close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Хімія ІІІ етап теоретичний тур

код для вставкиСкачать
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
ЗАВДАННЯ
IІI (обласного) етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії
2015/2016 навчальний рік
8 клас
1. Речовина, формула якої С3Н8S, має неперевершений запах трюфелів – підземних грибів,
делікатесу дорожчого ніж золото.
- Обчислити молярну масу речовини.
- Обчислити масові співвідношення елементів.
- Обчислити мольні частки елементів.
- Обчислити число молекул у 1г цієї речовини.
- Написати рівняння реакції горіння цієї речовини.
2. Суміш рівних за масою магнію та сірки нагріли без доступу повітря. Після завершення
реакції до твердої речовини додали надлишок хлоридної кислоти.
- Написати рівняння реакцій.
- Визначити склад твердого залишку після закінчення реакції.
- Визначити густину в (г/л) утвореного газу.
3.
Серед перелічених фізичних тіл: соляна кислота, дистильована вода, солодкий чай, мідь,
латунь, хлороводень, кисень, водопровідна вода, ферум(ІІ,ІІІ) оксид, азот, вкажіть:
- Суміші, та їх компоненти.
- Прості речовини.
- Складні речовини.
4. Для спалювання 19,4г сульфіду двохвалентного металу було використано 6,72л кисню
(н.у.). Отриманий газ окислили в присутності каталізатора, а продукт реакції розчинили
у воді масою 184г.
- Визначити невідомий сульфід.
- Написати рівняння реакцій.
- Розрахувати, який об'єм газу (н.у.) виділився.
- Визначити масову частку утвореного розчину.
5.
-
Встановити метал, що бере участь у перетворені, якщо масова частка металу в Ме3С
дорівнює 93,33%.
Встановити речовини А – И. Написати рівняння реакцій.
Вказати до яких класів відносяться сполуки МеSО4, Ме3С, А – И.
Вказати, які з речовин є амфотерними. Для однієї з амфотерних сполук написати
рівняння реакції, що підтверджують її амфотерність.
6. Деяку порцію натрію ввели в реакцію з воднем. Прореагувало 90% металу і утворився
гідрид.
- Напишіть рівняння реакції.
- Вкажіть масу утвореної суміші, потрібної для добування 1л (н.у.) водню при дії на
суміш води.
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
ЗАВДАННЯ
IІI (обласного) етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії
2015/2016 навчальний рік
9 клас
1. У першій світовій війні хлор вперше було використано як бойова отруйна речовина. Його
можна одержати за схемою:
-
Розставте коефіцієнти методом електронного балансу.
Вкажіть окисник та відновник.
Який об'єм хлору виділився при взаємодії 58,8г калій біхромату із соляною кислотою:
а) при н.у.
б) при температурі 25°С та тиску 120кПа.
2. Спалили суміші, що містить 3,01∙1023молекул етану та 8,478∙1023молекул метану.
- Визначте об’єм кисню (н.у.), який витрачається на спалювання цієї суміші.
- Написати рівняння реакцій метану з водою, хлором. Вказати за яких умов.
- Що утворюється при нагріванні метану?
- Чому метан та етан називають насиченими вуглеводнями? Вкажіть їх загальну
формулу та назву.
3.
В розчині одноосновної сильної оксигенової кислоти, масою 10г та масовою часткою
0,5% є 7,1·1020 йонів.
- Встановити формулу кислоти, враховуючи, що дисоціація повна.
- Запропонуйте спосіб отримання цієї кислоти з доступної сировини.
- Опишіть її властивості.
4. До 50г води добавили 2г суміші натрію та натрій оксиду. При цьому утворився розчин із
масовою часткою розчиненої речовини 5.4%.
- Написати рівняння реакцій.
- Розрахувати склад суміші в масових долях.
- Який максимальний об'єм вуглекислого газу (н.у.) може поглинути одержана суміш?
5. Як здійснити наступні перетворення:
К→ Н2→ NH3→ NO→ NO2→ HNO3→ Al(NO3)3→ Al(OH)3→ Al2O3
- Написати рівняння реакцій.
- Вказати умови їх перебігу.
- Розрахувати, який об’їм аммоніку (н.у.) потрібно мати, щоб отримати 5л розчину з
масовою часткою нітратної кислоти 40% та густиною 1,246г/см3.
6.
Наведіть приклади реакцій, коли при взаємодії:
- двох кислот утворюється нова кислота;
- солі з кислотою утворюється нова сіль і нова кислота;
- оксиду з оксидом утворюється проста речовина та новий оксид;
- двох газів утворюється тверда сполука;
- натрій гідроксиду з сіллю утворюється нова сіль, оксид і вода;
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
ЗАВДАННЯ
IІI (обласного) етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії
2015/2016 навчальний рік
10 клас
1. Газ утворений при спалюванні 5,6л етану, пропустили крізь розчин натрій гідроксиду
об’ємом 82мл з масовою часткою лугу 20% та густиною 1,22г/мл.
- Написати рівняння реакцій.
- Яка сіль і в якій кількості утворилася.
- Обчислити масову частку утвореного розчину.
- Де застосовується утворена сіль. Дайте її тривіальну назву.
2. Окисно-відновна реакція перебігає за схемою: Mg + HNO3 → … + NH4NO3 + …
- Закінчити рівняння реакції.
- Розставити коефіцієнти методом електронного балансу.
- Вказати окисник та відновник.
- Обчислити об'єм нітратної кислоти з масовою часткою кислоти 9% та густиною
1,050г/см3 яка необхідна для розчинення 4,8г магнію.
3. Біла тверда речовина, яка утворена двома хімічними елементами Х та У, легко
розкладається при нагріванні. Із 3,58г цієї речовини утворюється 1,12л суміші двох
безбарвних газів, що мають густину 3,2г/л. При пропусканні газової суміші крізь нагріту
трубку із мідними ошурками об'єм газової суміші зменшується до 0,448л, при цьому в
реакцію вступає 3,84г міді. Густина газу, який залишається дорівнює 5,85г/л.
- Визначити формулу вихідної речовини. Відомо, що отримана газова суміш не змінює
кольору розчину лакмусу.
- Написати рівняння реакцій.
- Зобразити просторову будову вихідної молекули.
- Вказати склад газової суміші в об’ємних та масових відсотках.
4. Надається схема перетворень:
Наведіть формули речовин А-Ж, дайте їм назву.
Напишіть рівняння всіх вказаних реакцій.
Зобразіть структурну формулу Г та Ж, якщо масова частка Фосфору у цих сполуках
дорівнює 91,18% та 46,97% відповідно. Яку основність має кислота Ж і чому?
- Охарактеризуйте просторову будову Б, В та Д.
- Оцініть кислотність водного розчину Б.
Речовина
°,
кДж/моль
5. При температурі 550 °С 1,3-циклогексадієн достатньо легко
H2(г)
+0.00
дегідрується до бензолу, в той час як дегідрування етану до етену
С
Н
-84.68
2
6(г)
відбувається лише в присутності каталізатору.
С2Н4(г)
+52.26
- Використовуючи довідникові дані, розрахуйте тепловий ефект
С
Н
+104.58
6 8(г)
дегідрування 1,3-циклогексадієну та етану. Вкажіть умови
С6Н6(г)
+82.93
дегідрування етану.
- Поясніть, чому дегідрування 1,3-циклогексадієну протікає легше, ніж у випадку етену.
-
6. До суміші етану, етену та пропену об’ємом 1 л (густина за воднем 15,9) додають 1 л
водню, одержану суміш пропускають над платиновим каталізатором. Загальний об’єм
газів на виході з реактора складає 1,5 л.
- Розрахуйте склад вихідної суміші вуглеводнів у % за об’ємом, вважаючи що реакція
відбулася на 100% (всі об’єми виміряні при н.у.).
- Напишіть схему перетворення етену в пропен та пропену в етен.
- Наведіть 3-5 прикладів каталізаторів для реакції гідрування.
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
ЗАВДАННЯ
IІI (обласного) етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії 2015/2016 навчальний рік
11 клас
1. Вам пропонується суміш трьох солей натрій сульфат, натрій карбонат та натрій нітрат.
До 56г цієї суміші додали надлишок соляної кислоти, виділилось 2,24л газу (н.у.). До
одержаного розчину долили розчин барій хлориду і відфільтрували 46,6г осаду.
- Написати рівняння реакцій.
- Визначити склад вихідної суміші в мольних та масових відсотках.
- Яка якісна реакція на сульфат-іони, карбонат-іони та нітрат-іони. Написати рівняння
реакцій в іонному вигляді.
2. На схемі зашифровані хімічні перетворення неорганічних сполук.
Відомо, що Х – найпоширеніший газ у земній атмосфері, а Y найпоширеніша рідина на планеті, а сполука G містить 50%
Оксигену.
- Встановіть невідомі речовини і запишіть рівняння всіх реакцій,
наявних на схемі.
- Яку будову мають молекули В, G, F, Y. Вкажіть гібридизацію
центральних атомів.
- Які ще, існують сполуки, що складаються з таких самих
елементів як і В? Запропонуйте по 1-ому методу отримання цих сполук у лабораторії.
3. 448мл суміші етану, пропілену та ацетилену (н.у.) можуть знебарвити 40 мл 5% розчину
брому в тетрахлорометані густиною 1,6г/мл. Мінімальний об’єм розчину калій гідроксиду
з концентрацією 1моль/л потрібний для поглинання вуглекислого газу, утвореного в
результаті повного згорання вихідної суміші дорівнює 50мл.
- Написати рівняння реакцій.
- Обчислить склад вихідної суміші в об’ємних відсотках.
- Якими хімічними способами можливо розділити цю суміш, щоб виділити кожний газ у
чистому вигляді.
4. Наведена схема перетворень:
-
Напишіть рівняння всіх хімічних реакцій.
Назвіть усі речовини.
Де застосовується речовина F?
5. Константа рівноваги реакції N2O4(г) = 2NO2(г) при 25 °С рівна  = 0.143.
- Розрахуйте парціальні тиски речовин якщо рівноважний тиск у реакційному сосуді
становить 0.351 атм.
- За який час у реакційному сосуді встановиться рівновага, якщо константа швидкості
реакції рівна 2.91 × 106 c-1.
6. Одного разу юний хімік Максим вирішив провести наступний експеримент. Спочатку він
налив по 50.0 мл розчину оцтової кислоти (0.100 моль/л) в два хімічні стаканчики. В перший
стаканчик він додав 0.200 г натрію гідроксиду, а потім ще 50.0 мл розчину оцтової кислоти
(0.100 моль/л), а в другий – 50.0 мл дистильованої води. Максим був впевнений, що після
вказаних маніпуляцій значення рН розчинів в двох стаканчиках будуть рівними. Проте
універсальний індикаторний папірець, занурений в досліджувані розчини, мав різне
забарвлення.
- Поясніть з якої причини Максим вважав, що рН розчинів в двох стаканчиках будуть
мати однакове значення.
- Допоможіть Максиму розібратись, чому значення рН розчинів в двох стаканчиках є
різними. Відповідь підтвердить розрахунками (3  = 1.75 × 10−5 ).
Автор
mashinao1
Документ
Категория
Образование
Просмотров
33
Размер файла
58 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа