close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

2014-2015

код для вставкиСкачать
Контрольна робота № 1 (8 клас)
1. Знайти число, якщо відомо, що 12 % його складають 25 % від 36,12.
2. Різниця цифр двозначного числа дорівнює 2, сума цифр дорівнює 12. Знайти це
двозначне число, якщо відомо, що цифра одиниць більше цифри десятків.
3. Висота прямокутника складає 75 % його основи. Знайти периметр прямокутника,
якщо його площа дорівнює 48.
4. Позначимо  ( x ; y ) кількість простих чисел, які більше за x та менше y .
1) Обчислити  (3; 22) .
2) Знайти всі натуральні n , для яких  (3;14)   (23; n )  16 .
5. Піраміда має 17 граней. Скільки вона має ребер ?
Контрольна робота № 2 (8 клас)
1. Обчислити x , якщо
1 6, 5
x  1, 7 5

1
2
7

45 9
30
.
2. Знайти суму чисел x  y , для яких виконується рівність | x  y  3 |  | 2 x  y  6 | 0 .
3. Знайти шестицифрове ціле число, котре починається з цифри 1 і таке, що коли
переставити цю цифру в кінець, то утвориться число, утричі більше за перше.
4. Розв’язати рівняння
3
 37 
x  p,

 21 
де p - середнє арифметичне чисел
2
A
158  158  185  185
158  185
2
2
,
B
158  158  185  185
2
185  158
5. Якщо малювати 9 прямих, 5 горизонтальних та 4 вертикальних, то можна отримати
таблицю з 12 клітинок. А якщо малювати 6 горизонтальних та 3 вертикальних, то
можна отримати таблицю з 10 клітинок. Яка максимальна кількість клітинок може
утворитися, якщо подібним чином малювати 15 ліній ?
Контрольна робота № 1 (9 клас)
1. Знайти шестицифрове ціле число, котре починається з цифри 1 і таке, що коли
переставити цю цифру в кінець, то утвориться число, утричі більше за перше.
2. Розв’язати рівняння
2x  3 
x  3  0.
3. Кут трикутника дорівнює 6 0 o , а протилегла сторона 7 см. Довжини інших сторін
відносяться, як 3:1. Знайти більшу сторону трикутника.
4. Функція f ( x ) , яка визначена для всіх дійсних x , має таку властивість
f ( x  1)  2 f ( x )  2009 і f (2010)  2011 .
Обчислити f (2009) .
5. В паралелограмі A B C D K  AB , L  C D , AK : K B  3 : 2, C L  LD . В якому
відношенні відрізок K L ділить площу паралелограма.
 y  | x  1 |  | x  5 |  4
6. а) Розв’язати систему рівнянь 
2
 x  y
2
 16 x  2 y  47
.
Контрольна робота № 2 (9 клас)
1. Середнє арифметичне двох додатних чисел на 12 більше меншого з цих чисел, а
середнє арифметичне тих же чисел на 24 менше більшого числа. Знайти ці числа.
2. Розв’язати рівняння
x
x 1 1
4
1
x 1
2
.
3. A B C D - трапеція, A D || B C , O - центр описаного кола  A O B  90 o , A D  7, B C  5 .
Знайти S A B C D .
4. Сума тангенса одного гострого кута і котангенса другого гострого кута прямокутного
трикутника дорівнює 1. Знайти значення тангенса більшого гострого кута цього
трикутника.
5. Розв’язати рівняння
4
3
2
2
x  x  x  ( x  2)( x  x  1)  12 .
6. Якщо малювати 9 прямих, 5 горизонтальних та 4 вертикальних, то можна отримати
таблицю з 12 клітинок. А якщо малювати 6 горизонтальних та 3 вертикальних, то
можна отримати таблицю з 10 клітинок. Яка максимальна кількість клітинок може
утворитися, якщо подібним чином малювати 15 ліній ?
Контрольна робота № 1 (10 клас)
1. Спростити вираз

2
2
4 tg   sin 
2

2
tg   sin 
2. Кут трикутника дорівнює

3
, а протилегла сторона
7
см. Довжини інших сторін
відносяться, як 3:1. Знайти більшу сторону трикутника.
3. Знайти найбільше та найменше значення функції y  sin x cos 3 x  sin 3 x cos x .
4. Розв’язати нерівність
2
а)
( x  1) (  4  x )
2
(1  x )( x  8)
2
 0;
б)
( x  1) (  4  x )
2
(1  x )( x  8)
2
 0;
в)
( x  1) (  4  x )
2
(1  x )( x  8)
2
 0 , г)
( x  1) (  4  x )
2
(1  x )( x  8)
 0.
5. Бісектриса гострого кута A паралелограма ABCD ділить діагональ BD у відношенні
2:7, рахуючи від вершини B. В якому відношенні ця бісектриса буде ділити сторону BC,
рахуючи від вершини C ?
6. В коло, радіуса R  5  3 , вписаний трикутник з кутами  та 90 o  2  . Знайти
площу трикутника, якщо cos 4  
270  140 3
14  5 3
.
Контрольна робота № 2 (10 клас)
1. Обчислити
 3 3  3 7 
3
18 
2
24  3 56

2
.
2. Спростити вираз
2  2 cos   
1  cos 

2 
 1 
1  cos   
1  cos 

2
3. Розв’язати рівняння
4 x  27 x  36 

 sin  .

3 x  2( x  3) .
4. При яких значеннях параметру a рівняння
x
2
 2 x  14  a  0
a
має корені різних
знаків ?
5. В коло, радіуса R  5  3 , вписаний трикутник з кутами  та 90 o  2  . Знайти
площу трикутника, якщо cos 4  
270  140 3
14  5 3
.
6. Для кутів α, β і γ виконується нерівність
2
2
11  2 cos 2   9 cos   25 sin   6 sin  sin   10 sin  sin   15 sin  sin  .

Обчислити sin   
1
 sin 


.
sin  
1
Контрольна робота № 1 (11 клас)
1. Обчислити
3
tg (   2  )
, якщо cos(    )  0, cos(    ) 
3
,

o
 ,   0 ; 90
2
o
.
2. При яких значеннях параметру a пряма, що задана рівнянням x  ay  2  0 не
перетинає графік функції y  4 x 2 ?
3. Розв’язати нерівність
2
а)
( x  1) (  4  x )
2
(1  x )( x  8)
2
 0;
б)
( x  1) (  4  x )
2
(1  x )( x  8)
2
4. Розв’язати рівняння
2x  5x  3 
2
 0;
в)
( x  1) (  4  x )
2
(1  x )( x  8)
2
2x 1 
2  5x
2
 0 , г)
( x  1) (  4  x )
2
(1  x )( x  8)
 0.
.
5. В коло, радіуса R  5  3 , вписаний трикутник з кутами  та 90 o  2  . Знайти
площу трикутника, якщо cos 4  
270  140 3
14  5 3
.
6. Для кутів α, β і γ виконується нерівність
2
2
11  2 cos 2   9 cos   25 sin   6 sin  sin   10 sin  sin   15 sin  sin  .

Обчислити sin   
1
 sin 


.
sin  
1
Контрольна робота № 2 (11 клас)
1. Середнє арифметичне двох додатних чисел на 12 більше меншого з цих чисел, а
середнє арифметичне тих же чисел на 24 менше більшого числа. Знайти ці числа.
2. Обчислити 1  2 cos 70 o 
sin 105
sin 35
o
o
.
3. При яких значеннях параметру a прямі, що задані рівняннями
 ( a  1) x  ay  9  0
,

 ax  (2 a  1) y  7  0
перетинаються в точці, що розташована на осі абсцис ?
4. В основі прямої призми лежить рівнобедрений трикутник. Дві діагоналі, що
перетинаються двох однакових бічних граней призми утворюють між собою кут β.
Через ці діагоналі проведено площину, яка утворює з площиною основи кут φ.
Діагональ третьої бічної грані дорівнює l. Знайти об’єм піраміди.
5. Розв’язати нерівність
x
2
 6x  8

x3
 1.
6. Для сторін трикутника зі сторонами a , b , c виконується нерівність
abc  ( a  c  b )( a  b  c )( b  c  a ) .
Обчислити периметр цього трикутника, якщо його площа дорівнює
48
.
Автор
Анна Дрибас
Документ
Категория
Математика
Просмотров
47
Размер файла
194 Кб
Теги
2015, 2014
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа