close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Опис досвіду Палєнкової САн

код для вставкиСкачать
Троянська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів
Бердянської районної ради Запорізької області
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС «Учитель року-2016»
Підвищення мотивації вивчення іноземної мови за
умови використання інформаційно-комунікативних
технологій на уроках англійської мови
Із досвіду роботи
вчителя англійської мови
Троянської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Палєнкової Світлани Анатоліївни,
спеціаліста першої категорії
2015
Інформаційний лист
Відомості про автора досвіду
Прізвище, ім'я по батькові: Палєнкова Світлана Анатоліївна
Рік народження: 1972
Освіта: вища
Кваліфікаційна категорія і рік присвоєння: перша, 2011
Адреса: вул. Набережна, буд.2а, с. Трояни, Бердянського району,
Запорізької області, 71151
Контактний телефон: (06153)95-3-40
Матеріали подано в паперовому та електронному вигляді.
Анотація
Палєнкова С.А.
Підвищення мотивації вивчення іноземної мови за умови використання
інформаційно-комунікативних технологій на уроках англійської мови.Трояни, 2015
Актуальність досвіду «Підвищення мотивації вивчення іноземної мови
за умови використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках
англійської мови» зумовлена такими факторами: по-перше - використання
комп'ютерних технологій у викладанні англійської мови дозволяє відійти від
традиційних форм навчання й підвищити індивідуалізацію навчальної
діяльності учнів; по-друге - необхідність гармонійного інтегрування різних
видів інформації, що впливає на інтенсивність засвоєння навчального
матеріалу; по-третє - створення комфортних та гармонійних умов на уроках
для становлення особистості учня в новому інформатизованому суспільстві.
У першій частині досвіду автор аналізує питання актуальності
використання
інформаційно-комунікативних
технологій,
як
складової
частини виховного процесу, які мають на меті створити дитині умови для її
максимального самовираження, що безпосередньо спрямовано на зайняття
активної позиції в засвоєнні знань.
У
другому
використання
розділі
методики
розкрито
застосування
практичні
рекомендації
щодо
інформаційно-комунікативних
технологій.
У заключній частині вчитель підводить підсумок, який показує
доцільність використання досвіду.
Матеріали
цієї
роботи
можуть
використовуватися
вчителями
загальноосвітніх шкіл, викладачами, студентами педагогічних факультетів
вищих закладів освіти.
Зміст
І. Вступ…………………………………………………………………………..5-8
1. Актуальність досвіду……………………………………………………5
2. Перспективність досвіду ………………………………………………..6
3. Провідна педагогічна ідея досвіду……………………………………...6
4. Практична значущість досвіду………………………………………….6
5. Теоретичне обґрунтування проблеми …………………………………7
6. Наукова достовірність досвіду……………………………………….7-8
ІІ. Основна аналітична Підвищення мотивації вивчення іноземної мови за
умови використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках
англійської мови.................................................................................................9-14
ІІІ. Висновки та рекомендації………………………………………………...…15
ІV. Бібліографія …………………………………………………………………16
Додатки
5
Почую – забуду, побачу – запам’ятаю, зроблю сам – зрозумію.
Давнє китайське прислів’я.
І. Вступ
1. Актуальність досвіду
Спостерігаючи за сучасною дитиною, ми не можемо уявити її життя без
використання різноманітних гаджетів, мобільних телефонів, планшетів,
ноутбуків. Усі ці прилади стали невід’ємною частиною існування школярів –
подобається це дорослим чи ні. Глобальні інформаційні технології та
Інтернет дуже тісно вплелися в життя сучасного суспільства, що вже
неможливо їх вилучити. Але в цю шалену епоху інформаційних технологій
вчитель змушений не тільки користуватися ними, але й вступити в
співробітництво та змусити їх працювати собі на користь. Теоретичним,
нормативним забезпеченням досвіду є головні положення щодо розвитку
загальної середньої освіти в Україні, викладені в Законах України «Про
освіту» [6], «Про загальну середню освіту» [5], «Про Основні засади
розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» [7],
Державній національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ століття) [3],
Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти [4],
Національній доктрині розвитку освіти України в ХХІ столітті, Постанові
Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №494 «Про затвердження
Державної цільової програми впровадження в навчально-виховний процес
загальноосвітніх
навчальних
закладів
інформаційно-комунікаційних
технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року» [12], Листі Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України №1/9-879 від 12.12.11 року «Щодо
оволодіння вчителями загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-
комунікативними технологіями» [10]. Державний стандарт повної загальної
середньої освіти наголошує «інформаційно-комунікаційна компетентність —
це здатність учня використовувати інформаційно-комунікаційні технології та
відповідні засоби для виконання особистісних і суспільно значущих
6
завдань». Тому завдання дорослих, а саме вчителів, навчити своїх учнів
правильно, раціонально, творчо, з максимальною користю використовувати
надбання сучасної науки і техніки.
Використання інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) на уроках
англійської мови є потужною мотивацією для покращення засвоєння знань
учнями та розвитку гармонійної особистості, здатної швидко приймати
продумані рішення [2].
2. Перспективність досвіду полягає в адаптуванні та впровадженні
системи доцільного використання інформаційних технологій, які сприяють
розвитку особистості та підвищують ефективність навчального процесу [1].
Інформаційно-комунікативні
технології
забезпечують
різні
види
комунікації (однобічна, міжособистісна), доступ до інтегрованих баз знань,
довідників, існуючих у мережі, інтерактивний режим доступу до навчального
матеріалу, створюють процес діалогізації, що здійснюється в особливо
звичному для учнів середовищі. Все це забезпечує сприятливі умови
діяльності учасників навчально-виховного процесу для досягнення цілей
освіти [11]
3. Провідна педагогічна ідея досвіду полягає в розумінні необхідності
створення єдиного освітнього простору, що формує умови для вільного руху
інформації, швидкого доступу до неї всіх учасників навчального процесу.
Автор
дотримується ідеї, що комп’ютерні технології істотно
розширюють можливості індивідуалізації навчання, дозволяють максимально
адаптувати процес навчання до індивідуальних особливостей учнів [12].
4. Практична значущість досвіду
Засоби
ІКТ
навчального
безумовно
процесу
та
забезпечують
допомагають
практичну
створити
спрямованість
реальні
можливості
застосування учнями набутих компетенцій. У досвіді досліджуюєься
використання інтерактивних методів розвитку пізнавального інтересу учнів
на уроках англійської мови засобами ІКТ.
7
5. Теоретичне обґрунтування проблеми
Ряд сучасних наукових досліджень присвячено вивченню особливостей
використання інформаційно-комунікативних технологій в освіті. Наукові
праці Кухаренка В.М. присвячені теоретичним та методологічним засадам
дистанційного навчання у ЗНЗ та ВНЗ. Розробці, впровадженню та аналізу
ефективності
сучасних
ППЗ
присвячено
праці
Редько
В.
Активно
досліджуються можливості використання мережі Інтернет при підготовці та
проведенні уроків Вовковінська Н., Калиндрузь Л. (спілкування в мережі
Інтернет), Анака В. (електронна пошта), Базурін В., За комірний І. (створення
веб-сайтів), Войченко О., Солопов А. (пошук у мережі Інтернет), Іштуков
В.В. (ефективне використання локальної мережі в навчальному процесі),
Манако В., Манако Д., Данилова О. (створення та використання
мультимедіа). Окремі аспекти інформатизації вивчення іноземних мов
розлядалися Акоповою М.А., Носенко Е.Л.,
Полат О.С. та ін. Проте
ґрунтовних досліджень з вивчення і реалізації можливостей ІКТ у процесі
вивчення
іноземної
мови
бракує.
В
науково-методичній
літературі
недостатньо уваги приділяється питанням доцільності використання ІКТ для
вирішення дидактичних завдань уроку іноземної мови в цілому.
6. Наукова достовірність досвіду
Активна робота з інформаційно-комунікаційними технологіями формує
в учнів більш високий рівень самоосвітніх навичок і вмінь, аналізу та
структурування отриманої інформації. При цьому нові засоби навчання
дозволяють органічно поєднувати інформаційно-комунікативні, особистісноорієнтовані технології
з методами творчо-пошукової діяльності
[8].
Загальновизнано, що використання новітніх комп'ютерних технологій в
освіті неминуче, оскільки істотно підвищується ефективність навчання,
якість знань і умінь.
Крім
того,
впровадження
засобів
інформаційно-комунікаційних
технологій направлене на інтенсифікацію процесу вчення, реалізацію ідей
8
розвиваючого вчення, вдосконалення форм і методів організації учбового
процесу, що забезпечують перехід від механічного засвоєння знань до
оволодіння ними уміннями самостійно набувати нових знань.
Наукова новизна досвіду полягає у доцільній інтеграції інформаційнокомунікативних технологій у навчально-виховний процес
Об’єкт
дослідження:
процес
формування
творчої,
гармонійної
інформаційно освіченої особистості на уроках англійської мови.
Предмет дослідження: використання інформаційно-комунікативних
технологій в
діяльності учнів на уроках англійської мови, що сприяє
зайняттю активної позиції учнів в засвоєнні знань.
Метою
дослідження
є
аналіз
існуючих
підходів
застосування
комп’ютерної комунікації та обґрунтування способів його подальшого
використання під час вивчення англійської мови.
9
ІІ.
Основна
аналітична
частина
Формування
комунікативних навичок за умови застосування інформаційнокомунікативних технологій на уроках англійської мови
Підґрунтям упровадження мультимедійних технологій до освітнього
простору є властивість мультимедіа – гармонійне інтегрування різних видів
інформації. За рахунок інтенсифікації сприйняття школярами навчального
матеріалу стає можливим залучити школярів до процесу пізнання як
суб’єктів навчальної діяльності. Важливою властивістю мультимедіа також є
інтерактивність, яка надає змогу користувачеві отримати зворотний зв’язок.
Використання комп'ютерних технологій у викладанні англійської мови
дозволяє
відійти
від
традиційних
форм
навчання
й
підвищити
індивідуалізацію навчальної діяльності учнів, оптимізувати засвоєння
мовних структур та граматичних правил, а також подолати монотонність
заняття при формуванні мовленнєвої та комунікативної компетенції учнів.
На уроках з використанням комп’ютера значно зростає мотивація учня
до навчання. Комп‘ютер дозволяє позбутися однієї з головних причин
негативного ставлення до навчання – відсутності успіху. Використання
комп‘ютерної техніки робить урок привабливим та сучасним.
ІКТ істотно розширюють можливості вчителів по індивідуалізації
навчання, дозволяють максимально адаптувати процес навчання до
індивідуальних особливостей учнів. Застосування комп'ютерів на уроках
англійської мови значно підвищує інтенсивність навчального процесу. При
комп'ютерному навчанні засвоюється набагато більша кількість матеріалу,
чим це робилося за той самий час в умовах традиційного навчання. Крім
того, цей матеріал закріплюється міцніше.
Комп‘ютер сприяє формуванню в учнів рефлексії своєї діяльності,
дозволяє учням побачити результат своїх дій. Комп'ютер забезпечує й
всебічний (поточний, рубіжний, підсумковий) контроль навчального
10
процесу, що, як відомо, є невід'ємною частиною навчального процесу й
виконує функцію зворотного зв'язку між учнем і вчителем.
В процесі роботи над темою я поставила перед собою такe завдання:
адаптувати та впровадити інформаційні технології, які сприяють
розвитку особистості та підвищують ефективність навчального процесу учня.
Очікувані результати, які я хотіла отримати від проведення уроків з
використанням ІКТ полягають в тому, щоб підвищити якість викладання
іноземної мови шляхом ефективного використання ІКТ, створюючи засоби
наочності,
матеріали
для
комп’ютеризованих
уроків,
що
дозволить
розширити можливості індивідуалізації і диференціації навчання учнів.
Використання ІКТ дозволяє досягти цілей, поставлених комунікативноорієнтованим
викладанням
англійської
мови,
яких
додержуюсь
у
педагогічній діяльності. Такий підхід дає можливість стимулювання
когнітивних процесів учнів (здатність до розумового сприйняття і переробки
зовнішньої інформації), адже вони беруть активну участь у процесі навчання,
заохочення висловлення власної думки, вираження своїх почуттів і
використовування власного досвіду. За такого підходу учні стають
активними учасниками навчальної діяльності, яка імітує або створює реальні
чи реалістичні ситуації.
Під час навчальної діяльності, як учитель, намагаюсь застосовувати
технологію проникнення, згідно якої застосування комп’ютера не є кінцевою
метою навчання, а лише ефективним засобом формування навичок учнів.
У своїй діяльності за допомогою комп’ютера та мережних технологій
використовую
різноманітні
комп’ютерні
технології:
мультимедійні
презентації, електронні таблиці, відеоматеріали, Інтернет-ресурси, програмне
забезпечення до навчально-методичних комплексів, електронні словники,
інтерактивні посібники з граматики. Їх вид залежить від типу уроку, його
мети та структури. Також цікавим є прийом використання інноваційних
11
методів навчання крізь призму інформаційно-комунікаційних технологій
(Додаток 14).
Так, наприклад реалізація методу проектів сьогодні майже неможлива
без використання Інтернету. Учні ділять ролі у групах, займаються пошуком
текстової,
графічної
інформації
у
мережі,
планують
послідовність
викладення матеріалу, тобто взаємодіють – творчо, самостійно, активно.
Результатом таких проектів є створення мультимедійної презентації або
плакату, буклету.
Наприклад, створення презентацій-проектів з тем
«Ресторанне меню», «Футбол – найкраща гра», «Мій веб-сайт» (учениця
ділиться
досвідом,
як
створити
веб-сайт),
«Захист
навколишнього
середовища» (Додаток 1, додаток 11). Учні не просто створюють проекти,
вони також захищають їх, що відбувається більш успішніше, ніж просто при
підготовці доповіді.
При
вивченні
теми
«Країнознавство»
доцільно
користуватися
програмою Paint або ХMind для створення «Дерева рішень» (наприклад,
«Географічне положення Великої Британії та України») (Додаток 2) та
скласти у програмі Excel, використовуючи діаграми створити порівняльні
характеристики цих країн (Додаток 3).
У своїй діяльності також активно використовую ресурси Інтернету зі
створеними он-лайн вправами. Реєструючись на цих сайтах маю можливість
користуватися вже створенними та самостійно створювати завдання, як на
закріплення лексики, так і на практикування граматичного матеріалу,
використовуючи ігрові методи навчання он-лайн «Склади слово», «Які літери
пропущено»,
«Склади
частини
можливості надає, наприклад, сайт
речень»,
«Розгадай
кросворд»)
Такі
http://learningApps.org (Додаток 4). При
вивченні теми «Електронне листування» учням було дуже цікаво створити
реального електронного листа та надіслати його, користуючись поштовими
серверами, я перевіряла ці листи та надсилала відповідь, в якій була
поставлена оцінка. Також використовую тестову оболонку My TEST для
12
мотивації та контролю знань з лексики, граматики, знання культури і
традицій у Великій Британії та Україні (Додаток 5). Дітям дуже цікаво, коли
не вчитель, а комп’ютер оцінює їх. Вони починають повторювати матеріал,
аби отримати гарну оцінку. Під час вивчення теми «Мистецтво» проводили
віртуальну екскурсію до Лувру, де знайомилися з витворами мистецтва
(Додаток 6). Діти повторювали вирази емоційного стану, висловлювали
захоплення або невдоволення якимось витвором мистецтва. Тобто активно
реалізовували навички читання, аудіювання, говоріння. Домашнім завданням
для них було описати свої враження від віртуальної екскурсії. Також на
своїх уроках я використовую навчальні відео- та аудіодиски з інформацією,
необхідною на уроці (Oxford Platinum,
Neya English, Дитяча колекція:
Англійська мова та ін. та фрагменти фільмів англійською мовою, які можна
скачувати або дивитися на каналах у You Tube. Так,
фрагменти
фільму
«Віднесені
вітром»,
учням
було
переглянувши
значно
легше
охарактеризувати головних героїв.
Всесвітня мережа ховає у собі безліч ресурсів, сайтів, де учні мають
змогу прослухати автентичні тексти, прочитати газети або самим створити
плакат («Захисти своє довкілля», «Я – за здоровий спосіб життя» і т.п.),
статтю, користуючись он-лайн сервіcами, такими як Gloster, Speaking Image,
Scribble Maps, Popplet (Додаток 7). Останній час серед молоді дуже
популярними стали так звані подкасти, які я використовую при вивченні як
граматичного, так і лексичного матеріалу. Це дуже цікавий засіб навчанню
ситуативної лексики. (додаток 16, Додаток 10)
У віртуальному світі можна реєструватись під вигаданими іменами, це і
приваблює дітей, дає їм можливість не боятися помилитися. Вони з радістю
діляться своїми творіннями зі мною, не боячись, що я можу оцінити їхню
працю суворо, бо в мене є додаткова оцінка за оригінальність, креативність,
за бажання співпрацювати. Такі види діяльності я використовую для
короткострокових проектів, або для індивідуального домашнього завдання.
13
У своїй педагогічній діяльності я разом з учнями використовую усі
можливі ресурси Інтернету:
 для самостійного поглибленого вивчення іноземної мови;
 для ліквідації прогалин у знаннях, уміннях і навичках.
 для включення матеріалів мережі в зміст уроку та позакласної роботи.
Окремою сходинкою мого досвіду стала робота мовного табору цього
літа (Додаток 8). Ми з дітьми (перша група) зайнялися створенням проекту
«Моє село». В результаті ми створили три варіанти проекту: мальований
варіант, комп’ютерна презентація та фільм (у фільмі можна побачити уривки
мальованого варіанту проекту) (Додаток 12). Діти з цікавістю займалися
цими проектами, намагалися під час занять спілкуватися виключно
англійською (не у всіх виходило, але цінним було вже саме намагання) й
отримали велике задоволення як від самого процесу, так і від своїх
результатів.
Старші учні (друга група) з дитячих пісень, знайдених в Інтернеті та
мікро діалогів самостійно створили невеличке шоу для початкової ланки з
інтерв’ю, піснями, фізичними вправами та розучуванням невеличкого
словника по певним тематичним напрямкам. Молодші школярі були дуже
задоволені виступом старшокласників (Додаток 13).
Завдяки впровадженню ІКТ на своїх уроках я досягла індивідуалізації
та інтенсифікації навчання та підвищила пізнавальну активність учнів.
Провівши моніторингове дослідження впливу ІКТ на відношення учнів
до уроків англійської мови за останні три роки, виявила, що учні стали більш
ерудованими з предмету, відповідальніше відносяться до підготовки
домашнього завдання. Ситуація успіху, яка відбувається на уроці дає
можливість висловитися в писемній та усній формі на іноземній мові. Це
доводить, що використання ІКТ робить процес навчання більш ефективним і
цікавим, сприяє розвитку особистих якостей учнів.
14
Підводячи підсумки даної роботи, хочу підкреслити, що додаткові
освітні ресурси являються невід’ємною частиною інформаційно-освітньої
галузі.
Важливим моментом застосування комп’ютерних технологій я вважаю
використання різноманітних комп’ютерних курсів та програм (Додаток 9) на
всіх етапах навчання. Однак, не можна забувати, що Інтернет – це лише
допоміжний технічний засіб, продиктований часом. Для досягнення
оптимальних результатів необхідно грамотно інтегрувати його використання
в навчально-виховний процес (Додаток 15).
Як бачимо, на сьогоднішній день уже набутий досить значний досвід
впровадження даних технологій на уроці. Але, не зважаючи на це, я вважаю,
що ширше впровадження ІКТ у навчальний процес відкриє перед учителем
та учнями нові перспективи, посилить інтерес до вивчення іноземної мови.
Своє завдання вбачаю в тому, щоб підтримувати цей інтерес, і процес
виховання та навчання зробити цікавим та захоплюючим.
15
ІІІ. Висновки та рекомендації
Результати
роботи
показують,
що
інформаційно-комунікаційні
технології мають величезний потенціал у підвищенні мотивації навчання у
процесі вивчення іноземної мови, які дають можливість ознайомлюватись з
різними автентичними, текстовими, аудіо- та відео матеріалами, взяти участь
у проектній діяльності, створюють умови для реалізації інтелектуального
потенціалу учнів, виховує толерантність, загальну культуру.
Сучасні
засоби
комунікації,
поєднуючи
в
собі
можливості
калькулятора, книги, універсальної іграшки, телевізора разом з тим є для
моїх учнів рівноправним партнером, здатним реалізувати їх запити. З іншого
боку я виявила, що цей метод навчання є досить привабливим і для вчителів:
допомагає їм краще оцінити здібності і знання дитини, зрозуміти її, спонукає
шукати нові, нетрадиційні методи і форми навчання, які будуть цікавими для
учнів.
В недалекому майбутньому маю намір створювати невеличкі ролики у
технології СКРАЙБІНГ для використання на різних етапах уроку, як у
початковій так і у середній, старшій школі, а також для створення учнівських
проектів (середовище цих програм англомовне, діти не тільки створюють
механічні образи, але й мають змогу придумати й озвучити свою історію).
Рекомендації щодо впровадження досвіду.
Досвід має практичне значення і рекомендується для впровадження
вчителями іноземних мов загальноосвітніх навчальних закладів на уроках, в
позаурочній діяльності, в умовах дистанційного навчання.
Тема має перспективність дослідження, бо на мою думку, більш
активне
застосування
різноманітних
інформаційно-комунікаційних
технологій буде сприяти засвоєнню іноземної мови учнями у освітньому
просторі, що й покладено у основу представленого дослідження.
16
Література
1.
Биков О. Новітні інформаційні технології в навчально-виховному
процесі. //Школа – 2008. - №7
2.
Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація: навч. посіб. /
Н.П.Волкова. – 2006. – 256 с.
3.
Державна національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ століття)
4.
Державний стандарт базової і повної середньої освіти [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua/often-requested/statestandards.
5.
Закон України «Про загальну середню освіту» [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/651-14
6.
Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
7.
Законах України « «Про Основні засади розвитку інформаційного
суспільства в Україні на 2007-2015 роки»// Урядовий кур’єр. -2007. - №6
8.
Кітаєва М. Використання мультимедійних технологій / Початкова освіта
№38. – 2011. – ст.7
9.
Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/9-879 від
12.12.11 року «Щодо оволодіння вчителями загальноосвітніх навчальних
закладів інформаційно-комунікативними технологіями».
10. Нилов О. Английский без репетитора/ О. Нилов // Компьютерное
обозрение.- 1997.- №27
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №494 «Про
затвердження Державної цільової програми впровадження в навчальновиховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційнокомунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року»
12. Радул
В.В.
Соціальна
зрілість
особистості
вчителя:
фактори
формування/ В.В. Радул. – К.: Вища школа. – 2008.- 240 с.
17
ДОДАТКИ
до опису досвіду
18
Додаток 1.
Презентації, створені учнями при роботі над проектами.
19
Додаток 2.
Використання програм PAINT, XMind для створення «Дерева
рішень».
20
21
Додаток 3.
Використання для створення порівняльної
характеристики.
22
Додаток 4.
Ігрові методи навчання он-лайн. Сайт http://learningApps.org
23
24
Додаток 5.
Використання тестової оболонки My TEST.
25
Додаток 6.
Екскурсія до Лувру
сайт http://www.louvre.fr/en
26
Додаток 7.
Он-лайн сервіcи для створення он-лайн карт, он-лайн плакатів,
он-лайн буклетів
27
Додаток 8.
Розробка
План роботи мовного табору Троянської ЗОШ І-ІІІ ступенів червень 2015 рік
(мова англійська)
друга група (5-7 класи)
Напрямок: проектна діяльність
Проект “Моє рідне село”
№
Дата
Тема
1 02.06.15 Планування проекту. Розподіл ролей у групі.
2 03.06.15 Уточнення плану дій учасників групи.
3 04.06.15 Екскурсія по визначним місцям населеного пункту.
4 05.06.15 Складання ескізу проекту.
5 08.06.15 Створення мальованих презентацій населеного пункту.
6 09.06.15 Створення електронних презентацій населеного пункту.
7 10.06.15 Доопрацювання презентацій.
8 11.06.15 Доопрацювання презентацій.
9 12.06.15 Демонстрація презентацій учасників групи.
(мова англійська)
третя група (8, 10 класи)
Напрямок: театральний
Шоу для початкових класів “Розважаймося разом!”
№
Дата
Тема
1 02.06.15 Планування шоу. Розподіл ролей у групі.
2 03.06.15 Написання сценарію шоу.
3 04.06.15 Написання сценарію шоу.
4 05.06.15 Підбір музичного оформлення шоу.
5 08.06.15 Підготовка реквізиту.
6 09.06.15 Розучування ролей.
7 10.06.15 Розучування ролей.
8 11.06.15 Підготовка до заходу.
9 12.06.15 Шоу для початкових класів “Розважаймося разом!”
28
Додаток 9.
Приклади різноманітних курсів та програм для вивчення
іноземних мов та тестування знань мови, яка вивчається.
29
30
31
Додаток 10.
Сайти з подкастами, які використовуються у навчальному
процесі.
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theenglishwesp
eak/
32
http://englishfuncast.com/
33
http://allearsenglish.com/
Автор
Svetlana Palenkova
Документ
Категория
Геология и география
Просмотров
25
Размер файла
7 218 Кб
Теги
опис, сан, палєнкової, досвіду
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа