close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

виступ Захаренко В.В. Проектна діяльність учнів, як одна з форм їх самостійної творчої роботи.

код для вставки
Проектна діяльність учнів, як одна з форм їх самостійної творчої роботи. Квітень 2016р
Підготувала
Захаренко В. В.
Проектна діяльність учнів, як одна з форм їх самостійної
творчої роботи.
«Що найважливіше - нагодувати дитину з ложки, чи навчити її їсти?»
А.С. Вигодський
Багатьом відома така притча. Звернувся до монаха бідняк:
«Дай мені риби! Я голодний”.
Монах мовчки віддав йому вудочку.
Повчальний зміст зрозумілий: треба давати не стільки їжу, скільки засіб
її добування. Цей висновок стосується цілей та завдань, що стоять перед
сучасною освітою в інформаційному суспільстві. На зміну традиційній
системі навчання приходить особистісно-орієнтоване, традиційні методи
замінюються інноваційними. Вони передбачають зміщення акцентів у
навчальній діяльності, її спрямування на інтелектуальний розвиток учнів за
рахунок зменшення частки репродуктивної діяльності.
Одним із найперспективніших методів навчання вважають метод
проектів. Метод проектів - це метод в основі якого лежить розвиток
пізнавальних, творчих навичок учнів, умінь самостійно конструювати свої
знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, критично мислити.
Він створює умови для творчої самореалізації учнів, підвищує
мотивацію до навчання, сприяє розвитку інтелектуальних здібностей. Учні
набувають досвіду розв’язання проблем майбутнього самостійного життя, які
вони проектують у навчанні.
Результати досліджень міжнародних організацій засвідчують, що значна
частина учнів вітчизняних шкіл не вміє застосовувати набуті знання в
реальному житті. Тому системне використання в навчально-виховному
процесі методу проектів дає змогу подолати цей бар’єр, навчити дітей
самостійно здобувати нові знання та застосовувати їх на практиці.
Метод проектів не є принципово новим у світовій педагогіці. Він виник
у 20-ті роки минулого століття в США (його називали також методом
проблем). Навчальне проектування – це комплекс пошукових,
дослідницьких, розрахункових, графічних та письмових видів робіт, що
виконуються учнями самостійно (в парах, групах, індивідуально) з метою
практичного чи теоретичного вирішення значущої проблеми. Її розв’язання
передбачає використання різних методів і засобів навчання та інтегрованих
знань з різних галузей науки, техніки, творчості.
Завдання проекту не тільки в тому, щоб виконати якусь корисну роботу,
а й у тому, щоб на цій роботі розширити свій світогляд, набути теоретичних
знань. У основі проектної технології лежить розвиток пізнавальної та
дослідницької діяльності учнів, уміння конструювати свої знання,
орієнтуватися в інформаційному просторі, розвивати творчі здібності.
Традиційний зв’язок «учитель-учень» змінюється на «учень-учитель».
Особливого значення набуває залучення учня до процесу пошуку. Цінною є
співпраця між учнями та вчителем. Важливим є не лише результат, а й
процес досягнення результату.
Під час роботи над проектом учитель виконує функцію консультанта.
Він допомагає учням у пошуку інформації, координує процес роботи,
підтримує. Знаючи добре свій предмет, він має бути компетентним і в інших
галузях науки, розуміти своїх учнів, враховувати їхні можливості й інтереси,
бути комунікабельним, толерантним, творчим.
Результати проектної діяльності як творчої співпраці вчителя й
учнів.
Учитель:
 підвищення професійної майстерності;
 зацікавлення учнів предметом;
 посилення інтересу до навчання;
 залучення учнів до пошуку, дослідження;
 відчутність реальних результатів своєї праці;
 задоволення в інтелектуальному розвитку.
Співпраця:
 творча самореалізація;
 задоволення потреби в саморозвитку та самовдосконаленні;
 заміна авторитарного стилю спілкування демократичним.
Учні:
 поглиблення знань;
 розвиток навичок мислення високого рівня;
 розвиток творчих здібностей;
 творче застосування знань;
 свобода вибору;
 уміння працювати в команді;
 підготовка до олімпіад, конкурсів, науково-дослідницької діяльності.
Проект характеризується такими ознаками:
 розв’язується певна проблема;
 результати мають практичну, теоретичну чи пізнавальну значущість
для учнів;
 має місце самостійна діяльність учнів (індивідуальна , парна, групова);
 учні займаються дослідницькою роботою;
 передбачена необхідність інтегрувати знання та вміння з різних
предметів.
Треба сказати, що будь-яка робота над темою чи просто групова робота
не може називатися методом проектів. Проектна технологія передбачає певну
сукупність навчально-пізнавальних прийомів, що дозволяють вирішити ту чи
іншу проблему шляхом самостійних дій учнів із обов’язковим
представленням результатів. Результати виконання проектів мають бути
матеріальними, тобто певним чином оформлені (відеофільм, альбом,
комп’ютерна газета, альманах тощо).
Робота над проектом складається з таких етапів:
1.
підготовчий етап (визначення теми, мети проекту, обговорення
проблеми, висунення гіпотези);
2.
планування (визначення джерел, засобів збирання, методів
аналізу інформації, способів представлення результатів; установлення
критеріїв оцінювання результату процесу);
3.
дослідження, спостереження, робота з інформаційними
ресурсами, досліди, анкетування;
4.
аналіз інформації, підбиття підсумків, формулювання висновків;
5.
оформлення звіту (узагальнення та класифікація зібраних
матеріалів, виготовлення ілюстративного матеріалу), підготовка до
презентації;
6.
творчий звіт, презентація (показ результатів у формі усного звіту,
звіту з демонстрацією матеріалів, письмового звіту тощо);
7.
оцінювання результатів і процесу дослідження за встановленими
критеріями;
8.
після проектні дії (корекція, використання результатів).
Метод проектів не повинен витісняти класно-урочну систему, але він є
важливим компонентом освіти і використовується в різних видах навчальновиховної діяльності.
Метод проектів застосовувався безпосередньо над темою «Глобальні
проблеми людства», де учні групи № 10, професія «Кравець» працювали над
кожною проблемою та показали досить гарні результати на відкритому уроці.
А також у творчій роботі «Роль молоді у розв’язанні глобальних проблем
людства» яка була представлена на обласному конкурсі творчих робіт із
загальноосвітніх дисциплін серед учнів ПТНЗ. Вона була представлена
відеороликом та у текстовому варіанті – у вигляді реферату.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
39
Размер файла
19 Кб
Теги
виступ
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа