close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Виховання патриотизму

код для вставки
Виховання – проблема вічна. Відколи існує людство, відтоді й дбає про потомство й продовження роду. Від батьків передається генетичний код, рідна мова, матеріальна й духовна культура, що забезпечує прогрес суспільства, наступність і спадкоємність по
Запорожский учебно-воспитательный
оздоровительный комплекс № 110
Запорожского городского совета
Запорожской области
Можна все на світі вибирати, сину,
Вибрати не можна тільки
Батьківщину
Козачук Э. Д.
учитель физики и астрономии
специалист высшей категории,
учитель - методист.
Можна все на світі вибирати, сину,
Вибрати не можна тільки Батьківщину.
Василь СИМОНЕНКО
ЛЕБЕДІ МАТЕРИНСТВА
1962 р.
У роботі з дітьми треба завжди пам’ятати, що поганих дітей немає, треба
знайти ключик до їхнього внутрішнього світу.
Виховання – проблема вічна. Відколи існує людство, відтоді й дбає про
потомство й продовження роду. Від батьків передається генетичний код, рідна
мова, матеріальна й духовна культура, що забезпечує прогрес суспільства,
наступність і спадкоємність поколінь.
Динамізм повсякденного життя вносить корективи в підготовку до нього. На
кожному історичному етапі
вихователям доводиться
розв’язувати також проблеми, що
мають пряме відношення до
сьогодення.
Отже, постала проблема
усунення гострих суперечностей
між досягненням багатовікового
морально-педагогічного досвіду
нашого народу і незадовільним
застосуванням його у вихованні
дітей. фактично прогресивні
традиції й національні звичаї
духовно-морального,
демократичного, гуманного,
господарсько-трудового,
культурно-естетичного характеру
були приречені на забуття.
Аби долати негативні явища,
необхідно внести кардинальні
зміни, у вихованні підростаючих
поколінь. Що робити? Як діяти?
Яким насправді має бути
вихованець? Ці питання постають
нині перед педагогом –
організатором. І всі вони
потребують негайної відповіді
втілення в життя. Провідною
ідеєю нашого навчального
закладу є творчий пошук пед.колективу, спрямований на впровадження
національних традицій, відродження української культури, звичаїв народу,
патріотизму і національної гордості. Тому проблемним питанням нашої школи є
„Виховання гуманності формування особистості учня, національної свідомості і
громадської гідності‖.
Для вирішення мети потрібно поставити перед собою завдання виховати
особистість, яка б:
- віддано любила свій народ, свою Батьківщину;
- з повагою ставилась до символів нашої держави;
- знала і вивчала історію України, традиції, звичаї наших народів;
-добре володіла основами наук;
- удосконалювала свої особистість, закріплювала позитивні якості, творила
добро заради добра і була безкорисливою;
- з любовю і повагою ставилась до батьків;
- оберігала природу, турбувалась про неї, збагачувала її.
Технологія формування національно-патріотичних рис учня передбачає
виділення таких основних компонентів у процесі соціалізації особистості:
1) формування духовного світу особистості учня в умовах розбудови
державності України;
2) врахування основних засад становлення та розвитку особистості,
світогляду, переконань;
3) постійне збагачення пам'яті, розвиток громадянського мислення,
вироблення національно-свідомого ставлення до навчання, самоосвіти;
4) розвиток позитивних емоцій та громадянської гідності;
5) формування творчої особистості як могутнього стимулу духовного життя
громадянина незалежної країни.
Патріотизм передбачає гордість за матеріальні і духовні досягнення свого
народу, своєї Батьківщини, бажання збереження її характерних особливостей, її
культурного надбання та захищати інтереси своєї громади, народу в цілому.
Філософи та політологи визначають патріотизм як суспільний і моральний
принцип, який характеризує ставлення людей до своєї країни та проявляється у
певному способі дій і складному комплексі суспільних почуттів, що узагальнено
називається любов'ю до своєї батьківщини. Це одне з найглибших почуттів, яке
закріплювалося століттями та тисячоліттями розвитку відокремлених етносів. Це
соціально-політичне явище, якому притаманні природні витоки, власна
внутрішня структура, що в процесі суспільного розвитку наповнювалася різним
соціальним, національним і класовим змістом.
Соціальні психологи визначають патріотизм як певне моральне ставлення й
оцінку особистістю елементів вітчизни. У конкретно-історичному розгляді,
з'явившись внаслідок розвитку людського суспільства, соціально-моральне, у
своїй основі, патріотичне почуття набувається особистістю не лише через
біологічну спадковість, а неодмінно під впливом соціального середовища,
виховання (соціалізації) у широкому розумінні слова.
Громадянськість — усвідомлення кожним громадянином своїх прав і
обов’язків щодо держави, суспільства; почуття відповідальності за їхнє
становище. Громадянськість є важливою рисою морального обличчя людини.
Формування почуття громадянськості учнів — важливе завдання навчальних
закладів
Проблема громадянського виховання розробляється на державному рівні.
Так, державні документи, зокрема Конституція України, Закон України ―Про
громадянство України‖ визначають права і обов'язки громадян України.
―Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті‖ одним із
пріоритетів розвитку освіти називає національне і громадянське виховання, яке
має здійснюватися упродовж усього процесу навчання дітей та молоді. За
означеним державним документом, в основу цих важливих напрямів виховання
мають бути покладені принципи гуманізму, демократизму, єдності сім'ї і школи,
наступності та спадкоємності поколінь. У ―Концепції громадянського виховання
особистості в умовах розвитку української державності‖ зазначається, що
«громадянське виховання – це процес формування громадянськості як
інтегрованої якості особистості, що надає людині можливість відчувати себе
морально, соціально, політико, юридично дієздатною та захищеною». Таким
чином, громадянське виховання – це всеохоплююча категорія, що поєднує всі
грані педагогічного процесу. Важливе місце у ньому посідає освітня складова, у
вигляді громадянської освіти, яка доповнюється й розширюється вихованням у
дусі громадянськості, що передбачає розвиток в особистості здатності
усвідомлювати провідні моральні
цінності.
Всі елементи освітньої системи
мають важливе значення у формуванні
національної свідомості, патріотизму та
громадянськості, проте особлива роль
відводиться школі у здійсненні
національного виховання, оскільки
найвідповідальніший етап формування
особистості припадає на шкільні роки.
При цьому варто згадати про вікові
особливості школярів. Вченими
доведено, що вже у 6-7 років дитина
отримує перші відомості про етнічну
приналежність, а у 8-9 років – уже чітко
ідентифікує себе зі своєю етнічною
групою на основі національності батьків,
місця проживання, рідної мови, культури
тощо. Приблизно в цей час пробуджуються
національні почуття, а в
10-11 років національна самосвідомість формується вже
в повному
обсязі.
Зрозуміло, що ці періоди життя діти проводять у шкільних закладах освіти,
від змісту навчання та виховання яких залежить формування таких національних
рис, як патріотизм, громадянськість, національна свідомість.
Зародження і розвиток цих почуттів у школярів визначає майбутнє всієї
української нації та Української держави. Школярі отримують відомості про
оточуючий світ через систему знань, тобто актуальним є питання про зміст
навчальних дисциплін. Особливу роль у вихованні національно зорієнтованої
молоді відіграють дисципліни гуманітарного циклу. М.Стельмахович зазначає:
«Звичайно, немає окремо, скажімо, національної хімії, фізики, математики,
біології чи кібернетики. Зате національними є ті науки, що стосуються етносу,
природи, екології, мови, фольклору, історії, держави, матеріальної і духовної
культури, географії, виховання, громадського устрою, побуту, літератури,
філології, релігії, права, війська, міжнародних відносин, ментальності (склад
розуму, самобутнього способу мислення та світосприймання)» [3, с. 10].5
Для формування національної свідомості, патріотизму та громадянськості
засобами фізики я керуюсь листом Міністерства освіти і науки України від
25.07.14 №1/9-376 ―Методичні рекомендації з питань організації виховної
роботи у навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році‖ де вказано, що
2014-2015 навчальний рік припадає на період боротьби України з російською
агресією, тимчасову окупацію Автономної Республіки Крим та міста
Севастополя. З огляду на виклики, які постали перед країною, педагогічним
працівникам необхідно внести корективи у практику виховної роботи та захисту
прав дітей шкільного віку.
Потрібно бути готовими до непростих запитань з боку учнів; дітям потрібно
давати правдиві пояснення витоків та перебігу ситуації, розповідати про ті
зусилля держави і громадянського суспільства, що докладаються для відбиття
зовнішньої агресії проти України, відновлення миру та порядку в країні. Взаємна
підтримка педагогів, батьків і школярів є украй важливою. Потрібно
підтримувати учнів, допомагати їм долати стрес та страхи, «перемикати» на
конструктивну діяльність.
Задля консолідації суспільства
необхідно, з одного боку, враховувати
полікультурність українського
суспільства, з іншого - посилити
патріотичний характер навчання та
виховання. Зусилля педагогів мають бути
спрямовані на виховання учнів у дусі
патріотичного обов'язку, готовності до військової
служби та захисту України, повазі до національного
та міжнародного законодавства, засад демократичної,
правової держави. Під час організації навчально-виховного процесу необхідно
дотримуватись приписів наказу Міністерства від 07.09.2000 № 439 «Про
затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в
навчальних закладах України».
Мета українського національного виховання - створення національного
типу особистості, виховного ідеалу - гармонійної і всебічно розвиненої людини українця з багатогранними знаннями, глибокою національною самосвідомістю,
високими інтелектуально-творчими, духовно багатими і естетичними якостями,
патріотичними почуттями та працьовитістю. Цей ідеал базується на засадах
народних чеснот українців і християнської моралі. Пріоритетним напрямом
процесу виховання юного громадянина України є формування і розвиток у
школяра національної самосвідомості, яку можна формувати і розвивати такими
методами як лекція, бесіда, диспут, метод прикладу.
Дбаючи про те, аби виховання молоді мало конкретний, самобутній,
національний характер поєдную навчання та виховання підростаючого
покоління із систематичним використанням найбагатшої спадщини українського
народу, впроваджую національну систему виховання на уроках фізики. Адже
фізика ях навчальний предмет дає великі можливості для формування наукового
світогляду учнів. Успіх у формуванні наукового світогляду, як це відмічає
В.О.Сухомлинський, визначається зовсім не об’ємом відомості, які
зафіксувались у пам’яті учнів. Якщо учні будуть знати основні факти, будуть
володіти основними фізичними поняттями, законами, принципами, теоріями, то
цього досить, щоб створити в свідомості учнів струнку, мотиваційну фізичну
картину світу.
У своєму останньому слові до випускників Павлиської
середньої школи, уже смертельно хворий, В.О.
Сухомлинський так говорив юнакам і дівчатам, що
вступають у життя: «Людській силі духу немає
межі. Немає труднощів і незгод, яких би не могла
здолати людина. Не мовчазно перетерпіти,
перестораждати, але здолати, вийти
переможцем, стати сильніше. Більше всього
бійтеся хвилини, коли труднощі покажуться
вам нездоланними, коли з'явиться думка
відступити, піти по легкому шляху.»
У цих словах весь В.О. Сухомлинський гуманіст, мислитель, педагог.
Ці слова можуть бути епіграфом до
будь-якого уроку, що сприяє
формуванню національної свідомості
та громадянськості
У багатьох своїх творах педагог
радив учителям, батькам брати в
користування усе цінне, створене народною
педагогікою і створювати умови правильного
виховання дітей, які століттями діяли в
українських родинах. В.О. Сухомлинський широко
використовував казки, оповіді, приказки і прислів'я,
пісні, народні традиції і обряди у повсякденній
вчительській роботі, у своїх творах показував їх доцільність у духовному
зростанні учнівської молоді. Так, у праці "Серце віддаю дітям" він надає казці
таку роль: "Діти розуміють ідею лише тоді, коли вона втілена у яскравих
образах. Казка — благородне і нічим не замінне джерело виховання любові до
Вітчизни. Патріотична ідея казки — в глибині її змісту, створені народом казкові
образи, що живуть тисячоліття, доносять до серця і розуму дитини могутній
творчий дух трудового народу, його погляди на життя, ідеали, прагнення. Казка
виховує любов до рідної землі вже тому, що вона — творіння народу". Така ж
висока оцінка у вихованні дітей дається народній пісні, традиціям тощо.
Задачі воєнно-технїчного змісту
як засіб виховання учнів
1) Атомні підводні човни в 1965 р. уперше у світі здійснили навколосвітнє
плавання під водою й за 1,5 місяця жодного разу не піднялися на: поверхню
океану, пройшовши близько 40 000 км. З якою швидкістю вони рухалися?
км
(37 год )
2) Вага прославленого радянського танку Т-34 дорівнює 314000 Н,
довжина частини гусениці, яка дотикається з полотном дороги,—3,5;м, її
ширина - 50 см. Знайти, тиск танка на ґрунт; Порівняти його з тим, який
чинити ви під час ходьби. (8970 Па.)
3) Згідно з воєнними правилами солдат у повному спорядженні повинен
здійснювати тиск на ґрунт, не більший за 6∙104 Па. Яку найбільшу масу
разом зі спорядженням він може мати, якщо площа опори чобота 200 см2 ?
(120кг)
4) Бомбові удари по воєнним і промисловим об'єктам. Берліна вперше
були завдані в серпні 1941 р. літаками-торпедоносцями ДБ-3. Максимальна
швидкіеть літаків цього типу
км
500 год Ефективна частина доби для польоту – ніч 7 годин, відстань від
аеродрому до цілі 1600 км. Можна чи ні було провести операцію протягом
однієї ночі? (Так.)
5) Чому понтони, заповнені пінопластом, практично неможливо затопити?
кг
(Густина пінопласту 60-300 м 3 ; якщо навіть пошкоджено корпус
понтонного моста, то вода в нього не входить й підіймальна сила не
зменшується
6 Кількість теплоти, необхідна для нагрівання бризантної (тротилу,
тетрилу, гексогену тощо) –речовині електродетонатора до температури його
заживання, дорівнює 3∙10-5 Дж. Знайти час проходження струму через
детонатор, опір якого —- 1,2 Ом, якщо сила струму — 0,6А (10-4с).
7) Чому сталеві корпуси кораблів, танків, бронетранспортерів стають
намагніченими? (Намагніченість цих та інших сталевих споруд
пояснюється дією магнітного поля Землі.)
8) Під час грози в електровибуховому колі виникає струм, достатній для
запалювання детонатора. Для його захисту паралельно приєднують
грозозахисники. Скільки грозозахисників потрібно ввімкнути, якщо
детонатор запалюється за сили струму 0,9 А, а сила струму, яка виникає під
час грози, досягає 1,1 А? Опір кожного грозозахисника — 10 Ом, опір
детонатора — 1 Ом. (3.)
9) Чому воїнам-радистам не рекомендується в грозу працювати з
переносною радіостанцією з незаземленою антенною? (Металева антенна під
час грози електризуєтся через вплив, на ній збираються заряди, протилежні
за знаком до тих, які містяться в хмарі. Тому між антенною й хмарою може
виникнути розряд, і якщо антенна не заземлена, радіостанція може-бути
пошкоджена, а для радиста це небезпечно.)
10) Під час Великої Вітчизняної війни колона автомашин іноді йшла від
зони бомбардування, різко збільшуючи швидкість руху або зупиняючись.
Чому такий прийом часто був ефективним? (Набравши певну швидкість за
заходу на бомбардування автоколони, ворожі літаки внаслідок інерції не
можуть відразу її змінити, і бомби падали в передбачуваній зоні бомбардування, а не там, де в дійсності розташувалися в цьому випадку
автомашини.)
11) Ствол модернізованого автомату Калашникова має довжину 41,5
м
см. Швидкість вильоту кулі з його дула — 715 с , її маса — 7,9
г, а калібр – 7,62 мм. Знайти середній тиск порохових
газів у стволі під час пострілу. (108 Па.) .
12) У документальних фільмах періоду
Великої Вітчизняної війни можна бачити,
як літаки заходять на бомбардування в
піке. З якою метою виконували цей
елемент пілотажу? (Підвищувалася
точність влучання, оскільки бомба падала майже вертикально.)
13) У рекордно короткий строк (40 діб) був спроектований у дні Великої ,
Вітчизняної війни й побудований перший реактивний винищувач. 15
травня 1942 р. цей літак здійснив перший політ. Сила тяги його двигуна
км
становила 2∙105 Н, максимальна швидкість — 800 год . Сила тяги сучасних
км
реактивних літаків — 106Н, а швидкість — 300 год . У скільки разів
збільшилася потужність двигунів? (Приблизно в 19 разіві)
14) Цистерни головно баласту підводного човна об'ємом 500 л. заповнені
водою. До них від компресора підводиться стиснуте повітря, яке може
витиснути з них воду через трубу за борт човна за 2,5 хвилини. Яка
потужність компресора, якщо на глибині 100 м вода з цистерн повністю
виштовхується за борт? (39,5 кВт)
15) Навіщо вогненебезпечні об'єкти, наприклад порохові склади, іноді
закривають металевою сіткою, яка заземлена? (Така сітка захищає об'єкти
від електричних розрядів під час грози.)
16) Академік Йоффе під час Великої Вітчизняної війни сконструював
спеціальні солдатські казанки, дно яких було виготовлене з термоелементів.
Вода заливалась у казанок, який нагрівався на вогні, і за рахунок різниці
температур термоелементи виробляли електроенергію, яка
використовувалася для роботи ранцій у партизанських загонах. Яку
різницю температур треба було створювати, щоб батарея з 50
залізоконстантових елементів давала напругу 12 В ? (Приблизне 460 °С.)
17) Пошукач мін являє собою генераюр незагасаючих електричних
коливань звукової частоти, котушка якого виготовлена у вигляді дротового
кільця. За переміщення кільця поблизу поверхні землі і наближення до міни
в телефоні високий тон звуку змінюється низьким. Поясніть принцип дії
шукача мін. (Коли кільце наближується до міни, індуктивність контуру
збільшуватися внаслідок впливу феромагнітного корпусу міни ; завдяки
цьому збільшуватися період коливань контуру,що знижує тон звуку)
18) Може чи ні снаряд, вилітаючи з гармати, випередити звук вистрелу?
(Може, оскільки його швидкість не обмежена швидкістю поширення
звуку в повітрі й може бути більшою від неї.)
19) Яке призначення інфрачервоних пристроїв нічного водіння военних
машин? (Вони дозволяють уночі добре бачити полотно дороги.)
20) Чому радіозв'язок із ракетою, яка летить на висоті понад 100 км, може
здійснюватися тільки на коротких та ультракоротких хвилях? (більш довгі
хвилі відбиваються від верхніх іонізованих шарів атмосфери й
повертаються назад, ультракороткі хвилі проходять через них.)
21) Яке призначення пристроїв радіаційної розвідки ? (Вони визначають
наявність радіоактивних випромінювань і ступень зараженості місцевості.)
22) Підкаліберний снаряд, який складається з корпусу, серцевини з
твердого сплаву й балістичного наконечника з алюмінію, не має вибухового
механізму й вибухової речовини. Яким чином він пробиває броню танка? (
Унаслідок великої швидкості, тобто за рахунок своєї кінетичної єнергії;
за удару об броню танка наконечник розбивається, а серцевина ,
рухаючись за інерцією, пробиває броню.)
23) Артилерійська гармата – «поршнева» теплова машина. Потужність
203 міліметрової гармати
дорівнює 5∙106 кВт і
приблизно порівнюється з
потужністю електростанції (4,1∙106
кВт). Як можна це пояснити?
(Потужність гармати характеризується
тільки під час пострілу, тоді як
потужність електростанції є неперевною
характеристикою.)
24) Навіщо ствол автоматичної зброї, наприклад крупнокаліберного
кулемета, роблять ребристою? (Щоб збільшити його зовнішню поверхню;
при цьому збільшується теплопередача від нагрітого ствола
навколишньому повітрю.)
25) Куля шрапнелі 76-міліметрової гармати має форму кульки об'ємом 1,15
см3. виготовлятися такі кулі зі свинцю з додаванням сурми для того, щоб
вони були більш твердими. Знайти масу всіх куль шрапнелі, якщо їх 250
г
штук, а густина сплаву -9,5 см 3 . (2,731 кг.)
Автор
arianneo
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
52
Размер файла
623 Кб
Теги
виховання
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа