close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Опис проекту Гіацинт

код для вставки
ПРОЕКТ для учнів 3 класу «ГІАЦИНТ» Керівник проекту Шевченко Надія Анатоліївна вчитель початкових класів
ПРОЕКТ для учнів 3 класу «ГІАЦИНТ»
Керівник проекту Шевченко Надія Анатоліївна
вчитель початкових класів
Черкаської спеціалізованої I-IIIступенів школи №3
Творчість — це не сума знань, а особлива спрямованість
інтелекту, особливий зв'язок між інтелектуальним
життям особистості і проявом її сил в активній
діяльності.
В.Сухомлинський
Попередня робота: збір загадок, прислів'їв, пісень, віршів, оповідань, в яких
висвітлюється тема. Оформлення альбому матеріалів, пам'ятки «Бережи
рослини!».
Дидактична характеристика проекту
Тип проекту: пошуково-дослідницький, груповий.
Об'єкт пізнання: рослини в природі.
Провідна проблема: залучити учнів до пошуку цікавих думок про первоцвіти.
Спосіб розв'язання проблеми: збір інформації, спостереження.
Освітній продукт:квіти, вирощені учнями до св’ята мам.
План виконання проекту
1.Обговорити у класі важливі проблеми.
2. Запропонувати ідеї щодо розв'язання проблеми та форми представлення
результату.
3. За допомогою вчителя визначити джерела потрібної інформації.
4. Розподілити клас на творчі групи, розподілити обов'язки між учасниками.
5. Збирати матеріали про гіацинт. Відібрати найцікавіше.
6. Оформити книжку-розгортку про гіацинт.
7. Запросити гостей і продемонструвати перед ними результати проекту.
8. Оцінити роботу учасників проекту.
Виконання проекту
1.Пошук інформації про рослину на території своєї місцевості; в художній та
науково-популярній літературі.
2.Проведення спостережень у природі за рослинами.
3.Проведення циклу уроків та виховних заходів, пов'язаних із темою проекту.
4.Оформлення проекту:
• запис результатів спостережень;
• підбиття підсумків роботи над проектом провести у формі свята.
Схема проекту
Хто виконує
Що опрацювати
Спосіб подання результатів
Еколого-
Поширення
Повідомлення.
дослідники
рослини.
Вирощування на
території області.
Художники
Виконання
салону
малюнків із
«Мокрелі-
зображенням
Акварелі»
гіацинтів.
Літератори,
Добирання
журналісти
віршів, оповідань,
Виставка робіт.
Оформлення поетичних сторінок.
заміток про
гіацинтів.
Фотографи
Фотографування
Виставка фотографій.
етапів
вирощування
квітів, дорослих
квітів.
Тип проекту: пошуково-дослідницький
Учасники проекту: учні 3 класу (поділені на 4 груп).
Час роботи над проектом: 7 місяців.
Режим
роботи:
переважно
післяурочний.
Опрацювання
теоретичного
матеріалу на уроках курсу «Я і Україна», проведення екскурсій у тепличне
господарство.
Матеріально-технічне і навчально-методичне забезпечення:
•
навчальна, навчально-методична, краєзнавча, довідковолітература;
•
оргтехніка: комп'ютер, сканер, принтер, відеопроектор;
•
фотоапарат, лабораторне обладнання, цибулинки квітів, горщики для
посадки.
У створенні проекту допомагали бібліотекар, учитель малювання, вчитель
біології, батьки, адміністрація.
Знання, на отримання яких націлений результат проекту:
- знання за темою «Рослини – живе дивопланети» згідно з програмою;
краєзнавчі –
знання про поширення рослини; екологічні знання.
Розвиток навичок:
•
вміння вести спостереження за об'єктами природи;
•
самостійна робота зі збору інформації, її аналізу, узагальнення;
•
розумова діяльність щодо планування роботи в межах проекту;
•
співпраця з вчителем та однокласниками.
Етапи роботи
Етапи роботи
Зміст
Діяльність учнів
Діяльність
учителя
Підготовка
Визначення теми
Обговорюють ідеї Знайомство зі
і мети проекту
роботи в проекті
змістом
з учителем,
проектного
уточнюють
підходу,оцінка
невідому
можливостей
інформацію
втілення проекту,
пошук ресурсів
для реалізації
проекту
Запуск проекту
Організаційний
Шукають
Визначити
момент,
партнерів,
готовність і
постановка
формують групи
настрій учнів до
проблеми
роботи,
зосередити увагу
учнів на
особливості
роботи в проекті,
допомагти
сформувати
групи і знайти
партнерів
Планування
Визначення
Аналізують
Формувати
роботи
джерел
проблему,
завдання для
інформації,
обговорюють
самостійної
способів збору й
головну ідею
роботи,
аналізу
майбутнього
запропонувати
інформації,
проекту,
ідеї
розподіл завдань
розподіляють
між членами
обов’язки
команд
Дослідження
Збір інформації,
Виконують
Спостерігати,
розв’язання
дослідження,
радити,
завдань
знайомляться з
консультувати,
джерелами
керувати
інформації,
діяльністю,
відбирають
пропонувати різні
головне
джерела
інформації
Структування
Осмислення
Аналізують
Спрямовувати
інформації
зібраного
інформацію,
самостійну
матеріалу,
комбінують,
діяльність учнів,
проведення
обмінюються
допомагати
досліджень,
запитаннями та
дібрати
обмін
інформацією,
оптимальний
інформацією
розробляють
варіант
форму творчого
розв’язання
представлення
проблеми,
проекту
радити, як
оформити дані
Оформлення
Експертиза
Виступають
Організувати
результатів
проектних робіт,
перед
виступи учнів,
перевірка й
аудиторією,
оцінити роботу
оцінка отриманих представляють
результатів
роботи
Оцінка
Беруть участь в
Оцінити зусилля
результатів і
оцінюванні
команд, їхню
процесу в цілому
шляхом
креативність
колективного
обговорення
УРОК ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОЕКТУ «ГІАЦИНТ»
Мета: спираючись на ознаки живої природи, довести, що квіти належать до
групи «жива природа»:
—
узагальнити накопичений матеріал з теми «Рослини»;
—
вчити класифікувати та систематизувати ознаки;
—
встановити найпростіші зв'язки між живою і неживою природою;
—
розвивати особистість школяра через підсилення творчих, моральних
та соціальних основ;
—
розвивати спостережливість, критичне мислення; .
—
розвивати вміння робити висновки;
—
розвивати вміння та навички усного мовлення;
—
вчити працювати в групах, представляти результати досліджень;
—
формувати у школярів комунікативні уміння;
—
формувати вміння застосовувати нові знання;
—
виховувати дбайливе ставлення до природи;
—
ознайомити з результатами проектної діяльності батьків, учителів;
—
презентувати результати пошуково-дослідницької роботи за
допомогою програм Ехеl та Роwег Роint; Рublisher, та Раіпt;
—
ознайомити присутніх з рівнем знань, умінь та навичок, яких діти
набули на уроках інформатики;
—
адаптувати дітей до нової психологічної обстановки;
—
виховувати дбайливе ставлення до засобів обчислювальної техніки;
—
виховувати інформаційну культуру.
Обладнання: плакат з назвою проекту «Гіацинт»; комп'ютер, проектор, екран,
дискети; програми для демонстрування досягнень (Ехеl, Роwег Роint, Рublisher,
Раіпt;);
магнітофон,
записи
пісень
(«Земле
моя»
І.Шамо,
«Україна»
Т.Петриненка); малюнки квітів (пролісок, кульбаба, ромашка, конвалія);
картки-опори; публікації; виставка літератури про вирощування гіацинтів;
квітковий гороскоп.
ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент. Мотивація. (5 % часу уроку.)
Актуалізація життєвого досвіду та опорних знань.
Мета етапу — сфокусувати увагу учнів на проблемі (ключове питання) й
викликати інтерес до обговорюваної теми.
Учитель.
Шановні гості! Ми раді вітати вас на незвичайному уроці. Сьогодні
поговоримо про те, як можна поєднати інформатику з програмою початкової
школи, навколишнім середовищем та мистецтвом. Підбиваючи підсумки
роботи в проекті «Гіацинт» (звертає увагу на плакат з назвою проекту), зробимо
ще один крок до чудової країни творчості, що збагачує мову, розширює
світогляд та відкриває широку дорогу у світ знань.
Багато з того, що вже відомо дорослим, що ми зустрічаємо щодня, діти
дізналися шляхом дослідження, пошуку.
Наші досягнення ми присвячуємо мамам. Шановні мами, вважайте наш урок
подарунком вам!
Гра «Відгадай квітку».
Учитель читає загадку,
діти
малюнок з
читають
квіткою
і
відгадують,
вірш
знаходять
про
Малюнки квітів: пролісок, кульбаба, ромашка, конвалія.
Учитель
Іще сніг не зійшов із землі,
Якщо рідну природу ти знаєш,
А з-під нього рослини малі
То одразу ці квіти впізнаєш.
Визирають і сонце вітають,
(Проліски.)
Синім цвітом вони розцвітають.
Промінець
Промінець скакав в лісочку,
Промінець його понюхав,
Ліг спочити на горбочку.
Лоба ручкою почухав:
Там, де солодко так спав,
Тут і сумніву нема. —
Сніг поволеньки розстав.
Вже прийшла,
І під носиком так ніжно
Прийшла весна!
Очко розтулив підсніжник.
Учитель
Як припустить теплий дощик,
Одягну на себе літом
Я згорнусь в зелений кошик:
Капелюх!
Подивись.
Набіжить вітрець, повіє,
А коли година гожа,
Капелюшок мій розвіє,
Я на сонце в небі схожа:
Наче пух! г
Усміхнись!
(Кульбаба.)
Одцвіту я жовтим цвітом,
неї.
Кульбаби
Мені так ніжно щоку холодила.
Я чула, як кульбаба небесам
Я ніби прикипіла до трави...
Читала казку.
Стояла й ворухнутися не сміла.
Боже, що за диво!
Як жаль, що казок тих не чули ви. ..
Із жовтих пелюсток туга коса
А записати їх для вас не встигла.
Учитель
Здогадайтесь, хто я?
Ясним оком жовтуватим
На стрункій високій ніжці,
Усміхнулася мені.
Біля річки на лужку
Я хотів її зірвати,
У хустинці-білосніжці
Та бджола сказала: «Ні».
Стрів я квітоньку таку.
(Ромашка.)
Я малюю
Посміхнеться ненька
Цілий сніп ромашок
Ясно й тихо,
Я малюю.
І згадається їй
Мамі в її свято подарую.
Щедре літо.
Я татові заздрю
Інсценівка
Я татові заздрю,
Невдовзі вітатиме
Бо вчора для неньки
З святом матусю!
Він проліски ніжні
Мені б хоч три квіточки,
Вніс в хату тихенько.
Ніжні, весняні,
Навшпиньки пройшов
Ще кращий дарунок
І в вазу, в буфет
Зробив би я мамі...
Поставив чудовий
А тато уранці
Весняний букет.
Всміхнувсь, підморгнув
Хоч місяць я сам
І пролісків купку
Килимок вишиваю
Мені простягнув:
І гарний дарунок
— Отримуй, козаче!
Для мами вже маю,
Даю половину,
Та все ж я зітхаю:
Найкращії квіти
Щастить як татусю —
— Це квіти від сина!
Берем подарунки,
Ідемо матусю
І разом із татом
Зі святом вітати!
(Виходять четверо учнів другої групи. Читають вірш В.Симоненка «Квіти».)
Слів на описи не трачу, словом не передаси
Їх земної безсловесної, дивовижної краси.
Люди дивляться, п'яніють, в них кохаються віки.
Нареченим їх дарують, заплітають у вінки.
Ними кожен свою радість, власне щастя назива —
Квіти часто нам говорять втричі більше, ніж слова
. Скільки ми їм довіряли мрій, недоспаних ночей!
Але є ще кращі квіти, невидимі для очей.
Не цвітуть вони на клумбах і на тихих озерцях,
А цвітуть вони у грудях, у людських
цвітуть
серцях.
В щирім серці, в чесних душах — вірю —
знаю — квіти є!
Щастя їх коріння поїть, радість барв їм додає...
Учитель Квіти не просто прикрашають землю, милують око — вони
допомагають зберегти здоров'я.
—
Назвіть квіти, які згадувалися в цих віршах.
—
Якої пори року вони цвітуть? Як ми називаємо їх за терміном цвітіння?
(Весняні квіти.)
—
Чи можемо ми сказати, що гіацинт належить до сім'ї весняних квітів?
—
За якою ознакою ми можемо назвати гіацинт весняною квіткою? (За
терміном цвітіння.)
Отже, ми можемо зробити висновок: гіацинт можна зарахувати до сім'ї
весняних квітів.
Світ рослин різноманітний та різнобарвний. Кожна дитина, людина має свою
сім'ю. За якими ознаками можна знайти сім'ю гіацинту?
Учні
Гіацинти навесні б'ють у дзвони голосні:
Діти-квіти, прокидайтесь,
З ґрунту сили набирайтесь.
(На «Дерево рішень» закріплюється картка «Весняна квітка».)
II.
Оголошення,
представлення
теми
та
очікуваних
навчальних
результатів.
(5 % часу.)
Мета етапу — забезпечити розуміння учнями змісту їхньої діяльності, тобто
того, що вони повинні досягти на уроці і чого від них чекає вчитель.
(Протягом роботи над проектом картки-висновки залишаються на дошці — з
них будується «Дерево рішень».)
Учитель Квіти... Ми милуємося їх красою, коли дивимося на них, на душі у
кожного з нас — радість, спокій. Вони дарують насолоду, відчуття краси й
загадко-вості. Немає нічого чарівнішого, ніж живі квіти. Кожна з них
неповторна і по-своєму прекрасна. Вони прикрашають наше життя і є
найкращим подарунком.
(Виходять троє учнів третьої групи, читають вірші, які самі набрали на комп
'ютері)
Учитель Ви почули вірші, присвячені мамам. Діти друкували їх на комп'ютері
вперше. На уроці інформатики я переконалася, що вони вміють набирати текст,
знають розміщення букв на клавіатурі. Отже, інформатика в поєднанні з
літературою допомогла нам зробити подарунок мамам, і не один.
(Перегляд малюнків, виконаних на уроках інформатики в програмі Раіпt.
Мамам пропонується вгадати малюнок своєї дитини.)
Перше питання — перша гіпотеза, що стояли перед нами на початку проекту:
« Чи можна виростиш і подарувати мамам до 8 Березня квітку гіацинта?»
Учні
—
Не думайте, що можна швидко відповісти на це запитання. Відповідь на
нього спонукала нас до пошуку інформації про вирощування квітів, правила
освітлення, поливання, температурний режим. Відповідали ми на них у ході
проекту. Інформація, яку ми накопичили, дала нам змогу узагальнити матеріал і
відповісти на ці запитання в публікаціях.
(Учень звертає увагу на публікації, прикріплені на дошці. До початку уроку
гості і батьки вже переглядали їх, отже, зміст їх відомий.)
—
Робота в проекті «Гіацинт» тривала 7 місяців. У нас постійно виникали
цікаві запитання, на які ми шукали відповіді і порівнювали зі зростанням своєї
квітки.
(Учитель звертає увагу присутніх на записану тему і публікації.)
III. Надання необхідної інформації. (10—15 % часу.)
Учитель Теорія — чудова річ, але практика змусила мене відступити від неї і
побудувати хід проекту та пошуково-дослідницьку роботу дітей на основі
гіпотез.
Розповісти про хід проекту нам допоможе презентація, яку підготували
дизайнери.
Презентація відбувається з коментуванням слайдів дітьми.
Слайд 1.
Назва проекту — «Гіацинт». Автори презентації...
Слайд 2 — «Життя в шафі».
На урок праці 13 жовтня до нас завітали мами... і допомогли кожному посадити
цибулинку квітки.
Ми дуже хвилювалися, а тому виникла безліч запитань:
—
Чи у всіх проросте цибулинка?
—
Коли з'явиться стебло?
—
У кого раніше з'явиться квітка?
—
Який колір і висоту вона матиме?
' — Чи треба квітку поливати?
(Висновки читають зі слайда.)
Перші паростки з'явилися 10 грудня. За перші два тижні паросток виростав на
1—2 см. Далі ми побачили, що паросток почав розкриватися, і зробили
висновок, що це листочки. У наступні тижні листочки розділялися повільно,
але збільшувалися в діаметрі. Колір
Слайд 3 — «Життя на меблях».
листочків потемнішав.
Щоб мами не дізналися про нашу роботу, вирішили виставити горщики з
квітами на світло після Новорічних свят. Ми всі жалкували, що, перебуваючи
на
канікулах,
не
зможемо
спілкуватися
з
гіацинтами.
(Висновки читають зі слайда.)
—
Висота і кількість листків не впливають на
появу квітів.
—
Квіти зібрані у суцвіття, але у синіх маленька квітконіжка і квіти
зацвітають поступово.
—
У рожевих квіти починають розцвітати тоді, коли сформувалися всі
пуп'янки на квітконіжці. Квіти змінюють колір з ніжно-рожевого на темний.
—
Майже через місяць почали зацвітати білі квіти.
—
Кожен колір має свій запах.
Слайд 4— «Після цвітіння».
На відкритому уроці мамам подарували квіти, вірші, розповіді і спостереження
далі проводили вдома.
—
Ми були дуже здивовані, що після того, як квіти відцвіли, листя різко
почало рости вгору і збільшуватися в розмірах.
—
Через деякий час помітили, що від основних листочків збоку з'явилися
допоміжні, тобто листя від цибулинки.
—
Змінився колір листя, воно стало світлішим, вигоріло.
—
Коробочка квітки з плодом дуже ніжна, витягнути насінинку дуже важко,
бо вона розсипається.
— Настя з мамою перевірили, чи можна виростити гіацинт з листочка. На жаль,
листочок корінців не випустив.
Слайд 5 — «Висновок».
Підсумувавши наші спостереження і порівнявши їх з інформацією з Інтернету
та книжок про квіти, ми зробили висновок, що квітку гіацинта виростити і
подарувати можна. Але, щоб ця подія відбулася на 8 Березня, слід врахувати
температуру приміщення, освітлення, термін посадки, який залежить від
кольору квітки. Взяти до уваги, що першими зацвітають сині, через 4 дні —
рожеві, і лише ті діти, у кого були білі гіацинти, змогли спостерігати їх цвітіння
з мамами на 8 Березня.
Слайд 6— «Джерела».
Більшу частину інформації про вирощування гіацинта ми прочитали в
Інтернеті.
IV. Інтерактивна вправа (центральна частина заняття). (50—60 % часу уроку.)
Учитель Сьогодні ми узагальнюємо тему «Рослини в навколишньому
середовищі». Результати спостережень та досліджень були узагальнені в різних
формах. Ми представляємо роботи груп.
(Розподіл на групи відбувався в робочому порядку. Діти пригадують, які
висновки були зроблені на уроці підбиття підсумків за табличкою порівняння
«Я і Україна та навколишнє середовище». Свої висновки будують з опорою на
висновки спостереження про гіацинт.)
1-ша група Доведіть, що гіацинт — трав'яниста рослина.
Картка 1. Стебло: а) м'яке трав'янисте; б) дерев'янистий стовбур.
Картка 2. Корінь.
Картка 3. Висота рослини.
Картка 4. Висновок: таким чином, гіацинт має стебло — трав'янисте, соковите,
м'яке; корінь — цибулинку; за висотою рослина низькоросла. Отже, гіацинт —
це трав'яниста рослина.
2-га група Доведіть, що гіацинт має ознаки живої природи.
Діти повинні назвати ознаки: народжується, росте, дихає, харчується,
розмножується, відмирає.
Висновок: рослини мають усі ознаки живої Приро¬ди, отже, вони живі.
3-тя група Відтворіть життєвий цикл гіацинта.
Технологія «Ситуативне моделювання»
(Інструктування, об'єднання в групи, розподіл ролей.
Учитель роздає картки «Життєвий цикл» з малюнками етапів розвитку
гіацинта. Діти відтворюють за допомогою карток життєвий цикл квітки.)
Картка 1. Корінь-цибулинка.
Картка 2. Конус-листочок.
Картка і. Рослина з пуп'янками.
Картка 4, Рослина з квітами.
Картка 5. Рослина із зів'ялими квітами.
Картка 8. Рослина з листям і коробочками з насінням.
Картка 7. Рослина із зів'ялим листям.
4-та група Уявіть себе квіткою, за карткою-опорою розкажіть, що відчували
органи рослини на кожному етапі розвитку.
Наприклад: Картка 1. Корінь-цибулинка: «Коли я (квітка) була в землі, то дуже
хотіла зустрітися з сонечком...»;
Картка 2. Конус-листочок: «Коли я (квітка) з'явилася з землі, то зраділа, що
побачила сонечко, багато дітей. Мені сподобався клас і догляд...» і т.д.
5-та група За картками-опорами поясніть, до яких груп можна зарахувати
гіацинт, за якими ознаками.
(Картки-опори лежать на полиці. Діти беруть їх не читаючи і пояснюють свій
вибір.)
Картка 1. Весняні. (Пояснення дітей — за цвітінням.)
Картка 2. Лілійні. (Пояснення дітей — за будовою квітки.)
Картка 3. Амарилісові. (Пояснення дітей — за видом квітки.)
Картка 4. Вигойні. (Пояснення дітей — за можливістю посадити восени і
отримати взимку квіти.)
Картка 5. Дикорослі. (Пояснення дітей — за місцем зростання.)
Картка 6. Декоративні. (Пояснення дітей — за місцем вирощування.)
Картка 7. Цибулинні (пояснення дітей — за видом кореня).
Учитель У природі є багато видів рослин. Серед них і такі, що ростуть самі, їх
ніхто не доглядає. Як називаються такі рослини? (Дикорослі.)
Є й такі, що їх вирощують люди. Деякі з них просто не можуть обійтися без
піклування людей. Як називаються рослини, що їх доглядають люди?
(Культурні, чи декоративні.)
Висновки, які ви почули, були узагальнені в діаграмі «Життя квітки».
(Звертає увагу батьків на діаграми в електронному вигляді за допомогою
проектора.)
—
Під час відкритого уроку «Квіти-легенди» ми
познайомили присутніх з грецькою богинею.
Учні
Матір-природа — не тільки наша перша годувальниця, а й
цілителька.
Ми
продовжуємо
знайомити
вас
зі
скарбницею богині Флори. У Давній Греції її зображали у вигляді жінки з
квітами у руках. Зараз це слово означає весь рослинний світ.
Флора — давня богиня,
Одяга їх в різні шати,
Зелен-роду берегиня,
Восени вкладає спати,
І вродлива й сановита,
Будить ранньою весною
Вся квітами оповита!
Жити в праці й неспокої.
Розвіває квіти всюди,
їх турботи й таїну
Аби радість мали люди.
Флора явить нам сповна,
І дерева, трава, квіти —
Якщо будемо кмітливі,
То її неначе діти.
До краси її поштиві.
— Лікування
різних
захворювань
лікарськими
травами
називається
фітотерапією. На жаль, ми не знайшли відомостей про лікувальні
властивості гіацинта,та в нашій публікації є сенсаційна розповідь про
родичку гіацинта.
Виступ науковців.
Ейхорнія, чи водяний гіацинт (Еісhогnіа сгаssіреs).
—
Поширена в ставках і озерах тропічних районів Америки. Вона дуже
красива, але й примхлива. Акваріум, де вона міститься, не можна закривати
склом, температура води повинна бути не нижче ніж 22 °С, краще —25—29 *С.
Рослина вимагає яскравого світла, у літній період — у тому числі і сонячного.
За сприятливих умов цвіте. Квіти рожеві, лілові чи фіолетові. Коренева система
сильно розвинена, мичкувата, темного кольору. Корені мають вигляд віяла,
тендітні, слугують прекрасним притулком для мальків. За гарних умов ейхорнія
швидко
розмножується. Ця здатність до швидкого розмноження стала нещастям у
районах її поширення. На батьківщині, у Південній Америці, річкові корови -
ламантини обмежують розмноження водяного гіацинта. Однак в Африці, куди
її завезли, ейхорнія стала нещастям для континенту. Величезні зелені острови
цієї рослини пли
вуть униз за течією річок, перекидають човни і рвуть мережі, суцільним
зеленим килимом закривають поверхню водойм і знищують під собою все
живе.
У Великобританії її вирощують влітку в садових ставках як декоративну.
Листя темно-зелене, блискуче, зі стовщеними черешками. Квітки, що
з'являються наприкінці літа, блакитні, блідо-бузкові чи жовті; схожі на орхідеї,
надзвичайно декоративні. Каталоги іноді не згадують, що прохолодного літа
ейхорнія не зацвітає. Висаджують у червні, перед першими заморозками
заносять у приміщення, тому що рослина неморозотривка. Висота квіток над
поверхнею води: ЗО см. Час цвітіння: серпень-вересень.
Ейхорнія — приборкувачка гептилу
Рослина має унікальні властивості, за що використовується в різних країнах
уже більш ніж сто років. Учені дослідили, що на колосальній поверхні
кореневої системи ейхорнії осідають суспензії, що містяться у воді. З
фантастичною швидкістю рослини переробляють різні органічні забруднювачі,
тобто, фактично, чим брудніша водойма, тим краще вони почуваються!
Учені кількох НДІ, у тому числі й одного з військових наукових інститутів,
завершили дослідження, що є сенсацією світового значення. Непоказна водяна
рослина ейхорнія, що уже добре відома своєю здатністю очищати водойми від
будь-яких забруднень, у тому числі промислові і сільськогосподарські стоки, в
їх експериментах цілком знезаражувала одну з найстрашніших хімічних отрут ракетне паливо гептил. Той самий гептил, запаси якого у світі величезні, а
утилізація коштує шалених грошей. Це фантастична новина: водяний гіацинт,
виявляється, з'їдає і гептил — дуже отруйне паливо, на якому літають усі
ракети у світі. Літати літають, а як утилізувати його відходи і зайві запаси,
ракетники не знають.
Численні експертизи і практичний досвід багатьох підприємств підтвердили
очевидне-неймовірне. Ейхорнія засвоює з води не тільки гній, фекалії, бензин і
ГЗМ, інші отруйні речовини. Вона вбиває шкідливі бактерії, що кишать у
водоймах, роблячи будь-яку воду придатною для купання і пиття. Вона ж
збагачує воду киснем, отриманим у результаті біосинтезу, а всю гидоту
розщеплює на складені хімічні елементи, стаючи відмінним кормом для худоби
і птахів. Ніяких токсичних речовин при цьому в ній не утворюється.
А гептилу, який треба б утилізувати, між іншим, накопичено72 мільйони
тонн у світі, і всього 10 його мікрограм на літр води — смертельна доза для
людини.
В експерименті одна рослина ейхорнії вагою 150— 180 грамів цілком
поглинає гептил з трьох літрів води в концентрації 110 мг на літр протягом 12
діб, — розповідає доктор технічних наук, член-кореспондент Російської
інженерної академії Микола Кручинін. — Усі параметри процесу залежать від
температури, маси токсикантів і її співвідношення з масою рослини. Результати
блискучі, але працювати з рослиною треба грамотно — при деяких
сполученнях токсикантів потрібні додаткові технології, що їх розробили вчені.
Це застереження вченого не випадкове. Чарівні властивості ейхорнії вже
стали широко відомі, з'явилося чимало підприємців, що продають за чималі
гроші водяний гіацинт, скуплений у зоомагазинах. А там продають зовсім
інший сорт рослини, придатний лише для очищення акваріумів...
Ейхорнія цвіте і пахне, як гіацинт. Але це вже не екологічний і не
економічний ефект, а просто краса.
Учитель Спостерігаючи за ростом квітки, ми ставили багато запитань і
намагалися на них відповідати. Багато відповідей і висновків було розміщено в
публікаціях. Зараз ви побачите живі сторінки цього часопису.
Живі сторінки часопису
(Представлення результатів групи журналістів.)
Економічна сторінка
Проект з вирощування декоративних квітів можна впроваджувати в шкоді.
Цибулинки продаються у відомих супермаркетах. Пакет з трьох цибулин
коштує 18 грн. Якщо взяти універсальну землю, ціною 2 гри за пакет та горщик,
то комплект на одного учня має вартість приблизно 10 грн.
Мистецтво
Завдяки Інтернету ми ознайомилися з чудовою легендою про виникнення
назви гіацинт, а також з героями цієї легенди, які зображені на картині
А.А.Іванова «Аполон, Гіацинт та Кипарис».
Розважальна сторінка.Інсценівка «Розмова квітів»
Діти виходять у центр залу, тримаючи зображення квітів.
Автор. Засперечалися якось весняні квіточки, хто з них найкращий.
Пролісок. Я — найкраща квіточка. Тільки почне танути сніг — я тут як тут. А
разом зі мною розквітають і мої братики. Уявіть, яка краса небесна навкруги.
Автор. Конвалія і собі вихваляється.
Конвалія. А як я розцвітаю, то дарую світу такі дзвіночки і аромат, яких немає
в жодної квітки. Я найкраща квітка весни! Я — наче сонячний промінчик. А
коли розцвітають мої сестрички, то на землі з'являється сонячний килим!
Автор. Аж тут над квітами пролітала бджілка. Почувши цей галас, вона
сказала. ,. Бджілка. Любі квіти, не сперечайтеся. Кожна з вас по своєму гарна,
ароматна і приваблива.
Автор. Квіти замислились... Потім перезирнулися, посміхнулися одна одній і
підняли свої чудові голівки до весняного сонечка.
Хвилинка-цікавинка
— Різдво в оточенні весняних квітів — це зовсім не жарт. Існує агроприйом, за
допомогою якого рослини виводять зі стану спокою, щоб надалі одержати
квітучі рослини взимку. Завдяки правильному догляду, ми маємо можливість у
різдвяну ніч милуватися не тільки святково прикрашеною ялинкою, а й квітами
з чудовим ароматом.
У Росії їх вигонка була популярна здавна, ще в XIX столітті, особливо до
Великодня. Недарма гіацинт називали «великодньою квіткою». Гіацинти легко
й успішно виганяються в домашніх умовах у різних грунтах, у піску і навіть у
чистій воді. Сучасні технології дають змогу одержувати квіти з кінця грудня по
травень. Причому суцвіття у них більші й щільніші, ніж у вирощених у грунті.
У Франції набув поширення спосіб вирощування гіацинтів у воді корінням
догори. Була придумана скляна посудина, в одну половину якої наливали воду,
в іншу - з вузьким і широким отворами — насипали землю і саджали дві
цибулини гіацинта. Одна росла вгору, інша виходила у вузький отвір і зацвітала
у воді. Виходило ніби відображення у воді квітучого гіацинта.
Після витопки у воді цибулини сильно виснажені. Тому повторне
вирощування рекомендоване у земляній суміші.
Учитель Нашим пошукам допоміг часопис «Квіти України», де ми знайшли
відповіді на запитання щодо догляду рослини після цвітіння, розмноження. Нас
за-цікавило, які ж існують види гіацинтів?
Процес вирощування гіацинтів взимку в нашій країні розпочався не так
давно. Друкованої літератури дуже мало, і ми вирішили написати до часопису
«Квіти України». У ньому ми поділилися своїми спостереженнями й отримали
відповідь.
У процесі вирощування гіацинтів у нас виникло кілька проблем. Способи їх
розв'язання ми вирішили оприлюднити на сайті школи.
Гра «Як зберегти природу»
Якщо любите весняну природу — підніміть руки.
Якщо вам подобаються квіти — поверніться один до одного і посміхніться.
Якщо не збираєте великих букетів квітів — плесніть у долоні над головою.
Якщо економите папір (не рвете зошитів, дописуєте їх до кінця) — присядьте
і
встаньте.
Якщо ви переконані, що кожна людина має піклуватися про природу —
простягніть руки своїм сусідам, візьміть їх за руки.
Учитель Діти, якщо кожен берегтиме природу, наша земля буде зелена й
красива.
Яку пораду, на вашу думку, можна дати нашим гостям щодо збереження
природи на прикладі гіацинтів? (Вирощувати квіти, читати інформацію.)
(Учні розповідають про Червону книгу.)
—
Багато рослин через недбале поводження зовсім зникли або знаходяться
на межі винищення. Вони занесені до Червоної книги, заснованої 1976 року.
Чер¬
воний колір означає заборону чи пересторогу, як у світлофора. Заборонено
знищувати рослини і тварин,занесені до цієї книги.
V. Підбиття підсумків (рефлексія), оцінювання результатів уроку. (20 %часу
уроку.)
Презентація результатів виконання вправи.
Під час роботи дітей учитель вибудовує на дошці майбутнє «Дерево
рішень» з карток-опор, прикріплюючи їх навколо дерева.
Учитель Узагальнити висновки, отримані під час роботи в проекті, нам
допоможе «Дерево рішень».
Завдання 1. Оберіть із запропонованих записів ті, що є коренями дерева, і ті, які
є плодами. Відповідно розмістіть картки під деревом і на його кроні.
Рефлексія результатів.
Діти під керівництвом учителя доходять висновку, що гіацинт має не одну сім
'ю, а кілька: за цвітінням — весняні квіти; за коренем — цибулинні; за
можливістю пробудження — вигойні; за місцем зростання та догля¬дом —
декоративні та дикорослі; за будовою квітки — амарилісові та лілійні.
І стадія.
—
Скільки видів гіацинтів існує в світі? Скільки і які види гіацинтів ми
вирощували?
—
Що ми враховували, вирощуючи гіацинти? Що б ми порадили
враховувати, вирощуючи гіацинти? Які питання виникали, на які питання ми
відповідали у процесі вирощування?
П стадія.
—
Чому саме ці квіти пропонують виганяти?
—
Які ще цибулинні квіти можна виганяти взимку?
—
Що було б, якби ми посадили ці квіти на місяць пізніше? Чи могли б вони
зацвісти вчасно?
Ш стадія (учитель домагається, щоб учні взяли на себе зобов 'язання щодо
подальших дій).
—
Чи можна, врахувавши досвід, виростити квітку ще раз, розрахувавши
термін до 8 Березня?
—
Де в реальному житті ми можемо зустріти квітку?
—
Яку користь ми можемо отримати від процесу спостереження за квіткою?
—А зараз ми почуємо враження батьків та гостей про вашу роботу в проекті.
Допоможе нам «Мікрофон» (Учасники висловлюють свої враження).
Учні
Світ прекрасний навколо тебе —
Хай
воля
твоя
допоможе
Сонце ясне і синє небо,
мудрими стати,
Птахи і звірі, гори і ріки —
Землиці дар зберігати —
Нехай він буде таким навіки.
Барвисте ошатне вбрання,
Нехай людина добро приносить,
Не йти по землі навмання,
Бо світ навколо любові просить.
А бачити кожну стеблину,
нам
Всі У серці нести Україну.
Дітям вручають подяки та подарунки.
Учитель Закінчився наш урок. Я сподіваюся, ви переконалися, що, вивчаючи
інформатику, подорожуючи мережею Інтернет, можна пізнати багато цікавого.
Дуже рада, що в нашому класі ростуть творчі діти, і вдячна вам за витримку,
увагу, кмітливість та гарні розповіді. Подякуймо гостям, що завітали до нас,
батькам, що допомагали нам, адміністрації, яка нас підтримувала.
Закінчується урок виконанням пісні «Україна».
Література
Башинська Т. Проектувальна діяльність — основа взаємодії вчителя та учнів.
— Початкова щкола. — 2003. — №6.
Коломієць Л.С. Дослідницька робота в початковій школі.
Корзун
А.В.
К
вопросу
об
организации
детской
исследовательской
деятельности В дошкольном возрасте.
Полат Е.С. Типология телекоммуникационных проектов // Наука и школа. —
1997. — № 4.
Сидорчук ТА. Базові алгоритмічні дії, використовувані при роботі з різними
типами творчих задач.
Автор
oleg_bios
Документ
Категория
Образование
Просмотров
157
Размер файла
9 304 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа