close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

11 клас алгебра ІІ семестр

код для вставки
рівень)
ІІ семестр :95 год. ( 5 год. / тижд.)
Дата
проведе
ння
уроку
АЛГЕБРА 11А КЛАС (профільний
Навчальні досягнення учнів
Домашне
завдання
Повторення
14.01
14.01
15.01
26.01
Тригонометричні
формули
Тригонометричні
формули
Тригонометричні
формули
Тригонометричні
формули
26.01
28.01
Тригонометричні
формули
Формули перетворення
добутку
тригонометричних
функцій на суму
Тригонометричні
формули додавання
89
Випадковий дослід та випадкова подія.
Ймовірність події. Відносна частота події.
Геометрична ймовірність.
Обчислення імовірності події за допомогою
правил комбінаторики
Статистика та її методи. Вибірка даних.
Вибіркові характеристики: розмах вибірки,
мода, медіана, середнє значення.
Очислення вибіркових характеристик.
Практична робота.
Графічне представлення інформації про
вибірку. Кореляція даних. Дисперсія
вибірки.
Контрольна робота № 6
90
Корекція знань учнів
02.02
81
82
83
84
85
86
87
88
28.01
29.01
Тригонометричні
формули подвійного
аргументу
02.02
Формули пониження
степеня. Формули
половинного аргументу
Формули зведення
ТЕМА 4. ІНТЕГРАЛ ТА ЙОГО
ЗАСТОСУВАННЯ (25 ГОД)
93
94
95
4.1. Первісна . Невизначений інтеграл
Повторення правил диференціювання.
Повторення геометричного та фізичного
змісту похідної.
Первісна та її властивості.
Обчислення первісних.
Геометричний та фізичний зміст первісної.
96
Таблиця первісних.
11.02
Розв'язування квадратних
рівнянь
97
Невизначений інтеграл.
11.02
Розв'язування квадратних
рівнянь
98
Обчисленняя невизначених інтегралів. СР
12.02
Функції. Властивості та
графіки функцій
99
100
Тренувальні вправи
Контрольна робота № 7
4.2. Визначений інтеграл
16.02
16.02
Нерівності.
91
92
04.02
04.02
05.02
09.02
09.02
Формули зведення
Формули перетворення
суми й різниці
тригонометричних
функцій на добуток
Тригонометричні
формули
Формули скороченого
множення
Тригонометричні
формули
Формули скороченого
множення
101
Визначений інтеграл.
18.02
перетворення
раціональних виразів.
102
Формула Ньютона-Лейбніца
18.02
Розв'язування квадратних
рівнянь
103
Геометричний, економічний та фізичний
зміст визначеного інтеграла
Застосування визначеного інтеграла до
наближених обчислень
Обчислення визначеного інтеграла
Площа криволінійної трапеції
Обчислення площ
19.02
Розв'язування квадратних
рівнянь
23.02
Функції. Властивості та
графіки функцій
23.02
Нерівності.
25.02
25.02
Формули скороченого
множення
Застосування визначеного інтеграла до
обчислення об’ємів тіл
Тренувальні вправи
26.02
Розв'язування квадратних
рівнянь
01.03
Використання визначеного інтеграла до
розв’язування задач прикладного змісту
Розв’язування задач.
Розв’язування задач.
Тренувальні вправи. СР
Контрольна робота № 8
Корекція знань учнів.
Підсумкове
оцінювання, розв’язування задач.
01.03
Розв'язування квадратних
рівнянь
Множини. Операції над
множинами
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
03.03
03.03
04.03
10.03
10.03
перетворення
раціональних виразів.
Числові множини.
Множина дійсних чисел
Властивості функцій
Властивості і графіки
основних видів функцій
Побудова графіків
функцій
Множини. Операції над
множинами
ТЕМА 5. РІВНЯННЯ, НЕРІВНОСТІ ТА ЇХ
СИСТЕМИ.
УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ.(20 ГОД)
116
117
118
119
120
121
Методи розв’язування рівнянь з однією
змінною: рівносильні перетворення, заміна
змінних, застосування властивостей
функцій, теорема Безу тощо.
Алгебраїчні рівняння.
Ірраціональні рівняння.
Показникові рівняння.
Логарифмічні рівняння.
Тригонометричні рівняння.
11.03
15.03
15.03
17.03
17.03
18.03
Числові множини.
Множина дійсних чисел
Числові функції.
Властивості функцій
Множини. Операції над
множинами
Корінь п-го степеня.
Арифметичний корінь пго степеня, його
властивості
22.03
22.03
Перетворення коренів.
Дії над коренями
Функція у=√х та її графік
124
125
Рівняння, що містять параметр.
Методи розв’язування нерівностей з однією
змінною: рівносильні перетворення, заміна
змінних,
застосування
властивостей
функцій, метод інтервалів тощо.
Алгебраїчні нерівності.
Ірраціональні нерівності.
24.03
24.03
Ірраціональні рівняння
126
127
128
Показникові нерівності.
Логарифмічні нерівності.
Тригонометричні нерівності.
25.03
05.04
05.04
129
130
Нерівності, що містять параметр.
Методи розв’язування систем рівнянь з
однією змінною: рівносильні перетворення
та використання рівнянь-наслідків, заміна
змінних,
застосування
властивостей
функцій тощо.
Системи алгебраїчних рівнянь.
Системи показникових і логарифмічних
рівнянь
Системи тригонометричних рівнянь.
Тренувальні вправи.
Контрольна робота № 9
07.04
07.04
122
123
131
132
133
134
135
08.04
12.04
12.04
14.04
14.04
Корінь п-го степеня.
Арифметичний корінь пго степеня, його
властивості
Перетворення коренів.
Дії над коренями
Функція у=√х та її графік
Корінь п-го степеня.
Арифметичний корінь пго степеня, його
властивості
Перетворення коренів.
Дії над коренями
Функція у=√х та її графік
Ірраціональні рівняння
Корінь п-го степеня.
Арифметичний корінь пго степеня, його
властивості
Перетворення коренів.
Дії над коренями
Функція у=√х та її графік
Ірраціональні рівняння
ТЕМА 6. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ І
УЗАГАЛЬНЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО
МАТЕРІАЛУ
(29 год.)
136
137
138
139
140
141
142
Вирази та числа.
Функції та їх графіки
Послідовності та прогресії
Похідна
Інтеграл
Розв’язування задач
Комбінаторика
15.04
19.04
19.04
21.04
21.04
22.04
26.04
143
Основи теорії ймовірностей
26.04
Корінь п-го степеня.
Перетворення коренів.
Дії над коренями
Функція у=√х та її графік
Радіанне вимірювання
кутів
Тригонометричні функції
числового аргументу
Основні співвідношення
між тригонометричними
функціями
Властивості
тригонометричних
функцій
144
Елементи математичної статистики
28.04
145
Підсумкова контрольна робота №10
28.04
146
Розв’язування рівнянь і нерівностей.
29.04
147
148
149
150
06.05
07.05
07.05
10.05
151
Розв’язування задач
Розв’язування рівнянь і нерівностей.
Функції, їх властивості і графіки.
Корінь п-го степеня. Перетворення виразів з
радикалами.
Степенева функція. Її властивості.
152
Тригонометричні функції.
12.05
153
Перетворення тригонометричних виразів.
12.05
154
13.05
155
156
Тригонометричні рівняння, нерівності та їх
системи.
Розв’язування вправ..
Розв’язування вправ..
157
158
Розв’язування вправ..
Розв’язування вправ..
19.05
19.05
159
Розв’язування вправ..
20.05
160
Повторення поняття відсотка.
24.05
161
Основні способи розв’язування
раціональних рівнянь та їх систем
Основні способи розв’язування
раціональних нерівностей та їхсистем
Основні способи розв’язування
раціональних рівнянь
Тренувальні вправи.
24.05
162
163
164
10.05
17.05
17.05
Властивості та графіки
тригонометричних
функцій
Властивості та графіки
тригонометричних
функцій
Властивості та графіки
тригонометричних
функцій
Гармонічні коливання
Радіанне вимірювання
кутів
Тригонометричні функції
числового аргументу
Корекція знань учнів.
Тригонометричні
формули додавання
Тригонометричні
формули подвійного
аргументу
Тригонометричні
формули подвійного
аргументу
Тригонометричні
формули подвійного
аргументу
Формули пониження
степеня. Формули
половинного аргументу
Формули зведення
Формули перетворення
суми й різниці
тригонометричних
функцій на добуток
Формули перетворення
добутку
Корекція знань учнів.
Тригонометричні
формули додавання
Тригонометричні
формули подвійного
аргументу
Формули пониження
степеня. Формули
половинного аргументу
Формули зведення
26.05
Формули зведення
26.05
Формули перетворення
суми й різниці
тригонометричних
функцій на добуток
Формули перетворення
добутку
тригонометричних
функцій на суму
Корекція знань учнів.
Тригонометричні
формули додавання
Тригонометричні
формули подвійного
аргументу
Формули пониження
степеня.
27.05
Формули зведення
Формули зведення
Формули перетворення
суми й різниці
тригонометричних
Автор
ershoffka
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
53
Размер файла
192 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа