close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

2

код для вставкиСкачать
Β»Ω³3
²ρΕ»µ³έαυΓΫαυέΑ ¨ ΩΗηέ³Ή³ρΫ³έ χΗΙΗλαχ³ΫαυΓΫ³έ ¨ Ή³λοΗ³ρ³ΟαυΓΫ³έ µέαραί ·Ν»ρΑ
1.
²λον³Ν³Ο»έοραέαυΓΫ³έ
λΟ½µαυέωΗ
³ρΕ»µ³έ³Ο³έ
ΑΩµιέαυΩΑ,
έρ³
ε³οΩ³Ωί³ΟαυΓ³ΫΗέ
³ρΩ³οέ»ρΑ:
2.
²ρΕ»µ³έαυΓΫ³έ ο³ρρ»ρΑ ΩΗηέ³Ή³ρΫ³έ χΗΙΗλαχ³Ϋ³Ο³έ αυλΩαυέωέ»ραυΩ ¥Ορ»³σΗαέΗ½Ω,
ερανΗΉ»έσΗ³ΙΗ½Ω, λΗΩναΙΗ½Ω, ι»³ΙΗ½Ω, έαΩΗέ³ΙΗ½Ω¤:
3.
κ»ρ, Ρ³ν³ο, Ο³ρ»Οσ³έω §½·³σΩαυέω-ΏΉΉαλέ»ρΑ¦ αρε»λ
Ω³ρΉαυ ³έΣέ³Ο³έ ΗέωέαραίΩ³έ
µ³ρΣρ³·αυΫέ ϋρΗέ³Οέ»ρΗ ¨ έρ³ ΏαυΓΫ³έ µ³σ³Ρ³ΫοΩ³έ ³ρΕ»ω³ΫΗέ λ³ΡΩ³έαυΩέ»ρ:
4.
ψρΗλοαλΗ ε³ονΗρ³έέ»ρΗ χΗΙΗλαχ³Ϋ³Ο³έ ¨ ³ρΕ»µ³έ³Ο³έ ΗΩ³λο³ναραυΩΑ:
5.
Π³λ³ρ³ΟαυΓΫαυέ ¨ µέαυΓΫ³έ Ρ³ρ³µ»ραυΓΫ³έ ΩΗηέ³Ή³ρΫ³έ ε³οΟρ³σαυΩέ»ρέ αυ Ήρ³έσ
³ρΕ»µ³έ³Ο³έ ν»ρΙαυΝ³µ³έαυΓΫαυέΑ:
6.
ΨΗηέ³Ή³ρΫ³έ χΗΙΗλαχ³ΫαυΓΫ³έ ³ρΕ»ω³ΫΗέ ·³Υ³χ³ρέ»ρΑ:
3.1
²λον³Ν³Ο»έοραέαυΓΫ³έ
λΟ½µαυέωΗ
³ρΕ»µ³έ³Ο³έ
ΑΩµιέαυΩΑ
έρ³
ε³οΩ³Ωί³ΟαυΓ³ΫΗέ ³ρΩ³οέ»ρΑ
²λον³Ν³Ο»έοραέαυΓΫ³έ λΟ½µαυέωΗ Ρ³Ω³Σ³Ϋέ� ³Ω»έ³Ϋέ Ο»σαυΓΫ³έ, µ³ρΗωΗ ¨ ·»Υ»σΟαυΓΫ³έ
λΟ½µέ³ΥµΫαυρΑ ³λον³Νέ Ώ: л勉ε»λ ΟΫ³έωΗ µ³ρΣρ³·αυΫέ έε³ο³ΟΑ ³λοΝαυέ Ν³ι³Ϋ»Ιαυ Ω»η Ώ:
²λον³Ν³ΟέοραέαυΓΫ³έ λΟ½µαυέωαν ν»ρη Ώ ορναυΩ µ³½Ω³ΓΗν ³λον³ΝέρΗ ·αΫαυΓΫ³έ ΑέΉαυέΩ³έ ³έοΗΟ
³ν³έΉαυΫΓΑ: ΠαυΉ³Ϋ³Ο³έαυΓΫαυέΑ, ωρΗλοαέ»αυΓΫαυέΑ ¨ ΩαυλαυΙΩ³έαυΓΫαυέΑ Χ³έ³γαυΩ »έ
ΩΗ³λον³ΝαυΓΫαυέΑ: ΰ±ρέ Ώ ³λον³Ν³Ο»έοραέαυΓΫ³έ ³ρΕ»µ³έ³Ο³έ ΗΩ³λοΑ:
²λον³Ν³Ο»έοραέαυΓΫαυέΑ λΫαυµ»ΟοΗ, ³ίΛ³ρΡαυΩ έρ³ Ρ³οαυΟ ο»ΥΗ Ηέωέ³ρο³Ρ³ΫοΩ³έ ε³οΩ³Ο³έ
Σ¨έ Ώ:
²Ϋέ ε³ΫΩ³έέ»ραυΩ, »ρµ Ω³ρΉΑ ³Ωαυρ Γ»Ι»ραν Ο³εν³Ν Ώ µέ³Ο³έ ΗραΥαυΓΫαυέέ»ρΗ ¨
οαΡΩ³ΫΗέ
Ρ³ρ³µ»ραυΓΫαυέέ»ρΗ
Ρ³οΟαυΓΫαυέέ»ρΑ, ΩΗ³Ο
Ρ»ο,
µ³Ϋσ
³ρΉ»έ
λΟλαυΩ
Ώ
Ρ³λΟ³έ³Ι
Ηρ
³ι³έΣέ³-
ΑέΉαυέ»ΙΗ λΟ½µαυέωέ Ώ Ή³ιέαυΩ µ³σ³ρΣ³Ο ³έΣ ³έΣέ³ναραυΓΫ³έ
λΟ½µαυέωΑ: κΫαυµ»ΟοΗ Ή»ρέ ³ρΉ»έ ³ι³έΣέ³σν³Ν Ώ, µ³Ϋσ αγ ³Ϋέω³έ,
αρ ³Ϋέ ΙΗανΗέ ν»ρ³·ρ?Η
³ι³έΣΗέ Ω³ρΉΟ³έσ: ΄³σ³ρΣ³Ο ³έΣέ³ναραυΓΫ³έ λΟ½µαυέωΑ λΫαυµΟοΗναυΓΫ³έ ί³ο ³ν»ΙΗ Λαρ
ΑΩµιέαυΩέ Ώ, ω³έ ³έοΗΟ ³ίΛ³ρΡΗέΑ:
δ³ο³Ρ³Ο³έ γΏ, αρ Ε³Ω³έ³Ο³ΟΗσ ³έοΗΟ Ωο³ΝαΥέ»ρΑ ωρΗλοαέαυΓΫαυέΑ γΩµιέ»σΗέ: Πρ»³
ψρΗλοαλΗέ ³λοΝα αρΉΗ Ρ³Ω³ρ»ΙΑ έρ³έσ Ρρ»ί³ναρ Ώρ ΓναυΩ: άρ³έω ³ΫΉ έαυΫέ ωρΗλοαέ»αυΓΫ³έ
Ω»η ο»λέαυΩ ΏΗέ µ³½Ω³ΓΗν Ρ³Ο³λαυΓΫαυέέ»ρ (ΡΗί»σέ»έω, αρ ΠΗέ Οο³Ο???έΑ ·ρν»Ι Ώ Ω.Γ.³.,
ΗλΟ άαρ Οο³Ο???έΑ` Ω.Γ. 1-2-ρΉ Ή³ρ»ραυΩ): κ³Ο³Ϋέ Ξο³-Ο³ρ³έέ»ρΗ (ΠΗέ ¨ άαρ)
Ηρ³Ο³έ
³ιΟ³ΫαυΓΫαυέΑ έαυΫέΗλΟ γΟ³ραΥ³σ³ν Ο³έ·έ»σέ»Ι λΫαυµ»ΟοΗναυΓΫ³έ λΟ½µαυέωΗ αυΕ»Υ³σαυΩΑ,
αρέ Ηρ
Ω³ρΩέ³ναραυΩέ λο³σ³ν ³λον³Ν³Ο»έο-ραέαυΓΫ³έ Ω»η: Π³ρΟ Ώ έί»Ι, αρ Ρ³οΟ³ε»λ ³έοΗΟ
1
Ωο³ΝαΥέ»ρΑ ΡΗΩω λο»ΥΝ»σΗέ ³λον³Ν³Ο»έοραέ ε³οΟρ³σαυΩέρΗ Ρ³Ω³ρ: ΖλΟ Ή³ Ωο³ΝαΥαυΓΫ³έ µ³ν³Ο³έ
Οαυι αΧΗ Ωί³ΟαυΩέ Ώρ, ΩΗ³λέ³Ο³έ ορ³Ω³µ³έ³Ο³έ λΟ½µαυέωΗ ½³ρ·³σΩ³έ Ο³ραΥαυΓΫαυέΑ, ³ι³έσ
αρΗ ΩΗ³λον³ΝαυΓΫαυέΑ, Ηέε»λ έ³¨ ΩΗ³λέ³Ο³έΗ` αρε»λ µ³ρΗωΗ ΑΩµιέαυΩΑ ³Οέ»ρ¨³µ³ρ ³έΟ³ο³ρ
ΟΩέ³ρ: Β»ρ¨λ Ή³ Ώρ ε³οΧ³ιΑ, αρ »ρµ ³λον³Ν³µ³έέ»ρΑ λΟλ»σΗέ ωρΗλοαέ»αυΓΫαυέΑ Οαυι ορ³Ω³µ³έ³Ο³έ
ο»λωΗ µ»ρ»Ι, έρ³έω ³έε³ΫΩ³έαρ»έ ΉΗΩ»σΗέ ³έοΗΟ χΗΙΗλαχ³ΫαυΓΫ³έ ·³Υ³χ³ρ³Ο³έ ½Ηέ³έασΗέ:
΄έ³Ο³έ³µ³ρ, ΩΗηέ³Ή³ραυΩ λΫαυµ»ΟοΗ λΟ½µαυέωΑ
ΩΗηέ³Ή³ρΫ³έ
Ο»έλ³Ο³έ ΗραΥαυΓΫαυέέ»ρΗ
γΏρ Ο³ραΥ Ηρ³·αρΝν»Ι ³ΫΙ Ο»ρε, ω³έ
µ³ν³Ο³έαυΓΫ³έΑ Ρ³Ω³ε³ο³λΛ³έ: άαυΫέΗλΟ ·Ηο³Ο³έ
ορ³Οο³οέραυΩ ³λον³Ν Ρ³έΉ»λ Ώ ·³ΙΗλ αρε»λ ο»ρ, ΩΗηέ³Ή³ρΫ³έ ύΗαΉ³Ι³Ο³έ λΗέΫαρ, ³ρω³ ¨ ³ΫΙέ:
²Ϋλε»λ, ϋρΗέ³Ο, ²ν·αυλοΗέΑ ·οέαυΩ Ώρ, αρ §³ρ³ρΗγΑ Ηρ ³ρ³ρ³Νέ»ρΗ έΟ³οΩ³Ωµ ΟαγναυΩ Ώρ ³ρ³ρΗγ:
ΦΗίο ³Ϋέε»λ, Ηέγε»λ ο»ρΑ Ηρ Ν³ι³έ»ρΗ έΟ³οΩ³Ωµ ΟαγναυΩ Ώρ ο»ρ¦: ΄³½ΩΗσλ ΟρΟέναυΩ Ώρ ³Ϋέ
ΩΗοωΑ,
Γ» Ρρ»ίο³Οέ»ρΑ,
ν³έ³Ο³έέ»ρΑ, ³ίΛ³ρΡ³Ο³έέ»ρΑ ³λοΝα Λ³ι³έ»ρέ »έ: 13-ρΉ Ή³ραυΩ
ύρ³έλΗ³Ο³έ αλΟ»Ήρ³Ω ΏωαυΗ νρ³ ψρΗλοαλΗ ε³οΟ»ρΗ ίρη³·ΝαυΩ ·ρν³Ν Ώρ §ψρΗλοαλ-Ρ³ΥΓαΥ, ψρΗλοαλ³ρω³, ψρΗλοαλ-ΗΩε»ρ³οαρ¦: κρ³έαν Ρ³έΉ»ρΣ ΰρΉΗ-³λον³Νέ ³ν»ΙΗ Ωαο Ώρ Ω³ρΉΟ³έσ ω³έ έρ³ Ρ½αρ
Ρ³ΫρΑ: ψρΗλοαλΑ Ρ³έΉ»λ Ώ ·³ΙΗλ αρε»λ ²λον³Ν³Ω³ρΉ,
αρε»λ Ω³ρΉ, αυλαυσΗγ, ΛαρΡρΉ³οαυ, αρΑ
³εί»σαυσΗγ Ορεαν Ρ³λΟ³έαυΩ Ώρ ³έΟΗρΓ ίΗέ³Ο³έΗ Ρέ³½³έΉ Ρα·Ηέ:
ψρΗλοαλΗ Ω³ρΉΟ³ΫΗέ µέαυΫΓΑ ΩΗηέ³Ή³ρΫ³έ ΡαυΩ³έΗ½ΩΗ ³ρΕ»µ³έ³Ο³έ ΡΗΩωέ Ώ:
²λον³Ν³Ο»έοραέαυΓΫ³έ
λΟ½µαυέωέ
Ηρ
Ρ³ΩΑέΉ·ρΟαυέαυΓΫ³έ
ίέαρΡΗν
ΩΗηέ³Ή³ρΫ³έ
χΗΙΗλαχ³έ»ρΗέ ε³ρο³ΉραυΩ Ώρ ωέέ³ρΟ»Ι ¨ Χί·ρο»Ι ³ΫέεΗλΗ Ρ³λΟ³σαυΓΫαυέέ»ρ (Ο³ο»·αρΗ³έ»ρ),
ΗέγεΗλΗω »έ Ο»σαυΓΫαυέΑ, ΏαυΓΫαυέΑ, ·αΫαυΓΫαυέΑ, Ρ³οΟαυΓΫαυέΑ, αρ³ΟΑ:
3.2
²ρΕ»µ³έαυΓΫ³έ
ο³ρρ»ρΑ
ΩΗηέ³Ή³ρΫ³έ
χΗΙΗλαχ³Ϋ³Ο³έ
αυλΩαυέωέ»ραυΩ
(Ορ»³σΗαέΗ½Ω, ερανΗΉ»έσΗ³ΙΗ½Ω, λΗΩναΙΗ½Ω, ι»³ΙΗ½Ω, έαΩΗέ³ΙΗ½Ω)
Ξρ»³σαέΗ½ΩΑ (Ι³οΗέ»ρ»έ cration-λο»ΥΝαυΩ) Οραέ³Ο³έ αυλΩαυέω Ώ, αρΗ ³ίΛ³ρΡΑ, Ο»έΉ³έΗ ¨
³έΟ»έΉ³έ µέαυΓΫαυέΑ λο»ΥΝν»Ι Ώ ΩΗ ΩΗ³λέ³Ο³έ ³ρ³ργ³·αρΝ³Ο³έ ³Οοαν: Ξρ»³σΗαέΗλο³Ο³έ Ώ ²λοΝα
ΟαΥΩΗσ ν»σ ϋρν³ ΑέΓ³σωαυΩ ·αΫαυΓΫαυέ αυέ»σαΥ ³Ω»έ ΗέγΗ λο»ΥΝΩ³έ µΗµΙΗ³Ο³έ ·³Υ³χ³ρΑ:
ΊΓ» ³έοΗΟ χΗΙΗλαχ³ΫαυΓΫαυέΑ Ω³ρΉαυέ Ο³εαυΩ Ώρ
µέαυΓΫ³έ Ρ»ο, ³ε³ ³ΫΕΩ ³ΫΉ Ο³εΑ
³ρΣ³ΟναυΩ Ώ, ¨ Ω³ρΉαυ ³ιη¨ Ηρ Ο»σαυΓΫ³έ χΗΙΗλαχ³ΫαυΓΫ³έ έαρ ΡαρΗ½αέέ»ρ Ώ µ³σαυΩ: ΊΓ»
³λον³Ν ³ρ³ργ³·αρΝ Ώ, ³ε³ Ω³ρΉΑ ¨λ, Γ»Οαυ½ ε³Ο³λ, λ³Ο³Ϋέ αραί³ΟΗ γ³χαν Ο³ραΥ Ώ ³ρ³ρ»Ι:
²Ω»έ³Ϋέ Ω³έρ³Ω³λέαυΓΫ³Ωµ λΟλναυΩ Ώ ωέέ³ρΟν»Ι ³ρ³ργ³·αρΝαυΓΫ³έ ·³Υ³χ³ρΑ, αρέ Ηρ
³Οαυέωέ»ραν Ρ³λέαυΩ Ώρ
ν³ρε»ο-Ή»ΩΗαυρ·Η Ω³λΗέ ³έοΗΟ ε³οΟ»ρ³σαυΩέ»ρΗέ: ΠέαυΩ ν³ρε»ο
³ρΡ»λο³ναρέ Ώρ ¨ αγ Γ» ο»ρΑ: ²ΫλαυΡ»οι λο»ΥΝ³·αρΝ»ΙΑ ΉΗοναυΩ Ώρ αρε»λ ³λοΝα, µ³ρΣρ³·αυΫέ οΗραη
¨ ΩΗ³Ε³Ω³έ³Ο σ³Νρ³ΉΗρ λΫαυµ»Οοέ»ρΗ ³ι³έΣέ³ίέαρΡ: ²ΫλαυΡ³έΉ»ρΣ, λο»ΥΝ³·αρΝαυΓΫ³έ ·³Υ³χ³ρΗ
έαρ³σαυΩΑ Ή»ι¨λ γΗ έί³έ³ΟαυΩ ³ίΛ³ρΡΗΟ Ω³ρΉαυ ΟαΥΩΗσ Ήρ³ ³έε³ΫΩ³έ Ηρ³·αρΝαυΩ: ΄³έέ ³Ϋέ Ώ,
αρ λο»ΥΝ³·αρΝαυΓΫ³έ ·³Υ³χ³ρΑ αγ ΩΗίο, µ³Ϋσ ί³ο Ρ³Χ³Λ
Ρ³Ο³ΉρναυΩ Ώ Ρ»ΥΗέ³ΟαυΓΫ³έ
2
Οαέσ»εσΗ³ΫΗέ: ²ΫΉ Ή»εωαυΩ λο»ΥΝ³·αρΝαυΓΫαυέΑ ³λοΝαυ ³ι³έΣέ³ίέαρΡέ Ώ, ΗλΟ Ω³ρΉαυ ΟαΥΩΗσ
Ρ³Ϋοέ³·αρΝαυΓΫαυέ Ο³ο³ρ»ΙΑ ΉΗοναυΩ Ώρ αρε»λ ³λοΝαυέ ³έ³ρ·»Ιαυ χαρΣ: άΩ³έ ε³οΟ»ρ³σαυΩέ»ρΑ
ν³Υ ΩΗηέ³Ή³ραυΩ ί³ο ΏΗέ ο³ρ³Νν³Ν, έρ³έω Ο³ο»·αρΗΟ ³ρ·»ΙαυΩ ΏΗέ ·Ηο³Ο³έ έ³¨ Χ³ρο³ρ³·Ηο³Ο³έ ΩοωΗ
½³ρ·³σαυΩΑ:
΄³Ϋσ Ηέγε»±λ Ώ ³ρ³ραυΩ ΗέωΑ`
³λον³Ν:
ΔαΥανρΉΗ Ω»η ³ΫΉ αυΥΥαυΓΫ³Ωµ
ο³ρ³Νν³Ν ΏΗέ
³Ω»έ³·ι»ΡΗΟ ε³οΟ»ρ³σαυΩέ»ρΑ: φΗΙΗλαχ³έ»ρΑ ³ΫΉ ³ρ³ργ³·αρΝαυΓΫαυέΑ ε³οΟ»ρ³σέαυΩ ΏΗέ αγ
³Ϋέω³έ ύΗ½ΗΟ³Ο³έ ΗΩ³λοαν, αρω³έ αρε»λ ΏαυΓΫαυέέ»ρΗ Ρ»ο Ο³ο³ρναΥ ·αρΝαΥαυΓΫαυέέ»ρ:
ΨΗηέ³Ή³ραυΩ
µ³σ³Ρ³ΫοαυΩ
ΏΗέ
µ³½Ω³ΓΗν
³ΫΉεΗλΗ
·αρίαΥαυΓΫαυέέ»ρ,
χΗΙΗλαχ³ΫαυΓΫ³έΑ µαΙαρανΗέ ³έΡ³Ϋο Γρ: ²Ϋλε»λ, ϋρΗέ³Ο,
αραέω
λ³ο³έ³έ ³λον³Ν³ΫΗέ γΏ,
³έοΗΟ
λ³Ο³Ϋέ
λορ³ο»·Η³Ο³έ εΙ³έαν ³Ω»έ Ηέγ µ³ρΗω Ώ: ²ι³ν»Ι³·αυΫέλ ³ι³ωΗέΗ Ώ ΩΗ³Ϋέ ΗέωΑ` ³λον³Ν: ²Ϋλο»ΥΗσ
ΏΙ, Η Ή»ε, ³ι³η³έαυΩ Ώ Ϋαυρ³ω³έγΫαυρΗ` Ηρ ³ιη¨ ε³ο³λΛ³έ³οναυΓΫ³έ Ρ³ρσΑ, αρΑ ΩΗ³έ·³Ω³Ϋέ ϋ·αυο
Ώ µ»ραυΩ ³έοΗΟ ³ίΛ³ρΡ³Ϋ³σωΗέ:
Ζέγε»±λ Ρ³λΟ³έ³Ι ³λοΝα ΟαΥΩΗσ ³ίΛ³ρΡΗ ³ρ³ραυΩΑ αγέγΗσ: δ³ρ½ ορ³Ω³µ³έ³Ο³έ Ωαο»σαυΩΑ
ΟΡ³έ·»σέΗ αγέγΗσ ³ρ³ρΩ³έ ·³Υ³χ³ρΗ Ν³Υρ»Ιαυέ, ω³έΗ αρ, Αλο ορ³Ω³µ³έαυΓΫ³έ, αγέγΗσ Ο³ρΝ»λ
Γ» αγΗέγ Ολο³σνΗ: Ζ Ή»ε Ορ»σαέΗ½ΩΗ µαν³έΉ³ΟαυΓΫ³έΑ ΡΗΩ³ραυΓΫ³έ εΗο³Ο Οεσέ»ΙΑ µ³ν³Ο³έΗέ
³έορ³Ω³µ³έ³Οέ Ώ, ω³έΗ αρ έρ³έω ΗέωέΗέ Ρ»ο¨αυΩ »έ ορ³Ω³µ³έαυΓΫ³έΑ, »Γ» ³λον³Ν ΡΗΩέ³Ο³έ
λΟ½µαυέωέ Ώ, ³ε³ έρ³έ γΗ Ο³ρ»ΙΗ Ρ³Ο³Ήρ»Ι, ϋρΗέ³Ο, ³ρ³ργ³·αρΝαυΓΫ³έ Ω³ο»ρΗ³έ Ο³Ω έΫαυΓΑ:
δρανΗΉ»έσΗ³ΙΗ½ΩΑ
(Ι³οΗέ»ρ»έ`
providentia-έ³Λ³Λέ³ΩαυΓΫαυέ)
Οραέ³χΗΙΗλαχ³Ϋ³Ο³έ
αυΥΥαυΓΫαυέ Ώ, αρΗ Ρ³Ω³Σ³Ϋέ Ω³ρΉΟ³ΫΗέ Ρ³λ³ρ³ΟαυΓΫ³έ ½³ρ·³σαυΩΑ αραίναυΩ Ώ ΛαρΡρΉ³ναρ,
ε³οΩ³Ο³έ ερασ»λΗ έΟ³οΩ³Ωµ ³ρο³ωΗέ αυΕ»ρ` έ³Λ³Λέ³ΩαυΓΫαυέΑ` ³λον³ΝΑ: δ³οΩαυΓΫ³έ έΟ³οΩ³µ έΩ³έ
Ωαο»σαυΩΑ
³έΛαυλ³χ»ΙΗαρ»έ Ρ³έ·»σέαυΩ Ώ ύ³ο³ΙΗ½ΩΗ:
Ηρ»έσ ³ι³ν»Ι Ήρλ¨αραυΩέ
δρανΗΉ»έσ³ΙΗ½ΩΗ ·³Υ³χ³ρέ»ρέ
»έ ·ο»Ι Οραέ³Ο³έ χΗΙΗλαχ³έ»ρΗ αυ ε³οΩ³µ³έέ»ρΗ Ωαο,
ϋρΗέ³Ο,
ϊ·αλοΗέαλΗ, ΒαΩ³λ ²ωνΗέ³σαυ ¨ ³ΫΙασ, Ηέγε»λ έ³¨ Ε³Ω³έ³Ο³ΟΗσ χΗΙΗλαχ³ΫαυΓΫ³έ Ω»η`
έ»αΓαΩΗ½Η ¨ ³ΫΙ Οραέ³Ο³έ έ»ρΟ³Ϋ³σαυσΗγέ»ρΗ Ωαο:
δρανΗέΉ»έσ³ΙυΗ½ΩΑ ε³οΩαυΓΫ³έ` αρε»λ Ω³ρΉαυ χρΟαυΓΫ³έ Ρ³Ω³ρ ³λοΝα ΟαΥΩΗσ έ³Λϋραω
Ο³½Ω³Ο»ρεν³Ν εΙ³έΗ ΑΩµιέαυΩέ Ώ: ²ν·αυλοΗέΑ ε³οΩ³Ο³έ ερασ»λΑ Ρ³λΟ³έαυΩ Ώρ αρε»λ §²λοΝα
³ρω³ΫαυΓΫ³έ¦
αυΥΗ:
ξΗ»½»ρ³µ³έαυΓΫ³έ
Ω»η
ερανΗέΉ»έσ³ΙΗ½ΩΑ
Ρ³έ·»σέαυΩ
Ώρ
Ρ³Ω³ίΛ³ρΡ³ΫΗέ έ»ρΉ³ίέ³ΟαυΓΫ³έ, µέ³Ο³έ ³Ω»έ ΗέγΗ Ρ³Ω³γ³χαυΓΫ³έ ·³Υ³χ³ρΗέ:
δρανΗΉ»έσ³ΙΗ½ΩΑ ³Ωρ³·ραυΩ Ώ Ω³ρΉαυ ³έ³½³οαυΓΫ³έ χ³λοΑ, αρΑ ε³ΫΩ³έ³ναρν³Ν Ώ αγ ³Ϋέω³έ
µέ³Ο³έ, αρω³έ αγ µέ³Ο³έ ¨ Ρ³λ³ρ³Ο³Ο³έ ΟΫ³έωΗ ΉΗέ³ΩΗΟ³ΫΗ ερασ»λΗ Ο»έοραέ³σν³Ν αυΕ»ραν:
δρανΗΉ»έσ³ΙΗ½ΩΑ ³έοΗΟ Ια·αλΗ (Ραυέ. logos-µ³έ, ΩΗοω, µ³έ³Ο³έαυΓΫαυέ-Ραυέ³Ο³έ
χΗΙΗλαχ³Ϋ³Ο³έ
Ρ³λΟ³σαυΓΫαυέ)
ΩΗηέ³Ή³ρΫ³έ
³έν³έαυΩέ
Ώ,
αρέ
³Ϋλϋρ
έί³έ³ΟαυΩ
Ώ
Ρ³λ³ρ³ΟαυΓΫ³έ ¨ µέαυΓΫ³έ ½³ρ·³σΩ³έ ϋρ»έωέ»ρ:
ΊΓ» ³λον³Ν Ώ ³ίΛ³ρΡέ ³ρ³ρ»Ι,
αυρ»Ωέ ³ίΛ³ρΡΑ Ε³Ω³έ³Ο³ναρ Ώ: ΖλΟ Η±έγ Ώ Ε³Ω³έ³ΟΑ:
²ν·αυλοΗέΗσ λΟλ³Ν, ³ΫΉ Ρ³ρσΗ νρ³ ·ΙαυΛ ΏΗέ ΟαοραυΩ ΩΗηέ³Ή³ρΫ³έ ί³ο χΗΙΗλαχ³έ»ρ:
3
Π³ν»ρΕαυΓΫαυέΑ
·³Υ³χ³ρ Ώ, αυρ»Ωέ Ε³Ω³έ³Ο³Α Ρ³έΉ»λ Ώ ·³ΙΗλ αρε»λ ·³Υ³χ³ρΗ Ηρ³Ο³έ³σαυΩ ¨
»Γ» Ε³Ω³έ³ΟΑ ί³ο »ρΟ³ρ³ο¨ Ώ,
³ε³ Ηρ λ³ΡΩ³έαυΩ ³Ϋέ ν»ρ³ΝναυΩ Ώ Ρ³ν»ρΕαυΓΫ³έ: ²ρΗλοαο»ΙΑ
Ε³Ω³έ³ΟΑ Ρ³Ω³ραυΩ Ώρ ί³ρΕΩ³έ ΓΗν, σ³έΟ³σ³Ν ί³ρΕΩ³έ` ³έΟ³Λ έρ³ Ϋαυρ³Ρ³οΟαυΓΫαυέΗσ: Δ³Ω³έ³ΟΗ
γ³χαυΩΑ Ο³ο³ρναυΩΏ
ε³ρµ»ρ³Ο³έ ερασ»λέ»ραν:
²έοΗΟ ³ίΛ³ρΡαυΩ ερασ»λέ»ρΑ ΑέΉΡ³έρ³ε»λ
Ρ³Ω³ρναυΩ »έ ΡΗΩέ³Ο³έαυΩ ε³ρµ»ρ³Ο³έ ¨ ³ΫΉ ΗΩ³λοαν` ³ΩχαχαΛ, Ηµρ¨ Γ» ο»ΥΗ Ώ αυέ»έαυΩ
§Ρ³ν»ρΕ³Ο³έ ν»ρ³Ή³ρΣ¦:
ΨΗηέ³Ή³ραυΩ, »ρµ οΗρ³ε»οαΥ ΏΗέ
·ΫαυΥ³οέο»λ³Ο³έ ιΗΓΩ»ρΑ,
ε³ρµ»ρ³Ο³έαυΓΫαυέΑ
ΩέαυΩ Ώρ χΗΙΗλαχ³έ»ρΗ αυί³ΉραυΓΫ³έ Ο»έοραέαυΩ, µ³Ϋσ ³έΛαυλ³χ»ΙΗαρ»έ Ω»ηο»Υ Ώρ ·³ΙΗλ
καυρµ ε³οΩαυΓΫαυέΑ, αρο»Υ ³ιΟ³ Ώρ λαναρ³Ο³έ Ή³ρΣ³Ν ε³ρµ»ρ³Ο³έαυΓΫαυέΑ: ψρΗλοαλΗ ΝέαυέΉΑ,
Ω³ΡΑ ¨ Ρ³ραυΓΫαυέΑ γΏΗέ Ο³ραΥ ΟρΟέν»Ι: ²Ϋέ ³Ω»έΑ, Ηέγ ν»ρ³µ»ραυΩ Ώρ Π³Ϋρ-³λοΝαυέ
¨ψρΗλοαλΗέ,
λο³έαυΩ ΏΗέ Ε³Ω³έ³Ο³ΫΗέ γ³χαυΩ: ΰ±ρ ϋρΑ ³λον³Ν λο»ΥΝ»σ ²Ή³ΩΗέ: ²λον³Ν³ΫΗέ
Ε³Ω³έ³ΟΑ Ρ³ν³λ³ρ³½α±ρ Ώ »ρΟρ³ΫΗέ Ε³Ω³έ³ΟΗέ: ΰ±ρ ΓνΗέ Ώ Νέν»Ι ψρΗλοαλΑ: ψ³έΗ± Ε³Ω Ώ έ³
Ωέ³σ»Ι Ω³Ρν³έ νΗΧ³ΟαυΩ:Ζέγα±υ »έ ²Ή³Ωέ αυ Ίν³έ ΩΗ³Ϋέ 7 Ε³Ω Ωέ³σ»Ι Ήρ³ΛοαυΩ ¨ ³ΫΙέ: ²Ϋλ
µαΙαρΑ ΩΗηέ³Ή³ρΫ³έ Ω³ρΉαυέ µέαραί Ρ³ρσ»ρ ΏΗέ: Π³Ϋοέ³·αρΝναυΩ »έ έ³¨ Ε³Ω³έ³ΟΗ γ³χΩ³έ Ρλο³Ο
ΩΗηασέ»ρ: ΊΓ» λΟ½µαυΩ Ε³Ω³έ³ΟΗ γ³χΩ³έ Ω³λΗέ ΗΩ³σ ΏΗέ ο³ΙΗλ ½³έ·³Οέ»ρΑ, ³ε³ 13-ρΉ Ή³ραυΩ
λο»ΥΝν»σΗέ Ε³Ω³σαυΫσέ»ρ:
²ΫλεΗλαν` ΩΗηέ³Ή³ρΫ³έ Ε³Ω³έ³ΟΑ Ηρ µέαυΫΓαν Οραέ³Ο³έ Ώρ: Ϊαυρ³ω³έγΫαυ ο³ρΗ ΑέΟ³ΙναυΩ
Ώρ αρε»λ ψρΗλοαλΗ Ω³ρΩέ³ναραυΩ: ²ι³η³έαυΩ
Ώρ §λαυρµ¦ ¨
»ρΟρ³ΫΗέ Ε³Ω³έ³Οέ»ρΗ
Ρ³ρ³µ»ρ³ΟσΩ³έ ΛέΉΗρ: Ψ³ρΉΟ³έσ µ³σ³ρΣ³Ο Ω»Ν³Ω³λέαυΓΫαυέΑ Ρ³Ωα½ν³Ν Ώρ, αρ ³ίΛ³ρΡΗ ³ρ³ρΩ³έ
ν»σ ϋρ»ρΑΑ Ρ³ν³λ³ρ³½αρ γ»έ »ρΟρ³ΫΗέ ΟΫ³έωΗ ν»σ ϋρ»ρΗέ: ΐέΉαυέν³Ν Ώρ ³Ϋέ Ρ³Ωα½ΩαυέωΑ,
³ρ³ρΩ³έ Ω»Ο ϋρΑ Ρ³ν³λ³ρ³½αρ Ώ »ρΟρ³ΫΗέ ΟΫ³έωΗ Ρ³½³ρ ο³ρν³έ: ²Ϋλε»λ` Ε³Ω³έ³ΟΗ ΩΗηέ³Ή³ρΫ³έ
Οαέσ»εσΗ³έ ³έσέαυΩ Ώρ ·Ν³ΫΗέ Ε³Ω³έ³ΟΗέ, αρΑ νΗΓΛ³ρΗέ ³ι³ηΑέΓ³σ Ώρ: Δ³Ω³έ³ΟΑ Ρ³Ω³ρναυΩ Ώρ
Ηέγ-αρ µ³έαν µ³½Ω³½³έ, λ³Ο³Ϋέ ³Ϋέ γΏρ Ρ³ΩΑέΟέαυΩ ΩΗ³Ϋέ µέ³Ο³έ ερασ»λέ»ρΗέ, ΗλΟ Ή³ ³ρΉ»έ
ΗέωέΗέ έί³έ³Ο³ΙΗ Ώρ:
κΗΩναΙΗ½: ΨΗηέ³Ή³ρΫ³έ Ω³ρΉΑ ³Ω»έ αυρ λΗΩναΙέ»ρ Ώρ ο»λέαυΩ: Παυέ³ρ»έ
λΗΩναΙ
(σΗΩµαΙαέ) έί³έ³ΟαυΩ Ώ ν»ΡαυΓΫ³έ έί³έ, Ω³ρΉΟ³έσ ΩΗη¨ µ³Ε³έν³Ν ³ι³ρΟ³ΫΗ »ρΟαυ Ο»λ: κΗΩναΙΑ
³Οέ³ρΟ Ώ Ή»εΗ Οαρσρ³Ν ΩΗ³λέαυΓΫαυέΑ:
ΨΗηέ³Ή³ραυΩ λΗΩναΙΑ ³Ϋλ Ο³Ω ³Ϋέ ³ι³ρΟ³ΫΗ Γ³ωέν³Ν έί³έ³ΟΙαυΓΫαυέΑ ·οέ»Ιαυ Ω³ρΉαυέ
ΑέΣ»ι³Ν Ρέ³ρ³ναραυΓΫαυέέ Ώ: ΖΡ³ρΟ», ³ίΛ³ρΡΗ λΗΩναΙΗΟ ΑέΟ³ΙΩ³έ Ω»η Ρ³λ³ρ³Ο Ω³ρΉΗΟ ¨
χΗΙΗλαχ³έ»ρΑ ο³ρµ»ρ ³ρΉΫαυέωέ»ρΗ ΏΗέ Ρ³λέαυΩ: Π³λ³ρ³Ο ΕαΥαναυρΉΑ ·αρΝ αυέ»ρ Ωα·³Ο³έ
Ο»ρε³ρέ»ρΗ Ρ»ο: ²ΫΉ α·αν έ³ Ο³ο³ραυΩ Ώρ ΛαρΡαυρΉέ»ρ, ³ΥαΓαυΩ Ώρ, ΛέΣαρΑ Ρ³Ω³ραυΩ Ώρ γ³ρΗ
λΗΩναΙ, λεΗο³Ο ν³ρΉΑ` ΞαυΫλΗ λΗΩναΙ, Γ³χ³έσΗΟ µΫαυρ»Υ³ω³ρΑ` ωρΗλοαέΗ³ΫΗ Ο»ρε³ρΑ, Ο³ρΩΗρ
λ³ρΉαέΗωλΑ` ψρΗλοαλΗ λΗΩναΙΑ, Ο»ρε³ρΑ: ²ΩµαΥη ³ίΛ³ρΑ ε³οΟ»ρ³σναυΩ Ώρ αρε»λ λΗΩναΙέ»ρΗ
ΩΗ νΗΓΛ³ρΗ µ³½ΩαυΓΫαυέ: Ζέγ ν»ρ³µ»ραυΩ Ώρ·Ηοέ³Ο³έ ³Ϋρ»ρΗέ (χΗΙΗλαχ³έ»ρΗέ), ³ε³ έρ³έω
Σ·οαυΩ ΏΗέ λΗΩναΙέ»ρΗ Γ³ωέν³Ν έί³έ³ΟαυΓΫ³έ µ³σ³Ρ³ΫοΩ³έ Ρ³Ω³ρ Ωί³Ο»Ι Ρλο³Ο Ρέ³ρέ»ρ:
4
κΗΩναΙΗ½ΩΑ, Ηέγ Λαλω, ϋο³ρ γΏρ έ³¨ ³έοΗΟ ³ίΛ³ρΡΗέ: ΄³ν³Ο³έ Ώ ΡΗί»Ι, Γ» Ηέγε»λ ΏΗέ
³Ϋέ Ε³Ω³έ³ΟΗ χΗΙΗλαχ³έ»ρΑ Σ·οαυΩ Ηρ»ραυΩ ο»λέ»Ι ·³Υ³χ³ρέ»ρΑ: κ³Ο³Ϋέ ΩΗ³Ϋέ ΩΗηέ³Ή³ρΫ³έ
χΗΙΗλαχ³ΫαυΓΫ³έ
Σ»ιωµ»ραυΩέ»ρΗ
ίέαρΡΗν
λΗΩναΙΗ½ΩΑ
Ή³ρΣ³ν
χΗΙΗλαχ³ΫαυΓΫ³έ
λΟ½µαυέωΑ, έρ³ µέαραί ·ΗΝΑ: Π»ο³·³ΫαυΩ χΗΙΗλαχ³ΫαυΓΫ³έ ³ΫΉ λΟ½µαυέωΑ ½·³ΙΗαρ»έ
ΓαυΙ³σ³ν, αρΑ χΗΙΗλαχ³ΫαυΓΫ³έ Ρ³Ω³ρ µ³σ³λ³Ο³έ ³½Ή»σαυΓΫαυέ αυέ»σ³ν: ΄³έέ ³Ϋέ Ώ,
³ι³έΣέ³Ρ³οαυΟ Ω³ρΉΟ³ΫΗέΑ ΩΗίο
λΗΩναΙ Ώ ΗέωέΗέ,
µέ³Ο³έ ερασ»λέ»ρΗσ Ήαυρλ ³Ϋέ
·αΫαυΓΫαυέ γαυέΗ: л勉µ³ρ, ³Ϋλε»λ Γ» ³Ϋέε»λ,, ³έΡρ³Ε»ίο Ώ λΗΩναΙέ»ρΗ Ρ»ο¨αυΩ ο»λέ»Ι
έρ³έσ µαν³έΉ³ΟαυΓΫαυέΑ: κΗΩναΙΗ½ΩΑ Ηρ ΏαυΓΫ³Ωµ Ή³ιέαυΩ Ώ χΗΙΗλαχ³ΫαυΓΫ³έ αγ λαναρ³Ο³,
µ³Ϋσ Ο³ρ¨αρ λΟ½µαυέω: Ξραέ³Ο³έ ΗΩ³λοανΉ³ ³ι³ηΗέ ³έ·³Ω ΟΗρ³ιν»σ ΩΗηέ³Ή³ρΫ³έ χΗΙΗλαχ³ΫαυΓΫ³έ
ΟαΥΩΗσ: ²Ϋλ ³ιαυΩαν έρ³έω Ή³ρΣ³έ λΗΩναΙΗ½ΩΗ Σ¨³ναρΩ³έ ·αρΝαυΩ ³ι³ηΗέ αυλαυσΗγΑ:
Ψ³οέ³έί»έω έ³ρ, αρ λΗΩναΙΗ½ΩΗ ³έο»λαυΩΑ ³έε³οΗΕ γΗ Ωέ³: Έ³ ε³ρ½ νΟ³ΫαυΓΫαυέέ»ρέ
»έ ο»ΛέΗΟ³Ο³έ νΓ³ρέ»ρΑ,
ε³ΫΓαΥ ·³½³ο³ρέ»ρΑ,
ω³Υ³ωέ»ρέ, ³Ϋέ ³Ω»έΑ Ηέγ Ο³ιαυσν³Ν Ώ
Ω³ρΉαυ ΟΫ³έωΗ Ρ³Ω³ρ ³έε»οω ί»έω»ρέ αυ
³ι³έσ Ω³ρΉαυ Ρ³Ω³ρ έρ³έσ έί³έ³ΟαυΓΫ³έ,
έρ³έσ
λΗΩναΙΗΟ µέαυΫΓΗ Ρ³ίν³ιΩ³έ: ²Ϋλο»ΥΗσ εΗοΗ »½ρ³Ο³σέ»Ι, αρ ΡαυΩ³έΗ½ΩΑ ѻ勉ε»λ έ³ρ
³ρΕ»µ³έαυΓΫαυέΑ ³ι³έσ λΗΩναΙΗ½ΩΗ Ρέ³ρ³ναρ γΏ:
ΖέεΗλΗ±έ Ώ Γ³ωέν³Ν ΗΩ³λοέ»ρΗ µ³σ³Ρ³ΫοΩ³έ αυΥΗέ, Ηέγε»±λ Ήρ³έω ·οέ»Ι: ²ΫΉ έε³ο³ΟΗ
Ρ³Ω³ρ ΩΗηέ³Ή³ραυΩ ϋ·ο³·αρΝαυΩ ΏΗέ Οραέ³Ο³έ ο»ωλο»ρΗ Ω»Οέ³µ³έαυΓΫαυέ (Ρ»ρΩ»έ¨οΗΟ): Π³οαυΟ
αυί³ΉργαυΓΫαυέ Ώρ Ή³ρΣναυΩ
·³ΥοέΗωέ»ρΑ ·οέναυΩ
ο»ωλο»ρΗ νρ³,
ω³έΗ αρ ³Ϋέ Ο³ρΝΗωΑ , αρ Ο»σαυΓΫ³έ µαΙαρ
ΏΗέ λαυρµ ·ρω»ραυ,
Ω³λέ³ναρ³ε»λ ²λον³Ν³ίέγαυΩ: Ζέγε»λ ο»ωλο»ρΑ
³Ϋέε»λ ΏΙ µ³ιΑ Ή³ιέαυΩ Ώ ν»ρΙαυΝαυΓΫ³έ ·ΙΛ³ναρ ³ι³ρΟ³:
ΨΗηέ³Ή³ρΫ³έ
χΗΙΗλαχ³ΫαυΓΫαυέΑ
λΗΩναΙΗΟ³ΫΗ νρ³: Έ³ Ρ³λΟ³έ³ΙΗ Ώ,
Ρ³οαυΟ
αυί³ΉραυΓΫαυέ
Ώρ
ω³έΗ αρ ΩΗηέ³Ή³ρΫ³έ λΗΩναΙΗΟ³έ
ο»ωλο»ραν, ³ΫλΗέωέ` µ³ι»ραν: ϊρΗέ³Ο, Έ³έΓ»Η Ρ³Ω³ρ
Ή³ρΣέαυΩ
µ³ιΗ
λΟλαυΩ Ώρ ²λον³Ν³ίέγΗ
µ³ιΑ Ρ³ΩΑέΉΡ³έαυρ έί³έ Ώρ, λΗΩναΙ:
δ³ο³Ρ³Ο³έ γΏ, αρ ²λον³Ν³ίέγΗ ΡΗΩέ³Ο³έ, »Ι³Ο»ο³ΫΗέ ΉραυΫΓέ Ώ` §κΟ½µαυΩ µ³ιέ (µ³έέ) Ώρ¦:
΄³Ϋσ
Η±έγ Ώ µ³ιΑ: Ζ±έγ Ώ ³Ϋέ έί³έ³ΟαυΩ:
Π»έσ
³Ϋλ
Ο»οαυΩ
Ώρ
ι»³ΙΗλοέ»ρΗ
¨
έαΩΗέ³ΙΗλοέ»ρΗ
ΩΗη¨
³ι³η³σ³ν
§αυέΗν»ρλ³Ιέ»ρΗΩ³λΗέ¦ µ³έ³ν»ΧΑ, αρΑ Ρέ³ρ³ναραυΓΫαυέ ΑέΣ»ιέ»σ έί³έ³Ο»ΙΗ γ³χαν Χί·ρο»Ι
Ή»ι δΙ³οαέΗσ ¨ ²ρΗλοαο»ΙΗσ »ΟαΥ »½³ΟΗ ¨ ΑέΉΡ³έαυρΗ χαΛΡ³ρ³µ»ραυΓΫ³έ Ρ³ρσΑ:
θ»³ΙΗ½Ω
(Ι³ο.
realis.-·αρΝέ³Ο³έ,
Ηρ³ΫΗέ)-·»Υ³ρν»λο³Ο³έ
Ω»ΓαΉ,
αρέ
³ι³ν»Ι
ΙρΗν
Ω³ρΩέ³ναραυΩ Ώ ³ρν»λο, ϋµΫ»ΟοΗν- Χ³έµ³γαΥ³Ο³έ ¨ ·»Υ³·Ηο³Ο³έ-ν»ρ³χαΛΗγ µέαυΫΓΑ:
θ»³ΙΗ½Α ΩΗ αυΥΥαυΓΫαυέ Ώρ ΩΗηέ³Ή³ρΫ³έ λΛαΙ³λοΗΟ³ΫΗ Ω»η, αρΑ εέΉαυΩ Ώρ,
αρ
ΑέΉΡ³έαυρ Ρ³λΟ³σαυΓΫαυέέ»ρΑ (αυέΗν»ρλ³ΙΗ³έ»ρΑ) ϋΕον³Ν »έ ι»³Ι ·αΫαυΓΫ³Ωµ ¨ έ³ΛαρΉαυΩ
»έ »½³ΟΗ Ηρ»ρΗ ·αΫαυΓΫ³έΑ: ²Ϋέ χ³λοαρ»έ ί³ραυέ³ΟαυΩ Ώ δΙ³οαέΗ ·ΗΝΑ ΑέΉΡ³έαυρΗ ¨ »½³ΟΗΗ
Ρ³ρ³µ»ραυΓΫ³έ Ρ³ρσΗ ΙαυΝΩ³έ Ω»η: ²Ϋ³Ή αυΥΥαυΓΫαυέέ Ηµρ¨ χΗΙΗλαχ³Ϋ³Ο³έ µ³½³ Ώρ Ν³ι³ΫαυΩ
Ο³ΓαΙΗΟαυΓΫ³έ
Ρ³Ω³ρ:
²ΫΉ
αυΥΥαυΓΫ³έ
Ή»Ω
ε³Ϋω³ρ
ΏΗέ
ΩΥαυΩ
έαΩΗέ³ΙΗ½ΩΗ
5
έ»ρΟ³Ϋ³σαυσΗγέ»ρΑ: ²ΫΉ ε³Ϋω³ρΗ Ω»η αυρν³·ΝναυΩ Ώρ
χΗΙΗλαχ³ΫαυΓΫ³έ Ω»η »Υ³Ν »ρΟαυ
ο»έΉ»έσέ»ρΗ` έαΩΗέ³ΙΗ½ΩΗ (Ω³ο»ρΗ³ΙΗ½ΩΗ) ¨ ι»³ΙΗ½ΩΗ (ΗΉΗ³ΙΗ½ΩΗ) ε³Ϋω³ρΑ:
θ»³ΙΗλοΗ Ρ³Ω³ρ ΑέΉΡ³έαυρΑ ·αΫαυΓΫαυέ αυέΗ »ρ»ω Σ¨αν` ³λοΝα Ω»η, Ηρ»ρΗ Ω»η, Ω³ρΉΟ³έσ
·ΙαυΛέ»ραυΩ
(Αλο
ΒανΩ³λ
²ωνΗέ³σαυ):
ΨΗηέ³Ή³ρΫ³έ
ι»³ΙΗλοΗ
ΉΗρωαραίαυΩΑ
δΙ³οαέΗ
χΗΙΗλαχ³Ϋ³Ο³έ ·ΝΗ ί³ραυέ³ΟαυΓΫαυέέ Ώ:
άαΩΗέ³ΙΗ½Ω (Ι³ο. nomen-³έαυέ, ³έν³έαυΩ): ΨΗηέ³Ή³ρΫ³έ χΗΙΗλαχ³ΫαυΓΫ³έ Ω»η
αυΥΥαυΓΫαυέ, αρΑ ΑέΉΡ³έαυρ Ρ³λΟ³σαυΓΫαυέέ»ρΑ Ρ³Ω³ραυΩ Ώ λαλΟ »½³ΟΗ ³ι³ρΟ³έ»ρΗ
³έαυέέ»ρ: Ζ Ρ³Ο³ΉραυΓΫαυέ ΩΗηέ³Ή³ρΫ³έ ι»³ΙΗ½ΩΗ έαΩΗέ³ΙΗλοέ»ρΑ εέΉαυΩ ΏΗέ, αρ ι»³Ι
Ο»ρεαν ·αΫαυΓΫαυέ αυέ»έ ΩΗ³Ϋέ ³ι³έΣΗέ Ηρ»ρέ Ηρ»έσ
άαΩΗέ³ΙΗ½ΩΑ Ο³εν³Ν
³έΡ³ο³Ο³έ Ρ³οΟαυΓΫαυέέ»ραν:
Ώ ΗρΗ ³ι³ηέ³ΫέαυΓΫ³έ ¨ Ρ³λΟ³σαυΓΫ³έ »ρΟραρΉ³ΫέαυΓΫ³έ ΑέΉαυέΩ³έ
Ω»η »Υ³Ν Ω³ο»ρΗ³Ι³Ηλο³Ο³έ ο»έΉ»έσέ»ρΗ Ρ»ο:
άαΩΗέ³ΙΙΗλοΑ ί³ραυέ³ΟαυΩ Ώ λαχ»λοέ»ρΗ ·ΗΝΑ, αραέσ καΟρ³ο»λΑ ωέέ³Ή³οαυΩ Ώρ
ΑέΉΡ³έαυρΑ γΡ³λΟ³έ³Ιαυ Ω»η: άαΩΗέ³ΙΗλοΑ ·οέαυΩ Ώρ, αρ ΑέΉΡ³έαυρΑ ·αΫαυΓΫαυέ ραυέΗ,
ΗλΟ Ρ³λΟ³σαυΓΫαυέέ»ρΑ µ³ι»ρ »έ, έααυΩ»έέ»ρ, έί³έέ»ρ:
ΈΗο³ρΟναΥ µ³έ³ν»ΧΑ Ο³ρ»ΙΗ Ώ έ»ρΟ³Ϋ³σέ»Ι ΎαυΓΫ³έ ¨ ·αΫαυΓΫ³έ
Ρ³λΟ³σαυΓΫαυέέ»ραν:
θ»³ΙΗλοΗ Ρ³Ω³ρ ·αΫαυΓΫαυέΑ ΏαυΓΫ³έ Ήρλ¨αραυΩ Ώ: άαΩΗέ³ΙΗλοΑΟ³ραΥ Ώ ·ΙαυΛ Ρ³έ»Ι ³ι³έσ
ΏαυΓΫ³έ: ΨΗηέ³Ή³ρΫ³έ ι»³ΙΗλοέ»ρΗ ¨ έαΩΗέ³ΙΗλοέ»ρΗ µ³έ³ν»ΧαυΩ χαωρ -Ηέγ ΩΗ ΟαΥ ΏΗέ
ω³ίν³Ν Οαέσ»εοαυ³ΙΗλοέ»ρΑ (²µ»ΙΫ³ρΑ ¨ αυρΗίέ»ρ): άρ³έω, Ηέγε»λ έαΩΗέ³ΙΗλοέ»ρΑ, ·οέαυΩ
ΏΗέ, αρ ΑέΉΡ³έαυρ Ρ³λΟ³σαυΓΫαυέέ»ρΑ (αυέΗν»ρλ³Ιέ»ρΑ ) ΗέωέΗέ ·αΫαυΓΫαυέ γαυέ»έ:
ΨΗ³Ε³Ω³έ³Ο Οαέσ»εοαυ³ΙΗλοέ»ρΑ Ω»Υ³ΉραυΩ ΏΗέ έαΩΗέ³ΙΗλοέ»ρΗέ §ω³ΩΗ χγ»Ιαυ¦ Ω»η,
έΟ³οΗ αυέ»έ³Ιαν, αρ έρ³έω Ρ³λΟ³σαυΓΫαυέέ»ρΑ ΉΗοαυΩ ΏΗέ αρε»λ µ³ι»ρ� ³ι³έσ µ³σ³Ρ³Ϋο»Ιαυ
έρ³έσ µαυέ ΗΩ³λοΑ: Ξαέσ»εοαυ³ΙΗλοέ»ρΑ ΑέΉΡ³έαυρ Ρ³Ο³σαυΓΫαυέέ»ρΑ ³ρΕ»ναραυΩ ΏΗέ αρε»λ
ΩΗέγχαρΣέ³Ο³έ Ωο³ΫΗέ Ο³ιαυΫσέ»ρ
(Οαέσ»εοέ»ρ), αραέω ³έΡρ³Ε»ίο »έ ³ίΛ³ρΡΗ ΑΩµιέΩ³έ
Ρ³Ω³ρ:
θ»³ΙΗλοέ»ρΗ, έαΩΗέ³ΙΗλοέ»ρΗ ¨ Οαέσ»εο³ΙΗλοέ»ρΗ µ³έ³ν»ΧΑ Ρ³λέαυΩ Ώ ΩΗέγ¨ Ω»ρ
ϋρ»ρΑ: ²ΫΉ µ³έ³ν»ΧΗ ν»ρη³Ο»οΑ Ή»ι¨λ Ήρν³Ν γΏ: Δ³Ω³έ³Ο³ΟΗσ χΗΙΗλαχ³ΫαυΓΫ³έ Ω»η ΑέΉΡ³έαυρ
³έαυέέ»ρΗ, Ρ³λΟ³σαυΓΫαυέέ»ρΗ ¨ Ρ³οΟ³έΗίέ»ρΗ ΛέΉραυΩ οΗρ³ε»οαυΩ Ώ Ρ»ο¨Ϋ³Ι Ωαο»σαυΩΑ:
²έαυέΑ Ι»½ν³Ο³έ ³ρο³Ρ³ΫοαυΓΫαυέ Ώ ¥Ο³Ω Ω»Ο µ³ι, Ο³Ω µ³ι»ρΗ Ο³ε³ΟσαυΓΫαυέ¤: ²έΣέ³Ο³έ ³έαυέΑ
έί³έ³ΟαυΩ Ώ Ω»Ο ³ι³ρΟ³ §³Ϋλ λ»Υ³έΑ¦: ΐέΉΡ³έαυρ ³έαυέΑ έί³έ³ΟαυΩ Ώ ³Ϋλ Ο³Ω ³Ϋέ µέαυΫΓΗ
³ι³ρΟ³έ»ρΗ Ή³λ:
ΐέΉΡ³έαυρ ³έαυέέ »έ
ϋρΗέ³Ο §αυλ³έαΥ¦, §³έο³ι¦. §ΩΗοω¦ ¨ ³ΫΙέ
³ρο³Ρ³ΫοαυΓΫαυέΑ: §ΰυλ³έαΥ¦ ΑέΉΡ³έαυρ ³έαυέΗ ϋ·ο³·αρΝαυΩΑ ΩΗ ΛαυΩµ Ω³ρΉΟ³έσ έί³έ³Ο»Ιαυ
Ρ³Ω³ρ
³ν³ρο»Ιαυσ Ρ»οα λαναραυΩ »έ αυλαυΩέ³ρ³έέ»ραυΩ,
Ρ³Ω³Ιλ³ρ³έέ»ραυΩ Ο³Ω ³ΫΙ
αυλαυΩέ³Ο³έ Ρ³λο³οαυΓΫαυέέ»ραυΩ: Π³λ³ρ³ΟαυΓΫαυέΑ µ³σ³Ρ³ΫοαυΩ Ώ ΑέΉΡ³έαυρ ³έαυέΗ ΗΩ³λοΑ:
ξνΫ³Ι Ή»εωαυΩ Ή³ο»Ιαν §αυλ³έαΥ¦ Ρ³λΟ³σαυΓΫ³έ Ω³λΗέ, Ω»έω γ»έω µ³ν³ρ³ρναυΩ ³Ϋέ Ρ³έ·³Ω³έωαν,
αρ ³Ϋλ Ο³Ω ³Ϋέ Ω³ρΉΑ λαναραυΩ ω αυλαυΩέ³Ο³έ ³Ϋλ Ο³Ω ³Ϋέ Ρ³λο³οαυΓΫαυέαυΩ, ³ΫΙ λΟλαυΩ »έω
6
Ω»Οέ³µ³έ»Ι� αυλ³έαΥ ΙΗέ»Ι έί³έ³ΟαυΩ Ώ λΗρ»Ι αυλαυΩΑ, ³Ϋλ Ο³Ω ³Ϋέ µέ³·³ν³ιέ»ραυΩ Σ·ο»Ι
Ο³ο³ρ»Ι³·αρΝΩ³έ:
καναρ³µ³ρ Ρ³λΟ³σαυΓΫ³έ λ³ΡΩ³έΩ³έ
Ρ³Ω³ρ ϋ·ο³·αρΝαυΩ »έ
ο»λαυΓΫαυέέ»ρ:
²ΫλεΗλαν� ³ι³ρΟ³έ»ρΗ ΑέΉΡ³έαυρ Ρ³οΟ³έΗίέ»ρΑ έί³έ³ΟναυΩ »έ ΑέΉΡ³έαυρ ³έαυέέ»ραν, ΗλΟ έρ³έσ
µαν³έΉ³ΟαυΓΫαυέΑ Ω»Οέ³µ³έναυΩ ΏΡ³λΟ³σαυΓΫαυέέ»ραυΩ:
²ΫλεΗλαν�
ι»³ΙΗλοέ»ρΑ
µ³σ³ρΣ³Ο³έ³σέαυΩ
»έ
ΑέΉΡ³έαυρ
Ρ³οΟαυΓΫαυέέ»ρΑ,
έαΩΗέ³ΙΗλοέ»ρΑ, Ρρ³Ε³ρν»»Ιαν ΑέΉαυέ»Ι ΑέΉΡ³έαυρ Ρ³οΟαυΓΫαυέέ»ρΗ ·αΫαυΓΫαυέΑ, Ηρ»έσ
αυί³ΉραυΓΫαυέΑ Ο»έοραέ³σέαυΩ »έ
ΑέΉΡ³έαυρ ³έαυέέ»ρΗ νρ³, ΗλΟ Οαέσ»εοαυ³ΙΗλοέ»ρΑ,
χ³λοαρ»έ, ΡΗΩέ³Ο³έαυΩ ½µ³ΥναυΩ »έΡ³λΟ³σαυΓΫαυέέ»ραν: ΄αΙαρΑ ΩΗ³λΗέ Ο³ο³ραυΩ »έ
ΑέΉΡ³έαυρ ·αρΝ: άίν³Ν ΡΗΩέ³ΛέΉΗρέ»ρΗ ³ι³έΣΗέ ΟαΥΩ»ρΗ νρ³ ί³ραυέ³ΟαυΩ »έ ³ίΛ³ο»Ι έ³¨
Ε³Ω³έ³Ο³ΟΗσ χΗΙΗλαχ³έ»ρ:
3.3 κ»ρ, Π³ν³ο, Ξ³ρ»Οσ³έω §Ό·³σΩαυέω-ΎΫΉαλέ»ρΑ¦, αρε»λ Ω³ρΉαυ ³έΣέ³Ο³έ ΗέωέαραίΩ³έ
µ³ρΣρ³·αυΫέ ϋρΗέ³Οέ»ρ ¨ έρ³ ΏαυΓΫ³έ µ³σ³Ρ³ΫοΩ³έ ³ρΕ»ω³ΫΗέ λ³ΡΩ³έαυΩέ»ρ
²Ϋέ Ρ³ρ³µ»ραυΓΫαυέέ»ρΑ, αραέσαυΩ ·οέναυΩ »έ ²λον³Ν ¨ Ω³ρΉ, Ρ³έΉ»λ »έ ·³ΙΗλ αρε»λ
ΡΫοέαυΓΫαυέ: Π³ΫοέαυΓΫαυέΑ Ω³ρΉαυ έΟ³οΩ³µ ³λοΝα ³έΩΗη³Ο³έ Ο³Ωωέ Ώ: ²λοΝαυσ »ΟαΥ
ο»Υ»ΟαυΓΫαυέΑ λΫαυµ»ΟοΗ ΟαΥΩΗσ ΑέΉαυέναυΩ Ώ ³έν»ρ³ε³Ραρ»έ� αρε»λ Ω³ρΉΟ³ΫΗέ ν³ρωΗ ¨
ΗΩ³σαυΓΫ³έ µ³σ³ρΣ³Ο γ³χ³έΗί,
ΑέΉαυέναυΩ Ώ Ρ³ν³οαν, ³ΫλΗέωέ ³Ϋέ Ω³ρΉαυ Ρ³Ω³ρ µ³σ³ρΣ³Ο
Ρ³Ωα½Ηγ Ώ:
²λον³Ν ΠΗέ αυ άαρ Οο³Ο³ρ³έέ»ρΑ, λαυρµ Ρ³Ϋ»ρΗ ·ρν³Νωέ»ρΑ Ω³ρΉαυ Ρ³Ω³ρ µ³σαυΩ »έ ³ίΛ³ρΡΗ
·³ΥοέΗέ»ρΑ ¨ ³λον³Ν³ΫΗέ Ο³ΩωΑ: Ψ³ρΉΑ ε³ρο³ναρ Ώ Ρ³ν³ο³Ι ³λοΝαυέ: ²ΫΙ µ³έ ορν³Ν γΏ:
Π³ΫοέαυΓΫ³έ ¨
Ή»εΗ ΗΉΗ³Ι³Ο³έΑ,
Ρ³ν³οΗ αυλΩαυέωΑ αυέΗ »ρΟαυ αυΥΥαυΓΫαυέ: Ψ»ΟΑ ΟαΥΩέαραίαυΩ Ώ
·»ρ½·³Ϋ³Ο³έ Ηρ³Ο³έαυΓΫαυέΑ, αρΑ Ή»ιΆλ Αλο δΙ³οαέΗ,
γΗ Ο³ραΥ ΙΗέ»Ι
χαρΣέ³Ο³έ Ά ³έΩΗη³Ο³έαρ»έ Χ³έ³γ»ΙΗ: ΨΫαυλ αυΥΥαυΓΫαυέΑ Ρ»έναυΩ Ώ Ρ³ΫοέαυΓΫ³έ
γΩΗηέαρΉ³ναρν³ΝαυΓΫ³έ νρ³: Π³ΫοέαυΓΫαυέΑ έαυΫέω³έ ³έΩΗη³Ο³έ Ώ, αρω³έ αρ ½·³ΫαυΓΫαυέΑ:
Ψ³ρΉαυ Ρα·Άαρ ΟΫ³έωΗ Ω»η ΩΗηέαρΉ³ναρν³ΝΗ ¨ γΩΗηέαρΉ³ναρν³ΝΗ Ρ³ρ³µ»ραυΓΫ³έ Ρ³ρσΑ Ωίο³ε»λ
»Υ»Ι Ώ ΩΗηέ³Ή³ρΫ³έ χΗΙΗλαχ³έ»ρΗ αυί³ΉραυΓΫ³έ Ο»έοραέαυΩ:
΄»ρ»έω ξ»ροαυΙΗ³έαλΗ Ρ³έρ³Ρ³Ϋο ³λαυΫΓΑ` §Π³ν³οαυΩ »Ω, ω³έΗ αρ ³έѻûà Ώ¦: Ζέγε»λ
ο»λέαυΩ »έω, ³Ϋλο»Υ Ρ³ΫοέαυΓΫ³έ µ³έ³Ο³έ ΗΩ³λο³ναρΩ³έ ³έΡρ³Ε»ίοαυΓΫαυέΑ ΕΛοναυΩ Ώ: Ψ»Ο
³ΫΙ χΗΙΗλαχ³` ²έλ»ΙΩΑ (11-ρΉ Ή.) Ρ³έ·αυΩ Ώ Ω»Ο ³ΫΙ µ³έ³Σ¨Η` §Π³ν³οαυΩ »Ω ¨ Ρ³λΟ³έαυΩ¦: ΖλΟ
ΒανΩ³ ²ωνΗέ³σΗέ 13-ρΉ Ή³ραυΩ Σ·οαυΩ Ώρ Ρ³λέ»Ι Ρ³ν³οΗ ¨ µ³έ³Ο³έαυΓΫ³έ έ»ρΉ³ίέ³ΟαυΓΫ³έ, λ³Ο³Ϋέ
³ι³ηέ³ΫΗέΑ Ρ³Ω³ρ»Ιαν Π³ν³οΑ: Ζµέ θαυίΉΑ ·οέαυΩ Ώρ, αρ χΗΙΗλαχ³ΫαυΓΫ³έ ¨ ·ΗοαυΓΫ³έ
ΧίΩ³ροαυΓΫαυέΑ Ο³ραΥ Ώ Ο»ΥΝ ΙΗέ»Ι ³λον³Ν³µ³έαυΓΫ³έ Ω»η ¨ Ρ³Ο³ι³ΟΑ: ΊρΟ³ΟΗ ΧίΩ³ροαυΓΫ³έ
αυλΩαυέωΑ λαναρ³µ³ρ ϋ·ο³·αρΝναυΩ Ώ ³λο³Ν³µ³έαυΓΫ³έ ¨ ΟραέΗ, χΗΙΗλαχ³ΫαυΓΫ³έ ¨ ·ΗοαυΓΫ³έ
Ηέωέ³ν³ρ ½³ρ·³σΩ³έ Ρ³Ω³ρ: ΨΗηέ³Ή³ραυΩ ³ΫΉ αυλΩαυέωΑ ϋ·ο³·αρΝν»σ λέαοΗ³ε³ίοαυΓΫαυέέ»ρΗ ¨
»Ο»Υ»σαυ Ν³Ϋρ³Ρ»ΥαυΓΫαυέέ»ρΗ Ή»Ω ε³Ϋω³ρ»Ιαυ Ρ³Ω³ρ: ²ν»ΙΗ αυί »Υ»Ι Ώ Ρ³Ο³ι³ΟΑ: ϋρΗέ³Ο`
Ξ³έοΑ
§λοΗεν³Ν Ώρ λ³ΡΩ³έ³χ³Ο»Ι ·ΗοαυΓΫ³έ αΙαροΑ, αρε»λ½Η ο»Υ ο³ρ Π³ν³οΗέ¦: Ξ³Ω³Ϋ³Ο³έ
7
λ³ΡΩ³έ³χ³ΟαυΩΑ ·ΗοαυΓΫ³έ µέ³·³ν³ιαυΩ γΗ Λρ³ΛαυλναυΩ: Έρ³έΗσ »Ιέ»Ιαν Ώ, αρ Ε³Ω³έ³Ο³ΟΗσ
χΗΙΗλαχ³έ»ρΑ ³ίΛ³οαυΩ »έ Ηρ³ρ γΡ³Ο³Ήρ»Ι Ρ³ν³οΑ ¨ ·Ηο»ΙΗωΑ: Π³ν³οέ ³ίΛ³ρΡΗ
³έΣέ³Ο³έ ΗέωέαραίαυΩέ Ώ`
ΡΗΩέ³ναρν³ΝαυΓΫαυέΑ,
έΟ³οΩ³Ωµ Ω³ρΉαυ
έρ³ ·Ηο»ΙΗωέ»ρΗ ΡΗΩ³έ νρ³: ΨΗηΗέ Ή³ρ»ραυΩ ³ΫΉ ΗέωέαραίΩ³έ
³Ϋλϋρν³
ο»λ³έΟΫαυέΗσ,
ΛΗλο
³έΟ³ο³ρ
Ώρ:
κ³Ο³Ϋέ
³ρΕ»µ³έαυΓΫ³έ
ο»λ³έΟΫαυέΗσ Ω»½ Ρ»ο³ωρωραυΩ Ώ ΩΗηέ³Ή³ρΫ³έ Ωο³ΝαΥέ»ρΗ αραέαυΩέ»ρΗ αυΥΥν³ΝαυΓΫαυέΑ
Ή»εΗ Ρ³ν³οΗ »ρ¨αυΫΓΑ, ΩΗ µ³έ, αρ ³Ϋλϋρ ΏΙ γΗ Οαρσρ»Ι Ηρ ³ρΉΗ³Ο³έαυΓΫαυέΑ:
¶»ρΩ³έ³σΗ Ύω½Ηλο»έσΗ³ΙΗλο Ξ. Ϊ³λε»ρλΗ Ο³ρΝΗωαν Ρ³ν³οΑ ΙΗέαυΩ Ώ ο³ρµ»ρ µέαυΫΓΗ`
Οραέ³Ο³έ, χΗΙΗλαχ³Ϋ³Ο³έ, ·Ηο³Ο³έ: ². ΎΫέίο»ΫέΑ Ω³οέ³έίαυΩ Ώρ, αρ έ³ Ρ³ν³οαυΩ Ώ ύΗ½ΗΟ³Ο³έ
»ρ¨αυΫΓέ»ρΗ
ϋµΫ»ΟοΗν
·αΫαυΓΫ³έΑ:
ΰ±ρέ
Ώ
Ρ³ν³οΗ
³ρΕ»µ³έ³Ο³έ
ΗΩ³λο³ναραυΩΑ:
§²έΡ³ν³οαυΓΫαυέΑ ΟαυραυΓΫαυέ Ώ, µ³Ϋσ ³ν»ΙΗ Ρ³Χ³Λ Λα½αυΓΫαυέ Ώ¦: Ζ. ΄ρασΟαυ ³ρο³Ρ³Ϋο³σ ³Ϋλ
ΩΗοωΑ Ο³ραΥ Ώ ³έΡ³έ·λο³σέ»Ι χΗΙΗλαχ³Ϋ³Ο³έ Ηέωέ³·Ηο³ΟσαυΓΫαυέΑ: Π³ν³οΗ ·³Υ³χ³ρΑ Ωί³Ον»σ
Ρ³οΟ³ε»λ ΩΗηέ³Ή³ρΫ³έ Ωο³ΝαΥέ»ρΗ ³ίΛ³ρΡΡ³Ϋ³σωαυΩ:
Ψ³ρΉαυ ¨ Ω³ρΉΟ³ΫΗέ Ϋαυρ³Ρ³οΟαυΓΫ³έ
ΑΩµιέΩ³έ Ω»η ΩΗηέ³Ή³ρΫ³έ χΗΙΗλαχ³ΫαυΓΫαυέΑ ΗλΟ³ε»λ ί³ο Ηέωέ³οΗε Ώ: Π³οΟ³ε»λ έρ³έ Ώ
ε³οΟ³έαυΩ
³ΫέεΗλΗ
»ρ¨αυΫΓέ»ρΗ
µ³σ³Ρ³ΫοΩ³έ
αυ
½³ρ·³σΩ³έ
ν³λο³ΟΑ,
ΗέγεΗλΗω
»έ
Ρ³ΫοέαυΓΫαυέΑ, Ρ³ν³οΑ, λ»ρΑ, ΛΥΧΗ Λ³ΫΓΑ, Ο³ρ»Οσ³έωΑ: ²ι³ηΗέ Ρ³ΫσωΗσ ΓναυΩ Ώ Γ» Ήρ³έω
λαναρ³Ο³έ Ω³ρΉΟ³ΫΗέ ½·³σΩαυέωέ»ρ »έ, αραέω αυΥΥν³Ν »έ Ή»εΗέ έαρ Οραέ³µ³ραΫ³Ο³έ
µ³ρΣαυέωέ»ρ: ΨΗέγΉ»ι Ήρ³έω ³ρΉ»έ Ρ³λ³ρ³Ο ½·³σΩαυέωέ»ρ γ»έ, ³ΫΙ ³ΫέεΗλΗέω αραέω ·ρναυΩ
»έ Ω»Ν³ο³ιαν` κ»ρ, Π³ν³ο, Ξ³ρ»Οσ³έω: Καλωέ ³Ϋέο»Υ Ρ³οαυΟ έί³έ³ΟαυΓΫ³έ »ρ¨αυΫΓέ»ρΗ Ω³λΗέ Ώ,
αραέω Ρ³έΉ»λ »έ ·³ΙΗλ αρε»λ Ω³ρΉαυ ³έΣέ³Ο³έ ΗέωέαραίΩ³έ µ³ρΣρ³·αυΫέ ϋρΗέ³Οέ»ρ, Ηέγε»λ
έ³¨ Ω³ρΉαυ ΏαυΓΫ³έ µ³σ³Ρ³ΫοΩ³έ ³ρΕ»µ³έ³Ο³έ λ³ΡΩ³έαυΩέ Ώ: ΊΓ» ³έοΗΟ χΗΙΗλαχ³ΫαυΓΫαυέΑ,
Ωί³Ο»Ιαν οΗ»½»ρωΗ Ω³λΗέ Ρ³λΟ³σαυΓΫαυέέ»ρΑ, χΗΙΗλαχ³ΫαυΓΫαυέΑ Ρ³λσρ»σ Ο³ο»·αρΗ³Ι ¨
ύαυέΟσΗαέ³Ι
·ΗοαυΓΫαυέέ»ρΗ
Ω³Ο³ρΉ³ΟΗέ,
³ε³
έαυΫέΑ
Ο³ο³ρ»σ
ΩΗηέ³Ή³ρΫ³έ
χΗ-
ΙΗλαχ³ΫαυΓΫαυέΑ Ω³ρΉΟ³ΫΗέ ·αΫαυΓΫ³έ αΙαροαυΩ: ²Ϋέ µ³ρΣρ³σ³ν ΩΗέγ¨ ³ι³έΣέ³Ρ³οαυΟ
»ρ¨αυΫΓέ»ρΗ Ω³Ο³ρΉ³ΟΗέ, αραέσ Ρ³Ω³ρ Ε³Ω³έ³Ο³ΟΗσ ·ρ³Ο³έαυΓΫαυέΑ Ή»ι¨λ ³έν³έαυΩέ»ρ γΗ ·ο»Ι:
Έρ³έω Ω³ρΉΟ³ΫΗέ Ρ³λ³ρ³Ο ½·³σΩαυέωέ»ρ γ»έ, ³ΫΙ ½·³σΩαυέω-ΏΫΉαλέ»ρ, αρε»λ½Η σαυΫσ ο³έω, αρ
ΛαλωΑ Ω³ρΉαυ ΏαυΓΫ³έ µ³σ³Ρ³ΫοΩ³έ µ³ρΣρ ³ρΕ»ωέ»ρΗ λ³ΡΩ³έαυΩέ»ρΗ Ω³λΗέ Ώ:
4.ψρΗλοαλΗ ε³ονΗρ³έέ»ρΗ ΡαυΩ³έΗλο³Ο³έ ³ρΕ»µ³έ³Ο³έ ΗΩ³λο³αραυΩΑ
ΨΗηµ³Ή³ρΫ³έ χΗΙΗλαχ³έ»ρΑ ³Ω»έαυρ ΡΗ»ρ³ρΛΗ³ ΏΗέ ο»λέαυΩ, αυ ³λοΗΧ³έέ»ραν ³έΑΉΩ»η
µ³ρΣρ³έ³Ιαυ Σ·οαυΩΑ Ρ³Χ³Λ Ρ³έ·»σέαυΩ Ώρ ³έλαναρ ³ρΉΫαυέωέ»ρΗ: ²ΫΉ έε³ο³Οαν έε³ο³Ο³Ρ³ρΩ³ρ
»έω ·οέαυΩ ³έΉρ³Ή³ιέ³Ι µ³ραΫ³Ο³έ ΡΗΩέ³Ρ³ρσ»ρΗέ: Ξραέ³Ο³έ ΟΫ³έωΗ Ι³ρν³ΝαυΓΫαυέΑ ³Ϋλε»λ Γ»
³Ϋέε»λ Ρ³έ·»σέαυΩ Ώρ Οραέ³Ο³έ Ο³έΛ³ΉραυΓΫαυέέ»ρΗ Σ¨³ναρΩ³έΑ ν³ρωΗ Ο³έαέέ»ρΗ, ·αρΝέ³Ο³έ
χΗΙΗλαχ³ΫαυΓΫ³έ, µ³ραΫ³·ΗοαυΓΫ³έ: ²Ϋλ ³λε³ρ»½αυΩ ΩΗίο ΏΙ Ρέ³ρ³ναραυΓΫαυέ Ο³ρ Ρ»έν»Ι
Ρ»ΥΗέ³ΟαυΓΫαυέέ»ρΗ, Ρ³ν³οΗ ¨ Ρ³ΫοέαυΓΫ³έ νρ³` ѻ層Ιαν ψρΗλοαλΗ ε³ονΗρ³έέ»ρΗέ` §ΰυρ»Ωέ
Ο³ο³ρΫ³Ι »Υ»ω, Ηέγε»λ Ο³ο³ρΫ³Ι Ώ Ρ³ΫρΑ »ρΟέ³ΫΗέ¦: ΖλΟ Ή³ έί³έ³ΟαυΩ Ώ` ΩΗ΄
λε³έΗρ, ΩΗ΄
8
ίέ³έ³, λΗρΗ°ρ Ω»ρΣ³ναρΗΉ ¨ Γίέ³ΩαυΉ, ΩΫαυλέ»ρΗέ ³ρ³ ³Ϋέ, Ηέγ Οαυ½»Ηρ, αρ έρ³έ ω»½ ³έ»Ηέ
¨ ³ΫΙέ: ΒναυΩ Ώρ Γ», ѻ層Ιαν ³Ϋλ Ο³έαέέ»ρΗέ, ωρΗλοαέΫ³έ Ο³ραΥ Ώ Ηρ Ω»Υω»ρΗ ¨ ν³λο³ΟΗ γ³χέ
αυ ·έ³Ρ³ο³Ο³έΑ χέορ»Ι Ήρ³έαυΩ, ΩΫαυλ Ω³ρΉΟ³έσ Ω»η,Ω³λέ³ναρ³ε»λ Ρα·¨αρ³Ο³έΗ Ω»η,αν »ρΟ³ρ³ο¨
³ΥαΓωέ»ραν,ε³λ ε³Ρ»Ιαυ ΩΗηασαν,Χ·έ»Ιαν,Ω³ωρ³·αρΝναυΩ Ώρ,Σ»ρµ³½³οναυΩ Ω»Υω»ρΗσ,αρΗσ Ρ»οα
έ³ Ηρ»έ Ρ³Ω³ραυΩ Ώρ ³λοΝαυ Ρ»ο Ρ³ίον³Ν:κ³Ο³Ϋέ ³ΫΉ Ή»εωαυΩ έρ³ λ»χ³Ο³έ »λ-Α
ΓαυΫΙ Ώρ
·αρΝαυΩ:ΨΗηέ³Ή³ρΫ³έ µ³ραΫ³·»οέ»ρΑ Ή³ έΟ³ο»σΗέ ¨, Αλο ΏαυΓΫ³έ, Ρ»Υ³ίρηαυΩ Ο³ο³ρ»σΗέ.Ή³ λ»χ³Ο³έ
»λ-Η ΛαρΛαρ³έέ»ραυΩ Λαρ³έ³Ιαυ ³έΡρ³Ε»ίοαυΓΫ³έ ΑέΉαυέαυΩέ Ώρ,αρο»Υ ³ι³η³ο³ρ Ή»ρΑ λο³σ³ν
Ω³ρΉαυ Ηέωέ³·Ηο³ΟσαυΓΫ³έ µ³ρΣρ³σαυΩΑ: Ψ³ρΉαυ µ³ραΫ³Ο³έ ν³ρωΗ ³έΡ³ο³Ο³έαυΓΫ³έ µ³σ³Ρ³ΫοΩ³έ
ΡΗΩέ³Ο³έ ν³λο³ΟΑ ε³οΟ³έαυΩ Ώ ²µ»ΙΫ³έΗέ: ??? ΩΗηέ³Ή³ραυΩ
³είΛ³ρΡ³έωΑ, Ήρ³ Ρ»ο Ο³εν³Ν
ο³ι³ε³έωέ»ρέ αυ Ηέωέ³Λ³ρ³½³έαυΩΑ Ήρλ¨αρν»σΗέ Ηµρ¨ λαυµΫ»ΟοΗν ΡαΉ¨αρ ΟΫ³έωΗ ³ρΉΫαυέω:
΄³ραΫ³·Ηο³Ο³έ ΏΓΗΟ³Ο³έ έαρΩ»ρΑ, Ο³έαέ»ρΑ Ρ³έΉ»λ ΏΗέ ·ΙΗλ αρε»λ ½·³σΩαυέω-ΏΫΉαλέ»ρΗ
ί³ραυέ³ΟαυΓΫαυέ: Έρ³έω αγ Γ» ν³ρωΗ λαναρ³Ο³έ Ο³έαέέ»ρ ΏΗέ, ³ΫΙ µ³ρΣρ³·αυΫέ µ³ραΫ³Ο³έ
ΗΉΗ³Ιέ»ρ: ²Ϋλ Ή»εωαυΩ ΩΗ³έ·³Ω³Ϋέ
ΡλΟ³έ³ΙΗ Ώ Ή³ιέαυΩ ψρΗλοαλΗ Θ»ρ³έ ω³ρα½Η
³ρΕ»µ³έαυΓΫαυέΑ, αρέ ³Ϋλϋρ ΏΙ ε³Ρε³έαυΩ Ώ Ηρ ³ρΉΗ³Ο³έαυΓΫαυέΑ: ψρΗλοαέ»αυΓΫαυέΑ
µ»ρ»σ έαρ µ³ραΫ³Ο³έ ³ρΕ»ωέ»ρ αυ λΟ½µαυέωέ»ρ: ²ΫΉ λΟ½µαυέωέ»ρΗ σ³έΟΑ λο³οΗΟ γΏ. Ηέγ- αρ µ³έ
Ω»ρΕν»Ι Ώ Ηέγ-αρ µ³έ χαΛν»Ι, ωρΗλοαέ»αυΓΫ³έ ωέέ³Ή³οέ»ρΗ µ³έ³ΟΑ Ω»Ν³σ»Ι Ώ λ³Ο³Ϋέ ³έ³γ³ι
ν»ρΙαυΝαυΓΫ³έ Ή»εωαυΩ ³έΡέ³ρ Ώ γΑέΉαυέ»Ι, αρ Ω³ρΉαυ Ρα·¨αρ ΟΫ³ωΗ ³ρΕ»αραυΩΑ αυ
λαυµΫ»ΟοΗν³σαυΩΑ ¨ ³ΫΉ ΡΗΩωΗ νρ³ µ³ραΫ³Ο³έ λΟ½µαυέωέ»ρΗ Ωί³ΟαυΩΑ Ω³ρΉαυ ¨ Ω³ρΉΟ³ΫΗέΗ
ΑΩµιΩ³έ Ω»η ΡλΟ³Ϋ³Οέ ³ι³ηΑέΓ³σ ½³ρ·³σαυΩ Ώρ:
ΨΗηέ³Ή³ρΫ³έ χΗΙΗλαχ³έ»ρΑ, ΩΗ³ΟραέαυΓΫ³έ µαν³έΉ³ΟαυΓΫ³έΑ Ρ³Ω³ε³ο³λΛ³έ, Ρ³λ³ρ³ΟαυΓΫ³έ
ΗΩ³λο³ναρΩ³έ Ε³Ω³έ³Ο ³ι³ηΗέ εΙ³έαυΩ ΉέαυΩ ΏΗέ αγ Γ» ω³Υ³ω³Ο³έαυΓΫαυέ αυ οέο»λαυΓΫαυέΑ,
³ΫΙ
µ³ραΫ³Ο³έ λΟ½µαυέωέ»ρέ
ΩΗ³ΟραέαυΓΫ³έ
αυ
³ρΕ»ωέ»ρΑ:
(ωρΗοαέ»αυΓΫαυέ,
Π»έσ
Ήρ³έαν ΏΙ
ΡαυΉ³Ϋ³Ο³έαυΓΫαυέ,
Γ»ρ¨λ
ε³ΫΩ³έ³ναν³Ν
ΗλΙ³Ω)
Ώ
µ³½Ω³ΉρΫ³έ
Ο»έλαυέ³ΟαυΓΫαυέΑ, »ρΟ³ρ³Ο»σαυΓΫαυέέ αυ Ρ³ν»ρΕαυΓΫαυέΑ:
5. Π³λ³ρ³ΟαυΓΫαυέ ¨ µέαυΓΫαυέ Ρ³ρ³µ»ραυΓΫ³έ ΩΗηέ³Ή³ρΫ³έ ε³οΟ»ρ³σαυΩέ»ρέ αυ Ήρ³έσ
³ρΕ»µ³έ³Ο³έ ν»ρΙαυΝ³µ³έαυΓΫαυέΑ
Ζέγ ν»ρ³µ»ρναυΩ Ώ ΩΗηέ³Ή³ρΫ³έ Ρ³λ³ρ³ΟαυΓΫ³έΑ, ³ε³ ³Ϋλο»Υ ΗίΛαυΩ »έ ε³εΑ ¨ Ο³ΫλρΑ,
αραέω
Ρ³ν³ΟέαυΩ
ί³ραυέ³ΟαυΓΫαυέΑ,
»έ
³λον³Ν³ΫΗέ
ΟαγΩ³έ:
ΊρΟρ³ΫΗέ
Ο³ΫλρΑ
Ρ³Ω³ρναυΩ
Ώ
»ρΟέ³ΫΗέ
³Ω»έ Ηέγ Ο³έΛ³έίν³Ν Ώ λΗέναΙέ»ραυΩ, ε³ίοαέέ»ραυΩ, Ή³λ»ραυΩ:
Π³λ³ρ³ΟαυΓΫαυέΑ Ο³½ΩαυΩ »έ »ρ»ω Ή³λ»ρ� Ρα·¨αρ³Ο³έέ»ρ, ½Ηέναρ³Ο³έέ»ρ (³½έν³Ο³έαυΓΫαυέΑ
Σ»ιω Ώ µ»ραυΩ ³λε»ο³Ο³έ µέαυΫΓ), ·ΫαηΥ³σΗέ»ρ: ²½³ο Ώ έ³, αν Ρ½αρ Ραν³έ³αρ αυέΗ: ψ³έΗ αρ
³ν³ο³Ο³έ Ρ³λ³ρ³ΟαυΓΫ³έ ν»ρέ³Ω³λΑ »ρΟ·ΙΛ³έΗ Ώρ� ε³εΑ ¨ Ο³ΫλρΑ, ³ε³ λρ³έσ ΩΗη¨ ο»ΥΗ Ώρ αυέ»έαυΩ
Ρ³Ω³ι ε³Ϋω³ρ. Ρ³Χ³Λ ε³εΑ Σ·οαυΩ Ώρ Ϋαυρ³σέ»Ι Γ³·³ναρΗ ΗίΛ³έαυΓΫαυέΑ, ΗλΟ λ³ Ηρ Ρ»ρΓΗέ
9
³έο³ρµ»ρ γΏρ ε³ε³Ο³έ ΗίΛ³έαυΓΫ³έ έΟ³οΩ³Ωµ: έκ³Ο³Ϋέ ³Ϋλ µαΙαρΗ ν»ρ¨αυΩ ²λον³Νέ Ώρ: ΊρΟρ³ΫΗέΑ
ΉΗοναυΩ Ώρ αρε»λ »ρΟέ³ΫΗέ λΗΩναΙ, ³Ϋλο»ΥΗσ ορ³Ω³µ³έαρ»έ Ρ»ο¨αυΩ Ώρ, αρ ³Ϋέ Ηέγ »ρΟρ³ΫΗέ
Ώ� Γ»ρ³·έ³Ρ³οναυΩ Ώρ: ²ΫΉ »ρ¨αυΫΓΑ ³ι³ηΗέ Ρ»ρΓΗέ Ηρ Ήρλ¨αραυΩΑ ·ο³ν χΗΙΗλαχ³ΫαυΫΓΫ³έ
Ω»η: άαΩΗέ³ΙΗ½ΩΑ Ρ³έΉ»λ »Ο³ν »ρΟρ³ΫΗέΑ Γ»ρ³·έ³Ρ³ο»Ια¨ χΗΙΗλαχ³ΫαυΫ³έ ³ΫΉ ΩΗοαυΩΗ Ή»Ω:
Ζέγ ν»ρ³µ»ραυΩ Ώρ ΟΫ³έωΗ ΗραΥαυΓΫαυέέ»ρΗ, ³ε³ ³Ϋλο»Υ ³ν»ΙΗ ί³ο µ³½Ω³½³έαυΓΫαυέέ»ρ
Ο³ΫΗέ,, ω³έ χΗΙΗλαχ³ΫαυΓΫ³έ Ω»η:
²Ϋλε»λ, ϋρΗέ³Ο, ³λε»οέ»ρΑ οαυρω ΏΗέ ο³ΙΗλ ύΗ½ΗΟ³Ο³έ
αυΕΗ ε³ίο³ΩαυέωΗέ: άρ³έσ µ³ν³Ο³έαυΓΫαυέ Ώρ ε³οΧ³ιαυΩ αυο»ΙΗωΑ, ΛΩ»ΙΗωΑ, ωαυέΑ, λ»ρΑ ¨
³ΫΙέ: Ψ³ρΩέ³Ο³έ Ρ»ΥΗέ³ΟαυΓΫαέ ΑέΉαυέαυΩΑ µέαραί Ώρ ΩΗηέ³Ή³ρΫ³έ ½·³σαΥαυΓΫ³έΑ:
¶αυΫέ»ρΗ, ΙαυΫσΗ έΟ³οΩ³Ωµ Ρρ³εαυρ³έωΑ ΑέΉΡ³έαυρ Ώρ: ¶»Υ»σΗΟ Ρ³Ω³ρναυΩ Ώρ µ³½Ω³·αυΫέΑ,
χ³ΫΙαυέΑ, ίω»½Α: ²Ϋλ µαΙαρΑ Ω»Ο ³έ·³Ω ¨λ σαυΫσ Ώ ο³ΙΗλ, αρ ΩΗηέ³Ή³ρΑ ³έοΗΟ Ή³ρ³ίρη³έΗ
αυΥΗΥ ¨ ορ³Ω³µ³έ³Ο³έ ί³ραυέ³ΟαυΓΫαυέέ Ώ,
αρο»Υ έΫαυΓ³Ο³έΗέ ¨ ·»Υ»σΗΟΗέ (·»Υ³ρν»λο³Ο³έΗέ)
έαυΫέε»λ ³ι³έΣέ³Ρ³οαυΟ ο»Υ Ώρ ορναυΩ:
Ζέγ ν»ρ³µ»ρναυΩ Ώρ µέαυΓΫ³έΑ, ³ε³ ³Ϋέ έαυΫέε»λ ½·³ΙΗ γ³χαν έ»ρΟ³Ϋ³σναυΩ Ώρ ³έοΗΟ
³ν³έΉαυΫΓέ»ραν: ξΗ»½»ρ³Ο³έ ³ΩµαΥη ·αυέΉΑ, αρΗ Ω»ηο»ΥαυΩ ·οέναυΩ Ώ ΊρΟΗρΑ: άρ³ ίαυρηΑ
εοοναυΩ Ώ ³έΟαρΝ³έ λαµλο³έσΗ³ΫΗσ Ο³½Ων³Ν 9 αΙαροέ»ρ, αραέσ νρ³ ³Ωρ³σ³Ν »έ Ιαυλοαυέ»ρΑ: μ»ρηΗέ
αΙαροΗσ ³έΉΗέ ΙαυΫλΗ ¨ Ορ³ΟΗ
³ρω³ΫαυΓΫαυέέ Ώ, αρΑ ε³οΟ»ρ³σέ»Ι Ρέ³ρ³ναρ γΏ, ω³έΗ αρ
·οέναυΩ Ώ ³ίΛ³ρΡΗ λ³ΡΩ³έέ»ρΗσ Ήαυρλ: ²ΫΉ µέ³·³ν³ιέ ΏΙ αραίαυΩ Ώ ν»ρη³ναρ ³ίΛ³ρΡΗ
λ³ΡΩ³έέ»ρΑ. ³Ϋέ ³λοΝα ο»Υέ Ώ: κ³Ο³Ϋέ ³Ϋλ ϋρΗέ³Ο ³ίΛ³ρΡΗ ε³οΟ»ρΑ γ³χ³½³έσ ³έΡ³Ωα½Ηγ Ώ, ω³έΗ
αρ µ³ν³ρ³ρ ω³έ³ΟαυΓΫ³Ωµ ·Ηο³Ο³έ ονΫ³Ιέ»ρ γΟ³έ:
6. ΨΗηέ³Ή³ρΫ³έ χΗΙΗλαχ³ΫαυΓΫ³έ ³ρΕ»ω³ΫΗέ ·³Υ³χ³ρέ»ρΑ
ΨΗηέ³Ή³ρΫ³έ χΗΙΗλαχ³ΫαυΓΫαυέΑ ΡΗΩέ³Ο³έαυΩ ε³οΟ³έαυΩ Ώ ύΗαΉ³Ι³Ο³έ Ή³ρ³ίρη³έΗέ,
αρέ ΑέΉ·ρΟαυΩ Ώ 5-15-ρΉ Ή³ρ»ρΑ: ΨΗ Ή³ρ³ίρη³έ� ε³ΫΩ³έ³ναρν³Ν λασΗ³Ι-οέο»λ³Ο³έ, Ρ³λ³ρ³Ο³Ο³έω³Υ³ω³Ο³έ
¨
Ωί³ΟαυΓ³ΫΗέ
Ρ³ρ³µ»ραυΓΫαυέέ»ραν,
λο»ΥΝ»σ
χΗΙΗλαχ³Ϋ»Ιαυ
ΩΗ³έ·³Ω³Ϋέ
Ϋαυρ³Ρ³οαυΟ »Υ³έ³Ο, αρΑ ½·³ΙΗαρ»έ ο³ρµ»ρναυΩ Ώρ ³έοΗΟ χΗΙΗλαχ³ΫαυΓΫαυέΗσ: ²ΫλαυΡ³έΉ»ρΣ,
ΩΗηέ³Ή³ρΫ³έ χΗΙΗλαχ³ΫαυΓΫαυέΑ ³έοΗ χΗΙΗαχ³ΫαυΓΫ³έ ³έΩΗη³Ο³έ Ε³ι³έ·αρΉέ Ώρ: ή³ο Ρ³Χ³Λ
³Ϋέ ε³ρ½ε»λ ΟρΟέαυΩ Ώρ ³έοΗΟ χΗΙΗλαχ³έ»ρΗ ε³ίοε³έν³Ν λΟ½µαυέωέ»ρέ αυ ·³Υ³χ³ρέ»ρΑ, µ³Ϋσ
ΩΗ³Ε³Ω³έ³Ο Ωί³ΟαυΩ Ώρ
έ³¨ Ηρ»έΑ: ΨΗηέ³Ή³ρΑ ον»σ ³Ο³έ³ναρ χΗΙΗλαχ³έ»ρΗ χ³ι³Ρ»Υ
³λοΥ³µαυΫΙΑ` ²ν·αυλοΗέ, ΎρΗαυ·»έ³, ²έλ»ΙΩ, ²Ι. ό³ρ³µΗ, Ζµέ κΗέ³, Ζµέ θαυίΉ, ²µ»ΙΫ³ρ, θαη»ρ
΄»Οαέ, κΗ·»ρ, ΒανΩ³ ²ωνΗέ³σΗ, κΟαο, ϊΟΟ³Ω ¨ αυρΗίέ»ρ: ΨΗηέ³Ή³ραυΩ »έ ³ερ»Ι αυ ·αρΝ»Ι Ρ³Ϋ
χΗΙΗλαχ³Ϋ³Ο³έ ΩοωΗ ³Ο³έ³ναυ ·αρΝΗγέ»ρ` Έ³νΗΓ ²έΡ³ΥΓΑ, ²έ³έΗ³ ήΗρ³Ο³σΗέ, Ψ³·ΗλοραλΑ,
ΠανΡ³έέ»λ ΖΩ³λο³λ»ρ κ³ρΟ³ν³·Α, ¶ρ. ξ³Γ¨³σΗέ ¨ ³ΫΙω: Πέ³ρ³ναραυΓΫαυέ γαυέ»έ³Ιαν ΩΗηέ³Ή³ρΫ³έ
χΗΙΗλαχ³ΫαυΓΫαυέΑ έ»ρΟ³Ϋ³σέ»Ι µαΙαρ Ρ»ΥΗέ³Οέ»ραν ¨ Ω³έρ³Ω³λέαρ»έ` Ο³έ· ³ι³έω ΩΗ³Ϋέ
έρ³ ΑέΉΡ³έαυρ χΗΙΗλαχ³ΫαυΓΫ³έ ³ρΕ»ω έ»ρΟ³Ϋ³σέαΥ ·³Υ³χ³ρέ»ρΑ:
1.
΄³σ³ρΣ³Ο
³έΣέ³ναραυΓΫ³έ
λΟ½µαυέωΑ-χΗΙΗλαχ³Ϋ³Ο³έ
έί³έ³ΟαυΓΫ³έ
³ι³ν»Ι
³ρΕ»ω
έ»ρΟ³Ϋ³σέαΥ ·³Υ³χ³ρ:
10
2.
²λον³Ν³Ο»έοραέαυΓΫ³έ
λΟ½µαυέωΑ, αρΗ Ρ³Ω³Σ³Ϋέ ²λον³Ν ΩΗηέ³Ή³ρΫ³έ Οραέ³Ο³έ
¨ ¨
χΗΙΗλαχ³Ϋ³Ο³έ ε³οΟ»ρ³σαυΩέ»ρΗ Ο»έοραέέ Ώ:
3.
ΨΗ³λον³ΝαυΓΫ³έ λΟ½µαυέωΑ, Αλο αρΗ, ²λον³Ν Ω»Οέ Ώ ¨ αγ Γ» µ³½Ω³ΓΗν: Ζ ο³ρµ»ραυΓΫαυέ
³έοΗΟ ³λον³Νέ»ρΗ` ωρΗλοαέ»³Ο³έ ²λον³ΝΑ ΩΗ³Οέ αυ ³έΟρΟέ»ΙΗ Ώ:
4.
Ξρ»σαέΗ½ΩΑ, αρέ αυλΩαυέω Ώ ³λοΝαυ ΟαΥΩΗσ ³ίΛ³ρΡΗ αγέγΗσ ³ρ³ρΩ³έ Ω³λΗέ: ²Ϋλ
αυλΩαυέωΗ ίέαρΡΗν ε³ο³λΛ³έ Ώ ορναυΩ ³έοΗΟ ίρη³έαυΩ ³ι³η³Ήρν³Ν ³Ϋέ Ρ³ρσΗέ, Γ» Ηέγε»λ
ΩΗ³λέ³Ο³έΗσ ³ι³η³έαυΩ µ³½Ω³½³έΑ:
5.
κΗΩναΙΗ½ΩΑ, αρΑ έί³έ³ΟαυΩ Ώ »ρΟρ³ΫΗέ ΑΩµιέαυΩ` αρε»λ »ρΟέ³ΫΗέ ΟΫ³έωΗ (³λοΝα
³ίΛ³ρΡΗ) ³ΫΙ³Ο»σαυΓΫαυέ:
6.
ΨΗηέ³Ή³ρΫ³έ Ω³ρΉ³Ο»έοραέαυΓΫαυέ, Αλο αρΗ Ω³ρΉΑ αγ ΩΗ³Ϋέ χαωρ οΗ»½»ρω Ώ
(ΩΗΟραΟαλΩαλ), ³ΫΙ¨ ³λοΝαυ ΟαΥΩΗσ λο»ΥΝν³Ν ³ροαέΫ³Ι Ώ³Ο, Ηρ Ρ³Ω³ρ ³λον³Ν ³Ω»έ ΗέγΗ οΗρ³Ο³Ι:
φΗΙΗλαχ³ΫαυΓΫ³έ, ³ρΕ»µ³έαυΓΫ³έ, ΟραέΗ ΡΗΩέ³Ο³έ ΛέΉΗρΑ αγ Γ» οΗ»½»ρωέ Ώ, ³ΫΙ
Ω³ρΉΑ: Ψ³ρΉΑ Αλο ³έοΗΟ ίρη³έΗ Ωο³ΝαΥέ»ρΗ αυέΗ αγ Γ» »ρΟαυ γ³χαυΩ` Ω³ρΩΗέ ¨ Ρα·Η, ³ΫΙ
»ρ»ω: ²ΫλΗέωέ Ω³ρΩΗέ ¨ Ρα·αυέ ³ν»Ι³έαυΩ Ώ έ³¨ §α·Ηέ¦ (Ρα·¨αραυΓΫαυέΑ)` Ρ³ν³οΗ
ΩΗηασαν ³λον³Ν³ΫΗέΗ Ρ»ο Ρ³ΥαρΉ³Οσν»Οαυ Σ·οαυΩΑ: ΄³ρΣρ³·αυΫέ ³ι³ωΗέαυΓΫαυέΑ αγ Γ»
µ³έ³Ο³έαυΓΫαυέΑ (ΩΗοωΑ), ³ΫΙ µ³ρΗ Ο³Ωωέ Ώ, ³λοΝα ε³ονΗρ³έέ»ρΗέ Ρ»ο¨»ΙΑ: ΖλΟ Ρ»ο¨»Ιαν
³λοΝαυέ Ω³ρΉΑ ΗέωέΑλοΗέωΫ³έ Ω³λέ³ΟσαυΩ ΏΩ³ρΉαυ ³ρ³ρΩ³έΑ: Ψ³ρΉαυ ΏαυΓΫαυέΑ, Ρ³ν³οΑ,
ΡαυΫλΑ, λ»ρέ Ώ§κ³Ο³Ϋέ Ήρ³έσΗσ ³ι³ν»Ιέ λ»ρέ Ώ¦ (δαΥαλ ³ι³ωΫ³Ι): Ψ³ρΉ ΙΗέ»Ι έί³έ³ΟαυΩ Ώ
³ερ»Ι ψρΗλοαλΗ ε³ονΗρ³έέ»ραν:
7.
²έΡ³έ·λοαυΓΫαυέ Ω³ρΉΟ³ΫΗέ Χ³Ο³ο³·ρΗ έΟ³οΩ³Ωµ: ΨΗηέ³Ή³ρΫ³έ χΗΙΗλαχ³ΫαυΓΫ³έ µέαραί
·ΗΝέ Ώ: ²Ϋέε»λ, αρ Ω»έω ΩΗηέ³Ή³ρΫ³έ χΗΙΗλαχ³ΫαυΓΫαυέΗσ ί³ο µ³έ αυέ»έω λαναρ»Ιαυ:
8.
ΨΗηέ³ΉρΫ³έ χΗΙΗλαχ³ΫαυΓΫαυέΑ έ»ρΟ³ΫαυΓΩλ ·έ³Ρ³οναυΩ Ώ αρε»λ ³έοΗ Ή³ρ³ίρη³έΗ
ϋρ·³έ³Ο³έ ¨ ορ³Ω³µ³έ³Ο³έ ί³ραυέ³ΟαυΓΫαυέ,
αρε»λ Ραυέ³Ο³έ ΡαρΗ½αέΗ νρ³ µ³ρΣρ³σρ³Ν
ΗέωέαυραυΫέ ³λοΗΧ³έ, ³έσΫ³ΙΗ Σ»ιωµ»ραυΩέ»ρΗ ν»ρ³·έ³Ρ³οαυΩ ¨ μ»ρ³ΝέέΉΗ Ή³ρ³ίρη³έΗ
χΗΙΗλαχ³ΫαυΓΫ³έ έ³Λ³ε³ορ³λοαυΩ:
9.
ΨΗηέ³Ή³ρΗ Ωο³ΝαΥέ»ρΑ, ΡλΟ³Ϋ³Ο³έ ³ίΛ³ο³έω Ο³ο³ρ»Ιαν, λο»ΥΝ»σΗέ εραµΙ»Ω³ΫΗέ ·³Υ³χ³ρέ»ρΗ
ΩΗ νΗΓΛ³ρΗ ½Ηέ³έασ, ΑέΉ αραυΩ, Ήρ³έσΗσ ί³ο»ρΗ ³ρΕ³έΗωέ»ρΑ, έ»ρΟ³ΫαυΩλ έαυΫέε»λ
Αλο ³ρΕ³έναυΫέ ·έ³Ρ³ον³Ν γ»έ:
Θλ³ρ³έ³ΫΗέ Ρ³ρσ»ρ
1.
ΰρα±έω »έ ³λον³Ν³Ο»έοραέαυΓΫ³έ (Γασ»έορΗ½Ω) ³ρΕ»µ³έ³Ο³έ ³Οαυέωέ»ρΑ:
2.
ΰρα±έω »έ ΩΗ³λον³ΝαυΓΫ³έ (ΩαέΓ»Η½Ω) ³ρΕ»µ³έ³Ο³έ ΡΗΩω»ρΑ:
3.
ΰρα±έω »έ ΩΗηέ³Ή³ρΫ³έ λΗΩναΙΗ½ΩΗ ³ρΕ³έΗωέ»ρΑ:
4.
ΰ±ρέ Ώ ψρΗλοαλΗ ε³ονΗρ³έέ»ρΗ ³ρΕ»µ³έ³Ο³έ ΗΩ³λοΑ:
θ»ύ»ρ³οΗ Γ»Ω³έ»ρ
1.
ψρΗλοαλΗ ε³ονΗρ³έέ»ρΗ ΡαυΩ³έΗ½ΩΑ ¨ ³ρΕ»µ³έ³Ο³έ ΗΩ³λο³ναραυΩΑ:
11
2.
ΨΗηέ³³Ή³ρΫ³έ χΗΙΗλαχ³ΫαυΓΫ³έ ³ρΕ»µ³έ³Ο³έ ΡΗΩω»ρΑ:
¶ρ³Ο³έαυΓΫαυέ
1. ???????? ? ?????????. ?. ??????????, 1969?. ?.1.?.115-134.
2. ?. ????????, ????? ?????? ??????? /??????? ?????????, 1990,?4,?.127-135.
3. ?? ???? ?. ??????????? ????????????? ??????, ?. 1992, ?. 302-337.
4. ?.?.???????, ???????????? ????????????? ?????????, ?. ?????, 1979.
5. ??? ?????????, ??????????, 1991, ?.1,?14-15, 193-196, 483-485, 612-615,?.2,?.373-377.
6. ?? ?????, ???????? ?. ???????? ????????? ?? ??????? ?? ????? ????, ? 2?,??6,
?????????,1994,?.2.
7. ?. ????????, ??????? ??????????? ?????????, ?, ??????, 1997.
12
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
4
Размер файла
78 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа