠȍȍ ȐȏȌȈȕȐȍ ȗȖșȊȧȡȍȕȕȖȍ ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȤȕȖȔț
ȌȍȓțȊǸȖșșȐȐȕȈȏȈȘȍȍȋȖȐșȚȖȘȐȐǸȍȌȒȖșȚȤ
ȅȗȖȝȈ ǵȐȒȖȓȈȧ , ǷȖȌ ȘȍȌ >Ȑ ș ȗȘȍȌȐșȓ@
ǴǶǫȍȘȠȍȕȏȖȕȈ
ǴȖșȒȊȈǶȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍșȓȐȓȗȖȘȚȘșȔ±
ǰȏȌȈȚȐȓȓȖȉȓȖȎȒȈ
ǷȖȊȘȍȎȌȍȕȐȍ ȖȉȓȖȎȒȐ ȕȈȌȘȣȊȣ ȗȖ ȒȖȘȍȠȒț ȔȍȓȒȐȍ
ȜȖȒșȐȕȋȐȠȚȈȔȗȐȒȉțȒȐȕȐșȚȐȟȔȈȋȈȏȐȕȈ
600/800 €
176 — LA GUERRE PATRIOTIQUE DE 1812 ET LA
SOCIÉTÉ RUSSE.
Moscou, 1911-1912. 7 vol.
ǶȚȍȟȍșȚȊȍȕȕȈȧȊȖȑȕȈȐȘțșșȒȖȍȖȉȡȍșȚȊȖ
ȆȉȐȓȍȑȕȖȍ ȐȏȌȈȕȐȍ ǸȍȌ ǨDz ǬȎȐȊȍȓȍȋȖȊȈ
ǹǷǴȍȓȤȋțȕȖȊȈǪǰǷȐȟȍȚȈ>ȊȚ@±Ǻ
>Ǵ@ǺȊȖǰǬǹȣȚȐȕȈ±Ǻ9,,,șȐȓ
ǺșȐȓǺ>@șȐȓǺ>@șȐȓǺ
>@șȐȓǺ>@șȐȓȘȈșȒȓȒȈȘȚȈǺȍȈȚȘȊȖȑȕȣ
ǸȖșșȐȐȗȘȖȚȐȊǼȘȈȕȞȐȐǺ>@șȐȓJUDQGRșȔ
ǪșȍȔȐȐȏȌȈȚȍȓȤșȒȐȝȝțȌȖȎȍșȚȊȍȕȕȖȐșȗȖȓȕȍȕȕȣȝȗȍȘȍȗȓȍȚȈȝ
ș ȚȐșȕȍȕȐȍȔ ȏȖȓȖȚȖȑ ȜȖȓȤȋȖȑ Ȑ ȒȘȈșȒȈȔȐ ȞȊȍȚȕȣȍ ȜȖȘȏȈȞȣ
ȗȖȌȒȘȈȠȍȕȕȣȑ ȖȉȘȍȏ ǷȖȚȍȘȚȖșȚȐ ȗȍȘȍȗȓȍȚȖȊ ȏȈȋȘȧȏȕȍȕȐȧ
șȚȘȈȕȐȞ ȖșȖȉȍȕȕȖ Ȋ Ț ȕȍȔȕȖȋȖȟȐșȓȍȕȕȣȍ ȊȘȍȔȍȕȕȣȍ
ȗȧȚȕȈ țȚȘȈȚȈ ȕȍșȒȏȈȡȐȚȕȣȝ ȓȐșȚȖȊ ȗȍȘȍȌ ȐȓȓȦșȚȘȈȞȐȧȔȐ
ȊȓȈȌȍȓȤȟȍșȒȐȍȗȖȔȍȚȒȐȒȈȘȈȕȌȈȠ
ǵȈ ȗȍȘȍȗȓȍȚȍ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕ ȘȐșțȕȖȒ ȝțȌȖȎȕȐȒȈ Ǩ ǨȗșȐȚȈ
ǪȋȓȈȏȈȝȉȐȉȓȐȖȜȐȓȖȊǶȚȍȟȍșȚȊȍȕȕȈȧȊȖȑȕȈȐȌȍȈȓȤȕȣȑ
ȗȘȐȔȍȘ ȍȌȐȕșȚȊȈ ȗȘȍȊȖșȝȖȌȕȖȑ ȗȖȓȐȋȘȈȜȐȟȍșȒȖȑ ȜȖȘȔȣ
ȐșȖȓȐȌȕȖȋȖȕȈțȟȕȖȋȖșȖȌȍȘȎȈȕȐȧ
)HNXODǩȐȉȓȐȖȝȘȖȕȐȒȈ,ǩȐȉȓȐȖȝȘȖȕȐȒȈ,9
2 000/2 500 €
300/400 €
178 — GROUCHEVSKI, Mikhaïl.
Histoire illustrée de l’Ukraine.
St. Pétersbourg, 1913.
ǫȘțȠȍȊșȒȐȑǴȐȝȈȐȓǹȍȘȋȍȍȊȐȟȗȘȖȜ
ǰȓȓȦșȚȘȐȘȖȊȈȕȕȈȧ ȐșȚȖȘȐȧ ǻȒȘȈȐȕȣ ǨȊȚȖȘȐȏ
ȗȍȘȍȊȖȌșȖȋȖțȒȘȐȏȌ
ǹȈȕȒȚǷȍȚȍȘȉțȘȋ ǷȘȖșȊȍȡȍȕȐȍ ;9, ș Ȑȓ șȔ±ǹȚȈȘȐȕȕȣȑșȖșȚȈȊȕȖȑȗȍȘȍȗȓȍȚșȚȐșȕȍȕȐȍȔȏȖȓȖȚȖȔȗȖ
ȒȖȘȍȠȒțǴȕȖȎȍșȚȊȖȐȓȓȦșȚȘȈȞȐȑȊȚȍȒșȚȍȀȚȈȔȗȣǩȐȉȒȐ
ǷȍȚȘȖȋȘȈȌșȒȖȑȒȖȖȗȍȘȈȞȐȐȐȓȈȚȊȉȐȉȒȐȈȕȕțȓȐȘȖȊȈȕȕȣȍ
ǷȖȚȍȘȚȖșȚȐȗȍȘȍȗȓȍȚȈDzȓȈșșȐȟȍșȒȐȑȚȘțȌȗȖȐșȚȖȘȐȐǻȒȘȈȐȕȣ
ȕȍțȚȘȈȚȐȊȠȐȑșȊȖȍȋȖȏȕȈȟȍȕȐȧȌȖșȐȝȗȖȘ
800/1 000 €
179 — KONI, Anatole.
Pères et fils de la réforme judiciaire.
Moscou, 1914.
DzȖȕȐǨȕȈȚȖȓȐȑǼȍȌȖȘȖȊȐȟ
ǶȚȞȣȐȌȍȚȐșțȌȍȉȕȖȑȘȍȜȖȘȔȣDzȗȧȚȐȌȍșȧȚȐȓȍȚȐȦ
șțȌȍȉȕȣȝțșȚȈȊȖȊȕȖȧȉȘȧ
ǴȖșȒȊȈȚȊȖǰǬǹȣȚȐȕȈ>@,9>@>@ș
ȓ Ȑȓ ȗȖȘȚȘ șȔ Ǫ ȒȖȘȐȟȕȍȊȖȔ ȞȍȓȤȕȖȚȒȈȕȍȊȖȔ
ȒȖȓȍȕȒȖȘșȘȐșțȕȒȖȔȐȔȐȚȐȘțȦȡȐȔȒȘȖȒȖȌȐȓȖȊțȦȒȖȎț
ȐȏȌȈȚȍȓȤșȒȖȔ ȗȍȘȍȗȓȨȚȍ ș ȝțȌȖȎȍșȚȊȍȕȏȖȓȖȚȣȔ ȚȐșȕȍȕȐȍȔ
ȗȖ ȗȍȘȍȌȕȍȑ ȒȘȣȠȒȍ DzȘȈȠȍȕȕȣȑ ȗȖȌ ȔȘȈȔȖȘ ȖȉȘȍȏ
ȀȚȈȔȗȣȕȈȓȈȚȊȧȏǵȍșțȡȍșȚȊȍȕȗȖȚȍȘȚȖșȚȐȗȍȘȍȗȓȍȚȈ
700/800 €
TAJAN - 60
ART RUSSE
176
178
177
179
ART RUSSE
TAJAN - 61
180
LIVRES ILLUSTRÉS
DE L’ÉPOQUE IMPÉRIALE
ǽǻǬǶǮǭǹǺǪǭǵǵȃǭǰǯǬǨǵǰȇ
ǰǴǷǭǸǨǺǶǸǹDzǶDZȅǷǶǽǰ
180 — PORTRAITS RUSSES DES XVIIIE ET XIXE SIÈCLES.
Édition du Grand-Duc Nicolas Mikhaïlovitch.
St. Pétersbourg, Manufacture des papiers de l’Etat, 1905-1909. 5 tomes.
Manques.
ǸțșșȒȐȍ ȗȖȘȚȘȍȚȣ ;9,,, Ȑ ;,; șȚȖȓȍȚȐȑ ǰȏȌ Ȋȍȓ Ȓȕ
ǵȐȒȖȓȈȧǴȐȝȈȑȓȖȊȐȟȈ>ǪȚȚ@
ǹǷȉȅȒșȗȍȌȐȞȐȧȏȈȋȖȚȖȊȓȍȕȐȧȋȖșȉțȔȈȋ±)ROLR
șȔǷȈȘȈȓȚȐȚȓȕȈȜȘȧȏȚȍȒșȚȗȈȘȈȓȕȈȘțșȐȜȘȧȏǪȗȧȚȐȞ
ȚȒȈȕȍȊȣȝȒȖȓȍȕȒȖȘȐȏȌȈȚȗȈȗȒȈȝșȝțȌȖȎȍșȚȊȍȕȕȣȔȚȐșȕȍȕȐȍȔ
ȏȖȓȖȚȖȔȟȍȘȕȖȑȐȒȘȈșȕȖȑȒȘȈșȒȖȦȗȖȊȍȘȝȕȍȑȒȘȣȠȒȍǷȖȘȚȘȍȚȣ
ȊȣȗȖȓȕȍȕȣ Ȋ ȚȍȝȕȐȒȈȝ ȋȍȓȐȖȋȘȈȊȦȘȣ Ȑ ȜȖȚȖȚȐȗȐȐ ȖȚȗȍȟȈȚȈȕȣ
ȕȈȊȈȚȔȈȕșȒȖȑȉțȔȈȋȍȖȚȔȍȕȕȖȋȖȒȈȟȍșȚȊȈșȚȐșȕȍȕȣȔȕȈȏȊȈȕȐȍȔ
ȒȕȐȋȐȊȓȍȊȖȔȕȐȎȕȍȔțȋȓțȒȈȎȌȣȑȓȐșȚșȗȖȘȚȘȍȚȈȔȐȗȍȘȍȓȖȎȍȕ
ȏȈȡȐȚȕȖȑȒȈȓȤȒȖȑ
ǪȗȧȚȐȚȖȔȕȣȑȚȘțȌȟȈșȚȐȟȕȖȊȖȠȓȐȗȖȘȚȘȍȚȣȥȒșȗȖȕȐȘȖȊȈȊȠȐȍșȧ
ȊȋȕȈȊȣșȚȈȊȒȍȘțșșȒȖȋȖȗȖȘȚȘȍȚȈȏȈȓȍȚȍȋȖșțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ
ȖȘȋȈȕȐȏȖȊȈȕȕȖȑ ǹ Ƿ ǬȧȋȐȓȍȊȣȔ Ȑ ȗȘȖȠȍȌȠȍȑ Ȋ ǺȈȊȘȐȟȍșȒȖȔ
ȌȊȖȘȞȍ DzȈȒ ȗȐșȈȓ șȈȔ ǵȐȒȖȓȈȑ ǴȐȝȈȑȓȖȊȐȟ Ȋ ȗȘȍȌȐșȓȖȊȐȐ
ȞȍȓȤ ȐȏȌȈȕȐȧ ȉțȌȍȚ ȌȖșȚȐȋȕțȚȈ ȍșȓȐ ȚȈȒȐȔ ȗțȚȍȔ țȌȈșȚșȧ
șȖȝȘȈȕȐȚȤ ȕȈȊșȍȋȌȈ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ ȖȘȐȋȐȕȈȓȣ ȒȖȚȖȘȣȝ ȉȣȚȤ
ȔȖȎȍȚ ȗȖȋȐȉȕțȚ ȏȈȚȍȔ ȖȚ ȊȘȍȔȍȕȐ Ȑ ȕȍȉȓȈȋȖȗȘȐȧȚȕȣȝ țșȓȖȊȐȑ
ȝȘȈȕȍȕȐȧǺȘțȌȕȖȖȚȒȈȏȈȚȤȥȚȐȔșȓȖȊȈȔȊȌȈȓȤȕȖȊȐȌȕȖșȚȐȊȍȌȤ
ȊșȒȖȘȍ Ȋ ȕȈșȚțȗȐȊȠțȦ ȋȖȌȐȕț ȘțșșȒȖȑ șȔțȚȣ ȉȣȓȐ ȕȈȊșȍȋȌȈ
țȚȘȈȟȍȕȣȔȕȖȋȐȍȐȏȗȘȐȊȖȌȐȔȣȝȊȒȕȐȋȍȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȑȘțșșȒȖȋȖ
ȗȖȘȚȘȍȚȕȖȋȖȐșȒțșșȚȊȈǪșȍȋȖȊȐȏȌȈȕȐȐȉȣȓȖȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȖȉȖȓȍȍ
ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȑȕȈȓȐșȚȈȝ
ǷȈȗȒȐșȓȍȋȒȈȗȖȚȍȘȚȣțȕȍȒȖȚȖȘȣȝȕȍșțȡȍșȚȊȍȕȕȣȍȏȈȋȘȧȏȕȍȕȐȧ
Ȑ ȕȈȌȘȣȊȣ ȒȖȘȍȠȒȖȊ dzȐșȚȣ ș ȗȖȘȚȘȍȚȈȔȐ Ȋ ȗȘȍȊȖșȝȖȌȕȖȑ
șȖȝȘȈȕȕȖșȚȐ
TAJAN - 62
DzȖȔȗȓȍȒȚȕȖșȚȤ
ǺȊȣȗ±ȕȍȚȚȍȒșȚȈȓȊȣȗ±ȕȍȚȓȐȓȊȣȗ±ȕȍȚ
ȖȉȓȖȎȒȐȕȍȚȚȍȒșȚȈȓȕȍȚȓȐȓȊȣȗ±ȕȍȚ
ȚȍȒșȚȈȓȕȍȚȓȐȓ
ǺȊȣȗ±ȕȍȚȚȍȒșȚȈȓȕȍȚȖȉȓȖȎȒȐȊȣȗ±ȕȍȚȚȍȒșȚȈ
ȓ
ǺȕȍȚțȒȈȏȈȚȍȓȧȒ9ȚȊȣȗ±ȕȍȚȚȍȒșȚȈȓȊȣȗ±ȕȍȚ
ȖȉȓȖȎȒȐȕȍȚȚȍȒșȚȈȓȕȍȚȓȐȓ
ǷȖȘȚȘȍȚȣ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȓȐ ǸȖșșȐȦ ȕȈ ǴȍȎȌțȕȈȘ ȊȣșȚȈȊȒȍ
ȗȍȟȈȚȕȖȋȖ ȌȍȓȈ Ȑ ȋȘȈȜȐȒȐ Ȋ dzȍȑȗȞȐȋȍ Ȋ ȋ ǵȣȕȍ Ȏȍ
ȖȕȐȊȝȖȌȧȚȊȏȖȓȖȚȖȑȜȖȕȌȘțșșȒȖȑȐȒȖȕȖȋȘȈȜȐȐȐȗȖȗȘȈȊț
ȗȖȓȤȏțȍȚșȧȕȍȐȏȔȍȕȕȣȔȜȈȊȖȘȖȔȒȕȐȋȖȓȦȉȖȊ
DzȈȚȈȓȖȋ ǸțșșȒȖȋȖ ȖȚȌȍȓȈ ș ǹȔǹȖȒ ǩȐȉȓȐȖȝȘȖȕȐȒȈ,
10 000 / 12 000 €
181 — LA VOLGA DE NIJNI NOVGOROD À ASTRAKHAN.
Kiev, 1896.
ǸȈȏȔȈȌȏȍǨǹ
ǪȖȓȋȈȖȚǵȐȎȕȍȋȖǵȖȊȋȖȘȖȌȈȌȖǨșȚȘȈȝȈȕȐ
DzȐȍȊ ǹǪ DzțȓȤȎȍȕȒȖ >@ >@ ș Ȑȓ ȓ Ȑȓ ȓȒȈȘȚșȔǴȕȖȋȖȟȐșȓȍȕȕȣȍȘȐșțȕȒȐȐȝțȌȖȎȍșȚȊȍȕȕȣȍ
ȜȖȚȖȋȘȈȜȐȐ ȐȏȖȉȘȈȎȈȦȡȐȍ ȌȖșȚȖȗȘȐȔȍȟȈȚȍȓȤȕȖșȚȐ Ȑ ȊȐȌȣ
ȊȖȓȎșȒȐȝ ȋȖȘȖȌȖȊ Ǫ ȒȖȕȞȍ ȒȕȐȋȐ ȒȈȘȚȈ ȚȍȟȍȕȐȧ ǪȖȓȋȐ Ȋ
ȒȘȈșȒȈȝ ǯȈȋȓȈȊȕȣȑ ȓȐșȚ ȝȘȖȔȖȓȐȚȖȋȘȈȜȐȧ ȗȖ ȘȐșțȕȒț ǵ
ǽȖȝȘȧȒȖȊȈ Ǫ ȐȓȓȦșȚȘȐȘȖȊȈȕȕȖȔ ȒȈȘȚȖȕȈȎȕȖȔ ȐȏȌȈȚȍȓȤșȒȖȔ
ȗȍȘȍȗȓȨȚȍDzȈȘȚȐȕȒȈȕȈȗȍȘȍȌȕȍȑȒȘȣȠȒȍȊȣȗȖȓȕȍȕȈȊȚȍȝȕȐȒȍ
ȝȘȖȔȖȓȐȚȖȋȘȈȜȐȐ ǵȈ ȒȖȘȍȠȒȍ ȚȐșȕȍȕȐȍȔ ȏȖȓȖȚȖȔ ȕȈȏȊȈȕȐȍ
ȒȕȐȋȐ ǷȖȊȘȍȎȌȍȕȐȧ Ȑ ȕȍȉȖȓȤȠȐȍ ȏȈȋȘȧȏȕȍȕȐȧ ȗȍȘȍȗȓȨȚȈ
ȔȍȓȒȐȍ ȕȈȌȘȣȊȣ ȒȖȘȍȠȒȈ ȚȘȍȡȐȕȈ ȕȈ ȜȖȘȏȈȞȍ ȏȈȋȘȧȏȕȍȕȐȧ
ȕȍȒșȚȘȉȓȖȒȕȍȔȕȖȋȖȘȈșȠȈȚȈȕțȚȘȈȚȈțȋȖȓȒȈșȚȘ
ǰȏ ȗȘȍȌȐșȓȖȊȐȧ ǰȏȌȈȕȐȍ ȕȈȠȍ ȕȍ ȍșȚȤ ȗȘȖșȚȖȑ
ȗțȚȍȊȖȌȐȚȍȓȤ ȗȖ ǪȖȓȋȍ ± ȞȍȓȤ ȍȋȖ ȖȉȠȐȘȕȍȍ Ȋ ȕȍȔ
ȟȐȚȈȚȍȓȤ ȕȈȑȌȍȚ Ȑ ȐșȚȖȘȐȟȍșȒȐȍ ȖȗȐșȈȕȐȧ ȒȈșȈȦȡȐȍșȧ
ȞȍȓȤȕȣȝ ȘȈȑȖȕȖȊ ǷȖȊȖȓȎȤȧ Ȑ ȖȚȌȍȓȤȕȣȝ ȍȋȖ ȔȍșȚȕȖșȚȍȑ
ART RUSSE
Ȑ ȥȚȕȖȋȘȈȜȐȟȍșȒȐȍ ȖȟȍȘȒȐ Ȑ ȔȍșȚȕȣȍ ȓȍȋȍȕȌȣ Ȑ ȗȘȍȌȈȕȐȧ
Ȑ ȐșȚȖȘȐȦ ȚȖȘȋȖȊȖȋȖ Ȑ ȗȘȖȔȣȠȓȍȕȕȖȋȖ ȘȈȏȊȐȚȐȧ ȒȘȈȧ Ȑ
ȖȟȍȘȒȐ ȘȈȏȊȐȚȐȧ ȊȖȓȎșȒȖȋȖ ȗȈȘȖȝȖȌșȚȊȈ ǵȐȎȍȋȖȘȖȌșȒȖȑ
ȧȘȔȈȘȒȐȐȗȘȖȟ
500/800 €
182 — PAVLOVSKY, Alexeï.
Guide illustré universel sur les monastères et les saints
lieux de Russie.
Nijni Novgorod, 1907.
ǷȈȊȓȖȊșȒȐȑǨȓȍȒșȍȑǨȓȍȒșȍȍȊȐȟ
ǪșȍȖȉȡȐȑ ȐȓȓȦșȚȘȐȘȖȊȈȕȕȣȑ ȗțȚȍȊȖȌȐȚȍȓȤ ȗȖ
ȔȖȕȈșȚȣȘȧȔȐșȊȧȚȣȔȔȍșȚȈȔǸȖșșȐȑșȒȖȑȐȔȗȍȘȐȐ
Ȑ>șȊȋ@ǨȜȖȕțǹȖșȚǨǨǷȈȊȓȖȊșȒȐȑ
ǵȐȎȕȐȑǵȖȊȋȖȘȖȌȚȊȖǰǴǴȈȠȐșȚȖȊȈ
>@șȐȓșȔǪȗȘȍȊȖșȝȖȌȕȖȔȞȍȓȤȕȖȒȖȎȈȕȖȔȗȍȘȍȗȓȍȚȍ
ȥȗȖȝȐ ȗȖ ȖȉȍȐȔ ȒȘȣȠȒȈȔ ȘȍȓȤȍȜȕȣȔ ȒȖȕȋȘȍȕȍȊȣȔ
ȚȐșȕȍȕȐȍȔȊȣȗȖȓȕȍȕȈȘȈȔȒȈȊȕȍȖȘțșșȒȖȔșȚȐȓȍȊșȘȍȌȕȐȒȍ
ȊȍȘȝȕȍȑ ȒȘȣȠȒȐ ȚȐșȕȍȕȖȍ ȏȖȓȖȚȖȔ ȕȈȏȊȈȕȐȍ ȒȕȐȋȐ ǵȈ
ȒȖȘȍȠȒȍ ȚȈȒȎȍ ȏȖȓȖȚȣȔ ȚȐșȕȍȕȐȍȔ ȕȈȏȊȈȕȐȍ ȒȕȐȋȐ Ȑ
ȖȘȕȈȔȍȕȚȈȓȤȕȣȍȔȖȚȐȊȣǼȖȘȏȈȞȣȐȏȉțȔȈȋȐȐȔȐȚȐȘțȦȡȍȑ
ȔțȈȘ ǴȕȖȎȍșȚȊȖ ȐȓȓȦșȚȘȈȞȐȑ Ȋ ȚȍȒșȚȍ ǶȚȗȍȟȈȚȈȕȖ ȕȈ
ȔȍȓȖȊȈȕȕȖȑ ȉțȔȈȋȍ ǵȈ ȜȖȘȏȈȞȍ ȌȈȘșȚȊȍȕȕȈȧ ȕȈȌȗȐșȤ
ǮȈȒțDzȈȕȚțȖȚ,9ȋȕȈȘțșȧȏǷȖȚȍȘȚȖșȚȐȗȍȘȍȗȓȍȚȈ
ȊȓȈȌȍȓȤȟȍșȒȐȍȗȖȔȍȚȒȐȒȈȘȈȕȌȈȠȠȈȘȐȒȖȊȈȧȘțȟȒȈ
ǵȍȉȣȊȈȓȣȑȗȖȖȉȢȍȔțșȖȉȘȈȕȕȣȝșȊȍȌȍȕȐȑȚȘțȌȘȐșțȦȡȐȑ
ȗȘȍȒȘȈșȕțȦȒȈȘȚȐȕțǹȊȧȚȖȑǸțșȐȒȖȚȖȘȖȑȟȍȘȍȏȓȍȚ
țȎȍȕȍșȚȈȕȍȚ«
181
2 000/3 000 €
183 — [BORIS ZWORYKINE ]
Le prévôt des marchands de la ville de Yegoriev Nicéphore
Mikhaïlovitch Bardyguine.
Moscou, 1909.
>ǪȐȚȈȓȤǨȓȍȒșȍȑǨȓȍȒșȍȍȊȐȟ@
ǭȋȖȘȤȍȊșȒȐȑȋȖȘȖȌșȒȖȑȋȖȓȖȊȈǵȐȒȐȜȖȘǴȐȝȈȑȓȖȊȐȟ
ǩȈȘȌȣȋȐȕ
ǴȖșȒȊȈ ȚȊȖ șȒȖȘȖȗȍȟȈȚȕȧ ǨǨ dzȍȊȍȕșȖȕ >@ ș
Ȑȓ ȓ ȜȘȖȕȚ ȗȖȘȚȘ >@ ȓ Ȑȓ ȗȖȘȚȘ ȜȈȒș șȔ ±
ǪȍȓȐȒȖȓȍȗȕȖ ȖȜȖȘȔȓȍȕȕȣȑ ȐșȖșȚȈȊȕȖȑ ȐȏȌȈȚȍȓȤșȒȐȑ ȗȍȘȍȗȓȍȚ
ȗȖȘȐșȝțȌȖȎȕȐȒȈǩǯǪǶǸȃDzǰǵǨǼȖȘȏȈȞȣȐȏțȏȖȘȟȈȚȖȑȉțȔȈȋȐ
ȚȖȘȠȖȕȐȘȖȊȈȕȕȣȑȖȉȘȍȏdzȐȚȖȋȘȈȜȐȘȖȊȈȕȕȣȑȊȞȊȍȚȍȏȈȋȓȈȊȕȣȑ
ȓȐșȚȏȈșȚȈȊȒȐȉțȒȊȐȞȣȒȖȕȞȖȊȒȐȐȗȘȖȟȒȕȐȎȕȣȍțȒȘȈȠȍȕȐȧ±
ȘȈȉȖȚȣ ǩǯȊȖȘȣȒȐȕȈ ȌȊȖȑȕȖȑ ȜȘȖȕȚȐșȗȐș ± ȗȖȘȚȘȍȚȣ ȋȖșțȌȈȘȧ
ǰȔȗȍȘȈȚȖȘȈǵȐȒȖȓȈȧ,,ȐǫȖșțȌȈȘȣȕȐǰȔȗȍȘȈȚȘȐȞȣǨȓȍȒșȈȕȌȘȣ
ǼȍȌȖȘȖȊȕȣ ǵȈ șȊȖȉȖȌȕȖȔ ȓȐșȚȍ Ȋ ȕȈȟȈȓȍ ȒȕȐȋȐ ± ȌȈȘșȚȊȍȕȕȣȍ
ȕȈȌȗȐșȐǫȖșȗȖȌȐȕțǹȍȔȍȕțdzȍȖȕȚȤȍȊȐȟțǸȧȏȈȕȖȊțȌȈȘȦ
ȕȈ ȗȈȔȧȚȤ ȊȕțȒț ȆȘȐȦ ǴȐȝȈȑȓȖȊȐȟț ǷȘȖȒȖȜȤȍȊț ȖȚ ȉȈȉțȠȒȐ
ǭȊȌȖȒȐȐǴȐȝȈȑȓȖȊȕȣǸȧȏȈȕȖȊȖȑȋȈȗȘȍȓȧ
ǵȐȟȚȖȎȕȣȍ ȗȖȚȍȘȚȖșȚȐ ȗȍȘȍȗȓȍȚȈ ȏȈȋȘȧȏȕȍȕȐȧ ȜȖȘȏȈȞȈ Ȑ
ȕȍșȒșȚȘ
DzȕȐȋȈșȍȧ±ȕȈșȚȖȧȡȐȑȋȐȔȕȌȖșȚȖșȓȈȊȕȖȔțȘțșșȒȖȔțȒȈȗȐȚȈȓȐȏȔț
ȒȖȚȖȘȣȑȕȍȏȈȉȣȊȈȓȖșȊȖȍȔȝȘȐșȚȐȈȕșȒȖȔȌȖșȚȖȐȕșȚȊȍ
ǷȘȖȊȍȕȈȕșǹdzǸȧȏȈȕȖȊȐȍȋȖȗȖȚȖȔȒȐ
182
183
1 500/2 000 €
ART RUSSE
TAJAN - 63
184 — KAZMINE, Mikhaïl Yemelianovitch.
186 — ALBUM DES PORTRAITS
l’affidé de la Maison Bardyguine en Ukraine.
Moscou, 1913.
Joint : Portrait photographique de Kazmine avec son envoi daté de 1912.
se trouvant dans les musées russes pour commémorer le
tricentenaire de la Maison Romanoff.
St. Pétersbourg, 1913.
ǼȖȚȖȗȖȘȚȘȍȚ ǴȐȝȈȐȓ ǭȔȍȓȤȧȕȖȊȐȟ DzǨǯȄǴǰǵ ;
ǽȈȘȤȒȖȊ ȜȖȚȖȋȘȈȜ Ǵ ǹȚȈȘȖșȍȓȤșȒȐȑ ȋ ǵȈ ȗȈșȗȈȘȚț
ȝ șȔ ǼȖȚȖ ȊȣȗțȡȍȕȖ ȗȖ ȗȖȊȖȌț ȓȍȚȕȍȋȖ ȦȉȐȓȍȧ
șȓțȎȉȣ ǴǭDzȈȏȤȔȐȕȈ Ȑ ȗȘȐȓȈȋȈȓȖșȤ Ȓ șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȍȔț
ȐȏȌȈȕȐȦǷȖȚȍȘȚȖșȚȐȊȘȍȔȍȕȕȣȍȗȧȚȕȈ
ǵȈȖȉȖȘȖȚȍȌȈȘșȚȊȍȕȕȈȧȕȈȌȗȐșȤǵȈǬȖȉȘțȦǷȈȔȧȚȤǹȍȔȍȕț
dzȍȖȕȚȤȍȊȐȟțǸȧȏȈȕȖȊțǴȐȝȈȐȓǭȔȍȓȤȧȕȖȊȐȟDzȈȏȤȔȐȕ
ǴȐȝȈȐȓ ǭȔȍȓȤȧȕȖȊȐȟ DzȈȏȤȔȐȕ ǻȒȘȈȐȕșȒȐȑ
ȌȖȊȍȘȍȕȕȣȑ ȗȘȖȔȣȠȓȍȕȕȖȋȖ Ȑ ȚȖȘȋȖȊȖȋȖ ȚȖȊȊȈ
ǵǴ ǩȈȘȌȣȋȐȕȈ ǵȒ ǷȖ ȗȖȊȖȌț ȓȍȚ ȦȉȐȓȍȧ
șȓțȎȉȣ
ǴȖșȒȊȈȚȊȖșȒȖȘȖȗȍȟǨǨdzȍȊȍȕșȖȕ>@șȓ
ȜȘȖȕȚȗȖȘȚȘȓȐȓșȔ±ǰȏȌȈȚȠȘȐȜȚȖȊȈȧȖȉȓȖȎȒȈ
Ǫ ȒȖȕȞȍ ȒȕȐȋȐ ȊȓȈȌȍȓȤȟȍșȒȈȧ ȏȈȗȐșȤ ȗȖȊȍșȚȊțȦȡȈȧ Ȗ ȍȍ
ȗȘȖȊȍȕȈȕșȍ ȒȕȐȋȈ ȉȣȓȈ ȗȖȌȈȘȍȕȈ ǴǭDzȈȏȤȔȐȕȣȔ șȊȖȍȔț
șȓțȎȈȡȍȔțǹdzǸȧȏȈȕȖȊțȗȖșȓȍșȔȍȘȚȐȒȖȚȖȘȖȋȖ
șȖȝȘȈȕȧȓȈșȤțȍȋȖȎȍȕȣǭȊȌȖȒȐȐǴȐȝȈȑȓȖȊȕȣ
ǷȖȚȍȘȚȖșȚȐ Ȑ ȏȈȋȘȧȏȕȍȕȐȧ ȖȉȓȖȎȒȐ ǰȕȚȍȘȍșȕȍȑȠȍȍ
ȐȏȌȈȕȐȍȖșȓȈȊȕȣȝȘțșșȒȐȝȚȘțȎȍȕȐȒȈȝ
ǷȘȖȊȍȕȈȕșǹdzǸȧȏȈȕȖȊȐȍȋȖȗȖȚȖȔȒȐ
Dz ȚȘȍȝșȖȚȓȍȚȐȦ ȞȈȘșȚȊȖȊȈȕȐȧ ǬȖȔȈ ǸȖȔȈȕȖȊȣȝ
ǨȓȤȉȖȔȗȖȘȚȘȍȚȖȊȐșȕȐȔȒȖȊșȐșȚȖȘȐȟȍșȒȐȝȒȈȘȚȐȕ
ǶȉȢȧșȕ ȚȍȒșȚ șȖșȚȈȊȓȍȕ ȌȘȖȔ Șțș ȐșȚȖȘȐȐ ǵǬ
ǿȍȟțȓȐȕȣȔȗȘȐțȟȈșȚȐȐȗȘȖȜǹǼǷȓȈȚȖȕȖȊȈ
ǹǷȉȐȏȌȗȖșȚȈȊȡȐȒȈǬȊȖȘȈǭǰǪǰǹdzȈȗȐȕȈ>@
F>@ȓȐȓ>@ȓȗȖȘȚȘȊȖȉȡȍȑȗȈȗȒȍIROLRșȔ
Ǫ ȐȏȌȈȚȍȓȤșȒȖȑ ȐȓȓȦșȚȘȐȘȖȊȈȕȕȖȑ ȞȍȓȤȕȖȒȖȓȍȕȒȖȘȖȊȖȑ
ȗȈȗȒȍ ǷȖȘȚȘȍȚȣ ȖȚȗȍȟȈȚȈȕȈ ȕȈ ȔȍȓȖȊȈȕȕȖȑ ȉțȔȈȋȍ
ȗȍȘȍȓȖȎȍȕȣ ȏȈȡȐȚȕȣȔȐ ȒȈȓȤȒȈȔȐ ȀȚȈȔȗȣ ǶșȕȖȊȕȖȑ
ȉȐȉȓȐȖȚȍȒȐ ǽȖȓȔșȒȖȋȖ ǴȈȘȐȐȕșȒȖȋȖ ȎȍȕșȒȖȋȖ țȟȐȓȐȡȈ
ǯȕȈȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȗȖȚȍȘȚȖșȚȐ Ȑ ȗȖȊȘȍȎȌȍȕȐȧ ȗȈȗȒȐ ȗȍȘȍȌȕȧȧ
ȒȘȣȠȒȈ ȐșȗȈȟȒȈȕȈ ȟȍȘȕȐȓȈȔȐ dzȐșȚȣ ș ȐȓȓȦșȚȘȈȞȐȧȔȐ Ȑ
ȒȕȐȎȕȣȑȉȓȖȒȊȖȚȓȐȟȕȖȑșȖȝȘȈȕȕȖșȚȐ
800/1 000 €
185 — [MSTISLAV DOBOUJINSKY – EUGÈNE LANCERAY –
GEORGES NARBOUT] VERECHTCHAGUINE, VASSILI.
La Caricature russe.
St. Pétersbourg, 1911-1913. 3 livraisons en 1 volume.
ǪȍȘȍȡȈȋȐȕǪȈșȐȓȐȑǨȕȌȘȍȍȊȐȟ
ǸțșșȒȈȧȒȈȘȐȒȈȚțȘȈ>ǪȝȚȚ@±Ǻ
ǹȈȕȒȚǷȍȚȍȘȉțȘȋȚȐȗǹȐȘȐțșȚșȔ
>,@ ǪǼ ǺȐȔȔ >@ ș Ȑȓ >@ ȓ Ȑȓ ȗȖȘȚȘ ±
ǯȈȋȓȈȊȕȣȑȓȐșȚȘȐșǴǪǬǶǩǻǮǰǵǹDzǰDZ
,, ǶȚȍȟȍșȚȊȍȕȕȈȧ ȊȖȑȕȈ ǺȍȘȍȉȍȕȍȊ ǪȍȕȍȞȐȈȕȖȊ ǰȊȈȕȖȊ
>@șȐȓ>@ȓȞȊȐȓǯȈȋȓȈȊȕȣȑȓȐșȚ
ȘȐșǭǭdzǨǵǹǭǸǭ
,,,ǨǶǶȘȓȖȊșȒȐȑ>@șȐȓ>@ȓȟȈșȚȤȦȞȊ
ȐȓȗȖȘȚȘ±ǯȈȋȓȈȊȕȣȑȓȐșȚȘȐșǫǰǵǨǸǩǻǺ
ǪșȍȚȘȐȊȣȗȗȖȌȖȌȕȐȔȗȖȏȌȕȍȑȠȐȔșȖșȚȈȊȕȣȔȗȍȘȍȗȓȍȚȖȔ
ǩȍȏ ȐȏȌȖȉȓȖȎȍȒ ȕȖ ș șȖȝȘȈȕȍȕȐȍȔ ȏȈȋȓȈȊȕȣȝ ȓȐșȚȖȊ
ǪȓȈȌȍȓȤȟȍșȒȐȑ ȐȕșȒȘȐȗȚ ȕȈ ȏȈȋȓȓȐșȚȈȝ Ț Ȑ ȀȚȈȔȗ
ȥȒșȓȐȉȘȐșǵȐȒȖȓȈȧǨȓȍȒșȍȍȊȐȟȈǹȖȘȖȒȐȕȈǵȍȔȕȖȋȖȟȐșȓȍȕ
ȊȘȍȔȍȕȕȣȍȗȧȚȕȈ
ǰȏȣșȒȈȕȕȖȍ
ȊȍȓȐȒȖȓȍȗȕȖ
ȐȏȌȈȕȕȖȍ
ȐșșȓȍȌȖȊȈȕȐȍ
ȋȖȜȔȈȘȠȈȓȈ Ȑ ȒȈȔȍȘȋȍȘȈ ȐȔȗȍȘȈȚȖȘșȒȖȋȖ ȌȊȖȘȈ Ȑ
ȉȐȉȓȐȖȜȐȓȈ j VHV KHXUHV SHUGXHV ǪǪȍȘȍȡȈȋȐȕȈ ȉȣȓȖ
ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȖ Ȋ ǸțșșȒȖȔ ȖȚȌȍȓȍ ǪșȍȔȐȘȕȖȑ ȊȣșȚȈȊȒȐ
ȗȍȟȈȚȕȖȋȖȌȍȓȈȐȋȘȈȜȐȒȐȊdzȍȑȗȞȐȋȍȊȋȖȌț
DzȈȚȈȓȖȋ ǸțșșȒȖȋȖ ȖȚȌȍȓȈ ș 'LDJKLOHY/LIDU
/LEUDU\ǹȔǹȖȒ)HNXOD
1 200/1 500 €
TAJAN - 64
600/800 €
187 — [JEAN (IVAN) LÉBÉDEFF] BEZIERS, Jacques de.
Sur les trois chevaliers et une chemise.
Roman du XIIIe siècle traduit par Ilya Ehrenbourg ; bois de Jean
Lébédeff. Moscou, 1916.
ǮȈȒȌȍǩȍȏȤȍȚȘțȊȍȘǼȓȈȕȌȘȐȐ
ǶȚȘȍȝȘȣȞȈȘȧȝȐȖȘțȉȈȝȍǷȖȊȍșȚȤ;,,,ȊǷȍȘșȖ
șȚȈȘȖȜȘǰȅȘȍȕȉțȘȋǺȍȒșȚȖȉȓȏȈșȚȈȊȒȐȘȐșȖȊȈȓ
ȐȘȍȏȈȓȕȈȌȖșȒȈȝǰȊȈȕdzǭǩǭǬǭǪ
ǴȖșȒȊȈ ǯȍȘȕȈ ± 9,, >@ ș Ȑȓ șȔ ǵȈȠ
ȥȒȏ ȹ Ȑȏ ȚȐȘȈȎȈ Ȋ ȕțȔȥȒȏ ȕȈ ȧȗȖȕșȒȖȑ
ȉțȔȈȋȍ ȀȐȌȏțȖȒȈ ǻȌȖșȚȖȊȍȘȍȕ ȗȖȌȗȐșȤȦ ȘȍȏȟȐȒȈ Ǫ
ȐȏȌȈȚȍȓȤșȒȖȑ ȐȓȓȦșȚȘȐȘȖȊȈȕȕȖȑ Ȋ ȌȊȍ ȒȘȈșȒȐ ȖȉȓȖȎȒȍ
ǾȍȓȤȕȖȋȘȈȊȐȘȖȊȈȕȕȖȍ ȐȏȌȈȕȐȍ ȒȈȘȚȐȕȒȐ ȉțȒȊȐȞȣ ȚȍȒșȚ
± ȋȘȈȊȦȘȣ ȕȈ ȌȍȘȍȊȍ ȘȈȉȖȚȣ ǰDzdzȍȉȍȌȍȊȈ ǰȏȣșȒȈȕȕȈȧ
șȚȐȓȐȏȈȞȐȧ ȝțȌȖȎȕȐȒȈ ȗȖȌ ȏȈȗȈȌȕȖȍȊȘȖȗȍȑșȒțȦ ȒȕȐȎȕțȦ
ȔȐȕȐȈȚȦȘț ǹȘȍȌȕȐȝ ȊȍȒȖȊ ǷȖ ȖȒȖȕȟȈȕȐȐ ȚȐșȕȍȕȐȧ ȌȖșȒȐ
ȉȣȓȐ țȕȐȟȚȖȎȍȕȣ ǵȐȟȚȖȎȕȣȍ ȗȖȚȍȘȚȖșȚȐ ȖȉȓȖȎȒȐ
șȚȘȈȕȐȞȣȟȈșȚȐȟȕȖȖȚȝȖȌȧȚ
1 500/2 000 €
ENFANTINA
ǽǻǬǶǮǭǹǺǪǭǵǵǨȇǬǭǺǹDzǨȇ
DzǵǰǫǨ
188 — [ELISABETH BOHM]
Ombres chinoises.
St. Pétersbourg, 1879.
ǩȍȔǭȓȐȏȈȊȍȚȈǴȍȘȒțȘȤȍȊȕȈ
ǹȐȓțȥȚȣǭǩǚǴ
>ǹȈȕȒȚǷȍȚȍȘȉțȘȋ@ȒȈȘȚȏȈȊǨǰȓȤȐȕȈȓȐȓ
șȔǵȍșȉȘȖȠȦȘȖȊȈȕȕȣȑȥȒȏȍȔȗȓȧȘȊȐȏȌȈȚȐȓȓȖȉȓȖȎȒȍ
ȗȈȗȒȍǵȈȌȘȣȊȟȐȒȐȗȖȒȖȘȍȠȒțȜȖȒșȐȕȋȐ
450/500 €
ART RUSSE
184
185
186
187
ART RUSSE
187
188
TAJAN - 65
192 — [IVAN BILIBINE]
Sœurette Alionouchka et frérot Ivanouchka. Canette blanche.
St. Pétersbourg, 1903.
ǹȍșȚȘȐȞȈ ǨȓȍȕțȠȒȈ Ȑ ȉȘȈȚȍȞ ǰȊȈȕțȠȒȈ ǩȍȓȈȧ
țȚȖȟȒȈǹȒȈȏȒȐǸȐșǰȇǩǰdzǰǩǰǵǨ
ǹǷȉ ȅȒșȗ ȏȈȋȖȚ ȋȖș ȉțȔȈȋ >@ ș Ȑȓ Ȗ șȔ
ǹȍȘȐȧǹȒȈȏȒȐǰȓȓȦșȚȘȈȞȐȐȐȖȉȓȖȎȒȈȝȘȖȔȖȓȐȚȖȋȘȈȜȐȐ
ǪȐȏȌȐȓȓȖȉȓȖȎȒȍǵȈȖȉȖȘȖȚȍȖȉȓȖȎȒȐȠȚȈȔȗȔȈȋȈȏȐȕȈǩ
ǨȊȈȕȞȖ ǴȖșȒȊȈ ǸȍșȚȈȊȘȈȞȐȧ ȒȖȘȍȠȒȈ ȖȉȓȖȎȒȐ Ȑ șȚȘȈȕȐȞ
ȕȈȘȈȡȐȊȈȕȐȍ ȉțȔȈȋȖȑ țȒȘȍȗȓȍȕȐȍ țȋȓȖȊ ȏȈȋȘȧȏȕȍȕȐȧ
șȚȘȈȕȐȞ ȊȘȍȔȍȕȕȣȍ ȗȧȚȕȈ ǵȍȒȖȚȖȘȣȍ ȒȈȘȚȐȕȒȐ ș
ȗȖȊȘȍȎȌȍȕȐȍȔȒȘȈșȖȟȕȖȋȖșȓȖȧȖȚșȓȍȎȐȊȈȕȐȧșȚȘȈȕȐȞ
DzȈȚȈȓȖȋ ǸțșșȒȖȋȖ ȖȚȌȍȓȈ ș .LOJRXU G
ǹȍșȓȈȊȐȕșȒȐȑǫȐȘȓȧȕȌȈ
350/400 €
189
189 — [ELISABETH BOHM]
193 — [IVAN BILIBINE] POUCHKINE, Alexandre.
Des souvenirs de campagne.
St. Pétersbourg, 1882.
Le conte du coq d’or.
St. Pétersbourg, 1907.
ǩȍȔǭȓȐȏȈȊȍȚȈǴȍȘȒțȘȤȍȊȕȈ
ǰȏȌȍȘȍȊȍȕșȒȐȝȊȖșȗȖȔȐȕȈȕȐȑǹȐȓțȥȚȣǭȓȐȏǩǚǴ
>ǹȈȕȒȚǷȍȚȍȘȉțȘȋ@ ȒȈȘȚȖȋȘ ȏȈȊ ǨǰȓȤȐȕȈ ȓ
Ȑȓ șȔ ± ǵȍșȉȘȖȠȦȘȖȊȈȕȕȣȑ ȥȒȏȍȔȗȓȧȘ Ȋ ȐȏȌȈȚ Ȑȓȓ
ȖȉȓȖȎȒȍȗȈȗȒȍ ǯȈȋȘȧȏȕȍȕȐȧ ȖȉȓȖȎȒȐȗȈȗȒȐ ȓȍȋȒȈȧ
ȘȍșȚȈȊȘȈȞȐȧȒȖȘȍȠȒȈțȒȘȍȗȓȍȕȐȍȉțȔȈȋȖȑșȓȍȌȖȚșȕȧȚȖȑ
ȕȈȒȓȍȑȒȐȊȓȍȊȖȔȊȍȘȝȕȍȔțȋȓțȖȉȓȖȎȒȐ
ǷțȠȒȐȕ Ǩǹ ǹȒȈȏȒȈ Ȗ ȏȖȓȖȚȖȔ ȗȍȚțȠȒȍ ǸȐș ǰȇ
ǩǰdzǰǩǰǵǨ
ǹǷȉȅȒșȗȏȈȋȖȚȋȖșȉțȔȈȋșȐȓREORQJȖșȔ
ǹȒȈȏȒȐǷțȠȒȐȕȈǪȐȓȓȦșȚȘȐȘȖȊȈȕȕȖȑȞȊȍȚȕȖȑȐȏȌȈȚȍȓȤșȒȖȑ
ȖȉȓȖȎȒȍǵȐȟȚȖȎȕȣȍȏȈȋȘȧȏȕȍȕȐȧȖȉȓȖȎȒȐțȒȘȍȗȓȍȕȐȍȒȖȘȍȠȒȈ
ȗȘȖȏȘȈȟȕȈȧ ȉțȔȈȋȈ ȘȍȌȒȐȍ ȜȖȒșȐȕȋȐ ȠȚȈȔȗȐȒ Ȑ ȗȖȔȍȚȒȐ
ȉțȒȐȕȐșȚȐȟ ȔȈȋȈȏȐȕȈ ȕȈ ȖȉȖȘȖȚȕȖȑ șȚȖȘȖȕȍ ȏȈȌȕȍȑ ȖȉȓȖȎȒȐ
ǷȘȐȧȚȕȣȑȥȒȏȍȔȗȓȧȘȖȚȚȐșȒȐȓȓȦșȚȘȈȞȐȑșȊȍȎȐȑȐșȖȟȕȣȑ
DzȈȚȈȓȖȋ ǸțșșȒȖȋȖ ȖȚȌȍȓȈ ș .LOJRXU ǸȈȞ ǹȍșȓȈȊȐȕșȒȐȑǫȐȘȓȧȕȌȈ
400/500 €
190 — [À TRAVERS DES CITÉS ET DES PAYS D’EUROPE,
D’AFRIQUE & ASIE].
S.l., s.d. [1899]. 26 planches sur la culture et la géographie des divers
pays du monde, en couleurs sur carton fort, montées en accordéon.
Tampon de La Maison Russe à Lausanne. Parfait état. Rarissime.
ǷȖȋȖȘȖȌȈȔȐșȚȘȈȕȈȔǭȊȘȖȗȣǷȖȘȈȏȕȣȔșȚȘȈȕȈȔ
ǨȜȘȐȒȐȐǨȏȐȐ>DzȕȐȎȒȈȘȈșȒȓȈȌȒȈ@
ǩȔȉȐȉȋ>ǴȖșȒȊȈȚȐȗȚȊȈǰǬǹȣȚȐȕȈ@±>@
ȓ ȝȘȖȔȖȓȐȚ șȔ ȀȚȈȔȗ ǸțșșȒȐȑ ǬȖȔ Ȋ dzȖȏȈȕȕȍ
ǵȐȟȚȖȎȕȣȍ ȗȖȚȍȘȚȖșȚȐ Ȑ ȏȈȋȘȧȏȕȍȕȐȧ ȚȐȚȓȐșȚȖȊ
ǰșȒȓȦȟȐȚȍȓȤȕȖȘȍȌȒȈ
1800/2 000 €
191 — [IVAN BILIBINE]
La princesse grenouille.
St. Pétersbourg, 1901.
ǾȈȘȍȊȕȈȓȧȋțȠȒȈǸȐșǰȇǩǰdzǰǩǰǵǨ
ǹǷȉ ȅȒșȗ ȏȈȋȖȚ ȋȖș ȉțȔȈȋ >@ ș Ȑȓ Ȗ șȔ
ǹȍȘȐȧǹȒȈȏȒȐǪȐȓȓȒȘȈșȖȟȕȐȏȌȖȉȓȖȎȒȍǰȓȓȦșȚȘȈȞȐȐ
Ȑ ȖȉȓȖȎȒȈ ȝȘȖȔȖȓȐȚȖȋȘȈȜȐȐ ǵȈ ȖȉȖȘȖȚȍ ȖȉȓȖȎȒȐ ȠȚȈȔȗ
ȔȈȋȈȏȐȕȈ ǩ ǨȊȈȕȞȖ ǴȖșȒȊȈ ǸȍșȚȈȊȘȈȞȐȧ ȒȖȘȍȠȒȈ
ȖȉȓȖȎȒȐ Ȑ ȕȍȒșȚȘȈȕȐȞ ȕȈȘȈȡȐȊȈȕȐȍ ȉțȔȈȋȖȑ ȏȈȋȘȧȏȕȍȕȐȧ
ȖȉȓȖȎȒȐȐșȚȘȈȕȐȞȊȘȍȔȍȕȕȣȍȗȧȚȕȈǵȍȒȖȚȖȘȣȍȒȈȘȚȐȕȒȐș
ȗȖȊȘȍȎȌȍȕȐȍȔȒȘȈșȖȟȕȖȋȖșȓȖȧȖȚșȓȍȎȐȊȈȕȐȧșȚȘȈȕȐȞ
DzȈȚȈȓȖȋ ǸțșșȒȖȋȖ ȖȚȌȍȓȈ ș .LOJRXU I
ǹȍșȓȈȊȐȕșȒȐȑǫȐȘȓȧȕȌȈ
350/400 €
TAJAN - 66
400/450 €
194 — PETIT BOUC GRIS.
Recueil de chants favoris.
St. Pétersbourg, 1910.
ǹȍȘȍȕȤȒȐȑȒȖȏȓȐȒǹȉȖȘȕȐȒȓȦȉȐȔȣȝȗȍșȍȕǹȖșȚ
ȗȖȌȘȍȌǹǹǪȖȓȒȖȊȖȑ
ǹȈȕȒȚǷȍȚȍȘȉțȘȋȐȏȌȈȕȐȍǨǼǬȍȊȘȐȍȕȈșȞȊȐȓREORQJ
[ șȔ ± ǰȏȌȈȚȍȓȤșȒȐȑ ȞȚȒȈȕȍȊȣȑ ȝȖȓșȚ ȘȖȏȖȊȖȋȖ ȞȊȍȚȈ
ȗȍȘȍȗȓȍȚșȘȍȓȤȍȜȕȣȔȚȐșȕȍȕȐȍȔȒȖȏȓȐȒȈȐȏȖȓȖȚȣȔȚȐșȕȍȕȐȍȔ
ȕȈ ȗȍȘȍȌȕȍȑ ȒȘȣȠȒȍ ǰȏȌȈȚȍȓȤșȒȈȧ șțȗȍȘȖȉȓȖȎȒȈ DzȘȈșȖȟȕȣȍ
ȒȈȘȚȐȕȒȐǵȈȌȘȣȊȣȊȚȟȟȖȌȐȕ±ȖȟȍȕȤșȐȓȤȕȣȑȐȗȖȚȍȘȚȖșȚȐ
șțȗȍȘȖȉȓȖȎȒȐȓȍȋȒȐȍȏȈȋȘȧȏȕȍȕȐȧȒȈȘȚȖȕȈȎȈǹȚȘȈȕȐȞȣȎȍ±Ȋ
ȗȍȘȊȖȏȌȈȕȕȖȑșȖȝȘȈȕȕȖșȚȐǷȘȍȓȍșȚȕȣȑȥȒȏȍȔȗȓȧȘ
ǰșȒȓȦȟȐȚȍȓȤȕȖȘȍȌȒȈȖȚșțȚșȚȊțȍȚȊȜȖȕȌȈȝǸǵǩȐǸǫǩ
ǹȍșȓȈȊȐȕșȒȐȑǫȐȘȓȧȕȌȈ
1 200/1 500 €
195 — IVAN LE FORTUNÉ.
St. Pétersbourg, Moscou, 1910.
ǹȟȈșȚȓȐȊȣȑǰȊȈȕ>ǹȒȈȏȒȈșȘȈșȒȘȒȈȘȚȐȕȒȈȔȐ@
ǹȈȕȒȚǷȍȚȍȘȉțȘȋǴȖșȒȊȈǪȖȓȤȜ>@±șȐȓșȔ±
ǩȍșȗȓȗȘȐȓȒȎțȘȕǯȈȌțȠȍȊȕȖȍșȓȖȊȖ±ǰȏȌȈȚȒȘȈșȖȟȕȈȧ
ȐȓȓȖȉȓȖȎȒȈȀȚȈȔȗȔȈȋȈȏȐȕȈdzȍȕȒȕȐȋȈǶȚȓșȖȝȘ
300/400 €
ART RUSSE
190
191
192
194
ART RUSSE
193
195
TAJAN - 67
Ǵ ȚȊȖ ǰǬ ǹȣȚȐȕȈ >@ ș ȞȊ Ȑȓ șȔ ± ǰȓȓ
ȐȏȌȈȚȖȉȓȖȎȒȈ ȘȈȉȖȚȣ ǩǯȊȖȘȣȒȐȕȈ ǷȖȚȍȘȚȖșȚȐ ȖȉȓȖȎȒȐ
ǻȚȘȈ ȒȖȘȍȠȒȈ ȓȐșȚȣ ȘȈșȝȖȌȧȚșȧ țȚȘȈȚȈ țȋȖȓȒȈ ȚȣȓȤȕȖȋȖ
ȓȐșȚȈ ȖȉȓȖȎȒȐ ȚȍȚȘȈȌȤ ȘȈșȗȈȌȈȍȚșȧ ȕȈ ȖȚȌȍȓȤȕȣȍ ȓȐșȚȣ
ȔȈȘȋȐȕȈȓȤȕȣȍȏȈȋȘȧȏȕȍȕȐȧșȚȘȈȕȐȞ
100/120 €
200 — SMIRNOV, V.A.
Petites étoiles. Moscou, 1915.
ǹȔȐȘȕȖȊǪǨ
ǯȊȍȏȌȖȟȒȐǹȒȈȏȖȟȒȈȊșȚȐȝȈȝǪǨǹȔȐȘȕȖȊȈ
Ǵ ȚȊȖ ǰǬ ǹȣȚȐȕȈ >@ ș ȞȊ Ȑȓ șȔ ±
ǯȈȋȘȧȏȕȍȕȐȧȐȗȖȊȘȍȎȌȍȕȐȧȖȉȓȖȎȒȐȕȈȌȘȣȊȣȗȖȒȖȘȍȠȒț
ȔȈȘȋȐȕȈȓȤȕȣȍȏȈȋȘȧȏȕȍȕȐȧșȚȘȈȕȐȞ
ǹȍșȓȈȊȐȕșȒȐȑǫȐȘȓȧȕȌȈ
100/120 €
196
196 — [DIMITRI MITROKHINE] HAUFF, Wilhelm.
201 — VISKOVATOV, Pavel.
L’Histoire du petit Muck.
Moscou, 1912.
La bonne-maman Tatiana. St. Pétersbourg, 1915.
ǫȈțȜȜǪȐȓȤȋȍȓȤȔ
ǴȈȓȍȕȤȒȐȑǴțȒǸȐșțȕȒȐǬȔȐȚȘȐȧǴǰǺǸǶǽǰǵǨ
Ǵ ǰ DzȕȍȉȍȓȤ >@ >@ ș Ȑȓ șȔ ǰȓȓȦșȚȘȈȞȐȐ
ȝȘȖȔȖȓȐȚȖȋȘȈȜȐȐ ǰȓȓ ȐȏȌ ȖȉȓȖȎȒȈ ǵȍșțȡȍșȚȊȍȕ
ȗȖȚȍȘȚȖșȚȐ Ȑ ȊȘȍȔȍȕȗȧȚȕȈ ȕȈ ȖȉȓȖȎȒȍ ȊȓȈȌȍȓȗȖȔȍȚȒȈ ȕȈ
ȍȍȚȣȓȤȕȖȑșȚȖȘȖȕȍǻȌȐȊȐȚȍȓȤȕȖȖȗȘȧȚȕȣȑȥȒȏȍȔȗȓȧȘ
800/1 000 €
ǪȐșȒȖȊȈȚȖȊǷȈȊȍȓǨȓȍȒșȈȕȌȘȖȊȐȟ
ǩȈȉțȠȒȈ ǺȈȚȤȧȕȈ dzȦȠȐȕȈ ȗȍȘȊȈȧ ȒȕȐȎȒȈ >ǰȓ
ǼȈȕǵǰǼǺǸǰDz@ȍȐȏȌ
ǷȍȚȘȖȋȘȈȌ ǨǼ ǬȍȊȘȐȍȕ ș ȊȒȓ Ȗȉȓ Ȑȓ șȔ±ǰȏȌȈȚȐȓȓșȚȘȐȘȖȊȈȕȒȈȘȚȖȕȈȎǵȍȏȕȈȟȐȚȗȖȚȍȘȚȖșȚȐ
ȒȈȘȚȖȕȈȎȈǶȟȍȕȤȖȗȘȧȚȕȣȑȥȒȏȍȔȗȓȧȘ
600/700 €
202 — LE CONTE DES OIES.
St. Pétersbourg, 1916.
197 — [VASSILI TIMOREFF] KRYLOFF, Ivan.
Deux fables. Moscou, 1913.
DzȘȣȓȖȊǰȊȈȕǨȕȌȘȍȍȊȐȟ
ǬȊȍȉȈșȕȐǹȘȐșǪǺǰǴǶǸǭǪǨ
ǴȖșȒȊȈ ǰǵ DzȕȍȉȍȓȤ >@ >@ ș Ȑȏ ȕȐȝ >@ ș ȕȈ
Ȗȉȓ ȞȊ Ȑȓ șȔ ± ǰȓȓȐȏȌȈȚȖȉȓȖȎȒȈ Ȑ ȒȈȘȚȐȕȒȐȊ
ȚȍȒșȚȍ ȝȘȖȔȖȓȐȚȖȋȘȈȜȐȐ ȗȖ ȘȐș ǪȈșȐȓȐȧ ǷȖȘȜȐȘȤȍȊȐȟȈ
ǺȐȔȖȘȍȊȈǸȍȌȒȐȍȊȘȍȔȍȕȕȣȍȗȧȚȕȈȈȊȞȍȓȖȔ±
ȗȘȍȒȘȈșȕȣȑȒȖȓȓȍȒȞȐȖȕȕȣȑȥȒȏ
ǹȍșȓȈȊȐȕșȒȐȑǫȐȘȓȧȕȌȈ
800/1 000 €
198 — LA PRINCESSE DE BOIS.
Moscou, 1910.
dzȍșȕȈȧȞȈȘȍȊȕȈ>ǹȒȈȏȒȈȊșȚȐȝȈȝ@
ǴǰDzȕȍȉȍȓȤ>@±>@șȞȊȐȓșȔ±ǰȏȌȈȚȐȓȓ
ȖȉȓȖȎȒȈ ǷȖȊȘȍȎȌȍȕȐȧ Ȑ ȏȈȋȘȧȏȕȍȕȐȧ ȖȉȓȖȎȒȐ ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐ
ȗȖȓȕȈȧțȚȘȈȚȈȒȖȘȍȠȒȈȚȍȚȘȈȌȤȘȈșȝȖȌȐȚșȧȕȈȖȚȌȓȐșȚȣ
ǹȍșȓȈȊȐȕșȒȐȑǫȐȘȓȧȕȌȈ
100/120 €
199 — [BORIS ZWORYKINE] SMIRNOV, A.V.
Le Père Noël. Moscou, 1913.
ǹȔȐȘȕȖȊǨǪ
ǸȖȎȌȍșȚȊȍȕșȒȐȑȌȍȌǹȒȈȏȖȟȒȈǨǪǹȔȐȘȕȖȊȈǸȐș
ǩǯǪǶǸȃDzǰǵǨ
TAJAN - 68
ǫțșȐǸȐșǩǹǴǰǸǵǶǪ
ǷȍȚȘȖȋȘȈȌǨǼǬȍȊȘȐȍȕ>@>@ȓȞȊȐȓșȔ±
ǰȓȓȦșȚȘȐȘȖȊȈȕȕȣȑ Ȋ ȒȘȈșȒȈȝ ȐȏȌȈȚȒȈȘȚȖȕȈȎ DzȈȘȚȐȕȒȐ
± ȝȘȖȔȖȓȐȚȖȋȘȈȜȐȐ ǵȍȏȕȈȟȐȚ ȗȖȚȍȘȚȖșȚȐ ȒȈȘȚȖȕȈȎȈ
ǹȖȟȕȣȑȖȚȚȐșȒȒȈȘȚȐȕȖȒȕȍȎȐȚȋȓȈȏȉȐȉȓȐȖȜȐȓȈ
600/700 €
203 — DEUX LIVRAISONS DE "PETITES ÉTOILES".
1917.
ǬȊȈȊȣȗțșȒȈǯȊȍȏȌȖȟȍȒ
DzȕȐȎȍȟȒȈ ǹȒȈȏȒȐ ȓȍȋȍȕȌȣ Ȑ șȚȐȝȐ Ȗ ȕȍȉȍșȕȣȝ
șȊȍȚȐȓȈȝǩȔȉȐ±șșȔ±ǩȍșȗȓȗȘȐȓȒȹ
ǹȖȓȕȣȠȒȈǵȍșțȡȍșȚȊȍȕȏȈȋȘȧȏȕȍȕȐȧ
DzȕȐȎȍȟȒȈȔȐȜȣȖșȖȓȕȞȍȐȏȊȍȏȌȈȝǩȔȉȐ±
șșȔ±ǩȍșȗȓȗȘȐȓȒȹǹȖȓȕȣȠȒȈ
100/120 €
204 — [Boris ZWORYKINE] TCHERNY, Sacha.
Au Chant des Grenouilles.
Babil et Rimes traduits du russe par Maurice. Paris, Jacques
Makowsky, 1923.
ǿȍȘȕȣȑǹȈȠȈ
>ǷȖȌ ȗȍȕȤȍ ȓȧȋțȠȍȒ dzȍȗȍȚȣ Ȑ ȘȐȜȔȣ ȗȍȘȍȊȍȓ ș
ȘțșșȒȖȋȖȧȏǴȖȘȐș@
>@șȐȓȓȐȓșȔǵȈȜȘȧȏǸȐșțȕȖȒȌȓȧȞȊȍȚȕȖȋȖ
ART RUSSE
197
198
200
201
203
ART RUSSE
199
202
204
TAJAN - 69
ȐȏȌȈȚȒȈȘȚȖȕȈȎȈȈȚȈȒȎȍȐȓȓȦșȚȘȈȞȐȐȊȌȊȍȒȘȈșȒȐȊȚȍȒșȚȍ
ȐȕȈȖȚȌȍȓȓȐșȚȈȝȘȈȉȖȚȣǩȖȘȐșȈǯǪǶǸȃDzǰǵǨǩțȔȈȎȕȈȧ
ȕȈȒȓȍȑȒȈ Ȗ ȗȘȐșțȎȌȍȕȐȐ ȒȕȐȋȐ ȜȘȈȕȞțȏșȒȖȑ ȠȒȖȓȤȕȐȞȍ
Ȋ ȒȈȟȍșȚȊȍ ȕȈȋȘȈȌȣ ȏȈ ȖȚȓȐȟȕțȦ țșȗȍȊȈȍȔȖșȚȤ Ȋ țȟȍȉȕȖȔȋȖȌțǶȚȓFȖȝȘȕȍȏȕȈȟȐȚȏȈȋȘȧȏȕȍȕȐȧȒȈȘȚȖȕȈȎȈ
300/400 €
208 — VISITE GUIDÉE AU JARDIN ZOOLOGIQUE.
Kiev, 1928.
ȅȒșȒțȘșȐȧȊȏȖȖȓȖȋȐȟȍșȒȐȑșȈȌǸȐșțȕȒȐǺǰǺǨǸǭǵDzǨ
>DzȐȍȊ@ DzțȓȤȚțȘȈ >@ >@ ș ȘȐș Ȋ ȒȘȈșȒȈȝ șȔ >ǴȖȧȓȦȉȐȔȈȧȉȐȉȓȐȖȚȍȒȈ@ȹ
ǶȚȓȐȟȕȈȧ șȖȝȘȈȕȕȖșȚȤ UHVWDXUDWLRQ IRUW GLVFUqWH GH OD
FRXYHUWXUH
100/120 €
205 — [ALEXANDRE SCHERVACHIDZE]
Quatre contes russes .
Traduits en français par Alice Sauerweine et illustrés par A. Schervachidzé.
Paris : Alice Sauerwein, 1923.
>ǿȍȚȣȘȍ ȘțșșȒȐȍ șȒȈȏȒȐ ǰȓȓ ǨȓȍȒșȈȕȌȘȈ
ȀǭǸǪǨȀǰǬǯǭ@
șȞȊȐȓșȔǵȈȜȘȧȏǰȏȌȈȚȐȓȓȦșȚȘȖȉȓȖȎȒȈȊȚȘȐ
ȒȘȈșȒȐǰșȒțșȕȈȧȘȍșȚȈȊȘȈȞȐȧȒȖȘȍȠȒȈȈȊȞȍȓȖȔȖȚȓșȖȝȘ
ǷȘȍȓȍșȚȕȣȍ ȐȓȓȦșȚȘȈȞȐȐ ǨȓȍȒșȈȕȌȘȈ DzȖȕșȚȈȕȚȐȕȖȊȐȟȈ
ȀȍȘȊȈȠȐȌȏȍ ȘȍȌȒȖ ȘȈȉȖȚȈȊȠȍȋȖ Ȋ ȖȉȓȈșȚȐ
ȒȕȐȎȕȖȑȋȘȈȜȐȒȐȌȓȧȌȍȚȍȑ
/HYHTXHHW3ODQWXUHX[/LYUHVG¶HQIDQWVUXVVHVHWVRYLpWLTXHVS
209 — TOUROVSKY, Boris.
Pélican le géant. Kiev, 1929.
ǺțȘȖȊșȒȐȑǩȖȘȐșǰȓȤȐȟ"
ǷȍȓȐȒȈȕȊȍȓȐȒȈȕǸȐșǫǪǰdzȄǼǨǸǺ
DzȐȍȊDzțȓȤȚțȘȈ>@>@șșȖȉȓȐȓșȔǴȖȐ
ȓȦȉȐȔȣȍșȒȈȏȒȐȹ±ǰȏȌȈȚȒȘȈșȖȟȕȈȧȐȓȓȖȉȓȖȎȒȈ
ǵȈȌȗȐșȐȕȈȋȘțȏȧȏȟȍȘȕȐȓȈȈȚȈȒșȖșȚȖȧȕȐȍȊȍȓȐȒȖȓȍȗȕȖȍ
200/300 €
210 — BOUDNIAK, Yuri.
La Cigogne et les grenouilles. Kiev, 1930.
400/500 €
206 — MIKHAILOVSKY, Alexeï.
La maison de chatte. Moscou, 1924.
ǴȐȝȈȑȓȖȊșȒȐȑ ǨȓȍȒșȍȑ DzȖȠȒȐȕ ȌȖȔ ǹȒȈȏȒȈ DzȈȘȚȐȕȒȐǪȈșȐȓȐȧdzǶǫǰǵǶǪǨ
>ǴǰȏȌDzȕȍȉȍȓȤ@șȒȘȈșȐȓșȔȥȒȏ
ǰȏȌȈȚȍȓȤșȒȈȧȐȓȓȦșȚȘȐȘȖȊȈȕȕȈȧȖȉȓȖȎȒȈ
ǷȖȊȘȍȎȌȍȕȐȧȐȏȈȋȘȧȏȕȍȕȐȧȖȉȓȖȎȒȐȕȈȌȘȣȊȣȗȖȒȖȘȍȠȒț
ȠȚȈȔȗȣȝȋȋȉȐȉȓȐȖȚȍȒȐdzȍȕȌȍȚȐȏȌȈȚȈȕȈȖȉȓȖȎȒȍ
Ȑ șȚȘ ȠȚȈȔȗ ȔȈȋȈȏȐȕȈ ȹ ǨȒȞ ǶȊȈ ǴȍȎȌțȕȈȘȖȌȕȈȧ
ȒȕȐȋȈȕȈșȚȘȖȉȓȖȎȒȐ
ǸȍȌȒȈȕȍȖȉȕȈȘțȎȍȕȈȊȜȖȕȌȈȝǸǫǩȐǸǵǩ
ǺȈȘȈșȍȕȒȖȊ
200/220 €
207 — [ROJAN] TCHERNY, Sacha.
Le Journal du fox Mickie.
Illustration de Feodor Rojankovsky. Paris, édition de l’auteur, 1927. Rare.
ǿȍȘȕȣȑǹȈȠȈ
ǬȕȍȊȕȐȒǼȖȒșȈǴȐȒȒȐǸȐșțȕȒȐǼǸǶǮǨǵDzǶǪǹDzǶǫǶ
ǷȈȘȐȎ ȐȏȌȈȕȐȍ ȈȊȚȖȘȈ ± >@ ș Ȑȓ șȔ ±
Ǫ ȐȓȓȦșȚȘȐȘȖȊȈȕȕȖȑ ȞȊȍȚȕȖȑ ȐȏȌȈȚȍȓȤșȒȖȑ ȖȉȓȖȎȒȍ
DzȈȘȚȐȕȒȐ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȣ Ȋ ȚȍȝȕȐȒȍ ȞȐȕȒȖȋȘȈȜȐȐ ȗȖ ȘȐș
ǸȖȎȈȕȒȖȊșȒȖȋȖ ȊȍȓȐȒȖȓȍȗȕȖȋȖ ǪȓȈȌȍȓȤȟȍșȒȐȑ ȐȕșȒȘȐȗȚ
ȕȈ ȖȉȓȖȎȒȍ ǵȈȌȘȣȊȣ Ȑ ȏȈȋȘȧȏȕȍȕȐȧ ȖȉȓȖȎȒȐ ȒȖȘȍȠȖȒ
ȗȍȘȍȝȊȈȟȍȕ ȗȘȖȏȘȈȟȕȖȑ ȒȓȍȑȒȖȑ ȓȍȕȚȖȑ ȖȉȓȖȎȒȈ ȖȚȝȖȌȐȚ
ȖȚȉȓȖȒȈȕȍȏȕȈȟȐȚȏȈȋȘȧȏȕȍȕȐȧȕȍȒȖȚȖȘȣȝșȚȘȈȕȐȞ
ǶșȚȘȖțȔȕȣȍ ȚȖȕȒȐȍ ȘȐșțȕȒȐ Ȑ ȏȈșȚȈȊȒȐ ȝțȌȖȎȕȐȒȈ ȗȖȌ
șȚȈȚȤȉȓȍșȚȧȡȐȔȚȍȒșȚȈȔȓțȟȠȍȋȖȗȖȎȈȓțȑșȈȚȐȘȐȟȍșȒȖȋȖ
ȗȖȥȚȈ ǸȖșșȐȐ ǹȈȠȐ ǿȨȘȕȖȋȖ ǴǹȍșȓȈȊȐȕșȒȐȑ ǪȍșȤȔȈ
ȘȍȌȒȈ'HVLGHUDWXPǸǵǩ
ǹȍșȓȈȊȐȕșȒȐȑǸȈȕȌȍȊț
ǩțȌȧȒȆȘȐȑǨȐșȚȐȓȧȋțȠȒȐǷȍȘȍȊȖȌșțȒȘǨȕȚǷȈȊȓȖȊȖȑ
ǸȐșȇǵǾȃǵǨȍȐȏȌ
DzȐȍȊ DzțȓȤȚțȘȈ >@ ș ș Ȗȉȓ ȒȘȈș Ȑȓ șȔ ǴȖȧȓȦȉȐȔȈȧȉȐȉȓȐȖȚȍȒȈȹ
ǰșȒțșȕȈȧȘȍșȚȈȊȘȈȞȐȧȖȉȓȖȎȒȐȐȕȍȒșȚȘȈȕȐȞȕȈȘȈȡȐȊȈȕȐȍ
ȉțȔȈȋȖȑȗȖȒȘȈȧȔșȗȖȓȕȖȑȏȈȔȍȕȖȑȒȖȘȍȠȒȈ
200/250 €
211 — [VLADIMIR TAMBI] SAVELIEV, Léonide.
Ce que nous construisons. Moscou, Léningrad, 1930. Ex-libris de
Marcel Bekus. Parfait état. Rare.
ǹȈȊȍȓȤȍȊdzȍȖȕȐȌǹȈȊȍȓȤȍȊȐȟ
ǺȈȔȉȐǪȓȈȌȐȔȐȘǨȓȍȒșȈȕȌȘȖȊȐȟ
ǺȍȚȘȈȌȤșȒȈȘȚȐȕȒȈȔȐǿȚȖȔȣșȚȘȖȐȔ
>Ǵ dz@ ǫȖș ȐȏȌȊȖ >@ ș ȒȘȈș Ȑȓ ȒȈȘȚ șȔ ± ǺȐȘȈȎ ǰȏȌȈȚȐȓȓȖȉȓȖȎȒȈ ȀȚȈȔȗȥȒșȓȐȉȘȐș
ǴȈȘșȍȓȧǩȍȒțșȈȕȈȖȉȖȘȖȚȍȖȉȓȖȎȒȐǵȐȟȚȖȎȕȣȍȗȖȚȍȘȚȖșȚȐ
ȖȉȓȖȎȒȐ țȚȘȈȚȈ ȖȌȕȖȑ șȒȘȍȗȒȐ ǷȘȍȒȘȈșȕȣȑ ȖȉȘȈȏȍȞ
ȌȍȚșȒȖȑȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȕȖȑȒȕȐȎȒȐDzȘȈȑȕȍȘȍȌȒȈ
ǷȘȖȊȍȕȈȕș ǴȈȘșȍȓȤ ǩȍȒȦș 0DUFHO %HNXV ȘțșșȒȖȜȘȈȕȞțȏșȒȐȑȘȍȊȖȓȦȞȐȖȕȍȘȐȉȐȉȓȐȖȜȐȓ
800/1 000 €
212 — [ROJAN]
Daniel Boone : Historic Adventures of an American Hunter
among the Indians.
Lithographs in colour by Fedor Rojankovsky. Paris : Domino Press, 1931.
>ǬȈȕȐȥȓȤ
ǩțȕ
ǷȖȌȓȐȕȕȣȍ
ȗȘȐȒȓȦȟȍȕȐȧ
ȈȔȍȘȐȒȈȕșȒȖȋȖ ȖȝȖȚȕȐȒȈ șȘȍȌȐ ȐȕȌȍȑȞȍȊ DzȘȈșȖȟȕȣȍȓȐȚȖȋȘȈȜȐȐǼȍȌȖȘȈǸǶǮǨǵDzǶǪǹDzǶǫǶ@
>@ ș Ȑȓ șȔ ǵȈ Ȉȕȋȓȧȏ ǰȏȌȈȚ ȐȓȓȦșȚȘȐȘȖȊȈȕ
ȒȈȘȚȖȕȈȎǶȚȓȐȟȕȈȧșȖȝȘ
300/400 €
600/800 €
TAJAN - 70
ART RUSSE
205
207
210
ART RUSSE
206
208
207
209
211
212
TAJAN - 71
213 — [NATHALIE PARAIN (NÉE TCHELPANOVA)]
217 — [VLADIMIR LEBEDEV] MARSCHAK, Samuel.
Baba Yaga.
Paris : YMCA-Press, 1932.
Moustachu et tigré.
Moscou, Léningrad, 1956.
ǩȈȉȈȇȋȈ ǵȈȘȖȌȕȈȧ șȒȈȏȒȈ ǺȍȒșȚ ȖȉȘȈȉȖȚȈȕ ǵ Ǩ
ǺȅǼǼǰȘȐșțȕȒȐǵǷǨǸȅǵ
3DULV <0&$3UHVV ± >@ ș Ȑȓ șȔ Ǫ
ȐȓȓȦșȚȘȐȘȖȊȈȕȕȖȑȞȊȍȚȕȖȑ
ȐȏȌȈȚȍȓȤșȒȖȑ ȖȉȓȖȎȒȍ DzȈȘȚȐȕȒȐ ȝȘȖȔȖȓȐȚȖȋȘȈȜȐȐ
ǸȈȏȊȖȌȖȚȊȓȈȋȐȗȖȊȍȘȝȕȍȔțȗȖȓȦȖȉȓȖȎȒȐȐșȚȘȈȕȐȞ
ȅȚȖ ȗȍȘȊȖȍ ȐȏȌȈȕȐȍ ȐȏȊȍșȚȕȖȑ șȒȈȏȒȐ Ȋ ȓȐȚȍȘȈȚțȘȕȖȑ
ȖȉȘȈȉȖȚȒȍǵȈȌȍȎȌȣǺȥȜȜȐȐțȕȐȒȈȓȤȕȖȖȕȖȐȕȕȖȊȈȞȐȖȕȕȣȔ
ȝțȌȖȎȍșȚȊȍȕȕȣȔ ȘȍȠȍȕȐȍȔ ȚȍȔȣ ȚȘȈȌȐȞȐȖȕȕȖȑ ȘțșșȒȖȑ
șȒȈȏȒȐǰȓȓȦșȚȘȈȞȐȐǵǷȈȘȥȕȊȣȗȖȓȕȍȕȣȊȌțȝȍȘțșșȒȖȋȖ
ȈȊȈȕȋȈȘȌȈȝțȌȖȎȕȐȞȈȠȐȘȖȒȖȐșȗȖȓȤȏțȍȚȧȘȒȐȍȓȖȒȈȓȤȕȣȍ
ȞȊȍȚȈȐșȗȓȖȠȕȖȑȉȍȓȣȑȜȖȕȌȍȔȖȕșȚȘȐȘțȍȚȗȍȘșȗȍȒȚȐȊțȐ
ȌȐȕȈȔȐȒțșȦȎȍȚȕȖȑȓȐȕȐȐǴǹȍșȓȈȊȐȕșȒȐȑǰȏȌȈȕȐȍȕȈ
ȘțșȧȏȣȒȍșȟȐȚȈȍȚșȧȘȍȌȒȐȔ
ǹȍșȓȈȊȐȕșȒȐȑǸȈȕȌȍȊț
ǴȈȘȠȈȒǹȈȔțȐȓȇȒȖȊȓȍȊȐȟ
ǻșȈȚȣȑȗȖȓȖșȈȚȣȑǸȐșǪdzǭǩǭǬǭǪǨ
>dz Ǵ@ ǬȍȚȋȐȏ ș ȒȘȈș Ȑȓ șȔ ± ǰȏȌȈȚ
ȐȓȓȖȉȓȖȎȒȈ ǪȓȈȌȍȓȤȟȍșȒȐȑ ȐȕșȒȘȐȗȚ ȕȈ ȖȉȓȖȎȒȍ
ȕȍȏȕȈȟȐȚȍȓȤȕȣȑȕȈȌȘȣȊȘȈȏȊȖȌȣȖȚȊȓȈȋȐȊȌȖȓȤȒȖȘȍȠȒȈ
400/500 €
214 — BIANKI, Vitali.
AVANT-GARDE RUSSE
ǸǻǹǹDzǰDZDzǵǰǮǵȃDZ
ǨǪǨǵǫǨǸǬ
218 — [MARC CHAGAL – EL LISSITSKY]
EFROS, Abraham et TUGENDHOLD, Jacob.
L’art de Marc Chagal.
Moscou, 1918.
Les maisonnettes de bois.
Léningrad, 1934.
ǩȐȈȕȒȐǪȐȚȈȓȐȑǪȈȓȍȕȚȐȕȖȊȐȟ
dzȍșȕȣȍȌȖȔȐȠȒȐǸȐșǵǺȃǸǹȃȍȐȏȌ
>dzȍȕȐȕȋȘȈȌ@ǫȖșȐȏȌȊȖȌȍȚșȒȖȑȓȐȚșȐȓ
șȔ ± ǰȏȌȈȚȐȓȓȖȉȓȖȎȒȈ ǷȘȖȜȍșșȐȖȕȈȓȤȕȈȧ ȘȍșȚȈȊȘȈȞȐȧ
Ȋșȍȑ ȒȕȐȋȐ ȖȉȓȖȎȒȈ ȌțȉȓȐȘȖȊȈȕȈ ȉțȔȈȋȈ șȚȘȈȕȐȞȣ
ȘȈșȗȘȈȊȓȍȕȣ Ȑ țȒȘȍȗȓȍȕȣ ȗȖ ȗȖȓȧȔ Ȑ ȒȖȘȍȠȒț ȉțȔȈȋȈ
ǷȖȚȍȘȚȖșȚȐȖȉȓȖȎȒȐ
350/400 €
215 — BIANKI, Vitali.
La première chasse.
Moscou, 1945.
ǩȐȈȕȒȐǪȐȚȈȓȐȑǪȈȓȍȕȚȐȕȖȊȐȟ
ǷȍȘȊȈȧȖȝȖȚȈǸȐșǪǹǪǨǸǶǫǨ
>ǴȖșȒȊȈ@ǹȖȚȘțȌȕȐȒ>@șȉȍȏȚȐȚȓȐȓșȔ
ǰȏȌȈȚȒȘȈșȖȟȕȈȧȐȓȓȖȉȓȖȎȒȈǵȈȌȘȣȊȟȐȒȐȗȖȒȖȘȍȠȒțȐȊ
ȕȐȎȕȍȑȟȈșȚȐșȚȘȈȕȐȞȈȊȞȍȓȖȔȖȟȍȕȤȝȖȘșȖȝȘ
150/200 €
216 — ZHITKOV, Boris.
Récits.
Moscou, 1945.
ǮȐȚȒȖȊǩȖȘȐșǹȚȍȗȈȕȖȊȐȟ
ǸȈșșȒȈȏȣǸȐșǵDzǶǹǺǸǶǪǨ
ǴȖșȒȊȈ dzȍȕȐȕȋȘȈȌ ȐȏȌ Ȑ ȧ ȜȒȈ ȌȍȚ ȒȕȐȋȐ ǬȍȚȋȐȏȈ
ș Ȑȓ șȔ ǰȏȌȈȚȒȘȈșȖȟȕȈȧ ȐȓȓȖȉȓȖȎȒȈ
ȀȚȈȔȗ([OLEULVșȐȘȖȊȍȎȐȕșȒȐȍȟȍȚȊȍȘȋȐǶȚȓșȖȝȘ
100/150 €
TAJAN - 72
80/100 €
ȅȜȘȖșǨǺțȋȍȕȌȝȖȓȤȌȇ
ǰșȒțșșȚȊȖ
ǴȈȘȒȈ
ȀȈȋȈȓȈ
ǺȘȐȌȞȈȚȤ
ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȑșȎȐȊȖȗȐșȐȐȋȘȈȜȐȒȐȝțȌȖȎȕȐȒȈ
ȕȈȖȚȌȍȓȤȕȣȝȓȐșȚȈȝȐȊȚȍȒșȚȍ
ǴǫȍȓȐȒȖȕ>@șȐȓȓȜȘȖȕȚȐȓȓȐȓ
șȔȕțȔȥȒȏȅȒȏȍȔȗȓȧȘȹǪȐȓȓȦșȚȘȐȘȖȊȈȕȕȖȑ
ȐȏȌȈȚȍȓȤșȒȖȑ ȖȉȓȖȎȒȍ ȗȖ ȘȐș ǴȀǨǫǨdzǨ ǴȈȘȒȈ
ȐȏȌȈȚȍȓȤșȚȊȈ ȘȈȉȖȚȣ ȅȓȤ dzȐșȐȞȒȖȋȖ ǪȓȈȌȍȓȤȟȍșȒȐȑ
ȐȕșȒȘȐȗȚȕȈșȚȘȈȕȐȞȍșȔȈȘȒȖȑȐȏȌȊȈǷȖȚȍȘȚȖșȚȐȖȉȓȖȎȒȐ
șțȡȍșȚȊȍȕȕȈȧ ȘȍșȚȈȊȘȈȞȐȧ ȖȕȖȑ ș ȏȈȔȍȕȖȑ țȚȘȈȟȍȕȕȣȝ
ȜȘȈȋȔȍȕȚȖȊ ȗȖ ȒȘȈȧȔ ȉțȔȈȋȈ ȗȖȓȕȈȧ ȏȈȔȍȕȈ ȒȖȘȍȠȒȈ
ȕȍȉȖȓȤȠȐȍ ȘȈȏȊȖȌȣ ȖȚ ȊȓȈȋȐ ȗȖ ȒȘȈȧȔ ȗȍȘȊȣȝ șȚȘ ȉȓȖȒ
ȕȍȔȕȖȋȖȘȈșȠȈȚȈȕ
800/1 000 €
219 — MALEVITCH, Kazimir.
De Cézanne au suprématisme.
Moscou, 1920.
ǴȈȓȍȊȐȟDzȈȏȐȔȐȘǹȍȊȍȘȐȕȖȊȐȟ
ǶȚ ǹȍȏȈȕȕȈ ȌȖ șțȗȘȍȔȈȚȐȏȔȈ DzȘȐȚȐȟȍșȒȐȑ ȖȟȍȘȒ >ǹȖȟ@ȝțȌDzȈȏȐȔȐȘȈǴȈȓȍȊȐȟȈ
>Ǵ@ ǶȚȌȍȓ ȐȏȖȉȘȈȏ ȐșȒțșșȚȊ ǵȈȘȒȖȔȗȘȖșȈ >@ ș șȔ ± ȀȘȐȜȚȖȊȈȧ ȐȏȌȈȚȖȉȓȖȎȒȈ ǵȐȟȚȖȎȕȣȍ
ȏȈȋȘȧȏȕȍȕȐȧȖȉȓȖȎȒȐȕȈȚȣȓȤȕȖȑșȚȖȘȖȕȍȠȚȈȔȗȓȐȓȖȊȣȔȐ
ȟȍȘȕȐȓȈȔȐǾȍȕȈȘ
ǸȍȌȒȈ
400/600 €
220 — ENSEMBLE DE 74 PLAQUETTES
consacrées aux films.
Moscou, Léningrad, 1925-1930.
Provenance : German Ausberg (tampon)
ART RUSSE
213
214
215
216
217
218
218
ART RUSSE
219
220
TAJAN - 73
220
ǷȖȌȉȖȘȒȈ Ȑȏ ȉȘȖȠȦȘȖȒ ǺȍȈȒȐȕȖȗȍȟȈȚȐ
ȗȖșȊȧȡȍȕȕȣȝȖȚȌȍȓȤȕȣȔȜȐȓȤȔȈȔ
Ǵ dz ǺȍȈȒȐȕȖȗȍȟȈȚȤ ȊȚȖȘȗȖȓȝ ȋȋ ± ǹȘȍȌȕȐȑ
ȘȈȏȔȍȘ șȔ ± ǰȓȓ ȐȏȌȈȚȖȉȓȖȎȒȐ ȀȚȈȔȗȥȒșȓȐȉȘȐș
ǫȍȘȔȈȕ DzȖȕșȚȈȕȚȐȕȖȊȐȟ ǨțșȉȍȘȋ ǵȖȔȍȘȈ ȕȈ ȖȉȓȖȎȒȈȝ
ȟȍȘȕȐȓȈǶȟȍȕȤȝȖȘșȖȝȘ
DzȖȕșȚȘțȒȚȖȘȣ Ȑ ȔȖȕȚȐȘȖȊȡȐȒȐ ȖȉȓȖȎȍȒ ȠȓȐ Ȋ ȕȖȋț ș
ȒȐȕȖȒȈȔȐ ǼȖȚȖȖȉȓȖȎȒȈ ȗȖȌȗȐȚȣȊȈȓȈșȤ ȖȚ ȊȈȎȕȍȑȠȍȋȖ Ȑȏ
ȐșȒțșșȚȊȋȌȍȗȘȐȕȞȐȗȔȖȕȚȈȎȈȐșȝȊȈȚȣȊȈȕȐȧȎȐȏȕȐȊȘȈșȗȓȖȝ
ȗȖȓțȟȐȓȋȓțȉȖȒȖȍȚȍȖȘȍȚȐȟȍșȒȖȍȖȉȖșȕȖȊȈȕȐȍȐȊȗȍȟȈȚȓȧȦȡȍȍ
ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍ ǶșȚȘȈȧ ȌȐȕȈȔȐȒȈ ȌȍȑșȚȊȐȧ ȒȘțȗȕȣȍ ȗȓȈȕȣ
ȒȖȕȚȘȈșȚȕȣȍ ȔȖȕȚȈȎȕȣȍ șȖȗȖșȚȈȊȓȍȕȐȧ ȗȘȍțȊȍȓȐȟȍȕȕȣȍ
ȎȍșȚȣ ± ȊșȍȔț ȥȚȖȔț ȓȍȋȒȖ ȕȈȑȚȐ ȈȕȈȓȖȋȐ Ȋ ȗȍȟȈȚȐ ȝ
ǼȖȚȖȖȉȓȖȎȒȈȟȈșȚȍȕȤȒȖȊȒȐȕȖȐȊȖȏȊȘȈȡȈȓȈșȤȊȟȈșȚȕȖșȚȐ
ȟȍȘȍȏȔȕȖȋȖȟȐșȓȍȕȕȣȍȉȘȖȠȦȘȒȐǺȍȈȒȐȕȖȗȍȟȈȚȐDzȘȐȟȍȊșȒȐȑ
ǪǫǶȉȓȖȎȒȈǫȘȈȜȐȟȍșȒȖȍȓȐȞȖȥȗȖȝȐȘȍȊȖȓȦȞȐȖȕȕȖȋȖȕȈȚȐșȒȈ
ǴǹȈȔȖȓȍȚǹ
1 000/1 200 €
221 — ENSEMBLE DE 7 PLAQUETTES
Consacrées aux artistes de cinéma.
Moscou, Léningrad, 1925-1930.
Provenance : German Ausberg (tampon)
221
ǷȖȌȉȖȘȒȈ
Ȑȏ
ȉȘȖȠȦȘ
ǺȍȈȒȐȕȖȗȍȟȈȚȐ
ȗȖșȊȧȡȍȕȕȣȝ ȖȚȌȍȓȤȕȣȔ ȒȐȕȖȈȒȚȍȘȈȔ ǵȈțȔ
ǸȖȋȖȎȐȕ ǴȈȓȐȕȖȊșȒȈȧ ǻȖȓȓȍș ǩȐȘȐ ǼȍȌȖȘ
ǵȐȒȐȚȐȕǸȐȟȈȘȌǬȐȒșǿțȊȍȓȍȊǿȈȘȓȐǿȈȗȓȐȕ
ǴdzǺȍȈȒȐȕȖȗȍȟȈȚȤȊȚȖȘȗȖȓȝȋȋ±ǹȘȍȌȕȐȑȘȈȏȔȍȘ
șȔ±ǾȊȍȚȕȐȓȓȐȏȌȈȚȖȉȓȖȎȒȐȀȚȈȔȗȥȒșȓȐȉȘȐșǫȍȘȔȈȕ
DzȖȕșȚȈȕȚȐȕȖȊȐȟǨțșȉȍȘȋǶȟȍȕȤȝȖȘșȖȝȘ
400/500 €
222 — ENSEMBLE DE 9 PLAQUETTES
222
Consacrées aux films.
Moscou, Léningrad, 1925-1930.
Provenance : German Ausberg (tampon)
ǷȖȌȉȖȘȒȈ Ȑȏ ȉȘȖȠȦȘȖȒ ǺȍȈȒȐȕȖȗȍȟȈȚȐ ȗȖșȊȧȡȍȕȕȣȝ
ȜȐȓȤȔȈȔ ǹȖșȕȣ ȠțȔȧȚ DzȚȖ ȒȖȋȖ" ǮȍȕȈ ȗȘȍȌȘȍȊȒȖȔȈ
ǰȕȎȍȕȍȘ ǭȓȈȋȐȕ ǨȉȘȍȒ ȏȈțȘ DzȖșȈȧ ȓȐȕȐȧ ǬȍȊțȠȒȈ ș
ȌȈȓȍȒȖȑȘȍȒȐǷȍȚȍȘȉțȘȋșȒȈȧȕȖȟȤǯȈȒȘȖȑȡȐȒȐȏǺȖȘȎȒȈ
Ǵ dz ǺȍȈȒȐȕȖȗȍȟȈȚȤ ȊȚȖȘȗȖȓȝ ȋȋ ± ǹȘȍȌȕȐȑ
ȘȈȏȔȍȘ șȔ ± ǰȓȓ ȐȏȌȈȚȖȉȓȖȎȒȐ ȀȚȈȔȗȥȒșȓȐȉȘȐș
ǫȍȘȔȈȕDzȖȕșȚȈȕȚȐȕȖȊȐȟǨțșȉȍȘȋǵȖȔȍȘȈȕȈȕȍȒȖȉȓȖȎȒȈȝ
ȟȍȘȕȐȓȈǶȟȍȕȤȝȖȘșȖȝȘ
300/400 €
223 — CHERCHENEVITCH, Vadim.
Igor Ilyinsky.
Moscou, 1926, 1927.
Provenance : German Ausberg (tampon)
223
TAJAN - 74
ȀȍȘȠȍȕȍȊȐȟǪȈȌȐȔǫȈȉȘȐȥȓȍȊȐȟ
ǰȋȖȘȤǰȓȤȐȕșȒȐȑȍȐȏȌ
Ǵ DzȐȕȖȗȍȟȈȚȤ ș Ȑȓ ȗȖȘȚȘ șȔ ± ǰȏȌȈȚȐȓȓ
ȖȉȓȖȎȒȈȕȍșțȡȍșȚȊȍȕȗȖȚȍȘȚȖșȚȐǸȍȌȒȈǵȍȚȊȜȖȕȌȈȝǸǵǩ
ǰȋȖȘȤǰȓȤȐȕșȒȐȑȍȐȏȌ
ART RUSSE
ǴDzȐȕȖȗȍȟȈȚȤșȐȓȗȖȘȚȘșȔ±ǰȏȌȈȚȐȓȓ
ȖȉȓȖȎȒȈȕȍșțȡȍșȚȊȍȕȏȈȋȘȧȏȕȍȕȐȧȕȖȔȍȘȟȍȘȕȐȓȈȔȐ
ȀȚȈȔȗȥȒșȓȐȉȘȐșǫȍȘȔȈȕDzȖȕșȚȈȕȚȐȕȖȊȐȟǨțșȉȍȘȋ
200/300 €
224 — ENSEMBLE DE 39 PLAQUETTES
consacrées aux artistes de cinéma.
Moscou, Léningrad, 1925-1930.
Provenance : German Ausberg (tampon)
ǷȖȌȉȖȘȒȈ Ȑȏ ȉȘȖȠȦȘ ǺȍȈȒȐȕȖȗȍȟȈȚȐ
ȗȖșȊȧȡȍȕȕȣȝȖȚȌȍȓȤȕȣȔȒȐȕȖȈȒȚȍȘȈȔ
Ǵ dz ǺȍȈȒȐȕȖȗȍȟȈȚȤ ȊȚȖȘȗȖȓȝ ȋȋ ± ǹȘȍȌȕȐȑ
ȘȈȏȔȍȘ șȔ ± ǰȓȓ ȐȏȌȈȚȖȉȓȖȎȒȐ ȀȚȈȔȗȥȒșȓȐȉȘȐș
ǫȍȘȔȈȕ DzȖȕșȚȈȕȚȐȕȖȊȐȟ ǨțșȉȍȘȋ ǵȖȔȍȘȈ ȕȈ ȖȉȓȖȎȒȈȝ
ȟȍȘȕȐȓȈǶȟȍȕȤȝȖȘșȖȝȘǵȈȕȍȒȖȉȓȖȎȒȈȝșȓȍȌȣȖȚȊȓȈȋȐ
ȖȌȕȈȖȉȓȖȎȒȈșȕȈȌȘȣȊȖȔȖȉȓȖȎȒȈȐȏȌȈȕȐȧDzȖȕȘȈȌǪȍȑȌȚ
ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȒșȚȈȚȐ ȖȉȖȎȈȓȈ ȌȍȔȖȕȐȟȍșȒȈȧ ȋȍȘȖȐȕȧ ȘȖȔȈȕȈ
ǪǵȈȉȖȒȖȊȈDzȈȔȍȘȈȖȉșȒțȘȈ±șțȚȘȈȚȖȑȜȘȈȋȔȍȕȚȈ
DzȘȐȟȍȊșȒȐȑǶȉȓȖȎȒȈ
224
1 000/1 200 €
225 — [APK (A.P.PAVLOV) - COUVERTURE] KAUFMAN,
Nahum.
William Desmond.
Moscou-Léningrad, 1928. Couverture semi-constructiviste
extraordinaire (traces d’humidité).
Provenance : German Ausberg (tampon)
DzȈțȜȔȈȕǵȈțȔǶșȐȗȖȊȐȟ
ǪȐȓȤȧȔǬȍșȔȖȕȌȐȚȘȦȒȖȊȈȧȜȐȓȤȔȈȍȐȏȌ
Ǵ dz ǺȍȈȒȐȕȖȗȍȟȈȚȤ ș >@ ș ȖȉȢȧȊȓ Ȑȓ
șȔ±ǰȓȓȐȏȌȈȚȖȉȓȖȎȒȈȘȈȉȖȚȣȝțȌȖȎȕȐȒȈǨǷDz
ǨǷ ǷȈȊȓȖȊ ǸȈȏȊȖȌ ȖȚ ȊȓȈȋȐ ȗȖ ȗȖȓȦ șȚȘȈȕȐȞ ȀȚȈȔȗ
ȥȒșȓȐȉȘȐșǫȍȘȔȈȕDzȖȕșȚȈȕȚȐȕȖȊȐȟǨțșȉȍȘȋ
ǷȖȗȖȊȖȌțȥȚȖȑȋȍȕȐȈȓȤȕȖȑȖȉȓȖȎȒȐǪDzȘȐȟȍȊșȒȐȑȏȈȔȍȟȈȍȚǷȖȌ
ȘțȒȖȑ ȒȖȕșȚȘțȒȚȐȊȐșȚȈ ȘțȉȈȠȒȈ ǪȐȓȤȧȔȈ ǬȍșȔȖȕȌȈ ȖșȚȈȓȈșȤ ȉȣ
ȜȖȚȖȋȘȈȜȐȟȍșȒȖȑǷȖȉȖȘȕȐȒșȍȕșȈȞȐȖȕȕȣȝȥȜȜȍȒȚȖȊșȒȖȘȍȍȊșȍȋȖ
ȏȈȠȚȘȐȝȖȊȈȓȉȣȍȍȗȓȖșȒȖǵȖȏȌȍșȤ±ȖȉȊȖȌȒȈȗȖȜȖȚȖȋȘȈȜȐȐș
șȖȝȘȈȕȍȕȐȍȔȗȓȈșȚȐȟȍșȒȐȝȗȘȐȏȕȈȒȖȊȜȐȋțȘȣ
DzȘȐȟȍȊșȒȐȑǶȉȓȖȎȒȈ
225
200/300 €
226 — [PETR GALADJEV (1900-1971)] CHLOVSKY, Victor
ET ALLI.
Eisenstein : Le Cuirassé "Potemkine".
Moscou, 1926.
Provenance : German Ausberg
ȀȒȓȖȊșȒȐȑǪȐȒȚȖȘDzțȓȍȠȖȊdzȍȊǺȐșșȥȅȌțȈȘȌ
ȅȑȏȍȕȠȚȍȑȕǩȘȖȕȍȕȖșȍȞǷȖȚȍȔȒȐȕ
Ǵ DzȐȕȖȗȍȟȈȚȤ ș Ȑȓ ȗȖȘȚȘ șȔ ǰȓȓ
ȐȏȌȈȚȖȉȓȖȎȒȈȘȈȉȖȚȣȝțȌȖȎȕȐȒȈǷǹǫǷǹǫȈȓȈȌȎȍȊ
șȖȝȘȈȕȍȕȈ ȗȖȌ ȞȚȒȈȕȍȊȣȔ ȊȓȈȌȍȓȤȟȍșȒȐȔ ȗȍȘȍȗȓȍȚȖȔ
ǵȍșțȡȍșȚȊȍȕȗȖȚȍȘȚȖșȚȐ ȖȉȓȖȎȒȐ ȟȍȘȕȐȓȤȕȖȍ ȗȧȚȕȖ ȕȈ
șȚȘȖȉȓȖȎȒȐ
DzȘȐȟȍȊșȒȐȑǶȉȓȖȎȒȈ
226
200/300 €
ART RUSSE
TAJAN - 75
227
228
227 — [UCRAINICA] [MARC KIRNARSKY]
Dnieprostroï et la nouvelle Zaporijia. Kharkiv.
Léningrad, 1932. Couverture usée.
ǻDzǸǨǰǵǨ ǬȕȍȗȘȖșȚȘȖȑ Ȑ ȕȖȊȖȍ ǯȈȗȖȘȖȎȤȍ ǬȕLȗȘȍȓȤșȚȈȕLȕȖȊȍǯȈȗȖȘLȎȎȧ
>dz ǽȈȘȤȒȖȊ@ ǪșȍțȒȘȈȐȕșȒȐȑ ȒȖȔȐȚȍȚ șȖȌȍȑșȚȊȐȧ
ǬȕȍȗȘȖșȚȘȖȦ ȗȘȐ ȗȘȍȏȐȌȐțȔȍ ǪǻǾǰDz >ǫȖșȗȖȌșȚȊȖ
ǻȒȘȈLȕȣ @ ± ;, >@ F ȓ Ȑȓ REORJ ȝ șȔ
ȥȒȏ ǵȈȏȊȈȕȐȍ Ȑ ȚȍȒșȚ ȗȈȘȈȓȓȍȓȤȕȖ ȕȈ ȘțșșȒȖȔ Ȑ
țȒȘȈȐȕșȒȖȔȧȏȣȒȈȝȗȖȧșȕȐȚȍȓȤȕȣȍȕȈȌȗȐșȐȒȜȖȚȖȋȘȈȜȐȧȔ
± ȍȡȍ Ȑ ȕȈ ȋȘțȏ ȈȘȔ Ȑ ȚȈȚȈȘșȒȧȏȣȒȈȝ ǶȉȓȖȎȒȈ ȘȈȉȖȚȣ
ǴǨ DzǰǸǵǨǸǹDzǶǫǶ ǺȐȚțȓȤȕȣȑ ȓȐșȚ ȘȈȉȖȚȣ ǨǵdzǭǶ
ǷȖȊȘȍȎȌȍȕȐȧ Ȑ ȏȈȋȘȧȏȕȍȕȐȧ ȖȉȓȖȎȒȐ țȚȘȈȚȈ ȒȖȘȍȠȒȈ
țȚȘȈȚȈțȋȓȈȏȈȌȕȍȑșȚȘȖȉȓȖȎȒȐȊȘȍȔȍȕȕȣȍȗȧȚȕȈȘȈȏȊȖȌȣ
ȖȚȊȓȈȋȐȗȖȒȘȈȧȔțȋȓȣȉȓȖȒȈȕȈȌȉȐȚȣȕȈȏȈȌȕșȚȘȖȉȓȖȎȒȐ
ȉțȒȐȕȐșȚȐȟȠȚȈȔȗȐȒȐȗȖȔȍȚȒȐ
ǹ ȗȖȘȚȘȍȚȈȔȐ ȉțȌțȡȐȝ ȊȘȈȋȖȊ ȕȈȘȖȌȈ ǸȣȒȖȊȈ DzȖșȐȖȘȈ
ǹȒȘȣȗȕȐȒȈ ǯȈȚȖȕșȒȖȋȖ Ȑ ȌȘ ǹȗȍȞȝȘȈȕȖȊșȒȈȧ ȘȍȌȒȖșȚȤ
ǵȍȚȊȜȖȕȌȈȝǸǵǩ
300/400 €
LIVRES ILLUSTRÉS PAR
LES ARTISTES ÉMIGRÉS RUSSES
ǽǻǬǶǮǭǹǺǪǭǵǵǨȇDzǵǰǫǨ
ǸǻǹǹDzǶDZȅǴǰǫǸǨǾǰǰ
228 — [GEORGES NARBOUT, LÉON BAKST, NATHALIE
GONTCHAROVA, MICHEL LARIONOV, BORIS
GRIGORIEFF, DIMITRI STELLETSKY ET ALII]
Exposition de l’art russe à Paris en 1921.
Publié sous la direction de G. Loukomsky. Ornements par G. Narbout.
Paris, édition l’art russe, 1921.
>ǪȣșȚȈȊȒȈ ȘțșșȒȐȝ ȝțȌȖȎȕȐȒȖȊ Ȋ ǷȈȘȐȎȍ Ȋ ȋȖȌț ȖȘȋȈȕȐȏȖȊȈȕȕȈȧ țȟȈșȚȕȐȒȈȔȐ ȖȉȢȍȌȐȕȍȕȐȧ
ǴȐȘ ȐșȒțșșȚȊȈ Ȋ ȋȈȓȍȘȍȍ /D %RsWLH ǷȖȌ
ȘȍȌǫdzțȒȖȔșȒȖȋȖ ȖȉȓȖȎȒȈ Ȑ ȒȕȐȎȕȣȍ țȒȘȈȠȍȕȐȧ
ǫȍȖȘȋȐȧǵǨǸǩǻǺǨ@
>@șȐȓȓȞȊȐȓșȔ±ǪȐȓȓȐȏȌȈȚȖȉȓȖȎȒȍȘȈȉȖȚȣǫǵȈȘȉțȚȈ
ǵȈ ȖȚȌȍȓȤȕȣȝ ȊȒȓȍȑȒȈȝ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȣ ȘȈȉȖȚȣ șȓȍȌȝțȌȖȎȕȐȒȖȊ
dzǩȈȒșȚǨǩȍȕțȈǵǫȖȕȟȈȘȖȊȈǩǫȘȐȋȖȘȤȍȊǨȇȒȖȊȓȍȊǩDzțșȚȖȌȐȍȊ
ǴdzȈȘȐȖȕȖȊǫdzțȒȖȔșȒȐȑǨǴȐȓȔȈȕǵǸȍȔȐȏȖȊǵǸȍȘȐȝǪȀțȝȈȍȊ
DzǹȖȔȖȊǹǹȖȘȐȕǹǹțȌȍȑȒȐȕǬǹȚȍȓȓȍȞȒȐȑǨȒȒțȘȈȚȕȈȧȘȍșȚȈȊȘȈȞȐȧ
ȖȉȓȖȎȒȐ ȕȈȘȈȡȐȊȈȕȐȍ ȉțȔȈȋȖȑ ȗȖ ȒȘȈȧȔ ș ȚȣȓȤȕȖȑ șȚȖȘȖȕȣ
ȕȈȒȓȍȑȒȈșȐȕȊȕȖȔȍȘȖȔȕȈȖȉȓȖȎȒȍǸȍȌȒȈ
(HQ5XVVLVFK6SURRNMH1LMPHJHQS
500/700 €
229 — [VASSILI MASIOUTINE] BLOCK, Alexander.
Die Zwölf.
Berlin, Newa-Verlag, 1921.
ǩȓȖȒǨȓȍȒșȈȕȌȘǨȓȍȒșȈȕȌȘȖȊȐȟ
>ǬȊȍȕȈȌȞȈȚȤǶȉȓȖȎȒȈȐȐȓǪǵǴǨǹȆǺǰǵǨ@
ș ȓȐȓ șȔ ± ǰȏȌȈȚ ȐȓȓȦșȚȘȐȘȖȊȈȕ ȒȈȘȚȖȕȈȎ
ȗȖ ȘȐș ǪǴȈșȦȚȐȕȈ ȕȍȉȖȓȤȠȐȍ ȗȖȚȍȘȚȖșȚȐ ȜȖȒșȐȕȋȐ
ǹȚȘȈȕȐȞȣȟȐșȚȣȍ
200/300 €
230 — KOUZMINE, Michel et VOÏNOFF, Vsévolod.
D.I. Mitrokhine.
Moscou, Édition de l’Etat, 1922.
DzțȏȔȐȕ ǴȐȝȈȐȓ ǨȓȍȒșȍȍȊȐȟ ǪȖȐȕȖȊ
ǪșȍȊȖȓȖȌ
>ǬǰǴȐȚȘȖȝȐȕ@
Ǵ ǫȖș ȐȏȌ ș Ȑȓ ȓ ȗȖȘȚȘ șȔ ± ǵȈ
ȜȘȧȏǺȐȘȈȎȥȒȏǺȘȍȝȞȊȍȚȕȈȧȐȏȌȈȚȐȓȓȦșȚȘȐȘȖȊȈȕ
ȖȉȓȖȎȒȈȘȈȉȖȚȣǬǰǴǰǺǸǶǽǰǵǨǪȍȓȐȒȖȓȍȗȕȖȐȏȌȈȕȕȈȧ
Ȑ ȐȓȓȦșȚȘȐȘȖȊȈȕȕȈȧ ȒȕȐȋȈ ǪȓȈȌȍȓȤȟȍșȒȐȑ ȐȕșȒȘȐȗȚ ȕȈ
ȠȔțȞȚȐȚțȓȍ ǵȍșțȡȍșȚȊȍȕȏȈȋȘȧȏȕȍȕȐȧ Ȗ ȕȈȌȘȣȊȟȐȒȐ ȗȖ
ȒȘȈȧȔȖȉȓȖȎȒȐȖȚȝȖȌȗȍȘȊȣȝșȚȘȖȚȉȓȖȒȈ
ǹȔǹȖȒȐȏȌȕȈȘțșȧȏ
300/400 €
TAJAN - 76
ART RUSSE
229
230
231
231 — [MICHEL LARIONOV, NATHALIE GONTCHAROVA,
IVAN BILIBINE ET ALII]
Jar-Ptitza [L’Oiseau de feu].
Livraison 12. Couverture d’après M. Larionov.
ǮȈȘǷȚȐȞȈdzȐȚȍȘȈȚțȘȕȖȝțȌȖȎȍșȚȊȍȕȕȣȑȎțȘȕȈȓ
Ǫȣȗ
ǷȈȘȐȎ ǩȍȘȓȐȕ Ǩȅ DzȖȋȈȕ ǸțșșȒȖȍ ȐșȒțșșȚȊȖ VD >@ >@ ș Ȑȓ ȓ Ȑȓ ȝ șȔ Ǫ ȞȊȍȚȕȖȑ
ȐȓȓȦșȚȘȐȘȖȊȈȕȕȖȑ
ȐȏȌȈȚȍȓȤșȒȖȑ
ȖȉȓȖȎȒȍ
ȘȈȉȖȚȣ
ǴǼdzǨǸǰǶǵǶǪǨ ǴȈȘȒȈ ȐȏȌȈȚȍȓȤșȚȊȈ ȘȈȉȖȚȣ ǩȖȘȐșȈ
ǫȘȖșȉȍȘȋȈ ǶȚȗȍȟȈȚȈȕȖ ȕȈ ȔȍȓȖȊȈȕȕȖȑ ȉțȔȈȋȍ ǵȈȌȘȣȊȣ Ȑ
țȚȘȈȚȈȔȍȓȒȖȋȖȜȘȈȋȔȍȕȚȈȒȖȘȍȠȒȈțȚȘȈȚȈȊȍȘȝȕȍȋȖȓȍȊȖȋȖ
țȋȖȓȒȈȚȣȓȤȕȖȑȖȉȓȖȎȒȐȘȍȌȒȐȍȊȘȍȔȍȕȕȣȍȗȧȚȕȈ
400/500 €
232 — [SERGE SOLOMKO] SAMAIN, Albert.
Aux flancs du vase.
Vingt-six hors-texte de Serge Solomko gravés à l’eau-forte par Edmond
Pennequin.
Paris, Libr. des Amateurs - Ferroud, 1922.
232
>ǹȈȔȥȕǨȓȤȉȍȘ
ǷȖșȚȖȘȖȕȈȔȊȈȏȣȐȓȓǹȍȘȋȍȧǹǶdzǶǴDzǶ@
ș Ȑȓ ȓȐȓ șȔ ± ǺȐȘȈȎ ȕțȔȥȒȏ ǵȈȠ
ȥȒȏȹ ȕȈ ȉțȔȈȋȍ YpOLQ G¶$UFKHV ǰȏȌȈȚȞȊȍȚȕȈȧ Ȑȓȓ
ȖȉȓȖȎȒȈ ȞȊȍȚȕȈȧ ȊȐȕȤȍȚȒȈ ȕȈ ȚȐȚțȓȤȕȖȔ ȓȐșȚȍ ȏȈșȚȈȊȒȐ
ȒȖȕȞȖȈȊȒȐȊȐȕȤȍȚȒȐȐȒȈȘȚȐȕȖȒȕȈȖȚȓȓȐșȚȈȝ±ȘȈȉȖȚȣ
ǹǹȖȓȖȔȒȖǶȟȍȕȤȝȖȘșȖȝȘȉȓȖȒȘȈșȗȈȌȈȍȚșȧȕȈȌȊȖȍ
200/300 €
233 — MAKOVSKY, Serge.
L’Art populaire de la Ruthénie subcarpathique. Prague, 1925.
ǴȈȒȖȊșȒȐȑǹȍȘȋȍȑDzȖȕșȚȈȕȚȐȕȖȊȐȟ
ǵȈȘȖȌȕȖȍȐșȒțșșȚȊȖǷȖȌȒȈȘȗȈȚșȒȖȑǸțșȐ
ǷȘȈȋȈǷȓȈȔȧ>@>@șȐȓȓȞȊȐȓșȔ
±ǺȐȘȈȎȕțȔȥȒȏǵȈȠȥȒȏȹDzȘȈșȖȟȕȈȧȐȓȓȐȏȌȈȚ
ȖȉȓȖȎȒȈ ǰșȒțșȕȈȧ ȘȍșȚȈȊȘȈȞȐȧ ȖȉȓȖȎȒȐ ȕȈȘȈȡȐȊȈȕȐȍ
ȉțȔȈȋȖȑȗȖȒȘȈȧȔȘȍȌȒȐȍȗȧȚȕȈȕȈșȚȘ
ǸȍȌȒȈ'HVLGHUDWXPǸǵǩ
233
600/800 €
ART RUSSE
TAJAN - 77
234
235
234 — [JEAN (IVAN) LÉBÉDEFF] KOUPRINE, Alexandre.
236 — [BORIS ZWORYKINE] POUCHKINE, Alexandre.
La fosse aux filles.
Bois de Jean Lébédeff. Paris : Éditions Mornay, 1926.
Boris Godounov.
Illustrations exécutées par Boris Zworykine.
Paris : L’édition d’art H. Piazza, [1927].
DzțȗȘȐȕǨȓȍȒșȈȕȌȘǰȊȈȕȖȊȐȟ
>ȇȔȈ ǷȍȘȍȊȖȌ ǴȖȕȋȖ Ȑ ǬȍȏȖȘȔȖȕȈ ȋȘȈȊȦȘȣ ȕȈ
ȌȍȘȍȊȍǰdzǭǩǭǬǭǪǨ@
>@ >@ ș Ȑȓ ȓ ȜȘȖȕȚ Ȑȓ șȔ ± ȕțȔ ȥȒȏ
ǵȈȠȥȒȏȹǵȈȜȘȧȏǰȓȓȦșȚȘȈȞȐȐȖȉȘȍȏȕȈȧȋȘȈȊȦȘȈ
ȕȈ ȌȍȘȍȊȍ ȘȈșȒȘȈșȒȈ ± ȘțȟȕȈȧ ȕȈȉȐȊȒȈ ȗȖ ȚȘȈȜȈȘȍȚț
ǰȏȌȈȚȐȓȓȖȉȓȖȎȒȈ Ȑ ȒȖȘȍȠȖȒ șȖȝȘȈȕȍȕȣ ǾȒȖȎȈȕȣȑ
ȗȍȘȍȗȓȍȚ Ȑȏ șȊȍȚȓȖȒȖȘȐȟȕȍȊȖȋȖ ȔȈȘȖȒȍȕȈ ș ȏȖȓȖȚȣȔ
ȚȐșȕȍȕȐȍȔ Ȑ ȐȕȒȘțșȚȈȞȐȧȔȐ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȞȊȍȚȖȊ ȒȖȎȐ ȕȈ
ȒȖȘȍȠȒȍǼȖȘȏȈȞȣȐȏțȏȖȘȟȈȚȖȑȉțȔȈȋȐǯȖȓȖȚȈȧȋȖȓȖȊȒȈ
ǺȘȍȝȞȊȍȚȕȖȍ ȠȍȓȒȖȊȖȍ ȓȧșșȍ ǵȐȟȚȖȎȕȣȍ ȗȖȚȍȘȚȖșȚȐ
ȗȍȘȍȗȓȍȚȈǷȘȍȒȘȈșȕȣȑȉȐȉȓȐȖȜȐȓȤșȒȐȑȥȒȏȍȔȗȓȧȘ
ǹȍșȓȈȊȐȕșȒȐȑǸȈȕȌȍȊț
400/500 €
235 — [BORIS GROSSER (1889-1982)] SEDYKH, André.
Vieux Paris (en russe).
Paris, Povolotzky, s.a. [1927 ?].
>ǹȍȌȣȝ ǨȕȌȘȍȑ@ ǾȊȐȉȈȒ ȇȒȖȊ ǴȖȐșȍȍȊȐȟ ǹȚȈȘȣȑǷȈȘȐȎǰȓȓǩȖȘȐșȈǫǸǶǹǹǭǸǨ
ǷȈȘȐȎȇǷȖȊȖȓȖȞȒȐȑȐDzȖǩȋ>"@±șȐȓ
șȔ ǰȏȌȈȚ ȐȓȓȦșȚȘ ȖȉȓȖȎȒȈ ȘȈȉȖȚȣ ǩǫȘȖșșȍȘȈ ǵȈ
ȖȉȖȘȖȚȍȖȉȓȖȎȒȐȕȈȒȓȍȑȒȈȐȏȌȈȚȍȓȧȕȈȜȘȧȏǨȒȒțȘȈȚȕȈȧ
ȘȍșȚȈȊȘȈȞȐȧ ȖȉȓȖȎȒȐ ȕȈȘȈȡȐȊȈȕȐȍ ȉțȔȈȋȖȑ ȊȘȍȔȍȕȕȣȍ
ȗȧȚȕȈȕȈȖȕȖȑȘȍșȚȈȊȘȈȞȐȧțȋȓȖȊȗȍȘȊȣȝșȚȘȕȈȘȈȡȐȊȈȕȐȍ
ȉțȔȈȋȖȑ ǸȈȕȕȍȍ ȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȍ ȈȊȚȖȘȈ Ȑȏȧȡȕȣȍ ȥșșȍ
ȕȈȗȐșȈȕȕȣȍ Ȋ ȜȖȘȔȍ ȓȐȚȍȘȈȚțȘȕȖȋȖ Ȑ ȐșȚȖȘȐȟȍșȒȖȋȖ
ȗțȚȍȊȖȌȐȚȍȓȧ ȗȖ ȌȖșȚȖșȓȈȊȕȖȔț Ȑ ȊȏȉȈȓȔȖȠȕȖȔț ȋȖȘȖȌț
ǺȈȒȎȍ ȖȟȍȕȤ ȐȕȚȍȘȍșȕȣȑ ȖȉȘȈȏȍȞ ȒȕȐȎȕȖȑ ȋȘȈȜȐȒȐ
ȗȖȓțȏȈȉȣȚȖȋȖ ȥȔȐȋȘȈȕȚșȒȖȋȖ ȝțȌȖȎȕȐȒȈ ǩȖȘȐșȈ ǫȘȖșșȍȘȈ
ǪȍșȤȔȈȘȍȌȒȈǵȍȖȉȕȈȘțȎȍȕȈȊȒȈȚȈȓȖȋȍǸǵǩǵȍȚțǹȈȊȐȕȈ
300/400 €
TAJAN - 78
ǷțȠȒȐȕǨȓȍȒșȈȕȌȘǹȍȘȋȍȍȊȐȟ
>ǩȖȘȐș ǫȖȌțȕȖȊ ǰȓȓȦșȚȘȈȞȐȐ Ȑ ȒȕȐȎȕȣȍ
țȒȘȈȠȍȕȐȧ ǩȖȘȐșȈ ǯǪǶǸȃDzǰǵǨ ȗȍȘȍȊȖȌ Ǩ
ǩȈȘȈȕȖȊȈ@
>@ ș Ȑȓ >@ ȓ Ȑȓ Ȗ șȔ ± ǺȐȘȈȎ ȕțȔ
ȥȒȏ ǵȈȠ ȥȒȏ ȹ ȕȈ ȊȍȓȍȕȍȊȖȑ ȉțȔȈȋȍ DzȈȘȚȐȕȒȐ ȝȘȖȔȖȓȐȚȖȋȘȈȜȐȐ ǬȍȒȖȘȈȚȐȊȕȖȍ ȖȜȖȘȔȓȍȕȐȍ ȕȈȉȖȘȈ ±
ȞȐȕȒȖȋȘȈȜȐȐ ǰȓȓȦșȚȘȐȘȖȊȈȕȐȏȌȈȚȖȉȓȖȎȒȈ ȗȍȘȍȌȕȧȧ
Ȑ ȚȣȓȤȕȈȧ Ȉ ȚȈȒȎȍ ȒȖȘȍȠȖȒ șȖȝȘȈȕȍȕȣ ȗȖȌ ȔȈșșȐȊȕȣȔ
ȞȍȓȤȕȖȒȖȎȈȕȣȔ ȗȍȘȍȗȓȍȚȖȔ DzȘȣȠȒȐ ȖȜȖȘȔȓȍȕȣ
ȏȖȓȖȚȖȚȐșȕȍȕȣȔȐ ȜȐȋțȘȕȣȔȐ ȘȈȔȒȈȔȐ Ȋ șȘȍȌȕȐȒȍ ±
ȕȈȏȊȈȕȐȍ ȒȕȐȋȐ ȚȐșȕȍȕȖȍ ȏȖȓȖȚȖȔ ǵȈ ȒȖȘȍȠȒȍ ȚȈȒȎȍ
ȏȖȓȖȚȖȍ ȚȐșȕȍȕȐȍ Ȑ ȚȘȐ ȉȐȕȚȈ ǹȖșȚȈȊȕȣȍ ȜȖȘȏȈȞȣ ǪȖ
ȊȓȈȌȍȓȤȟȍșȒȖȑ ȒȖȘȖȉȒȍ ǬȈȕȕȖȍ ȐȏȌȈȕȐȍ ȊȣȗțȡȍȕȕȖȍ
ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖȉȖȓȤȠȐȔȚȐȘȈȎȖȔȌȖșȐȝȗȖȘȟȈșȚȖȊșȚȘȍȟȈȍȚșȧ
Ȋ ȖȚȒȘȣȚȖȑ ȗȘȖȌȈȎȍ ȕȖ ȗȖȝȖȎȍ ȟȚȖ ȖșȕȖȊȕȈȧ ȟȈșȚȤ
șȖȝȘȈȕȐȊȠȐȝșȧ ȥȒȏȍȔȗȓȧȘȖȊ țȎȍ ȗȍȘȍȒȖȟȍȊȈȓȈ ș ȉȍȘȍȋȖȊ
ǹȍȕȣ Ȋ ȏȈȒȘȖȔȈ ȖȚȍȟȍșȚȊȍȕȕȣȝ ȒȕȐȎȕȣȝ șȖȉȐȘȈȚȍȓȍȑ Ǵ
ǹȍșȓȈȊȐȕșȒȐȑ
ǹȍșȓȈȊȐȕșȒȐȑǸȈȕȌȍȊț
500/700 €
237 — LES MAÎTRES DE LA GRAVURE DE NOS JOURS.
Recueil d’essais. Moscou, Léningrad, 1928.
ǴȈșȚȍȘȈ șȖȊȘȍȔȍȕȕȖȑ ȋȘȈȊȦȘȣ Ȑ ȋȘȈȜȐȒȐ
ǹȉȖȘȕȐȒ ȔȈȚȍȘȐȈȓȖȊ ǸȍȌ Ǫ ǷȖȓȖȕșȒȖȋȖ ǹȚȈȚȤȐ
Ǫ ǨȌȈȘȦȒȖȊȈ Ǵ ǩȈȉȍȕȟȐȒȖȊȈ ǭ ǬȈȕȤȒȖ Dz
DzțȏȤȔȐȕșȒȖȋȖ dz ǸȖȏȍȕȚȈȓȧ Ǩ ǹȐȌȖȘȖȊȈ Dz
ǺȐȝȖȕȖȊȖȑǴǼȈȉȘȐȒȈȕȚȈǨǼȨȌȖȘȖȊȈǬȈȊȣȌȖȊȈ
Ǵ dz ǫǰǯ ;; ș Ȑȓ ȓ Ȑȓ șȔ ȥȒȏ Ǫ ȗȖȓțȒȖȎȈȕȖȔ ȜȘȈȕȞțȏșȒȖȔ ȗȍȘȍȗȓȍȚȍ ȠȐȘȖȒȐȍ
țȋȓȣ Ȑ ȒȖȘȍȠȖȒ ș ȏȖȓȖȚȣȔ ȚȐșȕȍȕȐȍȔ Ȑ ȉȐȕȚȈȔȐ ȕȈ
ȒȖȘȍȠȒȍ ȀȍȓȒȖȊȖȍ ȓȧșșȍ ȚȖȘȠȖȕȐȘȖȊȈȕȕȣȑ ȖȉȘȍȏ ǩȍȏ
ART RUSSE
236
237
ȐȏȌȈȚȖȉȓȖȎȒȐ ǵȐȟȚȖȎȕȣȍ ȗȖȚȍȘȚȖșȚȐ ȗȍȘȍȗȓȍȚȈ ȘȍȌȒȐȍ
ȊȘȍȔȍȕȕȣȍȗȧȚȕȈ
ǷȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȣȖȟȍȘȒȐȚȊȖȘȟȍșȚȊȈȒȘțȗȕȍȑȠȐȝȝțȌȖȎȕȐȒȖȊ
ȋȘȈȜȐȒȖȊȚȖȑȗȖȘȣǶșȚȘȖțȔȖȊȖȑdzȍȉȍȌȍȊȖȑDzȘțȋȓȐȒȖȊȖȑ
ǬȖȉțȎȐȕșȒȖȋȖ
ǿȍȝȖȕȐȕȈ
ǵȈȘȉțȚȈ
DzȈȘȌȖȊșȒȖȋȖ
ȀȐȓȓȐȕȋȖȊșȒȖȋȖ ǴȐȚȘȖȝȐȕȈ ǨȕȕȍȕȒȖȊȈ ǼȈȊȖȘșȒȖȋȖ
ǪȈȚȈȋȐȕȈDzȘȈȊȟȍȕȒȖȐȌȘ
300/400 €
238 — [UCRAINICA] LOUKOMSKI, Georges.
Kiev, ville sainte de Russie. Son histoire, ses monastères,
ses mosaiques & fresques, ses oeuvres d’art.
Aquarelles et dessins de l’auteur. Paris, J. Danguin [1929].
dzțȒȖȔșȒȐȑǫȍȖȘȋȐȑDzȘȍșȒȍȕȚȤȍȊȐȟ
>DzȐȍȊ șȊȧȚȖȑ ȋȖȘȖȌ ǸțșȐ ǰșȚȖȘȐȧ ȔȖȕȈșȚȣȘȐ
ȔȖȏȈȐȒȐ Ȑ ȜȘȍșȒȐ ȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ ȐșȒțșșȚȊȈ ǨȒȊȈȘȍȓȐȐȘȐșțȕȒȐȈȊȚȖȘȈ@
ǽ9>@șȐȓȓȐȓȖșȔ±ǵȈȠȥȒȏȹȐȏ
ȚȐȘȈȎȈȊȥȒȏȕȈȉțȔȈȋȍSXU¿O/DIXPDǵȈȜȘȧȏǪȞȊȍȚȕȖȑ
ȐȓȓȦșȚȘȐȘȖȊȈȕȕȖȑ ȐȏȌȈȚȍȓȤșȒȖȑ ȖȉȓȖȎȒȍ ȗȖ ȘȐșțȕȒț ǫ
dzǻDzǶǴǹDzǶǫǶǵȍȏȕȈȟȐȚȕȈȌȘȣȊȒȖȘȍȠȒȈ
)HNXOD
238
239
300/500 €
239 — [EUGÉNIE KALABANOVSKAÏA (1893- ?)]
Histoire russe dans la poésie russe.
Harbin, 1941.
ǸțșșȒȈȧȐșȚȖȘȐȧȊȘțșșȒȖȑȗȖȥȏȐȐǸȦȘȐȒȖȊȐȟȐ
ǽȈȘȉȐȕǾȍȕȚȘȈȓȤȕȣȑȗțȠȒȐȕșȒȐȑȒȖȔȐȚȍȚ±
șȐȓșȔȥȒȏDzȈȘȚȐȕȒȐȊȒȕȐȋȍȐȐȏȌȈȚȖȉȓȖȎȒȈ
Ȋ ȌȊȍ ȒȘȈșȒȐ ȘȈȉȖȚȣ ǭDz DzǨdzǨǩǨǵǶǪǹDzǶDZ ǶȉȓȖȎȒȈ ș
ȗȖȊȘȍȎȌȍȕȐȧȔȐȕȈȌȘȣȊȈȔȐȐțȚȘȈȚȈȔȐȗȖȒȘȈȧȔȕȈȌȘȣȊȣ
ȗȖȒȖȘȍȠȒțǹȒȖȘȍȍȊșȍȋȖȊȣȠȍȓȚȖȓȤȒȖȗȍȘȊȣȑȚȖȔ
ǰȓȓȦșȚȘȈȚȖȘȒȕȐȋȐǭȊȋȍȕȐȧDzȖȕșȚȈȕȚȐȕȖȊȕȈDzȈȓȈȉȈȕȖȊșȒȈȧ
"ȝțȌȖȎȕȐȒȗȘȐȒȓȈȌȕȖȋȖȐȌȍȒȖȘȈȚȐȊȕȖȋȖȐșȒțșșȚȊȈ
ȎȐȊȖȗȐșȍȞșȒțȓȤȗȚȖȘǪȖȒȖȕȟȐȓȈșȏȖȓȖȚȖȑȔȍȌȈȓȤȦ
ȎȍȕșȒțȦȋȐȔȕȈȏȐȦȊǭȒȈȚȍȘȐȕȖșȓȈȊȓȍȊ±ȘȐșȖȊȈȓȤȕțȦ
ȠȒȖȓțǰȔȗǶȉȡȍșȚȊȈȗȖȖȡȘȍȕȐȧȝțȌȖȎȍșȚȊȊǷȍȚȘȖȋȘȈȌȍ
ART RUSSE
239
TAJAN - 79
240
241
Ǫ ȘȈȉȖȚȈȓȈ Ȋ ȔȈșȚȍȘșȒȐȝ ȝțȌȖȎȕȐȒȖȊ Ǩǭ ȇȒȖȊȓȍȊȈ
Ȑ Ǵ Ǫ ǬȖȉțȎȐȕșȒȖȋȖ ǷȖșȓȍ ȘȍȊȖȓȦȞȐȐ ȎȐȓȈ Ȋ ǩȍȘȌȧȕșȒȍ
ǺȈȊȘȐȟȍșȒȖȑ ȋțȉȍȘȕȐȐ ȋȌȍ ȖȚȍȞ șȓțȎȐȓ ȌȐȘȍȒȚȖȘȖȔ ȔțȎșȒȖȑ
ȋȐȔȕȈȏȐȐ ȘȈșșȚȘȍȓȧȕ Ȋ ȉȖȓȤȠȍȊȐȒȈȔȐ ȗȘȐ ȕȈșȚțȗȓȍȕȐȐ
ȕȈ ȋȖȘȖȌ ȊȖȑșȒ ǪȘȈȕȋȍȓȧ Ǫ ȘȈȉȖȚȈȓȈ ȟȍȘȚȍȎȕȐȞȍȑ ȕȈ
ȔȈȠȐȕȖșȚȘȖȐȚȍȓȤȕȖȔȏȈȊȖȌȍǪșȔȈȚȍȘȤȦȗȘȐȍȝȈȓȈȒȉȘȈȚț
ȊǽȈȘȉȐȕǪǽȈȘȉȐȕȍșȚȈȓȈȏȈȕȐȔȈȚȤșȧșȒțȓȤȗȚțȘȖȑțȝțȌȖȎȕȐȒȈ
Ǩ ǵ DzȈȔȍȕșȒȖȋȖ Ǫ ± șȓțȎȐȓȈ ȘțșșȒȖȈȕȋȓȐȑșȒȖȑ
ȗȍȘȍȊȖȌȟȐȞȍȑȊȜȐȘȔȍ³ǿȈȑȕȈȅȓȍȒȚȘȐȒȐDzȖ´ȈȚȈȒȎȍȊȒȖȕȚȖȘȍ
ȒȖȕȞȍșșȐȖȕȍȘȈ DzȖȊȈȓȤșȒȖȋȖ Ǫ șȊȖȉȖȌȕȖȍ ȖȚ șȓțȎȉȣ ȊȘȍȔȧ
ȊȣȗȖȓȕȧȓȈ ȘȐșțȕȒȐ Ȋ ȘțșșȒȖȔ șȚȐȓȍ Ȍȓȧ ȔȈșȚȍȘșȒȖȑ ǩȖȘȍȞȒȖȑ
Ǫ ȍ șȚȈȓȈ ȉȖȓȍȍ ȈȒȚȐȊȕȖ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȝțȌȖȎȍșȚȊȍȕȕȣȔ
ȚȊȖȘȟȍșȚȊȖȔșȖȏȌȈȊȈȓȈșȒțȓȤȗȚțȘȕȣȍȗȖȘȚȘȍȚȣǹȞȍȓȤȦȐȏțȟȍȕȐȧ
șȞȍȕȖȋȘȈȜȐȐȘȈȉȖȚȈȓȈȗȘȈȒȚȐȒȈȕȚȒȖȑțȝțȌȖȎȕȐȒȈǨǬǹȖȜȘȖȕȖȊȈ
ȗȘȐ ȌȍȒȖȘȈȞȐȖȕȕȖȑ ȔȈșȚȍȘșȒȖȑ Ȋ ǮȍȓȍȏȕȖȌȖȘȖȎȕȖȔ șȖȉȘȈȕȐȐ
ǪȣȗȖȓȕȧȓȈ ȒȖȔȔȍȘȟȍșȒȐȍ Ȑ ȝțȌȖȎȍșȚȊȍȕȕȣȍ ȗȓȈȒȈȚȣ ȌȈȊȈȓȈ
ȟȈșȚȕȣȍ țȘȖȒȐ ȘȐșȖȊȈȕȐȧ ǻȟȈșȚȕȐȞȈ ȔȕȖȋȐȝ ȝțȌȖȎȍșȚȊȍȕȕȣȝ
ȊȣșȚȈȊȖȒ
ǰșȒȓȦȟȐȚȍȓȤȕȈȧ ȘȍȌȒȖșȚȤ ǵȍ ȖȉȕȈȘțȎȍȕȈ Ȋ ȒȈȚȈȓȖȋȈȝ
ǹȈȊȐȕȈȐǸǵǩ
600/800 €
240 — [GÉNIA MINACHE] VATSYAYANA.
Le Kama Sutra.
Illustrations de Génia Minache. Lyon, aux éditions du Fleuve, 1960.
>ǪȈȚȤșȤȧȧȕȈDzȈȔȈșțȚȘȈǰȓȓȦșȚȘȈȞȐȐǮȍȕȐǴǰǵǨȀ@
>@ ș ȓȐȓ *UDQG ƒ șȔ ǺȐȘȈȎ ȕțȔ ȥȒȏ
ǵȈȠ ȥȒȏȍȔȗȓȧȘ ȹ ȕȈ ȉțȔȈȋȍ SXU ¿O YpOLQ G¶$UFKHV
ǾȍȓȤȕȖȒȖȎȈȕȣȑȐȏȌȈȚȗȍȘȍȗȓȍȚșȒȘȈșȖȟȕȣȔȖȜȖȘȔȓȍȕȐȍȔ
ȗȖȖȉȍȐȔȒȘȣȠȒȈȔȐȒȖȘȍȠȒțǶȉȘȍȏșȏȖȓȖȚȖȑȋȖȓȖȊȒȖȑ
ȀȍȓȒȖȊȖȍȓȧșșȍǹȖșȚȈȊȕȖȑȐȏȌȈȚȍȓȤșȒȐȑȜțȚȓȧȘȐȏȏȍȓȍȕȖȋȖ
ȉȈȘȝȈȚȈǵȍșțȡȍșȚȊȍȕȗȖȚȍȘȚȖșȚȐȗȍȘȍȗȓȍȚȈȐȜțȚȓȧȘȈ
ǪȍȓȐȒȖȓȍȗȕȈȧ ȘȈȉȖȚȈ ǭȊȋȍȕȐȐ ǹȍȔȍȕȖȊȕȣ ǴȐȕȈȠ ȊȖȉȓȈșȚȐȥȘȖȚȐȟȍșȒȖȑȒȕȐȎȕȖȑȋȘȈȜȐȒȐ
242
241 — [JEAN (IVAN) LÉBÉDEFF] POUCHKINE, Alexandre.
Le Conte du coq d’or.
Paris, Aux folies de l’imagier, 1954. Chemise et étui. Ouvrage tiré
sur presse à bras à 325 exemplaires le 12 novembre 1954, jour des
soixante-dix ans de l’illustrateur. Outre les encadrements et autres
lettrines et cul de lampe, 8 illustrations dont deux à pleine page de Jean
Lébédeff. Justifié et signé par l’artiste.
>ǰȊȈȕDzȖȕșȚȈȕȚȐȕȖȊȐȟ dzǭǩǭǬǭǪ±ȦȉȐȓȍȑȕȖȍ
ȐȏȌȈȕȐȍ@
ǷțȠȒȐȕǨȓȍȒșȈȕȌȘǹȍȘȋȍȍȊȐȟ
>ǹȒȈȏȒȈȖǯȖȓȖȚȖȔǷȍȚțȠȒȍ@
ǷȈȘȐȎFȐȓșȔ±ǺȐȘȈȎȕțȔȥȒȏ±Ȋșȍ
ȖȚȗȍȟȈȚȈȕȣȕȈȘțȟȕȖȔȗȘȍșșȍǰȊȈȕȖȔdzȍȉȍȌȍȊȣȔȕȖȧȉȘȧ
Ȋ ȣȑ ȌȍȕȤ ȘȖȎȌȍȕȐȧ ȝțȌȖȎȕȐȒȈ ǵȈȠ ȥȒȏ ȹ ș
ȗȖȌȗȐșȤȦ ǰdzȍȉȍȌȍȊȈ ǾȍȓȤȕȖȋȘȈȊȐȘȖȊȈȕȕȖȍ ȐȏȌȈȕȐȍ ȞȊȍȚȕȣȝȒȈȘȚȐȕȖȒȒȕȐȎȕȣȍțȒȘȈȠȍȕȐȧȚȍȒșȚ±ȊșȍȘȈȉȖȚȣ
ǰdzȍȉȍȌȍȊȈ Ǫ șțȗȍȘȖȉȓȖȎȒȍ Ȑ ȜțȚȓȧȘȍ DzȖȓȓȍȒȞȐȖȕȕȈȧ
șȖȝȘȈȕȕȖșȚȤ
500/600 €
242 — IACOVLEFF, Alexandre.
Peintures, aquarelles, dessins. Exposition du 23 novembre
au 18 décembre 1965.
Paris, Galerie Vendôme, 1965.
>ǨȓȍȒșȈȕȌȘ
ȇȒȖȊȓȍȊ
DzȈȘȚȐȕȣ
ȈȒȊȈȘȍȓȐȘȐșțȕȒȐDzȈȚȈȓȖȋȊȣșȚȈȊȒȐȊǪȈȕȌȖȔșȒȖȑ
ȋȈȓȍȘȍȍșȕȖȧȉȘȧȗȖȌȍȒȈȉȘȧȋ@
șȐȓ șȔ ± ǵȈ ȜȘȧȏ ǰȏȌȈȚȠȘȐȜȚȖȉȓȖȎȒȈ
ȋȕșțȡȍșȚȊȍȕȗȖȊȘȍȎȌȍȕȐȧ
100/120 €
200/250 €
TAJAN - 80
ART RUSSE
243
244
LES TRAGIQUES RUSSES DE
GUERRE CIVILE ET ÉMIGRATION
ǩǭdzǶǭǬǪǰǮǭǵǰǭǰǸǻǹǹDzǶǭ
ǸǨǹǹǭȇǵȄǭ
243 — VELEKHOVSKI, Franz.
Les Tchécoslovaques en Russie.
Ekaterinbourg, 1918. Très rare.
ǪȍȓȍȝȖȊșȒȐȑǼȘȈȕȞǶșȐȗȖȊȐȟ
ǿȍȝȖșȓȖȊȈȒȐȊǸȖșșȐȐ
ǭȒȈȚȍȘȐȕȉțȘȋǿȍȝȖșȓȖȊȈȞȕȈȞșȖȊȍȚ±șșȔ
± ǷȖȏȌȕȍȑȠȐȑ șȖșȚȗȍȘȍȗȓȍȚ ǪȓȈȌȍȓȤȟȍșȒȐȑ ȐȕșȒȘȐȗȚ ȕȈ
ȚȐȚțȓȍǿȘȍȏȊȣȟȈȑȕȖȘȍȌȒȈ
500/600 €
244 — [IVAN BILIBINE]
Les Bolchéviks à Tsaritsyne.
Édition de la Commission d’enquête des forfaits bolchéviks auprès du
Commandant en chef des Armées du Sud de Russie. Risov-sur-le Don,
1919. Corbo albo rarior.
ǩȖȓȤȠȍȊȐȒȐȊǾȈȘȐȞȣȕȍ>ǹȖșȚǶșȖȉȖȑȒȖȔȐșșȐȍȑ
ȗȖ ȘȈșșȓȍȌȖȊȈȕȐȦ ȏȓȖȌȍȧȕȐȑ ȉȖȓȤȠȍȊȐȒȖȊ
șȖșȚȖȧȡȍȑȗȘȐǫȓȈȊȕȖȒȖȔȈȕȌțȦȡȍȔȊȖȖȘțȎȍȕȕȣȔȐ
șȐȓȈȔȐȕȈȆȋȍǸȖșșȐȐ@Ǫȣȗ
ǸȖșȚȖȊ ȕǬ ș șȔ ± ǰȓȓȦșȚȘȐȘȖȊȈȕȐȏȌȈȚ
ȖȉȓȖȎȒȈȘȈȉȖȚȣǰȇǩǰdzǰǩǰǵǨǷȖȚȍȘȚȖșȚȐȐȏȈȋȘȧȏȕȍȕȐȧ
ȖȉȓȖȎȒȐ ȗȖȓțșȚȍȘȚȣȑ ȠȚȈȔȗ ȕȈ ȚȐȚțȓȍ ǷȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȈ
ȝȘȖȕȖȓȖȋȐȟȍșȒȈȧ Ȑ ȜȈȒȚȖȓȖȋȐȟȍșȒȈȧ șȊȖȌȒȈ ȝȖȏȧȑȕȐȟȈȕȤȧ
ȉȖȓȤȠȍȊȐȒȖȊ Ȋ ǾȈȘȐȞȣȕȍ ± ȖȚ ȗȖȓȏțȟȍȋȖ ȏȈȝȊȈȚȈ ȊȓȈșȚȐ Ȋ
ȋȖȘȖȌȍ ȍȡȍ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȜȍȊȘȈȓȤșȒȖȑ ȘȍȊȖȓȦȞȐȐ ȌȖ ȔȖȔȍȕȚȈ
ȐȏȋȕȈȕȐȧ ȏȈȝȊȈȚȟȐȒȖȊ Ȑȏ ȋȖȘȖȌȈ șȐȓȈȔȐ ǩȍȓȖȑ ȈȘȔȐȐ
ǷȘȐȊȖȌȧȚșȧ ȗȖȌȘȖȉȕȣȍ șȊȍȌȍȕȐȧ Ȗ ȏȈȋȖȊȖȘȈȝ ȗȘȖȚȐȊ
ȉȖȓȤȠȍȊȐȒȖȊ Ȑ țȟȈșȚȐ șȔȍȓȣȝ ȏȈȋȖȊȖȘȡȐȒȖȊ ǩȘȖȠȦȘȈ
ȐșȒȓȦȟȐȚȍȓȤȕȖȑȘȍȌȒȖșȚȐ
245
246
245 — LA VEILLE.
Recueil littéraire et politique de l’Armée Blanche.
Livraison 1re. Ekaterinodar, 1919. Corbo albo rarior.
ǵȈȒȈȕțȕȍ dzȐȚȍȘȈȚțȘȕȖȗȖȓȐȚȐȟȍșȒȐȑ șȉȖȘȕȐȒ ±
Dzȕȧ
ǭȒȈȚȍȘȐȕȖȌȈȘ ǰǵ ǬȐȞȔȈȕ ± ș șȔ ± ǰȏȌȈȚ
ȐȓȓȦșȚȘȐȘȖȊȈȕȖȉȓȖȎȒȈ ȕȍșțȡȍșȚȊȍȕȕȣȍ ȗȖȚȍȘȚȖșȚȐ Ȑ
ȕȈȌȘȣȊȟȐȒȐȗȖȒȘȈȧȔ
ǸȍȌȟȈȑȠȐȑ ȉȍȓȖȋȊȈȘȌȍȑșȒȐȑ șȉȖȘȕȐȒ ǶșȖȉȍȕȕȖ ȖȉȘȈȡȈȍȚ
ȕȈ șȍȉȧ ȊȕȐȔȈȕȐȍ ȖȟȍȘȒ ǪǸȖșȚȖȊșȒȖȋȖ ǨȌȔȐȘȈȓ DzȖȓȟȈȒ
Ȋ ȒȖȚȖȘȖȔ ȊȗȍȘȊȣȍ ȖȗȐșȈȕ ȖȌȐȕ Ȑȏ șȈȔȣȝ ȏȕȈȔȍȕȐȚȣȝ
ȥȗȐȏȖȌȖȊ ȎȐȏȕȐ ȓȍȋȍȕȌȈȘȕȖȋȖ ȈȌȔȐȘȈȓȈ DzȖȋȌȈ
ȒȖȔȈȕȌțȦȡȐȑțȏȕȈȓȖȘȈȏȖȘțȎȍȕȐȐȖȜȐȞȍȘȖȊȖȕȊȣȠȍȓȕȈ
ȗȈȓțȉț ȌȖȓȋȖ ȋȖȊȖȘȐȓ ș ȒȖȔȈȕȌȖȑ ǫȍȖȘȋȐȧ ȕȍȌȈȊȕȖ ȍȡȍ
ȉȖȋȖȚȊȖȘȐȊȠȍȑ ȍȋȖ Ȑ ȘȍȏȒȐȔ ȌȊȐȎȍȕȐȍȔ ȘțȒȐ ȊȣȉȘȖșȐȓ
șȊȖȑȏȖȓȖȚȖȑȏȈșȓțȎȍȕȕȣȑȊǷȖȘȚǨȘȚțȘȍȒȖȘȚȐȒȏȈȉȖȘȚ
ǫȖȊȖȘȧȚȗȖșȓȍȌȕȐȍșȓȖȊȈȍȋȖȉȣȓȐǵȍȊȣȔȕȍȍȋȖȌȈȓȐȕȍ
ȊȈȔȐșȕȐȔȈȚȤȍȋȖșȔȍȕȧ
ǵȍȚțǹȈȊȐȕȈ
700/800 €
246 — DROZDOVSKY, Mikhaïl.
Journal intime du Général Drozdovsky.
Berlin, 1923.
ǬȘȖȏȌȖȊșȒȐȑǴȐȝȈȐȓǫȖȘȌȍȍȊȐȟ
ǬȕȍȊȕȐȒǫȍȕȍȘȈȓȈǴǫǬȘȖȏȌȖȊșȒȖȋȖ
ǩȍȘȓȐȕ ǶDzȐȘȝȕȍȘ Ȑ Dzƒ ș ȒȈȘȚ >@ ȓ
ȐȓȗȖȘȚȘ șȔ ǰșȚ ȉȒȈ ± ǰȏȌȈȚȐȓȓȖȉȓȖȎȒȈ
șȖȝȘȈȕȍȕȈ ȗȖȌ ȗȖȏȌȕȍȑȠȍȑ ȊȓȈȌȍȓȤȟȍșȒȖȑ ȖȉȓȖȎȒȖȑ ǹ
ȌȊțȔȧ ȜȖȚȖȗȖȘȚȘȍȚȈȔȐ ȗȘȖșȓȈȊȓȍȕȕȖȋȖ ȋȍȕȍȘȈȓȈ Ȑ ȒȈȘȚȖȑ
ȍȋȖ ȓȍȋȍȕȌȈȘȕȖȋȖ ȗȖȝȖȌȈ Ȑȏ ȇșș Ȋ ǵȖȊȖȟȍȘȒȈșșȒ ȀȚȈȔȗȣ
țȗȘȈȏȌȕȍȕȕȣȝȓȈȚȉȐȉȒ
ǷǭǸǪǶǭǰǯǬǨǵǰǭǸȍȌȒȈȗȖȒȈȚȈȓȖȋțǨǹȈȊȐȕȈ±ȜȘ
400/500 €
700/800 €
ART RUSSE
TAJAN - 81
247 — ENSEMBLE DE CINQ OUVRAGES
de Léon Léonovitch Tolstoï et Elie Galperine-Kaminsky dédicacés au
Président français Raymond Poincaré.
Paris, 1902-1923.
>dzȍȊ dzȤȊȖȊȐȟ ǺȖȓșȚȖȑ ² ǰȓȤȧ
ǬȈȕȐȐȓȖȊȐȟ ǫȈȓȤȗȍȘȐȕDzȈȔȐȕșȒȐȑ ȈȊȚȖȋȘȈȜȣ@
ǷȖȌȉȖȘȒȈȐȏȚȐȜȘȐȏȌȈȕȐȑȒȕȐȋȋȘȈȜȖȊǺȖȓșȚȣȝ
dzȤȊȈ ǵȐȒȖȓȈȍȊȐȟȈ Ȑ dzȤȊȈ dzȤȊȖȊȐȟȈ ± ș ȌȈȘșȚȊȍȕ
ȕȈȌȗȐșȧȔȐȗȘȍȏȐȌȍȕȚțǼȘȈȕȞȐȐǸȈȑȔȖȕțǷțȈȕȒȈȘȍ
&RPWH7ROVWRL/HRQ//DYHULWHVXUPRQSHUH3DULV6WRFN
ǺȖȓșȚȖȑdzdzȋȘȈȜǷȘȈȊȌȈȖȔȖȍȔȖȚȞȍșșȔǺȐȘȈȎ
ȥȒȏ ǵȈȠ ȥȒȏ ȹ ǾȚȒȈȕȍȊȣȑ ȐȏȌȈȚȍȓȤșȒȐȑ ȗȍȘȍȗȓȍȚ ș
ȒȖȎȈȕȖȑ ȕȈȒȓȍȑȒȖȑ ȕȈ ȒȖȘȍȠȒȍ ǬȈȘșȚȊȍȕȕȈȧ ȕȈȌȗȐșȤ ȋȘȈȜȈ
dzȤȊȈdzȤȊȖȊȐȟȈǺȖȓșȚȖȋȖȒǸȈȑȔȖȕțǷțȈȕȒȈȘȍȖȚȐȦȓȧ
ȋȕȈȜȘȧȏǷȍȘȊȖȍȗȘȐȎȐȏȕȍȕȕȖȍȐȏȌȕȍȌȓȧȗȘȖȌȈȎȐǵȈ
ȘțșșȒȖȔȧȏȣȒȍȗȖȧȊȐȓȖșȤȋȖȌȖȔȗȖȏȎȍ
&RPWH 7ROVWRL /RQ 4X¶HVWFHTXHO¶DUW" 3DULV 3DXO 2OOHQGRŬ
ǺȖȓșȚȖȑdzȍȊǵȐȒȖȓȈȍȊȐȟǿȚȖȚȈȒȖȍȐșȒțșșȚȊȖ"ș
șȔǷȖȌȗȐșȕȖȑȗȖȓțȒȖȎȈȕȣȑȗȍȘȍȗȓȍȚȥȗȖȝȐșȉȐȕȚȈȔȐ
Ȑ ȚȐșȕȍȕȐȍȔ ȏȖȓȖȚȖȔ ȕȈ ȒȖȘȍȠȒȍ ǷȍȘȍȗȓȍȚȟȐȒ +HQU\
-RVHSK 3LHUVRQ ǯȖȓȖȚȈȧ ȋȖȓȖȊȒȈ ǼȖȘȏȈȞȣ ȗȖȌ ȗȈȊȓȐȕȤȍ
ȗȍȘȖ ǬȈȘșȚȊȍȕȕȈȧ ȕȈȌȗȐșȤ ȗȍȘȍȊȖȌȟȐȒȈ ǰȓȤȐ ǬȈȕȐȐȓȖȊȐȟȈ
ǫȈȓȤȗȍȘȐȕDzȈȔȐȕșȒȖȋȖǸȈȑȔȖȕțǷțȈȕȒȈȘȍȕȈȜȘȧȏ
&RPWH 7ROVWRL /HRQ /D ORL GH O¶DPRXU HW OD ORL GH OD YLROHQFH
3DULV'RUERQ$LQHǩȋǺȖȓșȚȖȑdzȍȊǵȐȒȖȓȈȍȊȐȟǯȈȒȖȕȓȦȉȊȐ
ȐȏȈȒȖȕȕȈșȐȓȐȧșȓȗȖȘȚȘȜȈȒșșȔǷȖȌȗȐșȕȖȑ
ȗȖȓțȒȖȎȈȕȣȑ ȗȍȘȍȗȓȍȚ ȥȗȖȝȐ ș ȉȐȕȚȈȔȐ Ȑ ȚȐșȕȍȕȐȍȔ
ȏȖȓȖȚȖȔ ȕȈ ȒȖȘȍȠȒȍ ǷȍȘȍȗȓȍȚȟȐȒ +HQU\-RVHSK 3LHUVRQ
ǯȖȓȖȚȈȧ ȋȖȓȖȊȒȈ ǼȖȘȏȈȞȣ ȗȖȌ ȗȈȊȓȐȕȤȍ ȗȍȘȖ ȀȍȓȒȖȊȖȍ
ȓȧșșȍ ǬȈȘșȚȊȍȕȕȈȧ ȕȈȌȗȐșȤ ȗȍȘȍȊȖȌȟȐȒȈ ǰȓȤȐ ǬȈȕȐȐȓȖȊȐȟȈ
ǫȈȓȤȗȍȘȐȕDzȈȔȐȕșȒȖȋȖǸȈȑȔȖȕțǷțȈȕȒȈȘȍȕȈȜȘȧȏ
&RPWH7ROVWRL/HRQ$SSHOVDX[GLULJHDQWV3DULV&KDUSHQWLHU
ǺȖȓșȚȖȑ dzȍȊ ǵȐȒȖȓȈȍȊȐȟ ǷȘȐȏȣȊȣ Ȓ ȘțȒȖȊȖȌȐȚȍȓȧȔ ș
șȔǷȖȌȗȐșȕȖȑȗȖȓțȒȖȎȈȕȣȑȗȍȘȍȗȓȍȚȥȗȖȝȐșȉȐȕȚȈȔȐȐ
ȚȐșȕȍȕȐȍȔȏȖȓȖȚȖȔȕȈȒȖȘȍȠȒȍǷȍȘȍȗȓȍȚȟȐȒ+HQU\-RVHSK3LHUVRQ
ǯȖȓȖȚȈȧȋȖȓȖȊȒȈǼȖȘȏȈȞȣȗȖȌȗȈȊȓȐȕȤȍȗȍȘȖȀȍȓȒȖȊȖȍȓȧșșȍ
ǬȈȘșȚȊȍȕȕȈȧȕȈȌȗȐșȤȗȍȘȍȊȖȌȟȐȒȈǰȓȤȐǬȈȕȐȐȓȖȊȐȟȈǫȈȓȤȗȍȘȐȕ
DzȈȔȐȕșȒȖȋȖǸȈȑȔȖȕțǷțȈȕȒȈȘȍȕȈȜȘȧȏ
&RPWH 7ROVWRL /HRQ &H TXL IDLW YLYUH OHV +RPPHV 3DULV *HGDOJH
ǩ ȋ ǺȖȓșȚȖȑ dzȍȊ ǵȐȒȖȓȈȍȊȐȟ ǿȍȔ ȓȦȌȐ ȎȐȊȣ ș șȔ
ǷȖȌȗȐșȕȖȑȗȖȓțȒȖȎȈȕȣȑȗȍȘȍȗȓȍȚȥȗȖȝȐșȉȐȕȚȈȔȐȐȚȐșȕȍȕȐȍȔ
ȏȖȓȖȚȖȔȕȈȒȖȘȍȠȒȍǷȍȘȍȗȓȍȚȟȐȒ+HQU\-RVHSK3LHUVRQǯȖȓȖȚȈȧ
ȋȖȓȖȊȒȈ ǼȖȘȏȈȞȣ ȗȖȌ ȗȈȊȓȐȕȤȍ ȗȍȘȖ ȀȍȓȒȖȊȖȍ ȓȧșșȍ
ǬȈȘșȚȊȍȕȕȈȧȕȈȌȗȐșȤȗȍȘȍȊȖȌȟȐȒȈǰȓȤȐǬȈȕȐȐȓȖȊȐȟȈǫȈȓȤȗȍȘȐȕ
DzȈȔȐȕșȒȖȋȖǸȈȑȔȖȕțǷțȈȕȒȈȘȍȕȈȜȘȧȏ
dzȍȊ dzȤȊȖȊȐȟ ǺȖȓșȚȖȑ ² ȘțșșȒȐȑ ȗȐșȈȚȍȓȤ
ȗțȉȓȐȞȐșȚȐșȒțȓȤȗȚȖȘșȣȕdzȤȊȈǵȐȒȖȓȈȍȊȐȟȈǺȖȓșȚȖȋȖ
ǰȓȤȧ ǬȈȕȐȐȓȖȊȐȟ ǫȈȓȤȗȍȘȐȕDzȈȔȐȕșȒȐȑ ²
ȗȐșȈȚȍȓȤȐȗȍȘȍȊȖȌȟȐȒȘțșșȒȖȑȐȜȘȈȕȞțȏșȒȖȑȓȐȚȍȘȈȚțȘȣ
ǷȘȖȊȍȕȈȕș ǸȈȑȔȖȕ ǷțȈȕȒȈȘȍ ² ȜȘȈȕȞțȏșȒȐȑ
ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȣȑȌȍȧȚȍȓȤȗȘȍȏȐȌȍȕȚǼȘȈȕȞȐȐ
248 — DEUX ÉDITIONS D’ESSAIS POLITIQUES PAR LES
PENSEURS RUSSES BLANCS.
Berlin, 1923.
ǬȊȈȐȏȌȈȕȐȧȘțșȗȖȓȐȚȐȟȔȣșȓȐȚȍȓȍȑȥȔȐȋȘȈȞȐȐ
dzȖȒȖȚȤǺȐȔȖȜȍȑǪȈșȐȓȤȍȊȐȟȗȘȖȜ
ǹȔțȚȕȖȍ ȊȘȍȔȧ Ȑ ȘȍȊȖȓȦȞȐȧ ǷȖȓȐȚȐȟȍșȒȐȍ
ȗȈȘȈȓȓȍȓȐȋ
ǩȍȘȓȐȕǬȊțȋȓȈȊȣȑȖȘȍȓș
ǰȓȤȐȕǰȊȈȕǨȓȍȒșȈȕȌȘȖȊȐȟȗȘȖȜ
ǷȘȖȉȓȍȔȈșȖȊȘȍȔȍȕȕȖȋȖȗȘȈȊȖșȖȏȕȈȕȐȧǷțȉȓȘȍȟȤ
ȗȘȖȐȏȕȍșȕȈȖȚȒȘȣȚȐȐǸțșȕȈțȟȐȕȚȈȊǩȍȘȓȐȕȍ
ȜȍȊȘȋ
ǩȍȘȓȐȕȚȐȗǶȊȈǷȘȍșșȍ>@șșȔ
ǰȏ ȘȍȟȐ ǰǰȓȤȐȕȈ ǵȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȗȖșȚȈȊȐȚȤ ȗȍȘȍȌ șȖȉȖȦ
ȏȈȌȈȟțȊȍȘȕȖȋȖȊȖșȗȐȚȈȕȐȧȊȍȘȕȖȋȖȗȘȈȊȖșȖȏȕȈȕȐȧȊȕȈȠȐȝ
ȌȍȚȧȝȐȊȌȍȚȧȝȕȈȠȐȝȌȍȚȍȑȟȚȖȉȣȐȏȉȈȊȐȚȤȐȝȐȐȝȊȕțȒȖȊ
ȖȚ ȚȖȋȖ ȋȖȘȧ Ȑ șȚȣȌȈ Ȋ ȒȖȚȖȘȖȔ ȕȣȕȍ ȔȍȌȓȍȕȕȖ șȋȖȘȈȦȚ
ȕȈȠȐȌțȠȐ
ȀȘȐȜȚȖȊȣȍ ȐȏȌȈȚȖȉȓȖȎȒȐ șȖȝȘȈȕȍȕȣ ȗȖȌ șȖșȚȈȊȕȣȔ
ȊȓȈȌȍȓȤȟȍșȒȐȔȗȍȘȍȗȓȍȚȖȔȀȚȈȔȗȣǩȐȉȒȐȕȖȊȣȝȒȕȐȋȐ
ȓȈȚȉȐȉȒȐǶȉȈȐȏȌȈȕȐȧȘȍȌȒȐ
300/400 €
249 — ALDANOV, Marc.
La Neuvième symphonie.
Paris, 1931.
ǨȓȌȈȕȖȊǴȈȘȒǨȓȍȒșȈȕȌȘȖȊȐȟ
ǬȍșȧȚȈȧșȐȔȜȖȕȐȧ>ǸȖȔȈȕ@
ǷȈȘȐȎǹȖȊȘȍȔȏȈȗȐșȒȐșșȔǰȏȌȈȚȖȉȓȖȎȒȈ
ȊȌȊȍȒȘȈșȒȐȏȈȋȘȧȏȕȍȕȐȧǵȍȘȈȏȘȍȏȈȕȕȣȑȥȒȏ
100/120 €
250 — AMPHITEATROV, Alexandre.
Mur des lamentations, mur inébranlable.
Bruxelles, 1931. Avec envoi de l’auteur.
ǨȔȜȐȚȍȈȚȘȖȊǨȓȍȒșȈȕȌȘǪȈȓȍȕȚȐȕȖȊȐȟ
>ȈȊȚȖȋȘȈȜ@
ǹȚȍȕȈǷȓȈȟȈȐǹȚȍȕȈȕȍȘțȠȐȔȈȧȍȐȏȌ
ǩȘȦșșȍȓȤ ǹȖȦȏ ȘțșșȒȐȝ ȗȈȚȘȐȖȚȖȊ ș șȔ ±
ǰȏȌȈȚ ȐȓȓȦșȚȘȐȘȖȊȈȕ ȖȉȓȖȎȒȈ ǵȍșțȡȍșȚȊȍȕ ȗȖȚȍȘȚȖșȚȐ
ȖȉȓȖȎȒȐǵȍȘȈȏȘȍȏȈȕȕȣȑȥȒȏ
ǨȊȚȖȋȘȈȜǬȖȘȖȋȖȑǴȐȓȍȌȍǰȊȈȕȖȊȕȍǺȖȗȐȟ±ȕȈȗȘȈȏȌȕȐȒ
0LNXOLF]Ȉ ± ș ȕȍȐȏȔȍȕȕȖ ȌȘțȎȍșȒȐȔȐ ȊȖșȗȖȔȐȕȈȕȐȧȔȐ Ȑ
ȓțȟȠȐȔȐȗȖȎȍȓȈȕȐȧȔȐǨȓȍȒșȈȕȌȘǨȔȜȐȚȍȈȚȘȖȊ/HYDQWR
;,,
500/600 €
4 500/5 000 €
TAJAN - 82
ART RUSSE
247
247
249
ART RUSSE
248
250
TAJAN - 83
251
252
253
251 — DENIKINE, Anton (Général).
Brest-Litovsk.
Paris, 1933.
ǬȍȕȐȒȐȕǨȕȚȖȕǰȊȈȕȖȊȐȟȋȍȕ
ǩȘȍșȚdzȐȚȖȊșȒ
ǷȈȘȐȎǩȐșșȔ±ȀȘȐȜȚȖȊȈȧȐȏȌȈȚȖȉȓȖȎȒȈ
șȖȝȘȈȕȍȕȈ ȗȖȌ ȗȖȏȌȕȍȑȠȐȔ ȒȈȘȚȖȕȈȎȕȣȔ ȗȍȘȍȗȓȍȚȖȔ
ȀȚȈȔȗȣ țȗȘȈȏȌȕȍȕȕȣȝ ȓȈȚ ȉȐȉȒ ǶȚȒȓȐȒ ǬȍȕȐȒȐȕȈ ȕȈ
ȊȕȖȊȉȊȖȏȕȐȒȠțȦȊȚȍȋȖȌȣȌȐșȒțșșȐȦȖȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧȝǩȘȍșȚ
dzȐȚȖȊșȒȖȋȖȗȍȘȍȔȐȘȐȧǸȍȌȒȈǶȚșțȚșȚȊțȍȚȊȜȖȕȌȈȝǸǵǩ
ǷȍșȕȐȘțșșȒȖȑșȒȖȘȉȐȐșȓȍȏǹȉȖȘȕȐȒșȚȐȝȖȚȊȖȘȍȕȐȑ
±Ǫȣȗ
ǴȦȕȝȍȕ ± ș șȔ ± Ǫ ȒȘȈșȖȟȕȖȑ Ȑȓȓ ȐȏȌȈȚ
ȖȉȓȖȎȒȍȜȖȒșȐȕȋȐȕȈȌȘȣȊȟȐȒȒȖȘȍȠȒȈ
ǹǹǩȍȝȚȍȍȊȒȖȘȕȍȚȓȐȞȍȐșȚǰȔȗȍȘȈȚȖȘșȒȖȋȖǨȓȍȒșȈȕȌȘȖȊșȒȖȋȖ
dzȐȞȍȧȒțȘșȈǾȈȘșȒȐȑȗȖȥȚȐȖȜȐȞȍȘǩȍȓȖȑȈȘȔȐȐȕȈȌȗȐșȤȕȈ
ȔȖȋȐȓȤȕȖȑȗȓȐȚȍǩȍȝȚȍȍȊȣȝȕȈȘțșșȒȖȔȒȓȈȌȉȐȡȍȗȖȌǵȐȞȞȍȑ
400/500 €
253 — POTRESSOV, Alexandre.
200/300 €
252 — DEUX RECUEILS POÉTIQUES DE SERGE
BEKHTEEFF.
1) Le Chantre de tsar.
Nice, 1934.
2) Les Chats des misères russes et des pleurs.
Livraison 1.Munich, 1923.
ǩȍȝȚȍȍȊǹȍȘȋȍȑǹȍȘȋȍȍȊȐȟ
ǾȈȘșȒȐȑ ȋțșȓȧȘ ǹȉȖȘȕȐȒ ȗȈȚȘȐȖȚȐȟȍșȒȐȝ
șȚȐȝȖȚȊȖȘȍȕȐȑǪȣȗ>ȐȍȌȐȕ@
ǵȐȞȞȈǹȊȧȚȈȧǸțșȤșȐȓ>@ȓȜȘȖȕȚȗȖȘȚȘ
șȔ±ǰȏȌȈȚȐȓȓȦșȚȘȐȘȖȊȈȕȕȈȧȖȉȓȖȎȒȈȕȍȐȏȊȍșȚȕȖȋȖ
ȈȊȚȖȘȈ ǹ ȗȖȘȚȘȍȚȖȔ ǫȖșțȌȈȘȧ ǰȔȗȍȘȈȚȖȘȈ ǵȐȒȖȓȈȧ ,,
ǼȖȒșȐȕȋȐȕȈȖȉȓȖȎȒȍ
ǰȏ ȗȘȍȌȐșȓȖȊȐȧ ȈȊȚȖȘȈ ǰșșȚȘȈȌȈȓșȧ ȐșȚȖȔȐȓșȧ ȘțșșȒȐȑ
ȗȘȈȊȖșȓȈȊȕȣȑ ȕȈȘȖȌ ȗȖȌ ȟțȎȍȘȖȌȕȣȔ ȕȍȕȈȊȐșȚȕȣȔ ȍȔț ȐȋȖȔ
«! ǰȏȊȍȘȐȓșȧ Ȗȕ Ȋ ȗȖșțȓȣ ȡȍȌȘȣȍ Ȋ ȖȉȍȚȣ ȕȍȊȣȗȖȓȕȐȔȣȍ
ǷȖșȚȐȋȖȕȌțȠȖȦȊȔțȒȈȝȐȐșȗȣȚȈȕȐȧȝȖȟȐȡȍȕȕȖȑǹȖȒȘȖȊȍȕȕțȦ
ȗȘȈȊȌț ȗțȚȍȑ ȋȖșȗȖȌȕȐȝ ǷȖȏȕȈȓ Ȗȕ ȕȈ ȋȖȘȤȒȖȔ ȖȗȣȚȍ ȟȚȖ ș
ȒȘȐȊȌȖȑ ȌȈ ȓȖȎȤȦ șȟȈșȚȤȧ ȕȈ ȏȍȔȓȍ ȕȍ ȌȖȉȣȚȤ ȔȐȘȈ ȌȈ ȓȈȌȈ Ȋ
șȚȘȈȕȍ ȕȍ țșȚȘȖȐȚȤ ǶȚȘȍȏȊȍȓ Ȗȕ ȖȚ ȝȔȍȓȧ ȊȖȓȐ ȐșȞȍȓȐȓșȧ ȖȚ
ȕȍȌțȋȈ ȕȍȊȍȘȐȧ Ȑ șȊȖȍȊȖȓȐȧ Ȑ ȖȗȧȚȤ ȗȖȚȧȕțȓȖ ȍȋȖ Ȓ ȍȋȖ ȔȐȓȖȔț
ȗȘȖȠȓȖȔț Ȓ ȐȒȖȕȈȔ ȟțȌȖȚȊȖȘȕȣȔ Ȓ ȖȉȐȚȍȓȧȔ ȌȈ ȗțșȚȣȕȤȒȈȔ
țȋȖȌȕȐȒȖȊǩȖȎȐȐȝ«
ǶȟȍȕȤȉȖȓȤȠȈȧȘȍȌȒȖșȚȤ
TAJAN - 84
Recueil posthume.
Paris, 1937.
ǷȖȚȘȍșȖȊǨȓȍȒșȈȕȌȘǵȐȒȖȓȈȍȊȐȟ
ǷȖșȔȍȘȚȕȣȑșȉȖȘȕȐȒȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȑ>ǺȈȒȎȍȊșȉȖȘȕȐȒȍ
ǵȐȒȖȓȈȍȊșȒȐȑ ǩȖȘȐș ǰȊȈȕȖȊȐȟ ǨǵǷȖȚȘȍșȖȊ ǶȗȣȚ
ȓȐȚȍȘȈȚțȘȕȖȗȖȓȐȚȐȟȉȐȖȋȘȈȜȐȐ@
ǷȈȘȐȎ ǬȖȔ ȒȕȐȋȐ ± ș ȜȘȖȕȚȗȖȘȚȘ ȓȐȓ
ȗȖȘȚȘ șȔ ± ȀȘȐȜȚȖȊȈȧ ȐȏȌȈȚȍȓȤșȒȈȧ ȖȉȓȖȎȒȈ
ȗȖȊȘȍȎȌȍȕȐȧ ȕȍșțȡȍșȚȊ ȏȈȋȘȧȏȕȍȕȐȧ DzȈȘȈȕȌȈȠȕȈȧ
ȖȚȔȍȚȒȈǹȍȘȋȍȧǬȍȌȦȓȐȕȈȖȌȈȚȍȗȘȐȖȉȘȍȚȍȕȐȧȒȕȐȋȐ;
Ȋ ȔȈȋȈȏȐȕȍ ǹǷȉ Ȋ ǷȈȘȐȎȍ ǰșȒȓȦȟȐȚȍȓȤȕȖ ȐȕȚȍȘȍșȕȣȔ
ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȍȚșȧ ȖȟȍȘȒ ǷȖȚȘȍșȖȊȈ ȗȖșȊȧȡȍȕȕȣȑ dzȍȕȐȕț
ș ȒȖȚ ȈȊȚȖȘ ȉȣȓ ȗȖȕȈȟȈȓț ȖȟȍȕȤ ȉȓȐȏȖȒ ȥȚȖ ȊȌțȔȟȐȊȣȑ
ȚȖȕȒȐȑȋȓțȉȖȒȐȑȐȔȍȎȌțȚȍȔȌȍȓȐȒȈȚȕȣȑȗȖȘȚȘȍȚȊȍȓȐȒȖȋȖ
ȘȍȊȖȓȦȞȐȖȕȍȘȈȗȘȈȒȚȐȒȈ ȓȐȠȍȕȕȖȋȖ ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐ ȒȈȒȐȝ
ȓȐȉȖșȐȔȗȈȚȐȟȕȣȝȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȐȝȟȍȘȚ
ǶȌȐȕ Ȑȏ ȗȖșȓȍȌȕȐȝ ȘțșșȒȐȝ ȐȌȍȈȓȐșȚȖȊ ǺȘțȌȣ ǷȖȚȘȍșȖȊȈ
ȉȣȓȐ ȏȈȗȘȍȡȍȕȣ Ȋ șȖȊȍȚșȒȖȑ ǸȖșșȐȐ Ȑ ȕȍ ȗȍȘȍȐȏȌȈȊȈȓȐșȤ
ȐȔȧȍȋȖȏȈȉȣȚȖǶȟȍȕȤȘȍȌȒȖȊșȚȘȍȟȈȍȚșȧȚȐȘȈȎșȉȖȘȕȐȒȈ
ȐȏȌȈȕȕȖȋȖ ȔȈȓȣȔ ȚȐȘȈȎȖȔ ȕȍȏȈȌȖȓȋȖ ȌȖ ǪȚȖȘȖȑ ȔȐȘȖȊȖȑ
ȊȖȑȕȣȉȣȓȗȖȟȚȐȗȖȓȕȖșȚȤȦțȕȐȟȚȖȎȍȕȊȖȊȘȍȔȧȕȍȔȍȞȒȖȑ
ȖȒȒțȗȈȞȐȐ ǷȈȘȐȎȈ ȒȖȋȌȈ ȊȓȈȌȍȓȍȞ ȐȏȌȈȚȍȓȤșȚȊȈ ǬȖȔ
ȒȕȐȋȐǴǹDzȈȗȓȈȕȉȣȓȈȘȍșȚȖȊȈȕȕȍȔȞȈȔȐȐȐȏȌȈȚȍȓȤșȚȊȖ
ȏȈȒȘȣȚȖǨǹȈȊȐȕȞȍȕȈȗȖȍȋȖȒȈȚȈȓȖȋț±ȜȘȈȕȒȖȊ
400/500 €
ART RUSSE
254
255
256
257
254 — KASEM-BEK, Alexandre.
257 — DOUDINTSEV, Vladimir.
Les jeunes Russes et l’émigration.
Paris, 1936. Avec envoi.
L’Homme ne vit pas seulement de pain (en russe).
Munich, 1957. ÉDITION ORIGINALE.
DzȈȏȍȔȉȍȒǨȓȍȒșȈȕȌȘdzȤȊȖȊȐȟ>ȈȊȚȖȋȘȈȜ@
ǸȖșșȐȧ ǴȓȈȌȖȘȖșșȣ Ȑ ȥȔȐȋȘȈȞȐȧ ǫȍȕȍȘȈȓȤȕȈȧ ȓȐȕȐȧ
ȔȓȈȌȖȘȖșȗȈȘȚȐȐ
>ǷȈȘȐȎ@ǰȏȌȊȖǴȈȓȖȘȖșȗȈȘȚȐȐ>@ș>@ȓȗȖȘȚȘ
șȔ±ǰȏȌȈȚȠȘȐȜȚȖȉȓȖȎȒȈǹȌȈȘșȚȊȍȕȕȈȌȗȐșȤȦȈȊȚȖȘȈ
ȕȈȚȐȚȓȐșȚȍǷȖȊȘȍȎȌȍȕȐȍȖȉȓȖȎȒȐȕȈȌȘȣȊȣȗȖȒȖȘȍȠȒț
ȊȓȈȌȍȓȤȟȍșȒȐȍȗȖȔȍȚȒȐȒȈȘȈȕȌȈȠ
Ǩdz DzȈȏȍȔǩȍȒ ȖșȕȖȊȈȚȍȓȤ ǴȓȈȌȖȘȖșșȒȖȋȖ ȌȊȐȎȍȕȐȧ
Ȋ ȥȔȐȋȘȈȞȐȐ ȋȓȈȊȈ ǹȖȦȏȈ ȔȓȈȌȖȘȖșșȖȊ ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȍȘȊȣȑ
ȖșȖȏȕȈȓ ȐșȚȖȘȐȟȍșȒțȦ ȐȌȍȦ ǸțșșȒȖȋȖ ȘȍȊȖȓȦȞȐȖȕȕȖȋȖ
ȔȖȕȈȘȝȐȏȔȈȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȣȑȐȗȖȓȐȚȐȟȍșȒȐȑȌȍȧȚȍȓȤȘțșșȒȖȑ
ȥȔȐȋȘȈȞȐȐ ǴȓȈȌȖȘȖșșȣ ȥȚȖ ȉȖȘȞȣ ȏȈ ǴȖȓȖȌțȦ ǸȖșșȐȦ
ǴȖȓȖȌȈȧ ǸȖșșȐȧ ȌȖȓȎȕȈ ȉȣȓȈ șȖȊȍȘȠȐȚȤ ȕȈȞȐȖȕȈȓȤȕțȦ
ȘȍȊȖȓȦȞȐȦȒȖȚȖȘȈȧșȊȍȘȋȕȍȚǹȖȊȍȚșȒțȦȊȓȈșȚȤȐțșȚȈȕȖȊȐȚ
ȕȈȞȐȖȕȈȓȤȕțȦȔȖȕȈȘȝȐȦǨǹȈȊȐȕ
ǬțȌȐȕȞȍȊǪȓȈȌȐȔȐȘǬȔȐȚȘȐȍȊȐȟ
ǵȍȝȓȍȉȖȔȍȌȐȕȣȔǸȖȔȈȕȊȟȍȚȣȘȍȝȟȈșȚȧȝ
ǴȦȕȝȍȕǾȍȕȚȘǶȉȢȍȌȐȕȍȕȐȍǷȖȓȐȚȅȔȐȋȘȈȕȚȖȊȐȏǹǹǹǸ
>@ ș șȔ ± ǰȏȌȈȚȠȘȐȜȚȖȊȈȧ ȖȉȓȖȎȒȈ
ȕȈȌȘȣȊȒȖȘȍȠȒȈ
ǷǭǸǪǶǭ ȖȚȌȍȓȤȕȖȍ ȐȏȌȈȕȐȍ ǰȏ ȗȘȍȌȐșȓȖȊȐȧ ȐȏȌȈȚȍȓȍȑ
ǸȖȔȈȕ ǬțȌȐȕȞȍȊȈ ǵȍ ȝȓȍȉȖȔ ȍȌȐȕȣȔ ȗȘȖȐȏȊȍȓ Ȋ ǹȖȊ
ǹȦȏȍȊȗȍȟȈȚȓȍȕȐȍȘȈȏȖȘȊȈȊȠȍȑșȧȈȚȖȔȕȖȑȉȖȔȉȣǪȖȊȘȍȔȧ
ȖȉșțȎȌȍȕȐȧȘȖȔȈȕȈȊǬȖȔȍȓȐȚȍȘȈȚȖȘȖȊȊǴȖșȒȊȍȗȘȐȠȓȖșȤ
ȊȣȏȊȈȚȤ ȒȖȕȕțȦ ȔȐȓȐȞȐȦ ȟȚȖȉȣ ȘȈȏȖȋȕȈȚȤ șȖȉȘȈȊȠțȦșȧ
ȚȖȓȗț șȚȘȍȔȐȊȠțȦșȧ ȊȖ ȟȚȖ ȉȣ ȚȖ ȕȐ șȚȈȓȖ ȗȖȗȈșȚȤ
ȊȖȊȕțȚȘȤ ȗȖșȓțȠȈȚȤ Ȑ ȊȣșȒȈȏȈȚȤșȧ« ǷȈȘȚȐȑȕȈȧ ȗȍȟȈȚȤ
ȊȍȎȓȐȊȖȕȖȘȍȠȐȚȍȓȤȕȖȖșțȌȐȓȈȘȖȔȈȕȐȕȍșȔȖȚȘȧȕȈȍȋȖ
ȖȋȘȖȔȕȣȑțșȗȍȝȖȕȌȖșȐȝȗȖȘȕȍȊȣȠȍȓȊǹǹǹǸȖȚȌȍȓȤȕȖȑ
ȒȕȐȋȖȑ«ǪȖȚȗȖȟȍȔțȔȣșȟȐȚȈȍȔșȊȖȐȔȌȖȓȋȖȔȗȘȍȌȓȖȎȐȚȤ
ȘțșșȒȖȔț ȟȐȚȈȚȍȓȦ ȗȖȓȕȣȑ Ȑ ȕȍ ȐșȒȈȎȍȕȕȣȑ ȚȍȒșȚ ȥȚȖȋȖ
ȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ ± ȏȈȔȍȟȈȚȍȓȤȕȖȋȖ ȗȖ șȔȍȓȖșȚȐ Ȑ ȘȍȏȒȖșȚȐ
ȖȉȓȐȟȍȕȐȧșȖȊȍȚșȒȖȑȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖșȚȐ
300/400 €
255 — PÉRIODIQUE RUSSE.
Paris, 1939. n° 3.
300/400 €
ǸțșșȒȐȑȊȘȍȔȍȕȕȐȒǶȘȋȈȕȕȍȏȈȊȐșȐȔȖȑȔȖȕȈȘȝȐȟȍșȒȖȑ
ȔȣșȓȐȹ
ǷȈȘȐȎ ± ș șȔ ± ǰȏȌȈȚȠȘȐȜȚȖȊȈȧ ȖȉȓȖȎȒȈ
ȓȍȋȒȐȍȗȖȚȍȘȚȖșȚȐȜȖȒșȐȕȋȐ
150/200 €
256 — POUCHKAREV, Sergueï.
Aperçu de l’histoire de Russie. New-York, 1953.
ǷțȠȒȈȘȍȊǹȍȘȋȍȑǫȍȘȔȈȕȖȊȐȟ
ǶȉȏȖȘȘțșșȒȖȑȐșȚȖȘȐȐ
ǵȤȦDZȖȘȒȐȏȌȐȔǿȍȝȖȊȈ±șȓȒȈȘȚșȔ±
ǰȏȌȈȚȠȘȐȜȚȖȉȓȖȎȒȈȀȚȈȔȗȥȒșȓȐȉȘȐșǹȍȘȋȍȧǬȍȌȦȓȐȕȈ
6HUJH'HGXOLQHǷǭǸǪǶǭǰǯǬǨǵǰǭȥȚȖȑȓțȟȠȍȑȒȕȐȋȐȗȖ
ȘțșșȒȖȑȐșȚȖȘȐȐȊȣȗțȡȍȕȕȖȑȊȥȔȐȋȘȈȞȐȐ
200/300 €
ART RUSSE
258 — PETRUS, K.
Les prisonniers du communisme. New-York, 1955.
ǷȍȚȘțșDz
ǻȏȕȐȒȐȒȖȔȔțȕȐȏȔȈ
ǵȤȦDZȖȘȒǰȏȌȊȖȐȔǿȍȝȖȊȈ>@șșȔǪ
ȌȊțȝȞȊȍȚȕȖȑ ȠȘȐȜȚȖȊȖȑ ȐȏȌȈȚȍȓȤșȒȖȑ ȖȉȓȖȎȒȍ ȀȚȈȔȗ
ȥȒșȓȐȉȘȐș ǹȍȘȋȍȧ ǬȍȌȦȓȐȕȈ 6HUJH 'HGXOLQH ȍȋȖ Ȏȍ
ȒȈȘȈȕȌȈȠȕȈȧȗȖȌȗȐșȤȐȖȚȔȍȚȒȈȖȌȈȚȍȗȘȐȖȉȘȍȚȍȕȐȧȒȕȐȋȐ
, Ȋ ȔȈȋȈȏȐȕȍ ǰȔȒȈ Ȋ ǷȈȘȐȎȍ ǶȚȓșȖȝȘ Ǫ ȒȕȐȋȍ
ȋȖȊȖȘȐȚșȧ Ȗ șȓȍȌȖȊȈȚȍȓȧȝ ǵDzǪǬ ȒȖȚȖȘȣȍ ȌȖȗȘȈȠȐȊȈȧ
ȊȍȘțȦȡȐȝșȈȔȐȖȉȘȈȚȐȓȐșȤȒȖǽȘȐșȚțǷǭǸǪǶǭǰǯǬǨǵǰǭ
120/150 €
illustré page suivante
TAJAN - 85
258
259
260
259 — LE DÉBUT DU COMBAT BLANC ET SON
FONDATEUR.
261
261 — BAÏEV, Constantin.
Résurrections au Caucase du Nord à la fin des années
1920. Paris, 1979.
Buenos-Aires, 1957.
ǵȈȟȈȓȖ ȉȍȓȖȑ ȉȖȘȤȉȣ Ȑ ȍȍ ȖșȕȖȊȖȗȖȓȖȎȕȐȒ ǩțȥȕȖșǨȑȘȍșȐȏȌȍǨȘȋȍȕȚȐȕșȒȖȋȖǶȚȌȍȓȈǸǶǪǹ
ș ȗȖȘȚȘ șȔ ± ǰȏȌȈȚȖȉȓȖȎȒȈ ǹ ȗȖȘȚȘȍȚȖȔ ȋȍȕȍȘȈȓȈ
ǴǪǨȓȍȒșȍȍȊȈ ȀȚȈȔȗ ȘțșșȒȖȑ ȥȔȐȋȘȈȕȚșȒȖȑ ȈșșȖȞȐȈȞȐȐ
Ȋ ǨȘȋȍȕȚȐȕȍ ȐȕȊȍȕȚȕȖȔȍȘ ǷȖȊȘȍȎȌȍȕȐȧ Ȑ ȏȈȋȘȧȏȕȍȕȐȧ
ȖȉȓȖȎȒȐ
ǸȍȌȒȈǷȖȒȈȚȈȓȖȋțǹȈȊȐȕȈ±ȜȘ
300/400 €
ǩȈȍȊDzȖȕșȚȈȕȚȐȕ
ǪȖșșȚȈȕȐȧ ȕȈ ǹȍȊȍȘȕȖȔ DzȈȊȒȈȏȍ Ȋ ȒȖȕȞȍ ȋȖ
ȋȖȌȈ
ǷȈȘȐȎ±șȓȒȈȘȚșȔ±ǰȏȌȈȚȐȓȓȖȉȓȖȎȒȈ
ǹ ȒȈȘȚȖȑ ȉȖȍȊȣȝ ȌȍȑșȚȊȐȑ ǶȚȓȐȟȕȈȧ șȖȝȘ ǾȍȓȤ ȥȚȐȝ
ȔȍȔțȈȘȖȊ« ȖȌȐȕ Ȑȏ ȔȕȖȋȐȝ Ȑ ȉȣȚȤ ȔȖȎȍȚ ȗȖșȓȍȌȕȐȝ
ȒȘțȗȕȣȝ ȊȖșșȚȈȕȐȑ ȊȖȏȕȐȒȠȐȝ șȘȈȏț Ȏȍ ȗȖșȓȍ ȒȘțȠȍȕȐȧ
ǬȖȉȘȈȘȔȐȐ Ȑ DzțȉȈȕșȒȖȑ ȈȘȔȐȐ Ȑȏ ȗȘȍȌȐșȓȖȊȐȧ ȈȊȚȖȘȈ
ǸȍȌȒȖșȚȤȗȖǨǹȈȊȐȕțȞȍȕȈ±ȜȘ
300/400 €
260 — CHKOURO, André.
Cahiers d’un guérillero blanc. Buenos-Aires, 1961.
ȀȒțȘȖǨȕȌȘȍȑǫȘȐȋȖȘȤȍȊȐȟȋȍȕȓȍȑȚ
ǯȈȗȐșȒȐȉȍȓȖȋȖȗȈȘȚȐȏȈȕȈ
ǩțȥȕȖșǨȑȘȍș ǹȍȧȚȍȓȤ ș ȜȘȖȕȚȗȖȘȚȘ șȔ ± ǰȏȌȈȚȖȉȓȖȎȒȈ ǹ ȗȖȘȚȘȍȚȖȔ ȗȘȖșȓȈȊȓȍȕȕȖȋȖ ȒȈȏȈȒȈ
ȀȚȈȔȗȣ ȘțșșȒȖȑ ȥȔȐȋȘȈȕȚșȒȖȑ ȈșșȖȞȐȈȞȐȐ Ȋ ǨȘȋȍȕȚȐȕȍ
ȊȓȈȌȍȓȤȟȍșȒȐȑ ȐȕșȒȘȐȗȚ ǷȖȊȘȍȎȌȍȕȐȧ Ȑ ȏȈȋȘȧȏȕȍȕȐȧ
ȖȉȓȖȎȒȐȉȓȖȒȘȈșȠȈȚȈȕ
DzȈȒ țȒȈȏȣȊȈȍȚ ǨǹȈȊȐȕ ȗȘȍȌȓȈȋȈȍȔȣȍ ȔȍȔțȈȘȣ
ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȈȧ ȒȕȐȋȈ ȈȊȚȖȘȈ ȉȣȓȐ ȕȈȗȐșȈȕȣ ȗȖ ȋȖȘȧȟȐȔ
șȓȍȌȈȔ șȖȉȣȚȐȑ ȋȘȈȎȌȈȕșȒȖȑ ȊȖȑȕȣ Ȋ ȋȋ ǵȖ
șȈȔȖȔțȋȍȕȍȘȈȓțȀȒțȘȖȕȍțȌȈȓȖșȤȐȝȐȏȌȈȚȤǬȖȋȖȌȈ
ȘțȒȖȗȐșȤȓȍȎȈȓȈțȗȖȓȒȖȊȕȐȒȈǩȍȓȖȑȈȘȔȐȐǩȍȒȈȒȖȚȖȘȣȑ
țȍȝȈȓ Ȑȏ ǷȈȘȐȎȈ Ȋ ǨȘȋȍȕȚȐȕț Ȋ ȋȖȌț ǰ ȚȖȓȤȒȖ ȗȖșȓȍ
ȍȋȖ șȔȍȘȚȐ ȍȋȖ ȊȌȖȊȈ ȐȏȌȈȓȈ ȗȘȍȌȓȈȋȈȍȔțȦ ȒȕȐȋț ǺȈȒȐȔ
ȖȉȘȈȏȖȔ ȘțȒȖȗȐșȤ ȕȈȌȖȓȋȖ ȗȍȘȍȎȐȓȈ șȊȖȍȋȖ ȈȊȚȖȘȈ
ǷȖȐșȚȐȕȍ ȘțȒȖȗȐșȐ ȕȍ ȋȖȘȧȚ ǷǭǸǪǶǭ ǰǯǬǨǵǰǭ
ǩȖȓȤȠȈȧȘȍȌȒȖșȚȤȗȖȒȈȚȈȓȖȋțǹȈȊȐȕȈ±ȜȘ
BALLETS RUSSES
ǸǻǹǹDzǰDZǩǨdzǭǺ
300/400 €
262
TAJAN - 86
ART RUSSE
263
264
262 — PAVLOWA, Anna.
S.l., Rabinoff, 1914. In-4, broché, couverture illustrée.
>ǨȕȕȈǷȈȊȓȖȊȈ@
>@ ș Ȑȓ ȗȖȘȚȘ șȔ ± ǵȈ Ȉȕȋȓȧȏ ǰȏȌȈȚȐȓȓȖȉȓȖȎȒȈ
ș ȗȖȘȚȘȍȚȖȔ ǨǷȈȊȓȖȊȖȑ ǴȍȓȖȊȈȕȕȈȧ ȉțȔȈȋȈ ǵȍȉȖȓȤȠȐȍ
ȏȈȋȘȧȏȕȍȕȐȧȖȉȓȖȎȒȐ
150/200 €
263 — IVANOFF, Ivan.
Fokine.
St. Pétersbourg, 1923.
ǰȊȈȕȖȊǰȊȈȕǵȐȒȖȓȈȍȊȐȟ
ǴǼȖȒȐȕ ǺȍȒșȚ ǰǵ ǰȊȈȕȖȊȈ ǨȊȚȖȓȐȚ Ƿǰ
ǫȖȕȟȈȘȖȊȈȐǫǷdzȦȉȈȘșȒȖȋȖ
ǷȉǷȍȚȘȖȋȘȋȖșȈȒȈȌȉȈȓȍȚ±>@șȐȓȗȖȘȚȘ
șȔ±ǺȐȘȈȎȕțȔȥȒȏǵȈȠȥȒȏȉȍȏțȒȈȏȕȖȔǰȏȌȈȚ
ȐȓȓȒȈȘȚȖȕȈȎȘȈȉȖȚȣǫdzȆǩǨǸǹDzǶǫǶȀȚȈȔȗȐȒȔȈȋȈȏȐȕȈ
dzȍȕȒȕȐȋȈǵȈȚȐȚȓȐșȚȍȌȈȘșȚȊȍȕȕȈȌȗȐșȤǷǴǩȈȒȓȈȕȖȊț
ǹȖȊȍȚDzȖȘȗȖȘȈȞȐȐȋȖǴȈȧȋ
ǷȘȖȊȍȕȈȕș ȥȒȏ ǷȍȚȘȈ ǴȐȝȈȑȓȖȊȐȟȈ ǩȈȒȓȈȕȖȊȈ
ȊȣȌȈȦȡȍȋȖșȧ
ȚȈȕȞȖȊȡȐȒȈ
ȈȘȚȐșȚȈ ȉȈȓȍȚȕȖȑ ȚȘțȗȗȣ ǴȈȘȐȐȕșȒȖȋȖ ȚȍȈȚȘȈ
ȉȈȓȍȚȔȍȑșȚȍȘȈ
300/400 €
264 — [NATHALIE GONTCHAROVA] VUILLERMOZ, Émile.
Clotilde et Alexandre Sakharoff.
Lausanne, Éditions centrales, 1933. In-4, broché, couverture rempliée
par Nathalie Gontcharova.
ǪȐȑȍȘȔȖȏȅȔȐȓȤ
>DzȓȖȚȐȓȤȌȈȐǨȓȍȒșȈȕȌȘǹȈȝȈȘȖȊȣ@
ș ȓȐȓȗȖȘȚȘ șȔ ± ǵȈ ȜȘȧȏ ǺȐȘȈȎ ȕțȔȥȒȏ ǵȈȠ ȥȒȏȹ ǰȏȌȈȚȐȓȓȖȉȓȖȎȒȈ ȘȈȉȖȚȣ
ǵǫǶǵǿǨǸǶǪǶDZ ǼȖȚȖȋȘȈȜȐȐ ȏȕȈȔȍȕȐȚȣȝ ȘțșșȒȐȝ
ȚȈȕȞȖȊȡȐȒȖȊ ± ȕȈ ȖȚȌȍȓȤȕȣȝ ȓȐșȚȈȝ ȗȍȘȍȓȖȎȍȕȣ
ȏȈȡȐȚȕȣȔȐ ȒȈȓȤȒȈȔȐ ǵȍȏȕȈȟȐȚȗȖȚȍȘȚȖșȚȐ ȖȉȓȖȎȒȐ Ȉ Ȋ
ȞȍȓȖȔȒȖȓȓȍȒȞȐȖȕȕȈȧșȖȝȘȈȕȕȖșȚȤ
ART RUSSE
265
266
Dz ȥȒȏȍȔȗȓȧȘț ȗȘȐȓȈȋȈȦȚșȧ ȌȊȈ ȈȕȖȕșȈ ǹȓȖȚȐȓȤȌȈ
ǹȈȝȈȘȖȊȈ Ȋ ȗȖșȚȈȕȖȊȒȍ ǷȖșȓȍȗȖȓțȌȍȕȕȖȋȖ ȖȚȌȣȝȈ ȜȈȊȕȈ
ǷȈȘȐȎȋǹȍȘȋȍȑdzȐȜȈȘȤȊǹȐȕȍȑȗȚȐȞȍ
500/700 €
265 — [IVAN BILIBINE, NATHALIE GONTCHAROVA,
MICHEL LARIONOW ET ALII]
Col. W. de Basil’s Ballets Russes de Monte Carlo. 3d
Season : June-September.
London, 1936, 4°, nombreuses reproductions de photos en noir,
illustrations et couverture en couleurs de Ivan Bilibine agrafée.
>ǷȘȖȋȘȈȔȔȈȘțșșȒȖȋȖȉȈȓȍȚȈǴȖȕȚȍDzȈȘȓȖȗȖȓȒȖȊȕȐȒȈ
ȌȍǩȈȏȐȓȧǪǫǪȖșȒȘȍșȍȕșȒȖȋȖ@
ǺȘȍȚȐȑșȍȏȖȕȋ>@FȐȓșȔ±ǵȈȈȕȋȓȧȏǰȏȌȈȚ
ȐȓȓȖȉȓȖȎȒȈ ȗȖ ȘȐș ǰǩǰdzǰǩǰǵǨ ǩȖȋȈȚȣȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓ ȗȖ
ȐșȚȖȘȐȐȘțșșȒȖȋȖȉȈȓȍȚȈȕȈȟțȎȉȐȕȍȜȖȚȖȋȘȈȜȐȐȈȘȚȐșȚȖȊ
ȊȚȟdzȍȖȕȐȌȈǴȧșȐȕȈȚȍȈȚȘȈȓȤȕȣȍȌȍȒȖȘȈȞȐȐȐȒȖșȚȦȔȣ
Ǵ dzȈȘȐȖȕȖȊȈ ǵǫȖȕȟȈȘȖȊȖȑ ǷȐȒȈșșȖ Ȑ ȌȘ ǶȉȓȖȎȒȈ
ȖȚȝȖȌȐȚȖȚȉȓȖȒȈ
400/500 €
266 — LIFAR, Serge.
La Danse. Les courants principaux de la danse classique.
Paris, 1938.
dzȐȜȈȘȤǹȍȘȋȍȑǴȐȝȈȑȓȖȊȐȟ
ǺȈȕȍȞǶșȕȖȊȕȣȍȚȍȟȍȕȐȧȈȒȈȌȍȔȐȟȍșȒȖȋȖȚȈȕȞȈ±
ȖȍȌȖȗȐȏȌ
ǷȈȘȐȎ (WRLOH ș ȜȘȖȕȚ ȗȖȘȚȘ Ȑȓ șȔ ±
ǰȏȌȈȚȐȓȓȖȉȓȖȎȒȈǹȜȖȚȖȋȘȈȜȐȧȔȐǹǴdzȐȜȈȘȧȊȍȋȖ
ȊȈȎȕȍȑȠȐȝȘȖȓȧȝǵȈȌȘȣȊȣȐȘȈȏȊȖȌȖȚȊȓȈȋȐȕȈȖȉȓȖȎȒȍ
ǩȖȓȤȠȈȧȘȍȌȒȖșȚȤȗȖǹȈȊȐȕțȜȘ
300/400 €
TAJAN - 87
267
268
267 — [BORIS GROSSER] PLESTCHEEFF, Alexandre.
LIFAR, Serge.
Le Dépassement.
Paris, 1938. Seul ouvrage en langue russe sur le grand artiste paru de
son vivant.
269
270 — SABOUROVA, Irina.
Le Cygne immortel.
Dédié à la mémoire d’Anna Pavlova.
New-York, 1956.
ǷȓȍȡȍȍȊǨȓȍȒșȈȕȌȘǨȓȍȒșȍȍȊȐȟ
ǹȍȘȋȍȑdzȐȜȈȘȤǶȚșȚȈȘȖȋȖȒȕȖȊȖȔț
ǷȈȘȐȎǬȖȔȒȕȐȋȐ>@ȜȘȖȕȚȐȓșȔ±ǪȐȏȌȈȚ
ȖȉȓȖȎȒȍ Ȋ ȌȊȍ ȒȘȈșȒȐ ȘȈȉȖȚȣ ǩȖȘȐșȈ ǫȘȖșșȍȘȈ ǹ ȜȖȚȖȋȘȈȜȐȍȑ
ǹdzȐȜȈȘȍșȍȋȖțȟȐȚȍȓȍȔȅǿȍȒȍȚȚȐǷȖȚȍȘȚȖșȚȐȖȉȓȖȎȒȐȕȈȌȘȣȊ
Ȑ țȚȘȈȚȈ ȗȖ ȒȖȘȍȠȒț ȉȓȖȒ ȘȈșȠȈȚȈȕ ǪȓȈȌȍȓȤȟȍșȒȐȑ ȐȕșȒȘȐȗȚ
ǭȌȐȕșȚȊȍȕȕȣȑ ȚȘțȌ Ȗ ȎȐȏȕȐ Ȑ ȉȈȓȍȚȕȖȔ ȚȊȖȘȟȍșȚȊȍ dzȐȜȈȘȧ
ȕȈ ȘțșșȒȖȔ ȧȏȣȒȍ ȖȗțȉȓȐȒȖȊȈȕȕȣȑ ȗȘȐ ȎȐȏȕȐ ȏȈȔȍȟȈȚȍȓȤȕȖȋȖ
ȈȘȚȐșȚȈǨǹȈȊȐȕ
ǹȈȉțȘȖȊȈǰȘȐȕȈǭȊȋȍȕȤȍȊȕȈ
ǩȍșșȔȍȘȚȕȣȑȓȍȉȍȌȤǷȖșȊȧȡȈȍȚșȧǨȕȕȍǷȈȊȓȖȊȖȑȒ
ȓȍȚȐȦșȖȌȕȧȍȍșȔȍȘȚȐ
ǵȤȦDZȖȘȒ ǵȐȊȈ ± ș ȓȐȓȗȖȘȚȘ REORQJ
șȔ ± ǾȒȖȓȍȕȒȖȘȖȊȣȑ ȐȏȌȈȚȍȓȤșȒȐȑ ȗȍȘȍȗȓȍȚ șȐȕȍȋȖ
ȞȊȍȚȈ ș ȏȖȓȖȚȣȔ ȚȐșȕȍȕȐȍȔ ȗȖ ȊȍȘȝȕȍȑ ȒȘȣȠȒȍ ǪȒȓȍȑȒȐ
ș ȜȖȚȖȋȘȈȜȐȧȔȐ ǨǷȈȊȓȖȊȖȑ ȕȈ ȔȍȓȖȊȈȕȕȖȑ ȉțȔȈȋȍ
ǶȚȓȐȟȕȈȧșȖȝȘȈȕȕȖșȚȤ
ǸȍȌȒȖȍ ȐȏȌȈȕȐȍ ȗȖ ȐșȚȖȘȐȐ ȊȍȓȐȒȖȑ ȘțșșȒȖȑ ȗȘȐȔȈȌȖȕȕȣ
ǵȍȖȉȕȈȘțȎȍȕȖȊȒȈȚȈȓȖȋȈȝǹȈȊȐȕȈǸǵǩȐǸǫǩ
250/300 €
400/500 €
268 — LIFAR, Serge.
Histoire du ballet russe.
Paris, 1945.
dzȐȜȈȘȤǹȍȘȋȍȑǴȐȝȈȑȓȖȊȐȟ
ǰșȚȖȘȐȧȘțșșȒȖȋȖȉȈȓȍȚȈȖȚ;9,,ȊȍȒȈȌȖǸțșșȒȖȋȖ
ȉȈȓȍȚȈǬȧȋȐȓȍȊȈ>ȘȐșȖȉȓ
ȐșȗȖȓȕǪǷǵȍȠțȔȖȊȣȔ@
ǷȈȘȐȎ >ȉ Ȑ@ >@ ș Ȑȓ șȔ ± ǰȏȌȈȚȐȓȓ
ȖȉȓȖȎȒȈ DzȈȘȈȕȌȈȠȕȈȧ ȖȚȔȍȚȒȈ ǹȍȘȋȍȧ ǬȍȌȦȓȐȕȈ Ȗ ȌȈȚȍ
ȗȘȐȖȉȘȍȚȍȕȐȧȒȕȐȋȐȊȔȈȋȈȏȐȕȍǨǹȈȊȐȕȈǸțșșȒȐȑ
ȉȐȉȓȐȖȜȐȓȊǷȈȘȐȎȍǿȈșȚȐȟȕȖȕȍȘȈȏȘȍȏȈȕȥȒȏǶȚȓșȖȝȘ
270
300/400 €
269 — LIFAR, Serge.
Giselle : Apothéose du ballet romantique.
Paris, Editions Albin Michel, 1942.
On joint : LIFAR, Serge. La danse. Gonthier, 1965.
dzȐȜȈȘȤǹȍȘȋȍȑǴȐȝȈȑȓȖȊȐȟ
>ǮȐȏȍȓȤǨȗȖȜȍȖȏȘȖȔȈȕȚȐȟȍșȒȖȋȖȉȈȓȍȚȈ@
ș ȐȓȗȖȘȚȘ șȔ ± ǵȈ ȜȘȧȏ ǰȏȌȈȚȐȓȖȉȓȖȎȒȈ
ȕȈȌȘȣȊȣ
100/150 €
TAJAN - 88
ART RUSSE
MÉDAILLES – ORFÈVRERIE – OBJETS D’ART
ǵǻǴǰǯǴǨǺǰDzǨ±ǼǨdzǭǸǰǹǺǰDzǨ
ǬǭDzǶǸǨǺǰǪǵǶǷǸǰDzdzǨǬǵǶǭǰǹDzǻǹǹǺǪǶ
275
274
275
273
271
Recto
273
271 — MÉDAILLE COMMÉMORATIVE
de la bataille de Brienne le 17 janvier 1814.
Klépikoff fecit d’après modèle de Théodor Tolstoï. Bronze, 1834.
ǵȈșȚȖȓȤȕȈȧ
ȔȍȌȈȓȤ
Ȑȏ
șȍȘȐȐ
ǸȖȌȖȔȣșȓ
ǬȍȊȧȚȖȋȖȕȈȌȍșȧȚȤȊȍȒȈǹȘȈȎȍȕȐȍȗȘȐǩȘȐȍȕȍ
ǫȘȈȊȍȘǨDzȓȍȗȐȒȖȊȗȖȥșȒȐȏțǼǺȖȓșȚȖȋȖdzșȚǷȖȌȗȐșȤ
ȔȍȌȈȓȤȍȘȈ șȗȘȈȊȈ ȕȈ ȡȐȚȍ ǸǨDzȓȍǨ DzȓȍȗȐȒȖȊ ǶȉșȚ
ǹȔȍȌȈȓȤȖȕȈȋȘȈȜȈǺȖȓșȚȖȊȈȘȍȏȈȓǨDzȓȍȗȐȒȖȊǴȍȌȤ
ǬȐȈȔȔȔǹȖșȚȖȧȕȐȍ9)ǽ)
ǴȍȌȈȓȤ ȊȝȖȌȐȓȈ Ȋ șȍȘȐȦ ǸȖȌȖȔȣșȓ ȌȍȊȧȚȕȈȌȞȈȚȖȋȖ
ȊȍȒȈ șȖȏȌȈȕȕțȦ ȋȘȈȜȖȔ Ǽ Ƿ ǺȖȓșȚȣȔ Ȋ ȗȈȔȧȚȤ
ǶȚȍȟȍșȚȊȍȕȕȖȑ ȊȖȑȕȣ ȋ ǩȘȐȍȕ ± ȜȘȈȕȞțȏșȒȖȍ
ART RUSSE
272
ȔȍșȚȍȟȒȖ Ȋ ȖȒȘȍșȚȕȖșȚȧȝ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȧȕȊȈȘȧ ȋ
ȗȘȖȐȏȖȠȓȖ șȘȈȎȍȕȐȍ ȔȍȎȌț ȘțșșȒȖȗȘțșșȒȖȑ ȈȘȔȐȍȑ
Țȣș ȟȍȓ ȗȖȌ ȒȖȔȈȕȌȖȊȈȕȐȍȔ ǫ dz ǩȓȦȝȍȘȈ Ȑ
ȊȖȑșȒȖȔ ȐȔȗȍȘȈȚȖȘȈ ǵȈȗȖȓȍȖȕȈ Țȣș ȟȍȓ Ǫ ȥȚȖȔ
șȘȈȎȍȕȐȐǵȈȗȖȓȍȖȕȍȌȊȈȕȍȗȖȗȈȓȊȗȓȍȕǪșțȔȈȚȖȝȍȉȖȧ
ȍȔț ȗȘȐȠȓȖșȤ șȈȔȖȔț ȠȗȈȋȖȑ ȖȚȉȐȊȈȚȤșȧ ȖȚ ȒȈȏȈȒȖȊ
ǶȌȕȈȒȖ șȖȦȏȕȣȔ ȊȖȑșȒȈȔ ȗȘȐȠȓȖșȤ ȖȚșȚțȗȐȚȤ ǷȖȚȍȘȐ
șȖȦȏȕȐȒȖȊ șȖșȚȈȊȐȓȐ Țȣș ȟȍȓ ȜȘȈȕȞțȏȖȊ ² Țȣș
ȟȍȓ ǷȍȘȊȖȍ ȒȘțȗȕȖȍ șȘȈȎȍȕȐȍ ȕȈ ȚȍȘȘȐȚȖȘȐȐ ǼȘȈȕȞȐȐ Ȋ
ȒȈȔȗȈȕȐȐȋ
500/600 €
TAJAN - 89
272 — JETON
Pour un dîner au Restaurant russe de N. Koreschtschenko
de Moscou lors de l’Exposition universelle à Paris en 1867.
En bronze.
ǸȍȒȓȈȔȕȣȑ ȎȍȚȖȕ ȕȈ ȖȌȕȖ ȗȖșȍȡȍȕȐȍ ȘȍșȚȖȘȈȕȈ
ǸțșșȒȐȑ ȚȘȈȒȚȐȘ ǵȐȒȖȓȈȧ ǰȖșȐȜȖȊȐȟȈ DzȖȘȍȡȍȕȒȖ Ȑȏ
ǴȖșȒȊȣȕȈǪșȍȔȐȘȕȖȑȊȣșȚȈȊȒȍȊǷȈȘȐȎȍȋ
ȋǩȘȖȕȏȈǬȐȈȔȍȚȘȔȔǹȖȝȘȈȕȕȖșȚȤȖȚȓȐȟȕȈȧ
ǯȈ ȔȍșȧȞȍȊ ȘȈȉȖȚȣ ȊȣșȚȈȊȒț ȗȖșȍȚȐȓȖ ȖȒȖȓȖ Ȕȓȕ
ȟȍȓȖȊȍȒ Ȋ ȚȖȔ ȟȐșȓȍ ȘȖșșȐȑșȒȐȑ ȐȔȗȍȘȈȚȖȘ ǨȓȍȒșȈȕȌȘ
,, ȗȘȐȉȣȊȠȐȑ Ȋ ǷȈȘȐȎ ȐȦȓȧ ǷȘȐȌȐȘȟȐȊȖ ȖșȔȖȚȘȍȊ
ȘȖșșȐȑșȒțȦ ȥȒșȗȖȏȐȞȐȦ ȐȔȗȍȘȈȚȖȘ ȖȚȖȉȍȌȈȓ Ȋ ǸțșșȒȖȔ
ȚȘȈȒȚȐȘȍȔȖșȒȖȊșȒȖȋȖȒțȗȞȈȑȋȐȓȤȌȐȐǵǰDzȖȘȍȡȍȕȒȖ
ǰȏȊȍșȚȕȖȟȚȖǨȓȍȒșȈȕȌȘ,,ȖȚȊȍȌȈȓȒțȓȍȉȧȒțȐȒȘțșȍȔȋț
ȖșȍȚȘȐȕț ȒȈȝȍȚȐȕșȒȐȍ Ȑ ȒȘȣȔșȒȐȍ ȊȐȕȈ ǵȖ ȕȈȔ ȚȍȗȍȘȤ
ȕȍȖȚȒțȠȈȚȤȒțȓȍȉȧȒțȐȐȒȘțțȝȓȍȉȖșȖȓȤȕȖȋȖDzȖȘȍȡȍȕȒȖ
ȚȖȓȤȒȖȎȍȚȖȕȐȖșȚȈȓșȧ
150/200 €
ȔȍȚȈȓȓȈ$5*(17ǴȍȌȈȓȤȍȘǮDzȀȈȗȓȍȕȓȐȞșȚ±șȓȍȊȈ
ȊȕȐȏțȊȖȌȕțșȚȘȖȒț-‡&‡&+$3/$,1ǹȍȘȍȉȘȖǬȐȈȔȍȚȘ
ȔȔǹȖșȚȖȧȕȐȍǽ)
ǷȘȐȓȈȋȈȍȚșȧ
ǴȍȌȈȓȤ Ǫ ȗȈȔȧȚȤ ȗȘȈȏȌȕȐȒȈ ȕȈ ȉȖȘȚț ȘțșșȒȐȝ
ȒȖȘȈȉȓȍȑȊǺțȓȖȕȍȊȖȒȚȧȉȘȍȋǹȗȍȘȍȟȐșȓȍȕȐȍȔ
ȒȖȘȈȉȓȍȑ ǰȔȗȍȘȈȚȖȘ ǵȐȒȖȓȈȑ , ǨȌȔȐȘȈȓ ǵȈȝȐȔȖȊ
ǷȈȔȧȚȤ ǨȏȖȊȈ ǸȣȕȌȈ ǺȍȘȍȒ ǴȍȌȈȓȤȍȘ $: ' PP
1 000/1 200 €
274 — MÉDAILLE COMMÉMORATIVE
du centenaire du Ministère de la Guerre 1802-1902.
En argent sans poinçon.
ǵȈșȚȖȓȤȕȈȧ ȔȍȌȈȓȤ Ǫ ȗȈȔȧȚȤ ȓȍȚȐȧ ǪȖȍȕȕȖȋȖ
ȔȐȕȐșȚȍȘșȚȊȈȋȋ
ǶȉșȚǷȖȌȗȐșȤȔȍȌȈȓȤȍȘȈșȗȘȈȊȈǨǪǨǪȈșȦȚȐȕșȒȐȑ
ǹȍȘȍȉȘȖ ȉȍȏ ȒȓȍȑȔ ǬȐȈȔȍȚȘ ȔȔ ǹȖșȚȖȧȕȐȍ ȖȟȍȕȤ ȝȖȘ
ǹȔȐȘȕȖȊȹ'LDNRY5ǸȍȌȒȈȧ
273 — MÉDAILLE COMMÉMORATIVE
2 000/2 200 €
De la visite de l’escadre russe à Toulon le 13 octobre 1893 :
Paris, Lyons, Marseille, par Chaplain.
En argent, aux bustes accolés des figures allégoriques représentant la
France et la Russie, poinçon de la Monnaie de Paris.
On joint : Médaille " Souvenir de la fête à bord de l’escadre russe " en
cotobre 1893.
275 — DEUX MÉDAILLES
Médaille "Pour le zèle" en argent ;
Médaille de la Guerre Russo-Japonaise, en bronze.
ǴȍȌȈȓȤȊȗȈȔȧȚȤȊȐȏȐȚȈȘțșșȒȖȑȥșȒȈȌȘȣȊǺțȓȖȕ
ȖȒȚȧȉȘȧȋ
ǼȘȈȕȞȐȧǷȈȘȐȎșȒȐȑȔȖȕȍȚȕȣȑȌȊȖȘǵȈȋțȘȚȍȊȕȐȏțȒȓȍȑȔȖ
ǷȈȘȐȎșȒȖȋȖ ȔȖȕȍȚȕȖȋȖ ȌȊȖȘȈ ȘȖȋ ȐȏȖȉȐȓȐȧ Ȑ ȕȈȏȊȈȕȐȍ
ǴȍȌȈȓȤǯȈțșȍȘȌȐȍ
dzșȚǷȖȘȚȘȍȚǰȔȗȍȘȈȚȖȘȈǵȐȒȖȓȈȑ,,ǹȍȘȍȉȘȖǬȐȈȔȍȚȘ
ȔȔǹȖșȚȖȧȕȐȍ;)ǿȍȗțȘȕȖȊȹ'LDNRY5
ǴȍȌȈȓȤ Ǫ ȗȈȔȧȚȤ ǸțșșȒȖȇȗȖȕșȒȖȑ ȊȖȑȕȣ ȋȋ
ǴȍȌȤǬȐȈȔȍȚȘȔȔǹȖșȚȖȧȕȐȍ;)
120/150 €
275
275
274
273
271
Verso
273
TAJAN - 90
272
ART RUSSE
276
278
277
277
276
278
276 — INSIGNE
De l’Académie de l’État-Major Nicolas
En argent.
St. Pétersbourg, 1908-1917.
ǯȕȈȒ Ȍȓȧ ȖȒȖȕȟȐȊȠȐȝ ǵȐȒȖȓȈȍȊșȒțȦ ǨȒȈȌȍȔȐȦ
ǫȍȕȍȘȈȓȤȕȖȋȖȀȚȈȉȈ
ǹȍȘȍȉȘȖ ǸȈȏȔȍȘ [ ȔȔ ǵȈ ȗȘȐȎȐȔȕȖȑ ȠȈȑȉȍ ȅ
DzȖȘȚȔȈȕDzȓȍȑȔȈȕȈȖȉȖȘȖȚȕȖȑșȚȖȘȖȕȍȏȕȈȒȈȊȕȐȏțșȓȍȊȈ
± ǷȍȚȍȘȉțȘȋșȒȖȋȖ ȗȘȖȉȐȘȕȖȋȖ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ ȗȘȖȉȣ
ȋȖȓȖȊȈ Ȋ ȒȖȒȖȠȕȐȒȍ ± ȊȗȘȈȊȖ șȗȘȈȊȈ ± ȐȔȍȕȕȖȍ ȒȓȍȑȔȖ
DzǷ Ȋ ȗȘȧȔȖțȋȖȓȤȕȖȔ ȡȐȚȒȍ ǹȖȝȘȈȕȕȖșȚȤ ȖȚȓȐȟȕȈȧ
ǷȈȚȘȐȒȍȍȊǩȖȑȕȖȊȐȟǻȚȊȍȘȎȌȍȕȋǼȐȘȔȈ
ȅDzȖȘȚȔȈȕǹǷȍȚȍȘȉțȘȋȋȋ
700/1 000 €
277 — INSIGNE
De l’Académie d’artillerie Michel.
En argent.
St. Pétersbourg, 1899-1908.
ǯȕȈȒȌȓȧȖȒȖȕȟȐȊȠȐȝǴȐȝȈȑȓȖȊșȒțȦȈȘȚȐȓȓȍȘȐȑșȒțȦ
ȈȒȈȌȍȔȐȦȊǹǷȍȚȍȘȉțȘȋȍ
ǹȍȘȍȉȘȖȗȖȏȖȓȖȚȈǸȈȏȔȍȘ[ȔȔDzȓȍȑȔȈȕȈȖȉȖȘȖȚȕȖȑ
șȚȖȘȖȕȍ ȏȕȈȒȈ ȊȕȐȏț șȓȍȊȈ ± ȐȔȍȕȕȖȍ ȒȓȍȑȔȖ ©ǬǶª Ȋ
ȗȘȧȔȖțȋȖȓȤȕȖȔȡȐȚȒȍșȗȘȈȊȈǷȍȚȍȘȉțȘȋșȒȖȋȖȗȘȖȉȐȘȕȖȋȖ
țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ ©ª ȗȘȖȉȣ ȋȖȓȖȊȈ Ȋ ȒȖȒȖȠȕȐȒȍ ± ȊȓȍȊȖ
ǶȘȐȋȐȕȈȓȤȕȈȧ ȋȈȑȒȈȏȈȒȘțȚȒȈ țȚȘȈȟȍȕȈ ǷȈȚȘȐȒȍȍȊ
ǩȖȑȕȖȊȐȟ ǻȚȊȍȘȎȌȍȕ ȐȦȕȧ ȋǼȐȘȔȈ ©Ǭ
ǶșȐȗȖȊªǹǷȍȚȍȘȉțȘȋȋȋ
1 500/2 000 €
278 — INSIGNE
De la 1ère brigade d’artillerie de la Garde.
En argent.
Travail russe, 1909-1917.
ǯȕȈȒdzȍȑȉǫȊȈȘȌȐȐȑǨȘȚȐȓȓȍȘȐȑșȒȖȑȉȘȐȋȈȌȣ
ǹȍȘȍȉȘȖȏȖȓȖȟȍȕȐȍǸȈȏȔȍȘȝȔȔDzȓȍȑȔȈȕȈȖȉȖȘȖȚȕȖȑ
șȚȖȘȖȕȍ ȏȕȈȒȈ ȐȔȍȕȕȖȍ ȒȓȍȑȔȖ ǰdz Ȋ ȗȘȧȔȖțȋȖȓȤȕȖȔ
ȡȐȚȒȍ ȗȘȖȉȐȘȕȖȋȖ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ Ȋ ȖȊȈȓȤȕȖȔ ȡȐȚȒȍ ȗȘȖȉȣȋȖȓȖȊȈȊȒȖȒȖȠȕȐȒȍ±ȊȗȘȈȊȖDzȓȍȑȔȈȕȈȏȈȒȘțȚȒȍ
ȏȕȈȒțȌȖșȚȖȊȍȘȍȕȐȧȋȖȓȖȊȈȊȒȖȒȖȠȕȐȒȍȊȗȘȈȊȖȐȔȍȕȕȖȍ
ȒȓȍȑȔȖdzǷȊȖȊȈȓȤȕȖȔȡȐȚȒȍǹȖșȚȖȧȕȐȍǽ)ǻȚȊȍȘȎȌȍȕ
ȐȦȕȧȋǨȕȌȖȓȍȕȒȖșǹǪǷȈȚȘȐȒȍȍȊȐǨǬǩȖȑȕȖȊȐȟ
,,ȚȖȔȹǵȍȐȏȊȍșȚȕȈȧȔȈșȚȍȘșȒȈȧȋȋǸȍȌȒȐȑ
3 000/4 000 €
ART RUSSE
TAJAN - 91
279 — TCHERVONETZ DE 1923.
Or. Assez rare.
ǶȌȐȕȟȍȘȊȖȕȍȞȋ
ǸǹǼǹǸ ǵȈ ȋțȘȚȍ ǿȐșȚȖȋȖ ȏȖȓȖȚȈ ȏȖȓȖȚȕȐȒ ȌȖȓȐ Ƿdz ǯȖȓȖȚȖ ȋȘǹȖșȚȖȧȕȐȍ81&ȠȚȍȔȗȍȓȤȕȣȑ ȉȓȍșȒ
ǼȍȌȖȘȐȕ ȹ țȍ ǷȍȚȘȖȊ ǼȍȌȖȘȐȕ
ȹǸǬȖșȚȈȚȖȟȕȖȘȍȌȒȐȑ
1 500/2 000 €
279
280 — TABATIÈRE
281 — TABATIÈRE
En argent niellé toutes faces d’entrelacs feuillagés, couvercle à charnière
muni d’un petit bandeau rapporté, intérieur en vermeil.
Moscou, vers 1830.
Poids : 92 g.
en argent niellé, ornée de vues urbaines dans un encadrement de
feuillages, intérieur en vermeil.
Moscou, 1845.
Poids : 126 g.
ǺȈȉȈȒȍȘȒȈ țȒȘȈȠȍȕȕȈȧ ȟȍȘȕȍȊȣȔ ȘȈșȚȐȚȍȓȤȕȣȔ
ȖȘȕȈȔȍȕȚȖȔ
ǹȍȘȍȉȘȖ ȋȘȈȊȐȘȖȊȒȈ ȟȍȘȕȍȕȐȍ ȔȖȕȚȐȘȖȊȒȈ ȒȈȕȜȈȘȍȕȐȍ
ȏȖȓȖȟȍȕȐȍ ǸȈȏȔȍȘȣ ȝȝ șȔ DzȓȍȑȔȈ ȗȘȖȉȣ
ȋȍȘȉ ȋȖȘȖȌȈ ǫȍȖȘȋȐȑ ǷȖȉȍȌȖȕȖșȍȞ ȕȈ ȒȖȕȍ ȗȘȖȉȐȘȕȖȋȖ
ȔȈșȚȍȘȈ ǵǬ ǬțȉȘȖȊȐȕ ǵȐȒȖȓȈȑ dzțȒȐȟ ȕȈȌ
ȌȈȚȖȑȔȈșȚȍȘȈǬdzǴȖșȒȊȈȕȍȐȏȊȍșȚȕȣȑȔȈșȚȍȘȍȋȋ
ǺȈȉȈȒȍȘȒȈ ȖȘȐȋȐȕȈȓȤȕȖȑ ȊȣȋȕțȚȖȑ ȜȖȘȔȣ ș
ȟȍȘȕȍȊȣȔȐ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧȔȐ ȗȖșȈȌșȒȐȝ ȊȐȌȖȊ Ȋ
ȖȉȘȈȔȓȍȕȐȐȐȏȓȐșȚȤȍȊ
ǹȍȘȍȉȘȖ ȋȘȈȊȐȘȖȊȒȈ ȟȍȘȕȍȕȐȍ ȔȖȕȚȐȘȖȊȒȈ ȒȈȕȜȈȘȍȕȐȍ
ȏȖȓȖȟȍȕȐȍ ǸȈȏȔȍȘȣ ȝȝ șȔ Ǫȍș ȋȘ DzȓȍȑȔȈ ȗȘȖȉȣ ș ȋȍȘȉȖȔ ȋȖȘȖȌȈ ǫȍȖȘȋȐȑ ǷȖȉȍȌȖȕȖșȍȞ ȕȈ ȒȖȕȍ
ȗȘȖȉȐȘȕȖȋȖ ȔȈșȚȍȘȈ ǨDz DzȖȊȈȓȤșȒȐȑ ǨȕȌȘȍȑ ǨȕȚȖȕȖȊȐȟ
ȕȈȌ ȌȈȚȖȑ ȔȈșȚȍȘȈ Ƕǩ ǴȖșȒȊȈ ȋȖȌ
ǷȖȚȍȘȚȖșȚȐ
600/800 €
500/700 €
280
TAJAN - 92
281
ART RUSSE
282
283
282 — TABATIÈRE
283 — ÉTUI À CIGARETTES
en argent niellé, à décor de losange,, intérieur en vermeil.
Moscou, première moitié du XIXe siècle.
Poids : 94 g.
en argent niellé, couvercle à charnière orné au centre d’un cartouche,
intérieur en vermeil.
Moscou, 1866.
Larg. 11 cm. Poids : 114 g.
ǺȈȉȈȒȍȘȒȈșȟȍȘȕȍȊȣȔȘȖȔȉȖȊȐȌȕȣȔȖȘȕȈȔȍȕȚȖȔ
ǹȍȘȍȉȘȖ ȋȘȈȊȐȘȖȊȒȈ ȟȍȘȕȍȕȐȍ ȔȖȕȚȐȘȖȊȒȈ ȏȖȓȖȟȍȕȐȍ
ǸȈȏȔȍȘȣ ȝ șȔ Ǫȍș ȋȘ DzȓȍȑȔȈ ȗȘȖȉȣ ș ȋȍȘȉȖȔ
ȋȖȘȖȌȈ ǫȍȖȘȋȐȑ ǷȖȉȍȌȖȕȖșȍȞ ȕȈ ȒȖȕȍ ȗȘȖȉȐȘȕȖȋȖ
ȔȈșȚȍȘȈ ǵǬ ǬțȉȘȖȊȐȕ ǵȐȒȖȓȈȑ dzțȒȐȟ ȕȈȌ
ȌȈȚȖȑ ȔȈșȚȍȘȈ Ǩǹ ǴȖșȒȊȈ ȗȍȘȗȖȓ ;,; Ȋ ǵȍȉȖȓȤȠȐȍ
ȌȍȜȍȒȚȣ
400/600 €
ǷȖȘȚșȐȋȈȘ ș ȟȍȘȕȍȊȣȔ ȖȘȕȈȔȍȕȚȖȔ țȒȘȈȠȍȕȕȣȑ
ȗțșȚȣȔȒȈȘȚțȠȍȔȌȓȧȋȍȘȉȈ
ǹȍȘȍȉȘȖ ȠȚȈȔȗ ȟȍȘȕȍȕȐȍ ȏȖȓȖȟȍȕȐȍ DzȓȍȑȔȈ DzȓȍȑȔȈ
ȗȘȖȉȣ ȋȍȘȉ ȋȖȘȖȌȈ ǫȍȖȘȋȐȑ ǷȖȉȍȌȖȕȖșȍȞ ȕȈ ȒȖȕȍ
ȗȘȖȉȐȘȕȖȋȖȔȈșȚȍȘȈǪǹǹȈȊȐȕȒȖȊǪȐȒȚȖȘȕȈȌ
ȌȈȚȖȑȔȈșȚȍȘȈȕȍȘȈȏȉȖȘȟȐȊȖǵȍȐȏȊȍșȚȕȣȑȔȈșȚȍȘ
ǴȖșȒȊȈȋ
500/600 €
284 — ENSEMBLE DE SIX PETITES CUILLÈRES
En argent.
Moscou, 1871.
Larg. 10 cm. Poids : 75 g.
ǷȖȌȉȖȘȒȈȐȏȠȍșȚȐȒȖȜȍȑȕȣȝȓȖȎȍȒ
ǹȍȘȍȉȘȖ DzȓȍȑȔȈ ȗȘȖȉȣ ȋȍȘȉ ȋȖȘȖȌȈ ǫȍȖȘȋȐȑ
ǷȖȉȍȌȖȕȖșȍȞ ȕȈ ȒȖȕȍ ȗȘȖȉȐȘȕȖȋȖ ȔȈșȚȍȘȈ Ǫǹ
ǹȈȊȐȕȒȖȊǪȐȒȚȖȘȕȈȌȌȈȚȖȑȔȈșȚȍȘȈ
ǰǨǵȍȐȏȊȍșȚȕȣȑȔȈșȚȍȘǴȖșȒȊȈȋ
200/250 €
284
ART RUSSE
TAJAN - 93
285 — KOTELOK (PETIT CHAUDRON)
en argent et vermeil dans le style néorusse, orné de vues du Krémlin de
Moscou et avec l’inscription gravée en cyrillique "Nos aïeux mangeaient
simplement mais vivaient cent ans ". Maître-orfèvre : Vassili Semenoff.
Moscou, 1878.
Haut. 8 cm - Diam. 8,8 cm - Poids : 182 g.
DzȖȚȍȓȖȒ țȒȘȈȠȍȕȕȣȑ ȊȐȌȈȔȐ ǴȖșȒȖȊșȒȖȋȖ
DzȘȍȔȓȧȕȍȖȊȐȏȈȕȚȐȑșȒȐȔȖȘȕȈȔȍȕȚȖȔȐȕȈȌȗȐșȤȦ
ǷȘȈȌȍȌȣȕȈȠȐȒțȠȈȓȐȗȘȖșȚȖȌȈȎȐȓȐȕȈșȊȍȚȍȓȍȚ
șȖșȚȖ
ǹȍȘȍȉȘȖȋȘȈȊȐȘȖȊȒȈȟȍȘȕȍȕȐȍȏȖȓȖȟȍȕȐȍDzȓȍȑȔȈDzȓȍȑȔȈ
ȗȘȖȉȣ ȋȍȘȉ ȋȖȘȖȌȈ ǫȍȖȘȋȐȑ ǷȖȉȍȌȖȕȖșȍȞ ȕȈ ȒȖȕȍ
ȗȘȖȉȐȘȕȖȋȖ ȔȈșȚȍȘȈ Ǫǹ ǹȈȊȐȕȒȖȊ ǪȐȒȚȖȘ ȕȈȌ ȌȈȚȖȑ ȔȈșȚȍȘȈ Ǫǹ ǴȖșȒȊȈ ȜȈȉȘȐȒȈ ǪȈșȐȓȐȧ
ǹȍȔȍȕȖȊȈȋ
500/800 €
286
286 — CUILLÈRE À RAGOÛT
En argent, monogrammée de la Maison Sazikoff. Moscou, 1880.
Larg. 27 cm - Poids : 151 g.
dzȖȎȒȈȌȓȧȘȈȋțșȋȘȈȊȐȘȖȊȈȕȕȣȔȊȍȕȏȍȓȍȔǹǴȗȖȌ
ȒȖȘȖȕȖȑ
ǹȍȘȍȉȘȖ ȋȘȈȊȐȘȖȊȒȈ DzȓȍȑȔȈ ȗȘȖȉȣ ȋȍȘȉ ȋȖȘȖȌȈ
ǫȍȖȘȋȐȑǷȖȉȍȌȖȕȖșȍȞȕȈȒȖȕȍȗȘȖȉȐȘȕȖȋȖȔȈșȚȍȘȈǰDz
ǹȈȊȐȕȒȖȊǪȐȒȚȖȘȕȈȌȌȈȚȖȑȜȘȈȕȞțȏșȒȖȍ
ȊȊȖȏȕȖȍ"ȔȈșȚȍȘșȒȖȑȗȘȐȌȊȖȘȕȖȋȖȗȖșȚȈȊȡȐȒȈǹȈȏȐȒȖȊȈ
ǼȐȘȔȈȗȖșȚȈȊȡȐȒȈǬȊȖȘȈǭǰǪǹȈȏȐȒȖȊȈǴȖșȒȊȈȋ
250/400 €
286
287 — BOÎTE À CIGARES
en argent, gravée à l’imitation du bois, avec l’insciption "American
Jockey Club" sur le couvercle, intérieur vermeil.
Initiales de maître (cyrilliques) "AP" (A. Riabkov). Poinçon de titre :
Saint-Pétersbourg. Novgorod, 1888.
Larg. 16,5 cm - Haut. 7,2 cm - Poids : 744 g.
287
TAJAN - 94
DzȖȘȖȉȒȈșȐȋȈȘȕȈȧǺȈȉȈȒȢȗȘȐȊȖȏȕȣȑ
ǹȍȘȍȉȘȖȋȘȈȊȐȘȖȊȒȈȏȖȓȖȟȍȕȐȍȝșȔDzȓȍȑȔȈȗȘȖȉȣș
ȋȍȘȉȖȔȋȖȘȖȌȈǹǷȍȚȍȘȉțȘȋȈȐȗȘȖȉȐȘȕȖȋȖȔȈșȚȍȘȈǰǭȕȈȌȌȈȚȖȑ
ȊȡȐȚȒȍȗȘȧȔȖțȋȖȓȤȕȖȑȜȖȘȔȣȔȈșȚȍȘȈǨǸǿȈșȚȐȟȕȈȧ
țȚȘȈȚȈ ȗȖȏȖȓȖȚȣ ǵȖȊȋȖȘȖȌ ȔȈșȚȍȘ șȍȘȍȉȘȧȕȖȋȖ ȌȍȓȈ ǨǸȧȉȒȖȊ
ȗȖșȓȍȏȈȒȘȣȚȐȧǵȖȊȋȖȘȖȌșȒȖȑȗȘȖȉȐȘȕȖȑȗȈȓȈȚȒȐșȊȖȐȐȏȌȍȓȐȧ
ȒȓȍȑȔȐȓȊǷȍȚȍȘȉțȘȋȍȋ
2 500/3 000 €
ART RUSSE
288 — BOUCLE DE CEINTURE
en argent niellé, portant l’inscription "Caucase" en cyrillique et se
fermant par un poignard miniature. Maître-orfèvre : Alexandre Dahlman.
Saint-Pétersbourg, vers 1880. Larg. 11 cm - Poids : 74 g.
ǷȘȧȎȒȈ ȗȖȧșȈ ș ȏȈșȚȍȎȒȖȑ Ȋ ȊȐȌȍ ȒȐȕȎȈȓȈ Ȑ ș
ȟȍȘȕȍȊȣȔȖȘȕȈȔȍȕȚȖȔșȕȈȌȗȐșȤȦDzȈȊȒȈȏ
ǹȍȘȍȉȘȖ ȟȍȘȕȤ ȋȘȈȊȐȘȖȊȒȈ ȝ șȔ Ǫȍș ȋȘ DzȓȍȑȔȈ ȗȘȖȉȣ ș ȋȍȘȉȖȔ ȋȖȘȖȌȈ ȔȈșȚȍȘȈ ǨǬ ǹȈȕȒȚǷȍȚȍȘȉțȘȋ
ȔȈșȚȍȘșȒȈȧǬȈȓȤȔȈȕȈǨȓȍȒșȈȕȌȘȈDzȈȘȓȖȊȐȟȈȍȋȋ
200/300 €
289 — PETIT KOVCH
288
en émaux polychromes cloisonnés à décor d’arabesques de fleurs.
Saint-Petersbourg, poinçon d’orfèvre K.K., 1875-1900.
Larg. 9,8 cm. Poids : 58 g.
DzȖȊȠ Ȋ ȘțșșȒȖȔ șȚȐȓȍ ȊȣȗȖȓȕȍȕȕȣȑ Ȋ ȚȍȝȕȐȒȍ
ȗȍȘȍȋȖȘȖȌȟȈȚȖȑȥȔȈȓȐ
ǹȍȘȍȉȘȖ ȗȖȓȐȝȘȖȔȕȣȍ ȗȍȘȍȋȖȘȖȌȟȈȚȣȍ ȥȔȈȓȐ ǪȣșȖȚȈ șȔǬȓȐȕȈȊȔȍșȚȍșȘțȟȒȖȑșȔDzȓȍȑȔȈȗȘȖȉȣȐȋȍȘȉ
ȋȖȘȖȌȈǷȍȚȍȘȉțȘȋȈȌȊȈȧȒȖȘȧȐșȒȐȗȍȚȘȊȖȊȈȓȤȕȖȔȡȐȚȒȍ
ȔȈșȚȍȘȈ DzDz ȜȘȈȕȞțȏșȒȖȍ ȊȊȖȏȕȖȍ ȓȍȉȍȌȤ Ȋ ȒȘțȋȓȖȔ
ȡȐȚȒȍ ǸȖșșȐȧ ǹȈȕȒȚǷȍȚȍȘȉțȘȋ ȔȈșȚȍȘ DzDz ȗȖșȓ ȟȍȚȊ
;,;ȊȍȒȈ
289
1 000/1 200 €
290 — ÉTUI À CIGARETTES
en argent, intérieur en vermeil, portant l’inscription gravée "Au fils bien
aimé de la part de papa et maman 1928" (en russe). Initiales de maître
"PJS". Saint-Pétersbourg, vers 1875-1899.
10 x 6,5 cm. Poids : 181 g.
ǷȖȘȚșȐȋȈȘșȖȚȌȍȓȍȕȐȍȔȌȓȧșȗȐȟȍȒǫȘȈȊȐȘȖȊȈȕȕȈȧ
ȌȈȘșȚȊȍȕȕȈȧ ȕȈȌȗȐșȤ dzȦȉȐȔȖȔț șȣȕț ȖȚ ȗȈȗȣ Ȑ
ȔȈȔȣȋ
ǹȍȘȍȉȘȖȠȚȈȔȗȏȖȓȖȟȍȕȐȍȋȘȈȊȐȘȖȊȒȈDzȓȍȑȔȈȗȘȖȉȣ
șȋȍȘȉȖȔȋȖȘȖȌȈǷȍȚȍȘȉțȘȋȈȌȊȈȧȒȖȘȧȐșȒȐȗȍȚȘȔȈșȚȍȘȈ
3-6ǹȈȕȒȚǷȍȚȍȘȉțȘȋȔȈșȚȍȘ3-6ȗȖșȓȟȍȚȊ;,;Ȋ
500/600 €
290
291 — ÉTUI À CIGARES
en vermeil et émail cloisonné décoré de fleurs, aux lettres cyrilliques
formant le prénom "MARIA". Moscou, fin du XIXe siècle.
Poids : 238 g.
ǷȖȘȚșȐȋȈȘ
ȕȈ
ȌȊȍ
șȐȋȈȘȣ
țȒȘȈȠȍȕȕȣȑ
ȗȍȘȍȋȖȘȖȌȟȈȚȖȑȥȔȈȓȤȦȗȖșȒȈȕȐȊȊȐȌȍȞȊȍȚȖȟȕȖȋȖ
ȖȘȕȈȔȍȕȚȈȐȕȈȌȗȐșȤȦǴǨǸ,ȇȊȒȈȘȚțȠȍ
ǹȍȘȍȉȘȖ ȗȖȓȐȝȘȖȔȕȣȍ ȥȔȈȓȐ ȗȖ șȒȈȕȐ ȒȈȕȜȈȘȍȕȐȍ
ȏȖȓȖȟȍȕȐȍ ȋȘȈȊȐȘȖȊȒȈ ȔȖȕȚȐȘȖȊȒȈ 3ȈȏȔȍȘȣ ȝ
șȔ DzȓȍȑȔȈ ȗȘȖȉȣ ș ȋȍȘȉȖȔ ȋȖȘȖȌȈ ǴȖșȒȊȣ ǫȍȖȘȋȐȑ
ǷȖȉȍȌȖȕȖșȍȞ ȕȈ ȒȖȕȍ ȔȈșȚȍȘȈ ǷǶ " Ȋ ȒȘțȋȓȖȔ ȡȐȚȒȍ
ǸȖșșȐȧǴȖșȒȊȈȒȖȕ;,;Ȋ
900/1 000 €
ART RUSSE
291
TAJAN - 95
292 — MONTRE À GOUSSET
En argent, ornée des portraits de Nicolas II et d’Alexandra Féodorovna
sur le cadran. Fabrication suisse, fin du XIXe siècle.
ǿȈșȣ ȒȈȘȔȈȕȕȣȍ %UHJXHW ȕȈ ȗȈȔȧȚȤ Ȗ ȊȐȏȐȚȍ
ǸȖșșȐȑșȒȖȑȐȔȗȍȘȈȚȖȘșȒȖȑȟȍȚȣȊȖǼȘȈȕȞȐȦ
ȀȊȍȑȞȈȘȐȧ ȒȖȕ ;,; Ȋ " ȹ ǹȍȘȍȉȘȖ șȚȈȓȤ
ȥȔȈȓȤ ǬȐȈȔȍȚȘ ȔȔ ǵȈȌȗȐșȤ ȕȈ ȊȕțȚȘȍȕȕȍȑ ȒȘȣȠȒȍ
ȏȈȒȘȣȊȈȦȡȍȑ ȔȍȝȈȕȐȏȔ$QFUH GH SUpFLVLRQ 6SLUDO %UHJXHW
FRPSHQVDWHXU 5XELV DzȓȍȑȔȈ ȗȘȖȉȐȘȕȖȍ ȀȊȍȑȞȈȘȐȐ
ȌȓȧȐȏȌȍȓȐȑ Ȑȏ șȍȘȍȉȘȈ ȑ ȗȘȖȉȣ >ȔȍȌȊȍȌȤ șȚȖȧȡȐȑ ȕȈ
ȏȈȌȕȐȝ ȓȈȗȈȝ ȊȓȍȊȖ@ ȗȘȖȉȈ ȔȍȚȈȓȓȈ Ȋ ȋȍȘȉȖȊȖȔ
ȡȐȚȍ ǵȈ ȞȐȜȍȘȉȓȈȚȍ ȟȈșȖȊ ȗȖȔȍȡȍȕȖ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ
ȋȖșțȌȈȘȧ ǰȔȗȍȘȈȚȖȘȈ ǵȐȒȖȓȈȧ ,, Ȑ ǫȖșțȌȈȘȣȕȐ
ǰȔȗȍȘȈȚȘȐȞȣǨȓȍȒșȈȕȌȘȣǼȍȌȖȘȖȊȕȣǵȈȚȣȓȤȕȖȑȒȘȣȠȒȍ
±ȋȘȈȊȐȘȖȊȈȕȕȖȍȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍȎȍȕȡȐȕȣȊșȚȐȓȍȈȘȕțȊȖ
292
300/400 €
293 — PINCE À ASPERGES
En argent de la Maison Gratcheff. Saint-Pétersbourg, vers 1896-1908.
Larg. 26,5 cm - Poids : 238 g.
293
ȁȐȗȞȣȌȓȧșȗȈȘȎȐ
ǹȍȘȍȉȘȖ DzȓȍȑȔȈ ǷȍȚȍȘȉțȘȋșȒȖȋȖ ȗȘȖȉȐȘȕȖȋȖ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ
ȗȘȖȉȣ ȋȖȓȖȊȈ Ȋ ȒȖȒȖȠȕȐȒȍ ± ȊȓȍȊȖ ȐȕȐȞȐȈȓȣ ȇȒȖȊȈ
dzȧȗțȕȖȊȈ Ȋ ȕȍșȚȈȕȌȈȘȚȕȖȔ ȜȐȋțȘȕȖȔ ȡȐȚȒȍ ȔȈșȚȍȘșȒȖȑ
ȗȘȐȌȊȖȘȕȣȝȗȖșȚȈȊȡȐȒȖȊǩȘǫȘȈȟȍȊȣǼȐȘȔȈȗȖșȚȈȊȡȐȒȖȊ
ǬȊȖȘȈ ǭǰǪ ȉȘȈȚȤȍȊ ǴȐȝȈȐȓȈ Ȑ ǹȍȔȍȕȈ ǫȘȈȟȍȊȣȝ ǹȈȕȒȚ
ǷȍȚȍȘȉțȘȋȋȋ
400/500 €
294 — PETITE BOURSE
En argent, intérieur en soie. Inscriptions en cyrillique. Travail russe,
1899-1908.
Poids : 80 g.
ǴȐȕȐȈȚȦȘȕȣȑ ȒȖȠȍȓȍȒ Ȍȓȧ ȔȍȓȖȟȐ țȒȘȈȠȍȕȕȣȑ
ȋȘȈȊȐȘȖȊȈȕȕȣȔȐȕȈȌȗȐșȧȔȐȐȊȍȕȏȍȓȍȔǭǬ
ǹȍȘȍȉȘȖȠȍȓȒȋȘȈȊȐȘȖȊȒȈȝșȔDzȓȍȑȔȈǴȖșȒȖȊșȒȖȋȖ
"ȗȘȖȉȐȘȕȖȋȖțȗȘȈȊȓȍȕȐȧȗȘȖȉȣȋȖȓȖȊȈȊȒȖȒȖȠȕȐȒȍ
ȊȓȍȊȖȔȈșȚȍȘȈǨǨ"ǴȖșȒȊȈ"ȋȋ
294
300/400 €
295 — KOVCH
en argent, intérieur en vermeil, au chiffre"PB" (en caractères cyrilliques).
Maître-orfèvre : Adrian Ivanov. Moscou, 1899-1908.
Larg. 17,7 cm - Poids : 149 g.
295
DzȖȊȠȊȕȍȖȘțșșȒȖȔșȚȐȓȍșȔȖȕȖȋȘȈȔȔȖȑǷǩ
ǹȍȘȍȉȘȖȓȐȚȤȍȏȖȓȖȟȍȕȐȍȋȘȈȊȐȘȖȊȒȈǬȐȈȔȍȚȘșȔȌȓȐȕȈ
ș ȘțȟȒȖȑ șȔ DzȓȍȑȔȈ ȗȘȖȉȣ ȐȎȍȕșȒȈȧ ȋȖȓȖȊȒȈ Ȋ
ȒȖȒȖȠȕȐȒȍ ȗȖȊȍȘȕțȚȈȧ ȊȓȍȊȖ ȔȈșȚȍȘȈǨǰ ǩȓȈȋȖȘȖȌȕȈȧ
ȗȘȖșȚȖȚȈ ȖȚȓȐȟȈȍȚ ȥȚȖȚ ȗȘȍȒȘȈșȕȣȑ ȗȘȍȌȔȍȚ Ȋ ȖȚȓȐȟȕȖȑ
șȖȝȘȈȕȕȖșȚȐǴȖșȒȊȈȜȈȉȘȐȒȈșȍȘȍȉȘȧȕȣȝȐȏȌȍȓȐȑǰȊȈȕȖȊȈ
ǨȌȘȐȈȕȈǺȍȘȍȕȚȤȍȊȐȟȈȋȋ
600/800 €
TAJAN - 96
ART RUSSE
296
296 — ENSEMBLE DE SIX PETITES CUILLÈRES
297 — PARTIE D’UNE MÉNAGÈRE
En argent niellé et vermeil, ornées de vues d’églises de Moscou. Conservé
dans son écrin d’origine en bois, intérieur en velours et soie frappé en
lettres d’or :"N.G. Proudnikoff / Moscou"(en caractères cyrilliques).
Poinçon d’orfèvre : Stephan Levine (?). Moscou, 1871.
Poids : 77 g.
En argent, comprenant 10 fourchettes et 6 cuillères monogrammées
"LVK" (?). Maître orfèvre : Gustav Klingert. Moscou, 1899-1908.
Poids : 1047 g.
ǵȈȉȖȘȐȏȠȍșȚȐȓȖȎȍȒșȊȐȌȈȔȐȔȖșȒȖȊșȒȐȝȞȍȘȒȊȍȑ
ǹȍȘȍȉȘȖȟȍȘȕȤȗȖȏȖȓȖȚȈDzȓȍȑȔȈǴȖșȒȖȊșȒȖȋȖȗȘȖȉȐȘȕȖȋȖ
țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ ȗȘȖȉȣ ȋȖȓȖȊȈ Ȋ ȒȖȒȖȠȕȐȒȍ ȊȓȍȊȖ
ȔȈșȚȍȘȈǹDzdz" Ǫ ȖȘȐȋȐȕȈȓȤȕȖȑ ȒȖȘȖȉȒȍ șțȌȧ ȗȖ
ȒȖȚȖȘȖȑ ȌȈȕȕȣȑ ȕȈȉȖȘ ȉȣȓ șȖȉȘȈȕ Ȑ ȗȘȖȌȈȕ Ȋ ȔȈȋȈȏȐȕȍ
ǵǫǷȘțȌȕȐȒȖȊȈ Ȋ ǴȖșȒȊȍ ǴȖșȒȊȈ ȔȈșȚȍȘșȒȈȧ dzȍȊȐȕȈ
ǹȚȍȗȈȕȈDzțȏȤȔȐȟȈȗȘȍȌȗȖȓȖȎȐȚȍȓȤȕȖȋȋ
ǿȈșȚȤȕȈȉȖȘȈșȚȖȓȖȊȣȝȗȘȐȉȖȘȖȊșȊȍȕȏȍȓȍȔ/9."
ȊȐȓȖȒȐȓȖȎȍȒ
ǹȍȘȍȉȘȖ ȋȘȈȊȐȘȖȊȒȈ DzȓȍȑȔȈ ǴȖșȒȖȊșȒȖȋȖ ȗȘȖȉȐȘȕȖȋȖ
țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ ȗȘȖȉȣ ȋȖȓȖȊȈ Ȋ ȒȖȒȖȠȕȐȒȍ ȊȓȍȊȖ
ȔȈșȚȍȘȈǫDz ǴȈșȚȍȘșȒȈȧ ǫțșȚȈȊȈ ǫțșȚȈȊȖȊȐȟȈ DzȓȐȕȋȍȘȚȈ
ǴȖșȒȊȈȋȋ
1 000/1 200 €
1 500/2 000 €
297
ART RUSSE
TAJAN - 97
298 — COQUETIER À COUVERCLE
En vermeil, posant sur piédouche et portant une inscription gravée de 1912. Moscou,1908-1912.
Haut. 10 cm - Poids : 43 g.
ǷȖȌșȚȈȊȒȈȗȖȌȧȑȞȖșȒȘȣȠȒȖȑ
ǹȍȘȍȉȘȖ ȋȘȈȊȐȘȖȊȒȈ ȏȖȓȖȟȍȕȐȍ ǫȘȈȊȐȘȖȊȈȕȕȣȍ ȕȈȌȗȐșȐȆǩǵȈ ȌȖȉȘțȦ
ȗȈȔȧȚȤ ,,, DzȓȍȑȔȈ ǴȖșȒȖȊșȒȖȋȖ ȗȘȖȉȐȘȕȖȋȖ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ ȗȘȖȉȣ
ȋȖȓȖȊȈȊȒȖȒȖȠȕȐȒȍȊȗȘȈȊȖȔȈșȚȍȘȈǷǽǵȍȐȏȊȍșȚȕȣȑȔȈșȚȍȘǴȖșȒȊȈ
ȋȋ
300/400 €
299 — BOÎTE À ALLUMETTES
en argent niellé, portant l’inscription gravée"Caucase". Moscou, 1908-1917.
Poids : 21 g.
ǼțȚȓȧȘȌȓȧșȗȐȟȍȒDzȈȊȒȈȏ
ǹȍȘȍȉȘȖȠȚȈȔȗȋȘȈȊȐȘȖȊȒȈȟȍȘȕȍȕȐȍǸȈȏȔȍȘȣȝȝșȔDzȓȍȑȔȈǴȖșȒȖȊșȒȖȋȖ
ȗȘȖȉȐȘȕȖȋȖ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ ȗȘȖȉȣ ȋȖȓȖȊȈ Ȋ ȒȖȒȖȠȕȐȒȍ ȊȗȘȈȊȖ ȔȈșȚȍȘȈ
ȕȍȘȈȏȉȖȘȟȐȊȖǴȖșȒȊȈȋȋ
150/200 €
298
300 — ENSEMBLE DE SIX COUPES
en métal argenté, ornées de copies des médaillons d’après Féodor Tolstoï, représentant des
scènes de la Guerre patriotique de 1812 (une coupe ornée d’un médaillon représentant Catherine
II). Sur la base des pieds figurent les portraits des souverains de Russie. Travail russe vers 1912.
Larg. 20 cm - Diam. 7,8 cm
ǷȖȌȉȖȘȒȈȐȏȉȖȒȈȓȖȊțȒȘȈȠȍȕȕȣȝȟȍȒȈȕȕȣȔȐȔȍȌȈȓȤȖȕȈȔȐ
ǷȧȚȤ ȉȖȒȈȓȖȊ țȒȘȈȠȍȕȣ ȔȍȌȈȓȤȖȕȈȔȐ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȖȌȧȡȐȔȐ ȔȍȌȈȓȐ ǼǺȖȓșȚȖȋȖ
ȐȏșȍȘȐȐǸȖȌȖȔȣșȓ;,;ȊȍȒȈȕȈȚȍȔțǶȚȍȟȍșȚȊȍȕȕȖȑȊȖȑȕȣȋȖȌȈȕȈȖȌȕȖȔ
ȉȖȒȈȓȍ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȈ ȔȍȌȈȓȤǭȒȈȚȍȘȐȕȈ ǹȈȔȖȌȍȘȎȐȞȈ ȐȦȓȧ Ȍȕȧ ȋȖȌȈ ǶșȕȖȊȈȕȐȧ ȉȖȒȈȓȖȊ țȒȘȈȠȍȕȣ ȗȘȖȜȐȓȤȕȣȔȐ ȗȖȘȚȘȍȚȈȔȐ ȘȖșșȐȑșȒȐȝ
ȐȔȗȍȘȈȚȖȘȖȊ
ǴȍȓȤȝȐȖȘȠȚȈȔȗȟȍȒȈȕȒȈȏȖȓȖȟȍȕȐȍǻȖȌȕȖȋȖȉȖȒȈȓȈȗȖȉȖȘȚțȗȖȊȘȍȎȌȍȕȐȍȖȚ
Ȗȋȕȧ"ǸȖșșȐȧȕȈȟ;;Ȋ
500/700 €
299
300
TAJAN - 98
ART RUSSE
301 — SUCRIER
En argent, intérieur en vermeil. Maître orfèvre : Ivan Kroutikoff.
Moscou, 1908-1917.
Haut. 14,3 cm -Poids : 211 g.
ǹȈȝȈȘȕȐȞȈ
ǹȍȘȍȉȘȖ ȋȘȈȊȐȘȖȊȒȈ ȏȖȓȖȟȍȕȐȍ DzȓȍȑȔȈ ǴȖșȒȖȊșȒȖȋȖ
ȗȘȖȉȐȘȕȖȋȖ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ ȗȘȖȉȣ ȋȖȓȖȊȈ Ȋ ȒȖȒȖȠȕȐȒȍ
ȊȗȘȈȊȖ ȔȈșȚȍȘȈǰDz ǴȈșȚȍȘșȒȈȧ DzȘțȚȐȒȖȊȣȝ ǰȊȈȕȈ
DzȐȘȐȓȓȖȊȐȟȈȐǷȍȚȘȈDzȐȘȐȓȓȖȊȐȟȈǴȖșȒȊȈȋȋ
600/800 €
302 — ASSIETTE
En faïence, ornée de vues de Saint-Pétersbourg.
Travail anglais (?), deuxième moitié du XIXe siècle. Fissure.
Diam. 27 cm
ǺȈȘȍȓȒȈȌȍȒȖȘȈȚȐȊȕȈȧșȊȐȌȖȔȗȈȔȧȚȕȐȒȈǵȐȒȖȓȈȦ,Ȋ
ǹȈȕȒȚǷȍȚȍȘȉțȘȋȍ
ǼȈȘȜȖȘ ȘȖșȗȐșȤ ǬȐȈȔȍȚȘ șȔ ǴȈȘȒȐ ȗȖȌȋȓȈȏțȘȕȣȍ' :
3DWHQW 6W 3HWHUVEXUJ()%'6:3 5 ȕȖȔȍȘ ǯȈȗȈȌȕȈȧ
ǭȊȘȖȗȈ ȊȚȖȘȗȖȓ ;,; Ȋ ǺȘȍȡȐȕȈ ȗȍȘȍȝȊȈȟȍȕȈ ȐȏȖȓȍȕȚȖȑ ș
ȚȣȓȤȕȖȑșȚȖȘȖȕȣ
301
100/150 €
302
303 — SUITE DE 9 ASSIETTES
"Les Russes en Turquie".
En faïence. Marque Gien Geoffroy et Cie, France, milieu du
XIXe siècle. Ebréchures et éclats.
Diam. 20,5 cm
ǷȖȌȉȖȘȒȈ Ȑȏ ȌȍȊȧȚȐ ȚȈȘȍȓȖȒ ȌȍȒȖȘȈȚȐȊȕȣȝ
ȐȏșȍȘȐȐǸȖșșȐȧȐǶȚȚȖȔȈȕșȒȖȧǷȖȘȚȈ
ǼȈȘȜȖȘ ȘȈȏȌȍȓȒȈ ȒȘȈșȒȈȔȐ ǴȈȘȒȈ ȟȍȘȕȈȧ
ȗȖȌȋȓȈȏțȘȕȈȧ *LHQ *HR̆UR\ HW &LH ǼȘȈȕȞȐȧ șȍȘ
;,;ȊǹȒȖȓȣ
303
ART RUSSE
300/500 €
TAJAN - 99
304 — PAYSAN DANSANT.
Figurine en biscuit polychrome.
Ancienne manufacture Gardner, Moscou, fin XIXe-début
XXe siècle.
Haut. 24,5 cm
ǹȚȈȚțȥȚȒȈǷȓȧȠțȡȐȑȔțȎȐȒ
ǩȐșȒȊȐȚ ȘȈȏȌȍȓȒȈ ȒȘȈșȒȈȔȐ ǪȣșȖȚȈ șȔ
ǴȈȘȒȈ ȒȘȈșȕȈȧ ȗȍȟȈȚȤȦ ȕȈ ȉȐșȒȊȐȚȍǼȈȉȘȐȒ
ǫȈȘȌȕȍȘȢ Ȋ ǴȖșȒȊȢȗȖȌ ȌȊțȋȓȈȊȣȔ ȖȘȓȖȔ Ȋ
ȚȍșȚȍǫȍȖȘȋȐȑǷȖȉȍȌȖȕȖșȍȞȗȖȘȈȎȈȦȡȐȑȒȖȗȤȍȔ
ȌȘȈȒȖȕȈǫȈȘȌȕȍȘȢ ǴȖșȒȊȈ ȉȣȊȠ ȏȈȊȖȌ Ǽȇ
ǫȈȘȌȕȍȘȈȗȖșȓȍȋ
1 000/1 200 €
305 — FEMME TATARE SERVANT À BOIRE.
Figurine en porcelaine polychrome.
Manufacture Popoff, Moscou, 1840-1850. Fissures de
cuisson.
Haut. 21,7 cm
ǹȚȈȚțȥȚȒȈǺȈȚȈȘșȒȈȧȎȍȕȡȐȕȈ
ǼȈȘȜȖȘ ȘȈȏȌȍȓȒȈ ȒȘȈșȒȈȔȐ + șȔ
ǴȈȘȒȈ șȐȕȧȧ ȗȖȌȋȓȈȏțȘȕȈȧǨǷ ǸȖșșȐȧ ș
ǫȖȘȉțȕȖȊȖ ȏȈȊȖȌ Ǩǫ ǷȖȗȖȊȈ ȍ ȋȋ
ǺȍȝȕȖȓȖȋȐȟȍșȒȐȍȚȘȍȡȐȕȣ
1 500/2 000 €
304
305
306 — PAYSAN BATTANT UNE FAUX.
Figurine en biscuit polychrome.
Ancienne manufacture Gardner, Moscou, fin XIXe-début
XXe siècle.
Haut.11 cm
ǹȚȈȚțȥȚȒȈǹȍȓȤșȒȐȑȒțȏȕȍȞ
ǩȐșȒȊȐȚ ȘȈȏȌȍȓȒȈ ȒȘȈșȒȈȔȐ ǪȣșȖȚȈ șȔ
ǴȈȘȒȈ ȒȘȈșȕȈȧ ȗȍȟȈȚȤȦ ȕȈ ȉȐșȒȊȐȚȍǼȈȉȘȐȒ
ǫȈȘȌȕȍȘȢ Ȋ ǴȖșȒȊȢȗȖȌ ȌȊțȋȓȈȊȣȔ ȖȘȓȖȔ Ȋ
ȚȍșȚȍ ǴȖșȒȊȈ ȉȣȊȠ ȏȈȊȖȌ Ǽȇ ǫȈȘȌȕȍȘȈ
ȗȖșȓȍ
1 200/1 500 €
307 — ALLIANCE FRANCO-RUSSE
Groupe en biscuit polychrome représentant le président
Félix Faure et l’Empereur Nicolas II. Travail français de la
fin du XIXe siècle.
Haut. 21 cm
306
ǹȒțȓȤȗȚțȘȕȈȧ
ȒȖȔȗȖȏȐȞȐȧǹȊȧȡȍȕȕȣȑ
ǼȘȈȕȒȖȘțșșȒȐȑ
șȖȦȏ
ǰȏȖȉȘȈȎȈȍȚ
ȋȖșțȌȈȘȧ
ȐȔȗȍȘȈȚȖȘȈ
ǵȐȒȖȓȈȧ
Ȑ
ȗȘȍȏȐȌȍȕȚȈ ǼȘȈȕȞȐȐ ǼȍȓȐȒșȈ ǼȖȘȈ
ȗȖȎȐȔȈȦȡȐȝȌȘțȋȌȘțȋțȘțȒȐ
ǩȐșȒȊȐȚ ȘȈȏȌȍȓȒȈ ȒȘȈșȒȈȔȐ ȒȈȘȚȖȕ ȚȒȈȕȤ
ǷȖȚȍȘȚȖșȚȐȕȍȏȕȈȟȐȚȍȓȤȕȣȍȗȖȊȘȍȎȌȍȕȐȧ
ǶȉȡȐȑȘȈȏȔȍȘȝșȔǼȘȈȕȞȐȧȕȍȐȏȊȍșȚȕȈȧ
ȔȈșȚȍȘșȒȈȧȒȖȕȝȋȋ
800/1 000 €
TAJAN - 100
307
ART RUSSE
308 — DEUX ŒUFS DE PÂQUES
en porcelaine blanche au chiffre de l’Impératrice
Alexandra Féodorovna. Signe de la Croix Rouge
Russe sur l’un d’entre eux.
Manufacture Impériale, début du XXe siècle.
Haut. 6,2 cm - Diam. 5 cm
ǷȖȌȉȖȘȒȈ Ȑȏ ȝ ȧȐȞ ȗȈșȝȈȓȤȕȣȝ
ș
ȔȖȕȖȋȘȈȔȔȖȑ
ȐȔȗȍȘȈȚȘȐȞȣ
ǨȓȍȒșȈȕȌȘȣ ǼȍȌȖȘȖȊȕȣ ǵȈ ȖȌȕȖȔ
Ȑȏ
ȕȐȝ
ȥȔȉȓȍȔȈ
ǸȖșșȐȑșȒȖȋȖ
DzȘȈșȕȖȋȖDzȘȍșȚȈ
ǼȈȘȜȖȘ ȘȈȏȌȍȓȒȈ ȏȖȓȖȚȖȔ ǩȍȏ ȔȈȘȒȐ
+ FP ' FP ǰȔȗȍȘȈȚȖȘșȒȐȑ
ȜȈȘȜȖȘȖȊȣȑ ȏȈȊȖȌ ǹȈȕȒȚǷȍȚȍȘȉțȘȋ
ȕȈȟȈȓȖ ǽǽ Ȋ ǵȍȉȖȓȤȠȈȧ ȚȘȍȡȐȕȒȈ ț
ȊȍȘȝȕȍȋȖȖȚȊȍȘșȚȐȧȖȌȕȖȋȖȐȏȧȐȞȊȍȕȏȍȓȤ
ȕȍșȒȖȓȤȒȖȏȈȚȍȘȚțȌȘțȋȖȋȖ
308
900/1 200 €
309 — ŒUF DE PÂQUES
en porcelaine à décor polychrome, représentant
Saint Nicolas de Myre.
Probablement Manufacture Impériale, SaintPétersbourg, fin du XIXe-début du XXe siècle.
Haut. 11,4 cm - Diam. 8 cm
ȇȑȞȖȗȈșȝȈȓȤȕȖȍșȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍȔșȊ
ǵȐȒȖȓȈȧǴȐȘȓȐȒȐȑșȒȖȋȖ
ǼȈȘȜȖȘ ȘȈȏȌȍȓȒȈ ȒȘȈșȒȈȔȐ Ȑ ȏȖȓȖȚȖȔ ǩȍȏ
ȔȈȘȒȐ+FP'FP
ǪȖȏȔȖȎȕȖ ǰȔȗȍȘȈȚȖȘșȒȐȑ ȜȈȘȜȖȘȖȊȣȑ
ȏȈȊȖȌ ǹȈȕȒȚǷȍȚȍȘȉțȘȋ ȒȖȕ ;,; ± ȕȈȟ
ǽǽȊ
ǹȊ ǵȐȒȖȓȈȑ ǿțȌȖȚȊȖȘȍȞ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕ ș
ȔȍȠȖȟȒȖȔ Ȍȍȕȍȋ ȒȖȚȖȘȣȍ Ȗȕ șȖȋȓȈșȕȖ
șȊȖȍȔț ȎȐȚȐȦ ȗȖȌȒȓȈȌȣȊȈȓ țȒȘȈȌȒȖȑ
ȗȖȌȖȒȖȠȒȖȚȘȍȔȉȍȌȕȣȔȌȍȊȐȞȈȔȟȚȖȉȣ
ȖȕȐșȔȖȋȓȐșȖȉȘȈȚȤșȍȉȍȕȈȗȘȐȌȈȕȕȖȍ
309
1 000/1 200 €
310 — PORTRAIT MINIATURE DU
PATRIARCHE NIKON DE
MOSCOU (1605-1681)
en ivoire. Médaillon conservé dans un cadre en
bois.
Probablement travail étranger du XVIIIe siècle.
Diam. 4 cm.
ǴȍȌȈȓȤȖȕ ș ȗȖȘȚȘȍȚȖȔ ȗȈȚȘȐȈȘȝȈ
ǵȐȒȖȕȈ
ǹȓȖȕȖȊȈȧ ȒȖșȚȤ ȘȍȏȤȉȈ ȌȍȘȍȊȖ ȘȈȔȈ
ǬȐȈȔȍȚȘ șȔ ȗȖȘȚȘȍȚ șȔ ȘȈȔȈ
ǯȈȗȈȌȕȈȧ ǭȊȘȖȗȈ ȐȓȐ ǫȘȍȞȐȧ "
ȕȍȐȏȊȍșȚȕȈȧȔȈșȚȍȘșȒȈȧ;9,,,;,;ȊȊ
310
200/300 €
ART RUSSE
TAJAN - 101
311 — GRANDE THÉIÈRE
"Thé en famille".
En porcelaine. Marque de la Manufacture
Dmitrievsky à Verbilki près de Moscou, 19541970.
Haut. 21,5 cm
ǿȈȑȕȐȒǹȍȔȍȑȕȖȍȟȈȍȗȐȚȐȍ
ǼȈȘȜȖȘ
ȗȖȓȐȝȘȖȔȕȈȧ
ȘȖșȗȐșȤ
ǴȈȘȒȈǬǼǯ
ǪȍȘȉȐȓȒȐ
ǶȚȓȐȟȕȈȧ
șȖȝȘȈȕȕȖșȚȤ ǬȔȐȚȘȖȊșȒȐȑ ȜȈȘȜȖȘȖȊȣȑ
ȏȈȊȖȌǪȍȘȉȐȓȒȐȋȋ
500/600 €
311
312 — ÉVENTAIL SOUVENIR DE L’EXPOSITION DE
MOSCOU EN 1872.
Travail français, vers 1872.
Larg. 24 cm
ǪȍȍȘǪȗȈȔȧȚȤǴȖșȒȖȊșȒȖȑȊȣșȚȈȊȒȐȋȖȌȈ
ǬȍȘȍȊȖ ȉțȔȈȋȈ dzȐȚ (XJqQH 5RFKHWWH ǴȖșȒȊȈ ǸȈȏȔȍȘ Ȋ
ȘȈșȒȘȣȚȖȔ ȊȐȌȍ șȔ ǼȈȉȘȐȒȈ ȊȍȍȘȖȊ 5DELHW ǷȈȘȐȎ
ǼȘȈȕȞȐȧȖȒȋǶȚȓșȖȝȘǸȍȌȒȐȑȗȘȍȌȔȍȚ
300/400 €
313 — ÉCRIN POUR UN ŒUF DE PÂQUES
en cuir rouge, intérieur en velours et soie frappée en lettres d’or :
"Fabergé/Saint-Pétersbourg-Moscou" (en caractères cyrilliques) sous
l’aigle impérial.
H aut. 17,5 cm - Diam. 10 cm
ǼțȚȓȧȘ ȜȐȘȔȣ DzǼȈȉȍȘȎȍ Ȍȓȧ ȗȈșȝȈȓȤȕȖȋȖ ȧȑȞȈ
ȐȓȐȟȈșȖȊȊȐȌȍȍȗȈșȝȈȓȤȕȖȋȖȧȑȞȈ
DzȖȎȈ ȠȍȓȒ ȉȈȘȝȈȚ ȔȖȕȚȐȘȖȊȒȈ ǪȍșȤȔȈ ȊȍȘȖȧȚȕȖ ǼȐȘȔȈ
ȗȖșȚȈȊȡȐȒȈ ȌȊȖȘȈ ǭǰǪ DzǼȈȉȍȘȎȍ ǹǷȍȚȍȘȉțȘȋǴȖșȒȊȈ
ȕȈȟ;;Ȋ
300/500
312
TAJAN - 102
313
ART RUSSE
314
314 — MAGNIFIQUE SERVICE DE TABLE
DE TRENTE PIÈCES
en porcelaine blanche et bleu de Sèvres au chiffre de Médéa FIGNER,
célèbre soprano de l’Opéra Russe, comprenant : vingt-quatre assiettes
(dont six creuses, six plates, six à pain et six à dessert), une grande
soupière avec couvercle et plateau, une petite soupière avec couvercle
et louche, une saucière, un grand plat ovale.
Marque en bleu de la Manufacture Kouznetsoff à Verbilki près de
Moscou, surmontée de l’aigle bicéphale, Privilège impérial, fin du XIXedébut du XXe siècle.
Médéa Ivanovna Figner (née Mei, 1859-1952) était une célèbre soprano,
soliste au théâtre Marie à Saint-Pétersbourg, partenaire de Nicolas
Figner (son époux), ténor créateur des opéras de Tchaïkovsky.
ǹȍȘȊȐȏșȚȖȓȖȊȣȑȕȈȠȍșȚȤȗȍȘșȖȕȐȏȚȐȗȘȍȌȔȍȚȖȊ
șȊȍȕȏȍȓȍȔǴȍȌȍȐǰȊȈȕȖȊȕȣǼǰǫǵǭǸ
ǪȒȓȦȟȈȍȚ ȗȖ șțȗȖȊȣȝ ȚȈȘȍȓȖȒ ȚȈȘȍȓȖȒ Ȍȓȧ ȋȖȘȧȟȍȋȖ
ȝȓȍȉȕȣȝȐȌȍșȍȘȚȕȣȝȚȈȘȍȓȖȒȉȖȓȤȠțȦșțȗȕȐȞțșȉȓȦȌȖȔ
ȔȈȓțȦ șțȗȕȐȞț ș ȗȖȓȖȊȕȐȒȖȔ șȖțșȕȐȒ ȉȍȏ ȒȘȣȠȒȐ Ȑ
ȉȖȓȤȠȖȍȉȓȦȌȖȌȓȧȖșȍȚȘȈ
ǼȈȘȜȖȘ ȒȘȣȚȤȍ ȒȖȉȈȓȤȚȖȔ ȘȈȏȌȍȓȒȈ ȏȖȓȖȚȖȔ ǴȈȘȒȈ
șȐȕȧȧǺȊȖ Ǵǹ DzțȏȕȍȞȖȊȈ ǬǼȗȖȌ ȌȊțȋȓȈȊȣȔ ȖȘȓȖȔ
ǸȖșșȐȧ ǯȈȊȖȌǺȖȊȈȘȐȡȍșȚȊȈ ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȈ ȜȈȘȜȖȘȖȊȣȝ Ȑ
ART RUSSE
ȜȈȧȕșȖȊȣȝ ȐȏȌȍȓȐȑ Ǵǹ DzțȏȕȍȞȖȊȈǪȍȘȉȐȓȒȐ ȋȋǶȚȓȐȟȕȈȧșȖȝȘȈȕȕȖșȚȤ
ǴȍȌȍȧ ǰȊȈȕȖȊȕȈ ǼȐȋȕȍȘ țȘȖȎȌ ǨȔȍȌȍȧ Ǵȍȑ ǬȏȖȊȈȐȌȍ ȊȍȓȐȒȈȧ ȐȚȈȓȤȧȕșȒȈȧ Ȑ ȘțșșȒȈȧ ȗȍȊȐȞȈ ȔȍȞȞȖșȖȗȘȈȕȖ
ȎȍȕȈ ȓȍȋȍȕȌȈȘȕȖȋȖ ȖȗȍȘȕȖȋȖ ȐșȗȖȓȕȐȚȍȓȧ ǵȐȒȖȓȈȧ
ǵȐȒȖȓȈȍȊȐȟȈ ǼȐȋȕȍȘȈ Ǫ ȋȖȌț ȊȔȍșȚȍ ș ȔțȎȍȔ
ȉȣȓȈ ȗȘȐȋȓȈȠȍȕȈ Ȋ ǹȈȕȒȚǷȍȚȍȘȉțȘȋ Ȑ Ȋ ȗȖșȓȍȌțȦȡȐȍ
ȗȧȚȕȈȌȞȈȚȤ
ȓȍȚȟȍȚȈ
ǼȐȋȕȍȘțȒȘȈȠȈȓȈ
șȖȉȖȑ
ȘțșșȒțȦ ȖȗȍȘȕțȦ șȞȍȕț ǴȍȌȍȧ ǰȊȈȕȖȊȕȈ ȉȣȓȈ ȗȍȘȊȖȑ
ȐșȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȐȞȍȑ ȗȈȘȚȐȑ dzȐȏȣ ǷȐȒȖȊȈȧ ǬȈȔȈ Ȑ
ǰȖȓȈȕȚȣ Ȋ ȖȌȕȖȐȔȍȕȕȖȑ ȖȗȍȘȍ ǿȈȑȒȖȊșȒȖȋȖ Ȉ ȚȈȒȎȍ
DzȈȘȔȍȕ DzȈȘȔȍȕ ǮǩȐȏȍ ȕȈ ȘțșșȒȖȑ șȞȍȕȍ ǿȈȑȒȖȊșȒȐȑ
ȌȖ ȒȖȕȞȈ șȊȖȍȑ ȎȐȏȕȐ ȖșȚȈȊȈȓșȧ ȗȖȒȓȖȕȕȐȒȖȔ ȚȈȓȈȕȚȈ
ǴǼȐȋȕȍȘ șȟȐȚȈȧ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍ ȈȘȚȐșȚȒȖȑ ȘȖȓȍȑ dzȐȏȣ Ȑ
ǰȖȓȈȕȚȣ Ȋ șȊȖȐȝ ȖȗȍȘȈȝ ȉȓȐȏȒȐȔ Ȓ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊț Ǫ ȋȖȌț ǴȍȌȍȧ ǼȐȋȕȍȘ ȕȈȊșȍȋȌȈ ȗȖȒȐȕțȓȈ ǸȖșșȐȦ ǻȔȍȘȓȈ Ȋ
ǷȈȘȐȎȍ
ǷȘȖȊȍȕȈȕș ǨțȒȞȐȖȕȕȈȧ ȗȘȖȌȈȎȈ ȗȘȍȌȔȍȚȖȊ ȘțșșȒȖȑ
șȚȈȘȐȕȣ Ȑ ȐșȒțșșȚȊȈ +{WHO GHV YHQWHV GH 9HUULqUHVOH
%XLVVRQȗȖȌǷȈȘȐȎȍȔȔȈȧȋȖȌȈȓȖȚ
5 000 /8 000 €
TAJAN - 103
315 — Eugène LANCERAY (1848-1886)
Cosaque chevauchant.
Bronze à patine brune, reposant sur un socle en
bronze, signé"Lanceray"(en caractères cyrilliques)
sur la base.
Cachet du fondeur F. Chopin.
Manufacture F. Chopin, Saint-Pétersbourg,
1870-1880.
Haut. 18,5 cm
dzǨǵǹǭǸǭ ǭȊȋȍȕȐȑ ǨȓȍȒșȈȕȌȘȖȊȐȟ
ǹȒțȓȤȗȚțȘȕȈȧ ȒȖȔȗȖȏȐȞȐȧǹȒȈȟțȡȐȑ
ȒȈȏȈȒ
ǩȘȖȕȏȈ ȓȐȚȤȍ ȗȘȖȟȍȒȈȕȒȈ ȔȖȕȚȐȘȖȊȒȈ
ǪȣșȖȚȈ ± șȔ ǷȖȌȗȐșȤ ȕȈ
ȖșȕȖȊȈȕȐȐdzȈȕșȍȘȍǼ ȀȖȗȍȕ ǹǷȉ
ǶȚȓȐȊ ȜȈȉȘȐȒȐ ǽțȌȖȎȍșȚȊȍȕȕȖȑ ȉȘȖȕȏȣ
Ǽ ȀȖȗȍȕȈ ǹȈȕȒȚǷȍȚȍȘȉțȘȋ ȍ ȋȋ
;,;ȊȍȒȈǶȚȓșȖȝȘ
315
2 500/3 000 €
316 — SAMOVAR
Dans le goût russe, en cuivre et bronze.
Probablement travail étranger du début du XXe siècle.
Accidents, restaurations.
Haut. 35 cm.
ǹȈȔȖȊȈȘȊȘțșșȒȖȔșȚȐȓȍ
ǴȍȌȤ ȓȈȚțȕȤ ȠȚȈȔȗ ȋȘȈȊȐȘȖȊȒȈ + FP / FP
ș ȒȘȈȕȐȒȖȔ ǩȍȏ ȒȓȍȑȔ ǷȖȊȘȍȎȌȍȕȐȧ ǪȖȏȔȖȎȕȖ
ǯȈȗȈȌȕȈȧǭȊȘȖȗȈȕȈȟ;;Ȋ
600/800 €
316
317 — GRAND MOUCHOIR
"Napoléon avec son armée quitte Moscou en 1812".
En soie. Travail russe, vers 1912.
ǷȓȈȚȖȒǵȈȗȖȓȍȖȕȗȖȒȐȌȈȍȚǴȖșȒȊț
ȀȍȓȒ ȗȍȟȈȚȤ ȒȘȈșȒȈȔȐ ȝ șȔ ǸȖșșȐȧ ȖȒ ȋ
ǯȈȋȘȧȏȕȍȕȐȧ
400/500 €
317
TAJAN - 104
ART RUSSE
ICÔNES
ǸǻǹǹDzǨȇǰDzǶǵǨ
Nous remercions Mr. Nicolas Tchernetsky (Paris) pour ses renseignements fort précieux sur les icônes russes.
ǹȖșȚȈȊȐȚȍȓȤ ȊȣȘȈȎȈȍȚ ȉȓȈȋȖȌȈȘȕȖșȚȤ ǵDzǿȍȘȕȍȚșȒȖȔț ǷȈȘȐȎ ȏȈ ȕȍȖȞȍȕȐȔțȦ ȗȖȔȖȡȤ Ȋ ȘȈȉȖȚȍ ȕȈȌ ȐȒȖȕȕȣȔ ȘȈȏȌȍȓȖȔ
ȒȈȚȈȓȖȋȈ
318 — ICÔNE DE SAINT JEAN-BAPTISTE
"Ange du désert".
Tempera sur bois. XIXe siècle.
46,5 x 37,5 cm
ǰȒȖȕȈǰȖȈȕȕȈǷȘȍȌȚȍȟȐȎȐȚȐȑȕȈȧǨȕȋȍȓȗțșȚȣȕȐ
ǬȍȘȍȊȖȚȍȔȗȍȘȈȝșȔǸȖșșȐȧ;,;ȊǷȖȕȖȊȓȍȕȈ
1 200/1 500 €
ART RUSSE
TAJAN - 105
319 — PACÔME LE GRAND, ALEXANDRE NEVSKI,
TSARÉVITCH DIMITRI, MARIE LA MAGDALÉENNE.
Tempera sur bois de cyprès. Oklad en métal repoussé. 2e moitié du
XIXe siècle. Rare sujet.
39,5 x 35,5 cm
ǰȒȖȕȈǰȏȉȘȈȕȕȣȍ șȊȧȚȣȍȊ ȖȒȓȈȌȍ ǷȘȍȗȖȌ
ǷȈȝȖȔȐȑǪȍȓȐȒȐȑȉȓȈȋȒȕȧȏȤǨȓȍȒșȈȕȌȘǵȍȊșȒȐȑ
șȊǬȐȔȐȚȘȐȑǾȈȘȍȊȐȟșȊǴȈȘȐȧǴȈȋȌȈȓȍȕȈ
DzȐȗȈȘȐșȖȊȈȧȌȖșȒȈȚȍȔȗȍȘȈǶȒȓȈȌȔȍȚȈȓȠȚȈȔȗȝ
șȔ
ǸȖșșȐȧȊȚȖȘȗȖȓ;,;Ȋ
800/1 000 €
319
320 — ICÔNE DE LA MÈRE DE DIEU
"Console ma peine".
Tempera sur bois. XIXe siècle. Usures.
32 x 26,5 cm
Ce type icônographique est caractérisé par l’attitude de Marie, appuyant
la main sur son propre visage, tandis que l’Enfant Jésus déploie un
rouleau de parchemin sur lequel un texte écrit invite à juger avec justice,
miséricorde et bonté. Cette sainte image fut apportée à Moscou en 1640
par les Cosaques, et est depuis très vénérée en Russie depuis.
320
ǰȒȖȕȈǩȖȎȐȍȑǴȈȚȍȘȐǻȚȖȓȐȔȖȧȗȍȟȈȓȐ
ǬȍȘȍȊȖ ȚȍȔȗȍȘȈ ȝ șȔ ǸȖșșȐȧ ;,; Ȋ ǻȚȘȈȚȣ
ȒȘȈșȖȟȕȖȋȖșȓȖȧ
ǰȒȖȕȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȖȉȘȈȚȕȣȔ ȗȍȘȍȊȖȌȖȔ ȟțȌȖȚȊȖȘȕȖȋȖ
ȖȉȘȈȏȈ ǩȖȋȖȔȈȚȍȘȐǻȚȖȓȐ ȔȖȧ ȗȍȟȈȓȐȐȓȐ ȗȖ șȓȖȊȈȔ
ȚȘȖȗȈȘȧǻȚȖȓȐȔȖȐȉȖȓȍȏȕȐȗȘȖșȓȈȊȐȊȠȍȋȖșȧȖșȖȉȍȕȕȖ
ȗȖșȓȍ ȗȘȍȒȘȈȡȍȕȐȧ ȥȗȐȌȍȔȐȐ ȟțȔȣ Ȋ ǴȖșȒȊȍ Ȋ ȋȖȌț
ǷȖșȒȖȓȤȒț șȐȔȊȖȓȐȒȈ ȖȉȘȈȏȈ ȗȘȧȔȖ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȖȊȈȓȈ
ȓȐȟȕȖȔț ȔȖȓȐȚȊȍȕȕȖȔț ȖȉȘȈȡȍȕȐȦ Ȓ ǩȖȋȖȘȖȌȐȞȍ
ȐȒȖȕȖȋȘȈȜȐȧ ȟțȌȖȚȊȖȘȕȖȋȖ ȖȉȘȈȏȈ ȒȈȒ Ȋ ȗȘȧȔȖȔ ȚȈȒ Ȑ
ȖȉȘȈȚȕȖȔȗȍȘȍȊȖȌȍȗȖȓțȟȐȓȈȖșȖȉȖȍȗȘȐȏȕȈȕȐȍȊȒȈȟȍșȚȊȍ
ȌȖȔȈȠȕȍȑșȍȔȍȑȕȖȑȐȒȖȕȣ
1 000/1 200 €
321 — ICÔNE DE CHRIST PANTOCRATOR
en riza. Dans son armoire (kiot). Fin du XIXe siècle.
17,5 x 14 cm
ǰȒȖȕȈǫȖșȗȖȌȤǪșȍȌȍȘȎȐȚȍȓȤȊȖȒȓȈȌȍȐȒȐȖȚȍ
ǶȒȓȈȌȓȈȚțȕȤ"ȏȖȓȖȟȍȕȐȍȠȚȈȔȗȖȊȒȈȋȘȈȊȐȘȖȊȒȈDzȐȖȚ
ȌȍȘȍȊȖșȚȍȒȓȖȔȍȚȈȓȏȖȓȖȟȍȕȐȍȋȘȈȊȐȘȖȊȒȈȓȐȚȤȍǸȈȏȔȍȘ
ȒȐȖȚȈȝșȔ
ǸȖșșȐȧȊȚȖȘȗȖȓ;,;Ȋ
300/400 €
321
TAJAN - 106
ART RUSSE
322 — ICÔNE DE LA MÈRE DE DIEU DE KAZAN
en riza de vermeil à décor d’émaux cloisonnés, présentée dans un cadre
néogothique. Maître orfèvre : E. Kouznetsoff. Moscou, vers 1880.
Cadre : travail français postérieur (accidents).
13,2 x 11 cm
ǰȒȖȕȈǩȖȋȖȔȈȚȍȘȤ
DzȈȏȈȕșȒȈȧȊ
șȍȘȍȉȘȧȕȖȔ
ȖȒȓȈȌȍ țȒȘȈȠȍȕȕȖȔ ȗȖȓȐȝȘȖȔȕȣȔȐ ȥȔȈȓȧȔȐ Ȑ Ȋ
ȕȍȖȋȖȚȐȟȍșȒȖȑȘȈȔȍ
ǶȒȓȈȌ șȍȘȍȉȘȖ ȋȘȈȊȐȘȖȊȒȈ ȏȖȓȖȟȍȕȐȍ ȗȖȓȐȝȘȖȔȕȣȍ
ȥȔȈȓȐȝșȔ
DzȓȍȑȔȈ ȗȘȖȉȣ Ȑ ȋȍȘȉ ȋȖȘȖȌȈ ǴȖșȒȊȣ Ȋ ȡȐȚȒȍ
ȔȈșȚȍȘȈǭǨDzǯȈȋȘȧȏȕȍȕȐȧ
ǴȖșȒȊȈȔȈșȚȍȘșȒȈȧǭǨDzțȏȕȍȞȖȊȈȍȋȋ
ǸȈȔȈ ȋȐȗș " ȏȖȓȖȟȍȕȐȍ ȌȍȘȍȊȖ ȉȈȘȝȈȚ ǸȈȏȔȍȘ ȘȈȔȣ
ȝ șȔ ǵȈ ȖȉȖȘȖȚȍ ȘȈȔȣ ȕȈȒȓȍȑȒȈ ȔȈșȚȍȘșȒȖȑ *
$PDXU\3DULVǷȖȊȘȍȎȌȍȕȐȧ
2 500/3 000 €
322
323 — ICÔNE DE LA MÈRE DE DIEU DE KAZAN
en riza. Fin du XIXe-début du XXe siècle.
18 x 14,5 cm
ǰȒȖȕȈǩȖȋȖȔȈȚȍȘȤDzȈȏȈȕșȒȈȧȊȖȒȓȈȌȍ
ǶȒȓȈȌȓȈȚțȕȤȏȖȓȖȟȍȕȐȍȋȘȈȊȐȘȖȊȒȈȝșȔ
ǸȖșșȐȧȒȖȕ;,;±ȕȈȟ;;ȊȊ
400/600 €
324 — ICÔNE DE LA MÈRE DE DIEU DE KAZAN
en riza de vermeil, présentée dans son armoire (kiot) en bois orné de
marqueteries de bronze et de lapis-lazuli. Inscription manuscrite au dos
du kiot datant de 1912 (en russe). Maître orfèvre :"P. E"(en caractères
cyrilliques). Moscou, 1908-1912.
13,2 x 11 cm
323
ǰȒȖȕȈǩȖȋȖȔȈȚȍȘȤ DzȈȏȈȕșȒȈȧȊ șȍȘȍȉȘȧȕȖȔ ȖȒȓȈȌȍ
ȐȒȐȖȚȍ
ǶȒȓȈȌșȍȘȍȉȘȖȋȘȈȊȐȘȖȊȒȈȏȖȓȖȟȍȕȐȍȝșȔ
DzȓȍȑȔȈ ǴȖșȒȖȊșȒȖȋȖ ȗȘȖȉȐȘȕȖȋȖ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ Ȋ ȖȊȈȓȤȕȖȔ
ȡȐȚȒȍ ȗȘȖȉȣ ȎȍȕșȒȈȧ ȋȖȓȖȊȈ Ȋ ȒȖȒȖȠȕȐȒȍ ± ȊȗȘȈȊȖ
ȔȈșȚȍȘȈǷǭ
DzȐȖȚ ȌȍȘȍȊȖ ȉȘȖȕȏȈ șȚȍȒȓȖ ȏȖȓȖȟȍȕȐȍ ȐȕȒȘțșȚȈȞȐȧ
ȉȘȖȕȏȣ Ȑ ȓȧȗȐșȓȈȏțȘȐȚȈ ȔȖȕȚȐȘȖȊȒȈ ǸȈȏȔȍȘ ȒȐȖȚȈ
ȝșȔ
ǬȈȘșȚȊȍȕȕȈȧ ȕȈȌȗȐșȤ ȕȈ ȏȈȌȕȍȑ șȚȖȘȖȕȍ ȒȐȖȚȈ ȋȖȌȈ
ǨȊȋțșȚȈȋȖȌȕȧȖȉȘȈȏșȍȑȌȈȕȊȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȍȌȖȉȘȖȔțșȣȕț
ȐȐșȚȐȕȕȖȔțȝȘȐșȚȐȈȕȐȕțȉȈȘȖȕțǫȍȖȘȋȐȦǹȍȘȋȍȍȊȐȟțȜȖȕ
ǸȖȏȍȕȒȘȈȕȞțȖȚșȍȘȌȍȟȕȖȓȦȉȧȡȐȝȍȋȖȘȖȌȐȚȍȓȍȑǵȐȒȖȓȈȧȐ
ǷȘȈșȒȖȊȐȐǮțȘȊȧȘȈ
ǸȖșșȐȧǴȖșȒȊȈȋȋ
2 500/3 000 €
324
ART RUSSE
TAJAN - 107
TABLEAUX ET DESSINS
ǮǰǪǶǷǰǹȄ
TABLEAUX ET DESSINS DE PEINTRES RUSSES
PROVENANT D’UNE COLLECTION PARTICULIÈRE
DzǨǸǺǰǵȃǰǸǰǹǻǵDzǰǸǻǹǹDzǰǽǽǻǬǶǮǵǰDzǶǪǰǯǶǬǵǶǫǶǿǨǹǺǵǶǫǶ
ǹǶǩǸǨǵǰȇ
325 — Konstantin SAVITSKY
(1844-1905)
Paysanne russe à l’orée du bois. 1876
Huile sur toile. Située en bas à gauche : Paris.
Signée et datée en bas à droite K. Savitsky
1876 (en cyrillique).
46 x 38 cm
Légères restaurations.
ǹǨǪǰǾDzǰDZ
DzȖȕșȚȈȕȚȐȕ
ǨȗȖȓȓȖȕȖȊȐȟ
DzȘȍșȚȤȧȕȒȈ ȕȈ ȓȍșȕȖȑ ȖȗțȠȒȍ
ǽȖȓșȚȔȈșȓȖȝșȔ
ǹȓȍȊȈ ȊȕȐȏț3DULV ǹȗȘȈȊȈ ȊȕȐȏțDz
ǹȈȊȐȞȒȐȑȗȖȌȗȐșȤ ȉȣȓȈ ȕȈȕȍșȍȕȈ
ȌȊȈȎȌȣ
dzȍȋȒȈȧȘȍșȚȈȊȘȈȞȐȧ
6 000/8 000 €
TAJAN - 108
ART RUSSE
326 — Alexandre GOLOVINE (1863-1930)
Costume de musicien pour le ballet"Solveig"d’après
Grieg. 1922.
Papier, gouache, plume. Inscription à l’encre de Chine, en haut à
droite : "Solveig"2e acte. Musiciens, artistes. n° 54.
Monogrammé en bas à droite : A.G. (en russe).
32,8 x 24,2 cm
Alexandre Golovine proposa l’idée d’un ballet d’après la musique
de Grieg au chorégraphe Fedor Lopoukhov et le compositeur Boris
Assafiev. Le ballet fut mis en scène au Théâtre National d’opéra et
de danse (théâtre Mariinsky) à Petrograd en 1922 et reste jusqu’à
nos jours l’un des meilleurs ballets russes de l’époque soviétique.
Les projets de costumes et décors pour ce ballet marquent l’apogée
de l’œuvre théâtrale de l’artiste.
D’autres projets de costumes de Golovine pour ce même ballet se
trouvent actuellement au Musée théâtral national A. Bakhrouchine
à Moscou (certains sont reproduits dans l’album : POJARSKAIA,
(M.N.). Alexandre Golovine. Moscou, 1990, pp. 157-161).
ǫǶdzǶǪǰǵǨȓȍȒșȈȕȌȘȇȒȖȊȓȍȊȐȟ
ǴțȏȣȒȈȕȚ ȅșȒȐȏ ȒȖșȚȦȔȈ Ȍȓȧ șȞȍȕȣ șȊȈȌȤȉȣ Ȓ
ȉȈȓȍȚțǹȖȓȤȊȍȑȋdzȍȌȧȕȈȧȌȍȊȈȕȈȔțȏȣȒțȅǫȘȐȋȈ
ǩțȔȈȋȈȚțȠȤȋțȈȠȤȝșȔ
ǹȗȘȈȊȈ ȊȊȍȘȝțǹȖȓȤȊȍȑȋ Ȗȑ ȈȒȚ ǴțȏȣȒȈȕȚȣ ȈȘȚȐșȚȣ ȹǴȖȕȖȋȘȈȔȔȈșȗȘȈȊȈȊȕȐȏțǨǫ
ǮȐȊȖȗȐșȕȣȍ ȘȈȉȖȚȣ ǨǫȖȓȖȊȐȕȈ șȖȊȘȍȔȍȕȕȐȒȐ ȗȖȘȖȦ
ȝȈȘȈȒȚȍȘȐȏȖȊȈȓȐ ȒȈȒȔțȏȣȒț Ȍȓȧ ȋȓȈȏ ǵȍțȌȐȊȐȚȍȓȤȕȖ
ȗȖȥȚȖȔț ȟȚȖ ȐȔȍȕȕȖ ȍȔț ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȓȈ ȐȌȍȧ șȖȏȌȈȕȐȧ
ȉȈȓȍȚȈǹȖȓȤȊȍȑȋȕȈ ȔțȏȣȒț ȅǫȘȐȋȈ Ȓ ȌȘȈȔȈȚȐȟȍșȒȖȑ ȗȖȥȔȍ
ǫǰȉșȍȕȈǷȍȘ ǫȦȕȚ ǩȈȓȍȚ ȉȣȓ ȗȖșȚȈȊȓȍȕ ǴȈȘȐȐȕșȒȐȔ
ȚȍȈȚȘȖȔ Ȋ ȋȖȌț ǺȊȖȘȟȍșȒȐȑ șȖȦȏ ǫȖȓȖȊȐȕȈ ǼdzȖȗțȝȐȕȈ Ȑ
ǩǨșȈȜȤȍȊȈȊȣȏȊȈȓȒȎȐȏȕȐȖȌȐȕȐȏȓțȟȠȐȝȉȈȓȍȚȕȣȝșȗȍȒȚȈȒȓȍȑ
șȖȊȍȚșȒȖȋȖ ȗȍȘȐȖȌȈ Ǫ ȕȈșȚȖȧȡȍȍ ȊȘȍȔȧ ȉȖȓȤȠȐȕșȚȊȖ ȥșȒȐȏȖȊ
ȒȖșȚȦȔȖȊ Ȑ ȌȍȒȖȘȈȞȐȑ ǫȖȓȖȊȐȕȈ Ȓ ȥȚȖȔț șȗȍȒȚȈȒȓȦ ȝȘȈȕȧȚșȧ
Ȋ ȜȖȕȌȈȝ ǺȍȈȚȘȈȓȤȕȖȋȖ Ȕțȏȍȧ ȐȔ ǨǨǩȈȝȘțȠȐȕȈ Ȋ ǴȖșȒȊȍ
ǸȈȉȖȚȣ ǫȖȓȖȊȐȕȈ Ȍȓȧ ȉȈȓȍȚȈǹȖȓȤȊȍȑȋ ȉȍșșȗȖȘȕȖ ȖȌȕȈ Ȑȏ
ȊȍȘȠȐȕȚȊȖȘȟȍșȚȊȈȝțȌȖȎȕȐȒȈ
ǹȔ ǷȖȎȈȘșȒȈȧ Ǵǵ ǨȓȍȒșȈȕȌȘ ǫȖȓȖȊȐȕ ǷțȚȤ ȝțȌȖȎȕȐȒȈ
ǽțȌȖȎȕȐȒȐȊȘȍȔȧ>ǨȓȤȉȖȔ@ǴǹȖȊȝțȌȖȎȕȐȒ&
8 000/10 000 €
ART RUSSE
TAJAN - 109
327 — Philipe MALIAVINE (1869-1940)
Jeune fille au foulard. Années 1910
Crayons noir et de couleurs, sur papier. Monogrammé en bas à gauche Ph.M. (en russe).
Signé en bas à droite au crayon noir : Ph. Maliavine.
28,5 x 18,5 cm
ǴǨdzȇǪǰǵǼȐȓȐȗȗǨȕȌȘȍȍȊȐȟ
ǬȍȊțȠȒȈȊȗȓȈȚȒȍȍȋȋ
ǩțȔȈȋȈȒȈȘȈȕȌȈȠȝșȔ
ǹȓȍȊȈȊȕȐȏțǼǴǹȗȘȈȊȈȊȕȐȏț3K0DOLDYLQH
800/1 000 €
328 — Maximilian VOLOCHINE (1877-1932)
Paysage de Crimée. 1916-1917 (?)
Aquarelle sur papier. Sans signature.
30,9 x 37,7 cm
Il est fort probable que cette aquarelle soit extraite d’un album de l’artiste (car il ne
laissait sans signature que les dessins dans les albums).
Nous remercions Mme E. Zhoukova (Galerie Tretiakov, Moscou) et M. E. Zharkov
(Koktebel, Crimée) pour leurs renseignements fort précieux sur ce dessin de Volochine.
327
ǪǶdzǶȀǰǵǴȈȒșȐȔȐȓȐȈȕǨȓȍȒșȈȕȌȘȖȊȐȟ
DzȘȣȔșȒȐȑȗȍȑȏȈȎǪȚȖȘȗȖȓȝȋȋ
ǩțȔȈȋȈȈȒȊȈȘȍȓȤȝșȔǩȍȏȗȖȌȗȐșȐ
ǪȍȘȖȧȚȕȍȑ ȊșȍȋȖ ȌȈȕȕȈȧ ȘȈȉȖȚȈ ± ȓȐșȚ Ȑȏ ȈȓȤȉȖȔȈ ȈȒȊȈȘȍȓȍȑ ǴǪȖȓȖȠȐȕȈ
ȚȖȓȤȒȖșȊȖȐȘȐșțȕȒȐȊȈȓȤȉȖȔȈȝȖȕȕȍȐȔȍȓȗȘȐȊȣȟȒȐȗȖȌȗȐșȣȊȈȚȤ
ǹȖșȚȈȊȐȚȍȓȤ ȒȈȚȈȓȖȋȈ ȊȣȘȈȎȈȍȚ ȐșȒȘȍȕȕȦȦ ȉȓȈȋȖȌȈȘȕȖșȚȤ ȋȎȍ
ǭǴǮțȒȖȊȖȑǺȘȍȚȤȧȒȖȊșȒȈȧȋȈȓȍȘȍȧȐȋȕțǭǰǮȈȘȒȖȊțDzȖȒȚȍȉȍȓȤDzȘȣȔ
ȏȈȐȝȞȍȕȕȣȍȒȖȕșțȓȤȚȈȞȐȐȒȈșȈȚȍȓȤȕȖȥȚȖȑȘȈȉȖȚȣǴǪȖȓȖȠȐȕȈ
3 000/4 000 €
328
TAJAN - 110
ART RUSSE
329 — Mikhaïl LARIONOV (1881-1964)
Projet de costume de danseuse pour le ballet "Port-Saïd" de
Sergeï Prokofiev. 1932.
Chorégraphie de Serge Lifar. Théâtre d’Opéra de Paris. Costumes et décors
de Nathalie Gontcharova et Mikhaïl Larionov.
Encre de Chine sur papier. Monogramme en bas à droite de
M. Larionov : m.L. 28,1 x 22,1cm
Le dessin est reproduit dans l’album de Waldemar Georges"Larionov", Paris,
La bibliothèque des arts, 1966, p. 100.
dzǨǸǰǶǵǶǪǴȐȝȈȐȓǼȨȌȖȘȖȊȐȟ
ǺȈȕȞȖȊȡȐȞȈ ȅșȒȐȏ ȒȖșȚȦȔȈ Ȓ ȉȈȓȍȚțǷȖȘȚǹȈȐȌȕȈ
ȔțȏȣȒțǹǷȘȖȒȖȜȤȍȊȈ
ǩțȔȈȋȈȚțȠȤȝșȔ
ǹȗȘȈȊȈȊȕȐȏțȔȖȕȖȋȘȈȔȔȈȝțȌȖȎȕȐȒȈP/
ǩȈȓȍȚȉȣȓȗȖșȚȈȊȓȍȕǷȈȘȐȎșȒȐȔȖȗȍȘȕȣȔȚȍȈȚȘȖȔȊȌȍȒȖȘȈȞȐȧȝ
ǵǫȖȕȟȈȘȖȊȖȑȐǴdzȈȘȐȖȕȖȊȈȊȋȖȌțǨȊȚȖȘȖȔȝȖȘȍȖȋȘȈȜȐȐ
ȊȣșȚțȗȐȓǹdzȐȜȈȘȤ
ǸȈȉȖȚȈȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȈȊȐȏȌȈȕȐȐ*HRUJHV:DOGHPDU/DULRQRY
3DULV/DELEOLRWKqTXHGHVDUWV3ȥȒȏȗȘȐȓȈȋȈȍȚșȧ
1 500/2 000 €
330 — Maximilian VOLOCHINE (1877-1932)
Paysage de Crimée. 1923
Aquarelle sur papier. Signé et daté en bas à droite : Maximilian Vilochine
1923 (en russe). 15,7 x 21,5 cm
ǪǶdzǶȀǰǵǴȈȒșȐȔȐȓȐȈȕǨȓȍȒșȈȕȌȘȖȊȐȟ
DzȘȣȔșȒȐȑȗȍȑȏȈȎ
ǩțȔȈȋȈ ȈȒȊȈȘȍȓȤ ȝ șȔ ǹȗȘȈȊȈ ȊȕȐȏțǴȈȒșȐȔȐȓȐȈȕ
ǪȖȓȖȠȐȕ
329
5 000/6 000 €
330
ART RUSSE
TAJAN - 111
331 — Boris BILINSKY (1890-1948)
Projet de costume de ballet. Années 1930
Gouache, crayons sur papier. Monogrammé en bas à droite : B.B. (en
cyrillique). 25,6 x 19,8 cm
331
ǩǰdzǰǵǹDzǰDZ ǩȖȘȐș DzȖȕșȚȈȕȚȐȕȖȊȐȟ ȅșȒȐȏȉȈȓȍȚȕȖȋȖȒȖșȚȦȔȈȍȋȋ
ǩțȔȈȋȈȒȈȘȈȕȌȈȠȋțȈȠȤȝșȔ
ǴȖȕȖȋȘȈȔȔȈșȗȘȈȊȈȊȕȐȏțǩǩ
ǪȣȝȖȌȍȞ Ȑȏ șȍȔȤȐ ȗȖȓȤșȒȐȝ ȈȘȐșȚȖȒȘȈȚȖȊ ǩȖȘȐș
ǩȐȓȐȕșȒȐȑ ȘȖȌȐȓșȧ Ȋ șȍȔȤȍ ȕȈȟȈȓȤȕȐȒȈ ȋȈȘȕȐȏȖȕȈ
ȋȍȕȍȘȈȓȈȘțșșȒȖȑȈȘȔȐȐǪȖȒȖȕȟȐȓȒȈȌȍȚșȒȐȑȒȖȘȗțș
ȊǶȌȍșșȍȗȖșȓȍȟȍȋȖțȟȐȓșȧȕȈȜȐȏȐȒȖȔȈȚȍȔȈȚȐȟȍșȒȖȔ
ȜȈȒțȓȤȚȍȚȍ ǵȖȊȖȘȖșșȐȑșȒȖȋȖ țȕȐȊȍȘșȐȚȍȚȈ Ǫ ȋȖȌț ȒȖȋȌȈ ȉȍȓȈȧ ȈȘȔȐȧ ȉȣȓȈ ȘȈȏȋȘȖȔȓȍȕȈ Ȉ ȖȚȍȞ
ȘȈșșȚȘȍȓȧȕǩȖȘȐșșȖșȊȖȍȑȔȈȚȍȘȤȦȐȚȘȍȔȧșȍșȚȘȈȔȐ
țȍȝȈȓ ȟȍȘȍȏ DzȖȕșȚȈȕȚȐȕȖȗȖȓȤ Ȋ ǰȚȈȓȐȦ Ȉ ȗȖȏȎȍ
ȗȍȘȍȉȘȈȓșȧ Ȋ ǩȍȘȓȐȕ Ǫ ǫȍȘȔȈȕȐȐ ȐȏțȟȈȓ ȘȍȎȐșșțȘț
Ȑ șȞȍȕȖȋȘȈȜȐȦ ȘȈȉȖȚȈȓ ȌȍȒȖȘȈȚȖȘȖȔ Ȋ ȚȍȈȚȘȍ
ȒȈȉȈȘȍǹȐȕȧȧ ȗȚȐȞȈ'HU %ODXH 9RJHO țȟȈșȚȊȖȊȈȓ Ȋ
ȊȣșȚȈȊȒȍ ȘțșșȒȐȝ ȥȔȐȋȘȈȕȚȖȊ ȖȘȋȈȕȐȏȖȊȈȕȕȖȑ <0&$
Ȋ ȒȈȜȍ$EED]LD DP .QLHȊ ȋȖȌț Ǫ ȗȖșȍȓȐȓșȧ
Ȋ ǷȈȘȐȎȍ ȋȌȍ ȗȖȌȘțȎȐȓșȧ ș ǹǴdzȐșșȐȔȖȔ dzǯȈȒȖȔ
Ȑ ǰȇǩȐȓȐȉȐȕȣȔ ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȓșȧ ș dzȤȊȖȔ ǩȈȒșȚȖȔ
ȒȖȚȖȘȣȑ ȖȒȈȏȈȓ ȕȈ ȔȖȓȖȌȖȋȖ ȝțȌȖȎȕȐȒȈ ȉȖȓȤȠȖȍ
ȊȓȐȧȕȐȍ ǩȘȈȓ țȘȖȒȐ ȎȐȊȖȗȐșȐ ț ǹȆǹțȌȍȑȒȐȕȈ
Ȑ ǩǬǫȘȐȋȖȘȤȍȊȈ ǶșȕȖȊȕȖȑ ȘȈȉȖȚȖȑ ǩȐȓȐȕșȒȖȋȖ
ȒȈȒ ȝțȌȖȎȕȐȒȈ șȚȈȓȈ ȘȈȉȖȚȈ Ȍȓȧ ȒȐȕȖ șȖȏȌȈȊȈȓ
ȌȍȒȖȘȈȞȐȐ ȒȖșȚȦȔȣ Ȑ ȈȜȐȠȐ Ǫ ȔȈȍ ȖșȕȖȊȈȓ
șȊȖȦ șȖȉșȚȊȍȕȕțȦ ȒȖȔȗȈȕȐȦ ȒȐȕȍȔȈȚȖȋȘȈȜȐȟȍșȒȖȑ
ȘȍȒȓȈȔȣǨȓȉȖȘȐșǪȣșȚȈȊȓȧȓșȧȊȗȈȘȐȎșȒȖȔǶșȍȕȕȍȔ
șȈȓȖȕȍ Ȋ Ȑ ȋȖȌȈȝ țȟȈșȚȊȖȊȈȓ Ȋ ǪȣșȚȈȊȒȍ
ȘțșșȒȖȋȖ ȐșȒțșșȚȊȈ Ȋ dzȖȕȌȖȕȍ%HOJUDYH 6TXDUH
Ǫ ȘȈșȗȐșȈȓ ȗȈȘȐȎșȒȖȍ ȈȘȚȒȈȜȍȀȍȝȍȘȍȏȈȌȈ
Ǫ ȗȘȐȕȐȔȈȓ țȟȈșȚȐȍ ȊȖ ǪșȍȔȐȘȕȖȑ ȊȣșȚȈȊȒȍ Ȋ
ǷȈȘȐȎȍȐȗȖȓțȟȐȓǯȖȓȖȚțȦȔȍȌȈȓȤǽțȌȖȎȕȐȒțȔȍȘȊ
DzȈȚȈȕȐȐǰȚȈȓȐȧȊȋ
500/600 €
332 — Anatoly ZVEREV (1931-1986)
Portrait de jeune femme. 1977
Aquarelle sur papier. Monogrammé en haut : AZ (en cyrillique).
50 x 40 cm
Bibliograhie : Antaloly Zverev. Painting. Drawing. Moscou, P.S., 1991.
ǯǪǭǸǭǪǨȕȈȚȖȓȐȑǺȐȔȖȜȍȍȊȐȟ
ǷȖȘȚȘȍȚȌȍȊțȠȒȐ
ǩțȔȈȋȈȈȒȊȈȘȍȓȤȝșȔ
ǴȖȕȖȋȘȈȔȔȈȝțȌȖȎȕȐȒȈȊȊȍȘȝțǨǯ
ǹȔǨȕȈȚȖȓȐȑǯȊȍȘȍȊǮȐȊȖȗȐșȤȋȘȈȜȐȒȈǴ36
1 500/2 000 €
332
TAJAN - 112
ART RUSSE
333 — Ivan NIKITINE (1680-1742) (d’après)
Portrait du baron Sergueï Grigorievitch Stroganoff (1707-1756).
Probablement du XIXe siècle.
Crayon, aquarelle sur carton. Encadré sous verre. Étiquette au revers avec
inscription en russe identifiant le personnage.
14 x 10 cm (à vue ovale).
Notre portrait est une belle copie de l’original par Ivan Nikitine, le peintre russe
le plus doué du temps de Pierre le Grand, qui se trouve actuellement au Musée
National Russe à Saint-Pétersbourg. Passionné d’art, baron Stroganoff dépensa
des sommes considérables pour l’acquisition d’œuvres d’art, et amorça les
bases d’une galerie de peintures exposées dans son somptueux palais sur la
perspective Nevski.
ǵǰDzǰǺǰǵǰȊȈȕǵȐȒȐȚȐȟȖȒȖȓȖ²ȕȍȘȈȕȍȍ
DzȖȗȐȧȕȍȐȏȊȍșȚȕȖȋȖȝțȌȖȎȕȐȒȈ;,;ȊȍȒȈ
ǷȖȘȚȘȍȚ ȉȈȘȖȕȈ ǹȍȘȋȍȧ ǫȘȐȋȖȘȤȍȊȐȟȈ ǹȚȘȖȋȈȕȖȊȈ DzȈȘȚȖȕ ȋȘȈȜȐȚȕȣȑ ȒȈȘȈȕȌȈȠ ȈȒȊȈȘȍȓȤ ȝ șȔ ȖȊȈȓ Ȋ șȊȍȚț
Ǫ șȚȈȘȐȕȕȖȑ ȘȈȔȍ ȝ șȔ ǵȈ ȖȉȖȘȖȚȍ ȟȍȘȕȐȓȤȕȈȧ ȕȈȌȗȐșȤ Ȋ
șȚȈȘȖȑ ȖȘȜȖȋȘȈȜȐȐǩȈȘȖȕ ǹȍȘȋȍȑ ǫȘȐȋȖȘȤȍȊȐȟ ǹȚȘȖȋȈȕȖȊ ǵȈȠȗȖȘȚȘȍȚ±ȒȖȗȐȧșȖȏȕȈȔȍȕȐȚȖȑȒȈȘȚȐȕȣǰǵǵȐȒȐȚȐȕȈ
ȋȖȌȈ ȕȈȝȖȌȧȡȍȑșȧ Ȋ ǫȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȖȔ ǸțșșȒȖȔ Ȕțȏȍȍ Ȋ ǹȈȕȒȚ
ǷȍȚȍȘȉțȘȋȍ ǵȈ ȗȖȘȚȘȍȚȍ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕ ȓȍȚȕȐȑ ȦȕȖȠȈ ȒȖȚȖȘȖȋȖ
ȊȗȍȘȍȌȐȎȌȍȚțșȗȍȠȕȈȧȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȈȧȐȊȖȍȕȕȈȧșȓțȎȉȈ
Ƕȕ ȖȌȍȚ Ȋ ȟȍȘȕȣȍ ȓȈȚȣ ȐȏȗȖȌ ȒȖȚȖȘȣȝ ȊȐȌȕȣ ȉȍȓȣȍ ȘțȉȈȠȒȈ Ȑ
Ƞȍȑȕȣȑ ȗȓȈȚȖȒ Ȑ ȗȘȍȌșȚȈȍȚ ȒȈȒ șȊȍȚșȒȐȑ ȕȍȔȕȖȋȖ ȎȍȔȈȕȕȣȑ
ȒȈȊȈȓȍȘ ȏȈȊȐȌȕȣȑ ȎȍȕȐȝ ȎȍȓȈȕȕȣȑ ȗȖșȍȚȐȚȍȓȤ ȗȍȚȘȖȊșȒȐȝ
ȈșșȈȔȉȓȍȑ
ǹȚȘȖȋȈȕȖȊ ǹȍȘȋȍȑ ǫȘȐȋȖȘȤȍȊȐȟ ² ȔȓȈȌȠȐȑ șȣȕ
șȖȓȍȗȘȖȔȣȠȓȍȕȕȐȒȈȐȔȍȕȐȚȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈǫ Ǭ ǹȚȘȖȋȈȕȖȊȈ Ȑ
ȍȋȖȊȚȖȘȖȑȎȍȕȣǴȈȘȐȐȇȒȖȊȓȍȊȕȣțȘȖȎȌȍȕȕȖȑǵȖȊȖșȐȓȤȞȍȊȖȑ
ǹ ȋȖȌȈ ² ȉȈȘȖȕ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȣȑ ȒȈȔȍȘȋȍȘ ȋȍȕȍȘȈȓ
ȓȍȑȚȍȕȈȕȚǪȓȈȌȍȓȍȞȌȊȖȘȞȈȊǷȍȚȍȘȉțȘȋȍȕȈǵȍȊșȒȖȔȗȘȖșȗȍȒȚȍ
ȗȖșȚȘȖȍȕȕȖȋȖ Ǽǩ ǸȈșȚȘȍȓȓȐ DzȖȓȓȍȒȞȐȖȕȍȘ ȖșȕȖȊȈȚȍȓȤ
ǹȚȘȖȋȈȕȖȊșȒȖȑ ȒȈȘȚȐȕȕȖȑ ȋȈȓȍȘȍȐ ǩȣȓ ȎȍȕȈȚ ș ȕȈ ǹ
Dz ǵȈȘȣȠȒȐȕȖȑ ǶȚȍȞ ȋȘȈȜȈ Ǩǹ ǹȚȘȖȋȈȕȖȊȈ ȗȘȍȏȐȌȍȕȚȈ
ǰȔȗȍȘȈȚȖȘșȒȖȑǨȒȈȌȍȔȐȐȝțȌȖȎȍșȚȊ
333
1 500/2 000 €
334 — ANONYME
Portrait du hiérodiacre Dionys. 1852.
Huile sur panneau (?). Étiquette au dos avec inscription manuscrite de
l’époque :"Portrait du hiérodiacre Dionys <…> / à Moscou, 1852 janvier 24"(en
cyrillique).
43 x 35 cm.
ǵȍȐȏȊȍșȚȕȣȑȝțȌȖȎȕȐȒ
ǷȖȚȘȍȚȐȍȘȖȌȐȈȒȖȕȈ
ǽȖȓșȚȕȈȒȓȍȍȕȕȣȑȕȈȒȈȘȚȖȕ"ȔȈșȓȖȝșȔ
ǵȈȖȉȖȘȖȚȕȖȑșȚȖȘȖȕȍȕȈȒȓȍȑȒȈșȘțȒȖȗȐșȕȖȑȏȈȗȐșȤȦȖȘȍȠȒȖȊȣȍ
ȟȍȘȕȐȓȈǷȖȘȚȘȍȚȐȍȘȖȌȐȈȒȖȕȈǬȐȖȕȐșȐȧȕȍȘȈȏȘȟ!ǪǴȖșȒȊȍ
ȋȖȌțȧȕȊȈȘȤ
ǪșȚȈȘȐȕȕȖȑȘȈȔȍ
600/800 €
334
ART RUSSE
TAJAN - 113
335
335 — Grigori SEDOV (1836-1886) (suiveur de)
Tsar Ivan le Terrible admirant sa femme Vassilissa
Melentievna. Probablement fin du XIXe-début du
XXe siècle.
Huile sur panneau.
Signature apocryphe en bas à gauche : G. Sedov 1876 (en
russe).
33,5 x 24,5 cm
ǹǭǬǶǪǫȘȐȋȖȘȐȑǹȍȔȍȕȖȊȐȟ
DzȖȗȐȧ ȕȍȐȏȊȍșȚȕȖȋȖ ȝțȌȖȎȕȐȒȈ ;,;ȕȈȟ ;;
ȊȍȒȈ
ǾȈȘȤ ǰȖȈȕȕ ǫȘȖȏȕȣȑ ȓȦȉțȍȚșȧ ȕȈ ǪȈșȐȓȐșț
ǴȍȓȍȕȚȤȍȊȕț
ǬȍȘȍȊȖȔȈșȓȖ[șȔ
ǹȓȍȊȈȊȕȐȏțǫǹȍȌȖȊ
1 200/1 500 €
336
336 — ANONYME
Pavillon du Commissaire Impérial de Russie à l’Exposition
universelle de 1867.
Encre de chine, aquarelle. 45 x 30 cm.
Encadré sous verre.
ǵȍȐȏȊȍșȚȕȣȑȝțȌȖȎȕȐȒ
ǷȘȖȍȒȚ ȌȖȔȐȒȈȗȈȊȐȓȤȖȕȈ ȒȖȔȐșșȈȘȈ ǸțșșȒȖȋȖ ȖȚȌȍȓȈ ȕȈ
ǪșȍȔȐȘȕȖȑȊȣșȚȈȊȒȍȊǷȈȘȐȎȍȊȋȖȌț
ǩțȔȈȋȈȈȒȊȈȘȍȓȤȟȍȘȕȐȓȈȝșȔǪȘȈȔȍȗȖȌșȚȍȒȓȖȔǸȐșțȕȖȒ
ȕȈȌȗȐșȈȕȗȖȜȘȈȕȞțȏșȒȐ
ǪșȍȔȐȘȕȈȧ ȊȣșȚȈȊȒȈ ȉȣȓȈ ȖȚȒȘȣȚȈ ȈȗȘȍȓȧ ȋ ȜȘȈȕȞțȏșȒȐȔ
ȐȔȗȍȘȈȚȖȘȖȔ ǵȈȗȖȓȍȖȕȖȔ ,,, ǵȈȟȐȕȈȧ ș ȥȚȖȑ ȊȣșȚȈȊȒȐ șȊȖȐ
ȥȒșȗȖȏȐȞȐȐ șȚȘȈȕȣțȟȈșȚȕȐȞȣ șȚȈȓȐ ȘȈȏȔȍȡȈȚȤ Ȋ șȗȍȞȐȈȓȤȕȖ
ȗȖșȚȘȖȍȕȕȣȝ ȐȔȐ ȕȈȞȐȖȕȈȓȤȕȣȝ ȗȈȊȐȓȤȖȕȈȝ ǷȖșȓȍ ȗȖȧȊȓȍȕȐȧ ȗȍȘȊȣȝ
ȖȚȍȟȍșȚȊȍȕȕȣȝ ȗȖșȚȘȖȍȒ Ȋ ǷȈȘȐȎȍ ȒȖȔȐșșȈȘ ȘțșșȒȖȋȖ ȖȚȌȍȓȈ Ǫǫ
ȀȊȈȘȞȗȐșȈȓǾȐȊȐȓȐȏȖȊȈȕȕȈȧǼȘȈȕȞȐȧțȌȐȊȐȓȈșȤȟȚȖțȊȈȘȊȈȘȖȊȍșȚȤ
șȚȐȓȤȌȈȗȘȐȚȖȔȍȡȍȖȘȐȋȐȕȈȓȤȕȣȑȐȔȕȖȎȍșȚȊȖȗțȉȓȐȒȐȗȖșȚȖȧȕȕȖ
ȚȖȓȟȍȚșȧȗȍȘȍȌȘțșșȒȐȔȐȐȏȉȈȔȐȒȖȚȖȘȣȍȊȗȈȘȒȍȘțșșȒȖȋȖȖȚȌȍȓȈ
400/600 €
337 — Alexandre ROUSSANOV (actif à la fin
du XIXe siècle)
Bûcherons à l’orée du bois. Fin du XIXe siècle.
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
25 x 46 cm
ǸǻǹǨǵǶǪǨȓȍȒșȈȕȌȘ
ǬȘȖȊȖșȍȒȐǷȘȐȉȒȖȕ;,;Ȋ
ǽȖȓșȚȔȈșȓȖȝșȔ
ǷȖȌȗȐșȤșȓȍȊȈȊȕȐȏț
1 200/1 500 €
337
TAJAN - 114
ART RUSSE
338 — Wladimir PETROFF (actif vers 1920-1930)
Intérieur de la basilique Sainte-Sophie à Constantinople.
1927
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche, située en bas à droite.
49 x 33 cm
ǷǭǺǸǶǪǪȓȈȌȐȔȐȘ
ǪșȖȉȖȘȍǹȊȧȚȖȑǹȖȜȐȐȊDzȖȕșȚȈȕȚȐȕȖȗȖȓȍ
ǽȖȓșȚȔȈșȓȖȟșȔ
ǹȓȍȊȈȊȕȐȏț:3HWUR̆ǹȗȘȈȊȈȊȕȐȏț6WH6RSKLH
3 000/3 500 €
338
339 — Nicolas MILLIOTI (1864-1972)
Portrait de femme. 1929
Huile sur carton.
Localisé, signé et daté en bas à droite : Paris / Milliotti / 29.
54,5 x 46 cm
ǴǰdzǰǶǺǰǵȐȒȖȓȈȑǬȔȐȚȘȐȍȊȐȟ
ǷȖȘȚȘȍȚȕȍȐȏȊȍșȚȕȖȑ
DzȈȘȚȖȕȔȈșȓȖȝșȔ
ǹȗȘȈȊȈȊȕȐȏț3DULV0LOOLRWWL
3 000/4 000 €
339
ART RUSSE
TAJAN - 115
340
341
340 — Mlle LEVTCHENKO, (signé)
341 — Konstantin TCHITCHAGOFF (1849-1903)
La Roque. Vue d’une datcha. 1867
Aquarelle sur papier. 29 x 22 cm
Localisé et daté en bas à gauche :"La Roque 20 août 1867"(en russe).
Signature (?) au dos :"Mlle de Levtchenko". Encadré sous verre.
Soldat russe à cheval. Fin du XIXe-début du XXe siècle.
Encre de Chine sur papier. Signé en bas à gauche. 28 x 18 cm
Au dos, une étude au crayon représente le même soldat avec une
demoiselle.
dzǭǪǿǭǵDzǶȋȖȌȣȎȐȏȕȐȕȍȐȏȊȍșȚȕȣ
ǸțșșȒȈȧȌȈȟȈȊdzȈȘȖȒȍ
ǩțȔȈȋȈȋȘȈȜȐȚȕȣȑȒȈȘȈȕȌȈȠȈȒȊȈȘȍȓȤȟșȔ
ǹȓȍȊȈȊȕȐȏțdzȈȘȖȒȢȈȊȋțșȚȈșȍȕȚȧȉȘȧ
ǷȖȌȗȐșȤ"ȕȈȖȉȖȘȖȚȍ
ǿǰǿǨǫǶǪDzȖȕșȚȈȕȚȐȕǵȐȒȖȓȈȍȊȐȟ
DzȖȕȕȣȑșȖȓȌȈȚǷȘȐȉȒȖȕ;,;Ȋ
ǩțȔȈȋȈȚțȠȤȝșȔ
ǷȖȌȗȐșȤșȗȘȈȊȈȊȕȐȏțǪȘȈȔȍȘȖȌșȚȍȒȓȖȔ
ǵȈ ȖȉȖȘȖȚȍ ȒȈȘȈȕȌȈȠȕȣȑ ȕȈȉȘȖșȖȒ ǺȖȚ Ȏȍ șȖȓȌȈȚ Ȑ
ȉȈȘȣȠȕȧȝșȔ
500/600 €
400/500 €
342 — Anna BLASCHKE
(active vers 1900-1910)
Vue de la forteresse Pierre-et-Paul à
Saint-Pétersbourg. Vers 1910.
Gouache. 9 x 20 cm (à vue)
Signé en bas à droite. Encadré sous verre.
342
ǩdzǨȀDzǭǨȕȕȈȅȌțȈȘȌȖȊȕȈȋȖȌȣ
ȎȐȏȕȐȕȍȐȏȊȍșȚȕȣ
ǪȐȌǷȍȚȘȖȗȈȊȓȖȊȒȐȍȋȋ
ǫțȈȠȤȝșȔ
ǹȗȘȈȊȈ
ȊȕȐȏțǨǩȓȈȠȒȍ
ǸȈȔȈ
șȚȍȒȓȖȗȈșȗȈȘȚț
1 000/1 200 €
TAJAN - 116
ART RUSSE
343 — Arnold LAKHOVSKY (1880-1937)
Une rue à Pskov en hiver. 1920-1930.
Huile sur panneau. Signé en bas à gauche : Arnold
Lakhovsky.
Diverses étiquettes au dos, dont une qui mentionne
l’artiste et le titre ("En province") et également
l’instruction de mettre le tableau sous verre (en
russe).
54x 46 cm
Notre tableau est sans doute conçu comme pendant à
une vue d’été du même quartier de Pskov réalisé par
Lakhovsky.
dzǨǽǶǪǹDzǰDZ ǨȘȕȖȓȤȌ ǩȖȘȐșȖȊȐȟ
ǻȓȐȞȈȊȖǷșȒȖȊȍȍȋȋ
DzȈȘȚȖȕȔȈșȓȖ
ǷȖȌȗȐșȤșȓȍȊȈȊȕȐȏț
ǵȈ ȖȉȖȘȖȚȍ ȕȈȒȓȍȑȒȈ ș ȕȈȌȗȐșȤȦ Ȋ
șȚȈȘȖȑ ȖȘȜȖȋȘȈȜȐȐdzȈȝȖȊșȒȐȑ ǨȘȕȖȓȤȌ
ǩȖȘȐșȖȊȐȟ
ǷȘȖȊȐȕȞȐȧ
ǷȘȖȠț
ȗȖșȚȈȊȤȚȍȗȖȌșȚȍȒȓȖ
ǪȗȖȓȕȍ ȊȍȘȖȧȚȕȖ ȟȚȖ ȕȈȠȈ ȒȈȘȚȐȕȈ
ȏȈȌțȔȣȊȈȓȈșȤ ȝțȌȖȎȕȐȒȖȔ Ȋ ȒȈȟȍșȚȊȍ
ȗȈȕȌȈȕȈ Ȓ ȚȈȒȖȔț Ȏȍ ȊȐȌț ǷșȒȖȊșȒȖȑ
țȓȖȟȒȐȊȓȍȚȕȦȦȗȖȘț
3 000/4 000 €
343
Cf. : Christie’s, vente du 24 avril 2006, Russian Paintings
and Works of Art, Lot 138.
344 — V. MAKOVSKY (signé)
Une maison en Bretagne. 1930
Gouache sur papier. Localisé et signé en bas à
gauche : V. Makovsky / Izieti (?) / 1930.
25 x 33 cm (à vue)
ǴǨDzǶǪǹDzǰDZ Ǫ ȌȈȚȣ ȎȐȏȕȐ
ȕȍȐȏȊȍșȚȕȣ
ǬȖȔȊǩȘȍȚȈȕȐ
ǫțȈȠȤȝșȔ
ǹȓȍȊȈ ȊȕȐȏț9 0DNRYVN\ ,]LHWL " 400/500 €
344
ART RUSSE
TAJAN - 117
345 — George POGEDAEFF (1894-1977)
Une allée ensoleillée. Années 1930.
Huile sur carton. Signé en bas à gauche : George de
Pogédaeff.
24 x 33 cm
Provenance :
Georges de Plagny, directeur du camp russe Plage et
Coline à la Favière.
ǷǶǮǭǬǨǭǪ ǫȍȖȘȋȐȑ ȕȈșȚ ȜȈȔ Ȑ ȐȔȧ
ǷȖȎȐȌȈȍȊ ǫȘȐȋȖȘȐȑ ǨȕȈȚȖȓȤȍȊȐȟ
ǨȓȓȍȧȊșȖȓȕȍȟȕȣȑȌȍȕȤȍȋȋ
DzȈȘȚȖȕȔȈșȓȖȝșȔ
ǹȓȍȊȈȊȕȐȏț*HRUJHGH3RJpGDH̆
ǷȘȖȊȍȕȈȕșȐȏșȍȔȤȐȏȕȈȒȖȔȣȝȝțȌȖȎȕȐȒȈ
500/800 €
345
346 — Dimitri Semenovitch STELLETSKY
(1875-1947)
Saint Alexandre Nevski. Vers 1930.
Gouache sur papier. Signé en bas à droite.
29 x 29,2 cm (en losange).
Encadré sous verre.
Cette étude fut probablement réalisée par l’artiste
spécialement pour l’association des scouts russes
les Vitiazi, dont l’enseigne officielle portait une image
du saint Alexandre très semblable à celle que nous
présentons.
ǹǺǭdzdzǭǾDzǰDZ ǬȔȐȚȘȐȑ ǹȍȔȍȕȖȊȐȟ
ǹȊȧȚȣȑǨȓȍȒșȈȕȌȘȒȕȧȏȤǵȍȊșȒȐȑ
ȍȋȋ
ǩțȔȈȋȈ ȒȈȘȈȕȌȈȠ ȋțȈȠȤ ȝ șȔ ȘȖȔȉ
ǷȖȌȗȐșȤ șȗȘȈȊȈ ȊȕȐȏțǬȔ ǹȚȍȓȓȍȞȒȐȑ Ǫ
ȘȈȔȍȗȖȌșȚȍȒȓȖȔ
ǪȗȖȓȕȍ ȊȍȘȖȧȚȕȖ ȟȚȖ ȌȈȕȕȣȑ ȥȚȦȌ
ȉȣȓ șȖȏȌȈȕ ȝțȌȖȎȕȐȒȖȔ șȗȍȞȐȈȓȤȕȖ Ȍȓȧ
ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐǸțșșȒȐȝ ȊȐȚȧȏȍȑ ȖșȕȖȊȈȕȕȖȑ
ǵǼ ǼȍȌȖȘȖȊȣȔ ǪȖ ȊșȧȒȖȔ șȓțȟȈȍ ȕȈ
ȖȉȓȖȎȒȍ ȗȈȔȧȚȒȐǪȐȚȧȏȍȑǷȈȘȐȎ ȋȐȏȖȉȘȈȎȍȕȈȕȈȓȖȋȐȟȕȣȑȖȉȘȈȏșȊȧȚȖȋȖȊ
ȔȍȌȈȓȤȖȕȍ
2 000/2 500 €
346
TAJAN - 118
ART RUSSE
347 — Valentin SEROV (1865-1911)
(d’après)
Portrait du comte Félix Felixovitch
Soumarokov-Elston, prince Ioussoupov
(1856-1928). 2e moitié du XXe siècle.
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche : A. Dehodunq (?).
90,5 x 80,5 cm
ǹǭǸǶǪ ǪȈȓȍȕȚȐȕ ǨȓȍȒșȈȕȌȘȖȊȐȟ
DzȖȗȐȧ
ȕȍȐȏȊȍșȚȕȖȋȖ
ȏȈȗȈȌȕȖȋȖ
ȝțȌȖȎȕȐȒȈȊȚȖȘȗȖȓ;;Ȋ
ǷȖȘȚȘȍȚȋȘȈȜȈǼȍȓȐȒșȈǼȍȓȐȒșȖȊȐȟȈ
ǹțȔȈȘȖȒȖȊȈȅȓȤșȚȖȕȈ²
ǽȖȓșȚȔȈșȓȖȝșȔ
ǹȓȍȊȈȊȕȐȏț$'HKRGXQT"
ǵȈȠȈ ȒȈȘȚȐȕȈ ± ȒȖȗȐȧ ș ȗȖȘȚȘȍȚȈ
Ȓȕȧȏȧ
ǼǼȆșțȗȖȊȈșȚȈȘȠȍȋȖ
ȋȖȌȈ ȘȈȉȖȚȣ ǪǹȍȘȖȊȈ ȕȈȝȖȌȐȊȠȍȋȖșȧ Ȋ
șȖȉȘȈȕȐȐǸȖșȚȘȖȗȖȊȐȟȈǪȐȠȕȍȊșȒȖȑ
1 800/2 000 €
347
348 — Vagritch BAKHTCHANIAN (1938-2009)
Le Certificat (provisoire), vers 1970-1990
Collage, papier, crayon (?). Signé en bas au milieu.
22 x 18 cm
ǩǨǽǿǨǵȇǵǪȈȋȘȐȟǨȒȖȗȖȊȐȟ
ǹȊȐȌȍȚȍȓȤșȚȊȖȊȘȍȔȍȕȕȖȍȍȋȋ
ǩțȔȈȋȈ ȞȊȍȚȕȈȧ ȗȍȟȈȚȤ ȞȊȍȚȕȖȑ ȒȈȘȈȕȌȈȠ "
ȒȖȓȓȈȎ ȝ șȔ ǷȖȌȗȐșȤ Ȋ șȍȘȍȌȐȕȍ ȊȕȐȏț
ȒȈȘȈȕȌȈȠǷȈșȗȈȘȚțȘȈȔȈșȚȍȒȓȖ
800/1 000 €
348
ART RUSSE
TAJAN - 119
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
TAJAN est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques régie par la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 modifiée par la loi
n°2011-850 du 20 juillet 2011.
TAJAN agit comme mandataire du vendeur. Le Commissaire-priseur n’est
pas partie au contrat de vente qui unit exclusivement le vendeur et
l’adjudicataire.
GÉNÉRALITÉS
Les présentes conditions générales de vente, la vente et tout ce qui s’y
rapporte sont régies par le droit français ; Les vendeurs, les acheteurs ainsi
que les mandataires de ceux-ci acceptent que toute action judiciaire relève
de la compétence exclusive des tribunaux du ressort de Paris (France).
Les dispositions des présentes conditions générales sont indépendantes les
unes des autres.
La vente est faite au comptant et les prix s’expriment en euros (€).
GARANTIES
Le vendeur garantit à TAJAN et à l’acheteur qu’il est le propriétaire non
contesté, ou qu’il est dûment mandaté par le propriétaire non contesté, des
biens mis en vente, lesquels ne subissent aucune réclamation, contestation
ou saisie, ni aucune réserve ou nantissement et qu’il peut transférer la
propriété desdits biens valablement.
Les indications figurant au catalogue sont établies par TAJAN et l’Expert, qui
l’assiste le cas échéant, avec toute la diligence requise par une SVV de
meubles aux enchères publiques, sous réserve des notifications,
déclarations, rectifications, annoncées au moment de la présentation de
l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
Ces informations, y compris les indications de dimension figurant dans le
catalogue sont fournies pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel et
restent soumises à son appréciation personnelle.
L’état des cadres n’est pas garanti.
L’absence d’indication d’une restauration d’usage, d’accidents, retouches ou
de tout autre incident dans le catalogue, sur des rapports de condition ou
des étiquettes, ou encore lors d’annonce verbale n’implique nullement qu’un
bien soit exempt de défaut.
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, une
exposition préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen des œuvres
présentées.
Pour les objets dont le montant de l’estimation basse dépasse 1 000 €
figurant dans le catalogue de vente, un rapport de condition sur l’état de
conservation des lots pourra être communiqué sur demande. Les
informations y figurant sont fournies gracieusement et à titre indicatif
uniquement. Celles-ci ne sauraient engager en aucune manière la
responsabilité de TAJAN.
En cas de contestations notamment sur l’authenticité ou l’origine des objets
vendus, TAJAN est tenu par une obligation de moyens ; sa responsabilité
éventuelle ne peut être engagée qu’à la condition expresse qu’une faute
personnelle et prouvée soit démontrée à son encontre.
RAPPEL DE DÉFINITIONS
Attribué à : signifie que l’œuvre a été exécutée pendant la période de
production de l’artiste mentionné et que des présomptions désignent celui-ci
comme l’auteur vraisemblable ou possible sans certitude.
Entourage de : le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du peintre
mentionné qui s’est montré très influencé par l’œuvre du Maître.
Atelier de : sorti de l’atelier de l’artiste, mais réalisé par des élèves sous sa
direction.
Dans le goût de : l’œuvre n’est plus d’époque
TAJAN - 120
Suiveur de : l’œuvre a été exécutée jusqu’à cinquante années après la mort
de l’artiste mentionné qui a influencé l’auteur.
ESTIMATIONS ET PRIX DE RÉSERVE
Le prix de vente estimé figure à côté de chaque lot dans le catalogue, il ne
comprend ni les frais à la charge de l’acheteur, ni la TVA.
Le prix de réserve est le prix minimum confidentiel arrêté avec le vendeur
au-dessous duquel le bien ne sera pas vendu.
Le prix de réserve ne peut être supérieur à l’estimation basse figurant dans
le catalogue ou annoncée publiquement par le commissaire-priseur habilité
et consignée au procès-verbal.
Dans le cas où un bien ne comporterait pas de prix de réserve, la
responsabilité de TAJAN ne serait pas engagée vis-à-vis du vendeur en cas
de vente du bien concerné à un prix inférieur à l’estimation basse publiée
dans le catalogue de vente.
ENCHÈRES
Pour une bonne organisation des ventes, les enchérisseurs sont invités à se
faire connaître auprès de TAJAN avant la vente, afin de permettre
l’enregistrement de leurs données personnelles. Les acquéreurs potentiels
devront justifier de leur identité et de leurs références bancaires.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de TAJAN dispose d’un droit
d’accès et de rectification aux données nominatives fournies à TAJAN dans
les conditions de la loi informatique et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée par
la loi du 6 août 2004.
Les enchères suivent l’ordre des numéros au catalogue. TAJAN est libre de
fixer l’ordre de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de
s’y conformer. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est
établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une
enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même
temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », le dit objet sera
immédiatement remis en vente au prix proposé par les enchérisseurs et tous
les amateurs présents pourront concourir à cette deuxième mise en
adjudication.
Toute personne qui enchérit durant la vente est réputée le faire à titre
personnel et agir en son nom propre ; il en assume la pleine responsabilité,
à moins d’avoir préalablement fait enregistrer par TAJAN un mandat régulier
précisant que l’enchère est réalisée au profit d’un tiers identifié.
Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur,
TAJAN se réserve le droit de porter des enchères pour le compte du vendeur
jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint.
ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Les ordres d’achat se font par écrit à l’aide du formulaire prévu à cet effet
en fin de catalogue.
Ce formulaire doit être adressé à TAJAN au plus tard 2 jours ouvrés avant la
vente, accompagné d’un RIB bancaire précisant les coordonnées de
l’établissement bancaire et d’une copie de pièce d’identité de l’enchérisseur.
Pour les achats importants, il pourra être demandé une lettre accréditive de
la Banque.
Dans le cas de plusieurs ordres d’achat identiques, le premier arrivé aura la
préférence.
Les enchères par téléphone sont admises pour les clients qui ne peuvent
se déplacer. A cet effet, le client retournera à TAJAN le formulaire susvisé
dans les mêmes conditions. Les enchères par téléphone ne sont recevables
que pour les lots dont l’estimation basse est supérieure à 400 €.
Le nombre de lignes téléphoniques étant limité, il est nécessaire de prendre
des dispositions 2 jours ouvrés au moins avant la vente.
Dans les deux cas, il s’agit d’un service gracieux rendu au client.
TAJAN, ses agents ou ses préposés ne porteront aucune responsabilité en
cas d’erreur ou omission dans l’exécution des ordres reçus, comme en cas
de non exécution de ceux-ci.
ART RUSSE
CONVERSION DE DEVISES
La vente a lieu en euros. Un panneau convertisseur de devises est mis en
place lors de certaines ventes à la disposition des enchérisseurs. Les
informations y figurant sont fournies à titre indicatif seulement. Des erreurs
peuvent survenir dans l’utilisation de ce système et TAJAN ne pourra en
aucun cas être tenu responsable pour des erreurs de conversion de devises.
Seules les informations fournies par le commissaire-priseur habilité en euros
font foi.
FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera au profit de TAJAN, en sus du prix d’adjudication « prix
marteau », une commission d’achat de 23% HT du prix d’adjudication
jusqu’à 50 000 €, 20% de 50 001 € jusqu’à 600 000 € et de 12% HT sur la
tranche supérieure à 600 000 €, la TVA au taux de 20% (5.5% pour les livres)
étant en sus.
Les biens en admission temporaire en provenance d’un pays tiers à l’Union
Européenne seront signalés par le symbole f et ff.
f : Des frais additionnels de 5.5% HT (soit 6.6% TTC ) seront prélevés en sus
des frais habituels à la charge de l’acheteur.
ff : Des frais additionnels de 20% HT (soit 24% TTC) seront prélevés en sus
des frais habituels à la charge de l’acheteur.
Dans certains cas, ces frais additionnels peuvent faire l’objet d’un
remboursement à l’acheteur. Pour plus amples renseignements, nous vous
remercions de bien vouloir contacter notre service Caisse au +33 1 53 30 30
33 ou +33 1 53 30 30 27.
PAIEMENT
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant la
vente, il devra justifier précisément de son identité ainsi que de ses références
bancaires.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- Par virement bancaire en €
- Par carte bancaire Visa ou MasterCard sur présentation d’un justificatif
d’identité. L’identité du porteur de la carte devra être celle de l’acheteur.
- En espèces en €, jusqu’à un montant égal ou inférieur à 3 000 € : pour le
particulier ayant son domicile fiscal en France, et pour toute personne
agissant pour les besoins d’une activité professionnelle.
- En espèces en €, jusqu’à un montant égal ou inférieur à 15 000 € : pour le
particulier justifiant qu’il n’a pas son domicile fiscal en France, ou qu’il n’agit
pas pour les besoins d’une activité professionnelle.
- Par chèque bancaire certifié en € avec présentation obligatoire d’une pièce
d’identité en cours de validité.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront pas acceptés.
Les chèques et virements bancaires seront libellés en euros à l’ordre de
TAJAN SA ; à votre choix sur l’une des deux banques ci-dessous :
BANQUE HSBC - 3, rue La Boétie, 75008 Paris, France
Code SWIFT
CCFRFRPP
Code banque
30056
IBAN
FR 76 30056 00050 00502009705 74
Code guichet
00050
Compte
00502009705
Clé
74
BANQUE OBC - 3, avenue Hoche, 75008 Paris, France
Code SWIFT
NSMBFRPP
Code banque
30788
ART RUSSE
IBAN
FR 76 3078 8009 0001 1409 5000 159
Code guichet
00900
Compte
01140950001
Clé
59
La caisse de la Société TAJAN est ouverte aux jours ouvrables de 9h00 à
12h30 et de 14h00 à 17h30. T. +33 1 53 30 30 33 ou +33 1 53 30 30 27.
L’acheteur ne devient propriétaire du bien adjugé qu’à compter du règlement
intégral et effectif à TAJAN du prix, des commissions et des frais afférents.
Dès l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière
responsabilité de l’acquéreur.
Il lui appartiendra de faire assurer les lots dès l’adjudication.
DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, à défaut
de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse,
le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de
l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans
un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein
droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire
défaillant.
TAJAN se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant :
- des intérêts aux taux légal,
- le remboursement des coûts supplémentaires engagés par sa défaillance,
- le paiement du prix d’adjudication ou :
- la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas de revente s’il
est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.
- la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est
inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.
TAJAN se réserve également le droit de procéder à toute compensation avec
les sommes dues par l’adjudicataire défaillant.
TAJAN se réserve la possibilité d’exclure de ses ventes futures tout
adjudicataire qui n’aurait pas respecté les présentes conditions générales
de vente et d’achat de TAJAN.
DROIT DE PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’Etat français dispose d’un droit de préemption sur certaines œuvres d’art
mises en vente publique. L’exercice de ce droit au cours de la vente est
confirmé dans un délai de quinze jours à compter de la vente. Dans ce cas,
l’Etat se substitue au dernier enchérisseur.
EXP OR TAT I ON E T I M P OR TAT I O N
L’exportation de tout bien de France, et l’importation dansun autre pays,
peuvent être sujettes à autorisations (certificats d’exportation, autorisations
douanières). Il est de la responsabilité de l’acheteur de vérifier les
autorisations requises.
Pour toute information complémentaire, il conviendra de contacter TAJAN SA
au +33 1 53 30 30 33.
ENLÈVEMENT DES ACHATS
Aucun lot ne sera délivré à l’acquéreur avant acquittement de l’intégralité
des sommes dues.
En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets
pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
Les frais de dépôt sont, en ce cas, à la charge de l’adjudicataire.
Le dépôt n’entraîne pas la responsabilité de TAJAN, de quelque manière que
ce soit.
ENLÈVEMENT DES OBJETS NON VENDUS
Les lots non vendus doivent être retirés dans les meilleurs délais par le
vendeur, au plus tard dans les 14 jours suivant la vente publique.
A défaut, les frais de dépôt des objets invendus seront supportés par le
vendeur, au tarif habituel en pareille matière.
TAJAN ne sera tenue d’aucune garantie à l’égard du vendeur concernant
ce dépôt.
TAJAN - 121
GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE
TAJAN is an auction house specialised in moveable property governed by
French Act n° 2000-642 of July 10th 2000 and n°2011-850 of July 20th 2011.
TAJAN acts as the seller’s agent. The auctioneer is not a party to the sale
agreement, which is solely binding on the seller and the successful bidder.
GENERAL TERMS
These general terms and conditions of sale, the sale and all matters relating
thereto are governed by French law; the sellers, buyers and their agents
accept that the courts of Paris (France) alone shall have jurisdiction over any
legal action.
These general terms and conditions are independent.
Purchases must be made in cash and prices are stated in euros (€).
WARRANTIES
The seller warrants to TAJAN and to the buyer that he/she is the undisputed
owner of the items offered for sale or that he/she has been authorised by the
undisputed owner, that the said items are not encumbered by any claim,
dispute, attachment, reservation or pledge and that he/she can legally
transfer ownership of these items.
The information included in the catalogue is prepared by TAJAN with the
assistance of the Expert, if necessary, with the care required for public
auctions, subject to the notices, declarations and amendments announced
upon presentation of the item and noted in the record of sale.
This information, including the dimensions set out in the catalogue, is
provided to help the potential buyer inspect items and must be assessed
personally by him/her. If no information on restoration, an accident,
retouching or any other incident is provided in the catalogue, the condition
reports or labels or during a verbal announcement, this does not mean that
the item is void of defects. Frames condition is not guaranteed.
Inasmuch as buyers are given the opportunity to examine works displayed
prior to the sale, no claim may be made after the sale is complete.
Buyers may obtain a condition report on items included in the catalogue that
are estimated at more than €1000 upon request. The information contained
in such reports is provided free of charge and solely to serve as an indication.
It shall by no means incur the liability of TAJAN.
In the event of a dispute concerning inter alia the authenticity or origin of
items sold, TAJAN is bound by a best endeavours obligation; its liability may
only be incurred if evidence is provided that it committed a wrongdoing.
SUMMARY OF DEFINITIONS
Attributed to: means that the work mentioned was created during the artist’s
period of production and that it is highly likely or possible (though not certain)
that he/she is the artist.
Influenced by: the work is the painting of a contemporary artist of the artist
mentioned who was highly influenced by the master’s work.
Artist’s studio: the work was produced in the artist’s studio, but by students
under his/her supervision.
In the style of: the work is no longer a period work.
Follower of: the work was executed up to 50 years after the death of the
mentioned artist who greatly influenced the author.
ESTIMATES AND RESERVE PRICES
The estimated sale price appears beside each lot included in the catalogue.
It does not include the buyer’s premium or VAT.
The reserve price is the minimum confidential price agreed with the seller. If
the reserve price is not met, the item will not be sold. The reserve price may
not exceed the lowest estimate set out in the catalogue or announced
publicly by the accredited auctioneer and noted in the auction house’s files.
TAJAN - 122
If no reserve price is set, TAJAN shall not incur any liability vis-à-vis the seller
if the item concerned is sold at a price lower than the lowest estimate
published in the sale catalogue.
BIDS
For the sake of the smooth conduct of auctions, bidders are asked to present
themselves to TAJAN prior to the sale in order to register their personal data.
Potential buyers must provide proof of their identity and bank references.
All individuals who register with TAJAN shall have the right to access and
rectify the personal data they provide to TAJAN in accordance with the
French Data Protection Act of January 6th 1978, as amended by the Act of
August 6th 2004.
Auctions will be carried out following the order of the lot numbers as they
appear in the catalogue. TAJAN is free to set the increment of each bid and
all bidders must adhere to this process. The highest and last bidder will be
the successful bidder.
In the event of a dispute during the bidding process, that is, if two or more
bidders simultaneously place the same bid, either orally or by a signal, and
each claim the item concerned when the auctioneer has declared the item
“sold”, the said item will be re-auctioned immediately at the price offered by
the bidders and all those present may take part in this second auction.
Any individual who makes a bid during the sale shall be deemed to be doing
so in his/her own name; he/she shall assume full responsibility for his/her
bid, unless he/she registered him/herself as an agent with TAJAN and
stipulated that the bid was being made for a designated third party.
In the event the seller sets a reserve price, TAJAN reserves the right to
propose bids on the seller’s behalf until such time as the reserve is met.
ABSENTEE BID FORMS AND TELEPHONE BIDS
Absentee bid forms may be submitted using the special form provided at the
end of the catalogue.
This form must be sent to TAJAN no later than two working days before the
sale, together with a bank account identification slip (“RIB”) and a copy of the
bidder’s proof of identity. For significant purchases, a buyer may be asked to
provide a bank letter of credit.
If several absentee bid forms are submitted for the same item, the first order
received will take priority.
Telephone bids may be placed by clients who cannot attend the auction. To
this end, the client must return the above-mentioned form to TAJAN under
the same conditions. Telephone bidding can only be arranged for lots with
sale estimates over €400.
As there are only a limited number of telephone lines, the necessary
arrangements must be made at least two working days before the auction.
In both cases, this is a service graciously provided free of charge to the client.
TAJAN, its employees, agents and representatives shall not incur any liability
in the event of an error or omission in the execution of orders received or the
non execution of orders.
CURRENCY CONVERSION
Sales are carried out in euros. A currency conversion panel will be displayed
at certain auctions. The currency rates shown are provided for information
purposes only. TAJAN shall under no circumstances be held liable for any
errors that occur in the conversion of currencies. Information provided in
euros by the accredited auctioneer alone shall be valid.
AMOUNTS PAYABLE BY THE BUYER
The buyer must pay TAJAN, in addition to the “hammer price”, commission
of 23% excl. tax of the sale price on the first €50 000, 20% excl. tax after
ART RUSSE
€50 001 and up to €600 000, 12% excl. tax for the portion above €600 000.
In addition, VAT shall be charged at the rate of 20% (5.5% for books).
cancelled by operation of law, without prejudice to the damages payable by
the false bidder.
Items originating from a country outside the European Union shall be marked
with the symbol f and ff.
f: In addition to the regular buyer’s premium, a commission of 5.5% (i.e.,
6.6% incl. VAT ) will be charged to the buyer.
ff: In addition to the regular buyer’s premium, a commission of 20% (i.e.24%
incl. VAT) will be charged to the buyer.
TAJAN reserves the right to claim the following from the false bidder:
These additional costs may, in certain cases, be reimbursed to the buyer.
For more information, please contact our payment department on +33 1 53
30 30 33.
PAYMENT
Payment must be made immediately after the sale.
If the successful bidder did not register before the sale, he/she must provide
proof of identity and bank references.
Payments may be made by one of the following methods:
- Bank transfer in euros,
- Visa card or Master Card (subject to the presentation of valid proof of
identity).
- In cash in euros: for Individual European Union resident, and for all
professionals, to an equal or lower amount of €3 000.
- In cash in euros: for Individual only and non European Union resident, to
an equal or lower amount of €15 000.
- Certified banker’s draft in euros subject to the presentation of valid proof
identity.
Cheques drawn on a foreign bank will not be accepted.
Cheques and bank transfers must be denominated in euros and made out
to the order of TAJAN SA; you have the choice to pay on either banks:
BANQUE HSBC - 3, rue La Boétie, 75008 Paris, France
SWIFT Code
CCFRFRPP
Bank code
30056
IBAN
FR 76 30056 00050 00502009705 74
Sort code
00050
Account
00502009705
Key
74
BANQUE OBC - 3, avenue Hoche, 75008 Paris, France
SWIFT Code
NSMBFRPP
Bank code
30788
IBAN
FR 76 3078 8009 00011409 5000 159
Sort code
00900
Account
01140950001
- interest at the statutory rate,
- the reimbursement of the additional costs incurred by reason of his/her
default,
- payment of the sale price or:
- the difference between this price and the resale price if the latter is
lower, as well as the costs incurred in relation with the re-auction.
- the difference between this price and the original false bidder’s price
if the latter is lower, as well as the costs incurred by the re-auction.
TAJAN also reserves the right to offset any amounts which the false bidder
owes to it.
TAJAN reserves the right to ban any bidder who fails to comply with its
general terms and conditions of sale from attending any future auction.
FRENCH STATE’S RIGHT OF PRE-EMPTION
The French State has a right of pre-emption in respect of certain works of art
offered at auction. If the State wishes to exercise this right in respect of a
sale, it must express its intention to do so within 15 days of the sale. In this
case, the State shall be substituted for the last highest bidder.
IMPORT AND EXPORT
The import and export of goods may be subject to authorisation (export
certificates, customs authorisations). It is the buyer’s responsibility to check
which authorisations are required.
COLLECTION OF ITEMS PURCHASED
The buyer may not take receipt of any lot until such time as he/she has paid
all amounts due in full delivery of the goods.
In the event of a payment by cheque or bank transfer, delivery of the goods
may be deferred until such time as the payment has cleared.
In this case, storage costs shall be borne by the buyer and TAJAN shall incur
no liability whatsoever in this respect.
COLLECTION OF UNSOLD ITEMS
The seller must collect any unsold items as soon as possible and in any case
within 14 days of the auction.
If the unsold items are not collected, the cost of storage shall be paid by the
seller at the usual rate applicable in such matters.
TAJAN shall not be bound by any warranty vis-à-vis the seller in respect of
such storage.
Key
59
TAJAN’s payment department is open every working day from 9:00 AM to
12:30 PM and from 2:00 PM to 5:30 PM.
T. +33 1 53 30 30 33, or +33 1 53 30 30 27.
Buyers may only take possession of items sold after TAJAN has received full
payment of the sale price and the related commission and costs.
As soon as an item is pronounced “sold”, it shall be placed under the sole
responsibility of the buyer.
It shall be the buyer’s responsibility to insure the item purchased immediately.
NON-PAYMENT
In accordance with Article 14 of French Act no. 2000-642 of July 10th 2000,
if the successful bidder fails to pay for an item after the issuance of a formal
demand that remains without effect, the item shall be re-auctioned at the
seller’s request. If the price of the new bid is lower than the original false
bidder’s price, the false bidder shall pay the difference. If the seller does not
make such a request within one month of the auction, the sale shall be
ART RUSSE
TAJAN - 123
E S T I M AT I O N S E T E X P E RT I S E S
Tajan effectue des inventaires à domicile, à Paris, en province et
àl’étranger, pour assurance, succession, partage, dation ou vente.
Elsa Kozlowski
Commissaire-Priseur habilité
T. +33 1 53 30 30 39 - kozlowski-e@tajan.com
Renseignements : Murielle Corbières
T. +33 1 53 30 30 16 - corbieres-m@tajan.com
3$5,6(75v*,216
&TUJNBUJPOTËEPNJDJMFTVSSFOEF[WPVT
5PVTMFTKFVEJTËM&TQBDF5BKBO&TUJNBUJPOTHSBUVJUFTFUDPOGJEFOUJFMMFT
TBOTSFOEF[WPVTEFIËIFUEFIËI
37 rue des Mathurins - 75008 Paris
Renseignements : Murielle Corbières
T. +33 1 53 30 30 16 - corbieres-m@tajan.com
CORRESPONDANTS
Estimations sur rendez-vous.
Journées d’expertise gratuites et confidentielles
suivant le calendrier consultable sur www.tajan.com.
SUD-OUEST
Alexis Maréchal - Galerie l’Ami des Lettres
5 rue Jean-Jacques Bel - 33000 Bordeaux
T. +33 5 56 48 01 80 - marechal-a@tajan.com
Du mardi au vendredi : de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
CHAMPAGNE-ARDENNE
Ariane Brissart
22 cours Langlet - 51100 Reims
T. +33 6 23 75 84 48 - brissart-a@tajan.com
RHÔNE ALPES - SUISSE
François David
T. +33 6 74 66 50 98 - david-f@tajan.com
MONTE-CARLO
Art Monaco S.A. - Le Vallespir
25 boulevard du Larvotto - 98000 Monaco
Contact : Murielle Corbières
T. +33 1 53 30 30 16 - corbieres-m@tajan.com
ITALIE – ROME
Mme Nicla Boncompagni
Galleria Boncompagni Sturni
Via di Campo Marzio 81/83 - 00186 ROMA
T. +39 066 784 240 - info@antichitasturni.it
NEW YORK - USA
Carey Seward
T. +1 646 373 6048 (mobile) - careyseward@gmail.com
TAJAN - 124
ART RUSSE
R E C E V O I R N O S A C T U A L I T É S PA R E M A I L
Vous souhaitez recevoir une information actualisée sur nos ventes, nos événements, la parution ou la mise en ligne de nos catalogues ?
Il vous suffit de remplir ce formulaire. Pour une information personnalisée, indiquez vos centres d’intérêt.
To be put on our database for further and personalized information, simply fill out form below.
1 ENREGISTREMENT / REGISTRATION
EMAIL
M. / Mr
Mme / Mrs
Mlle / Ms
NOM / First Name
Prénom / Surname
Société / Company
Adresse / Address
Tél / Phone
Fax
2 VOS CENTRES D’ INTÉRÊT / YOUR INTERESTS
ART CONTEMPORAIN - CONTEMPORARY ART
ART IMPRESSIONNISTE ET MODERNE - IMPRESSIONIST & MODERN ART
ARTS DÉCORATIFS DU 20E SIÈCLE - 20TH CENTURY DECORATIVE ARTS
DESIGN - DESIGN
TABLEAUX ANCIENS ET DU 19E SIÈCLE - OLD MASTER & 19TH CENTURY PAINTINGS
DESSINS 1500-1900 - 16TH TO 19TH CENTURY DRAWINGS
ESTAMPES - OLD & MODERN PRINTS
MEUBLES ET OBJETS D’ART DES 18E ET 19E SIÈCLES - 18TH & 19TH CENTURY FURNITURE & DECORATIVE ARTS
HAUTE ÉPOQUE - MIDDLE AGES
CÉRAMIQUE - CERAMICS
ORFÈVRERIE - SILVER
ART RUSSE - RUSSIAN ART
ARTS D’ORIENT, TABLEAUX ORIENTALISTES - ORIENTAL ART & ORIENTALIST PAINTINGS
ARTS D’ASIE - ASIAN ART
ARCHÉOLOGIE - ANTIQUITIES
BIJOUX - JEWELRY
MONTRES - WATCHES
LIVRES ANCIENS ET MODERNES, MANUSCRITS ET AUTOGRAPHES - BOOKS, MANUSCRIPTS & AUTOGRAPHS
PHOTOGRAPHIE - PHOTOGRAPHS
VINS ET SPIRITUEUX - WINES
ARMES ET SOUVENIRS HISTORIQUES - ARMS & MILITARIA
BANDES DESSINÉES - COMIC BOOKS
AFFICHES - POSTERS
JOUETS - POSTERS
VENTES NON CATALOGUÉES - NON-CATALOGUED SALE
TOUTES LES SPÉCIALITÉS - ALL CATEGORIES
3 PRÉCISIONS (OBJETS, ARTISTES) / PRECISIONS (ITEMS, ARTISTS)
Les conditions d’utilisation de s données enregistrées sont à votre disposition sur / Terms and conditions are available on www.tajan.com
ART RUSSE
TAJAN - 125
TAJAN SA
Rodica Seward
Président du Conseil d’Administration
Sylvie Boulte
Secrétaire Général
Nicolas de Moustier
Directeur Général
Jean-Jacques Wattel
Directeur des Départements
COMMISSAIRES-PRISEURS HABILITÉS
Astrid de Benoist de Gentissart
Elsa Kozlowski
Elsa Marie-Saint Germain
Claudia Mercier
Pierre-Alban Vinquant
DÉPARTEMENTS D’ART
ART CONTEMPORAIN
Julie Ralli
T. +33 1 53 30 30 55
ralli-j@tajan.com
Paul-Arnaud Parsy
T. +33 1 53 30 30 32
parsy-pa@tajan.com
LIVRES, ESTAMPES ET PHOTOGRAPHIES
BANDES DESSINÉES
Elsa Marie-Saint Germain
T. +33 1 53 30 30 48
mariesaintgermain-e@tajan.com
Paul-Arnaud Parsy
T. +33 1 53 30 30 32
parsy-pa@tajan.com
INVENTAIRES - EXPERTISES
Jessica Remy Catanese
T. +33 1 53 30 30 56
remy-catanese-j@tajan.com
Dominique Le Galiot
T. +33 1 53 30 30 42
legaliot-d@tajan.com
BIJOUX ET MONTRES
Murielle Corbières
T. +33 1 53 30 30 16
corbieres-m@tajan.com
Gabrielle Moral
T. +33 1 53 30 30 51
moral-g@tajan.com
Claire Hofmann
T. +33 1 53 30 30 50
hofmann-c@tajan.com
Victoire Winckler
T. +33 1 53 30 30 66
winckler-v@tajan.com
Jean-Norbert Salit
Expert
T. +33 1 53 30 30 77
salit-jn@tajan.com
MOBILIER ET OBJETS D’ART
DES XVII E, XVIIIE ET XIX E SIÈCLES
CÉRAMIQUE ET ORFÈVRERIE
HAUTE-ÉPOQUE
ART IMPRESSIONNISTE ET MODERNE
Anne Perret
T. +33 1 53 30 31 06
perret-a@tajan.com
Elsa Kozlowski
T. +33 1 53 30 30 39
kozlowski-e@tajan.com
Caroline Cohn
T. +33 1 53 30 31 07
cohn-c@tajan.com
Astrid de Benoist
T. +33 1 53 30 30 83
debenoist-a@tajan.com
ARTS DÉCORATIFS DU 20 E SIÈCLE
DESIGN
Catherine Chabrillat
T. +33 1 53 30 30 52
chabrillat-c@tajan.com
Lorraine Aubert
T. +33 1 53 30 30 86
aubert-l@tajan.com
Jean-Jacques Wattel
Expert
T. +33 1 53 30 30 58
wattel-jj@tajan.com
TABLEAUX ANCIENS ET DU XIXE SIÈCLE
ARTS D’ASIE
ARTS D’ORIENT
Déborah Teboul
T. +33 1 53 30 30 57
teboul-d@tajan.com
Pierre-Alban Vinquant
T. +33 1 53 30 30 79
vinquant-pa@tajan.com
ARCHÉOLOGIE - ARTS PREMIERS
Elsa Marie-Saint Germain
T. +33 1 53 30 30 48
mariesaintgermain-e@tajan.com
DESSINS 1500-1900
Thaddée Prate
T. +33 1 53 30 30 47
prate-t@tajan.com
Claudia Mercier
T. +33 1 53 30 31 04
mercier-c@tajan.com
TAJAN - 126
VINS ET SPIRITUEUX
Ariane Brissart-Lallier
T. +33 1 53 30 30 26
brissart-a@tajan.com
CORRESPONDANTS
SUD-OUEST - BORDEAUX
Alexis Maréchal
T. +33 5 56 48 01 80
marechal-a@tajan.com
CHAMPAGNE-ARDENNE - REIMS
Ariane Brissart
T. +33 6 23 75 84 48
brissart-a@tajan.com
RHÔNE-ALPES - LYON - SUISSE
François David
T. +33 6 74 66 50 98
david-f@tajan.com
SUD - MONTE-CARLO
Dominique Le Galiot
T. +33 6 03 12 41 72
legaliot-d@tajan.com
ADMINISTRATION ET GESTION
ORGANISATION DES VENTES
Loïc Robin-Champigneul
T. +33 1 53 30 30 91
robinchampigneul-l@tajan.com
DIRECTION CAISSE ET COMPTABILITÉ
Dan Anidjar
T. +33 1 53 30 30 37
MAGASIN
Patrick d’Harcourt
T. +33 1 53 30 30 03
ABONNEMENTS CATALOGUES
T. +33 1 53 30 30 80
MARKETING ET COMMUNICATION
RELATIONS CLIENTS
Christine Freeland
T. +33 1 53 30 30 61
freeland-c@tajan.com
RELATIONS PRESSE
Romain Monteaux-Sarmiento
T. +33 1 53 30 30 68
monteauxsarmiento-r@tajan.com
ART RUSSE
Précisez le type d’enchère (téléphone ou ordre d’achat) / Choose the bid form (telephone or absentee bids)
ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM *
ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM *
V E NRUSSE
TE
ART
Hôtel
Drouot,
salle heure
2
Lieu - Jour
date année
Mercredi
21 mai 2014 à 14h
Vente numéro
Vente no 9927
LAISSEZ DES ORDRES D’ACHAT EN LIGNE
SUR WWW.TAJAN.COM
Téléphone pendant la vente / Telephone during the auction
1 INFORMATIONS CLIENT / CUSTOMER DETAILS
N° Client Tajan / Tajan Customer Number
Nom et Prénom / Name & First Name
Adresse / Address
Tél / Phone
Portable / Mobile
PALIERS D’ENCHÈRES
Fax (Important)
de 1 000 à 2 000 €
de 2 000 à 3 000 €
de 3 000 à 5 000 €
de 5 000 à 15 000 €
de 15 000 à 30 000 €
de 30 000 à 50 000 €
de 50 000 à 100 000 €
de 100 000 à 200 000 €
Au-dessus de 200 000 €
habilité.
Ces paliers sont donnés à
par 100 ou 200, 500, 800 €
par 200 ou 200, 500, 800 €
par 200 ou 200, 500, 800 €
par 500 ou 1 000 €
par 1 000 ou 2 000 €
par 2 000 ou 2 000, 5 000, 8 000 €
par 5 000 ou 2 000, 5 000, 8 000 €
par 5 000 ou 10 000 €
à la discrétion du commissaire-priseur
titre indicatif.
Les enchères par téléphone ne sont recevables que pour les lots dont
l’estimation basse est supérieure à 200 €.
Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat : un Relevé d’Identité
Bancaire, et copie d’une pièce d’identité (carte d’identité, passeport ...)
ou un extrait d’immatriculation au R.C.S.
Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare
les accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achat
ci-dessus aux limites indiquées en €.
Ces ordres d’achat seront exécutés au mieux de mes intérêts en
fonction des enchères portées lors de la vente.
Telephone bidding can only be arranged for lots with sale estimates
of over €200.
Please sign and attach this form to a document indicating the bidder’s
bank details (IBAN number or swift account number) and a photocopy
of the bidder’s government issued identity card. (Companies may send
a photocopy of their registration number.)
I have read the terms of sale, and grant you permission to purchase
on my behalf the following items within the limits indicated in €.
Email
Nous serions heureux de vous informer de nos ventes futures, accepteriez vous de recevoir des informations par email ?
oui
non
2 INFORMATIONS BANCAIRES / BANK DETAILS
Banque / Name of Bank
Adresse de la banque / Address of Bank
Numéro de compte / Account Number
Chargé de clientèle / Name of Account Officer
Téléphone de la banque / Bank Telephone Number
3 ENCHÈRES / BIDS
Lot NO
Description du lot / Lot description
Limite en € / Top limit of bid in € **
Formulaire à nous faire parvenir au plus tard deux jours avant la vente.
This absentee bid form should be received by us no later than two days
before the sale.
Date
Signature obligatoire / Required signature
* Champs requis / Mandatory fields
** Les limites ne comprenent pas les frais légaux / These limits do not include fees and taxes
Faxer à / Please fax to + 3 3 1 5 3 3 0 3 0 X X
+ 33 1 53 30 30 46
ART RUSSE
TAJAN - 127
VENTE EN PRÉPARATION
TABLEAUX ANCIENS ET DU XIXe SIÈCLE
Attribué à ANGELICA KAUFFMAN (1741-1807)
Étude de tête de femme de trois-quart
Toile (53,5 x 43 cm)
Mercredi 25 juin 2014 - Espace Tajan - Clôture du catalogue : Vendredi 16 mai 2014
Pour inclure vos œuvres dans cette vente, veuillez contacter
Thaddée Prate +33 1 53 30 30 47 prate-t@tajan.com - Claudia Mercier +33 1 53 30 31 04 mercier-c@tajan.com
TAJAN
TAJ
AN - 128
128
Tous les lots sont reproduits sur www.tajan.com
37 rue des Mathurins, 75008 Paris +33 1 53 30 30 30 www.tajan.com Fax +33 1 53 30 30 31
A RT
ART
T RU
RUSSE
R
S
SS
SSE
Couverture : lot 125 (agrandi)
Ci-dessus : lot 47
3e de couverture : lot 143
4e de couverture : lot 134
MERCREDI 21 MAI 2014
ART RUSSE
ART RUSSE
PA R I S - M E R C R E D I 2 1 M A I 2 0 1 4 - H Ô T E L D R O U O T
9927
37 rue des Mathurins
75008 Paris
T. +33 1 53 30 30 30
www.tajan.com
Автор
tymanova.olga
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
32
Размер файла
5 914 Кб
Теги
9927
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа