close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Розвиток креативного мислення учнів на уроках математики

код для вставки
Розвиток креативного
мислення учнів на уроках
математики
КЗШ №66 Дзержинського району
Шаповалової Валентини Іванівни
Кривий Ріг - 2016
Тема розвитку креативного мислення учнів на уроках математики є
актуальною.
Кожна особистість має творчий потенціал. В одночас творча креативна
особистість – це не тільки особистість, що потенційно володіє здібностями до
творчості, але й проявляє себе в систематичній творчій діяльності.
Креативність (від англ. - створювати) – творчі здібності індивідума, які
характеризуються готовністю до створення принципіально нових ідей, що
відрізняються від традиційних або прийнятих схем мислення і входять в
структуру обдарованості в якості незалежного фактора, а також здатність
розв’язувати проблеми, які виникають всередині статичних систем.
Під «креативною особистістю» слід розуміти таку особистість, що має
внутрішні передумови, що забезпечують її творчу активність, тобто
нестимульовану ззовні пошукову діяльність.
Враховуючи вище сказане, роботу з учнями організовую так, щоб переважав
фактор пошуку. Саме це стимулює розвиток здібностей кожного учня вільного
вираження свого «Я».
Вдосконалюючи напрямки вивчення математики з учнями в системі розвитку
креативного мислення на уроках, виконуючи цікаві для учнів завдання,
отримуємо змогу підійти до проблеми з різних боків, при цьому спонукаємо
кожного мислити, знаходити способи вирішення проблем. Школярі отримують
змогу демонструвати декілька методів та підходів розв'язку завдань та
прикладів, вчаться міркувати, доводити, обґрунтовувати свою думку.
При вивченні нового матеріалу на уроці передбачаю роботу індивідуальну,
групову та в парах. Таке поєднання дозволяє навчити кожного з учнів слухати
не тільки вчителя, а і своїх однокласників. Спілкування з однолітками набагато
простіше для них, ніж спілкування з дорослими.
В сьогоденні показником якісної діяльності вчителя є уміння учнів
дискутувати, доводити власне твердження, володіння достатнім словниковим
запасом, перенесення знань, умінь і навичок у нові ситуації, прояв критичності
і незалежності суджень, здатність фантазувати, допитливість, винахідливість,
уміння працювати з різними словниками та довідковою літературою, здатність
висувати гіпотези, знаходити несподівані асоціації, прояв самостійності.
Для розвитку таких навичок як вміння аналізувати, порівнювати - пропоную
різні цікаві завдання. Нові поняття, відношення, методи розв’язання завдань та
прикладів навмисно не даю учням у готовому вигляді. Вони самостійно, або
спілкуючись між собою
«відкривають» їх самі у процесі самостійної
дослідницької діяльності. Я лише намагаюся спрямовувати цю діяльність і, як
підсумок, роблю висновок, даючи уточнине відкореговане формулювання
алгоритму дії, ознайомлюю із загальноприйнятою системою позначення.
Технологія методів креативного мислення передбачає формування
розумових прийомів через використання різних форм роботи:
1. Дійові, творчі ігри та моделювання, розв'язування кросвордів.
2. Семінари, аудіо-лекції уроків (додаток 1), диспути;
2. Тести-роздуми, критеріально-орієнтовані тести та інше;
3. Робота з підручником;
4. Розв'язування розрахункових задач;
5. Задачі-малюнки (додаток 2. );
6. Самостійна робота (з підручником, дидактичним матеріалом);
7. Дослідницька робота (додаток 3);
8. Експериментальна робота (індивідуальна, групова);
9. Розумовий експеримент;
10. Рішення проблемних ситуацій.
У якості критеріїв креативності використовуються набори
властивостей, що характеризують особливості творчої пізнавальної діяльності:
- швидкість - здатність висловлювати максимальну кількість ідей,
способів розв'язку тієї або іншої проблеми. Вплив на формування цієї якості є
застосування на уроках різноманітних видів пошуку інформації (енциклопедії,
словники, підручники).
- гнучкість - здатність висувати різноманітні ідеї;
- оригінальність - здатність породжувати нові нестандартні ідеї, віддалені
асоціації, знаходити незвичайні відповіді, що відрізняються від
загальноприйнятих;
- точність - здатність удосконалювати продукт творчості, додаючи деталі,
прагнути до завершеності.
Саме тому, для розвитку креативної особистості на уроці математики
рекомендую використовувати такі методики навчання як: лекція зі зворотним
зв'язком, або подвійна карусель, творчий метод, журналістський метод,
конструкторське бюро, допомога другу, клубна картка, застосування яких
допомагає підвищити рівень знань учнів, їх толерантність, взаємодія в
добуванні знань. Також рекомендую використовувати інтерактивні технології
та математичні ігри, які дають добру базу для розвитку творчості, а потім і
креативності учнів.
Метод "Подвійна карусель"
Створюються дві групи учнів, по 5 чоловік у кожній. Учні внутрішньої
групи отримують індивідуальні картки, що містять по одному питанню; вчитель одночасно прописує на дошці всі питання (або на екран комп'ютера,
або на проекційний екран). На обдумування відповідей відводиться 2 хвилини;
"Карусель" починає свій "рух" - учні відповідають по колу. В цей час зовнішнє
коло учнів слухає їхні відповіді з тим, щоб оцінити їх. Учні, що не потрапили
на "карусель", можуть допомогти своїм товаришам відповідати на питання, але
невербальним способом: жестами, мімікою.
Метод дозволяє провести перевірку знань учнів в оригінальній і
динамічній формі, залучити до активної діяльності всіх учнів у класі. Саме в
цей час розвиваються креативні здібності, взаємооцінювання, а також
толерантне ставлення до однокласників з різною базою для розвитку
креативності мислення.
Метод "Конструкторське бюро"
Суть методу полягає в тому, що в "Конструкторське бюро" об'єднуються
сильні і слабкі учні для вирішення творчого завдання протягом обмеженого
часу; розробляються ідеї кожного учня в окремий варіант рішення. Як і в
сьогоденні конструкторському бюро учні вибирають керівника, який спрямовує
діяльність інших учасників, допомагає розвинути ідею і висловити її як
текстом, так і графічно і сам пропонує своє вирішення завдання.
Після закінчення роботи створюється продукт - технологічна схема дій,
проект, модель і т.п. в одному або в декількох варіантах. Доповідати результати
діяльності "Конструкторського бюро" можуть всі його учасники або хтось
один, але зазвичай ця робота доручається самому слабкому учню, що сприяє
розвитку його знань і умінь. Цей метод сприяє розвитку креативного мислення
школярів, формує навички творчої діяльності, розвиває комунікативні якості, а
також дозволяє слабким учням підвищити свою самооцінку.
Метод« Мозковий штурм»
«Мозковий штурм» як колективний метод генерування ідей при
розв'язанні творчих задач ставить за мету зібрати якнайбільше різноманітних
ідей. Щоб усунути негативні моменти традиційного колективного навчання,
вводять принципи і правила цього методу: абсолютна заборона критики ідей,
запропонованих учасниками «мозкового штурму», схвалення усіх можливих
реплік, жартів.
Керівник дискусії повинен уміло спрямовувати її хід, вдало ставити
стимулюючі запитання, при потребі підказувати, використовувати репліки.
Перевага віддається гетерогенним (різнорівневим) групам (додаток 4).
Отже, метод «мозкового штурму» активізує творчу думку при виконанні
чотирьох правил:
виключається критика, можна висловлювати без побоювання будь-яку
думку;
заохочується будь-яке вільне асоціювання: чим більш дикою здається
ідея, тим краще;
кількість ідей, які висувають, повинна бути якомога більшою;
дозволяється як завгодно комбінувати висловлені ідеї, видозмінювати їх,
тобто «покращувати» ідеї, що висунуті іншими членами групи.
На уроках математики можна практикувати різні прийоми, щоб формувати в
учнів критичне та логічне, творче мислення. Саме така робота сприяє
глибокому засвоєнню знань, розвитку пізнавальних інтересів, креативному
збагаченню особистості. Емоційного забарвлення урокам надають ігрові
моменти, подорожі, зустрічі з казковими героями.
Практичні та самостійні роботи, експерименти, творчі пошуки запалюють в
очах учнів вогники зацікавленості, які не згасають протягом тривалого часу.
Бажання дізнатись про щось нове з кожним днем зростає. Робота у групах,
парах не дає можливості розгубитися слабшим, кожний починає вірити у свої
власні сили.
Розв’язуючи задачу, можна пропонувати завдання – зі зміною умови таким
чином, щоб вона розв’язувалась іншим способом, корисним може бути
перетворення простих задач у складні. Використовуючи на уроці цікаві задачі
та задачі-жарти, числові, геометричні головоломки, математичні ребуси, можна
формувати в учнів критичне та логічне мислення, творчу уяву. Використання
нестандартних підходів при викладанні математики збільшилась кількість
учнів, які працюють на творчому рівні, про що свідчить їх бажання брати
участь у позакласній роботі та наукових конференціях, розробляти свої проекти
та мультимедійні презентації (додаток 5).
Отже, щоб розвинути креативні здібності учнів, необхідно поступово та
систематично залучати їх до самостійної пізнавальної діяльності, щоб
забезпечувати співпрацю між учнями та учителем традиційного уроку
математики, а математичні вікторини, змагання, ігри, прес-конференції, вечори
сприяють підвищенню математичної культури, розширюють і поглиблюють
здобуті на уроках знання, показують застосування їх на практиці, розвивають
мислення, креативні математичні здібності, допомагають ввійти у світ наукових
і технічних ідей.
Таким чином, розвивати креативне мислення учнів є одним з найважливіших
завдань шкільної математики. Креативна педагогіка створює умови, за яких
учень перетворюється з об'єкта педагогічного впливу на суб'єкт креативної
творчої особистості, з розвинутою гнучкістю мислення здатною самостійно
робити висновки та знаходити оригінальні рішення різних проблемних завдань.
Автор
sudarinya_324512
Документ
Категория
Образование
Просмотров
457
Размер файла
53 Кб
Теги
раб
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа