close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Рисование 2

код для вставкиСкачать
Образоторче мистецтво (Ткач, Резніченко) 2 кл.
Дата
за
№ плано
м
1.
2.
3.
4.
Зміст уроку
Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів
Мова графіки та живопису (8 год)
«Мистецтво в нашому Учень/учениця:
милується, намагається виразити
житті».Техніка
емоційне ставлення (образо-творчими
безпеки на уроках
тамовленнєвими засобами, мімікою)
ОМ. Ознайомлення з
до: різноманітності неживих об’єктів і
видами візуальних)
живихістот; багатства форм і барв в
мистецтв, засобами
навколишньому світі та
виразності в них.
творахмистецтва, їхнього гармонійного
Виконання композиції поєднання; визначає:найістотніші
ознаки живопису та графіки як видів
«Сонячний день»
образотворчого мистецтва;користується
(гуаш).
назвами елемен-тарних графічних і
Уявлення про графіку живописних матеріалів та
як вид образотворчого інструментів; прос-тих геометричних
мистецтва; основні
форм; різних видів і типів
графічні матеріали та ліній; основних і похідних кольорів та
інструменти.
їхніх відтінків;має уявлення
Виконання композиції про: передачу різних за характером
шляхом
поверхонь графічними засобами (лінія,
домальовування
штрих, крапка, пляма);прийоми техніки
висохлого силуету
«гратографія»;хроматичні та
«Хитра пляма» (туш, ахроматичні кольори; передачу
паличка або кулькова
кольором певного настрою залежно від
ручка, фломастер).
стану природи (веселий, сумний,
Засоби виразності
тривожний, спокійний тощо);
графіки: лінія, штрих, створення друкованого зображення з
крапка, пляма.
використанням елементарних прийомів
Виконання композиції техніки
«Хто в що
моно(аква)типії;уміє: передавати прості
одягнений?» (туш,
за характером силуетні форми і
паличка або кулькова
поверхні предметів та об’єктів живої
ручка, фломастер).
природи кольором,
Силуетно-площинне
різнохарактерними лініями,
зображення квітів,
штрихами,крапка-ми,
дерев. Ознайомлення з плямою; передавати простір («земля —
технікою
небо», «вода — небо») та його
«гратографія».
плановість
Створення композиції
5.
6.
7.
8.
в техніці гратографія
«Таємничий ліс
уночі» (свічка,
мильний розчин,
зубочистка, гуаш).
Уявлення про
живопис як вид
образотворчого
мистецтва. Художні
матеріали та
інструменти
художникаживописця. Техніка
«монотипія».
Виконання композиції
«Золота осінь» (мило,
глянцевий папір,
гуаш).
Колір — головний
засіб виразності
живопису.Передача
багатства кольорів та
відтінків у роботі з
натури. Виконання
композиції «Щедрий
урожай» (гуаш).
Основні, похідні,
теплі, холодні
кольори . Виконання
композиції «Схід
сонця в пустелі».
(гуаш)
Уведення понять
«хроматичні
кольори»,
«ахроматичні
кольори». Збагачення
палітри колірних
відтінків. Виконання
композиції «Котик
мій сіренький»,
використовуючи
ахроматичні кольори.
(гуаш).
шляхом виборулініїгоризонту й за прин
ципом «ближче — нижче, більше»,
«далі — вище, менше»; отримувати
похідні кольори та їхні відтінки;
раціонально організовувати й
прибирати робоче
місце; дотримується:правил безпечного
користування художніми матеріалами
та інструментами
Мова скульптури, архітектури й декоративно-прикладного мистецтва(7
год)
Учень/учениця:
9.
Скульптура як вид
милується і виявляє (мовленнєвими й
образотворчого
образотворчими засобами): емоційне
мистецтва, її основні
ставлення до краси, створеної руками
ознаки; матеріали для
людини; спосте-рігає, порівнює та
роботи художникааналізує(за допомогою учителя):
скульптора. Ліплення різницю між скульптурним
персонажів вірша
зображенням і живописним
«Ходить гарбуз по
(графічним); будову та пропорції тіла
людини (співвідношення між тулубом і
городу». (пластилін)
головою, довжина рук і ніг у порівнянні
Поняття про об’єм і
10.
з тулубом); складові частини будови
фактуру як засоби
тіла тварин; геометричну форму
виразності
архітектурних споруд; має уявлення
скульптури. Ліплення
про: особливості скульптурного
лісових звірів
зображення, (об’ємність, опуклість,
(пластилін).
узагальненість форми); заповнення
Рельєф (опуклий та
11.
рельєфної форми простимоздобленням;
заглиблений).
прийоми пензлевого та пальцевого розПередавання фактури
пису; оптимальну послідовність
поверхні в рельєфі.
виконання художньо-творчого
Ліплення рельєфної
завдання; вживає (за підтримки
композиції «На дні
вчителя): спеціальну термінологію у
морському»
спілкуванні з приводу мистецтва
(пластилін).
(архітектура, орнамент,
Елементарне поняття
12.
рельєф, силует тощо); називає: основні
про архітектуру як вид
складові частини будівлі (фундамент,
мистецтва. Основні
стіни, стеля, дах, вікна, двері, куполи,
елементи
брами);уміє:
архітектурних споруд.
створювати на основі геометричних
Виконання композиції
форм і за допомогоюелемен-тарних
«Хатинка Бабусіприйомів обробки (трансформації)
Ягусі» (гуаш)
паперу прості за харак-тером об’ємні
Силуетне зображення
13.
зображення; виконувати силуетні
будівель. Спроби
зображення нескладних архітектурних
передавання
об’єктів, збагачувати їх декором; на
просторового явища
початковому рівні зображати
загороджування в
елементи візерунків та орнаментів
зображенні
способом штампування;дотримується
архітектурних
правил: техніки безпеки при роботі з
об’єктів. Виконання
різними художніми матеріалами та
колективної аплікації
інструментами.
«Чарівні куполи
14.
15.
16.
17.
18.
соборів» (кольоровий
папір).
Декоративноприкладне мистецтво
та його засоби
виразності
(декоративні форми й
колір,
орнамент). Виконання
композиції «Скатерти
на для Снігуроньки»
(гуаш).
Розширення уявленнь
про симетричну
форму та роль вісі
симетрії в її побудові.
Поєднання силуетної
форми й декору.
Виготовлення
фігурки янголятка в
техніці витинанки.
(білий та кольоровий
папір).
Узагальнення і
систематизація знань
учнів. Підсумок за 1
семестр.
Композиційні прийоми у графіці та живописі (9 год)
Учень/учениця:
Композиційні засоби
досягнення художньої виявляє (на рівні вікових
виразності зображення можливостей):
• особистісно-ціннісне ставлення до
(вибір формату,
творівмистецтва та естетичного в житті,
розміру зображення.)
прагнедо спілкування з ним;
Виконання ілюстрації орієнтується в поняттях та вживає:
до казки «Заєць та
• у спілкуванні з приводу мистецтва
Їжак» (гуаш)
спеціальну термінологію (формат,
пропорції, симетрія тощо);
Пропорції фігури
19.
20.
21.
22.
людини. Елементарні
поняття про будову
фігури людини, її
складові частини.
Виконання композиції
«Улюблений
казковий герой»
(гуаш).
Поняття
врівноваженої та
неврівноваженої
композиції. Досягнен
ня композиційної
рівноваги шляхом
розташування на
площині великих та
малих елементів.
Виконання композиції
«Зимові розваги»
(гуаш, кольоровий
папір).
Композиційний центр.
Виділення головного в
композиції.
Натюрморд.
Виконання композиції
«Смачні фрукти»
(гуаш).
Статика і динаміка.
Статична та динамічна
композиції.
Елементарне
передавання
динамічного стану
об’єктів (вітер).
Виконання композиції
в техніці гратографія
«Хуртовина».
(свічка, мильний
розчин, зубочистка,
гуаш).
Способи передавання
глибини простору за
принципом «ближченижче», «ближче-
• у художньо-творчій діяльності назви
різних колірних відтінків, які
використовує для передачі певного
стану природи, настрою;
має уявлення про:
• деякі просторові явища (лінію
горизонту, ілюзорне зменшення
віддалених предметів, часткове
загороджування дальніх предметів ближніми);
• врівноважену та неврівноважену,
симетричну та асиметричну композиції;
уміє:
• узгоджувати зображення з форматом;
• малювати великі цільні зображення,
уникаючи дрібності, узгоджувати
величинузображення з розміром
робочої поверхні;
• повною мірою використовувати всю
зображувальну площину,
заповнюватималюнок кольором, не
залишаючи білих прогалин між
елементами зображення і тлом (у роботі
на білому папері);
• передавати (на елементарному рівні)
динамічний стан об’єктів;
• змішувати фарби на палітрі,
досягаючинеобхідних відтінків
кольору;
дотримується:
• правил культури поведінки, гігієни та
техніки безпеки під час виконання
завдань на уроці та в самостійній
художньо-творчій роботі
більше», Ідалі-вище»,
«далі-менше».
Виконання композиції
« Гарна хата» (гуаш).
Симетрія та асиметрія
23.
в композиції.
Досягнення рівноваги
в асиметричній
композиції.
Виготовлення
витинанки
«Святковий букет».
(кольоровий папір).
Використання
24.
зображувальних
можливостей кольору.
Поняття про колорит,
колірну гаму. Колірні
асоціації. Виконання
композиції «Танок
метеликів» (гуаш).
Відтворення глибини
25.
простору за
допомогою кольору,
деталізації переднього
плану та методу
загороджування.
Виконання композиції
«Весна прийшла»
(гуаш)
Композиційні прийоми в скульптурі та декоративно-прикладному
мистецтві
(8 год)
Образ тварин у
Учень/учениця:милується та виражає
26.
скульптурі.
емоційне ставлення
Відтворення
(мімікою, мовленнєви-ми й
особливостей будови образотворчими засобами):
та зовнішнього
до краси явищ навколишнього світу та
вигляду об’єкта під
рукотворної краси;
час ліплення.
орієнтується в поняттях і вживає: у
Ліплення тварин «У
спілкуванні з приводу мистецтва
спеціальну термінологію (про-порції,
зоопарку»
(пластилін)
орнамент, рослинний та геометричний
візерунок, декора-тивний, ритм, панно
Статика й динаміка і
27.
тощо);
скульптурі.
28.
29.
30.
31.
Формування
художньоконструктивних
навичок створення
статичного чи
динамічного образу в
скульптурі. Ліплення
персонажів казки
«Буратіно»
(пластилін)
Декоративна
стилізація форми.
Створення
декоративних образів
в об’ємі.
Виготовлення обємної
аплікації «Паперові
диво-квіти» (паперові
серветки, кольоровий
папір)
Народна іграшка.
Поняття про
особливості
декоративного образу
тварин. Ліплення
декоративного
коника чи баранчика
(пластилін).
Ознайомлення з
традиціями
писанкарства в
Україні. Колірна гама,
символіка писанок
різних регіонів
України.
Виготовлення
Великодньої
листівки (кольоровий
папір і картон).
Використання
стилізації та ритму як
засобів створення
орнаменту. Види
орнаменту.
Створення
сприймає та візуально розрізняє: круглу
скульптуру і рельєф (опуклий,
заглиблений); рослинний і
геометричний орнамент;
має уявлення про: шляхи декоративної
стилізації реальної форми;
ритм як засіб створення орнаменту;
особливості кольору в декоративному
зображенні; ефекти поєднання великих
і дрібних елементів у декоративній
композиції;
уміє: узгоджувати зображення з
форматом; в об’ємному зображенні
створювати виразну пластичну форму;
вирізати симетричні форми;
використовувати різноманітні прийоми
обробки паперу при роботі в техніці
паперопластики;
дотримується: правил безпечного
користування художніми матеріалами
та інструментами, ножицями, клеєм;
володіє: навичками раціональної
організації робочого місця;
елементарними навичками роботи в
колективі;
прагне: прикрашати середовище
власними художніми виробами.
32.
33.
34.
35.
орнаменту для
сорочки або
рушничка (гуаш).
Вибір формату,
виявлення головного
та другорядного під
час створення
декоративної
композиції.Петриківсь
кий розпис.
Виконання композиції
«Пташка серед
квітів» (гуаш)
Ознайомлення з
різноманітними
прийомами обробки
паперу: складанням,
вирізуванням,
гофруванням,
прорізуванням,
скручуванням.
Оригамі.
Виготовлення
паперового птаха
(білий або кольоровий
папір)
Засоби виразності
декоративноприкладного
мистецтва. Створення
композиції «Літній
день».
Узагальнення і
систематизація знань
учнів. Підсумок за рік.
Автор
taras.rovenchak
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
216
Размер файла
42 Кб
Теги
рисования
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа