close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

план на апрель

код для вставки
план на апрель 2016
План роботи ІАМЦ
на квітень 2016 року
Розділ IV
АНАЛІТИЧНО-ІНФОРМАЦІЙНА ТА КОНТРОЛЬНО-ЗВІТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
№
з/п
Назва звіту, інформації,
узагальненого матеріалу
Термін Кому надсилати Виконавець
виконання
КВІТЕНЬ
До
ТВО,РМП,
Круть Т.В.
1. Підготовка наказу «Про проведення ІV
Міської
учнівської
екологічної 07.04.2016
ШПП,
конференції»
МДБС,
МПДЮТ
2. Підготовка наказу «Про результати
До
ТВО, РМП,
Нагорнова І.С.
проведення
міського
конкурсу 15.04.2016
ЗНЗ
«FRESHview» (відгук про прочитану
книгу іноземною мовою)»
3. Подготовка листа «Про результати
До
ТВО, РМП,
Нагорнова І.С.
проведення ІV засідання районних 15.04.2016
ЗНЗ
методичних
центрів
вчителівпредметників»
4. Подготовка листа «Про результати
До
РМП, ЗНЗ
Нагорнова І.С.
участі вчителів іноземної мови у 15.04.2016
семінарі-практикумі
у
2015-2016
навчальному році»
5. Підготовка листа «Про результати
До
РМП, ЗНЗ
Кушнаренко
участі вчителів в роботі Міської 15.04.2016
В.О.
школи філологічних наук у 2015-2016
навчальному році»
6. Підготовка наказу «Про результати
До
ТВО, РМП,
Корольова
проведення
конкурсу 20.04.2016
ЗНЗ
О.Ю.
мистецтвознавців
«Мистецька
пектораль»
7. Підготовка наказу «Про підсумки
До
ТВО, ЗНЗ
Туманова І.В.
проведення VІІ Міської вистаки 25.04.2015
педагогічних технологій»
8. Підготовка наказу «Про проведення
До
ТВО,РМП,
Бурлака Л.А.
Першого міського форуму соціальних 25.04.2016
ЗНЗ, ШПП
ініціатив в міській освітінй системі»
(за участю учнів-призерів МАН
України)
9. Підготовка наказу «Про результати
До
ТВО, РМП,
Бурлака Л.А.
участі учнів міста у ІІІ (обласному) 29.04.2016
ШПП
етапі
Всеукраїнських
учнівських
олімпіад
у
2015-2016
навчальномуроці»
10. Підготовка наказу «Про результати
До
ТВО, РМП,
Бурлака Л.А.
участі учнів міста у ІІ (обласному) 29.04.2016
ШПП
етапі
Всеукраїнського
конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт
учнів-членів МАН України у 20151
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
2016 навчальному році»
Підготовка інформаційно-аналітичної
довідки
«Про
стан
науководослідницької роботи в навчальних
закладах
м. Запоріжжя»
Підготовка наказу «Про підсумки
роботи Асоціації молодих педагогів
Запоріжжя в 2015-2016 навчальному
році»
Підготовка наказу «Про результати
проведення конкурсу творчих робіт з
удосконалення
фізичного
демонстраційного експерименту»
Підготовка наказу «Про проведення
міського
соціального
проекту
«Запорізький вектор творчості» для
лідерів
дитячого
самоврядування
позашкільних навчальних закладів
міста»
Підготовка наказу «Про результати
Міського природничого конкурсу
мультимедійних проектів «віртуальна
лабораторія з природничо-наукових
дисциплін»
Підготовка наказу «Про результати ІІІ
(міського)
етапу інтелектуальних
змагань «Всезнайки» для учнів 4-х
класів навчальних закладів міста у
2015-2016 навчальному році»
Підготовка наказу «Про результати
проведення міського етапу брейнрингу
«Історія
крізь
призму
літератури»
До
29.04.2016
ЗОДА
До
29.04.2015
ТВО, РМП,
ЗНЗ
Нагорнова І.С.
До
29.04.2016
РМП, ЗНЗ
Кравцова В.Т.
До
29.04.2016
ПНЗ
До
29.04.2016
До
30.04.2016
Бурлака Л.А.
Зубова І.О.
ТВО,РМП,ЗНЗ Логінова Н.В.
ТВО, ЗНЗ
До
РМП, ЗНЗ
30.04.2016
Паніна С.С.
Олійник І.В.
Кушнаренко
В.О.
Розділ V
РОБОТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ПРИ ІНФОРМАЦІЙНОАНАЛІТИЧНОМУ МЕТОДИЧНОМУ ЦЕНТРІ ДЕПАРТАМЕНТУ
КВІТЕНЬ
ІV ЗАСІДАННЯ
«Про хід методичного супроводу реалізації Державного стандарту базової та загальної
середньої освіти, Базового компоненту дошкільної освіти»
1. Особливості методичного супроводу впровадження нового Державного стандарту з
предметів філологічного циклу.
Кушнаренко В.О.
2. Результативність впровадження міської програми «Перспективності та наступності між
дошкільною та початковою ланками освіти» (з досвіду роботи Жовтневого району).
Соколенко С.Л.
2
Пропозиції до участі в роботі колегії
департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради
КВІТЕНЬ
1.
Про діяльність інформаційно-аналітичного методичного центру департаменту щодо
реалізації концепції національно-патріотичного виховання в освітній системі міста.
Гусак О.В.
Розділ VI
НАРАДИ ДЛЯ КЕРІВНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
ПРЯМОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ ДЕПАРТАМЕНУ
6.1. Для заступників директорів шкіл прямого підпорядкування (в online- режимі)
КВІТЕНЬ: Про методичний супровід організаційного супроводу закінчення навчалььного
року. Підсумки моніторингових досліджень. (Туманова І.В.)
Розділ VII
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ КАДРІВ
ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ТА
ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ НЕЮ
№
Зміст
Категорія
Проведення
учасників
термін
місце
Інформаційно-методичні наради
встановлення Керівники 11.04.2016
ЗЗШ №58
1. «Механізми
зворотніх зв’язків фахівців з
РМЦ
14.00
питань
початкової
та дошкільної та
дошкільного освіти у системі початкової
РМП-РМЦ-РМО-ЗНЗ»
ланки освіти
2. «Соціалізація
учнівської ЗДВР ШПП 21.04.2016 ЗЛ «Логос»
молоді в межах єдиного
14.00
виховного простору міста»
3. «Взаємодія
суб’єктів Завідувачі 22.04.2016
РПМПК
корекційно-розвиткового
РПМПК
12.00
Вознесенівпливу
у
розробці
вського
індивідуального
маршруту
району
розвитку
дитини
з
особливими
освітніми
потребами»
аналітично- Керівники 28.04.2016
ЗЗШ№58
4. «Підготовка
статистичної звітності щодо
РМЦ
10.00
діяльності
психологічної практичних
служби системи освіти міста пмсхологів
Відповідальний
Комісар Н.М.,
Паніна С.С.
Зубова І.О.
Торцева М.В.
Бурля В.І.
Біюн О.В.
3
Запоріжжя»
та
соціальних
педагогів
Консалтинг та консультації
консультація Психологи 14.04.2016 ЗЗШ №58
1. Тематична
«Роль практичного психолога НЗ, ШПП
11.00
в
створенні
центрів
розв’язання конфліктів в
освітньому закладі».
2. Нарада-консультація
Керівники 21.04.2016
РМП
«Аналіз роботи, визначення
ШМО
14.00
Олександріпозитивних тенденцій,
Олександрівського
основних недоліків в
вського
району
організації та проведенні
району
методичної роботи»
3. Нарада –консультація
Заступники 22.04 2016
ЗЗШ№58
«Підготовка до ДПА»
директорів
14.00
ШПП
Організація фахової взаємодії керівних кадрів міста
стіл
«Підсумки Керівники 27.04.2016
ЗГ №27
1. Круглий
роботи районних методичних
РМЦ
14.00
центрів в 2015-2016 н.р. та Вознесенівсьпланування на наступний кого району
рік»
Координаційні наради методистів координаторів РМП
Методисти
12.04.2016 ЗЗШ№58
1. З виховання та розвитку
координатори
15.00
РМП
З дошкільної та початкової
Методисти
19.04.2016 ЗЗШ№58
2.
освіти
координатори
14.00
РМП
Методисти
20.04.2016
ІАМЦ
3. З програмно-методичного
забезпечення
координатори
14.00
РМП
Ніколенко І.О.
Пудак К.І.,
керівники
РМЦ
Жовтневого
району
Туманова І.В.,
Нагорнова І.С.
Другова І.Б.
Гусак О.В.
Олійник І.В
Гусак О.В.
Паніна С.С.
Комісар Н.М.
Гусак О.В.
Нагорнова І.С.
Розділ VІІІ
ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
№
1.
2.
Зміст
Категорія
Термін
учасників
проведення
Експертизи, експертні оцінки
Експертиза
діагностичних
Керівники
04.04методик,
психокорекційних,
РМЦ
15.04.2016
психотерапевтичних
та
практичних
реабілітаційних технік, техно- психологів та
логій, соціологічних та соціальносоціальних
психологічних
опитувальників
педагогів
(відповідно наказу МОН України
від 20.04.2001 № 330)
Експертиза програм спецкурсів,
Практичні
04.04факультативів, гуртків соціальнопсихологи
15.04.2016
Відповідальний
Біюн О.В.
Біюн О.В.
4
психологічної спрямованості
Розділ ІХ
ПРОГРАМА СЕРТИФІКОВАНИХ НАВЧАНЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
ЗА МЕТОДИЧНИМИ МОДУЛЯМИ
(за попередніми заявками)
№
п/п
1.
1.
1.
1.
Зміст
Категорія
Проведення
Відповідальучасників
ний
термін
місце
Технологічний модуль (9 годин)
Цикл занять для вчителів інформатики, трудового навчання
Веб-квест
Вчителі
Квітень
online
Тимошенко
«Сучасні технології проведення інформатики за
2016
В.М.
практичної роботи»
списком
Модуль дошкільної освіти (9 годин)
Цикл майстер-класів для педагогів дошкільних навчальних закладів
Майстер-клас
Вихователі
21.04.2016
ДНЗ
Комісар Н.М.,
« Нетрадиційні технології
ДНЗ
13.00
№ 199
Морозова
оздоровлення дитини»
О.В.
Модуль «Позашкільна освіта» (9-15год)
Школа професійного
Керівники
ЗМПДЮТ Зубова І.О.
зростання для керівників
гуртків
гуртків
позашкільних
Модуль 4:
20.04.2016
навчльних
«Оптимізація
виховного
10.00
закладів
потенціалу
позашкільного
процесу»
Модуль іншомовної освіти (6 годин)
Коучинг-сесія «Іншомовна освіта в початковій школі: успішне навчання»(
Сесія №2
«Формування позитивної
мотивації молодших
школярів до вивчення
іноземної мови»
Вчителі
іноземної мови,
що працюють в
початковій
школі за
списком
01.04.2016 ЗНВК №110 Нагорнова
10.00
І.С.
(1 група)
12.00
(2 група)
Розділ Х
ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ.
КООРДИНАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РІЗНИХ СТУПЕНЯХ ОСВІТИ.
№ Зміст
Категорія
Проведення
Відповідаль5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
учасників
термін
місце
ний
Модернізація методичного супроводу. Наукова підтримка впровадження інновацій.
Семінар-практикум:
Вчителі 1, 4 14.04.2016
ЗЗШ №1
Соколенко
«Забезпечення наступності
класів,
14.00.
С.Л.
у
формуванні вихователі ДНЗ
Огер О.М.,
природознавчої
Вініченко
компетентності
О.М.
дошкільника та учня в
процесі засвоєння системи
інтегрованих знань про
природу»
Круглий стіл
Вихователі14.04.2016 ЗЗШ № 58 Комісар Н.М.,
«Розвиток базових якостей методисти ДНЗ,
14.00
Паніна С.С,
особистості
дитини,
заступники
Методистинеобхідних для успішного
директорів з
координатори
шкільного навчання»
початкового
навчання
Презентація
авторського
Шкільні
15.04.2016 Актова зала Торцева М.В.
практичного
посібника
логопеди,
11.00
Обласної
«Шкільному логопеду»
логопеди класів
бібліотеки
ІПК
ім.Горького
ІV Міська учнівська
ТВО, ШПП,
22.04.2016 ЗЗСШ №20 Круть Т.В.
екологічна конференція
МДБС,
13.00
МПДЮТ(згідно
наказу)
Круглий стіл
Керівники РМЦ 25.04 2016 ЗСШ № 72 Кушнаренко
«Проблеми наступності при
початкової
14.30
В.О.
викладанні
української
школи і
Паніна С.С.
мови у початковій і
української
середній школі» (за новим
мови і
Держстандартом)
літератури
Брейн-ринг «Історія крізь
ТВО,
28.04.2016
КПУ
Олійник І.В.
призму літератури» ( до
ЗНЗ, ШПП
14.00
Кушнаренко
Всесвітнього дня книги та
(учні 9–11
В.О.
авторського права; в межах
класів
проекту
співпраці
з
інститутом журналістики
КПУ)
Перший міський форум Переможці ІV 29.04.2016
Обласна
Бурлака Л.А.
соціальних ініціатив
(державного)
14.00
бібліотека
етапу МАН
ім.
Горького
Створення конкурсного середовища для всіх учасників навчально-виховного процесу.
Організація фахової педагогічної взаємодії
Конкурс мистецтвознавців
ТВО, РМП.
Корольова
«Мистецька пектораль»:
ЗНЗ,
О.Ю.
учні 8-11 класів 05.04.2016
МПДЮТ
- урочисте
14.00
актова зала
відкриття;читання,
вокал, хореографія;
- образотворче та
06.04.2016
ЗЗШ№58
декоративно14.00
ауд. 29
ужиткове мистецтво;
6
-
-
короткометражне
кіно;
наукова конференція
«Мистецтво України
у просторі світової
культури»
гала-концерт,
нагородження
07.04.2016
14.00
08.04.2016
14.00
ЗЗШ№58
актова зала
ЗЗШ№58
актова зала
14.04.2016
14.00
1122.04.2016
МПДЮТ
актова зала
За окремим
графіком
2. ІнтелектуальноВчителі
методичний марафон –
Хортицького
2016 (в рамках реалізації
району
міської науково-методичної
проблеми)
Творчі (динамічні) групи. Фахові об’єднання педагогів.
творча
група
Вчителі
07.04.2016
ЗЗШ №58
1. Міська
«Методи
розв’язування
математики
14.30
задач високого рівня 8-9
клас».
Засідання №3
«Підсумок роботи групи»
Тедєєва С.В.
2. Міська динамічна група
«Формування змісту
проведення міських
методичних та творчих
заходів»
3. Творча група:
«Підготовка і вивчення
готовності дітей молодшого
шкільного
віку
до
навчання».
Бурлака Л.А.
ПНЗ
13.04.2016
15.00
ІАМЦ
Зубова І.О.
Згідно наказу
21.04.2016
12.00
Згідно
наказу
Кременецька
Л.В..
Консалтинг
Вчителі
Квітень
інформатики
2016
ЗНЗ, ШПП
Skype
1. Віртуальні консультації:
1. «Програмне забезпечення
варіативної
складової навчального
плану»
Організаційний та методичний супровід
ТВО, ШПП,
БерезеньЗНЗ,ПНЗ
1. Організаційне забезпечення
проведення міського
МДБС,
квітень
екологічного місячника
МПДЮТ
2016
«Краса Землі моєї»
2. Організаційне забезпечення Команди учнів
15.04.2016
ПКБО
інтелектуальних змагань
3-4-х класів
10.00
«Школа
«Всезнайки» для учнів
ЗНЗ
«Ейдос»
початкових класів ШПП
(ІІІ (фінальний) етап).
Тимошенко
В.М.
Круть Т.В.
Паніна С.С
7
Розділ ХІ
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ «АСОЦІАЦІЯ МОЛОДИХ ПЕДАГОГІВ» ЗАПОРІЖЖЯ
№
п/п
1.
2.
3.
Зміст
Категорія
Проведення
учасників
термін
місце
П’ята сесія «Підсумки роботи» (4 години)
Сесія 5 для працівників Вихователі01.04.2016
ДНЗ
ДНЗ
«Роль методисти ДНЗ (до
10.00
№ 189
театралізовано-ігрової
трьох років)
діяльності в розвитку
дітей дошкільного віку»
Сесія 5 для практичних Практичні
07.04. 2016 ЗЗШ №58
психологів
та психологи та
11.00
соціальних
педагогів соціальні педагоги
круглий стіл
до 3-х років
«Перший крок. Який
він?»
Сесія 5. Круглий стіл
Вчителі іноземної 20.04.2016
ЗБНВК
«Захист проектів «Мій
мови до 3-х років
№106
перший успіх»
Вчителі української
ЗЗШ №76
(в форматі печа-куча)
та російської
філології до 3-х
років
Вчителі математики
ЗНВК
до 3-х років
«ОСНОВА»
Вчителі хімії та
ЗЗШ№ 84
біології до 3-х років
Вчителі історії та
ЗГ № 50
правознавства до 3-х
років
Вчителі фізики до
АЛ
3-х років
Вчителі географії
ЗГ №2
до 3-х років
Вчителі
ЗГ
інформатики до 3-х
«Контакт»
років
Вчителі фізичної
ЗЗШ№84
культури до 3-х
років
Вчителі художньоЗНЗ№103
естетичних
дисциплін до 3-х
років
Відповідальний
Комісар Н.М.,
Біцюта О.С.
Біюн О.В.
Ніколенко І.О.
Нагорнова І.С.
Кушнаренко
В.О.
Бурлака Л.А.
Логинова Н.В.
Олійник І.В.
Кравцова В.Т
Гунько Л.М.
Тимошенко
В.М.
Рєзніченко В.В.
Корольова
О.Ю.
8
4.
Сесія 5 для вчителів Вчителі початкових 28.04.2016 ЗЗСШ № 20 Паніна С.С.,
початкових
класів класів до 3-х років
14.00
Нікітченко Н.В.
«Організація
та
проведення Фестивалю
початкової школи»
Розділ ХІІ
МЕТОДИЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
№
з/п
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
Зміст
Категорія
Проведення
Місце
учасників
проведення
Методичний супровід виховного процесу
Театральна зустріч
Керівники
13.04.2016
БДЮТ
театральних
10.00
Заводського
гуртків та
району
гуртків
суспільної
майстерності
ПНЗ
Творчі зустрічі керівників
ЗПК
гуртків ПНЗ із студентами
ЦЕВ
14.04.2016
Запорізького педагогічного
Хортицького
10.00
коледжу
«Сходинки
до
району
успіху»
«Школа фахового зростання
Класні
ЗНЗ№89
вчителів
класного
керівники
21.04.2016
керівника»
Дніпровсь-кого
14.30
1. Творчість класного
району
керівника.(Виставка
педагогічних ідей)
Формування структури та
ПНЗ
Квітень
Сайт ІАМЦ
змісту віртуального музею
2016
znmc.ucoz.ru
«Позашкілля Запоріжжя»
Масові заходи з учасниками освітнього процесу
Засідання районного клубу
Учні 6-11 кл. 07.04.2016
ЗЗШ №54
старшокласників "ІQ"
ЗНЗ
14.00
ЗЗШ №36
Заводського
району
Дискусійний клуб для
Лідери
15.04. 2016
ЗДІА
лідерів самоврядування
самоврядування
15.00
«Громадянська позиція»
ПНЗ та ШПП,
шкіл міста
Засідання міського клубу
Лідери
29.04.2016
ЗМПДЮТ
«Лідер»
дитячого
15.00
самоврядування
Відповідальний
Зубова І.О.
Зубова І.О.
Полєвая М.В
Зубова І.О.
Бараннікова
Л.Я.
Зубова І.О.
Зубова І.О.
9
Автор
teacher 29
Документ
Категория
Образование
Просмотров
12
Размер файла
29 Кб
Теги
план, квітень
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа