close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Анотація. досвіду обл.виставка 2016

код для вставкиСкачать
Відділ освіти, молоді та спорту
Виконавчого комітету Веселівської територіальної громади
Веселівської селищної ради
КЗ «Веселівська районна різнопрофільна гімназія»
Номінація: «Формування творчої особистості в навчальних закладах»
АНОТАЦІЯ
на матеріали досвіду роботи
вчителів КЗ «Веселівська районна різнопрофільна гімназія»
Філь Галини Богданівни, Корвегіної Віри Анатоліївни,
Можаєвої Наталії Анатоліївни, Ковальової Оксани Миколаївни, Гаценко
Наталії Володимирівни, Волошиної Оксани Іванівни
на тему: «Формування конкурентно спроможної особистості шляхом
впровадження особистісно-орієнтованих підходів у навчання і виховання
гімназистів»
Тема досвіду: «Формування конкурентно спроможної особистості шляхом
впровадження особистісно-орієнтованих підходів у навчання і виховання
гімназистів»
Автори досвіду: творча група вчителів: Філь Галина Богданівна, Корвегіна
Віра
Анатоліївна,
Ковальова
Оксана
Миколаївна,
Можаєва
Наталія
Анатоліївна, Гаценко Наталія Володимирівна, Волошина Оксана Іванівна
Адреса досвіду:
КЗ «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської селищної
ради
вул. Макаренка,4,
смт. Веселе
Веселівський район,
Запорізька обл..
72202
Контакти:
06136 21923
приймальня
06136 21632
директор
Електронна адреса: gimnaziya.vesele@mail.ru
Актуальність і перспективність досвіду
Людина стає особистістю поступово, на її формування впливає багато
чинників. У сучасних умовах гуманізації та демократизації навчального
процесу як ніколи актуальні дидактичні заповіді В.Сухомлинського.
Завдання вчителя – допомогти учневі знайти себе в житті; пробудити чи
розвинути в дитині те творче зернятко, яке є в кожному, бо закладене там
природою.
«Освіта України – це освіта для людини, – визначено у Концепції 12річної середньої загальноосвітньої школи. Її стрижень – розвиваюча,
культуротворча домінанта виховання відповідальної особистості, яка здатна
до самоосвіти і саморозвитку, вміє використовувати набуті знання і вміння
для творчого розв’язання проблем, критично мислити». Розв’язання цього
завдання передбачає психолого-педагогічне обґрунтування змісту і методів
навчання, спрямованого насамперед на розвиток особистості учня, яка є
ключовою в особистісно орієнтованому навчанні.
Провідні держави світу приділяють суттєву увагу питанню розвитку
компетентної особистості. Сучасній українській державі потрібні освічені,
активні, творчі громадяни, що обумовлює актуальність впровадження
особистісно орієнтованого підходу у систему загальної середньої освіти.
Перспективність досвіду:
- у центрі навчального процесу знаходиться дитина як суб’єкт пізнання (що
відповідає світовій тенденції гуманізації освіти;
- особистісно орієнтоване навчання є здоров’язберігаючою технологією;
- останнім часом окреслилася тенденція, коли батьки обирають не тільки
навчальні предмети, послуги, але й сприятливе, комфортне освітнє
середовище для своєї дитини, в якому б збереглася і розвивалася
її
індивідуальність;
- створюються умови для розвитку креативної особистості дитини;
-
позитивна
мотивація
учнів
до
пізнавальної
діяльності,
потреба
в
самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні;
- необхідність переходу до особистісно орієнтованого навчання визначається
суспільством.
Методологічною та теоретичною базою досвіду є нормативні
документи: Закон України «Про освіту», «Про середню загальну освіту»,
Державна національна програма «Освіта» ( Україна ХХІ століття),
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, Національна
доктрина розвитку освіти, Національна програма «Основні орієнтири
виховання» (Київ, 2011), Концепція національно – патріотичного виховання
дітей та молоді, Національна програма «Діти України».
Питання інноваційних перетворень у навчанні та вихованні, ролі
особистості
в
освітньому
процесі
досліджувались
вітчизняними
і
зарубіжними педагогами і психологами – Ш.А. Амонашвілі, В.П.Безпалько,
І.Д.
Бехом,
І.А.
Зязюном,
К.
Роджерсом,
А.С.Макаренком,
В.О.Сухомлинським та іншими. Сьогодні над проблемами особистісно
орієнтованого навчання та виховання працюють С.В. Кульневич, О.М.
Пєхота, С.І. Подмазін, В.В. Рибалка, А.В. Хуторський, І.С. Якиманська та
інші.
У своїй роботі, спираючись на досвід педагогічної еліти, керуємося
ідейною скарбницею видатних педагогів:
 А. Фасолі, О.Савченко, С.Подмазіна (ідея особистісно зорієнтованого
навчання;
 О. Пометун, Л. Пироженко (ідея інтерактивного навчання),
 Р.Грановської,
Я.Пономарьова
-
психологічні
теорії
творчої
особистості та її розвитку),
 К. Баханова, В.Гузєєва, І.Єрмакова, О.Пєхоти - про елементи проектної
технології;
 А.Єршова - комп’ютерні (інформаційні) технології;
 А.Бєлкіна на ідеях педагогічної технології створення ситуації успіху,
 С.Сисоєвої
- обґрунтовано модель творчої особистості учня,
розглянуто специфіку та шляхи формування креативної особистості
дитини.
 К. Ушинського (про вплив вихователя на вихованця – «…ким людина як
людина може і повинна бути»),
 А. Макаренка (про необхідність врахувати при виборі методів
виховання всі тонкощі й особливості особистості учня, бо вони є
«інструментами доторкання до особистості),
 Л. Сенеки (про формування самостійної особистості);
 Я. Коменського (про віру в розквіт людської особистості – «людина є
найвище, найдовершеніше…творіння»).
Метою досвіду є створення атмосфери співробітництва, взаємодії вчителя та
учня;
розкриття
інтересів,
нахилів,
здібностей
учнів,
виявлення
неповторності кожної особистості; поєднання виховання та навчання в
єдиний процес допомоги, соціально - педагогічного захисту, розвитку
дитини, підготовка її до життєтворчості.
Основні завдання:
- підвищення рівня мотивації учнів;
- ефективне та творче застосування набутих знань та досвіду на
практиці;
- підвищення рівня самоосвітньої та творчої активності учнів;
- формування моральних цінностей особистості;
- створення ситуації успіху;
- будівництво співпраці з учнями за принципами добра, гуманізму,
взаємної відповідальності.
Результати, отримані в процесі діяльності:
- особистісно-орієнтований підхід відіграє важливу роль у процесі
виховання сучасної учнівської молоді;
- особистість набуває навичок аналізувати, порівнювати, узагальнювати,
коригувати, відокремлювати головне від другорядного;
- активізація пізнавальної діяльності;
- оволодіння учнями ключовими компетентностями;
- особистість, наділена усіма чеснотами, високою моральністю, людина гуманіст, толерантна, чуйна, співчутлива;
- фізично здорова особистість, яка пропагує здоровий спосіб життя.
За інноваційним потенціалом досвід є
модифікаційний. Оригінальне
цілеспрямоване використання та раціоналізація відомих педагогічних ідей,
технологій, форм і методів викладання навчальних предметів дозволяє
вибудувати ефективну педагогічну систему, спрямовану на формування й
розвиток життєвих компетентностей особистості.
Інформаційно – педагогічна модель досвіду
Головні вимоги до особистісно-орієнтованих
технологій:
 Навчальний
матеріал
повинен
забезпечувати
виявлення, перетворення та узагальнення змісту
суб’єктивного досвіду учня, включаючи досвід його
попереднього навчання;
 Активне стимулювання учня до самоцінної освітньої
діяльності, зміст і форми якої повинні забезпечувати
учневі можливість самоосвіти, саморозвитку,
самовираження в ході оволодіння знаннями;
 Конструювання та організація навчального матеріалу,
який дає змогу учневі вибирати його зміст, вид та
форму при виконанні завдань;
 Виявлення та оцінка способів навчальної роботи,
якими користується
продуктивно;
учень
самостійно,
стійко,
 Необхідно забезпечувати контроль і оцінку процесу
учіння.
І. С. Якиманська доктор
психологічних наук, професор, співробітник Інституту
педагогічних інновацій РАО
Технологія діяльності вчителів
змодельована
в
пошуково-
дослідницькому режимі.
Найголовніше завдання педагога –
пробудити
в
самонавчання,
дитині
жагу
до
самоосвіти
і
самопізнання.
Досвід передбачає конструктивні
поєднання,
інтеграцію
окремих
елементів сучасних інноваційних
технологій навчання.
В основі представленого досвіду лежать:
- особистісно – орієнтований підхід до організації навчально – виховної
роботи;
- формування проектної культури педагога;
- застосування веб-технологій для реалізації особистісно- орієнтованого
підходу до навчання школярів;
- впровадження інформаційних технологій у практику роботи;
- квест-технології в освітньому процесі;
- реалізація здоров'язберігаючих технологій у системі особистісно
орієнтованого навчання.
Провідна педагогічна
ідея – вироблення певної сукупності
технологій навчання, що сприяють розвитку творчих здібностей, інтересів,
умінь і навичок у сучасних школярів, формування високоморальної, життєво
компетентної, конкурентно спроможної, творчої, гармонійно розвиненої
особистості учня через підбір теоретичних матеріалів та визначення
практичних засобів із впровадження сучасних освітніх технологій у
навчально-виховний процес з метою створення комфортних умов для
навчання та самореалізації, креативного розвитку особистості дитини.
Рекомендації щодо впровадження досвіду в масову педагогічну
практику:
Досвід може бути використаний у впровадженні в масову практику
загальноосвітніх шкіл, гімназій, колегіумів України.
Форма узагальнення та апробація
Апробовано в навчально-виховному просторі гімназії щодо розвитку
креативної, високоморальної, конкурентно спроможної особистості.
Виступи на засіданнях шкільного та районного методичних об’єднань,
педагогічних рад. Папки з матеріалами опису досвіду роботи.
Популяризація передового педагогічного досвіду через організацію
виставок, конференцій, публікації у районній та педагогічній пресі,
публікації
на освітніх порталах: «Методичний портал», «Учительський
журнал он-лайн», ЗапоВікі.
Автор
vera_korvegina
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
17
Размер файла
34 Кб
Теги
2016
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа