close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

код для вставки
Аналіз роботи
районного методичного об’єднання
вчителів інформатики
у 2011 - 2012 навчальному році
У 2011/2012 н.р. робота районного методичного об’єднання вчителів інформатики була
спрямована на реалізацію державної освітньої політики, визначеною Національною
доктриною розвитку освіти, Указами Президента України, постановами Уряду / Кабінету
Міністрів України, чинним законодавством про освіту, Програмами розвитку освіти в
Харківській області, міських / районних програм в галузі «Освіта», Державною програмою
«Вчитель», навчальними програмами з предмета та інших нормативно-правових документів,
спрямованих на інноваційний розвиток і поліпшення якості загальної середньої освіти.
Аналіз діяльності методичного об’єднання засвідчує, що вчителі інформатики, в цілому,
забезпечують реалізацію єдиної державної політики в галузі «Освіта».
Упродовж 2011/2012 н.р. районне методичне об’єднання через мережу колективних,
групових та індивідуальних форм методичної роботи працювало над організаційним та
науково-методичним забезпеченням реалізації науково-методичної проблеми: «Ціннісні
орієнтири інноваційного уроку як засобу поліпшення якості освіти» та науковометодичної теми: «Впровадження прогресивних інноваційних методик і технологій
навчання та виховання як умови підвищення якості освіти».
Інформатику у загальноосвітніх навчальних закладах району викладає 47 вчителів. Серед
них: кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» - 10 вчителів,
кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії» - 16 вчителів,
кваліфікаційна категорія «спеціаліст ІІ категорії» - 8 вчителів,
кваліфікаційна категорія «спеціаліст» - 13 вчителів,
педагогічне звання «старший учитель» – 3 вчителя,
педагогічне звання «учитель - методист» - 2 вчителя.
У 2011-2012 навчальному році пройшли атестацію 4 вчителя інформатики ( у минулому
році – 6): підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» - 1 вчитель,
встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» - 2 вчителя,
кваліфікаційну категорію «спеціаліст» - 1 вчитель. Педагогічне звання «старший учитель»
та «учитель методист» у цьому році не встановлювалось та не підтверджувалось.
Курсове підвищення кваліфікації за напрямом «інформатика» пройшли 2 вчителя (у
минулому навчальному році 4). Слід зазначити, що вчителі, в основному, своєчасно
проходять курсове підвищення кваліфікації. Порушення термінів не відбувається.
На заняттях, організованих факультетом підвищення кваліфікації КВНЗ «Харківська
обласна академія неперервної освіти», слухачі мали змогу ознайомитися з сучасними
науковими відкриттями; поглибити свої знання з різноманітних питань сучасної науки;
попрацювати з ППЗ, Інтернет-виданнями; обговорити методику їх застосування у навчальновиховному процесі. Вчителі отримали електронні копії матеріалів (презентації лекційних
занять, адреси електронних видань та ін.), які використовувались під час навчання. Вчителі
також підвищують свою науково-теоретичну-методичну-практичну підготовку шляхом
відвідування спецкурсів за різними напрямами.
Викладання навчального матеріалу здійснюється за навчальними програмами,
рекомендованими
Міністерством освіти і науки України (далі МОН України), за
навчальними планами, складеними на підставі Типових навчальних планів, рекомендованих
МОН України (лист від 05.03.2010 №1/9-143), та затвердженими належним чином.
Організація навчально-виховного процесу у навчальних закладах всіх типів і форм
власності здійснювалась відповідно до:
- Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету
Міністрів України від 14.01.2004 №24);
1
чинних програм з базових навчальних дисциплін (перелік навчальних програм на 20112012 навчальний рік рекомендований листом Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України (далі МОНмолодь спорту України) від 20.06.2011 №1/9-622 «Про перелік
навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту
України»);
- наказу МОНмолодьспорту України від 13.04.2011 №329 «Про затвердження Критеріїв
оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої
освіти, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11.05.2011 №566/19304;
- програм підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання;
- листа Міністерства освіти і науки України від 09.10.2000 №1/9-420 – про стимулюючий,
коригуючий, але не у бік зменшення, виховний характер поточного оцінювання.
В усіх закладах освіти в наявності необхідна нормативно-правова база з викладання
предмета. У процесі вивчення математики загальноосвітні навчальні заклади району
працювали за підручниками та навчальними посібниками, рекомендованими
МОНмолодьспорту України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах у
2011/2012 н.р., якими в достатній кількості забезпечені шкільні бібліотеки:
ЗНЗ
Клас
% забезпечення
10
95
з навчанням
українською мовою
11
99
10
100
з навчанням
російською мовою
11
90
Всі зошити з друкованою основою, які використовуються у закладах освіти мають
відповідний гриф МОН України. Вчителі інформатики використовують в роботі періодичні
видання. З вересня 2011/2012 н.р. використовувались електронні версії підручників для 11
класів.
Вивчення стану планування діяльності щодо виконання навчальних планів і програм
показало, що у навчальних закладах в наявності та оформлені відповідно до нормативних
вимог: календарні плани вчителів-предметників погоджені на засіданнях шкільних
методичних об’єднань, схвалені адміністраціями; плани-графіки проведення контрольних
робіт, тематичних атестацій відповідають календарному плануванню у всіх вчителів
навчальних закладів району.
У зв’язку з призупиненням навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних
закладах (наказ управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської
ради від 31.01.2012 №44 «Про призупинення навчально-виховного процесу в навчальних
закладах Московського району») з метою забезпечення виконання у повному обсязі
навчальних програм з предмета вчителями внесені зміни до календарного планування та
застосовані різні способи ущільнення вивчення навчального матеріалу за рахунок:
об’єднання навчальних тем; використання міжпредметних зв’язків; оглядового або
самостійного вивчення навчального матеріалу; використання резервних годин навчальної
програми та годин, передбачених на проведення окремих уроків тематичного оцінювання.
Тому навчальну програму з математики виконано повністю, кількість контрольних робіт
відповідає вимогам навчальних програм.
Предметні сторінки з інформатики заповнюється з урахуванням інструктивнометодичних рекомендацій щодо вивчення інформатики у 2011/2012 навчальному році (лист
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.06.2011 «Про особливості
організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у
2011/2012 навчальному році» № 1/9-454). Також використовувались:
- Науково-методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та
оформлення сторінок класних журналів у 5-11-х класах;
- Науково-методичні рекомендації щодо «Про особливості організації навчальновиховного процесу у 2011/2012 навчальному році» від 21.07.11 №1/9-556
-
2
- Зміни і доповнення до науково-методичних рекомендації про застосування Інструкції з
ведення класного журналу учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.
Підвищенню педагогічної майстерності вчителів сприяє відвідування районних заходів
(конференція, нарада, семінар). Під час методичних засідань, які були проведені в управлінні
освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради та ЗНЗ № 58,43 та 103
розглянуті питання щодо якісного освітнього простору району як пріоритетної умови
формування особистості дитини, професійного розвитку вчителя; основних завдань нового
навчального року, спрямованих на підвищення якості освіти; нормативних аспектів початку
нового навчального року; організації профільного навчання в загальноосвітніх навчальних
закладах району; колективного пошуку шляхів модернізації навчально-виховного процесу за
рахунок впровадження прогресивних інноваційних методик і технологій навчання /
виховання як умови самовдосконалення вчителя та самореалізації учня; використання
міжпредметних зв’язків на уроках та в позакласній роботі з предмета; системи роботи з
обдарованою молоддю; основних напрямків, форм, методів викладання; проведення
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів (інформатика та інформаційні
технології); особливостей психолого-педагогічної підтримки професійного самовизначення
старшокласників; організації співпраці загальноосвітніх навчальних закладів з вищими
навчальними закладами; запобігання дитячого травматизму під час навчально-виховного
процесу.
Протягом 2011-2012 н. р. проведено 3 семінари вчителів інформатики:
- Використання сучасних Інтернет–технологій у предметному навчанні. (ЗНЗ № 58,
25.11.2011)
- Використання комп’ютерних мереж в інформаційних технологіях. (ЗНЗ № 43, 10.02.2012)
- Сучасні педагогічні технології в освіті. (ЗНЗ № 103, 27.04.2012)
Під час семінарів розглядались питання: Особливості викладання інформатики в класах
інформаційно-технологічного профілю. Дистанційне навчання в освіті. Сервіси Google та їх
використання. Сервіси Веб 2.0. Превентивна робота з дітьми по безпечній роботі в Інтернет.
Про обмеження доступу учнів з комп’ютерів навчальних закладів до інтернет-ресурсів
забороненого змісту (07.02. – день безпечного Інтернету). Класифікація комп’ютерних
мереж. Робота вчителів в локальній мережі та мережі Інтернет. Освіта та технології
дистанційного навчання у ХХІ столітті. Проектні студії у навчальному процесі як спосіб
розвитку практичних навиків школярів.
До організації семінарів залучались викладачі фізико-математичного факультету ХНПУ.
Відвідані під час семінарів-практикумів відкриті заходи свідчать про те, що вчителі
запроваджують інноваційні технології, що сприяє виявленню, систематизації та
розповсюдженню прогресивного педагогічного досвіду з метою формування ключових
компетентностей в учнів. Вчителі досконало володіють методикою викладання предмета,
виявляють належну професійну компетентність, вдало впроваджують новітні технології / їх
елементи, здійснюють конструювання уроків особистісно орієнтованого спрямування,
заохочують школярів до самостійних суджень.
Найбільший інтерес викликали відкриті заходи (досвід роботи) вчителів та викладачів
ВНЗ. За протоколами семінарів, слухачі рекомендували спланувати відвідування уроків та
позакласних заходів колег, на яких вони впроваджують новітні технології / їх елементи,
враховують пріоритетні напрямки розвитку сучасних галузей в навчанні інформатики і
продовжити співпрацю з науковими установами в наступному навчальному році.
На жаль, не всі вчителі відвідують районні заходи, не завжди приймають участь у
методичних засіданнях (нарадах, семінарах).
Вирішенню актуальних питань модернізації змісту, форм та методів навчання і
виховання у сучасних умовах, підвищенню ефективності навчально-виховного процесу,
росту професійної майстерності вчителів району сприяє робота педагогічних майстерень,
майстер-класів, педагогічних студій і лабораторій, засідання яких проводили спеціалісти
3
вищої категорії, вчителі-методисти. Нажаль, вчителі інформатики не виявляють бажання
щодо проведення майстер–класів, педагогічних лабораторій та пед. майстерень.
Вчителі інформатики беруть участь у районних, міських, обласних, всеукраїнських
педагогічних заходах, які стимулюють потребу і прагнення до самовдосконалення,
допомагають співставити, пізнати, відкрити в собі нові можливості, здібності, від яких
розпочинається шлях до майстерності.
Протягом 2011/2012 н.р. з метою підтримки належного рівня підготовки фахівців
освітньої галузі; забезпечення зростання кваліфікації педагогів, безперервності й наступності
у здобутті ними кваліфікаційних рівнів; опрацювання педагогами найактуальніших проблем,
пов’язаних зі змістом їхньої професійної діяльності; забезпечення своєчасної
поінформованості щодо нових навчальних програм, планів, підручників; ознайомлення з
сучасними формами і методами навчання; обміну досвідом вчителі інформатики також були
залучені до роботи різноманітних методичних заходів (інтерактивне спілкування, секційне
засідання, нарада, семінар тощо), спланованих Головним управлінням освіти і науки
Харківської обласної державної адміністрації, Департаментом освіти Харківської міської
ради, управлінням освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради,
Харківським регіональним центром оцінювання якості освіти, КВНЗ «Харківська обласна
академія неперервної освіти», Науково-методичним педагогічним центром, за темами:
- «Про стан і шляхи підвищення якості вивчення навчальних предметів»;
- «Науково-методичне забезпечення якості освіти у навчальному закладі при викладанні
базових дисциплін»;
- «Система підготовки учнів до участі у Всеукраїнських учнівських турнірах»;
- «Інформаційні технології в освіті. Запровадження ІТ-технологій та електронних засобів
навчання у навчально-виховний процес»;
- «Науковий міст»;
- «Підготовка учнів до ЗНО»;
- «Організація науково-дослідницької роботи в загальноосвітніх навчальних закладах»;
- «Організаційно-методичний супровід проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з
навчальних предметів»;
З метою виявлення рівня теоретичної, методичної та практичної підготовки, визначення
творчого потенціалу, підвищення професійної майстерності, ознайомлення з досвідом
роботи вчителів, які атестувалися на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої
категорії», педагогічного звання «старший учитель» / «учитель-методист» та визначення
відповідності раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»,
педагогічному званню «старший учитель» / «учитель-методист», поширення ефективного
педагогічного досвіду щодо викладання інформатики проводилась районна виставка «Я
атестуюсь». Освітяни готували презентаційні матеріали узагальнені у творчому досьє /
портфоліо, демонстрували свої друковані роботи, презентували власний досвід у супроводі
мультимедійного устаткування перед фахівцями свого предмета.
Традиційна XІX обласна виставка-презентація педагогічних ідей та технологій
відбулась 27 березня 2012 року та проходила за темою «Розвиток педагогічної
компетентності та професійної майстерності педагогів регіону» з метою створення умов для
забезпечення доступу громадян до якісної освіти, сприяння розвитку творчості освітян,
пропаганди кращих здобутків, інноваційних пошуків, упровадження ефективного
педагогічного досвіду, реалізації пріоритетних напрямів використання інноваційних
технологій у системі загальної середньої освіти в освітньому просторі Харківського регіону.
Всього на І (районний) етап подано 3 експонати (ЗНЗ № 103,128,138):
Експонати оцінювалися за такими критеріями:
- значимість (доля) авторського внеску (15 балів);
- інноваційність: актуальність авторської розробки, ступінь новизни запропонованих
підходів (15 балів);
4
- змістовність: повнота та глибина розкриття заявленої теми, методична та предметна
грамотність, практична спрямованість (15 балів);
- оформлення: структурованість, послідовність викладу матеріалу, наявність анотації,
змісту, списку літератури, культура писемного мовлення, грамотність тексту (10 балів).
Серед типових недоліків робіт, наданих на виставку, організатори відмічають:
- недотримання авторських прав;
- при використанні матеріалів мережі Інтернет відсутні посилання на авторів;
- реферативність;
- слабкість дослідницької та практичної складових та моніторингу навчальних досягнень
учнів.
Кращі матеріали 2 експонати (ЗНЗ № 103,138) було схвалено методичною радою РМЦ
(протокол №5 від 26.01.2012) і подано до обласного оргкомітету. Нажаль, у цьому році
перемоги не було отримано (у минулому році один диплом ІІІ ступеня).
Приділялася увага роботі з вчителями, стаж роботи яких до 5 років. Усі вони мають
наставників з числа педагогів-предметників своїх закладів, які надають стажистам допомогу
в плануванні навчально-виховної та позакласної роботи, розробці поурочних планів,
впровадженні досягнень прогресивного педагогічного досвіду, нових форм і методів
навчання і виховання учнів тощо. Окрім цього, молоді вчителі отримували методичні
консультації від учителів вищої категорії, вчителів-методистів та ознайомились з роботою
кращих учителів під час районних заходів.
Дієвим фактором підвищення пізнавальної активності дітей є продумана мотивація, яка
сприяє підвищенню інтересу до навчання учнів з низьким рівнем навчальних досягнень та
залученню учнів цієї категорії до роботи у предметних гуртках. З обдарованими учнями з
метою якісної підготовки до олімпіад та турнірів проводяться додаткові заняття за окремими
розкладами у всіх навчальних закладах.
Проводяться заняття курсів за вибором та спецкурсів: «Кроки до інформатики» (ЗОШ
№19, 42, 58, 103, 140); «Основи Інтернету» (ЗОШ №42); «Основи створення комп’ютерних
презентацій» (ЗОШ №42, 124, 128); з інформатики (ЗОШ №56, 103); «Основи веб-дизайну»
(ЗОШ № 84, 128, ліцей №141); «Основи візуального програмування» (ліцей № 141);
«Інформатика», «Прикладна інформатика» (гімназія №144); факультативів «Основи
інформаційних технологій» (ЗОШ №98), «Основи інформаційних технологій», (ліцей №141,
ПНВК «Бізнес-гімназія»).
З метою забезпечення профільності навчання та підвищення результативності роботи
ЗНЗ співпрацюють з вищими навчальними закладами:
- Харківський Національний університет імені В.Н. Каразіна»: КЗ «ХСШ№3», гімназії
№23,144, ліцей №141, ЗОШ №25,31,123,124,128,138;
- Харківський Національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди: гімназії
№23,43,144,ліцей №141,ЗОШ №19,31,58,84,97,123,124,128,167,ПНВК «Бізнес-гімназія»;
- Харківський Національний університет радіоелектроніки: гімназія №23;
- Національний технічний університет (НТУ «ХПІ»):гімназія №23,ліцей №141,ЗОШ №138);
- Харківський Національний аерокосмічний університет ім. М.Жуковського: ліцей №141,
ЗОШ № 31, 58, 84, 98;
- Харківський гуманітарний педагогічний інститут: гімназія №43, ЗОШ № 58;
- Харківський національний автомобільно-дорожній університет: ЗОШ № 138;
- Українська Національна академія залізничного транспорту: гімназія № 144.
Простежується тенденція щодо зростання (у відсотковому значенні) кількості учнів з
високим та достатнім рівнем навчальних досягнень з інформатики: у ЗОШ № 30 та 140.
Зниження рівня навчальних досягнень учнів з інформатики спостерігається у гімназії № 23.
З метою пошуку дітей, які цікавляться вивченням інформатики, відбору кращих учнів
для участі у міських та обласних заходах (конкурсах, олімпіадах, турнірах), забезпечення
умов для підтримки обдарованої учнівської молоді, примноження інтелектуального
учнівського потенціалу району, підготовки майбутньої наукової зміни у 2011/2012 н.р.
5
проведено ІІ (районний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів
(інформатика та інформаційні технології) та І (районний) етап Всеукраїнського конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (відділення
«Комп’ютерних наук»).
На першому (шкільному) етапі Всеукраїнської олімпіади з інформаційних технологій,
яка проводилась у цьому році перший раз, взяли участь 347 учнів, серед яких учнів
гімназій та ліцеїв – 23, СШ – 36, ЗОШ – 288.
ІІ (районний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій
проведено за завданнями КВНЗ «Харківська обласна академія неперервної освіти». Завдання,
надіслані із КВНЗ «Харківська обласна академія неперервної освіти», розраховані на
обдарованих учнів та учнів, які додатково займаються інформатикою. У 2011/2012 н.р. у ІІ
(районному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики взяли участь 42 учня,
серед них учні гімназій та ліцеїв – 7, спеціалізованих шкіл – 4, ЗОШ – 31. Переможцями
визнано 12 учнів. Дипломами І ступеню нагороджено 3 учня, дипломами ІІ ступеню – 5
учнів, дипломами ІІІ ступеню – 4 учня. Кращі результати показали учні ЗНЗ № 122,144 та
НВК «Мир».
Управлінням освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради щорічно
проводиться моніторинг виступів шкільних команд загальноосвітніх навчальних закладів
району за підсумками ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних
предметів. Як свідчать його дані, І-ІІІ місця посіли команди:
ЗНЗ
122
3
143
156
Місце
1
2
2
3
Клас
9
9
9
9
ЗНЗ
Мир
42
139
58
84
Місце
1
2
2
3
3
Клас
10
10
10
10
10
ЗНЗ
144
97
141
Місце
1
2
3
Клас
11
11
11
Команда району ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних
технологій складалася з 3 чоловік, які посіли І(ІІ) місця на районному рівні.
Це:
ПІБ учня
Лебедев Антон Ігорович
Темченко Станіслав Володимирович
Яценко Катерина Геннадіївна
ЗНЗ
122
Мир
144
Місце
І
І
І
ПІБ вчителя
Баталова Любов Вікторівна
Старченко Людмила Миколаївна
Ляшенко Юрій Васильович
За рейтингом ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних
технологій команда посіла ІІІ місце, по м. Харкову – ІІІ місце. Учнів, які посіли призові
місця у цьому році, три:
№
1.
2.
3.
ЗНЗ
ПЗ «МИР»
ЗОШ №143
Гімназія №144
П.І.Б. особи, яка підготувала учня
Старченко Людмила Миколаївна
Сіраш Валентина Василівна
Ляшенко Юрій Васильович
Рівень перемоги,П.І. учня, клас авчання
Темченко Станіслав, 10 клас, І місце
Треть’якова Марина, 9 клас ІІ місце
Яценко Катерина, 11 клас ІІ місце
На першому (шкільному) етапі Всеукраїнської олімпіади з інформатики у 2011-2012
навчальному році взяли участь 873 учня (у минулому році –865), серед яких учнів гімназій та
ліцеїв – 118 (у минулому році –141),, СШ – 54 (у минулому році –56), ЗОШ – 701 (у минулому
році –668).
ІІ (районний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики проведено за
завданнями КВНЗ «Харківська обласна академія неперервної освіти». Завдання, надіслані із
КВНЗ «Харківська обласна академія неперервної освіти», розраховані на обдарованих учнів
та учнів, які додатково займаються інформатикою. У 2011/2012 н.р. у ІІ (районному) етапі
Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики взяли участь 64 учня (минулий рік – 75),
серед них учні гімназій та ліцеїв – 12 (минулий рік 14), спеціалізованих шкіл – 4 (минулий рік
-6), ЗОШ – 48 (минулий рік -55), що є на 11 учнів менше ніж у минулому році. Переможцями
визнано 13 учнів (минулий рік 7 учня). Дипломами І ступеню нагороджено 6 учнів (минулий
рік - 3 учнів), дипломами ІІ ступеню – 3 учня (минулий рік - 2 учнів), дипломами ІІІ ступеню –
4 учня (минулий рік 2 учнів). Ми бачимо зростання якості участі у олімпіаді районного рівня.
6
Кращі результати показали учні ЗНЗ № 122,128,138,144 (у минулому році це ЗНЗ №№ 23, 122,
144).
Управлінням освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради
щорічно проводиться моніторинг виступів шкільних команд загальноосвітніх навчальних
закладів району за підсумками ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з
навчальних предметів. Як свідчать його дані, І-ІІІ місця посіли команди:
ЗНЗ
144
144
122
156
141
Місце
1
1
1
2
3
Клас
8
9
9
9
9
ЗНЗ
138
23
3
Місце
1
2
3
Клас
10
10
10
ЗНЗ
128
144
139
141
142
Місце
1
1
2
3
3
Клас
11
11
11
11
11
У порівнянні з минулим навчальним роком відмічається підвищення рейтингу у
олімпіадах з інформатики: у ЗОШ № 97, 139; у ЗОШ №122 та гімназії № 144 результати є
стабільно високими. Але значно знизився рейтинг у олімпіадах з інформатики: у ЗОШ
№ 19, 58 та у гімназії №43.
Команда району ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики
складалася з 9 чоловік (минулий рік 7), які посіли І(ІІ) місця на районному рівні. Це:
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ПІБ учня
Рябоволова Анастасія Олегівна
Кофман Пилип Олегович
Бузаров Дмитро Ілліч
Пустоваров Владислав Андрійович
Яловега Владислав Анатолійович
Нізенко Володимир Володимирович
Костоглот Ігор Валерійович
Половнев Олександр Дмитрович
Пугановський Артем Олегович
ЗНЗ
144
122
144
156
141
138
128
144
141
Місце на
районі
І
І
І
ІІ
ІІІ
І
І
І
ІІІ
Прізвище, ім’я та
по батькові вчителя
Ляшенко Тетяна Іванівна
Христосова Людмила Сергіївна
Ляшенко Тетяна Іванівна
Дудкін Сергій Васильович
Яловега Лідія Володимирівна
Удовенко Наталія Миколаївна
Юзько Світлана Миколаївна
Ляшенко Юрій Васильович
Яловега Лідія Володимирівна
За рейтингом ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики
команда посіла ІІ місце, по м. Харкову – ІІ місце (у 2010-2011 н.р. - 9 місце, 2009-2010 – 3).
Призові місця у цьому році посіли 2 учні: (2010/2011 н.р. -1, у 2009-2010 н.р. – 2).
№
1.
2.
ЗНЗ
ЗОШ №122
Гімназія №144
П.І.Б. особи, яка підготувала учня
Христосова Людмила Сергіївна
Ляшенко Тетяна Іванівна
Рівень перемоги,П.І. учня, клас авчання
Кофман Пилип, 9 клас, І місце
Бузаров Дмитро, 9 клас, ІІ місце
На тренувальні збори для переможців ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад з навчальних предметів у 2011-2012 н.р. було запрошено Кофман Пилипа, учень
9 класу ЗОШ №122.
Окрім цього, учні 7-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів району залучались до
участі в олімпіадах з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій
Всеукраїнської учнівської Інтернет-олімпіади.
Взагалі слід звернути увагу на якість підготовки до обласних олімпіад, кількість
призових місць та кількість балів, набраних кожним членом команди, які враховуються при
визначенні рейтингу команди. Для підготовки учнів до участі в обласному етапі олімпіади
продовжити індивідуальні заняття з учнями вчителями вищої категорії та вчителями зі
званням.
З метою створення належних умов для виявлення і підтримки обдарованої молоді,
розвитку її інтересів, схильностей, природних обдарувань, активізації творчої діяльності
вчителів та підвищення рівня викладання базових навчальних предметів серед учнів 8-11
класів загальноосвітніх навчальних закладів району проводяться учнівські турніри.
Вони організовані відповідно до нормативних документів (наказів МОНмолодьспорту
України, Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації,
Департаменту освіти Харківської міської ради, управління освіти адміністрації
7
Московського району Харківської міської ради) та Правил проведення турнірів за
завданнями МОНмолодьспорту України.
Згідно з планом роботи Департаменту освіти Харківської міської ради 12 квітня 2012
року на базі Харківської гімназії № 144 проведено І (міжшкільний) етап ХІІІ міського
турніру з основ інформатики серед учнів 5-7 класів.
У І (міжшкільному) етапі взяли участь команди 21 загальноосвітнього навчального
закладу району. Загальна кількість учасників, які входили до складу команд, складає 105
учнів. Більшість команд показали достатній рівень підготовки.
На підставі протоколів та висновків журі переможцями визнані команди:
І місце – Харківська гімназія № 144
ІІ місце – Харківська гімназія № 43
– Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3
ІІІ місце – Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 58.
21 квітня 2012 року оргкомітетом проведено міський турнір з основ інформатики.
Відповідно до Умов проведення ХІІІ міського турніру з основ інформатики та на підставі
рішення журі турніру Дипломом ІІ ступеня та цінним подарунком було нагороджено
команду учнів Харківської гімназії № 144 під керівництвом Ляшенка Ю.В.
Переможцями турніру в особистому заліку були визнані та нагороджені Дипломом ІІІ
ступеня та цінним подарунком: Радченко Владислава – учениця 7 класу Харківської гімназії
№144; дипломами та заохочувальними призами «За перемогу в конкурсі домашніх проектів»
та «Команда кращих математиків-рахівників» команда учнів Харківської гімназії №144; у
номінації «Кращий математик-рахівник» – Ольшевська Вікторія, учениця 6 кл. Харківської
гімназії №144.
Участь учнів у турнірах поглиблює підготовку з предмета, дає можливість учням
спробувати себе у дослідницькій роботі, набути уміння і досвід публічного виступу, ведення
дискусії, толерантного спілкування. Турнірний рух поєднує дітей з різних класів у
діяльності, пов’язаній з досягненням спільної мети.
Але, на жаль, мають місце недоліки при підготовці учнів до турнірів: формальний підхід
вчителів до підготовки команди, доповіді учнів не обґрунтовуються на науковому рівні,
неправильний розподіл ролей у командах (учні не завжди знають функції опонента,
рецензента, правила побудови доповіді), відсутність наочності для доповіді або її
формальний характер.
Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої
академії наук України проводиться відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські
олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науководослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від 18.08.1998 № 305 з метою виявлення, підтримки обдарованої
учнівської молоді, залучення її до наукових досліджень та створення умов для самореалізації
творчої особистості в сучасному суспільстві.
І (районний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
учнів-членів Малої академії наук України проведено на базі ЗНЗ №139 («Заочне
оцінювання науково-дослідницьких робіт» та «Оцінювання навчальних досягнень з базових
дисциплін»), 144 («Захист науково-дослідницьких робіт»). Всього на відділення
«Комп’ютерних наук» було представлено (у минулому році - 7 робіт, у позаминулому - 6):
науково-дослідницьких робіт учнів 9-11 класів, які активно займаються науководослідницькою діяльністю:
Комп’ютерні науки
Технології програмування
Internet-технології та WEB дизайн
Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми
Усього за відділенням
5
3
1
9
У секціях «Комп'ютерні системи та мережі», «Безпека інформаційних та
телекомунікаційних систем», «Інформаційні системи, бази даних та системи штучного
інтелекту», на жаль, робіт не було надано.
8
Переможцями на районному рівні визначені(4 учня):
ПІБ учня
Войтенко Вадим
Кофман Пилип
Яловега Владислав
Половнєв Олександр
ЗНЗ
58
122
141
144
Клас
11
9
9
11
Тема
Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми
Технології програмування
Технології програмування
Internet-технології та WEB дизайн
Місце
III
I
III
I
Переможцем ІІ (обласного) та ІІІ (Всеукраїнського) етапів Всеукраїнського конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАНУ у 2011/2012 навчальному році
визнано Кофман Пилипа, який посів почесне ІІ місце (у минулому році переможців не було).
Під час підготовки до участі у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН учні
мають змогу поглибити свої знання з предмета, навчаються вести конструктивну дискусію,
яка побудована на відстоюванні власної точки зору. Але дуже часто роботи, представлені на
конкурсі, мають реферативний характер. Не всі роботи мають наукових керівників. Обрані
теми не завжди є актуальними і цікавими для дослідження. Вчителям потрібно більше
звертати увагу на підготовку учнів до доповіді. Під час захисту робіт не використовується
наочність, або вона має формальний характер.
ДПА з інформатики складалось учнями 11-х класів за вибором. Положення про ДПА,
порядок проведення ДПА з інформатики та варіанти завдань розглядались вчителями на
засіданнях шкільних методичних об’єднань.
Всього в районі складали ДПА з інформатики 124 учня 11-х класів (ЗНЗ № 43, 58, 103,
138, 140): на початковому рівні – 0, на середньому рівні – 5, на достатньому рівні – 51, на
високому рівні – 68. На жаль моніторинг навчальних досягнень у 2011/2012 н.р. не
проводився, тому середній бал за ДПА, найкращі та найгірші результати за ДПА не
відпрацьовувались.
На виконання наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 03.03.2012 № 21
«Про проведення VІ міського Кубку з пошуку в мережі Інтернет для учнів 5-11 класів
загальноосвітніх навчальних закладів» 17 березня 2012 року оргкомітетом Кубку проведено
VІ міський Кубок з пошуку в мережі Інтернет. Відповідно до Умов проведення VІ міського
Кубку з пошуку в мережі Інтернет та на підставі рішення журі Кубку визнали переможцем
VІ міського Кубку з пошуку в мережі Інтернет для учнів 5-11 класів загальноосвітніх
навчальних закладів в особистому заліку і нагородили Дипломом ІІ ступеня та цінним
подарунком Потапенка Руслана – учня Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№58. Брали участь у даному заході ЗНЗ №: 3,23,42,58,84,111,122,124,128,140,142,143,144.
Не брали участі ЗНЗ №: 8,19,25,30,31,43,5664,97,98,103,123,138,139,141,156,167,БГ, Мир.
На виконання наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 05.03.2012 № 48
«Про проведення конкурсу на кращий дистанційний курс у 2012 році» оргкомітетом
проведено міський етап конкурсу на кращий дистанційний курс серед учителів
загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова у номінаціях: «Українська мова та
література»; «Математика»; «Історія»; «Інформатика»; «Хімія»; «Біологія».
Відповідно до Положення про проведення конкурсу на кращий дистанційний курс та на
підставі рішення експертної комісії Конкурсу учасники від Московського району у цьому
році не отримали жодної перемоги. (У минулому році Диплом І ступеня у номінації
«Українська мова та література» Яценко Ганна Володимирівна, ЗОШ № 144).
У районному конкурсі «Шкільний інформаційний світ» у 2011/2012 н.р. взяли участь
навчальні заходи №:3,23,25,30,33,43,58,64,98,111,124,138,139,140,156,167 та 5 вечірня школа.
Переможцями районного рівня визнані ЗНЗ № 23,43 та 58 ( у 2010 -2011 навчальному році
переможцями визнані ЗНЗ №№ 84,122,103,141. У номінації «Школа сприяння формуванню
інформаційної культури» І місце отримала ЗОШ № 122; у номінації «Школа центр
моніторингових досліджень» ІІ місце отримав ліцей № 141; у номінації «Кращий шкільний
портал» ІІІ місце посіла ЗОШ № 84.) У номінаціях місця розподілились наступним чином: у
номінації «Кращий шкільний портал» І місце посіла ЗОШ № 58, у номінації «Сучасна
9
бібліотека – інформаційно – методичний центр навчального закладу» І місце посіла
гімназія № 23, у номінації «ІКТ на уроках природничо–математичного циклу» І місце посіла
гімназія № 43.
У 2012-2013 н.р. три навчальних заклади Московського району беруть участь у
Національному проекті «Відкритий світ». Впровадження інформаційно-комп’ютерних
технологій в систему управління освітніми установами.
Суть проекту: Створення національної освітньої інформаційної мережі.
1. Створення освітньої інфраструктури на основі бездротової мережі 4-го покоління.
2. Стандартизація та уніфікація методик навчання та створення централізованої системи
навчання та оцінки знань учнів (надання 1,5 млн. школярам нетбуків з пільговим
підключенням до Інтернету).
Соціальний ефект: Забезпечення рівної можливості доступу школярів до якісних навчальних
програм незалежно від місця проживання. Підвищення якісного освітнього рівня. Створення
платформи для ефективного доступу населення до інформації та ІКТ.
Термін реалізації: 4 роки (з вересня 2012 року)
Загальний обсяг фінансування: Орієнтовно 5 млрд. грн.
Мета пілотного проекту: Спрямована на забезпечення рівного доступу до якісних
навчальних програм усім дітям шкільного віку, незалежно від місця проживання.
Організаційна складова проекту: визначення освітніх засобів ІКТ, що найбільш ефективно
впливають на формування життєвих компетенцій учнів; визначення впливу складових
засобів ІКТ в освіті на хід і на результат навчального процесу для подальшого розроблення
рекомендацій щодо організації навчального процесу з їх використанням; використання
електронних освітніх ресурсів вчителями під час підготовки до занять
Організація пілотного проекту у навчальному закладі: 7 клас, 11 навчальних предметів:
українська мова та література; англійська мова; історія; географія; алгебра; геометрія; фізика;
хімія; біологія; основи здоров’я; всесвітня історія
Оснащення кабінету, для проведення уроків:
 комплекс: комп’ютер (ноутбук) - проектор-мультимедійна дошка (або просто екран);
 наявність підключення до Інтернет (бажано, але не обов’язково, матеріали можна
завчасно завантажити)
З метою підвищення якості володіння ПК районним управлінням освіти (ЛКТО) було
проведено спецкурси для вчителів шкіл району на базі ЗНЗ № 128,138. Але рівень
комп’ютерної грамотності вчителів ще дуже низький. Багато вчителів володіють ПК на
середньому та низькому рівня. Тому вчителі інформатики кожної школи повинні спланувати
та проводити уроки комп’ютерної грамотності для вчителів школи. Вчителі, які викладають
інші навчальні предмети, залучають інформаційні технологій до проведення уроків та
позакласних заходів. Так ними у 2011/2012 н.р. було проведено 12 семінарів та відкритих
уроків з використанням ІКТ.
Вчителі інформатики брали участь у різноманітних конкурсах:
 обласний дистанційний фестиваль з комп’ютерної графіки та анімації серед 7-11-х класів
загальноосвітніх закладів;
 ІХ відкритий чемпіонат м. Харкова зі спортивного програмування серед учнів 711 класів
загальноосвітніх навчальних закладів (товариства «Q-BIT»).
 турнір для учнів шкіл, гімназій та ліцеїв «Економіка, менеджмент, інформаційні
технології, авіація та космонавтика» (ХАІ)
Щоб запобігти всім тим негативним явищам та небезпекам, які очікують дітей в
Інтернеті, необхідно їх навчити правильній поведінці та безпечним користуванням
сучасними Інтернет технологіями. У рамках Дня безпечного Інтернету У всіх ЗНЗ району
були проведені бесіди та різні заходи про безпечний Інтернет.
10
Автор
vera_korvegina
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
9
Размер файла
192 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа