close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО. БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО. Зведений каталог нових надходжень до провідних бібліотек Харкова за 2014 рік

код для вставкиСкачать
У зведеному каталозі відображена бібліографічна інформація про документи з соціальних комунікацій, бібліотекознавства, бібліографознавства, інформатики, документології, книгознавства, музейної та архівної справи, що надійшли до провідних бібліотек Х
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
імені В. Г. КОРОЛЕНКА
ХАРКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ (ФІЛІЯ)
ВГО «УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ»
БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА.
БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО.
БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО
Зведений каталог нових надходжень
до провідних бібліотек Харкова
за 2014 рік
Харків
2016
2
УДК 020+01
ББК Ч73я1+Ч75я1
Б59
Затверджено до друку вченою радою
Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка
(протокол № 3 від 12.02.2016)
Укладачі: Юліана Владиславівна Ходарєва,
Оксана Володимирівна Непочатова
Науковий редактор Людмила Володимирівна Глазунова
Редактор Наталія Олександрівна Стрілець
Б59
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство
[Текст] : звед. кат. нових надходжень до провід. б-к Харкова за
2014 рік / М-во культури України, Харків. держ. наук б-ка
ім. В. Г. Короленка, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл.
асоц.» ; [уклад.: Ю. В. Ходарєва, О. В. Непочатова ; наук.
ред. Л. В. Глазунова ; ред. Н. О. Стрілець ; відп. за вип.
В. Д. Ракитянська]. – Харків, 2016. – 145 с.
У зведеному каталозі відображена бібліографічна інформація про документи з
соціальних комунікацій, бібліотекознавства, бібліографознавства, інформатики,
документології, книгознавства, музейної та архівної справи, що надійшли до провідних
бібліотек Харкова у 2014 р.
УДК 020+01
ББК Ч73я1+Ч75я1
© Харківська державна наукова
бібліотека імені В. Г. Короленка, 2016
3
ПЕРЕДМОВА
Зведений каталог нових надходжень до провідних бібліотек Харкова
«Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство» видається
ХДНБ ім. В. Г. Короленка з 1996 р.
Річний випуск містить бібліографічну інформацію про документи з
соціальних
комунікацій,
бібліотекознавства,
бібліографознавства,
інформатики, документології, книгознавства, журналістики, видавничої,
музейної та архівної справи, що надійшли до провідних бібліотек Харкова
у 2014 р.
У посібнику відображені друковані видання, електронні ресурси та
неопубліковані документи (дисертації) українською, російською,
польською, сербохорватською, німецькою мовами. Загалом представлено
610 записів.
В основу систематизації матеріалу покладено таблиці ББК для
наукових бібліотек. У межах розділів описи розміщено за алфавітом.
Використовується система посилань. Бібліографічний опис документів
здійснено за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис.
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Відомості
щодо наявності електронного аналога друкованого видання подаються у
примітках.
З 2007 р. розпочато ведення бази даних «Бібліотечна справа.
Бібліотекознавство: зведений каталог нових надходжень для провідних
бібліотек Харкова». З 2013 р. вона має назву «Соціальні комунікації:
зведений каталог надходжень до бібліотек Харкова», доступна у кабінеті
бібліотекознавства імені Л. Б. Хавкіної та представлена на сайті ХДНБ
ім. В. Г. Короленка. Інформацію про надходження до бібліотек Харкова
літератури з бібліотекознавства за 2007–2014 рр. можна отримати на сайті
ХДНБ ім. В. Г. Короленка (http://korolenko.kharkov.com/) та на сторінці
«Видання ХДНБ ім. В. Г. Короленка та публікації працівників бібліотеки»
(http://korolenko.kharkov.com/vydannia-biblioteky.html).
Бібліографічний посібник представлений в друкованому та
електронному вигляді. Каталог містить список бібліотек-учасниць та їх
реквізити.
Видання призначене науковцям та фахівцям бібліотечноінформаційної справи, аспірантам, студентам вищих навчальних закладів
документально-інформаційного профілю.
4
Укладачі висловлюють щиру вдячність працівникам харківських
бібліотек за надану інформацію.
Зауваження та пропозиції щодо структури каталогу, його наповнення
тощо просимо надсилати на адресу:
61003, Харків-3, пров. Короленка, 18,
ХДНБ
ім. В. Г. Короленка,
кабінет
бібліотекознавства
імені Л. Б. Хавкіної.
Телефон для довідок: (057) 731–15–80
Факс: (057) 731–11–01
E-mail: oonir.hdnb@yandex.ua.
5
СПИСОК БІБЛІОТЕК-УЧАСНИЦЬ ЗВЕДЕНОГО КАТАЛОГУ
Назва бібліотеки
Харківська державна
наукова бібліотека
імені В. Г. Короленка
Умовне
позначення
ХДНБ
Адреса, телефон,
адреса електронної пошти,
сайт
61003, м. Харків,
пров. Короленка, 18
тел.: +38 (057) 731–32–27
http://korolenko.kharkov.com
e-mail: oonir.hdnb@yandex.ua
Центральна наукова
ЦНБ ХНУ 61022, м. Харків,
майдан Свободи, 4
бібліотека Харківського
тел.: +38 (057) 707–52–24,
національного університету
імені В. Н. Каразіна
факс: +38 (057) 705–12–55
http://www-library.univer.
kharkov.ua/ukr/
e-mail: metodist@library.
univer.kharkov.ua
Харківська обласна
ХОУНБ 61003, м. Харків, вул.
універсальна наукова
Кооперативна, 13
бібліотека,
тел.: +38 (057) 731–31–32,
Регіональний
+38 (057) 731–25–16
інформаційний центр
http://www.library.kharkov.ua/
«Харківщина»
e-mail: info@library.kharkov.ua
Skype: library1951
ОКЗ «Харківська обласна ОКЗ ХОБЮ 61120, м. Харків,
бібліотека для юнацтва»
пр-т 50-річчя ВЛКСМ, 49/8,
тел./факс: +38 (0572) 62–60–79,
+38 (0572) 62–40–22
http://khoyub.com.ua/
e-mail:h_libra@ukr.net
ОКЗ «Харківська обласна ОКЗ ХОБД 61002, м. Харків, вул. Артема, 43
тел.: +38 (057) 700–42–19,
бібліотека для дітей»
+38 (057) 700–26–51
http://bibl.kharkiv.ua/
e-mail: hobd2015@ukr.net
6
Бібліотека Харківської
державної академії
культури
Бібліотека 61003, м. Харків,
ХДАК
Бурсацький узвіз, 4
тел./факс: +38 (057) 731–24–40,
+38 (057) 731–13–85,
+38 (057) 731-27-83
http://lib-hdak.in.ua/
e-mail: metod_ac@mail.ru,
biblio@ic.ac.kharkov.ua
Комунальний заклад
КЗОЗ
61057, м. Харків,
охорони здоров'я
ХНМБ
майдан Поезії, 5
Харківська наукова
тел./факс: +38 (057) 731–25–36,
медична бібліотека
+38 (057) 731–25–36
http://medlibrary.kharkov.ua/
e-mail: kh.med.bibl@ukr.net
Фундаментальна бібліотека ФБ ХНАУ 62483, Харківська обл.,
Харківського
Харківський р-н,
Національного аграрного
п/в «Комуніст-1»,
тел.: +38 (0572) 99–71–23
університету
http://www.knau.kharkov.ua
імені В. В. Докучаєва
e-mail: library. knau@mail.ru
Бібліотека Комунального Бібліотека 61057, м. Харків,
вул. Пушкінська, 24
вищого навчального
КВНЗ
«Харк. акад. тел.: +38 (057) 756–00–47
закладу «Харківська
академія неперервної
неперерв. http://edu-postосвіти»
освіти» diploma.kharkov.ua/
e-mail: kvnz.hano@gmail.com
Комунальний заклад
ЦМБ
61051, м. Харків,
культури Центральна
вул. Данилевського, 34
міська бібліотека
тел.: +38 (057) 705–19–90,
імені В. Г. Бєлінського ЦБС
тел./факс +38 (057)701–19–90
Дзержинського району м.
http://belinskogo.kh.ua/
Харкова
e-mail: citylibbelin@mail.ru
Центр науковоЦНГІ ХГУ 61024, м. Харків,
гуманітарної інформації
«НУА»
вул. Лермонтовська, 27
Харківського
тел.: +38 (057)716–44–14,
гуманітарного
+38 (057) 704–08–23,
університету «Народна
+38 (057)716–44–02,
7
українська академія»
Харківський обласний
ХОНМЦ
навчально-методичний
ПКП КОЗ
центр підвищення
кваліфікації працівників
культурно-освітніх закладів
Науково-технічна
бібліотека Національного
технічного університету
«Харківський
політехнічний інститут»
НТБ НТУ
«ХПІ»
НБ НЮУ
Наукова бібліотека
Національного юридичного
університету імені
Ярослава Мудрого
Наукова бібліотека
Харківського
Національного
університету
радіоелектроніки
НБ ХНУРЕ
факс: +38 (057) 714–92–62
http://www.nua.kharkov.ua/index.p
hp?option=com_content&view=cate
gory&layout=blog&id=150&Itemid
=69
e-mail: kniga@nua.kharkov.ua
61021, м. Харків,
вул. Студентська, 5/6
тел.: +38 (057) 704–13–54,
+38 (057) 704–13–55,
+38 (057) 715–61–29
http://onmcpk.kh.ua/
e-mail: onmc_pk@mail.ru
61000, Харків,
вул. Червонопрапорна, 16
+38 (057) 707–63–61,
+38 (057) 707–66–88
http://library.kpi.kharkov.ua/
e-mail: bibl@kpi.kharkov.ua
61024, Харків,
вул. Пушкінська, 77
+38 (057) 704–11–58,
+38 (057) 704–92–53
http://library.nulau.edu.ua/
e-mail: jur_libr@mail.ru
61166, Харків,
пр. Леніна, 14
+38 (057) 702–14–88
http://www.lib.kture.kharkov.ua
e-mail: library@kture.kharkov.ua
8
1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ
1. БАРИШПОЛЕЦЬ, О. Т. Брехня в інформаційному просторі та
міжособовій комунікації [Текст] : монографія / О. Т. Баришполець ; Нац.
акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кіровоград :
[Імекс-ЛТД], 2013. – 646, [1] с. – Частина тексту: рос. – Бібліогр.: с. 643–
647 (79 назв.).
ХДНБ
2. БАТАЄВА, К. В. Феномен медіа-візуальності: досвід соціокультурного аналізу [Текст] : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.04 / Батаєва
Катерина Вікторівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків : [б. в.],
2014. – 32 с.
ХДНБ
3. БЕРЕЗЕНКО, В. В. Наукове осмислення феномену PR як
соціальнокомунікаційної діяльності в Україні [Текст] : автореф. дис. ...
д-ра наук з соц. комунікацій : 27.00.01 / Березенко Віта Віталіївна ; Київ.
нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ : [б. в.], 2014. – 32 с.
ХДНБ
ВІСНИК КНУКіМ. Соціальні комунікації [Текст] : зб. наук. пр. / Київ.
нац. ун-т культури і мистецтв ; [редкол.: М. М. Поплавський (голова
редкол.) та ін.]. – Київ : [Вид. центр КНУКіМ], 2013 –
. – Бібліогр.
наприкінці ст.
4. ВИП. 1. – 2013. – 183 с. : іл.
5. ВИП. 2. – 2013. – 169 с.
ХДНБ
6. ЖУРБА, М. А. Метафізика віртуальної культури [Текст] : автореф.
дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.04 / Журба Микола Анатолійович ;
Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ : [б. в.], 2013. – 36 с.
ХДНБ
7. ІНФОРМАТИЗАЦІЯ і модернізація соціокультурної сфери
суспільства: взаємодія та розвиток [Текст] / [О. С. Онищенко,
В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка
України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [НБУ ім. В. І. Вернадського], 2013.
– 203, [1] с. – Бібліогр. наприкінці розд.
ХДНБ, ЦНБ ХНУ, ХОУНБ
9
8. КЛИМАНСЬКА, Л. Д. Зв'язки з громадськістю: технології
прагматичної комунікації [Текст] : навч. посіб. / Л. Д. Климанська ; Нац.
ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. –
161 с. : іл. – Бібліогр.: с. 155–161.
ХДНБ
9. МАТЕРІАЛИ 3-ї Міжнародної наукової конференції ІКС–2013
«Інформація, комунікація, суспільство 2014», 21 – 24 травня, 2014,
Україна, Львів-Славське [Текст] = Proceeding of the 2nd International
Academic Conference ICS-2014 «Information, Communication, Society 2014»,
May 21-24 2014 Ukraine, Lviv – Slavske : [збірник] / Нац. ун-т «Львів.
політехніка», каф . соц. комунікацій та інформ. діяльності, каф. інформ.
систем та мереж. – Львів : Львів. політехніка, 2014. – 319, [6] с. – Бібліогр.
наприкінці ст. – Покажч. авт.: с. 324–325.
ХДНБ
10. МОРОЗОВА, О. О. Формування методичного забезпечення
досліджень масовокомунікаційного впливу в науках про соціальні
комунікації [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з соц. комунікацій :
27.00.01 / Морозова Олена Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка,
Ін-т журналістики. – Київ : [б.в.], 2014. – 17 с.
ХДНБ
НАУКОВИЙ вісник Ужгородського університету. Філологія.
Соціальні комунікації [Текст] : [зб. наук. пр.] / Ужгород. нац. ун-т ;
[редкол.: Ю. М. Бідзіля (голова) та ін.]. – Вип. 1 (1995)–
. – Ужгород :
[Вид-во УжНУ «Говерла»], 1995–
. – Виходить 2 р. на рік. – Бібліогр.
наприкінці ст. – Електрон. аналог архіву номерів: режим доступу:
http://bit.ly/1M2mZAa (дата звернення: 10.10.2015)
11. ВИП. 30. – 2013. – 215 с. – Текст : укр., англ.
ХДНБ
12. РОМАНЕНКО, Є. О. Комунікативна політика держави: теоретикометодологічний аналіз [Текст] : монографія / Є. О. Романенко ; Нац. акад.
держ. упр. при Президентові України. – Київ : [НАДУ], 2014. – 399 с. –
Бібліогр.: с. 335–396 (655 назв).
ХДНБ
13. СИЩУК, О. А. Комунікаційна діяльність центральних органів
виконавчої влади України [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з соц.
комунікацій : 27.00.06 / Сищук Олексій Андрійович ; Київ. нац. ун-т
ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ : [б. в.], 2014. – 16 с.
ХДНБ, ЦНБ ХНУ
10
14. СОЦІАЛЬНІ мережі як чинник розвитку громадянського
суспільства [Текст] / [ О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.] ;
Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ :
[НБУ ім. В. І. Вернадського], 2013. – 248 [1] с. – Бібліогр. наприкінці розд.
ХДНБ, ЦНБ ХНУ, ХОУНБ, НБ НЮУ
15. СТЕБЛИНА, Н. О. Етика у сфері соціальних комунікацій:
професійні стандарти у журналістиці, рекламі та PR [Текст] : [навч.-метод.
посіб.] / Наталія Стеблина. – Львів : ПАІС, 2014. – 227 с. : іл. – Бібліогр. в
підрядк. прим.
ХДНБ
16. ТЕНДЕНЦІЇ впливу глобального інформаційного середовища на
соціокультурну сферу України [Текст] / [О. С. Онищенко, В. М. Горовий,
В. І. Попик та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України
ім. В. І. Вернадського. – Київ : [НБУ ім. В. І. Вернадського], 2013. –
222, [1] с. – Бібліогр. наприкінці розд.
ХДНБ, ЦНБ ХНУ, ХОУНБ, НБ НЮУ
17. ХОЛОД, О. М. Методологія досліджень соціальних комунікацій
[Текст] : підручник / Олександр Холод ; Київ. нац. ун-т культури і
мистецтв, Ін-т журналістики і міжнар. відносин. – Львів : ПАІС, 2014. –
278 с. – Бібліогр. наприкінці розд.
ХДНБ
18. ШАФАРЕНКО, Ю. М. Аналітична діяльність у паблік рилейшнз:
проблеми, тенденції, перспективи [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з
соц. комунікацій : 27.00.06 / Шафаренко Юлія Михайлівна ; Київ. нац. ун-т
ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ : [б. в.], 2014. – 16 с.
ХДНБ
Див. також №№105, 106–118,135, 479.
2 БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО
2.1 ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛ
19. АРТЕМЕНКО, А. П. Від глобалізації до індивідуалізації: топологія
міжкультурної взаємодії [Текст] : монографія / А. П. Артеменко,
О. Ю. Бобловський. – Харків : [Щедра садиба плюс], 2014. – 215 с. –
Бібліогр.: с. 207–215 (103 назв).
ХДНБ
11
ВІСНИК Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна
[Текст] : [зб. наук. пр.] / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків :
[Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 1964 – .
20. № 1057 / [редкол.: Цехмістро І. З. (голов. ред.) та ін.]. – 2013. –
141 с. – (Теорія культури і філософія науки ; вип. 49). – Частина тексту:
англ., пол., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
ХДНБ, ЦНБ ХНУ
21. ЗУБОВ, В. О. Кроскультурний пастиш в умовах глобалізації:
світоглядний аспект [Текст] : [монографія] / Вадим Зубов. – Київ : [Ін-т
вищ. освіти НАПН України], 2014. – 276 с. – Бібліогр.: с. 241–275 (380
назв).
ХДНБ
22. КУЛЬТУРА [Текст] : газета / ОАО «Ред. газ. "Культура"» ; гл.
ред. Е. Ямпольская. – № 1 (1929)–
. – Москва, 1929–
. – Электрон.
аналог: режим доступа: http://bit.ly/1YlA3rw (дата обращения: 10.10.2015).
2014, №№ 23 – 46
Бібліотека ХДАК
23. КУЛЬТУРА і життя [Текст] : загальнодерж. укр. газ. / М-во
культури України, Укр. ком. профспілки працівників культури, ред. газ.
«Культура і життя» ; [голов. ред. А. Сєріков]. – 1923, 7 жовт.– . – Київ :
Нац. газ.-журн. вид-во, 1923– . – Щотижнево. – Електрон. аналог: режим
доступу: http://bit.ly/1L9WsGh (дата звернення: 10.10.2015).
2014, №№ 1 –52
ХДНБ, ХОБЮ, Бібліотека ХДАК
24. КУЛЬТУРА України [Текст] : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад.
культури ; за заг. ред. В. М. Шейка. – Харків : ХДАК, 1993– .
ВИП. 47. – 2014. – 292 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
ХДНБ, ХОУНБ, Бібліотека ХДАК
25. ЛИГА Культуры [Текст] : журнал / Одес. дом-музей
им. Н. К. Рериха, Ин-т Лиги Культуры и соц. содружества; [гл. ред. :
Татьяна Слонимская]. – Одесса : Астропринт, 2000– .
№ 3/2013. – 2013. – 216 с., [2] л. ил. : фото, ил. – Библиогр. в конце ст.
ХДНБ
26. ОБСЕРВАТОРИЯ культуры [Текст] : науч.-информ. аналит. журн.
/ Федер. гос. бюджет. учреждение «Рос. гос. б-ка», Науч.-информ. центр
по культуре и искусству (Информкультура) ; гл. ред. Т. И. Лаптева. – № 1
(2004)– . – Москва : РГБ «Информкультура», 2004– . – 6 вып. в год. –
12
Электрон. аналог: режим доступа: http://bit.ly/1jD3AxQ (дата обращения:
10.10.2015).
2014, №№ 1 – 3, 6
Бібліотека ХДАК
27. САВЧЕНКО, А. А. Механізм впливу культури на еволюцію
людства [Текст] : монографія / А. А. Савченко. – Харків : [С.А.М.], 2013. –
330 с. – Бібліогр.: с. 283–330 (506 назв).
ХДНБ, Бібліотека ХДАК
28. УКРАЇНСЬКА культура [Текст] : [щомісяч. культ.-освіт. та літ.мистец. іл. журн.] / М-во культури України, Нац.-газ. журн. вид-во ; голов.
ред. О. Гайдук. – 1921, черв.– . – Київ : Нац.-газ. журн. вид-во, 1921– . – .
Укр., англ. – Журнал-перевертень. – Електрон. аналог: режим доступу:
http://bit.ly/1Neoopw (дата звернення: 10.10.2015).
2014, №№ 1–8
ХДНБ, Бібліотека ХДАК
2014, №№ 6–8
ХОБЮ
29. УКРАЇНСЬКА культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку
[Текст] : зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту / Рівнен.
держ. гуманітар. ун-т ; [редкол.: В. Г. Виткалов (голов. ред.) та ін.]. –
Рівне : [РДГУ], 2000– .
ВИП. 19 : У 2 Т., Т. 2. – 2013. – 318 с. : іл. – Бібліогр. наприкінці ст.
ХДНБ
2.1.1 Керівні та законодавчі матеріали з бібліотечної справи
30. БИБЛИОТЕКА и закон [Текст] : юрид. журн.-справ. [док.,
коммент., консультации, юрид. советы на каждый день] / Библ. информ.изд. центр «Либерея-Бибинформ» ; отв. ред.-сост. О. Бородин. – Вып. 1
(1996)– . – Москва : Либерея-Бибинформ, 1996– . – 2 р. в год. – ISSN
1560-7976.
ВЫП. 34. – 2013. – 384 с.
НТБ НТУ «ХПІ»
31. ЗАКОНОДАВСТВО в бібліотеці [Текст] : нормативний журнал. –
№ 1 (2013) – . – Київ : ТОВ «Укр. ін.-т нормативної інформації», 2013– .
– Щоміс.
13
2014, №№ 7–12
ХОБД
Див. також № 398.
2.1.2 Загальні питання
32. БИБЛИОПОЛЕ [Текст] : издат. прогр. журн. «Библиотека» для
муницип. б-к / отв. ред. В. Крахотина. – № 1 (2001)–
. – Москва :
Либерея-Бибинформ, 2001– . – 6 р. в год.
2013, № 8
ХОБЮ
33. БИБЛИОСФЕРА [Текст] : науч. журн. по библиотековедению,
библиографоведению, книговедению и информатике / ГПНТБ СО РАН ;
гл. ред. Б. С. Елепов. – 2005, янв. – . – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН,
2005 – . – Ежекварт. – ISSN 1815–3186. – Электрон. аналог содерж.:
режим доступа : http://bit.ly/1QwUddY (дата обращения: 10.10.2015).
2014, № 3–4.
Бібліотека ХДАК
34. БИБЛИОТЕКА [Текст] : общерос. массовый проф. журн. /
гл. ред. С. Самсонов. – № 1 (1910)– . – Москва : ООО БИИЦ «ЛибереяБибинформ», 1910– . – Ежемес. – ISSN 0869–4915.
2014, №№ 1–6
ХОБД, Бібліотека ХДАК, ЦМБ
2014, №№ 7–11
ЦМБ
2014, №№ 8–12
ХОБД
2014, №№ 10–12
ЦНБ ХНУ
35. БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ [Текст] : науч.-практ. журн. / Федер. гос.
учреждение «Рос. гос. б-ка» ; редкол.: А. И. Вислый (пред. ред. совета) [и
др.] – № 1 (1952)–
. – Москва : ФГБУ «Рос. гос. б-ка», 1952–
. –
6 номеров в год. – ISSN 0869–608Х. – Электрон. аналог: режим доступа:
http://bit.ly/1jDodtZ (дата обращения: 10.10.2015).
2013, № 5
ХДНБ
2013, № 6
14
Бібліотека ХДАК
2014, №№ 4–6
ЦНБ ХНУ, Бібліотека ХДАК
36. БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ и информация [Текст] = Library science
and information = Kitabxanasunasliq və İnformasiya : науч.-теорет. и практ.
журн. / М-во юстиции Азербайджанской Республики. – Баку :
Библиотековедение и информация, 2010 – . На азерб., рус., англ. яз. – ISBN
2219-5882.
2013, № 2 (11).
ЦНБ ХНУ
БИБЛИОТЕЧНОЕ дело – XXI век [Текст] : науч.-практ. сб. / Федер.
гос. учреждение «Рос. гос. б-ка», [науч.-исслед. отд. библиотековедения] ;
[подгот.: Е. В. Никонорова (рук. проекта) и др. ; сост., науч. ред.
И. П. Осипова ; редкол.: Л. Н. Тихонова и др.]. – Вып. 1 (2002)–
. –
Москва : [ФГБУ «Рос. гос. б-ка» : Ред.-изд. отд. период. изд.], 2002–
(Приложение к журналу «Библиотековедение»).
37. ВЫП. 2 (18). – 2009. – Электрон. аналог содерж.: режим доступа
содерж: http://bit.ly/1GeV1Uf (дата обращения: 10.10.2015).
ХДНБ
38. ВЫП. 1 (24). – 2013. – Электрон. аналог содерж.: режим доступа
содерж: http://bit.ly/1OxmXFV (дата обращения: 10.10.2015).
ХДНБ, НТУ «ХПІ»
39. БИБЛИОТЕЧНОЕ дело и библиография [Текст] : библиогр.
информ. / Рос. гос. б-ка, Информкультура, Всерос. гос. б-ка иностр. лит.
им. М. И. Рудомино, Центр междунар. библиотековедения ; [редкол.:
Л. М. Степачев (науч. ред.) и др.]. – Вып. 1 (1974)– . – Москва : ФГБУ
«Рос. гос. б-ка», 1974– . – 6 р. в год. – ISSN 0869-8007.
2014, №№ 5–6
Бібліотека ХДАК
40. БИБЛИОТЕЧНОЕ дъло [Текст] : журнал / ООО «Агенство
Информ.-Планета» ; гл. ред. Т. Филиппова. – № 1 (2003)–
. – СанктПетербург, 2003– . – 2 р. в мес. – ISSN 1727–4893. – Электрон. аналог
содерж.: режим доступа:
http://bit.ly/1QwOPJb (дата обращения:
10.10.2015).
2014, №№ 1–12, 15–24
ХОБД
2014, №№ 1–12, 14–18
НБ ХНУРЕ
2014, №№ 13–24
15
2014, №№ 19–28
Бібліотека ХДАК
ЦНБ ХНУ
41. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ опис. Скорочення слів і словосполучень
українською мовою. Загальні вимоги та правила (ISO 4:1984, NEQ; ISO
832:1994, NEQ) [Текст] = Библиографическое описание. Сокращение слов
и словосочетаний на украинском языке. Общие требования и правила :
ДСТУ 3582:2013. – Офіц. вид. – На заміну ДСТУ 3582-97 ; Введ. З 2014-0101. – Київ : Мінекономрозвитку, 2014. – III, 15 с. – (Інформація та
документація = Информация и документация).
ХДНБ, Бібліотека ХДАК, НТБ НТУ «ХПІ»
БІБЛІОСВІТ [Текст] : інформ. вісн. / Держ. закл. «Держ. б-ка України
для юнацтва» ; [редкол.: Г. Саприкін (голова редкол.), Т. Сопова
(відп.ред.), О. Виноградова, Т. Якушко]. – № 1 (1999). – Київ : [б. в.],
1999–
. – Електрон. аналог: режим доступу: http://bit.ly/1LV1nV7 (дата
звернення: 10.10.2015).
42. 2013, вип.4 (48). – 2013. – 87 с.
43. 2014, вип. 1 (49). – 2014. – 84 с.
44. 2014, вип. 2 (50). – 2014. – 101 с.
ХОБЮ
45. БІБЛІОТЕКА інформаційного суспільства: інноваційні стратегії
розвитку [Текст] : матеріали наук. семінару (20-річчя створення АСІБТ та
до 45-річчя заснування ХДУХТ) / Наук. б-ка Харків. держ. ун-ту
харчування та торгівлі, Асоц. сучас. інформ.-бібл. технологій ; [редкол.:
Л. Д. Льовшина та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2013. – 94 с. : іл. – Бібліогр.
наприкінці ст.
ХДНБ, ЦНБ ХНУ, ХОУНБ
46. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО. Документознавство. Інформологія =
Library Science. Record Studies. Informology [Текст] : наук. журн. / Нац.
акад. керів. кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. С. Х. Литвин. – 2004,
лют. –
. – Київ : [б. в.], 2004–
. – Щокв. – Електрон. аналог: режим
доступу: http://bit.ly/1gqasge (дата звернення: 27.04.2015).
2013, № 4
Бібліотека ХДАК
2014, №№ 1, 2
ХДНБ
16
БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО і бібліографія України [Текст] : бібліогр.
покажч. / Нац. парлам. б-ка України ; [упоряд. О. М. Піхур]. – Вип. 1
(1971)– . – Київ : [Ротапр. НПБУ], 1971– . – ISSN 0320-7846.
47. ВИП. 86 : за I півріччя 2013 року. – 2013. – 103 с. – Покажчики :
с. 82–96. – Електрон. аналог: режим доступу: http://bit.ly/1VUdDea (дата
звернення: 10.10.2015).
ХДНБ, ХОУНБ
48. ВИП. 87 : за II півріччя 2013 року. – 2014. – 111 с. – Імен. покажч.:
с. 85–95.
ХДНБ
49. БІБЛІОТЕЧНА планета [Текст] : щокв. наук.-вироб. журн. / Нац.
парлам. б-ка України ; [редкол.: Т. Вилегжаніна (голов. ред.) та ін.]. – 1998,
берез. – . – Київ : Нац. парлам. б-ка України, 1998–
. – Щокв. –
Електрон. аналог: режим доступу: http://bit.ly/1MaYouS (дата звернення:
10.10.2015).
2014, № 1
ХДНБ, Бібліотека ХДАК, ФБ ХНАУ, НБ НЮА
2014, № 2
ХДНБ, ХОБЮ, Бібліотека ХДАК, ФБ ХНАУ, НБ НЮА
2014, № 3
ХДНБ, ХОБЮ, ХОБД, Бібліотека ХДАК, ФБ ХНАУ,
НТБ НТУ «ХПІ», НБ НЮА, НБ ХНУРЕ
2014, № 4
ХДНБ, ЦНБ ХНУ, ХОУНБ, ХОБД, Бібліотека ХДАК,
ФБ ХНАУ, НТБ НТУ «ХПІ», НБ НЮА, НБ ХНУРЕ
50. БІБЛІОТЕЧНА справа і бібліотекознавство України (2006 – 2010)
[Текст] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Нац. парлам. б-ка України ;
[уклад. О. А. Політова]. – Київ : [НПБУ], 2014. – 271 с. – Імен. покажч.:
с. 254–268.
ХДНБ
51. БІБЛІОТЕЧНА справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство
[Текст] : звед. кат. нових надходжень до провід. б-к Харкова за 2012 рік /
Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. обл. від-ня Укр. бібл.
асоц. ; [уклад.: Л. В. Глазунова, І. А. Карнаух, за участю Н. О. Стрілець]. –
Вип. 1 (1996)– . – Харків : [Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка],
2013. – 249 с. – Режим доступу: http://bit.ly/1GIyKJC (дата звернення:
10.10.2015). – Назва з екрана.
ХДНБ, ЦНБ ХНУ, ХОУНБ, ХОБЮ, ХОБД, Бібліотека ХДАК,
17
ЦМБ, НТБ НТУ «ХПІ», НБ НЮУ, НБ ХНУРЕ
52. БІБЛІОТЕЧНА справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство
[Електронний ресурс] : звед. кат. нових надходжень до провід. б-к Харкова
за 2013 рік / М-во культури України, Харків. держ. наук б-ка
ім. В. Г. Короленка, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.» ;
[уклад. І. А. Карнаух]. – Електрон. текст. дані. – Харків : [ХДНБ], 2014. –
218 с. – Режим доступу: http://bit.ly/1g8U9V8 (дата звернення: 16.05.2015).
– Назва з екрана.
ХДНБ
53. БІБЛІОТЕЧНА тема на сторінках періодичних видань
[Електронний ресурс] : (тематико-бібліогр. список за матеріалами преси
2014 р.) / Департамент культури і туризму Харків. облдержадмін., Харків.
обл. універс. наук. б-ка, сектор інформ. з питань культури та мистецтв ;
матеріал підгот. Н. Ю. Казанцева. – Електрон. текст. дані. – Харків :
ХОУНБ, 2014. – Режим доступу: http://bit.ly/1k7s42Z (дата звернення:
10.10.2015). – Назва з екрана.
ХОУНБ
54. БІБЛІОТЕЧНИЙ вісник [Текст] = Bibliotechnyi visnyk : наук.теорет. та практ. журн. / НАН України, Нац. б-ка України
ім. В. І. Вернадського ; [голов. ред. О. С. Онищенко]. – 1993, черв.– . –
Київ : НБУВ, 1993– . – 6 р. на рік. – ISSN 1029–7200. – Електрон. аналог:
режим доступу: http://bit.ly/1M4KmLX. (дата звернення: 10.10.2015).
2014, №№ 1–6
ХДНБ, Бібліотека ХДАК, НБ НЮУ
2014, №№ 5–6
ЦНБ ХНУ, НТБ НТУ «ХПІ»
55. БІБЛІОТЕЧНИЙ форум України [Текст] : інформ. щокв. журн. / Тво з обмеж. відповідальністю «Наук.-вироб. п-во «Ідея» ; голов. ред.
І. Якобсон. – № 1 (2003)– . – Донецьк, 2003– . – 4 р. на рік.
2014, № 1
Бібліотека ХДАК, НБ НЮУ
2014, № 2
ХОБЮ, Бібліотека ХДАК, НБ НЮУ
2014, № 3
ХДНБ, ХОБЮ, ХОБД, Бібліотека ХДАК, ОНМЦ ПКП КОЗ,
НБ НЮУ, НБ ХНУРЕ
18
2014, № 4
ХДНБ, ЦНБ ХНУ, ХОБД,Бібліотека ХДАК,
НБ НЮУ, НБ ХНУРЕ
56. ВІСНИК Книжкової палати [Текст] : наук.-практ. журн. / Держ.
наук. установа «Кн. палата України ім. І. Федорова» ; [голов. ред.
М. І. Сенченко]. – 1996, серп.– . – Київ, 1996– . – Щоміс. – ISSN 2076–
9326. – Електрон. аналог: режим доступу: http://bit.ly/1KQlvNb (дата
звернення: 27.04.2015).
2014, №№ 1–4
ХДНБ, ЦНБ ХНУ, Бібліотека ХДАК, НБ НЮУ
2014, № 5
ХДНБ, ЦНБ ХНУ, Бібліотека ХДАК, ФБ ХНАУ, НБ НЮУ
2014, № 6
ХДНБ, ЦНБ ХНУ, Бібліотека ХДАК,
ФБ ХНАУ, НБ НЮУ, НБ ХНУРЕ
2014, №№ 7–12
ХДНБ, ЦНБ ХНУ, ХОБД, Бібліотека ХДАК,
ФБ ХНАУ, НБ НЮУ, НБ ХНУРЕ
57. НА ПРОФЕСІЙНІЙ орбіті [Електронний ресурс] : дайджест за
матеріалами період. вид. та Інтернет-сайтів / Департамент культури і
туризму Харків. облдержадмін., Харків. обл. універс. наук. б-ка ; [ред.уклад. В. С. Ручка]. – Електрон. текст. дані. – Харків : ХОУНБ, 2014. –
34 с. – Режим доступу: http://bit.ly/1jqJqYs (дата звернення: 10.10.2015). –
Назва з екрана.
ХОУНБ
58. НАУЧНЫЕ и технические библиотеки [Текст] : ежемес. науч.практ. журн. для специалистов библ.-информ. и смеж. отраслей / Гос. публ.
науч.-техн. б-ка России ; [редкол.: Я. Л. Шрайберг (гл. ред.) и др.]. – № 1
(1961)– . – Москва, 1961– . – 12 номеров в год. – ISSN 0130–9765. –
Электрон. аналог: режим доступа: http://bit.ly/1RwaGhm (дата обращения:
10.10.2015).
2014, №№ 1–2, 6
НБ ХНУРЕ
2014, №№ 3–4
19
2014, № 5
2014, № 7
НБ НЮУ, НБ ХНУРЕ
НБ НЮУ, НБ ХНУРЕ
ХДНБ, ЦНБ ХНУ, Бібліотека ХДАК, НБ ХНУРЕ
2014, № 8 – 9
ЦНБ ХНУ, Бібліотека ХДАК, НБ ХНУРЕ
2014, № 10 – 11
ЦНБ ХНУ, Бібліотека ХДАК, НТБ НТУ «ХПІ»,НБ ХНУРЕ
2014, № 12
ЦНБ ХНУ, Бібліотека ХДАК, НТБ НТУ «ХПІ»
59. СОВРЕМЕННАЯ библиотека [Текст] = The modern library
magazine : науч.-практ. журн. о б-ках, чтении и книге / Информ. центр
сотрудничества «ЛИТЕРА», Изд. центр «Литера-Пресс» ; гл. ред.
Л. Казаченкова. – 2009, авг.– – Москва : Литера-Пресс, 2009– . – 5 р. в
полугодие. – ISSN 2072-3849. – Электрон. аналог: режим доступа:
http://bit.ly/1TDxMcs (дата обращения: 10.10.2015).
2013, № 9
ХДНБ
2014, № 1
ХДНБ, ХОБД
2014, №№ 2–5
ХОБД
60. СПРАВОЧНИК библиотекаря [Текст] / кол. авт.: Брежнева В. В. [и
др.] ; [науч. ред. А. Н. Ванеев]. – 4-е изд., перераб. и доп. – СанктПетербург : Профессия, 2011. – 640 с. – (Библиотека). – Предм. указ.:
с. 630–640.
Бібліотека ХДАК
61. СТАНДАРТИЗАЦІЯ в документально-інформаційній сфері
[Текст] : прогр. та навч.-метод. матеріали для студ. спец. «Книгознавство,
бібліотекознавство, бібліографознавство» / Харків. держ. акад. культури,
Каф. документознавства та книгознавства ; [уклад. Т. Д. Булах]. – Харків :
ХДАК, 2011. – 43 с.
Бібліотека ХДАК
ТРУДЫ ГПНТБ СО РАН [Текст] / Федер. гос. бюджет. учреждение
науки «Гос. публ. науч.-техн. б-ка» Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; [редкол.:
Б. С. Елепов (отв. ред.) и др.]. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2011– . –
Библиогр. в конце ст.
20
62. ВЫП. 3 : Книжная культура Сибири и дальнего Востока в
условиях общественных кризисов ХІХ-начала ХХІ в. / [отв. ред.
А. Л. Посадсков]. – 2013. – 237 с.
ЦНБ ХНУ
63. ВЫП. 4 : Научные библиотеки : вчера, сегодня, завтра / [редкол.:
О. Л. Лаврик и др.]. – 2013. – 389 с.
ХДНБ, ЦНБ ХНУ
64. ВЫП. 5 : Вклад ГПНТБ СО РАН в развитие отечественного
библиотековедения, библиографоведения, книговедения и информатики /
[отв. ред.: О. Л. Лаврик, С. Н. Лютов]. – 2013. – 365 с.
ЦНБ ХНУ
65. ЧЕРНИШ, Н. І. Основи бібліології [Текст] : навч. посіб. [для
студентів ВНЗ, які навчаються за спец. «Вид. справа та редагування»] /
Наталія Черниш. – Київ : Наша культура і наука, 2014. – 219 с. : іл. –
Бібліогр.: с. 217–219 (54 назв) та наприкінці розд.
ХДНБ
Див. також №№ 4–5, 7, 99–104, 106–118.
2.1.3 Конгреси, симпозіуми, семінари, наради
66. БИБЛИОТЕКА нового века в единстве традиций и новаций
[Текст] : сб. материалов V Форума молодых библиотекарей Луганщины
«Книга. Молодежь. Интеллект» / Луган. обл. гос. администрация, Упр.
культуры, национальностей и религий, Луган. обл. б-ка для юношества. –
Луганск : [ЧП Ильков В. Г.], 200- .
ВЫП. 5 / [сост. Е. В. Люблянская]. – 2012. – 133 с., [2] л. ил. : ил.
ХДНБ, Бібліотека ХДАК
67. БИБЛИОТЕЧНОЕ дело – 2011 : библиотечно-информационная
деятельность в условиях модернизации общества [Электронный ресурс] :
материалы XVI междунар. науч. конф. «Скворцовские чтения», 27–28 апр.
2011 г. / Моск. гос. ун-т культуры и искусств, Библ.-информ. ин-т. –
Электрон. текст. дан. – Москва : МГУКИ, 2011. – 1 электрон. опт. диск
(CD-ROM).
Бібліотека ХДАК
68. ВСЕУКРАЇНСЬКА науково-практична конференція «Бібліотека –
територія єдності» [Електронний ресурс] : зб. матеріалів, 27–28 листоп.
2014 р. / Укр. бібл. асоц. ; [редкол.: В. С. Пашкова та ін.]. – Електрон.
21
вид. – Електрон. текст.дані. – Київ : УБА, 2014. – 1 електрон. опт. диск
(CD-R). – Систем. вимоги: Windows 2000 та вище ; Adobe Acrobat Reader
7.0 Document ; pdf формат. – Назва з етикетки диска. – Електрон. версія
друков. публ.
ХДНБ, Бібліотека ХДАК
69. ВТОРЫЕ Сахаровские чтения [Текст] : материалы всерос. науч.практ. конф., (Санкт-Петербург, 22 января 2010 г.) / С.-Петерб. гос. ун-т
культуры и искусств, каф. библиотековедения и теории чтения ; [науч. ред.
М. Н. Колесникова]. – Санкт-Петербург : ЛЕМА, 2010. – 131 с.
Бібліотека ХДАК
70. ДЕВЯТЫЕ Денисьевские чтения [Текст] : материалы межрегион.
(с междунар. участием) науч.-практ. конф. по проблемам истории, теории
и практики библ. дела, библиотековедения, библиографоведения и
книговедения, Орел, 25 – 26 окт. 2012 г. / Упр. культуры и арх. дела Орлов.
обл., БУКОО «Орлов. обл. науч. универс. публ. б-ка им. И. А. Бунина»,
ФГБОУ ВПО «Орлов. гос. ин-т искусств и культуры» ; [чл. ред. совета:
Н. З. Шатохина и др. ; ред.-сост. Н. З. Шатохина ; ред. разд.
О. О. Борисова]. – Орел : [Изд. Александр Воробьев], 2012. – 287, [1] с. :
ил. – Электрон. аналог: режим доступа: http://bit.ly/1NhdcZa (дата
обращения: 10.10.2015). – Библиогр. в конце ст.
Бібліотека ХДАК
71. КОРОЛЕНКІВСЬКІ читання 2012. «Взаємодія та партнерство
бібліотек у регіональному інформаційному просторі» [Текст] : матеріали
XV всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 11 жовт. 2012 р.) / Харків. держ.
наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Укр. бібл. асоц., Харків. обл. від-ня, Харків.
держ. акад. культури ; [уклад. Н. І. Капустіна ; редкол.: В. Д. Ракитянська
та ін.]. – Харків : [Ксерокс ХДНБ ім. В. Г. Короленка], 2013. – 285 с. –
Текст укр., рос., пол. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: режим
доступу: http://bit.ly/1kd3sWu (дата звернення:10.10.2015).
ХДНБ, ЦНБ ХНУ, ХОУНБ, ХОБЮ, Бібліотека ХДАК,
НБ НЮУ, НБ ХНУРЕ
72. КОРОЛЕНКІВСЬКІ читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у
медіа-просторі регіону», м. Харків, 24 жовт. 2013 р. [Електронний ресурс] :
у 2 ч. Екологічна безпека у XXI ст. Наукові досягнення харків'ян :
матеріали наук.-практ. конф., Харків, 12 трав. 2014 р. Проблеми
винахідницької та раціоналізаторської діяльності в Харківській області :
матеріали наук.-практ. конф., Харків, 24 верес. 2013 р. / Харків. держ. наук.
б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. текст. дані. – Харків : ХДНБ, 2014. –
22
1 електрон. опт. диск (CD-R). – Систем. вимоги: Windows 2000 та вище ;
Word 97-2003. – Назва з техн. документації. – Електрон. версія друк. публ.
ХДНБ
КОРОЛЕНКІВСЬКІ читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіапросторі регіону» [Електронний ресурс]: матеріали XVІ Міжнар. наук.практ. конф. (м. Харків, 24 жовт. 2013 р.) : [у 2 ч.] / Харків. держ. наук. б-ка
ім. В. Г. Короленка, Харків. обл. від-ня Укр. бібл. асоц., Харків. держ. акад.
культури ; [упоряд. Н. І. Капустіна ; редкол.: В. Д. Ракитянська та ін.]. –
Електрон. текст. дані. – Харків : [ХДНБ], 2014.
73. Ч. 1. – 2014. – 263 с. – Режим доступу: http://bit.ly/24Ll3b3 (дата
звернення:10.10.2015). – Назва з екрана.
74. Ч. 2. – 2014. – 258 с. – Режим доступу: http://bit.ly/1StvCKQ (дата
звернення:10.10.2015). – Назва з екрана.
ХДНБ
75. ОБЛАСНИЙ семінар «Сучасний погляд на стратегію співпраці
бібліотеки та сім’ї» [Текст] : інформ. лист / Департамент культури і
туризму Харків. облдержадмін., ОКЗ «Харків. обл. б-ка для дітей» ;
[матеріал підгот. : Р. А. Драган, В. М. Лупіцька]. – Харків, 2014. – 8 с. –
Електрон. аналог : режим доступу: http://bit.ly/1g8TcMD (дата звернення:
10.10.2015).
ХОБД
76. V ЛЬВІВСЬКИЙ бібліотечний форум «Бібліотека – відкритий
світ» [Електронний ресурс] : зб. матеріалів ; 10 – 13 верес. 2014 р. / Укр.
бібл. асоц. ; [редкол.: В. С. Пашкова та ін.]. – Електрон. вид. – Електрон.
текст. дані. – Київ : [УБА], 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-R). – Систем.
вимоги: Windows 2000 та вище ; Adobe Acrobat Reader ; pdf формат. –
Назва з етикетки диска. – Електрон. версія друков. публ.
ХДНБ, Бібліотека ХДАК, НБ НЮУ
РУМЯНЦЕВСКИЕ чтения – 2013 [Текст] = The Rumyantsev Readings –
2013 : материалы междунар. науч. конф. (16–17 апр. 2013) : [в 2 ч.] / Рос.
гос. б-ка ; [редкол.: Л. Н. Тихонова, Е. А. Иванова, И. И. Шестопалов]. –
Москва : Пашков дом, 2013 – .
77. Ч. 1. – 2013. – 439, [1] с. – Библиогр. в конце ст. в примеч.
78. Ч. 2. – 2013. – 394, [1] с. – Библиогр. в конце ст.
ХДНБ
РУМЯНЦЕВСКИЕ чтения – 2014 [Текст] : материалы междунар. науч.
конф. (15–16 апр. 2014) : [в 2 ч.] / Рос. гос. б-ка ; [редкол.: Л. Н. Тихонова,
Е. А. Иванова, И. И. Шестопалов]. – Москва : Пашков дом, 2014. – Парал.
23
тит. л. англ. : The Rumyantsev readings – 2014 : International Scientific
Conference Proceedings (April 15–16, 2014). – Библиогр. в конце ст. в
примеч.
79. Ч. 1. – 2014. – 430, [1] с.
80. Ч. 2. – 2014. – 401, [1] с.
ХДНБ
81. САХАРОВСКИЕ чтения [Текст] : сб. ст. по материалам ІІІ междунар. науч.-практ. конф., (Санкт-Петербург, 20–21 янв. 2012 г.) / М-во
культуры Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. ун-т культуры и искусств, каф.
библиотековедения и теории чтения ; [науч. ред. М. Н. Колесникова]. –
Санкт-Петербург : ЛЕМА, 2012. – 156 с. – К 110-летию со дня рождения
В. Ф. Сахарова.
Бібліотека ХДАК
82. СОВРЕМЕННАЯ библиотека: от разработки проектов к их
внедрению [Текст] : материалы науч.-практ. конф., Воронеж, 2–3 окт.
2013 г. / ФГБОУ ВПО Воронеж. ГАУ, Науч. б-ка. – Воронеж : [Воронеж.
ГАУ], 2014. – 94 с. – (К 100-летию науч. б-ки). – Электрон. аналог: режим
доступа: http://bit.ly/1IX4658 (дата обращения: 10.10.2015).
ФБ ХНАУ
83. УНІВЕРСИТЕТСЬКА бібліотека та інформаційні сервіси для
науки та освіти [Текст] : матеріали наук.-практ. інтернет-конф., 10 жовт.
2013 р. / Нац. фармацевт. ун-т, Наук. б-ка ; відп. ред. Н. Б. Гавриш. –
Харків : [Вид-во Нац. фармацевт. ун-ту], 2013. – 110 с. – Електрон. аналог:
режим доступу: http://bit.ly/1NNllHT (дата звернення: 10.10.2015).
ХДНБ, ЦНБ ХНУ, ХОБД, Бібліотека ХДАК, ФБ ХНАУ,
НТБ НТУ «ХПІ», НБ НЮУ
Див. також №№ 9, 45, 125, 147–148, 165, 179, 189, 197, 217.
2.1.4 Організація науково-дослідної роботи
в галузі бібліотечної справи
84. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ звіт про роботу відділу
наукової організації і методики бібліотечної роботи ДОУНБ за 2013 рік
[Текст] / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка ім. Первоучителів
слов'янських Кирила і Мефодія, Від. наук. орг. і методики бібл. роботи ;
[підгот. І. Є. Луньова]. – Дніпропетровськ : [ДОУНБ], 2013. – 28 с.
ХДНБ
24
85. МОЛОДЕЖНЫЙ кадровый ресурс публичных библиотек России
[Текст] : по материалам эмпирич. социол. исслед. / Рос. гос. б-ка для
молодежи, Рос. библ. ассоц. ; [авт.-сост. М. П. Захаренко]. – Москва : РГБ
для молодежи, 2012. – 80 с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
ХДНБ, Бібліотека ХДАК
86. НАЗАРОВЕЦЬ, С. А. Інфометрична діагностика потоку вебпублікацій українських бібліотекознавців [Текст] : автореф. дис. ... канд.
наук з соц. комунікацій : 27.00.03 / Назаровець Сергій Андрійович ; Харків.
держ. акад. культури. – Харків : [б. в.], 2014. – 21 с.
ХДНБ, ЦНБ ХНУ, Бібліотека ХДАК
87. НАЗАРОВЕЦЬ, С. А. Інфометрична діагностика потоку вебпублікацій українських бібліотекознавців [Текст] : дис. ... канд. наук із соц.
комунікацій : 27.00.03 / Назаровець Сергій Андрійович ; М-во культури
України, Харків. держ. акад. культури. — Харків : [Б.в.], 2014. — 267 с.
Бібліотека ХДАК
88. НАУКОВА періодика України та бібліометричні дослідження
[Текст] : [монографія / Л. Й. Костенко та ін.] ; Нац. акад. наук України,
Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [НБУВ], 2014. – 211 с. –
Бібліогр.: с. 182–208 (276 назв).
ХДНБ, ЦНБ ХНУ
89. ОГЛЯД науково-дослідної роботи бібліотек та вищих навчальних
закладів культури України в галузі бібліотекознавства, бібліографознавства і основ книгознавства за 2006 – 2010 роки [Текст] / Нац.
парлам. б-ка України ; [уклад. : Л. М. Любаренко, О. О. Мастіпан,
Т. І. Богуш та ін.]. – Київ : [Нац. парлам. б-ка України], 2014. – 263 с. –
Бібліогр. наприкінці розд.
ХДНБ, Бібліотека ХДАК
90. ПИТАННЯ культурології [Текст] : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т
культури і мистецтв ; [редкол.: М. М. Поплавський (голова) та ін.]. – Вип. 1
(1999)– . – Київ : КНУКіМ, 1999– . – 1 р. в рік.
ВИП. 29 – 2013. – 228, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст. – Зі змісту:
Наукова робота бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв:
традиції, сучасність, перспективи / Скаченко О. О. – С.132–137.
ХДНБ
СОЦІОЛОГІЧНІ дослідження в бібліотеках [Текст] : інформ.-аналіт.
бюл. / Нац. парлам. б-ка України. – Вип. 1 (1992)–
. – Київ : [Ротапр.
НПБУ], 1992. –
25
91. ВИП. 33 / [уклад. О. О. Мастіпан]. – 2008. – 39 с. – Бібліогр.
матеріалів бюл. за 1992 – 2007 рр. : с. 6–14. Бібліогр. в тексті.
92. ВИП. 38 / [уклад. О. О. Мастіпан]. – 2011. – 39 с. : табл. – Бібліогр.:
с. 26 (6 назв)
93. ВИП. 39 / [уклад. Т. І. Богуш]. – 2011. – 31 с.
94. ВИП. 41 / [уклад. Т. Богуш]. – 2012. – 39 с. : іл. – Бібліогр.: с. 38–
39. – Електрон. аналог: режим доступу: http://bit.ly/1GLB5mR (дата
звернення: 10.10.2015)
95. ВИП. 42 / [уклад.: Т. Богуш, Г. Нелипа]. – 2013. – 31 с. : іл. –
Бібліогр. наприкінці глав.
96. ВИП. 43 / [уклад. О. Мастіпан]. – 2013. – 31 с.
ХДНБ, Бібліотека ХДАК
Див. також № 129.
2.1.5 Бібліотечні кадри та їх підготовка.
Бібліотечна професія
97. БІБЛІОТЕКИ – мости до е-урядування [Електронний ресурс] :
електрон. курс / «Бібліоміст». – Електрон. дані. – Київ : Бібліоміст, [2014].
–1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : зв. – Систем. вимоги: Windows 2000 та
вище ; Adobe Flash Player 11 ; Mozilla Firefox ; звук. – Назва з етикетки
диска. – Назва футляра: Навчальні курси для бібліотекарів. – Назва диска:
Електронний курс «Бібліотеки – мости до e-урядування». – Укладено
разом з 5 іншими дисками у футляр.
ХДНБ
98. БОГДАНОВА, И. А. Библиотечный коллектив: методологические
и методические аспекты изучения [Текст] : учеб.-метод. пособие /
И. А. Богданова. – Москва : Литера, 2011. – 142 с. – (Современная
библиотека).
Бібліотека ХДАК
99. ВЕСТНИК Московского государственного университета культуры
и искусств : науч. журн. / Федер. гос. образоват. учреждение высш. проф.
образования «Моск. гос. ун-т культуры и искусств» ; [гл. ред.
Т. В. Кузнецова]. – № 1 (2002)– . – Москва : [б. и.], 2002– . – Электрон.
аналог содерж.: режим доступа: http://bit.ly/1QFd1qo (дата обращения:
27.04.2015).
2014, №№ 4–6
Бібліотека ХДАК
26
100. ВЕСТНИК Челябинской государственной академии культуры и
искусств [Текст] : науч. журн. / Челяб. гос. акад. культуры и искусств ; [гл.
ред. В. Я. Рушанин]. – № 1 (2002)– . – Челябинск, 2002– . – 4 номера в
год. – Электрон. аналог: режим доступа: http://bit.ly/1nqQvJL (дата
обращения: 27.04.2015).
2014, №№ 3–4
Бібліотека ХДАК
ВІСНИК Одеського національного університету. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство [Текст] = Odesa National
University Herald. Series: Library studies, Bibliography studies, Bibliology :
наук. журн. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; [редкол.: І. М. Коваль
(голов. ред.) та ін.]. – 2007, жовт.– . – Одеса : [ОНУ], 2007– . – 2 р. на
рік.
101. Т. 16, ВИП. 1/2 (5/6) 2011 / [редкол.: В. М. Хмарський (наук. ред.)
та ін.]. – 2012. – 314 с. : іл. – Текст : укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. –
Електрон. аналог вибірк. ст.: режим доступу: http://bit.ly/1OAn57E (дата
звернення: 10.10.2015).
ХДНБ, ЦНБ ХНУ
102. Т. 17, ВИП.1 (7) 2012 / [редкол.: В. М. Хмарський (наук. ред.) та
ін.]. – 2012. – 237 с. : іл. – Частина тексту рос. – Бібліогр. наприкінці ст. –
Електрон. аналог вибірк. ст.: режим доступу: http://bit.ly/1OAnabe (дата
звернення: 10.10.2015)
ХДНБ, ЦНБ ХНУ
103. Т. 18, ВИП. 1 (9) 2013 / [редкол.: В. М. Хмарський (наук. ред.) та
ін.]. – 2013. – 123 с. : іл. – Текст : укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
104. Т. 18, ВИП. 2 (10) 2013 / [редкол.: В. М. Хмарський (наук. ред.) та
ін.]. – 2013. – 137 с. : іл. – Текст : укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
ХДНБ, ЦНБ ХНУ
ВІСНИК Харківської державної академії культури [Текст] : зб. наук.
пр. / Харків. держ. акад. культури ; за заг. ред. В. М. Шейко. – Вип. 1
(1999)– . – Харків : ХДАК, 1999– . – 2 р. на рік. – – Бібліогр. наприкінці
ст.
105. СПЕЦВИП. 22 : Соціальні комунікації. – 2008. – 84 с.
ХДНБ, ЦНБ ХНУ, Бібліотека ХДАК
106. ВИП. 31. – 2010. – 295 с. : іл. – Рез. : укр., рос., англ.
ХДНБ, ЦНБ ХНУ, Бібліотека ХДАК, НБ НЮУ
27
107. ВИП. 32. – 2011. – 296 с.
ХДНБ, ЦНБ ХНУ, Бібліотека ХДАК
108. ВИП. 34. – 2011. –294 с. – Електрон. аналог : режим доступу:
http://bit.ly/1PotjY9 (дата звернення: 10.10.2015).
109. ВИП. 35. – 2012. –291 с. – Електрон. аналог: режим доступу:
http://bit.ly/1LUmLQL (дата звернення: 10.10.2015).
ХДНБ, ЦНБ ХНУ, Бібліотека ХДАК, ЦНГІ ХГУ «НУА»
110. ВИП. 36. – 2012. – 298 с. : іл. – Електрон. аналог: режим доступу:
http://bit.ly/1OAnUNM (дата звернення: 10.10.2015).
ХДНБ, ЦНБ ХНУ, Бібліотека ХДАК, ЦНГІ ХГУ «НУА»
111. ВИП. 37. – 2012. –298 с.
112. ВИП. 38. – 2012. – 298 с.
113. ВИП. 39. – 2013. –292 с.
114. СПЕЦВИП. 40. – 2013. – 234 с.
ХДНБ, ЦНБ ХНУ, Бібліотека ХДАК, ЦНГІ ХГУ «НУА»
115. ВИП. 41. – 2013. – 296 с. : іл., табл.
ХДНБ, ЦНБ ХНУ, Бібліотека ХДАК
116. ВИП. 42. – 2014. – 298 с. : табл.
ХДНБ, ЦНБ ХНУ, ХОУНБ, Бібліотека ХДАК
117. ВИП. 43. – 2014. – 294 с.
ХДНБ, ЦНБ ХНУ, ХОУНБ, Бібліотека ХДАК
118. ВИП. 44. – 2014. – 297, [1] с. : іл.
ХДНБ, ХОУНБ, Бібліотека ХДАК
119. ДРУГА Всеукраїнська школа бібліотечного журналіста
[Електронний ресурс] : матеріали до курсу, 7–10 квіт. 2014 р. / Харків.
держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка – Електрон. текст. дані. – Харків :
ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-R). – Систем. вимоги: Windows
2000 та вище ; Word 97–2003 ; PowerPoint 97–2003 ; Inernet Explorer ;
Acrobat Reader ; pdf формат. – Назва з контейнера.
ХДНБ
120. ЗАХАРЕНКО, М. П. Молодые кадры современной библиотеки:
организационно-управленческий подход [Текст] : науч.-практ. пособие /
М. П. Захаренко. – Санкт-Петербург : Профессия, 2013. – 238 с. –
Библиогр.: с. 144–166.
Бібліотека ХДАК
121. МИСТЕЦТВО спілкування як головна складова професійної
культури бібліотекаря [Текст] : матеріали обл. семінару-тренінгу, 16 жовт.
28
2012 р., [м. Мукачево] / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка, від. наук.-метод. роботи ; [уклад. О. А. Канюка]. – Ужгород :
Закарпат. обл. універс. наук. б-ка, 2012. – 52 с. : фото. кольор. – (Бібліоклас ; вип. 13).
ХДНБ
122. НАВЧАЛЬНІ курси для бібліотекарів [Електронний ресурс] :
[електрон. курси] / «Бібліоміст». – Електрон. текст. дані. – Електрон.
дані. – [Київ : Бібліоміст, 2013?]. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) :
багатокольор., зв. – Систем. вимоги: Windows 2000 та вище ; Adobe Flash
Player 11,4 ; звук. – Назва з етикетки диска.
ХДНБ
123. НАВЧАННЯ для сучасних бібліотекарів [Текст] : [навч.
посібник] / Фундація Білла та Мелінди Гейтс. – [Б. м.] : [б. в.], 2012. – 54 c.
– Електрон. аналог: режим доступу: http://bit.ly/1IpbyAr (дата звернення:
10.10.2015).
Бібліотека ХДАК
124. ОСНОВИ моніторінгу та оцінки діяльності публічних бібліотек
[Електронний ресурс] : електрон. курс / «Бібліоміст». – Електрон. дані. –
Київ : Бібліоміст, [2014]. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : зв. – Систем.
вимоги: Windows 2000 та вище ; Adobe Flash Player 11 ; Mozilla Firefox ;
звук. – Назва з етикетки диска. – Назва футляра : Навчальні курси для
бібліотекарів. – Назва диска : Електронний курс «Основи моніторингу та
оцінки діяльності публічних бібліотек».
ХДНБ
125. ПЕРСОНАЛ бібліотеки в системі управління якістю бібліотечноінформаційної діяльності [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф.
17 – 18 жовт. 2013 р. / Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. ТуганБарановського, Наук. б-ка ; [наук. ред. Т. П. Ткаченко]. – Донецьк : Донец.
нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, 2013. – 235 с. :
іл. – Бібліогр. наприкінці ст.
ЦНБ ХНУ
126. ПРОГРАМА та методичні рекомендації з переддипломної
практики
магістрів
спеціальності
8.02010201
«Книгознавство,
бібліотекознавство і бібліографія» [Текст] / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т,
Каф. бібліотекознавства і бібліогр. ; [уклад.: В. М. Жук, Г. М. Швецова,
М. Б. Шатрова]. – Рівне : РДГУ, 2014. – 20 с. : табл.
ХДНБ
29
127. ПРОФЕСІЙНА етика бібліотекаря [Текст] : бібліогр. покажч. /
Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка, Наук.-техн. б-ка ; уклад.
Н. І. Ландарєва. – Полтава : Вид. Полтавського нац. техн. ун-ту ім. Ю. Кондратюка, 2013. – 50 с. – (На допомогу бібліотечному фахівцю).
ЦНБ ХНУ
128. РЕГІОНАЛЬНА школа бібліотечного журналіста [Електронний
ресурс] : матеріали до курсу / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка.
– Електрон. текст. дані. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск
(CD-R). – Систем. вимоги: Windows 2000 та вище ; Word 1993-2007. –
Назва з етикетки диска. – Електрон. версія друков. публ.
ХДНБ
129. СИСТЕМА підвищення професійної компетентності бібліотечних
працівників області [Текст] : обл. соціол. вивчення / Закарпат. обл. універс.
наук. б-ка ім. Ф. Потушняка ; [підгот. В. Г. Лехцер]. – Ужгород : [Закарпат.
обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка], 2013. – 31 с. : іл., табл., фото.
кольор.
ХДНБ
130. СОКОВ, П. С. Высшее библиотечно-информационное образование в России: основные этапы развития [Текст] : монография /
П. С. Соков ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. – Москва : МГУКИ,
2011. – 281 с. – Библиогр. : с. 238–279.
ХДНБ
131. СТРЕЛКОВА-ЗЫЛЬ, И. Б. Кадровые ресурсы библиотек: теория
и практика управления развитием [Текст] : науч.-практ. пособие /
И. Б. Стрелкова-Зыль. – Москва : Литера, 2011. – 236 с. – (Современная
библиотека).
Бібліотека ХДАК
Див. також №№ 85, 183.
2.2 ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ
132. ВОСКОБОЙНІКОВА-ГУЗЄВА, О. В. Бібліотечно-інформаційна
сфера України в контексті соціальних трансформацій кінця XX ст.–10-х
років XXI ст.: концепції стратегічного розвитку, динаміка змін,
перспективи [Текст] : автореф. дис. ... д-ра наук з соц. комунікацій :
27.00.03 / Воскобойнікова-Гузєва Олена Вікторівна ; Нац. акад. наук
України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [Наук. світ],
2014. – 36 с.
ХДНБ, Бібліотека ХДАК
30
133. ВОСКОБОЙНІКОВА-ГУЗЄВА, О. В.
Стратегії
розвитку
бібліотечно-інформаційної
сфери
України:
генезис,
концепції,
модернізація [Текст] / О. В. Воскобойнікова-Гузєва ; Нац. акад. наук
України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ :
Академперіодика, 2014. – 359, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 320–354 (620 назв).
ХДНБ, ЦНБ ХНУ, Бібліотека ХДАК, НТБ НТУ «ХПІ»
134. ГРАНЧАК, Т. Бібліотека в інформаційному супроводі управління
суспільними процесами: політико-комунікаційний аспект [Текст] / Тетяна
Гранчак ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України
ім. В. І. Вернадського ; [наук. ред. В. М. Горовий]. – Київ : [НБУВ], 2014. –
182 с. : іл. – Бібліогр.: с. 157–182 (360 назв).
ХДНБ, ЦНБ ХНУ, ХОУНБ
135. ГРАНЧАК, Т. Бібліотека і політична комунікація [Текст] :
монографія / Т. Гранчак ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [НБУВ], 2012. – 481 с. : іл. – Бібліогр.: с. 429–468 (381
назва). – Електрон. аналог: режим доступу: http://bit.ly/1LUoghC (дата
звернення: 10.10.2015).
ХДНБ, ЦНБ ХНУ, ХОУНБ, Бібліотека ХДАК
136. КАЛУГИНА, И. Н. Информационно-библиографические ресурсы
в области библиотековедения, библиографоведения, книговедения,
информатики : конспект лекций / И. Н. Калугина. – 2-е изд., испр. и доп. –
Новосибирск : Издательство ГПНТБ СО РАН, 2013. – 107 с. : ил. –
Библиогр.: с. 96–103 (115 назв.).
ЦНБ ХНУ
137. МЕДВЕДЄВА, В. М. Становлення інформаційно-комунікаційних
технологій у діяльності інформаційно-аналітичних служб бібліотек (на
прикладі служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів
державної влади НБУВ) [Текст] : монографія / Валентина Медведєва ; Нац.
акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ :
[НБУВ], 2013. – 176 с. – Бібліогр.: с. 151–176 (271 назва).
ХДНБ, ЦНБ ХНУ, ХОУНБ
138. СОЛОІДЕНКО, Г. І. Українська
бібліотечна
термінологія:
становлення та основні етапи розвитку / Г. І. Солоіденко ; Нац. б-ка
України ім. І. В. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2010. – 203 с.
ХДНБ, ЦНБ ХНУ, Бібліотека ХДАК, НБ НЮУ
139. ЧУПРИНА, Л. А. Оперативна інтернет-інформація в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек України [Текст] : монографія
/ Л. А. Чуприна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України
31
ім. В. І. Вернадського. – Київ : [НБУ], 2014. – 207 с. – Бібліогр.: с. 150–177
(278 назв.).
ХДНБ
Див. також №№ 35, 70, 99, 126, 148, 207, 396.
2.2.1 Читання та читацькі інтереси
140. НОВИКОВА, Т. А. Библиотека. Семья. Читающий ребенок
[Текст] : [метод. пособие для библиотекарей] / Т. А. Новикова ; МУК
«Дмитр. централиз. межпоселен. библ. система», Центр. дет. б-ка. –
Дмитров : Вести, 2010. – 27 с.
Бібліотека ХДАК
141. НОВИКОВА, Т. А. Воспитание дошкольника как читателя
[Текст] : [метод. рекомендации по работе с детьми дошк. возраста для
библиотекарей, воспитателей, родителей] / Т. А. Новикова ; МУК «Дмитр.
централиз. межпоселен. библ. система». – Дмитров : Вести, 2010. – 19 с.
Бібліотека ХДАК
142. НОВИКОВА, Т. А. Чтение в Вашей семье : итоги социол. исслед.
чтения в семье дошкольника [Текст] / Т. А. Новикова ; МУК «Дмитр.
централиз. межпоселен. библ. система», Центр. дет. б-ка. – Дмитров :
Вести, 2010. – 15 с.
Бібліотека ХДАК
143. ПОЛОЗОВА, Т. Д. О власти искусства слова и ценности чтения
[Текст] / Т. Д. Полозова. – Москва : Рус. шк. библ. ассоц., 2010. – 316 с. –
(Профессиональная библиотека школьного библиотекаря : прилож. к журн.
«Шк. б-ка» ; сер.1 ; Вып. 1).
Бібліотека ХДАК
144. СОВРЕМЕННЫЙ читатель: взгляд специалистов книжной
культуры [Текст] : сб. ст. / Рос. нац. б-ка ; [сост. : А. С. Степанова,
В. В. Ялышева]. – Санкт-Петербург : РНБ, 2011. – 191 с. – Библиогр. в
конце ст.
ЦНБ ХНУ
145. СОВРЕМЕННЫЙ читатель и библиотека : выбор коммуникативных практик [Текст] : сб. ст. / Рос. нац. б-ка ; [сост.: В. В. Ялышева,
А. С. Степанова ]. – Санкт-Петербург : [РНБ], 2013. – 207 с. – Библиогр. в
конце ст.
ХДНБ
Див. також №№ 299, 312, 317, 531.
32
2.3 ІСТОРІЯ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ
ТА БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА
146. АКТУАЛЬНІ питання культурології [Текст] : альм. наук. т-ва
«Афіна» каф. культурології / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, каф.
культурології ; [голов. ред. : Виткалов В. Г.]. – Рівне : [РДГУ], 2003– .
ВИП. 12. – 2012. – 256 с. : іл. – Зі змісту : Ковальчук, С. Діяльність
українських громадських організацій у справі підтримки національної книги /
С. Ковальчук. – С. 57–59 ; Біланич, Г. З історії бібліотечної справи на Закарпатті /
Г. Біланич – С. 73–78.
ХДНБ
147. БИБЛИОТЕКА в контексте истории [Текст] : материалы 8-й
междунар. науч. конф., Москва, 5 – 6 окт. 2009 г. / [сост. М. Я. Дворкина ;
редкол.: Л. Н. Тихонова, М. И. Акилина, М. Я. Дворкина]. – Москва :
Пашков дом, 2009. – 363 с. – (Отечественная история библиотечного дела).
– Библиогр. в конце ст.
ХДНБ
БИБЛИОТЕКА в контексте истории [Текст] : материалы 10-й Всерос.
с междунар. участием науч. конф., Москва, 3 – 4 окт. 2013 г. : [в 2 ч. /
ФГБУ
«Рос.
гос.
б-ка»,
НИО
библиотековедения,
Отд-ние
библиотековедения Междунар. акад. информации ; сост. М. Я. Дворкина ;
редкол.: Л. Н. Тихонова и др. ; подгот. указ. : О. А. Кучерковой]. – Москва
: Пашков дом, 2013. – (Отечественная история библиотечного дела).
148. Ч. 1. – 2013. – 352, [1] с. – Библиогр. в конце ст.
149. Ч. 2 : Указатели к сборникам «Библиотека в контексте истории»
(1995–2013 гг.). – 2013. – 51 с.
ХДНБ
150. БУЗИЯН, Н. С. История села Островное, 1817-2013 гг. [Текст] :
[Одес. обл. / Н. С. Бузиян, Н. С. Гужева]. – Одесса : Астропринт, 2013. –
223 с. : ил. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр. : с. 222 (10 назв.)
и в подстроч. примеч. – Из содерж.: 10.1. Открытие библиотек. – С. 98–99.
ХДНБ
151. ЖАРОВА, Т. Н. Библиотеки Смоленской губернии второй
половины XIХ – начала ХХ века : региональные особенности становления
и развития [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 05.25.03 / Жарова
Татьяна Николаевна ; [Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш.
проф. образования «Моск. гос. ун-т культуры и искусств»]. – Москва :
33
[б. и.], 2012. – 28 с. – Электрон. аналог:
http://bit.ly/1MJMnyA (дата обращения: 10.10.2015).
режим
доступа:
Бібліотека ХДАК
152. З ІСТОРІЇ бібліотекознавства і бібліографії. «Бібліотечний
збірник» (1926 – 1927), «Журнал бібліотекознавства та бібліографії» (1927
– 1930) [Текст] : сист. анот. покажч. змісту / Нац. парлам. б-ка України ;
[авт.-упоряд. Т. М. Заморіна]. – Київ : [НПБУ], 2014. – 111 с. – Імен.
покажч. : с. 94–105. – Список делегатів, що брали участь у першій
конференції наук. б-к УРСР: с. 106–107. – Список абревіатур: с. 108. –
Список публ. про «Бібл. Збірник» і «Журн. бібліотекознавства та
бібліографії»: с. 109–111.
ХДНБ, ХОУНБ
153. КУНАНЕЦЬ, Н. Е. Бібліотечна справа на західноукраїнських
землях (XIII ст. – 1939 р.): консолідований інформаційний ресурс [Текст] :
монографія / Н. Е. Кунанець ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів :
Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2011. – 446 с., [12] арк. іл. – Імен. покажч.:
с. 428–446.
ХДНБ, ЦНБ ХНУ
154. КУНАНЕЦЬ, Н. Е. Наукові бібліотеки Львова (1784 – 1939) :
особливості становлення і розвитку, формування фондів та колекцій
[Текст] : монографія / Н. Е. Кунанець; Нац. ун-т «Львів. політехніка». –
Львів : Львів. політехніка, 2010. – 241 с. ; [13] арк. іл. ; табл.
ХДНБ, ЦНБ ХНУ, Бібліотека ХДАК, НТБ НТУ «ХПІ»
155. МЕРЕНКОВА, Н. А. Библиотеки как объект благотворительности
и меценатства на рубеже XIX – XX вв.: региональный аспект [Текст] :
учеб. пособие / Н. А. Меренкова ; М-во культуры РФ, Федер. гос. бюджет.
образоват. учреждение высш. проф. образования «Орлов. гос. ин-т
искусств и культуры». – Орел : [б. и.], 2012. – 94 с.
Бібліотека ХДАК
156. ЛІТОПИС Національної парламентської бібліотеки України /
Держ. закл. «Нац. парлам. б-ка України». – Київ : НПБУ, 1996 – .
Ч. 4 : 1967 – 1991 рр. / [авт. кол.: П. Б. Гапченко, С. Л. Зворський]. –
2011. – 135 с., [2] арк. іл. – Електрон. аналог: режим доступу:
http://bit.ly/1GLJzKY (дата звернення: 10.10.2015).
ХДНБ, Бібліотека ХДАК
157. ОБЩЕДОСТУПНЫЕ библиотеки Москвы и России: от прошлого
к настоящему [Текст] : сб. ст. и материалов / Б-ка-читальня
им. И. С. Тургенева ; [сост.: Д. Н. Бакун, Е. В. Николаева ; редкол.:
34
Д. Н. Бакун, Т. Е. Коробкина, Е. В. Николаева]. – Москва : Книжница,
2011. – 357, [1] с., [8] л. : ил. – (Из истории московских библиотек ; вып. 7).
– Библиогр. в примеч. в конце ст.
ХДНБ
158. ПРОКОПЧУК, В. С. Дунаєвеччина : край і люди [Текст] :
[монографія] / В. С. Прокопчук. – Дунаївці : ПП Зволейко Д. Г. ;
Кам'янець-Подільський : [б. в.], 2013. – 351 с. : іл. – Частина тексту : рос. –
Бібліогр.: с. 260–280.
У монографії досліджується історія Дунаєвеччини – одного з регіонів
Хмельниччини. Історія бібліотечної справи на с. 151, 235–239.
ХДНБ
159. ПРОНИНА, Л. А. Главная библиотека рязанского края. Из
истории Рязанской областной универсальной научной библиотеки
им. А. М. Горького.
(К
150-летию
РОУНБ
им. А. М. Горького)
/ Л. А. Пронина. – Рязань: Пресса, 2007. – 87 с. : ил., 8 л. цв. фотоил. –
(История библиотек Рязанской области; Вып.1). – Библиогр.: с. 82–86 (122
назв.).
ЦНБ ХНУ
160. «ПРОСВІТИ» Поділля в добу української революції (1917–1920)
[Текст] : зб. док. і матеріалів / Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. [та ін.] ;
[упоряд.: В. Р. Адамський, Б. С. Крищук]. – Кам'янець-Подільський :
Медобори-2006, 2014. – 571 с. – Покажчики: с. 503–526.
ХДНБ
161. РОМАНОВ, П. С. Библиотековедение зарубежных стран во
второй половине ХХ–начале ХХI века [Текст] : учеб. пособие
/ П. С. Романов ; Федер. гос. образоват. учреждение высш. проф.
образования
Моск. гос. ун-т культуры и искусств, Ин-т информ.
коммуникаций и библиотековедения, Каф. библиотековедения и
книговедения. – Москва : Хлебпродинформ, 2012. – 120 с.
Бібліотека ХДАК
162. РУДЕНКО, Л. Г. Нотна бібліотека хору Київської духовної
академії [Текст] : [монографія] / Людмила Руденко ; Нац. акад. наук
України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [НБУ
ім. В. І. Вернадського], 2013. – 416 с. : іл., нот. іл. – (З історії музичної
спадщини України). – Бібліогр.: с. 396–413.
ХДНБ
35
163. СЄДИХ, В. В. Історія бібліотечної справи в Україні [Текст] :
навч. посіб. / В. В. Сєдих ; Харків. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК,
2013. – 212 с. : іл. – Бібліогр.: с. 201–212 (152 назви).
ХДНБ, ЦНБ ХНУ, Бібліотека ХДАК, ФБ ХНАУ
164. СТАРЕЙШИЕ общедоступные библиотеки Москвы [Текст] /
Б-ка-читальня им. И. С. Тургенева ; [сост.: Г. В. Малясова, Е. В. Николаева ; оформл.: Ф. В. Домогацкий]. – Москва : Б-ка-читальня им. И. С. Тургенева, 2010. – 32 с. : ил.
ХДНБ
165. ТРУДЫ Первого Всероссийского съезда по библиотечному делу
(1 – 7 июня 1911 г. Санкт-Петербург). Избранные материалы [Текст] / Рос.
нац. б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина ; [вступ. ст.: А. Н. Ванеев,
М. Ю. Матвеев]. – Санкт-Петербург : Изд-во Рос. нац. б-ки, 2011. – 214 с. –
(Библиотековедение: изучая прошлое – созидаем будущее ; вып. 3). –
Библиогр. в подстроч. примеч. – Воспроизв. изд.: Труды Первого
Всероссийского съезда по библиотечному делу, состоявшегося в СанктПетербурге 1–7 июня 1911 г. В 2-х ч. – Санкт-Петербург, 1912. – 440 с.
ЦНБ ХНУ
Див. також №№ 64, 70, 77–80, 138, 218, 220, 233, 356, 597.
2.3.1 Діячі бібліотечної справи
166. ЖАРОВА, Т. Н. Смоляне – учредители, попечители и сотрудники
библиотек во 2-й половине ХІХ – начале ХХ века [Текст] : статист. и
биобиблиогр. обозрение : студентам специальности «Библ.-информ.
деятельность» / Т. Н. Жарова ; Смолен. гос. ин-т искусств, каф.
библиотековедения и информ. ресурсов. – Смоленск : Манжента, 2011. –
243 с. : ил. (20 с.). – Библиогр. : с. 228–239.
ХДНБ
167. КОНСТАНТИН Иванович Абрамов – ученый, организатор
библиотечного образования, педагог [Текст] : к 90-летию со дня рождения
/ Моск. гос. ун-т культуры и искусств, Библ.-информ. ин-т, Каф.
библиотековедения
и
книговедения
;
[сост.: М. Я. Дворкина,
Л. И. Сальникова]. – Москва : МГУКИ, 2010. – 203 с.
Бібліотека ХДАК
36
168. ЛЕВШИНА Людмила Дмитриевна [Текст] : биобиблиогр. указ. /
Науч. б-ка Харьк. гос. ун-та питания и торговли; сост. Е. П. Швецова [и
др.]. – Харьков : Изд-во Харьк. гос. ун-та питания и торговли, 2013. –
43 с. : ил.
ЦНБ ХНУ
169. ЛЬОВШИНА Людмила Дмитрівна. Ваш шлях – бібліотечна
стежка (до ювілею) [Текст] / упоряд. Л. Г. Бакуменко [та ін.]. – Харків :
Вид-во Харків. держ. ун-ту харчування та торгівлі, 2013. – 193 с. : іл.,
портр. – Бібліогр.: с. 12–15.
Льовшина Людмила Дмитрівна – бібліотечний фахівець, директор наукової
бібліотеки Харківського державного університету харчування та торгівлі з моменту
її заснування, член Науково-методичної бібліотечної комісії Міністерства освіти і науки
України (секція «Каталоги та інформаційний пошук»), член правління Асоціації сучасних
інформаційно-бібліотечних технологій, заступник голови Ради зонального методичного
об’єднання вузівських бібліотек Північно-Східної України, Відмінник освіти України.
ЦНБ ХНУ
170. САМОВІДДАНЕ служіння книзі [Текст] : нариси [про ветеранів
від. наук. орг. і використання осн. фонду] / Харків. держ. наук. б-ка
ім. В. Г. Короленка. – Харків : [Ксерокс ХДНБ], 2011– .
Ч. 2 : [уклад.: Н. П. Борисенко, М. М. Задорожнюк, О. А. Мартиненко
та ін.]. – 2013. – 48 с. : іл.
ХДНБ
171. СОЛЯНИК Алла Анатоліївна (до 50-річчя від дня народження)
[Текст] : біобібліогр. покажч. / Харків. держ. акад. культури, Бібліотека ;
[уклад.: С. В. Євсеєнко, О. С. Хижна]. – Харків : ХДАК, 2014. – 124 с., [7]
арк. : іл. – (Видатні педагоги Харківської державної академії культури). –
Покажч. імен., предм., назв : с. 108–123.
ХДНБ, ХОУНБ, Бібліотека ХДАК
172. ШЕВЧЕНКО Ірина Олександрівна [Текст] : біобібліогр. покажч. /
М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв ;
[уклад.: О. В. Воскобойнікова-Гузєва, І. П. Антоненко]. – Київ : НАКККіМ,
2012. – 75 с.
Бібліотека ХДАК
Див. також №№ 118.
37
2.4 ОРГАНІЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ. УПРАВЛІННЯ.
ЕКОНОМІКА. СТАТИСТИКА
2.4.1 Міжнародні зв'язки та співробітництво в галузі бібліотечної
справи. бібліотечні товариства та об’єднання
173. ВЕСТНИК Библиотечной Ассамблеи Евразии [Текст] : науч.практ. журн. / ФГБУ «Российская государственная библиотека»;
[ А. И. Вислый (пред. ред. коллегии ) и др.]. – № 1 (1993)– . – Москва : [б.
и.], 1993–
. – 4 номера в год. – Электрон. аналог: режим доступа:
http://bit.ly/21guEC0. (дата обращения: 27.04.2015).
2013, № 1
ХДНБ
2014, № 1
ХДНБ, Бібліотека ХДАК, НБ НЮУ
2014, №№ 2, 4
ХДНБ, Бібліотека ХДАК
174. РОЗБУДОВА потужних бібліотечних асоціацій [Текст] : навч.
матеріали для підвищ. кваліфікації бібліотекарів / Укр. бібл. асоц., Нац.
акад. кер. кадрів культури і мистецтв, Центр безперерв. інформ.-бібл.
освіти ; [уклад. та наук. ред. пер.: В. С. Пашкова, Я. Є. Сошинська ; пер.:
Бюро Перекладів «БРІДЖ», В. С. Пашкова]. – Київ : Самміт-книга, 2012. –
183 с. – Бібліогр.: с. 181–183 (45 назв).
ХДНБ, ЦНБ ХНУ
Див. також №№ 7,97, 122, 124,183
2.4.2 Керівництво та управління бібліотечною справою
175. СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА : адвокація в бібліотечній сфері
[Електронний ресурс] : метод. матеріали / Департамент культури і туризму
Харків. облдержадмін., Харків. обл. універс. наук. б-ка ; [уклад.
М. Н. Грачова]. – Електрон. текст. дані. – Харків : ХОУНБ, 2013. – 17 с. –
(Сучасна бібліотека). – Режим доступу: http://bit.ly/1VUWbLX (дата
звернення: 10.10.2015). – Назва з екрана.
ХОУНБ, ХОБД
Див. також № 30.
38
2.4.3 Типова організація роботи бібліотеки.
Управління бібліотекою
176. ЕТИКА ділового електронного листування [Текст] : метод.
матеріали / Харків. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. М. М. Григор’єва. –
Харків : ХОУНБ, 2013. – 12 с.
ХОУНБ, ХОБД
177. КЛЮЕВ, В. К. Менеджмент ресурсного потенциала библиотеки
[Текст] : учеб.-метод. пособие [для студентов вузов] / В. К. Клюев. –
Москва : Литера, 2011. – 110 с. : ил. – (Современная библиотека). –
Библиогр.: с. 107–110 (46 назв.).
ХДНБ
178. КУЗНЕЦОВА, Г. П. Офіційно-ділова комунікація в системі
адміністративно-управлінської діяльності ВНЗ [Текст] : навч.-нормат.
посіб. з офіц.-ділової комунікації в упр. діяльності Глухів. НПУ
ім. О. Довженка / Г. П. Кузнецова, В. А. Каліш ; Глухів. нац. пед. ун-т
ім. О. Довженка. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2013. – 236 с. – На
звороті тит. арк. : Ч. 1. – Бібліогр.: с. 235–236. – Зі змісту : Положення про
наукову бібліотеку Глухівського національного педагогічного університету імені
Олександра Довженка. – С. 112–115 ; Положення про редакційно-видавничий відділ
Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. –
С. 134–137 ; Положення про історико-педагогічний музей Глухівського національного
педагогічного університету імені Олександра Довженка. – С. 222–223 ; Положення про
читальний зал рідкісний видань наукової бібліотеки Глухівського національного
педагогічного університету імені Олександра Довженка. – С. 223–225 ; Положення про
бібліотеку
професійно-педагогічного
коледжу
Глухівського
національного
педагогічного університету імені Олександра Довженка. – С. 225–228 ; Положення про
прес-центр редакційно-видавничого відділу Глухівського національного педагогічного
університету імені Олександра Довженка. – С. 229–232
ХДНБ
179. МЕНЕДЖМЕНТ вузовских библиотек : Роль библиотеки
университета в формировании информационной культуры специалиста
ХХI века [Текст] : материалы ХII междунар. науч.-практ. конф., 12–14 окт.
2011 г., Минск / Белорус. библ. ассоц., Белорус. гос. ун-т, Фундамент. бка ; [редкол.: П. М. Лапо и др. ; под науч. ред. А. В. Рубанова]. – Минск :
Изд. центр БГУ, 2012. – 239 с.
Бібліотека ХДАК
180. МЕНЕДЖМЕНТ якості діяльності бібліотек [Текст] : бібліогр.
покажч. / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка, Наук.-техн. б-ка ;
39
уклад. Н. І. Ландарєва. – Полтава : Вид. Полт. нац. техн. ун-ту
ім. Ю. Кондратюка, 2013. – 22 с. – (На допомогу бібліотечному фахівцю).
ЦНБ ХНУ
181. НАУКА управлять : стратегия библиотекаря [Текст] / [ред.-сост.
А. И. Пашин]. – Москва : «Журн. "Б-ка"», 2013. – 479 с. – (Столетья
вестник беспристрастный : юбилейная книжная серия, посвященная 100летию журнала «Библиотека» ; т. 6).
Бібліотека ХДАК
182. СУСЛОВА, И. М. Информационно-библиотечный менеджмент :
психологические аспекты [Текст] : учеб. пособие / И. М. Суслова. – СанктПетербург : Профессия, 2012. – 239 с. – (Библиотека).
Бібліотека ХДАК
183. ХІМІЧ, Я. О. Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного,
кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек [Текст] : посіб.
для тренерів за прогр. підвищення кваліфікації / Я. О. Хіміч, О. Башун ;
Укр. бібл. ассоц., Центр безперерв. інформ.-бібл. освіти, Голов. тренінг.
центр для бібліотекарів. – Київ : Самміт-книга, 2010. – 68 с.
ЦНБ ХНУ, Бібліотека ХДАК, НБ ХНУРЕ
Див. також №№ 63, 124, 277.
2.4.4 Економіка бібліотечної роботи. Бібліотечна статистика
184. БІБЛІОТЕЧНА Україна в цифрах (2011 – 2012 рр.) [Текст] : стат.
зб. / Нац. парлам. б-ка України ; [підгот. : О. П. Лахно, збір даних б-к
різних типів і форм власності О. В. Зозуля]. – 1998– . – Київ : [НПБУ],
2013. – 62 с. : табл. – Електрон. аналог: режим доступу:
http://bit.ly/1jKGHJ5 (дата звернення: 10.10.2015)
ХДНБ
185. РОЗУМНІ інвестиції. Соціально-економічна цінність бібліотек
[Текст]. – [Б. м. : Б. в., 2013?]. – 80 с. : іл.
ХДНБ, ХОУНБ
186. СТАТИСТИЧНИЙ збірник «Регіони України» [Текст] =
Statististical publication Regions of Ukraine / Держ. служба статистики
України ; [за ред. Осауленка О. Г.]. – Київ : [Август Трейд], 200- – .
2013 : [у 2 ч.], ч. 1. – 2013. – 323 с. – Назва опр. : Регіони України. –
Предм.-алф. покажч.: с. 314–322. – Зі змісту: 8.1. Кількість бібліотек. – С. 257. ;
8.2. Бібліотечний фонд. – С. 258
ХДНБ
40
187. ФРИЧ, Р. І. Бюджетні установи як суб'єкти фінансового права
України [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Фрич Роман
Іванович ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя : [Класич. приват. ун-т], 2014.
– 20 с.
ХДНБ
Див. також № 124.
2.4.5 Автоматизація бібліотек
188. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ библиотека: достижения, новации,
перспективы [Текст] / [сост., авт. вступ. ст., предисл. к разделам и
коммент. к текстам Т. В. Майстрович]. – Москва : «Журн."Б-ка"», 2013. –
479 с. – (Столетья вестник беспристрастный : юбилейная книжная серия,
посвященная 100-летию журнала «Библиотека» ; т. 4).
Бібліотека ХДАК
189. АДАПТАЦІЯ завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог
розвитку цифрових інформаційних ресурсів [Текст] : матеріали міжнар.
наук. конф. (Київ, 8 – 10 жовт. 2013 р.) / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка
України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук.
б-к та інформ. центрів – членів МААН ; [редкол.: Попик В. І. та ін.]. –
Київ : [НБУВ], 2013. – 415 с.
ХДНБ, ЦНБ ХНУ, ХОУНБ
190. АЛЕШИН, Л. И. Информационная открытость библиотечных
сайтов : опыт ОУНБ [Текст] : учеб.-метод. пособие / Л. И. Алешин,
М. А. Ордынская. – Москва : Литера, 2013. – 271 с. – (Современная
библиотека). – Библиогр.: с. 260–265.
Бібліотека ХДАК
191. АЛЕШИН, Л. И. Обеспечение автоматизированных библиотечных информационных систем (АБИС) [Текст] : [учеб. пособие] / Л. И. Алешин. – Москва : Форум, 2012. – 430 с. – (Высшее образование). –
Библиогр.: с. 426–428.
ЦНБ ХНУ, Бібліотека ХДАК
192. АЛЕШИН, Л. И.Создание сайтов для библиотек [Текст] : учеб.практ. пособие / Л. И. Алешин, М. А. Ордынская. – Москва : Литера, 2013.
– 269 с. – (Современная библиотека).
ХОУНБ, ХОБД
193. АНТОНОВ, В. М. Гібридні акмеологічні бібліотеки в Україні.
Інноваційні технології та застосування [Текст] : монографія / В. М. Ан-
41
тонов, В. Г. Нестеренко, Ю. В. Антонова-Рафі ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2013. – 207 с.
НБ НЮУ
194. ГОЛУБЕНКО, Н. Б. Информационные технологии в библиотечном деле [Текст] : [учеб.-практ. пособие] / Н. Б. Голубенко. – Ростов
на Дону : Феникс, 2012. – 282 с. – (Справочники). – Библиогр.: с. 277–279.
Бібліотека ХДАК
195. ГОРОВА, С. В. Інтернет-ЗМІ як об'єкт бібліотечної інформаційної діяльності [Текст] : монографія / С. В. Горова ; Нац. акад.
наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [НБУВ],
2013. – 205, [1] с. – Бібліогр. наприкінці розд.
ХДНБ, ЦНБ ХНУ, ХОУНБ, НБ НЮУ
196. ЕЛЕКТРОННІ інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні
інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства :
[монографія / О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий та ін.] ;
НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ,
2011. – 247 с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд.
ХДНБ, ЦНБ ХНУ, Бібліотека ХДАК
197. ІМПЕРАТИВИ розвитку електронних бібліотек : pro et contra
[Електронний ресурс] : матеріали міжнар. веб-конф. (м. Харків, 27 берез.
2014 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка, Харків. нац.
ун-т ім. В. Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; [за заг. ред. Н. П. Пасмор]. –
Електрон. текст. дані. – Харків : [б. в.], 2014. – Режим доступу:
http://bit.ly/1IMEo1e (дата звернення: 22.06.2015). – Назва з екрана.
НБ НЮУ
198. ІНТЕГРАЦІЯ України у світове співтовариство в контексті
розвитку бібліотечних інформаційних технологій : [монографія /
О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий та ін.] ; НАН України,
Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2011. – 222 с. :
діагр., табл. – Бібліогр. наприкінці розд.
ХДНБ, ЦНБ ХНУ, Бібліотека ХДАК
199. КОЧУЄВА, З. А. Методи і моделі інтелектуальної обробки
інформаційних об'єктів у сучасних бібліотечних системах [Текст] :
автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Кочуєва Зоя Анатоліївна ;
М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». –
Харків : [б. в.], 2014. – 20 с.
ХДНБ
42
200. КРЯЖЕВА, М. Ф. Информационное взаимодействие в библиотечной среде [Текст] : учеб.-метод. пособие / М. Ф. Кряжева. – Москва :
[Литера], 2013. – 91 с. – (Серия «Современная библиотека»). – Библиогр.:
с. 84–85.
ХДНБ
201. ЛОБУЗІНА, К. В. Технології організації знаннєвих ресурсів у
бібліотечно-інформаційній діяльності [Текст] = Technologies for knowledge
resources organization in library and information activities = Технологии
организации знаниевых ресурсов в библиотечно-информационной
деятельности : монографія / Катерина Лобузіна ; НАН України, Нац. б-ка
України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [НБУВ], 2012. – 249, [1] с. : іл. –
Бібліогр.: с. 221–249 (434 назви). – Електрон. аналог: режим доступу:
http://bit.ly/1VZkE2B (дата звернення: 10.10.2015).
ХДНБ, ЦНБ ХНУ, ХОУНБ, Бібліотека ХДАК
202. МЕДИАТЕКА и мир [Текст] : науч.-практ. журн./ Рос. гос. б-ка,
АНО «Центр библ. инновацион. технологий РГБ» ; редкол.:
Е. В. Никонорова (пред.) и др. – Москва : [б. и.], 2006– . – Ежекв. –
Электрон. аналог: режим доступа: http://bit.ly/1X6iRoH (дата обращения:
10.10.2015).
Журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях, проблемах
развития медиатек, медиаобразования, деятельности электронных библиотек,
информационной грамотности, информационного общества и др.
2011, №№ 1–4
Бібліотека ХДАК
2012, №№ 1, 4
ХДНБ
2013, № 3
ХДНБ
203. МЕТОДИКА заповнення полів в АРМ «Каталогізатор»
бібліотечної системи «ІРБІС» [Текст] : метод. рек. та приклади /
[ Т. А. Бондарчук [та ін.] ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Бібліотека. –
Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 275 с. : іл. – Бібліогр.: с. 275.
ХДНБ
204. МОБИЛЬНЫЕ
библиотеки.
Мобильные
библиотечные
онлайновые услуги [Текст] = M-Libraries. Libraries on the move to provide
virtual acces : сб. публикаций. – Санкт-Петербург : Профессия, 2012. –
368 с. – (Новые библиотечные технологии).
НБ НЮУ
43
205. ПЛЕШАКОВА, М. А. Визуальный ряд на сайтах научных
библиотек : начало системного формирования [Текст] / М. А. Плешакова,
О. Л. Лаврик ; Федер. гос. бюджет. учреждение науки «Гос. публ. науч.техн. б-ка» Сибир. отд-ния Рос. акад. наук. – Новосибирск : ГПНТБ СО
РАН, 2013. – 282 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 116–141 (414 назв.).
ХДНБ, ЦНБ ХНУ
206. РЕДЬКИНА, Н. С. ИТ-стратегия библиотеки [Текст] : науч.
пособие / Н. С. Редькина. – Москва : Литера, 2012. – 239 с. – Библиогр.:
с. 222–238.
Бібліотека ХДАК
207. СИСТЕМА електронних бібліотек і баз даних [Текст] : прогр. та
навч.-метод. матеріали до спецкурсу для студ. спец. «Книгозн.,
бібліотекознавство і бібліогр.» / М-во культури України, Харків. держ.
акад. культури, Каф. бібліотекознавства та соц. комунікацій ;
[уклад. Г. В. Шемаєва]. – Харків : ХДАК, 2012. – 49 с.
Бібліотека ХДАК
208. СИСТЕМАТИКА со знанием дела [Электронный ресурс] /
Группа компаний систематика. – Электрон. текст. данные. – СанктПетербуг. : ООО «Систематика», [б. г.]. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). –
Систем. требования: Windows 2000 и выше ; Adobe Acrobat Reader. –
Название с этикетки диска.
НБ НЮУ
209. СТЕПАНОВ, В. К. Применение Интернета в профессиональной
информационной деятельности [Текст] / В. К. Степанов. – Москва : Фаир,
2009. – 303 с. : ил. – (Специальный издательский проект для библиотек). –
Библиогр. в конце гл.
ХДНБ
210. СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА : веб-сервіси сучасної бібліотеки
[Електронний ресурс] : метод. матеріали / Департамент культури і туризму
Харків. облдержадмін., Харків. обл. універс. наук. б-ка ;
[уклад. В. С. Ручка]. – Електрон. текст. дані. – Харків : ХОУНБ, 2014. –
38 с. – Режим доступу: http://bit.ly/1VXHDpt (дата звернення: 10.10.2015). –
Назва з екрана.
ХОУНБ
211. СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА : електронно-інформаційні ресурси в
бібліотечній справі. Створення власного контенту [Електронний ресурс] :
метод. рек. / Департамент культури і туризму Харків. облдержадмін.,
Харків. обл. універс. наук. б-ка ; [уклад. Н. М. Грачова]. – Електрон. текст.
44
дані. – Харків : ХОУНБ, 2014. – 14 с. – Режим доступу:
http://bit.ly/1PylYEC (дата звернення: 10.10.2015). – Назва з екрана.
ХОУНБ
212. СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА : технології веб 2.0 для бібліотек і
користувачів [Текст] : метод. матеріали / Департамент культури і туризму
Харків. облдержадмін., Харків. обл. універс. наук. б-ка ; [уклад.
Н. М. Грачова]. – Харків : ХОУНБ, 2013. – 21 с. – Електронний аналог :
режим доступу: http://bit.ly/1jtyAB3 (дата звернення: 10.10.2015). – Назва з
екрана.
ХОУНБ, ХОБД
213. УКРАЇНА XX ст.: культура, ідеологія, політика [Текст] : [зб.
наук. ст.] / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ;
[редкол.: В. М. Даниленко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [Ін-т історії України
НАН України], 1997– .
ВИП. 18. – 2013. – 383 с. – Текст : укр., рос. – Бібліогр. в прим.
наприкінці ст. – Зі змісту: Лобузіна, Катерина. Інтегрований меморіальний ресурс
«Електронна бібліотека та архів В. І. Вернадського» / Лобузіна Катерина. – С. 24–30
Сухобокова, Ольга. Часопис «Нова Україна» у Празі (1922-1928 рр.): до 90-річниці від
заснування / О. Сухобокова. – С. 324–337.
ХДНБ
214. ШЕМАЄВА, Г. В. Система електронних бібліотек та баз даних :
теоретико-прикладні аспекти [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Шемаєва ;
[Харків. держ. акад. культури]. – Харків : [Точка], 2014. – 155 с. : іл. –
Бібліогр.: с. 137–150 (120 назв).
ХДНБ, Бібліотека ХДАК
215. ШРАЙБЕРГ, Я. Л. Интеграция библиотек в развивающееся
информационное общество: что нас ждет впереди? [Текст] : ежегод. докл.
конф. «Крым», год 2012 / Я. Л. Шрайберг. – Москва : ГПНТБ России,
2012. – 63 с. – Библиогр.: с. 61–62.
Бібліотека ХДАК
Див. також №№ 68, 77–78, 83, 137,139.
2.4.6 Організація бібліотечної справи в країнах світу
216. БИБЛИОТЕКИ национальных академий наук: проблемы
функционирования, тенденции развития [Текст] : науч.-практ. и теорет. сб.
/ НАН Украины, Нац. б-ка Украины им. В. Вернадского, Междунар. ассоц.
45
акад. наук, Совет директоров науч. б-к и информ. центров ; [редкол.:
А. С. Онищенко (пред.) и др.]. – Вип. 1 (2000)– . – Киев : [НБУВ], 2000– .
– ISSN 2224-1825.
ВЫП. 11. – 2013. – 319, [1] с. : ил., табл. – Часть текста : укр. –
Библиогр. в конце ст.
ХДНБ, ЦНБ ХНУ
2.4.6.1 Організація бібліотечної справи в Україні
217. БІБЛІОТЕКА вищого навчального закладу – ресурсний,
інформаційно-аналітичний центр в епоху електронних комунікацій
[Текст] : матеріали регіон. наук.-практ. конф., 19 груд. 2013 р. / Черніг.
держ. ін-т економіки і упр., Наук. б-ка ; [голов. ред. В. М. Бєлінська]. –
Чернігів : [ЧДІЕУ], 2013. – 49 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
ХДНБ
218. БІБЛІОТЕКА – наш спільний дім : з історії держ. б-к для дітей
Луган. обл. [Текст] / Луган. обл. б-ка для дітей ; [авт.-уклад. В. І. Зайцева].
– Луганськ : [б. в.], 2010. – 108 с. – Електрон. аналог: режим доступу:
http://bit.ly/1hjaMyi (дата звернення: 10.10.2015).
Бібліотека ХДАК
219. БЮЛЕТЕНЬ Національної наукової сільськогосподарської
бібліотеки НААН / Нац. наук. с.-г. б-ка НААН ; голов. ред. В. А. Вергунов.
– Вінниця, 2014. – Вип. 1. – 363 с. – Електрон. аналог: режим доступу:
http://bit.ly/1GaZTtZ (дата звернення: 10.10.2015).
ФБ ХНАУ
220. ІСТОРІЯ бібліотеки продовжується ... ДОУНБ : 2009 – 2013 роки
[Текст] : бібліогр. покажч. / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка
ім. Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія ; [упоряд.: Т. Абраїмова,
І. Голуб]. – Дніпропетровськ : [ДОУНБ], 2014. – 60 с.
ХДНБ
НАУКОВІ праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського [Текст] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського,
Асоц. б-к України ; [редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін.]. – Вип. 1
(1998)– . – Київ : [НБУВ], 1998– . – Бібліогр. наприкінці ст.
221. ВИП. 36. – 2013. – 559 с.
ХДНБ, ЦНБ ХНУ, ХОУНБ
46
222. ВИП. 37. – 2013. – 702, [1] с.
ХДНБ, ЦНБ ХНУ
223. ВИП. 38 – 2013. – 412 с.
ХДНБ, ЦНБ ХНУ, ХОУНБ
224. ПОДІЛЬСЬКИЙ книжник [Текст] : альманах / Упр. культури і
туризму, Вінниц. облдержадмін., Вінниц. обл. універс. наук. б-ка
ім. К. А. Тімірязєва ; [авт. проекту, відп. за вип. Н. І. Морозова]. –
Вінниця : [Консоль], 2009– .
ВИП. 5 : (2012 р.) / [уклад., авт. передм. Т. Р. Кароєва (Соломонова)].
– 2013. – 163 с. : іл. – Бібліогр. наприкінці розд.
ЦНБ ХНУ
225. РОБОТА бібліотек науково-дослідних установ Національної
академії наук України ... [Текст] : інформ.-аналіт. огляд / НАН України,
Інформ.-бібл. рада НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського.
– Київ : НБУВ, 199– .
ВИП. 18 : в 2012 році / [ Г. І. Солоіденко, А. А. Свобода,
Н. І. Смаглова та ін. ; відп. ред. : А. А. Свобода, Г. І. Солоіденко]. – 2013.
– 286 с. – Електрон. аналог : режим доступу: http://bit.ly/1NhjOXH (дата
звернення: 10.10.2015).
ХДНБ
226. СІЛЬСЬКА бібліотека: соціальні орієнтири, ресурсний потенціал
[Текст] : матеріали обл. шк. керівника, 7 – 8 серп. 2012 р., [м. Тячево] /
Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка, Закарпат. обл. б-ка для
дітей та юнацтва ; [уклад. О. А. Канюка, І. М. Хмара]. – Ужгород :
[Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка], 2013. – 95 с. : іл. –
(Бібліо-клас ; вип. 12).
ХДНБ
227. У НАС в бібліотеках ... [Текст] : інформ. бюл. за матеріалами
звітів публ. б-к Закарпаття за ... / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка
ім. Ф. Потушняка, Наук.-метод. від. – Ужгород : [ЗОУНБ], 2000– .
2012 РІК / [підгот.: О. М. Дзуровчик, Н. М. Панчук]. – 2013. – 39 с. :
іл.
ХДНБ
Див. також №№ 42–45, 49, 51–56, 66, 68, 75–76, 83–84, 90, 106–118,
125, 132–133, 137, 139, 154, 189, 270.
47
2.4.6.1.1 Харківська державна наукова бібліотека
ім. В. Г. Короленка
228. ВИДАННЯ ХДНБ, 2001 – 2014 рр. [Електронний ресурс] /
Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. текст. дані. –
Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-R). – Систем. вимоги:
Windows 2000 та вище ; Word 97-2003 ; Adobe Flash Player ; pdf формат. –
Назва з техн. документації.
ХДНБ
Див. також №№ 51–52, 71–74, 119, 128, 170, 235, 248, 262, 283, 338,
353, 356, 367, 384, 456.
2.4.6.2 Організація бібліотечної справи
в інших країнах світу
229. БИБЛИОТЕКА и культурное многообразие : материалы
Ежегодного совещания руководителей федеральных и центральных
региональных библиотек России (Санкт-Петербург, 25 – 26 окт. 2011 года)
[Текст] / Рос. нац. б-ка, Рос. гос. б-ка ; [сост.: И. А. Трушина,
Н. Ю. Кузина]. – Санкт-Петербург : Рос. нац. б-ка, 2012. – 128 с.
ХДНБ
230. БИБЛИОТЕКИ Беларуси в цифрах и фактах (1991 – 2011)
[Текст] / Нац. б-ка Беларуси ; сост.: Л. Г. Кирюхина, М. Г. Пшибытко,
О. А. Рынкевич. – Минск : [б. и.], 2012. – 66 с.
НБ НЮУ
231. ОТКРЫТЫЙ доступ : Библиотеки за рубежом, 2006 [Текст] :
юбил. вып. сб. [к 85-летию Всерос. гос. б-ки иностр. лит.
им. М. И. Рудомино и 50-летию Центра междунар. библиотековедения
ВГБИЛ] / Всерос. гос. б-ка иностр. лит. им. М. И. Рудомино, Центр
междунар. библиотековедения ; [рук. проекта Е. М. Росинская ; сост. и отв.
ред. С. В. Пушкова]. – Москва : Рудомино, 2006. – 371 с., [12] л. ил. –
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.
ХДНБ
232. РОССИЙСКАЯ государственная библиотека. 2006 – 2010.
Работы сотрудников. Издания РГБ. Литература о Библиотеке [Текст] :
48
библиогр. указ. 2006 – 2010 / Рос. гос. б-ка ; ред.-сост.Т. Я. Бриксман. –
Москва : Пашков Дом, 2013. – 399 с.
ЦНБ ХНУ
233. ТУРГЕНЕВКА. 125 лет на благо москвичей [Текст] / Б-качитальня им. И. С. Тургенева ; сост.: Т. Е. Коробкина, Г. В. Малясова,
Е. В. Николаева ; худож. В. Ф. Домогацкий. – Москва : Б-ка-читальня
им. И. С. Тургенева, 2010. – 22, 3-я с. обл. с. : ил.
ХДНБ
234. ROCZNIK biblioteki naukowej PAU i PAN w Krakowie [Text] /
Polska Akad. Umiejętności ; Biblioteka naukowa Polskiej Akad. Umiejętności I
Polskiej Akad. nauk w Krakowie ; kom. red.: K. Grodziska (red. nacz.) [et al.]. –
Krakow : PAU, [19--]– . – R. 58. – 2013. – 488 [4] s., [26] ark. il. – Пер.
назви: Щорічник Наукової бібліотеки Польської академії мистецтв та
Польської академії наук у Кракові.
ХДНБ
Див також №№ 30, 32–40, 58–59, 63–64, 67, 69, 70, 77–82, 85, 99, 100,
157, 159, 173, 179, 278
2.4.7 Науково-методична робота
235. ЗВЕДЕНИЙ план науково-методичної та науково-дослідної
діяльності бібліотек-головних методичних центрів та громадських
бібліотечних об’єднань м. Харкова на 2014 рік [Електронний ресурс] /
Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка , Харків. обл. від-ня «Укр.
бібл. асоц.», Асоц. суч. інформ.-бібл. технол. ; [уклад. : Г. Д. Ковальчук,
О. П. Куніч, В. В. Сафонова]. – Харків : [б. в.], 2014. – 23 с. – Режим
доступу: http://bit.ly/1X2TMfq (дата звернення: 10.10.2015). – Назва з
екрана.
ХДНБ
236. ПАНТЮХОВА, Т. В. Проекты и гранты. От замысла – к
реализации [Текст] : сборник-тренажёр / Т. В. Пантюхова. – Москва :
Либерея-Бибинформ, 2014. – 144 с. – (Библиотекарь и время. ХХІ век ;
вып. 151).
ХОБД
Див. також №№ 84, 119, 128, 212.
49
2.5 БІБЛІОТЕЧНІ ФОНДИ. ФОРМУВАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ
237. БИБЛИОТЕЧНЫЕ фонды в границах века: общие вопросы,
комплектование, организация фонда, сохранность [Текст] / [ред.-сост.
Ю. Н. Столяров]. – Москва : «Журн. "Б-ка"», 2013. – 479 с. – (Столетья
вестник беспристрастный : юбилейная книжная серия, посвященная 100летию журнала «Библиотека» ; т. 2).
Бібліотека ХДАК
238. БОЙЧЕНКО, Е. Н. Фонд периодических изданий по технике и
сельскому хозяйству универсальной научной библиотеки: современное
состояние и пути совершенствования [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед.
наук : 05.25.03 / Бойченко Елена Николаевна ; [Белгород. гос. ин-т
искусств и культуры]. – Москва : [б. и.], 2014. – 25 с. – Электрон. аналог:
режим доступа: http://bit.ly/1Py61hC (дата обращения: 10.10.2015).
Бібліотека ХДАК
239. БОРИСОВ, А. Н. Гражданско-правовой
режим
авторских
произведений в библиотечных фондах [Текст] : автореф. дис. ... канд.
юрид. наук : 12.00.03 / Борисов Алексей Николаевич ; Самар. гос. ун-т,
Самар. гос. эконом. ун-т. – Саратов : [б. и.], 2014. – 29 с.
НБ НЮУ
240. ГАЗЕТИ України 1946–1950 років у фондах Національної
бібліотеки України ім. В. І. Вернадського [Текст] : каталог / Нац. акад.
наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [авт.-уклад. :
О. А. Вакульчук, О. С. Залізнюк, К. В. Лобузіна ; редкол.: О. С. Онищенко
(голова) та ін. ; ред.-бібліографи: О. О. Стиркул, І. М. Швець]. – Київ :
[НБУ ім. В. І. Вернадського], 2012. – 409 с.
ХДНБ, ЦНБ ХНУ, ХОУНБ
241. ГАЗЕТИ України 1951 – 1955 років у фондах Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : каталог / Нац. акад.
наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [авт.-уклад.
О. А. Вакульчук, О. С. Залізнюк ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін. ;
ред.-бібліографи: О. О. Стиркул, І. М. Швець]. – Київ : [НБУВ], 2013. –
496, [1] с.
ХДНБ, ЦНБ ХНУ
242. ЗАРУБІЖНІ періодичні видання у фондах Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського та бібліотек науководослідних установ НАН України (надходження 2011 – 2012 рр.) [Текст] :
наук.-інформ. сист. покажч. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України
50
ім. В. І. Вернадського ; [уклад.: Р. Л. Красій, А. М. Лямець, Н. І. Малолєтова та ін.]. – Київ : [НБУВ], 2013. – 255, [1] с.
ХДНБ
243. КАЇДІ, В. В. Електронні видання як об'єкт комплектування
фондів бібліотек України [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з соц.
комунікацій : 27.00.03 / Каїді Вікторія Валеріївна ; Харків. держ. акад.
культури. – Харків : [ХДАК], 2014. – 21 с.
ХДНБ, Бібліотека ХДАК
244. КАЇДІ, В. В. Електронні видання як об'єкт комплектування
фондів бібліотек України [Текст] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій :
27.00.03 / Каїді Вікторія Валеріївна ; Харків. держ. акад. культури. —
Харків : [б.в.], 2014. — 297 с.
Бібліотека ХДАК
245. КНИГА Закарпаття [Текст] : анот. кат. вид. 2013 року : з фондів
Закарпат. обл. універс. наук. б-ки ім. Ф. Потушняка / Закарпат. обл.
універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2003.
Річник 12 / [уклад. Л. О. Ільченко]. – 2014. – 82 с. : іл. – Імен. покажч.:
с. 72–75. – Алф. покажч.: с. 76–81.
ХДНБ
246. КНИГИ з бібліотеки Вінницької «Просвіти» (1917 – 1920 рр. у
фонді Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва [Текст] : каталог / Упр.
культури і туризму, Вінниц. облдержадмін., Вінниц. обл. універс. наук.
б-ка ім. К. А. Тімірязєва ; [авт. вступ. ст., уклад. О. В. Сафронова]. –
Вінниця : [Консоль], 2012. – 107 с. – Імен покажч. : с. 78–88. – Покажч.
назв творів друку : с. 89–103. – Покажч. місць вид. творів друку : с. 104. –
Хронол. покажч. : с. 105–106.
ХДНБ, ЦНБ ХНУ
247. МАХОТИНА, Н. В. Фонд литературы ограниченного распространения в научных библиотеках: базовые аспекты функционирования
[Текст] / Н. В. Махотина, О. П. Федотова ; Федер. гос. бюджет. учреждение
науки «Гос. публ. науч.-техн. б-ка» Сибир. отд-ния Рос. акад. наук. –
Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2013. – 166 с. – Библиогр.: с. 143–153 (192
назв.).
ХДНБ, ЦНБ ХНУ
248. ПАТЕНТНІ фонди Харківської державної наукової бібліотеки
ім. В. Г. Короленка (1869–2014 рр.) [Електронний ресурс] / Харків. держ.
наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад.: Л. Д. Гонтаренко, В. Г. Прохорова,
І. В. Торно]. – Електрон. текст. дані. – Харків : [ХДНБ], 2014. – 120 с. –
51
Режим доступу: http://bit.ly/1LclZuU (дата звернення: 10.10.2015). – Назва з
екрана.
ХДНБ
249. ПЕРІОДИЧНІ видання доби української революції 1917–1920 рр.
у науковій бібліотеці Кам'янець-Подільського національного університету
імені Івана Огієнка [Текст] : бібліогр. покажч. / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т
ім. І. Огієнка ; [уклад.: В. С. Прокопчук, Н. Д. Крючкова, В. Ф. Биковська]. – Кам'янець-Подільський : [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т
ім. І. Огієнка], 2014. – 33 с. – Покажч.: с. 29–32.
ХДНБ
250. СТОЛЯРОВ, Ю. Н. Безопасность библиотечного фонда [Текст] :
учеб.-практ. пособие / Ю. Н. Столяров ; М-во культуры Рос. Федерации,
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования
«Моск. гос. ун-т культуры и искусств» [и др.]. – Москва : Литера, 2013. –
473 с. – (Современная библиотека).
Бібліотека ХДАК
251. ЯРОШЕНКО, Т. О. Електронні журнали в системі інформаційних ресурсів бібліотеки : [монографія] / Т. О. Ярошенко ; [авт. передм.
В. С. Брюховецький]. – Київ : Знання, 2010. – 215 с. – Бібліогр.: с.186–215
(341 назв.)
ХДНБ, ЦНБ ХНУ, Бібліотека ХДАК, ЦНГІ ХГУ «НУА»,
НТБ НТУ «ХПІ», НБ НЮУ
Див. також №№ 162, 189, 217, 280.
2.5.1 Фонди рідкісних видань і рукописів
252. ВИДАТНІ поляки Харкова [Текст] = Wybitni polacy Charkowa :
матеріали Міжнар. наук. симп., Харків, 7 груд. 2011 р. / Генер. консульство
Респ. Польща в Харкові, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; [упоряд.:
І. Журавльова, А. Сташкевіч, Х. Гранат]. – Харків : Майдан, 2012. –
358, [1] с. : іл. – (Польський альманах ; вип. 5). – Текст, рез. : укр., пол.,
рос. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – Зі змісту: Боброва, М.
«Biblioteka Zahiniecka» : книги из коллекции Урбановских-Стажинских в фонде
Центральной научной библиотеки Харьковского национального университета имени
В. Н. Каразина / М. Боброва, И. Кононенко. – С. 15–26 ; Журавлева, И. Книги
выдающихся поляков в Харькове: экслибрисы, автографы, маргиналии / И. Журавлева.
– С. 92–104.
ХДНБ, ЦНБ ХНУ
52
253. ЕКСЛІБРИСИ Наукової бібліотеки Львівського національного
університету ім. Івана Франка [Текст] = Bookplates of the Scientific Library
of the Ivan Franko National University of Lviv. / Львів. нац. ун-т
ім. І. Франка, Наук. б-ка ; авт.-упоряд., авт. вступ. ст. Наталія КітКопистянська. – Львів : [ЛНУ ім. Івана Франка], 2013. – 149, [3] с. : іл. –
Рез. англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – До 350-річниці заснування Львів.
нац. ун-ту ім. Івана Франка. – До 400-ліття Наук. б-ки Львів. нац. ун-ту
ім. Івана Франка.
ХДНБ, ЦНБ ХНУ
254. КАТАЛОГ инкунабулов и палеотипов из собрания Генриха
Клемма [Текст] = Catalogue Henry Klemm's collection of incunabula and
paleotypes / Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. ред. книг (Музей книги) ;
сост., авт. предисл.: Н. П. Черкашина, Т. А. Долгодрова. – Москва :
Пашков дом, 2011. – 335 с. : ил. – (Коллекции Российской государственной
библиотеки). – Библиогр. в подстроч. примеч.
ЦНБ ХНУ
255. КНИЖНОЕ собрание рода Хрептовичей [Электронный ресурс] /
Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского, Нац. б-ка Беларуси, Нац. комис.
Респ. Беларусь по делам ЮНЕСКО. – Электрон. текст. дан. – Минск : ГУ
«Нац. б-ка Беларуси», 2009. – 1 электрон. опт. диск.
НБ НЮУ
256. КНИЖНЫЕ памятники Белгородчины [Текст] : путеводитель /
Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. хранения осн. фонда, Фонд редких
изданий ; [сост. Т. М. Догадина]. – Белгород : Константа, 2008. – 32 с. : ил.
ХДНБ
257. КРАПЛИНИ книжкового моря [Текст] : колекція книг-мініатюр
та малоформат. вид. у фондах Закарпат. ОУНБ ім. Ф. Потушняка /
Закарпат. облдержадмін., Упр. культури, Закарпат. обл. держ. універс.
наук. б-ка ім. Ф. Потушняка ; [уклад.: М. Б. Бадида, Л. С. Притулка ; вступ.
ст. Л. С. Притулки]. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2013. – 141, [1] с. –
Імен. покажч. : с. 126–141.
ХДНБ
258. НАШИ автографы. Инскрипты писателей и поэтов на книгах
Российской национальной библиотеки [Текст] : [альбом] / Рос. нац. б-ка ;
[сост., коммент. и авт. предисл. В. Е. Кельнер]. – Санкт-Петербург : Рос.
нац. б-ка, 2013. – 98 с. : факс.
ХДНБ
53
259. С ИСКРЕННЕЙ благодарностью... [Текст] : автографы мастеров
культуры в коллекции отд. искусств Одес. нац. науч. б-ки им. М. Горького
/ Одес. нац. науч. б-ка им. А. М. Горького ; сост. Т. В. Щурова ; [авт. вступ.
ст. О. Ф. Ботушанская]. – Одесса : ВМВ, 2014. – 247 с. : ил. – Текст : укр.,
рус.
ХДНБ
260. СОБРАНИЕ русских иллюстрированных книг из библиотеки
В. А. Гусева [Текст] : каталог / [авт.-сост. В. А. Гусев]. – Харьков :
[Особистості], 2014. – 261, [2] с. : ил. – (Библиотека журнала «Личности»).
– Указ. худож.: с. 249–261.
ХДНБ, ЦНБ ХНУ
261. СТАРОДРУКИ XVI – першої половини ХVIII ст. з колекції
«Polonica» бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи
Гоголя [Текст] : каталог / «Астер», спілка громадян пол. походження, Б-ка
Ніжин. держ. ун-ту ім. М. В. Гоголя, Музей рідкісної кн. ; [упоряд.
О. С. Морозов]. – Ніжин : Гідромакс, 2010. – 174 с. ; [8] окремо арк. іл. : іл.
– (Книжкові пам'ятки у фондовому зібранні бібліотеки Ніжинського
державного університету ім. М. Гоголя). – Бібліогр.: с.173 (11 назв.). –
Покажч. : с.147–172.
ХДНБ, ФБ ХНАУ
262. ФОТОПОРТРЕТИ та автографи видатних діячів мистецтва XX ст.
з колекції поштових листівок та фотодокументів професора О. В. Горілого
[Текст] : [альбом] / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад.
О. Я. Ісаєнко, К. В. Бондар]. – Харків : Харьков. част. музей гор. усадьбы,
2014. – 24 с. : іл. – Електрон. аналог: режим доступу: http://bit.ly/1OKA8lm
(дата звернення: 10.10.2015).
ХДНБ, ЦНБ ХНУ
263. ЭКСЛИБРИСЫ и штемпели на книгах Научной библиотеки
РГГУ [Текст] / Науч. б-ка Рос. гос. гуманит. ун-та ; авт.-сост. Е. В. Пчелов ;
худож. С. С. Ипполитов; авт. предисл.: Е. И. Пивовар, Е. А. Горбунова. –
Москва : Изд. центр Рос. гос. гуманит. ун-та, 2010. – 437 с : ил., портр.
ЦНБ ХНУ
264. LE PRINTEMPS français [Текст] : кат. вист. / Львів. нац. ун-т
ім. І. Франка, Наук. б-ка ; уклад. М. М. Ільків-Свидницький ; вступ. ст.
В. Кметь. – Львів : ЗУКЦ, 2013. – 24 с.
Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. Івана Франка є
одним із головних осередків читання та поширення франкомовної книги. Університет
активно співпрацює з французькими культурними представництвами в Україні.
54
Завдяки спільній з «Французьким Альянсом» ініціативі, починаючи від «Французької
весни» 2011 року, у Науковій бібліотеці стали систематичними виставки французьких
та франкомовних видань і рукописів ХV – XIX ст. Невеликий фрагмент даної колекції
представлено у цьому каталозі.
ХДНБ
Див. також №№ 77, 78, 148, 282, 462, 550.
2.6 БІБЛІОТЕЧНІ КАТАЛОГИ. КАТАЛОГІЗУВАННЯ
265. БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ
классификация.
Средние таблицы [Текст] : [практ. пособие] / Рос. гос. б-ка, Рос. нац. б-ка,
Б-ка Рос. акад. наук ; [гл. ред. Э. Р. Сукиасян]. – Вип. 1 (2002)–
. –
Москва : Пашков дом, 2002– .
ВЫП. 6 : 3 Ж/О Техника. Технические науки. – 2013. – 783 с.
ХОУНБ
266. ЗАГАЛЬНІ вимоги та правила складання бібліографічного опису
документа [Текст] / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наук. б-ка ;
[уклад. Н. Г. Конджарян]. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького,
2013. – 112 с. : іл. – Бібліогр.: с. 61 (12 назв.).
ХДНБ
267. РУБРИКАТОР
Національної
бібліотеки
України
імені
В. І. Вернадського [Текст] / НАН України, Нац. б-ка України
ім. В. І. Вернадського. – Київ : [НБУВ], 200– .
РОЗДІЛ : 3 Енергетика. Радіоелектроніка, Підрозділ : З96 Автоматика
і телемеханіка / [О. О. Сербін [та ін.]]. – 2013. – 159, [1] с. – Бібліогр.:
с. 159–160 (25 назв).
ХДНБ
268. РУБРИКАТОР Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Таблиця мовних типових поділів [Текст] / Нац. акад. наук
України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [авт. кол.: І. І. Багрій
(відп. за вип.), О. О. Сербін (кер. проекту)]. – Київ : [НБУВ], 2013. – 544 с.
– Бібліогр.: с. 537–544 (155 назв).
ХДНБ
Див. також №№ 77–78, 189, 193, 203, 214, 420.
55
2.7 БІБЛІОТЕЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ
2.7.1 Загальні питання. Форми та методи роботи. Обслуговування
окремих категорій користувачів
269. БАЛАШОВА, Е. В. Библиотечная реклама: традиции и
современные направления [Текст] : учеб.-метод. пособие / Е. В. Балашова.
– Москва : Литера, 2013. – 191 с. – (Современная библиотека). – Библиогр.:
с. 175–180.
Бібліотека ХДАК
270. БІБЛІОТЕК@ та місцева громада [Текст] : зб. ст. із практики
роботи публіч. б-к Терноп. обл. / Терноп. обл. від-ня Укр. бібл. асоц.
Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; [упоряд., кер. проекту та наук.
ред. В. Вітенко]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 80 с. : табл.
ХДНБ
271. БІБЛІОТЕЧНА кухня. 32 рецепти від успішних сучасних
бібліотек [Текст] / [літ. редагування Галини Харук]. – Київ : [б. в.], 2013. –
82, [2] с. : іл., фот. кольор. – (Сучасна бібліотека).
ХДНБ, ХОУНБ, ХОБЮ
272. ВЛАДА – бібліотека – громада: приєднуємося до електронного
урядування [Текст] : практ. посіб. для б-к з надання послуг електрон.
урядування / Центр. б-ка ім. М. Л. Кропивницького ЦБС для дорослих
м. Миколаєва ; уклад. Г. М. Гич [та ін.]. – Миколаїв : ФОП Швець В. Д.,
2013. –120 с. : іл. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – (в опр.).
ХОУНБ
273. КУНАНЕЦЬ, Н. Е. Інформаційно-бібліотечне обслуговування
користувачів з особливими потребами : історія та сучасність [Текст] :
монографія / Н. Е. Кунанець ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів :
Галиц. вид. спілка, 2013. – 439 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
ХДНБ, ЦНБ ХНУ
274. КУНАНЕЦЬ, Н. Е.
Інформаційно-бібліотечний
супровід
користувачів з особливими потребами. Напрацювання та досвід
Національного університету «Львівська політехніка» [Текст] /
Н. Е. Кунанець ; Нац. ун-т «Львів. Політехніка». – Львів ; Київ : Вид-во
Львівської політехніки, 2013. – 55 с. : іл. – (Інноватика в сучасній освіті
56
номінація «Інклюзивна освіта: рівні права – рівні можливості»). –
Бібліогр.: с. 50–54 (68 назв).
ХДНБ
275. ОСОБЛИВОСТІ організації книжкових виставок [Текст] : метод.
посіб. / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка, Наук.-техн. б-ка ;
уклад. Н. І. Ландарєва. – Полтава : Вид. Полт. нац. техн. ун-ту
ім. Ю. Кондратюка, 2013. – 37 с. – (На допомогу бібліотечному фахівцю). –
Бібліогр.: с. 34–36 (48 назв).
ЦНБ ХНУ
276. РЕАЛИЗАЦИЯ инициативы «Публичные библиотеки – мосты к
электронному управлению» в публичных библиотеках Автономной
Республики Крым [Текст] : метод. пособие / Крым. респ. учреждение
«Универс. науч. б-ка им. И. Я. Франко», отдел науч. орг. и методики библ.
работы ; [сост. О. Кондратенко, Т. Пужановская]. – Симферополь : [КРУ
«УНБ им. И. Я. Франко»], 2013. – 55 с. – Библиогр.: с. 28–35.
ХДНБ
277. ФИРМЕННЫЙ стиль как средство позиционирования библиотек
в обществе [Текст] : метод. рек. / Крым. респ. учреждение «Универс. науч.
б-ка
им. И. Я. Франко»,
Отд.
документов
по
искусству
;
[сост. Е. С. Устюжанина]. – Симферополь : [КРУ «УНБ им. И. Я. Франко»], 2013. – 22 с. : ил. – Библиогр. : с. 18–19.
ХДНБ
278. ÖFFENTLICHKEITSARBET
und
Werbung
Öffentlicher
Bibliotheken [Text] : ein Arbeitshandbuch / hrsg. von M. Höhl. – Berlin :
Deutsches Bibliotheksinstitut, 1982. – 210 s. : Abb. – Переклад заголовку:
Зв'язки з громадськістю та реклама публічних бібліотек: практ. посіб.
ХДНБ
2.7.2 Популяризація документів з різних галузей знань та окремої
тематики
279. ВІЧНИЙ, як народ: про роботу бібліотек Харківської області в
рамках відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича
Шевченка [Електронний ресурс] : огляд. довідка за повідомленнями б-к та
матеріалами періодичних видань / Департамент культури і туризму Харків.
облдержадмін., Сектор інформації з питань культури і мистецтва, Харків.
обл. універс. наук. б-ка ; матеріал підгот. Казанцева Н. Ю. – Електрон.
57
текст. дані. – Харків : ХОУНБ, 2014. – 31 с. – Режим доступу:
http://bit.ly/1jtEeTE (дата звернення: 10.10.2015). – Назва з екрана.
ХОУНБ
280. ДРИГАЙЛО, С. В. Система обслуговування газетними фондами в
умовах зростання інформаційних потреб читачів: досвід Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1991 – 2010) [Текст] :
автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.03 / Дригайло Сергій Васильович ;
Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ :
[Наук. світ], 2013. – 15 с.
ХДНБ
281.І ТА ГАРЯЧА крапля уже належить світу ... [Текст] : зб. сценаріїв,
присвячених визначним подіям та ювілеям видатних письменників і
громад. діячів України (з досвіду культ.-просвітн. діяльн. Закарпат. ОУНБ)
/ Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка, Від. наук.-метод.
роботи ; [уклад. О. С. Шляхта]. – Ужгород : [ЗОУНБ], 2012. – 90 с. : іл.
ХДНБ
282. КНИГИ-ЮВІЛЯРИ – 2013 [Текст] : [бібліогр. покажч.] / Харків.
нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, Фундамент. б-ка ; [ред. колегія:
С. О. Довгалюк та ін. ; уклад.: О. Д. Кандаурова, І. П. Жидких, Я. С. Леус ;
авт. уклад. електрон. аналогу: Lubov]. – Харків : [Ред.-вид. від. ХНАУ
ім. В. В. Докучаєва], 2013. – 133 c. : іл. + 6 дод. – (Серія «Книжкові скарби
ФБ ХНАУ імені В. В. Докучаєва»). – Текст укр., рос. – Електрон. аналог:
режим доступу: http://bit.ly/1jtEnGC (дата звернення: 10.10.2015).
ХДНБ, ЦНБ ХНУ, ФБ ХНАУ
283. ПРОБЛЕМИ винахідницької та раціоналізаторської діяльності в
Харківській області [Електронний ресурс] : матеріали наук.-практ. конф.
24 верес. 2013 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. обл.
рада Т-ва винахідників і раціоналізаторів України, Харків. центр наук.техн. та екон. інформації. – Електрон. текст. дані. – Харків : [ХДНБ], 2014.
– 78 с. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – Режим доступу:
http://bit.ly/1ZLrMPJ (дата звернення: 10.10.2015). – Назва з екрана. – Зі
змісту: Кривошей В. О. Робота відділу науково-інформаційного забезпечення
інноваційних процесів із забезпечення винахідницької діяльності / В. О. Кривошей. –
С. 47–54.
ХДНБ
284. ТАРАС Шевченко в просторі сучасної культури [Текст] : зб.
наук. ст. / Нац. парламент. б-ка України ; [редкол.: Т. Вилегжаніна (голова)
та ін. ; зібрала З. Савіна]. – Київ : НПБУ, 2014. – 103 с. – Бібліогр.
58
наприкінці ст. – Із місту: Бабій, Л. Тарас Шевченко і прикарпатське
бібліотекознавство / Л. Бабій. – С. 4–9 ; Гажаман, Н. Творчий доробок Національної
бібліотеки України для дітей до ювілею Великого Кобзаря / Н. Гажаман. – С. 21–27 ;
Зворський, С. Вшанування пам'яті Тараса Шевченка в українських бібліотеках:
історичний аспект / С. Зворський. – С. 56–64 ; Канюка, О. Рік Шевченка в книгозбірнях
Закарпаття / О. Канюка. – С. 65–72 ; Кононенко, В. Шевченко і край (Бібліографічна
Шевченкіана України) / В. Кононенко. – С. 73–81 ; Мироненко, Д. Популяризація
творчості Тараса Шевченка засобами бібліотек (на прикладі діяльності ДНАББ
ім. В. Г. Заболотного) / Д. Мироненко. – С. 82–84 ; Наумова, Н. Тарас Шевченко і книга
/ Н. Наумова. – С. 85–90 ; Ракитянська, В. Слобожанський уклін Кобзареві (до 200річчя від дня народження Т. Г. Шевченка) / В. Ракитянська. – С. 93–103).
ХДНБ
2.7.3 Організація бібліотечного обслуговування
285. ЕЛИСИНА, Е. Ю. Электронные услуги библиотек [Текст] :
[пособие] / Е. Ю. Елисина. – Санкт-Петербург : Профессия, 2012. – 303 с.
– (Библиотека). – Библиогр.: с. 245–261.
Бібліотека ХДАК
Див. також №№ 204, 208–210, 391.
2.7.4 Краєзнавча робота бібліотек
286. ДАТИ І ПОДІЇ [Текст] : календар знамен. дат / Нац. парлам. б-ка
України ; [В. Кононенко (кер. проекту) та ін.]. – № 1 (2012)– . – Київ :
[Ротапр. НПБУ], 2012– .
№ 2 (4) : 2014, друге півріччя. – 2014. – 159 с. : іл. – Бібліогр.
наприкінці ст.
ХДНБ
287. ЗНАМЕННІ і пам'ятні дати Вінниччини 2014 року [Текст] :
хронол. довід. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц.
обл. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва ; [уклад.: О. Ю. Антонюк,
Г. М. Авраменко]. – Вінниця : [Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва], 2013. –
303 с. – Бібліогр. наприкінці розд. – Імен. покажч. : с. 298–301.
ХДНБ
КАЛЕЙДОСКОП знаменних дат на 2014 рік [Текст] / Держ. закл.
«Держ. б-ка України для юнацтва». – Київ : [Держ. б-ка України для
юнацтва], [200- ].
59
288. І ПІВРІЧЧЯ / [уклад.: Н. Гуцул, С. Настенко]. – Київ, [б. в.],
2013. – 60 с.
289. ІІ ПІВРІЧЧЯ / [уклад.: Н. Гуцул, С. Настенко]. – 2013. – 65 с. –
Електрон. аналог: режим доступу: http://bit.ly/1jtEIZZ (дата звернення:
10.10.2015)
ХОБЮ
КАЛЕЙДОСКОП знаменних дат на 2015 рік [Текст] : інформ.бібліогр. матеріали / Держ. закл. «Держ. б-ка України для юнацтва». –
Київ : [Держ. б-ка України для юнацтва], [200 - ].
290. І ПІВРІЧЧЯ / [уклад.: С. М. Настенко, Ю. В. Круть]. – 2014. –
67 с. – Електрон. аналог: режим доступу: http://bit.ly/1jtEPow (дата
звернення: 10.10.2015).
ХОБЮ
291. КАЛЕНДАР знаменних і пам’ятних дат [Текст] : рек. бібліогр.
посіб. / Держ. закл. «Нац. парлам. б-ка України», Держ. наук. установа
«Книжк. палата України ім. І. Федорова». – Київ : Держ. наук. установа
«Книжк. палата України ім. І. Федорова», 2014. – Електрон. аналог : режим
доступу http://www.nplu.org/calendar_dat.php (дата звернення: 10.10.2015).
2014, I кв.
ХДНБ, ХОБЮ, ФБ ХНАУ, Бібліотека КВНЗ «Харк. акад. неперерв.
освіти», ЦМБ, НТБ НТУ «ХПІ», НБ НЮУ, НБ ХНУРЕ
2014, II кв.
ХДНБ, ФБ ХНАУ, НБ НЮУ
2014, ІІІ кв.
ХДНБ, ФБ ХНАУ, ЦМБ, НБ НЮУ
2014, IV кв.
ХДНБ, ХОБЮ, ФБ ХНАУ, ЦМБ, НБ НЮУ, НБ ХНУРЕ
292. КАЛЕНДАР знаменних і пам'ятних дат Волині ... [Текст] / Волин.
облдержадмін., Упр. культури і туризму, Волин. краєзнав. музей, Волин.
держ. обл. універс. наук. б-ка ім. Олени Пчілки. – Луцьк : Твердиня, 1991–
2014 РІК / [ред.-упоряд. : Є. І. Ковальчук, А. А. Понагайба]. – 2013. –
246 с. – Покажч. імен: с. 236–237. – Бібліогр. наприкінці ст.
ХДНБ
293. КАЛЕНДАР знаменних і пам’ятних дат на 2014 рік [Електронний
ресурс] / Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, Фундамент. б-ка. –
Електрон. текст. дані. – Харків : [Ред.-вид. від. ХНАУ ім. В. В. Докучаєва],
60
2014. – 38 с. – Режим доступу: http://bit.ly/21V4y9Q (дата звернення:
06.06.2015). – Назва з екрана.
ФБ ХНАУ
294. КАЛЕНДАР знаменних і пам’ятних дат Харківщини …
[Електронний ресурс] : рек. бібліогр. покажч. / Департамент культури і
туризму Харків. облдержадмін., Харків. обл. універс. наук. б-ка. –
Електрон. текст. дані. – Вип. 1 (1977, в електрон. вигляді – з 2002 р.)– . –
Харків : [ХОУНБ], 1977– . – Назва з екрана.
НА 2015 РІК / [матеріал підгот. : Л. О. Сашкова, Л. М. Конопля]. –
2014. – 50 c. – Електрон. аналог : режим доступу: http://bit.ly/1LcenZg (дата
звернення: 10.10.2015).
ХОУНБ, ХОБЮ, ХОБД, Бібліотека ХДАК
295. КАЛЕНДАР краєзнавчих пам'ятних дат ... [Текст] : рек. бібліогр.
посіб. / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. держ.
універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 200-НА 2014 РІК / [уклад. : Н. М. Вачиля, Г. В. Бобонич ; за участі
І. М. Горват, Ч. Ш. Горвата (угорські краєзнавчі дати)]. – 2013. – 396 с. : іл.
– Покажч. прізвищ ювілянтів та авт. ст. про них: с. 386–393.
ХДНБ
296. КРАЄЗНАВЧА книга Харківщини 2013 [Електронний ресурс] :
анот. кат. вид. / Департамент культури і туризму Харків. облдержадмін.,
Харків. обл. універс. наук. б-ка ; уклад.: Н. І. Гайворонська, Л. М. Конопля.
– Електрон. текст. дані. – Харків : ХОУНБ, 2014. – 61 с. : іл. – Режим
доступу: http://bit.ly/1MvKmlc (дата звернення: 10.10.2015). – Назва з
екрана.
ХОУНБ, ХОБЮ
297. ЛІТЕРАТУРА до знаменних і пам'ятних дат Тернопільщини на
2014 рік [Текст] : бібліогр. покажч. / Департамент культури, релігій та нац.
Терноп. облдержадмін., Терноп. обл. універс. наук. б-ка. – Тернопіль :
Підручники і посібники, 1991– .
ВИП. 24 / [уклад. М. Пайонк ; кер. проекту та наук. ред. В. Вітенко]. –
2013. – 126 с. – Імен. покажч.: с. 121–123. – Покажч. назв.: с. 123–124. –
Бібліогр. наприкінці ст.
ХДНБ
298. НОВІ пам’ятники історії та культури харківської області
[Електронний ресурс] : огляд. довідка за матеріалами періодичних видань
за 2013 рік та інтернет ресурсів / Департамент культури і туризму Харків.
облдержадмін., Сектор інформації з питань культури і мистецтва, Харків.
61
обл. універс. наук. б-ка ; матеріал підгот. Казанцева Н. Ю. – Вип. 17. –
Електрон. текст. дані. – Харків : ХОУНБ, 2014. – 31 с. – Режим доступу:
http://bit.ly/1k821bX (дата звернення: 10.10.2015). – Назва з екрана.
ХОУНБ
2.8 БІБЛІОТЕЧНА РОБОТА З ДІТЬМИ ТА ПІДЛІТКАМИ
2.8.2 Теорія бібліотечної роботи з дітьми та підлітками
Див. №№ 140–141.
2.8.3 Організація роботи дитячих та шкільних бібліотек.
Управління. Економіка. Статистика
299. БІБЛІОТЕКИ для дітей Харківської області як центри підтримки
сім’ї та розвитку сімейного читання (до 20-ої річниці Міжнар. року сім’ї) :
інформ. лист. Співпраця з сім’єю бібліотек Харківської області за період
2002 – 2013 років : дайджест [Текст] / Департамент культури і туризму
Харків. облдержадмін., Харків. обл. б-ка для дітей ; [матеріал підгот.
В. М. Лупіцька]. – Харків : [ХОБД], 2014. – 44 с : іл. – Електрон. аналог:
режим доступу: http://bit.ly/1MqqgZw (дата звернення: 19.06.2015). – Назва
з екрана.
ХОБД
300. НОРМАТИВНО-правове забезпечення та організація роботи
шкільної бібліотеки [Текст] : [посібник / упоряд. Н. Чиренко]. – Київ :
Шкільний світ, 2014. – 125, [1] с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).
ХДНБ
301. ОГЛЯД діяльності Харківської обласної бібліотеки для дітей за
2013 рік [Текст] / Департамент культури і туризму Харків. облдержадмін.;
Харків. обл. б-ка для дітей ; [матеріал підгот. В. М. Лупіцька]. – Харків:
[ХОБД], 2014 – 58 с. – Електрон. аналог : режим доступу:
http://bit.ly/1G57Elb (дата звернення: 10.10.2015)
ХОБД
302. ПРИМІРНА тематика районних і міських семінарів бібліотечних
працівників на 2015 рік для бібліотек, що обслуговують дітей
[Електронний ресурс] / Департамент культури і туризму Харків.
облдержадмін. ; Харків. обл. універс. наук. б-ка ; ОКЗ «Харків. обл. б-ка
62
для
юнацтва» ; ОКЗ «Харків. обл. б-ка для дітей»; [уклад. :
В. М. Лупіцька]. – Харків : [б. м. ], 2014. – 13 с. – Режим
доступу: http://bit.ly/1RHi77x (дата звернення: 10.10.2015). – Назва з
екрана.
ХОУНБ, ХОБЮ, ХОБД
303. СВІТ дитячих бібліотек [Текст] : щокв. наук.-метод. журн./ Укр.
асоц. працівників б-к для дітей ; Нац. б-ка України для дітей. –
№ 1 (2001). – . – Київ, 2001 – Щокв. – Електрон. аналог : режим доступу:
http://bit.ly/1jE6PoM (дата звернення: 10.10.2015)
2012, №№ 3–5
ХДНБ, ХОБД
2013, №№ 1–5
ХДНБ
304. СОКОЛОВ, А. В. Педагог-библиотекарь и библиотечная педагогика : Форумы шк. библиотекарей Рос. Федерации 2007 – 2013 гг.
[Текст] : ст. и докл. / А. В. Соколов ; Форум шк. библиотекарей Рос.
Федерации, Рус. шк. библ. асоц. – Михайловское : [б. и.], 2013. – 35 с.
Бібліотека ХДАК
305. ФЕСТИВАЛЬ стендових презентацій «Сімейний бібліоформат»
[Текст] : бюлетень з досвіду роботи бібліотек Харківської області, що
обслуговують дітей / Департамент культури і туризму Харків.
облдержадмін., ОКЗ «Харків. обл. б-ка для дітей» ; [матеріал підгот.
В. М. Лупіцька]. – Харків : [ХОБД], 2014. – 7 с. – (Творимо. Шукаємо.
Публікуємо ; вип. 10). – Електрон. аналог: режим доступу:
http://bit.ly/1IX3psz (дата звернення: 30.07.2015)
ХОБД
306. ШКІЛЬНА бібліотека : [журнал] / ТОВ «Ред. газ. ″Позакл. час″» ;
[авт. ідеї та кер. проекту П. Катунін ; голов. ред. О. Є. Матвійчук]. – № 1
(2001) – . – Київ : [б. в.], 2001– . – Щоміс.
2014, №№1 – 6
ХДНБ
2014, № 7
ХОБД
2014, №№ 8, 11 – 12
ХДНБ, ХОБД, Бібліотека ХДАК
63
2014, № 9
ХДНБ, ХОБД
2014, № 10
ХОБД, Бібліотека ХДАК
307. ШКІЛЬНА бібліотека плюс : газ., яка потрібна кожній шк. /
Благод. фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка ; Київ. міськ.
пед. ун-т ім. Б. Д. Грінченка. – 2001, лип. – Київ : [б. в.], 2001– . – 2 р. в
міс.
2014, №№ 1–24
Бібліотека КВНЗ «Харк. акад. неперерв. освіти»
308. ШКІЛЬНИЙ бібліотекар : наук.-метод. журн. / Вид. група
«Основа» ; голов. ред. В. Григораш. – 2010, серп.– . – Харків : Основа,
2010– . – Щоміс. – Електрон. аналог: режим доступу: http://bit.ly/1P6azK7
(дата звернення: 28.04.2015).
2014, №№ 1–12
ХДНБ, Бібліотека КВНЗ «Харк. акад. неперерв. освіти»
309. ШКІЛЬНИЙ бібліотечно-інформаційний центр. Бібліотечна
робота : інформ.-метод. та бібліогр. журн. / Укр. ін.-т нормат. інформації ;
за підтримки Ін-ту інновац. технологій і змісту освіти ; голов. ред.
Поперечна Л. А. – 2012, січ. – Київ : УкрІНІ, 2011– . – Щоміс. – У дод.:
електрон. диск.
2014, №№ 7–12
ХОБД
310. ШКОЛЬНАЯ библиотека [Текст] : информ.-метод. журн. / Рус.
шк. библ. ассоц. ; гл. ред. Т. Д. Жукова. – № 1 (2000)– . – Москва : Рус.
шк. библ. ассоц., 2000– . – 10 номеров в год.
2014, № 7
ХДНБ
Див. також №№ 42–44, 75, 218.
2.8.4 Бібліотечне обслуговування дітей та підлітків.
Популяризація документів у дитячих та шкільних бібліотеках
311. АКАДЕМІК живопису: (до 170-річчя від дня народження
І. Ю. Рєпіна) [Текст] : метод.-бібліогр. поради / Департамент культури і
64
туризму Харків. облдержадмін., ОКЗ «Харківська обл. б-ка для юнацтва» ;
[уклад. С. О. Андрус]. – Харків : [б. в.], 2014. – 34 с.
ХОБЮ
312. БІБЛІОТЕКА з присмаком таємниці: використання детективного
жанру в популяризації читання серед молоді [Текст] : метод.-бібліогр.
поради / Департамент культури і туризму Харків. облдержадмін., ОКЗ
«Харківська обл. б-ка для юнацтва» ; [уклад. Т. В. Смєкалова]. – Харків :
[б. в.], 2014. – 50 с. – Електрон. аналог: режим доступу: http://bit.ly/1kdyz48
(дата звернення: 10.10.2015).
ХОБЮ
313. ГРА в провокацію, або Молоді мовою молоді: використання
сучасної української літератури в роботі бібліотеки [Текст] : метод.бібліогр. матеріали / Департамент культури і туризму Харків.
облдержадмін., ОКЗ «Харківська обласна бібліотека для юнацтва» ; [уклад.
М. С. Медведська]. – Харків : [б. в.], 2014. – 27 с. – Електрон. аналог:
режим доступу: http://bit.ly/1PyIgWZ (дата звернення: 10.10.2015).
ХОБЮ
314. З КНИГОЮ жити – з добром дружити [Текст] : метод. поради до
провед. Всеукр. тижня дит. читання – 2014 року / Нац. б-ка України для
дітей ; [матеріал підгот. Ю. В. Осадча ; літ. ред. Н. М. Кійко]. – Київ : [Нац.
б-ка України для дітей], 2014. – 48 с. – Електрон. аналог: режим доступу:
http://bit.ly/1OLeOML (дата звернення: 10.10.2015).
ХОБД
315. ИГРОВАЯ библиотека [Текст] : сценарии мероприятий, открытых уроков и праздников, викторины и конкурсы : учебно-метод. и
практ. журн. / Инф. центр сотрудничества «ЛИТЕРА», Изд. центр «ЛитераПресс» ; отв. ред. С. Атласкирова. – Москва : [б. и.], 2008– . – 2 р. в мес. –
ISSN 2073-2260. – Электрон. аналог: режим доступа: http://bit.ly/1YlJ9Vh
(дата обращения: 10.10.2015).
Журнал адресован воспитателям, педагогам, библиотекарям, работающим с
детьми и организующим досуг детей и юношества.
2014, №№ 8–12
ХОБД
316. КНИЖКИ, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки:
сценарии, программы и конспекты занятий, ноты, песни и описание
танцев : для работников б-к, дошк. учреждений и нач. шк. : прил. к журн.
«Библиотека» / Библ.-информ. изд. центр «Либерея-Бибинформ», изд-во
«Журн. "Библиотека"», Библ. изд. произв. центр «Либерея-Библиопринт».
65
– 2006, февр.– . – Москва : Либерея-Бибинформ, 2006–
ISSN 1608-4063.
2014, вып. 1–11
. – Ежемес. –
ХОБД
317. ЛІТЕРАТУРА. Діти. Час [Текст] : вісн. Центру дослідж. л-ри для
дітей та юнацтва / Центр дослідж. л-ри для дітей та юнацтва ; [редкол.:
Б. Б. Шалагінов та ін.]. – Рівне : Дятлик, 2010– .
ВИП. 4 / [упоряд. та літ. ред.: У. Баран, Л. Овдійчук, Н. Трохим]. –
2013. – 307 с. : іл. – Бібліогр. наприкінці ст.
ХДНБ
318. МЕДІАКРАТІЯ, або Четверта влада від культури (8 вересня —
Міжнародний день солідарності журналістів) [Текст] : метод.-бібліогр.
поради / Харків. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. М. С. Медведська]. –
Харків : [б. в.], 2014. – 36 с. – Електрон. аналог: режим доступу:
http://bit.ly/1jLmnr1 (дата звернення: 10.10.2015).
ХОУНБ, ХОБЮ
319. НАС ЄДНАЄ Шевченкове слово: моніторинг ефективності
заходів з популяризації Шевченкіани у бібліотеках України для дітей
[Текст] : прогр. та методика моніторингу / Нац. б-ка України для дітей ;
[авт.-уклад. О. В. Безручко]. – Київ : [Нац. б-ка України для дітей], 2014. –
8 с. – Електрон. аналог : режим доступу: http://bit.ly/1PuKtCL (дата
звернення: 10.10.2015).
ХОБД
320. ПРО ПРОВЕДЕННЯ Всеукраїнського конкурсу дитячого читання
«Найкращий читач України-2014» («Книгоманія-2014») [Текст] : інформ.
лист / Харків. обл. б-ка для дітей ; [матеріал підгот. В. М. Лупіцька]. –
Харків : [ХОБД], 2014. – 12 с. – Електрон. аналог: режим доступу:
http://bit.ly/1OxCMwh (дата звернення: 10.10.2015)
ХОБД
321. СВІДОМИЙ вибір [Текст] : інформ. дайджест / Департамент
культури і туризму Харків. облдержадмін., Харків. обл. б-ка для юнацтва ;
[уклад. Л. А. Бережна]. – Харків : [Харків. обл. б-ка для юнацтва], 2014. –
68 с. – Електрон. аналог: режим доступу: http://bit.ly/1Pp91hb (дата
звернення: 10.10.2015).
ХОУНБ, ХОБЮ
322. СІМ’Я – вінець творіння [Текст] : метод.-бібліогр. матеріали /
Департамент культури і туризму Харків. облдержадмін, Харків. обл. б-ка
66
для юнацтва ; [уклад. С. О. Андрус]. – Харків : [Харків. обл. б-ка для
юнацтва], 2014. – 20 с.
ХОУНБ, ХОБЮ
323. Т. ШЕВЧЕНКО и М. Лермонтов – духовные побратимы
славянской культуры (к 200-й годовщине со дня рождения) [Текст] :
метод.-библиогр. материалы / Департамент культуры и туризма Харьк.
обл. гос. администрация, Харьк. обл. б-ка для детей ; [материал подгот.:
Д. А. Бродяк, В. М. Лупицкая]. – Харьков : [ХОБД], 2014. – 44 с. –
Библиогр.: с. 41–44 (40 назв.). – Электрон. аналог : режим доступа:
http://bit.ly/1LtHYyN (дата обращения: 10.10.2015)
ХОБД
324. ЧИТАЕМ, учимся, играем : журн.-сб. сценариев для шк. и б-к /
Библ.-информ. изд. центр «Либерея-Бибинформ», изд-во «Журн.
"Библиотека"», Библ. изд. произв. центр «Либерея-Библиопринт». – № 1
(1995)– . – Москва : Либерея-Библиопринт, 1995– . – Ежемес. – ISBN
1560-7992.
2014, №№ 1, 2–6, 8–10
ХОБД
325. «ЧИТАЮЧИЙ ТРАМВАЙ» – ІІІ-й Літературний фестиваль
«Книжковий зорепад» [Текст] : інформ. лист / Департамент культури і
туризму Харків. облдержадмін., ОКЗ «Харків. обл. б-ка для дітей» ;
[матеріал підгот. : С. М. Загревська, О. М. Алексікова]. – Харків : [ХОБД],
2014. – 7 с. – Електрон. аналог : режим доступу: http://bit.ly/1MMD8xT
(дата звернення: 30.07.2015)
ХОБД
326. «STOP SECRET». Несекретні матеріали Харківської обласної
бібліотеки для юнацтва [Текст] : дайджест проектної діяльності та масової
роботи за 2014 рік / Департамент культури і туризму Харків.
облдержадмін., ОКЗ «Харків. обл. б-ка для юнацтва» ; [уклад.
М. С. Медведська ; авт. передм. М. В. Жарова]. – Харків : [б. в.], 2014. –
104 с. – Електрон. аналог: режим доступу: http://bit.ly/1NNzc16 (дата
звернення: 10.10.2015).
ХОБЮ
Див. також №№ 142, 218, 299.
67
3 БІБЛІОГРАФІЯ. БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО
3.1 ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ
327. БИБЛИОГРАФИЯ [Текст] : науч. журн. по библиографоведению
и книговедению / Рос. кн. палата ; гл. ред. К. М. Сухоруков. – 1929, март – .
– Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929 – . – 1 р. в 2 мес. – ISSN 08696020.
2014, №№ 1–3
НБ НЮУ
2014, №№ 4–6
ЦНБ ХНУ, Бібліотека ХДАК
328. БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО [Електронний ресурс] : конспект
лекцій для студентів спец. «Книгозн., бібліотекозн. і бібліогр.» / М-во
культури і туризму України, Харків. держ. акад. культури, Каф.
бібліографознавства
та
інформ.-бібліогр.
діяльності
;
[уклад.
Є. М. Тодорова]. – Електрон. текст. дані. – Харків : ХДАК, 2010. – 116 с. –
Електрон. копія в базі дан. ХДАК.
Бібліотека ХДАК
329. БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО [Електронний ресурс] : прогр. та
навч.-метод. матеріали до курсу для студ. за напрямом 6.020105
«Документознавство та інформ. діяльність» / М-во культури України,
Харків. держ. акад. культури, Каф. бібліографознавства та інформ.бібліогр. діяльності ; [розроб. В. А. Маркова]. – Електрон. текст. дані. –
Харків : ХДАК, 2014. – 39 с. – Електрон. копія в базі дан. ХДАК.
Бібліотека ХДАК
330. БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО [Текст] : прогр. та навч.-метод.
матеріали до курсу для студ. за напрямом 6.020105 «Документознавство та
інформ. діяльність» / М-во культури України, Харків. держ. акад.
культури, Каф. бібліографознавства та інформ.-бібліогр. діяльності ;
[уклад. В. А. Маркова]. – Харків : ХДАК, 2013. – 44 с.
Бібліотека ХДАК
331. МИР библиографии [Текст] : науч.-практ. и культур.-просветит.
журн. / Библ.-информ. изд. центр «Либерея-Бибинформ» ; отв. ред.
Н. Майданская. – № 1 (1998)– . – Москва : Либерея-Бибинформ, 1998– .
– 1 р. в 2 мес. – ISSN 1560-7968.
68
2013, № 9
Бібліотека ХДАК
2014, № 1–3
ХОБД
2014, №№ 4–6
ХОБД, Бібліотека ХДАК
ТРУДЫ Международного библиографического конгресса (СанктПетербург, 21 – 23 сентября 2010 г.) [Текст] / Рос. нац. б-ка ; [науч. ред.:
Н. К. Леликова (отв. ред.) и др. ; ред.: М. А. Бенина, Л. С. Гейро]. – СанктПетербург : [Изд-во РНБ], 2012 – .
332. Ч. 1 : Библиография сегодня и завтра : дискуссии и прогнозы.
Теоретико-методологические проблемы библиографической науки и
практики. Национальная и государственная библиография. Библиография
экстериорики. Краеведческая библиография. Рекомендательная библиография. Библиография детской литературы. – 2012. – 496 с. – Библиогр.
в подстроч. примеч.
ХДНБ, Бібліотека ХДАК
333. Ч. 2 : Библиография в помощь научным исследованиям.
Библиографические ресурсы: общие проблемы теории и технологии
формирования и использования. Информационно-библиографическое
обслуживание. – 2012. – 424 с. – Библиогр. в конце ст.
ХДНБ, Бібліотека ХДАК
334. Ч. 3 : Библиографические исследования в гуманитарных науках.
Источниковедение в библиографии. Библиографические аспекты изучения
книжной культуры. История библиографии. – 2012. – 488 с. – Библиогр. в
конце ст.
ХДНБ, Бібліотека ХДАК
Див. також №№ 33, 39, 47–48, 51–52, 61,79–80, 101–104, 106–118, 126,
136, 207.
3.2 МЕТОДИКА БІБЛІОГРАФІЇ
335. УКРАЇНСЬКИЙ біографічний словник: історія і проблематика
створення [Текст] : матеріали наук.-практ. конф. (Львів, 8–9 жовт. 1996 р.)
/ Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства
ім. М. С. Грушевського, Львів. від-ня та ін. ; [редкол.: І. Гнаткевич,
Я. Дашкевич, В. Чишко]. – Львів : [Некрополіс], 1997. – 120 с. – Бібліогр.
69
наприкінці ст. – Зі змісту: Жарких, М. Підсистема «Персоналії» в базі даних
«Пам'ятки України» / М. Жарких. – С. 50–52 ; Комська, А. Бібліографічна база даних
ДІБ України як джерело біографічних відомостей про М. С. Грушевського та його
оточення / А. Комська, Т. Приліпко. – С .64–67 ; Матяш, І. До проблеми створення
галузевих біографічних словників: біобібліографічний довідник «Українські архівісти»
/ І. Матяш. – С . 81–84 ; Рікун, І. Досвід роботи над складанням біобібліографічного
словника / І. Рікун. – С. 92–93 ; Романюк, М. До проблеми створення енциклопедичного словника «Українська журналістика в іменах» / М. Романюк. – С. 95–98 ;
Черниш, Н. З історії українських біобібліографічних словників / Н. Черниш, О. Раков. –
С. 103–104 ; Яценко, О. Забезпечення бібліографічною інформацією комп'ютерної бази
даних «Українська національна біографістика» / О. Яценко. – С. 114.
ХДНБ
Див. також №№ 266, 420.
3.3 ІСТОРІЯ БІБЛІОГРАФІЇ ТА БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВА
336. ІСТОРІЯ української бібліографії [Електронний ресурс] : навч.
посіб. / М-во культури і туризму України, Харків. держ. акад. культури,
Каф. бібліографознавства та інформ.-бібліогр. діяльності ; [уклад.
Є. М. Тодорова]. – Електрон. текст. дані. – Харків : ХДАК, 2009. – 176 с. –
Електрон. копія в базі даних ХДАК.
Бібліотека ХДАК
337. ІСТОРІЯ української бібліографії [Електронний ресурс] : навч.
посіб. / М-во культури і туризму України, Харків. держ. акад. культури,
Каф. бібліографознавства та інформ.-бібліогр. діяльності ; [уклад.
Є. М. Тодорова]. – Електрон. текст. дані. – Харків : ХДАК, 2014. – 180 с. –
Електрон. копія в базі даних ХДАК.
Бібліотека ХДАК
Див. також №№ 64, 70, 152, 334.
3.3.1 Діячі в галузі бібліографії та бібліографознавства
338. ВАЛЕНТИНА Олександрівна Ярошик – бібліограф, краєзнавець
[Текст] : біобібліогр. покажч. / Харків. держ. наук. б-ка
ім. В. Г. Короленка ; [уклад. : Н. І. Полянська, О. М. Дмитрієва]. – Харків :
[ХДНБ], 2013. – 37, [1] с. – (Краєзнавці Слобожанщини). – Електрон.
аналог: режим доступу: http://bit.ly/1RcfCJt (дата звернення: 10.10.2015).
ХДНБ
70
339. ВАЛЕРИЙ Александрович Фокеев [Текст] : [ученый в обл.
библиогр. и библ. дела, журналист, педагог] : биобиблиогр. указ. / Белорус.
гос. ун-т культуры и искусств ; [сост. В. А. Фокеев, А. Н. Кондрина]. –
Минск : БГУКИ, 2012. – 71 [1] с. : портр. – К 70-летию со дня рождения.
ХДНБ
340. ВІРА Вікторівна Загуменна : «Обираючи професію, ти обираєш
свою долю» [Текст] : біобібліогр. покажч. / Нац. парлам. б-ка України ;
[уклад.: О. І. Кузьменко, О. М. Пашков, В. В. Пижевська]. – Київ : [НПБУ],
2014. – 47 с. : іл. – (Провідні діячі української книги ; вип. 23).
ХДНБ
341. УКРАЇНСЬКІ бібліографи. Біографічні відомості. Професійна
діяльність. Бібліографія [Текст] : [біобібліогр. довід.] / Держ. закл. «Нац.
парлам. б-ка України». – Київ : Нац. парлам. б-ка України, 2008 – . –
Електрон. аналог: режим доступу: http://bit.ly/1GjfY0j (дата звернення:
10.10.2015).
ВИП. 3 / [авт.-уклад. Н. І. Абдуллаєва]. – 2011. – 191 с. – (дата
публ.: 24.10.2012).
ХДНБ, ЦНБ ХНУ, ХОУНБ, Бібліотека ХДАК
342. ФОКЕЕВ, В. А. Библиографы [Текст] : биобиблиогр. справ. /
В. А. Фокеев. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2010. – 319 с. –
(Библиотекарь и время. XXI век. ; вып.125).
Бібліотека ХДАК
343. ШВЕЦОВА-ВОДКА Галина Миколаївна [Текст] : [вчений в
галузі бібліографознавства, книгознавства, документознавства] :
біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки, молоді і спорту України, Рівнен.
держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; [уклад. : С. Н. Грипич, Л. М. Буравкова]. –
Рівне : [Наук. б-ка РДГУ], 2012. – 186 с. : портр., іл. – (Академіки, доктори
наук, професори РДГУ).
ХДНБ
3.4 ОСНОВНІ ВИДИ БІБЛІОГРАФІЇ
ТА БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСІБНИКІВ
344. АНОТОВАНИЙ каталог книжкових видань 2013 року [Текст] /
Нац. акад. наук України ; упоряд.: М. В. Язвинська, Ю. В. Діденко. – Київ :
Академперіодика, 2014. – 546 с.
НТБ НТУ «ХПІ»
71
345. БИБЛИОГРАФИЯ. Библиографоведение [Текст] : указ.
литературы, изданной в Российской Федерации на русском языке в 2001–
2010 гг. / Рос. гос. б-ка ; [ред.-сост. Г. Л. Левин ; при участии
Н. И. Трофимова]. – Москва : Пашков дом, 2013– .
Ч. 1. – 2013. – 359 с.
Ч. 2. – 2013. – 421 с.
ЦНБ ХНУ
346. БІБЛІОГРАФІЧНІ видання Центральної наукової бібліотеки
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за 200 років
(1807 – 2007) [Текст] : покажчик / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна,
Центр. наук. б-ка ; [авт. передм.: В. М. Грамма та ін. ; уклад.: М. Г. Швалб
та ін. ; наук.ред. І. Я. Лосієвський ; ред. Н. М. Березюк ; бібліогр. ред.
Ю. Ю. Полякова]. – Харків : [Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 2013. – 63 с.
– Імен. покажч.: с. 52–57. – Предм.-темат. покажч.: с. 58–61.
ХДНБ, ЦНБ ХНУ, ФБ ХНАУ
347. БІБЛІОГРАФІЧНІ покажчики у фондах наукової бібліотеки
Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
[Текст] : метабібліографія / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Наук.
б-ка ; [уклад.: В. С. Прокопчук, В. М. Пархоменко, Г. В. Гайшук]. –
Кам'янець-Подільський : [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка], 2013. –
175 с. – Імен. покажч.: с. 132–152. – Покажч. назв : с. 153–175.
ХДНБ
348. ВЕЛИКИЙ Кобзар і сьогодення [Текст] : (метод.-бібліогр.
матеріали до 200-річчя від дня народж. Т. Г. Шевченка (1814 – 1861) /
Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка ; [підгот.:
Н. М. Панчук, М. Б. Бадида]. – Ужгород : [Закарпат. обл. універс. наук.
б-ка ім. Ф. Потушняка], 2013. – 42 с. : іл., фото. кольор.
ХДНБ
349. ВОЛОДИМИР Миколайович Варфоломєєв – людина, науковець,
викладач [Текст] / Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т ; [уклад.
А. М. Домановський]. – Харків. : ХНАДУ, 2010. – 41 с. : іл., портр. –
(Біографія та бібліографія вчених ХНАДУ (ХАДІ)).
ХДНБ, ХОУНБ
350. ВОЛОДИМИР Павлович Горбулін [Текст] : [вчений у галузі
ракет. техніки : біобібліогр. покажч.] / Нац. акад. наук України ; [авт.
передм. Є. Бершеда]. – Київ : Академперіодика, 2013. – 124 [1] с., [9] арк.
іл. – (Біобібліографія вчених України). – Текст : укр., рос.
ХДНБ, НТБ НТУ «ХПІ»
72
351. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ:
проблема
державного
суверенітету і
етнокультурної ідентичності [Текст] : бібліогр. покажч. / М-во культури
України, Держ. закл. «Держ. б-ка України для юнацтва» ; [уклад.
Н. Гуцул ; авт. передм. Г. Саприкін]. – Київ : [б. в.], 2013. – 47 с. –
Електрон. аналог: режим доступу: http://bit.ly/1QD906P (дата звернення:
10.10.2015).
ХОБЮ
352. ДМИТРО Іванович Мазоренко [Текст] : біобібліогр. покажч. пр.
за 1969 – 2011 рр. / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка,
Наук. б-ка ; [редкол.: Д. І. Мазоренко та ін.]. – Харків : [ХНТУСГ], 2011. –
98 с., [4 арк. іл.]. – (Біобібліографія вчених ХНТУСГ ; вип. 2). – Імен.
покажч. : с. 85–94. – Предм.-темат. покажч. : с. 95–97.
ХДНБ, ФБ ХНАУ
353. ЄРЬОМКА Віктор Данилович [Електронний ресурс] : біобібліогр.
покажч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад.:
Л. Д. Гонтаренко, О. Ф. Лукашова]. – Електрон. текст. дані. – Харків :
[ХДНБ], 2014. – 28 с. – (Винахідники Харківщини ; вип. 7). – Режим
доступу: http://bit.ly/1VXQEiz (дата звернення: 10.10.2015). – Назва з
екрана.
ХДНБ
354. ИВАН Васильевич Кузьмин [Текст] : биобиблиогр. указ. к
90-летию со дня рождения / Винниц. нац. техн. ун-т, науч.-техн. б-ка ; сост.
Л. В. Квятковская. – Винница : ВНТУ, 2013 . – 56 с. : ил. – (Ученые нашего
университета).
НБ ХНУРЕ
355. ІВАН ДРАЧ. Література. Кінематограф. Політика. [Текст] :
біобібліогр. покажч. / Держ. закл. «Нац. парламент. б-ка України» ; [авт.
літературознавч. нарису: Л. Б. Тарнашинська ; авт. вступ. ст.: С. Тримбач,
В. Г. Ковтун ; бібліогр.-упоряд.: Г. В. Волянська, Л. А. Кухар ; уклад.:
В. К. Воляник, Н. І. Жирова, Л. О. Климович]. – Київ : [Основа-Принт],
2011. – 514 [1] с., [8] арк. іл. : іл. – (Шістдесятництво : профілі на тлі
покоління ; вип. 14).
ХДНБ, Бібліотека ХДАК
356. ІМЕННИЙ покажчик до видання «Бібліотека в історичному
просторі трьох епох. До 125-річчя Харківської державної наукової
бібліотеки ім. В. Г. Короленка» [Текст] / Харків. держ. наук. б-ка
ім. В. Г. Короленка ; [уклад.: В. О. Ярошик, С. М. Миценко]. – Харків :
73
[ХДНБ], 2013. – 38 с. – Електрон. аналог : режим доступу:
http://bit.ly/1MOd6tg (дата звернення: 16.05.2015).
ХДНБ
КНИГА в Україні, 1861 – 1917 [Текст] : матеріали до репертуару укр.
кн. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол.:
О. С. Онищенко (голова) та ін. ; [зібрали С. Й. Петров, С. С. Петров ;
упорядкув., допов. та підгот. до друку: В. С. Гоїнець та ін.] – Вип. 1
(1998)– . – Київ : [НБУВ], 1998– . (Національна бібліографія України).
357. ВИП.16 : Т – 2013 . – 475 с.
ХДНБ, ЦНБ ХНУ
358. ВИП. 17 : У. – 2014. – 699 с.
ХДНБ, ХОУНБ
359. «ЛИШЕ сильним дано право на безсмертя…» [Текст] : до 120річчя від дня народження О. Довженка : бібліогр. покажч. / М-во культури
України, Держ. закл. «Держ. б-ка України для юнацтва» ; [уклад.:
С. Настенко, О. Круківська]. – Київ : [Держ. б-ка України для юнацтва],
2014. – 43 с. – Електрон. аналог: режим доступу: http://bit.ly/1Lgjmbv (дата
звернення: 10.10.2015).
ХОБЮ
360. ЛІТЕРАТУРА про Харківщину ... [Текст] : бібліогр. покажч. /
Департамент культури і туризму Харків. облдержадмін., Харків. обл.
універс. наук. б-ка. – Харків : ХОУНБ, 1964– .
ЗА 2013 / [уклад.: Л. І. Єпішева, Л. О. Сашкова, Л. М. Конопля]. –
2014. – 358 с. – Електрон. аналог: режим доступу: http://bit.ly/1GjeH9J (дата
звернення: 10.10.2015).
ХДНБ, ХОУНБ, ХОБЮ
361. МАТЕРІАЛИ до історії українського кіно (1991 – 2011) [Текст] :
бібліогр. покажч. / Нац. парламент. б-ка України. – Київ : НПБУ, 2013 – .
ВИП. 1 : Публікації в наукових збірниках та матеріалах конференцій /
[авт.-упоряд. : Н. І. Тертичка, Н. В. Казакова]. – 2013. – 214 с. – Імен.
покажч. : с. 136–151. – Покажч. установ та орг. : с. 206–211.
ХДНБ
362. МЕТАБІБЛІОГРАФІЯ України [Текст] : покажч. бібліогр. посіб. /
Нац. парлам. б-ка України. – Київ : НПБУ, 2010– .
(2013) / [упоряд. О. Кордюкова]. – 2014. – 271 с. – Імен. покажч.:
с. 211–246. – Алф. покажч. назв: с. 247–263.
ХДНБ
74
363. МИХАЙЛО Васильович Клочков – професор Харківського
університету [Текст] : біобібліогр. покажч. / Харків. нац. ун-т
ім. В. Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; [уклад. : Ю. Ю. Полякова, С. О. Чухлій ; авт. вступ. ст. С. О. Чухлій]. – Харків : [ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 2013.
– 38 с. – Текст: укр., рос.
ХДНБ
364. МИХАЙЛО Іванович Волков – корифей дорожньо-будівельної
галузі [Текст] : [біобібліогр. покаж.] / Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т ;
[уклад. : Л. А. Прилуцька]. – Харків : ХНАДУ, 2010. – 51 с. : портр., фото.
– (Біографія та бібліографія вчених ХНАДУ (ХАДІ)). – Текст укр., рос. –
Бібліогр. наук. пр.: с. 34–36 (49 назв).
ХДНБ, ХОУНБ
365. НАУКОВЦІ України ХХ – ХХІ століть [Текст] : метабібліографія
/ Ін-т енциклопед. дослідж. Нац. акад. наук України ; [уклад.:
М. Г. Железняк, Л. М. Гутник, Т. А. Галькевич ; авт. передм. І. М. Дзюба].
– Київ : [Ін-т енцикл. дослідж.], 2010. – 475 с.
ХДНБ, ХОУНБ
366. ОЛЕКСАНДР Костянтинович Біруля [Текст] : [біобібліогр.
покажч.] / Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т ; [уклад. : В. В. Гребенюк,
В. О. Голеско]. – Харків : ХНАДУ, 2010. – 57 с. : портр., фото. – (Біографія
та бібліографія вчених ХНАДУ (ХАДІ)). – Текст укр., рос. – Бібліогр.: с. 32
(4 назви).
ХДНБ, ХОУНБ
367. ПЕРСОНАЛЬНА та біобібліографія в технологіях управління
знаннями [Текст] : матеріали Міжнар. семінару-тренінгу, Харків, 4 квіт.
2013 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад.:
Л. В. Глазунова, Н. І. Полянська]. – Харків : [ХДНБ], 2013. – 151 с. : іл. –
Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: режим доступу:
http://bit.ly/1hKjBAI (дата звернення: 10.10.2015).
ХДНБ, ЦНБ ХНУ,НБ НЮУ
368. ПЕТР Васильевич Зарицкий – профессор Харьковского
национального университета имени В. Н. Каразина (к 85-летию со дня
рождения) [Текст] : биобиблиогр. указ. / Харьк. нац. ун-т
им. В. Н. Каразина, Геол.-геогр. фак., Центр. науч. б-ка ; [сост.
П. В. Зарицкий ; науч. ред., авт. вступ. ст. В. В. Андреев]. – Харьков :
[ХНУ им. В. Н. Каразина], 2014. – 91 с., [10] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 81–
87 (105 назв.). – Имен. указ.: с. 88–90.
ХДНБ
75
369. ПОПИК, В. І. Ресурси
біографічної
та
біобібліографічної
інформації в системі національної спадщини : історія, методологія,
розвиток [Текст] : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 27.00.03 / Попик
Володимир Іванович ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ:
[Наук. вид. центр Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського] , 2014. – 36 с.
ХДНБ, Бібліотека ХДАК
370. ПОЭЗИЯ – души моей обитель: к 80-летию со дня рождения
Ивана Коржа [Электронный ресурс] : персон. библиогр. указ. /
Департамент культуры и туризма Харьк. обл. гос. администрации, Харьк.
обл. универс. науч. б-ка ; [сост. Л. А. Сашкова]. – Электрон. текст. дан. –
Харьков : ХОУНБ, 2014. – 28 с.– Режим доступа: http://bit.ly/1MEWzZ9
(дата обращения: 10.10.2015). – Загл. с титул. экрана.
ХОУНБ
371. ПРОТИДІЯ інформаційним війнам: інформація як щит і меч
[Текст] : бібліогр. покажч. / М-во культури України ; Держ. закл. «Держ.
б-ка України для юнацтва» ; [уклад.: Г. Буркацька, А. Саприкін ;
консультант і авт.передм. В. Настрадін]. – Київ : [б. в.], 2014. – 54 с. –
Електрон. аналог: режим доступу: http://bit.ly/1RcfLfX (дата звернення:
10.10.2015).
ХОБЮ
372. ПРОТИДІЯ торгівлі людьми [Текст] : бібліогр. покажч. / М-во
культури України, Держ. закл. «Держ. б-ка України для юнацтва» ; [уклад.
С. Настенко]. – Київ : [б. в.], 2013. – 43 с. – Електрон. аналог: режим
доступу: http://bit.ly/1Kb11bV (дата звернення: 10.10.2015).
ХОБЮ
373. СВІТЛАНА Степанівна Дяченко – вчений, педагог, людина
[Текст] / Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т ; [уклад. В. В. Гребенюк]. –
Харків : ХНАДУ, 2010. – 45 с. : іл., портр. – (Біографія та бібліографія
вчених ХНАДУ (ХАДІ)). – Бібліогр.: с. 24–30 (88 назв.).
ХДНБ, ХОУНБ
374. СЕМЕН Устимович Гончаренко [Текст] : біобібліогр. покажч. /
Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України
ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Н. А. Стельмах, Л. М. Айвазова]. –
Київ : [Нілан-ЛТД], 2013. – 195 с. : іл., портр. – (Академіки НАПН
України ; вип. 21).
ХДНБ
375. СЕРГЕЙ Борисович Сорочан – профессор Харьковского
национального университета имени В. Н. Каразина [Текст] : биобиблиогр.
76
указ. / Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина, Ист. фак., Центр. науч. б-ка ;
[сост., авт. вступ. ст. А. Н. Домановский]. – Харьков : [ХНУ
ім. В. Н. Каразіна], 2013. – 91 [1] с. : [4] л. ил.
ХДНБ
376. СЕРГЕЙ Николаевич Волков [Текст] : материалы к биобиблиографии деятелей землеустроительной науки / сост. В. В. Пименов и
др. – 3-е изд., доп. – Москва : Позитив, 2011. – 152 с. : фот.
ФБ ХНАУ
377. СЕРГІЙ Васильович Комісаренко [Текст] : [бібліогр. покажч.] /
Нац. акад. наук України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна ; [уклад.:
В. М. Данилова, Р. П. Виноградова, О. І. Войцехівська]. – Київ :
Академперіодика, 2013. – 140 [2] с., [23] арк. іл. : портр. – (Біобібліографія
вчених України).
ХДНБ, НБ НЮУ
378. СКОБЛО Тамара Семенiвна [Текст] : бiобiблiогр. покажч. пр. за
1962 – 2013 рр. / Hаук. б-ка ХHТУСГ ; уклад. Л. О. Кучерявенко [та ін.]. –
Харків : ХHТУСГ iм. П. Василенка, 2013. – 200 с. – («Бiобiблiографiя
вчених ХHТУСГ» ; вип. 4).
ФБ ХНАУ
379. ТАРАС Григорович Шевченко. Бібліографія видань творів,
1840 – 2014 [Текст] / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України
ім. В. І. Вернадського ; [редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін. ; авт. кол.:
В. Ю. Омельчук, Л. В. Бєляєва, І. Д. Войченко та ін.]. – Київ : [НБУВ],
2014. – 546 с. : портр.
ХДНБ, ХОУНБ
380. Т. Г. ШЕВЧЕНКО для дітей : видання творів в Україні (ХІХ –
ХХІ ст.) [Текст] : бібліогр. покажч. / Нац. б-ка України для дітей ; авт.уклад. О. М. Тімочка. – Київ : [б. в.], 2013. – 36 c.
ХОБД
381. ФОНД видань, випущених у XIX столітті з сільськогосподарської
тематики
Державної
наукової
сільськогосподарської
бібліотеки
Національної академії аграрних наук України, включених до Державного
реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання (1802 –
1900) [Текст] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Нац. акад. аграр. наук
України, Нац. наук. с.-г. б-ка ; уклад. В. А. Вергунов [та ін.] ; наук. ред.
В. А. Вергунов. – Київ : [б. в.], 2011. – 524 с.
ФБ ХНАУ
77
382. ХАРКІВСЬКИЙ
державний
академічний
театр
ляльок
ім. В. А. Афанасьєва [Текст] : до 75-річчя з часу заснування : [бібліогр.
покажч.] / Харків. обл. універс. наук. б-ка ; [уклад.: Л. О. Сашкова,
Л. М. Конопля]. – Харків : ХОУНБ, 2014. – 64 с. : іл. – Електрон. аналог:
режим доступу: http://bit.ly/1Kg3L7V (дата звернення: 10.10.2015).
ХДНБ, ХОУНБ, ХОБЮ
383. ХАРКІВЩИНА в мемуарах, щоденниках і подорожніх записках з
XVIII ст. до сьогодення : бібліогр. покажч. / Харків. нац. ун-т
ім. В. Н. Каразіна, Центр укр. студій імені Д. І. Багалія, Схід. ін-т
українознав. ім. Ковальських ; уклад.: Н. В. Аксьонова та ін. – Харків :
Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011 . – 139 с.
ХДНБ, ЦНБ ХНУ, ХОУНБ
384. ХАРЬКОВ и губерния на страницах газеты «Южный край» (1880
– 1918) [Текст] : [библиогр. пособие] / Харьк. гос. науч. б-ка
им. В. Г. Короленко. – Харьков : Мачулин, 2002– .
Ч. 7 : (1903 – 1905) / [сост. : Н. И. Полянская, Т. В. Гологорская,
Н. Л. Манова ]. – 2014. – 377 с. – Имен. указ.: с. 319–353. – Геогр. указ.:
с. 354–360. – Предм. указ.: с. 360–375.
ХДНБ
385. ЧЕРНЯКОВ, Б. І. Микола Лукаш [Текст] : біобібліогр. покажч.,
1953 – 2005 / Борис Черняков ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т
Критики, Наук. Т-во ім. Шевченка в Америці ; [редкол.: Г. Грабович
(голова) та ін.]. – Київ : Критика, 2007. – 569 [6] с., [1] арк. портр. –
(Відкритий архів. Бібліографічні студії). – Допом. покажч.: с. 481–570.
ХДНБ
386. «ШЕВЧЕНКОВА свіча століттями горить…» Т. Шевченко для
молоді [Текст] : біобібліогр. покажч. / М-во культури України, Держ. закл.
«Держ. б-ка України для юнацтва» ; [уклад.: О. Круківська, Н. Гуцул]. –
Київ : [б. в.], 2013. – 80 с. – Електрон. аналог: режим доступу:
http://bit.ly/1jtu8Cl (дата звернення: 10.10.2015).
ХОБЮ
387. ШЕВЧЕНКОЗНАВСТВО у працях викладачів та вихованців
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна [Текст] :
бібліогр. покажч. / Філол. ф-т Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна, Центр.
наук. б-ка, Центр укр. студій ім. Д. І. Багалія ; [уклад.: В. К. Мазманьянц,
О. О. Миронов, О. П. Чугуй та ін. ; авт. передм.: О. Чугуй, Т. Чугуй]. –
78
Харків : [б. в.], 2014. – 121 с. – Електрон. аналог : режим доступу:
http://bit.ly/1IMFHxp (дата звернення:10.10.2015).
ЦНБ ХНУ
388. ЯКІВ ФЕОФАНОВИЧ ЧЕПІГА (Зеленкевич) – видатний педагог,
психолог, громадський діяч [Текст] : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. пед.
наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ;
[упоряд.: Н. М. Лисиця та ін., наук. консультант і авт. вступ. ст.
Л. Д. Березівська]. – Київ : Нілан-ЛТД, 2013. – 135 с., [2] арк. іл. – (Видатні
педагоги світу ; вип. 9).
ХДНБ
Див. також №№ 16, 47–48, 50–52, 127, 149, 152, 168, 171–172, 180,
220, 232, 240–241, 245–246, 249, 254, 260–261, 264, 282, 291, 294–297, 332,
338–340, 343, 463, 465, 512, 579.
3.5 БІБЛІОГРАФІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ
389. ДОБКО, Т. В. Довідково-бібліографічна діяльність наукових
бібліотек Національної академії наук України : становлення та розвиток
(XX ст. – перше десятиліття XXI ст.) [Текст] : монографія / Тетяна Добко ;
НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [НБУВ],
2013. – 374 с. – Бібліогр.: с. 312–361 (869 назв).
ХДНБ, Бібліотека ХДАК, НБ НЮУ
390. ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНЕ
обслуговування
читачів
[Електронний ресурс] : метод. рек. / Департамент культури і туризму
Харків. облдержадмін., Харків. обл. універс. наук. б-ка ; уклад.
Л. О. Сашкова. – Електрон. текст. дані. – Харків : ХОУНБ, 2014. – 23 с. –
Режим доступу: http://bit.ly/1kdiBqJ (дата звернення: 10.10.2015). – Назва з
титул. екрана.
ХОУНБ, ХОБЮ
391. ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНЕ та інформаційне обслуговування : трансформація послуг та ресурсів [Текст] : матеріали обл. семінарутренінгу, 25 – 26 черв. 2013 р., [м. Рахів] / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка
ім. Ф. Потушняка, Наук.-метод. від. ; [уклад. Г. К. Ковальчук]. – Ужгород :
[Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка], 2013. – 48 с. : іл. –
(Бібліо-клас ; вип. 14). – Бібліогр. наприкінці ст.
ХДНБ
Див. також № 333.
79
4 НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ.
ІНФОРМАТИКА. СОЦІАЛЬНА ІНФОРМАТИКА
4.1 ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛ
392. ДЗЬОБАНЬ, О. П.
Філософія інформаційних
комунікацій
[Текст] : монографія / О. П. Дзьобань ; Нац. акад. прав. наук України,
Наук.-дослід. центр прав. інформатики. – Харків : Майдан, 2012. – 224 с.
НБ НЮУ
393. НАУКОВО-ТЕХНІЧНА інформація [Текст] : наук.-практ. інформ.
журн. / М-во освіти і науки України, Укр. ін-т наук.-техн. і екон.
інформації, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем НАН
України ; [редкол.: В. О. Тарасов (голов. ред. та ін.)]. – 1999, берез.– . –
Київ : УкрІНТЕІ, 1999–
. – 4 р. на рік. – Укр., рос., англ. – Електрон.
аналог змісту: режим доступу: http://bit.ly/1LA6Y7t (дата звернення:
10.10.2015).
2014, №№1–4
ХДНБ, НБ НЮУ
394. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ информация. Серия 1. Организация и
методика информационной работы [Текст] : ежемес. науч.-техн. сб. / РАН
ВИНИТИ ; редкол.: Р. С. Гиляревский (гл. ред. и др.). – № 1
(1961)– . – Москва : ВИНИТИ, 1961– . – Ежемес. – Электрон. аналог
содерж.: режим доступа: http://bit.ly/1ZLJnqG (дата обращения: 10.10.2015).
– ISSN 0548–0019.
2014, №№ 1–6
Бібліотека ХДАК, НБ ХНУРЕ
2014, №№ 7–9
НБ ХНУРЕ
395. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ информация. Серия 2, Информационные процессы и системы [Текст] : ежемес. науч.-техн. сб. / РАН
ВИНИТИ. – № 1 (1961)– . – Москва : ВИНИТИ, 1961– . – Ежемес. –
Электрон. аналог содерж.: режим доступа: http://bit.ly/1GLVyYK (дата
обращения: 10.10.2015). – ISSN 0548-0027.
2014, №№ 1 – 9
НБ ХНУРЕ
80
396. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ информация и международное
сотрудничество : роль библиотек [Текст] : ежегод. межвед. сб. науч. тр. /
гл. ред. Я. Л. Шрайберг ; отв. за вып. В. А. Цветкова. – Москва : Изд-во
ГПНТБ России, 2013. – 131 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
ЦНБ ХНУ
Див. також №№ 7, 9, 16, 33, 46, 610.
4.1.1 Керівні та законодавчі матеріали
в галузі науково-інформаційної діяльності
397. ЗАКОН України «Про доступ до публічної інформації» [Текст] :
за станом на 25 черв. 2014 р. / Верхов. Рада України. – Офіц. вид. – Київ :
Парлам. вид-во, 2014. – 17 с. – (Закони України : дод. до нормат. бюл.
«Відом. Верхов. Ради України»).
ХДНБ
398. ЗАКОНИ та підзаконні акти, директивні документи у сфері
освіти, науки, науково-технічної інформації [Текст] : сигн. інформ. / Укр.
ін-т наук.-техн. і екон. інформ. ; відп. за вип. Кургузенкова Л. А. – Київ,
2012– . – 24 р. на рік.
2013, №№ 1–24
Бібліотека ХДАК
2014, №№ 13–18, 21–24
Бібліотека ХДАК
399. МУЖИКОВА, Н. М. Особливості реалізації законів України «Про
доступ до публічної інформації» та «Про інформацію» [Текст] / Наталія
Мужикова; Черніг. центр перепідгот. та підвищ. кваліфікації працівників
органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. підприємств,
установ і орг. – Чернігів : [Сіверський центр післядипломної освіти], 2014.
– 59 с. : іл. – Бібліогр.: с. 59 (8 назв.).
ХДНБ
4.2 ТЕОРІЯ НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БІЗНЕС
400. ВАСИЛЕНКО, В. С. Теорія інформації та кодування [Текст] :
[монографія] / В. С. Василенко, О. Я. Матов ; Нац. акад. наук України, Ін-т
81
проблем реєстрації інформації. – Київ : [ІПРІ НАН України], 2014. – 439 с.
– Бібліогр.: с. 428–438.
ХДНБ
Див. також № 414.
4.2.1 Інформаційні джерела. Інформаційні потреби.
Інформаційні ресурси
Див. №№ 83, 136, 196, 600.
4.2.1.1 Глобальні комп’ютерні мережі. Інтернет
401. ВІКІ-ТЕХНОЛОГІЇ. Створення та редагування статей у Вікіпедії
[Електронний ресурс] : інформ.-метод. матеріали / Департамент культури і
туризму Харків. облдержадмін., Харків. обл. універс. наук. б-ка ; [уклад.
М. М. Григор’єва]. – Електрон. текст. дані. – Харків : ХОУНБ, 2014. –24 с.
– Назва з титул. екрана. – Режим доступу: http://bit.ly/1GbfN7z (дата
звернення: 10.10.2015).
ХОУНБ, ХОБЮ
402. ДУБОВ, Д. В. Широкосмуговий доступ до мережі Інтернет як
важлива передумова інноваційного розвитку України [Текст] : аналіт. доп.
/ Д. В. Дубов, М. А. Ожеван ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД,
2013. – 111 с. : іл. – (Інформаційні стратегії ; вип. 1). – Частина тексту : рос.
– Бібліогр. в підрядк. прим.
ХДНБ, НБ НЮУ
403. ЄМЕЦЬ, Є. М. Основи Інтернет [Текст] : навч. посіб. для самост.
вивч. дисципліни студентами напряму підгот. 6.040302 «Інформатика»
ПУЕТ / Є. М. Ємець, О. О. Ємець; Вищ. навч. закл. Укоопспілки «Полтав.
ун-т економіки і торгівлі» (ПУЕТ). – Полтава : ПУЕТ, 2014. – 236, [1] с. –
Бібліогр.: с. 213–217.
ХДНБ
404. ПЛЕЩЕНКО, К. В. Низові Інтернет-блоги в Україні: діалогізування, структурування, функціонування [Текст] : автореф. дис. ... канд.
наук з соц. комунікацій : 27.00.01 / Плещенко Кирило Володимирович ;
Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ : [б. в.], 2014. –
16 с.
ХДНБ
82
4.2.2 Інформаційні процеси в цілому
Див. № 16.
4.4 ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
УПРАВЛІННЯ. ЕКОНОМІКА. СТАТИСТИКА.
ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО
405. БУРИЛО, Ю. П. Правове регулювання інформаційної діяльності
у сфері господарювання [Текст] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук :
12.00.07 / Бурило Юрій Павлович ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини
«Україна». – Київ : [Леся], 2014. – 36 с.
ХДНБ
406. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ [Текст] : наук.-практ. журн. / Нац. авіац.
ун-т ; [голов. ред. О. Корченко]. – № 1 (1999)– . – Київ : [б. в.], 1999– . –
4 р. на рік. – Укр., англ. рос. – Електрон. аналог: режим доступу:
http://bit.ly/1TlopO6 (дата звернення: 10.10.2015)
2013, №№ 1–4
ХДНБ, НБ ХНУРЕ
2014, №№ 1–2
ХДНБ
2014, №№ 3–4
ХДНБ, НБ ХНУРЕ
407. ІНФОРМАЦІЙНА безпека (соціально-правові аспекти) [Текст] :
підручник / Нац. акад. служби безпеки України ; за заг. ред. Є. Д. Скулиша.
– Київ : КНТ, 2010. – 776 с.
НБ НЮУ
408. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ технології в публічному
управлінні [Текст] : словник-довідник / Нац. акад. держ. упр. при
Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; [уклад. :
В. М. Дрешпак, О. В. Кравцов, С. П. Кандзюба та ін.]. – Дніпропетровськ :
ДРІДУ НАДУ, 2013. – 130, [1] с. – Бібліогр.: с. 126–130.
ХДНБ
409. ЛИТВИН, В. В. Інтелектуальні системи [Текст] : підручник
/ В. В. Литвин, В. В. Пасічник, Ю. В. Яцишин. — Львів : Новий світ–2000,
2011. — 406 с. — (Комп’ютинг).
НТБ НТУ «ХПІ»
83
410. ЛУЖЕЦЬКИЙ, В. А. Основи інформаційної безпеки [Текст] :
навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл. за напрямом підготов. «Безпека
інформ. комунікац. систем»] / В. А. Лужецький, А. Д. Кожухівський,
О. П. Войтович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 220 с. :
іл. – (Безпека інформаційних і комунікаційних систем). – Бібліогр.: с. 205–
208 (15 назв).
ХДНБ
411. МАНЖАЙ, О. В. Правові засади захисту інформації [Текст] :
навч. посіб. / О. В. Манжай. – Харків : [НікаНова], 2014. – 103 с. –
Бібліогр.: с. 100–103.
ХДНБ
412. МЕЖДУНАРОДНЫЙ форум по информации [Текст] : науч.
журн. / РАН, ВИНИТИ ; [гл. ред. Ю. М. Арский]. – № 1 (1975)–
. –
Москва : [б. и.], 1975– . – Ежекв. – Электрон. аналог: режим доступа:
http://bit.ly/1K3JGSJ (дата обращения: 10.10.2015).
2014, №№ 1, 4
Бібліотека ХДАК
413. МІЖНАРОДНА інформація [Текст] : навч. посіб. / М. П. Требін
[та ін.]. ; НЮУ ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2014. – 336 с.
НБ НЮУ
414. ПАЛЕХА, Ю. І. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг
[Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, О. Ю. Палеха. – Київ : Ліра-К, 2013. –
478 с. – Бібліогр.: с. 459–475.
ЦНБ ХНУ
415. ПАНТАЛІЄНКО, Я. П. Адміністративно-правові відносини у
інформаційній сфері : проблеми теорії та практики [Текст] : монографія /
Панталієнко Ярослава Петрівна. – Херсон : Видавець Грінь Д. С., 2013. –
289 с. – Бібліогр.: с. 275–286.
ХДНБ
416. РОЛІК, О. І. Інформаційна технологія управління корпоративною
ІТ-інфраструктурою [Текст] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 /
Ролік Олександр Іванович ; Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т».
– Київ : [б. в.], 2013. – 36 с.
ХДНБ
417. СЕМЕНОВ, С. Г. Методи та засоби розподілу доступу і захисту
даних в комп'ютеризованих інформаційних управляючих системах
критичного застосування [Текст] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук :
84
05.13.05 / Семенов Сергій Геннадійович ; Нац. техн. ун-т «Харків.
політехн. ін-т». – Харків : [Харків. ун-т повітр. сил ім. Івана Кожедуба],
2013. – 35 с.
ХДНБ
418. СИСТЕМИ управління національною інформаційно-комунікаційною інфраструктурою [Текст] : монографія / [В. Г. Кривуца,
Л. Н. Беркман, Є. В. Кільчицький та ін.]; Нац. ун-т біоресурсів і
природокористування України. – Київ : Компринт, 2013. – 309 с. : іл. – Авт.
зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 295–309 (287 назв.).
ХДНБ
419. ЯЦИКОВСЬКА, У. О. Методи та засоби моделювання безпечної
комунікації в системі клієнт-сервер [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн.
наук : 05.13.21 / Яциковська Уляна Олегівна ; Нац. ун-т «Львів.
політехніка». – Львів : [Вид-во Нац. ун-ту «Львів. Політехніка»], 2013. –
20 с.
ХДНБ
Див. також №№ 2, 6, 209, 425.
4.5 ЗБІР, ОБРОБКА І ВВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ
420. ЗБАНАЦЬКА, О. М. Аналітико-синтетична переробка інформації, макроаналітичне згортання інформації. Бібліографічний опис
документів. Анотування документів [Текст] : навч. посіб. /
О. М. Збанацька ; Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ :
[НАКККіМ], 2014. – 266 с. : табл. – Бібліогр.: с. 262–266.
ХДНБ, Бібліотека ХДАК
Див. також № 426.
4.6 ЗБЕРІГАННЯ ТА ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ
421. АНДРІЄНКО, В. М. Документарні багаторівневі інформаційні
системи [Текст] : навч. посіб. / В. М. Андрієнко, Г. В. Пашенко ; Донец.
нац. ун-т, Каф. інформ. систем упр. – Донецьк : ДонНУ, 2013. – 186 с. : іл.
– Бібліогр.: с. 184–186 (31 назва).
ХДНБ
85
422. ВАВЕНКО, Т. В. Моделі і метод багатошляхової маршрутизації з
балансуванням навантаження в програмно-конфігурованих телекомунікаційних мережах [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук :
05.12.02 / Вавенко Тетяна Василівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. –
Харків : [б. в.], 2013. – 20 с.
ХДНБ
423. ВОЗОВИКОВ, Ю. М. Моделі та методи керування матеріалізованими представленнями для інформаційних систем з реляційними
базами даних [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 /
Возовиков Юрій Миколайович ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса : [б. в.],
2013. – 23 с.
ХДНБ
424. КИРИЧОК, И. В. Основы информационного поиска. Медицинские ресурсы Интернет [Текст] : учеб.-метод. пособие / И. В. Киричок,
Т. Б. Павленко, С. А. Кравченко. – Харьков : Изд-во Харьк. мед. ун-та,
2013. – 52 с. – Библиогр.: с. 49–51 (50 назв.).
ЦНБ ХНУ
425. СУЧАСНІ інформаційні системи і технології [Текст] : конспект
лекцій / за заг. ред.: В. Г. Іванова, В. В Карасюка. – Харків : Нац. юрид. унт ім. Я. Мудрого, 2014. – 347 с.
НБ НЮУ
426. ЧУРСИН, Н. Н. Понятие тезауруса в информационной картине
мира [Текст] : монография / Н. Н. Чурсин.— Луганск : Ноулидж, 2010. —
303 [1] с.
ХДНБ, Бібліотека ХДАК
Див. також № 454.
4.7 ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ. ВИКОРИСТАННЯ
ІНФОРМАЦІЇ. ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА
427. ИНФОРМАЦИОННАЯ грамотность : международные перспективы [Текст] : [пер. с англ. / Дж. Кэмпбелл, Ф. Блин, Р. Каллен и др.] ;
под ред. : Х. Лау. – Москва : МЦБС, 2010. – 237 с. : ил. – Авт. указаны на
8 с. – Библиогр. в конце гл.
ХДНБ, Бібліотека ХДАК
428. МЕДІАОСВІТА та медіаграмотність [Текст] : підруч. для вищ.
пед. навч. закл. та слухачів ін-тів підвищ. кваліфікації вчителів /
[В. Ф. Іванов та ін.]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Акад. укр. преси : Центр
86
вільної преси, 2013. – 352 с. – (Бібліотека масової комунікації Академії
української преси). – Бібліогр. наприкінці ст. – Предм. покажч.: с. 345.
ХДНБ, ЦНБ ХНУ
429. МОСКВИЧ, О. Д. Феноменологія фотографії в контексті сучасної
медіакультури [Текст] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 /
Москвич Ольга Дмитрівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. –Луганськ :
[б. в.], 2014. – 16 с.
ХДНБ
430. ПРОБЛЕМИ формування інформаційної культури особистості
[Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 1 листоп.
2013 р. / М-во освіти і науки України, Маріупол. держ. ун-т, Іст. ф-т, Каф.
культурології та інформ. діяльності ; [редкол.: Г. І. Батичко та ін.]. –
Маріуполь : МДУ, 2013. – 276 с. – До 10-річчя заснування каф.
культурології та інформ. діяльності Маріупол. держ. ун-ту.
Бібліотека ХДАК
Див. також №№ 6, 7, 179, 211, 391.
4.8 НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ
ОКРЕМИХ ВИДІВ ДОКУМЕНТІВ ТА ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ
431. АНДРІЄНКО, В. М. Інформаційні ресурси сучасного суспільства
[Текст] : навч. посіб. / В. М. Андрієнко, О. П. Моісеєнко ; Донец. нац. ун-т,
Екон.-прав. ф-т, Каф. інформ. систем упр. – Донецьк : ДонНУ, 2013. –
144 с. : іл. – Бібліогр.: с. 143-144 (13 назв).
ХДНБ
432. СУКАЧ, М. К. Інформаційне забезпечення наукової діяльності
[Текст] : навч. посіб. для студ. спец. 8.05050308 «Підйомно-трансп.,
дорож., буд., меліорат. машини і обладнання» / М. К. Сукач ; Київ. нац.
ун-т буд-ва і архіт. – Київ : [КНУБА], 2013. – 96 с. – Бібліогр.: с. 95–96.
ХДНБ
433. ТРАДИЦІЇ і новації в інформаційному забезпеченні науки та
освіти [Електронний ресурс] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. б-к
ВНЗ III – IV рівнів акредитації (22 – 24 трав. 2012 р.) / Наук. б-ка Тавр. нац.
ун-ту ім. В. І. Вернадського. – Електрон. текст. дані. – Сімферополь : [б.
в.], 2012. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
НБ НЮУ, НБ ХНУРЕ
Див. також № 86–87, 424, 405.
87
4.9 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ. ВИНАХІДНИЦЬКЕ ПРАВО.
ПРАВО НА НАУКОВЕ ВІДКРИТТЯ. ПАТЕНТИ
434. XXI МЕЖДУНАРОДНАЯ научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы интеллектуальной собственности», [Ялта],16 – 18
сентября 2013 [Текст] : сб. докл. / Гос. служба интеллект. собственности
Украины ; [ред. совет. : Н. В. Ковиня (пред.) и др.]. – Киев :
Информационные системы, 2013. – 261 с. : табл. – Часть текста : укр. –
Библиогр. в конце ст.
ХДНБ
435. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА власність в галузі комп'ютингу : підручник /
О. Б. Вовк [та ін.]. – Львів : Новий Світ – 2000, 2013. – 317 с. –
(Комп'ютинг).
НБ НЮУ
436. ПЛАНИ семінарських занять з навчальної дисципліни «Безпека
інтелектуальної власності» [Електронний ресурс] : (галузь знань 1801
«Специфіч. категорії», освіт.-кваліф. рівень «Магістр», спец. 8.18010011
«Інтелект. власність») : для студ. ден. форми навч. / НЮУ ім. Ярослава
Мудрого ; уклад.: Г. Ю. Дарнопих, О. М. Левковець, Л. В. Нечипорук. –
Електрон. текст. дані. – Харків : [б. в.], 2014. – 43 с. – Режим доступу:
http://bit.ly/1UaRLid (дата звернення: 10.10.2015). – Назва з екрана.
НБ НЮУ
437. ПЛАНИ семінарських занять з навчальної дисципліни «Безпека
інтелектуальної власності» [Електронний ресурс] : (галузь знань 1801
«Специфіч. категорії», освіт.-кваліф. рівень «Магістр», спец. 8.18010011
«Інтелект. власність») : для студ. заоч. форми навч. / НЮУ ім. Ярослава
Мудрого ; уклад.: Л. В. Нечипорук, О. М. Левковець, Г. Ю. Дарнопих. –
Електрон. текст. дані. – Харків : [б. в.], 2014. – 35 с. – Режим доступу:
http://bit.ly/1QRSN0a (дата зверення: 10.10.2015). – Назва з екрана.
НБ НЮУ
438. ПЛАНИ семінарських занять з навчальної дисципліни «Введення
до інтелектуальної власності» [Електронний ресурс] : (галузь знань 1801
«Специфіч. категорії», освіт.-кваліф. рівень «Магістр», спец. 8.18010011
«Інтелект. власність») : для студ. ден. форми навч. / НЮУ ім. Ярослава
Мудрого ; уклад.: О. С. Марченко, О. О. Чуприна. – Електрон. текст. дані.
– Харків : [б. в.], 2014. – 47 с. – Режим доступу: http://bit.ly/1UrXaQZ (дата
зверення: 10.10.2015). – Назва з екрана.
НБ НЮУ
88
439. ПЛАНИ семінарських занять з навчальної дисципліни «Введення
до інтелектуальної власності» [Електронний ресурс] : (галузь знань 1801
«Специфіч. категорії», освіт.-кваліф. рівень «Магістр», спец. 8.18010011
«Інтелект. власність») : для студ. заоч. форми навч. / НЮУ ім. Ярослава
Мудрого ; уклад.: О. С. Марченко, О. О. Чуприна. – Електрон. текст. дані.
– Харків : [б. в.], 2014. – 47 с. – Режим доступу: http://bit.ly/1SM68Zl (дата
зверення: 10.10.2015). – Назва з екрана.
НБ НЮУ
440. ПЛАНИ семінарських занять з навчальної дисципліни
«Економіка інтелектуальної власності» [Електронний ресурс] : (галузь
знань 1801 «Специфіч. категорії», освіт.-кваліф. рівень «Магістр», спец.
8.18010011 «Інтелект. власність») : для студ. ден. форми навч. / НЮУ
ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: С. М. Макуха, О. В. Овсієнко. – Електрон.
текст. дані. – Харків : [б. в.], 2014. – 48 с. – Режим доступу:
http://bit.ly/1LlGCse (дата зверення: 10.10.2015). – Назва з екрана.
НБ НЮУ
441. ПЛАНИ семінарських занять з навчальної дисципліни
«Економіка інтелектуальної власності» [Електронний ресурс] : (галузь
знань 1801 «Специфіч. категорії», освіт.-кваліф. рівень «Магістр», спец.
8.18010011 «Інтелект. власність») : для студ. заоч. форми навч. / НЮУ
ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: С. М. Макуха, О. В. Овсієнко. – Електрон.
текст. дані.
– Харків : [б. в.], 2014. – 50 с. – Режим доступу:
http://bit.ly/1LlGFEG (дата зверення: 10.10.2015). – Назва з екрана.
НБ НЮУ
442. ПЛАНИ семінарських занять з навчальної дисципліни
«Експертиза об'єктів промислової власності. Оцінка прав інтелектуальної
власності» [Електронний ресурс] : (галузь знань 1801 «Специфіч.
категорії», освіт.-кваліф. рівень «Магістр», спец. 8.18010011 «Інтелект.
власність») : для студ. ден. форми навч. / НЮУ ім. Ярослава Мудрого ;
уклад.: О. А. Гриценко, І. А. Вовк. – Електрон. текст. дані. – Харків : [б.
в.], 2014. – 42 с. – Режим доступу: http://bit.ly/1QXguAO (дата зверення:
10.10.2015). – Назва з екрана.
НБ НЮУ
443. ПЛАНИ семінарських занять з навчальної дисципліни
«Експертиза об'єктів промислової власності. Оцінка прав інтелектуальної
власності» [Електронний ресурс] : (галузь знань 1801 «Специфіч.
категорії», освіт.-кваліф. рівень «Магістр», спец. 8.18010011 «Інтелект.
власність») : для студ. заоч. форми навч. / НЮУ ім. Ярослава Мудрого ;
89
уклад.: І. А. Вовк, О. А. Гриценко. – Електрон. текст. дані. – Харків :
[б. в.], 2014. – 29 с. – Режим доступу: http://bit.ly/1THwQn7 (дата зверення:
10.10.2015). – Назва з екрана.
НБ НЮУ
444. ПЛАНИ семінарських занять з навчальної дисципліни
«Маркетинг та менеджмент інтелектуальної власності» [Електронний
ресурс] : (галузь знань 1801 «Специфіч. категорії», освіт.-кваліф. рівень
«Магістр», спец. 8.18010011 «Інтелект. власність») : для студ. ден. форми
навч. / НЮУ ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: Л. С. Шевченко, К. Г. Губін. –
Електрон. текст. дані. – Харків : [б. в.], 2014. – 50 с. – Режим доступу:
http://bit.ly/1SM6BL6 (дата зверення: 10.10.2015). – Назва з екрана.
НБ НЮУ
445. ПЛАНИ семінарських занять з навчальної дисципліни
«Маркетинг та менеджмент інтелектуальної власності» [Електронний
ресурс] : (галузь знань 1801 «Специфіч. категорії», освіт.-кваліф. рівень
«Магістр», спец. 8.18010011 «Інтелект. власність») : для студ. заоч. форми
навч. / НЮУ ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: Л. С. Шевченко, К. Г. Губін. –
Електрон. текст. дані. – Харків : [б. в.], 2014. – 40 с. – Режим доступу:
http://bit.ly/1QXgUau (дата зверення: 10.10.2015). – Назва з екрана.
НБ НЮУ
446. ПЛАНИ семінарських занять з навчальної дисципліни
«Нематеріальна економіка та управління формуванням і використанням
інтелектуального капіталу» [Електронний ресурс] : (галузь знань 1801
«Специфіч. категорії», освіт.-кваліф. рівень «Магістр», спец. 8.18010011
«Інтелект. власність») : для студ. ден. форми навч. / НЮУ ім. Ярослава
Мудрого ; уклад.: Т. М. Камінська, О. О. Набатова. – Електрон. текст. дані.
– Харків : [б. в.], 2014. – 39 с. – Режим доступу: http://bit.ly/22eSJvs (дата
зверення: 10.10.2015). – Назва з екрана.
НБ НЮУ
447. ПЛАНИ семінарських занять з навчальної дисципліни
«Нематеріальна економіка та управління формуванням і використанням
інтелектуального капіталу» [Електронний ресурс] : (галузь знань 1801
«Специфіч. категорії», освіт.-кваліф. рівень «Магістр», спец. 8.18010011
«Інтелект. власність») : для студ. заоч. форми навч. / НЮУ ім. Ярослава
Мудрого ; ред. Л. В. Русанова ; уклад.: Т. М. Камінська, О. О. Набатова. –
Електрон. текст. дані. – Харків : [б. в.], 2014. – 34 с. – Режим доступу:
http://bit.ly/1nIbkR0 (дата зверення: 10.10.2015). – Назва з екрана.
НБ НЮУ
90
448. СИСОЄВ, Ю. О. Основи інтелектуальної власності [Текст] : навч.
посіб. / Ю. О. Сисоєв, Ю. В. Широкий ; Нац. аерокосм. ун-т
ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т». – Харків : ХАІ, 2013. – 75 с. –
Бібліогр.: с. 66–67 (19 назв).
ХДНБ
5 ДОКУМЕНТОЛОГІЯ
449. КОМОВА, М. В. Керування
документаційними
процесами
[Текст] : навч. посіб. / М. В. Комова, А. М. Пелещишин, Т. М. Білущак ;
Нац. ун-т «Львів. Політехніка». – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. –
187с. – (Інформація. Комунікація. Документація. ; вип. 2). – Бібліогр.:
с. 152–158. – Алф. покажч.: с. 182–185.
ХДНБ
450. КУНЧЕНКО-ХАРЧЕНКО, В. І. Інформаційні технології документообігу для прогнозування циклів розвитку інтегрованих систем
[Текст] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Кунченко-Харченко
Валентина Іванівна ; Укр. акад. друкарства. – Львів : [б. в.], 2013. – 42 с.
ХДНБ
451. ПАЛЕХА, Ю. І. Історія діловодства [Текст] : навч. посіб. /
Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. – Київ : Ліра-К, 2011. – 323 с. – Бібліогр.:
с. 306–312 (74 назви).
ЦНБ ХНУ
452. ПЛЕШКЕВИЧ, Е. А. Эволюция теоретических представлений о
документе : [монография] / Е. А. Плешкевич ; Рос. гос. б-ка, НИО
библиотековедения. – Москва : Пашков дом, 2011. – 94 с. – Библиогр.:
с. 82–94 (178 назв.).
ХДНБ, Бібліотека ХДАК
453. СМАГА, О. В. Моніторинг документних потоків як комунікаційний засіб управління загальноосвітніми навчальними закладами
України [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з соц. комунікацій : 27.00.02 /
Смага Олена Володимирівна ; Харків. держ. акад. культури. – Харків :
[б. в.], 2014. – 21 с.
ХДНБ, Бібліотека ХДАК
91
454. ШВЕЦОВА-ВОДКА, Г. М. Загальна теорія документа і книги
[Текст] : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. – Київ : Знання, 2014. – 405 с.
– (Вища освіта XXI століття).
НТБ НТУ «ХПІ»
Див. також №№ 9, 46, 429.
6 КНИГОЗНАВСТВО
455. ДРУК України (2013) [Текст] : стат. зб. / Держ. ком. телебачення і
радіомовлення України, Держ. наук. установа «Кн. палата України
ім. І. Федорова» ; [уклад. С. Буряк]. – Київ : Кн. палата України
ім. І. Федорова, 2014. – 146 с.
Бібліотека ХДАК
456. ЕКСПЕРТИЗА цінності документних пам'яток [Текст] : програма
та навч.-метод. матеріали до курсу для студентів з напряму
«Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» / Харків. держ. акад.
культури, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [авт.-уклад.
І. Я. Лосієвський]. – Харків : Сага, 2013. – 310 с. – Бібліогр. наприкінці
розд.
ХДНБ, ЦНБ ХНУ, ХОУНБ, Бібліотека ХДАК,
ФБ ХНАУ, НБ НЮУ
6.1 ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ
457. СТУДЕНТСЬКИЙ науковий вісник [Текст] / [редкол.:
Чінчой О. О. (відп. ред.) та ін.]. – Кіровоград : [КДПУ], 2003 – .
ВИП. 11, ч. 1. – 2013. – 321 с. : іл. – Бібліогр. наприкінці ст. – Зі змісту:
Гетман, М. Книга-календар як дитяче пізнавальне видання: типологічні характеристики
/ М. Гетман. – С. 20–23 ; Качур, Є. Типологія книжок-іграшок та книжка-розмальовка
як специфічний вид друкованої продукції / Є. Качур. – С. 40–42 ; Назарук, Н. Перші
газетні видання в Україні та за кордоном / Н. Назарук. – С. 67–70 ; Незаймай, О.
Особливості ексклюзивних видань / О. Незаймай. – С. 70–73 ; Чех, І. Дотримання
видавничих стандартів редакціями кіровоградських газет / І. Чех. – С. 119–122
Зінченко, О. Розвиток газетної періодики України другої половині XIX ст. - початку XX
ст.: історіографія проблеми / О. Зінченко. – С. 248-251; Іванова, І. Роль Д. І. Багалія у
формуванні Харківського історичного архіву / І. Іванова. – С. 253–256
ХДНБ
Див. також № 33, 51–52, 61, 101–104, 106–118, 126, 136, 207, 327.
92
6.2 ІСТОРІЯ КНИГИ ТА КНИГОЗНАВСТВА
458. ГРИНДА, Б. І. Книжкова мініатюра Франції XIII – XV ст.:
художні образи і системи символів [Текст] : автореф. дис. ... канд.
мистецтвознав. : 17.00.05 / Гринда Богдана Ігорівна ; Львів. нац. акад.
мистец. – Львів : [СПОЛОМ], 2014. – 18 с.
ХДНБ
459. КОВАЛЬЧУК, Г. І. Рукописні книги та стародруки [Текст] :
[навч. посіб.] / Галина Ковальчук ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [НБУВ], 2011. – 100 с. : іл. – Бібліогр.: с. 99 (22 назви).
ХДНБ, Бібліотека ХДАК
460. ПАТРУШЕВА, Н. Г. Цензор в государственной системе дореволюционной России (вторая половина ХІХ – начало ХХ века) [Текст] /
Н. Г. Патрушева. – Санкт-Петербург : Северная звезда, 2011. – 267 с. –
Библиогр. в подстроч. примеч.
ЦНБ ХНУ
461. РУКОПИСНА книга з Пересопниці [Текст] : зб. ст. учасників
наук. симпозіуму «Рукопис. кн. на Волині у XVI ст.» 14 – 15 жовт. 2013 р. /
Рівнен.
облдержадмін.,
Ін-т
рукопису
Нац.
б-ки
України
ім. В. І. Вернадського, комунал. заклад «Культур.-археол. центр
"Пересопниця"» Рівнен. обл. ради, Музей Пересопниц. Євангелія ; [упоряд.
Федоришин М. В.]. – Рівне ; Пересопниця : О. Зень, 2013. – 67, [1] с. : іл. –
Бібліогр. наприкінці ст.
ХДНБ
462. РУКОПИСНА та книжкова спадщина України [Текст] : археогр.
дослідж. унік. арх. та бібл. фондів / НАН України, Нац. б-ка України
ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; [редкол.: Л. А. Дубровіна (відп. ред.)
та ін.]. – Вип.1 (1993)– . – Київ : [НБУВ], 1993– .
ВИП. 17 / [підгот.: О. С. Боляк, М. Л. Скирта, Т. В. Герасімова]. –
2013. – 621 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
ХДНБ, ХОУНБ
463. СВОДНЫЙ каталог русской книги. 1801 – 1825 [Текст] / Рос. гос.
б-ка. – Москва : Пашков дом, 2000– .
Т. 1 : А-Д / сост.: И. В. Барке, И. Л. Бердников и др. ; отв. ред.
В. В. Федоров. – 2-е изд., стер. – 2012. – 583 с. : 24 л. ил.
ЦНБ ХНУ
464. ТРАХТЕНБЕРГ, И. М. Мой Киев, мои киевляне [Текст] : в 2 кн. /
Исаак Трахтенберг. – Киев : Авіцена : [Адеф-Україна], 2013. –.
93
КН. 1 / [авт. предисл. П. Толочко]. – 2013. – 379 с., [1] л. портр. – Из
содерж.: Хранители памяти : [Библиофилы Киева]. – С. 115–145.
ХДНБ
КН. 2. – 2013. – 413, [2] с. : ил. – Имен. указ.: с. 396–413. – Из содерж.:
Книжный Киев – вчера и сегодня : [Библиофилы и книголюбы Киева]. – С. 205–212
ХДНБ
465. УКРАЇНСЬКА книга в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині
та в еміграції, 1914 – 1939 [Текст] : бібліогр. покажч. / Нац. акад. наук
України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника. – Львів : ЛНБУ
ім. В. Стефаника, 2010 – .
Т. 2 : 1920-1923 / [уклад. : Л. І. Ільницька (кер. проекту) та ін. ;
передм. М. М. Романюка]. – 2012. – 803 с. – Імен. покажч.: с. 731–790. –
Покажч. місць вид.: с. 791–796. – Список скорочень бібліогр. джерел: с.
797–801. – Список скорочень назв б-к та інтернет-ресурсів: с. 802.
ХДНБ
466. ЦУРІКА, Л. Історія дитячої книги зі стародавніх часів до
сьогодення [Текст] : [для дітей шк. віку] / Людмила Цуріка. – Київ :
АВІАЗ, 2013. – 71 с. : іл.
ХДНБ
Див. також №№ 62, 64, 70, 77–80, 106–118, 147, 246, 252–264, 357–
358.
6.3 ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. ЖУРНАЛІСТИКА
6.3.1 Засоби масової інформації (ЗМІ). Журналістика в цілому
467. АХМЕД ГУЛАЛА-НУРІ. Навчання англійського професійного
мовлення майбутніх журналістів [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук :
13.00.02 / Ахмед Гулала-Нурі ; Держ. закл. «Південноукр. нац. пед. ун-т
ім. К. Д. Ушинського». – Одеса : [Видавець Букаєв Вадим Вікторович],
2014. – 20, 3-тя з. обкл. с.
ХДНБ
468. БОНДАРЕНКО, Т. О. Зарубіжна журналістика [Текст] : навч.метод. посіб. для студ. зі спец. «Журналістика» / Таміла Олексіївна
Бондаренко. – Харків : Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. – 39 с. –
(Методична література). – Бібліогр.: с. 33–39 (110 назв).
ЦНБ ХНУ
94
469. ВЕСТНИК Московского университета. Серия 10, Журналистика [Текст] : науч. журн. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Фак.
журналистики ; редкол.: Я. Н. Засурский (гл. ред.) и др. – 1946, нояб.– . –
Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1946– . – 1 р. в 2 мес. – ISSN 0201-7385. –
ISSN 0320-8079. – Электрон. аналог содерж.: режим доступа:
http://www.journ.msu.ru/science/pub/msu-bulletin/
(дата
обращения:
10.10.2015)
2013, №№ 1–2
ХДНБ, ЦНБ ХНУ
2013, № 3
ХДНБ
470. ВЕСТНИК Санкт-Петербургского университета. Сер. 9.
Филология, востоковедение, журналистика [Текст] : науч.-теорет. журн. /
С.-Петерб. гос. ун-т. ; Л. А. Вербицкая (отв. ред.). – Санкт-Петербург : С.Петерб. ун-т, 1946. – 4 вып. в год. – ISSN: 1813-1921. – Электрон.
аналог: режим доступа: http://bit.ly/1RwdDys (дата обращения: 10.10.2015).
2013, №№ 1–2
ЦНБ ХНУ
2014, №№ 1–2
ЦНБ ХНУ
471. ВЛАДИМИРОВ, В. М. Вступ до спеціальності «Журналістика»
[Текст] : навч. посіб. / В. М. Владимиров ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка.
– Київ : Київ. ун-т, 2011. – 303 с.
Бібліотека ХДАК
472. ЖУРНАЛІСТСЬКИЙ фах: газетно-журнальне виробництво
[Текст] : навч. посіб. / [кол. авт.: Т. О. Приступенко [та ін.] ; Київ. нац. ун-т
ім. Т. Шевченка. – [2-ге вид., перероб. і допов.]. – Київ : Київ. ун-т, 2012. –
351 с.
Бібліотека ХДАК
473. ЗАЄЦЬ, І. С. Запобігання перешкоджанню законній професійній
діяльності журналістів в Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид.
наук : 12.00.08 / Заєць Інеса Сергіївна ; Нац. акад. внутр. справ. – Київ :
[Копи-принц], 2014. – 20 с.
ХДНБ
474. ІВАНОВ, В. Ф. Міжнародна журналістика. Міжнародний піар
[Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Іванов, О. С. Дудко. – Київ : Освіта України,
2011. – 287 с. : іл.
ЦНБ ХНУ
95
475. ІНФОРМАЦІЙНІ матеріали Луганського обласного молодіжного
форуму «Луганщина–молодь–майбутнє-2012» [Текст] / Луган. обл. центр
підтримки молодіж. ініціатив та соц. дослідж. ; [авт.-уклад. : І. Дьяченко та
ін.]. – Луганськ : [Луган. обл. центр підтримки молодіж. ініціатив та соц.
дослідж.], 2012. – 82 с.
Зібрано матеріали щодо функціонування прес-служб і прес-центрів, правил
підготовки інформаційних матеріалів для ЗМІ (прес-пакетів, пресс-релізів тощо).
ХДНБ
476. КАРПИЛЕНКО, В. А. Когнітивні структури тематичних новин в
електронних ЗМІ [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з соц. комунікацій :
27.00.01 / Карпиленко Валерія Андріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка,
Ін-т журналістики. – Київ : [б.в.], 2014. – 15 с.
ХДНБ
477. КЕРЦ, О. І. Римо-католицькі мас-медіа незалежної України :
контент та аудиторія [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з соц.
комунікацій : 27.00.04 / Керц Ольга Ігорівна ; Київ. нац. ун-т
ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ : [б. в.], 2014. – 16 с.
ХДНБ
478. ЛАЗАРУК, Я. І. Роль засобів масової комунікації у демократичному транзиті Іспанії [Текст] : автореф. дис. ... канд. політ. наук :
23.00.02 / Лазарук Ярина Ігорівна ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. –
Чернівці : [Вид-во та друк. Чернів. нац. ун-ту], 2014. – 20 с.
ХДНБ
479. ЛУБКОВИЧ, І. М. Соціальна психологія масової комунікації
[Текст] : підруч. для студ. ф-тів та від-нь журналістики / Ігор Лубкович. –
Львів : ПАІС, 2013. – 248, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 239–242 та в підрядк.
прим. – Предм. покажч.: с. 243–248.
Проаналізовано застосування методів соціальної психології у журналістській
практиці, розкрито з соціально-психологічної точки зору журналістську методику
збору інформації та спілкування журналіста з аудиторією.
ХДНБ
480. МЕДИ@ЛЬМАНАХ : науч. журн. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, фак. журналистики ; НП «Партнерство факультетов журналистики» ; гл. ред. Е. Л. Вартанова. – № 1 (2003). –
. – Москва :
Некоммерч. партнерство фак. журналистики, 2003– . – 6 р. в год. – ISSN
1992-4631. – Электрон. ресурс: режим доступа: http://bit.ly/1StC9VU (дата
обращения: 10.10.2015).
96
2013, №№ 1, 3
Бібліотека ХДАК
2014, №№ 4–6
Бібліотека ХДАК
481. МЕДІЯЕТИКА : практичні випадки та моральні міркування
[Текст] / [К. Г. Крістіанс, М. Факлер, К. Б. Річардсон та ін. ; [пер. з англ.
О. Король ; наук. ред. Н. Зражевська] ; Шк. журналістики і
медіякомунікацій Укр. катол. ун-ту, Міжнар. ін-т етики і проблем
сучасності Укр. катол. ун-ту. – Львів : Вид-во Укр. Катол. Ун-ту, 2014. –
591 с. – (Бібліотека Школи журналістики і медіакомунікацій УКУ). –
Бібліогр. наприкінці розд. в прим.
ХДНБ
482. МОВА, суспільство, журналістика [Текст] : матеріали XIV
міжнар. наук.-практ. конф. з проблем функціонування й розвитку укр.
мови (Київ, 18 квіт. 2008) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.
Д. Данильчук, І. Забіяка, А. Мамалига ; за ред. В. В. Різуна,
А. І. Мамалиги]. – Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2010. – 355 с. : табл. – Бібліогр.
наприкінці ст.
ХДНБ
483. НАУКОВІ записки Інституту журналістики [Текст] : [щокв. наук.
зб.] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. [редкол.: В. Різун
(голова) та ін.]. – Київ : КНУ, 2000– .
Т. 54 : Січень–березень. – 2014. – 316 с. : іл. – Бібліогр. наприкінці ст.
ХДНБ
484. НАУКОВІ
праці історичного факультету Запорізького
національного університету [Текст] / [редкол.: Турченко Ф. Г. (голов. ред.)
та ін.]. – Запоріжжя : [ЗНУ], 1999 – .
ВИП. 36 : На пошану професора Сергія Романовича Ляха з нагоди
60-річного ювілею. – 2013. – 335 с. – Бібліогр. наприкінці ст. – Зі змісту:
Нефедов, К. Ю. Офіційні архіви в стародавній Греції / К. Ю. Нефедов. – С. 218–223 ;
Шпак, В. І. Українські друковані засоби массової інформації: від державних до
приватних / В. І. Шпак. – С. 320–324.
ХДНБ
485. ПОЧАПСЬКА, О. І. Інформаційні жанри [Текст] : навч.-метод.
посіб. / Оксана Почапська ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. –
Кам'янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2013. – 102, [1] с. –
ХДНБ
97
486. СВОБОДА медиа в странах восточного партнерства – 2013
[Текст] = Eastern partnership media freedom landscape – 2013 / [подгот. :
А. Алиев, Г. Магеррамли, А. Никогосян и др.]. – Киев : ИнтерньюсУкраина, 2014. – 85, 74 с. встреч. паг. : ил. – Кн.-перевертыш. – Парал. :
рус., англ.
ХДНБ
487. СЕРАЖИМ, К. С. Текстознавство [Текст] : підручник / Серажим К. С. ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2-ге вид. – Київ : ВПЦ
Київ. ун-т, 2012. – 528 с. : схеми. – Бібліогр. наприкінці тем.
Розглянуто основні питання сучасного стану науки про текст: загальні
відомості про текст і текстознавство як галузь дослідження, природу і сутність
тексту, його походження, закономірності розвитку й функціонування на різних
історичних етапах. Велику увагу приділено ознакам журналістського тексту,
особливостям його походження та рецепції, сугестивному потенціалу, питанню
відповідальності журналіста як професійного мовця. Визначено текст і як об'єкт
редакторської роботи, основи видавничого продукту, що синергетично поєднується з
іншими, нетекстовими елементами – відеорядом, зображенням, музичним
оформленням.
ХДНБ, ЦНГІ ХГУ «НУА»
488. СИНЄОКИЙ, О. В. Рокові медіа. Індустрія звукозапису Східної
Європи в комунікаційно-правовій ретроспективі [Текст] = Роковые медиа.
Индустрия звукозаписи Восточной Европы в коммуникационно-правовой
ретроспективы = Rock media. Recording Industry of the Eastern Europe in
Communications and Legal Retrospekt / Олег Синєокий. – Košice : [б. в.],
2014. – 270, [1] с. : іл. – Укр., рос., англ., пол. – Бібліогр.: с. 227–263.
ХДНБ
489. ХАВКІНА, Л. М. Основи рекламної діяльності [Текст] : навч.метод. посіб. для студ. зі спец. «Журналістика» / Л. М. Хавкіна. – Харків :
Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. – 79 с. – (Методична література). –
Бібліогр.: с. 52–79.
ЦНБ ХНУ
490. ШЕВЧЕНКО, М. Ю. Стратегії інформування в сучасному
французькому медійному дискурсі [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол.
наук : 10.02.05 / Шевченко Маргарита Юріївна ; Київ. нац. ун-т
ім. Т. Шевченка. – Київ : [б. в.], 2014. – 20 с.
ХДНБ
491. ШЕВЧЕНКО, О. В.
Інформаційна
технологія
управління
комунікаційними системами електронних засобів масової інформації
[Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Шевченко Олександр
98
Володимирович ; Укр. акад. друкарства. – Львів : [Укр. акад. друкарства],
2013. – 20 с.
ХДНБ
Див. також №№ 3–5 , 8, 10, 13, 15, 17, 18, 106–119, 128, 178.
6.3.1.3 Історія журналістики
492. МЕЛЕЩЕНКО, О. К. Історія журналістики Росії XVIII сторіччя
[Текст] : текст лекцій / О. К. Мелещенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка.
– Київ : Київ. ун-т, 2012. – 399 с.
Бібліотека ХДАК
493. РОМАНЕНКО, Т. В. Радянська цензура в засобах масової
інформації Української РСР в роки Другої світової війни [Текст] : автореф.
дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Романенко Тетяна Василівна ; Нац. пед.
ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т соціології, психології та соц. комунікацій.
– Київ : [Ун-т «Україна»], 2014. – 19 с.
ХДНБ
494. СРІБНЯК, І. В. Історія журналістики (XVII – XX ст.) [Текст] :
[підруч. для студентів вищ. навч. закл.] / Ігор Срібняк. – Київ : КиєвоМогилян. акад., 2013. – 303, [2] с. – Бібліогр.: с. 296–300.
ХДНБ, ЦНБ ХНУ
495. УКРАЇНСЬКА журналістика в іменах [Текст] : матеріали до
енцикл. слов. / Нац. акад. наук України, Львів. нац. наук. б-ка України
ім. В. Стефаника, НДІ пресознавства ; за ред. М. М. Романюка. – Львів :
[Вид-во Львів. політехніки], 1994– .
ВИП. 19. – 2012. – 378 с. – Бібліогр. наприкінці ст. – Імен. покажч.:
с. 347–372.
ХДНБ
496. УСМАНОВА, О. В. Журналістсько-літературна діяльність Романа Федоріва [Текст] : [навч.-метод. посіб. для студентів вищ. навч. закл.]
/ О. В. Усманова, В. О. Кравченко, О. Р. Єременко ; Держ. вищ. навч. закл.
«Запоріз. нац. ун-т». – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – 200 с. – Бібліогр.: с. 192–
195 та в тексті.
ХДНБ
99
6.3.2 Періодична преса
497. ЗБІРНИК праць Науково-дослідного інституту пресознавства
[Текст] / Нац. акад. наук України ; [редкол.: М. М. Романюк (відп. ред.) та
ін.]. – Львів : ЛННБ України, 1994– .
ВИП. 2 (20). – 2012. – 455 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
ХДНБ
498. ПЕРІОДИЧНІ видання Національної Академії наук України
[Текст] = Periodicals of the National Academy of Sciences of Ukraine / НАН
України. – Київ : Академперіодика, 199– .
2014 / [упоряд. М. В. Язвинська]. – 2014. – 692, [3] с. – Покажч. назв:
с. 642–650. – Указ. названий: с. 651–659. – Index of Publications: s. 660–668.
– Transliterated Index of Publications: s. 669–677. – Покажч. засновників:
с. 678–685. – Index of Founders: s. 686–693.
ХДНБ, ЦНБ ХНУ
Див. також №№ 11, 88, 242, 251, 457, 482.
6.3.2.3 Історія періодичної преси
499. БУРДЕГА, Т. В. Преса москвофільського руху в Східній
Галичині : ідейно-концептуальні засади, структура, еволюція (1900 – 1939)
[Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з соц. комунікацій : 27.00.04 / Бурдега
Тетяна Василівна ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. –
Дніпропетровськ : [б. в.], 2014. – 21 с.
ХДНБ
500. ДЗЮБА, Т. А. Публіцистика другої половини ХІХ – першої
третини ХХ ст. : модель національної ідентичності [Текст] : автореф.
дис. ... д-ра наук з соц. комунікацій : 27.00.04 / Дзюба Тетяна Анатоліївна ;
Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ : [Ред.-вид. від.
Черніг. нац. технол. ун-ту], 2014. – 39 с.
ХДНБ
501. ИЖИЦКИЙ, Г. В. Харьков 1917 в газетном репортаже [Текст] /
Г. Ижицкий. – Харьков : Сага, 2014. – 191 с. : ил. – Библиогр.: с. 188 (15
назв.).
ХДНБ, ЦНБ ХНУ
100
502. ИЖИЦКИЙ, Г. В. Харьков в газетном репортаже и рекламних
объявлениях / Г. Ижицкий ; [худож.-оформитель О. Н. Артёменко]. –
Харьков : Фолио, 2011. – 126 с. : ил.
Відображено цікавий матеріал з питань становлення газетного репортажу,
рекламних слоганів.
ХДНБ, ЦНБ ХНУ
503. КАУФМАН, А. Е. За кулисами печати. (Из воспоминаний старого
журналиста) [Текст] / А. Е. Кауфман. – Санкт-Петербург : Рос. нац. б-ка,
2011. – 222 с. : ил., портр. – Библиогр. в подстроч. примеч.
ЦНБ ХНУ
504. КОВАЛЬОВА, Т. В. Розвиток жанру подорожнього нарису в
українській журнальній періодиці 20 – 30-х рр. XX ст. [Текст] : автореф.
дис. ... канд. наук з соц. комунікацій : 27.00.04 / Ковальова Тетяна
Вікторівна ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014.
– 19 с.
ХДНБ
505. КОЖАНОВ, А. В. Преса національно-демократичного спрямування в суспільно-політичних процесах України (1989 – 1996 рр.) [Текст] :
автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Кожанов Андрій Васильович ;
Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – Миколаїв : [б. в.], 2014. –
20 с.
ХДНБ
506. ЛІТЕРАТУРА та культура Полісся [Текст] : зб. наук. пр. / Ніжин.
держ. ун-т ім. Миколи Гоголя ; [редкол.: Г. В. Самойленко (відп. ред. і
упоряд.) та ін.]. – Ніжин : [Вид-во НДУ ім. М. В. Гоголя], 1990– .
ВИП. 73. – 2013. – 309 с. – (Серія «Історичні науки» ; № 1). – Текст :
укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – Зі змісту: Савчук, І. І. Внесок журналу
«Україна» у розвиток історико-краєзнавчих студій / І. І. Савчук. – С. 224–231 ;
Гедз, В. А. Україномовна преса в окупованому Києві: до історіографії проблеми /
В. А. Гедз. – С. 265–276.
ХДНБ
507. САВЧУК, І. І. Журнал «Україна» у розвитку української
історіографії першої третини XX ст. [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст.
наук : 07.00.06 / Савчук Інна Іванівна ; Черкас. нац. ун-т
ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : [Ант], 2014. – 20 с.
ХДНБ
508. СИДОРЕНКО, О. О. Становлення і розвиток дитячої та
учнівської періодики на території України (кінець XIX – початок XXI
101
століття) [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з соц. комунікацій : 27.00.04 /
Сидоренко Оксана Олександрівна ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. –
Дніпропетровськ : [Навчально-методичний центр України], 2013. – 18 с.
ХДНБ
509. ТИРОШ [Текст] = Tirosh : тр. по иудаике. – Москва : Центр
«Сэфер», 199– – . – (Judaica Rossica). – Парал. загл. также на иврите.
ВЫП. 10 / [отв. ред. М. Членов]. – 2010. – 183 с. : ил. – Библиогр. в
конце ст. – Зі змісту: Щука, О. Еврейская периодическая печать на территории
Западной Беларуси в межвоенный период / О. Щука. – С. 160–164 ; Витринская, Е.
Содержание печатных источников по антииудейской агитации и пропаганде в 1920 –
30-хх гг. на Украине / Е. Витринская. – С. 165–172.
ХДНБ
510. УКРАЇНСЬКА періодика: історія і сучасність [Текст] : доп. та
повідомл. одинадцятої Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 29 – 30 листоп.
2013 р. / Нац. акад. наук України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Н.-д.
ін-т пресознавства ; за ред. М. М. Романюка. – Львів : [ЛННБ України],
2013. – 603 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
ХДНБ
511. «ЮЖНО-РУССКАЯ медицинская газета» (1892 – 1897) [Текст] :
хронол. розпис змісту / М-во культури України, Одес. нац. наук. б-ка
ім. М. Горького. – Одеса : [ОННБ], 2012– .
ВИП. 2 : (1894 р.) / упоряд. І. В. Бабушкіна. – 2013. – 228 с. – Покажч.
імен: с. 209–227.
ХДНБ
512. ГРУЈИЋ, Д. Руски архив. Библиографија [Текст] / Драгана
Грујић, Гордана Ђоковић. – Београд : Институт за кньижевност и
уметност, 2012. – 121 стр. : илустр. – (Историjа српске кньижевне
периодике ; 23). – На сербскохорв. (кириллица) яз.
ЦНБ ХНУ
Див. також №№ 213, 240–241, 249, 457, 497, 577.
6.3.2.4 Організація, планування і економіка періодичної преси
513. ВАРЕХ, Н. В. Формування етнокультурних стереотипів у якісній
британській пресі : структурні, функціональні й змістовні особливості
[Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з соц. комунікацій : 27.00.04 / Варех
Нонна В'ячеславівна ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Ф-т систем та
засобів мас. комунікації. – Дніпропетровськ : [б. в.] , 2014. – 20 с.
ХДНБ
102
514. КІЦА, М. О. Недобросовісна реклама у газетних виданнях
України [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з соц. комунікацій : 27.00.06 /
Кіца Мар'яна Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики.
– Київ : [б. в.], 2014. – 16 с.
ХДНБ
515. МУДРА, І. М. Маркетингові стратегії сучасних громадськополітичних газет України [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з соц.
комунікацій : 27.00.06 / Мудра Ірина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т
ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ : [б. в.], 2014. – 16 с.
ХДНБ
516. ШЕВЧЕНКО, В. Е. Концепція візуалізації журнального контенту
в системі наукових поглядів у галузі соціальних комунікацій [Текст] :
автореф. дис. ... д-ра наук з соц. комунікацій : 27.00.01 / Шевченко Вікторія
Едуардівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ : [б.
в.], 2014. – 30 с.
ХДНБ
Див. також № 497.
6.3.3 Радіомовлення. Телебачення
517. ГАРЧЕВА, І. О. Соціокультурні просодичні особливості мовлення дикторів новин телебачення Великої Британії (експериментальнофонетичне дослідження) [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук :
10.02.04 / Гарчева Ірина Олександрівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : [Фенікс], 2013. – 20 с.
ХДНБ
518. ДОВГИЙ, С. О. Сучасні телекомунікації : мережі, технології,
безпека, економіка, регулювання [Текст] : [монографія] / С. О. Довгий,
П. П. Воробієнко, К. Д. Гуляєв; Нац. акад. наук України, Ін-т
телекомунікацій і глоб. інформ. простору, Одес. нац. акад. зв'язку
ім. О. С. Попова. – вид. 2-ге (допов.). – Київ : Азимут-Україна, 2013. –
607 с. : іл. – Бібліогр.: с. 590–594. – Глосарій: с. 597–607.
ХДНБ
519. МІРОШНИЧЕНКО, П. В. Аудиторія аудіовізуальних ЗМІ
[Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. В. Мірошниченко ;
Держ. вищ. навч. закл. «Запоріз. нац. ун-т». – Запоріжжя : [ЗНУ], 2013. –
124 с. – Бібліогр.: с. 119–124 (55 назв).
ХДНБ
103
520. ТЕЛЕ- ТА РАДІОЖУРНАЛІСТИКА [Текст] = TV AND RADIO
JOURNALISM : зб. наук. пр. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; [редкол.:
В. В. Лизанчук (голов. ред.) та ін.]. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка,
1997– .
ВИП. 13. – 2014. – 425 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
ХДНБ
521. ШАЙДА, Н. К. Формування української національної ідентичності засобами ефірної комунікації (на матеріалах всеукраїнського
радіоканалу «Культура» і Львівського обласного радіо – (2003 – 2011 рр.)
[Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з соц. комунікацій : 27.00.04 / Шайда
Наталія Костянтинівна ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. –
Дніпропетровськ : [ПАІС], 2014. – 19 с.
ХДНБ
522. ЯТЧУК, О. М. Соціально-комунікаційні моделі та технології
інтерактивого телебачення [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з соц.
комунікацій : 27.00.01 / Ятчук Ольга Михайлівна ; Київ. нац. ун-т
ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ : [б. в.], 2014. – 15 с.
ХДНБ
Див. також №№ 2, 24.
6.4 ВИДАВНИЧА СПРАВА
6.4.1 Загальний розділ
523. ДСТУ 7152:2010 Видання. Оформлення публікацій у журналах і
збірниках. – Уведено 2010-10-01. – Київ : Держспоживстандарт України,
2010. – [IV], 14 с. – (Інформація та документація).
ХДНБ, Бібліотека ХДАК
524. ДСТУ 7157:2010 Видання електронні. Основні види та вихідні
відомості. – Уведено 2010-07-01. – Київ : Держспоживстандарт України,
2010. – [IV], 14 с. – (Інформація та документація).
ХДНБ,Бібліотека ХДАК
525. МЕДІАКОМПЕТЕНТНІСТЬ фахівця [Текст] : колект. моногр. /
Г. В. Онкович. [та ін.]; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. –
Київ : [Логос], 2013. – 287 с. : табл. – Бібліогр. наприкінці розд.
Розглядаються особливості медіакомпетентності на прикладі редакторського
фаху. Прослідковуються характерні тенденції, зумовлені редакторською підготовкою
медіапродукту, звертається увага на педагогічну складову медіаосвіти.
ХДНБ
104
НАУКОВІ записки [Текст] : наук.-техн. зб. / Укр. акад. друкарства ;
[редкол.: Б. В. Дурняк та ін.]. – Вип. 1 (1939)– . – Львів: Вид-во Укр. акад.
друкарства, 1939– . – 4 р. на рік. – ISSN 1998-6912. – Електрон. аналог:
режим доступу: http://bit.ly/1YlRjwQ (дата звернення: 10.10.2015).
526. ВИП. 1 (42). – 2013. – 101 [2] с.
527. ВИП. 2 (43). – 2013. – 109 [2] с.
528. ВИП. 3 (44). – 2013. – 135 [2] с.
529. ВИП. 4 (45). – 2013. – 157 с.
530. ВИП. 1–2 (46–47). – 2014. – 119 [2] с.
ХДНБ
531. ПРОБЛЕМИ розвитку українського книговидавництва, книгорозповсюдження та перспективи підтримки книгочитання в Україні
[Текст] : матеріали парлам. слухань у Верхов. Раді України 15 трав. 2013 р.
/ Верхов. рада України, Ком. з питань культури і духовності ; [упоряд.
Т. М. Галюк]. – Київ : Парламентське вид-во, 2014. – 223 с. –
(Парламентські слухання).
ХДНБ
532. УНИВЕРСИТЕТСКАЯ книга [Текст] : ежемес. журн. / ООО Издат.
дом «Университет. Книга». – Москва : Мос. гос. ун-т печати, 1996– . –
Ежемес. – ISSN 1726-6726. – Электрон. аналог: режим доступа:
http://bit.ly/21gz6k6 (дата обращения: 10.10.2015).
Журнал адресован вузовским и публичным библиотекам, издательствам и
редакционно-издательским отделам высших и средних специальных учебных
заведений, независимым издательствам и книготорговым предприятиям, а также всем
участникам рынка учебной литературы.
2013, №№ 1–6, 9, 12
ХДНБ
2014, № 4
ХДНБ
2014, №№ 5–10
НБ ХНУРЕ
533. ФЕДОРОВСКИЕ чтения 2009 [Текст] / РАН, Науч. совет по ист.
мир. культуры, Отд. ист.-филол. наук РАН ; сост. М. А. Ермолаева,
Д. Н. Бакун ; отв. ред. В. И. Васильев. – Москва : [б. и.], 2010. – 230 с. –
Библиогр. в конце ст.
ЦНБ ХНУ
Див. також №№ 56, 106–118.
105
6.4.2 Теорія і практика видавничої справи
534. БОНДАРЕНКО, Т. О. Загальне редагування [Текст] : навч.-метод.
посіб. для студ. зі спец. «Журналістика» / Т. О. Бондаренко. – Харків : Видво ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. – 35 с. – (Методична література). –
Бібліогр. наприкінці тем.
ЦНБ ХНУ
535. КАЛИНИН, С. Ю. Выходные сведения и справочно-библиографический аппарат издания [Текст] / С. Ю. Калинин. – 5-е изд., перераб.
и расш. – Москва : Унив. кн. : Шк. издат. и медиа бизнеса, 2011. – 256 с.
Бібліотека ХДАК
536. ОСТРОВСЬКИЙ, О. С. Макетування поліграфічної продукції
[Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ спец. 7.01010401 «Проф. освіта. Вид.полігр. справа» / О. С. Островський ; Укр. інж.-пед. акад. ; [відп. за вип.
О. С. Островський]. – Харків : [Золота миля], 2014. – 245 с. : іл. – Бібліогр.:
с. 238–241 (42 назви).
ХДНБ, ЦНБ ХНУ
537. ПОЛИГРАФИЯ [Текст] : произв.-техн. журн. / ЗАО «Изд-во
"Типограф"» ; гл. ред. Н. Кондратьева. – 1924, янв.–
. – Москва :
Типограф, 1924– . ISSN 0032-2717. – Электрон. аналог: режим доступа:
http://bit.ly/24LukzQ (дата обращения: 25.07.2015)
2014, №№ 4–8
НБ ХНУРЕ
538. ПОЛІГРАФІЯ і видавнича справа : наук.-техн. зб. / Укр. акад.
друкарства ; [редкол.: Б. В. Дурняк (голов. ред.) та ін.]. – Вип. 1 (1964)– .
– Львів : УАД, 1964– . – 2 вип. на рік. – ISSN 0554-4866.
2014, вип. 1–2
ХДНБ, Бібліотека ХДАК
2014, вип. 3–4
Бібліотека ХДАК
ТЕХНОЛОГІЯ і техніка друкарства [Текст] : зб. наук. пр. / «Київ.
політехн. ін-т», нац. техн. ун-т України, Вид.-полігр. ін-т; [редкол.:
П. О. Киричок (голов. ред.) та ін.]. – Київ : НТУУ «КПІ», 2003– . – Текст :
укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог архіву
номерів: http://bit.ly/1YlRVCA (дата звернення: 10.10.2015)
539. ВИП. 1 (39). – 2013. – 169 с. : іл.
106
540. ВИП. 2 (40). – 2013. – 129 с. : іл.
541. ВИП. 3 (41). – 2013. – 138 с. : іл.
542. ВИП. 4 (42). – 2013. – 140 с. : іл.
543. ВИП. 1 (43). – 2014. – 122 с. : іл.
544. ВИП. 2 (44). – 2014. – 155 с. : іл.
ХДНБ
545. ТИМОШИК, М. С. Книга для автора, редактора, видавця [Текст] :
практ. посіб. / Микола Тимошик. – 2-ге вид., стер. – Київ : Наша культура і
наука, 2006. – 559 с. – (Бібліотека видавця, редактора, автора). – Бібліогр.:
с. 550–554. – Предм. покажч.: с. 555–559.
Бібліотека ХДАК
546. ЧЕРНИШ, Н. І. Основи культури видання [Текст] : навч.-метод.
посіб. для студентів спец. «Видавн. справа та редагування» / Наталія
Черниш ; Укр. акад. друкарства. – Львів : Українська академія друкарства,
2013. – 143 [1] с. – Бібліогр. у тексті.
ХДНБ
Див. також №№ 4,5, 65, 457.
6.4.3 Історія видавничої справи
547. БЕЛЬСКИЙ, М. Р. Книгоиздательство М. С. Козмана в Одессе
[Текст] / Мирон Бельский ; Междунар. обществ. орг. «Евр. общин. центр
"Мигдаль"». – Одесса : Студия «Негоциант», 2003. – 101 с. : ил. – (Одесса
и евреи ; вып. 1). – Указ. имен: с. 96–99.
ХДНБ
548. ГОЛОВАТА, Л. В. Український легальний видавничий рух
Центрально-Східної Європи 1939–1945 років [Текст] : автореф. дис. ... д-ра
іст. наук : 07.00.01 / Головата Лариса Володимирівна ; Нац. пед. ун-т
ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [Ноулідж], 2014. – 39 с.
ХДНБ
549. ДАШКЕВИЧ, Я. Р. Вірмени в Україні : дорогами тисячоліть
[Текст] : зб. наук. пр. / Ярослав Дашкевич ; [упоряд. І. Гаюк]. – Львів :
Логос, 2012. – 1317 с., [1] арк. іл. : факс. – Текст : укр., рос. – Бібліогр. в
підрядк. прим. – Імен. та геогр. покажч.: с. 1239–1298. – Хронол. покажч.
праць Ярослава Дашкевича та відгуків на них: с. 1299–1313 – Зі змісту:
Армянские общественные печати на Украине (ХVІ – ХVІІІ ст.). – С. 931–949 ;
Армянская книга на Украине в XVII столетии. – С. 1084–1106 ; Армянское
книгопечатание на Украине в ХVІІ века. – С. 1107–1121 ; Вірменське друкарство на
107
Україні: (До 350-річчя виходу в світ першої вірменської друкованої книги на Україні).
– С. 1122–1124 ; Первый армянский книгопечатник на Украине Ованнес Карматанянц.
– С. 1125–1137.
ХДНБ
550. ОДІНЦОВА, М. І. Рукописні книги і журнали Бориса Грінченка :
редакційно-видавничий аспект [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з соц.
комунікацій : 27.00.05 / Одінцова Майя Іванівна ; М-во культури України,
Київ. нац. ун-т культури і мистец. – Київ : [Нац. акад. керів. кадрів
культури і мистецтв], 2014. – 20 с.
ХДНБ, Бібліотека ХДАК
Див. також № 465.
6.4.4 Організація, планування і економіка видавничої справи
551. АНДРОСЮК, Л. А. Управління якістю продукції поліграфічних
підприємств [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 /
Андросюк Леся Андріївна ; ПрАТ «Вищ. навч. закл. "Міжрегіон. акад. упр.
персоналом"». – Київ : [б. в.], 2014. – 20 с.
ХДНБ
552. ВОДОЛАЗЬКА, С. А. Видавнича справа за рубежем [Текст] :
навч. посібник / С. А. Водолазька ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ :
Київ. ун-т, 2010. – 287 с.
Бібліотека ХДАК
553. КУХАРУК, А. Д. Механізм підвищення конкурентоспроможності
поліграфічних підприємств [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук :
08.00.04 / Кухарук Анна Дмитрівна ; Нац. техн. ун-т України «Київ.
політехн. ін-т». – Київ : [б. в.], 2014. – 20 с.
ХДНБ
Див. також №№ 178, 532.
6.5 КНИЖКОВА ТОРГІВЛЯ.
РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТВОРІВ ДРУКУ
Див. №№ 531–532.
108
7 ОХОРОНА ПАМ'ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ.
МУЗЕЙНА СПРАВА. АРХІВНА СПРАВА
7.1. ОХОРОНА ПАМ'ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ
554. АКУЛЕНКО, В. І. Міжнародне право охорони культурних
цінностей та його імплементація у внутрішньому праві України [Текст] :
[монографія] / В. І. Акуленко ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького
НАН України, Від-ня громад. (неуряд.) орг. «Асоц. міжнар. Права»
(International Law Association) в Україні. – Київ : Юстініан, 2013. – 603 с. –
Бібліогр.: с. 567–593. – Бібліогр. в підрядк. прим. – Імен. покажч.: с. 595–
602.
ХДНБ
555. ГУРКИНА, Н. К. Охрана культурного наследия в России: история
и современность [Текст] : учеб. пособие / Н. К. Гуркина, А. П. Исаев ;
Северо-Запад. акад. гос. службы. – Санкт-Петербург : Северо-Запад. акад.
гос. службы, 2011. – 111 с.
ЦНБ ХНУ
556. КОВАЛЬ, Д. О. Міжнародно-правовий захист культурних цінностей у зв'язку зі збройним конфліктом [Текст] : автореф. дис. ... канд.
юрид. наук : 12.00.11 / Коваль Дмитро Олександрович ; Нац. ун-т «Одес.
юрид. акад.». – Одеса : [Фенікс], 2014. – 20 с.
ХДНБ
557. КУЛАКОВСЬКА, І. М. Культурні пам'ятки Житомирщини як
атракції етнокультурного туризму [Текст] : автореф. дис. ... канд.
культурології : 26.00.01 / Кулаковська Ірина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т
культури і мистецтв. – Київ : [Бужани], 2013. – 20 с.
ХДНБ
558. МІЩЕНКО, М. О. Кримінально-правова охорона культурних
цінностей в Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 /
Міщенко Марина Олексіївна ; Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Карат Лтд,
2014. – 20 с.
ХДНБ
559. НАЦІОНАЛЬНА та історична пам'ять [Текст] : зб. наук. пр. / Укр.
ін-т нац. пам'яті; [голов. ред. В. Ф. Солдатенко]. – Київ : Пріоритети,
2011– . Виходить щокв.
109
ВИП. 8 : Політика пам'яті у культурному просторі. – 2013. – 294 с. –
Текст : укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
ХДНБ
560. НІЖИНСЬКА старовина [Текст] : зб. регіон. історії та
пам'яткознавства / Центр пам'яткознавства НАН України і Укр. т-ва
охорони пам'яток історії та культури ; [редкол.: С. І. Посохов (голов. ред.)
та ін.]. – Київ : [Центр пам'яткознавства НАН України : УТОПІК], 200– .
– Частина тексту рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
ВИП. 16 (19). – 2013. – 183 с. : іл. – (Пам'яткознавство Північного
регіону України ; № 5).
ХДНБ
561. ПАМ’ЯТКИ України : історія та культура [Текст] : наук.-попул.
іл. журн. / М-во культури України ; редкол.: Леся Богослов (голов. ред.) та
ін. – № 1 (1969)– . – Київ : Нац. газ.-журн. вид-во, 1969– . – Щоміс. –
ISSN 0131-2685.
2013, №№ 1–8
ХДНБ, ХОБЮ
2013, №№ 9–12
ХДНБ
2014, №№ 1–5
ХДНБ
2014, №№ 6–1
ХДНБ, ХОБЮ
2014, № 12
ХОБЮ
562. ПАМ'ЯТКОЗНАВЧІ погляди молодих вчених ХХІ ст. [Текст] : зб.
наук. ст. з пам'яткоохорон. роботи / Департамент культури і туризму,
Харків. облдержадмін., Н.-д. ін-т пам'яткоохорон. дослідж., Харків. держ.
акад. культури та ін. – Харків : Курсор, 2010– .
ВИП. 3. – 2013. – 195, [2] с. : іл. – Бібліогр. наприкінці ст.
ХДНБ
563. ПРАЦІ пам'яткознавців [Текст] : ювілейна зб. наук. ст. з
пам'яткоохоронної роботи / Харків. худож. музей, Харків. наук.-метод.
центр охорони культ. спадщини та ін.; [голов. ред. І. О. Шудрик]. –
Харків : Курсор, 20– . – (Твори пам'яткознавців).
ВИП. 3, Ч. 2. – 2014. – 213, [1] с. : іл. – Бібліогр. наприкінці розд.
ХДНБ
110
ПРАЦІ Центру пам'яткознавства [Текст] / Центр пам'яткознавства
НАН України Укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури ; [редкол.
О. М. Титова (голов. ред.) та ін.]. – Київ : [Центр пам'яткознавства НАН
України : УТОПІК], 20-- . – Текст : укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
564. ВИП. 23. – 2013. – 231 с. : іл.
565. ВИП. 24. – 2013. – 309 с. : іл.
566. ВИП. 25. – 2014. – 314 с. : іл.
567. ВИП. 26. – 2014. – 334 с. : іл.
ХДНБ
7.2 МУЗЕЙНА СПРАВА. МУЗЕЄЗНАВСТВО
568. ВЕРХОВИНЩИНА за 20 років незалежної України [Текст] /
Верховин. район. рада, Верховин. райдержадмін., Від-ня «Філ.
Гуцульщина» ННДІ українознав. та всесвіт. історії МОНМС України ;
[упоряд. Д. Ватаманюк]. – Верховина : Ред. журн. «Гуцульщина», 2011. –
335 с., [16] арк. іл.
ХДНБ
569. ВІСІМНАДЦЯТІ сумцовські читання [Текст] : зб. матеріалів
наук. конф., «Музей як соціокультур. ін-т в умовах інформ. сусп-ва»
(проводиться в рамках XVIII Сумцовських читань), 18 квіт. 2012 р. /
Харків. іст. музей ; [редкол.: О. М. Сошнікова та ін.]. – Харків : Майдан,
2012. – 272 с., [12] арк. іл. – Бібліогр. наприкінці ст.
ХДНБ
570. ГИД по медицинским музеям Евразии [Текст] / Моск. гос.
медико-стоматол. ун-т им. А. И. Евдокимова, Каф. ист. мед. ;
[К. А. Пашков, Е. Ю. Анцупова, Д. А. Белоусова, Г. Веселов и др. ; фото:
К. А. Пашков, М. С. Балакшин, Д. А. Белоусова и др.]. – Москва : [ПД
«Магистраль»], 2014. – 186 с : ил. – Электрон. аналог: режим доступа:
http://bit.ly/1KglZGo (дата обращения: 10.10.2015).
ЦНБ ХНУ
571. ДЕВ’ЯТНАДЦАТІ Сумцовські читання [Текст] : зб. матеріалів
Всеукр. наук. конф. «Музей як соціокультур. ін-т в умовах інформ. суспва» (проводиться в рамках XIX Сумцов. читань), 18 квіт. 2013 р., [Харків] /
Департамент культури і туризму Харків. держ. облдержадмін., Харків. іст.
музей ; редкол.: О. М. Сошнікова та ін. – Харків : Майдан, 2013. – 314 с. :
111
8 л. іл. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: режим доступу:
http://bit.ly/1RgNcxO (дата звернення: 10.10.2015).
ХДНБ, ЦНБ ХНУ
572. ДРЕВНОСТИ Хазарии. Из музейного собрания Харьковского
университета [Текст] / Центр краеведения им. П. Т. Тронько, Музей
археологии и этнографии Слобод. Украины ист. фак. Харьков. нац. ун-та
им. В. Н. Каразина, Харьков. обл. благотворит. фонд «ЕКЦ "Бейт Дан"» ;
[ред.: С. И. Посохов ; сост.-консультант В. В. Скирда]. – Харьков : [ХНУ
им. В. Н. Каразина], 2012. – 39 с. : ил., фото. цв. – Библиогр.: с. 39.
ХДНБ
573. ЗАПИСКИ отдела нумизматики и торевтики Одесского
археологического музея [Текст] = Записки відділу нумізматики і торевтики
Одеського археологічного музею = Works of Numismatics & Toreutics
Department of Odessa Archaeological Museum / Нац. акад. наук Украины,
Одес. археолог. музей; [редкол.: И. В. Бруяко и др.]. – Одесса : СМИЛ,
2010– .
ВЫП. 2. – 2014. – 230 с. : ил. – Рез. : англ. – Библиогр. в конце ст.
ХДНБ
574. ЗАПОВІДНА Хортиця [Текст] : зб. наук. пр. / Нац. заповідник
«Хортиця» ; [редкол.: М. А. Остапенко та ін.]. – Запоріжжя : [Нац.
заповідник «Хортиця»], 2012. – 155 с. : 18 іл. – Частина тексту : рос. –
Бібліогр. наприкінці ст.
ХДНБ
575. ЗБІРНИК праць [Текст] = Scientific collection / Наук. т-во
ім. Т. Шевченка. Терноп. осеред. ; [редкол.: Б. Андрушків та ін. ; відп. ред.
М. Андрейчин]. – Тернопіль : Терно-граф, 200-- .
Т. 8 : Музеї Тернопільщини = The Museums of Ternopil Region / [ред.
тому Е. В. Бистрицька]. – 2013. – 544 с. : іл. – Рез. : англ. – Бібліогр.
наприкінці ст.
ХДНБ
576. ИЗВЕСТИЯ Музейного Фонда им. А. А. Браунера [Текст] = Вісті
Музейного Фонду ім. О. О. Браунера: науч. журн. / Музейний фонд
ім. О. О. Браунера ; голов. ред. Ю. М. Олійник. – 2003, дек.– . – Одеса :
Вид-во Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова, 2003– . – 4 р. в рік. – Рос.,
укр.
2014, Т. 11, №№ 1–3
ХДНБ
112
577. КИЇВ у національній пам'яті [Текст] : [колект. моногр. / авт.
коллектив: Л. І. Буряк (кер.) та ін.] ; Укр. ін-т нац. пам'яті. – Київ :
[Пріоритети], 2013. – 397, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – Зі змісту:
Киридон, А. М. Часопис «Київська старовина» (1992 – 2012 рр.): конструювання образу
Києва / А. М. Киридон, А. М. Фоміна. – С. 75–102 ; Матяш, І. Б. Архівні установи
Києва / І. Б. Матяш. – С. 320–342 ; Стус, Д. В. Національний музей Тараса Шевченка /
Д. В. Стус, Т. П. Чуйко. – С. 343–364 ; Орлова, Н. І. Літературно-меморіальний
будинок-музей Тараса Шевченка / Н. І. Орлова. – С. 365–376 ; Ведмідь, Л. А. Музей
шістедесятництва / Л. А. Ведмідь. – С. 377–389.
ХДНБ
578. МУЗЕЙ [Текст] : науч.-практ. журн. : рос. партнер журн. Museum
Internional / информ. поддержку журн. осуществляют: Союз музеев России
и др. ; гл. ред. Е. Б. Медведева. – № 1 (2009)–
. – Москва : Панорама,
2009– . – Ежемес. – Электрон. аналог: режим доступа: http://bit.ly/1kdweGB
(дата обращения: 10.10.2015). – ISSN 2074-9589.
2014, №№ 1–6
Бібліотека ХДАК
579. МУЗЕЙНІ фахівці Рівненщини [Текст] : біобібліогр. покажч. /
Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; [уклад.: Н. М. Кожан, Л. М. Малишева ;
ред.: О. Л. Промська та ін.]. – Рівне : [Лапсюк В. А.], 2014. – 183 с. –
(Дослідники Рівненського краю).
ХДНБ
580. МУЗЕЄЗНАВСТВО : словник базових термінів [Текст] / Нац.
військ.-іст. музей України ; [уклад.-упоряд. Л. М. Міненко ; за заг.
ред. В. В. Карпова]. – Київ : Фенікс : Нац. військ.-іст. музей України, 2013.
– 151 с. – Бібліогр.: с. 127–131 (67 назв). – Термінол. покажч.: с. 132–151.
ХДНБ
581. МУЗЕЙНИЙ вісник [Текст] : наук.-теорет. щоріч. / Департамент
культури, туризму, національностей та релігій Запоріз. облдержадмін., КЗ
«Запоріз. обл. краєзнав. музей» ЗОР ; [відп. ред.: Г. І. Шаповалов]. –
Запоріжжя : Запоріз. обл. краєзнав. музей, 2001– . – Частина тексту рос. –
Бібліогр. наприкінці ст.
№ 13. – 2013. – 232, [1] с. : іл.
ХДНБ
НАУКОВІ записки Рівненського обласного краєзнавчого музею
[Текст] / КЗ «Рівнен. обл. краєзнав. музей». – Рівне : [ПП Дятлик М. С.],
1996– . – Бібліогр. наприкінці ст.
113
582. ВИП. 12, Ч. 1 : Матеріали наук. конф. присвячені 200-річчю від
дня народження Тараса Григоровича Шевченка / [редкол.: О. С. Булига,
О. С. Романчук]. – 2014. – 148 с. : іл.
583. ВИП. 12, Ч. 2 / [редкол.: О. С. Булига, О. С. Романчук]. – 2014. –
142 с. : іл.
ХДНБ
584. ПЕРВУХІН, В. Ф. Великомихайлівський самодіяльний музей
хору ім. Г. Верьовки [Текст] / Віталій Первухін. – Одеса : Астропринт,
2013. – 175 с. : іл. – Текст : укр., рос.
ХДНБ
585. ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ літопис [Текст] : зб. наук. ст. / Держ. вищ.
навч. закл. «Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди»,
Каф. історії та культури України ; [редкол.: Коцур В. П. (голов. ред.) та
ін.]. – Переяслав-Хмельницький : [О. М. Лукашевич], 2011 – .
ВИП. 4. – 2013. – 131 с. – Бібліогр. наприкінці ст. – Зі змісту : Набок, Л.
Історія музейної справи Черкащини 1921 – 1931 рр. / Л. Набок. – С. 3–8 ; Малюга, В.
Динамика просвітницької діяльності Педагогічного музею України – 110 років /
В. Малюга. – С. 22–29 ; Чернецька, С. Історія розвитку освіти Переяславщини в
експозиції музею освіти та історії Переяслав-Хмельницького педагогічного
університету / С. Чернецька. – С. 30–34.
ХДНБ
586. ПРОБЛЕМИ музеєзнавства, збереження та відновлення
історичної пам'яті (до 85-річчя Харківської державної академії культури та
25-річчя відкриття першого в Україні музейного відділення ХДАК)
[Текст] : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф., 14 – 15 трав. 2014 р. /
Департамент культури і туризму Харків. облдержадмін., Харків. держ.
акад. культури ; [редкол.: В. М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2014. –
98 с.
ХДНБ, ХОУНБ, Бібліотека ХДАК
СВЯТОГІРСЬКИЙ альманах [Текст] : зб. наук. пр. / Держ. іст.-архіт.
заповідник у м. Святогірську; [редкол.: П. В. Добров (гол. ред.) та ін.]. –
Донецьк : Журн. «Донбас», 200 –
. – Текст : укр., рос. – Бібліогр.
наприкінці ст.
587. 2008. – 2008. – 148 с. : іл.
588. 2009. – 2009. – 207 с. : іл.
589. 2010. – 2010. – 194 [1] с. : іл.
590. 2011. – 2011. – 202 [1] с. : іл.
591. 2012. – 2012. – 207 с. : іл.
114
592. 2013. – 2013. – 207 с. : іл.
ХДНБ
593. СИНЕЛЬНИК, І. С. Чернігівський історичний музей імені
В. В. Тарновського : інституційний розвиток, напрями роботи, формування
фондових зібрань (кінець XIX – початок XXI ст.) [Текст] : автореф. дис. ...
канд. іст. наук : 07.00.06 / Синельник Ірина Сергіївна ; Нац. акад. наук
України, Ін-т історії України. – Київ : [Лозовий В. М.], 2013. – 18 с.
ХДНБ
594. СПІРКІНА, О. О. Культурно-мистецьке життя Черкащини 1991 –
2001 років у контексті національного відродження [Текст] : автореф.
дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Спіркіна Оксана Олексіївна ; Черкас. нац.
ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : [Ант], 2013. – 20 с.
ХДНБ
595. СПУТНИК краеведа Харьковщины [Текст] : учеб.-справ. пособие
/ В. О. Соловьев [и др.]. – Харьков : [б. и.], 2014. – 187 с. – Библиогр.:
с. 181–184. – Из содерж.: Музейное дело . – С .33–36 ; Музеи. – С. 51–88.
ХДНБ
Див. також № 25, 51–52, 106–118, 178, 217, 597.
7.3 АРХІВНА СПРАВА. АРХІВОЗНАВСТВО
596. АКТУАЛЬНІ проблеми вітчизняної та всесвітньої історії [Текст] :
зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; [редкол.: Посохов С. І.
(голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ, 1994 –
ВИП. 16. – 2013. – 267 с. : іл. – Текст : рос., укр. – Бібліогр.
наприкінці ст. – Зі змісту: Іванов, С. Діяльність державного архіву Харківської
області у 1991 – 2012 рр.: проблеми та перспективи / С. Іванов – С. 218–225 ; Рачков, Є.
Об'їзд архівів Польщі українськими та польськими молодими науковцями (архіви,
бібліотеки та музеї Варшави, Кракова, Любліна та Сандомира) / Є. Рачков,
Г. Бондаренко, С. Лісненко, С. Чухлій. – С. 252–254.
ХДНБ
597. АЛЄКСЄЄВ, С. Ю. Документи Крайового управління архівів,
бібліотек та музеїв як джерело з історії діяльності установ культури на
території Рейхскомісаріату Україна (1941 – 1943 рр.) [Текст] : автореф.
дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Алєксєєв Сергій Юрійович ; Держ. архів.
служба України, Укр. н.-д. ін-т арх. справи та документознавства. – Київ :
[ЛОГОС], 2014. – 19 с.
ХДНБ
115
598. ВАСИЛЬЧЕНКО, М. М. Організаційно-функціональні трансформації архівів у сучасному соціально-комунікаційному середовищі [Текст] :
автореф. дис. ... канд. наук з соц. комунікацій : 27.00.02 / Васильченко
Микола Миколайович ; Харків. держ. акад. культури. – Харків : [б. в.],
2014. – 20 с.
ХДНБ, Бібліотека ХДАК
599. ВАСИЛЬЧЕНКО, М. М. Організаційно-функціональні трансформації архівів у сучасному соціально-комунікаційному середовищі [Текст] :
дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.02 / Васильченко Микола
Миколайович ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. –
Харків : [Б.в.], 2014. – 231 с.
Бібліотека ХДАК
600. ВІНТОНІВ, Х. М.
Українські
документально-інформаційні
ресурси у віртуальному просторі Канади : структура, інформаційне
наповнення та методика пошуку [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук :
27.00.02 / Вінтонів Христина Михайлівна ; Укр. н.-д. ін-т арх. справи та
документознавства. – Київ : [б. в.], 2014. – 20 с.
ХДНБ
601. ВІСТІ Біосферного заповідника «Асканія-Нова» [Текст] = News
biospere reserve «Askania Nova» : наук. журн. / [Нац. акад. аграр. наук ;
голов. ред. Гавриленко В. С.]. – Асканія-Нова (Херсон. обл.) : Біосфер.
заповідник «Асканія-Нова», 1998 – .
Т. 15. – 2013. – 294 с., [1] арк. дод. : іл., табл. – Частина тексту : рос. –
Бібліогр. наприкінці ст. – Зі змісту: Задерейчук, А. А. Архивные фонды Украины и
России, как источник информации по истории рода Фальц-Фейнов / А. А. Задерейчук. –
С. 241–245.
ХДНБ
602. ДОЛІНОВСЬКИЙ, В. І. Організація та діяльність земського
архіву у Львові (1919 – 1933 рр.) [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук :
27.00.02 / Доліновський Володимир Іванович ; Держ. архівна служба
України, Укр. н.-д. ін-т арх. справи та документознавства. – Київ : [б. в.],
2014. – 20 с.
ХДНБ
603. ІСТОРІЯ Національної академії наук України, 1951 – 1955
[Текст] / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського,
Ін-т архівознавства, Ін-т укр. археографії та джерелознавства
ім. М. С. Грушевського ; [ред. : О. С. Онищенко (голов. ред.) та ін.]. –
116
Київ : [Наук.-вид. центр НБУВ], 2012. – (Джерела з історії науки в
Україні).
Ч. 1 : Документи і матеріали / [упоряд. : Л. М. Яременко та ін.]. –
2012. – 879, [1] с. : іл., фото. – Імен. покажч.: с. 835–851. – Список
абревіатур та скорочень: с. 852–858. – Перелік документів: с. 859–879.
Ч. 2 : Додатки / [упоряд. : Л. М. Яременко та ін.]. – 2012. – 913, [2] с. –
Імен. покажч. : с. 862–908. – Список абревіатур та скорочень: с. 909–914.
ХДНБ, ЦНБ ХНУ
604. ЛЕВЧЕНКО, Л. Л. Архіви і архівна справа Сполучених Штатів
Америки : історія та організація [Текст] : монографія / Лариса Левченко ;
[наук. ред. І. Б. Матяш]. – Миколаїв : Іліон, 2013. – 1203 с. : іл. –
Бібліогр.: с. 1069–1170 та в підрядк. прим. – Покажч.: с. 1039–1068.
ХДНБ
605. ЛЕВЧЕНКО, Л. Л. Розвиток архівної справи в Сполучених
Штатах Америки (кінець XVIII – початок XXI ст.) [Текст] : автореф. дис. ...
д-ра іст. наук : 27.00.02 / Левченко Лариса Леонідівна ; Нац. акад. наук
України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2014. –
36 с.
ХДНБ, Бібліотека ХДАК
606. ОЛІЙНИК, С. В. Архівознавство [Текст] : конспект лекцій /
С. В. Олійник. – Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2014. – 143 с. –
Бібліогр.: с. 142–143.
ХДНБ
607. ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ архивы [Текст] : научн.-практ. журн. /
Федерал. архив. служба России ; гл. ред. Т. И. Бондарева. – Москва : [б. и.],
1923–
. – 6 р. в год. – ISSN 0869-4427. – Электрон. аналог содерж.:
режим доступа: http://bit.ly/1jtNxTw (дата обращения: 10.10.2015).
2013, №№ 1 – 4
ЦНБ ХНУ
608. СУМСЬКИЙ історико-архівний журнал [Текст] : наук. журн. з
історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України, Сум.
держ. ун-т, Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Нац. спілка
краєзнавців України. ; [редкол.: Дегтярьов С. І. (голов. ред.) та ін.]. – № 1
(2005). – Суми : СумДУ, 2005– . – Текст укр., рос. – Рез. укр., рос., англ. –
Бібліогр. наприкінці ст.
№ 22. – 2014. – 95 с. : іл.
ХДНБ
117
609. ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ наука : проблемы изучения, сохранения
и реставрации документального наследия [Текст] : материалы Междунар.
науч. конф., Москва, Архив РАН, 4 – 7 июня 2013 г. / Рос. акад. наук, Науч.
совет РАН по комплекс. проблеме «История Рос. акад. наук, Федер. гос.
бюджет. учреждения науки "Архив Рос. акад. наук"» ; [отв. ред.
В. Ю. Афиани]. – Москва : Архив РАН, 2013. – 559 с. : ил. – Библиогр. в
конце ст.
ХДНБ
610. ХОПТЯР, Ю. А. Наукова інформація в архівній справі [Текст] :
навч. посіб. / Ю. А. Хоптяр ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. –
Кам'янець-Подільський : [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка], 2013. –
143 с. – Бібліогр.: с. 138–142 (67 назв.).
ХДНБ
Див. також №№ 51, 52, 106–118, 457, 462, 484, 577.
ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
Абдуллаєва Н. І. 341
Абраїмова Т. О. 220
Абрамов К. И. (167)
Авраменко Г. М. 287
Адамський В. 160
Айвазова Л. М. 374
Акилина М. И. 147
Аксьонова Н. В. 383
Акуленко В. І. 554
Алексікова О. М. 325
Алешин Л. И. 190 - 192
Алєксєєв С. Ю. 597
Алиев А. 486
Андреев В. В. 368
Андрейчин А. М. 575
Андрієнко В. М. 421,431
Андросюк Л. А. 551
Андрус С. О. 311, 322
Андрушків Б. 575
Антоненко І. П. 172
Антонов В. М. 193
Антонова-Рафі Ю. В. 193
Антонюк О. Ю. 287
Анцупова Е. Ю. 570
Арский Ю. М. 412
Артеменко А. П. 19
Артёменко О. Н. 502
Атласкиров С. 315
Афиани В. Ю. 609
Бабій Л. 284
Бабушкіна І. В. 511
Багалій Д. І. (457)
Багрій І. І. 268
Бадида М. Б. 257, 348
Бакуменко Л. Г. 169
Бакун Д. Н. 157, 533
Балакшин М. С. 570
Балашова Е. В. 269
Барабанов А. Н. (148)
118
Баран У. 317
Баришполець О. Т. 1
Барке И. В. 463
Батаєва К. В. 2
Батичко Г. І. 430
Башун О. 183
Безручко О. В. 319
Белоусова Д. А. 570
Бельский М. Р. 547
Бенина М. А. 332 - 334
Бердников И. Л. 463
Бережна Л. А. 321
Березенко В. В. 3
Березівська Л. Д. 388
Березюк Н. М. 346
Беркман Л. Н. 418
Бершеда Є. 350
Бєлінська В. М. 217
Бєляєва Л. В. 379
Биковська В. Ф. 249
Бистрицька Е. В. 575
Бідзіля Ю. М. 11
Біланич Г. 146
Білущак Т. М. 449
Біруля О. К. (366)
Блин Ф. 427
Бобловський О. Ю. 19
Бобонич Г. В. 295
Боброва М. И. 252
Богданова И. А. 98
Богослов Л. 561
Богуш Т. І. 89, 93–95
Бойченко Е. Н. 238
Ђоковић Г. 512
Боляк О. С. 462
Бондар К. В. 262
Бондарева Т. И. 607
Бондаренко Г. 596
Бондаренко Т. О. 468, 534
Бондарчук Т. А. 203
Борисенко Н. П. 170
Борисов А. Н. 239
Борисова О. О. 70
Бородин О. 30
Ботушанская О. Ф. 259
Брежнева В. В. 60
Бриксман Т. Я. 232
Бродяк Д. А. 323
Бруяко И. В. 573
Брюховецький В. С. 251
Бузиян Н. С. 150
Булах Т. Д. 61
Булига О. С. 582–583
Буравкова Л. М. 343
Бурдега Т. В. 499
Бурило Ю. П. 405
Буркацька Г. М. 371
Буряк Л. І. 577
Буряк С. 455
Вавенко Т. В. 422
Вакульчук О. А. 240–241
Ванеев А. Н. 60, 165
Варех Н. В. 513
Вартанова Е. Л. 480
Варфоломєєв В. М. (349)
Василенко В. С. 400
Васильев В. И. 533
Васильченко М. М. 598–599
Ватаманюк Д. 568
Вачиля Н. М. 295
Ведмідь Л. А. 577
Вербицкая Л. А. 470
Вергунов В. А. 219, 381
Веселов Г. 570
Вилегжаніна Т. 49, 284
119
Виноградова О. 42–44
Виноградова Р. П. 377
Вислый А. И. 35, 173
Виткалов В. Г. 29, 146
Витринская Е. 509
Вінтонів Х. М. 600
Вітенко В. 270, 297
Владимиров В. М. 471
Вовк І. А. 442–443
Вовк О. Б. 435
Водолазька С. А. 552
Возовиков Ю. М. 423
Войтович О. П. 410
Войцехівська О. І. 377
Войченко І. Д. 379
Волков С. Н. (376)
Волков М. І. (364)
Воляник В. К. 355
Волянська Г. В. 355
Воробієнко П. П. 518
Воскобойнікова-Гузєва О. В. 132–
133, 172
Гавриленко В. С. 601
Гавриш Н. Б. 83
Гажаман Н. 284
Гайворонська Н. І. 296
Гайдук О. 28
Гайшук Г. В. 347
Галькевич Т. А. 365
Галюк Т. М. 531
Гапченко П. Б. 156
Гарчева І. О. 517
Гаюк І. 549
Гедз В. А. 506
Гейро Л. С. 332–334
Герасімова Т. В. 462
Гетман М. 457
Гиляревский Р. С. 394
Гич Г. М. 272
Глазунова Л. В. 51, 367
Гнаткевич І. 335
Гоїнець В. С. 357–358
Голеско В. О. 366
Головата Л. В. 548
Гологорская Т. В. 384
Голуб І. 220
Голубенко Н. Б. 194
Гонтаренко Л. Д. 248, 353
Гончаренко С. У. (374)
Горбулін В. П. (350)
Горбунова Е. А. 263
Горват І. М. 295
Горват Ч. Ш. 295
Горілий О. В. 262
Горова С. В. 195
Горовий В. М. 7, 14, 16, 134, 196,
198
Грабович Г. 385
Грамма В. М. 346
Гранат Х. 252
Гранчак Т. 134–135
Грачова М. Н. 175, 211–212
Гребенюк В. В. 366, 373
Грiнченко Б. Д. 550
Григораш В. 308
Григор'єва М. М. 176,401
Гринда Б. І. 458
Грипич С. Н. 343
Гриценко О. А. 442 -443
Грујић Д. 512
Губін К. Г. 444–445
Гужева Н. С. 150
Гулала-Нурі А. 467
Гуляєв К. Д. 518
Гуркина Н. К. 555
120
Гусев В. А. 260
Гутник Л. М. 365
Гуцул Н. 288–289, 351, 386
Дурняк, Б. В. 526–530, 538
Дьяченко І. 475
Дяченко С. С. (373)
Даниленко В. М. 213
Данилова В. М. 377
Данильчук Д. 482
Дарнопих Г. Ю. 436–437
Дашкевич Я. див. Дашкевич Я. Р.
Дашкевич Я. Р. 335, 549
Дворкина М. Я. 147 – 149, 167
Дегтярьов С. І. 608
Дзуровчик О. М. 227
Дзьобань О. П. 392
Дзюба І. М. 365
Дзюба Т. А. 500
Діденко Ю. В. 344
Дмитрієва О. М. 338
Добко Т. В. 389
Добров П. В. 587–592
Довгалюк С. О. 282
Довгий С. О. 518
Довженко О. 359
Догадина Т. М. 256
Долгодрова Т. А. 254
Доліновський В. І. 602
Домановский А. Н.
див. Домановський А. М
Домановський А. М. 349, 375
Домогацкий В. Ф. 233
Домогацкий Ф. В. 164
Драган Р. А. 75
Драч І. Ф. (355)
Дрешпак В. М. 408
Дригайло С. В. 280
Дубов Д. В. 402
Дубровіна Л. А. 196, 198, 462
Дудко Н. 474
Елепов Б. С. 33, 62–64
Елисина Е. Ю. 285
Ермолаева М. А. 533
Євсеєнко С. В. 171
Ємець Є. М. 403
Ємець О. О. 403
Єпішева Л. І. 360
Єременко О. Р. 496
Єрьомка В. Д. (353)
Жарких М. 335
Жарова М. В. 326
Жарова Т. Н. 151, 166
Железняк М. Г. 365
Жидких І. П. 282
Жирова Н. І. 355
Жук В. М. 126
Жукова Т. Д. 310
Журавлева И. див. Журавльова І.
Журавльова І. 252
Журба М. А. 6
Забіяка І. М. 482
Загревська С. М. 325
Загуменна В. В. (340)
Задерейчук А. А. 601
Задорожнюк М. М. 170
Заєць І. С. 473
Зайцева В. І. 218
Залізнюк О. С. 240–241
Заморіна Т. М. 152
Зарицкий П. В. (368)
Засурский Я. Н. 469
Захаренко М. П. 85, 120
121
Збанацька О. М. 420
Зворський С. Л. 156, 284
Здобнов Н. В. (147)
Зінченко О. 457
Зозуля О. В. 184
Зражевська Н. І. 481
Зубов В. О. 21
Иванова Е. А. 77–78, 79–80
Ижицкий Г. В. 501–502
Ипполитов С. С. 263
Исаев А. П. 555
Іванов В. Ф. 428, 474
Іванов В. Г. 425
Іванов С. 596
Іванова І. 457
Ільків-Свидницький М. М. 264
Ільницька Л. І. 465
Ільченко Л. О. 245
Ісаєнко О. Я. 262
Казакова Н. В. 361
Казанцева Н. Ю. 53, 279, 298
Казаченкова Л. 59
Каїді В. В. 243–244
Калинин С. Ю. 535
Каліш В. А. 178
Каллен Р. 427
Калугина И. Н. 136
Камінська Т. М. 446– 447
Кандаурова О. Д. 282
Кандзюба С. П. 408
Канюка О. А. 121, 226, 284
Капустіна Н. І. 71, 73–74
Карнаух І. А. 51–52
Кароєва Т. Р. (Соломонова) 224
Карпиленко В. А. 476
Карпов В. В. 580
Карматанянц О. (549)
Катунін П. 306
Кауфман А. Е. 503
Качур Є. 457
Квятковская Л. В. 354
Кельнер В. Е. 258
Керц О. І. 477
Киридон А. М. 577
Киричок И. В. 424
Киричок П. О. 539–544
Кирюхина Л. Г. 230
Кійко Н. М. 314
Кільчицький Є. В. 418
Кіт-Копистянська Н. 253
Кіца М. О. 514
Клемм Г. 254
Климанська Л. Д. 8
Климович Л. О. 355
Клочков М. В. (363)
Клюев В. К. 177
Кметь В. 264
Коваль Д. О. 556
Коваль І. М. 101–104
Ковальова Т. В. 504
Ковальчук Г. Д.235
Ковальчук Г. І. 459
Ковальчук Г. К. 391
Ковальчук Є. І. 292
Ковальчук С. 146
Ковиня Н. В. 434
Ковтун В. Г. 355
Кожан Н. М. 579
Кожанов А. В. 505
Кожухівський А. Д. 410
Козман М. С. (547)
Колесникова М. Н. 69, 81
Комісаренко С. В. (377)
122
Комова М. В. 449
Комська А. 335
Конджарян Н. Г. 266
Кондратенко О. 276
Кондратьева Н. 537
Кондрина А. Н. 339
Кононенко В.
див. Кононенко В. О.
Кононенко В. О. 252, 284, 286
Кононенко И. 252
Конопля Л. М. 294, 296, 360, 382
Кордюкова О. М. 362
Корж И. 370
Коробкина Т. Е. 157, 233
Король О. 481
Корченко О. 406
Костенко Л. Й. 88
Коцур В. П. 585
Кочуєва З. А. 199
Кравцов О. В. 408
Кравченко В. О. 496
Кравченко С. А. 424
Красій Р. Л. 242
Крахотина В. 32
Кривошей В. О. 283
Кривуца В. Г. 418
Крищук Б. С. 160
Крістіанс К. Г. 481
Круківська О. 386
Круть Ю. В. 290
Крючкова Н. Д. 249
Кряжева М. Ф. 200
Кузина Н. Ю. 229
Кузнецова Г. П. 178
Кузнецова Т. В. 99
Кузьменко О. І. 340
Кузьмин И. В. (354)
Кулаковська І. М. 557
Кунанець Н. Е. 153–154, 273 - 274
Куніч О. П.235
Кунченко-Харченко В. І. 450
Кургузенкова Л. А. 398
Кухар Л. А. 355
Кухарук А. Д. 553
Кучеркова О. А. 148–149
Кучерявенко Л. О. 378
Кэмпбелл Дж. 427
Лаврик О. Л. 63–64, 205
Лазарук Я. І. 478
Ландарєва Н. І. 127, 180, 275
Лапо П. М. 179
Лаптева Т. И. 26
Лау Х. 427
Лахно О. П. 184
Левин Г. Л. 345
Левковець О. М. 436–437
Левченко Л. Л. 604–605
Левшина Л. Д. див.
Льовшина Л. Д.
Леликова Н. К. 332–334
Леміш Н. О. 451
Лермонтов М. Ю. (323)
Леус Я. С. 282
Лехцер В. Г. 129
Лизанчук В. В. 520
Лисиця Н. М. 388
Литвин В. В. 409
Литвин С. Х. 46
Лісненко С. 596
Лобузіна К. В. 201, 213, 240
Лосієвський І. Я. 346, 456
Лубкович І. М. 479
Лужецький В. А. 410
Лукаш М. О. (385)
Лукашевич О. М. 585
123
Лукашова О. Ф. 353
Луньова І. Є. 84
Лупицкая В. М. див.
Лупіцька В. М.
Лупіцька В. М. 75, 299, 301–302,
305, 320, 323
Льовшина Л. Д. 45, (168–169)
Любаренко Л. М. 89
Люблянская Е. В. 66
Лютов С. Н. 64
Лямець А. М. 242
Лях С. Р. (484)
Магеррамли Г. 486
Мазманьянц В. К. 387
Мазоренко Д. І. 352, (352)
Майданская Н. 331
Майстрович Т. В. 188
Макуха С. М. 440–441
Малишева Л. М. 579
Малолєтова Н. І. 242
Малюга В. 585
Малясова Г. В. 164, 233
Мамалига А. І. 482
Манжай О. В. 411
Манова Н. Л. 384
Маркова В. А. 329–330
Мартиненко О. А. 170
Марченко О. С. 438439
Мастіпан О. О. 89, 91–92, 96
Матвеев М. Ю. 165
Матвійчук О. Є. 306
Матов О. Я. 400
Матяш І. Б. 335, 577, 604
Махотина Н. В. 247
Медведева Е. Б. 578
Медведєва В. М. 137
Медведська М. С. 313, 318, 326
Мелещенко О. К. 492
Меренкова Н. А. 155
Мироненко Д. 284
Миронов О. О. 387
Миценко С. М. 356
Міненко Л. М. 580
Мірошниченко П. В. 519
Міщенко М. О. 558
Моісеєнко О. П. 431
Морозов О. С. 261
Морозова Н. І. 224
Морозова О. О. 10
Москвич О. Д. 429
Мудра І. М. 515
Мужикова Н. М. 399
Набатова О. О. 446–447
Набок Л. 585
Назаровець С. А. 86–87
Назарук Н. 457
Настенко С. див. Настенко С. М.
Настенко С. М. 288–290, 359, 372
Настрадін В. 371
Наумова Н. 284
Незаймай О. 457
Нелипа Г. П. 95
Нестеренко В. Г. 193
Нефедов К. Ю. 484
Нечипорук Л. В. 436–437
Никогосян А. 486
Николаева Е. В. 157, 164, 233
Никонорова Е. В. 37–38, 202
Новикова Т. А. 140–142
Овдійчук Л. 317
Овсієнко О. В. 440–441
Одінцова М. І. 550
Ожеван М. А. 402
124
Олійник С. В. 576, 606
Омельчук В. Ю. 379
Онищенко А. С.
див. Онищенко О. С.
Онищенко О. С. 7, 14, 16, 54, 196,
198, 216, 221–223, 240–241, 357–
358, 379, 603
Онкович Г. В. 525
Ордынская М. А. 190, 192
Орлова Н. І. 577
Осадча Ю. В. 314
Осауленко О. Г. 187
Осипова И. П. 37–38
Остапенко М. А. 574
Островський О. С. 536
Павленко Т. Б. 424
Пайонк М. 297
Палеха О. Ю. 414
Палеха Ю. І. 414, 451
Панталієнко Я. П. 415
Пантюхова Т. В. 236
Панчук Н. М. 227, 348
Пархоменко В. М. 347
Пасічник В. В. 409
Пасмор Н. П. 197
Патрушева Н. Г. 460
Пашенко Г. В. 421
Пашин А. И. 181
Пашков К. А. 570
Пашков О. М. 340
Пашкова В. С. 68, 76, 174
Пелещишин А. М. 449
Первухін В. Ф. 584
Петров С. С. 357–358
Петров С. Й. 357–358
Пивовар Е. И. 263
Пижевська В. В. 340
Пименов В. В. 376
Піхур О. М. 47–48
Плешакова М. А. 205
Плешкевич Е. А. 452
Плещенко К. В. 404
Політова О. А. 50
Полозова Т. Д. 143
Полякова Ю. Ю. 346, 363
Полянская Н. И.
див. Полянська Н. І.
Полянська Н. І. 338, 367, 384
Понагайба А. А. 292
Поперечна Л. А. 309
Попик В. І. 7, 14, 16, 189, 369
Поплавський М. М. 4–5, 90
Посадсков А. Л. 62
Посохов С. И. див. Посохов С. І.
Посохов С. І. 560, 572, 596
Почапська О. І. 485
Пиліпко Т. 335
Прилуцька Л. А. 364
Приступенко Т. О. 472
Притулка Л. С. 257
Прокопчук В. С. 158, 249, 347
Промська О. Л. 579
Пронина Л. А. 159
Прохорова В. Г. 248
Пужановская Т. 276
Пушкова С. В. 231
Пчелов Е. В. 263
Пшибытко М. Г. 230
Ракитянська В. Д. 71, 73–74, 284
Раков О. 335
Рачков Є. 596
Редькина Н. С. 206
Рєпін І. Ю. (311)
Різун В. В. 482–483
125
Різун В. див. Різун В. В.
Рікун І. 335
Річардсон К. Б. 481
Ролік О. І. 416
Романенко Є. О. 12
Романенко Т. В. 493
Романов П. С. 161
Романчук О. С. 582–583
Романюк М. М. 335, 465, 495, 497,
510
Росинская Е. М. 231
Рубанов А. В. 179
Руденко Л. Г. 162
Русанова Л. В. 447
Ручка В. С. 57, 210
Рушанин В. Я. 100
Рынкевич О. А. 230
Савіна З. 284
Савченко А. А. 27
Савчук І. І. 506–507
Сальникова Л. И. 167
Самойленко Г. В. 506
Самсонов С. 34
Саприкін А. Г. 371
Саприкін Г. 42–44, 351
Сафонова В. В. 235
Сафронова О. В. 246
Сашкова Л. А. див. Сашкова Л. О.
Сашкова Л. О. 294, 360, 370, 382,
390
Свобода А. А. 225
Семенов С. Г. 417
Сенченко М. І. 56
Серажим К. С. 487
Сербін О. О. 267–268
Сєдих В. В. 163
Сєріков А. 23
Сидоренко О. О. 508
Синельник І. С. 593
Синєокий О. В. 488
Сисоєв Ю. О. 448
Сищук О. А. 13
Скаченко О. О. 90
Скирда В. В. 572
Скирта М. Л. 462
Скобло Т. С. (378)
Скулиш Є. Д. 407
Слонимская Т. 25
Смага О. В. 453
Смаглова Н. І. 225
Смєкалова Т. В. 312
Соков П. С. 130
Соколов А. В. 304
Солдатенко В. Ф. 559
Соловьев В. О. 595
Солоіденко Г. І. 138, 225
Соляник А. А. (171)
Сопова Т. 42–44
Сорочан С. Б. (375)
Сошинська Я. Є. 174
Сошнікова О. М. 569, 571
Спіркіна О. О. 594
Срезневский И. И. (148)
Срібняк І. В. 494
Сташкевіч А. 252
Стеблина Н. О. 15
Стельмах Н. А. 374
Степанов В. К. 209
Степанова А. С. 144–145
Степачев Л. М. 39
Стиркул О. О. 240–241
Столяров Ю. Н. (147), 237, 250
Стрелкова-Зыль И. Б. 131
Стрілець Н. О. 51
Стус Д. В. 577
126
Сукач М. К. 432
Сукиасян Э. Р. 265
Суслова И. М. 182
Сухобокова О. 213
Сухоруков К. М. 327
Тарасов В. О. 393
Тарнашинська Л. Б. 355
Тертичка Н. І. 361
Тимошик М. С. 545
Титова О. М. 564–567
Тихонова Л. Н. 37 – 38, 77 – 78, 79
– 80, 147 - 149
Тімочка О. М. 380
Ткаченко Т. П. 125
Тодорова Є. М. 328, 336–337
Толочко П. П. 464
Торно І. В. 248
Трахтенберг И. М. 464
Требін М. П. 413
Тримбач С. 355
Трофимов Н. И. 345
Трохим Н. 317
Трушина И. А. 229
Турченко Ф. Г. 484
Усманова О. В. 496
Устюжанина Е. С. 277
Факлер М. 481
Фальц-Фейн Ф. Е. (601)
Федоришин М. В. 461
Федоров В. В. 463
Федотова О. П. 247
Филиппова Т. 40
Фокеев В. А. 339, (339), 342
Фоміна А. М. 577
Фридьева Н. Я. (147)
Фрич Р. І. 187
Хавкина Л. Б. (148)
Хавкіна Л. М. 489
Харук Г. 271
Хижна О. С. 171
Хіміч Я. О. 183
Хмара І. М. 226
Хмарський В. М. 101–104
Холод О. М. 17
Хоптяр Ю. А. 610
Цветкова В. А. 396
Цехмістро І. З. 20
Цуріка Л. 466
Чепіга (Зеленкевич) Я. Ф. 388
Черкашина Н. П. 254
Черниш Н. І. 65, 335, 546
Черняков Б. І. 385
Чиренко Н. В. 300
Чернецька С. 585
Чех І. 457
Чишко В. С. 335
Чінчой О. О. 457
Членов М. 509
Чугуй О. П. 387
Чугуй, Т. О. 387
Чуйко Т. П. 577
Чуприна Л. А. 139
Чуприна О. О. 438–439
Чурсин Н. Н. 426
Чухлій С. див. Чухлій С. О.
Чухлій С. О. 363, 596
Шайда Н. К. 521
Шалагінов Б. Б. 317
Шаповалов Г. І. 581
127
Шатохина Н. З. 70
Шатрова М. Б. 126
Шафаренко Ю. М. 18
Швалб М. Г. 346
Швецова Г. М. 126
Швецова Е. П. 168
Швецова-Водка Г. М. (343), 454
Швець І. М. 240–241
Шевченко І. О. (172),
Шевченко В. Е. 516
Шевченко Л. С. 444–445
Шевченко М. Ю. 490
Шевченко О. В. 491
Шевченко Т. Г. (279), (284), (319),
(323), (348), (379–380), (386–387),
(582)
Шейко В. М. 24, 105–118, 586
Шемаєва Г. В. 207, 214
Шестопалов И. И. 77–80
Широкий Ю. В. 448
Шляхта О. С. 281
Шпак В. І. 484
Шрайберг Я. Л. 58, 215, 396
Шудрик І. О. 563
Щука О. 509
Щурова Т. В. 259
Язвинська М. В. 344, 498
Якобсон І. 55
Якушко Т. 42–44
Ялышева В. В. 144–145
Ямпольская Е. 22
Яременко Л. М. 603
Ярошенко Т. О. 251
Ярошик В. О. (338), 356
Ятчук О. М. 522
Яценко О. 335
Яциковська У. О. 419
Яцишин Ю. В. 409
Grodziska K.234
Höhl M. 278
Lubov 282
128
ПОКАЖЧИК КОЛЕКТИВІВ
«Агентство Информ-Планета», ООО 40
«Архив Российской академии наук», федеральное государственное
бюджетное учреждение науки (Москва) 609
«Асканія-Нова», біосферний заповідник ім. Ф. Е. Фальц-Фейна (Херсон.
обл.) 601
Асоціація бібліотек України (Київ) 189, 221–223
«Асоціація міжнародного права», громадська (неурядова) організація 554
Асоціація сучасних інформаційних бібліотечних технологій (АСІБТ)
(Харків) 45, 235
«Астер», спілка громадян польського походження 261
Белгородская государственная универсальная научная библиотека 256
Белгородский государственный институт искусств и культуры,
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования 238
Белорусский государственный университет (Минск)
Фундаментальная библиотека 179
«Белорусская библиотечная ассоциация», общественная организация
(Минск) 179
Белорусский государственный университет культуры и искусств (БДУКМ)
(Минск) 339
Библиотека-читальня им. И. С. Тургенева, государственное бюджетное
учреждение культуры (Москва) 157, 164, (233)
Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка 307
Верховна Рада України (Київ) 397
Комітет з питань культури і духовності 531
Верховинська райдержадміністрація
див. Верховинська районна державна адміністрація (ІваноФранківська обл.)
Верховинська районна державна адміністрація (Івано-Франківська обл.)
568
Верховинська районна рада
129
див. Верховинська районна державна адміністрація (ІваноФранківська обл.)
Вінницька обласна державна адміністрація
Управління культури і туризму 224, 246, 287
Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва
224, 246, 287
Вінницький національний технічний університет 410
Науково-технічна бібліотека 354
Волинська державна обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олени Пчілки (Луцьк) 292
Волинська обласна державна адміністрація (Луцьк)
Управління культури і туризму 292
Волинський краєзнавчий музей (Луцьк) 292
Воронежский государственный аграрный университет имени императора
Петра I
Научная библиотека 82
Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы
им. М. И. Рудомино
Центр международного библиотековедения 39, 231
Всероссийский институт научной и технической информации (РАН
ВИНИТИ) 394, 412
Гарвардський університет
Український науковий інститут 385
Генеральне консульство Республіки Польща в Харкові 252
Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка 178
Государственная публичная научно-техническая библиотека России,
федеральное государственное бюджетное учреждение науки (ГПНТБ
России) 58, 215
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского
отделения Российской академии наук, федеральное государственное
бюджетное учреждение науки (ГПНТБ СО РАН) (Новосибирск) 33, 62–64,
205, 247
Государственная служба интеллектуальной собственности Украины (Киев)
434
Державна архівна служба України (Київ) 597, 602
130
«Державна бібліотека України для юнацтва», державний заклад 42–44,
288–290, 351, 359, 371–372, 386
Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського 374, 388
Державна служба статистики України 186
Державний історико-архітектурний заповідник (Слов'яногірськ, Донецька
область) 587–592
Державний комітет телебачення і радіомовлення України 455
Держспоживстандарт України 523–524
Дмитровская централизованная межпоселенческая библиотечная система
(Дмитров) 141
Центральная детская библиотека 140, 142
Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія (ДОУНБ) 220
Відділ наукової організації і методики бібліотечної роботи 84
Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара 499, 504, 508,
513, 521
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління 408
Донецький національний університет 421, 431
Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. ТуганаБарановського
Наукова бібліотека 125
ЕКЦ «Бейт Дан», Харьковский областной благотворительный фонд
(Харьков) 572
Житомирський державний університет ім. Івана Франка
Бібліотека 203
«Журнал "Библиотека"», изд-во 32, 316, 324
Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва (Ужгород) 226
Закарпатська обласна державна адміністрація (Ужгород)
Управління культури 257, 295
Закарпатська обласна державна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка (Ужгород) 121, 129, 226–227, 245, 257, 295, 348
Відділ науково-методичної роботи 281, 391
Запорізька обласна державна адміністрація
Департамент культури, туризму, національностей та релігій 581
131
«Запорізький національний університет», державний вищий навчальний
заклад 484, 496, 519
Запорізький обласний краєзнавчий музей, КЗ 581
«Издательство "Типограф"», ЗАО 537
Институт за кньижевност и уметност (Београд)
див. Інститут літератури і мистецтва (Белград, Сербія)
Институт Лиги Культуры и социального содружества (Одесса) 25
Інститут вищої освіти (Київ)
див. Інститут вищої освіти Національної академії наук України
Інститут вищої освіти Національної академії наук України 525
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького (Київ) 554
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти 309
Інститут літератури і мистецтва (Белград, Сербія) 512
«Київський політехнічний інститут», національний технічний університет
України 416, 553
Видавничо-поліграфічний інститут 539–544
«Культура і життя», редакція газети 23
«Культурно-археологічний центр "Пересопниця"», комунальний заклад
Рівненської області 461
Кам'янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка 249, 485,
610
Наукова бібліотека 347
Київський міський педагогічний університет ім. Б. Д. Грінченка 307
Київський національний університет будівництва і архітектури 432
Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка (Київ) 193, 471–
472, 482, 487, 490, 492, 552
Інститут журналістики 3, 10, 13, 18, 404, 476–477, 483, 500, 514–516,
522
Київський національний університет культури і мистецтв 4–5, 90, 550
Інститут державного управління і права 557
Інститут журналістики і міжнародних відносин 17
Класичний приватний університет (Запоріжжя) 187
Книжкова палата України ім. І. Федорова, державна наукова установа
(Київ) 56, 291, 455
«Культура», всеукраїнський радіоканал (521)
132
«Либерея-Бибинформ», библиотечный информационно-издательский
центр (ООО БИИЦ) 30, 316, 324, 331
«Либерея-Библиопринт», библиотечный издательский производственный
центр 316, 324
«ЛИТЕРА», информационный центр сотрудничества 59, 315
«Литера-Пресс», издательский центр 59, 315
Луганская областная библиотека для юношества 66
Луганская областная государственная администрация
Управление культуры, национальностей и религий 66
Луганська обласна бібліотека для дітей 218
Луганський обласний центр підтримки молодіжних ініціатив та соціальних
досліджень 475
Львівська національна академія мистецтв 458
Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника 465
Науково-дослідний інститут пресознавства 495, 497, 510
Львівське обласне радіо (521)
Львівський національний університет ім. І. Франка (ЛНУ ім. Івана Франка)
520
Наукова бібліотека 253
Маріупольський державний університет
Кафедра культурології та інформаційної діяльності 430
Международная академия информатизации (Москва)
Отделение библиотековедения 148–149
Международная ассоциация академий наук (Киев)
Совет директоров научных библиотек и информационных центров
216
«"Мигдаль", еврейский общинный центр», международная общественная
организация (Одесса) 547
Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського 505
Министерство культуры Российской Федерации 81, 155
Министерство юстиции Азербайджанской Республики 36
«Міжрегіональна академія управління персоналом», вищий навчальний
заклад, приватне акціонерне товариство (Київ) 551
Міжнародна асоціація академій наук (Київ)
Рада директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів 189
133
Міністерство культури України 23, 28, 52, 87, 172, 386, 511, 550
Міністерство культури і туризму України 328–330, 336–337
Мінстерство освіти і науки України 199, 393
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 343, 354
Московский государственный медико-стоматологический университет
им. А. И. Евдокимова
Кафедра истории медицины 570
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (МГУ)
Факультет журналистики 469, 480
«Московский государственный университет культуры и искусств»,
федеральное государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования 99, 130, 151, 250
Библиотечно-информационный інститут 67, 167
Институт информационных коммуникаций и библиотек 161
Кафедра библиотековедения и книговедения 161, 167
Музей Пересопницького Євангелія (Пересопниця, Рівнененська область)
461
Музейний фонд ім. О. О. Браунера (Одеса) 576
Наукове товариство ім. Т. Г. Шевченка
Тернопільський осередок 575
«Науково-виробниче підприємство «Ідея», товариство з обмеженою
відповідальністю 55
Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень (Київ) 562
Национальная академия наук Украины (Киев)
див. Національна академія наук України
Национальная библиотека Беларуси
див. Національна бібліотека Республіки Білорусь (Мінськ)
Национальная библиотека Украины им. В. И. Вернадского (Киев)
див. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Київ)
Национальная комиссия Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО 255
Національна академія аграрних наук України (Київ) 601
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека (ННСГБ
НААН) 219, 381
Національна академія внутрішніх справ України (Київ) 473, 558
Національна академія державного управління при Президентові України
(Київ) 12, 408
134
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (Київ) 46, 172,
174, 420
Центр безперервної інформаційно-бібліотечної освіти (Київ) 174, 183
Національна академія наук України (Київ) 7, 14, 16, 54, 88, 132–135, 137,
139, 162, 189, 195–196, 198, 201, 216, 221–223, 225, 240–242, 267–268, 280,
335, 344, 350, 357–358, 365, 369, 377, 379, 389, 462, 465, 495, 497–498, 510,
518, 554, 560, 564–567, 573, 603, 605
Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна (Київ) 377
Інститут енциклопедичних досліджень (Київ) 365
Інститут історії України 213, 369, 593
Інститут проблем реєстрації інформації 400
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору
(Київ) 518
Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського (Київ) 603
Львівське відділення 335
Інформаційно-бібліотечна рада (Київ) 225
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій
та систем 393
Центр пам'яткознавства (Київ) 560, 564–567
Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (НБУ, НБУВ НАН
України) (Київ) 7, 14, 16, 54, 88, 132–135, 137–139, 162, 189, 195–196, 198,
201, 216, 221–223, 225, 240–242, 255, 267–268, 280, 357–358, 379, 389, 459,
605
Інститут архівознавства 603
Інститут рукопису 461–462
Національна академія педагогічних наук України (НАПН України) (Київ)
1, 374, 388, 525
Інститут соціальної та політичної психології (Київ) 1
Національна академія правових наук України (Харків) 392
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури (Київ)
Національна академія служби безпеки України (Київ) 407
Національна бібліотека Республіки Білорусь (Мінськ) 230, 255
Національна бібліотека України для дітей, державний заклад 303, 314, 319,
380
Національна парламентська бібліотека України, державний заклад (Київ)
47–50, 89, 91–96, 152, 156, 184, 284, 286, 291, 340–341, 355, 361–362
Національна спілка краєзнавців України (Київ) 608
135
Національне газетно-журнальне видавництво 28
Національний авіаційний університет (Київ) 406
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 448
Національний військово-історичний музей України (Київ) 580
Національний інститут стратегічних досліджень (НІСД) (Київ) 402
Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої
історії (Київ) 568
Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова 548
Інститут соціології, психології та соціальних комунікацій 493
Національний технічний університет «Харківський політехнічний
інститут» (НТУ «ХПІ») 199, 417
Національний університет біоресурсів і природокористування України
(Київ) 418
Національний університет «Львівська політехніка» 8–9, 153–154, 273–274,
419, 449
Кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності 9
Кафедра інформаційних систем та мереж 9
Національний університет «Юридична академія України ім. Ярослава
Мудрого» (Харків) 413, 425, 436–447
Наукова бібліотека 197
Національний фармацевтичний університет (Харків)
Наукова бібліотека 83
Ніжинський державний університет ім. М. В. Гоголя (НДУ
ім. М. Гоголя) 506
Одесская национальная научная библиотека им. А. М. Горького
див. Одеська національна наукова бібліотека ім. М. Горького
Одесский археологический музей 573
Одесский дом-музей им. Н. К. Рериха 25
Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова 518
Одеська національна наукова бібліотека ім. М. Горького 259, 511
«Одеська юридична академія», національний університет 556
Одеський національний політехнічний університет 423
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова 101–104, 517
Орловская областная научная универсальная публичная библиотека
им. И. А. Бунина (Орел, РФ) 70
136
«Орловский государственный институт искусств и культуры»,
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования (Орел, РФ) 70, 155
«Основа», видавнича группа 308
«Переяслав-Хмельницький
державний
педагогічний
університет
ім. Г. С. Сковороди», державний вищий навчальний заклад
Кафедра історії та культури України 585
«Південноукраїнський
національний
педагогічний
університет
ім. К. Д. Ушинського», державний заклад (Одеса) 467
Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка
(ПолтНТУ) 127, 180, 275
«Полтавський університет економіки і торгівлі» (ПУЕТ), вищий
навчальний заклад Укоопспілки 403
Польська академія мистецтв та наук
Наукова бібліотека Польської академії мистецтв та наук (Краків,
Польща) 234
«Редакція газета "Культура"», ОАО 22
«Редакція газети "Позакласний час"», ТОВ 306
Рівненська обласна державна адміністрація 461
Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека 579
Рівненський державний гуманітарний університет (РДГУ) 29
Кафедра бібліотекознавства і бібліографії 126, 343
Кафедра культурології 146
Рівненський обласний краєзнавчий музей 582–583
Российская академия наук 609
Библиотека 265
Научный совет по истории мировой культуры 533
Отделение историко-филологических наук 533
Сибирское отделение 205
Российская библиотечная ассоциация (Москва) 85
«Российская государственная библиотека», федеральное государственное
бюджетное учреждение (Москва) 26, 35, 39, 77–80, 173, 229, (232), 254,
265, 345
Научно-информационный центр по культуре и искусству
(Информкультура) 26, 39
137
Научно-исследовательский отдел (НИО) библиотековедения 37–38,
148–149, 452
Научно-исследовательский отдел редких книг 254
Центр библитечных инновационных технологий РГБ 202
Российская государственная библиотека для молодежи (Москва) 85
Российская книжная палата 327
Российская национальная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина
(Санкт-Петербург) 144–145, 165, 229, 258, 332–334
Российский государственный гуманитарный университет
Научная библиотека 263
Русская школьная библиотечная ассоциация
Форум школьных библиотекарей Российской Федерации 304
«Русский архив», журнал 512
Рязанская областная универсальная научная библиотека
им. А. М. Горького (Рязань, РФ) (159)
Самарский государственный университет 239
Самарский государственный экономический университет 239
Санкт-Петербургский государственный университет 470
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств
Кафедра библиотековедения и теории чтения 69, 81
Северо-Западная академия государственной службы (Санкт-Петербург)
555
Смоленский государственный институт искусств
Кафедра библиотековедения и информационных ресурсов 166
Союз музеев России 578
Сумський державний університет 608
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка 608
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля (Луганськ) 6, 429
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського (Симферополь)
Наукова бібліотека 433
Тернопільська державна обласна універсальна наукова бібліотека
див. Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека
Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 270, 297
Ужгородський національний університет 11
138
«Україна», відкритий міжнародний університет розвитку людини
Інститут права та суспільних відносин 405
Українська академія друкарства (Львів) 450, 491, 526–530, 538, 546
Українська асоціація працівників бібліотек для дітей 303
Українська бібліотечна асоціація (Київ) 68, 76, 174, 183
Головний тренінговий центр для бібліотекарів 183
Тернопільське обласне відділення 270
Харківське обласне відділення 51 – 52, 71, 73 – 74, 235
Українська інженерно-педагогічна академія (Харків) 536
Українське товариство охорони пам'яток історії та культури (УТОПІК)
(Київ) 560, 564-567
Український інститут наукової технічної і економічної інформації 393, 398
Український інститут національної пам'яті (Київ) 559, 577
Український інститут нормативної інформації (УкрІНІ) 31, 309
Український католицький університет (Львів)
Міжнародний інститут етики і проблем 481
Школа журналітики і медіякомунікацій 481
Український комітет профспілки працівників культури 23
Український
науково-дослідний
інститут
архівної
справи
та
документознавства (УНДІАСД) (Київ) 597, 600, 602
«Универсальная научная библиотека им. И. Я. Франка», крымское
республиканское учреждение (Симферополь) 276 – 277
«Университетская Книга», издательский дом ООО 532
Управление культуры и архивного дела Орловской области (Орел, РФ) 70
Федеральная архивная служба России 607
Фундація Білла та Мелінди Гейтс 123
Харківська державна академія культури (ХДАК) 24, 71, 73–74, 86–87, 105–
118, 163, 214, 243–244. 328 330, 453, 456, 562, 586, 598–599
Бібліотека 171
Кафедра бібліотекознавства та соціальних комунікацій 207
Кафедра бібліографознавства та інформаційно-бібліографічної
діяльності 336-337
Кафедра документознавства та книгознавства 61
Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка 51–52, 71–74,
119, 128, 170, 228, 235, 248, 262, 283, 338, 353, 356, 367, 384, 456
139
Харківська обласна бібліотека для дітей, ОКЗ 75, 299, 301–302, 305, 320,
323, 325
Харківська обласна бібліотека для юнацтва 302, 311 313, 318, 321–322, 326
Харківська обласна рада Товариства винахідників і раціоналізаторів
України 283
Харківська обласна юнацька бібліотека
див. Харківська обласна бібліотека для юнацтва
Харківська обласна дитяча бібліотека
див. Харківська обласна бібліотека для дітей
Харківська обласна універсальна наукова бібліотека 57, 175 176, 210–212,
279, 294, 296, 298, 302, 360, 370, 382, 390, 401
Сектор інформації з питань культури та мистецтва 53
Харківська обласна державна адміністрація 562
Департамент культури і туризму 57, 75, 175, 210-211, 279, 294, 296,
298–299, 301 302, 305, 311–313, 321 323, 325–326, 360, 370, 390, 401, 586
Департамент науки і освіти 212
Харківський державний академічний театр ляльок ім. В. А. Афанас'єва
(382)
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Наукова бібліотека 45, 168–169
Харківський історичний музей 569, 571
Харківський науково-методичний центр охорони культурної спадщини 563
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 349, 364,
366, 373
Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва
Фундаментальна бібліотека 282, 293
Харківський національний технічний університет сільського господарства
ім. Петра Василенка (ХНТУСГ ім. П. Василенка)
Наукова бібліотека 352, 378
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна 2, 20, 252, 368,
596
Исторический факультет 375
Музей археологии и этнографии Слободской Украины 572
Східний інститут українознавства ім. Ковальських 383
Філологічний факультет 387
Центр краеведения им. П. Т. Тронько 572
Центр українських студій ім. Д. І. Багалія 383, 387
Центральна наукова бібліотека 197, 346, 363, 368, 375, 387
140
Центральная научная библиотека
див. Центральна наукова бібліотека
Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ) 422
Наукова бібліотека
«Харківський політехнічний інститут», національний технічний університет
див. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»)
Харківський національний технічний університет «ХПІ»
Науково-технічна бібліотека
див. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»)
Харківський художній музей 563
Харківський центр науково-технічної та економічної інформації 283
Харьковская государственная научная библиотека им. В. Г. Короленко
див. Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка
Харьковская областная библиотека для детей
див. Харківська обласна бібліотека для дітей
Харьковская областная государственная администрация
Департамент культуры и туризма
див. Харківська обласна державна адміністрація, Департамент
культури і туризму
Харьковский государственный университет питания и торговли
див. Харківський державний університет харчування та торгівлі
Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина
див. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
«Харьковский политехнический институт», национальный технический
университет
див. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»)
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 160
«Хортиця», національний заповідник (Запоріжжя) 574
Центр дослідження літератури для дітей та юнацтва 317
Центральна бібліотека ім. М. Л. Кропивницького ЦБС для дорослих
м. Миколаєва 272
Челябинская государственная академия культуры и искусств 100
Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького 507, 594
141
Наукова бібліотека 266
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича 478
Чернігівський державний інститут економіки і управління
Наукова бібліотека 217
Чернігівський історичний музей ім. В. В. Тарновського 593
Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій (Чернігів) 399
Polska Akademia Umiejętności
Biblioteka naukowa Polskiej Akad. Umiejętności I Polskiej Akademia
nauk w Krakowie
див. Польська академія мистецтв та наук
Наукова бібліотека Польської академії мистецтв та наук
(Краків, Польща)
142
ЗМІСТ
Передмова .......................................................................................................... 3
Список бібліотек-учасниць зведеного каталогу ............................................ 5
1 Теорія та історія соціальних комунікацій .................................................... 8
2 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство..................................................... 10
2.1 Загальний розділ ..................................................................................... 10
2.1.1 Керівні та законодавчі матеріали з бібліотечної справи ................ 12
2.1.2 Загальні питання................................................................................. 13
2.1.3 Конгреси, симпозіуми, семінари, наради ........................................ 20
2.1.4 Організація науково-дослідної роботи в галузі бібліотечної
справи ................................................................................................................23
2.1.5 Бібліотечні кадри та їх підготовка. Бібліотечна професія . ............25
2.2 Теорія та методика бібліотечної справи ............................................... 29
2.2.1. Читання та читацькі інтереси………………………………….…..31
2.3 Історія бібліотечної справи та бібліотекознавства ............................. 32
2.3.1 Діячі бібліотечної справи .................................................................. 35
2.4 Організація бібліотечної справи. Управління. Економіка.
Статистика.......................................................................................................... 37
2.4.1 Міжнародні зв'язки та співробітництво в галузі бібліотечної
справи. Бібліотечні товариства та об’єднання ............................................... 37
2.4.2 Керівництво та управління бібліотечною справою ........................ 37
2.4.3 Типова організація роботи бібліотеки. Управління
бібліотекою ........................................................................................................ 38
2.4.4 Економіка бібліотечної роботи. Бібліотечна статистика ............... 39
2.4.5 Автоматизація бібліотек .................................................................... 40
2.4.6 Організація бібліотечної справи в країнах світу............................. 44
2.4.6.1 Організація бібліотечної справи в Україні ................................. 45
2.4.6.1.1 Харківська державна наукова бібліотека
ім. В. Г. Короленка ............................................................................................ 47
2.4.6.2 Організація бібліотечної справи в інших країнах світу ........... 47
2.4.7 Науково-методична робота ................................................................. 48
2.5 Бібліотечні фонди. Формування та збереження................................... 49
2.5.1 Фонди рідкісних видань і рукописів……………………………...51
2.6 Бібліотечні каталоги. Каталогізування ......................................... ........54
2.7 Бібліотечне обслуговування користувачів ........................................... 55
143
2.7.1 Загальні питання. Форми та методи роботи.
Обслуговування окремих категорій користувачів ......................................... 55
2.7.2 Популяризація документів з різних галузей знань
та окремої тематики…………………………………………………………..56
2.7.3 Організація бібліотечного обслуговування ................. ..................58
2.7.4 Краєзнавча робота бібліотек ........................................................... 58
2.8 Бібліотечна робота з дітьми та підлітками ......................................... ..61
2.8.2 Теорія бібліотечної роботи з дітьми та підлітками .................... ..61
2.8.3 Організація роботи дитячих та шкільних бібліотек.
Управління. Економіка. Статистика................................................................ 61
2.8.4 Бібліотечне обслуговування дітей та підлітків.
Популяризація документів у дитячих та шкільних бібліотеках ................... 63
3 Бібліографія. Бібліографознавство ............................................................. 67
3.1 Загальні питання. Теорія та методологія .............................................. 67
3.2 Методика бібліографії ............................................................................ 68
3.3 Історія бібліографії та бібліографознавства ......................................... 69
3.3.1 Діячі в галузі бібліографії та бібліографознавства ....................... 69
3.4 Основні види бібліографії та бібліографічних посібників ................ 70
3.5 Бібліографічне обслуговування користувачів...................................... 78
4 Науково-інформаційна діяльність. Інформатика.
Соціальна інформатика ..................................................................................... 79
4.1 Загальний розділ ...................................................................................... 79
4.1.1 Керівні та законодавчі матеріали в галузі науково-інформаційної
діяльності……………………………………………………………………...80
4.2 Теорія науково-інформаційної діяльності. Інформаційний
бізнес ................................................................................................................. 80
4.2.1 Інформаційні джерела. Інформаційні потреби.Інформаційні
ресурси………………………………………………………………………...81
4.2.1.1 Глобальні компютерні мережі. Інтернет…………………..….81
4.2.2 Інформаційні процеси в цілому…………………………………...82
4.4 Організація науково-інформаційної діяльності. Управління.
Економіка. Статистика. Інформаційне суспільство....................................... 82
4.5 Збір, обробка і введення інформації...................................................... 84
4.6 Зберігання та пошук інформації ............................................................ 84
4.7 Інформаційне обслуговування. Використання інформації.
Інформаційна культура ..................................................................................... 85
4.8 Науково-інформаційна діяльність у сфері окремих видів
документів та галузей знань ............................................................................. 86
144
4.9. Інтелектуальна власність. Винахідницьке право. Право на наукові
винаходи. Патенти………………………………………………………….....87
5 Документологія ........................................................................................... 90
6 Книгознавство............................................................................................... 91
6.1 Загальні питання. Теорія та методологія .............................................. 91
6.2 Історія книги та книгознавства .............................................................. 92
6.3 Засоби масової інформації. Журналістика ........................................... 93
6.3.1 Засоби масової інформації (ЗМІ). Журналістика в цілому .......... 93
6.3.1.3. Історія журналістики…………………………………………98
6.3.2 Періодична преса ............................................................................. 99
6.3.2.3 Історія періодичної преси………………………………….....99
6.3.2.4 Організація, планування і економіка періодичної
преси………………………………………………………………………….101
6.3.3 Радіомовлення. Телебачення ...................................................... 102
6.4 Видавнича справа .................................................................................. 103
6.4.1 Загальний розділ .......................................................................... 103
6.4.2 Теорія і практика видавничої справи ......................................... 105
6.4.3 Історія видавничої справи .......................................................... 106
6.4.4 Організація, планування і економіка видавничої справи ....... 107
6.5 Книжкова торгівля. Розповсюдження творів друку ......................... 107
7 Охорона пам'яток історії та культури. Музейна справа.
Архівна справа ................................................................................................. 108
7.1. Охорона пам'яток історії та культури ................................................ 108
7.2 Музейна справа. Музеєзнавство .......................................................... 110
7.3 Архівна справа. Архівознавство .......................................................... 114
Іменний покажчик ......................................................................................... 117
Покажчик колективів .................................................................................... 128
145
Виробничо-практичне видання
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство.
Бібліографознавство
Зведений каталог нових надходжень
до провідних бібліотек Харкова за 2014 рік
Відповідальний за випуск Валентина Дмитрівна Ракитянська,
заслужений працівник культури України
Редактор Н. О. Стрілець,
кандидат наук із соціальних комунікацій
_______________________________________________________________
Підписано до друку 30.03.2016
Формат 60 х 84 1/16
9,1 друк. арк., 8,1 обл. вид. арк.. Папір для множ. апаратів. Замовлення №
Ксерокс ХДНБ ім. В. Г. Короленка. 61003 Харків-3, пров. Короленка, 18.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа