close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Природні зони Південної Америки

код для вставкиСкачать
Природні зони Південної Америки
Тема: «Природні зони Південної Америки. Висотна поясність в Андах.
Практична робота № 8 (Продовження). Позначення на контурній карті
природних зон Південної Америки».
Клас: 7
Мета уроку:
навчальна:
- актуалізувати поняття «природна зона», «широтна зональність», «висотна
поясність», «екологічні проблеми»;
- сформувати уявлення про особливості природних зон Південної Америки;
- ознайомити
учнів
з
особливостями
грунтово-рослинного
покриву
і
тваринного світу Південної Америки;
- ознайомити учнів з висотною поясністю природних комплексів в Андах;
розвивальна:
-
розвивати
вміння
учнів
вільно
користуватися
різними
джерелами
географічних знань (підручником, картами атласу, схемами), зіставляти та
аналізувати їх.
- розвивати практичні вміння та навички аналізу тематичних карт;
- розвивати пам'ять, логічне мислення, уміння порівнювати, узагальнювати та
робити висновки на основі вивченого матеріалу;
виховна:
- виховувати
культуру
спілкування,
вміння
працювати
в
колективі,
взаємодопомогу;
- активізувати пізнавальну діяльність учнів, підвищити їх активність у
розкритті власних можливостей.
Тип уроку: комбінований.
Методи та методичні прийоми: пояснювально-ілюстративний (ілюстрування,
розповідь, бесіда, пояснення, демонстрування),частково-пошуковий (робота з
атласом, настінною картою, підручником), репродуктивний (виконання завдань,
вправ).
2
Обладнання:
настінна карта природних зон світу, підручники, атласи, ОІС,
дидактичний матеріал (картки для поточного контролю, контур Пд. Америки).
Опорні та базові поняття: природна зона, сельва, савани, льянос, кампос,
пампа, висотна поясність.
Література для вчителя:
1. Навчальна програма з географії. http://osvita.ua/.
2. Кобернік С.Г. Методика навчання географії в загальноосвітніх навчальних
закладах: Навчально-методичний посібник / Кобернік С.Г., Коваленко Р. Р.,
Скуратович О. Я.; За ред. С.Г.Коберніка. – Навч. Книга, 2005. – 319 с.
3. Довгань Г. Д.. Географія материків і океанів. 7 клас: Розробки уроків. – Х.:
Вид-во «Ранок», 2010. – С.171 - 175.
4. Пестушко В. Ю., Сасихов В. О., Уварова Г. Є. Географія материків і океанів:
Підруч. для 7 кл. серед. шк. – К: Абрис. –С. 137 – 143.
5. Кобернік С. Г., Коваленко Р. Р.. Географія в опорних схемах, таблицях та
картосхемах. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2011.- С. 127.
6. http://school.xvatit.com/.
Література для учня:
1. Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. Географія материків і океанів: Підручн.для 7
класів загальноосвіт.гавч.закл. – К.: Навчальна книга, 2007. – С.161 – 166.
2. Атлас для 7 класу "Географія материків та океанів". - К.: ДНВП
«Картографія».
Структура уроку:
І. Організаційна частина
1хв.
ІІ. Перевірка домашнього завдання
7 хв.
ІІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності учнів
4 хв.
IV. Вивчення нового матеріалу
22 хв.
V. Закріплення нових знань і вмінь учнів
6 хв.
VI. Висновки уроку
1 хв.
VIІ. Підсумки уроку
1 хв.
VIІІ. Завдання додому
1 хв.
План уроку
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Закономірності поширення природних зон в Південній Америці.
Південноамериканська сельва
Савани й рідколісся
Пампа
Пустелі і напівпустелі
Висотна поясність
3
Хід уроку
Діяльність вчителя
Діяльність учнів
Час
1 хв.
І. Організаційна частина
Вчитель
вітається.
наявність
всього
Просить
перевірити Учні
необхідного
для
вітаються,
уроку, готуються до уроку.
перевіряє присутніх на уроці.
Учні
ІІ. Перевірка домашнього завдання
Вчитель
роздає
контролю
із
учням
картки
завданнями
за
виконують 7 хв.
поточного завдання на картках.
варіантами.
Додаток 1.
ІІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної Учні уважно слухають 4
діяльності учнів
вчителя,
Розповідь учителя.
зошит
Рослинний
і
тваринний
світ
записують
тему
та
у хв.
план
Південної уроку.
Америки багатий і різноманітний. Поширення
природних зон в рівнинній частині материка
відбувається так само, як і на інших материках
- за законом широтної зональності. Деякі
природні зони вивчалися вами при знайомстві
з Африкою. Проте надмірна вологість материка
зумовила
в
них
особливостей.
Що
цілий
це
ряд
за
відмітних
особливості?
Відповісти на це питання нам необхідно на
сьогоднішньому
уроці,
здійснивши
уявну
мандрівку природними зонами.
Отже, тема нашого уроку
«Природні зони.
Висотна поясність в Андах».
Урок наш буде проходити за таким планом:
1. Особливості органічного світу материка
2. Південноамериканська сельва
4
3. Савани й рідколісся
4. Пампа
5. Пустелі і напівпустелі
6. Висотна поясність
(Слайд 1).
Учні
IV. Вивчення нового матеріалу
А зараз давайте з’ясуємо наступне.
відповідають
на 22 хв
запитання вчителя.
«Мозковий штурм»
1) Що таке природна зона?
2)Від чого залежить зміна природний зон на
рівнинах?
3)Пригадайте, в межах яких природних зон
лежить Африка?
4)
Використовуючи
карти
атласу,
визначите назви і кількість природних зон
Південної Америки.
5)Від чого залежить зміна природних зон на
материку?
6)Порівняєте
закономірності
поширення
природних зон Південної Америки з їх
розташуванням в Африці.
Розповідь
1.Особливості органічного світу материка. Учні уважно слухають.
Різноманітність природних умов Південної
Америки визначає видове багатство його
рослин і тварин, а віддаленість від інших
материків – їх своєрідність. Оскільки в
минулі геологічні ери Південна Америка
входила до єдиного материка Гондвана,
деякі
види
рослин
подібні
до
інших
5
тропічних материків.
Робота з картою
Користуючись картою атласу, з’ясуйте:

Користуючись картою
які природні зони є на території учні відповідають на
материка;

запитання вчителя.
які з них займають найбільшу
територію;

яку закономірність у поширенні
природних
зон
можна
простежити
на
рівнинах материка.
А
зараз
ми
послухаємо
південноамериканських
розповіді
аборигенів
про
місцевість, в якій вони проживають. Ви уважно
слухайте та заповнюйте табличку
Назва
Геогр.
приро
положення
Клімат
Ґрунти
Рослини Тварини
Учні малюють таблицю.
дної
зони
(під час доповідей учні розглядають ілюстрації
в підручнику.)
2. Південноамериканська сельва
Учні уважно слухають і
Перший представник розповість нам про вологі
заповнюють таблицю.
екваторіальні ліси (Сельву).
Наскільки подібними є природні умови вологих
екваторіальних лісів Південної Америки та
Африки? Поясніть свої твердження.
Учні відповідають на
запитання.
Робота з картою
6
Діти, на початку доповіді відшуковуйте дану
природну зону в атласі
3. Савани й рідколісся.
Далі від екватора, як ви знаєте, існує сухий Учні уважно слухають і
сезон, тому на зміну сельві приходить зона заповнюють таблицю.
саван і рідколісся. Тепер заслухаємо другого
аборигена, який розповість на про цю зону.
•
Чому південноамериканські савани значно
бідніші
на
видовий
склад
тварин,
ніж
африканські?
4. Пампа
На південь від саван починаються області, де Учні уважно слухають і
кількість опадів значно знижується. Тут заповнюють таблицю.
панують трав’янисті степи – пампа. Отож
давайте
послухаємо
розповідь
наступного
аборигена.
Завдання. Робота з контуром Південної Чні виконують завдання
Америки.
з контуром
Використовуючи підручник,
карти атласу,
коричневим кольором позначте природну зону
саван та рідколісь, винесіть стрілкою за межі
контура
окремо
прямокутник,
у
представників
якому
запишіть
рослинного
та
тваринного світу льянос та кампос.
5. Пустелі і напівпустелі
Учні уважно слухають і
7
У Південній Америці в місцях, де мало вологи, заповнюють таблицю.
сформувались пустелі і напівпустелі. Про них
розкаже четвертий абориген.
7. Висотна поясність.
Що таке висотна поясність природних Учні відповідають на
запитання.
комплексів?
•
•
Поміркуйте, в Андах чи гарах Африки більш
повно
представлена
висотна
поясність
ландшафтів. Чому ви так вважаєте?
Ділянки Анд, що розташовані в різних широтах,
відрізняються кількістю і складом висотних поясів.
Найбільш повно висотна поясність виражена в області
екватора. Тваринний світ Анд представлений багатьма
ендемічними видами. По всій гірській області Анд
поширені
лама,
очковий
ведмідь,
зустрічається
шиншила, із хижих птахів-ендеміків – кондори.
Замалюйте у зошиті схему «Висотна поясність
Анд»
Учні замальовують
4200м
схему.
«парамос »(високогірні луки)
3800м
криволісся
2900 м
гірські ліси
1200 м
гілеї
V. Закріплення нових знань і вмінь учнів.
6 хв
Практична робота № 8 (Продовження).
8
Позначення на контурній карті природних
зон Південної Америки.
Діти! Користуючись атласом, позначте, Учні
виконують
будь ласка, на власній контурній карті межі завдання.
(синім кольором) природних зон Південної
Америки.
Їхні
назви
підписуйте
друкованими літерами чорною пастою
Учні
відповідають
на
запитання.
Питання для роздуму.
1) Про які відмінні риси природних зон
Південної Америки ви дізналися на? У чому це
пов'язано?
2)Про яких раніше невідомих раніше
представниках рослинного і тваринного світу
ви дізналися.
VI. Висновки уроку
Учні виконують вправу
3 хв
Учні слухають
1 хв
Вправа «Телеграма».
Учитель пропонує учням 5 словами скласти
телеграму,
використовуючи
терміни
та
поняття, які вони засвоїли на уроці.
VIІ. Підсумки уроку
Вчитель
виставляє
найактивнішим
учням
оцінки та аргументує їх.
Учні
VI. Завдання додому
слухають
та 1 хв
Опрацювати параграф 33 - 34: прочитати та записують
відповісти на запитання після параграфа;
вивчити таблицю зошиті
«Природні зони
Південної Америки».
9
Завдання для поточного оцінювання
І варіант
1) Позначте на контурній карті географічні об’єкти
Амазонка, Парана, Ігуасу, Тітікака , Ориноко
Кожна правильна відповідь – 2 бали
Завдання для поточного оцінювання
ІІ варіант
2) ) Позначте на контурній карті географічні об’єкти
Амазонка, Анхель, Маракайбо, Ріо-Негро, Поопо
Кожна правильна відповідь – 2 бали
2)Тести
1.Більшість великих річок материка
належать
до басейну:
а) внутрішнього стоку;
б) Атлантичного океану;
в) Тихого океану;
2. Живлення річок Південної Америки
переважно:
а) дощове;
б) снігове;
в) підземними водами;
3.За характером течії річки материка в
основному:
а) гірські;
б) рівнинні;
4. Найбільша річка земної кулі
називається:
а) Амазонка; б) Парана; в) Оріноко;
2)Тести
1.Другою за величиною річкою
1. Південної Америки є річка:
а) Парана;
б) Мараньон;
в) Оріноко;
2. Найвищий водоспад світу Анхель
знаходиться на річці:
а) Парана;
б) Оріноко;
в) Амазонка;
3. Найвисокогірнішим озером
світу вважається:
а) Тітікака;
б) Маракайбо;
в) Танганьїка;
4.Найбільшим по площі озером Південної
Америки є:
а) Тітікака; б) Маракайбо;
Кожна правильна відповідь – 1 бал
Кожна правильна відповідь – 1 бал
Загальна сума балів_______
Загальна сума балів_______
2
Методичні рекомендації.
1.
Завдання рекомендовано для учнів 7 класу з теми Природні зони
Південної Америки. Висотна поясність в Андах.
2.
Завдання оцінюється в 12 балів.
3.
На виконання завдання відводиться 7 хв.
4.
Завдання подані у 2 варіантах
5.
Завдання виконуються на роздатковий картках, заздалегідь
підготовлених вчителем.
6.
Для виконання завдання не дозволяється користуватися
допоміжними засобами (книжки, атласи, зошити)
2
Автор
fialkauman
Документ
Категория
Образование
Просмотров
121
Размер файла
368 Кб
Теги
Природні зони Південної Америки
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа