close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Методи навчання

код для вставкиСкачать
Методи навчання
та їх класифікація
Конус Далеа
ХОЛОДНІ ЗНАННЯ
Теоретичні знання, що базуються на
наукових аналізах і дослідженнях
ГАРЯЧІ ЗНАННЯ
Знання, набуті з пережитого та
досвіду
Термін «метод» походить від грецького слова
«methodos», що означає шлях, спосіб просування
до істини.
Метод навчання це взаємодія між викладачем і учнями,
під час яких відбувається передача та
засвоєння знань, умінь і навичок
Методи навчання здійснюються через
різні прийоми
Прийом – складова частина методу
навчання
Форма навчання зовнішнє вираження узгодженої діяльності
вчителя і учнів в установленому порядку і режимі
Форма навчання пов'язана з кількістю учнів, місцем
та специфікою
Всі форми навчання можна поділити на 2 групи:
- урочні (урок, семінар, ЛПР, лекція);
- позаурочні (гуртки, факультативи, екскурсії, консультації,
конференції)
Провідною формою є урок
 за
Класифікація методів
навчання:
джерелом передачі
навчальної інформації;
 за характером пізнавальної
діяльності;
 методи активного навчання;
 методи за ступенем
керівництва навчальною
роботою
Методи навчання за джерелом
передачі навчальної інформації
словесні
1. розповідь
2. пояснення
3. бесіда
4. лекція
5. інструктаж
наочні
1. ілюстрація
2. демонстрація
3. спостереження
практичні
1. лабораторна робота
2. практична робота
3. вправи
4. показ трудових
прийомів
Словесні методи





Розповідь – це метод навчання, який передбачає оповідну, описову
форми розкриття навчального матеріалу (розповідь-вступ, розповідьвикладення, розповідь-заключення)
Пояснення – вербальний метод навчання, за допомогою якого
учитель розкриває сутність певного явища, закону, процесу
Бесіда – припускає розмову викладача з учнями, організована за
допомогою ретельно продуманої системи питань, що підводять учнів
до засвоєння нового матеріалу чи перевіряє засвоєння ними уже
вивченого (евристична (від слова “еврика – знаходжу, відкриваю”) у ході якої вчитель, спираючись на наявні знання і практичний досвід,
приводить їх до розуміння і засвоєння нових знань, формулюванню
правил і висновків; репродуктивна (відтворення, повторення
матеріалу на основі показаного, сказаного), вступна, поточна,
підсумкова)
Лекція – припускає усний виклад навчального матеріалу великого
обсягу, більшої ємності, ніж розповідь
Інструктаж – короткі, лаконічні, чіткі вказівки (рекомендації) щодо
виконання дій (вступний, поточний, заключний)
Наочні методи



Ілюстрація – метод навчання, який передбачає показ
предметів і процесів у їх символічному зображенні
(фотографії, малюнки, схеми, графіки тощо)
Демонстрація – це метод навчання, який передбачає
показ предметів і процесів у натуральному вигляді,
динаміці (приладів, дослідів, кінофільмів, діафільмів
тощо)
Спостереження – передбачає сприймання певних
предметів, явищ, процесів у природньому і виробничому
середовищі без втручання у ці явища і процеси
Практичні методи




Лабораторна робота – передбачає організацію навчальної
роботи з використанням спеціального обладнання та за
визначеною технологією для отримання нових знань або
перевірки певних наукових гіпотез на рівні досліджень
Практична робота – спрямована на використання
набутих знань у розв'язанні практичних завдань
Вправи – передбачають цілеспрямоване, багаторазове
повторення учнями певних дій чи операцій з метою
формування умінь та навичок (підготовчі, пробні,
тренувальні, творчі, усні, практичні, графічні, технічні)
Показ трудових прийомів – у процесі показу вчитель
повідомляє учням про те, що він хоче показати; пояснює
кожен свій рух та дію; підкреслює його значення.
Методи за характером пізнавальної
діяльності
пояснювально-ілюстративний - полягає в тому, що
вчитель повідомляє готову інформацію різними засобами,
а учні сприймають, усвідомлюють і фіксують у пам'яті цю
інформацію
репродуктивний - полягає в тому, щоб забезпечити
таке засвоєння матеріалу, при якому учні були б
спроможні відтворити його
частково-пошуковий – спрямований на залучення
учнів до пошуків шляхів, прийомів і засобів розв'язання
пізнавальної задачі
дослідницький – спрямований на залучення учнів до
самостійного
розв'язання
пізнавальної
задачі
з
використанням необхідного обладнання
Методи активного навчання
(за ступенем самостійного мислення
школярів у процесі оволодіння
знаннями, формуванням умінь і
навичок)
традиційні (неімітаційні)
- практичні;
- частково-пошукові;
- евристичний;
- дослідницький;
- проблемний
імітаційні
- не ігрові (аналіз конкретних
ситуацій, імітаційні вправи);
- ігрові (ділова та рольова гра,
тематичні ігри)
Методи за ступенем керівництва
навчальною роботою

навчальна робота під керівництвом учителя - самостійна робота у
класі. До неї належать класні твори, складання задач, самостійні
письмові роботи, географічні подорожі (елементи самостійної праці
учнів тут об'єднуються з інструктуванням, допомогою вчителя, у
результаті чого школярі набувають навичок самостійності,
закріплюючи індивідуальний стиль діяльності);

самостійна робота учнів поза контролем учителя - самостійна робота
вдома. Мова йдеться про домашні завдання - усні та письмові. Проти
домашніх завдань виступають педіатри та гігієністи, уважаючи їх
джерелом перевантаження учнів. Поряд із цим домашні завдання
мають позитивний вплив на розумовий розвиток, виховання та
самовиховання дитини, сприяють виробленню навичок самостійної
пізнавальної діяльності.
Інтерактивний метод навчання це
співнавчання,взаємонавчання
(колективне,
групове, навчання у співпраці), де і учень і вчитель є
рівноправними, рівнозначними суб'єктами навчання,
розуміють, що вони роблять з приводу того, що
знають, уміють і здійснюють
 під
час лекції учень засвоює всього 5 %,
 під час читання - 10%,
 роботи з відео/аудіоматеріалами – 20%,
 під час демонстрації – 30%,
 під час дискусії – 50 %,
 під час практики – 75%,
 а коли учень навчає інших чи відразу
застосовує знання – 90%
Документ
Категория
Презентации по информатике
Просмотров
42
Размер файла
343 Кб
Теги
метод, навчання
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа