close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Опис педагогічного досвіду

код для вставкиСкачать
…нема щасливішої долі,
Коли Людина з твоїх рук, Людино,
Іде у світ,- на краплю світ людніє.
Іван Драч
ОПИС ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ
з розв’язання педагогічної проблеми, над якою працює творча група
вчителів КЗ «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської
селищної ради Запорізької області
«Формування конкурентно спроможної особистості шляхом
Тема досвіду
впровадження особистісно-орієнтованих підходів у навчання
і виховання гімназистів».
Філь Галина Богданівна, Корвегіна Віра Анатоліївна,
Автори
Ковальова Оксана Миколаївна, Можаєва Наталія
Анатоліївна, Гаценко Наталія Володимирівна,
Волошина Оксана Іванівна
Сфера
Учнівський, батьківський та педагогічний колективи.
застосування
Актуальність
«Не силуйте душу людини, уважно придивляйтесь до
законів природного розвитку кожної дитини, до її
особливостей, прагнень, потреб»
В.О. Сухомлинський
Людина стає особистістю поступово, на її формування
впливає багато чинників. У сучасних умовах гуманізації та
демократизації навчального процесу як ніколи актуальні
дидактичні заповіді В.Сухомлинського. Завдання вчителя –
допомогти учневі знайти себе в житті; пробудити чи
розвинути в дитині те творче зернятко, яке є в кожному, бо
закладене там природою.
«Освіта України – це освіта для людини, – визначено у
Концепції 12-річної середньої загальноосвітньої школи. – Її
стрижень
–
розвиваюча,
виховання
відповідальної
культуротворча
особистості,
яка
домінанта
здатна
до
самоосвіти і саморозвитку, вміє використовувати набуті
знання і вміння для творчого розв’язання проблем, критично
мислити». Розв’язання цього завдання передбачає психологопедагогічне обґрунтування змісту і методів навчання,
спрямованого насамперед на розвиток особистості учня, яка
є ключовою в особистісно орієнтованому навчанні.
Провідні держави світу приділяють суттєву увагу
питанню розвитку компетентної особистості. Сучасній
українській державі потрібні освічені, активні, творчі
громадяни,
що
обумовлює
актуальність
впровадження
особистісно орієнтованого підходу у систему загальної
середньої освіти.
Особистісно
орієнтоване
навчання,
на
думку
вітчизняних і зарубіжних дослідників, є перспективним з
таких причин:
- у центрі навчального процесу знаходиться дитина як
суб’єкт
пізнання
(що
відповідає
світовій
тенденції
гуманізації освіти; додаток 1);
- особистісно орієнтоване навчання є здоров’язберігаючою
технологією;
- останнім часом окреслилася тенденція, коли батьки
обирають не тільки навчальні предмети, послуги, але й
сприятливе, комфортне освітнє середовище для своєї дитини,
в якому б збереглася і розвивалася її індивідуальність;
-
створюються умови для розвитку креативної особистості
дитини;
- позитивна мотивація учнів до пізнавальної діяльності,
потреба в самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні;
- необхідність переходу до особистісно орієнтованого
навчання визначається суспільством.
Наукові
концепції та
теорії
Нормативно-правова база досвіду:
Закон України «Про освіту», «Про
середню загальну
освіту»,Державна національна програма «Освіта» ( Україна
ХХІ століття), Державний стандарт базової і повної
загальної середньої освіти, Національна доктрина розвитку
освіти,
Національна
виховання»
(Київ,
програма
2011),
«Основні
Концепція
орієнтири
національно
–
патріотичного виховання дітей та молоді, Національна
програма «Діти України».
У своїй роботі, спираючись на досвід педагогічної
еліти,
керуємося
ідейною
скарбницею
видатних
педагогів:
 А. Фасолі, О.Савченко, С.Подмазіна (ідея особистісно
зорієнтованого навчання; додаток 2),
 О.
Пометун,
Л.
Пироженко
(ідея
інтерактивного
навчання),
 Р.Грановської, Я.Пономарьова - психологічні теорії
творчої особистості та її розвитку),
 К. Баханова, В.Гузєєва, І.Єрмакова, О.Пєхоти - про
елементи проектної технології,
 А.Єршова
-
комп’ютерні
(інформаційні)
технології;
додаток 3),
 А.Бєлкіна на ідеях педагогічної технології створення
ситуації успіху,
 С.Сисоєвої - обґрунтовано модель творчої особистості
учня, розглянуто специфіку та шляхи формування
креативної особистості дитини.
 К. Ушинського (про вплив вихователя на вихованця –
«…ким людина як людина може і повинна бути»),
 А. Макаренка (про необхідність врахувати при виборі
методів виховання всі тонкощі й особливості особистості
учня, бо вони є «інструментами доторкання до
особистості),
 Л. Сенеки (про формування самостійної особистості);
 Я. Коменського (про віру в розквіт людської особистості –
«людина є найвище, найдовершеніше…творіння»).
Вид досвіду за
характером
новизни
Вид досвіду за характером новизни - модифікаційний.
Оригінальне цілеспрямоване використання та раціоналізація
відомих педагогічних ідей, технологій, форм і методів
викладання навчальних предметів дозволяє вибудувати
ефективну педагогічну систему, спрямовану на формування
й розвиток життєвих компетентностей особистості.
Основна ідея
Провідна педагогічна ідея – вироблення певної сукупності
технологій навчання, що сприяють розвитку творчих
здібностей, інтересів, умінь і навичок у сучасних школярів,
формування
високоморальної,
життєво
компетентної,
конкурентно спроможної, творчої, гармонійно розвиненої
особистості учня через підбір теоретичних матеріалів та
визначення практичних засобів із впровадження сучасних
освітніх технологій у навчально-виховний процес з метою
створення комфортних умов для навчання та самореалізації,
креативного розвитку особистості дитини.
Життя доводить, що в умовах постійних змін, конкуренції
найкраще орієнтується, приймає рішення, працює людина
творча,
гнучка,
креативна,
здатна
до
генерування
і
використання нового (нових ідей, задумів, планів, нових
підходів та рішень). Це людина, яка володіє певним
переліком якостей, а саме: рішучістю, умінням не зупинятися
на досягнутому, сміливістю мислення, вмінням бачити за
межі того, що бачать сучасники і бачили попередники.
Інноваційне
поле діяльності
вчителів по
запровадженню
особистісноорієнтованих
технологій
Поруч із традиційними методами у своїй педагогічній
практиці
апробовуємо
спосіб
інтеграції
окремих
елементів сучасних технологій навчання.
В основі представленого досвіду лежать:
- особистісно – орієнтований підхід до організації
навчально – виховної роботи;
- формування проектної культури педагога;
- застосування веб-технологій для реалізації
особистісно- орієнтованого підходу до навчання
школярів;
- впровадження інформаційних технологій у практику
роботи;
- квест-технології в освітньому процесі;
- реалізація здоров'язберігаючих технологій у системі
особистісно орієнтованого навчання;
- формування творчого педагога.
Форми, методи,
прийоми,
засоби
особистісно –
орієнтованого
уроку
Велике значення надається розвиваючій та активізуючій
функціям методів навчання. Пріоритетними стають
інтерактивні та активні методи, зокрема метод проектів,
навчання у співробітництві, креативне навчання [3].
Засоби ІКТ при цьому використовуються як інструмент
моделювання навчальної чи навчально-пізнавальної задачі,
або предметної області.
Технологія особистісно-орієнтованого уроку
(за С. Подмазіним) [8]
1. Етап орієнтації:
 мотивація вчителем запланованої діяльності, позитивна
настанова на роботу;
 орієнтація учнів щодо місця певного знання в цілому
курсі, розділі, темі за допомогою схем, таблиць, опор,
вербальних засобів тощо;
 визначення особистісного досвіду учнів і пов'язання цього
досвіду з проблемами заняття.
2.Етап визначення мети передбачає:
 що може дати робота саме на цьому уроці для складання
тематичного заліку, державної атестації, майбутнього життя;
 визначення показників досягнення поставлених завдань.
Методи і прийоми реалізації першого та другого етапів:
актуалізація, проблематизація, інтрига, ігрова ситуація,
прийоми розвитку пізнавального інтересу.
3. Етап проектування:
 залучення учнів до виконання випереджальних завдань,
підготовки повідомлень, рефератів, виготовлення та відбору
наочності;
 складання плану роботи;
 обговорення плану уроку.
4. Етап виконання плану діяльності:
 подання можливих варіантів і способів виконання
навчальної діяльності (усна чи письмова форма, типи
завдань, форми звітності, індивідуальна робота чи
робота в групах, робота з текстом чи іншими засобами
одержання інформації);
 вибір учнями способу фіксації нового матеріалу
(конспект, схема, таблиця, опора, план, тези, висновки
тощо);
 варіативність домашнього завдання (диференціація за
рівнем складності та способом виконання).
Методи та засоби психолого-педагогічної підтримки
діяльності учнів: заохочення, створення яскравих наочнообразних уявлень; навчально-пізнавальна гра - квест;
створення ситуації успіху ( додаток 6), пізнавальний
інтерес; створення проблемної ситуації, спонукання до
пошуку альтернативних рішень; виконання творчих
завдань; кооперація учнів, створення ситуації
взаємодопомоги тощо.
5. Етап контрольно-оцінювальний:
 заохочення учнів до різних видів контролю,
самоконтролю, взаємоконтролю, роботи в групах;
 участь у виправленні помилок і недоліків у знаннях,
усвідомлення їх причин шляхом взаємо-та самоаналізу;
 надання можливості дітям самостійно або за участю
вчителя, інших учнів порівнювати отримані результати з
критеріями стандарту, закладеного у навчальній програмі;
 використання механізмів цінування (позитивного
ставлення до успіхів школяра), оцінювання (виставлення
рівневих оцінок за 12-бальною системою, поурочним балом,
рейтингом) не тільки результатів, а й самого процесу
навчання.
6. Заключний етап:
 усвідомлення учнями ситуації досягнення мети;
 відчуття успіху;
 підкріплення позитивної мотивації, тобто реалізація
«методу «Цінування».
Засоби навчання і виховання: книги, засоби масової
інформації (преса, телебачення, радіо, Інтернет), засоби
мистецтва (кінофільми, вистави). Проте найважливішу роль,
на нашу думку,
відіграє вчасно і мудро сказане слово
вчителя, якого потребує учень.
Практична
значимість
досвіду
-забезпечує умови для розвитку творчої особистості дитини;
- сприяє позитивній мотивації учнів до пізнавальної
діяльності, потребі в самопізнанні, самореалізації та
самовдосконаленні;
-забезпечує особистісно орієнтовану модель навчання і
виховання;
- робить можливим оригінальний підхід до побудови
структури сучасного уроку, виховного заходу.
Результат
застосування
Одне з основних положень сучасної психологопедагогічної науки полягає в тому, що вдосконалення процесу
формування і розвитку особистості можливо лише при
здійсненні
особистісно-орієнтованого
навчання,
впровадження
якого
забезпечить
школі
можливість
виконувати важливу функцію – навчати учнів навчатись.
Удосконалення шляхом раціонального сполучення
традиційних і інноваційних форм і способів навчання, досвід
спрямований
на
реалізацію
орієнтованого
навчання,
технології
сприяє
особистісно
вихованню
активної,
творчої, самостійної, саморозвиваючої особистості.
Прогнозовані результати навчально-виховної діяльності:
 самодостатня особистість;

високоосвічена, інтелектуальна особистість;

активний будівник власної долі та суспільного життя;

фізично здорова особистість, яка пропагує здоровий
спосіб життя;

особистість набуває навичок аналізувати, порівнювати,
узагальнювати, коригувати, відокремлювати головне від
другорядного;

особистість,
наділена
усіма
чеснотами,
високою
моральністю, людина - гуманіст, толерантна, чуйна
співчутлива;

ініціативна, законослухняна особистість, патріотична й
сповнена

національної гідності;
креативна, творча, висококультурна, якій притаманні
естетичний смак і
Критерії
ефективності
почуття любові до життя.
1.Сприяє застосуванню концепцій та навичок у життєвих
ситуаціях.
2.Створюється база знань для розуміння фундаментальних
наукових ідей.
3. Розвиває навички ведення дослідницької роботи:
спостереження, порівняння, співставлення, вміння робити
висновки.
4. Навчає дітей творчо підходити до вирішення життєвих
проблем.
5. Зрушення у мотиваційній, емоційно – вольових сферах
особистості, успішність оволодіння учнями розумовими
діями, наявність переможців у різноманітних
інтелектуальних змаганнях.
Наукові
джерела
1. Божко, І. В. Розвиток пізнавальної активності засобами
особистісно орієнтованого навчання / І. В. Божко //
Початкове навчання та виховання : науково-методичний
журнал. - Харків, 2009.
2. Концепція
12-річної
середньої
загальноосвітньої
школи//Бібліотека журналу «Директор школи». – 2002. – №1.
3.Литвиненко Н.І., Савченко М.І. Інноваційні методи
навчання в контексті завдань шкільної освіти // Збірник
матеріалів П’ятої міжнародної конференції “Нові
інформаційні технологіі в освіті для всіх: безперервна
освіта” (23 – 25 листопада 2010 р.).- К.: МННЦ ІТ і С НАНУ
та МОНУ, 2010.- С. 514-518.
4.Особистісно
орієнтовані
технології
навчання
http://yrok.at.ua/
5.Особистісно зорієнтований урок літератури: З досвіду
роботи / Упоряд. Г. Федяй, А. Фасоля. – К.: Шкільний світ,
Вид. Л.Галіцина, 2005.
6. Орієнтовна програма навчальної практики з української
мови і літератури. 5-8, 10 класи/
Укладачі Л.І.
Піскорська, Л.В. Гуріна, Т.М. Любчич. – Тернопіль:
Мандрівець, 2012.
7.Планування та технологія особистісно-зорієнтованого
уроку http://osvita.ua/school/
8. Подмазін С.І. Особистісно- орієнтований освітній процес:
принципи, технології// Педагогіка і
психологія. – 1997.
9. Пометун О.І. Енциклопедія інтерактивного навчання. Київ, 2007.
10. Пометун О.І. Як оцінити діяльність учнів на
інтерактивному уроці // Доба. — №2, 2002.
11. Сергієнко А.А. Методика використання технологій
групового навчання на особистісно
зорієнтованому
уроці української літератури// Українська мова і література в
школі, №1, 2005.
12. Сергієнко А.А. Роль групових технологій у формуванні
комунікативних компетентностей
учнів 9-11 класів на
уроках української літератури// Дивослово. - №10, 2008.
13. Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості вчителя:
Навч.посіб. - К.,1994.
14.Технологія особистісно
орієнтованого навчання
http://perezvin.at.ua
15. Фасоля А.М. Особистісно - зорієнтоване навчання:
цілепокладання, рефлексія, оцінка // Українська мова та
література. – №7, 2004.
Висновки
Одним
з
пізнавальної
найперспективніших
активності,
шляхів
інтелектуально
–
розвитку
творчих
здібностей учнів, озброєння їх необхідними вміннями і
навичками є впровадження нових технологій навчання. Вони
збагачують освітню практику власним баченням технології
особистісно орієнтованого навчання, відображають загальну
світову тенденцію переходу від парадигми, в якій дитина –
«об’єкт
педагогічних впливів», до тієї, яка передбачає
гуманістичний
тип
взаємодії
учасників
навчально
–
виховного процесу.
Вчитель не тільки передає учням певну суму знань, а ще
й навчає здобувати ці знання самостійно, застосовувати їх
для розв’язання нових пізнавальних і практичних завдань;
сприяє формуванню в учнів комунікативних навичок;
розвиває
внутрішню
навчання;
спонукає
мотивацію
учнів
до
до
цілеспрямованого
порівняння
отриманої
інформації з особистим досвідом і на її ґрунті формує
аналітичне судження; підтримує пізнавальну активність
учнів.
Жодна освітня технологія не може розглядатися як
універсальна. Організація навчального процесу в сучасних
умовах вимагає поєднання різних технологій, творчого
підходу до використання кожної з них, а також створення
нових навчальних технологій.
Ефективне впровадження особистісно
орієнтованих
технологій у навчальний процес є важливим чинником
створення нової системи освіти, що відповідає вимогам
інформаційного
суспільства
і
процесу
модернізації
традиційної системи освіти, переходу до особистісно
орієнтованої системи навчання і виховання.
Наслідком
ефективного
застосування
новітніх
технологій навчання стає здатність учня орієнтуватись в
інформаційному просторі, володіти й оперувати інформацією
засобами сучасного високотехнологічного суспільства, що
сприяє розширенню та поглибленню теоретичних знань,
активізації навчально-пізнавального процесу, професійному
самовизначенню випускника школи.
Результати
роботи
показують,
що
система
використовуваних методів, прийомів не тільки формує в
учнів високі життєві цінності і сенси, але й забезпечує умови
і можливості для безперервного саморозвитку. Кожен з
наших попередніх випускників є прикладом успішної
самореалізації в житті для сьогоднішніх учнів.
«Продовжуючи себе у своїх нащадках, ми творимо
час», - писав Василь Сухомлинський. Не рветься зв’язок
поколінь, тепліє на серці від думки, що наша праця не була
марною. Майбутнє за нашими дітьми. Вони набагато
досконаліші та мудріші
за
нас, бо мають
доступ
до
інформації, проте їм так бракує ще справжнього життєвого
морального досвіду. То ж допоможімо їм
у
навчально-
виховному процесі, любімо їх незалежно від досягнень чи
недоліків!
Бо
вони
–
сучасні
діти,
особистості,
індивідуальності... Бо вони – діти нашої держави, її
майбутнє.
ДОДАТОК 1
ДОДАТОК 2
ДОДАТОК 3
ДОДАТОК 4
ДОДАТОК 5
Автор
vera_korvegina
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
41
Размер файла
880 Кб
Теги
опис
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа