close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Практическая работа "Использование формул"

код для вставки
10 академ, информатика
Практична робота №
6. У в ед ен н я і р едагуванн я дан и х в елек тр он н и х
т а б л и ц я х . В и к ор и стан н я ф о р м у л
Увага! П ід час роботи з комп'ютером дотримуйтеся правил безпеки та
саніт арно-гігієнічних норм.
1. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, ТемаЗ\Завдання 3.3\
практична б.хІБх).
2. На аркуші А р к уш і виділіть діапазон клітинок з адресою В2:Б6;Е8:01;А11.
3. На аркуші Аркуш2 уведіть у клітинки діапазону Е6:Е11 такі дані:
Е6
22,8
Е7
294
Е8
14
Е9
140
Е10
160
Е11
72,3
4. На аркуші Аркуш2 уведіть у клітинку Е5 текст Приріст, а в клітинки діа­
пазону Е 6 :П 1 формули для обчислення приросту урожайності кожної
сільськогосподарської культури.
5. Скопіюйте дані з аркуша Аркуш2 на аркуш АркушЗ. Заповніть даними на
аркуші АркушЗ стовпець, у якому буде обчислено відсотки приросту уро­
жайності кожної сільськогосподарської культури.
6. На аркуші Аркуш4 уведено дані про площ у п ’ яти найбільших країн Євро­
пи і чисельність їхнього населення. Деякі дані виявилися помилковими.
Виправте їх згідно зі зразком (рис.
в ід соток
Країна
П лощ а, км* Н аселення, м л и Густота
3.32). Доповніть таблицю даними
6 0 3 70 0
Украіна
46.3
547030
Франція
63,7
про п ’ять наступних за площею
504782
Іспанія
40,5
країн Європи. Уведіть у відповідні
4 49964
Ш веція
9.1
клітинки формули для обчислення:
357021
82,4
Н ім еччина
а) загальної площ і і загальної Ф
3 37030
5.2
кількості населення цих десяти
3 24220
Норвегія
4,6
3 12685
Польщ а
38,5
країн;
3 01230
Італія
58,2
б) густоти населення в кожній з
Велика
цих країн, осіб/км2;
2 44820
60,8
Британія
в) відсотків, які складає населен­
Усього
ня кожної із цих країн по відно­
Рис. 3.32
шенню до загальної кількості на­
селення в цих країнах.
7. У деяких країнах температуру вимірюють не за шкалою Цельсія, а за шка­
лою Фаренгейта. Температуру зі шкали Фаренгейта (Т Р ) в ш калу Ц ельсія
(ТС ) можна перевести за формулою ТС = 5/9(ТР-32). На аркуші Аркуш 5 за­
повніть таблицю переведення в ш калу Ц ельсія температур шкали Фарен­
гейта від 0 Т до 200 Т з кроком 1°.
8. На аркуші Аркуш б заповніть клітинки довільного стовпця членами
арифметичної прогресії з першим членом 0, різницею 0,1, останнім чле­
ном 5.
9. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем практична б.хівх.
ін л я н д ія
Автор
ovsianik
Документ
Категория
Образование
Просмотров
43
Размер файла
37 Кб
Теги
excel, Практическая работа, формулы
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа