close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Методичні рекомендації до самостійного вивчення тем дисципліни «Екологія» комерційна діяльність; коледж 1 курс 2016

код для вставки
ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ КОЛЕДЖ
ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МОРСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Розглянуто та схвалено
ЗАТВЕРДЖУЮ
на засіданні циклової
методичної комісії
природничо-наукової підготовки
Протокол №
від
р.
Голова комісії__________А.М.Паша
заст. директора з НР
«Погоджено»
Методист ________Т.П.Смирнова
Методичні рекомендації
до самостійного вивчення
Дисципліна “Екологія”
Спеціальність 5.03050702
«Комерційна діяльність»
Викладач Морозова О.Г.
_________
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами тем
дисципліни «Основи екології»
Однією з форм навчальної діяльності студентів «Комерційна
діяльність» є самостійна робота.
Кожен студент повинен засвоїти програмовий матеріал з дисципліни,
сформувати уміння та навички працювати самостійно. Під час самостійної
роботи у студентів повинно сформулюватися особистісне відношення до
екологічних проблем світу, рідного краю, галузі майбутньої діяльності.
На самостійну роботу студентів виноситься частина теоретичного
матеріалу, 21 година. Контроль за виконанням самостійної роботи
проводиться викладачем на семінарських заняттях.
Рекомендації щодо роботи студентів з літературою
1. Зосередитись на тому, що Ви читаєте;
2. Виділіть головне з прочитаного тексту;
3. Розділіть на частини текст, якщо він великого розміру;
4. До кожної частини прочитаного тексту поставте свої запитання;
5. Дайте відповіді на ці запитання;
6. Запишіть головні визначення, які допоможуть Вам пригадати
прочитаний текст.
Методичні рекомендації при підготовці рефератів
Студент отримує тему реферату, в якому мають бути логічно викладені
окремі теоретично-практичні проблеми з дисципліни “Екологія”. Щодо
технічного оформлення. Текст пишеться чітким і розбірливим почерком,
може бути набраний на комп’ютері. Обов’язковими являються таки записи як
зміст, вступ (мета), висновки; кожна сторінка з полями нумерується. Обсяг
реферату не повинен перевищувати 12–18 сторінок, а як доповіді — 3–5
сторінок. В кінці наводиться список використаної літератури, ставиться
підпис студента і дата виконання
Питання самостійного вивчення з «Екології» для спеціальності «Комерційна діяльність»
Сторінка 2
Розділ 2. Розвиток продуктивних сил та антропогенний вплив на довкілля.
Студенти повинні вміти: користуватися матеріалами національних доповідей
України про стан довкілля; застосовувати базові фундаментальні екологічні знання при
формуванні особистого відношення до об’єктів природи й суспільства, при ствердженні
життєвої позиції і формування світоглядних орієнтирів на основі нових екологічних
концепцій; , здійснювати пропаганду екологічних знань; вести природно-виховну роботу
серед населення; виявляти види забруднень і їх вплив на живі організми.
№
п/н
Базові питання з теми
1
Базові питання з теми
2
Тема для самостійного
вивчення
Вид
навчального
завдання
Вплив діяльності людини на Скласти
таблицю,
гідросферу
конспект
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Форма
контрол
ю
Перевірка
таблиць,
конспекті
в
Структура та екологічні функції гідросфери.
Світові проблеми прісної води
Сталий розвиток і вода
Джерела забруднення гідросфери.
Антропогенний вплив на води Світового океану
Забруднення природних вод України.
Вплив діяльності людини на Скласти
таблицю,
літосферу
конспект
Перевірка
таблиць,
конспекті
в
Література
1.Природа
України
http://pryroda.in.u
a/
2.Eco-time
http://www.ecotime.com.ua/ecosituationukraine.html
3.GreenHome
http://greenhome.
com.ua
1.Природа
України
http://pryroda.in.u
a/
2.Eco-time
http://www.ecotime.com.ua/ecosituationukraine.html
3.GreenHome
http://greenhome.
com.ua
1. Ґрунт як компонент біосфери
2. Вплив діяльності людського суспільства на
ґрунти:
a. Сільське господарство
b. Транспорт
c. Добування копалин
d. меліорація.
3. Сучасний стан ґрунтів України.
4.
Питання самостійного вивчення з «Екології» для спеціальності «Комерційна діяльність»
Сторінка 3
Базові питання з теми
3
Базові питання з теми
4
Базові питання з
теми
5
6
Вплив діяльності людини
на атмосферу.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Підготувати
реферати,
презентації.
Захист
рефератів
Будова і склад атмосфери.
Джерела забруднення атмосфери.
Масштаби та наслідки забруднення атмосфери.
Охорона повітряного середовища.
Руйнування озонового шару Землі.
Стан повітряного середовища України.
Екологічні проблеми
енергетики та
сільськогосподарського
виробництва
Підготувати
реферати,
презентації.
Захист
рефератів
1. Екологічні проблеми теплоенергетики.
2. Екологічний вплив гідроенергетики на
навколишнє середовище.
3. Екологічні проблеми використанні атомної
енергетики.
4. Геліоенергетика.
5. Вітроенергетика.
6. Біоенергетика.
7. Екологічні особливості агросистем
8. Антропогенний тиск на агросистеми
9. Основні напрямки екологічної стабілізації
агросистем
10. Біологічний метод захисту рослин
Скласти
Перевірка
Поняття «деградація
таблицю,
таблиць,
природи».
конспект
конспекті
в
1. Основні причини деградації природних
компонентів.
2. Типологія компонентів природи за ступенем
стійкості до антропогенних чинників.
3. Поняття стійкого «консервативного» і нестійкого
«прогресивного» компонента природи
Колообіг речовин і енергії
як основний
системотворчий фактор.
Скласти
таблицю,
конспект, схем
и
Перевірка
таблиць,
конспекті
в
1.Природа
України
http://pryroda.in.u
a/
2.Eco-time
http://www.ecotime.com.ua/ecosituationukraine.html
3.GreenHome
http://greenhome.
com.ua
1.Природа
України
http://pryroda.in.u
a/
2.Eco-time
http://www.ecotime.com.ua/ecosituationukraine.html
3.GreenHome
http://greenhome.
com.ua
Царик
Л.П.,
Царик
П.Л.,
Вітенко
І.М.
Екологія.
Підручник для
11 класу
Царик Л.П.,
Царик П.Л.,
Вітенко І.М.
Екологія.
Питання самостійного вивчення з «Екології» для спеціальності «Комерційна діяльність»
Сторінка 4
Базові питання з
теми
1. Колообіг речовин і енергії як основний
системотворчий фактор.
2. Поняття біогеохімічного циклу.
3. Його роль у функціонуванні та розвитку
геосистем.
4. Приклади колообігів речовин(схеми)
Підручник для
11 класу
Розділ 3. Організація раціонального природокористування та охорони
природного середовища
Студенти повинні вміти: користуватися матеріалами національних доповідей
України про стан довкілля; застосовувати базові фундаментальні екологічні знання при
формуванні особистого відношення до об’єктів природи й суспільства, при ствердженні
життєвої позиції і формування світоглядних орієнтирів на основі нових екологічних
концепцій; , здійснювати пропаганду екологічних знань; вести природно-виховну роботу
серед населення; виявляти види забруднень і їх вплив на живі організми.
Тема для самостійного
вивчення
Вид
навчального
завдання
Скласти
таблицю,
конспект
Форма
контролю
Література
7
Перевірка
Планування
таблиць,
раціонального
конспектів
природокористування та
охорона навколишнього
природного середовища
1. Що таке раціональне природокористування?
2. Що таке охорона навколишнього середовища?
3. На основі чого планується природокористування?
4. Які види планування природокористуванням є?
8, с.352 - 354
Категорія «збалансований Скласти
Перевірка
розвиток, її еволюція.
таблицю,
таблиць,
конспект
конспектів
1. Категорія «збалансований розвиток»,
2. Її еволюція.
3. Найважливіші баланси у сфері
природокористування.
4. Досягнення пропорцій між природо-ресурсним
потенціалом.
5. Особливостями його використання
Категорія
Скласти
Перевірка
«біорізноманіття».
таблицю,
таблиць,
конспект
конспектів
Царик Л.П.,
Царик П.Л.,
Вітенко І.М.
Екологія.
Підручник
для 11 класу
Базові
питання з
теми
№
п/н
Базові питання з
теми
8
9
Царик Л.П.,
Царик П.Л.,
Вітенко І.М.
Питання самостійного вивчення з «Екології» для спеціальності «Комерційна діяльність»
Сторінка 5
Базові
питання з
теми
1. Категорія «біорізноманіття».
2. Генетичне, видове і екосистемне біорізноманіття.
3. Причини і наслідки деградації біорізноманіття.
4. Природозаповідання як одна з ефективних форм
збереження біорізноманіття.
Основні категорії
Скласти
Перевірка
заповідних об’єктів
таблицю
таблиць
5. Що таке заповідна справа?
6. Роль заповідної справи в збереженні
біорізноманіття.
7. Класифікація природно-заповідного фонду України.
8. Природні території та об'єкти.
9. Штучно створені об'єкти.
10. Динаміка розвитку природозаповідання.
Заповідні території
Підготувати
Захист
України
реферати,
рефератів
презентації.
1. Скласти реферати, підготувати презентації на основі
певного прикладу про один з:
4. Державних заповідників.
5. Біосферних заповідників.
6. Державних природних національнихпарків.
7. Державних заказників республіканського або
місцевого значення.
8. Державних пам’ятників природи.
9. Державних ботанічних садів.
10. Державних дендрологічних парків.
11. Державних зоологічних парків.
12. Державних заповідних урочищ.
13. Державних парків - пам’ятників садово-прикладного
мистецтва.
Базові питання з
теми
10
Базові питання з теми
11
Екологія.
Підручник
для 11 класу
8, стор. 6063,
2, стор. 258265
2 стор. 255257
1.Природа
України
http://pryroda.i
n.ua/
2.Eco-time
http://www.ec
otime.com.ua/ec
o-situationukraine.html
3.GreenHome
http://greenho
me.com.ua
Розділ 4. Господарський та економіко-правовий механізм управління
природокористуванням.
Студенти повинні вміти: виконувати нескладні екологічні узагальнення, робити
висновки щодо конкретних екологічних ситуацій; ефективно користуватися екологічними
довідниками, нормативними документами та іншою екологічною документацією,
користуватися національними законодавчими і нормативними документами; брати участь
у вирішенні локальних, обласних, галузевих й національних екологічних проблем на рівні
громадських експертиз; здійснювати пропаганду екологічних знань; володіти
методологією вирішення професійних завдань, соціальних та екологічних заходів
організації між людських відносин.
Питання самостійного вивчення з «Екології» для спеціальності «Комерційна діяльність»
Сторінка 6
Тема для самостійного
вивчення
12
Екологічний моніторинг та аудіт
Базові питання з теми
№ п/н
Базові
питання з
теми
13
Базові
питання з
теми
14
Базові
питання з
теми
15
16
Вид
навчально
го
завдання
Скласти
планконспект
Форма
контролю
Література
Фронтальне
опитування
Джигирей
В.С.
Екологія та
охорона
навколишнь
ого
середовища.
1. Визначення моніторингу
2. Нормативна база моніторингу
3. Напрямки державної екологічної політики у сфері
Державного екологічного моніторингу.
4. Суб’єкти Державної системи екологічного моніторингу.
5. Визначення аудиту.
6. Типи екологічного аудиту.
Завдання екологічного аудиту.
Екологічна паспортизація
підприємств.
1.
2.
3.
4.
Скласти
планконспект
Мета екологічної паспортизації.
Необхідні для паспортизації норми
Необхідні для паспортизації стандарти.
Етапи розробки екологічного паспорта.
Фронтальне
опитування
4, стор 215 220
Екологічний маркетинг
1.
2.
3.
4.
Скласти
Перевірка
планконспектів
конспект
Концепція екологічного маркетингу.
Екологічні потреби.
Екологічні товари.
Стимулювання екологічного попиту.
Мягченко
О.П. Основи
екології
Мельник
Л.Г. Основи
екології..
Антропоохоронне право і
безпека людини.
Скласти
планконспект
Фронтальне
опитування
7, стор.620 636
6, с.250 - 255
1. Законодавчі основи права людини на охорону здоров’я.
2. Основні положення Законів України по охорону
здоров’я людини, її безпеку.
3. Що таке біологічна безпека, які її проблеми.
4. Проблеми ГМО.
Правовий механізм міжнародного Скласти
управління
планприродокористуванням.
конспект
Фронтальне
опитування
7, с.533 - 546
Питання самостійного вивчення з «Екології» для спеціальності «Комерційна діяльність»
Сторінка 7
Базові
питання
з теми
Базові питання з теми
17
Базові питання з теми
18
Базові
питання
з теми
19
Базові
питання з
теми
20
1. Міжнародні правові організації.
2. Європейське співтовариство.
3. Групи(види) екологічного законодавства.
4. Україна в міжнародному співробітництві.
Стан навколишнього природного Скласти
Перевірити
середовища України
конспект
конспект
1. Охарактеризуйте стан навколишнього природного
середовища України.
2. Які основні причини погіршення екологічного стану?
3. Які екологічні характеристики впливають на стан
здоров’я?
4. Які основні причини виникнення екологічної кризи в
Україні, її регіонах?
Екологічний рух в Україні. Роль
громадських організацій в
збереженні природи.
Скласти
Перевірити
таблицю
таблицю
«Міжнарод
ні та
громадські
організації
в Україні»
1. Коли і чому з’явилась необхідність створення органів
охорони природи?
2. Ефективність роботи міжнародних органів охорони
природи.
3. Де і коли з’явились в Україні перші громадські
організації охорони природи?
4. Що таке екологічні фонди, які їх цілі?
5. Охарактеризуйте громадські природоохоронні
організації, які діють в Україні.
6. Охарактеризуйте роль громадських організацій в
збереженні природи.
Скласти
Перевірити
Економічна оцінка природних
ресурсів.
конспект
конспект
1. Підходи до економічної оцінки природних факторів.
2. Підходи до оцінки змін стану середовища.
3. Базові показники для екологічної оцінки природних
факторів.
Визначення збитків, що
Скласти
Перевірити
завдаються навколишньому
конспект
конспект
середовищу господарською
діяльністю промислових
підприємств.
1. Сутність і розрахунки еколого-економічного збитку.
2. Фактри формування збитку.
3. Класифікація збитків.
4. Форми виявлення збитків.
6, стор. 196 206
6, стор. 217 219
7. С.250 –
270
4, стор 230 –
231
7, стор. 270
– 282
Питання самостійного вивчення з «Екології» для спеціальності «Комерційна діяльність»
Сторінка 8
5. Оцінка збитків.
Базові питання
з теми
21
Міжнародні природні ресурси
1.
2.
3.
4.
Скласти
Перевірити
конспект
конспект
Міжнародні вичерпні природні ресурси.
Міжнародні невичерпні природні ресурси.
Заходи по збереженню вичерпних природних ресурсів
закордоном.
Міжнародне співробітництво в галузі охорони
навколишнього природного середовища.
4, стор. 134
– 142
Рекомендована література
Базова
1. Білявський Г.О. Основи екології: Підручник / Г.О. БІлявський, Р.С. Фурдій, І.Ю.
Костіков.- К.: Либідь, 2004.-408с.
2. Бойчук Ю.Д. Основи екології та екологічного права. Суми-Київ: «Універсітетська
книга», 2005.-366с.
3. Бойчук Ю.Д. та ін. Екологія і охорона навколишнього середовища. – Суми-Київ:
«Університетська книга», 2007
4. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього середовища. Навч. посібник.- К.:
Знання, 2000.- 2003 с.
5. Збірник чинних законів України про охорону природи.
6. Мягченко О.П. Основи екології Київ «Центр учбової літератури» 2010
7. Підручник Основи екології. Екологічна економіка та управління
природокористуванням. Під ред. Мельника Л.Г. та Шапочки М.К.. Суми
«Університетська книга» 2008.
8. Царик Л.П., Царик П.Л., Вітенко І.М. Екологія. Підручник для 11 класу, рівень
стандарту, академічний рівень. Київ. «Генеза», 2011.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Допоміжна
Гальперин М. В. Экологические основы природопользования: М.: ФОРУМ: ИНФРА-М,
2003.
Івашура А.А., Орєхов В.М. Екологія6 теорія та практикум.- Харків: ВД»ІНЖЕК»,
2004.-254.
Кліменко Л.П. Технологія. Одеса: Фонд Екопринт, 2000.-232с.
Николайкин Н.И., Николайкина Н.Е., Мелехова О.П. Экология .- Москва: «Дрофа»,
2005
Основы экологии и рационального природопользования Учебное пособие
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook101/01/part-008.htm
Тягунов Г.В., Ярошенко Ю.Г. Экология.- Москва: «Логос», 2005.
15. Інформаційні ресурси
Питання самостійного вивчення з «Екології» для спеціальності «Комерційна діяльність»
Сторінка 9
1. Eco-time http://www.eco-time.com.ua/eco-situation-ukraine.html
2. GreenHome http://greenhome.com.ua
3. Зеленая энергия - популярно об экологии, химии, технологіях http://benergy.ru/biblioteka/ekologiya-konspekt-lekcii.html
4. Конспект лекцій з екології http://b-energy.ru/biblioteka/ekologiya-konspekt-lekcii.html
5. Портал «Изба-читальня» http://uchebnikfree.com/page/dikanuch/ist/ist-3--idz-ax233.html
6. Природа України http://pryroda.in.ua/
7. Промислова екологія http://eco.com.ua/
8. Українські підручники он-лайн http://pidruchniki.ws/ekologiya/.
Питання самостійного вивчення з «Екології» для спеціальності «Комерційна діяльність»
Сторінка 10
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
134
Размер файла
36 Кб
Теги
2016
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа