close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Методичний конструктор уроку читання

код для вставкиСкачать
Методичний конструктор уроку читання
МЕТОДИЧНИЙ КОНСТРУКТОР
УРОКУ ЧИТАННЯ
ПІДГОТУВАЛА
КЛАСОВОД 2-Б КЛАСУ
УМАНСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТ. №4
ЗАМОТАЙЛО А. А.
СТРУКТУРА КОМБІНОВАНОГО УРОКУ
1. Організаційна частина (2% часу).
2. Повідомлення теми та завдань уроку, мотивація навчальної
діяльності учнів (3% часу).
3. Перевірка домашнього завдання (12-13% часу).
4. Контроль, корекція та актуалізація опорних знань (12-13% часу).
5. Сприймання та усвідомлення учнями нового матеріалу (вивчення
нового матеріалу) (50% часу).
6. Узагальнення, систематизація та закріплення вивченого
матеріалу (15% часу).
7. Підсумки уроку (2-5% часу).
8. Повідомлення домашнього завдання (2-3% часу).
СТРУКТУРА УРОКУ ЧИТАННЯ
1. Організація учнів до роботи.
2. Вправи на розвиток навичок читання.
3. Повторення вивченого матеріалу. Актуалізація опорних
знань. Перевірка домашнього завдання.
4. Мотивація навчальної діяльності учнів. Повідомлення
теми і мети уроку. Підготовча робота до сприймання
тексту.
5. Сприймання та усвідомлення нового матеріалу.
Розвиток мовленнєвих умінь та навичок.
6. Повторне читання тексту учнями і робота над текстом.
7. Узагальнююча бесіда за змістом твору.
8. Робота над виразністю читання.
9. Застосування знань на основі творчої роботи над
текстом.
10. Підсумок уроку.
11. Домашнє завдання.
ВИДИ РОБІТ НА КОЖНОМУ ЕТАПІ
УРОКУ ЧИТАННЯ
ВПРАВИ НА РОЗВИТОК НАВИЧОК ЧИТАННЯ:
- вправи на тренування дихального апарату;
- вправи для розвитку артикуляції;
- вправи для розвитку мовленнєвого апарату;
- вправи для розширення площі зорового сприймання;
- вправи для нарощування темпу читання;
- вправи на розвиток осмисленого читання, процесів
мислення, уваги, пам’яті.
ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ.
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. ПЕРЕВІРКА
ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ:
- підготовка відповідей на запитання;
- вибіркове читання за завданням;
- переказ за планом (за частинами, поетапно, в цілому,
стисло, детально, творчо);
- знаходження подібних рядків до запропонованих учителем;
- встановлення за ілюстрацією змісту відповідної частини
твору і зачитування її;
- трансформація діалогічного мовлення персонажів твору в
розповідне;
- читання в особах;
- виразне читання;
- словесне малювання;
- тлумачення читання;
- читання-драматизація;
- читання напам’ять;
- характеристика дійових осіб;
- читання вказаних текстів, що містить твір (міркування героя,
опис, розповідь одного з героїв…)
МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.
ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ. ПІДГОТОВЧА
РОБОТА ДО СПРИЙМАННЯ ТЕКСТУ:
- робота з наочністю;
- розповідь учителя, бесіда;
- лексико-семантична робота, лексико-стилістична робота,
лексико-орфоепічна підготовка;
- ознайомлення з планом роботи над твором;
- вправи на класифікацію;
- робота зі змістом підручника;
- читання додаткових матеріалів учителем, учнями;
- створення проблемної ситуації;
- робота з основними структурними елементами книжкового
апарату;
- прогнозування змісту твору за вказаними ознаками;
- робота над заголовком твору;
- постановка мети вивчення матеріалу;
- актуалізація, уточнення і доповнення знань та уявлень
учнів про явища, факти, події, зображені у творі.
СПРИЙМАННЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ
НОВОГО МАТЕРІАЛУ. РОЗВИТОК
МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ І НАВИЧОК:
- читання тексту учнями, вчителем;
- комбіноване читання (вголос-мовчки, учні-вчитель);
- відповіді на запитання, поставлені до читання;
- бесіда-роздум над прочитаним;
- зіставлення прислів’їв, приказок із прочитаним текстом;
- відповіді на запитання, вміщені у кінці тексту;
- встановлення фактологічного ланцюжка подій;
- робота з наочністю, ілюстрацією в підручнику;
- постановка запитань учнями;
- ведення діалогу з автором твору;
- кодування інформації, вміщеної в тексті.
ПОВТОРНЕ ЧИТАННЯ ТЕКСТУ УЧНЯМИ
І РОБОТА НАД ТЕКСТОМ:
-
вправи з розвитку техніки читання;
складання словничка образних слів, антонімів, синонімів;
робота над фразеологією і мовними засобами;
оглядове читання з елементами вибіркового;
поєднання колективного читання з індивідуальним;
поділ тексту на частини, складання плану;
переказ за планом, детальний переказ прочитаного;
стислий переказ прочитаного;
визначення головної думки твору;
аналіз вчинків дійових осіб та їх мотивів;
словесне малювання;
робота за ілюстрацією;
вправи на розширення “поля читання”;
інтонаційне читання;
- логічне читання;
орфоепічне читання;
- тлумачне читання;
- навчальне читання з постановкою запитань.
УЗАГАЛЬНЮЮЧА БЕСІДА ЗА ЗМІСТОМ ТВОРУ:
- розкриття ідейної спрямованості тексту;
- розкриття теми за опорними запитаннями;
- бесіда з метою підготовки до творчої роботи над текстом;
- бесіда за опорними запитаннями;
- робота з ілюстрацією підручника;
- робота з основними структурними елементами книжкового
апарату;
- висловлювання оцінних суджень;
- з’ясування причинно-наслідкових зв’язків;
- навчання технологій логічного читання;
- вибіркове читання;
- робота в групах.
РОБОТА НАД ВИРАЗНІСТЮ ЧИТАННЯ ТВОРУ:
- складання партитури читання тексту;
- слухання фонозапису твору;
- вправи на інтонування речень;
- читання-драматизація;
- групове (індивідуальне) читання;
- вправи на регулювання гучності голосу;
- тональне читання;
- трансформативне читання;
- заучування напам’ять;
- декламація;
- читання в особах.
ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ НА ОСНОВІ ТВОРЧОЇ
РОБОТИ НАД ТЕКСТОМ:
-
творчий переказ;
колективна декламація;
ілюстративна робота (словесне, графічне малювання);
робота над деформованою структурою тексту;
комунікативне читання;
складання анотації до прочитаного твору;
продукування діалогів;
складання монологу від імені героя твору;
складання описів з елементами міркування;
робота над лексико-семантичними групами;
робота над засобами виразності тексту;
постановка “живих” картинок;
складання сценарію за прочитаним;
розповідь за аналогією;
читання-інсценізація.
ПІДСУМОК УРОКУ:
- встановлення спільних та відмінних рис у текстах, які
розглядалися на уроці;
- бесіда-роздум творчого характеру;
- виконання завдань на основі тексту;
- постановка запитань до текстів учнями;
- ведення словників (“Золоті зерна”, “Перлини мудрості”,
“Барвисті слова”);
- з’ясування спільних (відмінних) завдань (запитань) у
методичному апараті підручника до розглянутих на уроці
текстів;
- запис основної думки за опорною схемою;
- аналіз книжкових ілюстрацій (демонстраційних малюнків) до
розглянутих текстів.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:
- вибіркове читання описів, подій, слів головного героя,
діалогів, авторських слів;
- графічне малювання;
- складання плану;
- добір інших заголовків;
- виписування найвлучніших слів для характеристики героїв,
подій, вчинків, описів;
- складання діалогу з героями, автором;
- добір прислів’їв, приказок;
- вивчення напам’ять;
- визначення головних і несуттєвих слів у тексті;
- підготовка до виразного читання;
- перекодування жанру твору;
- складання таблиць почуттів за прочитаним.
МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ВІРШІВ
1. Вступне слово вчителя про автора, спрямування на
усвідомлення змісту.
2. Зразкове читання вірша вчителем.
3. Читання вірша учнями мовчки, відповіді на 1-2 запитання
для з’ясування основного змісту тексту.
4. Читання вірша всіма учнями напівголосно, відповіді на
1-2 запитання для усвідомлення елементів тексту.
5. Аналіз фактичного змісту тексту.
6. Опрацювання разом з учнями партитури для виразного
читання вірша.
7. Повторне читання вірша учнями одночасно з подальшою
роботою по усвідомленню тексту.
8. Творча робота на основі тексту.
“Як тільки дитина навчиться читати, вона
здобуватиме новий ґрунт для роботи свого
мислення” Б. Грінченко
Немає жодної навчальної дисципліни, яка б
не вимагала навичок читання, переказу,
уміння аналізувати, висловлювати власні
думки. Найбільше уваги формуванню основ
цих умінь та навичок у початковій школі
приділяється саме на уроках читання.
Автор
fialkauman
Документ
Категория
Образование
Просмотров
108
Размер файла
130 Кб
Теги
Методичний конструктор уроку читання
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа