close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Методичні рекомендації до самостійного вивчення Дисципліна “Основи екології” Спеціальність 5.05050213 «Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт»

код для вставки
Методичні рекомендації
до самостійного вивчення
Дисципліна “Основи екології”
Викладач Морозова О.Г.
Спеціальність 5.05050213
«Експлуатація засобів механізації та автоматизації
перевантажувальних робіт»
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами тем дисципліни «Основи
екології»
Однією з форм навчальної діяльності студентів «Експлуатація засобів механізації та
автоматизації перевантажувальних робіт» є самостійна робота.
Кожен студент повинен засвоїти програмовий матеріал з дисципліни, сформувати уміння та
навички працювати самостійно. Під час самостійної роботи у студентів повинно сформулюватися
особистісне відношення до екологічних проблем світу, рідного краю, галузі майбутньої діяльності.
На самостійну роботу студентів виноситься частина теоретичного матеріалу, 24 години.
Контроль за виконанням самостійної роботи проводиться викладачем на семінарських заняттях.
Для студентів заплановані консультації згідно графіка.
Рекомендації щодо роботи студентів з літературою
1. Зосередитись на тому, що Ви читаєте;
2. Виділіть головне з прочитаного тексту;
3. Розділіть на частини текст, якщо він великого розміру;
4. До кожної частини прочитаного тексту поставте свої запитання;
5. Дайте відповіді на ці запитання;
6. Запишіть головні визначення, які допоможуть Вам пригадати прочитаний текст.
Методичні рекомендації при підготовці рефератів
Студент отримує тему реферату, в якому мають бути логічно викладені окремі теоретичнопрактичні проблеми з дисципліни “Основи екології”. Щодо технічного оформлення. Текст
пишеться чітким і розбірливим почерком, може бути набраний на комп’ютері. Обов’язковими
являються таки записи як зміст, вступ (мета), висновки; кожна сторінка з полями нумерується.
Обсяг реферату не повинен перевищувати 12–18 сторінок, а як доповіді — 3–5 сторінок. В кінці
наводиться список використаної літератури, ставиться підпис студента і дата виконання
Питання самостійного вивчення з «Основ екології» для спеціальності «Експлуатація засобів
механізації та автоматизація перевантажувальних робіт»
Сторінка 2
Змістовий модуль 1.
Основи загальної екології.
Учні повинні вміти: застосовувати базові фундаментальні екологічні знання при формуванні
особистого відношення до об’єктів природи й суспільства, при ствердженні життєвої позиції і
формування світоглядних орієнтирів на основі нових екологічних концепцій; виявляти види
забруднень і їх вплив на живі організми.
№
1.
2.
3.
4.
Тема для самостійного
вивчення
Біосфера .
Базові питання з теми
1.
Основні поняття.
2. Еволюція біосфери
Вчення В.І.Вернадського
1. Вчення В.І.Вернадського про
про біосферу.
біосферу.
2.
Поняття «жива речовина»
3.
Функції живої речовини.
4.
«Плівки життя»
Ноосфера
1. Поняття «ноосфера»
2.
Значення розвитку вчення про
ноосферу.
Утилізація відходів різного Визначення відходів.
типу.
Види відходів.
Методи утилізації відходів.
Використання відходів
5.
Безвідходне споживання
6.
Екологічні проблеми
літосфери. Охорона
ґрунтів і раціональне
використання надр.
7.
Екологічні проблеми
водного середовища.
Охорона водного
середовища.
1. Яка технологія є безвідходною?
2. Приклади впровадження
безвівдходних технологій.
3. Труднощі впровадження
безвівдходних технологій.
1. Визначення літосфери, грунта та
надр.
2. Антропогенні зміни поверхні
літосфери.
3. Надра Землі, їх використання та
охорона.
4. Ґрунт як головний засіб
сільськогосподарського виробництва
та середовище життя.
5. Антропогенне виснаження ґрунтів.
6. Охорона і раціональне використання
ґрунтів.
1. Структура та екологічні функції
гідросфери.
2. Вплив господарської діяльності
людини на водне середовище.
3. Світові проблеми прісної води.
4. Основні заходи охорони й
Література
Білявський Г.О
стор.53-66
Білявський Г.О
стор.66-91
Білявський Г.О
стор.101-111
Лук’янова
Л.Б.Основи
екології
С. 266
Кліменко Л.П.
Технологія.
Лук’янова
Л.Б.Основи
екології с.274
Кліменко Л.П.
Технологія.
Бойчук Ю.Д.
стор. 87-97
Бойчук Ю.Д.
стор. 100-118,
інша література
Питання самостійного вивчення з «Основ екології» для спеціальності «Експлуатація засобів
механізації та автоматизація перевантажувальних робіт»
Сторінка 3
раціонального використання
природних вод.
5. Екологічні проблеми деяких водних
екосистем України.
8.
Екологічні проблеми
1. Будова й склад атмосфери.
Бойчук Ю.Д.
повітряного середовища.
2. Антропогенне забруднення
стор. 135-155
Охорона повітряного
атмосфери.
середовища.
3. Охорона повітряного середовища
від забруднення.
4. Антропогенні зміни клімату Землі.
5. Руйнування озонового шару Землі та
шляхи його захисту.
Змістовий модуль 2.
Екологічна система і збалансованість.
Учні повинні вміти: виконувати нескладні екологічні узагальнення, робити висновки
щодо конкретних екологічних ситуацій; ефективно користуватися екологічними довідниками,
нормативними документами та іншою екологічною документацією, користуватися
національними законодавчими і нормативними документами; здійснювати пропаганду
екологічних знань; володіти методологією вирішення професійних завдань, соціальних та
екологічних заходів організації між людських відносин.
9.
Природо-заповідання як
1. Поняття біорізноманіття, його склад і Білявський Г.О
одна з ефективних форм
рівні.
стор.111-126
збереження
2. Основні причини втрати
біорізноманіття.
біорізноманіття.
3. Проблеми збереження
біорізноманіття.
4. Збереження біологічного
біорізноманіття в Україні.
5. Основні заходи охорони й
раціонального використання
рослинності та тваринного світу.
6. Зелена та Червона книги України.
10. Основні категорії
1. Роль заповідної справи в збереженні Підготувати
заповідних об’єктів
біорізноманіття.
презентації,
2. Класифікація природно-заповідного
реферати.
фонду України.
3. Природні території та об'єкти.
4. Штучно створені об'єкти.
5. Динаміка розвитку
природозаповідання.
6. Приклади заповідних об’єктів.
11. Екологічні наслідки
1. Класифікація техногенних аварій.
Білявський Г.О
техногенних аварій.
2. Вплив техногенних аварій на
стор.176-190
довкілля.
3. Заходи запобігання техногенним
екологічним аваріям.
12. Військова руйнація
1. Класифікація зброї та її вплив на
Білявський Г.О
біосфери.
довкілля.
стор.128-137
2. Заходи запобігання військової
Бойчук Ю.Д.
Питання самостійного вивчення з «Основ екології» для спеціальності «Експлуатація засобів
механізації та автоматизація перевантажувальних робіт»
Сторінка 4
13.
Енергетика.
Характеристика впливу на
довкілля.
14.
Вплив сільського
господарства на довкілля
15.
Вплив транспорту на
довкілля
1.
2.
3.
4.
1.
a.
b.
c.
руйнації біосфери.
Значення енергетики.
Типи електростанцій.
Характеристика впливу на довкілля.
Заходи боротьби зі шкідливим
впливом на довкілля
1. Екологічні особливості
агросистем
2. Антропогенний тиск на
агросистеми
3. Основні напрямки екологічної
стабілізації агросистем
4. Біологічний метод захисту
рослин
Класифікація транспорту за різними
факторами впливу на довкілля:
Вплив на гідросферу,
Вплив на атмосферу,
Вплив на літосферу.
стор. 217-232
Білявський Г.О
стор.190-213
Білявський Г.О
стор.221-225
Білявський Г.О
стор.225-228
Змістовий модуль 3.
Методи оптимальних рішень екологічних проблем.
Учні повинні вміти: брати участь у вирішенні локальних, обласних, галузевих й
національних екологічних проблем на рівні громадських експертиз, здійснювати пропаганду
екологічних знань; вести природно-виховну роботу серед населення; вільно орієнтуватися у
вирішенні екологічних питань правового характеру в своїй професійній діяльності.
16. Стандарти та нормативи
1. Нормативи якості.
Джигирей В.С.
якості навколишнього
2. Екологічні нормативи якості.
Екологія та
середовища.
3. Міжнародні стандарти ISO
охорона
навколишнього
середовища.
17.
Екологічна експертиза
18.
Екологічна паспортизація
підприємств
19.
Екологічний моніторинг та
аудіт
1. Суть екологічної експертизи
2. Завдання екологічної експертизи
3. Форми екологічної експертизи
1. Мета екологічної паспортизації.
2. Необхідні для паспортизації норми
3. Необхідні для паспортизації
стандарти.
4. Етапи розробки екологічного
паспорта.
1. Визначення моніторингу
2. Нормативна база моніторингу
3. Напрямки державної екологічної
політики у сфері Державного
екологічного моніторингу.
Мельник Л.Г.
Основи
екології.
Мельник Л.Г.
Основи
екології.
С. 636-656
Джигирей В.С.
Екологія та
охорона
навколишнього
середовища.
стор 215 -220
Мельник Л.Г.
Основи
екології.
С. 660-680
Питання самостійного вивчення з «Основ екології» для спеціальності «Експлуатація засобів
механізації та автоматизація перевантажувальних робіт»
Сторінка 5
20.
4. Суб’єкти Державної системи
екологічного моніторингу.
5. Визначення аудиту.
6. Типи екологічного аудиту.
Завдання екологічного аудиту.
1. Шляхи екологічної культури та
поведінки.
2. Принципи екологічної культури.
3. Людина як носій екологічної
культури.
4. Моральність досягнень науки та
техніки.
5. Значення еколого-правового
виховання.
6. Етапи еколого-правового виховання.
Моделі оптимальної
взаємодії людського
суспільства і біосфери.
Бойчук Ю.Д.
стор. 307-315
Мельник Л.Г.
Основи
екології.
С. 708-740
Рекомендована література
1. Білявський Г.О. Основи екології: Підручник / Г.О. БІлявський, Р.С. Фурдій, І.Ю. Костіков.- К.:
Либідь, 2004.-408с.
2. Бойчук Ю.Д., Шульга М.В. Основи екології та екологічного права.- Суми-Київ:
«Універсітетська книга», «Княгиня Ольга», 2005..-366с.
3. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього середовища. Навч. посібник.- К.: Знання,
2000.- 2003 с.
4. Збірник чинних законів України про охорону природи.
5. Івашура А.А., Орєхов В.М. Екологія6 теорія та практикум.- Харків: ВД»ІНЖЕК», 2004.-254.
6. Кліменко Л.П. Технологія. Одеса: Фонд Екопринт, 2000.-232с.
7. Бойчук Ю.Д. та ін. Екологія і охорона навколишнього середовища. – Суми-Київ:
«Університетська книга», 2007
8. Гальперин М. В. Экологические основы природопользования: М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003.
9. Николайкин Н.И., Николайкина Н.Е., Мелехова О.П. Экология .- Москва:
«Дрофа», 2005
10. Тягунов Г.В., Ярошенко Ю.Г. Экология.- Москва: «Логос», 2005
11. Бойчук Ю.Д., Шульга М.В. Основи екології та екологічного права.- Суми-Київ:
«Універсітетська книга», «Княгиня Ольга», 2005..-366с.
12. Лук’янова Л.Б.Основи екології.-Київ, Вища школа, 2000
Питання самостійного вивчення з «Основ екології» для спеціальності «Експлуатація засобів
механізації та автоматизація перевантажувальних робіт»
Сторінка 6
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
94
Размер файла
29 Кб
Теги
рекомендац
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа