close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Лоскутова Н.М.«Використання гуманно-особистісного підходу для формування морально- етичних якостей та патріотичного виховання молодших школярів на уроках та в позаурочний час»

код для вставки
У посібнику розглянуто питання нового підходу формування морально- етичних знань та національно-патріотичного виховання молодших школярів Даний посібник ознайомить вчителів з можливостями використання особистісно орієнтованого підходу для формуванн
«Використання гуманно-особистісного
підходу для формування моральноетичних якостей
та патріотичного
виховання молодших школярів на
уроках та в позаурочний час»
/Посібник для вчителів початкових класів/
Автор: Лоскутова Н.М.
вчитель початкових класів
Шевченківського ліцею
Шевченківської районної ради
Харківської області
2016 р.
ЗМІСТ
І. Вступ.
ІІ.Передумови формуваня морально-етичних якостей молодших школярів та
національно-патріотичних почуттів
2.1.Головне завдання вчителя на сучасному етапі формування етичних знань у
молодших школярів
2.2.Умови створення атмосфери морально-психологічного комфорту у класі
2.3.Форми навчально-виховної діяльності
ІІІ. Формування організаційних якостей
3.1.Дисциплінованість
3.2.Акуратність
3.3.Відповідальність
ІV. Культура поведінки
4.1.Ввічливість
4.2.Делікатність
4.3.Доброзичливість
4.4.Людяність
V. Інтелектуальний розвиток
5.1. Кмітливість
5.2. Мудрість
VІ. Життя в колективі, спілкування між людьми
6.1.Дружба
6.2.Гостинність
6.3.Щедрість
VІІ. Самооцінка, самооналіз
7.1.Скромність, гордість
VІІІ. Громадянські якості
8.1.Сміливість
8.2.Відважність
8.3.Виховання патріотизму
ІХ. Висновки
Х. Список використаних джерел
ХІ Додатки
У посібнику розглянуто питання нового підходу формування моральноетичних знань та національно-патріотичного виховання молодших школярів
Даний посібник ознайомить вчителів з можливостями використання
особистісно орієнтованого підходу для формування моральних якостей у дітей
під час уроків та в позакласній роботі в початковій школі.
У посібнику представлені передумови формування необхідних якостей
молодших школярів, ігри, проблемні ситуації, оповідання на етичну тематику.
Автор сподівається, що предоставлений матеріал буде цікавим як для вчителів,
так і для батьків дітей молодшого шкільного віку.
І. ВСТУП
Школа сьогодні вимагає від нас підходу до вирішення проблем навчання і
виховання підростаючого покоління. На сучасному етапі дуже важливим постає
питання правильно формувати дитячі душі, виховувати найвищий прояв людської
особистості – бути Людиною.
Ще в початкових класах дуже важливим є розвиток молодших школярів,
закладення основи необхідних умінь щодо активної участі в різноманітних формах
навчальної діяльності.
На створення цієї роботи мене спонукала відсутність у Державному стандарті
початкової загальної освіти такої дисципліни, як етика. Для того, щоб виконати
замовлення держави по формуванню повноцінної особистості, ми повинні з
перших днів дитини в школі закласти необхідні основи по формуванню у них
морально-етичних знань та національно-патріотичних почуттів.
У даній роботі я ставлю за мету знайти шляхи формування цих якостей шляхом
проникнення в емоційну сферу, чуттєвий світ дитини, викорисовуючи при цьому
можливість різних навчальних предметів і в позаурочний час.
ІІ.ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ ЯКОСТЕЙ ТА
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНИХ ПОЧУТТІВ
Самовизначення особистого «Я» дитини у розмаїтті стосунків зі світом через
зміст навчального матеріалу підводиться до відкриття для себе моральних форм і
правил. Саме ці вимоги зобов`язують початкову школу забезпечити такий рівень
розвитку дітей, спадкоємність у реалізації цього процесу, бо етика є нормою
вчинків людини тільки тоді, коли засвоєння цих норм і цінностей не є
короткочасними, а відбувається послідовно, поетапно.
З власного досвіду можу зазначити, що молодший шкільний вік – це найбільш
ефективний період у житті кожної людини щодо формування цих рис і якостей,
що пояснюється віковими потребами і особливостями дітей цього віку:
- зміна ситуації розвитку, перебудова всієї системи життєвого ставлення дитини
до середовища, яке їх оточує;
- виникнення нових психологічних новоутворень: довільність, внутрішній план
дії, рефлексія;
- активне формування самооцінки як компонента самосвідомості;
- емоційна вразливість, розвиток соціальних емоцій;
- сенситівність віку, до формування моральних норм життя шляхом наслідування
поведінкових моралей дорослих, особливо батьків та вчителя.
Аналіз змісту початкової школи доводить, що він наповнений дисциплінами,
які прямо чи опосередковано спрямовані на формування свідомості молодших
школярів, їх розвиток. Наприклад, у процесі вивчення змісту «Літературне
читання» формуються ставлення дитини до навколишньої дійсності, її моральні
орієнтири, збагачуються почуття. Найважливішим аспектом курсу «Я у світі» є
розвиток у молодших школярів найбільш значущих для українського народу
цінностей: патріотизм, соціальна справедливість, державотворення, взаємоповага,
працелюбність. Дисципліною «Образотворче мистецтво» дитина вводиться у світ
добра і краси, формується її духовна культура тощо.
В умовах фахової багатофункціональності, багатопредметності, розгалудженості
емоційно-комунікативної сфери взаємодії педагога з учнями, високого ступеня
референтності у стосунках з ними для вчителя початкових класів відкриваються
великі можливості інтеграції цього змісту у різних педагогічних формах і засобах,
спостереження динаміки морального розвитку молодших школярів.
Першою сходинкою у моральному зростанні людини є уявлення про правила
співжиття і взаємодію людей у сім`ї, колективі, суспільстві, знання основних етичних
норм. Тому актуалізація вчителем етичної складової змісту початкової освіти
забезпечує формування моральних цінностей в учнів, емоційної сфери, дає
можливість виявляти відповідну поведінку.
Етична насиченість навчальних тем різних дисциплін може бути забезпечена
відповідно до такої логіки подачі й сприйняття матеріалу:
- актуалізація знань учнів, введення етичних понять, ознайомлення з
правилами етикету;
- сприйняття
та
осмислення
отриманих
знань
за
допомогою
практикумів( виховні ситуації, художні тексти, аналіз поведінки
героїв, життєві приклади тощо);
- самостійне узагальнення та відкриття моральних істин, правил
поведінки;
- визначення разом з учнями критерііїв оцінки вчинку згідно з нормами
етики та «золотого» правила етики (не роби іншому того, чого не
бажаєш собі);
- закріплення набутих знань у практичній діяльності (виконання
творчих завдань, участь у рольових і ділових іграх, імітація типових
життєвих ситуацій тощо).
Проводячи уроки читання, розвитку зв`язного мовлення, особливу увагу
дітей треба зосереджувати на таких критеріях як добро, людяність, чесність,
гідність, відповідальність, працьовитість, турбота про ближніх, виховання
патріотичних почуттів тощо.
2.1.Головне завдання вчителя на сучасному етапі формування
етичних знань у молодших школярів
Головне завдання вчителя – вивести ці уявлення і знання учнів на рівень
моральних правил і норм співжиття людей у суспільстві, допомогти школярам
знайти зв`язок між існуючими моральними оцінками та їх власними судженнями.
При
формуванні
етичних
знань школярів невід`ємною
частиною
є
використання афоризмів, прислів`їв у процесі усвідомлення ними моральних норм
і правил. Афоризми можна розглядати як один із ефективних засобів виховання,
бо вони впливають на почуття, свідомість і поведінку підростаючого покоління.
Педагогічний зміст афоризмів і прислів`їв відображено в таких формах виховання,
як приклад, переконання, вимога, побажання, просьба, схвалення, порада,
заборона тощо.
У дітей 6-11 років активно розвиваються емоції: самоствердження, почуття
відповідальності, довіри до людей, здатність співчувати. Щоб ці соціальні емоції
збагачувались,на думку В.О.Сухомлинського, необхідно «робити процес навчання
радісним, емоційно-приємним; створювати і формувати у дитячому колективі
взаємини співпереживання, взаємопідтримки, розуміння і співчуття».
2.2.Умови
створення
атмосфери
морально-психологічного
комфорту в класі.
Для того, щоб створити атмосферу морально-психологічного комфорту в
класі, необхідні такі умови:
- особистий досвід та емоційне переживання педагога у викладанні і
повсякденному спілкуванні з учнями;
- теплі, емоційно забарвлені взаємовідносини з учнями, щира симпатія
до них і тонке сприйняття їхніх безпосередніх потреб;
- керування своєю поведінкою, стриманістю, терпінням;
- вміння за допомогою гумору, добродушного жарту розрядити
обстановку, яка може перетворитися на конфлікт;
- готовність співчутливо відгукнутися на потреби інших;
- максимальна гнучкість і толерантність;
- настанова на створення стимулів для самовідчуття учнів, піднесення
їхнього авторитету.
Ефективним виховання може бути лише тоді, коли воно реалізується як
процес відкриття дитиною самої себе та інших, пошуку, творчості, як діалог зі
світом. За допомогою діалогічного спілкування вчителя з учнями доцільно
введення у контекст уроку проблемних питань:
- Чому у літературних творах добро, як правило, перемагає зло?
- Що відбувається з тобою, коли на тебе кричать, тобі погрожують, у
твоїй
присутності
принижують
когось
іншого,
над
тобою
насміхаються?
- Що додає щастя людині і чому кожен щасливий по-своєму?
- Якого ставлення до себе очікує людина у хвилини смутку, печалі?
Такі питання спонукають дітей виявляти свої оцінні судження і почуття
стосовно різних проблем. Також доцільно разом з дітьми проаналізувати
звичайний день і спробувати на різних його етапах визначити основні правила
щодо спілкування з тими людьми, які протягом цього дня оточують дитину. Таке
обговорення може відбуватись у формі бесіди, самостійною роботою учнів у
зошитах. Найбільш цінними вміннями вчителя, що забезпечують його педагогічну
взаємодію з учнями, є:
- виявлення терпимості та спостережливості, сповідування тезі:
«Чекай і спостерігай! Не поспішай. Не підганяй процес визрівання»;
- не вимірювати своїми «дорослими» мірками дітей, а намагатись
поставити себе на їх місце;
- не обирати за дитину вид діяльності, міру їх складності, стиль
виконання;
- не вимагати, не наполягати, не говорити: «Ти зобов`язаний це
зробити!», а запропонувати до активності. Дитину необхідно підвести
до висновку: «Я буду цим займатися!».
- своїми діями не карати, не зловживати схваленням, найкращою
винагородою для виховання має бути його власне просування шляхом
розвитку;
- визнавати власні помилки і незнання;
- забезпечувати
дітям
спокійне
середовище,
яке
допомагає
їм
зосередитися, почуватися затишно і спокійно;
- уникати надмірно голосних звернень, окриків тощо.
В.О.Сухомлинський говорив: «Непорушною педагогічною істиною вчителя
має бути прагнення захистити дитяче серце від огрубіння, озлоблення,
жорстокості і байдужості, від безсердечно-тупого ставлення до всього доброго і
світлого у житті, перш за все до сердечного, теплого слова. Можливо, у когось цей
принцип викличе іронічну усмішку: ми, мовляв, будемо ласкавими, а вони нам на
голову сядуть... Не сядуть, тому що злість у дитячому серці породжується тільки
грубістю, байдужістю дорослих».
Педагогічна мудрість каже: «Для успішного виховання вчитель має піднятись
до рівня дитини». Дотримуючись цієї мудрості, педагог зберігає у собі і
вихованцях кращі людські якості гуманізму, людяності, розвиває почуття
відповідальності, керуючись такими життєвими істинами:
- якщо дитина живе у розумінні та товаристві, вона вчиться знаходити
любов у всьому світі;
- якщо дитину постійно критикують, вона вчиться ненавидіти;
- якщо дитина живе у терпимості, вона вчиться розуміти інших;
- якщо дитину постійно висміюють, вона стає замкнутою;
- якщо дитину хвалять, вона вчиться бути вдячною;
- якщо дитина живе у ворожому оточенні, вона вчиться агресивності;
- якщо дитину підбадьорити, вона вчиться вірити в себе;
- якщо дитина живе в чесності, вона вчиться бути справедливою;
- якщо дитину підтримують, заохочують, вона вчиться вірити в людей,
цінувати себе та інших.
2.3.Форми навчально-виховної діяльності.
Формування у молодших школярів морально-етичних норм поведінки та
національно-патріотичного виховання передбачає розвиток у них необхідних
умінь щодо активної участі в різноманітних формах навчально-виховної
діяльності, підготовку учнів до співпраці, вміння працювати в парах, творчих
групах, брати участь у рольових і навчальних іграх. Такі форми роботи дають
змогу учням обмінюватись думками, оволодіти вміннями висловлювати свою
думку та слухати інших, розвивати творчі здібності. Саме ці форми навчальної
діяльності спонукають школярів до виявлення вдумливості, активності та
самостійності, вміння аналізувати свою поведінку та вчинки інших людей, робити
висновки, шукати та відкривати для себе істини, спираючись на досвід людства.
В роботі я розглядаю такі питання:
- формування організаційних якостей ( акуратність, відповідальність,
дисциплінованість);
- культура
поведінки
(ввічливість,
делікатність,
доброзичливість,
людяність);
- інтелектуальний розвиток (кмітливість, мудрість);
- життя в колективі, спілкування між людьми (дружба, гостинність,
сердечність, чемність, щедрість);
- самооцінка, самоаналіз (скромність, гордість);
- громадянські якості (патріотизм, відважність, сміливість).
ІІІ. ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЯКОСТЕЙ
3.1.Дисциплінованість
Проблемні ситуації
1. Ви спізнились на урок. Вам треба зайти в клас і сісти за парту. Як ви
поведетеся? Що скажете?
2. Учитель доручив учневі взяти книжку в бібліотеці. Хлопчик зайшов до
бібліотеки і сказав... Що він повинен сказати?
3. Двоє вчителів розмовляють під час перерви. Учневі треба звернутися
до одного з них. Як це ввічливо зробити?
4. Біля дверей класу – хлопчик і дівчинка або вчитель та учень. Показати,
як правильно зайти до класу.
5. Учитель впустив олівець. Реакція учнів.
6. Учень біжить шкільним коридором, назустріч йому йде вчителька.
Учень на ходу кричить: «Здра, Марь Ванна!». Потім вбіг у клас і кричить:
«Микола, задачу зробив? Дай списати».
Оцініть поведінку учня. Скількох помилок він припустився?
7. Що ти зробиш, коли:
- зайшовши до класу, побачив, що залишив на підлозі брудні сліди, бо не
витер взуття об ганчірку біля дверей?
- на уроці виявилось, що забув зошит удома. Твої дії.
Гра «Закінчи правило»
1. Як прокинувся – вставай, ліні волі ... (не давай).
2. І дивись – не барись, а в школу швидко-швидко ...(мчись).
3. Квіточку роса умила, а тебе умиє ...(мило).
4. В школі, в класі не брудни, сміття бачиш ...(підніми).
5. Не носи в кишені жуйки, крейду, яблука і булки, кнопки, цвяхи,
сірники, а носи ...(носовики).
6. Будь охайним завжди сам, уникай дірок і ...(плям).
7. Вдома близьким не груби, менших захищай ...(люби).
8. Щоб тобою всі пишались, перехожі озирались, так роби, щоб люди
звикли: ти завжди в усьому ...(приклад).
Чергова
Я сьогодні чергова
Вдома сяду на стілець –
В мене дошка – як нова!
Кину ранець у куток,
На рукаві – пов`язка.
Кину лівий чобіток,
Не бігайте, будь ласка!
Правий стягне мій дідусь,
Скільки діла, скільки справ!
Як на ліжко я звалюсь –
Хто це крейду розтоптав?
І пальта не скину –
Хто це кинув папірець?
Ото вже відпочину!
Хто стругав тут олівець?
Г. Малик
Ой, скоріше б вже кінець!
Юркова біда
Добре б рано вранці
Взагалі пропали,
Стати на зарядку.
Може, мамі в сумку
Та в Юрковім ранці
Випадково впали?
Не було порядку.
Бідолаха сісти
Ніколи хлоп`яті
Не встига до столу.
Розім`яти плечі…
Ніколи поїсти –
Зранку він по хаті
Бігти час до школи.
Скрізь шукає речі.
Де вже ту зарядку
З-під столу виймає
Ще робити вранці,
Зошит він і книжку,
Як нема порядку
Ручки десь немає,
У Юрковім ранці.
Ось вона – під ліжком.
Олівець і гумка
В.Дворецька
3.2. Акуратність
Гра «Оживи прислів`я»
У грі беруть участь 4 групи дітей по 3 - 4 чоловіки. Кожна група обговорює своє
прислів`я, зображує його засобами пантоміми. Решта дітей – глядачі – вгадують
прислів`я.
- На неохайній людині всяка одежа погана.
- Де бруд, там і хвороба.
- Акуратність прикрашає людину.
- Шкіра – дзеркало здоров`я.
Гра «Чепурушка»
На столі лежать близько 15-20 предметів (книга, іграшка, коробка скріпок,
виделка, носова хусточка, мило, фломастер, щітки (зубна, масажна), будильник,
скакалка, ножиці, гребінець, шампунь). Учитель бере по черзі по одному предмету
і показує його класу. Діти повинні плескати в долоні в тому випадку, коли предмет
потрібен для того, щоб мати акуратний та охайний вигляд.
3.3.Відповідальність
Гра «З`єднай лініями частини прислів`я»
Язиком і так і сяк,
як від землі до неба.
Від слова до діла,
менше слів.
Не спіши язиком,
кому діло не втіха.
Більше діла,
а ділом ніяк.
Той багато базіка,
а квапся ділом.
Обговорення ситуації
Івасик учиться у школі, але нудьгує за дитячим садком, вихователькою
Валентиною Миколаївною, нянечками. Іноді після школи Івасик забігає до них у
гості. Зараз у Валентини Миколаївни нові вихованці. Вони теж люблять, коли до
них заходить Івасик. Одного разу він розповідав малятам про своїх акваріумних
рибок. Дітям захотілось мати таких самих у себе в групі. Івасик пообіцяв, що за
тиждень малята отримають акваріум з дуже красивими рибками. Ох, і радості було!
Діти розповіли про це всім – батькам, нянечкам і навіть медсестрі. Але минув
тиждень, другий, місяць... Івасик так і не приніс обіцяний подарунок. Та й сам став
приходити все рідше й рідше.
Напередодні Нового року Івасик знову згадав про своїх маленьких знайомих.
Коли прийшов до дитячого садка, він не відчув звичайної радості. Але потихеньку
діти зібралися навколо Івасика і стали слухати його новини. Хлопчик розповідав як
його клас готується до новорічних свят. Обвівши поглядом кімнату, він по-діловому
сказав, що непогано було б прикрасити групу і пообіцяв дітям і виховательці
принести завтра ялинкові прикраси та іграшки. Валентина Миколаївна тільки
зітхнула, а малята один за одним стали мовчки відходити від хлопчика.
-Як ви думаєте, чому вихователька і малята так відреагували на обіцянку
Івасика принести ялинкові іграшки та прикраси?
- Чи можна виправити становище?
- Хто з вас потрапляв у такі ситуації?
ІV. КУЛЬТУРА ПОВЕДІНКИ
4.1.Ввічливість
Проблемна ситуація
Ти прокинься рано-рано,
Підійди до тата й мами
Лиш над містом сонце встане,
І скажи їм: «Добрий ранок!»
Привітайся з ластівками,
Усміхнися всім навколо:
З кожним променем ласкавим.
Небу, сонцю, квітам, людям.
Сам гарнесенько умийся,
І тоді обов`язково
Сам швиденько одягнися,
День тобі веселим буде!
- Який настрій викликав у вас цей вірш?
- Коли буде день веселим? Чому?
- Як можна назвати ці слова?
Проблемні ситуації
Хлопчик разом з дівчинкою підійшов до дверей класу.
- Як йому треба вчинити?
Ви їдете в автобусі, вільних місць немає. На зупинці зайшла старенька бабуся.
- Що ви будете робити?
Гра «Ввічливі слова»
Добре слово дарує нам радість:
Як зернятко в ниві.
Сію дитині в серденько ласку,
«Доброго ранку»,
Сійся, родися ніжне «будь ласка»,
«Світлої днини»
Вдячне «спасибі»,
Щедро даруй ти
«Вибач» тремтливе.
Людям, дитино.
Слово у серці,
Т. Коломієць
Моральні ситуації
1.Доброго здоров`я бажали Іванові товариші, коли відвідували його хворого.
Одужав хлопчик і пішов з друзями на річку. Несподівано захмарило і пішов дощ.
Хлопці сховалися під густим листям кущів, а Іванкові місця не вистачило. «Як же
ти змок на дощі!» - поспівчував один. «Як страшно опинитися в зливу під
відкритим небом!» - жалісно проговорив другий. І лише третій посунувся і накрив
друга плащем. «Спасибі», - вдячно прошепотів Іванко. «На здоров`я», - почув у
відповідь.
- Як би ви повелися у такій ситуації?
- Чи завжди ваші добрі побажання відповідають вашим добрим нравам?
- Які чарівні слова допомогли друзям?
2.Тетянка зайшла в автобус. Біля бабусі було вільне місце. «Посунься, я сяду!» сказала дівчинка. Старенька здивовано подивилася на моторну дівчинку, але
звільнила місце біля вікна. Задоволена Тетянка розглядала вулиці рідного міста.
«Ой! – підхопилася несподівано дівчинка, - квиток придбати забула!». Взявши за
плече стару жінку, голосно сказала: «Гроші на квиток передайте!». Молода жінка,
яка стояла поруч, тихо сказала Тетянці: «Не дуже ти вихована, дівчинко». «Чому
не вихована?» - образилась та.
- Як повинна була вчинити дівчинка?
Гра «Будь ласка»
Учасники гри стають у коло. Ведучий ставить завдання: стрибати, присідати,
підніматись навшпиньки і т.д. Якщо слово «будь ласка» не було сказано, то дія не
виконується. Хто порушив правило, той стає у коло. Після гри ведучий розігрує
фанти.
- Яке ввічливе слово було у грі?
- Коли його треба вживати?
- Які ще слова ввічливості ви знаєте?
- Коли вони вживаються?
Гра «Ввічливі слова»
Доповніть вірш потрібними словами ввічливості.
Якщо бажаєш висловити подяку
Промовити потрібно (дуже дякую).
Коли мене сварять, я намагаюсь
Завжди казати чемно (вибачаюсь).
І в Україні, в Польщі, і в Словаччині
Всі кажуть на прощання (до побачення)
Гра «Школа ввічливості»
Діти отримують картки з різними словами, наприклад: добрий день, дякую,
вибачте і т.д. Кожний із викликаних учнів придумує ситуацію і описує її двоматрьома реченнями, використовуючи слова ввічливості.
4.2.Делікатність
Моральна ситуація
Вова стояв біля вікна і дивився на вулицю, де грівся на сонечку великий
дворовий собака Полкан. До Полкана підбіг маленький мопс і став на нього
кидатися і гавкати, хапав його зубами за величезні лапи, за морду і, здавалося,
дуже набридав великому і похмурому собаці.
-Зачекай-но, ось він тобі завдасть, - сказав Вова, - провчить він тебе. Але мопс не
переставав гратися, а Полкан дивився на нього дуже прихильно.
-Бачиш, - сказав Вові батько, - Полкан добріший за тебе. Коли з тобою почнуть
гратися твої маленькі брати й сестри, то неодмінно справа скінчиться тим, що ти
їх відлупцюєш. А Полкан знає, що великому і сильному соромно кривдити
маленьких і слабих.
- А ви як вважаєте?
-Чи був правий Вовин тато, коли сказав: «Полкан добріший за тебе»?
Поясніть свою відповідь.
-Для чого потрібно виховувати в собі доброту?
Гра «Скринька від Феї »
Уявіть, що добра чарівниця прийшла до нас у клас і подарувала скриньку з
дарунками доброти. Перелічіть усе, що може бути добрим. Наприклад, добрі очі,
добра посмішка, добрий потиск руки, добрий погляд, добре слово, добра душа,
добрий день і т.д.
А тепер допоможіть чарівниці оживити її дарунки. Для цього давайте:
- подивимось один на одного добрими очима;
- посміхнемось один одному доброю посмішкою;
- скажемо один одному добре слово;
- побажаємо один одному доброго дня.
Гра «Добери якість»
Діти поділяються на групи і отримують картки з назвами різних якостей:
доброта, сміливість, дбайливість, делікатність, чесність та ін.
Кожна група придумує ситуацію, в якій може знадобитися саме ця якість або
відгадати, яка якість знадобилася в тій або іншій ситуації.
Наприклад:
1. Ми знайшли птаха зі зламаним крилом. Віднесли його до ветеринарної лікарні.
Пташці вилікували крило і відпустили на волю. (Дбайливість)
2. На перерві вчителька покликала до себе одну з наших однокласниць і щось тихо
сказала їй. Ми вирішили не розпитувати подругу. (Делікатність)
3. Хлопчик забув вивчити вірш. Вранці він підійшов до вчителя, вибачився і
попросив дозволу вивчити вірш на наступний урок. (Чесність)
4. Ми гралися біля будинку. Бродячий собака став гарчати на сусідську дівчинку.
Ми з другом відігнали собаку. (Сміливість)
5. Один наш однокласник забув удома альбом, пензлик і фарби. Ми поділилися з
ним. (Доброта)
- Які якості виявили діти в цих ситуаціях?
- Розкажіть, що зміниться в житті людей, якщо вони зможуть виховати в
собі ці якості?
- До чого повинна прагнути людина в своєму житті?
Гра «Так чи ні»
1.Ти йдеш з другом вулицею. Він привітався з незнайомою тобі людиною, ти теж
сказав: «Добрий день!»
2.«Дайте мені хлібину» - звертається хлопець до продавця.
3.Після обіду Миколка сказав: «Дякую, борщ дуже смачний»
4.У шкільному коридорі розмовляють вчителі. Серед них Євген побачив свого
класного керівника і привітався «Доброго дня, Олено Миколаївно!»
5.Марина вийшла у двір і побачила сусідського дорослого юнака. Вона першою
привіталася.
6.Біля дверей у клас зустрілися Дмитрик і Оленка. «Привіт», - привітався Дмитрик
і першим зайшов до класу.
7.«Вибачте, будь ласка, я штовхнула Вас ненавмисне», - сказала Діанаю.
Творча робота
Дітям пропонується намалювати дерево свого життя за такою схемою:
корінь – мета і сенс життя;
стовбур – уявлення про самого себе (могутній, сильний, з розлогим гіллям або
тонкий, стрункий, з маленькими гілками і листочками);
гілки – якості, хотілося б мати, мрії та бажання;
плоди – якості, що вже є, здійснені мрії та бажання.
Висновок: яка мета нашого життя, такі ж самі і плоди.
Поради неслухняним дітям
Коли раптом до матусі
«Руки вгору! Струнко стій!»
Тітка в гості надійшла
І як з крісла бідна тітка
І говорить їй дорослі
З переляку упаде,
І серйознії слова,
А іще- проллє на плаття
Треба ззаду непомітно
Суп, компот або кисіль,
Так до неї підійти,
Буде мама реготати,
Крикнуть тітці прямо в вухо:
Гордячись своїм синочком,
Поцілує тато в ніс?
Г.Остер
4.3.Доброзичливість
Проблемна ситуація
Лісовою стежкою йшли батько і маленький син. Навколо тиша, тільки чути,
як десь далеко вистукує дятел і струмок жебонить у лісовій гущавині. Раптом
хлопчик побачив, як їм назустріч іде бабуся з паличкою.
-Коли ми зустрінемося з бабусею, скажемо їй «здрастуйте», - попередив
батько.
-А для чого їй говорити це слово? – здивувався син. Адже ми незнайомі.
-А ось зустрінемось, скажемо їй «здрастуйте», тоді побачиш для чого.
-Здрастуйте, - сказав батькою
-Здрастуйте, - сказав син.
-Здрастуйте, - сказала бабуся і посміхнулася.
І син здивовано побачив, як усе навколо усміхнулося. Сонце засяяло
яскравіше. У верхів`ї дерев зашумів легкий вітерець, листя заграло, затріпотіло. В
кущах заспівали пташки – досі їх не було чути. На душі у хлопчика стало тепло і
радісно.
-Чому це так? – спитав син.
Гра «Допоможи»
Кожна людина повинна піклуватись про своє здоров`я і здоров`я оточуючих.
Уявіть, що раптом захворів ваш товариш. Зараз ви – лікар. З коробочки необхідно
дістати предмет і сказати, що допоможе вилікувати цей предмет. Наприклад:
зубна паста
зубна щітка
зуби
бинт
йод
поріз
окуляри
зір
термометр
виміряти температуру
ягоди малини
квіти липи
калина
зменшити температуру
яблуко
апельсин
вітаміни
-Якою повинна бути людина?
-За якими ознаками можна помітити, що людина захворіла?
-Яку першу допомогу можете надати ви?
Гра «Розвідники»
(до твору Л.Українки «Біда навчить»)
1.Знайдіть і прочитайте, як говорить горобчик до кожного з птахів:
- до курки – пані матусю;
- зозулі – тіточко;
- бузька – пане;
- гави – дядино;
- сови – пані;
- сороки – панянко;
- крука – звернувся просто.
2.Знайдіть, хто говорить:
- доброзичливо, заклопотано...(курка);
- насмішкувато, байдуже...(зозуля);
- сердито, войовниче...(бузько);
- співчутливо, сумно...(гава);
- сердито, зневажливо, зверхньо...(сова);
- стрекотливо, швидко...(сорока);
- поважно, повчально...(крук).
Гра «Чарівні окуляри»
Ось перед вами чарівні окуляри. Чому чарівні? Бо через них можна бачити
тільки хороше.Ви будете передавати їх з рук в руки, розповідаючи при цьому, що
бачите гарного в тих людях, які поруч з вами.
Пташеня
З пташеням маленьким трапилась біда,
Як піднявся вітер, випало з гнізда.
З кошиком Андрійко по щавель ішов,
Пташеня маленьке у траві знайшов.
У Андрійка очі блиснули від сліз,
Взяв його тихенько, до гнізда поліз,
Пташеня зраділо, кінчилась біда,
Із руки стрибнуло до свого гнізда.
Д.Мегелик
4.4. Людяність
Проблемні ситуації
1.Миколка дуже любить жарти, веселі оповідання, мультфільми. Любить
пожартувати з товаришами. Ось, наприклад, йде він шкільним коридором і бачить:
його однокласник Вітя послизнувся і впав. І, видно, дуже вдарився. Миколка,
звичайно, засміявся та запитав: «Ну, як пройшла посадка?» Але Вітя чомусь
образився та пішов.
- Чому образився Вітя?
- Чого не вистачає Миколці?
- А як би ви вчинили на місці Миколки?
2. Під час шкільного концерту зала була переповнена. Літня жінка запізнилась
і стала біля дверей. Якась дівчинка встала, щоб дати їй місце, але невдоволено
надула губи, вираз обличчя її був таким сердитим, що жінка подякувала і
відмовилася сісти. А інша дівчинка сказала: «Сідайте, будь ласка, на моє місце.
Вам тут буде зручно».
Йдучи з концерту, перша дівчинка сміялася з подруги, якій довелося
стояти цілий концерт.
- Чому жінка відмовилася від послуги першої дівчинки?
- Як повелася друга дівчинка?
- Хто з дівчат вам більше сподобався? Чому?
Гра «Допоможи Незнайкові»
Незнайко дуже часто потрапляє у такі ситуації, коли він не знає, як повестися.
Допоможіть йому.
1.Незнайко сидить біля вікна в автобусі і з цікавістю дивиться на нові
будинки. В автобус заходить жінка з дитиною. Що повинен зробити
Незнайко?
2.На вулиці Незнайко зустрів дівчинку – однокласницю. Вона йшла з
магазину і несла важку сумку. Що повинен зробити Незнайко?
3.На багатолюдному перехресті бабуся не знає, як перейти вулицю. Що
повинен сказати Незнайко?
4.У дворі граються двоє малюків, збоку стоїть дівчинка. Вона теж хоче
гратися з ними, але боїться підійти. Що потрібно зробити Незнайкові, який за
цим спостерігає?
Прислухаймося до порад В.О.Сухомлинського
1.Роби так, як має бути, не для годиться, не тому, що хтось побачить твої хороші
вчинки і похвалить тебе, а за велінням власної совісті.
2.Бути справжньою людиною наодинці зі своєю совістю значно важче, ніж на
людях, що оцінюють твої вчинки, схвалюють добро і засуджують зло.
3.Звітувати перед своєю совістю значно важче, ніж перед іншою людиною.
4.Якщо ти наодинці з собою робиш щось погане і думаєш, що про це ніхто не
знатиме, ти помиляєшся. Ховатися від людей – негідність, ховатися від себе –
негідність, помножена на підлість і ліцемірство. Будь гранично чесним наодинці
з собою.
5.Бажання зробити добро тільки заради того, щоб тебе похвалили, - означає, що
на чистому тілі совісті з`являється плямочка.
6.Совість – річ надзвичайно тонка, ніжна і примхлива. Якщо потурати її примхам
і норовам, вона стає жорстокою. Треба вчитися керувати своєю совістю, тоді
вона стає мудрим і благородним вартовим вчинків, поведінки, всього життя.
Керуйте своєю совістю, виховуйте в собі вимогливість.
Світ доброта врятує
Песику, песику, йди-но сюди!
Сядь коло мене, тваринко руда.
Дам тобі хлібчика, дам і води.
В тебе проблеми? В тебе біда?
Дай мені лапку, самотній мій друже!
Хочеш – віднині ми будемо разом?
Бачу, що кимось ти скривджений
Бачу, що хочеш. Ходімо. Ти радий?
дуже.
Вірю – між нами не станеться зради.
Вдарили боляче? Пройде, минеться.
Завжди в житті за братів наших
Вибач людей! Не у всіх добре серце!
менших
Песику, песику, дуже рудий!
Ми перед Богом звітуєм.
Більше у тебе не буде біди.
Доброму жити на світі легше,
Вірного друга нелегко знайти.
Світ доброта врятує.
В мене – немає. Самотній і ти.
В. Дворецька
Відповідай на питання відразу:
V.ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК
5.1. Кмітливість
Ситуаційні завдання
Що ти зробиш, коли...
- сестричка дивиться новий мультфільм, а в тебе ще не закінчені уроки?
- товариш кличе надвір, а в тебе не виходить задача?
- сестричка просить прочитати казку, а товариш кличе надвір?
- і письмові уроки вивчив, і почитав книгу, а не знаєш. Куди себе подіти?
Як ти поведешся, коли...
- вийшов надвір, а бабуся підмітає подвір`я?
- спіткнувся об камінь у дворі?
- пішов до саду і побачив, що вітер збив годівничку?
- побачив, що на лаві біля хати намело листя?
Гра «Склади приказку»
Влетіло
кота мишами
Ласий
як кіт наплакав
Наробив,
коту за сметану
Покарали
як кішка з собакою
Живуть,
кіт на ковбасу
- Поясніть, коли так говорять.
Гра «Незвичайна математика»
Виконайте дії і прочитайте утворений результат.
Зуб + і – убі + ага + дка = (загадка)
Скарб – арб + ород – д + мовк + а = (скоромовка)
Усіх – іх + мі + шум – ум + ка = (усмішка)
При + кут – ут + азал – ал + ка = (приказка)
Пас – ас + рис + ліс – с + в`я = (прислів`я)
Гра «Закінчіть речення»
Учитель починає речення, а школярі його закінчують. Передбачається, що
може бути декілька варіантів відповідей.
- Коли я закінчу школу, то ...
- Мені хочеться знайти те місце, де ...
- Гарно жити на світі, коли ...
- Справжній товариш той, хто ...
- Я люблю читати оповідання, в якому ...
- Я поважаю друга, бо ...
- Найцінніше в житті ...
Гра «І я ...»
- Бабуся захворіла, і я ...
- Впала сестричка, плаче, і я ...
- Маленький братик не може заснути, і я ...
- Наближається мамине свято, і я ...
Гра «Розповідь про друга»
Один з дітей виходить до дошки й описує друга, не називаючи його імені.
Якщо дитина зазнає труднощів, учитель допомагає навідними запитаннями. Діти
повинні вгадати ім`я того, про кого розповіли.
Примітка: слід попередити дітей про те, що їхня розповідь повинна мати
тільки позитивну спрямованість.
5.2. Мудрість
Проблемна ситуація
У житті кожної родини виникають різні проблеми, тому потрібно навчитися з
гідністю виходити з них.
Чи знаєте ви байку І.А.Крилова «Лебідь, Рак і Щука»? Давайте розглянемо
різні життєві ситуації.
Уявіть, як будуть поводитися члени родини, щоб про них можна було
сказати: Лебідь,Щука і Рак. Потім ці ситуації треба уявити так, щоб про героїв не
можна було сказати, що вони схожі на героїв байки.
Учні поділяються на кілька груп, які обговорюють і розігрують ситуації.
Наприклад:
- діти почали погано вчитись;
- бабуся занедужала;
- у батьків неприємності на роботі;
- родина збирається на відпочинок;
- родина чекає гостей.
Відповіді:
1. Коли діти почали погано вчитися, мама вилаяла їх, тато вилаяв учителів за те,
що погано вчать, дідусь розповів, як його вчили в дитинстві, бабуся пожаліла
онуків.
2. Коли діти почали погано вчитися, всі зібралися на сімейну раду і вирішили, що
хтось із батьків сходить до школи і з`ясує у вчителів, у чому причина
неуспішності, а потім всі члени родини допомагатимуть дітям з різних предметів.
- Яке розв`язання проблеми сподобалось вам більше? Чому?
- Чи були у вашому житті такі ситуації?
- Що з цього вийшло?
- Який висновок зробимо?
Моральні ситуації
1. Ти стоїш на перерві та розмовляєш з друзями. Аж раптом тобі хтось боляче
наступає на ногу. Ти розсердився, готовий полізти у бійку та раптом чуєш слова
вибачення. Злість відразу пройшла і ти несподівано для себе відповідаєш: «Та
нічого, буває»
- Чому?
2. Мама дала Дмитрику цукерки, щоб він почастував своїх товаришів. Хлопчик
вийшов у двір і побачив, що серед друзів був його кривдник – Сергійко, який
часто його штовхав, обзивав. Дмитрик замислився: пригощати Сергійка чи ні?
- Дайте пораду Дмитрику.
Чим кінчається сварка
Хлопчик цей – великий злюка.
Мов опудало з городу».
Шарпнув він мене за руку,
Він сказав і я сказала...
Обізвав: «Всезнайка, соня
Він замовк і я змовчала.
І бабусина тихоня,
Ми мовчали і сопіли..
Мамля, чапля із поліна
Яблука уже доспіли.
І зануда, як Мальвіна».
Хлопчик яблуко зірвав
Я сказала: «Ти на вроду,
І мені подарував.
- Чим закінчилася сварка?
- Хто вчинив мудро?
Найкраща риса
Промовив гордий Кипарис:
-
Докинула Ліщина пустотлива.
Із людських рис
Троянда мовила: - Забули про красу.
Для мене прямота – найкраща!
А я її в собі віки несу!
А Липа: - Лишенько! Це глупота.
Людина мудрі речі наслухала
Людина,
І тужно так замріяно зітхала.
хай
велика
чи
мала,
пропаща
-
Без щедрості й сердечного тепла.
- Мені б тих рис найбільше
Озвався дуб: - Послухайте мене.
осягти –
Твердий характер – ось що головне.
Змогла б я гідно шлях увесь пройти!
А гнучкість розуму,
То риса неможлива? –
І.Сварник
***
Сказав Мудрець:
Людину відрізня від мавпи й звіра».
«Живи, добро звершай,
Хай оживає істина стара:
Ти нагород за це не вимагай –
Людина починається з добра!
Лише в добро і вищу правду віра
VІ. ЖИТТЯ В КОЛЕКТИВІ, СПІЛКУВАННЯ МІЖ ЛЮДЬМИ
6.1.Дружба
Моральна ситуація
Переїхала Нюра на нову квартиру в інший район міста. Шкода їй було
розлучатися зі старою школою, особливо з подружкою Валею. У новій школі
Нюра нікого не знала. Тому на уроках ні з ким не розмовляла, усе придивлялася до
учнів, до вчительки, до класу.
Якось на великій перерві до неї підійшла однокласниця Галя і питає:
-Ти ще ні з ким не дружиш?
-Ні, - відповіла Нюра.
-І я ні з ким не дружу, - зітхнула Галя. – Погані у нас в класі дівчиська:
Оленка – задавака, Вірка – хитруля, Надька – брехуха, Ірка – задирака... майже
всіх дівчат класу перебрала Галя – всі погані виявилися. Лише про себе нічого не
сказала.
-Просто не знаю, з ким ти зможеш у нас подружитися.
-не турбуйся, - відповіла Нюра. – З ким я дружитиму, я ще не знаю. Зате знаю,
з ким мені не треба дружити.
- Чому Нюра не захотіла дружити з Галею?
-
Яку пораду ви могли б дати Галі?
Гра «Знайди спільну справу»
Серед предметів, що лежать на столі, пари друзів, яких вибрали діти раніше,
повинні вибрати предмети, що підходять до гри вдвох. Діти вибирають предмет і
розповідають, як вони будуть його використовувати.
Предмети: шахівниця з шахами, м`яч, скакалка, бадмінтон, вишивка,
настільна гра, книга та ін.
Гра «Спрага»
Для гри вибирається пара учнів. До рук цих дітей прикріпляють палички так,
щоб вони не могли зігнути руки в ліктях. Діти мають уявити, що вони йдуть
жаркою пустелею і хочуть дуже пити. Коли мандрівники раптом побачать
джерело, чашку з водою, вони повинні знайти спосіб, як угамувати спрагу, не
проливши воду на себе і на свого товариша.
(Правильне рішення – напоїти з чашок один одного)
Гра «Врятуй тваринку»
- Кого називають «братами нашими меншими»?
- Чи потребують вони захисту? Чому?
- Як ви можете допомогти тваринам?
- Сьогодні ми будемо рятувати тваринок від лисички.
Учень виходить до дошки, бере картку. На одному її боці – зображення
тваринки, а на іншому – приклад (рівняння, нерівність чи будь-яке інше завдання).
Тваринка вважається врятованою, якщо завдання розв`язано без помилок.
Твій шлях
Якщо ти смієшся мало,
Світлу посмішку даруй,
Непривітним ходиш,злим,
До людей приходь із миром,
Шлях в житті не буде вдалим,
Поважай усіх, шануй.
Буде хибним і важким.
Словом добрим примирися
Перешкоди у дорозі
З ворогами назавжди,
Та біду зустрінеш ти
І тоді не будеш мати
І не будеш ти у змозі
В вірних друзях ти нужди.
Ворогів перемогти.
Краще будь привітним, щирим,
В.Кузьменков
Тобі, людино!
До всіх сердець, як до дверей,
Маленькі ключики твої –
Є ключики малі.
«Спасибі!» і «Будь ласка!»
Їх кожен легко підбере,
Коли тебе в тяжку хвилину
Якщо йому не лінь.
Людина виручить з біди, -
Ти, друже, мусиш знати їх,
Про це добро, аж поки віку
Запам`ятать не важко,
Ти, синку, пам`ятай завжди.
Коли ж людині щиросердно
І скажи їм: «Добрий ранок».
Ти зробиш сам добро колись, -
Коли я знайомих чи рідних
Про це забудь, аж поки віку,
стрічаю,
Мовчи й нікому не хвались.
Вклоняюсь я, знявши кашкет з
Як зробити день веселим?
голови,
Треба слову радощів додати,
І дякую чемно, як щось їх питаю:
Щоб уміло душу звеселяти.
«Спасибі велике!», «Пробачте!»
Треба слову мудрості додати,
А ви?
Щоб уміло друзів пригортати.
М.Сингаївський
Хто про інших добре дбає,
Той ніколи не вмирає.
Намагайтесь так рости,
Щоб добро у світ нести!
Ти прокинься рано-рано,
Лиш над містом сонце встане,
Привітайся з ластівками,
З кожним променем ласкавим.
Сам гарнесенько умийся,
Сам швиденько одягнися,
Підійди до тата й мами
6.2. Гостинність
Моральні ситуації
1.Мама гарно одягла Галю, дала їй подарунок і привела на день народження
до Катрусі. Гостей було багато. Весела Катеринка пригощала всіх, потім
запросила танцювати. Галя голосно розмовляла, сміялася, звертала на себе увагу.
Потім вирішила заспівати пісень. Тут Сергійко смикнув її за волосся і сказав:
«Невже це в тебе день народження?»
- Чому так сказав Сергійко?
- Чи правильно він вчинив?
2.Андрійко збирався на день народження до своєї однокласниці Ганни. Він
дуже старанно готувався. Красиво обгорнув подарунок, книжку казок, яка йому
подобалась. Він хотів зробити приємне Ганнусі. Нарешті він подзвонив у квартиру
Ганнусі.
Вітаю тебе з днем народження! Будь здорова,весела, навчайся на «відмінно»,
- і подав їй подарунок. Ганнуся швидко розгорнула його і сказала: «А в мене вже є
така!»
- Як себе відчув Андрійко після слів Ганнусі?
- Чи правильно вчинила дівчинка?
- Як би вчинили ви?
Проблемні ситуації
Як ти поведешся, коли...
- Твій гість хоче почитати, а ти - пограти з ним у шашки?
- Твій гість ненавмисне розхлюпав за столом чай?
- Гість ніяково почуває себе за столом, соромиться взяти з вазочки тістечко?
- Гість зайшов до кімнати взутий?
Правила прийому гостей
1.Будьте привітними господарями, доброзичливо зустрічайте гостя, допоможіть
йому роздягнутися, запросіть в кімнату, спробуйте розважити.
2.Будьте уважними господарями. Знайдіть час поговорити з усіма гостями, більше
уваги приділіть сором`язливій людині та тому, хто у вас в гостях вперше.
3.Будьте тактовними господарями. Не звертайте уваги на помилки гостя, не
розмовляйте на неприємні для нього теми.
4.Будьте вихованими господарями. Незважаючи ні на що, не показуйте гостям
своє невдоволення чи поганий настрій.
5.Будьте щедрими господарями. Не шкодуйте часу, зусиль на те, щоб гарно
прийняти гостей, зі смаком сервіруйте стіл.
У гостях
У Віті – день народження.
і зразу запитала:
Ми всі туди запрошені,
Хто ноги з вас не витер?
і ввечері о шостій
В нас килим не для того
прийшли до нього в гості.
аби його бруднити:
Нам одчинила двері
ану, біля порогу
мала сестричка Віті
знімайте черевики!
Та подарунки зразу
І пальцями по стінах
давайте –
не мажте – будуть плями...
я сховаю,
Іще
та кришталеву вазу
сестриця Віті
не скиньте!
хотіла говорити,
Я вас знаю...
та ми її не слухали, -
Ви думаєте просто
таке не варто слухать!
отак ходити в гості?
Ми від її «гостинності»
А це
помчали геть щодуху,
наука справжня,
бо й справді:
відповідальна справа.
ох, не просто
Тож меблі у вітальні
отак ходити в гості...
не мацайте руками.
А.Костецький
Гостина
Ой, як хороше ходити
І гойдатись на плафоні,
В гості до сестри Хариті.
Хвацько лазити під стіл,
В неї вдома можна дітям
Розсипати цукор, сіль,
Виробляти все на світі.
Можна їсти до схочу
Бігать, падати, кричати,
Просто з банок аличу.
Верещати і пищати,
Я б хотіла кожну днину
Ще й берцикатись, стрибати
До Хариті у гостину.
З коридора до кімнати.
Тільки що, коли Харитя
А тоді ховатись в шафі,
В гості теж почне ходити?
Веселитись на балконі
М.Рябчук
6.3. Щедрість
Гра «Склади правильну пару»
На дошці 2 ряди карток. У першому – назва якості, поняття, а в другому –
визначення. Поєднати якість з визначенням. Пояснити.
Щедрість
людина нічим не ділиться з оточуючими
Жадність
людина ділиться з оточуючими тим, що має
Обговорення висловів
1. Жадібний завжди бідний. Чим більша скнарість, тим більша жорстокість.
Франческо
- Як ви розумієте ці слова?
- Яку бідність мав на увазі автор цих слів?
2. Безкорисливість – одна з найпохвальніших чеснот, що породжує славу,
добру.
Сервантес
- Чи зрозуміли ви слова знаменитого письменника?
- Що значить «...породжує славу добру»?
VІІ. САМООЦІНКА.САМОАНАЛІЗ
7.1.Скромність, гордість
Гра «Пізнай самого себе»
Серед наведених слів вибери позитивні і негативні риси характеру людини
Жорстокість
балакучість
Заздрісність
справедливість
Хитрість
правдивість
Тактовність
щирість
Хвалькуватість
ощадливість
Чемність
стриманість
Жадібність
безтактність
Сором`язливість
сміливість
Гра «Я сьогодні, я в майбутньому»
На дошці – схема:
Я
сьогодні
в майбутньому
Учням пропонується записати в перший стовпчик ті якості, які, на їх думку,
притаманні їм сьогодні, а в другий – ті якості, які будуть їм властиві в
майбутньому.
Легенда «Нарцис»
Красуня-німфа на ім`я Луна закохалася у прекрасного юнака, сина річкового
бога. Але Нарцис, так звали юнака, був таким гордовитим, що нікого й нічого
навколо себе не помічав. Юнак знехтував любов`ю красуні. За це богиня любові та
краси Афродіта покарала його, змусивши закохатися у власне відображення.
Цілими днями дивився юнак у воду, милуючись своїм прекрасним обличчям. Але
любові у відповідь йому чекати було ні від кого, адже він любив самого себе. Від
нерозділеної любові Нарцис помер, а боги перетворили його на квітку.
Ця промениста, ніжно-біла квітка трохи нахилена до землі й, начебто,
дивиться вічком вниз, на своє відображення.
Цією легендою давні греки висловили своє ставлення до самозакоханих
людей. І зараз часто можна почути такий вислів: «гордовитий, як Нарцис».
7.2.Національно-патріотичне виховання
Прапор
Прапор – це державний символ,
Він – святиня, знають діти.
Він є в кожної держави;
Прапор свій здіймаєм гордо,
Це для всіх – ознака сили,
Ми з ним дужі і єдині,
Це для всіх – ознака слави.
Ми навіки вже – народом
Синьо-жовтий прапор маєм:
Українським, в Україні.
Синє – небо, жовте – жито;
Н.Поклад
Прапор цей оберігаєм,
Герб
Наш герб – тризуб,
Та ми зросли,ми є,
Це воля, слава й сила;
Ми завжди будем,
Наш герб – тризуб,
Добро і пісню несемо ми людям.
Недоля нас косила,
Н.Поклад
Українською говори
Чи живеш біля моря синього,
Мов, «забули за сотні літ»,
Чи в степу, чи обабіч гори,
Це ж бо так, як забули матінку,
Ти не будь малоросом, сину мій,
Що пустила тебе у світ.
Українською говори.
Чуєш, як розмовляють соняхи,
Чи ідеш ти міською дорогою.
Як шумлять густі явори,
А чи стежкою на селі,
Як від рідної мови сонячно?
Говори українською мовою,
Українською говори!
Бо живеш на своїй землі.
І не слухай ворожих натяків,
В.Бондаренко
Київ
Київ – місто історичне,
З нього почалась держава
Йому вже багато літ,
У прадавні ще часи...
А воно красиве,вічне,
В ньому наша міць і слава,
Навесні каштанів цвіт.
В ньому предків голоси.
Моя Батьківщина
Моя Батьківщина – це вишеньки
Та небо бездонне й чудове,
цвіт
Це пісня чарівна, що лине до зір
І верби над ставом й калина,
Й дитинство моє світанкове.
Моя Батьківщина – це мрії політ,
Моя Батьківщина – ліси і поля.
Це рідна моя Україна!
Від них в нас і радість, і сила.
Моя Батьківщина – це наша сім`я,
Це та найсвятіша і рідна зкмля,
Затишний куточок і хата.
Що кожного з нас народила.
Це мама, татусь, бабця, дідо і я,
Всі рідні і друзів багато.
Н.Красоткіна
Моя Батьківщина – це злагода й мир
Споконвічна,незалежна, вічна
Споконвічна рідна земля,
Ненька моя – Україна.
Незалежна держава моя
Вічна і завжди єдина
Колискові
1.Сонце зайшло давно,стукає сон у вікно.
М.Бук
Ну пустіть мене, вже час, годі чекати,
До малої дитини, до теплої хати.
Ні, ще не час, почекай.
Хай дитятко моє мовить слово святе
І попросить у Бога здоров`я на новий день...
2. Ходить сон біля вікон, а дрімота біля плота.
Питається сон дрімоти: де ми будем ночувати?
Де хатина теплесенька, де дитина малесенька,
Отам будем ночувати і дитину колихати.
3.Котику сіренький, котику біленький,
Котку волохатий,не ходи по хаті,
Не ходи по хаті, не буди дитяти.
Дитя буде спати, котик воркотати.
На дитину дрімота, а-а, а-а, а-а.
4. Пізня вже годинка, чом не спиш, дитинко,
Он твоя матуся кличе Сонька -Дрімка.
На котячих лапках Сонько-Дрімко ходить,
Каже він малятам – пустувати годі.
Гра закінчилась, матінка втомилась,
В ліжко лягай, швидше засинай.
Первоцвіт
В Україні його знають здавна і вважають охоронцем життя. Його веселі,
похилені набік сонячно-жовті суцвіття на невисокому стеблі називають
ключиками, які відмикають браму теплого літа, символізують буяння трав і дерев.
Чому ж наші предки так шанували цю скромну рослину?
По-перше, висушені листки і квіти первоцвіту мають протиспазматичну,
болетамувальну, заспокійливу дію, лікують простудні захворювання.
По-друге, листя первоцвіту має великий вміст вітаміну С і тому
рекомендується як чудова салатна рослина.
Вербові котики
Якось враз потепліло, а річка набрякла і скинула кригу. Ринула вода берегами,
городи затоплює, клекоче, плюскотить, у піні вся.
Люди з крутогору дивляться
- не надивляться: просторінь така, що дух
перехоплює. Тільки де-не-де по заплаві синіють вершечки вільх.
Кроків за кілька від сухої коси визирає з води вербовий кущик. Невеличкий
такий, а на ньому – котики. Пухнастенькі, жовтаво-зеленаві, ніби табунець
гусеняток примостився спочити на тонких галузках. І такі вони лагідні та
безпомічні! Здається, де вже їм, беззахисним, утриматись на хиткому сідалі серед
піняви і клекотіння!
Коли це знайшовся сміливець: роззувся, підкачав холоші і цьоп-цьоп по воді –
обламав вербичку. Жодного котика не лишив.
І чомусь раптом здалося, що довкола стало порожньо-порожньо...
- А вам що здалося? Чому?
Добре діло
Була весна. Ліс прибрався, мов на оглядини. Мерехтіло в очах від розмаю
квітів, приємно паморочилася голова від пахучого молодого листя, від пташиного
пересвисту.
Як переходили видолинок, Інну щось шарпнуло за ногу. Глянули – а нога в
сільці.
Було сільце з тонкого дроту. Років п`ять чи більше тому якийсь браконьєр
поставив його на заячій стежині, примотавши кінцем до дубка. Хтозна, чи
потрапило коли в нього необачне звірятко, а от дубкові вийшла від того велика
шкода: дріт глибоко врізався у стовбурець і не давав деревцю рости.
Ми трохи поморочилися і розмотали той дріт.
От і вся пригода. Здавалось би, давно пора їй забутися. А Інна часом і
сьогодні згадує:
- Пригадуєш, татку, як дубка визволили? А все тому, що ми тоді не просто
провели у лісі хороший весняний день, а зробили хоч маленьке, але добре
діло.
- Поділіться своїм настроєм, своїми думками щодо цієї історії.
- Можливо й у вас були подібні добрі справи. Розкажіть про них.
VIIІ. ВИСНОВОК
Усе шкільне навчання і все шкільне життя, мають бути пройняті розумним і
моральним началом. «У школі повинні панувати серйозність, що допускає жарт,
але не перетворює всієї справи в жарт, ласкавість без нудотності, справедливість
без причетності, доброта без слабості, порядок без педантизму і, головне, постійна
розумова діяльність. Тоді добрі почуття й прагнення самі собою розвиватимуться
у дітей, а початки поганих схильностей, набуті, можливо, раніше, потроху
згладяться.
К. Д. Ушинський
Пам’ятаймо, що лікар лікує тіло, а вчитель – душу і тіло.Школа має жити з
мрією, яка досяжна, важка, але об’єднує всіх: і дітей, і дорослих. Зірка повинна
бути над кожним домом , в душі кожної людини. Без неї тужливо і пусто.
Тож, пам’ятаймо, що школа – це острівець культури, яку нікому піднімати,
крім самої школи, зразок високої моральності, центр духовного життя. Вона може
бути такою тільки тоді, коли в ній будуть навчатися учні з розвинутим почуттям
відповідальності, національної гордості, світлої любові до рідного краю, до своєї
Вітчизни, справжні патріоти своєї землі, учні, які у майбутньому стануть
громадянами, гідними своєї країни й свого часу.
Успіх у вихованні значною мірою залежить від ставлення дітей до школи.
Байдужість, звичайне перебування в ній, безбарвність навчальних буднів - ось де
початок халатності у навчанні й порушенні дисципліни на уроці, громадської
пасивності. Від любові до школи, діяльної, активної, бере початок багато кращих
поривань душі.
Таким чином, вся моя робота підпорядкована комплексному підходу до
формування національно-патріотичних та морально-етичних якостей дитини,
майбутнього патріота незалежної України. Навчаючи – я виховую, а виховуючинавчаю дітей жити в гармонії зі своїм внутрішнім світом, створюю умови для
реалізації внутрішнього потенціалу кожної дитини, розкриття її здібностей,
обдарувань та талантів. Головне в моїй роботі – сформувати особистість із
стійкими національно-патріотичними та моральними якостями.
ІХ.СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Бех І.Д. Виховання особистості. – К: 2003
Дитина у кризовому соціумі: як її розуміти і виховувати. /Упоряд. Л.Шелестова./
К: Ред.загальнопед.газ. 2004. – 128 с.
Дусавицький О. Развитие личности в учебной деятельности. – М: Дом педагогики,
1996. – 208 с.
Етика. Навчальний посібник. /За ред. В.О.Лозового/ - К: Юрінком Інтер, 2004
Ращупкіна С.О. Національно –патріотичне виховання молодших школярів.
Позакласний час, - 2002
Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. – К: Генеза, 1999. – 368 с.
Сухомлинський В.О. Не только разумом, но и сердцем./Сб. статей и фрагментов из
работ./ 2-е изд. – М: Молодая гвардия, 1990. – 139 с.
Сухомлинський В.О. Вибрані твори./Проблема виховання всебічно розвиненої
особистості. Духовний світ школяра. Методика виховання колективу./ К:
Рад.школа, 1976.
ДОДАТКИ
З народної скарбнички
Хто людям добра бажає, той і собі має.
Жити вам поживати та добра наживати.
Великим рости, щасливим будь, себе не хвали, другого не гудь.
Рана загоїться, а зле слово – ніколи.
Слово – не стріла, а глибше ранить.
У чужому домі будь привітний, а не примітний.
Шануй сам себе, шануватимуть люди тебе.
Добро довго пам`ятається, а зло ще довше.
Робиш добро – не кайся, робиш зло – зла сподівайся.
Добрі діти батькам вінець, а злі – батькам кінець.
Хто добрих порад не слуха, той потім на пальці дмуха – та пізно.
Добре слово краще за цукор і мед.
На добрій землі шо посієш, те і вродить.
Не пам`ятай зла – сам добріший будеш.
Нових друзів наживай, а старих не забувай.
Все добре переймай, а злого уникай.
Друга пізнаєш тоді, як поможе у біді.
Дерево міцне корінням, а людина працею.
Всяк правду знає, та не всяк про неї дбає.
Заздрощі добра не навчать.
Згода будує, а незгода руйнує.
Берись дружно, то не буде сутужно.
За праве діло стій сміло.
Краще мовчати, ніж брехати.
Добре того навчати, хто хоче все знати.
Добрий початок – половина діла.
Доброго приймайся, а поганого цурайся.
З добрим дружись, а злих стережись.
З другом говори розважливо, бо від грубого слова і близький стає чужим.
Правдивого друга лиш у біді пізнати.
Добре братство краще за багатство.
Птицю пізнають по пір`ю, а людину – по слові.
Кожному мила рідна сторона.
Можеш вибирати друзів і дружину, вибрати не можна тільки Батьківщину.
Людина без Вітчизни, як соловей без пісні.
Радше впадь, але не зрадь.
Патріотизм — це не любов до ідеї, а любов до Вітчизни.
Забудеш рідний край — твоє всохне коріння.
Добре тому, хто в своєму дому.
Кожна травичка на своєму корені росте.
Краще вмерти стоячи, як жити на колінах.
Жить — Вітчизні служить.
Батьківщина - мати, умій за неї - постояти.
Люблять Батьківщину не за те, що вона велика, а за те, що своя.
Автор
2   документа Отправить письмо
Документ
Категория
Образование
Просмотров
81
Размер файла
390 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа