close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Методологічні та методичні підходи соціалізації особистості в сучасному освітньому просторі.

код для вставки
Освітній простір
Формує
важливі
якості
учня
Розвиває
соціальну
компетент
ність
Виховує
громадянина
сучасної
демократичної
держави
Образ-ідеал
учня
Виховання громадянина
з високим рівнем
громадянської
свідомості,
патріотизму,
активності, поваги до
прав і свобод
демократичного
суспільства
Завдання
навчальних
закладів
Пріоритети суспільства
Людина
• Готовність і здатність
до активної участі у
справах суспільства і
держави на основі глибокого усвідомлення
своїх прав і обов’язків, себе як повноправного члена соціальної
спільноти,
громадянина своєї
країни
Виклик нашого часу – соціалізація учня
Соціалізація освіти
Пристосованість
людини до вимог
суспільства, що
змінюється
Відокремлення – уміння
зберегти свою
індивідуальність,
протистояти поганому
Вимога сучасного ринку праці – компетентний спеціаліст
знання
навчальна
діяльність
учень
основні групи
компетенцій
Компетентн
ий
спеціаліст
“Соціалізація особистості”
процес становлення
процес становлення особистості як
особистості
як
активного суб’єкта громадянського
суспільствасуб’єкта
активного
громадянського
суспільства
.
Складові процесу соціалізації
Оволодіння
загальнолюдською
та національною
культурою
Соціальнополітична
адаптація
Соціальнопрофесійна
орієнтація
Підготовка до
суспільного життя
Учень
Модель формування основних
груп компетенцій
(“Молекула компетенцій”)
Інформаційна
компетенція
Самоосвітня
компетенція
Полікультурна
компетенція
Математична
компетенція
Соціальна
компетенція
Компетенція
продуктивної
творчої діяльності
Компетентність = мобільність знань +
гнучкість методу + критичність мислення
Формування компетентного учня через
використання інноваційних технологій
Найкращий спосіб вивчити
що-небудь – це відкрити
його самому.
Д.Пойа
Проектна
технологія
Компетентний
учень
Інформаційні
комп’ютерні
технології
Технологія на основі
системи ефективних
уроків
Компетентний
спеціаліст
Технологія
інтенсифікації
навчання на основі
схемних і знакових
моделей
Проектна технологія:
–
–
–
–
–
в умовах класно-урочної системи найбільш легко вписується в
навчальний процес;
найбільш адекватна до особистісно-зорієнтованого навчання;
забезпечує успішне засвоєння навчального матеріалу і
застосування знань на практиці через самостійну, творчопошукову, дослідницьку роботу, індивідуальну роботу, роботу в
групах;
сприяє розвитку всіх груп компетенцій;
розкриває можливості вчителя і учня у використанні сучасних
засобів навчання.
Проект
Організовуємо роботу по проблемі:
На 1 урок
Однієї задачі –
міні-проект
На кілька
уроків
На тривалий
час по розділу
Проект
Залучаємо до роботи над
проблемою
1 учня
(індивідуальн
ий проект)
Групу учнів
Клас
У кожному напрямі учень сам
навчається та бере активну участь
у процесі. Учень грає активну роль.
Учень: 1) розглядає проблему;
2) робить висновки;
3) перевіряє та оцінює;
4) застосовує свій досвід.
Формування соціальної
компетенції
1. Створення атмосфери успіху (мотивація навчальної діяльності
“Пташка успіху” та рефлексія “Кольорова феєрія”)
Рівносторонній
Бісектриса
Сторони
Вершина
Трикутник
а
Висота
Кут
Гострокутний
Павутинка
2. Моделювання реальних життєвих ситуацій
(інтерактивна вправа “Довідка” і “Павутинка”,
асоціативні схеми, роботи в групах, парах).
Соціальна компетентність відображається в
таких характеристиках:
- вступати в контакт, встановлювати
співробітництво;
- висловлювати свої думки, почуття,
переживання;
- слухати, реагувати на думку і переживання
іншого;
- ставити мету, планувати дії;
- висувати альтернативні способи дій;
- розподіляти обов'язки;
- запитувати допомогу;
- розв'язувати конфлікти та міжособистісні
проблеми.
Форми і методи роботи на уроці
Групова та
парна форма
роботи
Метод
проектів
Проведення
уроків у формі
навчальних
ділових ігор
Для успішної соціалізації учня я
використовую наступні
методичні засоби:
Зворотний
зв'язок
створення
ситуації вибору
договір
створення
ситуації успіху
діалог
Формування комунікативної
компетенції
1. Інтерактивна вправа “Діалог Сократа”
5
а) формування завдання: Формула y   6 задає лінійну функцію?
x
б) вибір позиції:
Так, ця формула задає лінійну функцію, бо запис містить змінні х, у і два числа
R=5, b= -6
Ні, ця формула не задає лінійної функції, бо число R=5 повинно множитися на
змінну х
в) перегляд позиції
г) висновок
2. Інтерактивна вправа “Сніжна кулька”
(слово → речення → запитання → відповідь)
3. Складання рецензій, виступи з презентаціями задач, завдань
4. Рефлексія “Шерлок Холмс і Д.Ватсон”
а) Який твій найбільший успіх сьогодні?
б) Про що нове ти дізнався на уроці?
в) Чого ти навчився на уроці?
г) Що хотів би почути на наступному уроці?
д) Що ти не вмів, в тепер вмієш?
Формування інформаційної
компетенції
1. Складання слайд-журналів, усних журналів з історії математики,
життя і діяльності видатних математиків, з власних фотоматеріалів,
малюнків.
2. Інтернет-форуми
3. Застосування комп'ютерної техніки
4. Використання опорних конспектів,
складання блок-схем до задач та доведення
теорем.
Блок-схема
доведення
теореми синусів
Формування самоосвітньої компетенції та
компетенції продуктивної творчої діяльності
1. Дослідницька робота учнів
2. Творчо-пошукова робота учнів
Формування полікультурної
компетенції
1. Математичні конкурси
2. Виставка творчих робіт: “Світ з геометричних фігур”,
“Мистецтво і математика”, “Старовинна задача моїми очима”
«Успіх залежить від
попередньої
підготовки, без
підготовки вас
обов'язково чекає
провал».
Конфуцій
Я щиро вірю, що вся робота з
соціалізації допоможе моїм учням:
 придбати чіткі уявлення про норми та
правила, що існують у суспільстві;
 навчить дітей відчувати і розуміти
інших людей;
 долучить до суспільних цінностей:
добра, краси, здоров'я, щастя як умови
духовно-морального розвитку людини;
 дасть розуміння «цінність» кожного і
всього, що живе й росте на Землі.
Автор
sudarinya_324512
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
24
Размер файла
2 160 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа