close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

укр яз

код для вставки
Фразеологічні одиниці української мови
Словосполучення бувають вільні і стійкі. У вільному словосполученні слово не втрачає власного
значення при утворенні нового словосполучення. Наприклад: жвавий хлопець, жваве зайченя,
жвава розмова, жваво говорить.
Стійкі словосполучення поділяються на термінологічні та фразеологічні.
1. Термінологічні стійкі словосполучення - це назви певних понять - науки, техніки, мистецтва;
торрічеллієва пустота (вакуум); дзвінкі приголосні; іменний складений присудок; романський
стиль.
2. Стійкі словосполучення, що складаються з двох і більше слів, існують у мові у готовому вигляді,
називаються фразеологізмами. За цими виразами закріплені уже певні значення, які зовсім не
дорівнюють значенню слів, що до них входять.
Фразеологізмам, на відміну від слів і вільних словосполучень, властиві такі ознаки: 1) семантична
неподільність; 2) відтворюваність у готовому вигляді; 3) наявність емоційно-експресивного
забарвлення; 4) за складом - це сполучення двох і більше слів, що можуть мати переносне
значення; 5) стійкість граматичних категорій і усталеність порядку слів; 6) спільність синтаксичної
функції для всіх його компонентів.
Розрізняють три типи фразеологізмів: 1) фразеологічне зрощення (або ідіоми) - найстійкіші,
семантично неподільні сполучення слів, загальне значення яких не випливає із значення їхніх
компонентів. Наприклад: пекти раків - червоніти; гарбуза дати - відмовити; 2) фразеологічні
єдності - семантично неподільні фразеологізми, цілісне значення яких умотивоване значенням
компонентів. Наприклад: біла ворона, прикусити язика, дихати на ладан; 3) фразеологічні
сполучення - це фразеологізми, до складу яких входять слова, з яких одне є вільним, а друге - з так
званим зв'язаним значенням, причому цілісне значення фразеологізму випливає із компонентів.
Наприклад: брати участь; насупити брова; покласти край.
Окрему групу становлять фразеологічні вирази - це стійкі за своїм складом і значенням одиниці,
які складаються зі слів з вільним лексичним значенням і відтворюються в мові. Це приказки,
прислів'я та крилаті вислови. Наприклад: 1. Як дбаєш, так і маєш. 2. Серце - не камінь. 3. Інші часи інші пісні (Н. Буало).
Розділ мовознавчої науки, який вивчає фразеологізми, тобто лексичні неподільні сполучення слів,
називається фразеологією (від грецьк. phrases - вислів, logos - поняття, вчення).
2. Класифікація частин мови
В українській мові виокремлюються одинадцять частин мови; 6 самостійних, 3 — службових та
2 — окремих:

самостійні (повнозначні), оскільки слова з цих частин мови можуть виконувати
синтаксичні ролі членів речення (підмет, присудок, додаток, означення та обставини)

іменник — хто? що? Змінювана за відмінками.

прикметник — який? яка? чий? Змінювана за відмінками.

числівник — скільки? котрий? Змінювана за відмінками.

займенник — хто? що? який? чий? котрий? скільки? Змінювана за відмінками.

дієслово, дієприкметник, дієприслівник — що робити? що зробити? Змінювана за
особами.


прислівник — де? коли? чому? як? Незмінювана.
службові (допоміжні) слова не виконують синтаксичних ролей у реченні, до них не можна
поставити питань, є незмінюваними


сполучник

прийменник

частка;
окремі

вигук

модальник
П'ять частин мови об'єднують змінювані слова (ті, що відмінюються і дієвідмінюються) — це
іменник, прикметник, числівник, займенник і дієслово. Усі інші частини мови є
класами незмінюваних слів.
Частини мови, слова яких відмінюються, називаються іменними. Це — іменник, прикметник,
числівник і займенник.
ТРАДИЦІЙНИЙ ПІДХІД
Розглянемо традиційний підхід, який дається в працях Б. В.
Ємельянова в розумінні класифікації та відбору об'єктів для
екскурсійного обслуговування.
Для оцінки об'єктів, які включаються в екскурсію, рекомендується
використовувати наступні показники: пізнавальну цінність,
популярність, незвичайність або екзотичність об'єкта, виразність
об'єкта, збереження і місце розташування об'єкта, його
функціональне та якісне (в якій якості показується) значення в
екскурсіях.
Отже, об'єкт може класифікуватися за його якісному значенням.
Ось ця класифікація:
1. пам'ятні місця, пов'язані з історичними подіями в житті нашого
народу, розвитком суспільства і держави (наприклад, Площа 1905
року, Вознесенська Гірка, привокзальна площа в місті
Єкатеринбурзі);
2. будівлі та споруди, меморіальні пам'ятники, пов'язані з життям і
діяльністю видатних особистостей, твори архітектури і
містобудування, житлові і громадські будівлі, будівлі
промислових підприємств, інженерні споруди (фортеці, мости,
башти), мавзолеї, будівлі культурного призначення та інші
споруди;
3. природні об'єкти - ліси, гаї, парки, річки, озера, ставки,
заповідники, заказники, окремі дерева, реліктові рослини
(наприклад, на території міста Єкатеринбурга і Свердловської
області знаходяться наступні подібні об'єкти: парк «Оленячі
струмки», заказник у Артинськ районі, Ботанічний Сад, скелі
Гронського, скелі - сланці «Чортове городище», вікові модрини і
т.п.);
4. експозиції державних і народних музеїв, картинних галерей,
постійних і тимчасових виставок, наприклад, виставки у
бібліотеці ім. Бєлінського, пересувні виставки музеїв інших міст в
місті Єкатеринбурзі і т.д.;
5. пам'ятники археології - городища, древні стоянки, поселення,
кургани з похованнями, земляні вали, дороги, гірські вироблення,
загони, святилища, канали та ін (наприклад, в селищі Палкино - Ж
/ Д район Єкатеринбурга-привабливим об'єктом є виявлені
археологами городища, в парку «Оленячі струмки» знаходиться
стоянка первісної людини);
6. пам'ятники мистецтва - твори образотворчого, декоративноприкладного мистецтва, скульптура, садово-паркове та ін
мистецтво (наприклад, скульптури на будівлі Адміністрації міста
Єкатеринбурга, площа Праці, продаж - виставка декоративноприкладних виробів у сквері по вул.Леніна між ул.Вайнера і
Хохрякова).
Наступна класифікація об'єктів дана за змістом:
1. одно-планові - це твори живопису, ріка, рослина, тварина,
будинок;
2. багатопланові - це архітектурний ансамбль, ліс, вулиця, поле,
площа міста.
Пропонується класифікувати об'єкти за їх функціональним
призначенням:
1. основні - ці об'єкти служать основою для розкриття підтем;
2. додаткові - показуються під час переїздів (переходів) між
основними об'єктами в ході логічних переходів в оповіданні.
Досить важлива класифікація за ступенем збереженості:
1. повністю збереглися, наприклад,
2. дійшли до наших днів із значними змінами, наприклад, весь
комплекс «плотинка»;
3. частково збереглися, втрачені, наприклад, залізоробний завод
на «Дамбі».
Іноді пропонується класифікувати об'єкти за пізнавальної
цінності і по виразності. Але дана класифікація, швидше за все не
зовсім виправдана, тому що і пізнавальна цінність, і виразність
при показі об'єкта залежать від кваліфікації екскурсовода.
Правильний відбір об'єктів забезпечує зорову основу сприйняття
екскурсійного матеріалу і глибоке розкриття теми. Бажано, щоб
одні і ті ж об'єкти не кочували з екскурсії в екскурсію. По
можливості у кожної екскурсійної теми мають бути свої об'єкти.
Різноманітність об'єктів дає можливість забезпечити правильне
чергування вражень у екскурсантів, дозволяє зберегти елемент
новизни при вивченні різних тем.
Якщо неможливо виключити той чи інший об'єкт з екскурсії
передбачуваного маршруту через його унікальності (наприклад,
будівля Адміністрації міста, Вознесенську гірку в місті
Єкатеринбурзі), які показуються в ряді екскурсій (оглядової,
історичної, мистецтвознавчої і т.д.), то такий об'єкт повинен бути
розкритий особливо. При його показі повинні бути виявлені ті
характерні риси, які не знайшли відображення в екскурсіях на
іншу тематику. При показі таких об'єктів в оповіданні повинен
бути використаний інший матеріал. Тому інтерес екскурсантів при
їх повторному огляді, як правило, не знижується.
У практиці підготовки екскурсій вироблена певна методика
оцінки екскурсійних об'єктів. Застосування цієї методики
особливо важливо в тих випадках, коли творці нової екскурсії,
зустрічаючись на маршруті з декількома об'єктами, схожими за
змістом, можуть вибрати ті з них, які найбільш цікаві для даної
теми. Для оцінки об'єктів, які включаються в екскурсію,
рекомендується використовувати наступні критерії:
1. зв'язок об'єкта з конкретним історичним подією, з певною
епохою, життям і творчістю певного діяча науки і культури,
художні достоїнства пам'ятника, можливість їх використання з
метою естетичного показу;
2. популярність об'єкта, його популярність серед населення,
наприклад, Храм-на-Крові в місті Єкатеринбурзі;
3. незвичайність, екзотичність об'єкта, його особливість,
неповторність пам'ятки історії та культури, будівлі, споруди.
Екзотичність може бути природного характеру (Наприклад,
заказник у Артинськ районі є єдиним такого роду в Росії).
Незвичайність об'єкта може бути пов'язана з якимось історичною
подією, що сталася в цьому будинку, на місці встановлення даного
пам'ятника (пам'ятник В. І. Леніну на Площі 1905 року, споруда
Храму-на-крові), легендою чи історичною подією (споруда греблі
для залізоробного заводу).
Важливо оцінити виразність об'єкта, його взаємодія з фоном,
навколишнім середовищем - будівлями, спорудами, природою. Тут
важливо для огляду підібрати правильне розташування групи,
потрібний час доби, врахувати вплив природних умов та пір року.
Завдяки відсутності заздалегідь заданої визначеності одиниць
візуальне повідомлення несе більше число інформаційних
прочитань. Відомо, що на візуальному рівні існують попередні
норми, що визначають форму необхідного повідомлення.
Вивчивши приклади А. Маслоу, можна те ж саме зробити і в
екскурсійному процесі. А. Маслоу дивиться на проблему ще
ширше, коли говорить, що брак краси може бути патогенним
фактором. "Щоб довести це положення, я зробив ряд
експериментів, пов'язаних з красивим і потворним. Так,
наприклад, я пред'являв випробуваним фотографії звичайних
людей, знятих в непривабливій обстановці, і випробувані схильні
були описувати цих людей як психотики, параноїків або
злочинців. Це говорить за те, що в потворному оточенні обличчя
людей і, ймовірно, самі люди будуть здаватися нам поганими,
потворними, непривабливими.
Місцезнаходження об'єкта грає важливу роль в процесі відбору
його для показу. При відборі об'єктів повинні враховуватися
відстані від пам'ятника до пам'ятника, зручність під'їзду до
об'єкта, придатність дороги для автотранспорту, можливість
підвозу до об'єкта екскурсантів, природна обстановка,
навколишнє даний об'єкт, наявність місця, придатного для
розташування групи з метою спостереження.
Тимчасове обмеження показу об'єкта може відбуватися тоді, коли
відвідування й огляд об'єкта неможливі через погану видимості
або сезонності.
Екскурсія не повинна бути перевантажена великою кількістю
відвідуваних об'єктів, тому що це збільшує її тривалість і
викликає стомлюваність екскурсантів, а увага й інтерес при цьому
слабшають. Оптимальна тривалість міської екскурсії становить 2 4 години, при цьому екскурсанти сприймають не більше 15 - 20
екскурсійних об'єктів.
В екскурсію можуть входити об'єкти як однієї групи, так і
декількох груп (пам'ятні місця, історичні пам'ятники, житлові
будинки, природні об'єкти). Набір об'єктів залежить від теми
екскурсії, її змісту, складу екскурсійної групи. Неправильно, коли
вся оглядова екскурсія побудована на показі пам'ятників
скульптури і монументів. Слід уникати побудови одноманітності
зорового ряду. Зорові враження екскурсантів будуть неповними,
якщо в маршрут поряд з пам'ятниками і монументами не буде
введений показ окремих будівель і вулиць, об'єктів природи.
У ході підготовки екскурсії слід увагу вивчати показу об'єктів на
місці, в їх природній обстановці. Необхідні вихідні дані дає
вивчення об'єктів за джерелами - книгами, альбомами,
фотографіями. Зустріч з екскурсійним об'єктом безпосередньо на
місці його розташування, вивчення різних його сторін дозволяють
екскурсоводу в майбутньому, при його роботі з групою, вільно
орієнтуватися у пам'ятника, кваліфіковано вести його показ.
Відбір об'єктів закінчується складанням картки (паспорта об'єкта)
на кожний з них. Дані картки (паспорти) використовуються як для
конкретно розробляється, так і для майбутніх екскурсій.
У паспорт об'єктів вносять такі дані:
1. найменування об'єкта (первинне і сучасне), а також назва, під
яким об'єкт відомий у населення.
2. історична подія з яким пов'язаний об'єкт, дата події;
3. місцезнаходження об'єкта, його поштову адресу, на чиїй
території об'єкт розташований (місто, селище, промислове
підприємство, музей);
4. опис об'єкта (під'їзд до нього, його автор, дата споруди, з яких
матеріалів виготовлено, текст меморіального напису);
5. джерела відомостей про пам'ятник (література, архівні дані,
усні перекази);
6. збереження пам'ятника;
7. на кого покладено охорону об'єкта;
8. в яких екскурсіях об'єкт використовується;
9. дата складання картки та особисті дані її упорядника.
У картки на архітектурні, природні, археологічні об'єкти можуть
бути включені інші відомості. Наприклад, у картку на пам'ятник
архітектури (будівля) включаються відомості про наявність
скульптури, кахлів, стінопису, в декоративному оздобленні
пам'ятника (зовні, всередині), у геологічних пам'яток слід
відзначити епоху, в яку формувався даний об'єкт, у об'єктів
тваринного і рослинного походження - клас, вид, екологічне
взаємодію.
Наявність паспортів об'єктів в екскурсійному бюро прискорює
підготовку нових екскурсійних тем.
НЕТРАДИЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ПРОБЛЕМИ
КЛАСИФІКАЦІЇ
Наступна класифікація екскурсійних об'єктів не традиційна, але
не менш істотна. Вона грунтується в першу чергу на даних
соціології і коммунікавістікі. «... Просування до речей є грунтовна
робота, перш за все покликана усунути забобони, що закриває від
погляду речі» [2]. Проаналізувавши сказане М. Гайдеггером,
приходимо до висновку, що будь-якого бачення об'єктів не може
бути істинно самостійним. Ми ніколи не бачимо, тому що воно є.
Ми бачимо зором, сформованим відповідною культурою і нашими
повсякденними потребами.
Вдала екскурсія завжди трансцендентна. Вона дає вихід за межі
наявного, індивідуального буття суб'єкта.
Художній твір, а екскурсія - це свого роду художній твір,
характеризує процес відсторонення, створення нового погляду
навіть на старий і відомий об'єкт.
Гармонія і цілісність зовнішнього світу не суть породження
органів чуття. До почуттям приєднується мозок, накопичений в
мозку минулий досвід, розум, здатний витягувати інваріанти,
синтезувати фрагменти чуттєвих вражень. Ми бачимо не тільки
те, що на нас діє, але і те, про що ми думаємо. «Світогляд, тобто
теоретичний погляд на світ, невіддільне від світосприйняття як
форми бачення світу. Погляди людей, що прийняли форму
світогляду, переживаються носіями цих поглядів не як атрибути
внутрішньої реальності мислення, а як світ, що існує поза і
незалежно від свідомості, як "об'єктивний" світ »[3].
Якщо все давно вже знайоме, якщо ми бачимо і чуємо про все це не
один раз, то ми маємо сформувалися погляди, вони давно
вкоренилися. Екскурсоводу, який працює з місцевим населенням,
не завжди вдається зламати ці вже сформовані схеми, для того,
щоб привнести в них щось нове, незвідане. Екскурсовод, що
працює з в'їзною групами, відчуває труднощі зовсім іншого
порядку.
Тому пропоную класифікацію та екскурсій та об'єктів, в яких слід
відобразити, для якого типу екскурсантів ці об'єкти були
призначені:
1. для місцевого населення, які під час екскурсії потрапляють в
певну інформаційну середу. Про всі або про майже всіх об'єктах
екскурсанти вже щось знають, при цьому вони впевнені, що ці
знання є непохитно правильними.
Різкі зміни в сприйнятті екскурсантів представлених об'єктів
практично неможливі. Екскурсантом важливо розкрити інші, для
них маловідомі, з першого погляду невидимі сторони в пізнанні
об'єктів, в їх символіці. Важливо здивувати, вразити, включити
екскурсантів в гру. Гра тут повинна стати ще одним важливим
екскурсійним об'єктом. Про неї важливо говорити її важливо
розкривати у всій її значущості.
2. для в'їзних груп, які під час екскурсії потрапляють в
невизначену інформаційне середовище. Невизначена
інформаційне середовище передбачає наступні параметри: а)
відсутність інформації про деякі об'єкти (неповнота інформації
або відсутність знання про даних об'єктах взагалі), б) наявність
неправильної інформації про деякі об'єкти.
У даному випадку можливі різкі зміни у екскурсантів про
представлених об'єктах. Цікаві не тільки самі об'єкти, а й зростає
роль комунікатора, тобто екскурсовода у формуванні сприйняття
екскурсійних об'єктів.
Хоча, екскурсія, як вид комунікації, протікає в основному в рамках
двох основних каналах людського сприйняття: вербального і
візуального, наступна класифікація повинна включати не тільки
зоровий ряд, але й повинна містити такі, на перший погляд дивні
об'єкти екскурсії, як запахи (наприклад, близько кондитерських
фабрик, хлібозаводів, аромат села, соснового бору і т.д.); звукові
відчуття (гул заводської труби, шум двигуна мотора, бій курантів,
музичний твір). Згадаймо фразу Е. Тоффлера, що уява буде
настільки ж важливим фактором, як і інформація взагалі. Тому,
екскурсовод повинен зробити все від нього залежне, щоб
порушити уяву екскурсантів. Тому об'єкти слід розділити на:
1. зорово-дотиковий ряд - візуальний знак повинен володіти
наступними типами характеристик: а) оптичними (видимими), б)
онтологічними (передбачуваними), в) умовними. Під останніми У.
Еко розуміє іконографічні коди того часу. Підписи під об'єктами,
коментарі екскурсовода зроблені на природній мові, дозволяють
зупинити багатозначність, задати вірний рівень сприйняття. "На
практиці ми все одно спочатку читаємо зображення, а не текст,
його сформував: роль тексту, в кінцевому рахунку, зводиться до
того, щоб змусити нас вибрати одне з можливих означає".
2. звуковий ряд;
3. об'єкти, що діють на нюхові відчуття.
Дана класифікація допоможе відібрати саме ті об'єкти, які будуть
більш яскраво збуджувати уяву, діючи на всі органи чуття.
«Сприйняття - це не тільки прийом, а й видача інформації ... Об'єкт
пізнання не створюється суб'єктом, хоча вичленяються і
концептуализируются самим суб'єктом» [4]. Екскурсовод відбирає
об'єкти, виходячи зі свого бачення, яке може не збігатися з
баченням екскурсантів. У даному випадку рекомендується
моторний ряд соціологічних досліджень з питання сприйняття
екскурсантами даних об'єктів, в тому числі і звичайних опитувань.
Класифікація об'єктів повинна бути проведена за принципом їх
значимості для різних екскурсійних груп та індивідів.
Система частин мови в українській мові
Частини мови — це основні лексико-граматичні розряди (категорії, класи, групи)
слів. Лексико-граматичнимиці розряди слів називаються тому, що слова кожної окремої
частини мови характеризуються такими специфічними лексичними і граматичними
ознаками, яких не мають або які неповно своєрідно виявляються в словах будь-якої іншої
частини ви. Наприклад, тільки числівники мають лексичне значення кількості, тільки вони
точно вказують на кількість (п'ятьі девяносто)192.
і мають такі граматичні (морфологічні) форми,
яКі
повністю або суттєво відрізняються від
граматичних форм інших слів. Тільки за допомогою частки би (б) можна утворити умовний
спосіб дієслів {аналізував би).
Система частин мови складається: а) з шести самостійних,або повнозначних,частин
мови: іменників, прикметників, числівників, займенників, дієслів (у тому числі дієприкметників, дієприслівників, безособових форм на -но, -то), прислівників; б) із
трьох службових,або неповнозначних,частин мови: прийменників, сполучників, часток;
в) з вигуків, що утворюють окрему частину мови. Отже, частин мови в українській мові
десять.
Спільним для самостійних частин мови є те, що тільки* вони мають лексичне і граматичні
(див. § 101—103) значення, тільки вони когось або щось називають.
Іменники— це назви осіб, тварин, предметів: секретар, береза, Сибір, дощ, знання,
ад'ютант, кенгуру.
Прикметники— назви ознак, властивостей предметів, явищ, назви приналежності
предмета особі: кислий, блідо-рожевий, морквяний, Софіїн.
Числівники— назви кількостей (самих по собі), кількостей предметів, їх порядку при
лічбі: Двадцять ділиться на десять, на п'ять ,на чотири, на дваі на один;дев'ятсот(років), двохтисячний (рік).
Займенники— слова, що не називають, а тільки вказують на предмети, ознаки або на
кількість: ви, хто, цей, такий, стільки, скільки.
;/Дієслова— назви дій або станів особи, предметів: зшивати, констатувати, дрімати.
Примітка.До дієслова як частини мови також належать: а) дієприкметники — назви
динамічних, змінюваних ознак предметів: стихаючий (вітер), виконуване (доручення); б)
дієприслівники — вказують на додаткову дію стосовно дії, яка виражена дієсловом: Раділи
люди встаючи(Шевч.); в) безособові форми на -но, -то: Кожній людині відкритов нас
дорогу — твори, дерзай (Бойч.).
І Прислівники— назви ознак дій, станів, інших ознак: / кує
зозуля (як?) тонко (де?) вдалині (Сос); дуже (хоробрий).
Спільним для службових частин мови є те, що вони мають лише граматичне значення,
служать для вираження різних відношень (просторових, часових, єднальних, протиставних
тощо) між повнозначними словами або реченнями.
Прийменники— слова, які виражають відношення іменників, займенників до інших слів у
словосполученні і реченні: взяти заруку, стежка черезгори, зроблений у цеху.
Сполучники— слова, які служать для поєднання слів і речень: земля інебо; Життя не має
ціни, аволя дорожча за
k
життя (Нар. тв.)_. Частки— це слова, які надають реченням
певних своєрідних та емоційних відтінків: Працюй же! (пор.: Працюй!),
Вигуки— розряд слів, які, виражають почуття людини, не називаючи їх: Ах! Ой! Ура! Тсс!
Завдання. Встановіть приналежність слів до частин мови у поданому тексті, мотивуючи свій
висновок лексико-граматичними чи тільки граматичними ознаками кожного слова.
Мова є однією з важливих ознак загальної культури. Недарма народна творчість говорить,
що людина пізнається за її мовою. Тому кожна культурна людина, висловлюючи думку,
завжди прагне всі слова ставити на своєму місці, не порушувати закономірностей
граматичної будови, правильно вимовляти слова (М. Жовтобрюх).
3. значення морфологічні ознаки синтаксичні функції іменника
Іме́нник — самостійна частина мови, що має значення предметності, вираженої у
формах роду, числа і відмінка, відповідає на питання хто? або що?. В українській мові, яка
належить до флективних синтетичних мов, іменник є змінною частиною мови, загалом, в інших
мовах іменник може не змінюватися.
Лексико-граматичні розряди іменника
Граматичні категорії іменника
Рід
Чолові
чий
Число
Відмінок
Жіно Серед Спіль одни множ Назив Родо Даваль Знахід Оруд Місце Клич
чий
ній
ний
на
ина
ний
вий
ний
ний
ний
вий
ний
Іменники-назви істот і неістот
Іменники, що відповідають на запитання хто?, об'єднуються у семантичну групу назв істот.
До назв істот належать
іменники, що
Приклади:
називають:
людей
хлопець, донька, дитя, мандрівник, інженер, професор,
балерина
тварин, птахів, комах
ведмідь, корова, чапля,індик, синиця, бджола, комар
міфологічних істот
демон, лісовик, відьма, русалка
Решта іменників відповідає на запитання що? і складає групу назв неістот.
До назв неістот також
належать іменники, що
називають:
Приклади:
сукупності осіб
група, натовп, загін, юрба, зграя, табун, рій
назви організмів
бацила, мікроб, вірус
Граматичне поняття істоти/неістоти не збігається з поняттям живого/неживого в природі.
Назви істот і неістот розмежовуються за допомогою запитань:

для істот-хто? кого?

для неістот-що? чого?
Морфологічні
Приклади:
характеристики:
у назвах істот-осіб
чоловічого роду
збігаються форми
родовий відмінок — друга, друзів
знахідного та родового
знахідний відмінок-друга, друзів
відмінків однини і
множини
у назвах неістот
збігаються форми
книги (стоять)-(бачу) книги
називного і знахідного
столи (стоять)-(перенесуть) столи
відмінків множини
Іменники власні і загальні назви
Загальний іменник — це назва, що є спільною для ряду
однотипних істот, предметів, явищ, понять. Наприклад: хлопець, газета, критика, простір,
час, добро, пароплав, обід.
Власний іменник — це індивідуальна назва одного з ряду однотипних предметів чи одного
існуючого.
Це прізвища, імена, по батькові людей, клички тварин, географічні та астрономічні назви,
назви державних посад, установ, свят, книг, журналів тощо. Іменники, які євласними
назвами характеризуються тим, що пишуться з великої літери, мають або
тільки однину (Дунай, Львів), або тільки множину (Карпати, Черкаси).
Власні і загальні назви різняться граматично і орфографічно. Власні назви мають одну форму
числа і пишуться з великої літери: Суми, Орел, Земля, Урал. Іменники, що відповідають на
питання хто?, об’єднуються в семантичну групу назв істот. Сюди належать: назви людей
(хлопець, дядько, бабуся, дочка, дитя, мандрівник, інженер, професор, балерина, Микола,
Олеся); назви тварин, птахів (ведмідь, лось, козуля, корова, вівця, Рябко, Мурчик, журавель,
чапля, півень, індик, качка, синиця, снігур); назви міфологічних істот (лісовик, змій, відьма,
русалка); назви померлих (мрець, покійник, небіжчик); назви карт, шахових фігур (валет, пішак)
та ін.
Решта іменників відповідає на питання що? і становить групу назв неістот: земля, острів,
будинок, думка, мрія, питання. До цієї групи належать також іменники, що позначають
сукупності людей, тварин тощо: юрба, натовп, загін, армія; зграя, табун, рій.
Поділ іменників на ці дві групи має формальне вираження. В іменників – назв істот форми
знахідного відмінка однини і множини чоловічого роду збігаються з формами родового
відмінка, а неістот – із формами називного відмінка: бачу (кого?) брата, братів; шукаю (кого?)
помічника, помічників; знаю (кого?) сусіда, сусідів; але бачу (що?) автомобіль, автомобілі;
шукаю (що?) рукопис, рукописи; знаю (що?) вірш, вірші. Для іменників жіночого і середнього
роду така диференціація характерна тільки у формі знахідного відмінка множини: бачу (кого?)
сестер, каченят, але бачу (що?) картини, вікна.
Серед іменників виділяють назви загальні і власні. Узагальнене найменування ряду
однорідних, однотипних предметів, істот, явищ є назвою загальною (корабель, підлога,
письменник, сусідка, сніг, ожеледиця). Власні назви – це найменування одиничних предметів,
істот чи явищ, виділених із однотипного ряду, або найменування чогось (чи когось), що (чи хто)
є єдиним, неповторним. Наприклад: Олена, Іван, Суми, Україна, Стожари, Європа, «Всесвіт»
(журнал) тощо. Власні назви завжди пишуться з великої літери.
Іменники поділяються й на інші семантико-граматичні групи, що залежить від особливостей їх
лексичного значення. В основі такого поділу, як правило, лежить протиставлення за якоюсь
ознакою (назви конкретні – абстрактні, одиничні – збірні, предметні – речовинні та ін.).
Іменники – назви предметів, явищ навколишньої дійсності, що пізнаються органами чуття
людини, називаються конкретними: сніг, книга, гребінь, квітка, Сиваш.
Абстрактні іменники не мають конкретного лексичного значення, а називають поняття, явища,
властивості, які не можна сприйняти органами чуття: читання, простота, сум, виховання.
Характерною ознакою абстрактних іменників є суфікси -ість, -ств(о), -зтв(о), -цтв(о), -анн(я), изм, -ізм, -їзм: прикрість, убозтво, навчання, класицизм, героїзм. Абстрактні іменники
вживаються переважно у формі однини.
Збірні іменники є назвами сукупності однакових чи подібних предметів, що сприймаються як
єдине ціле: братство, козацтво, гарбузиння, гайвороння, зілля, бадилля. Збірні іменники не
мають форми множини.
Іменники зі значенням речовинності називають однорідну речовину: тісто, молоко, залізо,
кисень, папір, камінь, цемент. Речовинні іменники можуть мати форму тільки однини (азот,
горох, бузина, срібло) чи множини (дріжджі, гроші).
Іменники зі значенням конкретності або абстрактності
Слова, що позначають назви, співвідносні з конкретними речами, властивостями, діями,
називаються конкретними. Це назви, які позначають реалії, що можна пізнатиорганами чуття.
Слова, які позначають назви процесів, ознак, властивостей, що не належать до якихось
конкретних предметів і мисляться поза зв'язком з ними,
називаютьсяабстрактними (від лат. abstraction — відтягнення, відвернення). Це іменники, які
називають поняття, що не мають реального втілення (хоч виникнення та існування їх
неможливе без такої реальності), тобто вказують
на стан (сон, тиша), почуття (кохання, ненависть), процес (хід, біг), якість (чорнота, ясність),
риси характеру (доброта,злоба, вихованість), різні вияви інтелектуального рівня людини
(знання, розум), відносини між особами, народами (дружба, мир), поняття етикету (вітання),
є науковимита виробничими термінами.
З поміж абстрактних іменників виділяються :
Абстрактні іменники
Приклади
непохідні
воля, сила, мрія, ідея
похідні
дружба, висота, багатство
З книжними суфіксами
Приклади
-ість
якість, щедрість, духовність
-ств(о)
суспільство, студентство
-цтв(о)
мистецтво, керівництво
-зтв(о)
боягузтво, убозтво
-от(а)
спільнота, гризота
-нн(я)
вміння, навчання
-тт(я)
почуття, сприйняття
-изм
ліризм, класицизм
-ізм, -їзм
героїзм, реалізм
-ощ(і)
пустощі, прикрощі
Іменники зі значенням збірності
Іменники, які позначають сукупність однакових або подібних предметів, що сприймаються як
ціле, називаються збірними. Найчастіше таку сукупність створюють назви істот, рослин, та
ін.: молодь, дітвора, деканат, березняк, листя, коріння. Вони не мають форми множини,
через те, що виражають об'єднання багатьох предметів, які не підлягають лічбі. Проте в них
є рід і словозміна. Їх легко розрізняти за суфіксами :
Суфікси
Приклади
-ств(о)/-цтв(о)/:
студентство, парубоцтво;
-н(я):
вороння, коріння;
-инн(я)/-овинн(я)/:
ластовиння. кукурудзиння
-в(а):
мушва, братва;
-от(а):
голота, кіннота;
-ин(а)/-овин(а)/:
озимина, городина;
-ник/-няк/:
чагарник, сосняк;
-еч(а):
стареча, малеча;
-і(я):
братія, адміністрація;
-ик(а)/-ік(а)/:
символіка, проблематика;
-арій:
розарій, гербарій;
-іан(а):
Франкіана.
Деякі збірні іменники утворилися без суфіксів: хмиз, юнь, молодь.
До збірних не належать:

іменники, що підлягають лічбі

іменники, що мають форми однини і множини
Приклади: група, загін, рій, ліс, народ, полк, екіпаж та ін.
Іменники зі значенням речовинності
Речовинні іменники називають речовину.
Речовина, як відомо, рахунку не підлягає, її можна лише виміряти і вже потім порахувати
одиниці виміру. Тому, речовинні іменники вживаються лише в однині.
Речовинні іменники
можуть мати форму
Приклади
множини, якщо:
вказують на різновиди,
ґатунок
мінеральні води, натуральні соки, ефірні спирти
вказують на велику
Вівса, пшениці, ячмені — все це зіллялось в одну могутню
кількість
хвилю. (Михайло Коцюбинський).
Морфологічні ознаки іменника
Більшість іменників української мови змінюється за числом, належать до одного з трьох родів і
змінюються за відмінками. За відмінюванням іменники української мови поділяються на
4 відміни.
Число
Більшість українських іменників мають як однину так і множину: дівчина — дівчата, книга —
книги, село - села.
Окрему групу іменників складають такі, що мають лише однину (singularia tantum): Україна,
щастя, гордість.
Іменники, які мають тільки множину утворюють групу pluralia tantum: Карпати, штани, ножиці.
В діалектах української мови та в архаїчній мові збереглася двоїна: руці, нозі.
Рід
В українській мові всі іменники, що мають однину, належать до одного з
чотирьох родів: чоловічого, жіночого, середнього або спільного.Рід іменника не змінюється на
відміну від роду інших частин мови: прикметників, займенників, числівників.
Відмінок
В українській мові іменник має сім відмінків. Відмінювання іменників служить для встановлення
функції іменника в реченні й здійснюється за допомогою зміни закінченьта прийменників.
Відмінювання характерне також для інших флективних мов, хоча кількість відмінків у різних
мовах може бути різною.
Відміна
В українській мові всі іменники належать до однієї з чотирьох відмін — груп іменників із
спільними правилами утворення відмінків.
Синтаксичні функції іменника
У реченні іменник може виконувати функції підмета, додатка, іменної частини присудка,
неузгодженого означення та обставини.
Функція
Приклад
Підмет
Споконвіку Прометея там орел карає...
Додаток
Споконвіку Прометея там орел карає...
Іменна частина присудка Я — син народу, що вгору йде...
Неузгоджене означення Я — син народу, що вгору йде...
Обставина
... а попід горою козаки йдуть.
Семантико-граматичні категорії іменника
Значення предметності в іменнику є його всеохопною ознакою, загальнокатего-рійною. У межах
класу всіх іменників виділяються менші категорії, що характеризуються за ознакою
індивідуальне/загальне. Відповідно до цього іменники поділяються на власні і загальні назви. До
власних назв належать усі індивідуальні найменування предметів (прізвища, імена по батькові,
прізвиська, псевдоніми, географічні назви, назви планет, сузір'ю, клички тварин і т. ін.). До
загальних назв належать усі слова, що є найменуваннями однорідних предметів (наприклад: клас,
студент, море, зоря, хлопець).
Межі між цими категоріями слів не стійкі. Загальні назви можуть ставати власними (наприклад,
назви видавництв, спортивних організацій тощо: "Наукова думка", "Вища школа", "Шахтар" і т. ін.),
а власні назви переходити в загальні (наприклад: галіфе, бостон, панама, ват).
Розрізнення власних і загальних назв у граматичному плані виражається в тому, що власні назви
не мають форм множини, а деякі з них, навпаки, виступають лише у формі множини.
За характером позначуваного (конкретне/абстрактне) іменники поділяються на конкретні й
абстрактні назви.
Іменники з конкретним значенням виражають поняття, в яких передається все те, що людина
пізнає органами чуття. Це назви предметів (будинок, грудка, вишня), явищ (туман,
заметіль), людей (Гнат, Надія, дитина), одиниць виміру (метр, літр, тиждень, рік, кілограм) і т. ін.
До іменників з абстрактним значенням належать назви узагальнених понять -якостей,
властивостей, дій, процесів, наприклад: дбайливість, приязнь, синява, навчання, прискорення, вимір,
переліт.
Категорія конкретності/абстрактності знаходить граматичне вираження. Більшість абстрактних
іменників має граматичну форму числа однини і множини не утворює, а деякі абстрактні
іменники мають множинну форму й не утворюють однини (кошти, заручини, вибори).
Абстрактні іменники - це переважно мотивовані вторинні слова. Твірними в них виступають
прикметникові й дієслівні основи. Словотвірне значення в цих іменниках виражається
спеціальними суфіксами: -ість, -от(а), -анн(я), -енн(я) та ін.
Чіткого розмежування всіх іменників за ознакою конкретне/абстрактне не може бути, оскільки
слова в непрямому значенні легко набувають або, навпаки, втрачають цю ознаку
(порівняйте: полум я в печі і полум я серця, раптовий вихор і вихор думок).
З-поміж іменників загальних назв із конкретним значенням виділяється група збірних назв
(щодо них вона є видовою категорією).
Категорія істот і неістот
У системі семантико-граматичних категорій іменника виділяється також категорія істот і неістот.
Групування іменників відбувається за семантичними ознаками: до категорії істот належать назви
людей і тварин(син, робітник, ворона, джміль, рак), а також демонічні і міфологічні назви (мавка,
лісовик, демон, Юпітер, Діана); усі інші назви — явищ, предметів, абстрактних понять - входять у
категорію неістот.
Категорія істот і неістот має граматичний вияв через відмінкові форми іменника. Так, іменники
чоловічого роду, що позначають істот, у знахідному відмінку однини і множини мають форму,
спільну з родовим, а назви неістот - форму, спільну з називним відмінком: запросив гостя (гостей);
слухав жайворонка (жайворонків); поклав зошит (зошити); беру цвях (цвяхи). Іменники жіночого та
середнього роду розрізняються як назви істот чи неістот лише у формах множини: покликали
сестер, розстелили хустки.
Назви групувань людей і тварин граматично категорії істот не виражають (порівняйте: скликали
народ, повідомили полк, зібрали гурт).
Деякі іменники можуть вживатися в обох формах (наприклад: пасти гусей і пасти гуси; у назвах
неістот: покласти ножа і ніж, зробити стіла і стіл). Значно частіше це спостерігається в діалектах
української мови.
Граматичне розрізнення назв істот і неістот виявляється частково і в інших відмінках - у
давальному й місцевому, ще меншою мірою в родовому відмінку. Так, у давальному й місцевому
відмінках однини іменників II відміни чоловічого роду перевага віддається флексії -ові (-еві, сві), якщо це назви істот, наприклад; Петр-ові, батьк-ові. ковал-еві, Сергі-єві. У назвах предметів
переважає флексія -у (-ю): клен-у, Дніпр-у, піджак-у, га-ю.
Назви істот формально відмежовуються певною мірою і в родовому відмінку: іменники
чоловічого роду П відміни, що позначають істот, мають лише флексію -а (-я), наприклад: агітатора,
учня, Івана; у назвах неістот флексія залежить і від інших групувань цих іменників
(порівняйте: відмінк-а, молотк-а, але поверх-у, спирт-у).
Отже, розрізнення за граматичними ознаками в іменниках чоловічого роду далеко чіткіше, ніж в
інших слів. Це не випадково, бо в основі своїй воно спирається на давнє об'єктивне протиставлення
осіб чоловічої статі усім іншим істотам і предметам (значення персональності/імперсональності).
Іменники - назви істот і неістот
Назви істотхто? кого? кому?
Назви неістот що? чого? чому?
Охоплюють іменники з конкретним значенням
Назви людей і тварин: абітурієнт, жінка,
Інші є назвами неістот: будинок,
син
море
Увага! Граматичне поняття істот не цілком збігається з уявленням про живе у природі.
Міфологічні
лісовик
назви: русалка,
відьма
Назви померлих: покійник, небіжчик
Сукупність
громада
осіб: загін,
ланка,
Мікроорганізми: бактерія,
мікроб
Назви істот і неістот граматично розрізняються збігом чи незбігом деяких відмінкових форм.
Загальні і власні назви
Загальні
це узагальнене найменування предмета,
належить до певного класу подібних йому
Власні
що
це індивідуальна назва окремо? особи
чи одиничного предмета
мають тільки форму
множини:Дніпро - Карпати
властиві форми однини і множини: учень —учні
однини
або
Між власними і загальними назвами постійної межі немає: орел (птах), ом, вольт...; Орел, Ом,
Вольт (прізвище).
Належність до власних чи загальних назв визначається в контексті.
Іменники з конкретним і абстрактним значенням
3 конкретним значенням
3 абстрактним значенням
пізнаються безпосередньо за допомогою
називають дію чи ознаку поза зв'язком з їх
органів чуття
носіями чи виконавцями
озеро, цукерки, журнал Ця група охоплює
хода, воля, щирість, держання, просьба Більшість іменники з різним значенням (назви людей, це слова з похідними основами із суфіксами -ість,
тварин,
предметів,
речовин,
матеріалу, -анн(я), -енн(я), -інн(я), -ятт(я), -ств(о), -б(а), просторові поняття, власні назви)
щин(а), -изм, -ізм, -їзм
Категорія збірності й одиничності
Збірні іменники виражають сукупність однакових або подібних предметів, що сприймаються як
одне ціле, наприклад: колосся, гілля, комашня.
Категорія збірності виражається граматично: збірні іменники становлять сукупність як
неподільну єдність, а тому вживаються лише у формі однини. Семантичний відтінок множинності
нейтралізується граматично (порівняйте:учительство, селянство, листя, збіжжя, гарбузиння і т. ін.).
Збірні іменники не можуть, за незначними винятками, означатися кількісними числівниками.
Не можна, наприклад, сказати два збіжжя чи мільйон листя, а лише багато збіжжя, чимало листя.
Словотвірне значення у збірних іменниках виражається відповідними суфіксами: -ств(о), -инн(я),
-н(я) та ін.
На основі словотвірного (семантичного) значення збірності виникло лексико-граматичне
значення сукупної множинності, і деякі іменники мають співвідносні форми граматичного числа
однини і множини та форми сукупної множинності (збірності), наприклад: миша - миші - мишва,
жінка — жінки - жіноцтво (і жінота), парубок -парубки—парубоцтво (і парубота), птах - птахи птаство, професор - професори -професура. Але: городина, голота, морквинняабо молодь, юнь та інші
збірні іменники, в яких словотвірне значення виражається суфіксом (в останніх двох словах нульовим). Ці іменники не мають співвідносних форм граматичного числа.
За семантико-граматичними ознаками із збірними назвами зближуються речовинні іменники,
наприклад: гречка, горох, картопля, тютюн, ожина, молоко, сіль, вода і т. ін. Ці слова виділяються зпоміж конкретних назв вказівкою на однорідність складу речовинності, маси, що не піддається
лічбі, а лише підлягає вимірові. Категорія речовинності також знаходить вияв у своєрідному
оформленні слова за граматичним значенням числа: речовинні іменники вживаються переважно в
однині, деякі з них мають форму лише множини (ласощі, вершки, помиї і т. ін.).
Речовинні іменники однинної форми виступають у множині у випадку семантичної видозміни,
наприклад:колосяться жита, пшениці (тобто лани пшениці, жита).
Речовинні іменники мають ще один граматичний вияв: у родовому відмінку однини в іменниках
чоловічого роду П відміни, що позначають масу, речовинність, матеріал, з двох можливих флексій
надається перевага флексії -у (цукру, воску, пороху).
Об'ємний, а не кількісний вимір маси, речовинності сприймається як охоплення не цілої
сукупності, а частини її. Мотивація семантична реалізується через граматичний вияв категорії
речовинності у формі родового об'єкта. Відхилення у виборі флексії незначні, вони в основному
пояснюються змінами семантичних відтінків слова.
Виділення одного предмета із загальної маси, сукупності знаходить свій вияв у одиничних
(сингулятивних) іменниках.
Одиничні назви протиставляються своїм значенням збірним та речовинним іменникам,
наприклад: пташина — птаство, селянин — селянство, бадилина — бадилля, зернина - зерно, пшеничина
— пшениця, волосина - волосся.
Граматичне протиставлення кількісного вияву в одиничних іменниках виражається у формах
числа: квасолина - квасолини, намистина — намистини, перлина -перлини, стеблина — стеблини та ін.
Одиничні іменники можуть означатися числівниками: три горошини, одна намистинка, чотири
насінини, кілька краплин, сто перчинок.
Отже, семантико-граматичні категорії збірності, речовинності, одиничності відчленовуються від
більш загальної категорії конкретності виявлення предметів не лише за своїми семантичними
відтінками, а дістають своєрідне граматичне і словотворче вираження. Семантичні відтінки
кількісної характеристики предмета є одними з найвиразніших ознак семантико-граматичного
групування іменників. Ці самі ознаки виявляються на вищому ступені абстракції - в граматичній
категорії числа.
Творення збірних іменників
За допомогою суфіксів
-ств(о), -цтв(о), -ник, -няк, -н(я), -ин(а), -от(а), -ур(а), -ія, -ат, в(а):
учительство, козацтво, коріння
Безафіксним способом
Лексико-семантичним
способом
молодь, зелень; заполоч, наволоч
аудиторія (слухачі), міліція (міліціонери)
Збірні іменники мають спільнокореневі відповідники: юнацтво - юнаки учительство —учителі
грабник - граби квітник - квіти
Іменники із нульовим суфіксом (блакить, молодь, зелень, юнь), а також ті, яким суфікс, крім
збірності, надає іншого лексичного значення, не мають спільнокоренсвих відповідників (малеча,
босота, худоба).
Збірні іменники означають сукупність однакових чи подібних предметів, що сприймається як
одне ціле: малеча, дітвора (мають форму тільки однини), молодь, насіння (не сполучаються із власне
кількісними числівниками: багато малечі, одна друга насіння).
Граматичні категорії іменника.
Категорія роду
Граматична категорія роду є однією з визначальних, класифікаційних характеристик іменника
як частини мови.
Усі іменники, за незначними винятками, поділяються за граматичним родом натри групи:
чоловічого, жіночого і середнього роду.
Значення роду в іменниках виражається переважно морфологічно - характером основ і
системою флексій.
Синтаксично рід іменників визначається формою узгоджуваних з ними слів - прикметників,
займенників, порядкових числівників: круглий сирота, моє дитя, третій маестро, овочеве рагу.
У назвах істот, особливо людей, значення роду виражається ще за допомогою словотворчих
суфіксів: українець -українка, шахіст - шахістка.
У поодиноких випадках віднесеність слова до певного роду грунтується лише на семантичній
мотивації, а граматичні засоби не є визначальними. Так, наприклад, іменники суддя, староста,
воєвода належать до чоловічого роду, хоч їхні морфологічні ознаки спільні з іменниками жіночого
роду. Це пов'язано з семантичною мотивацією слів: посади судді, старости, воєводи в минулому
обіймали тільки особи чоловічої статі.
Іменник чоловічого роду батько має флексію, спільну з іменниками середнього роду. Рід цього
іменника визначається за семантичною віднесеністю особи до чоловічої статі.
Більшість іменників розподіляється за родами залежно від характеру основи і системи флексій.
До чоловічого роду належать:
а) більшість іменників із кінцевим приголосним основи (віл, степ, гай, дріб, ступінь, гараж), за
винятком деяких жіночого роду;
б) частина іменників на -а (-я), що семантично вказують на віднесеність осіб до чоловічої
статі (староста, Микола, Ілля);
в) деякі іменники на -о (батько, Павло, Дніпро). До жіночого роду належать:
а) більшість іменників на -а (-я) (сестра, Софія, ткаля), крім деяких чоловічого роду з
семантичною мотивацією та середнього роду;
б) частина іменників на приголосний (ніч. радість, міль, тінь) та іменник мати.
До середнього роду належать:
а) майже всі іменники на -о, -с (срібло, марево, море, поле)',
б) частина іменників на -а (-я) (насіння, життя, дозрівання, теля, ягня, курча і т. ін.).
Спеціальної флексії для вираження родової віднесеності, як видно із прикладів, немає. Вона
(родова віднесеність) виявляється в системі всіх відмінкових закінчень. Так, іменники з нульовою
флексією розрізняються в інших відмінках: ткач, ткач-а, ткач-еві (-у), ткач-ем; ніч, ноч-і, нічч-ю.
Проте система флексій - не завжди достатній критерій для розрізнення роду іменників. Так,
наприклад, іменники чоловічого і середнього роду об'єднуються в одному типі відмінювання (П
відміна), а іменники жіночого роду на -а (-я) разом з іменниками чоловічого роду з цією ж
флексією становлять І відміну. Частина іменників на -а (-я) може мати значення двох родів —
жіночого й чоловічого, наприклад: нероба, плакса, сирота, причепа, Валя, Шура.
Іменники спільного роду не виражають якогось особливого граматичного значення роду.
Позначаючи людей залежно від їхньої статі, вони поєднуються з означуваними словами у формах
чоловічого або жіночого роду(круглий сирота, кругла сирота; такий причепа, така причепа; другий
плакса, друга плакса; прийшов Саша, прийшла Саша).
У назвах істот граматичне значення роду певною мірою обґрунтовується семантично, але не
збігається з розподілом істот за статтю. Наприклад, іменники з нульовою флексією (інженер, шофер,
директор, геній, педагог, пілот, вожак, міністр і т. ін.) належать до чоловічого роду. Щоправда,
семантична мотивація може виявлятися в синтаксичній вказівці і на жіночу стать особи: лікар
Валентина порадила; педагог Іванова розповіла; цей пілот; дівчина-пілот.
У назвах тваринного світу спостерігається ще менша семантична вмотивованість розподілу
іменників за родами. Більшість назв позначають істот без вказівки на стать, наприклад: крокодил,
барс, сом, кит, шпак, метелик (іменники чоловічого роду), куниця, сорока, гусінь, білуга (іменники
жіночого роду).
Словотворчо співвідносні назви самця і самки фіксуються переважно в називанні свійських
тварин (наприклад:баран - вівця, кріль - кролиця, гусак - гуска) та деяких диких (наприклад: слон слониха, заєць - зайчиха, вовк - вовчиця, ведмідь -ведмедиця).
Тварини, що мають важливе народногосподарське значення (як корисні, так і хижаки),
позначаються через іменникові назви, семантично або словотворчо співвідносні для істот обох
статей і малят:
Чоловічий рід
кабан бик (віл) кінь лев заєць
Жіночий рід
свиня
корова
кобила
левиця
зайчиха
Середній рід
порося
теля
лоша
левеня
зайченя
Граматичні показники належності іменника до роду наявні і в наведених прикладах: нульова
флексія в чоловічому роді; флексія -л (-я), приєднана до кореня або до словотворчого суфікса
іменників жіночого роду; флексія -а (-я), що при відмінюванні приєднується до суфікса -ат (ят) іменників середнього роду.
У назвах неістот значення роду не знаходить
(порівняйте: трактор, жаль, бритва, сало, зілля),
ніякого
семантичного
обґрунтування
Іменники множинної форми значення роду не виражають (наприклад, канікули, Суми), як і
будь-який інший іменник, вжитий у формі множини (книги, джерела, змії).
Значення роду у невідмінюваних іменниках пов'язується з віднесеністю їх до назв істот чи
неістот.
Назви осіб жіночої статі за семантичною мотивацією належать до іменників жіночого
роду: місіс, мадам, леді, Бетті, Беатріче, Вірменин, Толейко і т. ін.
До чоловічого роду належать назви осіб чоловічої етап' або назви людей без вказівки на
стать (месьє, рантьє, буржуа), а також назви тварин безвідносно до статевого розподілу (кенгуру,
шимпанзе, зебу, поні). Коли треба вказати на самку, значення жіночого роду передається
синтаксично: та кенгуру, маленька колібрі.
Назви неживих предметів належать до іменників середнього роду, наприклад: резюме, соло, рагу,
алібі, па, шасі.
У назвах істот родове протиставлення іменників спирається, хоч і непослідовно, на семантичну
мотивацію — вказівку на стать.
Основним показником родової віднесеності іменників є характер основи і система флексій.
Так, наприклад, іменники степ, кір, Сибір, біль за характером основ і системою флексій в
українській мові належать до чоловічого роду (в російській мові це іменники жіночого роду), а
іменник путь - до жіночого роду (рос.путь - іменник чоловічого роду).
Рід іменників виражається чотирма способами:
Лексичним
Морфологічн
им
закінченнями іменників у Н. в. одн.: , -а, -я, -о, -є
Словотворчи
співвідносні іменники (для назв людей і тварин), збірні, з абстрактним
значенням: заєць - зайчиха - зайченя; людство
Синтаксични
узгодженням з родовою формою іменника родових форм інших частин
мови: листоноша загартований загартована
м
м
словами різних коренів: брат - сестра голуб - голубка
Іменники в однині належать до одного із трьох родів:
В українській мові є іменники спільного роду, рід яких можна встановити тільки за змістом
висловлювання при поєднанні з іншими словами. Ці іменники, позначаючи осіб обох статей,
можуть бути виражені формою граматичного чоловічого роду (професор, лікар, коректор,
лауреат) або формою граматичного жіночого роду(сирота, бідолаха, плакса, нахаба, ледащо,
листоноша).
Рід незмінюваних іменників, а це переважно запозичені слова, визначається в основному за їхнім
лексичним значенням. Наприклад, іменники - назви людей мають рід відповідно до статі
позначуваної особи (аташе, фазендейро, денді; мадам, міледі, фрау); назви тварин, птахів відносяться
ДО чоловічого роду (поні, гну, шимпанзе, фламінго). Родова віднесеність незмінюваних власних назв
залежить від граматичного роду означуваної ними загальної назви (співвідношення роду виду): ріка Міссісіпі, озеро Тельбін, Юманіте (газета).
Абревіатури мають рід основного слова: МОИ України (Міністерство освіти і науки України).
Деякі іменники мають паралельні форми роду:
Чоловічий
фальш
фальшем
—
Жіночий
фальшу,
фальшфальшю
Середній
фальші,
абрикос — абрикоса,
абрикоса - абрикоси,
абрикосом
абрикосою
зал — залу, залом
зала - зали, залою
плес - плесу, плесом
плеса - плеси, плесою
плесо
плесом
-
плеса,
Категорія числа
Категорія числа виражає кількісний вияв позначуваного в іменнику. Граматичне значення числа
виражається у співвідносних формах однини і множини або виступає як невизначена однинність
чи множинність.
За граматичним значенням числа іменники в сучасній українській літературній мові
поділяються на дві групи: 1) слова з формально вираженим протиставленням кількісного вияву; 2)
слова, що кількісного протиставлення не виражають.
Більшість іменників в українській мові має співвідносні форми однини і множини. До цієї групи
належать назви предметів, що піддаються рахунку або кількісному вираженню.
Однина - граматичне значення для позначення одного предмета - протиставляється множині,
що позначає кілька або багато предметів (день - дні, стіна - стіни, книга - книги, комаха комахи). Однина, крім основного свого значення, може виражати узагальнення без вказівки на
кількість, тоді іменник не творить форми множини. Наприклад: У будівництві човнів широко
використовується граб, дуб, бук та інша деревина.
Протиставлення однини множині може бути семантично нечітким. Так, наприклад,
іменники гурт, ватага, полк, дивізія, бригада, колектив, ланка, шеренга виражають однину як
сукупність багатьох істот, а слова ряд, низка, стос -як сукупність багатьох предметів.
Форми множини таких іменників указують на кількісну визначуваність сукупних
одиниць (гурти — два гурти, полки - п ять полків, колективи — кілька колективів, шеренги - три
шеренги). Порівняйте також значення однини і множини в іменниках типу квасолина (одна,
виділена із сукупності) і квасолини (кілька, багато, виділених із сукупності). Одиничність у таких
іменниках є семантико-словотворчим значенням, а значення однини і множини є граматичною
абстракцією, однаково застосовуваною до всіх назв предметів за їх кількісною характеристикою,
крім тих, що не підлягають кількісному визначенню. Назви предметів і явищ, що не підлягають
кількісному визначенню, граматично вираженого протиставлення за числом не виражають. Це
іменники, що мають форму лише однини чи лише множини. До іменників однинної форми
(вишиїагіа гапшт) належать:
а) слова з речовинним значенням (пісок, сіль, пиво, молоко, сталь, вапно)',
б) слова зі збірним значенням (старостам, учительство, агентура, дрібнота, рідня, городина,
вишняк, верб 'я);
в) назви абстрактних понять (молотьба, жовтизна, курява, тиша, змагання, блиск, радість, дружба,
садівництво, успішність, рань).
Виражаючи інші семантичні відтінки, окремі слова однинної форми можуть виступати і в формі
множини, наприклад: іменники з речовинним значенням на позначення типів, сортів,
гатунків (вина, води, масла, сталі, грунти, солі) або іменники абстрактного значення, коли виражають
конкретний прояв почуттів, стану чи конкретний вияв ознаки, властивості (болі, печалі, висоти,
злети, глибини, світи).
Однинну форму мають також іменники - власні назви: Дмитро, Васияина, Шевченко, Смотрич,
Харків.
Проте й ці іменники
поняття: Шевченки, Василі.
можуть
мати множинну
форму,
коли позначають
однорідні
Значення числа в однинних іменниках виражається за допомогою відмінкових флексій. У
множинних формах показником числа часто виступає також перенесення наголосу (глибина глибини, висота - висоти, пісок — піски, масло — масла).
До іменників множинної форми (ріигаїіа іаппіш) належать:
а) назви конкретних предметів парної або симетричної будови: вила, ворота, кайдани, куранти,
ножиці, ковзани, штани, ночви;
б) назви предметів, що сприймаються як сукупність, збірність: гроші, кучері, солодощі, нутрощі,
фінанси, чари, шахи, оплески;
в) назви речовин, залишків і т. ін.: вершки, ліки, дріжджі, консерви, згребти, покидьки, висівки;
г) назви дій, процесів, станів: вибори, проводи, збори, піжмурки,'
г) назви часових понять: канікули, роковини, сутінки;
д) деякі географічні назви: Чернівці, Житні Гори, Карпати, Дунасвці.
Іменники множинної форми, що означають конкретні предмети і семантично виражають
однинність (порівняйте:двері — одні двері, ножиці — одні ножиці, шаровари - одна пара
шароварів), можуть виражати граматичне значення множини синтаксично, сполучаючись зі
збірними числівниками (двоє дверей, п 'ятеро ножиць, шестеро шароварівабо шість пар шароварів).
До іменників множинної форми наближаються за значенням і ті однинні іменники, що
утворюють множину іззміною семантичного відтінку, наприклад: матеріали, коштовності, грязі,
каплі, вина, біга.
Граматичне значення числа в іменниках множинної форми знаходить своє вираження у
відмінкових флексіях множини та через синтаксичний зв'язок іменника з числівником.
Значення числа в невідмінюваних іменниках виражається синтаксично: цікаве інтерв 'ю - цікаві
інтерв 'ю, таке па - такі па, нове кашне - нові кашне.
Категорія числа в іменнику, на відміну від інших іменних частин мови і дієслів, є синтаксично
незалежною. Граматичне значення числа в іменнику являє собою формальне вираження кількісної
характеристики предмета в її реальному вияві. Формальне вираження числа іменників
здійснюється через їхню відмінкову парадигму.
Число — морфологічна ознака, яка виявляється у протиставленні значень однини і множини.
Більшість іменників, змінюючись за числами, мають форми однини і множини: книжка — книжки,
місто - міста, степ - степи, будинок - будинки, дніпро-петровець - дніпропетровці, переможець —
переможці.
Належність іменника до однини чи множини може вплинути на розрізнення лексичних значень
слів: шум (будь-який) - шуми (серцеві), дух (залах) — духи (пахуча рідина), повіка (рухомі складки
шкіри над очними яблуками) -повіки (прислівник).
Іменники, що вживаються тільки в
однині
Іменники, що вживаються тільки в множині
а) назви парних предметів: ножиці, ворота, сани, груди,
а) речовинні: молоко, цукор, чавун, кава, штани, окуляри, кросівки
чай
б) назви станів, почуттів: любощі, лінощі, пахощі, радощі
б) збірні: учнівство, садовина, вишняк,
рідня, листя
в) збірні: люди, дрова, верстви
в) абстрактні: мудрість, честь, добро,
г) назви часових понять, ігор: іменини, проводи, жнива,
милосердя, слова
піжмурки, вибори
г) власні назви: Україна, Ятрань, Ольга,
Ростислав
г) речовинні: дріжджі, вершки, висівки, духи
д) власні назви: Карпати, Альпи, Суми
Категорія відмінка
Категорія відмінка служить для вираження функціональних значень іменника, тобто для
вираження відношень іменника до інших слів у реченні.
Залежно від функціонального значення іменник видозмінюється за відмінками.
Категорію відмінка в сучасній українській літературній мові складають сім відмінків: називний,
родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий, кличний.
Значення кожного відмінка сприймається на рівні синтаксису слова - в словосполученні. На
основі ряду протиставлень кожний відмінок виступає як значеннєво-функціональна абстракція, що
знаходить своє вираження у відповідній відмінковій формі.
Найзагальніше протиставлення виявляється в поділі відмінків на дві групи: прямий відмінок, що
виражає незалежність іменника (називний відмінок), і непрямі . відмінки, що виражають
залежність іменника від інших слів (усі інші відмінки).
У системі непрямих відмінків значення кожного з них ґрунтується на інших протиставленнях:
абстрактне/конкретне; об'єктне/суб'єктне; атрибутивне/обставинне і т. д. Так, наприклад,
відмінкове значення орудного відмінка в пасивних конструкціях сприймається на основі кількох
протиставлень. Значення орудного суб'єкта обмежене можливістю вживання тільки в пасивних
конструкціях і протиставляється тим самим називному суб'єкта, що має необмежені ознаки
вираження активності. Суб'єктне значення орудного разом з об'єктним значенням
протиставляється як абстрактне іншим його конкретним значенням - обставинної характеристики.
І, нарешті, суб'єктне значення орудного протиставляється об'єктним значенням усіх інших
непрямих відмінків, у тому числі й орудного.
Визначення обсягу значень відмінка здійснюється на рівні його основних функцій, тобто на
основі типового зв'язку іменника в словосполученні і характеру відношень між граматично
пов'язаними словами. Функціональні можливості відмінкової форми в структурі речення завжди
багатоманітніші, аніж основні відмінкові значення, проте вони (похідні від основних функцій) у
морфології не розглядаються.
Основні значення відмінків
Називний відмінок
Основне значення називного відмінка є власне називанням без вираження будь-якого
відношення. За цією основною функцією називний відмінок протиставляється всім іншим
відмінкам. Називний відмінок називаєтьсяпрямим, решта відмінків - непрямими.
Називний відмінок є початковою (вихідною) формою іменника і виступає в реченні в ролі
підмета. Периферійне значення називного відмінка як залежної форми виявляється у функції
атрибутивній (завод-мільйонер) та предикативній (Слово - це зброя) - як форми, координованої з
підметом.
Родовий відмінок.
Основне значення родового відмінка об'єктне: а) прямого об'єкта при дієсловах із заперечною
часткою не (не помітив іронії, не привітав друга); б) прямого об'єкта, не визначеного кількісно чи
визначеного частково (купив меду, приніс солі, набери води); в) при збірних іменниках —
комплективне (загін добровольців, гурт дівчат), так само при назвах виміру (центнер борошна,
кілограм цукру). Родовий відмінок при іменнику може також означати належність,
присвійність (книга брата, музика Лисенка, хата лісника) або давати іншу атрибутивну
характеристику(світло лампи, вогонь Прометея, звук сирени). Родовий відмінок іменника в
сполученні з числівником, займенником, прикметником виступає з обставинним значенням часу,
дати (другого дня, того року, погожого ранку 1926 року).
У сполученні з прийменником родовий відмінок може виражати різноманітні обставинні
значення (поїхати доКанева, почорніти від давності, насмішити до сліз, терпіти заради
друга), порівняльно-зіставні (старший від сестри, кращий з кращих) та інші значення, що
нашаровуються на основні значення родового відмінка.
Давальний відмінок.
Значення давального відмінка в українській мові порівняно з іншими відмінками менш об'ємне.
Давальний відмінок виражає особу або предмет, для яких чи на користь яких відбувається
дія (віддав квіти матері, оголосили наказ студентам, перерахують кошти дитсадку).
Давальний відмінок може позначати особу, якій приписується певний стан (це так званий
давальний суб'єкта в безособових конструкціях.' Дітям радісно. Олені не сидшпься).
При іменниках давальний відмінок виражає значення належності, стосунку, спрямовування (нам
ятник Котляревському, послання бійцям, шана поетові).
У структурі речення давальний відмінок сучасної української мови не виявляє особливих
додаткових значень, що зумовлено майже повною втратою ним прийменникового зв'язку.
Давальний відмінок може вживатися тільки з похідними прийменниками і виражає разом з ними
обставинні відношення (зробив наперекір товаришам, вибіг назустріч батькові).
Знахідний відмінок.
Основне значення знахідного відмінка - це вираження прямого об'єкта, тоді як у родовому
відмінку це значення обмежене кількома випадками (див. вище).
Знахідний прямого об'єкта виступає при перехідних дієсловах (завести коня, прочитати вірш,
вибрати книгу). Інші значення знахідного: часу (просидів день, навчався рік), місця (поїхав у Брест,
спустили на воду) виводяться з основного, об'єктного значення. Такі додаткові значення в основному
передаються за допомогою прийменників, наприклад: покласти під стіл, соромити за непослух,
працювати за товариша, сильніший за смерть.
Орудний відмінок.
З усіх відмінків орудний виділяється особливим багатством своїх значень. Він в українській мові
виражає значення: 1) знаряддя і засобу дії (писати олівцем, кивнути головою); засобу
пересування (їхати поїздом, пливти човном); 2) суб'єкта дії (завдання виконано студентом, план
затверджено комісією) або співучасника діяча — соціативне значення (мати з дочкою ідуть); 3)
значення обставинної характеристики: (працювати ночами, не писати місяцями), місця (пробиратися
лісами, іти полем), порівняння і перевтілення (вити вовком, летіти стрілою, жити вдовою); 4)
значення предикативної характеристики (бути лікарем, стати героєм, зробитися ледарем) та ін.
У сполученні з прийменником форма орудного відмінка виражає багатоманітні семантикосинтаксичні значення: об'єктні (розмовляти з учнем, їхати з товаришем), атрибутивні (дівчина з
касою), обставинні (звернутися
з
питанням,
перебувати
під
водою,
вийти
перед
світанком), предикативні (борщ був із перцем) та ін.
Місцевий відмінок.
Значення місцевого відмінка в українській мові обмежені вживаними при ньому
прийменниками на, в (у), о (об), по. Форма місцевого відмінка в сучасній українській мові
аналітична: семантично-функціональне значення передається прийменником у єдності з флексією.
Місцевий відмінок виражає місце дії (жити в селі, біліти на палубі, розкидати по
палю); час (прийти о шостій годині); рідше виступає із значенням об'єктним (зосередитися на
головному завданні), зокрема знаряддя дії (грати на баяні) чи засобу пересування (приїхати на возі).
Кличний відмінок.
Виконує в реченні апелятивну функцію - звертання до адресата мовлення. Форма кличного
відмінка ніколи не пов'язується з прийменниками і не вступає в підрядні чи сурядні зв'язки з
іншими членами речення. Вона твориться від іменників чоловічого чи жіночого роду, що
означають осіб, істот і персоніфіковані предмети (Павле, діду, коню, земле, мріє).
Значення звертання до особи виражається за допомогою флексії у формі однини (Галю, Оксано,
Карпе, сину). У множині клична форма збігається з формою називного відмінка.
Кличний відмінок означає особу, до якої звертаємось. Отже, його мають не всі іменники, а лише
ті, що є назвами осіб. Він не пов'язується з іншими словами за допомогою запитання. При
звертанні ми не запитуємо, а вказуємо на особу формою займенника у будь-якому відмінку.
Наприклад: Ростиславе, відчини двері; Ростиславе, до тебе завітали; Я тобі вірю, Ростиславе.
У художньому мовленні кличний відмінок може використовуватися як стилістичний засіб
риторичного звертання до предметів, узагальнених понять з метою персоніфікації: Місяченьку!
Наш голубоньку! Ходи до нас вечеряти (Т. Шевченко).
Запитання визначають роль іменника в реченні: називний відмінок виступає формою
вираження підмета; інші відмінки - формою вираження додатка. У ролі обставини, означення і
присудка іменники відповідають на питання, які ставляться до цих членів речення.
Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни
За характером основ і відмінкових закінчень змінювані іменники в сучасній українській мові
поділяються на чотири відміни.
До першої відміни належать іменники жіночого і чоловічого, а також подвійного (чоловічого і
жіночого) роду з закінченням -а (-я) у називному відмінку однини (робота, Олена, Микола, лівша,
земля, суддя, Валя).
До другої відміни належать:4 іменники чоловічого роду, що в називному відмінку однини
закінчуються на твердий чи м'який приголосний основи (дуб, кінь, гай), а та-кож із закінченням на о (батько, Петро, Дніпро)*,іменники середнього роду, що в називному відмінку однини мають
закінчення -о, -є (перо, полотно, поле), а також -я, крім тих, у яких при відмінюванні з'являються
суфікси -ЄН', -ат-(-ят-) (листя, знаряддя, клоччя). Сюди належать також іменники подвійного
(чоловічого і середнього) роду з суфіксом -ищ(е) (вовчище, носище).
Третю відміну складають іменники жіночого роду, які в називному відмінку однини
закінчуються на твердий чи м'який приголосний основи (ніч, кров, сіль). До цього типу
відмінювання належить також іменник мати.
До четвертої відміни належать іменники середнього роду, що в називному відмінку однини
мають закінчення -а (-я), у яких при відмінюванні з'являються суфікси -єн-, -ат- (-ят-): ім'я — імені,
курча — курчати, теля — теляти.
Іменники першої і другої відмін поділяються на групи: тверду, м'яку і мішану.
У першій відміні до твердої групи належать іменники з твердим приголосним основи перед
закінченням (крім тих, що закінчуються на шиплячий приголосний): хата, книга, риба, Оксана,
сирота.
До м'якої групи належать іменники з м'яким приголосним основи перед закінченням: праця,
вишня, лінія, Ілля, Соня.
Мішану групу складають іменники з шиплячим приголосним основи перед закінченням: межа,
круча, груша.
У другій відміні до твердої групи належать іменники з твердим приголосним чисто? основи (віл,
граб, міст, Роман)та з закінченням -о (батько, Дмитро, вікно, болото, світло). До цієї групи належить
більшість іменників з основою на -р (сир, вир, твір, муляр, столяр іт. д.), у тому числі іменники
іншомовного походження на –ар (-яр), -ир,-ур (з наголосом переважно на останньому складі
основи): гектар, футляр, командир, абажур. Сюди ж належать іменникизвір, комар, снігур, хоча вони в
називному відмінку множини мають закінчення -/, властиве іменникам м'якої групи(звірі, комарі,
снігурі).
До м'якої групи належать іменники з кінцевим м'яким приголосним чистої основи (пень,
скрипаль, Івась, обрій) та з закінченням -е (не після шиплячого), -а (граф, -я): сонце, поле, життя,
полум 'я.
За типом м'якої групи відмінюються деякі іменники з основою на -р, зокрема на -ар, -ир, у яких
при відмінюванні в однині наголос буває на корені або на флексії, а в множині — тільки на
флексії (пузир, лікар, воротар; пузиря, лікаря, воротаря; пузирі, лікарі, воротарі).
До мішаної групи належать іменники з шиплячим приголосним у кінці основи (ткач, плащ,
масаж), перед флексією-е (плече, видовище). Сюди ж належить частина іменників на -р, а саме: назви
осіб за фахом чи діяльністю з наголошеним суфіксом -яр- та сталим наголосом на флексії (газетяр,
газетяра, газетяреві, газетярем, газетярі; каменяр, каменяра, каменяреві, каменярем, каменярі).
В основу типів відмінювання іменників у сучасній українській мові покладено групування
іменників за родами та особливості основ слів. Родове протиставлення досить своєрідне. Іменники
жіночого роду на -а (-я) становлять першу відміну, сюди ж належать однотипні за формою
(жіночого відмінювання) іменники чоловічого роду (кількість їх обмежена).
Іменникам жіночого роду протиставляються іменники чоловічого і середнього роду, що входять
до другої відміни.
Третю відміну складають іменники жіночого роду, що в називному відмінку формально схожі на
іменники чоловічого роду. До четвертої відміни належать іменники середнього роду, що
виявляють деяку специфіку порівняно з іменниками цього ж роду другої відміни.
Типи відмін іменників
Увага! До відмін не належать:
а) незмінювані іменники: депо, таксі, заввідділом',
б) множинні іменники: ночви, сани, обценьки;
в) субстантивовані прикметники і дієприкметники: черговий, учений.
Поділ на групи іменників І відміни
Тверда
група
М'яка
група
Мішана
жін. і чол. роду з кінцевим твердим приголосним основи
троянда,
(крім шиплячого) та іменники спільного роду
Микола(перед -а)
жін. і чол. роду з кінцевим м'яким приголосним основи
жін. і чол. роду з кінцевим шиплячим приголосним основи
надія, Ілля (перед я)
лівша,
група
мережа(перед -а)
Поділ на групи іменників II відміни
Групи іменників П відміни (крім іменників з основою на р)
Тверда група
М'яка група
Мішана група
Іменники
чоловічого
Іменники чоловічого роду
роду 3 кінцевим м'яким 3
кінцевим
шиплячим
приголосним
приголосним
основи: дощ,
Іменники чоловічого роду 3 кінцевим
основи:учитель,
учень, кущ, слухач
твердим приголосним основа (крім
хлопець
шиплячих): успіх, із
закінченням -о:
середнього
роду
із
батько,
дядько середнього
роду
із
середнього роду
із закінченням -е при основі на
закінченням -о: місто, вікно, село, коло
закінченням -е та -я: море, шиплячий
поле,
місце,
знання, приголосний:плече,
явище,
обличчя, збіжжя
прізвище
Групи іменників ІІ дієвідміни з основою на р
Увага! 1. До м'якої групи належать іменники Ігор, явір; токар, аптекар, бібліотекар, слюсар, рицар,
козир (із постійним наголосам); цар, псар (односкладові). 2. Іменники твердої групи комар, снігур,
звір у називному відмінку множини мають закінчення /.
Іменники м'якої групи: воротар, різьбяр, ливар, жнивар, буквар, лихвар, дзиґар, книгар, плугатар,
володар, звіздар, злидар, орендар, трудар, кобзар, пролетар, секретар, ниткар, квітникар, бляхар, глухар,
сухар, вівчар, поштар, ліхтар, плотар, бунтар, гонтар, казкар, байкар, страйкар, штукар, косар, токар,
слюсар, тягар, лікар, пекар, бондар, ледар, аптекар, рицар, поводир, пухир, богатир, Ігор, Лазар, козир.
Іменники мішаної групи: цегляр, вугляр, гендляр, бджоляр, столяр, картопляр, весляр, тесляр,
бавовняр, ковзаняр, оленяр, зброяр, пісняр, повістяр.
Іменники третьої і четвертої відмін на групи не поділяються.
Форми іменників І відміни
На відмінкові закінчення іменників І відміни впливає кінцевий приголосний основи (твердої,
м'якої і мішаної груп) і належність їх до категорії істот чи неістот (у формах множини). Флексії
м'якої і мішаної груп переважно є графічним позначенням м'якості приголосного основи.
Парадигми І відміни
Однина
У родовому відмінку однини іменники першої відміни твердої групи мають закінчення -и (школи, мух-и) та -І у м'якій і мішаній групах (стелА, груш-і). В іменниках, що мають кінцевий
приголосний основи -й, виступає графічно флексія -ї (наді-1 мрі-ї).
У давальному відмінку в іменниках усіх трьох груп виступає флексія -4 (школі, стелі, груші), яка в
іменниках з основою на -й графічно передається флексією -і* (Софії).
В іменниках твердої групи, основи яких закінчуються на -г, -к або -х, перел флексією -і
відбувається перехід цих приголосних у -з, -ц, -с (нога — нозі, рука - руці, стріха — стрісі).
У знахідному відмінку однини в іменниках твердої і мішаної груп виступає флексія -у (весну,
ружу), яка графічно передається буквою -ю в іменниках м'якої групи (вишню, тополю).
В орудному відмінку іменники твердої групи мають закінчення -ою (рибою, липою, смугою), у
м'якій та мішаній групах —ею (вишнею, працею, межею) або (після кінцевого основи -й) -єю (надією,
грацією).
У формі місцевого відмінка виступає та сама флексія, що й у давальному відмінку (-і або
графічно -і), але виражається відмінкове значення за допомогою прийменників на, у (в), по, о (об) на
горі, у гаї, по хаті, о п 'ятій годині.
Клична форма твориться від іменників твердої групи флексією -о (Ганно, весно), від іменників
м'якої та мішаної груп - переважно флексією -е (-є) або в пестливих назвах -у (-ю): Софіє, земле,
круче; Полю, бабусю ( бабусе).
Множина
У називному відмінку множини іменники твердої групи мають закінчення -и (дороги, гори), а
м'якої і мішаної груп - закінчення -4 або графічно -ї (яблуні, кручі, мрії).
Родовий відмінок множини в основному характеризується нульовою флексією (верб, тополь,
вишень, меж, мрій).Проте в деяких словах виступає флексія -ів (бабів) або -ей (статей, мишей).
У формі родового відмінка закономірність чергування звуків [о], [е] з [і] часто порушується,
порівняйте, наприклад; гора - гір, особа - осіб, але межа -меж, тополя - тополь, лелека -лелек і т. д.
Якщо в кінці основи збігається два приголосні, то перед сонорним з'являється вставний
(епентетичний) [о] (переважно в іменниках з кінцевим твердим приголосним): іскра — іскор, сосна сосон (і сосен), крихта - крихот або [е (є)]: мітла -мітел, весна — весен; крапля—крапель, вишня вишень; війна—воєн, стайня - стаєнь. У словах іншомовного походження вставного голосного
немає: букв, верст, клятв, пальм, фірм, шахт.
У давальному відмінку множини виступає закінчення -ом (у твердій і мішаній групах: сестрам,
мишам, кручам) або графічно -ям (у м'якій групі: пісням, мріям).
Знахідний відмінок множини в іменниках першої відміни виражає розрізнення назв істот і
неістот: у назвах істот форма знахідного відмінка збігається з родовим (кличу сестер), а в назвах
неживих предметів форма знахідного відмінка збігається з називним (кладу книжки). Порушення
цих норм спостерігається у назвах комах та деяких свійських тварин (пасу овець і вівці, розводив
бджіл і бджоли).
В орудному відмінку іменники першої відміни мають закінчення -оми (у твердій і мішаній
групах: жінками, грушами) або-ями (як графічне позначення м'якості приголосного основи: землями,
лініями). У деяких словах виступає флексія -ми (сльозами і слізьми, свинями і свиньми).
У місцевому відмінку виступає флексія -ах (в іменниках твердої і мішаної груп: у книжках, на
кручах) або -ях (ум'якій групі: на полицях, на лініях).
Форми іменників II відміни
Парадигми II відміни
Однина
У називному відмінку однини іменники другої відміни чоловічого роду мають чисту
основу (кобзар, кінь, край) або флексію -о (Дмитро, Дніпро). В іменниках середнього роду виступає
флексія -о: добро, світло (тверда група), -е: море, плече (м'яка і мішана групи) та -а (граф, -я): весілля,
життя (м'яка група).
Родовий відмінок має закінчення -а (-я) та -у (-ю). Вибір і вживання флексії в іменниках
чоловічого роду залежать від семантико-граматичного розряду, ПІД який підводиться слово. Так,
флексію -а (-я) мають іменники, що називають істот (за винятком збірних назв, народу, загону):
брата, керівника, викладача, Дениса, журавля, горобця, карася', назви конкретних предметів, що мають
обидві форми числа (носа, стола, замка, олівця, шматка, кумача);назви мір (грама, метра, літра,
місяця, карбованця); наукові і технічні терміни українські та іншомовного походження(відмінка,
суфікса, кореня, прикметника, радіуса, сектора, синоніма, але: синтаксису, базису); назви приміщень,
будівель та інших споруд і частин їх (вітряка, гаража, млина, але: карнизу і карниза, сараю і сарая,
поверху, універмагу, залу).
Флексія -у (-ю) виступає в збірних назвах (люду); в назвах рослин (барвінку, льону, лісу, саду, гороху,
лозняку ілозняки, молодняку і молодняка); у назвах установ, організацій, закладів (інституту, вузу,
заводу); в назвах абстрактних понять, процесів, станів, суспільних, наукових та інших течій (розуму,
вигляду, цвіту, глузду, світогляду, процесу, гуманізму, матеріалізму); в назвах явищ природи (грому,
снігопаду, морозу, вогню).
У географічних назвах міст, рік переважає флексія -а (-я): Львова, Гадяча, Мелітополя, Дніпра,
Дінця (з наголосом на флексії): але Дону, Дунаю (з ненаголошеною флексією). У назвах країв, озер,
гір і т. д. переважає флексія -у (-ю): Криму, Сибіру, Донбасу, Байкалу, Уралу та ін.
У деяких іменниках можливі подвійні флексії залежно від семантичної відне-сеності слова,
наприклад: зробив ремонт телефонного апарата (конкретний предмет) і перебуває у віданні державного
апарату (виражає сукупність).
Флексія може також регулюватися наголосом, наприклад: змости і з мосту, стиду і стида.
Іменники середнього роду в родовому відмінку однини мають закінчення -а (-я): озера, перевесла,
прізвища, моря, завдання.
Давальний відмінок в українській мові має паралельні флексії -ові та -у в іменниках чоловічого
роду твердої групи:Петрові і Петру; -еві (-сві) та -у (-ю) в іменниках м'якої і мішаної
груп: коневі і коню, Гійдаеві і Гяйдаю, сторожеві історожу.
У назвах істот переважає флексія -ові, -еві (-еві), а із назвах неживих предметів -у(-ю).
Іменники середнього роду в давальному відмінку виступають з флексією -у (-ю): болоту, горю,
прізвищу. Іменники середнього роду можуть мати флексію -ові, -еві у випадку переносного
вживання - синекдохи, наприклад: Показав селові синю книжечку (М. Стельмах).
У знахідному відмінку однини іменників чоловічого роду більш виразно виявляється вказівка на
істоту чи неістоту. У назвах істот форма знахідного збігається з родовим відмінком: зустрів брата,
батька, Сергія, а в назвах предметів - із називним: узяв папір, стілець, книш. Назви групувань істот
також мають форму знахідного, що збігається з називним: зібрав загін, погнав табун.
Проте ця закономірність у ряді випадків порушується, наприклад, можна вжити: збудував хлівець
і хлівця,одержав лист і листа, зокрема, порівняйте у фразеологізмах: піймати облизня, дати гарбуза.
В орудному відмінку іменники чоловічого і середнього роду (крім тих, що в називному відмінку
закінчуються на -я)мають флексію -ом: Іваном, краном, озером (тверда група); -ем (-ем): Василем,
секретарем, фуражем, полем, днищем(м'яка і мішана групи).
Іменники середнього роду на -я в орудному відмінку однини мають флексію -ям: груддям,
листям, пір 'ям.
У місцевому відмінку іменників другої відміни однини виступають закінчення: -і(-ї)* -у (шю), -ові,
-еві (-еві). Флексії -ові, -елі (-еві) з'явилися в місцевому відмінку за аналогією до давального відмінка і
виступають переважно, як і в давальному, в назвах істот чоловічого роду: на синові, на гостеві, на
Гордієві
Флексія -у (-ю) виступає в іменниках чоловічого і середнього роду, що мають суфікси -к (о), -ок, ик, них: на візку, на містку, у миснику, на держаку.
В інших іменниках чоловічого роду флексія -у (-ю) чи -і (-Ї) регулюється тими самими
семантичними відтінками, що й у родовому відмінку. Порівняйте, наприклад: на льоду, у
строю, але на дивані, у музеї, на стільці.
Закінчення -у (-ю) виступає в поєднанні з прийменником по: по двору, по вівсу, по морю.
Флексія -і виступає в іменниках середнього роду, за винятком тих, що мають суфікс -к-: на лоні, у
морі, у зіллі, але у горнятку, на курчаткові і курчатку.
У формі місцевого відмінка приголосні основи г, к, х змінюються на з, ц, с: плуг -у плузі, байрак-у
байраці, вухо -у вусі.
У кличному відмінку іменники другої відміни мають флексію -у або -є.
Флексія -у виступає в іменниках чоловічого роду твердої і мішаної груп: діду, товаришу, дядьку,
котику, в іншомовних найменуваннях з кінцевим задньоязиковим або гортанним
приголосним: Юзеку, Людвігу; в іменниках чоловічого роду м'якої групи виступає флексія -ю:
Сергію, лікарю, краю.
Флексія -с вживається у кличній формі іменників чоловічого роду з суфіксами -ець, -ак: хлопче,
юначе, батраче(але ковалю, мудрецю) та в деяких інших іменниках чоловічого роду,
наприклад: голубе, вітре, друже.
Перед флексією -е приголосні г, к, х змінюються на ж, ч, ш: друг - друже, юнак -юначе, Явтух—
Явтуше.
У назвах осіб клична форма може заступатися називним відмінком, зокрема у випадку
звертання до людини з вказівкою на ранг, посаду і т. ін., наприклад, лейтенанте Орлик, прокуроре
Грищенко, товаришу голова. В усіх інших випадках, коли перше слово є загальною назвою, а друге ім'ям, обидва іменники мають кличну форму, наприклад:товаришу Євгене, брате Олексію.
У персоніфікованих назвах середнього роду із значенням звертання вживається форма називного
відмінка:світло, крило, плече.
Множина
Називний відмінок множини може мати: 1) в іменниках чоловічого роду твердої групи флексію и:робітники, інженери, шофери, прапори; 2) в іменниках чоловічого роду м'якої і мішаної груп
флексію -і або графічно -ї: учителі, портфелі, школярі, товариші, носії; 3) в іменниках середнього роду
твердої і мішаної груп флексію -а: коліна, полотна, прізвища або -я, що графічно передає м'якість
приголосного основи в іменниках середнього роду м'якої групи:моря, послання, прислів'я.
В окремих іменниках середнього роду виступає давнє закінчення називного двоїни -і: очі,
плечі,уші (і вуха) або -и: вуси, рукави (при більш поширеному вживанні: вуса, рукава).
У родовому відмінку множини іменники другої відміни мають закінчення -ів (-їв), -ей або нульову
флексію: столів, ковалів, батьків, солов їв, країв, очей, плечей.
В іменниках чоловічого роду найуживаніша флексія -ів: воротарів, чоловіків, орачів, плащів.
Деякі іменники середнього роду мають також флексію -ів: морів, полів, почуттів.
Нульова флексія виступає в іменниках чоловічого роду, які втрачають у множині * суфікс -ин-:
селян, подолян, галичан, болгар, татар, але грузинів, осетинів, та в більшості іменників середнього
роду: вікон, гнізд, решіт, сердець, волокон, знань, завдань, розгалужень.
Закінчення -ей виступає в деяких іменниках чоловічого і середнього роду: коней, гостей, очей,
вушей (і вух), плечей (і пліч).
У давальному, орудному і місцевому відмінках іменники другої відміни мають такі самі флексії,
як і іменники першої відміни: -ом (ям), -оми (-ями), -ах(-ях), наприклад: братам, сестрам, школярам,
озерам, морям, знанням; братами, школярами, озерами, морями, знаннями; на братах, на сестрах, на
школярах, на озерах, на морях, у знаннях.
У знахідному відмінку множини іменників другої відміни спостерігаються ті самі закономірності
розрізнення істот/неістот, що й в іменниках першої відміни та в родовому однини другої відміни.
Форми іменників ІІІ відміни
Іменники третьої відміни в називному відмінку однини закінчуються на м'який приголосний
основи (тінь, сіль, вісь, міць, паморозь) або на губний чи шиплячий приголосний, що в минулому
були м'якими (любов,річ, подорож).Виняток становить іменник мати, що має флексію -и.
Парадигми ІІІ відміни
Однина
У родовому, давальному і місцевому відмінках іменники третьої відміни мають флексію 4 (крові,
солі, подорожі).Кореневий звук [і] (з давніх [о], [є]) в іменниках третьої відміни відповідно до
історичної закономірності у відкритому складі переходить в [о] чи [є] (піч - печі, вісь - осі, річ - речі,
осінь — осені).
В орудному відмінку однини іменники третьої відміни мають флексію -у (графічно -ю). Кінцевий
приголосний основи, якщо він стоїть після голосного перед -у (-Ю), подовжується і на письмі
передається у вигляді подвоєння(зустріччю, осінню, сіллю, палюроззю). Якщо основа закінчується
двома приголосними, подовження у вимові й подвоєння на письмі немає (радістю, якістю,
жовчю). Немає подовження приголосного і в тому випадку, коли основа іменника закінчується
губним приголосним або -р (любов'ю, матір'ю).
Клична форма в іменниках третьої відміни твориться в окремих випадках за допомогою флексії е за аналогією до іменників першої відміни м'якої і мішаної груп (тіне, радосте, мудросте).
Множина
У називному і знахідному відмінках множини іменники третьої відміни мають флексію -і: ночі,
вісті, тіні, матері
У родовому відмінку виступає флексія -ей: доповідей, печей, солей, вістей, осей, повістей. Флексію ів приймає іменник мати: матерів.
У давальному, орудному і місцевому відмінках виступають ті самі флексії, що й у іменників
першої та другої відмін.
Форми іменників IV відміни
Парадигми IV відміни
Однина
Форми називного і знахідного відмінків однини в іменниках четвертої відміни творяться
флексією -а: курча, дівча, (або графічно -я): ягня, порося, вим 'я.
У родовому відмінку іменники з суфіксом -ат (-ят) мають флексію -и (курчати, теляти), а
іменники з суфіксом -єн-виступають із флексією 4 (Імені, племені) або -а (графічно -я): ім 'я, сім 'я,
тім 'я.
У давальному і місцевому відмінках виступає флексія -4 (курчаті, хлоп'яті, племені, тімені). У
місцевому відмінку іменники типу тім я, вим 'я можуть виступати без суфікса: на тім "і, на вим "і.
В орудному відмінку однини іменники втрачають суфікси -ат-(-ят-). Флексія -ом (ям) приєднується до кореня:лошам, хлоп 'ям. Іменники із суфіксом -єн- мають паралельні
форми; ім 'ям і іменем, тім 'ям і тіменем.
У літературній мові переважають форми з флексією -ям.
Множина
У називному відмінку множини іменники четвертої відміни мають суфікси -ат-(-ят-), -єн- і
флексію -а (-я) дівчата, гусята: племена, тімена, але вим 'я.
У родовому відмінку множини іменники мають чисту основу; хлоп 'ят, телят, імен,
племен, але вим 'їв, тім 'їв.
Форми давального, орудного і місцевого відмінків множини в іменниках четвертої відміни мають
ті самі флексії, що й в усіх відмінах.
У знахідному відмінку в назвах істот переважає форма, спільна з родовим (загнав курчат, кликав
поросят, пас ягнят і ягнята), а в назвах неживих предметів виступає форма, спільна з
називним (коліщата, племена).
Примітка. Закінчення -а в родовому відмінку однини мають іменники з конкретним значенням; у — з абстрактним значенням, збірні, а також із значенням великого простору, назви річок, озер,
гір, островів, областей; віддієслівні іменники. У деяких іменниках закінчення -а, у залежить від
наголосу: гурта — гурту, моста - мосту. У давальному відмінку однини можна вживати -у або ові, якщо поряд кілька іменників чоловічого роду: товаришеві Іванову. Закінчення -ові переважає в
назвах істот. Іменники з суфіксами -ів (-їв), -ову -ев (-ев), -іім, -їм (-їн) мають у давальному відмінку
тільки закінчення -у: Києву, Федорову. У знахідному відмінку закінчення таке, як і в називному,
мають назви предметів, а назви істот - таке, як у родовому відмінку.
Увага! Щоб краще запам'ятати закінчення іменників II відміни в родовому відмінку, розгляньте
таблицю.
Закінченн
я
-а(-я)
1. Назви істот, дерев, імена, прізвища
студента, вовка.
2. Назви населених пунктів
Шевченка,
Львова,
Києва,
3. Географічні назви з наголосом на закінч.
Дністра,
гектара.
Орла,
4. Назви мір, днів, місяців
місяця,
атома.
5. Наукові терміни, геометричні фігури та їх
вівторка,
ромба, суфікса,
частини
6. Назви чітко окреслених предметів
Закінчен
ня
-у(-ю)
цвяха, олівця, плаща
1. Префіксальні іменники
випадку, заробітку, опіку,
2. Збірні поняття
ансамблю, гурту, хору,
3. Назви речовин, матеріалів
бальзаму, борту, меду,
4. Назви
будівель
організацій,
установ,
водню, вокзалу, залу,
5. Назви явищ природи
вітру, дощу, холоду, болю,
6. Назви почуттів, дій, ознак, станів
гніву, страху, вальсу,
7. Назви ігор і танців
тенісу, танцю,
8. Деякі географічні назви
Дону, Дунаю, Кіпру
У в а г а! У родовому відмінку закінчення -їв пишеться при роздільній вимові: верхів 'їв, подвір 'їв,
солов "їв.
При збігові двох приголосних у кінці основи при нульовому закінченні з'являється вставний о
або е: вікон, відер, кілець, ребер.
В орудному відмінку можуть бути паралельні написання: гостями і гістьми; конями й кіньми;
чоботами і чобітьми, крилами і крильми. Деякі іменники, що мають тільки форму множини,
пишуться із закінченням -ми: гусьми, курми, людьми, саньми.
Іменники середнього роду око, плече мають в орудному відмінку множини закінчення има: очима, плечима.
Відмінкові закінчення іменників ІІІ відміни
Увага! В іменниках III відміни в орудному відмінку однини перед закінченням -ю подовжений
приголосний передається двома буквами: маззю, віссю, тінню.
Подовженими не бувають звуки б, п, в, м, ф, р, бо вони вимовляються перед звуком [й]
твердо: кров'ю [кровну],матір'ю, любов'ю. Не відбувається подовження, якщо основа іменника
закінчується сполученням приголосних:честю, радістю.
Відмінкові закінчення іменників IV відміни
Увага! В іменниках IV відміни у непрямих відмінках перед закінченням наявні суфікси -ат-, -ят-,
-єн-: качати—качаті, теляти—теляті, імені—іменем. У знахідному відмінку множини іменники назви неістот мають закінчення таке, як у називному відмінку: коліщата, горнята. Назви тварин
можуть мати паралельні форми: гусенята і гусенят. Назви людей мають таке закінчення, як і в
родовому відмінку: дівчат, хлоп ят.
Відмінювання іменників множинної форми
Множинні іменники (ріигаїіа Іапшт) мають ті самі відмінкові форми, що й іменники першої—
третьої відмін у множині.
У родовому відмінку множинних іменників виступають закінчення -ей: саней, курей, людей; ів (графічно -їв): дріжджів, окулярів, помиїв або чиста основа: воріт, канікул, висівок, ножиць.
У давальному, орудному і місцевому відмінках множинні іменники мають ті самі флексії, що й
іменники усіх чотирьох відмін у формах множини: -ом (-ям); -ами (-ями); ах (-ях), В орудному
відмінку можлива флексія -има; дверима, плечима, грошима.
У знахідномі відмінку майже всі множинні іменники мають форму, спільну з називним. Лише
назви істот (люди, діти, кури) можуть мати форму знахідного відмінка, спільну з родовим: кличу
дітей (курей), але пасу гуси і гусей.
Відмінювання іменників, які мають тільки форму множини
Іменники, які мають тільки форму множини, на відміни та групи не поділяються і відмінюються
Незмінювані іменники. До незмінюваних іменників в українській мові належать:
1) слова іншомовного походження: турне, таксі, колібрі та ін.;
2) жіночі прізвища - українські та іншомовного походження, що закінчуються на
приголосний (Пентилюк, Сергійчук), на -енк(о), -к(о) (Павленко, Яценко, Тронько); російські прізвища
на -ово (Журново), -аго (Живаго), -их (Черных);
3) складное корочені слова буквеного типу (ООН) та складноскорочені слова, друга частина яких
виступає у формі непрямого відмінка: завскладу, замдиректора.
Хоча форма таких слів не змінюється, вони виражають значення шести відмінків синтаксично, за
допомогою зв'язку з іншими словами, а також за допомогою прийменників:
Значення,
відмінка
якого
Н.
Р.
Зн.
таксі
підійшло
таксі
підійшов
таксі
до
фрау
прийшла
фрау
підійшов
фрау
до
бра
гарне бра
гарного бра
М.
викликав
таксі
добирався
таксі
на
бачу фрау
на фрау
сукня
нова
гарне бра
у гарному бра
Граматичне значення відмінка виражається в цих іменниках синтаксично. Наприклад, передають
по радіо(місцевий відмінок); підійшов до метро (родовий відмінок); розмовляла з нашою
Коваленко (орудний відмінок);слухаю какаду (знахідний відмінок); передали всім АТС (давальний
відмінок множини).
Увага! Усі іменники прикметникового походження (не з присвійних) відмінюються, як
прикметники твердої чи м'якої груп: приїждж-ий, приїждж-ого, приїждж-ому...; Сміл-а, Сміл-ої, Смілій...; майбутн-є, майбутнь-ого, май-бутнь-ому...
Відмінювання прізвищ, імен та по батькові
Іменники, що походять із присвійних прикметників, набули іменникової системи відмінювання
з деякими відмінностями в давальному й орудному відмінках при відмінюванні прізвищ і
географічних назв чоловічого роду.
Відповідні прізвища у формі жіночого роду відмінюються, як прикметники: Думбров-а - Думбрової- Думбров-ій; Волошин-а - Волошин-ої- Волошин-ій.
Українські прізвища неприкметникового походження відмінюються як відповідні іменники
І (Байда, Чайка, Доля, Кудря) чи II (Клименко, Бондар, Вовк, Гончар) відміни.
Н. Р. Д.
Байда Байди Байді
Кудря Кудрі Кудрі
Клименко Клименка Клименку(-ові)
Гончар Гончара (гончаря) Гончару(-ові) (гончарю(-еві))
Прізвища прикметникового походження змінюються, як прикметники: Білий Сергій - Білого
Сергія — Білому Сергієві; Макарська Ольга — Макарської Ольги -Макарській Ользі.
Чоловічі і жіночі імена та по батькові відмінюються, як іменники відповідної відміни:
а) на -а(-я) -які відміна;.
б) чоловічі імена, що закінчуються на приголосний та на -о, відмінюються, як іменники П
відміни;
в) жіночі імена, які закінчуються на приголосний, змінюються, як відповідні іменники III
відміни;
г) коли імена вживаються з невідмінюваними прізвищами, то змінюються лише
Увага! а) у давальному та місцевому відмінках у жіночих іменах по батькові, основа яких
закінчується на г, к, х, відбувається зміна їх на з, ц, с; б) у жіночих іменах по батькові після голосного
та апострофа вживається суфікс -гена, після приголосного - -ієна: Андріївна, Миколаївна, Іванівна,
Тарасівна; у чоловічих іменах по батькові завжди вживається суфікс -ович: Степанович, Васильович,
Андрійович. Олександрович, але: Савич, Ілліч.
Зразки відмінювання географічних назв
н
.
Р
.
д
.
З
н.
О
р.
м
.
К
д.
Суми
Канів
Сум
Канева
Сумам
Каневу
Суми
Канів
Сумам
Одеса
Одес
и
Одесі
Одес
у
Білої Церкви
Івано-Франківська
Білій Церкві
Івано-Франківську
Білу Церкву
Івано-Франківськ
м
ю
Білою
Церквою
(у)
Сумах
(у)
Каневі
(в)
Одесі
(у)
Церкві
Каневе
Одесо
Івано-Франківськ
и
Суми
Канево
Біла Церква
Одесо
ІваноФранківськом
Білій
Біла Церкво
(в)
Франківську
Івано-
Івано-Франківське
Способи творення іменників
1. Суфіксальний спосіб: снігур, синок сонечко, дружина, змагання.
2. Префіксальний: досвіт, добудова, передмова, закордон.
3. Суфіксально-префіксальний: перелісок, нашийник, нарукавник, підстаканник, приморозок.
4. Безсуфіксний: відходи, відвага, зелень.
5. Основоскладання без суфікса і з суфіксом, словоскладання, зрощення: вітродвигун, спецодяг,
телефон-автомат.
6. Складання скорочених основ: райвно, продмаг, ГМО, рагс.
7. Перехід прикметників і дієприкметників у іменники: придане, пальне, черговий.
Автор
nata.gileva.92
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
120
Размер файла
540 Кб
Теги
укр
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа