close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

k.j;fhkf

код для вставкиСкачать
Календарне планування з образотворчого мистецтва. 6 клас.
№
з/п
1
2
3
4
5
6 клас - Образотворче мистецтво
ДУХОВНИЙ ТА ПРЕДМЕТНИЙ СВІТ ЛЮДИНИ
(35 год., 1 год. на тиждень)
І семестр
Розділ І. Форма в образотворчому мистецтві (14 год.)
Тема 1. Форма (площина, конструкція, об’єм) 8 год.
Навчальні завдання та
Орієнтовні тематичні вправи та
тема уроку
завдання, техніка виконання
практичних завдань
Види образотворчого
Сприйняття мистецтва.
мистецтва. Форма в
Виражальні можливості форми, її
образотворчому мистецтві.
вплив на емоційний стан людини.
Поняття «форма».
Вправи на елементарну побудову
Геометрична подібність
природних форм, в основі яких
зображення природних форм, лежить геометрична подібність
предметів (овочі, фрукти).
зображення (овочі, фрукти).
Силует. Творча робота за
Матеріал: олівці, фломастери,
уявою.
акварель.
Засоби виявлення об’ємноСтворення геометричних форм з
пластичних якостей форми. Лінійна використання перспективи. Матеріал:
перспектива. Практичне завдання: простий олівець.
зображення куба, циліндра з
урахуванням перспективних
скорочень.
Зображення на площині. Побудова Вправи на спрощення природних форм та
складних за формою предметів
їх аналіз. Матеріал: простий олівець.
шляхом вичленення в їх будові
простих геометричних форм (різні
за формою глечики, вази тощо).
Силуетне рішення. Створення
натюрморту із об’ємних речей.
Прикладна діяльність. Відтворення Вправи з одним кольором, гра з
насиченістю кольору.
тональних співвідношень в
Матеріал для виконання: гуаш, акварель.
декоративній композиції.
Локальний колір та форма у
декоративному вирішені
натюрморту (колорит, холодна
гамма, колірна гамма).
Декоративний натюрморт.
Прикладна діяльність. Відтворення Вправи з одним кольором, гра з
тональних співвідношень в
декоративній композиції (колорит,
тепла гамма, колірна гармонія).
Творча робота: "Гілка дерева
з плодами та листям" або «Дивне
дерево»(як себе прикрашають
дерева).
Скульптура як вид образотворчого
мистецтва. Виявлення форми
пластичними засобами рельєфу
6 (фактура, випуклий чи заглиблений
візерунок). Творче завдання
рельєфна композиція: «Свято
врожаю»
Прикладна діяльність. Стилізоване
рішення мотивів різних за формою
7 дерев у підсумковій декоративній
композиції "Ліс моєї фантазії".
насиченістю кольору.
Матеріал для виконання: гуаш, акварель.
Вправи на створення рельєфних
форм. Практичне завдання
створення рельєфної композиції.
Робота в групах. Матеріал:
пластилін.
Вправи на створення рельєфних
форм. Практичне завдання
створення рельєфної композиції.
Колективна робота. Матеріал:
пластилін.
Бесіда. Робота в групах.
Сприйняття мистецтва. Урок
узагальнення: «Що ж таке форма?»
Тема 2. Світлотінь 6 год.
Зображення на площині. Розвиток Виконання вправ на побудову
об’ємних геометричних тіл (куб,
просторової уяви учнів та
відтворення об’єму форми. Графіка циліндр), які розміщені на різному
рівні відносно лінії горизонту
та засоби виявлення об’ємної
(вище, нижче, по середині).
9 форми, фактури, матеріалу
предмета (лінія, штрих, світлотінь, Матеріал: простий олівець.
тінь, що падає). Практичне
завдання: геометричний
натюрморт.
Вправи з відтворення впливу
Виявлення зумовленого кольору
оточуючого кольорового
куба (білий куб у різному
середовища на предмет білого
кольоровому оточені). Етюди з
10 натури. Техніка
кольору (куля) в трьох варіантах
колірного середовища (жовтовиконання:грийзайль.
синього, жовто-червоного, синьочервоного). Матеріал: акварель.
Вправи різними техніками, що
Засоби живопису виявлення
утворюють фактуру природніх
об’єму. Вплив світла на колір у
11 пейзажному живописі. Практична форм. Техніка та матеріали:
акварель, штампування
робота: «І місто все стоїть
заледеніле» або «Зима – чаруюча поролоном, монотипія, олівці,
8
12
13
14
15
пора».
Засоби живопису виявлення
настрою. Колірний та тоновий стан.
«Мій настрій у пейзажі». Робота у
кольорі з використанням техніки
крап кування та мішана техніка.
Сприйняття мистецтва.
Відтворення святкового настрою.
Підсумкова творча робота
"Карнавальна маска".
Сприйняття мистецтва.
Відтворення святкового настрою.
Підсумкова творча робота
"Карнавальна маска".
Сприйняття мистецтва.
Продовження роботи над творчою
роботою "Карнавальна маска".
Урок узагальнення.
16 Світлотінь.
Творча робота за уявою.
Урок узагальнення.
17 Світлотінь.
Творча робота за уявою.
фарби.
Вправи на гру кольору.
Зображувальні форми, що
передають настрій у природі.
Матеріали: акварель, гуаш, гелеві
ручки.
Техніка виконання та матеріал:
аплікація, витинанка, кольоровий
папір, клей, ножиці, картон.
Техніка виконання та матеріал:
аплікація, паперопластика,
витинанка, кольоровий папір,
клей, ножиці, картон.
Техніка виконання та матеріал:
аплікація, паперопластика,
витинанка, кольоровий папір,
клей, ножиці, картон.
Вправи на закріплення вивченого
матеріалу.
Вправи на закріплення вивченого
матеріалу.
ІІ семестр
РОЗДІЛ ІІ. ВЗАЄМОЗВЯЗКО ФОРМИ ТА ЗМІСТУ В
ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ (17 год.)
Тема 1: Форма і зміст (8 годин)
Графіка. Виявлення змісту
Вправи на спрощення предметів.
форми. Загальні відомості про Творче завдання «Стоять веселі
18 правила стилізації.
соняхи у цвіті». Графічні
Узагальнення і стилізація
матеріали.
природних форм.
ДПМ. Символіка та стилізація Вправи на відтворення та
форми. Створення
спрощення предметів.
орнаментальної композиції
Обговорення специфіки орнаментів
19
(символіка орнаментів і
різних народів. Орнаментальна
кольору).
композиція «Український рушник».
Акварель, гуаш.
ДПМ. Композиційні
Вправи на спрощення природних
закономірності. Форма та
елементів. Створення композиції
20
орнаментація предметів
«Святкова таріль» використовуючи
побуту на основі стилізації
елементи орнаменту природних
природних форм.
Живопис. Композиційні
закономірності та прийоми в
різних видах та жанрах
21 образотворчого мистецтва.
Натюрморт.
22
23
24
25
26
27
форм. Гуаш, акварель.
Вправи на пошук та побудову
натюрморту, композиційний центр.
Творчий натюрморт (з предметів,
що визначають епоху, країну).
Творча робота: «Натюрморт і час»,
«Речі минулого», «Світ моїх
речей».
Продовження. Живопис.
Вправи на пошук та побудову
Композиційні закономірності натюрморту, композиційний центр.
та прийоми в різних видах та Сюжетно-тематичний натюрморт (з
жанрах образотворчого
предметів, що визначають епоху,
мистецтва. Натюрморт.
країну). Творча робота:
«Натюрморт і час», «Речі
минулого», «Світ моїх речей».
Графіка. Проектування
Вправи для роботи уяви,
предметів побуту на основі
стилізація природних форм.
трансформації природних
Створення меблів для казкових
форм.
персонажів. Ескіз. «Стільчик для
Дюймовочки».
ДПМ. Спрощення та
Вправи на утворення
стилізація предметів на
геометричних форм від природніх.
площині. Перехід від
Творче завдання «Листівка до
площинного зображення до
свята 8 Березня». Кольоровий
об’ємного.
картон, папір, клей ножиці,
фольга, бісер і т.д.
Графіка. Фігура людини:
Вправи на уяву: вікові зміни
пропорції та рух.
пропорцій людської фігури.
Пропорції постаті людини
Етапи послідовності малювання
залежно від віку, зросту,
фігури людини. Начерки постаті
образу.
людини. Графічні матеріали.
Тема 2: Людина та предметний світ (9 годин)
Графіка. Портрет як жанр
Бесіда. Творча колективна робота
образотворчого мистецтва
створення колажу «Портрет і
(види портретів). Портрет у всесвіт».
графіці, скульптурі, живописі.
Портрет як жанр
Вправи на створення образу
образотворчого мистецтва.
людини з урахуванням власного
Особливості пропорцій та
бачення, одягу та предметного
будови голови людини, та її оточення. Творче завдання:
елементів.
«Автопортрет», «Мій
однокласник», «Бабуся». Графічні
матеріали.
Продовження. Портрет як
жанр образотворчого
мистецтва. Особливості
28 пропорцій та будови голови
людини, та її елементів.
29
30
31
32
33
34
35
Вправи на створення образу
людини з урахуванням власного
бачення, одягу та предметного
оточення. Творче завдання:
«Автопортрет», «Мій
однокласник», «Бабуся». Графічні
матеріали.
Живопис. Жанри портрету
Вправи на передачу настрою,
(побутовий, історичний)
міміки. Творче завдання:
Сюжетна композиція.
«Запорізька Січ», «Козак».
Акварель, гуаш.
Продовження. Живопис.
Вправи на передачу настрою,
Жанри портрету (побутовий, міміки. Творче завдання:
історичний) Сюжетна
«Запорізька Січ», «Козак».
композиція.
Акварель, гуаш.
Портрет. Колір і форма у
Вправи на розвиток уяви та
створенні сценічних та
образного мислення. Творче
літературних образів, шаржів, завдання: «Попелюшка»,
карикатур.
«Котигорошко». Акварель, гуаш,
графічні матеріали.
Дизайн. Моделювання та
Вправи на розвиток уяви та
його поняття. Моделювання образного мислення. Творче
ескізу одягу.
завдання: Ескіз одягу
літературного героя. Акварель,
гуаш, графічні матеріали.
Графіка. Пропорції фігури
Створення колективних робіт
людини. Людина в русі.
«Спортивні змагання». «Гра у
волейбол», Змагання лижників.
Графічні матеріали.
Графіка. Прикладна графіка. Творче завдання: «Екологічний
Плакат (шрифтовий).
плакат», «Театральна афіша».
Узагальнення знань за
темою.
Підсумковий урок за рік.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
318
Размер файла
28 Кб
Теги
fhkf
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа