close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

опис досвіду роботи

код для вставки
Єдиний шлях, що веде
до знання - це діяльність.
Джордж Бернард Шоу
Вступ
АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
Бурхливий розвиток нових інформаційних технологій протягом
останніх років наклали певний відбиток на розвиток особистості сучасної
дитини.
Потужний
потік
нової
інформації,
реклами,
застосування
комп'ютерних технологій у телебаченні, поширення ігрових приставок,
електронних іграшок і комп'ютерів суттєво впливають на виховання дитини
та її сприймання навколишнього світу. Тому інформатизація освіти - один з
головних напрямків процесу інформатизації суспільства. Вона
має
забезпечити впровадження в практику програмно-педагогічних розробок,
спрямованих на інтенсифікацію навчального процесу, реалізацію ідей
педагогіки розвитку, вдосконалення форм і методів організації навчання.
Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій - це основний
напрямок розвитку країни на шляху побудови інформаційного суспільства.
Сучасні технології забезпечують рівний доступ до знань та інформації,
дають нам змогу долати бар'єри часу і відстані, спілкуватися з колегами й
друзями незалежно від місця, де ми знаходимося, збагачують наш досвід та
збільшують можливості.
Сьогодні
інформаційні
технології
стали
невід'ємною
частиною
сучасного світу, вони значною мірою визначають подальший економічний та
суспільний розвиток людства. У цих умовах змін вимагає й система
навчання. Сучасним учням доступні найрізноманітніші джерела інформації,
але часто саме наявність готової інформації сприяє розвитку пасивності.
Зникає прагнення до пошуку, пізнання, творчості, тобто діяльності.
Навчальний матеріал може здаватися учням «сухим» і нецікавим, тому
завдання вчителя – зацікавити їх. Це можна зробити за допомогою
інформаційних технологій (наприклад, презентації засобами SMART1
BOARD), науково-популярних фільмів, Інтернету, а також за допомогою
дидактичних ігор. За Ф. Дістервегом, будь-який метод поганий, якщо
привчає учня до пасивності, і гарний, якщо пробуджує в ньому
самодіяльність.
Актуальність використання ІКТ в школі полягає в необхідності
пропедевтики використання комп'ютера в старшій школі, щоб учень, який
прийшов до 5, 6, 7 класу, був уже на певному (достатньому початковому
рівні) ознайомлений із комп'ютерною технікою та завданнями, які вона
виконує. Нині якісне викладання дисциплін не може здійснюватися без
використання засобів і можливостей, які надають комп'ютерні технології'.
Адже вони дають змогу вчителю краще подати матеріал, зробити його
більш цікавим, швидко перевірити знання учнів та підвищити їхній інтерес
до навчання. Я вважаю, що сьогодні не можна вважати викладання
дисциплін якісним, якщо вчитель не використовує у своїй роботі з учнями
комп'ютерні
технологи
та
Інтернет.
Впровадження
інформаційно-
комп'ютерних технологій (ІКТ) у навчально-виховний процес є доцільним і
перспективним.
Державний стандарт базової та повної середньої освіти, нові програми
з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів, сучасне
навчально-методичне
забезпечення,
вивчення
іноземних
мов
стало
своєчасним відгуком на сучасне замовлення суспільства. У цих документах,
які базуються на Рекомендаціях Ради Європи, закладено принципи
комунікативного спрямування, особистісної орієнтації, автономії учня,
навчання, взаємопов’язаного
реалізують
рекомендацій
з видами
мовленнєвої діяльності, що
один
із
ключових
принципів
з
мовної
освіти
«Іноземні
–
Загальноєвропейських
мови
-
для
життя».
У час розвитку міжнародних зв’язків зростає важливість практичного
оволодіння іноземною мовою, зокрема англійською, отже і якісної мовної
освіти, яка б забезпечувала особистості знання іноземних мов для
2
міжнародного
професійного
та
особистого
спілкування.
Актуальність визначеного напрямку і зумовила вибір теми
«Використання
інформаційно-комп'ютерних
технологій
(ІКТ)
у
викладанні іноземної мови»
Що дає впровадження ІКТ для учнів?
Дитина приходить до школи у віці 6-7 років. Вона має необхідний для
навчання рівень психічного розвитку, що характеризується розвиненою
пам'яттю, гостротою і свіжістю сприйняття, допитливістю, яскравістю уяви,
уміння керувати увагою. Це об'єктивний бік психологічної готовності. Але
головним обов'язком стає навчання - серйозна і важка праця, що вимагає від
школяра великих вольових зусиль. Нажаль інтерес до навчання поступово
починає знижуватися, з приходом дитини до школи різко змінюється не
тільки уклад її життя, але й соціальний статус, ігрова діяльність опиняється
на другому плані, а провідною стає навчальна діяльність.
Застосовуючи новітні інформаційно-комунікаційні технології на різних
уроках, ми вчителі, можемо використовувати свої професійні завдання на
значно вищому рівні. Завдяки комп'ютеру навчальне середовище, де панує
традиційний друкований підручник, можна доповнити відео, звуком та
анімацією, що мають сильний емоційний вплив. Це не тільки значно
підвищить якість навчання кожен вчитель та його учні отримують велике
задоволення від процесу пізнання.
На мою думку, ІКТ - це інструмент для того, щоб ввести майбутнє в
школу сьогодні.
Комп'ютер - потужний і необхідний помічник учителя, та він ніколи не
зможе повністю замінити його. Кожен учитель неповторний і майбутнє - за
авторськими курсами та програмними засобами, що дозволять творчому
вчителеві реалізувати свою власну неповторну методику. Тільки тоді можна
виховати учня як творчу свідому особистість, що прагне до саморозвитку й
самовдосконалення.
3
Накопичений значний досвід використання комп'ютерів у навчанні ,
свідчить про те, що завдяки комп'ютеру на уроках в учнів подвоєно час
довільної уваги, а ігровий аспект часто сприяє кращому сприйманню
учнями моделі або осмисленню необхідності застосування алгоритму.
Використання інформаційних технологій сприяє розвитку здібностей у
дітей, активно залучає їх у навчальний процес, підвищує зацікавленість,
сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу. Життя
учнів стає
цікавішим. Застосування сучасних інформаційних технологій сприяє більш
активному і свідомому засвоєнню учнями навчального матеріалу з
іноземної мови. Оволодіння елементами комп'ютерної грамотності не
викликає суттєвих труднощів у учнів.
Разом з тим комп'ютерні ігрові
програми сприяють кращому засвоєнню навчального матеріалу, викликають
позитивні емоції в учнів від діяльності, пов'язаною з роботою на комп'ютері.
Навчальні і контрольні програми, програми-тести, програми-редактори
стимулюють інтерес молодших школярів до навчальної діяльності, сприяють
формуванню логічного, творчого мислення, розвитку здібностей учнів.
Оскільки для успішного опанування іноземною мовою важливе не лише
оволодіння знаннями, а й вироблення умінь та доведення до автоматизму
навичок, більшість засобів дають змогу учневі працювати в індивідуальному
темпі та виступають у якості тренажера-репетитора, який враховує
індивідуальні особливості кожного учня.
 По-перше, комп’ютер значно розширив можливості подання
навчальної інформації. Можливість застосування кольору, графіки,
мультиплікації, звуку, можливість моделювання і прогнозування
дозволяє відтворювати реальну обстановку діяльності. За своїми
образотворчими можливостями комп’ютер перевершує кіно і
телебачення.
 По-друге, комп’ютер дозволяє підвищити мотивацію навчання.
Індивідуалізація навчання, можливість на тому чи іншому рівні участі
4
довести вирішення поставленого завдання до кінця, варіативність
рішень, надання можливості учням виявити оригінальність,
поставивши цікаве завдання, задавати різні запитання і пропонувати
будь-які рішення – усе це сприяє формуванню позитивного ставлення
до навчання.
 По-третє, комп’ютер активно "втягує" учнів у навчальний процес. Він
дозволяє суттєво змінити способи управління навчальною діяльністю,
наприклад, занурюючи учнів у певну ігрову ситуацію або історичну
епоху, зробивши його учасником подій і т. ін.
 По-четверте, набагато розширюється асортимент застосовуваних
навчальних завдань. Комп’ютери дозволяють успішно
використовувати у навчанні завдання на моделювання різних ситуацій,
на пошук і усунення деяких проблем, коли є велике число варіативних
способів вирішення.
 По-п’яте, комп’ютер сприяє формуванню в учнів умінь рефлексії своєї
діяльності. Він дозволяє їм наочно побачити результат своїх дій . За
умов переходу України до сучасного інформаційного суспільства все
більш актуальним стає питання інтеграції інноваційних методик
навчання, насамперед інформаційно-комунікаційних, у традиційну
шкільну методику.
На порозі третього тисячоліття закономірним є пошук нового змісту
освіти, творення педагогічних систем на основі філософії дитиноцентризму,
запровадження інноваційних освітніх технологій, орієнтованих на плекання
громадянина України, людини-творця. Викладання іноземної мови
відповідає сучасності з часом. Нові методики їх викладання ураховують
сучасні вимоги до застосування інформаційних технологій.
5
Завдання
На мою думку, до головних завдань, які необхідно розв'язати за
комплексного використання інформаційно-комунікаційних технологій на
процес розвитку і навчання іноземним мовам слід віднести:
- проведення
комплексних
психологічних
і
санітарно-гігієнічних
досліджень впливу сучасних інформаційних технологій на процес розвитку
і навчання іноземних мов;
;
- розробка методик використання ІКТ під час реалізації навчальних і
виховних задач з іноземної мови;
- формування відповідних компетенцій використання ІКТ у вчителів
іноземних мов;
- створення сучасних педагогічних програмних засобів підтримки курсу
викладання іноземної мови;
- забезпечення доступу учнів і вчителів
до сучасного комп'ютерного
обладнання, сучасних технічних засобів навчання.
Головним завданням навчання засобами інформаційних і комунікаційних
технологій стає не передача учневі певної суми знань, а формування вмінь
здобувати й опрацьовувати інформацію, формування навичок мислення
високого рівня: аналізувати, синтезувати, оцінювати.
Тому, головними завданнями впровадження інформаційних технологій
у вивчення іноземної мови є:
- якомога повніше розвивати нахили і здібності дітей;
- задовольнити їхні запити і потреби;
- розкривати творчий потенціал;
- формувати основи сучасної інформаційної культури, яка є невід'ємною
складовою загальної культури кожної людини і суспільства в цілому;
- підготувати дитину до широкого використання комп’ютера у вивченні
іноземної мови;
6
- навчити
кожну дитину за короткий проміжок часу освоювати,
перетворювати і використовувати в практичній діяльності величезні масиви
інформації.
До кожного уроку слід добирати такі завдання, які б були спрямовані на
розвиток у дітей мислення - логічного та абстрактного, пам'яті, уваги,
мовлення, фантазії, просторової уваги.
На мою думку, завдання вчителя - забезпечити реалізацію вимог
Державного стандарту
базової та повної середньої освіти, всебічний
розвиток учнів та повноцінне оволодіння ними всіма компонентами
діяльності. Інформаційно-комунікаційні технології виступають як засіб для
досягнення цих цілей. Тільки вчитель, який добре володіє методикою
використання ІКТ в навчальному процесі, бачить їх місце в системі засобів
навчання, знає особливості використання на уроках різних типів і на різних
їх етапах, розуміє переваги застосування ІКТ для реалізації цілей навчання і
виховання, зможе не тільки добитися позитивних результатів в навчанні
іноземної мови школярів, але й підготувати їх до сучасного інформаційного
суспільства.
Тому
використання
інформаційно-комунікаційних
технологій
у
навчально-виховному процесі з іноземної мови повинно бути підпорядковано
як основній меті навчання, так і конкретним завданням, які розв'язує
вчитель у ході навчального процесу. Водночас повинні бути враховані
фактори й умови, які впливають на навчальний процес.
З точки зору дидактики ІКТ дозволяють:

Забезпечити зворотній зв’язок в процесі навчання;

Зробити навчання більш інтенсивним, головне, ефекттивним за
рахунок реалізації можливостей мультимедіа навчальних систем до дієвого і
наочного подання навчального матеріалу;

підвищити унаочненість навчального процесу;

забезпечити пошук інформації із різноманітних джерел;
7

індивідуалізувати навчання для максимальної кількості дітей з
різними стилями навчання і різними можливостями сприйняття.

моделювати досліджувані процеси або явища;

організувати колективну й групову роботи;

здійснювати контроль навчальних досягнень;

створювати сприятливу атмосферу для спілкування.
Теоретичні основи досвіду
Проблемам використання інформаційно-комунікаційних технологій в
освіті присвячені праці Б.С. Гершунського, І.Б. Горбунової, М.І. Жалдака,
Н.В. Морзе, С.В. Панюкової,
Олійника В.В.
використання
С. Пейперта,
І.В.Роберт, О.В. Смірнова,
та інші. Психолого-педагогічні та організаційні засади
інформаційно-комунікаційних
технологій
висвітлені
в
наукових дослідженнях С.І.Архангельського, О.В.Горячева, Т.Н.Корольової,
М.М.Левчишина,
Ю.І.Машбиця,
Ю.АПервіна,
Л.Б.Переверзєва,
Й.Я.Ривкінда, Н.Ф.Тализіної. А.В.Хуторського та інших. Б.Г. Ананьєва, Д.Н.
Богоявленського, Л.С. Виготського, П.Я. Гальперіна, В.В. Давидова, Л.В.
Занкова, В.А. Крутецького, Т.В. Кудрявцева, О.М. Леонтьєва, Н.О.
Менчинської, С.Л. Рубінштейна, К.А. Славської, Н.Ф. Тализіної, М.Н.
Шардакова, Д.Б. Ельконіна та інших.
ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ЗАСТОСУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ІКТ
Для мене застосування ІКТ дозволяє економити час і максимально
ефективно виконувати повсякденні справи й обов'язки як фахівцеві:
8
- готуватися до уроку (складати конспекти, добирати дидактичний матеріал),
батьківських зборів, виховних годин,позакласних заходів з іноземної мови,
різноманітних виступів на педрадах, засіданнях МО, семінарах;
- оформлювати документацію;
- відстежувати результати навчальної діяльності;
- налагоджувати спілкування з батьками своїх учнів;
- обмінюватися з колегами досвідом роботи, власними методичними
надбаннями;
- обговорювати з ними актуальні питання навчання і виховання школярів;
- швидко отримувати й систематизувати потрібну інформацію.
На своїх уроках я застосовую комп'ютер у декількох режимах:
* демонстраційному (демонстрація певної навчальної інформації);
* індивідуальному (організовую індивідуальну роботу учнів);
* комбінованому
(застосовую
на
одному
уроці
демонстрації
та
індивідуальну роботу).
Для роботи в демонстраційному режимі достатньо мати на уроці один
комп'ютер і мультимедійний проектор, за допомогою якого потрібну
інформацію я виводжу на екран, як правило, у вигляді слайдів.
Щоб організувати індивідуальну роботу, кожен учень має бути
забезпеченим комп'ютером, тому такі уроки я проводжу в комп'ютерному
класі. Але спочатку, перед плануванням використання ІКТ на уроці, я
повинна задати собі питання:
- Для чого я буду їх використовувати?
- Яка їх перевага перед іншими засобами?
- Який позитивний результат використання ІКТ я отримаю (з точки зору
вчителя та учня)? І тільки після усвідомлення необхідності використання
ІКТ на данному уроці я продовжую підготовку матеріалів до уроку.
На своїх уроках ІКТ я використовую на будь - якому етапі уроку:
9
Таблиця 1. Використання програм, надбудов (макросів) та ППЗ при
підготовці та проведенні уроків англійської мови мови.
№ з/п
1.
Засіб
Етап уроку, мета використання
Презентація Power Активізація ЛО по темі
Point
Фонетична зарядка
Введення нових ЛО або граматичного
матеріалу
2.
Відео та аудіофайл
Мотивація навчальної діяльності учнів;
Розвиток навичок аудіювання, усного
мовлення, письма
3.
Документ Word:
Тести для перевірки рівня засвоєння
фактичних знань, рівня сформованості
- з використанням вмінь, засвоєння лексичного матеріалу
форм
тощо
з
подальшим
друком
на
мережевому принтері
Створення
роздаткових
друкованих
використання
матеріалів (тексти з пропусками різних
надбудов (макросів)
типів; кросворди, , сканворди тощо)
4.
Тестові оболонки Тренування та перевірка засвоєння
(Test-W, Test-W2, ) лексичного, граматичного матеріалу з
використанням тексту, зображень, відеота аудіо файлів; створення бази тестових
завдань
5.
Hot Potatoes
тренування у використанні лексикограматичного матеріалу, перевірка рівня
засвоєння у різних формах (тесту з
множинним вибором, співставлення,
тексти з пропусками з можливістю
10
вибору відповіді з запропонованих та
визначення
власної
відповіді
з
встановленням обмеження у часі та без
нього тощо)
6.
ППЗ
Створення цілісної структури уроку з
запропонованих модулів
Як видно з представленої таблиці, використання інформаційнокомунікативних технологій можливе на будь-якому етапі уроку. Вибір
конкретного засобу залежить щонайменше від таких факторів:
- технічне забезпечення навчально-виховного процесу;
- рівень підготовки вчителя і учнів до використання ІКТ;
- стабільність роботи програми / ППЗ, надійність збереження результатів
діяльності учнів та вчителя;
- забезпечення програмними засобами з дотриманням ліцензійних угод
відповідно до чинного законодавства.
Застосування мультимедійних технологій у навчальному процесі іноземної
мови повинно здійснюватися з урахуванням дидактичних умов: апробації
комп'ютерних навчальних програм
з іноземної мови; урахування рівня
відповідності програмного забезпечення загальнодидактичним вимогам і вимогам
методики навчання; урахування дидактичних можливостей мультимедійних
технологій як засобу активізації навчально-пізнавальної діяльності школярів;
різноманітність мультимедійних форм і методів; підготовка вчителя до
застосування мультимедійних технологій; варіативність під час роботи з
мультимедіа - від кількох хвилин до повного циклу заняття.
Згідно з функціями мультимедійних технологій я використовую такі
програмні засоби:
- презентаційні (призначені для супроводу викладу нового матеріалу);
11
- контролюючі (для контролю засвоєння навчального матеріалу);
- інформаційно-довідкові (для надання необхідної інформації та застосування її під
час самостійної роботи учнів).
- Невеликий обсяг текстової інформації переважно комбінується з графічною:
схемами, таблицями, діаграмами, які наочно відтворюють питання, що вивчаються.
Враховуючи принцип педагогічної доцільності я використовую навчальні
відеофільми, електронні тести, електронні словники, програми-перекладачі,
програми, спрямовані на відпрацьовування граматичних, фонетичних,
мовленнєвих навичок (а серед них – «Професор Гіггінз. Англійська без
акценту», «Longman Dictionary of Contemporary English», «Cаmbridge
Dictionary», «Oxford Dictionary» та ін.).
Одне з провідних місць у моїй педагогічній практиці займають електронні
підручники. в них комплексно акумульовані різноманітні функції,. Основне
призначення електронного навчального комплекту з іноземної мови, як і
друкованого, - навчити учнів іншомовного спілкування. Пріоритети
віддаються вправам і завданням, які безпосередньо сприяють формуванню
умінь і навичок усної та писемної форм комунікації. У роботі з друкованим
підручником, зазвичай, пріоритетним виступає зоровий аналізатор, за
допомогою якого учень сприймає інформацію: вправи, тексти, діалоги тощо.
У електронному підручнику акумульовані можливості забезпечити учня
саме тими видами навчальної діяльності, які сприяють залученню і
використанню різних аналізаторів для ефективного засвоєння навчального
матеріалу (слухового, зорового, мовленнєво-моторного і рухового). А з
психології відомо, чим більше аналізаторів бере участь у вивченні
навчального матеріалу, тим він ефективніше і краще засвоюється. Цей
чинник свідчить про переваги електронного навчального засобу.
Як я вже зазначила, ЕНМК забезпечують формування в учнів навичок і
вмінь у чотирьох видах мовленнєвої діяльності. У зв’язку з цим їх змістом
передбачається навчання письма, у тому числі формування графічних і
12
орфографічних навичок. Для цього використовую відповідні вправи. Якщо у
друкованих підручниках завдання для вправ пред’являються у писемній
формі, і учень, прочитавши їх, виконує відповідні операції та дії, то в
електронних підручниках такі завдання подаються звуковою формою, тобто
голосом. Окрім того, використовую також деякі подані голосом інструкції,
які сприяють усвідомленому виконанню навчальної діяльності.
Використовую для 2-4 класів електронні навчально-методичні комплекти
для початкової школи. Англійська мова (автор Карп’юк О.Д.).
Використовую комп‘ютерну ігрову програму “Internet Easy Go” (“Інтернет
легко і просто”) , яка допомогла учням швидко, в невимушеній формі
ознайомитись з країною Інтернет. Переваги програми:
1) програма розрахована на учнів молодшого та середнього віку і враховує
особливості їхнього розвитку;
2) це гра – мультфільм, де учні виконують певні практичні дії і конкретні
навчальні завдання з героями гри і непомітно для себе засвоюють навчальний
матеріал;
3) це двомовна гра, яка дає можливість учням звернутися до рідної мови,
щоб перевірити правильність розуміння (це особливо важливо для учнів, які
мають недостатні знання з англійської мови);
4) програма пропонує цікаві ігри та тестові завдання для перевірки знань;
5) тестові завдання запропоновані в двох режимах: навчання та контролю.
Головна мета навчання ІМ – це комунікативна діяльність, тобто
практичне володіння іноземною мовою. У цьому випадку мережа Інтернет є
унікальним засобом, який надає можливість спілкування, наприклад, за
допомогою електронної пошти або в режимі реального часу (online). Це
листування зі школярами інших навчальних закладів (країн); участь у
телекомунікаційних проектах; участь у різноманітних конкурсах і олімпіадах,
текстових і голосових чатах; публікації творчих робіт на освітніх і художніх
сайтах тощо. При цьому створюється не імітація спілкування, а відбувається
13
цікавий повноцінний діалог або навіть полілог.
Використання можливостей мережі Інтернет актуалізує поняття самостійної
роботи учнів , наповнює його новим змістом. Так, ознайомлення учнів із
сайтами, що пропонують онлайнове вивчення англійської мови, дозволяє
задовольнити освітні потреби найактивніших учасників навчально-виховного
процесу. Із цією метою учні ознайомлюються зі змістом сайтів, наприклад,
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/index.shtml – BBC Learning
English, що пропонує фонетичні, граматичні, лексичні вправи, навчальні
відео- та аудіоматеріали, новини англійською мовою, квізи та плани занять
для викладачів; http://www.esl-lab.com/, що пропонує перевірити вміння
сприймати на слух й містить квізи зі слухання для користувачів різних рівнів
володіння навичками аудіювання. Сайт Language Directory містить
гіперпосилання на онлайнові словники, газети, теле- та радіостанції й інші
ресурси, корисні для тих, хто вивчає англійську мову; сайт ESL Galaxy
пропонує безліч лексико-граматичних вправ для студентів, різні ігри для
розвитку мовленнєвих навичок та розширення словника, матеріали для
викладачів тощо. Близько 650 вправ на розвиток лексичних та граматичних
вмінь, граматичні правила, тести, мовні ігри, кросворди знайдуть відвідувачі
сайту http://www.englisch-hilfen.de/en/index.htm. Досвід використання
Інтернет-ресурсів в процесі навчання англійської мови дозволяє припустити,
що така форма організації навчання прискорює формування й розвиток
навичок та вмінь студентів у продуктивних видах діяльності, підвищує
мотивацію, інтерес до вивчення англійської мови, стимулює розвиток
пізнавальної та творчої активності учнів.
Також
в практиці викладання я використовую мультимедійну та
інтерактивну дошку під час:
- проведення уроків,
- при виступах на семінарах,
- презентацій (робота в творчій групі),
14
- конференцій (під час виступів на районних конференціях).
Інтерактивна дошка дозволяє:
- робити помітки в граматичних структурах ;
- малювати схеми ;
- зберігати зміни у файлах.
Головна перевага інтерактивної дошки порівняно з використанням звичайного
екрана - можливість здійснювати керування безпосередньо біля дошки спеціальним
маркером. Це настільки зацікавлює дітей, що вони стають активними учасниками
навчального процесу та із захопленням перетворюються на "дослідників" чи
"винахідників".
З метою вивчення іноземних мов, використовую як вільне спілкування в
Інтернеті, так і спеціально організоване спілкування в режимі електронної
пошти, електронної конференції та дошки об’яв. Це створює унікальну
автентичну ситуацію діалогічного мовлення.
Найбільш широко використовую організоване спілкування за допомогою
телекомунікаційних мереж: листування між окремими учнями і між цілими
класами та школами, обмін інформацією між навчальними закладами різних
міст, країн.
Висновки
Отже, використання інформаційних технологій в навчально-виховному
процесі
при
вивченні
іноземної
мови
стає
ефективнішим,
якщо
використовуються знання, що школярі вже отримали під час вивчення різних
дисциплін. На основі цього можна використовувати комп'ютер для
опрацювання нового матеріалу.
Я вважаю, що використання комп'ютера при вивченні іноземної мови не
лише можливе, але й потрібне в сучасних умовах.
Причини:
15
• комп'ютеризація суспільства;
• великий обсяг інформації, що подає вчитель;
• значний час пошуку інформації тощо.
Також комп'ютер може полегшити роботу самого вчителя і зберегти його
час. Комп'ютер природно вписується в життя школи і є ще одним
ефективним технічним засобом, за допомогою якого можна значно
урізноманітнити процес навчання. Кожен мій урок викликає в дітей
емоційний підйом, навіть учні, які відстають, охоче працюють із
комп'ютером. З іншого боку, цей метод навчання дуже привабливий і для
вчителів: допомагає їм краще оцінити можливості й знання дитини,
проконтролювати їх, зрозуміти, спонукає шукати нові, нетрадиційні форми й
методи навчання. Це більша область для прояву творчих можливостей для
багатьох учителів, методистів, психологів, усіх, хто хоче й уміє працювати,
може зрозуміти сьогоднішніх дітей, їхні запити й інтереси, хто їх любить і
віддає їм себе.
Загалом використання комп'ютера та засобів мультимедіа в школі
необхідне в цей час, адже школа має стежити і вчасно реагувати на процеси у
суспільстві, забезпечуючи повноцінний розвиток особистості учня, як члена
цього суспільства.
Нещодавно комп'ютер використовувався як елемент вивчення і лише у
старшій школі. Та в наш час стає зрозумілим, що використання комп'ютера є
обов'язковим практично у всіх сферах життя наприклад, у шкільному
навчанні.
І справді, мені значно легше підготуватись до уроку, якщо під рукою
такий потужний дидактичний технічний засіб, як комп'ютер. Та й самим
дітям більше подобається пояснення вчителя, подання матеріалу, якщо воно
цікаве, насичене багатьма новинками.
16
Виникнення інтересу до навчання предметів у значної кількості учнів
залежить здебільшого від методики їх викладання, від того, наскільки вміло
буде побудована навчальна робота. Багато традиційних методів навчання на
сьогоднішній день є малоефективними і не допомагають розвивати інтерес до
вивчення іноземної мови. Необхідно подумати про те, щоб на уроках кожен
учень працював активно і захоплено, і використовувати це як відправну
точку для виникнення і розвитку допитливості, глибокого пізнавального інтересу.
На мою думку, використання інформаційних технологій при вивченні
іноземної мови має принести багато позитивних моментів, що не залишаться
поза увагою як дітей, так і батьків, а отже, таке використання має мати місце,
вивчатись та розроблятись як на практичному, так і на теоретичному рівнях.
Маю власну формулу успіху, що базується на засадах великого педагога В.О.
Сухомлинського і за допомогою якої, на мою думку, можна не лише
виховати життєво компетентну особистість, а й такі якості, як людяність,
толерантність, чуйність, порядність. Складниками її є любов до предмета +
любов до професії + любов до дітей, помножена на невтомну працю та
постійне самовдосконалення .
Результати досвіду.
1.
Формує
в
учнів
основи
інформаційно-технологічної
компетентності, вміння та навички використання набутих знань та
досвіду у навчанні та практичній діяльності.
2.
Результативність навчання учнів значною мірою залежить від
форми подання навчальної інформації. Результати даного досвіду
підтверджують, що ІТ є важливим чинником для здійснення роботи в
інтерактивному режимі у системі «учень - програмне середовище 17
вчитель», допомагаючи творчо підходити до процесу формування
елементів знань як вчителю, так і учням.
Залучення комп'ютерних технологій на різних етапах навчання
3.
стимулює учнів до освітньої діяльності, що сприяє їх подальшому
саморозвитку, самовираженню і самоосвіті. При використанні ІТ
зростають можливості індивідуальної роботи з урахуванням особистісних
психофізіологічних особливостей учня, що відповідає принципам
особистісно орієнтованого навчання:
Завдяки своїй новизні й не традиційності застосування НІТ
4.
допомагає:
• залучити учнів до активної навчально-пізнавальної діяльності;
• підвищити емоційність сприймання матеріалу за рахунок наочності,
кольорового зображення, графіки, анімації;
•
розвивати творче мислення шляхом експериментування, пошуку
зв'язків між новою і старою інформацією, встановлення зв'язків між
елементами знань у межах певної системи, залучення до пошуку
відповідей
на
поставлені
запитання,
самостійного
опрацювання
навчального матеріалу;
•
формувати уміння й навички самостійної роботи, культуру
самоорганізації,
стимулювати
рефлексію
завдяки
усвідомленому
сприйманню інформації, неодноразовому активному повторенню в різних
формах її кодування, розширенню змісту інформації додатковими
даними.
Я вважаю, що застосування мультимедійних технологій у навчальному
процесі сприяє:
- зростанню інформативності навчального матеріалу;
- стимулювання сприйняття, усвідомлення та більш глибокому розумінню
навчального матеріалу;
- підвищенню мотивації учнів до оволодіння навчальним предметом;
18
- формуванню в учнів прагнення оволодіти новими інформаційними технологіями;
підвищенню майстерності вчителів.
Широке застосування інформаційно-комунікаційних технологій сприяє
реалізації особистісно зорієнтованого підходу до учнів, поетапному засвоєнню
знань, умінь, навичок. Уявлення про сучасний урок цілком природно передбачає
використання інформаційно-комунікаційних технологій як істотний і необхідний
компонент навчання.
Результати діяльності
Переможці районної олімпіади:
Павленко М.-1 м.(2008 р.)
Тимченко Ю.– 2 м.(2008р.)
Кутащук К.– 1 м.(2009р.,2010р.,2011 р.)
Тимченко О. - 2 м.(2010р.)
Учасники обласної олімпіади:
Павленко М.– 4 м.(2008р.)
Кутащук К.– 6 м.(2010р.)
Переможець конкурсу з англійської мови
“Мій рідний край—моя
історія жива.”—Павленко М.– 3 м.(2008 р.)
Учасники та переможці Всеукраїнського конкурсу з англійської мови
“Гринвіч”(2010 р.)
Учасники програми обміну лідерами “FLEX”(2011 р.)
19
Ефективність проведення уроків англійської мови
95 %
Урок з ІКТ
60 %
Урок без ІКТ
Рівень НДУ з англійської мови
20
Рівень сформованості інформаційних
компетентностей
учнів молодшої вікової категорії (4-6-ті класи)
21
Рівень сформованості інформаційних
компетентностей
учнів середньої вікової категорії (7-9-ті класи)
22
Рівень сформованості інформаційних
компетентностей
учнів старшої вікової категорії (10-11-ті класи)
23
Загальний відсоток сформованості
інформаційних компетентностей
учнів 4-11-х класів
24
Література.
2. Інновації в початковій школі. В.Химинець, М.Кірик. Т. 2010. с.283-305.
5. Информационные комуникационные педагогические технологии.
В.А.Трайнев, И.В.Трайнев. М. 2008.- 208с.
6. Компьютеры в школе. Р.Вильяме, К.Маклин. М. 1988.
7. Информационные технологии в школе. Г.К. Селевко.Ярославль: ИРО.
2003.
Концепция информатизации образования // Информатика и
1.
образование. – 1988. - № 6. – С.3-31.
Авер’янова Н. Інформаційний простір в системі освіти // Рідна школа. –
2.
2001. – №2.– С.33.
Дрібниця В. Електронний підручник – сучасний засіб навчання // Історія
3.
України.– 2004. – №14. – С.11-13.
Інновації на уроках. Методична пам’ятка вчителя // Історія та
4.
правознавство.– 2004. – № 20. – С.13-19.
Іщенко О.А. Передумови й проблеми застосування нових
5.
інформаційних технологій при викладанні суспільно-гуманітарних дисциплін
// Коледжанин – 2002. . – №3. – С.33-34.
Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / О.М.Пєхота, А.З.Кіктенко,
8.
О.М.Любарська та ін.; За заг. ред. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2002. – С.164165.
1. Подопригорова Л.А. Использование Интернета в обучении
иностранным языкам // Иностранные языки в школе. – 2003. - №5. –
С.25-31.
25
2. Ситдикова І. Комп’ютер поспішає на допомогу // Іноземні мови в
навчальних закладах. – 2004. - №1. – С.116-119.
3. Токменко О. Інформаційні технології у викладанні іноземних мов:
сьогодні і скрізь віки допомогу // Іноземні мови в навчальних закладах.
– 2006. - №2. – С.98-100.
4. Bertin J-C. Des outils pour les langues ; multimédia et apprentissage. – Paris
: Ellipses, 2002.
5. Carmen Vera L’internet en classe de FLE. – Espagne : Pearson Education,
2001.
26
27
Автор
vera_korvegina
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
43
Размер файла
266 Кб
Теги
опис
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа