close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Міністерство освіти і науки України

код для вставкиСкачать
Міністерство освіти і науки України
Ізмаїльський технікум механізації і електрифікації
сільського господарства
ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ПОСІБНИК З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ
СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання
агропромислового виробництва»
2016
Розробник: Донцова О. М.,Вельчева К.М.,викладачі вищої категорії
Ізмаїльського технікуму механізації і електрифікації сільського
господарства.
1
Рецензент: Пономаренко. Н.В, викладач-методист вищої категорії
Білгород-Дністровького державного аграрного технікуму.
Електронний навчальний посібник складається з 58 занять. Посібник
охоплює перехідно – підготовчий цикл, базовий цикл, ділову поїздку за
кордон, матеріал з професійно – орієнтованого циклу. Кожне заняття
включає лексичний мінімум, сучасні англомовні тексти, вправи, розмовні
кліше по вивчаємим темам, посилання на відеоматеріал. Кожне заняття
вміщує граматичний матеріал з вправами.
Мета електронного посібника – підготувати студентів до самостійного
читання спеціальної літератури англійською мовою, а також удосконалити
навички мовлення в ситуація професійного спілкування напрямку
підготовки 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання
агропромислового виробництва» згідно з програмою 2012 року.
Рекомендовано для студентів відділення «Експлуатація та ремонт машин і
обладнання агропромислового виробництва» аграрних вищих навчальних
закладів І-ІІ рівнів акредитаці.
Зміст
Вступ………………………………………………………………………… 4
Зміст посібника (Сontents)………………………………………………… 6
Передмова …………………….……………………………………………..10
English-Ukrainian vocabulary …………………….……………………….679
Висновки …………………….……………………………………...…..…..690
2
Література…………………….……………………………………...…..….69
1
Рецензія…………………….……………………………………...…..…….692
Вступ
Докорінне реформування системи освіти зумовлене розширенням і
зміцненням
міжнародних
зв’язків,
стрімким
зростанням
науково-
технічного прогресу, забезпеченням можливостей ознайомлення зі
світовою культурою, поглибленням ділових і особистих контактів.
У цьому аспекті оволодіння іноземною мовою є необхідною
складовою
підготовки
майбутнього
техніка
–
механіка
сільськогосподарського виробництва.
Знання іноземної мови, а особливо термінології необхідно для
майбутнього фахівця. Зараз на полях, у переробній промисловості
використовується багато іноземної техніки, і механік зобов’язаний читати
і
аналізувати
технічні
характеристики
тракторів,
автомобілів
та
сільськогосподарського обладнання.
3
Тому створення цього посібника буде сприяти розширенню
світогляду студентів, розвитку мовної компетенції, необхідної для
ефективної участі в ситуаціях професійного спілкування, що забезпечить
підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці в різних
сферах діяльності як в нашій країні, так і за кордоном.
В робочому навчальному плані на практичні заняття відведено 118
годин, з яких перехідно-підготовчий етап займає 8 годин, базовий етап – 4,
ділова поїздка за кордон – 38 і професійно орієнтований етап - 66 години,
2 години залишається на комплексну контрольну роботу в кінці вивчення
всього курсу дисципліни.
Дуже важливим моментом в проведенні практичних занять є
систематичний контроль за їх результатами з боку викладача, який
здійснюється одразу під час занять. Під час роботи та перевірки знань
викладачем необхідно дотримуватися педагогічних вимог до контролю:
об’єктивність перевірки та оцінки, систематичності, всебічної перевірки,
застосовувати самоконтроль.
4
Зміст посібника (Сontents
Заняття 1. Вступ. Іноземна мова – мова ділового спілкування. Роль
іноземної мови в практичній підготовці майбутнього техніка – механіка
сільськогосподарського виробництва. Правила читання голосних,
приголосних…………………………………………...……………………...12
Заняття 2. Іноземна мова – мова ділового спілкування. Значення іноземної
мови в умовах ринкової економіки та тісної співпраці різних держав.
Займенники….…………………...……………………...…………………….19
Заняття 3. Мовленнєвий етикет спілкування. Найуживаніші слова і вирази
мовленнєвого етикету, що використовуються в ситуативному мовленні.
Числівники. Робота з годинником……………………………………30
Заняття 4. Навчальний заклад. Історія навчального закладу.
Транслітерація.
Присвійний відмінок іменника…………………46
Заняття 5. Країна, мова якої вивчається. Географічні дані. Іменник:
множина...……………………...……………………...……………………...55
Заняття 6. Україна. Географічне положення. Історичні дані. Ступені
порівняння прикметників. …………………………………………………..67
Заняття 7. Ділова поїздка за кордон. Замовлення квитків. На митниці.
Митна декларація. Наказовий спосіб. Функції дієслів “to be” та “to have”
..……………………...……………………...……………………...…………..74
Заняття 8. Ділова поїздка за кордон. Обмін валюти. Паспортний контроль.
Модальні
дієслова………………………………………………………...84
Заняття 9. Подорожі містом та країною. Транспорт. Present
Indefinite………………..……….………...…………..……….………………94
Заняття 10. Подорожі містом та країною. Транспорт. Оголошення. Present
Indefinite……………..……….………...…………..……….………...……...102
Заняття 11.У готелі. Побутове обслуговування. Past Indefinite. ……112
Заняття 12. Медична допомога. Охорона здоров’я в Україні та за
5
кордоном. Past Indefinite. …………………………………………………122
Заняття 13. Медична допомога. Шкідливість вживання алкоголю.
Медичне страхування. Future Indefinite…………………………………130
Заняття 14. Заклади громадського харчування країн, мову яких вивчаємо.
Правила поведінки за столом. Future Indefinite…………………………141
Заняття 15. Банк. Типи банків. Кредити. Обмін валюти, оформлення
страховки. Present Continuous. ……………………………………………152
Заняття 16. Гроші. Валюти країн, мова яких вивчається. Відкриття
рахунку. Present Continuous ………………………………………………167
Заняття 17. Ділова зустріч Призначення ділової зустрічі. Present
Continuous ………………………………………………………………… 178
Заняття 18. Ділова розмова по телефону. Телефонний етикет. Ділова
документація. Past Continuous ……………………………..……..……..…186
Заняття 19.Типи контрактів. Статті контракту. Базові умови поставок. Past
Continuous.…………………………………………………………………...194
Заняття 20. Міжнародна торгівля. Структура підприємства, штат
працівників. Захист прав споживачів. На фірмі. Present Perfect. ………211
Заняття 21. Реклама. на виставці – ярмарку товарів. Презентації. Present
Perfect……….………………………………………………………………. 225
Заняття 22. Ділова документація. Структура ділового листа. Клішовані
фрази.
Основні.
скорочення.
Past
Perfect.………………235
Заняття 23. Сучасні засоби комунікації. Комп’ютери в нашому житті.
Електронна пошта. Факс. Past Perfect……………………………………...250
Заняття 24. Працевлаштування. Резюме. Співбесіда. Пасивний стан
дієсловa.………...……………………………………………………………261
Заняття 25. Працевлаштування. Заповнення анкет. Що потрібно і не
потрібно
робити,
шукаючи
роботу.
Пасивний
стан
дієслова…………………………………………………...………………….278
Заняття 26. Агропромислове виробництво України. Основні терміни.
Типові моделі утворення слів – термінів. Узгодження часів……………290
Заняття 27. Агропромислове виробництво країн, мова яких вивчається.
6
Узгодження часів……………………………………………………………299
Заняття 28. Моя майбутня спеціальність молодшого спеціаліста.
Інфінітив……………………………………………………..……………….31
0
Заняття 29. Двигуни внутрішнього згоряння.
Інфінітив.………………...320 Заняття 30.Системи двигунів внутрішнього
згоряння. Об’єктивний інфінітивний
комплекс.……………………………………………………...328
Заняття 31. Класифікація та типи тракторів. Суб’єктивний інфінітивний
комплекс……………………………………………………………………...344
Заняття 32.Загальна будова тракторів. Безсполучникова підрядність….353
Заняття 33. Класифікація та типи автомобілів. Дієприкметники:
утворення та
форми..……………………………………………………………………361
Заняття 34. Загальна будова автомобілів. Вживання ParticipleI. Функції у
реченні…..……………………………………………………………………370
Заняття 35. Електричне обладнання тракторів і автомобілів. Вживання
Participle IІ……………………………………………………………………388
Заняття 36.Трансмісія тракторів та автомобілів. Об’єктивний
дієприкметниковий комплекс. ….
…………………………………………405
Заняття 37. Ходова частина тракторів і автомобілів. Суб’єктний
дієприкметниковий
комплекс……………………………………………420
Заняття 38. Робоче, додаткове і допоміжне обладнання тракторів і
автомобілів. Незалежний дієприкметниковий комплекс.
………………...436
Заняття 39.Технічне обслуговування тракторів і автомобілів.
Герундій..451 Заняття 40.Техніка безпеки під час експлуатації
тракторів і автомобілів.
Герундій………………………………………………………………………46
7
0
Заняття 41. Класифікація сільськогосподарських машин та
сільськогосподарські роботи, які вони виконують. Комплекси з герундієм
……………………………………..………………………………………...474
Заняття 42.Машини для обробітку ґрунту. Словотворення. Суфіксація.483
Заняття 43. Машини для підготовки та внесення добрив. Словотворення.
Префікси………………………………………………………………...…...495
Заняття 44. Посівні та садильні машини. Словоскладення. …………… 513
Заняття 45. Машини для хімічного захисту рослин.
Конверсія………....523 Заняття 46. Машини для заготівлі кормів.
Інтернаціоналізми. Псевдопомічники перекладача. ….
……………………………………….537
Заняття 47. Машини для збирання зернових культур. Службові слова.. 545
Заняття 48. Машини для збирання кукурудзи на зерно. Багатозначність
слів. …………………………………………………………………………559
Заняття 49.Машини для післязбиральної обробки зерна. Багатозначність
слів……...……………………………………………………………………568
Заняття 50. Машини для збирання овочевих культур. Порядок слів у
розповідному реченні…………………………………………………….…580
Заняття 51. Машини для збирання плодів і ягід. Порядок слів у
питальному реченні.…………………………………………………….….592
Заняття 52.Технічне обслуговування та ремонт сільськогосподарських
машин. Питання до різних членів речення.. …………………....................602
Заняття 53.Техніка безпеки під час експлуатації сільськогосподарських
машин. Порядок слів у спонукальних та окличних реченнях……………611
Заняття 54. Машини та обладнання для тваринництва. Робота
із словником. Реферативний переклад….. ………………………………..621
Заняття 55. Машини та обладнання для переробки сільськогосподарської
продукції. Робота із словником. Реферативний переклад……………….634
Заняття 56.Технічне обслуговування та ремонт машин і обладнання для
тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції. Анотаційний
8
переклад…………………………………………………………….……….647
Заняття 57. Технічне обслуговування та ремонт машин і обладнання для
тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції. Анотаційний
переклад……………………………………………………….……………657
Заняття 58. Техніка безпеки під час експлуатації машин та обладнання
для тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції………671
Передмова
Електронний навчальний посібник розрахований для вивчення
іноземної мови студентів за спеціальністю 5.10010201“Експлуатація та
ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва». Посібник
розрахований на 116 годин занять за професійно – орієнтованим циклом.
Мета навчального посібника – розвити комунікативні навички і
навички ділового спілкування в сфері ділових контактів із зарубіжними
партнерами; сформувати необхідну комунікативну спроможність у сферах
професійного спілкування в усній і письмовій формах; навчити вести
ділову документацію, а також закласти основи навичок читання і
перекладу текстів професійно орієнтованого характеру. Тексти посібника
запозичені з оригінальних вітчизняних, закордонних джерел, ресурсів
Internet і зазнали методичної обробки із врахуванням програмних вимог.
Посібник «Англійська мова (за професійним спрямуванням) згідно
програмі складається з таких етапів:
перехідно-підготовчий, метою якого є вирівнювання
початкових знань студентів і підготовка їх до оволодіння вузівською
програмою;
- базовий, що передбачає розвиток загальних компетенцій та
формування комунікативних мовленнєвих компетенцій на матеріалі
загальновживаної лексики;
- ділова поїздка за кордон має за мету опанування студентами
лексико-граматичним мінімумом для спілкування під час ділової
поїздки в країну, мова якої вивчається;
9
- професійно орієнтований, мета якого полягає у формуванні
загальних та комунікативних мовленнєвих компетенцій для
практичного
володіння
вузькопрофесійним
лексичним
і
граматичним матеріалом.
Електронний посібник вміщує такі етапи навчання:перехіднопідготовчий, базовий, ділову поїздку за кордон , матеріал
професійно орієнтованого характеру. В кінці посібника розміщений
англо-український словник термінів за професійним напрямком, які
зустрічаються в текстах. Кожне заняття включає лексичний
матеріал, який сприяє засвоєнню основного тексту, текст, діалоги,
рекомендації, тренувальні і творчі вправи, спрямовані на засвоєння
лексики, вправи на переклад, посилання на відеоматеріали та
перевірку знань on-line.
Заняття № 1
Тема: Вступ. Іноземна мова – мова ділового спілкування. Роль
іноземної мови
в практичній підготовці майбутнього техніка –
механіка сільськогосподарського виробництва. Правила читання
голосних, приголосних.
1. Правила читання голосних, приголосних:
The English Alphabet
10
Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm
[ei]
[bi:]
[si:]
[di:]
[i:]
[ef]
[dʒi:]
[eitʃ]
[ai]
[dʒei]
[kei]
[el]
[em]
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
[en]
[ou]
[pi:]
[kju:]
[a:]
[es]
[ti:]
[ju:]
[vi:]
[dʌblju:]
[eks]
[wai]
[zed]
English alphabet
https://www.youtube.com/watch?v=_rvA00m2Sbc
В англійській мовіє 26 букв.Зних 6 голосних (Aa, Ee, Ii, Oo, Uu, Yy). П’ять
голосних і Уу передають на письмі 21 голосний звук. 20 приголосних і Уу
передають 24 приголосні звуки. Все це створює значні труднощі для тих,
хто вивчає англійську мову, бо, зокрема кожна голосна буква може
передавати кілька голосних звуків. Отже, для успішного оволодіння
англійською мовою треба чітко уявляти собі як її звуковий склад, так і
систему букв, які передають звуки на письмі. Для полегшення вимови
англійських слів створено фонетичну транскрипцію, кожний значок якої
відповідає лише одному звукові. Транскрипція показує, як вимовляється
слово, тобто з яких звуків воно складається.
Увага!
Вимовляючи англійські голосні звуки, обовязково
витримуйте їх тривалість і якість, в іншому разі значення
вимовлених вами слів не буде збігатися з бажаним.
11
Наприклад: sit [sit] – сідайте, seat [si:t] – сидіння; bed – ліжко, bad –
поганий.
2. Правила читання:
В англійській мові, на відміну від української, існують не два типии
складів (відкритий і закритий), а чотири, внаслідок впливу букви “r” на
вимову голосної, яка стоїть перед нею. Читання голосних залежить від
того, в якому складі ці голосні знаходяться.
В англійській мові – 4 типи складу:
1). Відкритий склад закінчується на голосну. В англ.мові умовно
вважають відкритим склад, за яким слідує приголосна + кінцева “е”, яка не
вимовляється. Голосні в цьому складі вимовляються також, як вони і
вимовляються в алфавіті (hate, note, pupil, fine).
2). Закритий склад закінчується приголосною. В цьому типі складу
голосні передають короткі звуки (hat, cut, gyps).
3). Третій тип складу – це склад, в якому за голосною слідує буква “r” (в
кінці складу) чи “r” + приголосна. В цьому складі всі голосні передають
довгі звуки (hard, her, turn).
4). Четвертий тип складу – це склад, в якому за голосною слідує “r” +
голосна. В цьому складі всі голосні передають довгі та складні звуки (care,
more, here).
Буква
Закритий склад
Відкритий
склад
Голосна
+
+приголосна
a
o
u
e
i
y
rat [ˈræt]
hot[‘hɔt]
bus [‘bʌs]
ten [ten]
still [‘stil]
system [‘sistəm]
rate [reɪt]
hope [‘houp]
use [ˈjuːs]
Pete [‘pi:t]
smile[‘smɑil]
type [‘tɑip]
star [stɑ:]
sport [‘spɔ:t]
turn [ˈtə:n]
her [ˈhə:r]
bird [‘b ə:d]
myrtle [‘m ə:tl]
r
Голосна + r + голосна
stare [‘stɛə]
more [‘mɔ:]
pure [‘pjuə]
here [‘hiə]
fire [‘fɑiə]
tyre [‘tɑiə]
3. Ознайомлення з новою лексикою:
12
language [ˈlæŋgwɪdʒ] – мова
mere [ˈmɪə] – простo
іnstead [іnˈsted ]– навпаки
substantially [səbˈstænʃəli]– істотно
perceive [pəˈsiːv ]– сприймати
imply [ɪmˈplaɪ]– передбачати
incomprehensible [ɪnˌkɔmprɪˈhensəbəl]– незрозумілий
intertwine [‘intəwɑin]– переплітатися
dwell [‘dwel]– зупинятися
adequately [‘ædikwətli]– адекватно
crucial [kruːʃəl] – вирішальне значення
relу [ri’lei] – покладатися
accuracy [ˈækjurəsi]– точність
solely [ˈsoulə li]– виключно
interact [ˌintərˈækt]– взаємодіяти
interdependent [ˌɪntərdə’pendənt] – взаємозалежний
essential [ɪˈsenʃəl] – суттєвий, необхідний
4. Читання та переклад тексту «English language is a language of
business communication»
Traditionally, language plays a very important role in the life of
people and in interpersonal relations. At the same time, language is not a mere
means of communication. Instead, it is a complex system, which influences
substantially culture, an individual’s identity, how people perceive the
surrounding world and themselves. In such a situation, the role of language in
professional life of people is particularly significant. In this respect, it is worth
13
mentioning the fact that many occupations imply the use of a very specific
language, which is absolutely incomprehensible for non-professionals. In this
regard, it is possible to refer to mechanization as one of the fields where the role
of
language is particularly significant.
On analyzing the relationship between language and
mechanization, it is primarily necessary to dwell upon
importance of language for technic-mechanic. In this
regard, it should be said that mechanization, as well as
many other professional fields, has a very specific professional language.
Obviously, an individual who has never heard of mechanization would be
unable to understand a professional talk of mechanics. Moreover, even
professional linguists will hardly be able to understand adequately professional
mechanic terms. At the same time, the proper use of professional terms is
crucial for mechanization because it heavily relies on accuracy of mechanics in
all regards, especially professional terminology.
It proves that a person, who is unable to use professional mechanic
terminology, will be unable to succeed in this field.
http://www.the-world.ru/english-language/test
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=8&cad=rja&uact
=8&ved=0CD8QuAIwBw&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DE
gAmqvNJZAc&ei=ElRVPqgKOSxygPFmoDwDQ&usg=AFQjCNEHp0ZY6Ndza0ostzjmsM_Vuf7W8w&bvm=
bv.78597519,d.bGQ
5. Дайте відповіді на питання.
1.Does language play a very important role in the life of people and in
interpersonal relations?
2.Why is language not a mere means of communication?
3.What is the importance of language for mechanization?
4.Why is the proper use of professional terms crucial for mechanization?
14
6. Підбери до англійських слів з колонки “A” українські еквіваленти з
колонки“B”
“A”
“B”
1. relations
1.помилки
2. significant
2.заключати
3. primarily
3. механізація
4. importance
4. некомпетентний
5. mechanization.
5. відносини
6. incompetent
6. значення
7. crucial
7. в першу чергу
8. accuracy
8. істотний
9. errors
9. точність
10. conclude
10. вирішальне значення
7. Запам’ятайте англійські фразеологізми:
bad language- лихослів'я;
a common language- спільна мова;
finger language-мова глухо-німих, мова жестів;
speak a different language- не знайти спільної мови;
speak smb’s language-знайти спільну мову з кимось;
strong language-сильні висловлювання
parliamentary language -ввічлива мова;
the language of flowers - «мова» квітів;
15
8. Запам’ятайте прислів’я та висловлювання :
1. Live and learn- Вік живи, вік учись.
2. A new language – a new world – Нова мова –
новий світ.
3. So many languages you know, so many times you
are a man- Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти
людина.
4. Language is the dress of thought. (S.Johnson) –
Мова – одяг для думки.
5. Language is fossil poetry ( R.W. Emerson) - Мова – це скам’яніла поезія.
9. Поставте загальні питання до речень:
1. It is very useful to learn foreign languages.
2. Knowledge of foreign languages helps us to develop friendship.
3. English is the language of computers, science, business, sport and politics.
4. Speaking a foreign language you can read papers, magazines and original
books.
5. In order to master English the student must learn, step by step, the
peculiarities of English.
10. Перекладіть англійською:
1. Анлійська – національна мова в таких країнах, як Британія, США,
Канада, Австралія і Нова Зеландія.
2. Це – рідна мова близько трьох мільйонів людей.
3. Багато людей розмовляють англійською в Японії, Китаї, Індії та
африканських країнах.
4. Багато людей використовують англійську як засіб спілкування, тому що
англійська стала дійсно міжнародною мовою.
16
5. Наука, торгівля, спорт та міжнародні відносини дали англійській мові
статус однієї з найважливіших в світі.
Заняття № 2
Тема: Іноземна мова – мова ділового спілкування. Значення іноземної
мови в умовах ринкової економіки та тісної співпраці різних держав.
Займенники.
1. Ознайомлення з новою лексикою:
to be determined by [tə ˈbiː dɪˈtə:mənd ˈbaɪ] -які будуть визначені
economic globalization [ekəˈnɔmɪk ˌgloubələˈzeɪʃən] -економічна
глобалізація
enterprise [ˈentəˌpraɪz]- підприємство
affect [ˈæˌfekt]- впливати на
culture cognition [ˈkəltʃə kɔˈgnɪʃən] -пізнання культури
create a real background for [kriːˈeɪt ə ˈriːl ˈbækgˌrɑundfə] створити реальну основу для
an interculturally developed person [ənintə ˈkəltʃrəlidɪˈveləpt ˈpə:sən]міжкультурна розвинена людина
cognitive exploration [ˈkɔˈgnətɪv ˌekspləˈreɪʃən]- когнітивні дослідження
verbal and non verbal behavior [‘və:bəl əndnɔn və:bəlbɪˈheɪvjə] - вербальна і
невербальна поведінка
basic criteria of employment [ˈbeɪsɪk kraitiriə əv ɪmˈplɔɪmənt]- основні критерії
зайнятості
development of all mental functions [dɪˈveləpmənt əv ˈɔl ˈmentəl ˈfʌŋ(k)ʃənz] розвиток усіх психічних ( розумових) функцій
in collaboration [inkə,læbə’reiʃən] -у співпраці
alliance [əˈlaɪəns] -альянс, об’єднання
17
2. Прочитайте та перекладіть текст « The Importance of Knowing a
Foreign Language in the Business World ».
Growing attention towards foreign languages as
the language of business interaction is
determined by important factors such as
economic globalization, cultural and educational
integration, which all result in active
development
of
international
economic
relations, businesses and enterprises. Today, the global structure of political,
economic and cultural relations exists, extending beyond traditional capacities
(що виходять за рамки традиційних можливостей) and connecting separate
societies into one single system.
The development of a multicultural world and society, based on the great
change of ideas affectting the economic, political and state areas of public life,
proves that the world civilization of twenty-first century cannot have a fixed
character; it must conduct a dialogе and be decentralized and intercultural. In
this process, a main role in the world economy belongs to foreign language,
which on the one hand, is the mean of international cooperation and mutual
understanding, and on the other hand, the method of other cultures cognition.
Knowledge of a foreign language as a way of communication between
cultures creates a real background for intercultural literacy forming. It is very
important for business partnership at the international level in the conditions of
the economic globalization process.
Professional economic education is the academic environment, where an
interculturally developed person is formed, in a foreign language. This type of
personality possesses a certain level of lingo-cultural, socio-linguistic, sociocultural and cross-cultural knowledge and skills that provide real business
interaction in the professional-oriented field of activity. Development and
actualization of practical knowledge and skills can occur in different types of
activity, such as communication, research, cognitive exploration, creative
activity, each directed on self-perfection and self-development.
Thus, cross-culturally developed person is an integrative and integral quality
of an individual, who possesses a certain social status, professional knowledge
18
and skills; and linguistic, speech and cultural potential. Interculturally
competent personality is considered in the unity of sociable and cognitive field
of activity, as well as self-actualization and self-perfection activity. These
activities are directed on forming the informative reservoir about cultural,
economic and political background of the studied language’s country and
designing of verbal and nonverbal behaviour on comparative and comparable
basis. Language culture is an integral and a substantial part of individual’s
culture in general.
Recent economic and sociological researches show that for state enterprises to
compete successfully with the best foreign companies, every qualified specialist
should on foreign original sources be aware of current events in the developed
countries in the relevant areas of science and technology.(Останні економічні
та соціологічні дослідження показують, що для державних підприємств,
щоб успішно конкурувати з кращими зарубіжними компаніями, кожен
кваліфікований фахівець повинен на іноземних першоджерелах бути в
курсі поточних подій в розвинених країнах у відповідних галузях науки і
техніки) It is no secret that today knowledge of foreign language is one of the
basic criteria of employment, and also serves as a highly competitive advantage
(служить високо конкурентною перевагою). In addition, the value of a
specialist, who can speak one or more foreign languages, shows an increase of
at least 20% comparing to those who don’t speak any foreign language at all.
World experience showed that companies don’t only need translators, but
highly qualified specialists, able to speak one or many foreign languages. Thus,
knowledge of a foreign language now becomes one of the terms of professional
competence. A specialist should regularly read literature on professional
subjects in foreign languages to know about the last achievements. He or she
must have reading, translation and communication skills, and should take part in
international conferences and events. This undoubtedly assists the increase of
not only speech but also general international culture.
The teaching of foreign languages has a positive influence on the development
of all mental functions of people. A foreign language enables an individual to
understand that there exist other methods of expressing ideas, other thoughts
and other connections, which are different from those of the native language.
Many scientists, studying the problem of foreign languages believe that when
studying a foreign language, the mind’s development progresses not so much by
comparing to the native language, but due to solution of constantly complicating
19
lingo-cogitative tasks (рішення постійно ускладнених лінгво-когнітивних
завдань), containing the problematic elements related to the semantic content of
the studying process (містять проблематичні елементи, пов'язані з
семантичним змістом навчального процесу.). This way, both the cognitive
and communicative function (“communicative function” is a set phrase) of
one’s mind develops actively. The study of foreign language contributes to the
development of important cogitative operations, such as comparison,analysis,
synthesis, and creative logics (Вивчення іноземної мови сприяє розвитку
найважливіших розумових операцій, таких як порівняння, аналіз, синтез і
творчої логіки).
The function of foreign languages as facilities of professional orientation
forming obtains the primary value (функції іноземної мови як засобу
формування професійної орієнтації отримує первинне значення). Here, the
achievement of distant strategic goal (professional formation) will be mediated
by the achievement of near tactical aims, related to mastering foreign language).
It is generally known, that the ability to communicate, which is actually the
purpose of studying a foreign language, lies in the hands of the organizations of
production, public relations, management and service areas. Conversational
teaching assumes the organization of the teaching process as a model of
conversational process. In the process of teaching, an individual studies the
techniques of interaction and its operational side; masters speech etiquette,
strategy and tactic of dialogic and group interaction; learns to solve different
communication-based tasks, be a communicative partner, which is one of most
professionally meaningful qualities of modern specialist (У процесі навчання
індивід вивчає методи взаємодії та її оперативну сторону; покращує
мовний етикет, стратегію і тактику діалогічної і групової взаємодії,
вчиться вирішувати різні завдання
на основі спілкування, бути
комунікативним партнером, що є однією з найбільш професійно значущих
якостей сучасного фахівця).
Traditionally, English is considered to be
the language of international interaction.
Research shows that the knowledge of
English is the most important requirement
20
for employers. However, in collaboration with different European companies it
is also important to set a business contact in partners’ native languages, which
include French, German, Spanish, and Italian.
Apart from the European languages, the demand for the Chinese language has
grown as the alliance with Asian companies rises annually. Equal to fluently
speaking the “traditional” European languages, specialists speaking Hebrew,
Portuguese and Hindi are higher valued. In recent years, the interest in Czech,
Polish and Slovak has considerably grown, as well as to the languages of the
Scandinavia, such as Finnish, Swedish and Norwegian.
It is possible to make the conclusion (зробити висновок) that forming
multicultural or multilingual competencies in international business
communication is related to the goals and tasks of business education, orienting
the present-day personality on modern international economic practice.
Simultaneous study of foreign language and culture of the target country is
necessary for interculturally competent personality formation.
Understanding of business education as modern direction in the system of
higher economic education requires the search of the new approaches to
teaching a foreign language as means of international business interaction of
future businessmen.
3. Дайте відповіді на питання:
1. What is growing attention towards foreign languages as the language of
business interaction determined by?
2. Why does the role in the world economy belong to foreign language?
3. What creates a real background for intercultural literacy forming?
4. What do recent economic and sociological researches show?
5. What did world experience show?
4. Прочитайте та перекладіть інтернаціоналізми:
factor, culture, economic, partner, professional, academic, communication,
creative activity.
21
5. До якої частини мови належать наведені нижче складні слова?
civilization, knowledge, social, direct, form, background, language, she, I,
Hebrew, Finnish, he.
6.Складіть антонімічні пари:
modern, old, native,on the other hand, foreign, to form, on the one hand, to
reform, developed, decrease, developing, increase, literacy, unite, illiteracy.
7. Складіть синонімічні пари:
solve, union, alliance, decide, require, influence, need, to master, basic,
main, connect, profession, unite, occupation, affect, present-day, to improve,
modern.
8. Підберіть до англійських прислів’їв із колонки А українські
еквіваленти із колонки Б.
А. bad business; big business; business before pleasure; business is business;
the business of the day; dark business; everybody’s business is nobody’s
business; get down to business; give smb. the business; go about one’s
business; good business; go out of business; have no business; make it one’s
business; monkey business; put out of business.
Б. « справа це справа», погана справа; великий бізнес; спочатку справа,
а потім потіха; на повістці дня; темна справа;у семи няньок дитя без
ока; взятися за справу; побити когось; зайнятися власною справою;
хороша справа; збанкрутувати; не мати відношення; вважати щось
своїм обов’язком; фокуси; звести на ні.
Робота над граматикою: Займенники. (The Pronoun)
Займенник — частина мови, що лише вказує на предмети,
ознаки та кількість, але не називає їх. В англійській мові
займенники поділяються на: особові, присвійні, зворотні,
22
вказівні, неозначені, питальні.
1. Особові займенники (The Personal Pronouns)
1.Особові займенники мають два відмінки: називний і
об'єктний.
Число
Особа
Однина
Множина
Називний відмінок
Об'єктний відмінок
1-а
I-я
me - мене, мені
2-а
you - ти
you - тебе, тобі
3-а
he – він
she – вона
it - воно (він, вона)
him - його, йому
her - її, їй
it - його, йому, її, їй
1-а
2-а
3-а
we – ми
you – ви
they - вони
us - нас, нам
you - вас, вам
them - їх, їм
I am speaking to him. Я розмовляю з ним.You see them. Ви бачите їх.
2. Особові займенники в називному відмінку виконують функцію
підмета:
I (he, she, we, you, they) went to school.
3. Особові займенники в об'єктному відмінку виконують функцію
додатка.
Після прийменників особові займенники вживаються лише у формі
об'єктного відмінка. На українську мову об'єктний відмінок
перекладається різними непрямими відмінками з прийменниками і без них.
Не gave me a red pen. Він дав мені червону ручку. Не showed the book to
her. Він показав їй книжку.
23
4. Займенник it замінює іменники — назви неістот, тварин, а також
іменник baby- немовля.
На українську мову особовий займенник it залежно від роду відповідного
іменника перекладається словами він, вона, воно:
The pencil is on the table. Олівець на столі. It is red. Він червоний.The bag is
under the table. Сумка під столом. It is black. Вона чорна.
2. Присвійні займенники (The Possessive Pronouns)
1. Присвійні займенники мають дві форми: відносну, яка
вживається лише як означення до іменника та абсолютну, яка
вживається самостійно, тобто без іменника.
Особові
займенники
Присвійні займенники
відносна форма/
абсолютна форма
Приклад присвійних
займенників
I
my
mine
мій, моя, моє, мої
he
his
his
його
she
her
hers
її
it
its
its
його, її
we
our
ours
наш, наша, наше,
наші
you
your yours
ваш, ваша, ваше,
ваші, твій, твоя, твоє,
твої
they
their theirs
їхній, їхня, їхнє, їхні
This is my address. Це моя адреса. Give me yours. Дайте мені Вашу.—
Whose book is this? Чия це книжка?— It is my book. It isn't his. Це моя
книжка. Це не його.
24
2. В англійській мові немає такого присвійного займенника, що відповідав
би українському займеннику свій. Останній перекладається на англійську
мову різними присвійними займенниками залежно від особи, якої він
стосується:
Я загубив свій олівець.I lost my pencil.Ти загубив свій олівець.You lost
your pencil. Вона пише своїм олівцем. She writes with her pencil. Ми дали
їм свої книги.We gave them our books.
3. Зворотні займенники (The Reflexive Pronouns)
1. Від присвійних займенників my, our, your тощо шляхом
додавання закінчень -self (в однині) і -selves (у множині)
утворюються зворотні займенники myself, ourselves, yourselves
тощо, які часто відповідають українським себе в різних
відмінках, сам або зворотним дієсловам з часткою -ся (-сь):
Однина
Множина
myself — себе, сам
yourself — себе, сам(а)
himself — себе, сам
herself — себе, сама
itself — себе, сам, сама, само
ourselves — себе, самі
yourselves — себе, самі
themselves — себе, самі
themselves — себе, самі
themselves — себе, самі
We have done it (by) ourselves. — Ми самі це зробили. I bought myself a new
coat. — Я купив собі нове пальто. They themselves translated this text. —
Вони самі переклали цей текст.
2. Такі дієслова, як wash, shave, bathe, dress, hurry, feel, hide вживаються
без зворотних займенників.
Не got up at 7 a.m., washed, shaved, dressed and went to the country. — Він
прокинувся о сьомій годині ранку, умився, поголився, вдягнувся та поїхав
за місто. The child hides behind the bushes and trees in the garden. — Дитина
ховається поза кущами та деревами у садку.
4. Вказівні займенники (The Demonstrative Pronouns)
25
Однина
Множина
this — цей, ця, це
that — той, та, те
these — ці
those — ті
This umbrella is mine. — Ця парасолька моя. That umbrella is hers. — Та
парасолька її. These are my dictionaries. — Це мої словники. Those are his
magazines. — To його журнали.
5. Питальні займенники (The Interrogative Pronouns)
1. До питальних займенників відносяться займенники who?
(хто?), whom? (кого, кому?), whose? (чий, чия, чиє, чиї?), what?
(що, який, яке, яка, які?) which? (котрий, котра, котре, котрі?).
2. Коли who або what є підметами, дієслово після who або what
вживається у однині.
Who is going to see the new film? — Хто буде дивитися новий фільм? What
interests you most of all? — Що вас найбільше цікавить? Which of you
speaks English? — Хто з вас розмовляє англійською? Whom do you translate
this article for? — Для кого ви перекладаєте цю статтю?
6. Відносні займенники (The Relative Pronouns)
1. До відносних або єднальних займенників належать такі
займенники: who, whom (хто, котрий); whose (чий, котрий),
which (котрий, який); that (котрий), what (що). Вони
вживаються для з'єднання підрядних речень з головними і
можуть виконувати у підрядному реченні різні функції.
Who has done it is unknown. — Хто це зробив, невідомо. That is not what I
want. — Це не те, що я хочу.
2. Who, whom, whose використовуються відносно осіб; which, what —
відносно неживих предметів.
The man who is sitting next to me is my teacher. — Чоловік, який сидить
26
поруч зі мною, мій вчитель. The books, which are on the table, must be read.
— Книжки, які лежать на столі, повинні бути прочитані.
3. That використовується як з живими, так і з неживими предметами.
The article that (which) I have translated isn't difficult. — Стаття, яку я вже
переклав, не важка. The doctor that (whom) I saw yesterday is a good
specialist. — Лікар, у якого я був учора, гарний спеціаліст.
Виконання граматичних вправ:
1. Перекладіть речення українською. Зверніть увагу на займенники:
1. English is an international means of communication. It is studied as a foreign
language at secondary and higher schools of our country. 2.As for me I like
English. 3. I studied (didn’t study) English at school. 4.I am studying it now. 5.
Many scientific and technical journals are written in English although they are
not necessarily published in England or other English-speaking countries. 6. A
friend of mine told me about it. 7. The book which is on the table is mine. 8.
This woman is a relative of hers. 9.I haven’t got a dictionary. Can you give me
yours? 10. These pencils are mine, take them if you want.
2. Перекладіть речення англійською. Зверніть увагу на займенники:
1. Я знаю його та його сестру давно. 2. Мiй друг i я — студенти аграрного
технікуму. 3. Ми зустрiчаємось щодня у кабінеті іноземної мови. 4. Вiн
часто дає менi кориснi поради відносно правил спілкування на іноземній
мові. 5. Вони менi дуже потрiбнi.
3. Перекладіть англійські прислів’я українською. Зверніть увагу на
займенники:
1. Who knows most, speaks least. 2. He that cannot obey cannot command. 3. A
liar is not be-lieved when he tells the truth. 4. Every man has his faults.5. He is
so full of himself that he is quite empty.6. They are rich who have true
friends.7.Before you make a friend eat a bushel of salt with him. 8. When a dog
bites a man, that is not news, but when a man bites a dog, that is news. 9.
Believe no news until it is old. 10. We eat to live but we don’t live to eat.
Заняття № 3
27
Тема: Мовленнєвий етикет спілкування. Найуживаніші слова і вирази
мовленнєвого етикету, що використовуються в ситуативному
мовленні. Числівники. Робота з годинником.
1. Ознайомлення з новою лексикою:
introduce [ɪntrəˈdjuːs]- представляти
introduction [ˌɪntrəˈdʌkʃən] - представлення, знайомство
shake hands [ˈʃeɪk ˈhændz] - обмінятися потиском рук
useful [ˈjuːsful]- корисний
newcomer [‘nuːˌkʌmə] - новачок
to be presented to [tə ˈbiː prɪˈzentɪdtə] - бути представленим
royal [ˈrɔɪ(ə)l]- королівський
to touch a hat [tə ˈtʌtʃ ə ˈhæt]- торкнутися капелюха
to make acquaintance [tə ˈmeɪk əˈkweɪntəns]- познайомитися
2. Читання найуживаніші слова і вирази мовленнєвого етик ету, що
використовуються в ситуативному мовленні:
Speech etiquette communication
EXPRESSIONS OF EVERYDAY LIFE:
How do you do? [ˈhɑu ˈduː ˈjuː ˈduː] Здрастуйте!
How are you? Як справи?
I’m very well, thank you. Дякую, добре.
I’m very glad to see you. Дуже радий вас бачити.
Good luck! Щасливо
May I sit here? Дозвольте сісти тут?
May I ask you to help me? Можна Вас попросити допомогти мені?
Be so kind as to speak louder. Будьте ласкаві, говоріть гучніше.
What can I do for you?
Що я можу для вас зробити?
Would you pass me the book, please? Передайте мені книгу, будь ласка.
Here you are.[hɪə ˈjuː ɑ:] Ось, будь ласка.
Thank you. [ˈθæŋk ˈjuː] Спасибі.
I am very grateful to you. Я вам дуже вдячний.
Excuse me. [ɪkˈskjuːz ˈmiː] Пробачте!
28
I am sorry to be late. Пробачте, що я запізнився.
Forgive me. [fəˈgɪv ˈmiː] Вибачте мені.
That’s quite all right. Усе гаразд.
Glad to meet you! Радий познайомитися з вами!
Good for you! Молодець!
Good luck!
Бажаю удачі.
Try to keep cool. Візьміть себе в руки.
Never mind![ˈnevə ˈmaɪnd] Нічого!
How surprising! [ˈhɑu səˈpraɪzɪŋ] Як дивно!
To my mind … На мою думку ...
Generally speaking … Взагалі кажучи ...
Аs far as I know … Наскільки мені відомо ...
To tell the truth … Правду кажучи ...
GREETINGS ВІТАННЯ
When You're with someone
familiar, use the phrase:
Good
p.m.)
Good
Formal:
morning – until lunch time (12-2
Good afternoon – until 5-6 p.m.
evening – until 10-11 p.m.
Semi-
formal:
Morning/Afternoon/ Evening.
Used
to neighbors, colleagues and
other people whom one sees regularly but does not know well.
Hello – semi-formal, informal.
Hi!- informal, used mainly in America.
The name of the person greeted is often added. e.g. Good morning,
Mr.Bond. Hello, Janet.
After greetings are often asked about human health.e.g. Good morning,
Mr. Roberts. How are you?/ How are you keeping?
Semi-formal, informal: How are you getting on?/ How are things (with
29
you)?
Informal: How’s life?
Answer:Formal, semi-formal: (I’m) very/ quite well, thank you. Semiformal, informal:
-Fine, thanks. -Not too/ so bad (thank you/ thanks)
-All right, thank you/thanks.
Informal, familiar:A bit tired, otherwise all right.e.g. – Hello, Ann. How are
you getting on?- Fine, thanks. What about you? - Oh, not too bad.
If you want to express pleasure at seeing someone, for example, when
welcoming a guest, you may say: Hello. Nice to see you.
Common reply to this is:
-Nice to see you, too.
3. Читання діалогів на закріплення виразів мовленнєвого етикету:
1. Formal
Mr. Jones:
Mr. Smith:
Mr. Jones:
Mr. Smith:
Good morning, Mr.Smith.
Good morning. How are you?
Very well, thank you. And you?
Quite well, thank you.
2. Semi-formal, informal
Chris:
Hello, Jenny.
Jenny:
Hello, Chris. How are you?
Chris:
Fine, thanks. What about you?
Jenny:
Oh, not too bad.
3. Semi-formal, informal
David:
Hello.
Jean:
Hello, David. How are you getting on?
David:
All right, thanks. And how are things with you?
Jean:
Oh, more or less the same as usual.
30
4. Підберіть правильну відповідь:
1.When you meet someone whom you know only slightly (in the morning) you
say:
a) How do you do?
b) Good morning.
c) Hello.
2.When you meet an acquaintance at about 12.30 p.m. you say:
a) Good morning.
b) Good afternoon.
c) Good day.
5. Підберіть правильний варіант привітання:
Greet the following people. The greetings may be used as the starting point
for a short dialogue:
1) a close friend called Andrew;
2 an elderly neighbor (Mr. Watson), at 3p.m.;
3)a colleague whom you know only slightly, at 10 a.m.;
4) your parents, on arriving home in the evening;
5) your English teacher;
6. Читання найуживаніші слова і вирази мовленнєвого етикету, що
використовуються в ситуативному мовленні:
ПРОЩАННЯ
До побачення!
До завтра! До скорої зустрічі!
На добраніч!
Передайте привіт вашому братові
Мої щирі вітання Н.
Щасливо!
На все добре!
Бувай, друже!
Ми будемо дуже скучати за вами!
Спасибі, що ви нас провідали!
LEAVE-TAKING
Good-bye!
See you tomorrow! See you soon!
Good night!
Remember me to your brother!
My kindest regards to N.
Good luck!
All the best! Best of luck!
Well, so long, old man!
We shall miss you badly!
Thank you for your coming!
31
ЗВЕРТАННЯ
FORMS OF ADDRESS
Містер, пане
Mister (Mr.)
(вживається перед прізвищем чоловіка або перед назвою
посади)
Пане Браун!
Mr. Brown
Пане секретар!
Сер! (ввічливе звертання до чоловіка,
прізвище при цьому не називається).
Місіс, пані (вживається перед прізвищем
заміжньої жінки).
Пані Браун!
Мадам (ввічливе звертання до жінки,
прізвище при цьому не називається)
Міс (вживається перед прізвищем дівчини
або незаміжньої жінки)
Мамо!
Тату!
Дідусю!
Бабусю!
Тітонько!
Дядечку!
Дами і панове!
Дорогі друзі (слухачі)!
Панове!
Дорогий! Дорога!
Юначе! Дівчино!
Вибачте, будь ласка, але ...
Хвилинку! Можна вас на хвилинку?
moment!
Послухайте!
Вибачте, що турбую вас.
tə ˈtrʌbəl ˈjuː]
У чому справа?
Mr. Secretary!
Sir.
Mistress (Mrs.)[‘misiz]
Mrs. Brown!
Madam [‘mædəm]
MissBrown!
Mama (ma)!
Papa (pa, Daddy, Dad)!
Grandpa!
Granny (Grandma)!
Auntie! [ˈɑntiː]
Uncle! [ ‘ʌŋkl]
Ladies and Gentlemen!
Dear friends (listeners)!
Gentlemen!
My dear! Darling!
Young man! Young lady!
Excuse me, please, but …
Just a minute! Just a
I say! Look here!
Sorry to trouble you![ˈsɔri
What is it?
32
Послухай-но!
Стій! Почекай!
Listen you!
Hi! Hey!
ЗНАЙОМСТВO
INTRODUCING PEOPLE
знайомити, представляти
to introduce, to be acquainted
Дозвольте представити вам містера Н. Allow me to introduce Mr. N to
you.
Ви знайомі з моїм другом?
Have you met my friend?
Ні, ми не знайомі.
No, we haven’t met.
Тоді ходімо, я вас познайомлю.
Come along then, I’ll introduce you to
him.
Із задоволенням.
With pleasure.
Знайомтесь, це моя подруга Ніна. Meet my friend Nina.
Дозвольте відрекомендуватися. Я – Іваненко. Let me introduce myself.
I am Ivanenko.
7. Читання та перекладтексту”
Introducing People”
There are some main rules of introduction
which are useful to remember:
● men are introduced to women,
● young people to older ones,
● old friends to newcomers,
● and young girls to married.
Usually women are not presented to a man
unless he is the Head of State or a member of
the Royal family. пWhen introducing one says
something like: “Mrs. Johnson, may I introduce Mr. Blake?” and then turning to
Mrs. Johnson simply says “Mrs. Johnson”.
That is all that’s necessary, but one can say a bit of information which will
help the introduced people to start the conversation. The usual response to the
introduction is “How do you do?” which is a kind of greetings and not a
question, and the best answer to it is “How do you do?” Sometimes one may say
less formally “I am glad to meet you”, “Happy to have met you” or just “Hello”.
33
It is very good to add the name of the person introduced – “I am very glad to
meet you, Mr. Sparks”. If you do not remember the name it is enough simply to
ask “What was your name, please?” or “Could you repeat your name?” Men
may stand when introduced, ladies may remain seated.
British and American people usually shake hands especially when formally
introduced but they do not always shake hands with people they see often.
When an Englishman passes a friend in the street he only touches his hat.
Usually they smile and say: “Good morning”, “Good afternoon”, “Good
evening”, “Hello”, or “Hi”.
When two businessmen meet, they usually shake hands.
8. Доповніть речення:
1) Thank you for ….
2) Why is it advisable to ….
3) It is such a great pleasure to ….
4) How’s your sister ….
9.Перекладіть англійською. Зверніть увагу на фразеологізми:
1) Як поживають ваші батьки?
2) Передайте їм мої вітання.
3) Із задоволенням.
4) Дякую, непогано.
5) Щасливо, скоро побачимось.
6) Я не можу представити тебе містеру Брауну, не набувайся йому у
знайомство ( scrap up acquaintance with smb).
7) Вас офіційно познайомили, чи це було лише «шапочне» знайомство (an
odding acquaintance)?
10. Доповніть діалог:
A:...
Hello, how are you?
B:…and what about you?
A:… and how’s your sister?
B:… could you give my regards to your husband?
A:… thank you in advance.
B:… Bye-bye.
34
11.Читання найуживаніші слова і вирази мовленнєвого етикету, що
використовуються в ситуативному мовленні:
ПРОХАННЯ
REQUESTS [rɪˈkwests]
Дозвольте подивитись це (сісти тут,
May I see this (sit)
допомогти вам)?
here, help you)?
Так, будь ласка.
Please do.
Так, можна.
Yes, you may.
Звичайно.
Certainly. Of course.
Можна вас попросити
May I ask you to
-допомогти мені;
- help me;
-передати книжку моїй сестрі;
- give the book to my sister;
Будьте ласкаві,
Will you please (Be so kind as to)
-відчиніть вікно;
- open the window скажіть, котра година;
- tell the time;
- говоріть голосніше.
- speak louder.
Будь ласка, зачиніть двері.
Please, shut the door. (Will you please..)
Я просив би вас трохи почекати.
Would you wait a little?
Чи можете ви зробити мені послугу? May I ask you to do me a favour?
Що я можу для вас зробити ?
What can I do for you?
Передайте мені хліб (цукор), будь ласка.
Would you pass me (Pass
me) the bread (the sugar), please.
Ось, будь ласка.
Here you are.
РОЗМОВНІ ЕЛЕМЕНТИ
Ну ...
Почекайте ... (Дайте подумати ...
Одну хвилинку … Між іншим ...
Кажуть ...
Насамперед ...
На мою думку ...
Не буду приховувати від вас ...
Правду кажучи ...
SPOKEN PHRASES
Well …
Let me see …
By the way …
They say …
First of all …
In my opinion. To my mind …
I don’t mind telling you …
To tell the truth …
35
Розумію. Ясно.
Що ви хочете сказати?
Що ви думаєте про ...
Не зовсім так.
Припустимо ...
Взагалі кажучи ...
Відверто кажучи ...
Наскільки мені відомо ...
Щодо мене ...
По суті ...
Справа в тому, що ...
Справа ось у чому ...
За цих обставин ...
[ˈʌndər ðə ˈsərkəmˌstænsɪz]
У разі ...
У цьому (тому, всякому) разі ...
і таке інше ...
Ну, а зараз ...
Кінець кінцем.
Коротко кажучи ...
Тоді зрозуміло.
Ось і все.
Годі вже про це.
Дурниця! (Нісенітниця!)
I see.
What do you mean?
What do you think of …
Not exactly.
Suppose …
Generally speaking …
To be frank …
As far as I know …
As for me (as to me) …
As a matter of fact …
The matter (thing, fact, point) is that …
It’s like this …
Under the circumstances …
In case …
In this (that, any) case ……
… and so on …
And now …
After all.
In short … (To be short …)
That explains it.
That’s all.
So much for that.
Nonsense! (Stuff! Rubbish!)
The modal verbs can, could, will, would, should, may, might are used for
expressing request.
Could is the most generally used form, e.g.:
Could you make out the bill, please?
Can I have two tickets, please?
Will is more authoritative and therefore less polite, e.g.:
Will anyone who saw the accident please phone this number? (police
announcement)
Would is used in polite requests, e.g.:
Should and would are used for formal requests in business correspondence,
36
e.g.:I should be very grateful if you would let me know whether you have
any vacancies.
May and might with certain verbs like to ask, to have, to see.
To speak to, to talk to sound as an ordinary request; might being less
confident than may,
e.g.: May I see Mr. Jones? Might I ask you for advice?
12. Доповніть речення модальними дієсловами can, could, will, would,
may, might
1. _________ I ask who is calling?
2. I didn’t catch that. ________ you repeat what you said?
3. Thanks. I’ll leave it to you then. _______ you mind giving me a ring later on
to confirm everything?
4. The number’s engaged. _______ you hold on?
5. _________ I have your name?
6. That’s right. I prefer to see Mr. Watson before the meeting. ________ you
kindly arranging that for me?
7. I’m afraid it’s a bad line. ________ you speak up?
Робота над граматикою. Числівники.
Числівники в англійській мові поділяються на кількісні
(cardinal numerals) і порядкові (ordinal numerals).
Кількісні числівники бувають прості (simple), похідні
(derived) і складені (composite).
Простими є кількісні числівники від 1 до 12, а також 100, 1,000 і
1,000,000:
1 — one ; 2 — two; З — three; 4 — four; 5 — five; 6 — six; 7 — seven;
8 — eight; 9 — nine; 10 — ten; 11 — eleven; 12 — twelve; 100 — a (one)
hundred; 1,000 — a (one) thousand; 1,000,000 — a (one) million.
Похідними називаються числівники, утворені за допомогою суфіксів.
Це
числівники
від
13
до
19
і
назви
десятків.
Кількісні числівники від 13 до 19 утворюються додаванням суфікса -
37
teen до відповідних числівників першого десятка, які в трьох
випадках (13, 15, 18) перед суфіксом -teen зазнають змін у написанні й
вимові:
three [θгі:]- thirteen (13) ; four -fourteen (14); five [faıv]- fifteen ['fif
ti:n] (15) ; six -sixteen (16); seven - seventeen (17); eight [eıt] - eighteen
['ei'ti:n] (18); nine- nineteen (19).
Числівники від 13 до 19 мають два наголоси — на першому складі і на
суфіксі: fifteen ['fif ti:n], nineteen ['nain'ti:n]. Якщо ці числівники
стоять перед іменником з наголосом на першому складі, вони
втрачають наголос на суфіксі: fifteen ['fifti:n] pencils, nineteen
['nainti:n] pages.
Назви десятків утворюються додаванням суфікса -ty до відповідних
числівників першого десятка, при цьому деякі з них зазнають змін у
вимові і написанні:
two [tu:]- twenty ['twenti] (20); three [θгі:]- thirty (30); four- forty (40);
five[faıv] -fifty ['fiftı] (50); six -sixty (60); seven -seventy (70); eighteighty (80); nine- ninety (90)
Наголос у числівниках, що позначають десятки, падає на перший
склад: twenty ['twentı], forty, eighty ['eıtı].
Числівник one перед словами hundred, thousand, million часто
замінюється неозначеним артиклем: 1,694 — а (або one) thousand six
hundred and ninety-four.
Числівники hundred, thousand, million у множині не мають закінчення
-s, якщо перед ни-ми стоїть інший числівник: 564 — five hundred and
sixty-four ; 8,000 — eight thousand; 2,000,025 — two million and twentyfive.
Але якщо ці числівники вживаються як іменники, тобто коли перед
ними нема іншого числівника, вони приймають у множині закінчення
38
-s. У цьому разі після них стоїть іменник з прийменником of: hundreds
of students сотні студентів; thousands of workers тисячі робітників.
Порядкові числівники, крім перших трьох, утворюються з
відповідних кількісних числівників додаванням суфікса -th:
four — fourth; five — fifth; sixty — sixtieth; eight — eighth; nine —
ninth; twelve — twelfth; fifteen — fifteenth.
Кількісним числівникам від 1 до 3 відповідають такі порядкові
числівники:
one — first; two — second;three — third
У складених порядкових числівниках, як і в українській мові, форму
порядкового числівника має лише останнє слово: twenty-one —
twenty-first;three hundred and sixty-four — three hundred and sixtyfourth
Як читати математичні операції:
1 + 2 = 3 one plus two equals three/ one and two is three
2 + 2 = 4 two plus two is/ are (equals/ equal), (makes/ make) four
3 — 1 = 2 three minus one equals two/ three take away one is two/ one from
three is two
2 x 3 = 6 two multiplied by three are six/ two times three are six/ two threes
are six
6 ÷ 2 = 3 six divided by two is three/ six over two is three/ two into six is
(goes) three
22= 4 two squared is four
23= 8 two cubed is eight
25= 32 two to the power five (to the fifth power) is thirty two
2√ 4 = 2 the square root of four is two
3√ 8 = 2 the cube root of eight is two
Граматичні вправи:
39
1. Прочитайте такі числівники.
3, 13, 30, 4, 14, 40, 5, 15, 50, 8, 18, 80, 12, 100, 226, 705, 1000, 4568, 6008, 75
137, 425 712, 1 306 527, 2 032 678.
2. Запишіть англійською мовою.
12 січня 1946 р.; 23 березня 1949 р. ; 31 березня 1950 р.; 25 травня 1900
р.; 22 вересня 1948 р. ; 20 серпня 1950 р. ;21 грудня 1946 р.
Робота з годинником.
В англійській мові зазвичай користуються 12годинним годинником для визначення часу. 24годинний годинник використовується тільки у
розкладу руху транспорту.
Asking the time - Як запитати час?
What's the time? What time is it? - Котра зараз година?
Could you tell me the time, please?- Скажіть мені, будь ласка, котра
година?
Do you happen to have the time? - У вас є годинник?
Do you know what time it is? - Ви не знаєте котра година?
Telling the time - Як сказати час
It's ...
зараз …
exactly ... точно …
about ...
приблизно …
almost ... майже …
just gone ... трохи після
one o'clock
перша година
two o'clock дуга година
quarter past one
чверть на другу
half past one
пів на другу
quarter to two за чверть друга
five past one
п’ять на другу
ten past one десять на другу
twenty past one двадцять на другу
40
twenty-five past one
двадцять п’ять на другу
five to two
за п’ять хвилин друга
ten to two
за десять хвилин друга
twenty to two
за двадцять хвилин друга
twenty-five to two за двадцять п’ять хвилин друга
ten fifteen десять п’ятнадцять
ten thirty
десять тридцять
ten forty-five
десять сорок п’ять
ten am
десята ранку
six pm
шоста вечора
noon or midday полудень
midnight
полуніч
Це також можливо в англійській мові казати, скільки годин та мінут,
додаючи після a.m або p.m, наприклад: 11.47a.m 11:47; 2.13p.m 14:13
Clocks– Годинники
my watch is … мій годинник …
fast поспішає
slow відстає
that clock's a little ... цей годинник трохи …
https://www.youtube.com/watch?v=3icBxO6Wjz0
Вправа: Підбери правільні відповіді:
1. 3:45; 2. 4:40; 3. 1:50; 4. 6:35; 5. 11:25
a. 20 minutes to 5 ; b. 40 minutes to 9; c. 15 minutes to 4: d. 35 minutes
to 12: e. 25 minutes to 7
Заняття № 4
Тема: Навчальний заклад. Історія навчального закладу.
Транслітерація. Присвійний відмінок іменника.
41
1.Ознайомлення з новою лексикою:
agricultural technical school [ˌægrɪˈkʌltʃrəl ˈteknɪkəl ˈskuːl]– с/г технікум to be
founded [tə ˈbiː ˈfɑundɪd]– бути заснованим
department [dɪˈpɑ:tmənt ]- відділення
mechanization of agriculture [ˌmekənəˈzeɪʃən əv ˈægrɪˌkʌltʃə]– механізація с/г
electrification of agriculture [ɪˌlektrəfiˈkeɪʃən əv ˈægrɪˌkʌltʃə] – електрифікація
с/г
farm management [ˈfɑ:m ˈmænɪdʒmənt] – ведення фермерського господарства
book accounting [ˈbuk əˈkɑuntɪŋ]– бухгалтерський облік
a demand [ə dɪˈmɑnd ]- потреба
a state order [ə ˈsteɪtˈɔ:də] – державне замовлення
a personal funds [ə ˈpə:snəl ˈfʌndz] – власні кошти
a deputy of director on educational part [ə ˈdepjuti əv diˈrektər ˈɔn ˌedjuˈkeɪʃənəl
ˈpɑ:t] – заст.директора з навчальної роботи
a deputy of director on educator work [ə ˈdepjuti əv diˈrektər ˈɔn ˌedjuˈkeɪtə ˈwə:k]
– заст. директора з виховної роботи
a deputy of director on educational practice [ə ˈdepjuti əv diˈrektər ˈɔn
ˌedjuˈkeɪʃənəl‘præktis] - заст.директора з виробничої практики
a deputy of director on economic work [ə ˈdepjuti əv diˈrektər ˈɔnˌekəˈnɔmɪkˈwə:k]
– заст.директора з господарської частини
a dean [ə ˈdi:n]– завідуючий відділенням
a full time education [ə ful ‘taimedjuˈkeɪʃən] – денне навчання
by correspondence [baɪ kɔrəˈspnɔdəns] - заочно
necessary devices and facilities [ˈnesəˌseriː dɪˈvaɪsɪz əndfəˈsɪlətiːz] – необхідні
прилади та обладнання
an assembly hall [ən əˈsembliː ˈhɔl] – актова зала
a hostel [ə ˈhɔstəl] – гуртожиток
2. Прочитайте англійські прислів’я.
1. It is never too late to learn. – Учитися ніколи не пізно.
2. Knowledge is power. – Знання – сила.
3. To know everything is to know nothing. – Знати все – значить нічого не
знати.
4. Money spent on the brain is never spent in van. – Гроші, витрачені на
освіту, завжди окуповуються.
42
3. Прочитайте та перекладіть текст: «Technical
School»
I study at the agricultural technical school in Izmail. It was
founded in 1954 as a specialized secondary educational
establishment. At that time our technical school had only
one department. It was the department of mechanization of
agriculture. Two years later in 1956 the department of
book accounting was founded. But later on in 1958 this
department was transferred to the agricultural technical school in Ananyev. In
1960 the department of electrification of agriculture was founded. More than 40
years there were only two departments in our technical school. But the
increasing demand for specialists in agriculture led results to opening two
departments: farm management (2001) and book accounting (2002). Nowadays
our students can study on a state base or for the personal funds. After finishing
technical school they get certificate about secondary education and diploma of
specialist. Some of them continue their education in higher schools. Other
students work in agricultural enterprises.
The majority of teachers working in our technical
school are engineers, technique-electrics, techniquemechanics, book-keepers, farmers and other
specialists of agricultural engineering.
The administration of our technical school consists
of a director, a deputy of director on educational part, a deputy of director on
educator work, a chief accountant, a deputy of director on educational practice,
deans of departments of electrification and mechanization of agriculture and
dean of correspondence department.
Now our technical school runs full time education. Some students study by
correspondence. There are four departments in our technical school:
electrification of agriculture, mechanization of agriculture, farm management,
and book accounting.
Our studies begin at eight o’clock. Usually we have 6-8 hours a day. Our time
table includes obligatory and optional subjects. Such as: technical drawing,
technical mechanic, foreign language, electronics, land tenure, accounting and
43
others. Each subject is taught by a specialist teacher. The teachers do all they
can give their students good knowledge.
Our technical school is a three-storied building. It occupies three buildings and
we also have differentworkshops. There are seventy-six classrooms, several
specialized rooms andlabs. They are equipped with modern teaching materials,
necessary devices and facilities. The chairs and desks are comfortable. Labs and
workshops are equipped with modern instruments. It is easy to work with them.
All the classrooms, labs and workshops are light and airy.
Besides, there is a big library with comfortable readingroom full of books and magazines near the technical
school.
On the ground floor there is a big hall, a canteen,
classrooms and several cabinets. Besides, there is a
gymnasium here where we have physical training
lessons and all sorts of competitions. On the first floor
we can see an assembly hall, a teachers’ room, some cabinets of our
administration and also classrooms. On the second floor there are many
classrooms and labs.
Our students can live in hostels or in private rooms. We have two hostels. They
are comfortable and convenient.
4. Дайте відповіді на питання:
1.Where is your technical situated?
2.What kind of educational establishment is it?
3.When was it founded?
4.How many departments are there now?
5. What does the administration consist of?
6. How many teachers are there?
7.What subjects do you study? What is your favorite subject?
8.How many classrooms and workshops are there in your technical school?
5. Заповніть пропущені слова:
1)
I started … at the age of … when I finished my school.
2)
All my classmates are … students.
3)
On the ground floor there is …, and ….
44
4)
5)
6)
7)
8)
9)
There is always much noise during the … on the ground floor.
Besides, there is a … here where we have physical training lessons and
all sorts of ….
Our classrooms and labs are equipped with modern … and ….
Opposite the library there is a big …
Nowadays our students can study on a ... or for the personal funds.
After finishing technical school they … certificate about secondary
education and diploma of specialist.
6. Складіть синонімічні пари:
school-leaving certificate, leaver, key subjects, branch, staff head, term,
vocation, schedule, academic year, compulsory subject, to enroll, a certificate
about secondary education, to record, graduator, obligatory subjects, field,
director, quarter, profession, time -table, school year, obligatory subject.
7. Знайдіть англійським словам з колонки “A” українські еквіваленти з
колонки “B”:
“A”
“B”
is situated
позакласна діяльність
staffmeeting
відвідування
attendance
бути розташованим
transfer
навчальна програма
curriculum
педагогічна рада
out-of-school activities
навчання
instruction
перехід
to do well
обладнання
to be a walking distance from
добре навчатися
45
facility
можна дійти пішки
8. Перекладіть англійською:
1.Ізмаїльський сільськогосподарський технікум було засновано у 1954
році.
2.Зараз у технікумі навчається 590 студентів.
3. Деякі з них навчаються на заочному відділенні.
4. Заочна та денна форми навчання здійснюються за держзамовленням та
за власні кошти.
5.Після закінчення технікуму студенти можуть продовжити навчання по
спеціальності або піти працювати.
6.Викладачі та студенти приймають активну участь у художній
самодіяльності технікуму.
7. На першому поверсі знаходиться музей технікуму.
8. Викладачі історії завжди проводять екскурсії у музеї для
першокурсників.
Робота над граматикою « Присвійний відмінок іменника»
Як правило, тільки іменники, які означають назви людей і
тварин, можуть мати форму присвійного відмінка.Форма
присвійного відмінка однини утворюється додаванням
закінчення -'s (тобто апострофа і букви s; вимовляється [s], [z],
або [iz]) до форми загального відмінка однини:
Загальний відмінок: my sister Kate. Присвійний відмінок: mу sister's book;
Kate's brother
Якщо іменник у загальному відмінку однини закінчується на -s [s],-ss [s], х [ks], то у присвійному відмінку на письмі додається тільки апостроф, а
при вимовлянні — закінчення [iz]:Dickens' novels
Закінчення -'s вимовляється:
1) як [s] після глухих приголосних ( Jack's penknifе, Kate's pencil, the
cat's tail)
2) як [z] після дзвінких приголосних і голосних: (the doctor's son, Jane's
sister)
3) як [iz] після звуків [s], [z] (the horse's eyes; George's book)
46
Форма присвійного відмінка множини утворюється додаванням (на
письм і) тільки апострофа (') після закінчення множини -s або -es ,
причому у вимові ніякий звук не додається.(my sisters' friends (друзі моїх
сестер), the workers' newspaper (робітнича газета)).
Загальний відмінок множини: my sisters. Присвійний відмінок множини:
my sisters' books.
Іменники, які утворюють множину не додаванням закінчення -(е)s , а
іншим способом мають у присвійному відмінку множини закінчення -'s ,
яке додається до форми множини: (children's books (дитячі книжки,
книжки для дітей) International Women's Day (Міжнародний жіночий день))
Присвійний відмінок звичайно означає належність або особисті
стосунки; іменник у присвійному відмінку є означенням до другого
іменника і завжди стоїть перед означуваним іменником Jack's clothes are
too big for him (одяг Джека). She is mysister's friend, not mine (подруга моєї
сестри)).
Якщо перед іменником стоїть означення або прикладка, то закінчення
присвійного відмінка додається тільки до останнього слова (звичайно
іменника): (Professor Parker's son (Син професора Паркера). My friend
Boris's brother (Брат мого друга Бориса)).
З іменників, що означають неживі предмети, та інших слів у
присвійному відмінку можуть вживатися такі:
1) Іменники, що означають поняття часу, відстані, вартості (minute, hour,
year, day, week, month, mile, moment та ін.). (We'll have two week's
holidays in winter. There was a moment's silence. We've done a good day's
work today. We'll have to walk about a mile's distance to get there. )
2) Географічні власні імена та іменники town, city, country, the world, the
earth, the sun, the sea, the ocean. (It is pleasant to lay in the sun's rays and
listen to the sea's roar. All Kyiv's critics welcomed the performance. Some day
people will know the Moon's geography as good as the Earth's.)
3) Збірні іменники: party, company, union, army, government, family та ін.
(The Ukrainian government's proposals on disarmament are welcomed by all
peace-loving people.)
4) Іменники, що означають судна, літаки, автомашини (ship, boat, vessel
(судно), car, plane та ін.). (Our boat's crew consisted of three boys.What is the
car's number? The ship's captain gave orders to set sail.)
47
5) Деякі прислівники, утворені від іменників, а саме: today, yesterday,
tomorrow, tonight. (At tomorrow's lesson you'll speak about your summer
holidays.)
Значення присвійного відмінка іноді може бути передане сполученням
прийменника of з іменником у загальному відмінку. (My friend's sister —
the sister of my friend.)
Виконання граматичних вправ:
1. Перекладіть речення українською. Зверніть увагу на присвійний
відмінок іменника.
1. Safety is everyone’ business and all employees must place safety before
anything else.
2. The way to man’s heart is through his stomach.
3. Everybody’s business is nobody’s business.
4. One’s left hand does not know what one’s right hand is doing.
5. Don’t sell the bear’s skin before you have caught the bear.
6. It is a woman’s privilege to change her mind.
2. Розкрийте дужки. Поставте іменник у присвійному відмінку:
1.The ( student) book is in the hostel.
2. My (parents) car is in workshop now.
3. His (friend) computer is modern.
4. On the first floor there is a (headmaster) office, language labs, classrooms,
specialized rooms.
5. An (Englishmen) home is his castle.
6. Missouri is one of the (Mississippi) long branches.
7. (England) fisheries are famous.
Транслітерація
Власні імена (іноземні прізвища, географічні назви, назви фірм,
машин, приладів, виробів, газет, журналів, вулиць)
перекладаються декількома способами:
1.транскрипцією
2.по традиції
3.перекладом.
48
Транслітерація – це спосіб передачі слів і літер однієї мови літерами
іншої мови (UNESCO– ЮНЕСКО; ZHURNAL – журнал).
Транслітерацію використовують рідко, так як складна англійська графічна
система не співпадає з українською.
При написанні українських слів літерами латинського алфавіту
необхідно враховувати традиційну відповідність літер українського
алфавіту літерам та буквосполученням англійського алфавіту.
Аа – Аа – Avrora
Бб – Bb – Bobrob
Bв – Vv – Vlasov
Гг – Gg – Gleb
Ґ ґ – Gg – Gagarin
Дд – Dd – Dnieper
Ee – Ee – Emil
Єє – Ye ye – Yefremov
Жж – Zh zh – Zhukov
Зз – Zz - Zoya
Ии – Yy – Krylov
Ii – Ii – Ivan
Її – Yi yi – Kyiv
Йй – y (i) – Tchaikovsky
Kк – Kk – Kyiv
Лл – Ll – L’viv
Мм – Mm – Mykolaiv
Нн – Nn – Nina
Oo – Oo – Olga
Пп – Pp – Popov
Pp – Rr – Ruslan
Cc – Ss – Sasha
Тт – Tt – Titov
49
Уу – Uu – Bug
Фф – Ff – Franko
Хх – Kh kh – Kharkiv
Цц – Ts ts – Tsiolkovsky
Чч – Ch ch – Chehov
Шш – Sh sh – Shevchenko
Щщ – Shch shch – Shchepkin
Ьь - ---------------Юю – Yu yu – Yuri
Яя – Ya ya Yalta
Написання закінчень власних імен
ай – ai – Maklai
ий- e – Maly (theatre)
ія- ia – Maria
ой – oy (oi) – Bolshoy
У середині слова
ьі – yi – Illyich
кс – x – Alexei
Виконайте вправу на транслітерацію. Напишіть українські власні
імена англійськими літерами:
Богдан Хмельницький,Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка,
Свята (St) Софія, Святий Володимир, Ізмаїл, Києво Печерська Лавра,
Григорій Верьовка, Євген Патон.
Заняття № 5
Тема: Країна, мова якої вивчається. Географічні дані. Іменник:
множина.
1. Прочитайте та запам’ятайте географічні нази:
50
British Isles [ðə ‘brɪtɪʃ ‘ailz]; Europe [‘juərəp]; Scotland [‘skɔtlənd]; Ireland
[‘aiələnd]; Northern Ireland [ðə ‘nɔ:ðən‘aiərlənd]; the Irish Sea [ðə ‘airɪʃ ‘si:]; the
Continent [ðə‘kɔntənənt]; the English Channel [ðə ɪ́ŋglɪ̀ʃ ‘tʃǽnəl]; the Straits of
Dover [ðə strets əvdɔvə]; the United Kingdom [ðə ju’naitəd ‘kɪŋdəm]; the Severn
[ðə ‘sevə:n]; theThames [ðə ‘temz]; London [‘lʌndən]; Manchester [‘mæntʃestə];
Birmingham [‘bə:mɪŋhæm]; Liverpool [‘lɪvəpul]; Sheffield [‘ʃefild]; Glasgow [‘gl
æzgɔ]
2. Ознайомлення з новою лексикою:
agree [ə’gri]– погоджуватись
almost [‘ɔ:lmoust ] – майже
cotton [‘kɔtən] - бавовна
51
damp [‘dæmp] -вологий, сирий
deep [‘di:p] -глибокий
flat [‘flæt]– рівний
goods [‘gu:dz] – товари
include [ɪn’klud]– включати
iron [aiən]– залізо
island [‘ailənd] - острів
separate [‘sepəreit]– відділяти, розділяти
surface [‘sə:fis]– поверхня
source [‘sɔ:s] -джерело
coal [‘koul]- вугілля
basin [‘beisin] - басейн
3. Прочитайте та перекладіть текст“Great
Britain”
The British Isles lie in the north-west of
Europe. They consist of two large islands, Great
Britain and Ireland, and many smaller ones.
Great Britain, the largest island in Europe,
includes England, Scotland and Wales. Ireland
consists of Northern Ireland and the Irish
Republic. Great Britain is separated from
Ireland by the Irish Sea and from the Continent
by the English Channel and the Straits of Dover.
Great Britain and Northern Ireland form the
United Kingdom.
The surface of England and Ireland is flat,
but the surface of Scotland and Wales is
mountainous. The mountains are almost all in
the western part. The highest mountain in the
United Kingdom is Ben Nevis in Scotland
(1343m). The longest river is the Severn. It is in
the south-west of England. The Thames is not so long as the Severn, it is
shorter. The sea enters deeply into the land, and has a great influence on the
climate, which is damp but rather mild: the winter is not very cold and the
52
summer is not very hot. No place inGreat Britain is far from the sea. The
country has eastern, southern, and western coasts. It is washed by the Atlantic
Ocean, the North Sea and the Irish Sea.
Administratively Great Britain is divided into 55 counties. Over 57 million
people live in the United Kingdom. Most of the people of Great Britain live in
big towns and cities.
The capital of the country is London. The main industrial centers are Sheffield
and Birmingham where iron goods are made, Manchester, the cotton centre of
England, and others. The important ports of the country are London, Liverpool,
Glasgow and others.
4. Дайте відповіді на питання:
1). Where do the British Isles lie?
2). What does Great Britain include?
3). What do Great Britain and Northern Ireland form?
4). What is the highest mountain in the United Kingdom?
5). What are the biggest rivers in Great Britain?
6). What is the capital of the country?
5. Доповніть речення необхідними словами :
1). The surface of England is (flat, mountainous).
2) The surface of Wales is (flat, mountainous).
3). The British Isles lie in the (north-west, south-east) of Europe.
4). The longest river is (the Severn, Thames).
5). About 57 million people live in (England, the UK).
6). (Manchester, Birmingham) is the cotton centre of England.
6. Перекладіть англійською:
1. Лондон є важливим адміністративним, промисловим, науковим і
культурним центром.
2. Англія славиться своєю історією і красою.
3. Я знаю, що ви цікавитеся церквами та історичними місцями.
4. Здається, в нас є можливість подивитися визначні місця Лондона.
5. Англія поділяється на 55 адміністративних графств.
6. Ця країна відома своїм типовим приморським кліматом з тривалими
дощами.
53
7. Лондон, як і Рим, будувався не один день, і оглянути його за один день
неможливо.
7. Читання діалогу.
- This is a map of the world. What can we see on it?
- We can see oceans and continents. There are six continents.
- What are they?
-They are Europe, Asia, Africa, Australia, America and the Antarctic.
- What else can you see on the map?
- We can also see seas and rivers, mountains and valleys.
- What countries can you show us?
- This is the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. It is a
highly developed industrial country. In the nineteenth century it stood the first
in the world and the biggest colonial power. But after World War II it lost some
of its prestige as well as its colonies.
8. Прочитайте та перекладіть текст “Economic
development of Great Britain”
Great Britain is a highly developed industrial country.
Shipbuilding is one of the principal industries of Great
Britain. For centuries Britain has been the leading
shipbuilder in the world.
Coal is the main source for the development of British
industry. The biggest centers of iron and steel industries
are situated in the neighborhood of coal basins. They
are Middleborough, Newcastle, Cardiff, Glasgow, and
Sheffield. The district around Birmingham is a land of
factories and mines.
Coal mining, metallurgy, textile, shipbuilding are the
54
older branches of industry. The new industries are the chemical, electro
technical, automobile, aviation and electronics. The new industries have
developed hand in hand with science and technology and are equipped to meet
present technical demands.
Big cities and towns such as London, Glasgow, Manchester, Liverpool,
Newcastle, Sheffield and Birmingham have enterprises of nearly all branches of
industry, old and new. The main centers of cotton and woolen industry are
Leeds, Bradford and Manchester.
London, Liverpool and Glasgow are the biggest English ports. The products
of Britain economy, for example, automobiles, textile, machinery, electronic
equipment and many others, are exported to many countries of the world.
Agriculture is one of the largest and most important activities in Great
Britain. The greater part of the land here is used for sheep-, cattle-, and dairy
farming. Vegetables are grown in all parts of the country. The chief grain crops
are wheat and barley.
The UK is the 6th largest economy in the world in 2010. Presently UK’s
economy encompasses those of its home nations: England, Scotland, Wales and
Northern Ireland. The Isle of Man and the Channel Isles are also considered to
be part of the British Isles but have offshore banking statuses.
As a member of the EU, the UK is part of a single market that ensures the free
movement of people, goods, services, and capital within member states.
Nevertheless, the UK still maintains its own economy and has chosen to
continue using the Pound Sterling as its national currency rather than converting
to the Euro.
Today, the UK economy faces another struggle to recover from the 2008
financial crisis. Presently, the recovery effort has been sluggish. Although
global economic prospects appear to be improving, economic forecasts for the
UK have been fairly negative.
9. Дайте відповіді на питання:
1. Is Great Britain a highly developed industrial country?
2.What is the main source for the development of British industry?
3.What are the old and new branches of industry of Great Britain
4.What products are exported to many countries of the world?
5.What about the agriculture of Great Britain?
55
10. Перекладіть англійською:
1. Економіка Великобританії - 8-а економіка світу за обсягом ВВП.
2. Машинобудування і транспорт, промислові товари і хімікати є
основними статтями експорту Великобританії.
3. Видобуток нафти принесла істотний прибуток в торгівлі.
4. Британія здійснює світові експортні послуги - банківські, страхові,
брокерські, консультаційні, а також в галузі комп'ютерного
програмування.
5. Великобританія імпортує в 6 разів більше промислових товарів, ніж
сировини.
6. Провідним сектором економіки є сфера послуг.
7. У Великобританії дуже розвинена промисловість і сільське
господарство.
11. Прочитайте та перекладіть англійські прислів’я.
1. East or West home is best.
2. When a man is tired of London, he is tired of life.
3. Rome was not built in a day.
4.Every country has its customs.
5.Take care of the pence and the pounds will take care of themselves.
12. Перевірте свої знання по Великій Британії.
1.What is the name of the stone wall built to keep the
Roman Britain safe from hostile attacks from the
barbarians Picts?
This wall was entirely in England and south of the
border with Scotland (Hadrian’s Wall; Highland Wall;
Ceasar’s Wall).
2. What is the name of the capital city of Wales? The town is famous for its
medieval castle and its Welsh Assembly building
(Newport; Swansea; Cardiff).
3. Hever castle was the home of Anne Boleyn the second
wife of King Henry VIII and the mother of Queen
56
Elizabeth I. She is popularly known for having been beheaded.This castle is
located in a county called 'the garden of England'. What is the name of this
county? (Surrey; Sussex; Kent).
4. Robin Hood is known for robbing the rich and fighting injustice. He
and his 'Merry Men' lived in a forest near Nottingham.What is the name
of this forest? (The Greenwood; Sherwood; Red Rose
Forest).
5.It
is the highest mountain in Great Britain (1,344m). It
begins its risefrom the sea level on the shores of Fort
William (Highlands). The 700-metre-high cliffs of the
north face have long been a climber's playground. What
is the name of this mountain? ( St. Mechael’s mount; Ben Nevis; Mount
Snowdon).
6.The Bridge of Sighs in Oxford. There is a road under the
bridge. Do you know the name of the river that flows through
Oxford? (The Trent; the Thames; the Severn).
7. This strait separates England from France. It is one of the
busiest seaways in the world regularly used by over 400
commercial vessels daily
What is the name of this strait? (The Strait of Dover; the Channel Strait; the
Strait of Calais)
8. These islands are located off the west
coast of Scotland . They have unspoilt
beaches, plentiful wildlife. They have
been inhabited for the last 4,000 years
and prehistoric remains are numerous
57
What is the name of this archipelago? (The Shetland Islands ; The Hebrides ;
The Orkney Islands)
http://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exerciseenglish-35439.php
Робота над граматикою “Множина іменників”
Зчислювані іменники мають форми однини і множини. Однина
(the Singular Number) характеризується відсутністю закінчення: a
cap, a table, a teacher, a day. Множина (the Plural Number)
утворюється звичайно додаванням закінчення -s або -es (воно
вимовляється [s], [z], [iz]) до форми однини: a cat — cats; a boy — boys; a
box — boxes
Звук [s] вимовляється після глухих приголосних (крім сибілянтів —
шиплячих і свистячих голосних): a cat — cats;a month — months;
Звук [z] вимовляється після дзвінких приголосних або голосних: a rose —
roses; a page — pages.
Звук [iz] вимовляються після сибілянтів, тобто шиплячих і свистячих
звуків: a box — boxes ;a brush — brushes ;a match — matches.
На письмі форма множини утворюється звичайно додаванням букви s: a
girl — girls. Закінчення –es додається в таких випадках:
-коли форма однини закінчується на букви s, ss, x, sh, ch, tch : a class —
classes;a fox — foxes;a bush — bushes;an inch — inches;a match — matches
-коли форма однини закінчується на букву у з попередньою приголосною;
при цьому у множині буква у змінюється на букву і :a story — stories ;an
army — armies
-коли форма однини закінчується на букву о : а hero — heroes ;а potato —
potatoes
Такі випадки утворення множини не підпорядковуються загальним
правилам:
- Кінцеве [f], яке на письмі зображується буквами f або fe , змінюється в
множині на [v] з додаванням закінчення [z], на письмі -ves : a knife —
knives;a life — lives;a wife — wives
58
- Кінцеве [θ], яке на письмі зображується буквами th , іноді змінюється у
множині на [ð] здодаваннямзакінчення [z], написьмі -ths : а mouth —
mouths; a path — paths;a bath — baths
У слові house кінцеве [s] у множині переходить у [z] з додаванням
закінчення [iz]: house — houses
Такі іменники утворюють множину зміною голосної кореня без
додавання закінчення:
a man — men; a woman — women ;a foot — feet ;a tooth — teeth ;a goose
— geese ;a mouse — mice.
Іменники sheep, deer (олень), means (засоби), fish мають однакову форму в
однині і множині: a sheep — many sheep
- Множина іменників child і ох (бик) утворюється додаванням закінчення –
en , причому в слові child змінюється також голосний основи: child—
children ; ox— oxen
- Деякі іменники, запозичені з латинської і грецької мов, зберігають форми
множини, які вони мали в цих мовах: nucleus (ядро атома) — nuclei (ядра
атомів); datum (дана величина) — data (дані про що-небудь); radius
(радіус) — radii (радіуси)
- В англійській мові, як і в українській, є іменники, які мають тільки форму
множини. Ці іменники узгоджуються з дієсловом у множині. Your
spectacles are on the table.
- До таких іменників належать слова, які означають парні предмети,
наприклад: trousers — штани, брюки;spectacles, eye-glasses — окуляри ;
scissor — ножиці
-Деякі іменники в англійській мові вживаються тільки в множині, а
відповідні їм іменники в українській мові вживаються або в однині, або в
однині і множині: clothes — одяг ; contents — зміст ;goods — товар,
товари ;wages — заробітна плата, платня riches — багатство,
багатства (His clothes are quite clean (мн). Його одяг зовсім чистий (од).
-Навпаки, в українській мові іменник ворота, який вживається тільки в
множині, відповідає в англійській мові іменнику, який вживається як в
однині, так і в множині:ворота — a gate — gates
-Як в англійській, так і в українській мові є іменники, які вживаються
тільки в формі однини. Такими є незчислювані іменники (абстрактні і
59
речові): friendship, peace, money, ink, sugar, weather та ін. Деякі
незчислювані іменники в англійській мові вживаються тільки в однині, а
відповідні їм іменники в українській мові вживаються або у множині, або
в однині і множині: advice — порада, поради; business — справа, справи;
hair — волосся;information — відомість, відомості; knowledge — знання
(одн. і множ.);money — гроші; news — новина, новини; progress — успіх,
успіхи (прогрес). (Here is your money, thank you. His knowledge of the subject
is very deep)
Збірні іменники people — люди, cattle — худоба, police — поліція, а також
іменники, утворені від прикметників і дієприкметників, the poor — бідні,
the rich — багаті, the wounded — поранені мають тільки форму однини,
але завжди узгоджуються з дієсловом у множині. (Are there many people in
the library?The wounded were taken to the nearest hospital.
Виконання граматичних вправ:
1. Утворiть множину іменникiв:
source, basin, effort, wheat, Englishman, ox, capital, island, court, peer, house,
tooth, party, neighbour, factory, bench, cattle, money, child, woman, enterprise,
sea, Ukrainian, city.
2. Утворiть одниниу іменникiв:
ladies, languages, relationships, mice, geese, errors, means, terminologies,
departments, farmers, book- keepers, technic- electrics, technic – mechanics,
higher schools, hostels, shelves, labs.
3. Напишіть дані речення у множині:
1. They study at the technical school.
2. There was a lady, a gentleman, a boy, and a girl in the room.
3. In the farmyard we could see an ox, a sheep, a cow, and a goose.
4. Is this farmer an Englishmen or a German?
5. The cat has caught a mouse.
4. Запам’ятайте англійські прислів’я та перекладіть:
1. Many man, many minds.
60
2. Geese with geese and women with women.
3. A cat in gloves catches no mice.
4. Bad news flies fast.
5. Lost time is never found again.
Заняття № 6
Тема: Україна. Географічне положення. Історичні дані. Ступені
порівняння прикметників.
1.Ознайомлення з новою лексикою:
sovereign [ˈsɔvrin]– суверенний
boundary [ˈbɑundri]– кордон, межа
region [ˈriːdʒən]– область
wash [ˈwɔʃ] – омивати
variety [vəˈraɪəti] – різноманіття, розмаїття
favourable [‘feivərəbl]– сприятливий
extremely [ɪkˈstriːmli] – надзвичайно
inexhaustible [ˌɪnɪgˈzɔstəbəl]– невичерпний
possess [pəˈzes] – володіти
ancient [ˈeɪnʃənt] – стародавній, давній
heritage [ˈherətɪdʒ] – спадщина
revive [rɪˈvaɪv]– відроджувати
stretch [ˈstretʃ]– простягатися, розкинутися
resident [ˈrezədənt]– мешканець, постійний житель
sightseeing [ˈsaɪtˌsiːɪŋ] – огляд визначних місць
pine [ˈpaɪn]-сосна
fir [ˈfə:]- ялина
beech [ˈbiːtʃ]- бук
oak [ˈouk]- дуб
61
2. Прочитайте географічні назви:
Ukraine [juːˈkreɪn];
Crimaen autonomous republic [krai’miənɔˈtɔnəməsrɪˈpʌblɪk],
Russian Federation [ˈrʌʃənˌfedəˈreɪʃən];
Belarus [ˌbiːləˈruːs],
Poland [ˈpoulənd];
Slovakia [slouˈvɑkiːə],
Hungary [ˈhʌŋgəri],
Romania [ruˈmeɪniːə],
the Ukrainian Carpathians [ðə juːˈkreɪniːənkɑ:’peiθiənz],
the Crimean Mountains [ðə juːˈkreɪniːən ,mauntinz],
the Black Sea [ðə ˈblækˈsi:],
the Sea of Azov [ðə ˈsiːəv ‘azɔv],
the Dnieper [ðə ˈdniːpə],
the Dniester [ðə ˈdniːstə],
the Bug [ðə ˈbug].
3. Прочитайте та перекладіть текст
“Ukraine”
62
Ukraine is a sovereign state; its independence was proclaimed in 1991. It has
its own territory, higher and local bodies of state power (the Supreme Rada, and
local Rada) and government, national emblem, state flag and anthem. Ukraine
is situated in the east of Europe. The territory of Ukraine is 603 700 square
kilometres. Ukraine borders on Russia, Belarus, Poland, Moldova, Slovakia,
Hungary, and Romania. It’s washed by the Black Sea and the Sea of Azov and
has very important ports. Ukraine is larger than France and Great Britain but
considerably smaller than Russia. 5% of Ukraine’s territory is mountainous; the
rest part of the Ukrainian area is flat. Ukraine has the Carpathians and the
Crimean Mountains. The Carpathians is the natural
mountainous boundary of Ukraine. They are covered
with mixed forests of pine, fir, beech and oak trees.
There are the thickest forests in Volyn, which are
part of the famous Byelovezhskaya Puscha.
The Dnieper is the main river of the country;
moreover, it’s the third longest river in Europe. Such
rivers as the Dniester, the Danube, the Southern Bug
and the Seversky Donets are also important.
The population of our country is about 46 million people. Besides Ukrainians
the representatives of many other nationalities live there: Russians, Jews, Poles,
Belarusians, Moldavians, Romanians,Tatars Greeks, Armenians, Germans,
Gypsies and other ethnic minorities. They contributed to Ukraine’s culture and
history.
The biggest cities of Ukraine are Kyiv, Kharkiv, Lviv, Dnipropetrovsk,
Zaporizhzhya, Donetsk, Odessa, Mykolaiv and others. Kyiv is its capital.
Ukraine is developed industrial and agricultural country. It’s rich in iron ore,
coal, natural gas, oil, salt and other mineral resources. Ukraine has such
branches of industry as metallurgy, machine-building, power industry, chemical
industry and agriculture. Scientists of Ukraine make their contributions of
important discoveries and inventions to the world science.
Ukraine has a rich historical and cultural heritage. There are many higher
educational establishments, theatres, libraries, museums, art galleries in
Ukraine. It’s also famous for many outstanding writers, poets and musicians.
Ukraine is a member of the United Nation Organization and takes part in the
work of many international organizations.
63
4. Дайте відповіді на питання:
1. What country do you live in?
2. Is Ukraine a sovereign state?
3.What is the territory of Ukraine?
4. What countries does Ukraine border on?
5. What is the population of the country?
5. Виконання вправ.
Вправа 1. Доповніть речення.
1). Ukraine has its own territory, higher and local bodies of ….
2). The geographical position of Ukraine is very favourable for the ….
3). The population of Ukraine are ….
4). The declaration of Ukrainian independence was … .
5). The Dnieper, the Dniester, and The Bug are the major ….
6). Ukraine is rich in….
Вправа 2. Прочитайте цікаві факти про Україну.
1.The term Ukraine was first mentioned in the chronicles in the 12lh century as a
geographical name for the southern lands of the ancient Rus State.
2. Ukraine occupies 42nd place in the world as to its territory being larger than
any country in Western Europe.
3. According to UNESCO Ukrainian occupies 22nd place among the world
languages and second place among the Slav languages after Russian.
4. Ukraine stretches for1300 km from east to west and 900 km from north to
south.
5. In 1945, the Ukrainian SSR became one of the cofounding
members of the United Nations.
6. The heaviest silver coin in the world is a Ukrainian
anniversary coin “10 years of hryvnia revival”. Its weight is
1000 grams. It was issued in Ukraine in 2006.
7. The world's first constitution was created by a Ukrainian
politician Pylyp Orlyk. On April 5th, 1710 he was elected the
Hetman of Zaporizhia troops. On the same day Pylyp Orlyk has
announced "the Constitution of the rights and freedoms of Zaporizhia army."
For example, U.S. Constitution was adopted in 1787 and French and Polish in
1791.
64
8. Ukrainian language took the second place on melodic criteria after Italian and
it was ranked as the third most beautiful language in the world on such criteria
as phonetics, vocabulary, phraseology and sentence structure after French and
Persian at a linguistic contest held in Paris in 1934.
9. The deepest in the world subway (metro) station is located in the Ukrainian
capital, Kyiv (Kiev)! It is Arsenal’na metro station (red line) and its depth is
105 meters!
10. The center of Europe is in Ukraine! Geographic center of
Europe is considered to be in a small Western Ukrainian
town Rahiv, surrounded by picturesque Carpathian
Mountains.
11. The shortest city main street, but at the same time one of
the widest and the most spectacular is Khreshchatyk Street in the Ukrainian
capital Kyiv. Its total length is 1,225 meters.
Робота над граматикою : ступені порівняння прикметників.
Прикметник (The Adjective)
Прикметники в англійській мові не змінюються ні за числами, ні за
родами, ні за відмінками. Прикметники в англійській мові змінюються
лише за ступенями порівняння.
Якісні прикметники в англійській мові мають основну ( звичайну)
форму, вищий ступень порівняння, найвищий.
Прикметники поділяються на :
1. односкладові ( big, small, hot, low);
2. двоскладові що закінчуються на -у, -er, -le, -ow; (clever, easy);
3. багатоскладові ( interesting, difficult).
Прикметники по способу утворення ступенів порівняння поділяються
на:
1. односкладові та деякі двоскладові;
2. багатоскладові;
3. прикметники, що утворюють ступені порівняння не за правилом.
1. Односкладові та деякі двоскладові:
1. long- longer довгий – довший; small – smaller – маленький – меньший
Правило І. Вищий ступень= звичайний ступень + er
65
Особливості утвореня вищого ступеня:
1.large – larger ; nice – nicer ( до прикметників, що закінчуються на глуху
e додаємо r) ;
2.hot – hotter; red – redder ( приголосна після короткого голосного
подвоюється);
2.easy – easier; early – earlier (літера y після приголосного змінюється на
і);
long –the longest (довгий – найдовший); small – the smallest
(маленький – найменший)
Правило ІІ. Найвищий ступень= the+ звичайний ступень +est
2.
Особливості утвореня найвищого ступеня:
1. large – largest ; nice – nicest ( до прикметників, що закінчуються на
глуху e додаємо st)
2.hot – hottest; red – reddest ( приголосна після короткого голосного
подвоюється)
2.easy – easiest; early – earliest ( літера y після приголосного змінюється
на і )
ІІ. Багатоскладові прикметники:
1. interesting – more interesting (цікавий – цікавіший) ; difficult – more
difficult ( важкий - важкіший)
Правило ІІІ. Вищий ступень = more + звичайний ступень
2.interesting – the most interesting (цікавий – найцікавіший) ; difficult – the
most difficult ( важкий - найважкіший)
Правило ІV. Найвищий ступень =the most + звичайний ступень
ІІІ. Прикметники, що утворюють ступені порівняння не за
правилом.
good – better – the best
bad- worse – the worst
much – more – the most
many – more – the most
little – less – the least
far – further (farther) – the
furthest (farthest)
Порівняльні конструкції:
66
as…as ( такий же…як) вживається при порівнянні однакових предметів.
(This room is as good as that room).
not so..as ( не такий…як) вживається при порівнянні не однакових
предметів ( This room is not so good as that room)
than (чим)This room is better than that room.
the +вищий ступень ( чим.. тим) The sooner you come the better.
Граматичні вправи:
1.Прочитайте та запам’ятайте англійські прислів’я:
1. East or West, home is best.
2. Better late than never.
3. Health is better than wealth.
4. The best of the sport is to do the deed and say nothing (Найкраще заняття –
робити мовчки справу).
5. There is no friend so faithful as a good book.
6. Doing is better than saying.
7. Who knows most, speaks least.
8. Friendship, the older it grows, the stronger it is.
9. Much coin, much care.
10. The greatest talkers are the least doers.
2. Розкрийте дужки та поставте прикметники у необхідному ступені.
1. (good) an open enemy than a false friend.
2. A true friend is the (good) possession.
3. Be slow in choosing a friend, but (slow) in changing them.
4. (good) health is (good) than wealth.
5. The (good) doctors in the world are: Doctor Diet, Doctor Quiet and Doctor
Merry Man.
6. A good laughter is the (good) medicine.
7. Little knowledge is a (dangerous) thing.
8. (good) untaught than ill taught.
9. Two heads are (good) than one.
10. The (much) haste, the (little) speed.
67
3. Виберіть необхідний ступень порівняння прикметників:
1. The ( great, greater, greatest) talkers are the (little, less, the least) doers.
2. She is as (busy, busier, the busiest) as a bee.
3. He is as (cold, colder, the coldest) as a cucumber.
4. Four eyes see (many, more, the most) than two.
5. (much, more, the most) is expected where (much, more, the most) is given.
6. The (good, better, the best) friends must part.
7. Promise (little, less, the least) but do (much, more, the most).
8. The (busy, busier, the busiest) men find the (much, more, the most) leasure.
9. As the days grow (long, longer, the longest), the storms are (strong, stronger,
the strongest).
10. A good name is (good, better, the best) than riches.
11. Blood is (thick, thicker, the thickest) than water.
4. Закінчить прислів’я.
1. The apple on the other side of the wall....
2. The pen is mightier ….
3. Every man is….
4. Accidents will happen in... .
a) than a sword. b) are the sweetest. c) the best regulated families. d)
nearest to himself.
Заняття № 7
Тема: Ділова поїздка за кордон. Замовлення квитків. На митниці.
Митна декларація. Наказовий спосіб. Функції дієслів “to be” та “to
have”.
1.Ознайомлення з новою лексикою:
travel [ˈtrævəl] – подорож, поїздка; подорожувати
on business [ˈɔnˈbɪznəs] – у справі, у відрядження
abroad [əˈbrɔ;d] – за кордон
booking office [ˈbukɪŋˈɔfis] – білетна каса
arrival [əˈraɪvəl] – прибуття, приїзд
68
departure [dɪˈpɑ:tʃə]– від’їзд
fare [ˈfɛə ]– плата за проїзд
flight [ˈflaɪt] – політ, переліт, рейс
schedule [ˈʃedʒuːl]– розклад
on schedule – вчасно, за розкладом
return ticket [rɪˈtə:nˈtɪkət] – зворотний квиток
one-way ticket [wʌn ‘weiˈtɪkət] – квиток в один напрям
through ticket [ˈθruːˈtɪkət] – транзитний квиток
to date a ticket [tə ˈdeɪtəˈtɪkət] – закомпостирувати квиток
left-luggage office / check-room [ˈlʌgɪdʒ‘ɔfis / ‘tʃek ru:m] – камера схову
information Bureau / Inquiry Office [ˌɪnfəˈmeɪʃənˈbju:rou /ɪnˈkwaɪriˈɔfis] –
довідкове бюро
waiting-room [ˈweɪtɪŋ‘ru:m] – зал очікування
stewardess [ˈstuːədəs] – стюардеса
guard [ˈgɑ:d] – провідник
berth [ˈbə:θ] – спальне місце
cabin [ˈkæbin] – каюта
carriage [ˈkerɪdʒ] – вагон
dining-car [ˈdaɪnɪŋk ɑ:] – вагон-ресторан
sleeping-car / sleeper [sliːpɪŋkɑ: /sliːpər]– спальний вагон
compartment [kəmˈpɑ:tmənt] – купе
deck [ˈdek] – палуба
gangway [ˈgæŋˌweɪ]– трап
2. Прочитайте слова до теми «Подорож»
by train; by bus;by ship;by plane; tour; voyage; cruise; rack; seat; suitcase;
trunk; platform, express; smoking car; miss the train; travel bag; flight number;
left luggage; hand baggage.
3. Перекладіть українською «Tickening and Check –In”.
The passanger ticket and baggage check for an international flight issued in your
name is personal and cannot be conceded to any person. Your ticket is issued at
the normal fare (звичайний тариф) and is valid for one year as the date of
commencement of flight. The day before your journey, study again the data in
your ticket, airport of departure, the airline you are going to fly, flight number,
and departure check –in time, the departure time of theaircraft. If you fail to
69
arrive at the check-in in due time (у встановлений час), you will not be
accepted for transportation on the flight for which you have reserved a seat.
4. Перекладіть англійською:
квиток на рейс, зареєструватися, багаж, додаткова платня, вам би краще,
поставити багаж, брати з собою, мати квиток, вибачте, льотна погода,
валіза, дійсний на протязі року.
5. Прочитайте слова пов’язані із митницею.
arrival/ landing card [əˈraɪvəl/ ˈlændɪŋˈkɑ:d]- картка прибуття
customs and passport control [ˈkʌstəmzəndˈpæsˌpɔ:tkənˈtroul] митний та паспортний контроль
customs officer- митник
customs duty- мито
go (pass) through customs - пройти митницю
proceed to [prouˈsiːdtə ]- перейти до
entry / exit visa - в'їзна /виїзнa віза
foreign passport - закордонний паспорт
vaccination certificate - довідкa про щеплення
declare [dɪˈklɛə] – декларувати
declaration form – бланк декларації
fill in a declaration - заповнювати декларацію
nothing to declare - без декларації
be liable to confiscation [ˈbiːˈlaɪəbəltəˌkɔnfəˈskeɪʃən]- підлягає конфіскації
be liable to duty - підлягати обкладенню митом
duty – free quota list – список торарів для безмитного провезення
pay duty on something - платити мито за
duty – free articles- безкоштовні товари
prohibited [prouˈhɪbətɪd]– заборонено
check / inspect – перевіряти
inspection – огляд
valuables [ˈvæljəbəlz] – цінності
foreign currency [ˈfɔrənˈkʌrənsi]- іноземна валюта
weapons [ˈwepənz ]– зброя
antiques [ænˈtiːks] – антикваріат
70
crude / processed precious stones[ˈkruːd / prəˈsestˈpreʃəsˈstounz]- необроблені /
оброблені дорогоцінні камені
live animals - живі тварини
veterinary control - ветеринарний контроль
embassy[ˈembəsi] – посольство
ambassador [æmˈbæsədə]- посол
consulate – консульство
channel – прохід
receipt – квитанція
EEC (European Economic Community) – Європейське Економічне
Співтовариство
6. Прочитайте діалог:
Passport control officer: Your passports, please.
Traveller: Here you are.
Passport control officer: How long are you staying in America?
Traveller: Two months. I’m here on business (on invitation).
Passport control officer: Your passport and visa are in order. Have a pleasant
stay, sir.
Traveller: Thank you.
7. Прочитайте та перекладіть текст “Customs Control”
At the customs control passangers must fill in a customs declaration and then
produce it to the customs officer, who checks the declaration and inspects the
passanger’s luggage.
Any article (предмет, товар) which has not
been declared or produced is liable to
confiscation and the person concerned is
liable
to
prosecution
(судове
переслідування). Some things are prohibited
to be exported – weapons, narcotics,
antiques, and objects of art (paintings,
drawings, icons, sculptures), precious metals,
crudeand processed natural precious stones,
valuables, etc.
71
Transportation of animals, birds, live fish, insects and products of animal
origin isunder the inspection of the Veterinary control. A passanger should have
a medical certificatefor his animal (a dog, a cat)
to carry it in the
passanger cabin.
Any load or baggage containing seeds, bulbs (луковиця рослин), cuttings
(черенок), vegetables and fruit are subjects to the Plant Quarantine inspection.
A passanger must have a special license to carry plant materials.
8. Перекладіть англійською:
1. У вас є про що заявити у митній декларації? – Боюсь, що я не цілком
уявляю, про щослід заявляти.
2. Ви довго збираєтесь пробути у Великобританії? Понад 6 місяців? – Ні,
лише два місяці.
3. Вибачте, скажіть, будь ласка, це вхід на посадку на рейс 225? – Ні, ви
пішли не туди. Йдіть по коридору і в кінці його поверніть ліворуч.
4. Яка мета вашого візиту до нашої країни? - Це ділова поїздка.
5. Це ваш багаж, сер? – Так, ці дві валізи мої. Мені їх відкрити?
9. Заповніть бланк декларації (Fill in the declaration form)
Full name ___________________________________________________
Citizenship _________________________________________________
Arriving form _______________________________________________
Country of destination ________________________________________
Purpose of visit (business, tourism, private) ________________________
My luggage (including hand luggage) submitted for Customs inspection consists
of ________________ pieces.
With my luggage I have:
1.Weapons of all description and ammunition _________________
2. Narcotics and appliances for the use there of _________________
72
3.Antiques and objects of art (paintings, drawings, icons, sculptures)
__________________
4. Currency (bank notes, letters of credit, etc.), securities (shares, bonds, etc.) in
foreign currencies, precious metals, crude and processed natural precious stones
(diamonds, brilliants, rubies, emeralds, sapphires and pearls), jewelry and other
articles made of precious stones and scrap thereof, as well as property in papers:
____________________________________
5.Other currency, payment vouchers, valuables and any objects belonging to
other persons _______________________________
I’m aware that, in addition to the objects listed in the Customs Declaration, I
must submit for inspection: printed matter, manuscripts, films, sound
recordings, postage stamps, graphics, plants, fruits, seeds, live animals, birds, as
well as raw foodstuffs of animal origin and slaughtered fowl.
I also declare that my luggage sent separately consists of ________
pieces.
(Date) ___________ 20 __
Owner of luggage ___________ (signed)
Робота над граматикою «Наказовий спосіб»
Наказовий спосіб в англійській мові, як і в українській,
виражає прохання, наказ, пораду, запрошення, заборону
тощо.
Стверджувальна форма наказового способу для 2-ї особи однини і
множини збігається з основою інфінітива.to write — Write! (Пиши!
Пишіть!) to come in — Come in! (Увійди! Увійдіть!)
Заперечна форма наказового способу утворюється з допоміжного
дієслова do, заперечної частки not і основи інфінітива відмінюваного
дієслова. У розмовній мові вживають стягнену форму допоміжного
73
дієслова з часткою not — don't. Don't be late! (Do not be late!) (He
запізнюйся!) Don't do it! (Do not do it!) (He роби цього!)
В англійській мові та сама форма наказового способу вживається
як для однини, так і для множини 2-ї особи. Вона відповідає двом
українським формам: однині і множині (у тому числі і ввічливій формі
звертання). Switch on the light, Pete! Петро, ввімкни світло! (однина) And
now, children, listen to me. А тепер, діти, послухайте (множина). Come in,
please. Увійдіть, будь ласка (ввічлива форма).
У реченнях з дієсловом у наказовому способі підмет, як правило,
відсутній. Часто при дієслові вживається пряме звертання.Come here.
Take a seat, please. Соmе along, Nick!
Підмет you іноді вживається, щоб надати висловлюванню емоційного
забарвлення (роздратування, суворе попередження і т. п.). You mind your
own business!
У заперечній формі в цьому разі займенник you звичайно стоїть після
don't. And don't you forget it! And don't you dare to do that again!
У стверджувальній формі, щоб виразити настійне прохання, може
вживатися допоміжне дієслово to do, яке стоїть перед основним дієсловом.
Do come tomorrow! (Обов'язково приходь завтра!)
Для пом'якшення наказу, для вираження ввічливого прохання або
запрошення з наказовим способом вживається слово please (на початку
або в кінці речення) або короткі запитання will you? won't you? в кінці
речення. Open the window, please! Please give me the book.
Help me with this task, will you? Have a cup of tea, won't you?
З цією метою вживається частка just на початку речення, часто у
сполученні з коротким запитанням will you? в кінці речення. Just come
here for a minute, will you?
Іноді just на початку наказового речення вживають для того, щоб звернути
особливу увагу на щось: Just look at him! (Ви тільки на нього погляньте!)
Наказовий спосіб у 1-й і 3-й особі має значення спонукання; форми його
утворюються з допоміжного дієслова let і основи інфінітива
відмінюваного дієслова.
74
Особа (особи), до якої звернено спонукання до дії, у цьому випадку
виражається особовим займенником в об'єктному відмінку (рідше —
іменником у загальному відмінку), який ставиться між допоміжним і
відмінюваним дієсловами. Let her go home at once. (Нехай вона зараз же
йде додому.) Let them stay here. Let me see. (Дайте подумати.)
У 1-й особі множини замість let us звичайно вживається скорочення let's.
Let's go. (Ходім. Ходім те.) Let's go to the cinema.
Наказовий спосіб у 3-й особі перекладається на українську мову за
допомогою частки нехай. Let him bring the book. (Нехай він принесе
книжку.)
Заперечну форму 1-ї і 3-ї особи утворюють, ставлячи don't (do not)
перед допоміжним дієсловом, або за допомогою заперечної частки not, але
без допоміжного дієслова to do. Don't let us argue about it.Let us not argue
about it.
Виконання граматичних вправ:
1. Перекладіть українською:
1. Please, give me your foreign passport.
2. Please. Help me with the declaration form.
3. Give your ticket to the dispatcher and soon your guide will escort you to your
reserved seats on the train.
4. Board the high – speed train and watch the countryside and coast line towards
Edinburgh.
5. Let him reserve a single, business class seat in my name.
6. Let me see.
7. Enjoy a tour!
2.Перекладіть українською англійські прислів’я.
1. Don’t trouble trouble till trouble troubles you.
2. Don’t cry before you are hurt.
3. Take care of the pence and the pounds willtake care of themselves.
4. Do as most men do, then most men will speak well of you.
5.Eat at pleasure, drink at measure…
6. First think, then speak.
7. Be slow to promise and quick to perform.
75
8. Love and learn.
Робота над граматикою «Функції дієслів “to be” та “to have”»
Дієслово “to be” в Present Indefinite Tense
Стверджувальна форма
I am a student.
We are students.
You are a student.
You are students.
He (she, it) is a student.
They are students.
Для утворення питальної форми дієслово “to be” ставиться перед
підметом.
Are you a student? Is he a custom officer? Are they passangers?
Для утворення заперечної форми після дієслова “to be” ставиться частка
“not”.
He is not a custom officer. We are not in the smoking car.
Дієслово “to have” в Present Indefinite Tense
Стверджувальна форма
I have a book.
You have a book.
He (she, it) has a book.
We have a book.
You have a book.
They have a book.
Для утворення питальної форми дієслово “to have” ставиться перед
підметом.
Has this airport luggage lockers? Have you an information office?
Для утворення заперечної форми після дієслова “to have” ставиться
частка “not”.
I have not a visa. He has not a foreign passport.
Перекладіть українською англійські прислів’я.
1. The greatest talkers are the least doers.
2. He is so full of himself that he is quite empty.
76
3. They are rich who have true friends.
4. No news is good news.
5. Success has many friends.
Заняття № 8
Тема: Ділова поїздка за кордон. Обмін валюти. Паспортний контроль.
Модальні дієслова.
1. Ознайомлення з новою лексикою:
Where is passport control? [ˈwɛə rɪzˈpa:sˌpɔrtkənˈtroul] -Де
паспортний контроль?
Could I see your passport, please? [kudˈaɪˈsiːjɔ:ˈpa:sˌpɔ:t,
ˈpliːz] - Можу я поглянути на ваш паспорт, будь ласка?
Show your passport, please. [ˈʃoujɔ: ˈpa:sˌpɔ:tˈpliːz] Показажіть свій паспорт, будь ласка.
Here is my passport. [ˈhɪəɪzˈmaɪˈpa:sˌpɔ:t] - Ось мій паспорт.
Here are my wife’s (my husband’s) passport. [hɪəɑ:ˈmaɪˈwaɪfs (ˈmaɪˈhʌzbəndz)
ˈpa:sˌpɔ:t] - Ось паспорт моєї дружини (мого чоловіка).
I am a citizen of Ukraine. [ ˈaɪəməˈsɪtəzənəvjuːˈkreɪn] -Я громадянин України.
My surname is ... [ ˈmaɪˈsə:ˌneɪmɪz]- Моє прізвище …
The term of my passport has not expired. [ ðə ˈtə:m əvˈmaɪˈpa:sˌpɔ:tˈhæz
ˈnɔtɪkˈspaɪəd] - Термін мого паспорта не закінчився.
The term of my passport is extended for a year. [ðə ˈtə:məvˈmaɪˈpa:sˌpɔ:t ɪz
ɪkˈstendɪd fɔ əˈjɛə] - Термін дії мого паспорта продовжується на рік.
Here is my entry (exit, transit) visa. [ˈhɪəɪzˈmaɪˈentriː (ˈegzit, ˈtrænsit) ˈviːzə]– Ось
моя вїздна (виїздна, транзитна) віза.
The purpose of my trip is business (personal, tourism). [ðə ˈpə:pəsəvˈmaɪˈtrɪp
ɪzˈbɪznəs (ˈpə:snəl, ˈturˌɪzəm)] - Мета моєї поїздки є бізнес (особистісна,
туризм).
I am travelling at an invitation. [ˈaɪəmˈtrævəlɪŋətənˌɪnvəˈteɪʃən] -Я їду на
запрошення.
Whom (where) are you going to? - До кого (куди) ви їдете?
77
I am going to my relatives (my friends, a symposium). – Я їду до своїх
родичів (друзів, на симпозіум).
I am going to UK. - Я збираюся до Великобританії.
I am accompanied by my wife. [ˈaɪəm əˈkəmpniːd ˈbaɪˈmaɪˈwaɪf]- Зі мною їде моя
дружина.
The children are on my passport. – Діти вписані в мій паспорт.
The children are on my wife’s passport. – Діти вписані в паспорт дружини.
I would like to get in touch with our Embassy (Consulate).– Я хочу
зв’язатися із своїм посольством (консульством).
Everything is all right. –Усе у порядку.
Wish you a happy journey. – Бажаю приємної подорожі.
You have to fill in this landing card (immigration form). Ви повинні
заповнити в’їздну картку ( еміграційну картку).
Things you might see
EU citizens - Громадяни ЄС
All passports – Усі паспорти
Wait behind the yellow line - Зачекайте за жовтою лінією
Please have your passport ready- Будь ласка, приготуйте паспорти.
2.Прочитайте та перекладіть про основні правила паспортного
контролю в Україні.
Passport control
Passengers to international flights go through passport control at
border checkpoints (на прикордонних контрольно-пропускних
пунктах) on passport control lines on the basis of documents
allowing the right to cross the Ukrainian border.
The procedure of crossing the state border of Ukraine and the list of required
documents are determined by international treaties (визначається
міжнародними договорами), as well as the current legislation of Ukraine
(чинним законодавством України).
For citizens of Ukraine such documents include:
*Ukrainian citizenship passport for travelling abroad;
*diplomatic passport;
*service passport; (службовий паспорт)
78
*travel document for children; (проїзний документ для дітей)
*identity card for sailors; (посвідчення особи для моряків)
*identity card for crew members. (посвідчення особи для членів екіпажу)
In cases stipulated by international treaties (у випадках, передбачених
міжнародними договорами), instead of the documents listed, the citizens of
Ukraine may use other documents allowing the right of exit from or entry in the
territory of Ukraine (дозволяють право на виїзд або в'їзд на територію
України).
In case of loss by a Ukrainian citizen abroad of the documents listed, the
document guaranteeing the right to enter Ukraine shall be a special certificate
issued by the consular office of Ministry of Foreign Affairs of Ukraine abroad
(спеціальне посвідчення, видане консульською установою МЗС України за
кордоном).
During the passport control check point officials are entitled to ascertain the
presence of limiting conditions under which a citizen can be temporarily denied
entry to Ukraine (У паспорті чиновники управління контрольно пропускного пункту, мають право констатувати наявність обмежуючих
умов, за яких громадянину може бути тимчасово відмовлено у в'їзді в
Україну).
Persons who try to penetrate aircraft of overseas routes (намагаються
проникнути у літаки на зарубіжних маршрутах) avoiding the passport
control, or those who presented at the passport control documents under an
assumed name (під вигаданим ім'ям) or invalid documents (недійсні
документи) shall be considered violators of the state border (порушники
державного кордону). Use of forged passports (підроблений паспорт) or
passports under an assumed name entails their compulsory withdrawal by a
border detail (передбачає їх обов'язкового зняття прикордонним нарядом).
Border violators shall be personally liable in accordance with the current
legislation (Порушник кордону несе персональну відповідальність згідно з
чинним законодавством.)
Foreigners enter Ukraine, exit Ukraine and go in transit through its territory
through state border check points on a national passport with an appropriate visa
unless an other procedure of entry and exit is issued by the legislation of
Ukraine (Іноземці, що в'їзджають до України, та виїзджають з України або
їдуть транзитом через її територію через контрольно-пропускні пункти на
державному кордоні у національному паспорті отримують відповідну візу,
79
якщо інший порядок в'їзду та виїзду не видається відповідно до
законодавства України).
Citizens from the countries, which Ukraine has concluded international
agreements on mutual visa-free travel with, (громадяни з країн, з яким
Україна уклала міжнародні угоди про взаємний безвізовий режим) enter
Ukraine on a valid national passport (дійсний національний паспорт) in case
of a properly issued invitation from legal entities (юридичні осіби) and
individuals in Ukraine, unless otherwise stipulated by the international treaty of
Ukraine. For more information on how to enter Ukraine consult the consular
establishment of Ukraine abroad.
Internal passports and identification cards of foreign states shall not be
considered documents allowing the right to cross the state border of Ukraine.
(Внутрішні паспорти та ідентифікаційні карти іноземних держав, не
розглядаються як документи, на право перетину державного кордону
України).
Stateless persons (особи без громадянства), permanently residing in
Ukraine, travel abroad on a certificate of identity of “a stateless person for
travelling abroad”, and on a visa for exit from Ukraine.
Foreigners’ transit through the territory of Ukraine is allowed in the presence of
a transit Ukrainian visa, a visa of the destination country, tickets or other
documents which confirm the transit character of the travelling, unless
otherwise stipulated by the legislation of Ukraine.
Transit shall be regarded as stay in Ukraine within time limits specified in the
travel ticket, and in the absence of a ticket – the term actually required for
crossing the territory of Ukraine by an appropriate form of transport. In all
cases, the duration of transit through the territory of Ukraine shall not
exceed three days.
In case of loss of the national passport in the territory of Ukraine foreigners
should immediately inform the organization that accepts them, the police and
the embassy of their country in Ukraine to obtain documents for exit to their
Motherland.
Compliance with these rules will significantly reduce the time for border
formalities for passengers. (Дотримання цих правил дозволить значно
скоротити час на прикордонні формальності для пасажирів).
Aviation security service
80
3. Прочитайте та перекладіть про основні правила паспортного
контролю у Великій Британії.
Immigration and passports
Unless you are catching a connecting flight, your first stop will be passport
control, which will be clearly signposted (чітко позначені).
What to do at border control
There are two queues at passport control – one for European Union (EU)*,
European Economic Area (EEA) (Європейський економічний простір),
British and Swiss nationals, and a second for all other nationalities.
At the passport desk a Border Force officer will ask to see your passport or
travel document and any supporting documentation necessary for your visit.
Please remember that your passport must not expire during your visit to the
United Kingdom.
For information about entry requirements into the United Kingdom, please
visit the Border Force website.
With tougher checks (жорстка перевірка) now in place at the border, you may
have to wait a little longer to get into the United Kingdom, especially at peak
times.
E-passport gates – arrivals made easy (ворота для електронних
паспортів)
Automated e-passport gates offer an alternative to conventional passport
checks.
Simply scan your e-passport at the barrier. The system runs a facerecognition check against the chip in your passport, then if you're eligible to
enter the UK the gate opens automatically – all in a matter of seconds.
You need to be over 18 and have an e-passport (look for the 'chip' logo on the
front) issued by a country in the European Economic Area* or Switzerland.
Further information from the Border Force (прикордонні війська)
Border Force has launched the Registered Traveller Scheme. It applies to
regular visitors, who are citizens of Australia, Canada, Japan, New Zealand and
USA. Initially, only individuals from these countries who are registered for IRIS
(Астрономічне програмне забезпечення обробки зображень) and are
81
short term visitors to the UK will be eligible to apply for the scheme.
Registered travellers will be eligible to use the EEA national’s lane and
therefore go through the border more quickly.
Stopovers in Britain (транзитний квиток)
There is nowhere to sleep in the airport. If your booking includes a stopover in
a local hotel, then follow the signs to Arrivals (знаки прибуття). Leave the
airport via passport control, baggage reclaim and Customs, then check in as
normal when it's time to continue your journey.
Please note that it is a Border Force requirement that all passengers entering
the UK must present themselves to Immigration at the first port of call.
Therefore it is important that your passport/visa allows you entry into the UK.
You can apply for a 24-hour visa on arrival. This is at the discretion (розсуд) of
the Immigration Officer, who must be satisfied that you have a confirmed
booking of onward travel within 24 hours.
* The European Union and European Economic Area
EU countries: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark,
Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Irish Republic,
Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands,
Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden and
United Kingdom.
Iceland, Liechtenstein and Norway are not members of the European Union
(EU) but citizens of these countries have the same rights to enter, live in and
work in the United Kingdom as EU citizens.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ehav4betKCA
4. Дайте відповіді на питання до текстів:
1. What documents allow the Ukrainian citizens the right to cross the Ukrainian
border?
2.What documents allow the foreign citizens the right to cross the Ukrainian
border?
82
3. Is E-passport convenient for travellers?
5. Ознайомлення з лексикою по темі «Обмін валюти».
Where is the nearest exchange office? [wɛərɪzðəniərestɪksˈtʃeɪndʒˈɔfis] - Де
найближчий обмінний пункт?
What are the operating hours of the (currency exchange office (bank)? Які години роботи (пункту обміну валюти (банку)?
Please exchange US dollars (pounds sterling). - Будь ласка, обміняйте
долари США (фунти стерлінгів).
What is the exchange rate for a US dollar (pound sterling)? -Який
обмінний курс для долара США (фунт стерлінгів)?
How much is the commision? -Скільки комісійних?
Here is the passport (the customs declaration) - Ось паспорт (митна
декларація).
Where should I sign? [‘wɛə ʃud ˈaɪˈsaɪn]- Де я повинен підписати?
Please note that I exchanged this amount of currency. [ˈpliːz ˈnout ˈðæt
ˈaɪɪksˈtʃeɪndʒd ˈðɪs əˈmauntəvˈkʌrənsi] – Зробіть, будь ласка, відмітку що я
обміняв цю суму валюти
6. Прочитайте текст «Обмін валюти».
A currency exchangе is a business whose customers
exchange one currency for another. Although originally
French, the term “bureau de change” is widely used
throughout Europe, and European travellers can usually easily
identify these facilities when in other European countries. It is
also common to find a sign saying "exchange" or "change." Since the adoption
of the euro, many exchange offices incorporate its logotype prominently on their
signage.
The term “bureau de change” is not used in the United States. Instead, the
terms used in the United States and Canada are “currency exchange” and
sometimes “money exchange”, sometimes with various additions such as
“foreign”, “desk”, “office”, “counter”, “service”, etc.; for example, “foreign
currency exchange office”.
A bureau de change is often located at a bank, at a travel agent, airport, main
railway station or large stores—namely, anywhere there is likely to be a market
for people needing to convert currency. So they are particularly prominent at
83
travel hubs, although currency can be exchanged in many other ways both
legally and illegally in other venues.
A bureau de change makes profit and competes by manipulating two
variables: the exchange rate they use to calculate transactions, and an explicit
commission for their service.
The exchange rates charged at bureaux are generally related to the spot prices
available for large interbank transactions, and are adjusted to guarantee a profit.
The rate at which a bureau will buy currency differs from that at which it will
sell it; for every currency it trades both will be on display, generally in the shop
window.
7. Напишіть англійські еквіваленти до українських слів:
сума валюти, обмін валюти, комісійні, термін, за послугу, приносити
прибуток, магазин, гарантувати, міжбанківські операції, кошти, ринок,
конвертувати валюту.
Робота над граматикою «Модальні дієслова»
У англійській мові є група дієслів, які називаються модальними
або недостатніми. До цієї групи входять дієслова: can – можу,
вмію; may – можу, мені дозволено; must – повинен.
Недостатніми вони називаються тому, що мають тільки деякі особисті
форми і зовсім не мають неособистих форм (інфінітива, дієприкметника і
герундія), а тому не мають ніяких складних дієслівних форм. Жодне з цих
дієслів не має закінчення –s в 3 особі однини теперішнього часу (Present
Indefinite). Самостійно ці дієслова не вживаються. За ними завжди слідує
інше дієслово в інфінітиві без частки “to”: I can speak English. – Я вмію
розмовляти англійською. You may sit down. – Ви можете сісти (я вам
дозволяю).
Дієслово “can
Дієслово “can” має дві форми: 1) форму
теперішнього часу: I can, he can;
2) форму минулого часу: I could, he could.
84
Для вираження майбутнього часу або деяких інших часових форм дієслово
“can” не вживається, а вживається вираз “be able to”: He will be able to read
English books in a month. – Він зможе читати англійські книги
через місяць.
Дієслово “can”виражає фізичну або розумову здатність
здійснення дії, а також уміння вчинити яку-небудь дію.
She can run quickly. - Вона може швидко бігати. He can skate. Він вміє кататися на ковзанах. Can you play tennis? - Ви вмієте грати в
теніс? Yes, I can. -Так. No, I cannot. -Ні.
Дієслово “may”
Дієслово “may” має також дві форми: 1) форму
теперішнього часу: I may, he may; 2) форму минулого
часу: I might, he might.
Для вираження майбутнього часу або деяких інших
часових форм дієслово “may” не вживається, а
вживається вираз “be allowed to”: Ann will be allowed
to pass her exam in chemistry. – Ганні буде дозволено здати екзамен з хімії.
Дієслово “may” має значення можливості здійснення дії залежно від
дозволу або вірогідності його здійснення: May I take the book? - Можна
мені взяти книгу? Yes, you may. - Так, можете (я дозволяю). No, you
can’t. - Ні, не можна. It may snow today. - Можливо, сьогодні буде сніг.
Дієслово “must”
Дієслово “must” має тілько одну форму – теперішнього часу: I must, he
must.We must do our lessons every day. - Ми повинні робити уроки щодня.
Must he go there? Повинен він піти туди? Yes, he must. - Так. No, he
needn’t.- Ні.
Для вираження минулого часу чи майбутнього вживається його замінник–
дієслово “have to”: She had to do this work.- Вона повинна була (їй
довелося) зробити цю роботу.
Виконання граматичних вправ:
Вправа 1. Поставте в питальну та заперечну форми.
85
1. Peter can make a shelf.
2. Ann could go there yesterday.
3. His friends will be able to help him on Sunday.
4. We may occupy this room.
5. The students may go home.
Вправа 2. Перекладіть англійські прислів’я.
1. No man can serve two masters.
2. A man can do more than he can.
3. A cat may look at a king.
4. He that is afraid of wounds must notcome near a battle.
5. What may be done at any time is done at no time.
6. Man cannot live by bread alone.
7. A full cup must be carried steadily.
Вправа 3. Перекладіть “may” у побажаннях:
1. May you be happy!
2. May you be successfully!
3. May you both be happy!
4. Long may he live!
5. May he rest in peace!
6. May there never be another world war!
Заняття № 9
Тема: Подорожі містом та країною. Транспорт. Present Indefinite.
1.Ознайомлення з новою лексикою:
appear [əˈpɪə ]– з’являтися
vehicles [‘vi:iklz]–транспортні засоби
boat [‘bout]– човен
coach [ˈkoutʃ] – карета
taxi- rank/ taxi stop- зупинка таксі
terminus [ˈtə:minəs]– кінцева зупинка
decide [dɪˈsaɪd]– вирішувати
86
direction [diˈrekʃən] – направлення
double-decked bus [‘dʌbl,dektbʌs] – двоповерховий автобус
enough [in’ʌf] – достатньо
horse-races [ˈhɔ:s ‘reisis] – скачки
on horse back [ˈɔn ˈhɔ:zbæk] – верхи на коні
lose the way [ˈluːzðəˈweɪ ]– заблукати
pass [pa:s]– проходити
passer-by [‘pa:səbai]– перехожий
pedestrian [pi’destriən]- пішохід
route [‘ru:t] – маршрут
turn [‘tə:n] –повертатися
subway [‘sʌbwei]- підземний перехід
to get about town – пересуватися містом
to get on the bus – сідати на автобус
to get off the bus – виходити з автобуса
to go by tube/subway – їхати на метро
to change a bus – пересідати на інший автобус
fare – платня за проїзд
to cross the street – переходити через вулицю
traffic lights – світлофор
rush hours [ˈrʌʃˈɑuəz ]– години пік
parking place – місце для стоянки
go straight – йдіть прямо
turn around the corner – поверніть за ріг
turn to the right/left – поверніть праворуч/ліворуч
How could I get to … - Як мені дістатися до…
Could you show me the way to … - Покажіть мені дорогу до …
Am I right for … - Чи я правильно йду …
Is it far from here? – Це далеко звідси?
How long will it take me to get there? – Скільки часу необхідно, щоб
дістатися туди?
2.Підберіть до англійських слів з колонки А українські еквіваленти з
колонки Б:
А main street; back street; long
street; crowded street; narrow street;
Б дороги зходяться; людна вулиця;
бути на хибному шляху; головна
87
bus route; the road winds; the roads
part; the roads meet; to be on the
right way; to be on the wrong way;
excursion transport; empty transport;
interurban transport; urban transport.
вулиця; екскурсійний транспорт;
глуха вулиця; довга вулиця; вузька
вулиця; міський транспорт;
міжміський транспорт; порожній
транспорт; маршрут автобуса; бути
на вірному шляху; дорога в’ється;
дороги розходяться.
3. Прочитайте та перекладіть текст «Means of communication»
People use various means of communication to get from one place to another.
In the old days people had to travel several days, weeks and months to get to the
place they needed. They either went on foot, by coaches driven by horses or on
horseback or by boats and ships. Then trains, trams, cars, buses, airplanes,
underground and other means appeared.
Many people like to travel by air as it is the fastest way of travelling. A lot of
people like to travel by train because they can look at passing villages, forests
and fields through windows. Some people like to travel by car. There they can
go as slowly or as fast as they like. They can stop when and where
they want.
People who live in big cities use various means of communication
to get from one place to another. Do you know what means of
communication Londoners use? Londoners use the underground
railway. They call it “ the tube ”. London’s underground is the oldest
in the world. It was opened in 1863.
Londoners use buses. The first bus route was opened in London in 1904.
Today there are hundreds of routes there. The interesting thing is that some of
the routes are the same as many years ago. London’s buses are double-decked
buses.
Londoners do not use trams, though London was the first city where trams
appeared. And now it is one of the biggest cities in the world where there are no
trams. The last tram left the streets of London many years ago.
Londoners use cars. You can see a lot of cars in London streets.When
Londoners leave the town, they use trains, ships or airplanes.
88
4. Прочитайте про цікаві факти українського
транспорту:
1. The deepest subway station in the world is located in Kiev.
It is a subway station Arsenalna, with its depth of 344, 49 feet
or 105 Meters.
2. Kyiv Metro was opened in the fall of 1960. Construction
has been planning eleven years, from 1949 to 1960. The first
line was tagged the red line, namely Sviatoshyns’ko-Brovars’ka.
3. There are 49 Kiev subway stations (6 of them are terrestrial) (наземні).
4 The oldest railway stations are Vokzalna, Universitet, Khreschatyk, and
Dnipro.
5.Ukrainians invented a plane with the largest freight-carrying capacity in the
world – the An-225 “Mriya”.
5. Прочитайте про цікаві факти транспорту Великобританії:
1.There are some 225,000 (362,000km) of roads in Britain.
2. Britain pioneered railway.
3. The Stocken and Darlington railway (1825) was the first public raiway in the
world.
4. London was the first city in the world to have an underground railway, called
“tube”. The first line was built in 1890.
5. Euro Trains travel under the sea in a very long tunnel called the Channel
Tunnel. The tunnel was completed in 1995 and is 50 metres below the sea bed.
6. Eurostar is the high – speed train service linking London, Ashford, Paris,
Brussels, Lille, Avigon, Calais, Disneyland Resort Paris and the French Alps
(journey times:London to Paris – 2 hours 15 minutes; London to Brussels - 1hr
51 mins; London to Lille- 1hr 20 mins).
7. There are 470 airports in England.
8. London has 5 airports: Heatrow, Garwick, Stanstead, London City and Luton.
The first three have underground connection to the centre of London.
9. The busiest sea port is Dover.
10. Many ferries cross the seas between England and
Spain, Ireland, the Netherland and France.
89
6. Прочитайте нові словосполучення до теми « Поїздка по країні
автомобілем»
Can I park here? -Тут можна паркуватися?
Where is the nearest petrol station? - Де знаходиться найближча АЗС?
How far is it to the next services? - Як далеко це до наступного пункту
обслуговування?
Are we nearly there? Невже ми майже у мети?
Please slow down! - Будь ласка, уповільніть рух!
We've had an accident. - Ми потрапили в аварію.
Sorry, it was my fault. - На жаль, це була моя помилка.
It wasn't my fault. - Це була не моя вина.
You've left your lights on. - Ви залишили свої фари включеними.
Have you passed your driving test? - Чи склали Ви іспит з водіння?
At a petrol station. - На АЗС.
How much would you like? - Скільки б ви хотіли?
Full, please. - Повний, будь ласка.
£25 worth, please. – На £ 25 фунтів, будь ласка.
It takes petrol (diesel). - Машина заправляється бензином (дизелем).
I'd like some oil. – Мені потрібно мастило.
Сan I check my tyre pressures here? - Можуть мені перевірити тиск у
шинах тут?
Mechanical problems. – Технічні проблеми.
My car's broken down. - Моя машина зламалася.
My car won't start. -Моя машина не заводиться.
We've run out of petrol. - У нас закінчився бензин.
The battery's flat. - Акумулютор сів.
Have you got any jump leads? - Чи є у Вас дроти («крокодили»)?
I've got a flat tyre. -У мене спустило колесо.
I've got a puncture. - Я отримав прокол.
The speedometer (petrol gauge, fuel gauge) isn't working.– Спідометер
(паливний датчик) не працює.
90
The brake lights (indicators) aren't working. – Стоп – сигнали (габаритні
вогні) не працюють.
There's something wrong with the engine (the steering, the brakes). -Там
щось не так з двигуном (рульовим управлінням, гальмами).
The car's losing oil. – Автомобіль втрачає мастило.
Dealing with police. – Спілкування з поліцейськими.
Сould I see your driving licence? – Покажіть ваші водійські права.
Do you know what speed you were doing? – Ви знаєте, з якою швидкістю
ви їхали?
Сould I see your insurance documents? – Покажіть вашу страховку.
Аre you insured on this vehicle? - У Вас є страховкана авто?
Have you had anything to drink?- Ви приймали алкоголь.
How much have you had to drink? - Скільки ви випили?
Could you blow into this tube, please? Дуньте, будь ласка, у цю трубку.
Things you might see. – Знаки, які ви
можете побачити.
Stop. – Стоп.
Give way. -Уступіть дорогу.
No entry. – В’їзд заборонено.
One way. – Одностороння дорога.
Parking. – Стоянка.
No parking. – Стоянка заборонена.
No stopping. – Не зупинятися.
Vehicles will be clamped. - Транспортні засоби будуть заблоковані.
Keep left. – Тримайтеся лівої сторони.
Get in lane. - Дотримуйтися смуги.
Slow down. –Зменшіть швидкість.
No overtaking. - Немає обгону.
Low bridge. – Низький мост.
91
Level crossing. – Залізнодорожній переїзд.
Bus lane. – Автобусна смуга.
No through road. – Немає проїзду.
Caution. – Увага.
Fog. – Туман.
Diversion. – Об’їзд.
Road closed. - Дорога закрита.
Road works. – Дорожні роботи.
Accident ahead. – Попереду аварія.
Queue ahead. – Попереду пробка.
On tow. – На буксирі.
Services. – Зона відпочинку.
Don't drink and drive. - Не сідай за кермо, якщо випив.
Робота над граматикою Present Indefinite Tense( Теперішній
неозначений час )
Вживання:
Вживається для вираження повторюваної або постійної дії
стосовно теперішнього часу; для вираження дії, яка характеризує
предмет постійно або протягом теперішнього періоду часу( із
обставиними словами always, usually, everyday (week, year, month), from
time to time, seldom).
Утворення :
92
І. Стверджувальна форма
to read ( читати) – I read ( я читаю). to speak ( говорити ) – уou speak ( ти
говориш) to go ( ходити) – they go ( вони ходять)
Правило І . Для усіх осіб, крім 3 особи однини стверджувальна форма
= інфінітив дієслова без частки to.
to read – he reads ( він читає) to speak – she speaks( вона говорить)
Правило 2. Для 3 особи однини стверджувальна форма = інфінітив
дієслова без частки to + (e)s.
Особливості :
A. Hаписання:
1. Якщо основа дієслова закінчується на s, ss, sh, ch, x, o, то додається
(e)s. (to dress- dresses, to wash – washes, to go – goes)
2.Якщо основа дієслова закінчується на – у з попередньою
приголосною, то літера у змінюється на і + (e)s ( to study – she studies).
Б. Вимовлення:
1. Закінчення читається як [s] після глухих приголосних ( helps, speaks).
2. Закінння читається як [z] після дзвінких приголосних та голосних (
reads, sees).
3.Закінчення читається як [ iz] після s, ss, sh, ch, x ( washes, teaches ).
Виконання граматичних вправ:
1. Виберіть правильну форму дієслова:
1.He usually (stay) in this hotel.
2.She (work) as a receptionist in a hotel.
3.Тheу (prefer) to have breakfast in their room.
4. Mr. Reeves (have) a reservation in "Savoy".
5.Each room (have) air-conditioning.
2.Перекладіть англійські прислів’я.
1.Laughter is the best medicine.
2. Nothing flies into the mouth of a sleeping fox.
93
3. He who laughs last laughs longest.
4. Time flies.
5. All is well that ends well.
6. Bad news flies fast.
3. Поставте дієслова у дужках у правільній формі.
1. Actions (to speak) louder than words.
2. Still tonque (to make) a wise head.
3. All work and no play (to make) Jack a dull boy.
4. Tasts (to differ).
5. Times (to change).
4. Закінчить прислів’ята вираження:
1. Friendship often ends in love…
2. Praise makes good men better and …
3. An apple a day...
4.One is never...
5. The customer…
6. The appetite…
7…Time is…
8. He travels the fastest…
(keeps the doctor away; too old to learn; who travels alone; but
love in friendship never; bad men worse; is always right; comes with
eating; gold;)
Заняття № 10
Тема:Подорожі містом та країною. Транспорт. Оголошення. Present
Indefinite.
1. Ознайомлення з новою лексикою по темі
«Подорож літаком»
I've come to collect my tickets - Я хотів би забрати
свій квиток
94
I booked on the Internet - Я заказав квиток по інтернету
Do you have your booking reference? [ˈduːˈjuːˈhævjɔ:ˈbukɪŋˈrefərns] – У Вас
є код бронювання?
Here's my booking reference – Ось мійкод бронювання
Where are you flying to? - Куди Ви летите?
Did you pack your bags yourself ?- Ви власно пакували свої речі?
Has anyone had access to your bags in the meantime? [ˈhæz ˈeniːwʌn ˈhæd
ˈækˌses tə jɔ:ˈbægz ˈɪn ðəˈmiːnˌtaɪm] - Мав хтось доступ до ваших речей?
Do you have any liquids or sharp objects in your hand baggage?
[ˈduːˈjuːˈhævˈeniːˈlɪkwədzərˈʃɑ:pˈɔbdʒɪktsˈɪnjɔ:ˈhændˈbægɪdʒ] - Чи є у вас
рідина або гострі предмети в ручній поклажі?
How many bags are you checking in?- Скільки сумок Ви здаєте?
Сould I see your hand baggage, please?- Покажіть ваші ручну поклажу.
Do I need to check this in or can I take it with me?– Я повинен це здати або
можу взяти з собою?
There's an excess baggage charge of £30. [ˈðerɪzənɪkˈsesˈbægɪdʒˈtʃɑrdʒ əv
£30] – Додаткова плата за багаж 30 фунтов.
Would you like a window or an aisle seat? [wudˈjuːˈlaɪkəˈwɪndouɔənˈaɪlˈsiːt]
- Ви хочете місце біля вікна або біля проходу?
Enjoy your flight! [ɪnˈdʒɔɪjɔ:ˈflaɪt]- Бажаємо Вам приємного польоту!
Where can I get a trolley? [‘wɛəkənˈaɪˈgetəˈtrɔli] - Де я можу отримати
візок?
Security – Служба безпеки
Аre you carrying any liquids? [a: ˈjuːˈkæriːɪŋˈeniːˈlɪkwədz] – У Вас є будьяка рідина?
Сould you take off your coat (shoes, belt), please?– Зніміть, будь ласка
пальто (взуття, пасок).
Сould you put any metallic objects into the tray, please?–Покладіь всі
металеві предмети в лоток, будь ласка.
Рlease empty your pockets. [plˈiːzˈem(p)tiːjɔ:ˈpɔkəts] -Будь ласка, спустоште
ваші кишені.
Рlease take your laptop out of its case. - Будь ласка, виньте ноутбук з
сумки.
I'm afraid you can't take that through. – На жаль. Ви не можете взяти це із
собою.
95
In the departure lounge - У залі очікування
What's the flight number? – Який номер рейса?
Which gate do we need?- Які у нас ворота?
Last call for passenger Smith travelling to Miami, please proceed
immediately to Gate number 32. – Останній виклик пасажира Сміта, що
подорожує до Майамі, будь ласка, пройдіть до воріт 32.
The flight's been delayed [ðə flait ˈbɪ:n dɪˈleɪd] – Рейс затримується.
The flight's been cancelled [ðə flait ˈbɪ:n ˈkænsəld] - Політ був скасований.
We'd like to apologise for the delay -Ми хотіли б принести вибачення за
затримку.
Сould I see your passport and boarding card, please? -Можу я поглянути
на ваш паспорт і посадочний талон, будь ласка?
On the plane- У літаку.
What's your seat number? –Який у Вас номер місця?
Could you please put that in the overhead locker? [kudˈjuːˈpliːzˈputˈ
ðætˈɪnðiːˌouvərˈhedˈlɔkər] - Не могли б ви покласти це у верхнє відділення?
Please pay attention to this short safety demonstration [ˈpliːzˈpeɪ
əˈtenʃəntəˈðɪsˈʃɔ:tˈseɪftiˌdemənˈstreɪʃən] - Будь ласка, зверніть увагу на цю
коротку демонстрацію з безпеки.
Рlease turn off all mobile phones and electronic devices [plˈiːzˈtə:nˈ
ɔfˈɔ:lˈmoubəlˈfounzəndɪˌlekˈtrɔnɪkdɪˈvaɪsɪz] -Будь ласка, відключити всі
мобільні телефони та електронні пристрої.
The captain has switched on the Fasten Seatbelt sign [ðə ˈkæptənˈ hæzˈ
tə:ndˈɔnðəˈfæsənsi:t beltˈsaɪn] Командир літака включив знак «Закріпіть
ремені безпеки».
The captain has turned off the Fasten Seatbelt sign [ðə ˈkæptənˈhæzˈtə:nd
ˈɔfðəˈfæsənsi:tbeltˈsaɪn] – Командир літака вимкнув знак «Закріпіть ремені
безпеки».
How long does the flight take? -Як довго триває політ?
Would you like any food or refreshments? [wud ˈjuːˈlaɪk ˈeniːˈfuːd ɔ
rɪˈfreʃmənts] -Хочете їжу або напої?
We'll be landing in about fifteen minutes. - Ми здійснемо посадку через
п'ятнадцять хвилин.
Рlease fasten your seatbelt and return your seat to the upright position
[plˈiːzˈfa:sənjɔ:si:tbeltəndrɪˈtə:njɔ:ˈsiːttəðiːˈəpˌraɪtpəˈzɪʃən] -Будь ласка,
96
пристебніть ремені і повернути своє місце у вертикальне положення.
The local time is 9.34 pm. – Місцевий час 21.34
Things you might see – Знаки, які можна побачити
Short stay- Коротка паркова
Long stay – Довга парковка
Arrivals – Прибуття
Departures- Відправлення
International check-in – Міжнародна регістрація
Domestic flights- Місцеві рейси
Toilets – Туалети
Ticket offices - Каси
Lockers– Камери зберігання
Pay phones – Телефон автомат
Check-incloses 40 minutes before departure– Регістрація закінчується за 40
хвилин до відправлення
Gates 1-32 – Ворота 1-32
Flight connections – Пересадки
Car hire – Прокат авто
Baggage reclaim – Видача багажу
Check-in open - Регістрація відкрита
Go to Gate ... – Пройдіть до воріт…
Delayed - Затримка
Cancelled - Скасування
Now boarding - Посадка
Last call – Останній виклик
Gate closing – Ворота зачиняються
Gate closed – Ворота зачинені
Departed - Вилетів
Arrivals board - Рейси, що прибувають
Departed board – Рейси, що улітають
Expected 23:25 – Очікується 23:25
Landed 09:52 – Здійснив посадку 09:52
2.Прочитайте та перекладіть текст “At an Airport”
97
At an airport they usually have some halls (lobbies, or lounges): an arrival hall
(for those who arrives), a departure hall (for those who leave). There may be a
transit hall for transit passangers.
Airlines perform a variety of activities in the terminal building of an airport,
for which they need some facilities: booking offices, check-in counters, baggage
– handling counters, baggage claim area, information board and inquiry offices,
telecommunication, crew rest facilities, etc.
In the airport terminal building a lot of conveniences forpassangers are
provided: cafes and snack-bars, luggage lockers, left luggage department, duty –
free shops, various gift – shops, first – aid rooms, lost and found department,
currency exchange, chemist’s counter, public telephones, etc.
3.Дайте відповіді на питання:
1.What halls are there at an airport?
2. What facilities can you find at an airport?
3.What conveniences are there at an airport?
4. Ознайомлення з новою лексикою по темі «На
зілізничному вокзалі»
Where's the ticket office? - Де каса?
Where are the ticket machines? - Де знаходяться
квиткові автомати?
What time's the next train to Leeds? - У скільки
наступний подяг до Лідсу?
How much is a single (return, first class single, first class return) to
London? – Скільки коштує квиток в одну сторону, зворотний квиток,
квиток першого класу в одну сторону, зворотний квиток першого класу)
до Лондону?
Аre there any reductions for off-peak travel? – Чи є якісь знижки для
подорожі не у години пік?
I'd like a return to Newcastle, coming back on Sunday. - Я би хотів
зворотний квиток до Ньюкасла з поверненням у неділю.
Which platform do I need for Manchester?- Яка платформа на Манчестер?
Іs this the right platform for Manchester? – Це правильна платформа до
Манчестера?
Where do I change for Exeter? – Де я повинен пересісти на Ексетер?
98
I'd like to renew my season ticket, please. -Я хотів би оновити мій сезон
квиток, будь ласка.
Platform 11 for the 10.22 to Guildford.- Платформа 11 об 10:22 на
Гілдфорд.
The train's running late. -Потяг запізнюється.
The train's been cancelled. - Потяг був скасований.
Does this train stop at Leicester? - Цей потяг зупиняється в Лейчестері?
Things you might see – Знаки, які можна побачити
Tickets Квитки
Platform Платформа
Left luggage Багажне відділення
On time Своєчасно
Expected Прибуває
Delayed Запізнюється
Cancelled Скасований
Calling at … Зупиняється в ..
Priority seat Спеціальні місця (для інвалідів, вагітних, людей похилого
віку)
To trains До потягів
Way out Вихід
5. Прочитайте цікаві факти про залізничний транспорт:
1.Trains usually have four braking systems available, with one propulsion
system. That is because it is much harder to stop than to get moving.
2.If the retarding effort available could be transformed into propulsive force,
there is enough to put that train into orbit.
3. An average freight train weighs between 10,000 and 12,000 or more tons,
with “unit” trains moving one commodity, such as coal or grain, tipping the
scale around 16,000 tons. These figures do not include the weight of each
locomotive, at around 200 tons each.
4. Even in full emergency, it can take a train a mile or more to stop. This means
if the engineer can see you, it is already too late to stop for you.
5. Locomotive whistles can get clogged and fail in snowy weather. Don’t count
on hearing one in a snow storm.
6. In April 2007, at 357.2 mph, the French train TVG (Train a Grande Vitesse)
set a world record for conventional rail travel.
99
7.In 2003, a Japanese train set an all-time world record for train speed when its
MAGLEV (magnetic levitation) train reached 361 mph.
Робота над граматикою Present Indefinite Tense ( заперечна та
питальна форми)
ІІ. Питальна форма.
Загальне запитання: ( запитання, на яке можна відповісти yes
або no)I read. Do Iread? You speak – Do you speak? They go – Do
they go?
Правило 3 : Для усіх осіб, крім 3 особи однини питальна форма
( загальне питання) = Do ( допоміжне дієслово) + підмет ( іменник або
займенник) + смислове дієслово у формі інфінітива без частки to.
He reads. - Does he read? She speaks. – Does she speak? He goes. - Does he
go?
Правило 4 : Для 3 особи однини питальна форма ( загальне питання) =
Does + підмет + смислове дієслово у формі інфінітиву без частки to.
Альтернативне заитання: (запитання вибору,що складається з двох
частин, з’єднаних сполучником or.)
You read books. - Do you read books or magazines?
She travels by car. – Does she travel by car or by plane?
Правило 5: Альернативне питання = допоміжне дієслово +підмет +
присудок +сполучник “or” (до любого члена речення).
Розділове запитання:(складається з двох частин:перша частина
запитання має стверджувальну форму, якщо той,хто запитує, сподівається
на стверджувальну відповідь, і заперечну, якщо передбачається заперечна
відповідь).
You travel by train every year, don’t you? – Yes, I do. (No, I don’t). He doesn’t
book tickets inadvance, does he? Yes, he does. (No, he does not).
Правило 6: Розділове питання складається з двох частин. Перша
частина – розповід-не речення (в стверджувальній чи заперечній
100
формі), друга – коротке загальне питання, що складається з підмета
(вираженого особовим займеннико, який відповідає підмету першої
частини), та допоміжного абомодального дієслова. Якщо перша
частина стверджувальна, то друга заперечна та навпаки.
Спеціальне питання: (запитання до окремих членів речення)
а) запитання до підмета і його означення:
Who goes to the cinema? Whose children go to school by the underground?
Правило 7: При утворенні запитання до підмета і його означення
допоміжне дієслово не вживається.
б) запитання до різних членів речення (крім запитання до підмета і
його означення)
Where do you live? Where do I change for Exeter? What bus does he take?
What do you do in the evening? What time does the train for Leeds leave?
How do you speak English? When do you usually get up?
Правило 8: У запитаннях до різних членів речення після питального
слова вживається допоміжне дієслово + підмет+основне дієслово+ усі
інші члени речення.
Винятки: дієслова “to be” та “to have” утворюють питальну форму без
допоміжного дієслова.
You are in a long distance train. Are you in a long distance train? He is in
smoking car. Where is he? He has a travelling bag. Has he or she a travelling
bag? You have a boarding pass, haven’t you?
ІІІ. Заперечна форма.
I read. – I do not read.
You speak – You do not speak.
She reads. She does not read.
Правило 9 : Заперечна форма = підмет + do ( does) +not + смислове
дієслово у формі інфінітиву без частки to.
Винятки: дієслова “to be” та ‘to have” утворюють заперечну форму без
допоміжного дієслова.
101
My friend is in terminal building.My friend is not (isn’t) in terminal building.
She has a dream of travelling to exotic destinations worldwide. She has not a
dream of travelling to exotic destinations worldwide.
Виконання граматичних вправ:
1. Назвіть номери речень, присудок яких вживається у Present
Indefinite Tense:
1. He went on a Mediterranean cruise yesterday. 2. In my opinion, the best way
to travel is by air. 3. She likes to travel by plane. 4. Do you study attechnical
school? 5. Where is the booking office? 6. What was the rate of exchange for
US dollars last week? 7. He will not go to the commuter station next week. 8. I
don’t miss trains.
2. Поставте дієслово “to be” у необхідній формі:
1. This man … a porter. 2. I …a in a sleeping car. 3. My friend …in the
through train. 4. We … in the passangers’ lounge. 5. My suitcase … under the
seat. 6. The crew… in the plane.
3. Перекладіть англійські прислів’я:
1. Things do not change; we change. 2. The devil is not as black as he is
painted. 3. Money doesn’t grow on trees.4. Clothes don’t make the man. 5. Dog
does not eat dog. 6. Life is not a bed of roses. 7. Two blacks do not make a
white.
Заняття № 11
Тема: У готелі. Побутове обслуговування. Past Indefinite.
1.Ознайомлення з новою лексикою:
receptionist [rɪˈsepʃənist]– адміністратор у готелі
hotel clerk [houˈtelˈkla:k] – службовець готелю
to book a room – зарезервувати кімнату
porter [ˈpɔ:tə]– швейцар, носильник
to check in – реєструватися
to check out – виписуватися з готелю
102
to vacate the room [tə ˈvəˌkeɪtðəˈruːm] – звільняти номер
vacant room – вільний номер
single/double room – номер на одного / на двох
chambermaid, maid [ˈtʃeɪmbərˈmeɪd] – покоївка
reservation [ˌrezərˈveɪʃən] – резервування (номеру)
to confirm [tə kənˈfə:m] – підтверджувати
a letter of confirmation [ə ˈletərəvˌkɔnfəˈmeɪʃən] – лист-підтвердження
to fill in the form – заповнити форму
the hotel is full – вільних місць немає
to sign [tə ˈsaɪn] – підписувати
to get the bill ready – підготувати рахунок
suite [ˈswiːt ] – номер люкс
bell boy [ˈbelˌbɔɪ] – коридорний
key [ki:] – ключ
lobby [ˈlɔbi] – вестибюль
arrival [əˈraɪvəl]– приїжджий
laundry [ˈlɔndri] – пральня
tip (extra pay) – чайові, давати чайові
accommodation [əˌkɔməˈdeɪʃən]– приміщення, номер у готелі
to vacate the room in due time – звільнити кімнату в призначений час
to pay in advance or on departure – платити наперед чи виїжджаючи
to check in / to engage a room – зупинятися в готелі
express service /urgent service [ɪkˈspresˈsə:vis /ˈə:dʒəntˈsə:vis]– термінове
обслуговування
Готель та розміщення
Сan you recommend any good hotels?
[kænˈjuːˌrekəˈmendˈeniːˈgudhouˈtelz]- Ви можете порадити
хороші готелі?
B&Bs (скороченно bed and breakfasts) – Невеликі бюджетні
готелі, в ціну включено сніданок
self-catering apartments - апартаменти з кухнею
youth hostels - молодіжні хостели
сampsites – місця для кемпінгу
103
How many stars does it have?- Cкільки у нього зірочок?
I'd like to stay in the city centre. -Я хотів би зупинитися в центрі міста.
How far is it from the city centre? - Як це далеко від центру міста?
Бронювання.
Checking availability [ˈtʃekɪŋəˌveɪləˈbɪləti] -Перевірка наявності вільних
місць
Do you have any vacancies?–У вас є вільні місця?
From what date? – З якого числа?
For how many nights? – На скількі ночей?
How long will you be staying for?-Як довго ви будете залишатися?
What sort of room would you like? -Який номер ви хочете?
I'd like a single room (double room, twin room, triple room, suite) – Я би
хотів номер на одного (номер на двох, номер з двома ліжками, номер з
трьома ліжками, номер- люкс).
I'd like a room with a nen-suite bathroom (a bath, a shower, a view, a sea
view, a balcony) – Я би хотів номер з ваною кімнатою, ваною, душем,
гарним видом, видом на море, балконом).
I'd like halfboard (full board) - Я би хотів напівпансіон (сніданок та
вечеря) (пансіон – повне харчування).
Asking about facilities [ˈa:skɪŋəˈbautfəˈsɪlətiːz] –Як
запитати про зручності.
Does the room have internet access (air conditioning,
television)? – Чи є у кімнаті інтернет (кондиціонер,
телевізор)?
Is there a swimming pool (sauna, gym, beaty salon,
lift)? - Є басейн (сауна, тренажерний зал, салон
краси, ліфт)?
Do you allow pets? - Ви дозволяєте тримати домашніх тварин?
Do you have wheelchair access? -У вас є доступ для інвалідного візка?
Do you have a car park? - У вас є автостоянка?
The room has a shared bathroom. – Туалет та вана спільні.
Discussing terms – Як домовитися про умови
What's the price per night? - Яка ціна за ніч?
104
Is breakfast included? – Чи включений сніданок?
Сan you offer me any discount? -Можете ви запропонувати мені знижку?
Have you got anything cheaper (bigger, quieter)? - У вас є що-небудь
дешевше (більше, тихіше)?
Could I see the room? – Чи можу я подивитися кімнату?
Making the booking - Як зробити заказ
OK, I'll take it. – Добре, я беру.
I'd like to make a reservation – Я хотів би забронювати.
What's your name, please? – Ваше ім’я, будь ласка.
Could I take your name? – Назвіть Вашеім’я.
Can I take your credit card number (telephone number)? – Назвіть ваш
номер кредитки (телеіфону).
What time will you be arriving – Коли Ви приїдете?
Things you might see. -Знаки, які ви можете побачити.
Vacancies- Вільні місця
No vacancies-Місць немає
Регистрація.
I've got a reservation. – У мене заброньовано.
Could I take your name? – Назвіть Ваше ім’я.
My name's Mark Smith. – Моєім’я Марк Сміт.
Could I see your passport? - Покажіть свій паспорт.
Could you please fill in this registration form?- Не могли б ви будь ласка,
заповніть цю регістраційну карту?
My booking was for a twin room – Я бронював номер з двома ліжками.
Would you like a wake-up call?– Бажаєте, щоб Вас розбудили?
What time's breakfast?- Коли сніданок?
Breakfast’s from 7a.m till 10a.m. - Сніданок з 7 до 10.
Could I have breakfast in my room, please? - Чи можу я заказати сніданок
у кімнату?
What time's the restaurant open for dinner?- Коли ресторан відкривається
на вечерю?
Dinner’s served between 6 p.m and 9.30 p.m - Вечеря подається з 18 до
21.30
What time does the bar close? – Коли зачиняється бар?
105
Would you like any help with your luggage?- Ви хотіли б будь-яку
допомогу з багажем?
Here's your room key - Ось ключи від Вашого номеру.
Your room number's 326. – Ваш номер 326.
Your room's on the first floor. – Ваш номер на другому поверсі.
Where are the lifts? - Де ліфти?
Еnjoy your stay!- Приємного перебування!
Things you might see. -Знаки, які ви можете побачити.
Reception– Реєстрація
Concierge [kounˈsjerʒ] - Консьєрж
Lifts- Ліфти
Restaurant–Ресторан
Перебування
Сould I have a wake-up call at seven o'clock?- Ви не могли б розбудити
мене о 7 годині?
Where do we have breakfast?- Де ми снідаємо?
Could you please call me a taxi?– Викличте мені таксі, будь ласка.
Do you lock the front door at night?- Ви запираєте двері на ніч?
Are there any laundry facilities?- Чи існують які-небудь послуги пральні?
What time do I need to check out?- О котрій години я повинен виїхати?
Problems– Проблеми
The key doesn't work– Ключ не працює.
There isn't any hot water - Не має горячої води.
The room's too hot– В кімнаті занадто жарко.
The heating doesn't work- Опалення не працює.
One of the lights isn't working - Одна лампа не працює.
There’s no soap - Там не має мила.
Could I have a towel, please?- Чи не мог ли б ви дати мені рушник?
My room's not been made up-Моя кімната не прибрана.
Could you please change the sheets?-Не могли б ви поміняли простирадла?
I've lost my room key – Я загубив ключи від кімнати.
Things you might see. - Знаки, які ви можете побачити
106
Do not disturb [ˈduːˈnɔt dɪˈstə:b]– Не турбувати
Please make up room – Будь ласка, приберіть кімнату
Lift out of order- Ліфт не працює
Від’їзд з готелю
I'd like to check out – Я хотів би виїхати.
I'd like to pay my bill, please - Я хотів би оплатити рахунок.
I think there's a mistake in this bill – Я думаю, що рахунок неправильний.
How would you like to pay? - Як Ви бажаєте платити?
I'll pay by credit card (by cheque, in cash) – Я заплачу кредитною карткою,
чеком, готівкою.
Have you used the minibar? – Ви користувалися мінібаром?
We haven't used the minibar- Ми не користувалися мінібаром.
Could we have some help bringing our luggage down? – Допоможіть нам
знести багаж донизу.
I hope you had an enjoyable stay – Сподіваюсь, що Ви добре провели час.
I've really enjoyed my stay – Моє перебування було приємним.
2. Дайте відповіді на питання:
1.Where do people usually stay when they come to a town in which they don’t
live?
2.Have you ever put up at a hotel?
3.Which hotel in your town would you recommend to your friend?
4.Why is it good to reserve rooms in advance? In what way can you do it?
5.What are the visitors required to do when they check in (check out)?
3. Прочитайте та перекладіть текст “At a Hotel”
When people travel they almost always stay at hotels or
quest – houses (готель для мандрівників). The first
thing to do is to book a room in advance by letter,
telephone or telegram, or you may arrive at the hotel and
be told that there are no rooms available. On arrival at the hotel go to the
reception desk and confirm your reservation. The clerk will then give you a
registration form to fill in and sign (the form is usually filled in the block
107
letters). Let the hotel manager know in advance the day and the time of your
departure.
All the hotel run a special laundry service for their guests. You can have your
laundry done and your clothes pressed. The maid who does your room will also
make your bed. Some hotels also provide computerized safes for their guests’
documents and valuables. In all hotels you can make a request for an early call
to wake you up.
Hotels offer a lot of facilities, such as 24 hours daily room service, coffee bars
for quick meals and grill- rooms, beauty parlors, barber’s shops, laundry, dry
cleaning, etc. f or conferences and banquets some hotels can accommodate
perticipants and guests and there are smaller rooms for seminars and individual
parties. Among other facilities, there are swimming pools, saunas, etc. Hotels
can organize car hire sightseeing tours, entertainments.
4. Дайте відповіді на питання:
1). Have you ever stayed at a hotel?
2).What kind of room were you in?
3).What facilities do you generally find in a hotel?
4).What do you do first of all when you arrive at a hotel?
5).Which is the best hotel in your town?
5. Вставте необхідне слово у речення:
1). I have got …(a reservation, a manager, a hotel).
2). Let the hotel … know well in advance the day and time of your departure.
(room, key, manager)
3). The clerk says he can give me... on the third floor. (a confirmation, a porter,
a room)
4). I ask the hotel … to carry my luggage to the room. (form, register, porter)
5). When travelling people almost always stay at the … (laundry, luggage,
hotel).
6.Прочитайте цікаві факти про готелі.
1. Hotel ratings are often used to classify hotels according to their quality.There
are a wide variety of rating schemes used by different organizations around the
world. Many have a system involving stars, with a greater number of stars
indicating greater luxury.
108
2.The classifications are Tourist (*), Standard (**), Comfort (***), First Class
(****) and Luxury (*****).
3.Hoshi Ryokan is the oldest hotel in the world. Founded in 718, this traditional
Japanese inn is located in the Awazu Onsen area of Komatsu, in Ishikawa
Prefecture, Japan. The Hoshi Ryokan has been managed for the last forty six
generations by the same family!
4. Hotel Izmaylovo in Moscow, Russia, is the biggest hotel in the
world. This immense hotel stretches over 4 towers, (30-stories each)
and 7,500 rooms!
5. The tallest hotel in the world has just opened its doors in Hong
Kong/ The Ritz Carlton in Hong Kong opened in March 2011 and
reaches a massive 1600 feet (490 meters) into the air! At the moment it is the
4th largest building in the world.
6. The Hotel Everest View is the highest situated hotel in the world. The hotel
stands on a ridge 3,880m above sea level in Nepal’s Sagarmatha National Park,
from where you have a direct view of Mount Everest.
7.The world’s first 7-star hotel is the Burj Al Arab, in
Dubai. This absolutely spectacular hotel is shaped
like a sail boat and it became a major symbol for the
lavishness and prestigious tourism in Dubai.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7OGLuJp-hks
Робота над граматикою: Past IndefiniteTense (Минулий неозначений
час)
Вживання : для вираження одноразової або постійної дії в минулому.
Час минулої дії часто уточнюється обставинними словами yesterday (
учора) , last week ( минулого тижня) , last month ( минулого місяця) ,
a year ago ( рік тому)
Утворення: І. Стверджувальна форма.
Дієслова
Правильні
Неправильні
А. Правильні дієслова
109
to work – I worked ; to ask - I asked; to open – I opened
Правило 1 : Past Indefinite Tense правильних дієслів = інфінітив дієслів
без частки to + ed
Особливості
\
Написання
/
Вимовлення
Написання
1.to live – lived (німа літера е випадає)
2. to play – played to study – studied ( у після приголосної змінюється на і)
3.to stop – stopped( приголосна після краткої голосної подвоюється)
Вимовлення
------------------------------------------\
\
[t]
[d]
[ id]
після глухих після дзвінких приголосних,голосних
asked, stopped
lived, opened
\
після літер t , d
wanted
Б. Неправильні дієслова
to do – I did; to have – You had; to take – He took.
Правило 2. ІІ форма неправильних дієслів – це ІІ колонка таблиці
неправильних дієслів.
110
Виконання граматичних вправ :
Вправа 1: Напишіть Past Indefinite від наступних дієслів :
to look, to dress, to jump, to build, to carry, to hurry, to read, to finish, to leave,
to begin, to think, to be, to have, to become, to ask, to understand, to say, to
learn.
Вправа 2. Напишіть речення у Past Indefinite.
1. His father works at a dry cleaning.
2. I often see her in the beauty parlor.
3. Do your porters bring baggage into guests’ rooms?
4. The doorman opens the door befor visitors.
5. We rent a flat.
6. He gets up, washes, dresses, has breakfast and goes to technical school.
3. Перекладіть англійські прислів’я:
1.Care killed a cat.
2. Faint heart never won fair lady.
3. When I lent I had a friend; when I asked he was unkind.
4. The golden age was never the present age.
5. Since Adam was a boy.
111
6. He who never climbed never fell.
4. Прочитайте та виберіть автора висловлення із дужок:
1. I came, I saw, I conquered.(J.Austen; J.Ceasar).
2. No man was ever a greаt poet, without being at the same time
a profound philosopher (S.Coleridge; Ch.Darwin).
3. His speech flowed from his tongue sweeter than honey. (Homer; M.Twain).
4. If youth knew, if age could. (H.Estienne; G.Byron).
5. If I were not Alexander I would wish to be Diogenes. (Alexander of
Macedon; R.Burns).
Заняття № 12
Тема:Медична допомога. Охорона здоров’я в Україні та за кордоном.
Past Indefinite.
1.Ознайомлення з новою лексикою.
іll/to be ill/ хворий/хворіти/хвороба
headache [ˈhedˌeɪk]
головний біль
cough
[ˈkɔf]
кашель
gown [ˈgaun]
халат
to examine
оглядати
to strip
роздягатися
pneumonia [nju:ˈmounjə]
запалення легенів
investigation/examination
обстеження
to cure [tə ˈkjuə]
лікувати
hospital
лікарня
to prescribe [tə prɪˈskraɪb]
приписувати (ліки)
prescription [prɪˈskrɪpʃən]
рецепт
injection [ɪnˈdʒekʃən]
укол
gargle [ˈgɑ:gəl]
полоскання, полоскати
note
направлення (мед.)
X-ray [ˈeksˌreɪ]
рентгенівське випромінювання
chemist’s [ˈkemɪsts]
аптека
instructions [ɪnˈstrʌkʃənz]
порада
check-up
перевірка
112
influenza/flu [ˌɪnfluːˈenzə]
грип
medicine [ˈmedsən]
ліки
to recover/to be on the mend
одужувати
stomach [ˈstʌmək]
шлунок
pain/ache [‘pein / ‘eik]
біль
digestion [daɪˈdʒestʃən]
травлення
indigestion [indaɪˈdʒestʃən]
нетравлення лунку
to hurt [tə ˈhə:t]
завдавати болю
improvement [ɪmˈpruːvmənt]
поліпшення
ambulance [ˈæmbju:ləns]
карета швидкої допомоги
to treat [tə ˈtriːt]
лікувати
treatment[ˈtriːtmənt]
лікування
tonsillitis
тонзиліт
tuberculosis [tuˌbəkjəˈlousəs]
туберкульоз
cancer [ˈkænsə]
рак
ulcer [ˈʌlsə]
виразка
stroke [ˈstrouk]
раптовий приступ; удар
burn [ˈbə:n]
опік
metabolism [məˈtæbəˌlɪzəm]
обмін речовин
bruise [ˈbruːz]
гематома; синець
therapeutics [ˌθerəˈpjuːtɪks]
терапевт
pediatrician [ˌpiːdiəˈtrɪʃən]
педіатр
surgeon [ˈsə:dʒən]
хірург
psychiatrist [saiˈkaɪətrɪst]
психіатр
nurse [ˈnə:s]
медсестра
to extract/pull out/take out
виривати
to complain [tə kəmˈpleɪn] скаржитися
pills
пілюлі
drops
краплі
a sore throat [ə ˈsɔ: ˈθrout]
хворе горло
to disobey [tə ˌdɪsəˈbeɪ]
не покорятися, не слухати
to fall ill
захворіти
to take one’s temperature
міряти температуру
to measure one’s blood pressure
міряти кровяний тиск pressure
cough-mixture
мікстуpа від кашлю
a splitting headache
нестерпний головний біль
113
a terrible toothache
страшенний зубний біль
Describing symptoms
Описання симптомів
What's the matter? - Що трапилося?
I'm not feeling well - Я не відчуваю себе добре
I feel ill - Я відчуваю себе погано
I feel sick -Мене нудить
I've cut myself - Я порізався
I've got a splitting headache -У мене розболілася голова (нестерпний
головний біль)
I've got flu - У мене грип
I've got a pain in my neck -У мене болить шия
My back hurts-У мене болить спина
Have you got any painkillers (paracetamol, aspirin, plasters)?-У Вас є якінебудь знеболюючі (парацетамол, аспірин, пластирі)?
How are you feeling? - Як ти себе почуваєш?
Are you feeling alright?- Ви відчуваєте себе добре?
Are you feeling any better?- Ви відчуваєте себе краще?
I hope you feel better soon- Я сподіваюся, ви скоро відчуєте себе краще.
Get well soon! - Одужуй!
I need to see a doctor- Мені потрібно звернутися до лікаря.
I think you should go and see a doctor -Думаю, що ви повинні піти і
звернутися до лікаря
Do you know where there's an all-night chemists? -Чи знаєте ви, де є
чергова аптека?
2.Прочитайте та перекладіть текст.
When we have a headache, a stomachache, a sore throat, a cold, or
a pain in some other part of the body, we call the doctor. He takes
our temperature and feels our pulse. He examines our heart, our
lungs, our stomach or pressure, the part of the body which hurts us,
and tells us what the matter is with us. He says: “You have the
flu”, or “You have caught a cold”, or “You have heart disease”. The doctor
gives us a prescription and says: “I shall prescribe some medicine. You must
take the prescription to the chemist and he will make up the medicine for you.
Take the medicine twice a day before meals”.
114
If we follow the doctor’s instructions, we get better; if we disobey the doctor we
may get worse, and even die. We must follow the doctor’s instructions, if we
want to get better. If we have a temperature, we must stay in bed and take the
medicine he prescribes. If we cannot get better at home we must go to hospital.
If we need an operation, for example, if we have appendicitis, a surgeon
performs the operation on us. If we are too ill we go to hospital in the
ambulance. After our illness we can go to a sanatorium until we are strong
again.
When we have toothache, we go to the dentist’s. The dentist examines our teeth
and asks:”Which tooth hurts you?” He says:”That tooth has a cavity. I must stop
it, I must put in a filling”. If the tooth is too bad, the dentist extracts it.
3.Дайте відповіді на питання:
1). What do you do when you fall ill?
2). When do you send for the doctor?
3). What does the doctor do?
4). What do you feel when you have the flu?
5). Who operates on people?
6). Why must one follow the doctor’s instructions?
4.Запам’ятайте англійські прислів’я.
1. Wealth is nothing without health. (Багатство ніщо без здоров'я.)
2. Good health is better than wealth. (Гарне здоров'я краще, ніж багатство.)
3. The best doctors in the world are: Doctor Diet, Doctor Quiet and Doctor
Merry Man. (Кращі лікарі у світі є: доктор Дієта, доктор Тишина і доктор
Гарний настрій).
4. An apple a day keeps the doctor away. (Одне яблуко в день і не треба
доктора).
5. A good laughter is the best medicine. (Хороший сміх є найкращими
ліками.)
6. A sound mind in a sound body. (Здоровий дух у здоровому тілі.)
5. Вставте необхідні слова у речення:
1). You must take two … before each meal. (tablets, cough-mixture, gargle).
2). If you follow my … you will feel better tomorrow. (physician, disease,
instructions).
115
3). When you have a toothache you must consult … (a nurse, a dentist, an
oculist).
4)… operates on people. (therapeutics, psychiatrist, surgeon).
5). The doctor put down everything she found into my mother’s …. (note,
patient’s file, prescription)
6. Прочитайте та перекладіть тексти. Порівняйте системи охорони
здоров’я в Україні та Великобританії.
The state system of health care in Ukraine
Health care in Ukraine is funded almost entirely by general government
revenues; this fund makes up 7.4 per cent of the fund. 3.2 per cent of the funds
is made up by social insurance contributions from the wages of the employed
and 3.3 per cent is funded by private clinics and their private patients.
Dependant family members are covered by the contributions paid by employed
family members. The unemployed, old age pensioners and people on long-term
sickness benefit or maternity leave have to pay healthcare contributions but not
as much as an employed citizen. Foreigners immigrating to Ukraine without
jobs must procedure proof of private health insurance in order to obtain their
residence permit.
If you are self-employed, you need to get additional insurance to cover members
of your family and you must pay the full contribution to cover yourself.
The state fund covers most medical services including treatment by specialists,
hospitalization, prescriptions, pregnancy and childbirth and rehabilitation.
Fees
The state, in theory provides free healthcare for its citizens and long term
residents who become ill; however this is a serious problem for many parts of
the country. Doctor’s wages are extremely low and often ask for a fee. This
makes healthcare difficult, as many citizens are on a low income.
Doctors and Health Centers
Doctors are known as a ‘likar’ and are the first point of contact with the
Ukrainian health system. Citizens can register with the doctor of their choice,
however, people seeking state medical care must make sure that their doctor is
116
contracted into the health scheme. If you are treated by a doctor whether or not a
doctor is covered by the state you will have to pay a fee.
Health protection in Great Britain
The chief Medical Officer for England has published a strategy for health
protection and announced the formation of a new body, the Health Protection
Agency, to deal with the threats to health from infectious disease, chemicals,
toxins and radiation hazards. This reflects international recognition of the need
to combat threats to health from the likes of tuberculosis, influenza,
antimicrobial resistance, chemical accidents and bioterrorism, and the risks to
health associated with increased movements of people, animals and goods,
climate change and industrialization. The strategy will strengthen surveillance
and response linking contributions from clinical specialties with public health,
microbiology, and toxicology and radiation science within the health protection
family. The Agency will be formed by combining a number of national and
specialist public bodies and personnel delivering local protection services. The
strategy represents a unique opportunity to strengthen local and national
structures and develop a world-class health protection service. Detailed plans
are being developed by the Department of Health with a variety of stakeholders
for the launch of the Agency in 2003. A number of challenges will have to be
met including developing and training the workforce in health protection,
providing career structures for public health scientists and nurses, strengthening
electronic communications and developing health protection networks within
broader public health structures. Health protection should now be recognized as
a subspecialty of public health.
7. Прочитайте та запам’ятайте цікаві факти:
1.Typically there are between 10,000 and 10 million bacteria on each hand.
2.Damp hands spread 1,000 times more germs (мікроби) than dry hands.
3.The number of germs on your fingertips doubles after you use the toilet.
4. Bacteria 40 million years old have been extracted and successfully grown
from a fossilised bee (скам'янілі бджоли).
5.In 1918 more people died from the influenza virus (approximately 30 million)
than died in the First World War (10 million).
6.When you cough germs can travel about 3 metres if you do not put your hand
or a handkerchief over your nose and mouth.
117
7. Studies show only about 70% of people wash their hands after using a public
toilet.
8.Bacteria double their number every 20 minutes.Almost one million bacteria
can be created by one person in a school day.
Робота над
неозначений
граматикою: Past IndefiniteTense (Минулий
час)
ІІ. Питальниа форма
А.
Неправильні дієслова
I worked. Did I work?
He asked. Did he asked?
We opened. Did we open?
Правильні дієслова
Б.
You went home. Did you go home?
They took a book. Did they take a book?
He fall ill. Did he fell ill?
Правило 3. Питальна форма (загальне питання) = Did+ інфінітив
дієслова без частки to.
III. Заперечна форма
А. Правильні дієслова
Б. Неправильні дієслова
I worked. – I did not work.
You went home. You did not go home.
He asked. – He did not ask.
He burnt his leg. He did not burn his
leg.
Правило 4. Заперечна форма = did + not + інфінітив дієслова без
частки to.
Краткі відповіді:
Стверджувальні
Заперечні
Yes, I (he, she, it, we, you, they)did. No, I (he, she, it, we, you, and they) did
not (didn’t).
Дієслова to be , to have ( II –га форма – was, were ; had) утворюють
питальну та заперечну форми без допоміжного дієслова to do).
I was
in Kyiv last year. He had an English book yesterday
Was I ---in Kyiv last year? Had he ---- an English book yesterday?
I was not in Kyiv last year. He had no English book yesterday.
Краткі відповіді:
118
Стверджувальні
Yes, I was.
Yes, he had.
Заперечні
No, I was not (wasn’t).
No, he had not (hadn’t)
Виконання граматичних вправ :
1. Поставте речення у питальну форму:
1.Over the past decade there was a substantional increase in diagnoses of
sexually transmitted diseases (STDs) (захворювань, які передаються
статевим шляхом) in the UK, practically among young people.
2. In the UK young people aged 16-24 years are most at risk of being diagnosed
with an STD.
3. Chlamydia is the most common bacterial sexually transmitted disease.
4. In 2008 there were 123,018 new diagnoses of chlamydia in GUM
(genitourinary medicine) clinics – arecord number.
5. In 2003 the Department of Health set up the National Chlamydia Screening
Programme (NCSP).
6. Cases of gonorrehea rose steadily from 1999 and peaked in 2002.
2. Поставте речення у заперечну форму:
1.The number of syphilis rose substantially in the past decade in the UK.
2. The number of new diagnoses with HIV has more than doubled since 1999.
3. London had the highest rates of diagnoses per 100,000 population, followed
by the North West, and Yorkshire and the Humber.
4. In 2008 a record number of people (28,957) were diagnosed with herpes in
GUM clinics in the UK.
5. Just over 60 percent of these diagnoses were among women.
6. In 2008 the NHS launched a vaccination programme against human
papilloma virus for girls aged 12 to 13 years and 17 to 18 years.
Заняття № 13
Тема: Медична допомога. Шкідливість вживання алкоголю. Медичне
страхування. Future Indefinite.
1.
Ознайомлення з новою лексикою:
119
At the reception В регістратурі
I'd like to see a doctor - Мені потрібно до лікаря.
Do you have an appointment? - У Вас є призначення?
Is it urgent? [ɪzˈɪtˈə:dʒənt]- Це терміново?
I'd like to make an appointment to see Dr Robinson. - Я би хотів
записатися на прийом до лікаря Робінсон.
Do you have any doctors who speak Ukrainian? – У вас є лікарі, що
розмовляють українською?
Do you have private medical insurance? [ˈduːˈjuːˈhævˈpraɪvətˈ medɪkəl ɪnˈʃurəns]
- У вас є приватна медична страховка?
Have you got a European Health Insurance card? - У вас є Європейська
карта медичного страхування?
The doctor's ready to see you now - Доктор готовий прийняти Вас зараз.
Discussing symptoms - Обговорення симптомів
How can I help you? - Як я можу вам допомогти?
What’s the problem? – В чому проблема?
What are your symptoms? - Які у вас симптоми?
I've got a temperature (sore throat, rash) - У мене
температура (біль у горлі, висип).
I've been feeling sick – Мене нудило.
I've got a lump – У мене ґуля.
I've got a pain in my back (chest) - У мене є біль у спині (грудній клітині).
I think I've pulled a muscle in my leg - Я думаю, що я потягнув м'язи в
нозі.
I'm asthmatic (diabetic, epileptic)- Я астматик (діабетик, епілептик).
I need another inhaler (some more insulin) - [ˈaɪˈniːdəˈnʌðərɪnˈheɪlər (ˈsʌmˈmɔ:
ˈɪnslən)]Мені потрібно ще інгалятор (ще інсуліну).
I'm having difficulty breathing [aim ˈhævɪŋ‘difikʌltiˈbriːðɪŋ]- Мені важко
дихати.
I've got very little energy – Я дуже слабкий.
I've been feeling very tired – Я відчуваю втому.
I've been having difficulty sleeping – У мене проблеми із сном.
How long have you been feeling like this? – Як довго Ви себе так
почуваєте?
120
Is there any possibility you might be pregnant? [ɪzˈðerˈeniːˌpɔsəˈbɪlətiːˈjuːˈ
maɪtˈbiːˈpregnənt] - Можливо, Ви вагітні?
I think I might be pregnant – Я думаю, що я вагітна.
I need a sick note - Мені потрібен лікарняний лист.
Being examined – На обслідуванні
Сan I have a look? – Можу я поглянути?
Where does it hurt? – Де болить?
It hurts here – Болить тут.
Does it hurt when I press here? - Болить, коли я натискаю сюди?
I'm going to take your blood pressure (temperature, pulse) – Я збираюсь
поміряти кров’яний тиск (температуру, пульс).
Could you roll up your sleeve? - Не могли б ви засукати рукава?
Your blood pressure's quite low (normal, rather high, very high) - Ваш
кров'яний тиск є досить низьким (нормальним, досить високим, дуже
високим).
Your temperature's normal (a little high, very high) - Ваша
температура нормальна (трохи висока, дуже висока).
Open your mouth, please – Відкрийте, будь ласка, рот.
Сough, please – Покашляйте, будь ласка.
Treatment and advice – Лікування та рекомендації
You're going to need a few stiches - Вам прийдеться накласти декілька
швів.
I'm going to give you an injection – Я збираюсь зробити Вам укол.
We need to take a urine sample (blood sample) - Мені потрібно взяти
аналіз сечі (крові).
You need to have a blood test – Вам необхідно зробити аналіз крові.
I'm going to prescribe you some antibiotics – Я збираюсь прописати Вам
антибіотики.
Take two of these pills three times a day - Принимайте по дві таблетки три
рази на день
Take this prescription to the chemist - Візьміть цей рецепт до аптеки.
Do you smoke? - Ви палите?
You should stop smoking – Вам необхідно бросити палити.
121
Х-
How much alcohol do you drink a week? – Скільки алкоголю Ви
вживаєте в тиждень?
You should cut down on your drinking - Ви повинні бросити
вживати алкоголь.
You need to try and lose some weight – Ви повинні скинути
вагу.
I want to send you for a
ray – Я хочу відправити Вас на рентген.
2. Прочитайте та перекладіть текст: “Hitting the bottle: problem of
adults or teenagers?”
Alcoholism is a problem not only of adult people but
teenagers as well. Thus, in Britain alcohol kills more than
1,000 young people a year. One thousand children under 15
are admitted to hospital each year with strong intoxication.
All need emergency treatment.
Boys drink more than girls, but girls’ bodies are composed
of more fat and less water, so the alcohol produces a stronger effect.
Drinking is a factor in nearly half of total road accidents which befall young
people.
One common reason of starting drinking is that they want to be like adults.
Alcohol becomes a forbidden fruit a rite of a passing into a grown – up world.
The emotional turmoil can lead youngsters to drink too. Alcohol is a depressant,
so often people feel worse the next day. Parents should take steps to prevent
their teenagers hitting the bottle. They should talk to their children about the
dangers of drinking.
3. Дайте відповіді на питання :
1.What kind of a problem is alcoholism?
2. How many people die from alcohol?
3. How many people are admitted to hospital every year?
4. Why does alcohol affect more on women than on men?
5. What is the common reason of starting drinking?
122
4. Запам’ятайте афоризми про алкоголь.
1. A man that lives in alcohol, will die from alcohol too.
(Людина, яка живе в алкаголі, помре від алкоголю також.)
2. Drunkenness is nothing but voluntary madness. (Seneca) –
(Пияцтво не що інше, як добровільне безглуздя.)
3. When the wine goes in, strange things come out. (Johann Christoph) (Коли
вино входить, дивні речі виходять).
4. A drinker has a hole under his nose that all his money runs into. (Dr. Thomas
Fuller) (Питущий має отвір під нісом, куди впадають всі його гроші.)
5.There is a devil in every berry of the grape. (Існує диявол у кожній ягоді
винограду.)
6. Alcohol is a good preservative for everything but brains. (Алкоголь є
хорошим консервантом для всього крім мозоку.)
5. Прочитайте та перекладіть текст “Ukraine takes the first place in
alcohol consumption among teenagers in the
world”
Ukraine takes the first place in the world ratings
of alcohol consumption among children and
youth, according to the World Health
Organization research.
In fact, Ukrainian children start drinking alcohol
when they are 10 – 13 years old. So, no wonder
that according to the statistics of Ministry of Health of Ukraine about 60% of
children poi-soning is caused by alcohol. If it goes like this in future, Ukrainians
take all chances to become the drunkiest nation on the planet.
Especially startles such fact (oсобливо вражає такий факт), that 70% of
Ukrainian kids have got their first glass of alcohol from their parents.
Absence of juridical division into strong alcoholic and low-alcoholic beverages
contributes to the development of alcoholism in Ukraine. Meanwhile, there is no
difference between strong alcoholic and low-alcoholic drinks from the medical
point of view. In fact, the damage from low-alcoholic drinks is not less than
from vodka. No wonder that nowadays beer dependence grows rapidly.
Statistics testify, that for the last 10 years the number of persons, whо use lowalcoholic drinks regularly grew in 10-12 times. It should be noted that deputies
123
Mykola Tomenko, Natalia Koro-levska and Eugen Suslov, proposed
amendments in Law of Ukraine “About government control of production and
circulation of ethyl spirit, cognac and fruit alcoholic beverages (напої) and
tobacco”. They suggest to limit consumption and sales of low-alcoholic drinks.
It is planned that after Verkhovna Rada accepts these amendments, beer will be
equated with vodka (horilka) and its distribution will be limited due to reduction
of sales spots.
Low-alcoholic drinks will not be sold at the places of mass gatherings and
events. It will be possible to sell them only at the shops next to wine and horilka
(vodka). The same Law bans beer consumtion in public places like hospitals,
educational, cultural and sport institutions, government and administration
buildings, public transport, children playgrounds and even in elevators and
phone booths.It is banned to sell any alcoholic beverages to all under 18 years
old. It was proposed to introduce a fine for drinking in public places.(Було
запропоновано ввести штраф за вживання спиртних напоїв у громадських
місцях.) In cases when such punishment is considered insufficient,
administrative 15 days arrest will be applied.
Parents of “drinking” children could be fined as well. At first sight this law
stipulates effective methods to fight youth alcoholism, but it is impossible to
understand how Ukrainian militia will disclose drinking lawbreakers. It is
known, that there is the same amenability for smoking in prohibited by law
places in Ukraine.
Crime and Corruption Combatting Committee developed and introduced to
Verkhovna Rada alaw, which envisages the imposing of a curfew for youth in
Ukraine.(передбачає введення комендантської години для молоді в
Україні). According to the leader of the organization Olexiy Kosarev, such
limitation of children staying in the streets or at entertaining clubs and cafes
during a school year will begin at 22.00, and during vacations at 23.00.
In the case of law violation, the fine will be imposed, but owners of the
entertaining establishments, where teenagers were caught at nighttime should
expect a more severe punishment: their business will be closed.
The authors’ of this legislative initiative state with confidence, that “Only this
way it would be possible to really break the children and teenagers’ habit of
rakish life with alcohol and cigarettes”.
124
6. Прочитайте текст стосовно вживання алкоголю у Великобританії
«The law on alcohol and under 18s”
There are a number of laws around alcohol and under 18s so as a parent it's best
to have an un-derstanding of them. Some of them could also land you in trouble
if you unknowingly break them.
What does the law say?
Alcohol consumption in the UK is governed by strict
laws.It is against the law:
·
·
To sell alcohol to someone under 18 anywhere.
For an adult to buy or attempt to buy alcohol on
behalf of someone under 18. (retailers can reserve the
right to refuse the sale of alcohol to an adult if they’re accompanied by a child
and think the alcohol is being bought for the child.)
·
For someone under 18 to buy alcohol, attempt to buy alcohol or to be sold
alcohol.
·
For someone under 18 to drink alcohol in licensed premises, except where
the child is 16 or 17 years old and accompanied by an adult. In this case it is
legal for them to drink, but not buy, beer, wine and cider with a table meal.
·
For an adult to buy alcohol for someone under 18 for consumption on
licensed premises, except as above.
It is not illegal:
·
For someone over 18 to buy a child over 16 beer, wine or cider if they are
eating a table meal together in licensed premises.
·
For a child aged 5 to 16 to drink alcohol at home or on other private
premises.
Consequences of breaking the law
·
If the police suspect someone under 18 has alcohol in a public place, they
have the power to confiscate it. If young people get caught with alcohol three
times they could face a social contract, a fine or arrest. Getting a criminal record
could affect future job prospects and make it more difficult to travel to countries
like the USA.
125
·
The police can also confiscate alcohol from someone, no matter what their
age, if they believe it has been, or will be drunk by someone under 18 in a
public place.
7. Ознайомтеся із основами медичного страхування:
The Ukrainian constitution guarantees, in theory, that free
medical treatment will be available for all Ukrainian citizens
and registered residents. In practice however, public funds
remain limited for health care, the free services can only cover basic provisions
leaving patients to pay out-of-pocket for most medical services and
pharmaceuticals. As a result, the promise of free medical care has
increasingly been replaced by chargeable care. Some attempts have
been made in recent years to improve the funding infrastructure by
introducing an obligatory public health insurance scheme but such
legislation remains gridlocked in parliament.
The Ministry of Health is responsible for setting national health
policy and oversees the healthcare system in Ukraine. Public health services
are administratively centralized and vertically organized. The country is
divided directorially into 27 regions, each with its own health administration
that is accountable to the national authority for following managerial
guidelines. Most health care facilities are state owned and operated at the
regional or local level and are funded through the respective tier of
government with which they are associated. Financing of the healthcare sector
remains unchanged from the Soviet era’s tax-based approach. Health budgets
are often planned according to line items and allocated centrally without
taking the needs of local populaces into account. The current system of
payment of hospitals and polyclinics offers little incentive to operate and use
public resources efficiently.
Ukraine inherited a health infrastructure that prioritized excess hospital
capacity and specialized care over necessary public health promotion and
preventative treatment centers.The inpatient system is organized into three
levels. Primary care is provided through a network of small hospitals and
polyclinics. The area serviced by a primary health clinic is broken up into
catchment areas each with a certain number of residents and a primary care
126
physician. Citizens are allowed to register with the doctor of their choice;
however bureaucratic obstacles prevent this for many. The second level
comprises municipal and central district, hospitals. There is no strict
distinction between primary and secondary care in Ukraine. Patients can seek
care with a specialist directly, without referral, and this opportunity is widely
used. The incentive system in fact encourages this as physicians are
remunerated at fixed rates regardless of their workload and do not therefore
compete for patients. Larger cities in Ukraine will have specialized state
hospitals, most often for communicable diseases, as well as maternity
hospitals. Tertiary care is provided by region hospitals and specialized clinical
and diagnostic centers of national research institutes. State healthcare
facilities, particularly in rural areas, suffer from outdated equipment and
dilapidated structures. Private clinics are available in major cities and will
offer further diagnostic and higher quality services but remain unaffordable
for the majority of the population.
Travellers and expatriates visiting Ukraine are advised to take out a
comprehensive international health insurance policy before arriving in the
country. Ukraine’s state medical care facilities may be adequate for routine
problems, but are not comparable to Western European or North American
standards of medical care. Most doctors and hospitals will expect payment
upfront in cash and medical supplies may be limited. If you are hospitalized,
you may have to supply your own bandages, medication, and food during your
stay. Private clinics and hospitals may avoid these issues but will be a more
expensive option. The disparity of the accessibility and quality of healthcare
between rural and urban areas is substantial in Ukraine.
Робота над граматикою
неозначений час)
Future Indefinite Tense
(Майбутній
Future Indefinite вживається для вираження одноразової,
постійної або повторюваної дії в майбутньому. Обставинні
слова: tomorrow (the day after tomorrow), next week (year,
month), in a year, in 2020.
Утворення :
127
І. Стверджувальна форма
to read – I shall read an instruction.; to go – We shall go to the
doctor.
Правило 1 : У першій особі однини та множини стверджувальна
форма = допоміжному дієслову shall+ інфінітив дієслова без частки to.
to read – He will read the timetable.; to speak –
You will speak with dentist.; to go – They will go
to the chemist’s.
Правило 2 : Для усіх осіб, крім І особи
стверджувальна форма = допоміжному
дієслову will+ інфінітив дієслова без частки
to.
Виконання граматичних вправ:
Вправа 1. Поставте речення в майбутній неозначений час
128
1. The pupils have dictations twice a week. 2. I spend my summer holidays in
the country. 3. Our engineer left for Kyiv on Monday. 4. She agrees with him. 5.
Our school year begins on the first of September. 6. We do our homework in the
afternoon. 7. My brother is a driver. 8. I saw him at the college. 9. We sleep in
the open air. 10. Her husband worked at the factory. 11. They are at home.
Вправа 2.Перекладіть англійські прислів’я.
1.A drowing man will catch at a straw.
2. A straw will show which way the wind blows.
3. Much will have more.
4. Throw the nature out of the door, it will come back again through the
window.
5. An old dog will learn no new tricks.
6. Truth will out.
Вправа 3. Закінчить прислів’я та вираження:
1.Take care of the pence and …
2. Don’t make yourself a mouse or …
3. He who chatters to you …
4. He that will steal a pin…
(will steal a pound; will chatter of you; the pence will take care of
themselves; the cat will eat you)
Вправа 4. Перекладіть українською:
1.The owners of establishments, in case of violation of the smoking ban, shall
be fined from one to ten thousand hryvnia.
2. According to WHO, 37.4 percent of Ukrainians smoke daily, which puts
Ukraine among ten world’s heaviest-smoking countries.
3. May 31 is the No Tobacco Day – an opportunity for all smokers to quit and
help to reduce tobacco consumption in the country.
4.Five Ukrainian cities – Dnipropetrovsk, Donetsk, Zaporizhzhya, Kharkiv and
Odesa hit the rating of the fastest dying cities in the world.
5.The first place in this rating took Dnipropetrovsk, the population of which for
35 years, according to experts’ forecasts, will decrease 16, 78% – with 1162
thousand inhabitants in 1990 to 967 thousand in the year 2025.
129
6. In Ukraine, starting from September 1, 2013, all fifth grade students and older
will learn a second foreign language.
Заняття № 14
Тема: Заклади громадського харчування країн, мову яких вивчаємо.
Правила поведінки за столом. Future Indefinite.
1.Ознайомлення з новою лексикою:
meal [ˈmiːl]– їжа
have a meal– їсти
have a stand –up meal–закусити на ходу
have a snack–перекусити
foodstuff [ˈfuːdˌstʌf] – продукти харчування
junk food - нездорова їжа
national cuisine [ˈnæʃnəlkwɪˈziːn]–національна кухня
oriental cuisine [ˌɔriːˈentəlkwɪˈziːn] - східна кухня
eating out–їжа у ресторані, кафе ( за межами дому)
coffee- house - кав’ярня
cook – shop–їдальня, кафе
snack – bar–закусочна
self – service restaurant [ˈselfˈsə:vəsˈrestrɔŋ] – ресторан
самообслугоаування
take –away restaurant–ресторан, який відпускає страви на дом
refreshment room [rɪˈfreʃməntˈruːm ]- буфет
pub- паб, англійська пивна
beverages [ˈbevrɪdʒɪz] –напої
soft drinks–фруктові води
strong drinks –міцні напої
vintage wine [ˈvɪntɪdʒˈwaɪn]– марочне вино
meat dishes – м‘ясні блюда
pork – свинина
beef– яловичина
veal – телятина
mutton [mʌtən] – баранина
130
lamb[ˈlæm] - ягнятина
chop[ˈtʃɔp] – котлета
sea products–морепродукти
jellied fish [ˈdʒeliːdˈfɪʃ] – заливна риба
salt fish -солона риба
stuffed fish – фарширована риба
fried fish – смажена риба
red cariar [ˈredˈkæviːˌɑ:]–червона ікра
shrimps– креветки
sugar[ˈʃugə] – цукор
spices– спеції
in the line of vegetables–на гарнир
beans[bi:nz]– квасоля
diary– молочні продукти
eggs– яйця
juice [dʒuːs] –сік
2. Читання та переклад тексту “Meals”
There are four meals a day in an English home: breakfast, lunch, tea and
dinner.
Breakfast is the first meal of the day. It is at about 8 o’clock in the morning, and
consists of a porridge with milk and salt or sugar, eggs – boiled or fried, bread
and butter with marmalade or jam. Some people like to drink tea, but others
prefer coffee. Instead of porridge they may have fruit juice, or they may prefer
biscuits.
The usual time for lunch is 1 o’clock. This meal starts with soup or fruit juice.
Then follows some meat or poultry with potatoes – boiled or fried, carrots and
beans. Then a pudding comes. Instead of the pudding they may prefer cheese
and biscuits. Last of all coffee – black or white. Englishmen often drink
something at lunch. Water is usually on the table. Some prefer juice or
lemonade.
Tea is the third meal of the day. It is between 4 or 5 o’clock, the so-called 5
o’clock tea. On the table there is tea, milk or cream, sugar, bread and butter,
cakes and jam. Friends and visitors are often present at tea.
131
Dinner is the fourth meal of the day. The usual time is about 7 o’clock, and all
the members of the family sit down together.
Dinner usually consists of soup, fish or meat with vegetables – potatoes, green
beans, carrot and cabbage, sweet pudding, fruit salad, ice cream or cheese and
biscuits. Then after a talk they have black or white coffee.
This is the order of meals among English families. But the greater part of the
people in the towns, and nearly all country-people, have dinner in the middle of
the day instead of lunch. They have tea a little later – between 5 or 6 o’clock,
and then in the evening, before going to bed, theyhave supper. So the four meals
of the day are either breakfast, dinner, tea, supper; or breakfast, lunch, tea,
dinner.
3. Дайте відповіді напитання:
1.How many times a day do you eat?
2. What does your breakfast (dinner, tea or supper) consist of?
3. What do you prefer for breakfast (dinner, supper)?
4. When do you usually have your breakfast (dinner, tea, supper)?
4. Вставте необхідні слова, які знаходяться в дужках:
1. Mother gave me a cup of (carrot, milk). 2. Vadim Petrovich bought a box of
(meat, sweets) for his wife. 3. Nelly brought a pail of (cheese, potatoes). 4. She
put (sugar, salt) into the cabbage soup. 5. Do you like much (sugar, salt) in your
tea? 6. Father always drinks coffee with (butter, milk) in the morning. 7. We
usually have fish with (jam, potatoes). 8. Will you bring me a plate of (juice,
soup)? 9. Don’t forget to put (butter, pudding) into the poultry.
5. Прочитайте правила поведінки за столом: “Table Manners”
132
Whether you're eating at a fancy restaurant, in the cafeteria, or at home with
friends and families, good table manners make for a more pleasant meal.
While you may not need to worry about confusing your salad fork with your
desert fork when dining with friends, some basic table man-ners should
never be forgotten. Here are some easy-to-follow Do's and
Dont’s:
Table manner DO’S
*Sit properly (and straight) in your chair
*Talk about pleasant things
*Place your napkin on your lap
*Wait until everyone is seated before starting to eat
*Watch others, or ask, if you're not sure how to eat something
*Ask someone to pass the food, rather than reach across the table
*Chew with your mouth closed
*Don't talk with your mouth full
*Use a knife and fork to cut your meat
*Say "excuse me" or "I'm sorry" if you burp
*Say "no thank you" if you don't want a certain dish or are full
*Say "may I please be excused" before leaving the table
Table manner DON’TS
*Don't talk about gross things
*Don't ask for seconds before others have had firsts
*Don't take more than your fair share
*Don't overload your fork or plate
133
*Don't gobble your food
*Don't chew with your mouth open
*Don't talk with your mouth full
*Don't play at the table
*Don't hum or sing at the table
*Don't tip your chair or lean on the table
*Don't eat with or lick your fingers
*Don't push your plate away when you're finished
11. Прочитайте про національну кухню Великої Британії «British
Cuisine»
Foreigners often say that food in Britain is uninteresting and
plain, noting fancy, it lacks originality and excellence. But
British food is not as bad as some people think. There are
many enjoyable dishes which can please even a demanding
eater. A characteristic feature of British food is the high
quality of the ingredients and the simplicity of the way in
which they are used.British food is greatly influenced by local
agricultural conditions and depends on geography and climate. For instance,
in Scotland, where oats grow better than wheat, local dishes use oatmeal
(вівся-намука) rather than wheat flour. Scottish national dish, porridge,
using oats, is only eaten with a pinch of salt.
Haggis is a Scottish dish containing sheep’s pluck( лівер) heart,liver and
lungs minced with onion, oatmeal, suet ['s(j)uːɪt] ниркове сало, spices, and
salt, boiled in a bag made from the animal’s stomach for approximately
three hours.
British beefsteak is unsurpassed and is accompanied by
roast potatoes, or potatoes in their jackets.England is
famous for hard cheeses, they have been made in Britain
for 800 years. The king of cheeses is Stilton. English
favourites are also Cheddar,
Cheshire and Lancashire
cheeses.
chips is a popular and relatively
Fish and
inexpensive
British dish. It consists of a
plaice
(камбала) or cod (треска) fried
134
in batter (жидке тісто)and is served hot with fried chipped potatoes. The
dish is sold in special shops (‘fish and chips ‘shops). You can eat it in the
shop and it can be taken away. You can eat fish and chips in the street as you
walk along, or take it home. Traditionally fish and chips were served up
wrapped in old newspaper. Nowadays (thanks to hygiene laws) they are
wrapped in greaseproof (жиронепроникний) paper and sometimes paper
that has been specially printed to look like newspaper. You often get a small
wooden or plastic fork to eat them with too, although it is quite ok to use
your fingers.
Roast Beef and Yorkshire Pudding is a traditional English family lunch on
Sunday. Yorkshire pudding is traditionally served with roast
beef. Yorkshire pudding was devised as a means of making
use of the fat that dropped while the meat was roasted in the
oven. It is a light savoury ['seɪv(ə)rɪ] (гострый,
пікантний) dish baked from a batter( жидке тісто) of flour,
eggs and milk. The Yorkshire pudding was traditionally
served first. It is often claimed that the purpose of the dish
was to provide a cheap way to fill the diners, and stretch the lesser amount of
more expensive ingredients.
Bangers and Mash (mashed potatoes and sausages).Bangers are sausages
in England. (The reason sausages were nicknamed bangers (феєрверк) is
that during wartime rationing they were so filled with water they often
exploded when they were fried.)
In many countries breakfast is a snack rather than a meal,
but the traditional English breakfast is a full meal.
Somerset Maugham wrote “. If you want to eat well in
England, eat breakfast three times a day”. Some people
start with a bowl of cereal and milk. Next there is always
something cooked –usually fried they eat bacon and eggs,
sausages, tomatoes, mushrooms, potatoes. Yorkshire ham is also a breakfast
specialty. Finally there is toast and marmalade, and tea or coffee.Apple pie is
a favourite sweet in England. There are lots of ways of cooking apples. The
English bake them, stew them, put them in jam, cover them with pastry, to
make an apple pie and sometimes they cover them with toffee (iриска) and
put them on a stick, to make toffee apples.
135
A special place in the life of the British is occupied by tea. They are the
world’s greatest tea drinkers. They drink a quarter of all the tea grown in the
world each year.
12. Дайте відповіді на питання:
What questions can you ask a British friend about their national cuisine?
1. What is your favourite dish?
2. What dish can you recommend me?
3. What is fish and chips?
4. What is the main characteristic of the British cuisine?
5. Do the British eat a lot of meat?
13. Прочитайте про українську національну кухню“Ukrainian
Meals”
People in Ukraine like to eat good and tasty food cooked of fresh
product. Fast food is not very popular in Ukraine as Ukrainian women
prefer to cook at home. And many of them are real masters at cooking.
Since old time Ukrainian national cooking has been famous for great
variety of tasty and useful dishes. Ukrainian women always collected
recipes of cooking different dishes. This tradition is kept nowadays as well.
The most popular dish in Ukraine which every Ukrainian lady can cook is
borshch. It has up to 20 components.
There is a proverb that says: “Each hostess has her borshch” as there is a
lot of variants to cook it.Soups are very popular in Ukraine. And you
can find a lot of them in Ukrainian cuisine. The most popular of them
are yushka, sherba (fish soup), chicken broth, noodle soup, pea soup,
mushroom soup and milk soup. All of them are very tasty.
Ukrainians cook meat in different ways. You will be able to try here chops
boiled meat, meat dumplings, fried and roasted meat. People usually have
meat as the second course or as main course. As garnish or as a side dish
they usually have fried, boiled or mashed potatoes, vegetables cooked in
different ways or salads.
136
There are a lot of dishes cooked from flour. In Ukraine you
can try varenyks, pancakes, halushkas and different kinds of
pies.
Among traditional drinks you will find kvas, uzvar, stewed
fruit, juice, sour milk. Sure, tea, coffee and cocoa are also very
popular here nowadays.Traditionally Ukrainian alcoholic drinks are not very
strong. They are good wines, honey drinks and beer. Stronger drinks, like
horilka, traditionally had herbs and were used in small doses to warm the
body but not to make the person drunk.
Ukrainian cuisine has variety of receipes. And it is worth trying!
Робота над граматикою
неозначений час)
Future Indefinite Tense
(Майбутній
ІІ. Питальна форма
I shall read recommendations. – Shall I read recommendations?
We shall speak about pastsas. – Shall we speak about pastsas?
You will go to the snack – bar. – Will you go to the snack – bar?
Правило 3 : У питальній формі змінюється порядок слів.
Допоміжне дієслово виноситься на І місце.
ІІІ. Заперечна форма
I shall read the recipe of Peking duck. – I shall not read the recipe of Peking
duck. He will speak about table manners. – He will not speak about table
manners. We shall go to the refreshment room. – We shall not goto the
refreshment room.
Правило 4 : Заперечна форма = підмет + допоміжне дієслово shall /
will+ інфінітив дієслова без частки to.
137
Краткі відповіді
\
\
стверджувальні
Yes, I (we) shall.
Yes, he (she, it, you, they) will.
(won’t).
заперечні
No, I (we) shall not (shan’t).
No, (he, she, it, you, they) will not
Will you take some ham? – Yes, I shall. Will they take some chocolates with
coffee? – No, they won’t.
Виконання граматичних вправ:
1. Напишіть дані речення у питальній та заперечній формах:
1. The meeting will begin at eight.
2. They will be in Kyiv next week.
3. She will cook breakfast for us.
4. I shall see you tomorrow.
5. They will tell us about junk food.
6. We shall go restaurant next week.
7. The students will be at seven tomorrow.
8. We shall prepare roast meat in the morning tomorrow.
9.Honey is the only food edible to humans that will never go bad. They have found
edible forms of honey in ancient Egyptian tombs.
2. Поставте питання до виделиних слів:
1. Our friends will come to see us today.
2. They will arrive in some minutes.
138
3. He will be at home after six.
4. The waiter will bring prawn cocktail in some minutes.
5. I will buy cheese this evening.
6. The cook will prepare fried fish.
7. I’ll buy Yorkshire pudding tomorrow.
3. Напишіть речення у Future IndefiniteTense:
1.When you drink one 20 oz bottle of Coca Cola you are consuming 65 grams
of sugar.
2. One in every 8 Americans had worked in Mc Donald’s.
3. A typical banana travels 4,000 miles before being eaten. Americans eat 12 billion
bananas each year.
4. Fast food restaurants use yellow, red, and orange because those are the colors that
stimulate hunger.
5.There are over 1000 different kids of apples. Apples are also more proficient at waking
you up in the morning than coffee.
Заняття № 15
Тема: Банк. Типи банків. Кредити. Обмін валюти, оформлення страховки.
Present Continuous.
1.Ознайомлення з новою лексикою:
139
AMT (Automated Teller Machine) –банкомат банківський рахунок
access [ˈækˌses] - доступ
banking account [ˈbæŋkɪŋəˈkaunt] -банківський рахунок
bank balance [ˈbæŋkˈbæləns] - банківський баланс
bank charges [ˈbæŋkˈtʃɑ:dʒɪz] –банківські витрати
bank statement [ˈbæŋkˈsteɪtmənt]–виписка, відомість, офіційний рахунок
cash [ˈkæʃ] -готівка
cash a check (Am) /cheque (Br.)–перевести в готівку чек/ чек
checkbook / chequebook - чекова книжка
current account- поточний рахунок
credit [ˈkredɪt] - кредит
credit card– кредитна карта
checking account (US) / current account (UK) - розрахунковий рахунок
(США)/ поточний рахунок (Великобританія)
debit - дебіт
debt– борг
at your disposal [ətjɔ:dɪˈspouzəl] - до ваших послуг
deposit (US) / pay in (UK) – депозит
direct debit -прямий дебiт (регулярна оплата рахунків ( напр. електрика)
через банк)
be entitled [ˈbiː ɪnˈtaɪtəld] – мати право
expense [ɪkˈspens]–витрата
insurance [ɪnˈʃurəns] – страхування
interest– відсоток (на вклад)
a few months’ notice – попередження за декілька місяців
140
certificate of deposite – депозитний сертифікат
loan [ˈloun]– позикa
declay a loan application- відмова у позиці
lend - позичати (комусь)
lender – кредитор
borrow [ˈbɔrou] – позичати ( у когось)
repay the loan – повернути гроші з позики
make cash deposits – вносити грошові вклади
accounting documents - розрахункові документи
balance sheet - балансовий звіт
assets [ˈæˌsets]– активи
liabilities [ˌlaɪəˈbɪlətiːz] – пасиви, заборгованість
income (profit – and- loss) statement – прибуток
earnings [ˈə:nɪŋz] – доходи
expenses [ɪkˈspensɪz] –витрати
overdraft [ˈouvəˌdra:ft] - овердрафт
payee [peɪˈiː] - одержувач платежу
tax - податок
travel check - дорожній чек
withdraw - знімати гроші з рахунку
Making transactions- Здійснення грошевих операцій
I'd like to withdraw £100, please - Я хотів би зняти 100 фунтів стерлінгів,
будь ласка.
I want to make a withdrawal -Я хочу зняти гроші.
How would you like the money? - Якими купюрами Ви бажаєте?
141
In tens, please (ten pound notes) - Десятками, будь ласка (банкноти по 10
фунтів).
Could you give me some smaller notes? - Не могли б ви дати мені мілкими
банкнотами?
I'd like to pay this in, please – Я хотів би покласти це на свій рахунок, будь
ласка.
I'd like to pay this cheque in, please - Я хотів би покласти цей чек на свій
рахунок, будь ласка
How many days will it take for the cheque to clear? - Скільки днів це
займе щоб активізувати чек?
Have you got any ID (identification)? -У Вас є посвітчення особи?
I've got my рassport (driving licence, ID card) – У мене є паспорт
(посвітчення водія, картка посвітчення особи).
I'd like to transfer some money to this account – Я хотів би покласти гроші
на цей рахунок.
Could you transfer £1000 from my current account to my deposit account? Не могли б ви перевести 1000 фунтів з мого поточного рахунку на
депозитний вклад?
Other services - Інші послуги
I'd like to open an account - Я хотів би відкрити рахунок.
I'd like to open a personal account -Я хотів би відкрити особистий рахунок.
I'd like to open a business account -Я хотів би відкрити свій бізнес рахунок.
Could you tell me my balance, please? - Не могли б ви сказати мені, мій
баланс, будь ласка?
Could I have a statement, please? – Чи можу я отримати разпечатку, будь
ласка?
I'd like to change some money- Я хотів би обміняти гроші.
142
What’s the exchange rate for euros (US dollars)?- Який обмінний курс євро
(доларів США)?
Could I order a new chequebook, please? -Чи можу я замовити нову чекову
книжку, будь ласка?
I'd like to cancel a cheque - Я хотів би анулювати чек.
Useful phrases – Корисні вирази
Where's the nearest cash machine? - Де найближчий банкомат?
What’s the interest rate on this account? - Яка процентна ставка на цей
рахунок?
What’s the current interest rate for personal loans? -Яка процентна ставка
для особистих позик?
I've lost my bankcard - Я загубив свою банківську карту.
I want to report a lost credit card (stolen credit card) - Я хочу повідомити
про загублену кредитну картку (викрадення кредитної карти).
We’ve got a joint account - У нас є спільний рахунок.
I'd like to tell you about a change of address - Я хотів би розповісти вам про
зміну адреси
Using a cash machine - Користовування банкоматом
Insert your card [ɪnˈsə: tjɔ: ˈkɑ: d] - Вставте картку.
Enter your PIN- Введіть PIN-код
Incorrect PIN – Неправильний PIN-код
Enter - Ввод
Correct - Виправити
Cancel [ˈkænsəl] - Скасувати
Withdraw cash - Зняття готівки
Other amount [ˈʌðər əˈmaunt] - Інша сума
Please wait - Будь ласка, почекайте
Your cash is being counted - Ваші готівкові підраховуються
Insufficient funds [ˌɪnsəˈfɪʃənt ˈfʌndz] - Нестача коштів на рахунку
143
Balance- Баланс
On screen- На екрані
Printed- Надруковано
Another service?- Інша послуга?
Would you like a receipt?- Бажаєте чек?
Remove card [rɪˈmuːv ˈkɑ: d]- Заберіть картку
Quit[ˈkwɪt]- Припинити
2.Підберіить до англійських прислів’їв та виразів з колонки А
українські еквіваленти з колонки Б
АА Can I bank on your support? A fool and his money are soon parted. Since
he's in the money, he's extremely generous to his friends. That costs an arm and a
leg. Time is money. Creditors have better memories than debtors.
Б Б.Це йому дорого коштувало.Чи можу я розраховувати на вашу
підтримку? Час-гроші. Дурень грошей не назбире.Кредитори мають пам'ять
краще, ніж боржники. Поки є гроші – є і друзі.
3. Прочитайте текст “Banking”
A bank is a company that works with the money that the people give it. If you
give your money to a bank, it not only protects it but pays you interest so that it
can work with the money. This is one of the reasons why people save their
money in a bank. Money may also be safer there than at home. Banks also lend
money to other businesses and customers. They collect extra money called
banking fees with which they pay interest to savers as well as salaries for their
workers.Banks make a profit because they collect more interest than they pay to
savers. Without banks the world’s economy would not be able to grow.
Investors would not find the money they need for new projects. Industries could
not buy new machines and modern technology.
144
Money is something that is very difficult to explain . People in various cultures
think of money in different ways. A London banker and an African tribesman
have different ideas of what money is. Many people think of money as a
currency –metal coins and paper bills . We need it to buy the things in life that
we need. We also get money for the work that we do. So, money is a way of
exchanging goods and services.
You may hear of different types of banks: investment banks, retail banks,
commercial banks, online banks, and others. What do all the words mean?
Different types of banks specialize in different lines of business.
A commercial ( full – service) bank is a bank that works with businesses. They
offer a full range of financial services. Commercial banks handle banking needs
for large and small businesses, including:
-Basic accounts such as savings and checking
-Lending money for real and capital purchases
-Lines of credit
-Letters of credit.
Investment banks help organizations use investment markets. For example,
when a company wants to raise money by issuing stocks or bonds (якщо
компанія хоче зібрати гроші шляхом випуску акцій або облігацій).
A retail bank is a bank that works with consumers, otherwise known as 'retail
customers'. Retail banks are the banks you most often see in cities.
Special purpose banks (saving banks and trust companies) are organized for
special purposes. Saving bank provide a variety of services but they are
organized mainly to handle saving accounts and to make loans co home buyers.
Trust companies manage people’s money and property for them.
A credit union is a type of bank that is formed by workers in the same firm,
government agency, labour union, or other agency. Credit unions serve
members only. They accept members’ savings deposits and make loans to them
forvariety of purposes.
One of the main services that financial institution offer is accepting money
from their customers for safekeeping. The money people put in the bank
account is called a deposit. A depositer is a person who makes a deposit to the
account. A cheque is a depositer’s written demand to a bank to put out money
from his account. Money put into a cheque – account is called a demand
deposit. A time deposit isone that usually will be left in the bank for a period of
time. The amount paid for the use of the money is called interest. A service
145
charge is a fee a bank charges for handling a cheque – account. There are such
means of making payments as: money orders, traveller’s cheques, certified
cheques, bank guaranteed cheques, electronic funds transfers.
4. Дайте відповіді на питання:
1.What is a bank?
2.What is the reason for people to keep money in a bank?
3.Whom do banks lend money?
4.What do you know about banking fees?
5.Do banks make a profit?
6.How can banks influence to world’s economy?
5.Прочитайте про основні рекомендації при відвідування банку.
Коли ви йдете в банк, то вам потрібно
знати, як сказати про багато речей:
(відкриття банківського рахунку,
закриття банківських рахунків, подання
заявки на кредитну карту).
2. When you go into a bank to open an
Коли ви йдете в банк, щоб відкрити
acсоunt, the first thing you need to say is,
рахунок, перше, що ви повинні сказати,
‘I would like to open a bank account.’
"Я хотів би відкрити рахунок у банку". Є
There are many different types of accounts багато різних видів рахунків, вони,
so they will probably explain all the
ймовірно, пояснять всі різні рахунки.
different accounts. A free checking account Безкоштовний розрахунковий рахунок є
is the most useful.
найбільш корисним.
3. A checking account will have several
Поточний рахунок може мати кілька
types: а free account, a paid account, and a типів: безкоштовний рахунок, платний
premium paid account.
рахунок і преміум платний рахунок.
1. When you go to the bank, you will need
to know how to say many things:(opening
a bank account, closing a bank account,
applying for a credit card).
The difference between these accounts is
Різниця між цими рахунками,у тому, що воthat they provide more services such as free traveler’s
ни надають додаткові послуги, такі як безcheck or free bank checks with the premium коштовнийдорожній чек або безкоштовні
accounts. When they ask you what type of
банківські чеки з преміум-рахунком. Коли вони
account you want, you can say, ‘I would
запитують вас, який тип рахунку ви хочете, ви
like a free checking account.
можете сказати: «Я хотів би безкоштовний поточний
рахунок».
4. Opening an account is very easy. Just
Відкрити рахунок дуже легко. Просто дайanswer the questions and you shouldn’t ha- те відповіді на питання. І не яких проблем.
ve а problem.
146
5. When you close an account, it is much
При закритті рахунку, це набагато складні more difficult. Banks do not like people
ше. Банкам не подобається,коли люди закclosing accounts so you have to be
ривають рахунки, так що ви повинні бути
persistent. Here are some sentences you can use.
стійкими.
“I
Ось деякі вирази ,які ви можете
would like to close my bank account.’‘I just використовувати. "Я хотів би, щоб закриdon’t use this account so I want to close it“. ти мій рахунок в банку.'' Я просто не буду
використовувати цей рахунок, тому я хочу, закрити його".
6. When you want to take money out of
your account, you really don’t need to say
anything. You will either use the ATM
machine or you will fill out the withdrawal
form.
Якщо ви хочете, зняти гроші з вашого рахунку, вам дійсно не потрібно нічого говорити. Ви або використовуєте банкомат або вам
потрібно заповнити бланк.
При внесенні депозиту, ви можете заповнити ,бланк і дати їм бланк разом з гроши
7. When making a deposit, you can fill out ма. Якщо ви хочете це сказати, то ви моа form and give them the form along with жете сказати наступне, вручаючи їм бланк
the money. If you want to speak, you can
і гроші. "Я хотів би відкрити депозит. "
say the following while handing them the
form and money. ‘I would like to make a
Нарешті, ось короткий список різних проdeposit.’
позицій, які можуть знадобитися в банку
.- Що мені потрібно для відкриття рахунку?
8. Finally, here is a short list of a variety
-Чи можу я мати кілька акаунтів?
of sentences that you might need at the bank
-У вас є онлайн-сервіс з кожного рахунку?
.- ‘What do I need to open an account?
-‘Can I have multiple accounts?’
- ‘Do you have online service with each
accunt?’
‘How do I access my account
online?’
‘Do you have a safe deposit box here?’
-«Як мені отримати доступ до рахунку в
Інтернеті?
-"У вас є сейф для зберігання цінностей
тут?
Чи можу я оплатити всі свої рахунки онлайн з цього рахунку ?
– Які години роботи цього відділення?
‘Can I pay all my bills online with this
account?
‘What are the hours at this branch?’
6. Прочитайте та перекладіть текст “What is
Credit”.
147
At times, businesses, governments, and consumers borrow money. Credit is the
privilege of using someone else’s money for a period of time. That privilege is
based on the belief that the person receiving credit will honour a promise
torepay theamount owedat a future date. The credit transaction creates a debtor
and a creditor. Anyone who buys on credit receives a loan is known as a debtor.
The one who sells on credit or makes a loan is called the creditor. The credit
system uses forms and legal documents but it also depends on the trust between
the debtor and creditor.
When you borrow a large amount of money or buy on credit from a business,
you usually will be asked to sign a written agreements. The agreement states
that you will pay your debt within a certain period of time.
There are some kinds of credit: loan credit, sales credit and trade credit.
To become a debtor, you must be able to prove that you are dependable
(надійний). Not everyone who desires credit will receive it. The business that is
considering you as a credit risk will generally ask you about your financial
situation and request credit references. Credit references are businesses or
individuals from whom you have received credit in the past and who can help
verify your credit record (перевірити вашу кредитну
історію.)
The answers to the financial questions and the
information received from your credit references will
help the business decide whether loan or sales credit
should be extended to you.
You may be asked some of the following questions:
How much do you earn?
How long have you workеd for your present employer?
What property do you own?
Do you have any other debts?
In deciding whether or not to grant you credit, businesses consider 3
factors, known as three Cs- character, capacity, and capital.
Character refers to your honesty and willingness to pay a debt when it is due.
Capacity refers to yourability to pay a debt whenit is due.The lender or seller
must consider whether your income is larger and steady enough to permit you to
pay your bills.
148
Capital is the value of the borrower’s possessions. It includes the money you
possess and the property you own.
When you apply for a credit or a loan, you will be asked to fill out a credit
application form. A credit application is aform on which you provide
information needed by lender to make a decision about granting credit or
approving a loan.
One of the most important parts of the credit application is the listing of credit
references. Your signature indicates that you understand the terms of the type of
credit for which you are applying and that the information you have provided is
true. The credit application needs to be filled completely, accurately, and
honestly.
8. Прочитайте текст “Insuarance”.
Передайте зміст українською.
Insurance or assurance,
device for indemnifying
(відшкодування) or
guaranteeing an individual
against loss (від втрат).
Reimbursement is made
from a fund to which many
individuals exposed to the same risk have contributed certain specified amounts,
called premiums (страхова премія). Payment for an individual loss, divided
among many, does not fall heavily upon the actual loser. The essence of the
contract (cутність договору) of insurance, called a policy, is mutuality
(взаємність). The major operations of an insurance company are underwriting
(підписування), the determination of which risks the insurer can take on
(визначення які ризики страховик може взяти на себе); and rate making, the
decisions regarding necessary prices for such risks. The underwriter is
responsible for guarding against adverse selection, wherein there is excessive
coverage (надмірне покриття) of high risk candidates in proportion to the
coverage of low risk candidates. In preventing adverse selection (Щоб
запобігти несприятливого відбору), the underwriter (страхова компанія)
must consider physical, psychological, and moral hazards in relation to
applicants. Physical hazards include those dangers which surround the
149
individual or property, jeopardizing the well-being of the insured. The amount
of the premium is determined (сума страхового внеску визначається) by the
operation of the law of averages as calculated by actuaries. By investing
premium payments in a wide range of revenue-producing projects, insurance
companies have become major suppliers of capital, and they rank among the
nation's largest institutional investors.
Common Types of Insurance
Life insurance, originally conceived to protect a
man's family when his death left them without
income, has developed into a variety of policy
plans. In a "whole life" policy, fixed premiums are
paid throughout the insured's lifetime; this
accumulated amount, augmented by compound
interest, is paid to a beneficiary in a lump sum
upon the insured's death; the benefit is paid even if
the insured had terminated the policy. Under
"universal life," the insured can vary the amount
and timing of the premiums; the funds compound
to create the death benefit. With "variable life," the
fixed premiums are invested in a portfolio (with earning reinvested), and the
death benefit is based on the performance of the investment. In "term life,"
coverage is for a specified time period (e.g., 5-10 years); such plans do not build
up value during the term. Annuity policies, which pay the insured a yearly
income after a certain age, have also been developed. In the 1990s, life
insurance companies began to allow early payouts to terminally ill patients.
Fire insurance usually includes damage from
lightning; other insurance against the elements
includes hail (град), tornado, flood, and drought.
Complete automobile insurance includes not
only insurance against fire and theft but also
compensation for damage to the car and for
personal injury to the victim of an accident
(liability insurance); many car owners, however,
carry only partial insurance. In many states
liability insurance is compulsory, and a number of
150
states have instituted so-called no-fault insurance plans, whereby automobile
accident victims receive compensation without having to initiate a liability
lawsuit, except in special cases.
Bonding (страховий поліс), or fidelity insurance, is designed to protect an
employer against dishonesty or default on the part of an employee.
Title insurance is aimed at protecting purchasers of real estate from loss by
reason of defective title.
Credit insurance safeguards businesses against loss from the failure of
customers to meet their obligations.
Marine insurance protects shipping companies
against the loss of a ship or its cargo, as well as
many other items, and so-called inland marine
insurance covers a vast miscellany of items,
including tourist baggage, express and parcelpost packages, truck cargoes, goods in transit,
and even bridges and tunnels. In recent years, the insurance industry has
broadened to guard against almost any conceivable risk; companies like Lloyd's
will insure a dancer's legs, a pianist's fingers, or an outdoor event against loss
from rain on a specified day.
Робота над граматикою Present Continuous. (Теперішній тривалий час)
Утворення, значення, вживання
Present Continuous утворюється з допоміжного дієслова to be у
теперішньому неозначеному часі і дієприкметника теперішнього
часу (Present Participle) відмінюваного дієслова.
Стверджувальна форма
151
Особа
Однина
Множина
1
I am (I'm) asking
We are (we're) asking
2
You are (you're) asking
You are (you're) asking
3
He (she) is (he's) asking
They are (they're) asking
Значення і вживання Present Continuous
Present Continuous описує дію або стан, що триває у момент розмови або у
період теперішнього часу. Цим даний час відрізняється від Present
Indefinite, який виражає дію або стан як звичайний або характерний для
суб'єкта. В українській мові обидва відтінки теперішнього часу
передаються однією формою дієслова.
Present Continuous вживається:
для вираження дії, яка відбувається у момент розмови: What are you
doing now? Don't you see I'm writing a letter? Where are all the boys?
для вираження дії або стану, що триває протягом періоду теперішнього
часу, але не обов'язково, щоб він відносився до моменту розмови:
Couldn't you lend me the book you bought yesterday? Sorry, I can't, I'm reading
it myself. Where are you staying? I'm staying at my friend's.
у розмовній мові для вираження окремих намічених на найближче
майбутнє дій (особливо з дієсловами to come, to leave, to stay, to call і
виразами to have guests; to give a party і т. п.). When are you coming to see
us?(Коли ви відвідаєте нас?) She is giving a birthday party tomorrow.We are
going to the cinema this afternoon. He is calling on me tonight. So you are
leaving for Kyiv on Saturday, aren't you? We’re buying a new TV set soon.
для вираження сталої звички або нахилу; у цьому випадку дієслово
супроводжується прислівниками always, constantly, all the time і т. п. і
виражає незадоволення, нетерпіння:
You're always coming late! He is constantly getting into trouble.
152
получення у Present Continuous дієслова to be з інфінітивом іншого
дієслова вживається для вираження наміру здійснити дію в найближчому
майбутньому:
What are you going to do with your old toys? I’m going to present them to my
little brother.
Особливості написання закінчення дієслів:
1. Кінцева –е основи дієслова випадає перед-ing (take – taking; drive –
driving). Але: дві –ее залишаються перед закінченням ( see – seeing; agree –
agreeing).
2. Якщо основа дієслова закінчується на -іе, ці голосні замінюються на -y:
die — dying, lie — lying.
3. Закінчення -у не змінюється: hurry — hurrying.
4. Кінцева приголосна подвоюється на пи­сьмі, коли їй передує короткий
наголошений го­­­лосний: win — winning, put — putting.
Виконання граматичних вправ.
1. Поставте інфінітиви в дужках в теперішній тривалий час.
1. We (to stay) at the Astoria Hotel. 2. I (to expect) a guest. Please, say that I’ll
be back soon. 3. He (to leave) tonight. 4. What (to do) Peter? – He (to fill in) the
blank. 5. Don’t disturb us. My father (to sleep). 6. Where is John? – He (to
check) the luggage. 7. This way, please. The manager (to wait) for you.
2. Знайдіть у колонці Б переклад англійських прислів’їв з колонки А:
A.Know where one is going. One’s left hand does not know what one’s right hand is
doing. Don’t cut the bough you are standing on. He that has a long nose thinks everybody
is speaking of it. Fiddle while Rome is burning. The times are changing and we are
changing in them.
Б.Бути собі на думці.На ворі шапка горить.Ліва рука не знає, що робить права.Пир
під час чуми.Часи змінюються і ми змінюємося із часом.Не рубай сук, на якому
сидишь.
153
Заняття № 16
Тема: Гроші. Валюти країн, мова яких вивчається. Відкриття
рахунку. Present Continuous.
1.Ознайомлення з новою лексикою:
money [ˈmʌni]- гроші
cash [ˈkæʃ] - готівкa
be short of cash - відчувати брак готівки
currency [ˈkʌrənsi] - валюта
legal currency [ˈliːgəlˈkʌrənsi]- офіційна валюта
hard currency [ˈhɑ:dˈkʌrənsi]- тверда валюта
bank notes / bill - банкноти, папірові гроші
water mark - водяний знак
in circulation [ˈɪnˌsəkjuˈleɪʃən] - в обігу
denomination[dɪˌnɔməˈneɪʃən] - наймення, вартість (о грошах)
coin - монета
coin of small denomination- монети дрібної гідності
penny (pl pence)– пені, один цент
nickel- пені, монета в п’ять центів
dime - пені, монета в десять центів
quarter [ˈkwɔtə] – чверть долара
pound sterling [ˈpaundˈstə:lɪŋ]- фунт стерлінгів
change[ˈtʃeɪndʒ] - здача,розмінювання, розиінювати
small change– здача
exchange[ɪksˈtʃeɪndʒ ]- обмін
currency exchange-обмін валюти
exchange rate- обмінний курс
exchange facilities [ɪksˈtʃeɪndʒfəˈsɪlətiz ]– пункти обміну валюти
checkpoint /bureau dechange (pl.bureaux) [ˈtʃekˌpɔɪnt /ˈbjuroudeˈtʃeɪndʒ]- бюро
обміну валюти
rate of commission- комісійний збір
cashier/ teller [kæˈʃɪə/ ˈtelə] - касир
cashpoint machines/ automated teller machines- банкомат
154
value[ˈvæljuː]- вартість, сума
2. Прочитайте та перекладіть лексику, пов’язану із темою:
Money–Banking
account, bank statement, bankrupt, borrow, budget, cash, cashier, check,
traveler’s check, credit (card), currency, debt, deposit, exchangerate, interst
(rate), invest, investment, lend,loan, mortgage, owe, pay, save, savings, shares,
withdraw.
Money – Buying
bargain (угода), bill, cost, expense, installment, price, purchase, purse, receipt,
reduction, refund, spend, wallet.
Money – Earning
bonus, earn, earnings, income, gross income (валовий дохід), net income
(чистий прибуток), rise, salary, wage.
Money – Giving
collection, donate (жертвувати), donation, fee, fine (пеня), grant, income tax,
inherit, inheri-tance, pension, pocket money, rent, scholarship, tip, winnings.
Money – Verbs
add up, go up / down, make end meet, pay back, pay into, put down, put
towards, run out, save up, take out.
Money – Other Related Words
profit, property, valuable, value, waste of money, wealth, worth, worthless.
Money- Related Adjectives
affluent (багатий), broke, generous, hard- up, (mean, poor), prosperous
(заможний), rich, stingly, wealthy, well off.
155
Прослухайте пісню "Money, Money, Monеу
http://www.youtube.com/watch?v=ETxmCCsMoD0
3. Прочитайте та запам’ятайте можливі питання та відповіді:
I don’t happen to have the money about me. –У мене не має при собі
грошей.
I am running short of cash. – У мене майже не залишилося готівки.
Can you spare me/ Would you lend me... dollars? - Чи можете ви позичити
мені / Ви б могли позичити мені ... доларів?
How much do I owe you? - Скільки я вам повинен?
I owed you $ 10. – Я винен Вам 10 доларів.
Do you have any smaller change?– У вас є здача мілкими грошима?
This coin will not pass, it’s false. – Цю монету не приймуть, вона
фальшива.
What rate of commission do you charge? – Скільки ви берете за обмін?
What is the exchange rate? – Який валютний курс?
What is the exchange rate for the dollar? -Який валютний курс долару?
4. Прочитайте та перекладіть текст “Money”
Money is used for buying or selling goods, for measuring value
and for storing wealth. The most obvious function of money is as
a medium of exchange that means that we can use money to buy
goods such as a pair of shoes, clothes, food products. Also, we use money to
buy services, such as a haircut or car repairs. We exchange money for a service
or a product. Money does more than allows us to buy things. Most of us have
saved money. In fact, if you have money in your purse or pocket right now, you
have saved money. Perhaps you are saving money until you get enough to buy a
new TV set. So, money serves as a store of value.In other words, we don’t have
to run out and exchange money for goods or services the moment we get it.
Instead, we can hold it as a power to buy something in the future. Thisis simply
called saving. Money also serves as a measure of value.We can use the measure
of value to gauge incomes,prices, wealth, and things like that.
Money by itself doesn’t do anything for us. We can’t eat it, nor can we wear it.
It really has no value other than what can be bought with it. Money by itself
156
does not determine our standard of living, instead, it is the amount of goods and
services over which we have control that determines our standard of living.
Money is only the means that each of us uses to acquire those things, which, in
turn, determines our standard of living.
The money economy of most societies in the world is based on coins and
paper bills of one kind or another. A coin is a piece of metal, usually discshaped, which bears lettering, designs or numbers showing its value. Coins are
made of metals: gold, silver, copper, aluminium, nickel, lead, zink. Some coins
are made of plastics and in China even of pressed tea leaves. They are portable,
recognizable, and divisible into larger or smaller units of value. Paper money is
issued by governments in the form of bills, which are really “promises to pay”.
Paper money is easier to handle and much more convenient in the modern
world. Cheques and credit cards are being used increasingly.
5. Дайте відповіді на питання до тексту:
1.What is money used for?
2. What is the obvious function of money?
3. Does money serve as a store of value?
4.What is the money economy of most societies in the world based on?
6. Прочитайте та дізнайтеся звідки походить прислів’я “Гроші не
пахнуть”
Money Has No Smell
People say that these words belong to Vespasian, an emperor of
Rome. Suetonius, a Roman historian, writes that the words were
used by Vespasian on the following occasion. Once the emperor’s
son Titus reproached his father that he had introduced a tax on
public lavatories. Vespasian told him to smell the money he was holding in his
palm and see if the smell was not foul. Titus said that the smell was not foul.
Vespasian remarked that the money was of the urine, because it had
been just paid as the tax on lavatories.
A
7.
Прочитайте
та
перекладіть
текст
“Currency”
currency (from Middle English curraunt, meaning in
circulation) in the most specific use of the word
157
refers to money in any form when in actual use or circulation, as a medium of
exchange, especially circulating paper money. This use is synonymous with
banknotes, or (sometimes) with banknotes plus coins, meaning the physical
tokens used for money by a government. Amuch more general use of the word
currency is anything that is used in any circumstances, as a medium of
exchange. In this use, "currency" is a synonym for the concept of money. A
definition of intermediate generality is that a currency is a system of money
(monetary units) in common use, especially in a nation. Under this definition,
British pounds, U.S. dollars, and European euros are different types of currency,
or currencies. Currencies in this definition need not be physical objects, but as
stores of value are subject to trading between nations in foreign exchange
markets, which determine the relative values of the different currencies.
Currencies in the sense used by foreign exchange markets, are defined by
governments, and each type has limited boundaries of acceptance.
Currently, the International Organization for Standardization has introduced a
three-letter system of codes (ISO 4217) to define currency (as opposed to simple
names or currency signs), in order to remove the confusion that there are dozens
of currencies called the dollar and many called the franc. Even the pound is used
in nearly a dozen different countries, all, of course, with wildly differing values.
In general, the three-letter code uses the ISO 3166-1 country code for the first
two letters and the first letter of the name of the currency (D for dollar, for
instance) as the third letter. United States currency, for instance is globally
referred to as USD.
The International Monetary Fund uses a variant system when referring to
national currencies.
8. Прочитайте тексти про іноземні валюти:
The Dollar
The dollar is the basic unit of United States money. It is worth 100
cents. The dollar is also the main currency unit of: Australia,
Canada, Jamaica, New Zealand, Singapore, Zimbabwe and some other
countries.
158
The dollar was adopted in the USA in 1792. The first US dollare were issued
in silver and gold. After 1934 all gold coins were taken out of circulation. A
silver dollar was issued at various times from 1794 until 1935. The dollar was
adopted in Canada in 1878. Australia adopted the dollar in 1966, and New
Zealand in 1967.
The Pound
The basic unit of moneyof the United Kingdom is the pound,
also called the pound sterling. Today the pound is equal to
100 pence. The British adopted the decimal system
(десятковa системa) in 1971.
Things were far more complicated in the past. The pound was subdivided into
20 shillings (шилінгів). The shilling was subdivided into 12 pennies (пенси).
The guinea ([ˈgɪni] гінея) was equal to one pound shilling. It was a gold coin
used in fixing prices of valuable goods. There also were crowns (крона), 5 –
shilling silver coins; halfcrowns worth 2 shillings and 6 pence; florins (флорин)
– 2 shilling silver coins; bobs (шилинг) worth 12 pence, a sixpence was a 6 –
penny coin and a 3- penny coin was called a ‘threepence”. There also were
“ha’pennies” (пів пенса), copper coins, worth half a penny, and farthings
(фартинг), or quarter – penny coins.
9. Підберіть значення висловів з колонки Б до колонки А.
1. To be in money.
2. To coin the money.
3. For my money.
4. Easy money.
5. Soft money.
6. To sink money.
a. Money which somebody got without hard work.
b. To have a lot of money.
c. To invest money in awrong way.
d. Paper money.
e. In my opinion.
f. To make much money.
10. Знайдіть українські еквіваленти англійським прислів’ям.
159
1.Money has no smell.
2. Money is a good servant but a
bad master.
3. Money does’t grow on trees.
4. Money answers all things.
5. Money spent on the brain is
never spentin vain.
1. Гроші на вулиці не валяються.
2.
Гроші
можуть
робити
все.
3. Гроші хороший слуга, але поганий
господар.
4. Гроші, витрачені на освіту ніколи не
витрачаються даремно.
5. Гроші не пахнуть.
11. Прочитайте корисну інформацію “Opening an account”
If you want to open a bank
account, you must follow 7 essential steps to get your account up and running,
whether you want to open an account online or in person.
Open Your Bank Account Step 1: Choose an Institution
You may have already done this. If not, shop around. What type of
account do you want? A savings account? A free checking account?
Should you use a credit union? See who has the features you want and
and who offers competitive rates. Remember that you might do business
with this institution for years, and it's likely that you'll use several of
their services over that time.
Open Your Bank Account Step 2: Go to the Bank or Website
The easiest way to get this done is to find the institution’s website. Search
for the bank on Google, or visit a website listed on the bank's marketing
materials. The advantage of opening accounts online is that you can do it at any
time, from anywhere. However, if you're only comfortable opening a bank
account in person you can simply show up at the branch during business hours.
Be sure to bring identification and any initial deposit that's required.
160
Open Your Bank Account Step 3: Pick the Product You Want
Any financial institution will have a variety of account types and
services that you can mix and match. They’ll all have fancy names
that you may need to learn, but they're basically the same products
you'll find elsewhere: checking accounts, savings accounts, and loans. Pick the
option that has a mix that is right for you. For example, if you'll keep a low
balance in the account, be sure to use an account that keeps fees at a minimum
(avoid the accounts that require a large balance in order to qualify for fee
waivers).
When working online, you may have to drill down to the product that is right for
you. You might click “Open an Account”, and then click “Checking”, and
finally “Free Checking”. If you open your accounts in person, you can just chat
with a banker who will help you find the best account for your
needs.
Open Your Bank Account Step 4: Provide Your Information
In order to open an account, you must provide some information to
the bank. They do not open bank accounts without certain details about you.
This is to protect them and to comply with a variety of regulations. You’ll need
to provide simple details like your name and birthday, as well as identification
numbers (in the U.S. this is most likely your Social Security Number). You
should also be prepared to provide a valid government ID (such as a Driver’s
License).
If you’re doing this online, you’ll just type the information into a textbox. If you
open your accounts in person you'll hand your ID’s over to the banker, who will
probably make photocopies.
Open Your Bank Account Step 5: Agree to Terms
You’ll have to agree to abide by certain rules and accept
responsibility for certain actions. When you open an account at a
161
bank, you form a relationship based on a very important subject – your money.
Therefore you should know what you’re getting into. If you open bank accounts
online, you complete this step by clicking an “I Agree” (or similar) button, and
performing the next step.
Open Your Bank Account Step 6: Print, Sign, and Mail (If Applicable)
If you open bank accounts in person, this step does not apply. Skip to Step 7. If
you are opening an account online, you’ll probably have to print, sign, and mail
a document to the bank before the account is opened. Some banks may use
electronic disclosure and consent that is legally binding, but many still won’t
open bank accounts unless you complete this step. Until they receive the
documents, your account is not active.
Open Your Bank Account Step 7: Congratulate Yourself!
Congratulations, you are the proud owner of a new account. Now,
you’ll just need to wait a few days to a few weeks for the bank to
process your paperwork (the process is getting faster and faster - so
you might only need to wait a few minutes). Then, they will mail you
anything you need for the account such as check books and debit cards.
Робота над граматикою PresentContinuous. (Теперішній тривалий час)
У питальній формі Present Continuous допоміжне дієслово
ставиться перед підметом, а дієприкметник теперішнього часу
(Present Participle) відмінюваного дієслова — після підмета.
Питальна форма
Особа/
Однина/
Множина
1/
Am I asking?/
Are we asking?
2/
Are you asking?/ Are you asking?
162
3/ Is he (she) asking?/
Are they asking
Заперечна форма Present Continuous утворюється за допомогою частки
not, яка ставиться між допоміжним і відмінюваним дієсловом.
Заперечна форма
Особа/
Однина/
Множина
1/
I am not asking/ We are not (aren't) asking
2/
You are not (aren't) asking/
3/
He (she) is not (isn't) asking/ They are not (aren't) asking
You are not (aren't) asking
Вживається й інша скорочена заперечна форма:
I'm not asking. He's not asking. She's not asking. We're not asking.You're
not asking. They're not asking.
Виконання граматичних вправ:
1. Поставте питання до даних речень.
1. We are going to reserve a double room. 2. A chambermaid is cleaning their
suits now. 3. She is going to check out on Monday. 4. I am looking for the key. I
have lost it, I’m afraid. 5. David is still filling in the blank.
2. Дайте відповідь на питання, використовуючи слова в дужках.
1. What is a receptionist doing now? (to fill in the blank) 2. What is a laundress
doing now? (to wash shirts) 3. What is a porter doing at this moment? (to carry
one’s luggage) 4. What is a chambermaid doing at this moment? (to clean a
room) 5. What is a manager doing now? (to call Mr.Brown)
163
Заняття № 17
Тема: Ділова зустріч. Призначення ділової зустрічі. Present Continuous.
1.Ознайомлення з новою лексикою:
an appointment [ən əˈpɔɪntmənt] – зустріч
have an appointment – мати (ділову) зустріч
make an appointment- призначати (ділову) зустріч
arrange a lunch appointment–домовлятися про зустріч для сумісного ланча
to discuss[tə dɪˈskʌs] – обговорювати
to concern[tə kənˈsə:n] – стосуватися
equipment[ɪˈkwɪpmənt]–обладнання
supply [səˈplaɪ] - постачати, постачання
to expect [tə ɪkˈspekt]
- очікувати
to get down - перейти до, починати
thoroughly [‘θʌrəli] - старанно, ретельно
with pleasure - із задоволенням
rather [ˈra:ðə] – достатньо
servicer [ˈsə:visə]–сервер
164
local net - місцева мережа
to forward[tə ˈfɔ:wəd]- відправляти, надсилати
to settle - вирішувати, домовлятися
requirements [rɪˈkwaɪrəmənt] – вимоги
negotiations[nɪˌgouʃiːˈeɪʃənz] - переговори
have an engagement [ˈhævənɪnˈgeɪdʒmənt]–мати (ділову) зустріч
be in the meeting - бути на зустрічі, зборах
diary[ˈdaɪəri] - щоденник
suit (smb)- задовольняти
How about Thursday?- Як щодо четверга?
Is it all right with you? - Вас це влаштовує?
It’s all right with me.– Мене це влаштовує.
confirm - підтвердити
cancel - скасувати
postpone- перенести ( на інший час)
fix the date- назначити дату
convenient for smb - зручно для когось
165
2. Прочитайте та перекладіть текст “Meeting a Business Partner”
In business, people have to deal in person with all kinds of people. You may
have to use English when talking to different people within your company
who don’t speak your language: these may be colleagues or co – workers,
superiors or subordinates – who may work with you in your own
department, in other part of the building or in another branch. And you may
also have to deal in English with people from outside the organization: clients, suppliers,
visitors and members of the public. Moreover, these people may be friends, acquaintances
or strangers – people of your own age, or people who are younger or older than you. The
relationship you have with a person determines the kind of language you use.
This relationship may even affect what you say when you meet people; for exammle, it’s
not appropriate to say “Hi, how are you!”when meeting the Managing Director of a
largecompany or to say “Good morning, it’s a great pleasure to meet you” when being
introduced to a person you’ll be working closely with in the same team.
Remember that people form an impression of you from the way you speak and behave –
not just from the way you do your work. People in different countries have different ideas
of what sounds friendly, polite or sincere – and of what sounds rude or unfriendly! Good
manners in your culture may be considered bad manners in another.
Remember also that your body language, gestures and expression may tell people more
about you than the words you use.
3.Знайдіть в тексті англійські еквіваленти українським:
начальники або підлегли; скласти враження про вас; те, що звучить грубо або
недружньо; це не доречно сказати; постачальники; мова тіла; мати справу
особисто з; ввічливий; різні люди у вашій компанії; жести і вирази; поводитися;
стосунки у вас з; мова; знайомий; галузь.
4. Запам’ятайте основні поради, необхідні для правильної поведінки під час
зустрічі. Перекладіть: “Meeting New Business Partners”
166
The first few seconds at a first meeting are the most important, so it is
vital to create the right ipression.
Dress appropriately (it is better to be conservative).
Check your appearance just before you meet.
Greet your partnersin a warm and friendly manner.
Introduce everyone who is present, or have them introduce
themselves.
Speak clearly, especially when giving important information.
Remember that foreign names are often difficult to catch.
Show interest in the other person by making eye contact when they are speaking.
Try to relax – taking a slow deep breath can help.
5.Прочитайте рекомендації та скажіть, чи дотримуєтеся ви або ваші друзі їх:
“Business etiquette”
When you meet a new person the first four minutes are very important.
Every time you meet someone in a social situation, give him your
undivided attention for four minutes. First impressions count so much.
Don’t forget to:
give personal attention to a man you are talking to;
be friendly, polite and businesslike;
use questions to encourage the conversation;
look interested while you listen;
introduce yourself or let your secretary do it. Cards can be useful;
never call anyone in business “baby”, “honey”, and “darling”. Use the formal address.
167
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ALCivkXucW8
6. Прочитайте та перекладіть текст “Business
communication”
Business communication (or simply "communicat - ions", in a
business context) encompasses such topics as markеting, brand
management, customer relations (відносини з клієнтами),
consumer behavior ( по - ведінку споживaчa), advertising
(реклама), public relations (зв'язки з громадськістю), corporate
communication (корпоративні зв'язки), community engagement
(залучення суспільства), reputation management,interpersonal communication
(міжособистіснe спілкування), employee engagement (залучення співробітників),
and event management (управління подіями). It is closely related to the fields of
professional communication and technical communication.
Media channels for business communication include the Internet, print
media, radio, television, ambient media, and word of mouth (з уст в уста).
Business communication can also refer to internal communication.
A communications director (директор з комунікацій) will typically manage
internal communication and craft messages sent to employees. It is vital that internal
communications are managed properly because a poorly crafted or managed message could
foster distrust or hostility from employees (викликати недовіру і ворожість з боку
співробітників).
Business communication is a common topic included in the curricula of Masters of
Business Administration (MBA) (магістр з ділового адміністрування) programs of many
universities. AS well, many community colleges and universities offer degrees in
Communications.
There are several methods of business communication, including:
168
Web-based communication (Веб-зв'язок) - for better and improved communication,
anytime anywhere ...
video conferencing which allow people in different locations to hold interactive
meetings;
e-mails, which provide an instantaneous medium of written communication worldwide;
Reports - important in documenting the activities of any department;
Presentations - very popular method of communication in all types of organizations,
usually involving audiovisual material, like copies of reports, or material prepared in
Microsoft PowerPointor Adobe Flash;
telephoned meetings, which allow for long distance speech;
forum boards, which allow people to instantly post information at a
centralized location; and
face-to-face meetings, which are personal and should be succeeded by a
written followup.
suggestion box (ящик для пропозицій),it is mainly for upward
communication as because some people may hesitate to
communicate to the to management directly so they can give
suggestion by drafting suggestion in suggestion box.
Organizations:
- Founded in 1936 by Shankar with the Association for Business
Communication (ABC),originnally called the Association of College Teachers
of Business Writing (Асоціація викладачів), is “an international organization
committed
to
fostering
excellence
in
business communication
scholarship,research, education, and practice.” (міжнародна організація,
сприяння передачі передового досвіду в галузі бізнес-комунікацій ,
наукових досліджень, освіти і практики).
- The IEEE Professional Communication Society (PCS) is dedicated to
understanding and promoting effective communication in engineering,
scientific, and other environments, including business environments. PCS's
academic journal, is one of the premier journals in Europe communication. The
journal’s readers are engineers, writers, information designers, managers, and
169
others working as scholars, educators, and practitioners who share an interest in
the effective communication of technical and business information.
http://www.youtube.com/watch?v=ygdit17G9_0
Робота над граматикою Present Continuous Tense.
Виконання граматичних вправ:
http://www.youtube.com/watch?v=a6Eozn55Lqs
1. Розкрийте дужки. Поставте дієслова у Present Continuous або Present
Indefinite.
1. You (to keep) to any special diet? – Well, I (not to think) it (to be) good to eat a lot of
meat. I usually (to have) meat only once a week. I (to eat) lots of fruits and
vegetables.
2.He (to learn) English now because he (to want) to get a better job.
3. I (to call) my son in Chicago now. I (to want) to call him every month but it (to be)
very expensive. 4. Don’t disturb him. He just (to work) at his English.
170
2. Перекладіть речення англійською:
1.Я зараз читаю вимоги до переговорів. 2. Не заважайте! Наші фахівці зараз
складають проект контракту. 3. Він не збирається приймати участь у переговорах.
4. Ваш діловий партнер очікує вас у секретаря. 5. Студентам подобається готувати
презентації і зараз вони демонструють одну з них про особливості ділового
етикету. 6. Хто збирається забронювати номер «люкс» у вашому отелі? 7.
Зачекайте, покоївка зараз прибирає вашу кімнату.
3. Поставте дієслово у Present Continuous :
1. I (to take) the four o’clock train today. 2. He (to admire) the beauty of Australia. 3.
What she (to do) now? - She (to eat) jellied fish. 4. The boys (to run) about the garden. 5.
A young man (to stand) at the window. He (not smoke). 6. We (to have) a private lesson in
computer science. 7. John and his friends (to go) to an appointment.
Заняття № 18
Тема: Ділова розмова по телефону. Телефонний етикет. Ділова документація.
Past Continuous.
1. Ознайомлення з новою лексикою:
171
to dial [tə ˈdaɪl] - набирати номер
dial the wrong number- набрати неправильний номер
to ring up/to call smb up - дзвонити по телефону
long distance/international call/trunk call - міжнародна розмова
the line is busy - лінія зайнята
to book a call - замовити дзвінок
to call back – передзвонювати
local call - місцевий дзвінок
schedule – розклад
to pick up - брати, знімати
receiver [rɪˈsiːvə] - телефонна трубка
172
free / clear– вільно
telephone booth /cabin - телефонна будка
telephone directory / book - телефонний довідник
subscriber [səbˈskraɪbə]- абонент
Making and answering a call- Здійснення дзвінків (як подзвонити та
відповісти)
Hello!-Алло!
John speaking – Говорить Джон.
Іt's Maria here – Це Марія.
Could I speak to Bill, please?- Чи можу я поговорити з Білом.
Speaking! – Це я (говорю!)
Who’s calling? – Хто дзвонить?
Could I ask who's calling?-Можу я дізнатися, хто дзвонить?
Where are you calling from? – Звідки ви дзвоните?
What company are you calling from? – З якої компанії ви дзвоните?
How do you spell that? - Як це пишеться?
Do you know what extension he's on? – Ви знаєте на якій він лінії?
Оne moment, please - Один момент, будь ласка.
Hold the line, please – Залишайтеся на лінії, будь ласка.
I'll put him on - Я з’єдную з ним.
I'm sorry, he's not available at the moment (in a meeting) – Пробачте, він
зараз зайнятий (на зустрічі).
I'm sorry, she's on another call (not in at the moment) – Пробачте, вона
говорить по другому телефону (відсутня).
173
Would you like to leave a message? – Ви не хочете залишити
повідомлення?
Сould you ask him to call me? - Ви можете попросити його передзвонити
мені?
Сan I take your number?- Можу я дізнатися ваш номер?
What’s your number? - Який у вас номер?
Could I take your name and number, please? - Можу я дізнатися ваше
ім’я та номер?
I'll call back later – Я передзвоню пізніше.
Is it convenient to talk at the moment? – Вам зручно розмовляти зараз?
Can I call you back? – Можу я вам передзвонити?
Рlease call back later – Будь ласка, передзвоніть пізніше.
Thanks for calling – Дякую, що подзвонили.
Have you got a telephone directory? – Увас є телефонний довідник?
Can I use your phone? – Чи можу я користуватися вашим телефоном?
I'm sorry, I'm not interested – Вибачте, менеце не цікавить.
Sorry, I'm busy at the moment – Вибачте, я зараз зайнятий
Problems– Проблеми
I can't get a dialling tone - Немає гудка.
The line's engaged – Лінія зайнята.
I can't get through at the moment- Я не можу дозвонитися.
I'm only getting an answering machine – Я попадаю на
автовідповідач. Sorry, you must have the wrong number –
Пробачте, ви помилилися номером.
Can you hear me OK? – Ви мене добре чуєте?
I can't hear you very well- Я вас погано чую.
174
Іt's a bad line – Поганий зв'язок.
Сould you please repeat that? - Повторіть, будь ласка.
I've been cut off – Мене розєднали.
Directory enquiries – Довідкова служба
Do you know the number for directory enquiries (international directory
enquiries) – Ви знаєте номер справки телефонних номерів (справки
міжнародних телефонних номерів)?
Сould you tell me the number for the National Gallery ?- Ви могли б
сказати мені номер національної галереї?
Do you know the address?- Ви знаєте адрес?
I'm afraid that number's ex-directory – Боюсь, що цього номера немає у
довіднику.
Mobile phones-Мобільні телефони
Мy battery's about to run out – Моя батарея майже розрядилася.
I need to charge up my phone – Мені необхідно зарядити свій телефон.
I'm about to run out of credit – У мене майже закінчився кредит.
Sorry, I ran out of credit - Пробачте, у мене закінчився кредит.
I can't get a signal – Я не можу знайти сигнал.
I've got a very weak signal – У мене дуже слабкий сигнал.
I'll send you a text – Я відправлю тобі повідомлення.
Could I borrow your phone, please? – Чи можу я користуватися вашим
телефоном?
I'd like a phone card, please – Я хотів би телефонну картку, будь ласка.
175
Sample answer phone message – Приклади повідомлень на
автовідповідачі
Thank you for calling. – Дякуємо, що подзвонили.
There's no-one here to take your call at the moment. – Зараз нікого немає,
хто міг би відповісти на ваш дзвінок.
Please leave a message after the tone, and we'll get back to you as soon as
possible. - Залиште, будь ласка, повідомлення після сигналу, і ми
зв’яжимося з вами відразу, як тільки зможемо.
Робота над граматикою Past Continuous.
Утворення Past Continuous ( Минулого подовженого часу)
Past Continuous — складний час, який утворюється з допоміжного
дієслова to be в Past Indefinite і дієприкметника теперішнього часу
(Present Participle) відмінюваного дієслова.
Past Continuous вживається для вираження дії, що тривала в певний
період часу, в момент у минулому. Цей момент позначається:
176
обставинними словами at 6 o'clock yesterday — о 6 годині вчора, at that
moment — у той момент або підрядним реченням з дієсловом присудком у Past Simple (Indefinite).
I was reading at that moment. Я читав у той момент.We were playing
chess when our mother came. Ми грали у шахи, коли увійшла наша мати.
Стверджувальна форма
Особа/
Число
Однина/ Множина
1-ша /
I was sitting./
We were sitting.
2-га /You were sitting./
You were sitting.
3-тя / He / She/ It / was sitting. / They were sitting.
http://www.youtube.com/watch?v=ogyCgngJ2ho
Виконання граматичних вправ:
1. Виберіть правильну відповідь:
1 When I saw them in a cafe they ... .
a) were talk b) were talking c) talking
2. When we came he ... his room, he a computer game.
a) wasn’t cleaning, was playing b) didn’t cleaning, was playing c) didn’t
cleaning, was play
3. We ... home from work at that time.
a) was driving b) were drive c) were driving
4. The whole evening our uncle ... us about his trip to Nepal.
a) were telling b) was telling c) were tell
2. Прочитайте шутку, перекладіть.
A Scotsman who was driving home one night, ran into a car driven by an
Englishman. The Scotsman got out of the car to apologize and offered the
177
Englishman a drink from a bottle of whisky. The Englishman was glad to have a
drink.
"Go on," said the Scot, "have another drink."
The Englishman drank gratefully.
"But don't you want one, too?" he asked the Scotsman.
"Perhaps," replied the Scotsman, "after the police have gone."
Заняття № 19
Тема: Типи контрактів. Статті контракту. Базові умови поставок. Past
Continuous.
1. Вивчіть нову лексику
clause [ˈklɔ:z]; item [ˈaɪˌtem] - пункт (договору)
implementation [ˌɪmpləmənˈteɪʃən] - впровадження, виконання
to take into account
- брати до уваги
efficient [ɪˈfɪʃənt] – ефективний
appendix [əˈpendɪks]
- додаток
respectively [rɪˈspektɪvli] – відповідно
a counter offer [ə ˈkauntər ˈɔfə] - зустрічна пропозиція
to solve problems there and then - розв’язати питання в робочому
порядку
let it be so – згоден
strike a deal [ˈstraɪk ə ˈdiːl] – заключати угоду
signing [ˈsaɪnɪŋ]- підписання
legal title - юридична назва
contracting parties - договірні сторони
subject - предмет
sale - продаж
purchase [ˈpə:tʃəs] - покупка
price - ціна
total value [ˈtoutəl ˈvæljuː] - загальна вартість
firm prices - стійкі ціни
fixed prices - тверді ціни
sliding prices [ˈslaɪdɪŋ ˈpraɪsɪz] - зміннi ціни
178
quality [ˈkwɔləti] - якість
in conformity [ˈɪn kənˈfɔ:məti] - відповідно
indemnity [ɪnˈdemnəti] - відшкодування
damage [ˈdæmɪdʒ] - пошкодження, дефект
loss- втрата, збиток, пропажа
insurer [ɪnˈʃuərə] - страховик, страхове товариство
insure goods against risks [ɪnˈʃuə ˈgʊdz əˈgeinst ˈrɪsks] - застрахувати товар
від ризиків
protect – захищати, захист
dates and terms of delivery [ˈdeɪts ənd ˈtə:mz əv dɪˈlɪvri] - дати і умови
поставки
by ferry/ barge/ lorry / trailer/ freight (goods) train/ surface transport - на
поромі / баржі / вантажівці / причіпі / товарному поїзді / наземному
транспорті
packing – пакування, упаковка
wrapping [ˈræpɪŋ] – упаковка, упакування
pad - підбивати ватою, підкладка, вистілка
line – підбивати, зав'язувати
airtight [ˈeəˌtaɪt ] – герметичний
waterproof [ˈwɔtəˌpruːf] - водонепроникний, непромокальний
moistureproof [ˈmɔɪstʃəˌpruːf] – вологостійкий
insulated [ˈɪnsju:ˌleɪtɪd] – ізольований
sealed [ˈsiːld] – запечатаний, герметизований
marking [ˈmɑ:kɪŋ]- маркування, позначення, клеймо, розцвітка
external – зовнішній
internal – внутрішній
crate - пакувати у ящики, пакувальна клітка
bag/ sack - мішок
case – ящик
container box – контейнер
parcel [ˈpɑ:səl] – посилка, пакунок, партія товару
carton [ˈkɑ:tən] - картонна коробка
drum- металева діжка
carboy [ˈkɑ:ˌbɔɪ] - оплетений бутель для кислот
barrel/ cask/ keg – дерев'янa бочка
tin/ can - бляшанa банкa
179
bale – тюк, брикетувати, укладати в тюки
bundle – пучок, в'язка, оберемок
package [ˈpækɪdʒ ]– пакет, пакунок
pack(et) – пакет
indelible paint [ɪnˈdeləbəl ˈpeɪnt] - незмивна фарба
draft [ˈdra:ft ]- проект, чек
letter of credit – акредитив
claim [ˈkleɪm] – позов, претензія
breach of the contract - порушення договору
sufferer – потерпілий
fail to meet obligations - не в змозі відповідати за своїми зобов'язаннями
cause – причина, бути причиною, завдавати
complaint [kəmˈpleɪnt ]– скарга, претензія, рекламація, жалоба
poor quality- низька якість
breakage [ˈbreɪkɪdʒ] – поломка
short weight – недовантаження
leakage – витік, просочування
force majeure - форс-мажор
disaster [dɪˈza:stə] – катастрофа, стихійне лихо
earthquake [ˈə:θˌkweɪk] – землетрус
flood [ˈflʌd] – повінь, потоп
fire- пожежа
contingency [kənˈtɪndʒənsi] - непередбачені обставини
settlement of disputes [ˈsetəlmənt əf dɪˈspjuːts] - врегулювання спорів
arbitration [ˌɑ:bəˈtreɪʃən] – арбітраж, третейський суд
legal address- юридична адреса
signature [ˈsɪgnəˌtʃə] - підпис
2. Прочитайте та перекладіть текст “Contract”
A contract forms the basis of a transaction between the
Buyers and the Sellers.
A contract is an agreement made by two or more persons
that is enforceable (здійсненний) by law. It consists of
voluntary promises to do or not to do certain things. When
people make a contract, their promises become lagal
180
obligations.
Contracts have traditionally been classified as bilaterial or unilaterial
(двосторонній або односторонній), depending on whether one or both of the
parties has made a promise. In unilaterial contracts, only one party makes a
promise.
A valid contract (чинний)isone that meets all the legal requirements for a
contract. Valid contracts are, therefore, enforceable in court.
An unenforceable contract(договір, який не має законної сили)is one that
meets the basic legal requirements for a contract but may not be enforceable due
to some other legal rules.
Voidable contracts (оспорімий договір) are those in which one or more of the
parties have the legal right to cancel their obligations under the contract. They
are enforceable against both parties unless a party with the power to void the
contract has exercised that power.
Void contracts (пустий договір) are agreements that create no legal
obligations because they fail to contain one or more of the basic elements
required for enforceability. A void contract is a contradiction in terms. It would
be more accurate to say that no contract was created in such cases.
In an express contract, the parties have directly started the terms of their
contract orally or in writing at the time the contract was formed. When the
surrounding facts and circumstances indicate that an agreement has in fact been
reached, an implied contract (непрямий договір) (also called acontract implied
in fact) has been created.
A contract is executed (виконаний) when all of the parties have fully
performed their contractual duties, and it is executor until such duties have been
fully performed.
As a rule the contract contains a number of clauses such as: Subject of
contract; Price; Terms of payment; Delivery; Inspection and test;
Guarantee; Packing and marking; Arbitration; Transport; Insurance;
Other conditions.
The procedure of contract signing maybe rather prolonged because it is often
necessary to get signatures of contracting parties, rights proprietors, government
bodies, giving allowance for a deal or agreement. That’s why you need to be
ready to have a long – term correspondence.
3. Знайдіть у тексті англійські еквіваленти українським:
181
листування, державні органи, в усній або письмовій формі,
поставка, страхування,супутні факти і обставини, не можуть містити один
або більше з основних елементів, правові норми, повністю виконали свої
контрактні обов'язки, дав обіцянку, предмет договору.
4. Ознайомтеся із структурою контракту. Прочитайте та перекладіть
«Contract and its Structure”
When striking a deal the standard contracts are widely used.
A contract consists of the following items:
* contract number;
* place and date of signing;
* legal titles of the contracting parties;
* subject of the contract;
The subject of the contract names the product or service for sale / purchase.
* price and total value of the contract.
The price stated in a contract may be firm, fixed or sliding.
* quality of the goods.
The quality is to be in conformity with the technical specification of the
contract.
* insuarance of goods.
Insuarance guarantees the insurant party obtaining indemnity from the insurer in
case of damage or loss. The insurer is better protected if his goods are insured
against all risks. The goods may be also covered against general and particular
average.
* dates and terms of delivery
* packing and marking
Packing can be external (crate, bag) and internal (box, packet).
Marking should be recognized type (there are standards for it) and
made in indelible paint.
* mode of payment (cheque, draft, letter of credit);
* sactions and claims.
182
In case of the breach of a contract the sufferer makes a claim on the party,
which fails to meet its contract obligations. The cause for compliant may be
poor quality, breakage, damage, short weight, leakage, loss,
delay, etc.
* force majeure.Force majeure is a force against which
you cannot act or fight. This clause includes natural
disasters (earthquakes, flood, fire), such contingencies as
war, embargo, strikes.
* Settlement or disputes and arbitration.
* Legal addresses and signatures of the parties.
5. Дайте відповіді на питання:
1. What kind of document is a contract? What is its usual structure?
2. What are the items, or articles, of a standard contract?
6. Вивчіть лексику та прочитайте зразок контракту:
hereinafter [ˌhɪəriˈna:ftər] – далі, нижче
to refer to – посилатися на
to conclude a contract – укладати контракт
specification – специфікація
alteration – зміна, переробка
to accept – приймати
respect – ставлення
to eliminate – усувати (недоліки, помилки тощо)
to dispute – обговорювати
to entitle – давати право на
consent – згода, дозвіл
CIF ( cost, insurance, freight) – СІФ (вартість, страхування, фрахт)
negotiate – вести переговори
renegotiate – переобумовити
in favour – у прихильності
extension – продовження
stipulate – обумовити, зумовити
183
CONTRACT No 018.006
Blackville 200__, February 24
The company Black Electronic Corporation, Blackville, USA, represented by
Mr.J.P.Manson, General Manager, hereinafter referred
to as the “Seller”
and
the company Jackson Ltd. Marketing, Reno, USA, represented by
Mr.L.C.Parker, Commerce Director, hereinafter referred to as the “Buyer”, have
concluded the present Contract to the effect that:
1.
Subject of Contract
The Seller sells and the Buyer buys the goods indicated in the Specification
(Enclosure No 1), which is an integral part of this Contract. The goods should
be delivered in accordance with Terms of Deliverу.
2.
Prices and Total Sum of Contract
The prices for the goods are in US dollars as indicated in the Specification
amount to $5,879 for each set.The total sum is $129,497 (one hundred and
twenty nine thousand four hundred and ninety seven).The prices as per this
Contract have been fixed firmly and are not subject to alteration.
3.
Terms of Delivery
Delivery of the goods shall be made СIF San-Francisco, International Airport.
The goods are delivered according to the terms printed in the Specification (see
Enclosure No 1) but not later than 20 days from the date signing of the
Contract.The representatives of the Buyer make the inspection of the delivered
goods before accepting them in respect of quality and quantity. Partial deliveries
are authorized.
4.
Terms of Payment
The Buyer is obliged to make payment in US dollars. 100 per cent value of
Contract is to be paid in advance to the Seller’s Bank in 10 days from the date
of the Contract’s signing (as indicated in Enclosure No 1).
5. Insurance
The Seller shall insure goods to be delivered on СIF terms against usual
transport risks in accordance with the Insurance Agreement.
6. Guarantee
184
The Seller guarantees the quality of the delivered goods for 36 months from the
date of putting the equipment into operation.If during the guarantee period the
equipment proves to be defective, the Seller at his cost eliminates defects within
the shortest possible time or replaces the defective
equipment.
7. Packing and Marking
Each set of the goods shall be packed and marked
according to the Buyer’s inquiry.
Marking Information is the following:
1). Name of the Consignee;
2). Name of the consignor;
3). Contract No (Code);
4). Air Way Bill No;
5). Gross Weight;
6). Net Weight;
7). Box No.
8. Arbitration
All disputes and disagreements which may arise due to this Contract or in
connection with it shall be settled through friendly negotiations between the
parties. Disputes and disagreements that cannot be settled by parties through
negotiations are subject to settlement excluding the court in the Federal
Arbitration of California State in accordance with the law in force.The award
shall be final and binding upon both parties.
9. Other Conditions
All amendments and alterations to this Contract are valid only in written form
and should be signed by both parties. Upon signing this Contract, all preceding
talks and correspondence on it lose their force. Neither party is entitled to
transfer rights and obligations to any third party without a written consent of the
other contracting party.The present Contract has been drawn up in 2 (two)
copies; both copies having equal rights.
185
Enclosure No 1. Specifications on 2 pages.
10. Legal Addresses of the Parties
The Buyer:
Company: Jackson Ltd. Marketing 2811, Pine Line Reno, CA, 31137, USA
Reno, CA, 31137, USA Phone No: Account No:
Phone No:
Fax:
The Seller:
Company: Blake Electronic Corporation
1867, Albert Road,
Blackville, MD, 57348, USA
Account No:
Phone No:
Fax:
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&
cad=rja&uact=8&ved=0CBwQuAIwAA&url=http%3A%2F%2Feducationportal.com%2Facademy%2Flesson%2Flack-of-consideration-in-contractlaw.html&ei=zk5FVPPgLMbQygPzo4CgBw&usg=AFQjCNHDfqg0vnayZxStU
i2i56ozUpTUUw
8. Знайдіть англійські еквіваленти даних слів та словосполучень:
Продавець, покупець, посилатися на, кількість і якість, загальна
сума, відповідно до, як зазначено, твердо встановлювати, доставка товарів,
підлягати змінам, приймати у відповідності до, підписувати контракт,
укладати контракт, представник фірми, платити наперед, додаток,
покупець зобов’язаний, страхування товару; обладнання, яке
поставляється на умовах СІФ; звичайний ризик; продавець усуває
дефекти; заміняти; найбільш короткий термін; пакування і маркировка;
розбіжності; вага нетто; шляхом переговорів; товариський; передавати;
письмова згода.
9. Вставте
речення.
прийменники
в
186
1. Our company is represented … Mr. Stone.
2.The goods are delivered in accordance … these terms. 3.The prices are
not subject … alteration.
4.The date signing … the contract is October, 17.
5. The whole sum is to be paid … advance.
6. Our firm will buy … СIF terms.
7. The firm will eliminate the defects … its cost.
8. Disputes that cannot be settled … parties … negotiations will be settled …
court.
10. Перекладіть англійською.
1. Після підписання контракту всі попередні переговори і листування
вважаються недійсними.
2. Покупець придбає товари, вказані в специфікації.
3. Оплата товару відбувається в доларах США і становить 950 доларів
США за кожну одиницю.
4. Ціни на товар установлені твердо і зміні не підлягають.
5. Обладнання повинно бути доставлене не пізніше 25 днів з дня
підписання контракту.
6. Продавець страхує обладнання, що поставляється на умовах СІФ.
7. Продавець гарантує якість поставленого обладнання протягом 12
місяців з моменту введення обладнання в дію.
8. Якщо протягом гарантійного терміну в обладнанні виявляються
дефекти, то поставник замінює дефектне обладнання.
9. Дефекти обладнання усуваються продавцем за власний кошт у
найкоротший термін.
10. Усі розбіжності, пов’язані з контрактом, повинні вирішуватися шляхом
переговорів сторін.
187
11. Прочитайте зразок оформлення контракту на ремонт техніки
(англійський та український варіанти).
Maintenance and repair of vehicles contract
City ......., ....... year ...... month ...... number
CUSTOMER: ..............., .......... in the face, acting under the........... on the one
part and SUPPLIER: ................, in the face ............, acting on the basis ............
on the other hand, have concluded present Contract as follows:
SUBJECT OF THE CONTRACT
1.
CUSTOMER authorizes and SUPPLIER undertakes maintenance and
repair equipment according to the list attached to the contract, stating the types
and models of machines, their locations.
2.
Machines and technical equipment are served that are in operation and in
good condition. The technical condition of machinery and technical equipment
is determined by the SUPPLIER in the presence of representatives of the
CUSTOMER.
3.
CUSTOMER must comply with all instructions of SUPPLIER
mechanic’s concerning proper use and storage of machines and to allow to work
on them only employees who received special training. CUSTOMER’S
employees who operate machines must also follow the rules of operator’s
manual proposed plant - manufacturer. In case of violation of this paragraph of
this contract SUPPLIER is not responsible for the operation of machines and
technology.
ORDER OF MAINTENANCE AND REPAIR OF EQUIPMENT
4.
Maintenance and minor repairs are carried out on the site of the
CUSTOMER.
5.
Average repair and overhaul of machines and technical equipment is done
at the enterprise of SUPPLIER.
Note: The contract may provide that average repair and overhaul is not
carried by SUPPLIER
6.
CUSTOMER must provide a person for communication with the
SUPPLIER for necessary paperwork at the location of machines and technical
equipment that are served.
188
7.
CUSTOMER has the right to call SUPPLIER’S mechanic in all cases of
unnecessary machinery shut downs due to breakdowns. SUPPLIER’S mechanic
has to appear to the CUSTOMER not later than… hours after the call.
8.
If you change the number on the list for maintenance and repair of
machines (technical equipment) either to increase or decrease the SUPPLIER
must immediately notify the CUSTOMER to make appropriate changes to the
contract. Maintenance and repair of machines (technical equipment), added on
the list, are made under conditions of this Contract.
9.
SUPPLIER’S mechanic gives a special card at each visit to CUSTOMER
who fills the last date of visit, time of arrival and departure and assures these
data with his signature.
10. In the case of the constant presence of SUPPLIER’S mechanic in
placement of machines (technical equipment) that are served, he obeys the rules
of labor regulations that are in force at the enterprise of the CUSTOMER.
11. CONTRACTOR guarantees the smooth operation of machines (technical
equipment), that are served and is responsible for the disruption of their work
only if the CUSTOMER follows the Contract.
COST OF MAINTENANCE AND REPAIR, PAYMENT
12. CUSTOMER pays SUPPLIER for the maintenance and repair of
machines and (technical equipment) .....
13. Payment for maintenance and servicing of machines (technical
equipment) that are not included in the list are fullfilled by additional
agreements.
14. In case of violation of terms of payment by the CUSTOMER the
SUPPLIER is to entitle to suspend the maintenance of machinery and technical
means to pay the debt.
TERM OF AGREEMENT
15. This Contract is concluded for a period of........ to.......
16. The contract may be terminated before the expiry of a warning for a party
...... months.
Legal addresses, bank details and signatures.
Договір на технічне обслуговування та ремонт техніки
Місто ......., ....... року, ...... місяця, ...... числа
189
ЗАМОВНИК: ..............., в особі .........., що діє на підставі ..........., з одного
боку, і
ВИКОНАВЕЦЬ: ................, в особі ............, що діє на підставі ............, з
іншого боку, уклали Даний Договір про наступне:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.
ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ бере на себе технічне
обслуговування та ремонт техніки відповідно до списку, що додається до
договору, із зазначенням у ньому номерів, типів та моделей машин
(технічних засобів), місця їх розташування.
2.
До обслуговування приймаються машини та технічні засоби, що
знаходяться в експлуатації у справному стані. Технічний стан машин та
технічних
засобів
визначається
представниками
ВИКОНАВЦЯ
у
присутності представника ЗАМОВНИКА.
3.
ЗАМОВНИК
зобов'язаний
виконувати
всі
вказівки
механіка
ВИКОНАВЦЯ з правильної експлуатації та збереження машин і допускати
до роботи на них лише працівників, які пройшли спеціальний курс
навчання. Персонал ЗАМОВНИКА, що експлуатує машини, зобов'язаний
також виконувати правила експлуатації, запропоновані заводом виготовлювачем. У випадку порушення даного пункту Даного Договору
ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за роботу машин та технічних
засобів.
ПОРЯДОК ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ
ТЕХНІКИ
4.
Технічне обслуговування та дрібний ремонт здійснюються на місці в
ЗАМОВНИКА.
190
5.
Середній та капітальний ремонт машин і технічних засобів
здійснюється на підприємстві ВИКОНАВЦЯ.
Примітка: договором може бути передбачено, що здійснення середнього та
капітального ремонту ВИКОНАВЕЦЬ на себе не бере.
6.
ЗАМОВНИК зобов'язаний виділити для зв'язку з ВИКОНАВЦЕМ і
для оформлення необхідної документації відповідальну особу за місцем
розташування машин і технічних засобів, що обслуговуються.
7.
ЗАМОВНИК має право викликати механіка ВИКОНАВЦЯ в усіх
випадках зупинки машин (технічних засобів) через несправність. Механік
ВИКОНАВЦЯ зобов'язаний з'явитися до ЗАМОВНИКА не пізніше ...
годин з моменту виклику.
8.
При зміні кількості включених до списку на технічне
обслуговування та ремонт машин (технічних засобів) у бік збільшення або
зменшення ЗАМОВНИК зобов'язаний негайно повідомити про це
ВИКОНАВЦЯ для внесення відповідних змін до договору.
Обслуговування та ремонт машин (технічних засобів), наново включених
до списку, здійснюється на умовах Даного Договору.
9.
Механік ВИКОНАВЦЯ при кожному відвіданні ЗАМОВНИКА
передає його представникові спеціальну картку, в якій останній проставляє
дату відвідання, час прибуття та відбуття і завіряє зазначені дані своїм
підписом.
10. У випадку постійної присутності механіка ВИКОНАВЦЯ у місці
розташування машин (технічних засобів), що обслуговуються, він
підкоряється правилам трудового розпорядку, що діють на підприємстві
ЗАМОВНИКА.
11.
ВИКОНАВЕЦЬ гарантує безперебійну роботу машин (технічних
засобів), що обслуговуються, і несе відповідальність за порушення
нормальної їх роботи лише в тому випадку, якщо ЗАМОВНИКОМ
виконуються умови Даного Договору.
ВАРТІСТЬ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
ТА
РЕМОНТУ,
ПОРЯДОК
РОЗРАХУНКІВ
191
12.
ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЮ за технічне обслуговування та
ремонт машин і технічних засобів ....
13. Оплата за технічне обслуговування та ремонт машин (технічних
засобів), не включених до списку, що додається до Договору,
обумовлюється додатковими угодами.
14. У випадку порушення ЗАМОВНИКОМ термінів платежу
ВИКОНАВЕЦЬ має право призупинити технічне обслуговування машин і
технічних засобів до сплати заборгованості.
ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
15. Даний Договір укладений на термін від ........ до .......
16. Договір може бути розірваний до закінчення
попередженням однієї із сторін за ...... місяців.
терміну
з
Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи.
Прочитайте граматичний матеріал Past Continuous та виконайте
вправи.
Питальна та заперечна форми.
У питальній формі допоміжне дієслово “to be” ставиться
перед підметом. (What were you telling him? - Що ви йому
говорили?)
192
Питальна форма
Особа
/ Число
Однина
/ Множина
1-ша / Was I sitting? / Were we sitting?
2-га / Were you sitting? / Were you sitting?
3-тя / Was he / she / it / sitting? / Were they sitting?
У заперечній формі після допоміжного дієслова вживається частка
“not”:
(I wasn’t working in the evening. - Я не працював увечері.)
Заперечна форма
Особа / Число
Однина / Множина
1-ша / I was not sitting. /
We were not sitting.
2-га / You were not sitting. / You were not sitting.
3-тя / He / she / it was not sitting. / They were not sitting.
В усному мовленні замість was not вживається wasn't, замість were not
— weren't.
Виконання граматичних вправ:
Вправа 1. Поставте дієслово у реченні у Past Continuous:
1.What your father ( to do) from eight till nine yesterday?
2. Why she (to cry) when I saw her yesterday?
3. He (not to read) about force majeure circumstances when his boss entered the
room.
4. He (to mark) cases according to the buyer’s instruction from 11 to 12 a.m.
yesterday?
5. They (not to study) the draft contract.
6. He (not to exchange) money, when we saw him near the bank.
7. What he (to do) the whole evening yesterday? - He (to read) contract items.
193
2. Виберіть правильну форму дієслова:
1. What you (do) at 7 o’clock?
a) you were doing; b) were you doing? c) did you doing
2. … she a bath when the telephone wrang? – No, she…
a) Was she have, was sleep; b) was she had, was slept; c) Was she having, was
sleeping.
3. …your brother… to the cinema, when I saw him?
a) Did your brother going b) Was your brother go; c) Were your brother going
d) Was your brother going
Заняття № 20
Тема: Міжнародна торгівля. Структура підприємства, штат
працівників. Захист прав споживачів. На фірмі. Present Perfect.
1. Вивчіть нову лексику.
acceptance [ɪkˈseptəns] – прийняття, визнання, схвалення
ad valorem [ˈædˈvəl ɔ:rəm] - за вартістю
advising bank - авізуючий банк
air waybill - авіанакладна
alteration - зміна, переробка
Alternative inventory control system - Альтернативна система
управління запасами
applicant [ˈæplɪkənt] – кандидат, подавець заяви, претендент
balance of trade - торговий баланс
barter – бартер, товарообмінна угода, товарообмін
bill of lading - транспортна накладна
bonded warehouse [ˈbɔ ndəd ˈweəˌhaus] - митний склад
cash in advance [ˈkæʃ ˈɪn ədˈvans] - передоплата
convertible currency - конвертована валюта
credit risk insurance - cтрахування кредитних ризиків
foreign – trade zone – зовнішньоторгівельна зона
free –trade zone - зона вільної торгівлі
2.Прочитайте та перекладіть текст “What Is International Trade?”
194
The basic idea of international trade and investment is simple: each country
produces goods or services that can be either consumed at home or exported
to other countries.
The main difference between domestic trade and international trade is the
use of foreign currencies to pay for the goods and services
crossinginternational borders. Although global trade is often added up in
U.S. dollars, the trading itself involves variouscurrences. Japanese
electronics are paid for in euro in Berlin, and German cars are paid in U.S.
dollars in Boston. Indian tea, Brazilian coffee, and American films are sold
around the world in currenciesas diverse as Turkish liras and Mexican
pesos.
Whenever a country imports or exports goods and services, there is a
resultingflow of funds: money returns to the exporting nation, and money
flow of funds: money returns to the exporting nation, and money flows out
of the importing nation. Trade and investment is a two – way street, and
with a minimum of trade barriers, international trade and investment usually
makes everyone better off.
In an interlinked global economy, consumers are given the opportunity to
buy the best products at the best prices. By opening up markets, a
government allows its citizens to produce and export those things they are
best at and to import the rest, choosing from whatever the world has to offer.
Some trade barriers will alwaysexist as long as any two countries have
different sets of laws. However, when a country decides to protect its
economy by erecting artificial trade barriers (зведенням штучних бар'єрів
у торгівлі), the resultis often damaging to everyone, including those people
whose barriers were meant to protect.
The Great depression of the 1930s, for example, spread around the world
when the United States decided to erect trade barriers to protect local
producers. As other countries retaliated (Як і інші країни прийняли
відповідні заходи), trade plumered, jobs were lost, and theworld entered
into long period of economic decline (економічний спад).
3.Дайте відповіді на питання до тексту:
1. What is the basic idea of international trade?
2. What is the main difference between domestic and international trade?
3. How can you consider trade barriers?
195
4. Прочитайте цікаві факти про міжнародну торгівлю.
1. International trade has increased so much as people talk about
“globalization” of the world economy.
2. The balance of world trade is tipped in favour of the world’s richest
contries and componies.
3. Just 200 huge multinational companies control much of world trade.
4. Just five countries – the USA, Germany, Japan, France and the UK –
control half world trade.
5. The 30 richest countries control 82% of world trade.
6. The 49 poorest countries control just 2% of world trade.
7. The World Trade Organization was founded on Jan 1.1995 to police
world trade, and to push for free trade.
8. With just 7% of the world’s population, the EU’s trade with the rest of the
world accounts for around 20% of global exports and imports.
9.The EU was also the biggest exporter, accounting for 15.4% of all exports
– compared with 13.4% for China and the 10.5% for the United States.
10.In 2011 EU-US trade climbed to $636 billion, a 14% rise on 2010.
11.China is now the EU’s 2nd trading partner behind the United States and
the EU is China’s biggest trading partner.
12.The EU remains the world’s largest global player accounting for 16.4%
of all global imports.
5. Прочитайте та перекладіть прислів’я та висловлювання про
торгівлю.
1. A handful of trade, a handful of gold. ~ Dutch Proverb
2. Advertising is the mother of trade. ~ Japanese Proverb
3.Be not a jack of all trades, but a master of one. ~ Traditional Proverb
4. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover. ~ Mark
Twain
5.Even a thief takes ten years to learn his trade. ~ Japanese Proverb
6. Every man to his trade. ~ Traditional Proverb
196
7. He who cannot speak well of his trade does not understand it. ~ French
Proverb
8. He who does not teach his son a trade teaches him to steal. ~ Hebrew
Proverb
9. Jack of all trades, master of none. ~ Traditional Proverb
10.Let every man practice the trade which he best understands. ~
Traditional Proverb
11.War is the trade of Kings. ~ John Dryden
12.Who is your enemy? A man of your own trade. ~ Spanish Proverb
6.Прочитайте та запам’ятайте структуру компанії та штат
працівників.
Structure of Company
chairman of the board (of directors) [ˈtʃeəˈmæn əv ðə ˈbɔ:d] - голова
правління /ради директорів
chief (general) manager -генеральний директор
managing director [ˈmænɪdʒɪŋ diˈrektə] - виконавчий директор
deputy managing director - заступник виконавчого директора
cоmmercial director
- комерційний директор
accounting director - головний бухгалтер
financial manager [fəˈnænʃəl ˈmænɪdʒə] - фінансовий директор
export manager - директор з експорту
marketing manager - директор зі збуту
office manager - керівник офісу
197
personnel manager - голова відділу кадрів
production manager - директор з виробництва
sales manager - комерційний директор
training manager - завідувач відділом підвищення кваліфікації
(підготовки кадрів)
transport manager - завідувач транспортним відділом
supervisor [ˈsuːpəˌvaɪzə] – інспектор
goods expert
- товарознавець
secretary – секретар
post-room manager - завідувач поштовою службою
clerk [ˈkla:k] - офісний службовець
receptionist- секретар у приймальні
typist - машинистка
data processing - обробка даних
7.Підберіть штат працівників до речень, які їм відповідають:
Director
Board
Chairman
President
Accountant
Manager
Secretary
Auditor
1.__________? is a person who manages the affairs of a business company.
2__________? is a group of people controlling a company or some other
organization.
3.__________? is a permanent president of a committee, board of directors
of a company.
4.__________? is the head of a business firm or a bank.
5.__________? is a person whose profession is to keep or inspect financial
accounts.
6.__________? is a person controlling a business.
7.__________? is an employee in an office, usually working for another
person, dealing with letters, typing, filing and making appointments and
198
arrangements.
8.__________? is a person who audits accounts.
8.Прочитайте та перекладіть текст “Make a word map ’office’”
Talking about an office of a big company we imagine a high building or
ever a sky-scraper belonging to a business corporation or a big enterprise.
Such office includes many departments and every department has its own
office (a special room). Office is a room of building where written work,
account, sales statistics, business letters are kept (especially in connection
with a business or organizational.) E.g.: the manager’s office; the company
is moving to new offices in central London. There are some kinds of offices:
a receptionist’s office (a secretary office); an executive’s office, a
principal’s office (or a chief’s office); etc.
In every office you can see a desk (or some desks), a telephone (and office
intercom), some office cupboards, includes many drawers for files, folders
and multipurpose shelves, a computer, a printer, sometimes a photocopier,
swivel chairs.
In executive’s office besides the desk you can see a conference table for
different meeting and appointments, some chairs, a two sofa or a conference
grouping for visitors, a safe for confidential documents, some cabinets for
files (folders), a bar (drink cabinet). On the executive’s desk there is a desk
mat (blotter), appointments diary, a calendar, a desk set, a telephone, an
office intercom, a desk lamp.
On the secretary’s desk you will usually see a shorthand pad, a letter tray, a
stack (set) of forms, a typewriter, a pen and pencil tray, an internal
telephone list, a telephone and intercom, a fax machine, a computer, a
customer card index, a calculator, etc.
Secretary is an employee in an office, usually working for another person,
dealing with letter, typing, filing and making appointments and
arrangements and doing many other important errands.
9. Прочитайте та намалюйте схематично ієрархію компанії.
In business organization structure means the relationship between positions
and people who hold the positions. Organization structure is very important
because it provides an efficient work system as well as a system of
199
communication.
Most сompanies are made up of three groups of people: the shareholders
(who provide the capital), the management and the workforce.
The management structure of a typical company is shown in this
organization chart.
At the top of the company hierarchy is the Board of Directors, headed by the
Chairperson or President. The Board is responsible for policy decisions and
strategy. It will usually appoint a Managing Director or Chief Executive
Officer, who has to overall responsibility for the running of the business.
Senior managers or company officers head the various departments or
functions within the company which many include the following:
-Marketing
-Sales
- Public Relations Information Technology or IT Personnel or Human
Resources
-Finance Production -Research and Development or R&D
Historically, line structure is the oldest type of organization structure. The
main idea of it is direct vertical relationship between the positions and tasks
of each level, and the positions and tasks above and bellows each level. For
example, a sales manager may be in a line position between a vice-president
of marketing and a salesman. Thus a vice-president of marketing has direct
authority over a salesman. This chain of command simplifies the problems
of giving and taking orders.
When a business grows in size and becomes more complex, there is a need
for specialists. In such a case administrators may organize staff departments
200
and add staff specialists to do specific work.
These people are usually busy with services; they are not tied in with the
company product. The activities of the staff departments include an
accounting, personnel, credit and advertising. Generally, they do not give
orders to other departments.
10. Вивчіть слова до текста:
relationship взаємовідносини
to hold a position займати посаду
organization structure організаційна структура
level рівень
sales manager
керуючий по торгівлі, маркетингу
salesman продавець, торговець
to have direct authority over smb. мати пряму владу
to give orders
віддавати накази
to take orders
приймати накази
staff department управлінський відділ
11. Вивчіть лексику до теми «Захист прав споживача»
safety- безпека
physical injury - тілесне ушкодження
requirements - вимоги
misleading advertising – реклама, що вводить в оману
available - доступний, наявний
seeking redress – відшкодування збитку
faulty products – несправні вироби
labelling of food stuff – маркування продуктів харчування
on average - в середньому
12.Прочитайте текст про захист прав споживача “Consumer
Rights”
A consumer is a person who buys and uses goods or services to satisfy
his or her needs (things that are necessary for survival, such as food,
clothing, and shelter) and wants (things which are not necessary for
survival, but which add pleasure and comfort to our lives).
We all are consumers. We buy products and services every day. We buy
201
snacks, clothing, books, pay bills, etc. As consumers we are very important
to businesses and the economy. The buying decisions we make can lead to
either success or failure of many businesses. Consumers’ wants and needs
guide business practices. As a result, businesses expend great efforts to
attract and please consumers.
In their role as consumers, ordinary EU citizens are key players in the
Union's new frontier-free single market (єдиний ринок). The Union has in
fact incorporated, as the basis of its consumer policy, the protection of five
fundamental rights which lie at the heart of national polices.
These are:
1. The protection of consumers' health and safety. Only products which
will not endanger health or safety (становити небезпеку для здоров'я або
безпеки) may be put on the market. This means setting safety requirements,
providing full information about potential risks, and protecting consumers
against physical injury.
2. The protection of consumers' economic interests.
There is for example a general ban on misleading advertising and unfair terms
(несправедливі умови) in contracts with consumers.
3. Consumer rights to information and education.Consumers need to be put
in a position where they can make an informed choice among goods and
services offered. This includes objective information on the features and price of
the items available. Consumers also require proper information about their
efficient and safe use.
4. The right to redress. Consumers have the right to receive advice and help
when seeking redress for faulty products or for injury or damage resulting from
the use of goods and services. There need to be simple, affordable and rapid
procedures for settling complaints and claims (швидкі методи для вирішення
скарг і претензій.
5. Consumer representation and participation.Representatives of consumers
need to be present in decision-taking procedures (щоб бути присутнім у
процедурах прийняття рішень) on issues (з питань) of concern to them at
202
local, national or EU level. At Union level, this covers not only specific
consumer issues but also other relevant policy areas like food laws,
transport,competition policy (політика у сфері конкуренції), financial
services, and environment.
When the Community (the former name of European Union) adopted its first
consumer programme in 1975, it focused on the practical application of the five
principles. The first result was a number of directives which were adopted over
the next 10 years covering among other things the safety of cosmetic products,
the labelling of foodstuff, misleading advertising, consumer rights in door-step
selling, product liability and the provision of consumer credit.
In addition to its programme of legislation on consumer protection, the Union
took steps to make sure the interests of consumers are taken into account at local
and EU level. It has supported the development of national consumer
organizations and of five major EU-wide organizations with consumer interests.
These are:
—The European Consumer's Organization (BEUC),
—The Confederation of Family Organizations in the
European Union (Coface),
— The European Community of Consumer Cooperatives (Eurocoop),
—The European Trade Union Confederation (ETUC), and
—The European Interregional Institute for Consumer Affairs (EIICA)
Internally, the European Commission created an independent Consumer Policy
Service (Служба споживчої політики) in 1989 in order to give more authority
and a higher profile to the implementation of consumer policy.
15. Дайте відповіді на питання до тексту:
1. State five main principles of EU policy of consumer protection.
2.What organizations are involved in this process?
3.When was the first consumer programme adopted?
203
Прочитайте граматику The Present Perfect
Tense та виконайте
вправи.
Вживання : для вираження дії, яка відбулася до
моменту мовлення, і той, хто говорить має на
увазі результат цієї минулої дії; вживається із
обставинами часу up to now(до цих пір), up to present (по теперішній
час), lately (нещодавно), recently (недавно), so far (до цих пір), since (з
того часу, як), today (сьогодні), this week (на цьому тижні), з
прислівниками неозначеного часу ever (коли-небудь), never (ніколи),
often (часто), seldom (рідко), already (вже), just (щойно).
The Present Perfect вживається для опису
дій, які під час мовлення вже завершені.
У
цьому
випадку
в
центрі
уваги
перебуває саме завершена дія.
We have bought a new TV set. - Ми
придбали новий телевізор (Ми маємо
новий телевізор).The students have left the
room. - Студенти вийшли з кімнати
(студентів нема в кімнаті).
Хоча дієслова у The Present Perfect часто перекладаються українською
мовою в минулому часі, слід пам’ятати, що в англійській мові ці дії є
діями теперішнього часу.
The Present Perfect вживається для позначення дій, які (не)
завершилися на поточний момент:
Have you finished your job? - Ти завершив роботу? - Yes, I have/ No, I
haven’t. - Так/Ні.
The train has just arrived. - Потяг щойно прибув. She hasn’t written the test
yet. Вона ще не дописала контрольну.
204
The Present Perfect вживається для позначення дій, які відбувалися в
минулому, але актуальні зараз:
-Have you passed your driving test? - Ви вже здали іспит на право керування
авто? We can’t enter the room.I’ve lost my key. - Ми не можемо зайти до цієї
кімнати. Я загубила ключі.
The Present Perfect вживається для опису дій, які почалися в
минулому і досі тривають:
I’ve always liked him. - Він завжди мені подобався (в минулому і зараз). I
have known him for years / since my youth / since 1990. - Я дуже довго його
знаю / з дитинства / з 1990 року. He has written about a hundred novels. - Він
написав близько 100 романів.
The Present Perfect вживається для позначення дій, що мали місце у
період часу, який ще не минув. (з виразами на кшталт “this morning” /
“afternoon” / “week” – сьогодні ранком / вдень / на цьому тижні:
Has the postman come this morning? - Поштар приходив сьогодні зранку? He
hasn’t phoned this afternoon. - Він ще не телефонував сьогодні
вдень.
І Стверджувальна форма.
to write – I have written the letter.
to ask – He has asked.
Правило І. Стверджувальна форма = підмет + допоміжне
дієслово “to have” (have/has) + Participle II ( закінчення «ed» для
правильних дієслів та третя форма неправильних дієслів).
http://www.youtube.com/watch?v=VClccMD-vb4
Виконання граматичних вправ:
205
Вправа1. Поставте слова в дужках в Present Perfect.
1. I (visit) this restaurant many times.
2. We never (be) in this café before.
3. The waiter (bring) the menu already.
4. We (order) just the drinks.
5. Mr.Brown (not decide) yet.
Вправа 2. Прочитайте та перекладіть англійські прислів’я.
1. As you have made your bed, so you must lie on it.
2. Every oak has been an acorn (жолудь).
3. When children stand quite they have done something ill.
4. Don’t sell the bear’s skin before you have caught the bear.
5. Baccus has drowned more men than Neptune.
Вправа 3. Виберіть у дужкаx правильну форму дієслова у Present
Perfect.
1. He (writes, have written, has written, wrote) this article.
2. My father knows so much because he (travelled, is travelling, has travelled,
was travelling) a lot.
3. I (saw, see, have seen, has seen) Pete today.
4. They (have done, did, do, are doing) already their homework.
Заняття № 21
Тема: Реклама. На виставці – ярмарку товарів. Презентації. Present
Perfect.
1. Вивчіть нову лексику.
advertising [ˈædvərˌtaɪzɪŋ] - реклама,
рекламування
206
typically [ ˈtɪpɪkli] - типово
to attempt [ tə əˈtem(p)t] - намагатися
to persuade [ tə pərˈsweɪd] - щоб переконати, вговорювати, умовляти
to purchase [ tə ˈpə:tʃəs] – купувати
to consume [ tə kənˈsjuːm]- споживати, з'їдати, витрачати
particular [ pəˈtɪkjulə] - приватність, особливий, винятковий
brand [ ˈbrænd ]- марка клеймо
design [ dɪˈzaɪn ] – дизайн, проект, план
to generate [ tə ˈdʒenəˌreɪt]- генерувати породжувати
creation [ kriːˈeɪʃən] - створення, будування
reinforcement [ ˌriːənˈfɔ:smənt ] - компенсація, повернення
loyalty [ ˈlɔɪlti ] - лояльність
medium [ ˈmiːdiːəm ] - засіб вираження, спосіб
to deliver [ tə dɪˈlɪvə]- доставляти , розвозити
billboards - рекламні щити, дошка оголошень
to place - розмістити , встановлювати
on behalf of [ ˈɔn bɪˈha:f əv ]- від імені
in spite of [ ˈɪn ˈspaɪt əv ] - незважаючи на, всупереч
to accept [ tə ɪkˈsept ] - прийняти, погоджуватися
to incline [ tə ɪnˈklaɪn] – приваблювати
phenomenon [ fɪˈnɔməˌnɔn ] феномен, явище
to flourish [ tə ˈflə:rɪʃ ]– процвітати, хвастати
mainly- головним чином, переважно
accelerating the distribution - прискорення розподілу
to turn – крутити, повернути
to create [ tə kriːˈeɪt ]– створювати, творити
preference [ ˈprefərns ] – перевага, привілеєве право
thought [ θɔt ] – думка, ідея, намір
3.Дайте відповіді напитания.
1 .What is advertising?
2. What is the purpose of advertisement designing?
207
3. What means are advertising delivered by?
4. Where does advertising flourish?
5.What does advertising do?
6. What are the tasks of advertising?
4. Прочитайте та перекладіть про два види реклами:
Product advertising (pекламний продукт) is an important part of the
marketing mix. Its aim is to increase sales by making a product or service
known to a wider audience, and by emphasizing its positive qualities. A
company can advertise in a variety of ways, depending on how much it
wishes to spend and the size and type of audience it wishes to target
(
націлити).
The different media for advertising include television, radio,
newspapers, magazines, the Internet and different mail. The design and
organization of advertising campaignes is usually the job of an advertising
agency.
Corporate advertising is not directly concerned with increasing sales of
particular product or service, but more with the brand image, or picture, a
company wants to present to the public. Public relations (PR) experts (
фахівці зі зв'язків) specialize in organizing activities and events which
generate positive publicity ( позитивна реклама) for companies. Unusual
advertising campaigns sometimes get extra publicity for the company by way
of media reports about the camplaign.
5. Прочитайте цікаві факти про рекламу та висловте свою думку на
англійській мові про довіру до реклами товарів та послуг:
1. Американські фармацевтичні компанії витрачають в 2 рази більше на
рекламу, ніж на дослідження.
2. У 1955 році з'явилася перша реклама сигарет Мальборо. Рекламували
сигарети люди атлетичної статури. Найбільш популярним став образ
ковбоя. Три людини, які з'являлися в цій рекламі, в наслідок померли
від раку легенів.
3.На рекламу в світі витрачається понад 500 мільярдів доларів на рік.
4. До того часу, як жителю США виповниться 65 років, він у
середньому прогляне два мільйони рекламних кліпів.
208
5. У 1900 році в Америці було створено перший білборд, після чого
почався бум установки білбордів уздовж вулиць і доріг.
6. Більше 15 мільярдів доларів витрачається в США на рекламу для
дітей.
7. Більшість наручних годинників на рекламі показує 10.10., Так як
стрілки годинника обрамляють назва бренду на циферблаті у вигляді
посмішки.
8. Компанії, що виробляють фаст-фуд в США витрачають в середньому
1.6 мільярда доларів на рекламу.
9. Середньостатистичний американський дитина дивиться більше 40
000 комерційних кліпів на рік або більше 100 в день.
10. Першим американським платним оголошенням став лист в газету
Boston News, в якому повідомлялося про продаж маєтку в Oyster Bay.
11. Рекламне оголошення "Think Small" (думай менше) вважається
найбільш успішним оголошенням минулого століття. Воно було
розроблено в кінці 1950х і вважається особливо вдалим, так як
автомобіль «Фольксваген», сконструйований для Гітлера, дуже успішно
продавався в післявоєнній Америці.
6. Прочитайте та перекладіть текст про особливості реклами
“Peruasive Advertising” (нав'язлива реклама).
Advertisers apply different techniques to affect a consumer and persuade
him to buy their product.
1. Repetition. The simpliesrt way of advertising. A
slogan is repeated so often that we begin to associate a
brand name with a particular product or service.
2. Endorsement (схвалення). A popular personality is
used in advertisement. He or she endorses a product.
209
3. Emotional appeal (Емоційна привабливість). Advertising often appeals to
basics such as mother – love, masculinity, feminity, etc.
4. Scientific authority (науковий авторитет). Sometimes the advert shows a
person in a white coat (i.e. a scientist) telling about the product. More often it
mentions “scientific testing” to persuade us.
5. “Keeping up with the Joneses” (Йти в ногу з Джонсонами"). An appeal
to pure snob value. You want to appear to be richer or more successful than
your neighbours.
6. Comparison (порівняння). The advert lists the qualities of a product in
direct comparison with rival (конкурент) products.
7. An appeal to fear or anxiety (звернення до страху або тривоги). This type
works on tears.
8. Association of ideas (aсоціація ідей). This is usually visual. Until it became
illegal in Britain, cigarette advertising showed attractive,
healthy young people, smoking in beautiful rural places.
9. Information. If a product is new, it may be enough to
show it and explain what it does.
10. Special offers/ free gifts (cпеціальні пропозиції /
безкоштовні подарунки). This is a very simple and
direct appeal – it’s half price!
11. Anti – advertising. This modern version appeals to the British sense of
humour. It makes fun of the techniques of advertising.
7. Вивчіть лексику до теми «Виставкаярморок товарів»
exhibit [ɪgˈzɪbət] – експонат, експонувати
exposition [ˌekspəˈzɪʃən] – експозиція, показ
exhibitioner, exhibitor [ˌeksəˈbɪʃənə] – експонент
(учасник виставки)
arrange an exhibition - влаштувати виставку
hold an exhibition - проводити виставку
participate in an exhibition [pɑ:ˈtɪsəˌpeɪt ˈɪn ən ˌeksəˈbɪʃən ] - брати участь у
виставці
exhibition area [ˌeksəˈbɪʃən ˈeəriːə] - виставкова площа
210
exhibition hall - виставковий зал
display – виставка, показ
brochure [brouˈʃur]- брошура
booklet- буклет
leaflet, handbill – листівка
shadow window [ˈʃædou ˈwɪndou] - вітрина
stand – стенд
rack – стелаж, полиця
stall- ларьок, прилавок
pavilion [pəˈvɪljən] – павільйон
venue [ˈvenˌjuː] - місце зустрічі
keynote [ˈkiːˌnout] – лейтмотив
under the motto [ˈʌndər ðə ˈmɔtou] - під девізом
attract the general public - залучення широкої громадськості,
відвідувачів
specialized fair [ˈspeʃəˌlaɪzd ˈfeə] - спеціалізований ярмарок
general fair - неспеціалізований ярмарок
show - виставка, показ
board, hoarding, panel [ˈbɔrd/ ˈhɔrdɪŋ/ ˈpænəl]– рекламний щит
documentary film - документальний фільм
spot film, short film - короткометражний фільм
advertising film - pекламний фільм
commercial film [ kəˈmərʃəl ˈfɪlm] - комерційний фільм
running time of a film - тривалість фільму
agency package [ ˈeɪdʒənsi ˈpækɪdʒ ] - повний цикл послуг рекламного
агенства
broadcast [ ˈbrɔ:dˌka:st ] - транслювати, передавати по радіо
circulation [ ˌsəkjuˈleɪʃən ] - тираж, поширення
reprint [ riːˈprɪnt ] - перевидавати, передрукувати
catalogue [ ˈkæt (ə)lɔg] – каталог, програма, список
publishing house - видавництво
badge (button) - значок
8.Прочитайте та запам’ятайте фрази:
211
You may have our advertising literature with full technical specifications Ви можете взяти нашу рекламну літературу з повними технічними
характеристиками.
What do you exhibit here? - Що ви тут виставляти?
I suggest you to see our booklets first, to get a better idea of the equipment Я пропоную вам, щоб ви спочатку ознайомилися з нашими буклетами,
щоб отримати більш повне уявлення про обладнання.
Can we see your equipment in operation? - Чи можемо ми побачити ваше
обладнання в дії?
Here’s lease agreement for the premises. - Ось договір оренди приміщення.
Could you tell me something about the display we can see here? - Не могли
б ви розповісти мені що-небудь про експозицію, що ми бачимо тут?
On the stand here you will see photos and charts showing... - На стенді тут
ви побачите фотографії та діаграми, що показують…
On what occasion is this exhibition arranged? - З якої нагоди ця виставка?
9.Прочитайте та перекладіть текст “Fairs and Exhibitions”
A fair or an exhibition is always an event which attracts serious
businessmen, and the general public alike. Indeed all participants along with
showing the best they can offer, try to give visitors a good idea of the country’s
way of life and tourist attractions.
Fairs
and
exhibitions
offer
good
opportunities to make contacts, they are also
an ideal way of advertising. There may be
specialized fairs and exhibitions, concentrating
on products of a particular firm or industry, and general, covering many
different fields.
Business information exhibitions are also very popular now as they
provide latest data about products, services, prices, markets. At numerous
stalls, racks and stands all kinds of exhibits are shown, and exhibitioners
advertise what they want in commercial and documentary films, booklets and
leaflets, on boards and show window displays, and even in animated cartoons.
Mass media broadcast relevant information, and publishing houses do their job
by issuing catalogues and other materials, preferably in colour. The most
prestige the exposition and the exhibition area, the higher rates for advertising
212
agencies services. Renting premises and hiring professionals to decorate stands
is not an easy task for small companies. Pre – exhibition preparations and
publicity, getting along with all arrangements for the exhibition are always time
– and money – consuming activities, but very often the pay for themselves.
10. Дайте відповіді на питання:
1. What is the role of fairs and exhibitions for businesses?
2. What advertisind means can be used in pre – exhibition preparation?
3. What printed materials are usually used for advertising?
11. Прочитайте та перекладіть текст “Presentation Practice”
The presentation - the performance sometimes accompanied in the visual
images, directed on informing to audience the information and-or to
convince her to make the certain actions necessary to the organizer of
presentation. The effective presentation, as a rule, is in advance planned, well
organized and intended for certain audience. Presentations can be classified to
various signs. First of all, on the purpose of their carrying out and audience for
which hold presentation.
Incorporate presentation.
The presentation can be organized for employees of the company to lift
corporate spirit that employees were proud of the company and have better
learned each other in informal conditions. During such presentations of
employees often award and award gifts, arrange competitions and lotteries.
These presentations, as a rule, are dated for any holidays: to the company
birthday, New Year and etc.
All other kinds of presentations spend for clients.
Business presentation.
As a rule, such presentation represents more likely a working
meeting. The company represents to the potential partner the
product, the goods or services. The presentation passes in
business conditions and isn't accompanied by additional actions.
Presentation for partners and clients.
Many companies will organize presentations for the partners and potential
clients. For example, any large manufacturer arranges presentation for the
213
distributors or partners for strengthening with them of business ties. Such
presentations can be dated for any event in life of the company - to moving to
new office, birthday of the company, start of the new project and etc. Such
actions are accompanied by a considerable quantity of additional actions.
Presentation as a component of a scale advertising campaign.
Such presentation is directed on advancement of a concrete product. It will
organize for journalists and other visitors - partners, the employees. It is
possible to arrange it at any moment of carrying out of an advertising campaign,
but more often her spend in the beginning, less often in the end. In this case the
presentation anticipates an advertising campaign and gives the chance to the
company so to tell about an advanced product that it wanted to journalists to
write about it.
In this connection a venue of presentation choose whenever possible as more as
possible extravagant and original. To allow to journalists additional stimulus to
tell about this action, also invite the known people which structure depends on
target audience of a product. As a rule, such presentation is accompanied by
press conference and distribution of special presentation materials.
All other kinds of presentations.
These presentations can have various occasions or the purposes, for example,
opening of new shop or restaurant. To such presentation invite, first of all,
journalists and potential buyers (clients). If it is very expensive shop, restaurant
or night club on a special database invite rich people, including "stars".
Прочитайте граматичний матеріал Present Perfect Tense та виконайте
вправи.
Present Perfect Tense (Теперішній Перфектний час)
ІІ Питальна форма
Have you ever lived in a town? - Ви коли-небудь жили в місті?
I have written – Have I written? She has gone. – Has she gone?
214
Правило ІІ. У питальній формі змінюється порядок слів. У питальній
формі допоміжне дієслово ставиться перед підметом.
ІІІ. Заперечна форма
My friend has not yet come. - Мій друг ще не прийшов.
I have written – I have not written.
She has gone – She has not gone.
Правило ІІІ Заперечна форма = підмет + допоміжне дієслово + not +
Participle II.
Виконання граматичних вправ:
Вправа1. Поставте речення в питальну та заперечну форми.
1. I have tried oysters many times.
2. Mr. and Mrs. Reeves have had their lunch already.
3. They have been to this restaurant many times.
4. The waiter has brought the steak.
5. They have run out of shrimps.
Вправа 2. Поставте запитання до підкреслених слів:
1. The letter has been posted already.
2. The line has been engaged since 10 o’clock.
3. The doctor is out. The message has been left for him.
215
4. We have received the money order at the General Post – Office this morning.
5. My telephone is out of order. Frequent buzzing has been heard since morning.
Заняття № 22
Тема: Ділова документація. Структура ділового листа. Клішовані
фрази. Основні скорочення. Past Perfect.
1. Вивчіть нову лексику до теми
Correspondence”.
heading [ ˈhedɪŋ] – заголовок
irrelevant [i ˈreləvənt] - не доречний
to include [ tə ɪnˈkluːd] - містити в собі
draft – чернетка
essential [ ɪˈsenʃəl] - необхідний, обов’язковий
concise [ kənˈsaɪs] - короткий, стислий
courteous [ ˈkə:tiːəs]
- ввічливий, чемний
letterhead - друкований бланк, бланк організації
salutation [ ˌsæljuˈteɪʃən] - привітання
signature [ ˈsɪgnəˌtʃ ə] - підпис
enclosure (Encs) [ ɪnˈklouʒə] - додаток до листа
addressee [ ˌæˌdreˈsiː]
- адресат
range - низка, ряд
to enclose - вкладати (в пакет), прикладати до листа
up-to-date – сучасний
p.p (“per procuretionem”)
- за дорученням
enc. (“enclosure”) - вкладка, додаток
advertisement - оголошення, реклама
to cancel - анулювати, скасувати
quality - якість
commodity [ kəˈmɔdəti] – товар
on the average [ ˈɔn ðiː ˈævrɪdʒ] - у середньому
to reduce [ tə rɪˈdjuːs] - зменшувати, знижувати
concession [ kənˈseʃən] – поступка
“Business
216
letter of intent
- лист-зобов’язання
execution [ ˌeksɪˈkjuːʃən] – виконання
exclusive right [ ɪksˈkjluːsɪv ˈraɪt] - виключне право
2. Прочитайте та перекладіть текст “Business Correspondence”
Business correspondence includes all kinds of commercial letters,
inquiries (запит),
replies to inquiries,
letters of Credit (L/C),
invoices (рахунок),
Bills of Lading (B/L) (коносамент),
Bills of
Exchange or drafts,
letters of insurance,
explanatory letters
(пояснювальні записки),
orders, letters of packing,
letters of
shipment (листи відвантаження), letters of delivery (листи поставки),
offers, letters of complaint (листи з скаргами),
replies to those of
mentioned above.
Rules and traditions of correspondence vary in time but some basic
principles of a commercial letter remain unchanged.
A private business letter is written by hand, each paragraph begines with
an indented line (новий рядок). But if a letter is sent by an organization it
is typed on the form of this organization. In this case it is nor necessary to
use intented lines.
A letter can be typed on the organization’s form. Any form has its letter –
head printed typographically. The letter - head bears thename of the
organization or firm, sending this letter, its address, address for telegrams,
telephone, telex, fax. If you do not use the form, write your address (as a
sender) on the upper right side of the letter. Do not indicate your name here;
it will follow your signature. Ukrainian names of foreign trade
organizations are not translated into foreign languages. They are written
with Latin letters using English transcription. Your telephone number may
be written below.
The address of the recipient (inside address) is written on the left above,
under the reference. Lower, the name of the firm is written under which the
number of the house, street, city or town, state or a country are indicated,
the last element should be the country.
The salutation is written on the left (not in the centre).
The salutation “Dear Sir”is appropriated, when you write to a real person
if you do not know him. If you know this person, you should write “Dear
217
Mr Jones”, for example.
If the letter is addressed to a firm, the salutation should be “Dear Sirs”. In
modern business correspondence it is needless to use any other forms of
politeness.
In the subscription the expression “Yours faithfully” is usually used if
you are not acquainted with the person(s) or “Yours sincerely” if you write
to a man (a woman) whom you know at least by correspondence. In
American English the above expressions are rarely used. More common are
the expressions “Sincerely yours”, or simply “Sincerely”, and sometimes
“Very truly yours”.
The signature is affixed by hand above the typed name of the author. It is
obligatory to indicate your position. If near the signature there are two
letters “p.p” (per pro) it means that the letter is “by warrant”.
The heading may be written above the main text of the letter. The heading
indicates short cotents of the letter or its subject.
If some material is added to the letter the words “Enclosure”
(“Enclosures”) or the abbreviation “End” (додаток або додатки) is written
in the left lower corner of the letter. You can also use the expression “We
enclose” (додаємо…).
3. Прочитайте та перекладіть текст ““Golden Rules” for writing
business letters”.
1.Give your letter a heading if it helps the reader to see at a glance what you
are writing about.
2. Decide what you are going to say before you start to write.
3. Use short sentences.
4. Put each separate idea in a separate paragraph.
5. Use short words that everyone can understand.
6.Think about your reader. Your reader …
… must be able to see exactly what you mean: your letters should be
CLEAR;
… must be given all necessary information: your letters should be
COMPLETE;
… is a busy person with no time to waste: your letters should be
CONCISE;
… must be addressed to in a polite tone: your letters should be
218
COURTEOUS;
… may get a bad impression if there are mistakes in grammar: your letters
should be CORRECT
4. Прочитайте про 7 основних кроків у плануванні написання
ділового листа:
1.
Write down your aim: Why are you writing this letter?
2.
Assemble all the relevant information and documents:
3.
Arrange the points in order of importance. Make rough notes.
4.
Write an outline (план) and check it through, considering these
questions:
Have you left any important points out?
Can the order of presentation be made clear?
Have you included anything that is not relevant?
5.
Write a first draft, leaving space for additions and changes.
6.
Revise ( перегляньте) your first draft by considering these questions:
Information:
- Does it cover all the essential points?
- Is it correct, relevant (доречний) and complete?
English:
- Are the grammar, spelling and punctuation correct?
Style:
- Does it look attractive?
- Does it sound natural and sincere? - Is it the kind of letter you would like
to receive yourself? - Is it clear, concise and courteous? - Will it give the
right impression?
7. Write, type or dictate your final version.
5. Вивчіть структуру ділового листа.
219
1. Sender’s address / Date.
2. Inside address (receiver’s address).
3. Attention line.
4. Salutation.
5. Body of the letter.
6. Complimentary close.
7. Signature.
1.
GIMBEL & CO Ltd / The address of the firm sending the letter (the
letterhead) is often printed on the paper
21 High Street, London SE3B 5HY
Tel: 01-564-8843
7th May 2002
/ The date
2. M.Lawson Brown, Manager, / The name, position, firm and address of
the addressee
Filbury & Johns,
20 Shaftsbury Avenue,
London W1A 4WW
3. Our ref: DM/SK
220
Dear Mr.Lawson, / The reference (the initials of the person writing the
letter and the person who types it)
4
Thank you for your letter of 4th May enquiring about our range of
office equipment. / The first paragraph says why you are writing
5
I enclose an up-to-date price list and our latest catalogue which I
hope includes something of interest to you. You will notice that we offer
very favorable terms of payment.
/ The second paragraph says what
you want or what you are doing (the real reason for writing the letter)
6
I look forward to hearing from you again.
a polite ending
/ The final paragraph is
7
Yours sincerely, / You write “Yours sincerely”, if you know the
name of the addressee and “Yours faithfully” if you don’t
8. David Ripley
Sales Manager
/The signature /The person writing the letter / His
position in the firm
9.
Encs / Here the enclosures are the catalogue and price list
6. Вивчіть клішовані фрази, необхідні для написання ділового
листа.
OPENING PHRASES:
-Dear Madam
Шановна пані
-Dear Sir Шановний добродію
-Dear Mister Malforn Шановний пане Малфорн
-Dear Sirs Шановні панове
-We have received your letter of … Ми отримали Вашого листа від
-We thank you for your letter of … Дякуємо за лист від …
-We havе the pleasure to inform you … Ми раді повідомити Вас …
-In reply to your letter of … У відповідь на Ваш лист від …
-To inform you Повідомляємо Вас
221
-We apologize for the delay in answering your letter - Просимо
пробачення за затримку з відповіддю на Ваш лист
LINKING PHRASES:
-There is no doubt that Безперечно
-It is necessary to note Необхідно відзначити, що
-We’d like to draw your attention to the fact .. Звертаємо Вашу
увагу на той факт, що …
-Considering the above said Беручи до уваги сказане
-In this connection
У цьому зв’язку
-In connection with your request У зв’язку з Вашим
проханням
-Otherwise we shall have to - У противному разі ми будемо змушені .
-As regards your request
Щодо Вашого прохання
-Up till now we have received no reply - Дотепер ми не отримали
відповіді
-In case of delay У випадку затримки
-In case of your refusal У випадку Вашої відмови
-In case you fail to make payments - У випадку несплати
CLOSING PHRASES:
-We are looking forward to receiving your consent/
approval/confirmation - Чекаємо Вашої згоди/схвалення/
підтвердження
-Your prompt execution of our order would be appreciated - Будемо
Вам вдячні за швидке виконання нашого замовлення
- We wish to maintain cooperation with you - Сподіваємося
підтримувати співробітництво
-Your early reply will be appreciated - Будемо Вам вдячні за швидку
222
відповідь
-If we can be of any assistance, please don’t hesitate to contact us Просимо звертатися до нас, якщо Ви потребуєте допомоги
- We are looking forward to hearing from you - Сподіваємося
отримати від Вас відповідь
-Yours faithfully З повагою
-Yours sincerely З повагою
7. Прочитайте зразок переписки стосовно постачання запасних
частин.
Шановні панове,
Повідомляємо , що ми більше не можемо постачати Вам запасні частини
№№…. Справа в тому, що ці запасні частини зняті з виробництва. Завод –
виробник перейшовна випуск більш досконалої модеоі, що відповідає
вимогам новітньої технології.
Запасні частини, які будуть постачатися у майбутньому, мають ряд
переваг. Одна з них у тому, що модель, яка пропонується, більш надійна в
експлуатації.
Ми просимо Вас розглянути нашу пропозицію,і якщо у Вас виникнуть
будь – які зауваження, ми готові обговорити їх.
Сподіваємося, що наша пропозиція влаштує Вас. Вартість запасних
частин по дійсному контракту буде скорегована на взаємоприйнятній
основі.
З повагою
Dear Sirs,
This is to advise you that we shall no longer be able to deliver you spare parts
Nos... The point is that these spare parts are no longer produced. The
manufacturing plant has started the production of a more updated type which is
in full conformity with the latest technology.
The spare parts to be supplied in the future have a number of advantages. One of
them is the fact that the offered model is more reliable in operation.
We ask you to consider our offer and if you have any remarks we shall be ready
to discuss them.
223
We hope that our proposal will suit you. We shall adjust the cost of spare parts
under the present contract on the basis mutually agreed upon.
Yours faithfully
8.Прочитайте основні скорочення, які використовуються у діловій
кореспонденції.
A/C, a/c (account current) - поточний рахунок)
adsd ( addressed) - адресовано
adse ( addressee) – адресат, отримувач
ad (advertisement) – реклама, оголошення ( ads- множина)
a.m. (ante meridiem) - до полудня
app. (appendix) – додаток
Attn. (attention) – увага
B/E, B.E, b.e (bill of exchange) – вексель
B/L, b/l, B.L,b.l (bill of lading) – коносамент
cc., cc (copies) – копії
COE (chief executive officer) - головний виконавчий директор
cf. (confer) – порівняйте
Сo. (company) – компанія
contr. (contract)- контракт
cur. 1. (currency) – валюта, 2. (current) – поточний
224
CV (curriculum vitae) – резюме
dd 1. (dated) – датований; 2. (delivered) – доставлений
Dep., Dept. (department) – 1. відділ, 2. міністерство
doc. (document) – документ (docs. множина)
doz., dz (dozen) - дюжина
eaon (except as otherwise noted) - якщо інше не передбачено
e.g. (exempli gratia, лат) - наприклад
enc., encl. (enclosed, enclosure) – додаток, вкладання ( до листа)
exc., excl. (except, excluding, exception, exclusion) - виняток
expn (expiration)- закінчення строку
fig (figure) - 1. цифра; 2- діаграма
FY (fiscal year) - фінансовий рік
h.a. (hos anno, лат) – у поточному році
hf. (half) – половина
H.Q., HQ, h.q. (headquarters) - штаб-квартира
id. (idem est, лат) – той же
i.e., ie (id est лат) – тобто
inc., incl. (including) – включно, в тому числі
Inc., inc. (incorporated) – зареєстрований як юридична особа
(корпорація)
info (information) - інформація
inv. (invoice) - рахунок-фактура
IOU (I owe you) - боргова розписка
L/C, l.c., l/c (letter of credit) – акредитив
LLC (limited liability company) - компанія з обмеженою
відповідальністю
Ltd., ltd (limited) - з обмеженою відповідальністю
LOC ( letter of commitment) - лист-зобов'язання (гарантійний)
mdse (merchandise) - товар
memo (memorandum) - замітка
M.O., m.o. 1. (mail order) - поштовий переказ ; 2. (money order) грошовий переказ
M.T (metric ton) - метрична тонна
MV (merchant vessel) - торговельне судно
N/A (not applicable) - не застосовується
N.B., NB (nota bene, лат)- важливе зауваження
225
NC, N.C., n/c ( no charge) - без плати
o/l (our letter) - наш лист
PA (power of attorney) – довіреність
p.a. (per annum, лат) – на рік
par. (paragraph)- пункт, абзац, параграф
Plc, PLC ( public limited company) - aкціонерне товариство
PO (post office) - поштове відділення
pp. (pages) – сторінки
pp, p.p ( per pro, лат) – від імені та за дорученням
qv ( quod vide, лат) – дивись там
R&D (research and development) - дослідження і розробка
ret (receipt) – розписка,квитанція, чек
rept. (report) - звіт, доповідь
shipt (shipment) - відвантаження
sig. (signature) - підпис
tn. (ton) - тонна
urgt (urgent) - терміновий
v., vs. (versus, лат) – навпроти
VAT (value – added tax) - податок на додану вартість
V.I.P, VIP (very important person) - важлива особа
v.s (vide supra, лат) – див. вище
v.v (vice versa, лат) - навпаки
w/o (without) – без
& (and) – i, та
@- комерційне at
# (number) - номер (Am)
9. Прочитайте та перекладіть текст про стиль ділового листа.
Because the main goal of business correspondence is to reach an agreement
between partners, its style is strictly official, or formal.
That means that words are to be used in their primary, not figurative,
meaning. It is recommended to keep words to a minimum, to compose clear
sentences, to use facts, not vague description, and to keep to the point. On the
other hand, business correspondence is characterized by more sophisticated
language comparing with informal style, like everyday spoken speech, and
has its own terminology, phraseology, and standard abbreviations.
226
Here belong some traditional obsolete
words and foreign borrowings (primarily
of Latin and French origin) like: per
capita, per pro, a priori, per annum,
appendix, index, curriculum vitae,
memorandum.
In general the formal
characterized by:
- more complex sentences;
style
is
- abstract nouns;
- frequent use of impersonal sentences;
- bookish vocabulary;
- avoiding contractions, colloquial words, and slang.
10. Прочитайте та перекладіть “Five C’s for Business Letter Writing”
Clearness - Avoid business jargon, use simple, direct language
Completeness - Include all necessary information within the letter. Assume that
the readers do not know all the facts. Make it easy for the readers to understand
your situation
Conciseness - Be specific. Say what you mean clearly.
Don’t be vague or confusing.
Correctness - Always proofread and edit your letters.
Courteousness - Use proper salutations, avoid phrases
that scold or annoy, end on a friendly note.
Прочитайте граматичний матеріал Past Perfect та
виконайте вправи.
Past Perfect. (Минулий завершений час)
227
Вживання:
1). Past Perfect вживається для вираження дії, що відбулася раніше
іншої минулої дії, позначеної дієсловом у Past Indefinite.
I told you I had met her. -Я казав тобі, що зустрічав її (раніше, ніж говорив
про це).
2). Past Perfect вживається для вираження минулої дії, що вже
закінчилася до певного моменту в минулому. Вказівні слова: by 2
o’clock (до другої години); by that time (до того часу); by the 1-st of
September (до першого вересня):
I had done my work by eight o’clock. – До восьмої години я вже виконав
свою роботу.
Past Perfect є «передминулим» часом. Він виражає дію в минулому, яка
відбувалася і закінчилася до іншої минулої дії або до якогось моменту чи
періоду в минулому.
Форми Past Perfect маловживані в діалогічній мові; частіше вони
зустрічаються в розповідях.
В українській мові різниці між «минулим» і «передминулим» немає.
Порівняйте:
Я бачив Миколу вчора. Вчора він сказав мені, що бачив Миколу тиждень
тому.
Утворення:
228
Past Perfect утворюється за допомогою допоміжного дієслова “to have”
у Past Indefinite (had) та дієприкметника минулого часу (Past
Participle) основного дієслова.
Стверджувальна форма
Особа/
Однина/ Множина
1/
I had asked /We had asked
2/
You had asked / You had asked
3/
He/ (she)/ had asked/ They had asked
Виконання граматичних вправ:
Завдання 1 Відкрийте дужки, поставте дієслово у потрібну граматичну
форму.
1.By the time we arrived, the plane (take) off.
2 He (receive) the telegram by that time.
3 She (fall) asleep before he came.
4 They (finish) their work by three o’clock yesterday.
5 The students (translate) the text before the bell rang.
Завдання 2. Виберіть правильну форму дієслова:
1. She (did, had done) shopping by 2 o’clock yesterday.
2. She (had received, received) the telegram by that time.
3. We (bought, had bought) vegetables before our mother (had come, came)
home.
4. I (come, had come) to the department store by 3 o’clock.
Заняття № 23
Тема: Сучасні засоби комунікації. Комп’ютери в нашому житті.
Електронна пошта. Факс. Past Perfect.
1. Вивчіть нову лексику.
Computers in an office - Комп'ютери в офісі
word processor [ˈwərd ˈprɔ ˌsesə] - текстовий редактор
229
filing [ˈfaɪlɪŋ] – систематизація, збереження інформації
web browsing [ˈweb ˈbrauzɪŋ] - перегляд веб-сторінок
install a computer [ɪnˈstɔl ə kəmˈpjuːtə] - встановити комп'ютер
system administrator [ˈsɪstəm ədˈmɪnəˌstreɪtə] - системний адміністратор
adaptation [ˌæˌdæpˈteɪʃən] – адаптація, пристосовність, переробка
tailored to specific needs [ˈteɪlərd tə spɪˈsɪfɪk ˈniːdz] – пристосований до
певних потреб
programming – програмування
accurate information [ˈækjurət ˌɪnfərˈmeɪʃən] - точна інформація
network – мережа
network server- мережевий сервер
workstation - робоча станція
access to the files [ˈækˌses tə ðə ‘failz] - доступ до файлів
password [ˈpa:sˌwərd] – пароль
wide area networks - глобальні мережі
local area networks - локальні мережі
audible signal [ˈɔdəbəl ˈsɪgnəl] - звуковий сигнал
transmission [trænsˈmɪʃən] – передача
fraction [ˈfrækʃən] – частка
Computer – users’ mini vocabulary – Словник користувачів
byte – байт
CD-ROM disk - CD-ROM диск
CD-ROM drive – дисковод CD-ROM
CPU (Central Processing Unit) - центральний процесор
cursor [ˈkə:sə] – курсор
data - дані
database [ˈdeɪtəˌbeɪs] - база даних
file – файл
floppy disk – дискета
floppy drive – дисковод для дискет
format – формат
hard disk, HDD (Hard Disc Drive) - жорсткий диск
hardware [ˈhɑrdˌweə] – апаратне забезпечення
inkject printer- струменевий принтер
230
input – вхід
key [ˈkiː] – клавіша
keyboard [ˈkiːˌbɔ:d] – клавіатура
modem [ˈmoudəm] – модем
monitor [ˈmɔnətə] – монітор
mouse [ˈmaus] – миша
mouse pad - килимок для миші
output – вихід
programming language - мова програмування
RAM (Random Access Memory) - oперативна пам'ять
screen – екран
software- програмне забезпечення
text editor - редактор тексту
2. Вивчіть нову лексику до теми “Communications”
brief talk [ ˈbriːf ˈtɔk] - короткa розмовa
communicate with [ kəˈmjuːniˌkeɪt ˈwɪð ] - спілкуватися з
hold a meeting - проводити збори
arrange an appointment - назначати ділову зустріч
use the intercom – користуватися внутрішнім зв’язком
circulate a document [ ˈsə:kjuˌleɪt ə ˈdɔkjumənt ] - поширити документ для
ознайомлення
distribution list – список тих, кому направляється документ
pass a document on - передати документ
notice - оголошення
memorandum (memo) [ ˌmeməˈrændəm] - пам'ятна записка
https://youtu.be/wIORiFBjDrg
3. Прочитайте та перекладіть текст “Using Computers”
A computer really makes office life easier as it can do all sorts of different
jobs. The same computer could be used, for example, as a word processor,
for filing, printing, working out statistics for the accounts department,
communicating with other offices, web browsing.
231
When a company decides to install a computer, it usually gets a system
administrator to study the ways in which the machine might best be used. If
the company is a large one, the system administrator may be a full – time
employee, looking after the continuous improvement and adaptation of the
computer system. The system administrator will recommend what kinds of
program and computer equipment are required.
Many companies buy ready- written programs “off the shelf”, or buy
programs that can be tailored to specific needs but are mostly standard. This
reduces the cost of the system, for programming is very expensive and time
– consuming. Once it isinstalled and running, a well – designed computer
system can take over much of the routine work and at the same time
provide accurate information about the business quickly and efficiently.
4. Прочитайте та перкладіть текст “Communication Methods”
There are different methods of communication in the office for each
problem depending upon your task or desire; you may want to contact or
meet someone, to discuss something with a person or a group of people, to have
a brief talk or some information for your partners or members of the staff, etc.
In each case you will choose the best way to communicate with people you
need. You can hold a meeting, arrange an appointment with the person you want
to see, you can use a phone or the intercom, write a letter, send a fax or use
a E- mail, occasionally you prefer to talk to him or her face to face. If you
want to let your people know some document you can circulate it with a
distribution list. After the document is read it is passed on to the next person on
the list. Putting a notice on the notice board is also practiced very often.
Sometimes you write a note to a person, or write a memo (memorandum) to all
the staff.
Memorandum
TO: All departments
FROM: Managing director
Re: Annual corporate plan
232
May I remind you all to send me your suggestions as to participating in the next
year fairs and exhibitions. After detailed discussion the approved propositions
will be included into our corporate plan. A report on the previous participation
experience, with the drawbacks and efficiency analysis, should be submitted by
1st October.
Telecommunications
In its basic form, the telephone (the terminal) and the network (local
and local distance) make up the basic components of
telecommunications. It is an effective tool that can easily change with
seasonality and growth. How you use telecommunications can affect
how efficiently and profitably your company grows in the future.
5. Прочитайте та перекладіть цікаві факти про
комп’ютери.
1. Amazon, originally a printed book seller company, now sells
more e-books than printed books.
2. The first domain name ever registered was Symbolics.com.
3. 80% of all pictures on the internet are of naked women.
4. Tim Berners-Lee coined the phrase "World Wide Web” in 1990.
5. U.S. President Bill Clinton’s inauguration in January 1997 was the
first to be webcast.
6. Google uses an estimated 15 billion kWh of electricity per year,
more than most countries. However, google generates a lot of their
own power with their solar panels.
7. Bill Gates, the founder of Microsoft was a college drop out.
8. Bill Gates house was designed Using a Macintosh computer.
9. About 1.8 billion people connect to the Internet, only 450 million of them
speak English.
10. In 2012, approximately 17 billion devices (which includes computers,
tablets and mobile) connected to the Internet.
11. Sweden has the hightest percentage of Internet users, they are 75%.
233
12. Did you know that E-mail was already around before the World Wide Web
came?
13. Up until the 14th of September, 1995, domain registration was free.
14. One out of every 8 married couples in the USA (2011), met online.
15. Google estimates that the Internet today contains about 5 million terabytes
of data (1TB = 1,000GB), and claims it has only indexed a paltry 0.04% of it
all! You could fit the whole Internet on just 200 million BluRay disks.
16. Doug Engelbart had made the first computer mouse in
1964, and it was made out of wood.
17. Every minute, 10 hours of videos are uploaded on
Youtube.
18. The world’s first computer which was named the Z1, was invented by
Konrad Zuse in 1936. His next invention, the Z2 was finished in 1939 and was
the first fully functioning electro-mechanical computer.
19. There are approximately 1,319,872,109 people using the Internet.
20. Among the most interesting computer facts is, when the first Apple
computer which was built by Steve Jobs and Steve Wozniak, it was made by
using parts they got for free from their employers. They were made to scrounge
spare parts from work.
21. While it took the radio 38 years, and the television a short 13 years, it took
the World Wide Web only 4 years to reach 50 million users.
22. 70% of virus writers work under contract for organized crime
syndicates.
23. A program named “Rother J" was the first computer virus to
come into sight “in the wild” — that is, outside the single computer
or lab where it was created.
24. "Stewardesses" is the longest word which can be typed with
only the left hand.
25. Mosaic was the first popular web browser which was released in 1993.
26. Of the 247 BILLION email messages sent every day, 81% are pure spam.
6. Прочитайте та перекладіть текст “Let’s Talk About Modern Means of
Communication”
234
To begin with I’d like to point out that means of communication have changed
greatly. When we think of it we cannot understand how people who lived 50
years ago were able to keep in touch. Nowadays we cannot imagine human
contact without modern technology devices such as mobile phones,
smartphones, i-Pods, i-Pads, Tablets, laptops and so on.
Thanks to the new technologies people are communicating more than ever
before. Modern means of communication have made the distance between
people unimportant. Unlike 20 years ago we usually call someone, not visit.
Mobile phones are portable and let us contact others wherever they and we
are. Further more, mobile phones offer the possibility of texting.
http://www.youtube.com/watch?v=_H5UBS5iTA0
Text messaging is the most convenient and the cheapest form of
communication when we need to pass a quick note containing only a
few words.
E-mails have replaced letters and postcards almost completely. People prefer
e-mails, which are quicker to write and send and more sure to reach the
addressee.
Video conferences are often used by business people and scientists and they
don’t need to travel to remote places.
To keep in touch with our families and friends that live abroad we use the
Internet and such programs as Skype or Messenger, we use video chats or
instant messaging. Thanks to them we can talk with our relatives for free and
without time limits.
A lot of people especially teenagers communicate in social networks such as
vkontacte, facebook, twitter, odnoklasniki. They share the news, pictures,
funny videos, jokes, songs and so on.
The Internet is very helpful for those who have a hobby. You can communicate
with those who share the same passion from all over the world. You can learn
the news and discuss your favourite pop star, or a movie actor, a TV show ,
sport competitions and what not. On forums people share their experiences and
help each other to solve the problems they have run into.
To sum it up I’d like to point out that modern means of communication have
changed our life , they influence our social life, politics, commerce, everything.
235
7. Дайте відповіді на питання:
1.What kind of modern means of communication do you know?
2. Have means of communication changed greatly?
3. Can we imagine human contacts without modern technology?
4. What are the possibilities of modern mobile phones?
5. Why do people prefer to use E-mail?
6. How can such programs as Skype and Messenger help us?
7. What kind of communication do teenagers prefer?
8. What can people do due to internet?
8. Прочитайте, перекладіть текст та задайте 10 питань по тексту:
Ознайомлення з лексикою:
facsimile [fækˈsɪməli] - факсіміле
design
[ dɪˈzaɪn] - план, проект
means [ ˈmiːnz] – засіб
socket
[ ˈsɔkət] - гніздо, паз
charge
[ ˈtʃɑ:dʒ] – ціна
to measure [ tə ˈmeʒə] – міряти
to vary [ tə ˈværi] - міняти(ся), змінювати)ся)
evidence [ ˈevədəns] - доказ, свідчення
to transfer [ tə trænsˈfə] – передавати
chain store [ ˈtʃeɪn ˈstɔ] - однотипні магазини однієї фірми
to circulate [ tə ˈsərkjuˌleɪt] - поширювати, передавати
to replace [ tə rɪˈpleɪs]- заміняти
item [ ˈaɪˌtem]
- кожний окремий предмет (у списку)
“Modern Types of Communication”
Cellular Phones ( стільникові телефони)
The capabilities of cell phones have continued to increase since their
introduction in the late 1980s. In addition to basic text messaging and
wireless phone conversations, many cell phones enable their users to
send and receive email, pictures and recorded videos. Bluetooth technology has
further increased the communicative value of cell phones, allowing talkers to
carry on their conversations hands-free with the use of a small, one-sided
headset.
236
Skype Skype is a downloadable software that enables users to make free phone
calls and send messages via the Internet.
The service also offers video phone calling, allowing users to watch
each other in real time while they speak. Use of Skype's free features
requires a broadband Internet connection as does its paid features.
Both businesses and private individuals have benefited from the
convenience and immediacy of Skype's communication tools.
Instant Messaging ( миттєві повідомлення)
Instant messaging (or IMing) enables users to communicate
with each other on the Internet via short written (or
sometimes spoken) messages delivered almost immediately
after the content is created. Instant messaging is a less
cumbersome form of email as well as a faster way of facilitating complete
conversations in real time. MSN, Yahoo, Facebook and America Online are a
few of the services that offer messaging tools and programs for their
users.
Twitter
Twitter is a popular social networking site created in 2008. While the
concept is not unlike similar social sites such as MySpace and
Facebook, Twitter is unique in that users can write (or "tweet") messages from
either their computer or cell phone in short, concise updates, as often as they
please. The concept of Twitter revolves around the idea that people can stay
updated on the events of others' lives without spending a lot of time sifting
through extraneous information or more elaborate weblogs. Another perk is the
fact that Twitter is completely free and requires no special software.
E-mail
Although e-mail is not brand new, there are definitely new and
innovative ways of accessing this tool remotely and without the usage
of a computer. Many PDAs and cell phone services offer access to
email, with the capability of sending and receiving messages from the devices
themselves. This technology can be extremely helpful for those who must stay
in constant communication with family members, co-workers or other
acquaintances without being bound to larger computers or laptops.
237
Fax
The word “fax” comes from the word “facsimile”. A fax machine
will send a duplicate of the message, document, dеsign or photo that
is fed into it.
Faxing is a means of telecommunication that has developed very
quickly over the past few years. There are various models of fax
machine which connect to a telephone socket and which work on a system
similar to the telephone system.
Charges are measured in telephone units and therefore vary according to the
time of day and where the fax is being sent.
The advantages of fax include instant reception of documents and documentary
evidence of what has been transferred. A document can be relayed from one
source to hundreds of other receivers, for example, if the head office of a chain
store wants to circulate a memo or report to its branches.
Прочитайте граматику Past Perfect та виконайте письмові
вправи
Past Perfect (Минулий завершений час)
Питальна форма
Особа / Однина /
Множина
1/
Had I asked?/
Had we asked?
2/
Had you asked?
Had you asked?
3/
Had he (she) asked?/
Had they asked?
У питальній формі допоміжне дієслово ставиться перед підметом а
відмінюване дієслово — після підмета.
Had you worked?
Заперечна форма
Особа /
Однина /
Множина
238
1/
2/
3/
I had not asked/ We had not asked
You had not asked/
You had not asked
He (she) had not asked/ They had not asked
У заперечній формі після допоміжного дієслова в живається заперечна
частка” not”.
Заперечна форма Past Perfect вказує на те, що до певного моменту в
минулому дія ще не закінчилася:
I had not worked by 2007. – До 2007 року я ще не працював.
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=6&c
ad=rja&uact=8&ved=0CD8QuAIwBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch
%3Fv%3DqQWEt3Lo358&ei=_OhXVKOsELd7gaSuIHIDA&usg=AFQjCNFkuHUq_SHZUPmlI_EzR0KoJtJ8Sg&bvm=bv.78677474,d.
ZGU
Виконайте граматичні вправи:
Вправа 1. Поставте дієслово у правильну форму:
1. She (never be) to the North Pole until 2002.
2. Bob (never meet) him, so he (want) more information.
3. Patric (never save) a lot of money until he (get) married.
4. He (never spend) all the money by that time.
5. He (have not post) a letter by 4 o’clock.
Вправа 2. Перекладіть речення з Past Perfect.
1. How long had you known Peter before he proposed?
2. They had already eaten by the time he arrived.
3. Cathy hadn't finished the report by the time he asked for it.
4. Phillip had requested all the forms before he began the application process.
5. How much wine had they drunk before they were asked to stop?
239
Заняття № 24
Тема: Працевлаштування.
дієсловa.
Резюме.
Співбесіда.
Пасивний
стан
1. Вивчіть нову лексику.
Personal
date of birth [ ˈdeɪt əv ˈbə:θ] – дата народження
ethnic group [ ˈeθnɪk ˈgruːp] – етнічна група, національність
marital status [ ‘mærətəl ˈsteɪtəs] – сімейний стан
single [ ˈsɪŋgəl] – холостяк, не замужня
married [ ˈmæriːd] – женатий, замужня
divorced [ dəˈvɔ:st] – розведений
separated- мешкаю окремо від чоловіка (дружини)
social security number – номер соціального забезпечення
to preclude [ tə prɪˈkluːd] – перешкоджати
creed [ ˈkriːd] – релігійні переконання
violation [ ˌvaɪəˈleɪʃən] – порушення
mode of living [ ˈmoud əv ˈlɪvɪŋ] – образ життя
driver’s license [ ˈdraɪvəz ˈlaɪsəns] - водійське посвідчення
Education
academic [ ˌækəˈdemɪk] – університетський (про освіту)
vocational [ vouˈkeɪʃnəl] – професійний (про навчання)
240
extra-curricular [ ˈekstrə kəˈrɪkjulə] – додатковий ( про предмети)
major (subject) – основний предмет; спеціальність, спеціалізація
minor (subject) – не основний предмет
post-graduate course – аспірантурa
scholastic average [ skəˈlæstɪk ˈævrɪdʒ] – середній бал
school – leaving certificate [ ˈskuːl – ˈliːvɪŋ sərˈtɪfɪkət] - атестат
graduate (from)- закінчувати учбовий заклад (вуз)
bachelor [ ˈbætʃlə] – бакалавр
master [ ˈma:stə]- магістер
gain (get, obtain, earn) a degree- отримати ступеня
BS (Bachelor of Science) - бакалавр наук
MBA (Master of Business Administration) - магістер економіки
управління
Work History
When/Date available – Коли ви можете стати до роботи?/ Дата виходу
на роботу
іmmediate supervisor [im’edieit ˈsuːpərˌvaɪzə] – безпосередній начальник
reason for leaving [ ˈriːzən fə ˈliːvɪŋ]– причина звільнення
Left to pursue other opportunities. – Звільнився у зв’язку з переходом на
іншу роботу.
personal reasons – за власним бажанням
personal references [ ˈpərsnəl ˈrefərnsɪz] – рекомендації
fair employment practice law [ ˈfeə ɪmˈplɔɪmənt ˈpræktis ˈlɔ:] – трудове
законодавство
to take charge of smb. – очолити що-небудь
track record – послужний список
fringe benefits [ ˈfrɪndʒ ˈbenəˌfɪts]– побічні вигоди, привілеї
CV (curriculum vitae) – анкета, яка складена тим, хто поступає на
роботу
referee [ ˌrefəˈriː] – особа, що дає рекомендацію
to enclose smth. – додавати до листа
notice – повідомлення
salary (wages) [ ˈsælriː (ˈweɪdʒɪz)] – зарплата
241
to be promoted to … [ tə ˈbiː prəˈmoutɪd tə] - отримати підвищення на
посаду
bonuses [ ˈbounəsɪz] – преміальні
enquiry – запит
to report to smb. – підпорядковуватись кому-небудь
dependable – надійний
hard-working – працьовитий
to have a natural aptitude for smth. – мати природню схильність до
чогось
to lack – бракувати, не вистачати
particulars [ pəˈtɪkjulərz] – повні дані, подробиці
probationary period – випробувальний термін
to notify smb. – повідомлювати кого-небудь
retire- йти у відставку
prior work experience [ ˈpraɪ ˈwə:k ɪkˈspɪriːəns] - попередній досвід роботи
certified copy - завірена копія
work record book - трудова книжка
gap - пропуск
Military
Have you taken any training under the G.I. Bill of Rights? –
Чи проходили ви підготовку на військовй службі?
branch of service – рід військ
decorations [ ˌdekəˈreɪʃənz] – нагороди
to discharge [ tə dɪsˈtʃɑrdʒ] – демобілізувати
draft status – призов
rank [ ˈræŋk]– звання
reserve [ rɪˈzə:v] – запас
years of active service – роки строкової служби
disclosed – виявлений
foregoing – попередній
resignation [ ˌrezɪgˈneɪʃən]– відставка
Other expressions
Check one. – Відмітьте хрестиком або «галочкою»
Continued on attached sheet/ on a separate sheet. – Додається
(на окремому аркуші)
242
N/A, n/a (not applicable) – не відноситься, не має відношення
N/F/ (not available) – немає в наявності
Have you ever been bonded? – Чи були ви колись в ув’язненні?
The facts set forth above in my application for employment are true and
complete. – Ця анкета заповнена мною правильно і повністю.
False statements on this application shall be considered sufficient cause for
dismissal. – Неправдиві відомості в анкеті можуть послужити
достатньою підставою для звільнення.
2.Прочитайте та перекладіть текст “Background Information”
In different countries, different conventions apply to (застосовувати) the
process of job applications (прийом на роботу) and interviews. In most
parts of the world, it’s common to submit (представити) a typed or laser
printed CV (curriculum vitae – British English) or resume (American
English). This contains all the unchanging information about you: your
education, background (кваліфікація) and work experience. This usually
accompanies a letter of application (лист-заявa), which in some countries is
expected to be handwritten, not word – processed. A supplementary
information sheet containing information relevant to (доречний) this
particular job may also be required, though this is not used in some
countries.
Many companies expect all your personal information to be entered on a
standard application form.
Unfortunately, no two application forms are alike, and filling in each one
may present unexpected difficulties. Somepersonal departments (відділи
кадрів) believe that the CV and application letter give a better impression
of candidate than a form.
3. Прочитайте та перекладіть текст “A Resume”
What is a resume? What information should it include? Did you ever write
a resume? What kind of job were you applying for?
A resume should show an applicant¢s qualifications for a specific job. It
should include your name, address, and telephone number; an employment
objective; educational and training data; and a list of previous work
experience. The list should start with your present job or with your last job
243
that shows qualifications for the work you want now.
All of this data should be listed in an easy-to-read form. If possible, all of
the information should be on one page. Type your resume on standard size
(8 ½ × 11) business stationery.
The interviewer usually sees the resume before he sees the applicant. The
resume gives the first impression of the letter; never send it alone. An
applicant should bring additional copies of her resume to the interview.
The job applicant should always rewrite and revise the resume to fit the
specific job that he/she is applying for.
4. Прочитайте та перекладіть правила написання резюме: “How to
Write a CV or Resume?”
A resume of your career, sometimes called a
Curriculum Vitae or CV, informs the employer about
the experience and skills you have.
A good resume should:
1. Attract attention.
2. Create a positive impression.
3. Present your skills and qualities clearly and
concisely.
The purpose of your resume is to tell the employer why you should be hired. A
good resume is the first step to a job interview.
The resume may be photocopied and sent off to many employers. You can
change the sections of the content according to the different needs of the
organizations.
5. Прочитайте та перекладіть рекомендації по написанню резюме:
“Resume Writing Tips”
As you write your resume, keep in mind the following:
1. Use concise language (лаконічна мова).
2. Minimize or omit everything that is irrelevant.
3. Place the most important information at the beginning of your
resume.
244
4. There must be no grammatical errors in your resume.
5. Let an experienced person read your resume.
6. Print your resume on good paper.
6. Дайте відповіді на питання:
1. What is a resume?
2. What should be mentioned in a good resume?
3. What are the rules of resume-writing?
7. Прочитайте зразок написання резюме “Curriculum Vitae”
(A) PERSONAL INFORMATION
name: Raymond Roussel home address: Rue Moreau-Nelaton, 48, Apt 15a
,Paris, France
present address: Flat 9, 25 Newcastle Road Consett Co Durham DU4 3ME
England
date and place of birth: 14.5.61 in Paris, France nationally: French sex: male
marital status: single
(B) EDUCATION
secondary education: Senior High School in Paris High School Graduation
Certificate 1976 - 79
further education: 1979 – 80
military service 1980 – 85
University of Lyon: BSc in Computer Studies 1985 – 87
University of Paris: PhD in Systems Engineering
(C) EMPLOYMENT
1987 – 88 I took a year off and, with some friends, sailed round the world in a
12- metre sailing cruiser
1988 – 89 Franco-Italian Bank, Milan: Systems Analyst
1989 – 90 Imprimery Ledoux, Paris: Control Systems Supervisor
1990 - Topdown Systems, UK: Client Consultant (promoted to Senior Software
Development Engineer, July 1991)
current salary:
equivalent to $48,000 plus car and bonuses
(D) OTHER INFORMATION
languages: French (native)
245
English (fluent, spoken/written)
Italian (fairly fluent)
(E) REFEREES
Mrs. Helen Andrews Manager, Industrial Clients Department, Topdown
Systems Ltd Unit 37, Medomsley Road Consett Country Durham DU 11 SAE,
England (name of other referees will be supplied on request)
8. Прочитайте про різницю між а resume та a CV.
The primary differences between a resume and a
curriculum vitae (CV) are the length, what isincluded and
what each is used for. A resume is a one or two page
summary of your skills, expe-rience and education. While a
resume is brief and concise - no more than a page or two, a
curriculum vitae is a longer (at least two page) and more detailed synopsis.
A curriculum vitae includes a summary of your educational and academic
backgrounds as well as teaching and research experience, publications,
presentations, awards, honors, affiliations and other details. In Europe, the
Middle East, Africa, or Asia, employers may expect to receive a curriculum
vitae.
In the United States, a curriculum vitae is used primarily when applying for
academic, education, scientific or research positions. It is also applicable when
applying for fellowships (стипендії) or grants.
9. Прочитайте та перекладіть текст “Applying for a Job”
Getting the job you want can sometimes depend on the success of
the job interview. During the interview the employer will try to
find out what kind of person you are, what experience you have,
and how you can fit into the job situation.
After you have got an appointment, review the information that
you wrote on your application form and resume. Be prepared to
explain your skills and abilities specifically.
Go to the interview alone. Plan to arrive about ten minutes before the
appointment time. Wear appropriate clothing; a neat appearance will make a
good impression.
246
During the interview look directly at the interviewer and answer all the
questions as specifically as you can. Ask any questions that you have about the
job, such as hour, salary or job benefits. Write down these questions before you
go to the interview.
At the close of the interview, express you thanks and be sure that the interview
knows how to contact you if she wants to hire you.
10. Ознайомтеся із структурою інтерв'ю ( прочитайте та перекладіть).
A typical job interview usually consists of four principal parts:
1) introduction – establishing a rapport ( встановленні взаєморозуміння);
2) main part – discussion of the interviewee's background and credentials
(диплом);
3) conclusion – answering the interviewee's questions;
4) parting – thanking and saying good-bye.
Introduction. Many recruiters begin the interview with a small talk. Topics
may range from the weather to sports, nevertheless, you are still being
evaluated. The recruiter may be judging how well you communicate on an
informal basis. This means you must do more than smile and nod.
The main part. One may predict a few of the broad topics that will be raised in
an interview. They are: candidate's skills and qualifications, his personality, how
he perceives himself, career expectations (кар'єрні очікування). Although you
can at least draw up a list of the common questions:
- What makes you want to work for this company?
- Why do you think you would be good at this practical job?
- What do you think has been your greatest achievement in your career so far?
- What are your strengths (weaknesses)?
- What do you like best/least about your last job?
However much you prepare your ideas, you are bound to find
yourself facing some difficult questions – those that take you by
surprise. Whatever you do, don’t panic. Pause, think, and take
your time in answering. If the question is subtle or complicated, don’t be
ashamed to ask the interviewer to repeat it. If you are really struck and cannot
answer a question, say so.
Conclusion. Usually you are invited at the end of the interview to ask questions
of your own. It is important to have a few ready. By asking intelligent, well-
247
thoughtout questions, you show the employer you are serious about the
organization and you have also done your homework. Some recruiters refuse to
hire people who don’t ask intelligent questions. But don’t ask questions just for
sake of asking questions.
You should have a list of questions positive and constructive – for example:
“Does the company plan to expand in the near future?”,
“Will there be opportunities for training?”,
“What is the scope for promotion?”
This is the opportunity to show some initiative and imagination. But keep your
questions short, genuine, relevant, and few in number.
10. Вивчіть фрази, необхідні під час співбесіди.
What do you know about our organization (products)?
Що ви знаєте
про нашу організацію (продукцію)?
Why did you apply for this job?
Чому ви подали заяву на цю роботу?
Why do you think you would be good at this particular job? Чому
ви
думаєте, що впораєтесь з цією роботою?
What other types of position are you considering?
Які інші посади ви
для себе розглядали?
Does you college education relate to this job? Чи
відповідає
ваша
освіта цій посаді?
What motivates you most on a job? Що вас стимулює?
What do you like best/least about your last job? Що вам більше/менше
всього подобалося на попередній роботі?
How do you envisage your future? Яким ви уявляєте своє майбутнє?
14. Прочитайте основні поради перед співбесідою:
“Tips”.
- Dress professionally and appropriately
- Be prepared
- Be on time
- Come to the interview alone
- Make a least of questions beforehand to ask the
interviewer
- Have your information and papers with you
- Be sure you know the names of the people you are going to talk with
248
- Maintain eye contact
- Be confident and try to act as calmly as possible
- Be honest
- Use your best speaking manner
- Be polite: listen to the interviewer carefully, do not interrupt. Thank the
interviewer for the time spent.
15. Вивчіть фрази, необхідні під час співбесіди.
Tell me about yourself. Розкажіть про себе.
What makes you want to work for this company? Чому ви хочете
працювати на цю компанію?
Why do you choose to interview with our organization?
Що ви знаєте
про нашу організацію (продукцію чи послуги)?
Why did you apply for this job?
Чому ви подали заяву на цю роботу?
Why should we hire you rather than another candidate?
Почему
мы
должны принять на работу вас, a не другого претендента?
What can you offer us? Що ви можете нам запропонувати?
Does your college education or work experience relate to this job? Чи
відповідає ваша освіта і досвід роботи цій посаді?
What motivates you most on a job? Що є для вас найбільшим стимулом
в роботі?
Describe your ideal job. Опишіть свою ідеальну роботу.
Have you ever had any failures? Чи були у вас коли-нибудь невдачи?
What did you learn from them?
Чому вони вас навчили?
Give an example when you worked under deadline/pressure.
Наведіть приклад, коли ви виконували роботу до конкретної
дати, працювали в екстремальних умовах.
Give an example of a situation in which you provided a solution to an
employer. Наведіть приклад, коли ви запропонували яке-небудь
рішення начальнику.
Are you able to work on several assignments at once? Чи
згідні
вив
виконувати декілька доручень?
Do you prefer to work under supervision or on your own? Ви
віддаєте
перевагу працювати під керівництвом чи самостійно?
Would you be successful working in a team?
Чи можете ви успішно
працювати в колективі
249
How do you think your former supervisor would describe your work?
Як, на ваш погляд, ваш попередній начальник міг би
охарактеризувати вашу роботу?
Have you had difficulty getting along with a former supervisor/co-workers
and how did you handle it? Чи виникали у вас складності у
відносинах з попереднім начальником/співробітниками і як ви їх
улагоджували?
What do you consider to be your greatest strengths? Які, на ваш погляд,
ваші найсильніші сторони?
Can you name some weaknesses? Чи можете ви назвати деякі ваші
недоліки?
Did you work while going to college? Чи ви працювали під час навчання
у коледжі?
In what position? На якій посаді?
What did you learn from this work experience? Чому ви навчились в
процесі роботи?
How do you envisage your future? Яким
ви
представляєте
своє
майбутнє?
Where do you see yourself professionally in three/five year’s time?
Ким ви себе бачите в професійному плані через три /п’ять років?
How would you describe your personality?
Опишіть ваші особисті
якості.
What are the specific duties and responsibilities of the job? Які конкретні
обов’язки на цій посаді?
To whom will I be directly responsible? Кому я буду безпосередньо
підпорядковуватись?
What is the work schedule? Який режим роботы?
What type of training will be provided? Яка
система
підвищення
кваліфікації?
What package does your company offer? Яка оплата та пільги?
Прочитайте граматичний матеріал про вживання пасивного стану та
виконайте вправи.
Passive Voice (Пасивний стан дієслов)
Вживання:
250
Якщо підмет означає предмет або особу, на які спрямована дія іншого
предмета або особи, то дієслово-присудок ставиться у формі пасивного
стану.
Речення з дієсловом — присудком у формі пасивного стану
вживаються в англійській мові тоді, коли головний інтерес для
співрозмовників становить особа або предмет, на які спрямована дія,
а не той, хто виконує дію, як у реченнях з дієсловом у формі активного
стану.
Утворення:
Часи пасивного стану утворюються з допоміжного дієслова to be у
відповідному часі активного стану і дієприкметника минулого часу
(Past Participle) відмінюваного дієслова.
Пасивний стан на відміну від активного має не чотири, а три групи
часів: Indefinite, Continuous і Perfect; часи Perfect Continuous, а також
Future Continuous у пасивному стані не вживаються.
Indefinite Tenses in the Passive Voice
Present Indefinite Passive
Особа/
Однина/
1/
I am asked/
2/
You are asked/
3/
He (she) is asked/
Множина
We are asked
You are asked
They are asked
251
Past Indefinite Passive
Особа/
Однина/ Множина
1/
I was asked/
We were asked
2/
You were asked /You were asked
3/
He (she) was asked
/They were aske
Future Indefinite Passive
Особа/
Однина/ Множина
1/
I shall be asked/ We shall be asked
2/
You will be asked/
You will be asked
3/
He (she) will be asked/ They will be asked
Past Continuous Passive
Особа/
Однина
/Множина
1/
I was being asked /We were being asked
2
/You were being asked/ You were being asked
3
/He (she) was being asked /They were being asked
Perfect Tenses in the Passive Voice
Present Perfect Passive
Особа/
Однина/ Множина
252
1/
2/
3/
I have been asked /We have been asked
You have been asked/ You have been asked
He (she) has been asked/
They have been asked
Past Perfect Passive
Особа/
Однина/ Множина
1/
I had been asked/ We had been asked
2/
You had been asked
/You had been asked
3/
He (she) had been asked/
They had been asked
Future Perfect Passive
Особа/
Однина/
Множина
1/
I shall have been asked/ We shall have been asked
2/
You will have been asked/
3/
You will have been asked
He (she) will have been asked/ They will have been asked
Future in the Past Perfect Passive
Особа/
Однина/ Множина
1/
I should have been asked/
We should have been asked
2/
You would have been asked/ You would have been asked
3/
He (she) would have been asked/
They would have been asked
Неособові форми дієслова (інфінітив, дієприкметник, герундій) також
мають форми пасивного стану.
Форми активного стану мають всі дієслова англійської мови. Форми
пасивного стану мають не всі дієслова, а в основному дієслова перехідні
(Transitive Verbs), які означають дію, спрямовану на якийсь об'єкт, і
приймають додаток прямий, непрямий або прийменниковий. Приклади
перехідних дієслів в активному і пасивному станах:
Активний стан / Пасивний стан
Jane's friends gave her many presents for her birthday./
presents for her birthday.
Jane was given many
253
We shall discuss these questions at the next meeting./
be discussed at the next meeting.
These questions will
Дієслова неперехідні (Intransitive Verbs) — це дієслова, які не
приймають додатка і означають дію, що характеризує підмет, але не
спрямована на якийсь об'єкт. Неперехідні дієслова, як правило, форм
пасивного стану не мають або мають їх лише в окремих випадках.
Приклади неперехідних дієслів: I live in the Ukraine. I am a engineer.
Те саме дієслово в англійській мові може бути перехідним або
неперехідним залежно від свого значення. Так, наприклад, дієслово to
grow в значенні рости є неперехідним і не має форм пасивного стану, а в
значенні вирощувати воно перехідне і може вживатися в пасивному стані.
Порівняйте:
Corn grows very fast (неперехідне значення, активний стан). We grow many
useful plants in our school garden (перехідне значення, активний стан).
Many useful plants are grown in our garden (перехідне значення, пасивний
стан).
Виконайте граматичні вправи:
Вправа 1. Поставте дієслово у правильну форму пасивного стану:
1. Ukraine (is, am, was, are) washed by the Black Sea and the Sea of Azov.
2. Different techniques and hostile approach (is, am, are) used by different
interviewers.
3. The telephone (was, were) invented a long time ago.
4. The package (shall be/ will be) delivered tomorrow.
Вправа 2. Перекладіть англійські прислів’я у пасивному стані.
1. A man is known by the company he keeps.
2. What may be done at any time is done at no time.
3. A liar is not believed when he tells the truth.
4. A name is sooner lost than won.
5. Marriages are made in heaven.
254
6. What is done cannot be undone.
Вправа 3. Знайдіть у колонці Б другу частину прислів’я з колонки А.
А.
1. Rome was….
2. Fingers were…
3. Little thieves are hanged…
4. Ask no questions and …
5. Lost time is…
6. Much is expected …
7. A workman is ...
Б.
A) made before forks.
B) but great ones escape.
C) built in a day.
D) never found again.
E) you will be told no lies.
F) known by his work.
G) where much is given.
Вправа 4. Перекладіть фрази відомих людей.
1. Wisdom is only found in truth. (J.W.Goethe)
2. The die (жереб) is cast. ( Ceasar)
3. Remember this, - that very little is needed to make a happy life. (M.
Aurelius)
4. Libraries are not made; they grow. (A.Birrell)
5. Facts alone are wanted in life. ( Ch. Dickens)
255
6. Almost everything that is great has been done by youth. (B. Disraeli)
7. To whom nothing is given, of him can nothing be required. (J.A.Fielding)
8. No nation was ever ruined by trade. (B. Franklin)
9. One is easily deceived by what one loves. ( J. Moliere)
Заняття № 25
Тема: Працевлаштування. Заповнення анкет. Що потрібно і не
потрібно робити, шукаючи роботу. Пасивний стан дієслова.
1. Вивчіть нову лексику.
position [pəˈzɪʃən] – посада
vacancy, opening position – вакансія
application for the position – заява на посаду
promising, prospective [ˈprɔməsɪŋ/ prəˈspektɪv]- перспективний
make an efford [ˈmeɪk ən 'efɔd] - робити зусилля
self – motivated [ˈself – ˈmoutəˌveɪtɪd] - самостійно –
мотивований
innovative [ˈɪnəˌveɪtɪv] – новаторський
skillful, experienced [ˈskɪlful /, ɪkˈspɪriːənst] - вмілий, досвідчений
experimental period [ɪkˌsperəˈmentəl ˈpɪriːəd] – випробувальний строк
fee- гонорар
labour contract (agreement) - трудовий договір
Making a job application – Як подати заяву на роботу
I saw your advert in the paper - Я бачив Ваше оголошення в
газеті.
Could I have an application form? - Чи можу я отримати
заявку?
Could you send me an application form? - Можете ви прислати
мені заявку?
I'm interested in this position - Я зацікавлений в цій посаді.
256
I'd like to apply for this job- Я хотів би влаштуватися на цю посаду.
Asking about the job – Як спитати про роботу
Іs this a temporary or permanent position? - Це тимчасові або
постійні посади?
What are the hours of work? - Які години роботи?
Shall I have to work on Saturdays? - Мені довeдeться працювати по
суботах?
Shall I have to work shifts? - Мені довeдeться працювати по змінам?
How much does the job pay? What's the salary? - Яка зарплата?
Shall I be paid weekly or monthly? - Чи буду я отримувати зарплату
щотижня або щомісяця
Shall I get travelling expenses?- Чи буду я отримувати витрати на
відрядження?
Shall I get paid for overtime? - Чи буду я отримувати за понаднормову
роботу?
Is there a company car (a staff restaurant, a pension scheme, free medical
insurance)? - Чи є службовий автомобіль (їдальня для персоналу,
пенсійні схеми, безкоштовне медичне страхування)?
How many weeks' holiday a year are there? - Скільки тижнів складає
відпустка ?
I'd like to take the job – Я хотів би почати працювати.
When do you want me to start? - Коли я повинен почати працювати?
Things you might hear – Те, що ви можете почути
We'd like to invite you for an interview –Ми б хотіли запросити Вас на
інтерв’ю.
This is job description - Це опис роботи.
We need someone with experience - Нам потрібна людина з досвідом
роботи.
Have you got a current driving licence? - У вас є дійсні водійські права?
We'd like to offer you the job - Ми хотіли б запропонувати вам роботу.
There's a three month trial period – Випробувальний термін 3 місяці.
257
2. Прочитайте зразок заповнення анкети - Sample Application Form.
Personal
NAME Victor Klimenko
ADDRESS 10 Fiola St., Ap.7
PHONE № (044) 513 -26-11 (home)
DO YOU HAVE VALID DRIVER”S LICENCE Yes No
MARITAL STATUS married
№ OF DEPENDENTS 1 daughter
EDUCATION higher
Name of School Kyiv University
Year graduated 1990
Course Taken or Degree M . Sc in Economics
LANGUAGES
Russian / Ukrainian Excellent Good Fair English Excellent Good Fair
EXPERIENCE (Give present or last position first)
COMPANY Alpha
ADDRESS 17 Lesnaya St.
TYPE OF BUSINESS/ INDUSTRY
Information Technologies
EMPLOYED (Month & Year)
From March 1990 To July 1995
POSITION(S) HELD Manager
SUPERVISOR’S NAME Alexander Bach
DESCRIBE YOUR DUTIES Negotiations, purchase of equipment
WHY DID YOU LEAVE
The company has moved to Odesa
3. Заповніть анкету.
258
Applicant Information
Applicant Name _____________________
Home Phone _______________________
Other ____________________________
E-mail Address _____________________
Current Address:
Number and street ____________________
City ________________________________
State & Zip ____________________________
How were you referred to Company? ___________________________
Employment Positions
Position(s) applying for:________________________________
Are you applying for:
Temporary work – such as summer or holiday work? [ ] Y or [ ] N
Regular part-time work? [ ] Y or [ ] N
Regular full-time work? [ ] Y or [ ] N
What days and hours are you available for work? _______________
If applying for temporary work, when will you be available? ____________
If hired, on what date can you start working? ___ / ___ / ___
Can you work on the weekends? [ ] Y or [ ] N
Can you work evenings? [ ] Y or [ ] N
Are you available to work overtime? [ ] Y or [ ] N
Salary desired: $________________________________
Personal Information:
Have you ever applied to / worked for Company before? [ ] Y or [ ] N
If yes, please explain (include date): ________________________
Do you have any friends, relatives, or acquaintances working for Company? [ ]
Y or [ ] N
If yes, state name & relationship: ________________________________
If hired, would you have transportation to/from work? [ ] Y or [ ] N
Are you over the age of 18? (If under 18, hire is subject to verification of
minimum legal age.)
[ ] Y or [ ] N
If hired, would you be able to present evidence of your U.S. citizenship or proof
of your legal right to work in the United States? [ ] Y or [ ] N
259
If hired, are you willing to submit to and pass a controlled substance test? [ ] Y
or [ ] N
Are you able to perform the essential functions of the job for which you are
applying, either with / without reasonable accommodation? [ ] Y or [ ] N
If no, describe the functions that cannot be performed ___________________
Have you ever been convicted of a criminal offense (felony or misdemeanor)?
[ ] Y or [ ] N
If yes, please describe the crime - state nature of the crime(s), when and where
convicted and disposition of the case._______________________________
Education, Training and Experience
High School:
School name: ________________________
School address:________________________
School city, state, zip:________________________________
Number of years completed: _______________
Did you graduate? [ ] Y or [ ] N
Degree / diploma earned: _______________
College / University:
School name: __________________________
School address:________________________
School city, state, zip:________________________________
Number of years completed: ________
Did you graduate? [ ] Y or [ ] N
Degree / diploma earned: __________________
Vocational School:
Name: ________________________
Address:______________________
City, state, zip:________________________________
Number of years completed: ________
Did you graduate? [ ] Y or [ ] N
Degree / diploma? : __________________
Military:
Branch: ________________________
Rank in Military:________________________
260
Total Years of Service: ________
Skills/duties: ________
Related details:________________________________
Additional Information
Do you speak, write or understand any foreign languages? [ ] Y or [ ] N
If yes, describe which languages(s) and how fluent of a speaker you consider
yourself to be. ____________________
Do you have any other experience, training, qualifications, or skills which you
feel should be brought to our attention,
in the case that they make you especially suited for working with us?
[ ] Y or [ ] N
If yes, please explain ___________________________________________
Employment History
Are you currently employed? [ ] Y or [ ] N
If you are currently employed, may we contact your current
employer? [ ] Y or [ ] N
Below, please describe past and present employment
positions, dating back five years. Please account for all
periods of unemployment. Even if you have attached a resume, this section must
be completed.
Name of Employer:______________________________________
Name of Supervisor:____________________________________
Telephone Number:______________________________________
Business Type: ________________________
Address:________________________
City, state, zip:________________________________
Length of Employment (Include Dates): _____________________
Position & Duties: _______________________________________
Reason for Leaving: _______________________________________
May we contact this employer for references? [ ] Y or [ ] N
Name of Employer:______________________________________
Name of Supervisor:____________________________________
Telephone Number:______________________________________
261
Business Type: ________________________
Address:________________________
City, state, zip:________________________________
Length of Employment (Include Dates): _____________________
Position & Duties: _________________________________________
Reason for Leaving: ______________________________________
May we contact this employer for references? [ ] Y or [ ] N
Name of Employer:______________________________________
Name of Supervisor:____________________________________
Telephone Number:______________________________________
Business Type: ________________________
Address:________________________
City, state, zip:________________________________
Length of Employment (Include Dates): _____________________
Position & Duties:_________________________________________
Reason for Leaving: ______________________________________________
May we contact this employer for references? [ ] Y or [ ] N
References
List below three persons who have knowledge of your work performance within
the last four years. Please include professional references only.
Name - First, Last: ______________________________________
Telephone Number:____________________________
Address:________________________
City, state, zip:________________________________
Occupation: ______________________________________
Number of Years Acquainted: ______________________________________
Name - First, Last: ______________________________________
Telephone Number:____________________________
Address:________________________
City, state, zip:________________________________
Occupation: ______________________________________
Number of Years Acquainted: ______________________________________
Name - First, Last: ______________________________________
Telephone Number:____________________________
Address:________________________
City, state, zip:________________________________
262
Occupation: ______________________________________
Number of Years Acquainted: ______________________________________
Please Read and Initial Each Paragraph, then Sign Below
I certify that I have not purposely withheld any information that might adversely
affect my chances for hiring. I attest to the fact that the answers given by me are
true & correct to the best of my knowledge and ability. I understand that any
omission (including any misstatement) of material fact on this application or on
any document used to secure can be grounds for rejection of application or, if I
am employed by this company, terms for my immediate expulsion from the
company.
_____
I understand that if I am employed, my employment is not definite and can be
terminated at any time either with or without prior notice, and by either me or
the company.
_____
I permit the company to examine my references, record of employment,
education record, and any other information I have provided. I authorize the
references I have listed to disclose any information related to my work record
and my professional experiences with them, without giving me prior notice of
such disclosure. In addition, I release the company, my former employers & all
other persons, corporations, partnerships & associations from any & all claims,
demands or liabilities arising out of or in any way related to such examination or
revelation.
_____
Applicant's Signature:______________________________
Date:_________________________________
4. Прочитайте про те, що потрібно і не потрібно робити, шукаючи
роботу.
Dos and DON’TS For Job Seekers
Do learn ahead of time about the company and its product.
Дізнайтеся заздалегідь про компанію та її спеціалізацію.
Do apply for a job in person. Звертайтеся за роботою особисто.
Do let as many people as possible know you are “job hunting”.
Нехай
якомога більше людей знають, що Ви шукаєте роботу.
263
Do stress your qualification for the job opening. Підкреслюйте, що Ви
маєте кваліфікацію, необхідну для цієї роботи.
Do mention any experience you have which is relevant to the job. Опишить
Ваш досвід, який доказує Вашу готовність до цієї роботи.
Do indicate, where possible, your stability, attendance record
and good safety experience. Підкресліть, де можливо, Вашу
стабільність, виконавчі здібності та вміння зберігати
комерційну таємницю.
Do maintain your poise and self control. Проявляйте витримку та
контролюйте себе
Do try to overcome nervousness and shortness of breath. Не нервуйте та
говоріть спокійно.
Do answer questions honestly. Відповідайте на питання
чесно.
Do have a good resume. Майте при собі хороше резюме.
Do recognize your limitations. Визнавайте свої недоліки.
Do make plenty of applications. Зробіть багато запитів.
Do indicate your flexibility and readiness to learn. Підкресліть Вашу
гибкість та готовність вчитися.
Do be well – groomed and appropriately dressed. Намагайтеся справити
враження охайної людини, одягніться у відповідності до випадку.
DON’T keep stressing your need for a job. Не підкреслюйте Вашу
потребу у роботі.
DON’T discuss past experience which has no application to the job
situation.
DON’T apologize for your age. Не вибачайтеся за Ваш вік.
DON’T be one of those who can do everything. Не будьте одним з тих, що
може все робити.
DON’T speak with a muffled voice. Не розмовляйте приглушеним
голосом.
DON’T hedge in answering questions. Не уникайте відповіді.
DON’T express your ideas on compensation, hours, etc early in the
264
interview. Не торкайтеся питань стосовно заробітньої плати, робочого
часу та іншого на початку співбесіди.
DON’T hang around, prolonging the interview, when it should be over. Не
затягуйте співбесіду штучно, коли вона повинна закінчитися.
DON’T arrive late and breathless for an interview. Не приходьте на
співбесіду піздно та запихавшись.
DON’T write incorrect information on your CV to make it look better. Не
включайте у Ваше резюме неправдиві відомості.
Прочитайте граматичний матеріал - пасивний стан дієслів та
виконайте вправи.
Passive Voice (пасивний стан).
Питальна форма
У питальній формі допоміжне дієслово ставиться перед
підметом.
Наприклад:
Where was this book published? - Де була видана ця книжка?
Is Ukraine washed by the Black Sea? Чи Україна омивається Чорним морем?
При складеній формі допоміжного дієслова перд підметом ставиться
перше допоміжне дієслово.
Наприклад:
Has the house been buit? - Будинок збудовано?
Заперечна форма
У заперечній формі частка not ставиться після допоміжного дієслова.
При складеній формі допоміжного дієслова заперечна частка not
ставиться після першого допоміжного дієслова.
Наприклад:
The bridge has not yet been built. - Міст ще не збудовано.
У питально-заперечній формі допоміжне дієслово (або перше
допоміжне дієслово в складеній формі) ставиться перед підметом, а
частка not - після підмета.
Прийменники “by” і “with” в Passive Voice
265
The poem is written by Shevchenko. by - виконавець дії
The letter is written with а pen. with – інструмент
Виконайте граматичні вправи.
Вправа1. Напишіть правильну форму дієслів у пасивному стані.
1. The room was (to clean) and (to air).
2. Have all these books (to read)?
3. Whom were these resumes (to send) to?
4. The application form has just (to type).
5. I shall not (to allow) to go to the interview this week.
Вправа 2. Назвіть номери речень, де дієслова вжиті у пасивному стані.
1. We have reserved a room for you at the Grand Hotel.
2. A room has been reserved for you at the Grand Hotel.
3. The consigment was sent last week, so you should get it soon.
4. He has not fixed the date for the next appointment.
5. You can be paid in advance if you want.
Заняття № 26
Тема: Агропромислове виробництво України. Основні терміни.
Типові моделі утворення слів – термінів. Узгодження часів.
1. Вивчіть нову лексику та виконайте вправу на її закріплення.
agriculture [ˈægrɪˌkʌltʃə] – сільське господарство;
to supply-[sə’plai] - забезпечувати:
equipment -[i’kwipmənt] - обладнання;
to fertilize [tə ˈfə:təˌlaɪz]- удобрювати;
fertilizer [ˈfə:təˌlaɪzə]- добриво;
resource [ri’sɔ:s]–ресурси;
to cultivate [tə ˈkʌltiˌveɪt]- вирощувати:
cultivation [kʌltiˈveɪʃən]- вирощування;
branch [ˈbrɑ:ntʃ ]- галузь;
266
breeding [briːdɪŋ]- розведення;
grain crops- зернові культури;
wheat- пшениця;
rye-[rai] жито;
oats [ˈouts ]- овес;
barley [‘bɑ:li]- ячмінь;
sugar beets [ʃugə ˈbiːts]- цукрові буряки;
flax- льон;
hops- хміль;
plough -[plɑu]-плуг; орати;
harrow [ˈhærou] - боронувати;
to mow [mɑu] - косити;
to thresh [tə ˈθreʃ] - молотити;
spring crops - ярі культури;
winter crops- озимі культури;
technical crops- технічні культури;
to sow [tə ˈsou] - сіяти
Вправа. Вставте лексику за змістом.
1. My name is Daisy, I am a ... (dairy; grazing; oxen; cow; caives;
herd; bull; milks; pasture; horned; calf)
2. and this is my baby, it's a ... (dairy; grazing; oxen; cow; caives;
herd; bull; milks; pasture; horned; calf)
.
3. When I have two babies you say that I have two ... (dairy; grazing; oxen;
cow; caives; herd; bull; milks; pasture; horned; calf)
4. Its father is not very far from here. Oh, look at it! Isn't it a splendid ...
(dairy; grazing; oxen; cow; caives; herd; bull; milks; pasture; horned; calf)
5.
These two ... (dairy; grazing; oxen; cow; caives; herd; bull;
milks; pasture; horned; calf) are drawing a cart.
267
6. We all are ... (dairy; grazing; oxen; cow; caives; herd; bull; milks;
pasture; horned; calf) animals.
7. Twice a day the farmer ... (dairy; grazing; oxen; cow; caives;
herd; bull; milks; pasture; horned; calf) all the cows
8. of the ... (dairy; grazing; oxen; cow; caives; herd; bull; milks;
pasture; horned; calf)
9. so that you can have produce ... (dairy; grazing; oxen; cow; caives; herd;
bull; milks; pasture; horned; calf)
and the baby his bottle ....
(dairy; grazing; oxen; cow; caives; herd; bull; milks; pasture; horned; calf)
10. During the day we often stand in a ... (dairy; grazing; oxen; cow;
caives; herd; bull; milks; pasture; horned; calf)
11. and we like ... (dairy; grazing; oxen; cow; caives; herd; bull; milks;
pasture; horned; calf)
cowshed.
, but at night we sleep in a
Перевірте тест
http://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-45701.php
2. Прочитайте та перекладіть текст “The Development of Agriculture in
Ukraine”
The agriculture is one of the most important branches of the
national economy. The majority of the rural population works in
268
agriculture. The development of agriculture depends upon the industrial level of
the country. The industry supplies the agricultural equipment, chemical
fertilizers and other necessary materials.
Agriculture uses the achievements of several sciences,
especially those of botany, zoology and chemistry. Those
achievements depend also upon the human talent and various
circumstances which influence on the agricultural production.
That’s why the agriculture has a character of some art. It has
become a branch of national economy which needs some
resources, for instance, the chemical fertilizers and agricultural machines. It also
needs some natural fertilizers and natural resources which are given us by
nature.
The plant cultivation and the animal breeding are the main branches of
agriculture. Wheat, rye, oats and barley belong to the cereals. They are main
resources of the nourishment. The grain crops cultivation consists of plowing,
sowing and harvesting. Agriculture supplies the technical crops: sugar beets,
flax, hops, hemp and sunflower.
The field work starts in spring and is over in autumn. In spring one
ploughs, harrows, fertilizers and sows summer crops. In summer and
autumn one mows and threshes grain crops, picks up fruits and
vegetables. Agriculture is a single branch of the national economy
which depends upon the climatic conditions.
http://www.youtube.com/watch?v=Wfnpwaj7oyE
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=njg4ftCe0cY
http://lingualeo.com/ru/jungle/86311
3. Дайте відповіді на питання до тексту.
1. What does the industry supply?
269
2. What do achievements of agriculture depend upon?
3. What are the main branches of agriculture?
4. What are the main resources of the nourishment?
5. What grain crops do you know?
3. Прочитайте про терміни як основу науково – технічного стилю та
виконайте вправу.
Основні терміни. Типові моделі утворення слів – термінів.
Основною ознакою науково – технічного тексту є його
насиченість
термінами
і
терміно-логічними
словосполученнями, реаліями (назви фірм, підприємств, марок
устаткування тощо), кліше і т.д.
Насиченість термінами зумовлена природою науково –
технічної комунікації й підтверджує те, що терміни за своєю природою
є найбільш плинним, рухомим шаром словникового складу мови,
який безперервно поповнюється неологізмами.
Термін – це слово або словосполучення, що вживається в тій чи
іншій галузі науки або техніки і впроваджує наукове поняття. Слова –
терміни мають деякі особливості порівняно з іншими словами, а саме:
точність, однозначність, незалежність від контексту.
Терміну притаманні певною мірою всі властивості загальновживаного
слова. Багато термінів грішать такими недоліками, як багатозначність (
один термін має два або більше значень ), синонімія ( для одного поняття є
два або більше термінів) тощо.
Науково – технічна термінологія неоднорідна. Вона містить :
1)
значну кількість загальновживаних слів, які, крім своїх
основних значень, набувають в певній сфері науки чи техніки
специфічних (термінологічних) значень. Наприклад, загальновживане
слово head ( голова, керівник) у журналістиці має значення рубрика,
270
заголовок; у гідротехніці – гідростатичний напір; у будівельній техніці верхній брусок рами вікна або дверей ; у машинобудуванні – бабка (
верстата) і деякі інші. Таке явище, коли загальновживане слово набуває
певного
термінологічного
значення,
називається термінологізацією.
Суфікси для утворення термінів:
2)
загальнотехнічні ( загальнонаукові)
терміни, що виступають у кількох галузях
науки і техніки. Наприклад, rectifier – в
електроніці означає випрямляч, у радіотехніці
– детектор, у хімії – ректифікатор; спеціальні терміни, що належать тільки
одній якійсь галузі науки чи техніки. Наприклад, antenna – антена (
радіотехніка).
В англійській мові багато термінів виникло шляхом морфологічного
словотворення: афіксації ( додавання до кореня суфікса або префікса),
конверсії і словоскладання.
Основні афікси:
Префікси:
anti – проти - : antibody- антитіло
co – спільність дії - : co – exist - співіснування
counter – проти - : – countercurrent- струм
протилежного напрямку
de – де - : deactivation – деактивізація
dis – роз - : discharge – розряджати
extra – над - : extra heavy pipe- потовщена труба
inter – між - : interconnection – взаємодія
in – не (заперечне значення)-: instability – нестабільність
over – понад - : - overcharge – перезаряд
re – повторність - : reset – переключення
sub – суб -, під -, нижче -, sub – zero – низькотемпературний
271
super – пере- : – superconductivity - надпровідність
trans – транс- : transplant – пересадити
ultra – по( над) -: ultrafast – над швидкий
un – не-, без-, роз - : uncouple – роз’єднувати
under – недо -: undermodulation – недостатня модуляція.
-um ( deuterium)
- ite ( pentolite)
- ant ( coolant)
http://vimeo.com/35563703
Ці суфікси практично переводять слово до іншої лексико –
морфологічної категорії, тобто вказують лише на частину мови, до якої
належить термінологічне слово, своїх семантичних значень не мають і в
плані перекладу істотних труднощів не викликають.
Вправа на переклад термінів. Перекладіть:
underthreshing, recall, subharmonic, ultrasonic, unoriented, antifreeze,
antifriction, antioxidant, counterbalance, countershaft, releaser, remover,
replace, repair, overheat, overload.
Прочитайте граматичний матеріал «Узгодження часів» та виконайте
вправи.
«Узгодження часів» (The Sequence of Tenses)
В англійській мові є правило узгодження (послідовності)
часів в складних реченнях з підрядними додатковими.
Якщо в головному реченні дієслово стоїть в теперішньому або
майбутньому часі, то в підрядному додатковому реченні дієслово може
стояти в будь-якому часі, який потребує зміст. В такому випадку
правило узгодження часів не діє:
272
He says that Ann takes English lessons. – Він каже, що Ганна бере уроки
англійської мови.
He says that they were good friends. – Він каже, що вони були хорошими
друзями.
He says that they will go to Riga in summer. – Він каже, що вони поїдуть до
Риги влітку.
Правило узгодження часів діє лише в тому випадку, якщо в
головному реченні дієслово стоїть в Past Indefinite чи Past Continuous.
Тоді в підрядному додатковому реченні вживається:
1) для вираження одночасної дії Past Indefinite чи Past Continuous:
He said that Ann took English lessons. – Він сказав, що Ганна бере уроки
англійської мови;
2) для вираження дії, яка передує дії головного речення. - Past Perfect:
He said that they had been good friends. – Він сказав, що вони були
хорошими друзями;
3) для вираження майбутньої дії вживається особовий час, який
називається Future in the Past (майбутнє у минулому):
He said that they would go to Riga in summer. – Він сказав, що вони поїдуть
до Риги влітку.
Примітка: Future in the Past утворює стверджувальну, питальну
та заперечну форми таким же чином, як і Future Indefinite.
Різниця лише в тому, що в Future in the Past замість дієслів
“shall/will” відповідно вживаються “should/would”.
На українську мову речення в Future in the Past перекладається
майбутнім часом. Памятайте, що Future in the Past вживається лише в
підрядних додаткових реченнях:
She knew that I (we) should attend these lectures. – Вона знала, що я (ми)
будемо відвідувати лекції.
She knew that you (he, she, it, they) would attend these lectures. – Вона знала,
що ви (він, вона, вони) будете відвідувати лекції.
273
Виконайте вправи на закріплення граматичної теми.
Вправа 1: Вставте потрібне дієслово, яке дається в дужках, в речення:
1). I said, “… you, and … probably persuade you to come” (know/knows/knew;
can/could/will be able to)
2). Miss Grier asked her several times what (happens/ happen/is happening/has
happened/had happened).
3). I asked her what her name … and she said, “Roberta” (am/is/are/was/ were).
4). She said, she …happy on the farm (am not/isn’t/wasn’t/ weren’t)
5). My wife dragged me here. She said, “It … good for the kids to get these
lectures and shows (is/are/was/were).
Вправа 2. Перекладіть на англійську, згадуючи правила узгодження
часів.
1). Вона каже , що сільське господарство – це одна із найважливіших
галузей національної економіки.
2). Вона сказала, що хімічні добрива необхідні для сільського
господарства.
3). Він каже, що польові роботи почнуться весною.
4). Він сказав, що його батько збирав фрукти та овочі.
5). Він каже, що влітку працюватиме на тракторі.
Заняття № 27
Тема: “Агропромислове виробництво країн, мова яких вивчається.
Узгодження часів”
274
1. Вивчіть нову лексику та виконайте вправу на її
закріплення.
a significant increase –[sig’nifikənt] - суттєвий зріст;
profitability-[,prɔfitə’biliti] - користь, прибуток ;
a full self – sufficiency [ə ˈful ˈself – səˈfɪʃənsi]- повна
самодостатність;
animal husbandry [ˈæniməl ˈhʌzbəndri]-тваринництво;
dairy and beef cattle breeding [‘dɛəriː ənd ˈbiːf ˈkætəl ˈbriːdɪŋ] – розведення
молочної та м’ясної ВРХ ;
beef sheep [ˈbiːf ˈʃiːp]- м’ясні вівці;
tillage [ˈtɪlɪdʒ]- обробіток землі, оранка;
crop husbandry [krɔp ‘hʌzbəndri]- – рослинництво;
cereal crops [ˈsɪriːəl ˈkrɔps]- злакові культури ;
exceed- [ik’si:d] - перевищувати ;
consumption [kənˈsʌm(p)ʃən]- споживання;
mutton [ˈmʌtən]- баранина ;
veal [vi:l]- телятина ;
in terms -з точки зору
Вправа. Вставте слово за змістом.
1. The shepherd has made delicious cheese from the milk of his
(turkey; cow; horse; donckey; pig; cock; goat; duck; rabbit;
sheep).
2. This ...
(turkey; cow; horse; donckey; pig; cock; goat; duck; rabbit;
sheep). looks very impatient! It may have a rendezvous
(побачення)!
3. I always feed my little ... (turkey; cow; horse; donckey; pig;
cock; goat; duck; rabbit; sheep) soybeans and corn with some
vitamins.
4. For Christmas, many French people eat ... (turkey; cow; horse;
donckey; pig; cock; goat; duck; rabbit; sheep) with chestnuts.
275
5. This ...(turkey; cow; horse; donckey; pig; cock; goat; duck; rabbit;
sheep) is less famous than Donald Duck, the hero of a comic strip.
6. It is very cold outside. A stable would be more comfortable for this
...(turkey; cow; horse; donckey; pig; cock; goat; duck; rabbit; sheep) .
7.
It is spring and this ... (turkey; cow; horse; donckey; pig;
cock; goat; duck; rabbit; sheep) is happy to graze on fresh grass in the
sunny meadow.
8. A ... (turkey; cow; horse; donckey; pig; cock; goat; duck; rabbit;
sheep) has the reputation of being a stubborn animal, but it is often
used to calm down nervous horses.
9. Every morning, our neighbours' ... (turkey; cow; horse;
donckey; pig; cock; goat; duck; rabbit; sheep) wakes us up at
sunrise.
10. This ... (turkey; cow; horse; donckey; pig; cock; goat; duck;
rabbit; sheep) is running so fast that nobody will be able to stop it.
2. Прочитайте прислів'я та висловлювання відомих людей про
сільське господарство.
A hive of bees in May is worth a load of hay. - Вулик з бджолами в
травні вартий воза з сіном.
A plant is like a self-willed man, out of whom we can obtain all which we
desire, if we will only treat him his own way.- Рослина, як свідома людина,
з якої ми можемо отримати все, чого ми бажаємо, якщо ми будемо
ставитися до неї належно. (Johann Wolfgang von Goethe)
Advances in medicine and agriculture have saved vastly more lives than
have been lost in all the wars in history. (Досягнення в області медицини і
сільського господарства врятували набагато більше життів, ніж було
втрачено у всіх війнах в історії. (Carl Sagan)
276
Agriculture is the noblest of all alchemy; for it turns earth, and even
manure, into gold, conferring upon its cultivator the additional reward of
health. (Сільське господарство-найблагородніша з усіх алхімії; воно
перевертає землю, і навіть гній, в золото, наділяє його обробку додатковою
винагородою здоров'я.) Paul Chatfield
3. Прочитайте та перекладіть текст: “Agriculture in Great Britain”
For the period of latest decades Great Britain’s agriculture saw a
significant increase in scientific and technical level and profitability of
agro- industrial complex.
A full self – sufficiency is reached by such products as milk, a
high self –sufficiency have eggs, poultry, wheat, oats, barley and
potato; imported are fruits, butter, sugar and cheese.
The British agriculture is nowadays one of the most efficient and
mechanized in the world.
The share of employment in the field amounts 2% of the total employment
in the country.
The total area of farmlands is 58.3 mln ha (76% of the total area of the
country).
Animal husbandry prevails in the structure of agricultural
production. Developed are dairy and beef cattle breeding, pig
husbandry, beef sheep and poultry husbandry for meat.
Great Britain is one of the largest suppliers of sheep wool.
Traditionally, animal husbandry is concentrated in river basin. Nearly
60% of tillage in crop husbandry is occupied by permanent grasses, more than
28% - be cereal crops ( including wheat – 15%, barley – 11%) , 12- by industrial
crops (rapeseed, sugar beet, flax) and feeding crops (including potato), and also
by vegetable gardens and small – fruit crops. The main crop – producing areas
are East England and the Southeast.
There are many fruit gardens in Great Britain. Agriculture
uses governmental support and receives donations from the
EU budget.
277
Production volumes exceed the volumes of consumption by such products as
wheat, barley and pork; production volumes are lower than the volume of
consumption by such products as potato, beef, mutton, wool, sugar and eggs.
Therefore, Great Britain has to import many of the necessary products. The
country imports 4/5 of butter, 2/3 of sugar, a half of wheat and bacon, ¼ of beef
and veal consumed in the country.
The country occupies the sixth place among EU members in terms of
agricultural production volume. Great dynamics of the British agriculture
development in 2012 in terms of the main agricultural items cost at market
prices had the following indicts: wheat production increased by 21.9% (to 1.3
bln pounds sterling); barley production by 39.7% (to 538 mln P. St); production
of vegetable oil – by 35.8% ( to 421. 5 mln P. St). the profit of the British
agriculture grew 10% and reached 2.5 bln P. St; production grew 8.4% and
reached 15 bin P. St. in 2012 526 thousand workers were employed in
agriculture.
Production growth in animal husbandry amounted to 2.8% (5.2 bln. P. St) which
was mainly due to price rise for finished products / milk production increased to
2,8 bln P. St.
Unfavorable weather conditions affect the British agriculture a lot,
especially floods.
http://www.ukagriculture.com/multimedia ... videos.cfm
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EMiG_A2FSn
0
4. Дайте відповіді на питання:
1.What is the level of Britain's agriculture?
2. Where is a full self – sufficiency reached by?
3. What is the total area of farmlands?
4. What is the country the largest supplier of?
5. What grain crops do they grow?
6. What branch of agriculture receives donations?
278
5. Прочитайте інформацію про сільське господарство Великої
Британії та напишіть про те що вирощується в окремих регіонах
країни.
The physical environment and natural resources of England are more
favourable to agricultural development than those of other parts of the
United Kingdom. A greater proportion of the land consists of lowlands with
good soils where the climate is conducive to crop growing. The majority of
English farms are small, most holdings being less than 250 acres (100 hectares);
nonetheless, they are highly mechanized.
Wheat, the chief grain crop, is grown in the drier, sunnier counties of eastern
and southern England, where new, stronger varieties have become increasingly
widespread and average yields have risen significantly.
Barley is grown mainly for livestock feed. The acreage under oats is gradually
declining. Corn (maize) and rye are also grown. Principal potato-growing
areas are the fenlands (болотиста місцевість) of Norfolk,
Cambridgeshire, and Lincolnshire; the clay soils of Humberside; and the peats
(торф) of North Yorkshire.
Sugar-beet production depends heavily on government subsidy because of
competition from imported cane sugar. In recent years, acreage and yield for
rape have increased. Grass and its variants are grown for feeding livestock.
The growing of vegetables, fruit, and flowers, known in England as market
gardening, is often done in greenhouses and is found within easy trucking
distance of large towns, the proximity of a market being of more consequence
than climatic considerations.
The fertile (clay (глинозем) and limestone (вапняк)) soil of Kent has always
been conducive to fruit growing. Cultivation was first established there on a
commercial scale in the 16th century. The county of Kent is a major supplier of
fruits and vegetables (apples ,pears, black currants, cauliflowers, and cabbages
).
Hereford and Worcester is noted for its plums, while Somerset and Devon
specialize in cider apples.
279
The agriculture of England is primarily concerned with livestock husbandry
and, in particular, with milk production.
Dairying is important in every county, though the main concentrations are in
western England. The quality of dairy cattle was improved considerably after
World War II. The higher-yielding dairy breeds, including the Frisian and
Ayrshire, have become more numerous than the once-dominant
Shortorn.
http://www.youtube.com/watch?v=GI8IGfiIpnc
6. Ознайомтеся із найуживанішими технічними скороченнями.
a.l - artificial intelligence - штучний інтелект
a.c. - alternating current змінний струм
a.f. - audio frequency - частота звуку
a.m.p ampere - ампер
at.wt- atomic weight- атомна вага
b.p - boiling point точка кипіння
cdegree Centigrade градуси Цельсія
Cal. - calorie калорія
CFCS chlorofluorocarbons - хлор-фторвуглероди
cu - cubic кубічний
cm - centimeter -сантиметр
cn in cubic inch - кубічний дюйм
F - frequency - частота
d.c - direct current - постійний струм
Cpu - central processing unit центральний процесор
fig - figure малюнок
E.M.F. - (emf) - electromotive force електрорушійна сила
f.p.m feet per minute - футів за хвилину
g.p.m gallons per minute галонів за хвилину
g - gram грам
280
h - henry генрі
hp - horsepower кінська сила
hr - hour година
in - inch - дюйм
jjoule джоуль
kg - kilogram - кілограм
km - kilometer - кілометр
kv - kilovolt - кіловольт
kw - kilowatt - кіловат
lliter - літер
m - meter метер
mc - megacycles мегагерци
M/ mu micron - мікрон
mg - milligram - міліграм
min - minute - хвилина
oz - ounce унція
lb. - pound
- фунт
sq. km
- square kilometer квадратний кілометр
wt - weight вага
7. Перекладіть вправу із технічним скороченням.
1.The loss of one millimeter of the fertile layer of soil results in the loss of 76 kg
of nitrogen, 24 kg of phosphorus and 800 kg of potassium per hectare.
2. The field speed of this tractor is 17 km/ph.
3. The basic technical data of the T- 150 crawler type tractor are as follows:
engine power – 150 hp, at 200 rpm; fuel consumption per brake horse power –
185 gph; speeds - 8 forward and 4 reverse; range of speeds – 2.68 to 15.89
km/h; track – 1435 mm; ground clearance – 300 mm; average soil compacting
pressure – 0.44 kg/cm2; mass (weight) – 7400 kg.
Прочитайте граматичний матеріал "Узгодження часів" та виконайте
письмові вправи.
Узгодження часів - (The Sequence of Tenses)
1) Прочитайте граматичний матеріал.
281
Чужа мова може бути передана: 1) у формі прямої мови; 2) у формі
непрямої мови.
У англійській мові часова форма дієслова у з’ясувальному підрядному
реченні залежить від часової форми дієслова у головному реченні.
1) Якщо дієслово у головному реченні має форму теперішнього(
майбутнього) часу, то і дієслово у підрядному реченні вживається у
тому ж часі, яке необхідне за змістом: (She says that she is a student).
2) Якщо дієслово у головному реченні вживається в одному з
минулому часів, то і дієслово підрядного речення вживається у
минулому часі: ( He said that he was a student).
При заміні прямої мови непрямою, де дієслово у головному реченні
вживається у минулому, відбувається здвиг часів за схемою:
Present Indefinite Past Indefinite
Present Continuous Past Continuous
Present Perfect Past Perfect
Past Indefinite Past Perfect
Past Perfect Past Perfect
Future Indefinite Future –in – the – Past.
Модальні дієслова змінюються наступним чином: Can – could; maymight; must – had to.
При перекладі речень із прямої мови в непряму вживаються дієслова:
to ask; to say; to tell.
282
Займенники та прислівники змінюються наступним чином:
this ( these) that (those)
now then
yesterday the day before
today that day;
tomorrow the next day
ago before (earlier)
last week the week before
При перекладі в непряму мову тверджень та заперечних речень
вживається сполучник that ( можна не вживати).
Tom said:” I sent the letter yesterday” – Tom said that he had sent the letter the
day before.
При перекладі загальних питань вживаються сполучники if, whether,
при перекладі спеціальних питань вживаються спеціальні
займенники.
Прохання, накази вводяться непряму мову дієсловами to ask, to
order, to tell та передаються за допомогою інфінітива смислового
дієслова та займенника або іменника, які визначаються з контексту.
John said:”Please, type the letter, Mary” - John asked Mary to type
that letter.
http://www.youtube.com/watch?v=9OfL1dLbaSk
Виконайте вправи на закріплення граматичної теми.
283
Вправа 1: Вставте потрібне дієслово, яке дається в дужках, в речення:
1). We know that the crops (depended, depends, depend) on the soil.
2). We knew that the crop (depends, are depended, depended) on soil.
3). The designers say that they (want, wanted, wants) to increase the field speed
of this tractor.
4). The designers said that they (want, wanted, wants) to increase the field speed
of this tractor.
5). We think that this tractor (will perform, performing, perform) various
operations.
Вправа 2. Перекладіть на англійську.
1). Вона каже, що ферма її батька займає 4 гектари.
2). Вона сказала, що сільське господарство Англії в основному пов’язане із
тваринництвом.
3). Він каже, що польові роботи почнуться незабаром.
4). Він сказав, що виробництво молока найголовніше в Англії.
5). Він каже, що пшениця росте в більш сухих та сонячних графствах
Великої Британії.
6). Він сказав, що Херефорд та Вустер відомі своїми сливами.
7). Ми знаємо, що Сомерсет та Девон спеціалізуються на вирощуванні
яблук.
8). Ми знали, що графство Кент- основний постачальник фруктів та овочів
( яблук, груш, чорної смородини, капусти) .
Заняття № 28
Тема: Моя майбутня спеціальність молодшого спеціаліста. Інфінітив.
1. Вивчіть нову лексику.
maintenance- [‘meint(ə)nəns] -експлуатація;
repair –[‘ri’p ɛə]- ремонт;
equipment [ɪˈkwɪpmənt]– обладнання;
machinery- [mə’ ʃi:n(ə)ri] -машини;
above valid parameter [əˈbʌvˈvælid pə’ ræmitə] - за межами гранично
допустимих параметрів;
leads to emergency alarm [liːdz tə ɪˈmə:dʒəntsi əˈlɑ:m]– приводить до
аварійних спрацювань;
284
kinks of details [ˈkɪŋks ɔv dɪˈteɪlz] – злами деталей;
irrevocable withdrawal of machine or equipment from operating
[ɪˈrevəkeibəl wi ðdrɔvəl əv məˈʃiːnər ɪˈkwɪpmənt ˈfrɔm ˈɔpəˌreɪtɪŋ ]- безповоротній
вихід машин чи обладнання з експлуатації;
in order to restore [ɪnˈɔ:də tə rɪˈstɔ:] – з метою відновлення;
reliability and durability [rɪˌlaɪəˈbɪləti ənd ˌdurəˈbɪləti] – надійність та
довговічність;
fault – [fɔ:lt]- несправність;
the main conjunctions of machinery [ðə ˈmeɪn kənˈdʒʌŋ(k)ʃənz əv məˈʃiːnəri] –
головні спряження машини;
spare parts [‘spɛə ‘pa:ts] – запасні частини ;
innovate activity [ˈɪnəveɪt ækˈtɪvəti] - раціоналізаторська діяльність;
interchangeability [‘intəˌtʃeɪndʒəˈbɪləti] - взаємозамінність;
2. Вивчіть англійські ідіоми та перекладіть речення з ними.
face the music - розплачуватись, відповідати
285
fall for someone/something - піддаватись комусь/чомусь, відчувати
потяг до когось/чогось
fall in love with someone - влюбитись у когось
fall into the wrong hands - потрапити в чужі (в значенні: погані,
безвідповідальні) руки
feel it in one’s bones - мати передчуття, інтуїтивно відчувати
- We were meant to be together. I can feel it in my bones
feel the pinch - бути в складному становищі (часто в значенні: без
грошей)
figure of speech - в переносному значенні/ риторично/
перебільшення
first and foremost - в чергу, перш за все
Вправа.
286
1. The mechanic has done repairing of the car badly and now must face the
music.
2. Sam went to that workshop every morning last year because she had
fallen for maintaining of machines.
3. Ann fell in love with a young mechanic.
4. Tamara is looking for responsible buyer for her car, because she can’t let
it fall into the wrong hands.
5. I think my sister will not pass that exam. I can feel it in my bones!
6. Only someone who has felt the pinch knows how humiliating
(принизливий) it is to ask the others for help.
7. When I use a figure of speech like “ mechanic treats machinery” I mean
that he simply repairs it.
8. First and foremost the mechanic has to diagnose a car.
3. Прочитайте та перекладіть текст: “Our Future Profession”
When the student of the specialty “Maintenance and repair of
machinery and equipment of agricultural production” finishes
agricultural technical school he is prepared for operation and repair of
machinery and equipment of agro industrial production.
The leaver gets educational qualification – Junior Specialist and
receives the profession – Technician Mechanic.
The role of future technician mechanic in the maintenance of
machinery in agricultural production is invaluable.
None machine, equipment or mechanism can work endless.
Many internal and external environment factors cause physical and chemical
changes in the materials from which they are made.
The exploitation of mechanism above valid parameter leads to emergency
alarm, kinks of details and to irrevocable withdrawal of machine or
equipment from operating.
287
Заняття № 30
Тема: Системи двигунів
інфінітивний комплекс.
внутрішнього
згоряння.
Об’єктивний
1. Вивчіть нову лексику.
bearing [‘bɛəriŋ] - підшипник
main bearing [‘mein‘bɛəriŋ] - корінний підшипник
coolant [‘ku;lənt]- охолоджувальна
охолоджувач
рідина,
deliver [di’livə] - постачати
expand [iks’pænd]- розширюватися
fan- вентилятор
film- плівка
float [flɔut] - поплавок, плавати на поверхні
friction [‘frikʃn]- тертя
gear [ giə]- зубчаста передача, шестерня
governor[ ‘gʌv(ə)nə] - регулятор
injector [in’ ʤektə] - інжектор, форсунка
lubricate [lu’brikeit] - змащувати
manifold [m’ænifɔuld] - патрубок, трубопровід
oil pan- масляний піддон
passage [p’æsiʤ] - прохід
reduce- [ri’dju:s] - зменшувати
water jacket [‘wɔtə ˈdʒækət] - водяна сорочка
idling [ˈaɪdəlɪŋ] - холостий хід
keeps the surface apart [ˈkiːps ðə ˈsə:fəs əˈpɑ:t] - не дає поверхням
стикатися
force – feed method [ˈfɔ:s – ˈfiːd ˈmeθəd] - примусове подання
trouble – free operation [ˈtrʌbəl – ˈfriː ˌɔpəˈreɪʃən] - безперебійна робота
2. Вивчіть англійські ідіоми та перекладіть речення з ними.
free and easy - невимушений, вільний від умовностей
288
from A to Z - від А до Я, спочатку і до кінця, повністю
from cover to cover - від початку до кінця
from head to foot - з голови до ніг
from scratch - з початку, з нуля
from the bottom of one’s heart - з глибини душі, від щирого серця
from the horse’s mouth - з перший ру
Вправа
1. John Parker’s style of journalism is referred as free and easy.
2. Jennifer has become the master of the kickboxing school. No wonder,
because she knows the matter from A to Z.
3. His students read the article from cover to cover but didn’t find anything
about the war.
4. It was raining all day so he returned home all wet from head to foot.
5. Ben’s computer was damaged so he had to start his work from scratch.
6. We are very grateful to you for your help so now we want to thank you from
the bottom of our hearts.
289
7. This information was taken right from the horse’s mouth. That’s why it is
the most reliable.
3. Прочитайте та перекладіть текст: “The Systems of the Internal
Combustion Engines”
Four systems are necessary for proper operation of
the internal combustion engine.
These are fuel, lubricating, cooling and ignition systems.
http://www.monkeysee.com/play/11134-und ... ion-engine
The Fuel System.
The gasoline engine fuel system must supply the engine
with a mixture of air and fuel that burns within the
cylinders. Gasoline engines use a carburetor mixing the
fuel and air and delivering the mixture to the engine
through the intake manifold. Air – fuel rations vary for
idling, light – load and heavy load operations. Diesel
engines have a high – pressure pump forcing the fuel through injectors into the
combustion chamber.
http://www.youtube.com/watch?v=FZbllQp31pI
Motul Fuel System Clean (Rus)
http://www.monkeysee.com/play/11138-4-c ... uel-system
The Lubricating System.
290
A film of oil is produced between the working surfaces of the metal parts. In
this way friction and wear are being reduced because the film of oil keeps the
surface apart. A lubricating system is necessary in order to deliver the oil to the
moving parts of the engine. All modern tractor engines are lubricated by the
force – feed method. Engine lubrication is provided by an oil pump located in
the oil pan. Gear – type pumps are commonly used in most engines because of
their long life and trouble – free operation. Pump inlets are located in a float that
takes oil from the cleanest place in the oil pan. Oil filters are located between
the oil pump and engine parts to reduce engine wear. Oil is delivered through
passages to the camshaft bearings, the crankshaft main bearings and the
connecting rod bearings. Oil is delivered to the valve mechanism and other parts
requiring lubrication.
The Cooling System.
There are 2 types of the cooling system: the thermosiphon system and the pump
system. In the thermosiphon system the water expands as it is being heated and
rises to the top of the radiator. Gravity causes the downward movement of the
water in the radiator where cooling takes place. Then the water is delivered back
to the engine water jackets: the engine parts are being cooled.
The Ignition System.
291
In gasoline engines the fuel charge is ignited by an electric spark. These are
spark ignition engines. In diesel engines the compressed air ignites the fuel
charge. Diesels are compression ignition engines.
Spark ignition engines use an electric ignition system providing the ignition of
the fuel charge.
Two types of electric ignition systems are commonly used: the battery system
and the magneto system. These systems function on the same basic principles.
Battery system are used on practically all newer tractors.
http://www.monkeysee.com/play/11139-how ... ion-engine How to
Prime and Start an Internal Combustion Engine
4. Дайте відповіді на питання:
1. How many systems are necessary for proper operation of the internal
combustion engine?
2. What are those systems?
3. What system must supply the engine with a mixture of air and fuel?
4. What pump do the diesel engines have?
5. Where is a film of oil produced?
6. How many types of cooling system are there?
5. Виконайте вправи на закріплення лексики.
5.1. LUBRICATION SYSTEM
Вправа 1. Перекладіть речення.
1.The engine is lubricated by a gear-type pump (шестерний насос).
2.The pump is in the oil pan.
3.The oil lubricates the working parts.
4. The friction is being reduced by the oil firm.
5. Lubrication oil is used in order to produce the oil film between the working
parts.
6.Oil is delivered through passages.
Вправа 2. Поставте питання до виделиних слів.
292
1. The parts of an engine are lubricated by the oil.
2. We know that the lubrication system delivers oil to the moving parts of the
engine.
3. A film of oil is produced between the working surfaces of the metal parts.
4. In this way friction and wear are being reduced because the film of oil keeps
the sufaces apart.
5. Gear-type pumps are commonly used in the most engines.
Вправа 3. Визначіть які твердження правильні а які ні.
1. Lubrication oil produces the oil film between the working parts.
2. There is friction between the working surfaces.
3. A lubricating system is not necessary in order to deliver the oil to the moving
parts of the engine.
5.2 IGNITION SYSTEM
Вправа 1. Перекладіть речення.
1. Air and petrol mixture is ignited by an electric spark from one of the “plugs”.
2. The electricity is stored in the battery which is charged by the dynamo.
3. The electricity goes through the contact breakers and the coil.
4. Electricity also works the starter.
5. Two types of electric ignition systems are commonly used: the battery system
and the magneto system.
Вправа 2. Доповніть речення.
1. The electric spark....the compressed mixture of fuel and air.
2. Two electrodes are separated by....
3. Nickel and platinum are used for... .
4.Every engine has it own....
5. The spark рlug should always be.... .
6. It is necessary to....the ignition....at each engine stop.
Вправа 3. Перекладіть речення із дієсловом " to have ".
1. Fuel characteristics have a big effect on engine service life.
2. Special attention has been devoted to engine design.
3. Several difficult problems have to be solved in the design of the two-stroke
engine.
293
4. The spark plug has a steel body.
5. The axis of piston pins and crankpins have to be precisely in parallel.
6. Engineers have made substantial contributions to the improved safety,
comfort and appearance of modern cars.
5.3 ENGINE FUEL SYSTEM
Вправа 1. Перекладіть речення.
1. The carburetor is а complex device in the engine fuel system.
2. Gasoline is mixed with air in proportion for proper operation.
3.The fuel pump is a complex device.
4. In a diesel engine the expended gases force the piston along the cylinder bore,
turning the crankshaft.
5. Fuel is delivered to the injector by a pump.
Вправа 2. Перекладіть речення із дісловом “use ” .
Note: use v – використовувати, вживати, застосовувати
use n. – використання, користь, застосування
used to – мати звичку робити що-небудь
make use of – використовувати,вживати, застосовувати
1. The analytical balances are used for accurate weighing of samples.
2. It was known long ago that oil could be used as a raw material.
3. The combination of atoms and the arrangement of atoms and molecule are
used to be regarded as the special field of the chemistry.
4. One of the most important uses of electricity is the production of heat.
5. The electric lamp widely used for the generation of light depends on the
heating property of electricity.
5. 4 ENGINE COOLING SYSTEM
Вправа 1. Перекладіть речення із Perfect та Perfect Continous Tenses.
1.During recent years methods of building have changed considerably.
2. We have just learned the advantages of a reinforced-concrete elements.
3. By the end of the year the workers will have installed all the necessary
equipment.
294
4.They will have completed the construction of the next block of the power
station by the end of the year.
5.We have been considering the decay of buiding timber.
Вправа 2. Перекладіть словосполучення.
lubricating conditions, water jacket, thermostat, impeller, housing, mounting, air
delivery, diameter, seizure, vehicle, wear.
6. Прочитайте та перекладіть текст "Petrol Engine"
Petrol Engines, also known as Spark Ignition engines, needs ignition
from an external source for the engine to start.
As the name suggests, this engine uses spark plug for providing a
spark and the fuel used is petrol (gasoline).
Systems of the petrol engine
1. The fuel system pumps fuel from the petrol tank into the carburettor.
There it mixes with air and is sucked into the engine cylinders. With an
electronic fuel injection, it goes directly from the tank into the cylinders by
means of an electronic computer.
2. The ignition system supplies the sparks to ignite the fuel mixture in the
cylinders. By means of an ignition coil and contact breaker, it charges a 12-volt
battery, which in the turn produces pulses of 20,000 volts. These go via a
distributor to the spark plugs in the cylinders, where they create sparks. Ignition
of the fuel in the cylinders produces temperatures of 700°C or more.
3. In water-cooling system which water circulates through channels in the
cylinder block, thus extracting the heat. It flows through pipes in a radiator,
which are cooled by fan-blown air.
4. The lubrication system also reduces some heat, but it's function job is to
keep the moving parts coated with oil, which is pumped under pressure to the
camshaft, crankshaft, and valve-operating gear.
5. Carburetor is the heart of petrol/gasoline engine. It meters (дозувати) the
fuel and air mixture in precise proportions (в точних пропорціях). Old
carburetors do spark advance by measuring the difference in pressure between
the outside and inside of the carburetor. The amount of throttle advance is also
measured. The engine's remains which may be carbon monoxide or unburned
hydrocarbons shows how well the carburetor is working.
295
Classification of the petrol engines
Reciprocating engines (поршневі двигуни) are classified in a number of
ways. Some of them are as:
1. According to the way they are cooled,
a. air-cooled - engines have to radiate out the heat from the engine to the
surrounding air.Generally aluminium fins are provided as they are good
conductors of heat.
b. water-cooled- engines have water through which water circulates to conduct
heat to to the water which flows in jackets provided on cylinder.
2. According to the number of strokes,
a. 2-stroke engines- complete the thermodynamic cycle in two strokes of the
piston(one craank revolution).
b. 4-stroke engines- complete the thermodynamic cycle in four strokes of the
piston (two crank revolution).
3. According Cylinder arrangement,
a. In line cylinder arrangement- all the cylinders are arranged in a straight line.
b. V-cylinder engine or V-engine- two cylinder inclined to each other at 90
degree.
c. V-8 engine- in this type of arrangement two blocks inclined at 90degree to
each other and each block has four cylinders.
4. According to the valve arrangement,
Parts of the petrol engine
Following are the important parts of a petrol engine:
1. Cylinders
2. Cylinder block
3. Piston and Connecting rods
4. Cylinder head Crankcase
5. Valves
6. Crank shaft Flywheel
296
7. Exhaust system
8. Camshaft Fuel system
9. Lubrication system
10. Ignition system
Working of a petrol engine
Generally the vehicles using petrol/gasoline engine have four strokes as they
are more efficient than two stroke engine and give complete a combustion of
fuel to optimum use.
The four-stroke cycle engine has four strokes namely the intake,
compression, power, and exhaust strokes.
1. Suction or intake stroke- initially when engine is started piston moves
downwards towards BDC of the cylinder which creates low pressure at top. Due
to this intake valve opens and the a mixture containing petrol vapors and air are
sucked in by the cylinder. It is through carburetor the ratio of gasoline/petrol
and air is mixed.
2. The compression stroke- after this stroke the inlet valve gets closed. The
piston now moves towards the top (TDC) of cylinder thereby compressing the
fuel mixture to one tenth of its original volume. The temperature and pressure
inside the cylinder increases due to compression.
3. The power stroke- during this stroke the inlet and exhaust valve remains
closed. As the piston reaches near top position (TDC) spark plug produce an
electric spark. Combustion is started by an ignition system that fires a high
voltage spark through a field replaceable air gap called a spark plug. The spark
produced causes explosion of fuel air mixture. The hot gases expand and force
the piston to move downwards. The piston is linked to the piston rod and the
piston rod to the crank shaft. They all move each other due to the link between
them. The crank shaft is connected to the wheels of a car. As the crank shaft
moves, the wheels rotate and move the car.
4. The exhaust stroke- in this stroke the exhaust valve remains open at the
start. The piston is forced to move upwards because of the momentum gained.
This forces gases to move through the exhaust valve into the atmosphere. Now
the exhaust valve closes and the intake valve opens. After this the four strokes
of the engine are repeated again and again.
297
Applications:
These engines are widely used in vehicles, portable power plants to supply the
power to run pumps and other machinery on farms. Many small boats, aero
planes, trucks and buses also use it.
Future Scope: Continuous research is being carried to increase the fuel
efficiency, reduce the pollutants and make it more light and compact. Recently
engineers at the University of Birmingham have made the smallest petrol engine
that can replace conventional batteries. The engine is so tiny that it can be
handled on a fingertip.
7. Прочитайте та перекладіть текст "Diesel engine"
Like a petrol engine, a diesel is an internal combustion
engine that converts chemical energy of the fuel to
mechanical energy that causes the reciprocating motion
inside the cylinders. The pistons are connected to the
engine's crankshaft, which provide the motion needed to
propel the vehicle's wheels.
In both petrol and diesel engines, energy is released in a series of small
explosions known as combustion. The fuel reacts chemically with oxygen from
the air which is taken during intake stroke of the engine. Ignition in the Petrol
engines takes place due to sparks from spark plugs, whereas in diesel engines,
fuel ignites due to the heat of compression. Air gets heated up when it is
compressed.
Types of Diesel Engines
Diesel engines can be four-stroke or two-stroke.
Four-Stoke Diesel Engine
The working of four stroke diesel engine is as follows:
1. The inlet or suction stroke begins when the piston draws air into the
cylinder through an the inlet valve. When the piston reaches the bottom of the
cylinder, the inlet valve closes, trapping the air inside the cylinder.
2. The compression stroke begins when the piston travels up the cylinder,
compressing the trapped air. The pressure raises between 32 bar-50 bars and the
temperature to 600 degree Celsius.
298
3. The injection stroke begins somewhere near the TDC of the compression
stroke, fuel is sprayed into the hot air, ignites, and burns in a controlled manner
due to the heat of compression, resulting in the power stroke. 4. The exhaust
stroke begins when the piston BDC, the piston forces all the burned gases out
through the open exhaust valve. At the top of the exhaust stroke, the exhaust
valve closes and the inlet valve opens up, ready to admit a fresh charge of air
which brings the engine back to the starting point. The cycle is repeated again.
Two-Stroke Diesel
A diesel engine operates in the same manner as a four stroke diesel engine,
but reduces the four strokes of the piston into two-stroke once up and and
once down of the cylinder.
1. When the piston is at the top of its cylinder it is on its compression stroke.
The cylinder is filled with pressurized, superheated air. Diesel fuel is injected
and ignites. The piston moves down the cylinder for its power stroke. When the
piston is near to the bottom of its power stroke, the exhaust valves open and
most of the burned gases rush out of the cylinder. Now, as the piston continues
to moves down the cylinder, it uncovers a series of ports, in the cylinder wall.
Pressurized air is blown in through these ports, pushing the rest of the burned
gases out of the cylinder and refilling it with fresh air charge.
2. As the piston moves back up, it blocks the inlet ports, trapping the charge
of fresh air in the cylinder. Although the piston as only covered a little over one
stroke, it has already completed its power stroke, the exhaust process, and the
inlet cycle. As the piston comes back up the cylinder on its second stroke, it
compresses the fresh air. When it reaches the top of the cylinder, injection and
combustion takes place, starting the cycle over again. A two stroke engine
produces one power stroke in every complete cycle, while a four stroke
produces one power stroke every for four strokes.
Прочитайте граматичний матеріал "Об’єктивний інфінітивний
комплекс» та виконайте вправи.
Об’єктивний інфінітивний комплекс складається з двох частин.
Перша частина комплексу – іменник у загальному відмінку або
особовий займенник в об’єктивному відмінку.
Друга частина
комплексу – інфінітив, що виражає дію яку виконує або якої зазнає
299
особа або предмет, позначений іменником чи займенником, що стоїть
перед інфінітивом.
На українську мову об’єктивний інфінітивний комплекс перекладається
здебільше підрядним додатковим реченням. Перша частина комплексу –
іменник ( займенник)- відповідає підмету підрядного речення, а друга –
інфінітив – присудку.
Об’єктивний інфінітивний комплекс вживається після певних груп
дієслів:
1) що виражають сприймання за допомогою органів чуття:
to see, to hear, to feel, to watch, to observe, to notice. Після цих
дієслів інфінітив у об’єктивному інфінітивному комплексі
вживається без частки to. ( She saw Mary cry – Вона побачила,
що Мері плаче).
2) що виражають бажання, намір, почуття : to wish, to want,
to desire, to like, to dislike, to hate, to intend, should/would like.
(She wanted them to read that book. – Вона хотіла, щоб вони
прочитали цю книжку).
I want David to feed the dogs. ( I want him to feed the dogs)
3) що виражають думку (погляд), припущення, сподівання:
to consider, to believe, to think, to find, to know, to expect, to warn, to
suppose. (We consider him to be the best pupil of our school. - Ми вважаємо
його найкращим учнем нашої школи).
Do the teachers expect me to read all these books?
4) що виражають наказ, прохання, дозвіл, пораду,
примус : to order, to ask, to request, to allow, to permit, to remind, to
advise, to recommend, to cause, to force, to make, to let. Після дієслів to
300
make і to let інфінітив вживається без частки to. (We made George work
– Ми примусили Джорджа працювати).
Remind me to buy a loaf of bread tonight.
Dad asked the children not to be so noisy.
The policeman ordered the driver to stop.
The teacher asked him to listen. He was asked to listen (by the
teacher).
Вправа 1. Перекладіть англійські прислів’я з об’єктивним
інфінітивним комплексом:
1). You may lead a horse to the water, but you cannot maker him
drink.
2) Absence makes the heart grow fonder.
3) Each bird loves to hear himself sing.
Вправа 2. Прочитайте та перекладіть речення зверніть увагу на
переклад інфінітиву:
1. He wants us to come to him today.
2. I would like you to wait for me here.
3. He wants his son to become a mechanic.
4. He wants to be sent to St. Petersburg to a conference.
5. She wants to be invited to a party.
6. We didn’t want to be interrupted.
7. Would you like me to help you?
301
8. I want his article to be published.
9. The doctor doesn’t want you to go to the south.
10. He wants the cargo to be insured.
Заняття № 31
Тема: Класифікація та типи тракторів. Суб’єктивний інфінітивний
комплекс.
1. Вивчіть нову лексику.
clean [‘kli:n]- чистий
crawler [‘krɔ:lə] – гусеничний трактор
drive [‘drɑiv] - водити (машину)
general – purpose [ ‘ʤenərəl ‘pə:pəs] – загального призначення
grip [‘grip] - зчеплення ( з землею)
ground [‘grɑund] - земля
implement [‘implimənt] - знаряддя
linkage [‘liŋkiʤ] - з’єднання
three – point linkage - триточковий навісний пристрій
load - вантаж
measure [‘meʒə] – міра, вимірювати
pulley [‘puli] - блок, шків
belt pulley - привідний шків
push [‘puʃ] – штовхати, поштовх
row - ряд
shaft [‘ʃʌft] - вал
PTO shaft - вал відбору потужності
track [‘træk] – слід, гусениця
tyre [‘tɑiə ] - шина
2. Вивчіть англійські ідіоми та перекладіть речення з ними.
gallows humor - чорний гумор
302
get a line on someone / something - дізнатись щось про когось / щось
get a move on - рушати з місця, поспішати
get a word in edgeways - «Вставити 5 копійок», втрутитись у розмову
get cold feet - «Душа пішла в п’яти», злякатись
get hot under the collar - «Вийти з себе», розсердитись
get lost - загубитись
get off on the wrong foot - невдало почати, зробити погане враження
get on like a house on fire - швидко потоваришувати, знайти спільну
мову
get on somebody’s nerves - діяти комусь на нерви, дратувати
303
Вправа.
1. My gallows humor accompanies me wherever I go.
2. Get a line on this girl, please. I wonder who she is.
3. Don’t get a move on! You have so much time!
4. When she is relaxed her mouth never shuts. It is difficult to get a word in
edgeways in such case.
5. They will be married on Sunday, if Jessy doesn’t get cold feet.
6. Bonny got hot under the collar when his father accused him of cheating.
7. She doesn’t want to go with your brother on a date (сьогодні), get lost guys!
8. When we started the business at the first time, it got off on the wrong foot,
but after two years of depression good time has finally come.
9. Mike and Bob get on like a house on fire. They have been best friends for
ten years.
10. By dressing all in black Tom only gets on my nerves.
3. Прочитайте та перекладіть текст “Tractors”
A modern European farm tractor
A tractor is a vehicle designed to provide a high
tractive effort (pulling force) at slow speeds, in order to haul a trailer or
machinery used in agriculture or construction.
The term tractor is derived from the Latin trahere, which means "to
pull."
Most commonly, the word "tractor" is used to describe the distinctive farm
vehicle.
A 1958 Series II Field Marshall
304
The farm tractor is used
for pulling or pushing agricultural machinery or trailers,
for plowing,
tilling,
disking,
harrowing,
planting, and
similar tasks.
In Canada and the United States, the word is also used to refer to a road
tractor. Other common uses of the term include the lawn tractor and the
power unit of a semi-trailer truck.
Tractor is useful when it supplies power to machines. Power can be
supplied by the tractor in various forms. The tractor can pull or
push machines, it can supply power to machines from the power
– take – off shaft and it can drive machines by means of a belt
from a belt pulley.
The tractor power is produced by the engine and is measured by
horsepowers (hp) or kilowatts. There are tractors with engine power
from 3 to 300 hp.
Tractors are classified according to the maximum power that their engine
can produce.
The crawlers or tracklaying tractors are large: they are used for
heavy operations, such as road making or dam building.
Crawler Tractor 40-60HP
Large tracks increase the grip of the tractor on the ground, and the crawlers are
able to push or pull heavy loads and machines.
305
Most of the tractors have tyres which can be placed closer or father apart
according to the distance between the rows that must be cultivated.
Wheeled tractors may have mounted implements and machines on them.
This is done by the three – point linkage.
There are tractors with diesel or gasoline engines. The diesel
engine will use less fuel than the gasoline engine for the same work done.
The regular servicing of tractors is necessary because it provides the
tractor’s useful work.
The fuel should be clean and have no water; if the engine is watercooled one
must be sure that there is water in the radiator. The radiator should be clean. The
oil has to be changed regularly.
TENSTAR TRACTOR - Simulation tool for training of tractor
operators
http://www.tenstarsimulation.com/en/vid ... ctor-clips
4. Виконайте вправи на закріплення лексики.
Вправа 1. Заповніть пропуски відповідними за змістом словами та
словосполученнями:
1. The tractor can supply power to the machines from the... (power – take – off
shaft, belt pulley, three- point linkage).
2. The tyres can be placed closer or farther apart.. (according to , by means of)
distance between the rows.
3. The crawlers are usually.. (small, large, various).
4. The tractor can … (increase, pull, do) machines.
5. The first powered farm implements in the early 1800s were portable
engines—steam engines on wheels that could be used to drive mechanical farm
... (ship; plane; machinery) by way of a flexible belt.
306
6. Around 1850, the first traction engines were developed from them and were
widely adopted for ... (school; political: agricultural ) use.
Вправа 2. Складіть слово із літер у дужках:
1. A ( R C O T A T R ) is an essential piece of equipment for a farmer.
Without it, he couldn't work efficiently.
2. Is David ( R I V D I N G) a tractor
or
a car?
3. ( G R I C A U L T U R E ) in the United States is one of the most hazardous
industries, surpassed only by mining and construction.
4. The farmer is gathering
(S E G G) in the henhouse.
5.
A (A R M R E F) feeds animals.
6.
A farmer's wife is taking milk from the (S W C O).
5. Дайте відповіді на питання:
1. In what forms can power be supplied by the tractor?
2. What operations can the tractor do?
3. By what means can the tractor drive machines?
4. What is produced by the engine?
5. How are tractors classified?
6. Прочитайте та перекладіть текст “Types of Tractors”.
Four – wheel tractors are produced with engines of any size from
the small tractor of about 15 hp to the giants with the engine
power more than 200 hp.
There are two basic types of four – wheel - drive tractors.
One type has four large equally – sized wheels, the other has
small front wheels and large rear wheels.
307
Most equal – sized wheel models have engines with at least 75 kw (100 hp) and
tractors of this type with 150 kw engines are in use in some areas.
Ploughing and heavy cultivations are ideal work for these big
tractors.
Many of the four – wheel – drive tractors with small front wheels are basically
general – purpose tractors and are able to transmit the engine power to the front
wheels. The four – wheel- drive tractors can move along roads and their pulling
power is greater than the pulling power of tractors.
Rowcrop tractor has narrow tyres which can be placed closer or farther apart
according to the distance between the rows that must be cultivated. It has a light
– weight design and good visibility, it uses a diesel engine from 30 to 45 hp.
The general – purpose tractor does most of the work on the farms. It has
powerful hydraulics and is able to pull heavy loads at the drawbar. This type of
tractor is heavier than the rowcrop tractor and its weight is used to increase
wheel grip.
Tracklaying tractors or crawlers are used for dam building, road making,
drainage work. This type of tractor has low operating speed but it does less
damage to the soil than the large powerful wheeled tractor.
http://www.youtube.com/watch?v=hAfkVL3d8Jg
Прочитайте граматичний матеріал "Суб’єктивний інфінітивний
комплекс» та виконайте вправи.
Цей комплекс має функцію складного підмета, тому що
присудок відноситься не лише до займенника, а й до всього
комплексу. Через те що до складу комплексу входить
308
інфінітив а весь комплекс виконує роль підмета, він називається
суб’єктивним інфінітивним комплексом (Subjective Infinitive Complex).
Першою частиною комплексу може бути особовий займенник у
називному відмінку або іменник у загальному відмінку.
Друга частина – інфінітив, що виражає дію, яку виконує або якої
зазнає особа або предмет, позначений іменником або займенником.
Особливістю суб’єктивного інфінітивного комплексу є те, що перша
і друга його частини відокремлені одна від одної присудком речення.
Комплекс вживається з дієсловами:
1. to say , to report у пасивному стані ( He is said to write a new novel. –
Кажуть, що він пише новий роман).
2. to think, to know, to consider, to believe, to suppose, to expect у
пасивному стані , що означають думку, припущення ( The meeting is
expected to begin this morning – Сподіваються, що збори почнуться
сьогодні вранці.)
3. to see, to hear, to feel, to notice, to observe, to watch у пасивному
стані, що виражають сприймання за допомогою органів чуттів ( Birds
were heard to sing in the garden.- Було чути, як співають пташки у саду.)
4. to order, to ask, to request, to allow, to permit, to make, to cause, to
force у пасивному стані, що виражають наказ, прохання, дозвіл ( They
were ordered to leave the hall - Їм наказали залишити зал.)
He was asked to listen (by the teacher)
5. to seem, to appear, to happen, to chance, to turn out, to
prove. (He seemed to be thinking about something - Здавалося,
що він про щось думає).
6. to be sure, to be certain, to be likely, to be unlikely ( We
are not likely to meet often. – Навряд, чи нaм доведеться часто
зустрічатися).
Виконайте граматичні вправи:
Вправа 1. Перекладіть
комплексом.
речення
з
суб’єктивним
інфінітивним
309
1. I saw him look at the tractor.
2. Mary watched her disappear in the direction of the hotel.
3. He made his brother repair the crawler.
4. He seemed to be looking for the words.
5. We saw him enter the station.
Вправа 2. Перекладіть речення з суб’єктивним інфінітивним
комплексом.
1. Many books are known to be published in our country every year.
2. His invention is considered to be of great importance.
3. For a long time the atom was thought to be indivisible.
4. He was said to be one of the most promising nuclear physicists.
5. He appeared to be an excellent actor.
6. This work seems to take much time.
Заняття № 32
Тема: Загальна будова тракторів. Безсполучникова підрядність.
1. Вивчіть нову лексику.
аrm [a:m] - плече, тримач
area [‘ɛər iə] - район, площа
clearance [‘kliər(ə)ns] – шляховий просвіт, кліренс
clutch [‘klʌʧ] - зчіпна муфта, зчеплення
condition [kən’diʃ(ə)n] – умова, стан, положення
design [ di’zain] - проект, конструкція
drawbar [‘drɔ:ba:] - зчіпний пристрій, тяговий брус
forward [‘fɔ:wəd] - передній, впред
front [‘frʌnt] - передній
hitch [‘hiʧ] - зачеп, захват, навісний пристрій
a three- point hitch- три точкова підвіска
install [in’stɔ:l] - монтувати
310
multiple [‘mʌltipl] - багаторазовий, численний
penetrate [‘penitreit] - проникати, заглиблювати
rear [‘riə] - задній
reverse [ri’və:s] - зворотний, реверсивний
shift [‘ʃift] - пересувати, переставляти
vehicle [‘vi:kl] - транспортний засіб
power unit - виконавчий механізм
LP gas - зріджений нафтовий газ
rpm - оберти на хвилину
mph - милі на годину
strikes an obstruction [‘straɪks ən əbˈstrʌkʃən] - натрапити на
перешкоду
2. Вивчіть англійські ідіоми та перекладіть речення з ними.
get out of hand - «Відбитися від рук», вийти з-під контролю
get out of my face - «Згинь з моїх очей», «геть від мене»
get somebody wrong - неправильно когось зрозуміти
get something off your chest - «Вилити душу», «скинути тягар з
серця», розповісти щось
get something straight - уточнити щось
get stuffed - відчепися, «йди до біса»
get the hang of something - стати знавцем / добрим спеціалістом у
чомусь, розбиратись у чомусь
get the message - вловити суть, зрозуміти
311
get the sack - бути звільненим (з роботи), вигнаним
get the short end of the stick - погоріти на чомусь, бути обманутим,
бути в чомусь обділеним
Вправа.
1. When teenagers get out of hand of their parents they make many awful
mistakes.
2. He has hurt me so many times that I want him to get out of my face right
now!
3. Please, just don’t get me wrong! I do like Jack, but I still love Bobby.
4. This problem can bother you for long time. Why don’t you get it off your
chest? You will be relieved if you do it.
5. Let’s get this straight. They are sure they didn’t see my wife with Brendon,
is that right?
6. We tell them to get stuffed when we are fed up with them.
7. Ben is getting the hang of it. He can repaire easy engines.
8. I told her to phone me in the morning but I don’t think she got the message.
9. Larry was too lazy for this work, so he got the sack.
10. Unfortunately we have to get the short end of the stick at this moment. But
we still believe that things will change as soon as possible.
3. Прочитайте та перекладіть текст: “Main Tractor Components”
We know a farm tractor is a multipurpose power unit. It has a drawbar for
pulling tillage tools and a power- take – off shaft for driving implements or
operating a belt pulley.
312
The area to be cultivated, the type of crops grown and the soil – all require
a tractor of special design.
Thus, tractor models vary in such details as power
generated, weight, ground clearance, turning radius and
arrangement for operating equipment.
The main components of a tractor are engine, clutch, and
transmission.
These components are in close contact and are designed to work in
conjunction with each other to accomplish specific work.
Unlike passenger car engines which are of the high-speed type, tractor
engines are low – speed; their maximum horsepower is generated at
crankshaft speeds of about 200 rpm.
These engines have one, two, three, four, six, or eight cylinders and
operate on gasoline, kerosene, LP gas, or diesel fuel.
They are of the spark ignition of diesel type, operating on the four –
stroke cycle principle, and are cooled by water and air.
Power is transmitted to the rear wheels or to all four wheels. Drive to the
front wheels is mechanical or hydrostatic, its purpose being to increase drawbar
pull at the will of the operator. Transmissions have 3,4,5,6,8,10 or 12 forward
speeds and one or two reverse gears. Clutchless hydraulic transmissions make it
possible to shift gears while in motion.
Vehicle speeds are low, from a little more than 1 mph to about 18 mph.
Between transmission and engine there is a single or multiple – disk clutch
the operator can control manually or hydraulically.
Power is taken off the transmission by shaft for operating equipment. The power
– take – off shaft may be manually controlled, hydraulically engaged and
disengaged independently of the vehicle speed.
313
Hydraulic systems are used for control of both rear- and front –
mounted implements.
The rear mounted implement may be attached to the two arms of the
drawbar and to the third installed arm to give a three – point hitch.
An engine – driven hydraulic pump and cylinder of the tractor is equipped with
provide the power to raise or lower the arms and thus to lift the implement, to
carry it, or lower it to the ground for work, at the will of the operator. The
hydraulic mechanism may be so designed as to transmit weight from the front
wheels to the rear wheels of the tractor when pulling plows.
Some systems are designed to control the depth of plow penetration
automatically; others should disengage the clutch automatically if the
mounted implement strikes an obstruction. The hydraulic cylinder may be
attached to the implement, or may be part of it.
https://www.youtube.com/watch?v=rsX0C414SFs&feature=player_detailpage
https://www.youtube.com/watch?v=joQ5jKJBs2A&feature=player_detailpage
4. Виконайте вправи на закріплення лексики.
Вправа 1. Знайдіть у розділі Б англійські еквіваленти до слів із розділу
Б.
А
1. гидроцилиндр
2. піднімати знаряддя
3. передні колеса
4. миль / год
5. іскра запалювання
6. уточнити щось
7. вал відбру потужностей
8. ремінний шків
Б
314
1. spark ignition
2. front wheels
3. a power- take – off shaft
4. hydraulic cylinder
5. to lift the implement
6. miles per hour
7. belt pulley
8. get something straight
Вправа 2. Вставте дані слова у речення
crops, pulling, engines, internal - combustion, horse - power
1. Ploughs and cultivators are ... implements.
2. Nearly all farm tractors are fitted with ... engines.
3. Tractors with engines of 10 to 23 ... are considered small farm tractors.
4. Some small orchard tractors are fitted with single - cylinder...
5. Row - crop tractors are designed for working on row...
Вправа 3. Складіть із слів речення
1. can, under, the crawler, for, operate, conditions, unsuitable, tractors, wheeled;
2. the most, tractor, popular, is, the general purpose tractor, type, of;
3. it, usually, powered, is, a gasoline, with, engine, Diesel, or;
4. is, the tractor, very, for, important, today, the agriculture;
5. may be, wheeled tractors, types, into, row - crop, subdivided, standard, and.
Вправа 4. Складіть антонімічні пари
advantage, after, top, big, low, cold, before, small, high, down,
exhaust, disadvantage, bottom, hot, quickly, soft, up, intake, lower, hard, raise,
slowly.
Вправа 5. Складіть синонімічні пари
begin, instrument, ground, heavy – duty, soil, operate, start, device,
work, supply, tracklayer, powerful, quickly, provide, crawler, fast.
5. Дайте відповіді на питання:
315
1. Why is a farm tractor a multipurpose power unit?
2. What is the difference between tractor models?
3. What are the main components of a tractor?
4. How many forward and reverse speeds have the transmissions?
5. What are the vehicle speeds?
Прочитайте граматичний матеріал «Безсполучникові
речення» та виконайте вправи.
підрядні
Підрядні означальні речення (attributive clause) виконують
роль означення або займенника головного речення і
з’єднуються з ним за допомогою сполучних займенників who,
whose, which, that сполучних прислівників where, when, а
також безсполучниковим споробом:
The boy whose bicycle I took is my friend. (
Хлопець, велосипед якого я брав, мій товариш.)
The engineer was interested in the method the students had applied during their
work. (Інженер зацікавився методом, який студенти використовували в
своїй роботі).
We think the plow of the new type will be operated easily. ( Ми думаємо, що
плуг нового зразка буде легко приводитися в дію).
Виконайте граматичні вправи:
Вправа 1. Перекладіть речення з безсполучниковими підрядними
реченнями:
1. The heat the internal combustion engines produce inside the cylinder is
converted into useful power.
2. Lubricating oil tractor – drivers use helps to cool the engine.
3. All the farmers know four – wheel drive tractors have an improved pulling
power as compared with two – wheel drive.
316
4. Warning lights (сигнальні лампочки) on the instrument panel show there is
a fault in the lubricating or ignition systems.
Вправа 2. Перекладіть речення з безсполучниковими підрядними
реченнями:
1. Тракторист повинен знати паливну систему, якою обладнаний
трактор.
2. Елементи, які потребує ґрунт, це азот, фосфор та калій.
3. Першим знаряддям, яким користувалася первісна юдина, була
палка.
4. Майстерня, у якій працює механік, розташований у центрі міста.
5. Людина, яка перевіряє систему охолодження, наш молодий механік.
6. Книга, яку я читаю, містить інформацію про сучасний стан сільського
господарства у нашій країні.
7. Ми вважаємо, що трактор нового зразка, буде легко приводитися в дію.
Заняття № 33
Тема: Класифікація та типи автомобілів. Дієприкметники: утворення
та форми.
1. Вивчіть нову лексику.
vehicle [‘vi:kl] - транспортний засіб,автомобіль, засіб
пересування
bulk vehicle [’bʌlk vi:kl] – транспортний засіб з кузовом для
насипних вантажів
cross – country vehicle [ˈkrɔs – ˈkʌntri ˈviːkl] - автомобільвсюдихід
draft vehicle [drɑ:ft ˈviːkl] – тягач
self – propelled vehicle [ˈself – prəˈpeld ˈviːkl] – самохідний транспортний
засіб
high- sided vehicle [ˈhaɪ- ˈsaɪdɪd ˈviːkl] – транспортний засіб з високими
бортами
single – unit vehicle [‘siŋg ‘ju:nit’vi:kl]- односекційний транспортний засіб
articulated vehicle [a:’tik ju:leitid’ vi:kl] – з’єднаний транспортний засіб
317
heavy tractor vehicle [‘hevi ‘træktə ‘vi:kl] - важкий транспортний засібтягач
coach [‘kɔuʧ] - автобус, пасажирський вагон
goods vehicle [ ‘gudz ‘vi:kl] - вантажівка
light truck [‘lait ‘trʌk] - легкі вантажівки
handling ability [‘hendliŋ ə’biliti]- технологічні властивості
delivery van [dɪˈlɪvri ˈvæn] - автофургон
conventional [kənˈventʃnəl] - звичайний
advancement [ədˈvænsmənt] - просування уперед,успіх
lever [ˈlevə ]- важіль
2. Вивчіть англійські ідіоми та перекладіть речення з ними.
get too big for your boots - бути самовдоволеним, самовпевненим
get up on the wrong side of the bed -«встати не з тієї ноги», бути в
поганому гуморі (настрої)
get your teeth into something - взятись за роботу (справу)
give somebody a big hand -голосно аплодувати
318
give somebody five - «дати 5», похвалити, схвалити
give somebody a ring - подзвонити (зателефонувати) комусь
give someone a buzz - подзвонити (зателефонувати) комусь
give someone a cold shoulder - холодно ставитись до когось, холодно
зустріти когось, демонстративно ігнорувати
give someone a hand «простягнути руку», допомогти комусь
give the game away - проговоритись, видати секрет; зіпсувати ефект
Вправа.
1. Once Tina knew a boy who got too big for his boots and that’s why he was
generally disliked.
2. Timmy got up on the wrong side of the bed; therefore he seems to be angry
with everything and everyone around him.
3. We all wish we can get our teeth into something that would bring us a lot of
cash.
4. All participants enjoyed your lecture. They gave you a big hand when you
finished it!
5. That is a great job! Give me five!
6. When she is on the spot give me a ring because I want to come.
7. When you’re ready just give me a buzz.
8. Tom spent a lot of time in purgatory because most of his life he gave his son
a cold shoulder.
9. Can you give me a hand with this home task? I’m not good at chemistry.
10. Things which you put where they don’t belong often give the game away.
3. Прочитайте та перекладіть текст: “General Classification of
Automobiles”
a) General Classification of Automobiles
319
We can see different types of automobiles on roads. There are in general
three main classifications of the various types of vehicle.
They are:
1. The single – unit vehicle or load carriers.
2. The articulated vehicle.
3. The heavy tractor vehicle.
a) Classification of vehicles:
Automobile :
1) Passenger vehicles: light vehicles ( auto cycles or mopeds,
scooters, motor cycles, jeep, station wagons, pick-ups, cars) and heave vehicles
( buses ((single deck (mini buses, big buses) and double deck)) and coaches
(deluxe, air conditioned);
2) Goods vehicle ( light vehicles ( delivery van, light truck, tempo (three
wheelers, four wheelers).
b) The Single – unit Vehicles or Load Carriers. These vehicles are
conventional four – wheel types with two – axle design in which the front axle
is a steering non- driving axle and the rear axle is the driving axle. With the
advancement many changes have been incorporated in the number of axles as
well as the driving system.
c) The Articulated Vehicles.
A large powered three- wheeler with single steering wheel in front
and a conventional rear – driving axle falls in this category. It can
be turned about its own tail due to the three- wheel construction and
has a greater handling ability in unusual places. The coupling
mechanism between semi – trailer and tractor in most of these vehicles is
designed for automatic connection and co-upling up. A lever is provided within
the driver’s approach for coupling operation. A pair of retractable wheels in
front can be raised or lowered automatically.
d) The Heavy – tractor Vehicles
To move heavy loads tractor or independent tractor vehicles are
used. They commonly operate in pair either in tendon or as
puller or pusher. The latter arrangement
320
provides stability while descending appreciable gradients. The digital figures
like 4×2, 4×4, 6×4 etc. are commonly used in the classification of vehicles,
where the first figure represents the total number of wheels and the second
figure the number of driving wheel.
By increasing the number of axes, the load per axle can be reduced, which
protects the tyres from overloading and the road surface from damage. Wheel
axles are called “live” if drive and called “dead” if non – drive. A live axle
supports the payload and provides driving attractive effort, whereas a dead
axle just supports the load.
4. Виконайте вправи на закріплення лексики.
Вправа 1. Складіть антонімічні пари:
big buses, to raise, safe, first, destroy, mini buses, to start, rear, light,
last, heavy, to low, front, build, rear, to leave, to stop, expensive, live,
dangerous, to enter, inexpensive, dead, front.
Вправа 2. Складіть синонімічні пари:
various, different, design, classification, construction, commonly,
usually, to work, to operate, to reduce, to decrease, division, to preserve,
to protect.
5. Дайте відповіді на питання.
1. How many classifications of automobile do you know?
2. What are they?
3. What kind of automobiles belong to the first (second, third) group?
4. Do farmers use the articulated vehicles in your village?
5. What is used for moving heavy loads?
6. What kinds of cars shall we have in future?
6. Прочитайте про автомобіль майбутнього та напишіть яим ви його
представляєте.
321
What will the car of the future be like?
It probably won’t be red. Our response to colour isn’t always the same.
If you want people to stop when they see a car in front of them,
yellow is probably the best.
When you go to for a drive in the car of tomorrow you will certainly
know more about the road in front of you.
Your car radio will tell you about the next corner before you can
see it. It will pick this up from a wire under the road.
When you stop quickly, the light that tells the man behind you to be
careful will spred cross the car.
At the same time a bag in front of you will fill up with air to stop you
hitting your head on the window.
What will the car of the future run on?
Not petrol, which is dirty and noisy.
In future we’ll probably have electric cars. As a rule the electric car can
only make a short journey before going back to the garage.
Or steam car. That top would be quiet and clean.
But in England there is a farmer who has invented a car that runs on
manure and he drived to London ih it every week.
According to this 1971 article from Mother Earth News,
British chicken farmer Harold Bate invented a car that runs on
animal droppings 40 years ago.
322
7. Прочитайте про переваги та недоліки машин.
Advantages
- to travel quickly wherever you want in comfort;
- to save time, not to depend on public transport;
- to be the element of prestige for the rich;
- to take part in race competitions. Etc.
Disadvantages
- car accidents, people might be injured and even killed;
- after that they have psychological problems;
- after accidents people spend a lot of money on repairing and restoring the
car;
- spend a lot of time in traffic jams;
- cars pollute the atmosphere with car exhausts.
Прочитайте граматичний матеріал «Дієприкметники" та виконайте
вправи.
Дієприкметник — це неособова форма дієслова, яка має
властивості дієслова, прикметника та прислівника.
В англійській мові є два діє прикметники: Present Participle
(Participle І) і Past Participle (Participle ІI).
Утворення :
Present Participle (Participle I) утворюється шляхом додавання
закінчення -ing до неозначеної форми дієслова.
Існують такі форми Participle I:
Active
Passive
Simple reading being read
Perfect having read
having been read
323
Past Participle (Participle II) утворюється шляхом додавання
закінчення -ed до неозначеної форми дієслова (відповідає III формі
дієслова): worked, done, made тощо.
Наприклад:
Participle I
The rising sun was hidden in the clouds. (Сонце, що сходило, сховалось за
хмарами.)
Participle II
The closed book was on the table. (Закрита книжка була на столі.)
Написання:
Кінцева -е основи дієслова випадає перед ing: take — taking, drive —
driving.
Проте, дві -е залишаються перед закінченням -ing: see — seeing,
agree — agreeing.
Якщо основа дієслова закінчується на -іе, ці голосні замінюються на
-y: die — dying.
Закінчення -у не змінюється: hurry — hurrying.
Кінцева приголосна подвоюється на письмі, коли їй передує
короткий наголошений голосний: win — winning, put — putting.
Іменник або займенник, які вживаються перед прикметником і разом з
ним означають носія дії, утворюють окремий зворот. Він перекладається
як підрядне або незалежне речення
We saw him coming. (Ми бачили, як він підходив.)
He was seen coming. (Бачили, як він підходив.)
There were ten books on the table, two of them being mine. (На столі було
десять книжок, і дві з них — мої.)
Виконайте граматичні вправи:
Вправа 1. Перекладіть англійські прислів’я з дієприкметниками:
1. Barking dogs seldom bite.
324
2. A living dog is better than a dead lion.
3. A broken friendship may be soldered, but will never be sound.
4. Rats desert a sinking ship.
5. Stolen pleasures are sweetest.
6. One volunteer is worth two pressed men.
Вправа 2. Перекладіть речення з дієприкметниками:
1. We know that the lubricating system delivers oil to the moving parts of the
engine.
2. The engine has the air – cooling system.
3. Discussing the internal combustion engine we classify them into two types.
4. We looked at the repaired vehicle.
5. We harvest a high yield applying manure.
6. The coolant was circulating from the water jacket through the radiator.
7. Heat is being produced in the combustion chamber as the fuel burned.
Заняття № 34
Тема: Загальна будова автомобілів. Вживання Participle I. Функції у
реченні.
1. Вивчіть нову лексику.
325
human circulatory system [‘hju:mən ,sə k ju’leitəri ‘sistəm]- людська система
кровообігу
comprise [kəm’praiz] - включати
coolant fluid [‘ku:lənt ‘flu:id] - охолоджуюча рідина
suspension system [səs’penʃ(ə)n ‘sistəm] - система підвіски
braking system [ˈbreɪkɪŋ ˈsɪstəm] - гальмівна система
body - кузов
to interact [,intər ’ækt]- взаємодіяти
to support [‘səpɔ:t] - підтримувати
be capable [ bi:‘keipəbl] - могти, бути здібним
enhanced steering [in’ha:ns ‘stiəriŋ] – управління рулем (розширене)
front-wheel drive [frʌnt wi:l ˈdraɪv] - передній
rear-wheel-drive [ ‘rɛə wi:l ˈdraɪv] - задній
tissue [‘tiʃu:] - тканина
to spin a shaft - обертати вал
alternator [‘ɔ:ltəneitə] - генератор змінного струму
muffler [‘mʌflə] - глушитель
2. Вивчіть англійські ідіоми та перекладіть речення з ними.
give-and-take - компроміс, обмін люб’язностями
gnash your teeth - скреготати (скрипіти) зубами
go for a song - нічого не коштує, йти за безцінь
go off on a tangent - pізко змінити тему, раптово відхилитись
326
go off the air - припинити передачу (зв’язок)
go out on a limb - ризикувати
go round in circles - топтатись на місці, ходити по колу
go straight to the point - перейти відразу до суті
go through the motions - робити вигляд, прикидатися
go to bat for someone- захищати, заступатись за когось, самовіддано
допомагати
Вправа:
1. If you want to keep your marriage strong and healthy you have to constantly
inject give-and-take strategies into it.
2. Annabelle gnashed her teeth with anger because she didn’t get what she
wanted.
3. He sold his motorbike for a song because he wanted to move out from here
as quickly as possible.
4. I was a person who was easily upset by uncomfortable issues. But I quickly
worked out strategy and went off on a tangent in such tough situations.
5. The most popular radio program went off the air because of the scandalous
announcer.
327
6. By acting like this he go out on a limb. Just remember that we are not going
to support him if anything bad happens to him.
7. Is he going to go round in circles or finally to help me?
8. Be specific and go straight to the point!
9. Thomas was long going through the motions of going to college but it
didn’t work out. Last Tuesday he was expelled from college for his absence.
10. Personally I can see no reason why we should go to bat for Molly. If she is
so much against going to work, why not to remove her?
3. Прочитайте та перекладіть текст: “General Structure of
Automobiles”
Automobile - Structure of the Automobile
Thousands of individual parts make up the modern automobile.
Much like the human body, these parts are arranged into several semiindependent systems, each with a different function.
For example, the human circulatory system comprises
the heart,
blood vessels, and
blood.
The automobile contains analogous
circulatory systems for coolant fluid (mostly water),
for lubricating oil, and
for fuel.
The engine—the "heart" of the automobile—is comprised of
pistons,
cylinders,
tubes to deliver fuel to the cylinders, and
other components.
Each system is necessary for making the automobile run and reducing
noise
shhh! and pollution.
328
The major systems of an automobile are the engine, fuel system,
transmission, electrical system, cooling and lubrication system, and the
chassis, which includes the suspension system,braking system, wheels and
tyres, and the body.
These systems will be found in every form of motor vehicle and are
designed to interact with and support each other.
Automobile - Design Factors
When an automobile is designed, the arrangement, choice, and type of
components depend on various factors.
The use of the automobile is one factor. Some cars are required only for
local driving; these cars may be capable of achieving good fuel economy on
short trips, but they may be less comfortable to drive at high speeds. A sports
car, built for speed, will have enhanced steering and handling abilities, but
requires a stronger engine, more fuel, and a more sophisticated suspension
system. Yet, an automobile must also be flexible enough to perform in every
situation and use.
329
Other factors in the design of automobiles include the requirements for
pollution-control components that have been placed on the modern
automobile.
Safety features are also a factor in the automobile's design, affecting
everything from the braking and steering systems to the materials used to
construct the body.
The design of the body must incorporate standards of safety, size and
weight, aerodynamics or ways to reduce the friction of airflow, and
appearance.
The choice of front-wheel drive allows for a smaller, more fuelefficient car. But the arrangement of the engine and its relationship to other
automobile systems will be different from a rear-wheel-drive car. Independent
suspension for all four wheels improves the automobile's handling, safety, and
comfort, but requires a more complex arrangement. The use of computer
technology, the most recently added system to the automobile, requires changes
in many of the car's other systems.
Lastly, cost is an important factor in the design of a car. Many features
useful for improving the various systems and characteristics of an automobile
may make it too costly to produce and too expensive for many people to buy.
330
The design of an automobile, therefore, is a balance of many factors. Each
must be taken into consideration, and compromises among features satisfy as
many factors as possible. Yet, for all the variety among automobiles, the basic
systems remain essentially the same.
Automobile – Interaction of Systems
Before examining the components of each system, it is useful to understand how
the systems interact. The human body is again a good example of the interaction
of systems. The heart pumps blood, which feeds the tissues of the body while at
the same time helping to remove impurities. The tissues, fed by blood, are able
to perform their tasks, and often are required to support the action of the heart.
Muscle tissue, for example, depends on the availability of oxygen-rich blood
from the heart in order to move the body.
The internal combustion engine is the heart of the automobile.
The engine
produces energy from fuel and converts that energy into the power to move the
differrent components that will move the car.
The engine converts the
chemical energy produced by the burning of the fuel into mechanical energy.
This energy is used to spin a shaft. The spinning shaft, through the interaction
of the transmission and other components, causes the wheels to turn and the car
to move. A similar transfer of energy to motion can be seen when bicycling. The
up and down motion of the feet and legs is converted to the turning motion of
the pedals, which in turn pulls the chain that causes the rear wheel to spin.
Just as it is more difficult to pedal a bicycle from a standstill than it is while
already rolling,
the engine requires the electrical system to give it the
push to move on its own.
The electric starter motor of an automobile provides a powerful force to give the
engine its initial movement. The battery supplies energy for the engine to use
when burning the fuel needed to make it run. The alternator is driven by a belt
attached to the engine, recharging the battery so there will be a constant supply
of energy. The sensors of the computer control system, which governs many of
the processes in an automobile, also require electricity.
The burning of fuel is : twisted: a hot, noisy process that also produces
pollutants in the form of exhaust.
331
This exhaust must be carried away from the engine and away from the
automobile. The exhaust system, with its muffler, also acts to reduce the noise
produced by the vehicle. Burning fuel in the cylinders produces two other
results: friction and extremely high temperatures In order to protect the parts
from being worn down from the friction and from melting with the heat, they
must be properly lubricated and cooled. These systems depend on the engine
and the electrical system for the power to perform their tasks.
The engine's power is used to turn the automobile's wheels. Because the
tyres are the only parts of the automobile that are actually in contact with the
road, they must rest on a system of supports that will carry the weight of the car
and respond to conditions of the road surface.
At the same time, the driver must be capable of guiding the direction of the
automobile. Once an automobile is moving, it will continue to move until some
sort of friction, the brake, is applied to stop it. The wheels, suspension, steering,
and braking systems are all attached to the car's chassis, as is the rest of the
automobile.
The chassis and body, analogous to the
skeletal structure in the human body,
provide support for all the various
systems and components, while also
providing
safety,
comfort,
and
protection from the elements for the
automobile's passengers.
332
4. Виконайте лексичні вправи.
Вправа 1. Складіть антонімічні пари:
weak, modern, bottom, expensive, cool, urban, old, rural, strong,
intake, useless, exhaust, useful, powerful, thick, deteriorate, powerless, top,
cheap, hot, open, improve, thin, close.
Вправа 2. Складіть синонімічні пари:
convenient, can, passenger, comfort, design, must,comfortable, various,
free, elements, different, to be able, construction, to have to, parts, sitter,
convenience, independent.
5. Дайте відповіді на питання.
1. What makes up the modern automobile?
2. What is the «heart” of the automobile?
3. What are major systems of an automobile?
4. Do the systems interact with each other?
6. Виконайте вправу на знання дорожних знаків.
333
1.
(Maximum speed limited; Roadworks; Two-way traffic straight ahead;
Ahead only; Traffic signals; No right turn; Stop; No left turn; Give way; No Uturns; Crossroads; No overtaking).
2.
(Maximum speed limited; Roadworks; Two-way traffic straight ahead;
Ahead only; Traffic signals; No right turn; Stop; No left turn; Give way; No Uturns; Crossroads; No overtaking).
3.
(Maximum speed limited; Roadworks; Two-way traffic straight ahead;
Ahead only; Traffic signals; No right turn; Stop; No left turn; Give way; No Uturns; Crossroads; No overtaking).
4.
(Maximum speed limited; Roadworks; Two-way traffic straight ahead;
Ahead only; Traffic signals; No right turn; Stop; No left turn; Give way; No Uturns; Crossroads; No overtaking).
5.
(Maximum speed limited; Roadworks; Two-way traffic straight ahead;
Ahead only; Traffic signals; No right turn; Stop; No left turn; Give way; No Uturns; Crossroads; No overtaking).
6.
(Maximum speed limited; Roadworks; Two-way traffic straight ahead;
Ahead only; Traffic signals; No right turn; Stop; No left turn; Give way; No Uturns; Crossroads; No overtaking).
7.
(Maximum speed limited; Roadworks; Two-way traffic straight ahead;
Ahead only; Traffic signals; No right turn; Stop; No left turn; Give way; No Uturns; Crossroads; No overtaking).
8.
(Maximum speed limited; Roadworks; Two-way traffic straight ahead;
Ahead only; Traffic signals; No right turn; Stop; No left turn; Give way; No Uturns; Crossroads; No overtaking).
9.
(Maximum speed limited; Roadworks; Two-way traffic straight ahead;
Ahead only; Traffic signals; No right turn; Stop; No left turn; Give way; No Uturns; Crossroads; No overtaking).
334
10.
(Maximum speed limited; Roadworks; Two-way traffic straight ahead;
Ahead only; Traffic signals; No right turn; Stop; No left turn; Give way; No Uturns; Crossroads; No overtaking).
11.
(Maximum speed limited; Roadworks; Two-way traffic straight ahead;
Ahead only; Traffic signals; No right turn; Stop; No left turn; Give way; No Uturns; Crossroads; No overtaking).
12.
(Maximum speed limited; Roadworks; Two-way traffic straight ahead;
Ahead only; Traffic signals; No right turn; Stop; No left turn; Give away; No Uturns; Crossroads; No overtaking).
7. Вивчіть лексику, подивіться відео по темі "On the road" та
виконайте вправу.
On the road
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... jvJqVyZyWM
On the road
Road
Main road
A road
B road
One-way street
Street
Main street
Motorway
Turnpike
Lane
Road map
335
Pavement
Pedestrian crossing / zebra crossing
Central reservatio
Crossroads
Junction
Roundabout
Bend
(parking) meter
Road sign
Stop sign
Traffic lights
Level crossing
Service area
Toll (GB)/Turnpike(US)
Traffic
Traffic jam
To drive
Driver
Occupant
To start up
To speed up
To slow down
To change down
To stop
Вправа. Вставте потрібне за змістом слово.
336
1. The (pavement; main street; zebra crossing; road map; toll/turnpike;
traffic jam; traffic light; parking meter; level crossing; roundabout) is red,
I must stop my car.
2. In order to cross the street you'd better use the (pavement;
main street; zebra crossing; road map; toll/turnpike; traffic
jam; traffic light; parking meter; level crossing; roundabout)
3.
Do you have some cash? We are arriving at the
(pavement; main street; zebra crossing; road map; toll/turnpike; traffic
jam; traffic light; parking meter; level crossing; roundabout) .
4.
The (pavement; main street; zebra crossing; road map;
toll/turnpike; traffic jam; traffic light; parking meter; level crossing;
roundabout) is closed, the train is not far from here.
5.
The (pavement; main street; zebra crossing; road map;
toll/turnpike; traffic jam; traffic light; parking meter; level crossing;
roundabout) of this village is a pedestrian one.
6.
On the (pavement; main street; zebra crossing; road map;
toll/turnpike; traffic jam; traffic light; parking meter; level crossing;
roundabout) you will take the first right road, I'll be there waiting for you.
7.
Could you show me the right way on the (pavement; main street;
zebra crossing; road map; toll/turnpike; traffic jam; traffic light; parking
meter; level crossing; roundabout) , please ?
8.
Sorry I am late, I was stuck in a (pavement; main street; zebra
crossing; road map; toll/turnpike; traffic jam; traffic light; parking meter;
level crossing; roundabout).
337
9.
Take care! the snow makes the (pavement; main street; zebra
crossing; road map; toll/turnpike; traffic jam; traffic light; parking meter;
level crossing; roundabout) slippery.
10.
I found my car back in the pound, I forgot to put some money in
the (pavement; main street; zebra crossing; road map; toll/turnpike; traffic
jam; traffic light; parking meter; level crossing; roundabout).
Прочитайте граматичний матеріал «Вживання Participle I. Функції у
реченні» та виконайте вправи.
Present Participle не має певного часового значення і виражає різні
часові відношення залежно від контексту і значення дієслова, від
якого утворено дієприкметник.
Reading English books І write out new words. Читаючи англійські
книжки, я виписую нові слова.
Reading English books I wrote out new words. Читаючи англійські
книжки, я виписував нові слова.
Reading English books I'll write out new words. Читаючи
англійські книжки, я виписуватиму нові слова.
338
a) Present Participle вживається для позначення дії, одночасної з дією,
вираженою дієсловом-присудком речення. Залежно від часу дієсловаприсудка Present Participle може відноситись до теперішнього, минулого
або майбутнього часу:
У першому з цих речень reading відноситься до теперішнього часу, в
другому — до минулого, а в третьому — до майбутнього.
б) Present Participle може виражати дію, що відноситься до
теперішнього часу, незалежно від часу дії, вираженої дієсловомприсудком речення:
The students working in our village came from Kiev. Студенти, що працюють
у нашому селі, прибули з Києва. Хоч дієслово-присудок цього речення
стоїть у минулому часі, Present Participle виражає дію, що відноситься до
теперішнього часу.
в) Present Participle Indefinite може вживатися безвідносно до якогось
часу:
The bisector is a straight line dividing an angle into two equal parts. Бісектриса
— це пряма лінія, що поділяє кут на дві рівні частини.
г) Present Participle може виражати дію, що передує дії, вираженій
присудком, якщо обидві дії відбуваються безпосередньо одна за одною.
У такому значенні часто трапляється Present Participle дієслів to enter
входити; to open відчиняти; to close закривати; to arrive прибувати; to
see бачити; to hear чути та ін.:
339
Entering his room, he went quickly to the other door. Увійшовши в свою
кімнату, він швидко пішов до інших дверей.
Dressing myself as quickly as I could I went for а walk. Одягнувшись якомога
швидше, я пішов на прогулянку.
У такому разі Present Participle перекладається на українську мову
дієприслівником доконаного виду.
Perfect Participle виражає дію, що передує дії, вираженій дієсловомприсудком.
Perfect Participle відповідає українському дієприслівнику
доконаного виду:
Having said this, they stopped speaking. - Сказавши це, вони припинили
розмову.
Present Participle Active вживається тоді, коли іменник або займенник,
до якого він відноситься, позначає суб'єкт вираженої ним дії.
Weeping she walked back to the house. - Плачучи, вона повернулася в
будинок.
Having opened my window, I went downstairs. - Відчинивши вікно, я зійшла
вниз.
Present Participle Passive вживається тоді, коли іменник або
займенник, до якого він відноситься, позначає об'єкт вираженої ним
дії:
Being invited to an evening-party she couldn't go to the theatre. Оскільки її
запросили на вечір, вона не могла піти в театр. Having been packed, the
parcel was taken to the post office. Після того як посилку запакували, її
віднесли на пошту.
Виконайте граматичні вправи:
Вправа 1. Перекладіть речення з дієприкметниками:
1. The girl standing at the bus is my sister.
2. Having been sent to the wrong address the letter didn’t rich him.
340
3. He sat in the tractor’s cabin thinking.
4. She came up to us bringing the book on mechanics.
5. The hall was full of laughing people.
6. The singing girl was about fourteen.
7. Having repaired the cooling system of the car I began testing it.
8. The large building being built in our street is a new workshop.
9. Having finished the experiment the students left the laboratory.
10.
11.
Stop throwing stones at the birds!
The woodcutter is chopping blocks of wood.
Вправа 2. Перекладіть речення з дієприкметниками:
1.Обговорюючи машини, ми звертали увагу на їхню будову.
2. Чоловік, що стоїть біля гусеничного трактору, наш новий викладач з
агрономії.
3. Усі подивилися на працюючий двигун.
4. Небезпечно рухатися біля трактора, який працює на великій швидкості.
5. Обговорюючи галузі сільського господарства, ми поділяємо їх на
рослинництво і тваринництво.
Заняття № 35
Тема: Електричне обладнання тракторів і автомобілів. Вживання
Participle IІ.
1. Вивчіть нову лексику.
341
return path [ri’tə:n ‘pa:θ] - зворотний шлях
power wire [‘pɑuə ‘wɑiə] - дріт живлення
ground cable [‘grɑuə ‘keibl] - кабель заземлення
strap [‘stræp] - ремінь
solenoid [‘sɔulinɔid] - соленоїд
relay coil [‘relei’kɔil] - котушка реле
can [‘kæn] - посудина, бідон, контейнер, каністра
maze [‘meiz] - плутанина, лабіринт
wire bundles [‘wɑiə bʌndlz] - пучки дротів
terminal screws [‘tə:minəl ‘skrju:] - гвинтові затискачі
switch [‘swiʧ] - перемикач
surge [sə: ʤ] - хвилі
wrap [‘ræp] - обгортка, загортати
2. Вивчіть англійські ідіоми та перекладіть лексику.
go to pieces - «розлітатись на куски», втрачати рівновагу / контроль
go to somebody’s head - запаморочити голову
go to the dogs - розоритись, «котитись у прірву», «вилетіти в трубу»
go to the wall - потерпіти невдачу, збанкрутувати, розоритись
go to waste - «йти коту під хвіст», бути даремно витраченим
342
go up in smoke - закінчитись нічим, лопнути як мильна бульбашка,
розвіятись як дим
gold rush - «Золота лихоманка», нестримне прагнення до збагачення
good riddance to bad rubbish - «Баба з возу – коням легше», йди куди
завгодно, забирайся
grasp the nettle - «Брати бика за роги», сміло (рішуче) братись за
важку справу
greasy spoon- дешеве кафе / ресторан, «забігайлівка»
green with envy- «Зелений від заздрощів»
343
Вправа.
1. When we saw Bob walking with Penny we just went to pieces. We can’t
understand how he could be unfaithful to us.
2. Fame and money went to her head and she left the country to become even
more rich and famous.
3. His restaurant was going to the dogs; the food was awful and waiters lacked
of good manners.
4. The unfair work of the candidates have led to the decrease in voting rates and
also made many voters go to the wall.
5. All your attempts to save your marrige have gone to waste.
6. This research project was canceled, so five years of hard and long work went
up in smoke.
7. Nowadays Internet marketing seems to be comparable to the real gold rush in
California in 1850.
8. We saw you have departed with Bob and Dana. Well, good riddance to bad
rubbish.
9. The government managed to grasp the nettle of falling economy growing
unemployment. The new reforms are very effective.
10. It is a greasy spoon if a man have to drink booze with thugs and eat cheap
food.
11. They will be green with envy when they see your new car!
3. Прочитайте та перекладіть текст: “Electrical System of
Tractors”
Electricity Basis
Starting System
The starting system is the first part of the electrical system and is also
one of the simplest.
Starting with the battery, there is a large cable running from the negative
terminal down to a small can called the solenoid and into the other large
344
cable on the other side of the solenoid is just a fancy name for a switch.
When the solenoid is engaged, current flows from the battery, through the
solenoid, and into the other large cable on the other side of the solenoid that
goes to the starter. Since the starter case is grounded to the chassis (like the
battery), this completes the rest of the circuit.
Current flows and the starter turns. Pressing the starter button makes the
solenoid engage (it allows current to flow through the relay coil in solenoid- that
is a simply a small electromagnet that throws the starter switch. The relay coil
gets power from the solenoid terminal that connects to the battery. The other
end is connected to the starter switch, which completes the circuit to the ground
when pressed. So, when the starter button is pressed, current can flow through
the relay and the solenoid engages.
Ignition System
The starter alone won’t get your tractor – you need a spark .
Once again, we start with the battery. Power flows from the battery
down to the solenoid.
There is one more wire coming from the battery side of the solenoid, this
wire disappears into a maze of wire bundles and connectors. It goes to the
ammeter and from there to a small plastic terminal block with two terminal
screws. This terminal block has an “always – hot” terminal and a “switched
“terminal. The always – hot terminal is always connected to the battery via
coming from the solenoid. From the always – hot terminal a wire goes to the
ignition switch, and then another wire goes over to the switched terminal. Thus
the switched terminal only has power when the ignition switch is on. From the
switched terminal, a wire runs down to the coil to power the ignition system.
The system that generates the spark is really two circuits; a primary (6V)
circuit, and a secondary high voltage (~40,000V) circuit.
The coil is the component that converts the low voltage current into a high
voltage surge to generate the spark. The coil is a metal core wrapped many
times with wire. The primary circuit has a hundred or so wraps. The
secondary circuit has thousands of wraps.
345
When current flows through the primary circuit it generates a magnetic
field in the coil. Conversely, the magnetic field induces a voltage in a
secondary circuit. Because of the large number of wraps in the secondary
circuit, the voltage is proportionally higher than the primary circuit – but not yet
enough to generate a spark.
The coil has another unique electrical property; the magnetic field has
“inertia”. Once it gets going, it doesn’t like to stop suddenly. The current flows
out through the secondary coil wire to the distributor which directs it to the
correct spark plug wire via the distributor rotor. Shortly thereafter, the points
close again and the primary circuit is reenergized and the magnetic field is
reestablished in the coil for the next spark. Capacitors have the ability to hold a
voltage, sort of like a tiny battery.
Charging System
The systems receive power from the battery, the battery alone
cannot power the tractor indefinitely, it needs a charging system.
Power from the engine (via the belt/pulley) runs
the generator which
generates an electric current. However, to provide the amount of charge that the
battery needs, and no more, the generator is wired to a voltage regulator. One
significant difference between the generator and an electric motor is the lack of
permanent magnets in the generator.
In a generator, some of the current that is produced by the rotating windings is
the generator (armature) is fed back into the outer stationary winding (field).
This energizes the field making it act like a magnet. With the field energized,
the armature produces voltage. As this voltage increases, so does the current to
the field, which increases the strength of the field, which in turn increases the
voltage.
When the generator voltage reaches a certain threshold, the voltage r egulator
cuts out the current going to the field which kills the magnetic field. This system
is known as a “cut –out” regulator. By quickly switching on and off, the cut –
346
out regulator prevents the generator from producing more voltage than the
system can handle. The end result is that the regulated generator output is fed
from the “battery” terminal of the voltage regulator to the always – hot side of
the terminal block. The current that is not used directly by the tractor flows back
into the battery by way of the ammeter, to battery – side terminal on the
solenoid, and then to the battery. Ammeter reads only the current that is flowing
into or out of the battery.
Accessories
The final of electrical system are the accessories. For most old tractors, this
simply means lights
, but a radio, flasher, or other optional items
could be added. The power for the accessories comes from the always – hot
terminal on the terminal junction block. This allows the lights to work when the
tractor is off. Like the other electrical systems, there is only one wire going to
the lights. The return path for the current is through the chassis of the tractor.
Unlike the starter and ignition, the lights are not directly mounted on the engine
block – they have to rely on the electrical contact between the hood/fenders and
the rest of the tractor.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=
Uqs3OacppW4
4. Виконайте вправи на закріплення лексики.
Вправа 1. Складіть антонімічні пари:
positive, switch off, outside, dangerous, different, freezing, liquid, cold,
push, switch on, negative, solid, simple, boiling, difficult, safety, inside,
pull, the same, hot.
Вправа 2. Складіть синонімічні пари:
347
to make up, old, obligatory, some, well-known, nobody, optional, to allow,
force, to consist, to permit, folks,way, new, any, famous, people, no one, path,
power.
Вправа 3. Знайдіть у тексті англійські еквіваленти українським
словам.
з’єднувати, основні системи, регулятор напруги, кнопка стартеру,
зарядна система, додавати, шасі, виробляти електричний струм,
кінцевий результат, електричний двигун, гвинтові затискачі, дріт
живлення.
Вправа 4. Вставте в речення птрібні за змістом слова.
1.
Another word for 'car' is ( wagone; cartoon; automobile).
2.
A person who fixes a car is a ( mechanic; jokey; carman).
3. At night, when you drive, you must switch on your ( lampers; rearlights;
lights)/
4.
When you make a turn, you must switch on your (indicators;
indication; turners).
5.
Car fuel is called 'gas' in America and ( petrol; oil; water) in
England.
6.
Your car starts by using electric power from the (energizer; fuel
tank; battery).
348
7.
When you drive, you hold the (steers; steering wheel; phone)
8.
When you add power to speed up, you change your (gear; belt;
wheel).
9. A car that has no gears is called an (automatic; autocraft; autobahn).
10.
bumpers).
The front and back parts of a car are the (bumps; bumpies;
5. Дайте відповіді на питання:
1. What is electrical system made up?
2. Are all systems important?
3. What are the accessories?
4. How does electricity flow on the tractors?
5. Why do you need a spark in ignition system?
6. Прочитайте та перекладіть текст "Automobile Electrical
System".
Automobile electrical system has gradually evolved over the
years and today it assimilates automatic computer control of the
automotive mechanics.
In the early days, automobiles electrical system comprised of
only basic wiring technologies that were used for distributing power to
other parts of a vehicle. It had only switches,
wires,
relays,
and
controlled motors as its key components but today’s electrical system
includes sensors, actuators (датчик), alternators (генератор змінного
струму), battery, oxygen sensors (кисневі датчики), generator,,
starter solenoid, , starter drive,
high power electrical system and
other devices.
Components of Automobile Electrical System
349
Armature
Automobile Starting System
Charging System
Automobile Battery Automotive Computer Chips Spark Plugs
Automobile Ignition System Automotive Electrical Wiring:
Armature:
Armature are the moving parts of an electric machine generally
alternators, generator or motors of a vehicle, which vibrates when
electromotive force is produced. The armature used in automobile comprises
of a series of coils ( ряд котушок) and groups of insulated conductors
(ізольовані провідники) circumscribed around a core of iron. Also known as
the rotating part of a dynamo, armatures are generally fixed on ball bearings and
are mostly made of copper wire coiled around an iron core.
The major functions of armature are:
Firstly, to produce an electromotive force.
Secondly, to transmit current in a rotating machines and force in.
Automobile Battery:
Automobile Battery refers to an electrochemical device comprising of
primary and secondary cells that are used for transforming chemical
energy into mechanical energy. Most of the vehicles today uses ‘lead acid’
batteries (свинцево-кислотні акумулятори). Batteries are mostly of two types
i.e. non-rechargeable and rechargeable. Often called as disposable batteries,
non-rechargeable batteries are used once and then dumped. While rechargeable
batteries are those devices that can be easily recharged by applying electrical
current that turns or reverses a chemical reaction.
A normal battery has an initial voltage of about 1.6 volts and produces between
500-1000 amps. The market size of automobile battery industry is worth US $
48 billion a year. China, Hong Kong, United States, India and Taiwan are the
major battery manufacturing countries on the global platform.
350
Classification of various components of a battery includes:
Battery Boxes
Battery Cable Terminals
Battery Plates
Performance Batteries
Ground Straps
Battery Cable
Battery Control Systems
Battery Trays
Voltage Regulators
Battery Switches
Automobile Ignition System:
Automobile Ignition System constitute of various devices, tools and
components that are used for igniting the fuel in an internal combustion
engine of a vehicle. In this system, electric current is used for burning the
mixture of air and fuel with the help of coil, battery, and spark plug. Ignition
system is assembled in only those automobile engines, which operates with the
help of petrol or gasoline.
The two main functions of automobile ignition system are to produce enough
voltage so that it can easily create a spark for burning air/fuel mixture and
secondly it exercises control over the timing of spark and transmit it to the apt
cylinder. A typical automobile ignition system produces voltage somewhere
between 20000 volts and 50000 volts from a 12-volt source. Automobile
ignition system can be further classified into three main heads such as
mechanical ignition system, electronic ignition system and distributorless
ignition system. Most of the vehicles today incorporate electronic ignition
system in its engine.
Major Components used in automobile ignition systems are:
Coil Wires
Ignition Distributor
351
Magneto
Ignition Coil Parts
Electronic Timing Controllers
Ignition Box
Ignition Switch
Ignition Coils
Ignition Controller
Magnet
Automobile Starting System:
Automobile Starting System is considered to be the heart of automobile
electrical system. The starting system of an automobile includes those devices,
which are used for initiating an engine of a vehicle. Once the key is put into the
ignition switch then the current pass through battery cables to starter motor.
After this, starter motor turn the engine and the downward moving piston create
suction where air and fuel mixture is burned and then the engine starts.
The chief components of automobile starting system are:
Starter
Starter Solenoid
Starter Drive
Bendix Drive Starter
Automotive Computer Chips:
Automotive Computer Chips also known as super chip, automotive
computer chips are basically the integrated circuits made of semi
conducting material that are used for storing a new engine management
program in the electronic control unit of the vehicle. These chips stores the
data used by engine control unit, for managing and controlling the engine
functions. Oxygen sensor is one of the types of automobile computer chips that
form an important part of the engine fuel control feedback loop.
Automotive Computer Chips comprises of:
352
Engine Management Systems
Oxygen Sensors
Sensor Ring
Other automobile computer chips include:
Power train control modules
Tuners
Speedometer calibrators
Flip switches
Performance monitors
Performance chips
Top speed eliminators
Shift improvers
Automotive Electrical Wiring:
The electrical wiring system of an automobile incorporate different types of
devices, flexible electrical wires, electrical fuses, connectors, fuse blocks
used for fastening one end of an automobile component to the power source
device. These electrical wiring components are used for bearing mechanical
loads and transmitting communication signals or electrical energy.
Apart from electrical wiring components mentioned above, there are other
parts used in an automobile electrical system like:
Electrical Fuse
Electrical Switch Panels
Fuse Blocks
Shrink Sleeve Tubing
Wiring Harnesses
A/C Harness
Electrical Switches Parts
Electrical Fuse Holders
Electrical Switches
Relay Connectors
Wiring Connector
353
Electrical Switch Covers
Ground Strap
Charging System:
The charging system of an automobile has three basic components such as
alternator, regulator, and the interconnecting wiring. The main function of
automobile charging system is to control and regulate the charge in the
battery of a vehicle. Automobile charging system generally generates a voltage
between 13.5 and 14.4 volts when the engine is working. It produces electrical
current for operating automobile lights, music systems, heater, engine electrical
system and other electrical components.
Other components of charging system of the vehicle are:
Alternator
Automobile Generator
Alternator Parts
Alternator Bearing
Alternator Fans
Spark Plugs:
A spark plug is a small electrical device that is implanted into internal
combustion engine cylinder for burning the mixture of air and fuel. A
typical spark plug consists of a center electrode, metal casing (металевий
корпус) and a ground electrode . These plugs are used in many machines such
as trucks, buses, tractors, boats, aircraft, motorcycles, scooters, industrial and oil
field engines, and oil burners. The basic raw materials used for manufacturing
spark plugs are aluminum oxide, steel, silver, gold, platinum, copper and other
high nickel alloys. These spark plugs are available in different configurations
and heat ranges to adapt to any type of engine.
Other spark plug components are:
354
Spark Plug Parts
Spark Plug Tools
Spark Plug Wires
http://www.youtube.com/watch?v=Dm0IheybeUU
Прочитайте граматичний матеріал "Вживання Participle II. Функції у
реченні" та виконайте вправи.
Past Participle (Participle II) – Дієприкметник минулого часу.
Past Participle (Participle II) має лише одну форму,
перекладається як пасивний дієприкметник та має такі
особливості написання.
1. Як правило, дієприкметники, утворені від правильних дієслів,
мають закінчення -ed. ( look — looked , call — called )
2. Якщо основа дієслова має закінчення -е, до неї просто додають d.
(hope — hoped)
3. Якщо дієслово закінчується на приголосний + у, то -у змінюється
на –i +ed. (hurry — hurried , copy — copied)
4. Кінцева приголосна подвоюється, коли дієслово закінчується на
приголосний, якому передує короткий наголошений голосний. ( beg —
begged, plan — planned)
Вживання:
Як правило, Past Participle (Participle II) означає дію, що вже
відбулася: (decorated room — прикрашена кімната; a written test —
написана контрольна робота).
Так само як i Participle I, Participle II може позначати дію,
одночасну з дією дієслова-присудка, та дію, незалежну від часу. У
реченні Past Participle (Participle II) найчастіше буває означениям.
355
(This is a well-known singer.— Це відомий співак. His father is a respected
man.— Його батько — поважна людина.)
Функції в реченні:
Participle II вживається в реченні в функції:
1) означення: (The answer received from the sellers greatly surprised us.
Відповідь, отримана від продавців, дуже здивувала нас.)
2) обставини часу зі сполучником when коли: (When asked about his
plans, he didn't know what to say. Коли його запитали про плани, він не знав,
що відповісти).
3) обставини умови зі сполучниками if якщо, якби; unless якщо не:
(Unless tested the machine must not be put into operation. Якщо машину не
випробувано, її не можна есплуатувати).
4) обставини порівняння зі сполучниками as if, as though наче ,ніби
(Не shook his head as though lost in his thoughts. Він похитав головою, ніби
замислившись).
5) обставини поступки зі сполучником though хоч: (Though
astonished by her behavior, I went on with my story. Хоч я і був вражений її
поведінкою, я продовжив свою розповідь.)
6) частини складеного дієслівного присудка в часах групи Perfect і
впасивному стані: (The cargo was delivered 10 days ago. Вантаж було
доставлено 10 днів тому).
Виконайте граматичні вправи:
Вправа1. Перекладіть на українську мову, звертаючи увагу на
пасивне значення Participle II.
Dear Sirs,
Thank you for your letter dated August 18th, and your interest in our A3
tractors. The A3 tractor indicated in your letter is not for export. We have
prepared quotations on the new A4 tractor: see sale literature attached to the
letter. The A4 is the latest and largest tractor in our agricultural range and we
are sure that you will find it of interest. The best delivery promise we can quote
356
is 20 weeks from receipt of a firm order placed by your company till the end of
this month. Our pro forma invoice shows a value for spare parts, including those
listed by you. We hope to mail the pro forma within three weeks
Yours faithfully, Black & Co
Вправа 2. Перекладіть на українську мову, звертаючи увагу на
пасивне значення Participle II.
1. Milk produced by this cow breed is of high quality.
2. The farming system used by farmers should provide the utilization of
the land to its maximum capacity.
3. Profit obtained by the farms is used for the increase in the production.
4. Hand labour required for doing farm work has decreased.
5. The farmers engaged in poultry raising produced much poultry meat last year.
Заняття № 36
Тема:
Трансмісія
тракторів
дієприкметниковий комплекс.
та
автомобілів.
Об’єктивний
1. Вивчіть нову лексику.
manual transmission [‘mænjuəl trænz’miʃ(ə)n] - механічна коробка передач
automatic transmission [,ɔ:tə’mætik trænz’miʃ(ə)n] - автоматична передача
belt transmission [‘belt trænz’miʃ(ə)n] - пасова передача
chain transmission [‘ʧain trænz’miʃ(ə)n] - ланцюгова
передача
dual – range transmission [‘djuəl ‘rænʤ trænz’miʃ(ə)n] трансмісія
з
двома
діапазонами
зміни
передаточних чисел
gear transmission [ ‘giə trænz’miʃ(ə)n] – зубчаста
передача
multispeed transmission [‘mʌlti spi:d trænz’miʃ(ə)n] – багатоступінчаста
коробка передач
357
self – shifting transmission [‘self ‘ʃiftiŋ trænz’miʃ(ə)n] - коробка передач з
автоматичним перемиканням
variable –speed transmission - трансмісія з безступінчастою зміною
швидкості
gear ratios [ ‘giə ‘rei‘ʃiɔuz] - передатне число, передатне відношення
throttle [‘ θr ɔtl] - дросель
tailback [‘teilbækl] - пробка
delay [di’lei] - затримка
annoy [ə’noi] - дратувати
interaction - взаємодія
inherently [in’her(ə)ntli] - по суті
circumvent [,sə:kəm’vent] - обхід
a risk-mitigation standpoint [ə risk mɪtəˈgeɪʃən 'stændpoint] - зниження
ризиків з точки зору
tow [‘tau] - буксир
semi-trailer trucks - напівпричепі тягачі
2. Вивчіть англійські ідіоми та перекладіть речення.
had better - краще б, а то …
have a ball - відмінно провести час
have a bone to pick - мати рахунки з кимось, претензії до когось
358
have a word with someone - поговорити про щось
have words with someone - крупно поговорити
have it in him - мати потрібні якості
have no business doing something - нічого вам тут робити, бути й ін.
have one's back to the wall - бути притиснутим до стіни
have one's hands full - бути дуже зайнятим
have one's heart set on something - дуже хотіти отримати щось, когось
Вправа.
1. You look ill, you'd better see a doctor.
2. Yesterday we had a ball at the party.
3. Mr. Brown, I have a bone to pick with you. My mail was lost because of
you.
4. Can I have a word with you?
5. I had words with my coworker today because he used my computer again.
6. Laura has it in her to be a good doctor.
7. You have no business staying here without my permission.
8. I had no choice, I had my back to the wall.
9. He has his hands full with hard work.
10. She has her heart set on going to New York. He has his heart set on
Betty.
3. Прочитайте та перекладіть текст: “Transmission ”
359
Transmission | Deutz Tractors
Most older farm tractors use a manual transmission. They have
several gear ratios, typically three to six, sometimes multiplied into
two or three ranges. This arrangement provides a set of discrete ratios
that, combined with the varying of the throttle, allow final-drive
speeds from less than one up to about 25 miles per hour (40 km/h),
with the lower speeds used for working the land and the highest speed used on
the road.
Slow, controllable speeds are necessary for most of the operations
performed with a tractor. They help to give the farmer a larger degree of
control in certain situations, such as field work.
However, when travelling on public roads, the slow operating speeds can
cause problems, such as long queues or tailbacks, which can delay or
annoy motorists in cars and trucks.
These motorists are responsible for being duly careful around farm tractors and
sharing the road with them, but many shirk this responsibility, so various ways
to minimize the interaction or minimize the speed differential are employed
where feasible. Some countries (for example the Netherlands) employ a road
sign on some roads that means "no farm tractors".
Some modern
tractors, such as the JCB Fastrac, are now capable of much higher road speeds
of around 50 mph (80 km/h).
Older tractors usually have unsynchronized transmission designs,
which often require the operator stop the tractor to shift between
gears. This mode of use is inherently unsuited to some of the work tractors
do, and has been circumvented in various ways over the years. For existing
unsynchronized tractors, the methods of circumvention are double clutching or
power-shifting, both of which require the operator to rely on skill to speedmatch the gears while shifting, and are undesirable from a risk-mitigation
360
standpoint because of what can go wrong if the operator makes a mistake –
transmission damage is possible, and loss of vehicle control can occur if the
tractor is towing a heavy load either uphill or downhill – something that tractors
often do.
Therefore, operator's manuals for most of these tractors state one must always
stop the tractor before shifting, and they do not even mention the alternatives.
As already said, that mode of use is inherently unsuited to some of the work
tractors do, so better options were pursued for newer tractor designs.
In these, unsynchronized transmission designs were replaced with
synchronization or with continuously variable transmissions (CVTs). Either a
synchronized manual transmission with enough available gear ratios (often
achieved with dual ranges, high and low) or a CVT allow the engine speed to be
matched to the desired final-drive speed, while keeping engine speed within the
appropriate speed (as measured in rotations per minute or rpm) range for power
generation (the working range) (whereas throttling back to achieve the desired
final-drive speed is a trade-off that leaves the working range). The problems,
solutions, and developments described here also describe the history of
transmission evolution in semi-trailer trucks. The biggest difference is fleet
turnover; whereas most of the old road tractors have long since been scrapped,
many of the old farm tractors are still in use. Therefore, old transmission design
and operation is primarily just of historical interest in trucking, whereas in
farming it still often affects daily life.
4. Виконайте вправи на закріплення лексики.
Вправа 1. Складіть антонімічні пари:
old, nothing, downhill, modern, king, slow, something, fast,
synchronized, unsuited, back, uphill, wide, unsynchronized, suited,
rural, calm, queen, front, narrow, nervous, industrial.
Вправа 2. Складіть синонімічні пари:
new, various, modern, happen, motorist, daily life, manual, do, hand,
perform, driver, different, occur, many, everyday life, a great deal of.
361
Вправа 3. Прочитайте текст "Driving a car" та виконайте вправу.
The Car
1) A car has two front wheels, two back wheels, an engine, a luggage
compartment (boot), it may have two or four doors, and can
accommodate from two to six people. The driver starts the engine with the
starter.
2) To get the car go, depress the clutch pedal, put the gear lever into
first gear,then depress the accelerator pedal with your right foot,
while progressively releasing the clutch with your left foot. As the
car is gaining speed, go through the gears, first going into second,
then changing into third and finally into fourth gear or top gear.
3) To stop the car, apply the brakes in order to reduce speed ; as the car is
slowing down change into a lower gear, then let out the clutch as the car is
coming to a stop. While declutching, put the gear lever into neutral. To switch
off the engine, turn off the ignition key. Now don't forget to put the hand brake
on.
Вправа. Виберіть слово за змістом.
1. A car has (two; three; four) front wheels.
2. A car has (two; three; four) back wheels.
3. The driver starts the engine with the (gear; starter; clutch).
4. To get the car go, depress the (accelerator pedal; gear- box; clutch
prdal).
5. You press the accelerator pedal with your (hand; left pedal; right
foot).
6. Depress the clutch pedal with your (left foot; hand; right pedal).
7. The (gear; boot; bonnet) is the luggage compartment.
8. To switch off the engine, turn off the (engine; brake pedal; ignition key).
9. The car can accommodate from two to (three; four; six) people.
10. When the car has stopped, you put the (break pedal; steering wheel; hand
break) on.
Check your test
362
http://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-10658.php
5. Дайте відповіді на питання.
1. What do older farm tractors have?
2. What is the speed of older farm tractors?
3. Why do farmers need slow speeds?
4. What is the speed of some modern tractors?
6. Прочитайте та перекладіть текст "Automotive or Automobile
Transmission System".
A basic automotive transmission system or auto transmission
system comprises of various transmission components such as
gears, shafts and other parts, which function together to enable
the movement of an automobile (для того, щоб автомобіль
рухався) .
Automobile or automotive transmission system consists of various devices
that help in transmitting power from the engine through the drive shaft to
the live axle of an automobile (ведучий міст в автомобілі).
Gears, brakes, clutch, fluid drive and other auto transmission parts work
together for transforming the speed ratio between the engine and wheels of
a vehicle. The auto transmission system incorporates various components,
which are attached to the back of the engine, and used for distributing the power
from the engine to the drive wheels.
Automotive Transmission System Parts
Automobile or Automotive Transmission
Converters
Automotive Gear Parts
Axles Clutch Output Shaftм
Universal Joints
Differential
Torque
Gear Shifters
Transmission
Automobile or Automotive Transmission:
363
Automotive transmission or auto transmission is generally of two types
namely automatic transmission and
manual transmission.
Automatic transmission is that type of transmission that automatically changes
the gears with regard to speed of the vehicle.
The primary components of automatic transmission include planetary gear
sets , hydraulic system , seals and gaskets (ущільнювачі і прокладки)
, torque converter (перетворювач крутного моменту)
, governor
,
modulator (модулятор) and computer.
While in the manual transmission system, driver drives the vehicle with the
help of
a hand-operated gearshift and a
foot operated clutch. The
other auto transmission parts used in automobile transmission system are
flywheel,
flywheel ring gears and
pressure plate (притискна
плита).
Automatic Transmission
Flywheel Ring Gears
Pressure Plate
Flywheel
Manual Transmission
Transmission Yokes
Automotive Gear Parts:
Automotive gear and gear parts constitute an essential part of an
automotive transmission system. These transmission parts are toothed wheels
(зубчасті колеса) that comprises of interlinked set of rotating gears which are
basically used for changing speed or direction of a moving vehicle. The size and
dimension of the automotive gears differ according to the size of the vehicle.
For covering smaller distances there are low gears and for larger distances there
are high gears. High gears usually have more number of teeth and have an
ability of covering larger distances in just one revolution of pedal.
364
There are wide variety of gears and gear parts used in automobiles, which
are:
Cylindrical Roller Bearings
Gear
Gear Couplings
Needle Roller Bearings
Ring Gear
Shafts
Speedometer Gears
Sprockets (ланцюгове колесо)
Tapered Roller Bearing (конічні роликові підшипники)
Transmission Gears
Fan Clutch
Clutch Slave Cylinder (робочий циліндр зчеплення)
Differential Gears
Gear Box
Idler Gear
Pinions
Roller Bearings
Speed Reducers
Spherical Thrust Bearings
Steering Gears
Thrust Needle Bearings
Ball Bearings
Pressure Plate
Clutch:
Clutch is basically a lever or pedal that is used for changing gears in an
automobile. The clutch used in automobile is a device which helps in making
the vehicle move smoothly from a standstill position, accelerate it with different
gears and bring it back to its original standstill position.
365
The key use of the clutch is to manage the smooth start, acceleration and
control the mileage of an automobile. Usually judder and heat resistant materials
are used for making automotive clutches. Stainless steel, carbon, iron, copper,
bronze, brass etc are widely used for manufacturing automobile clutch.
An automobile clutch comprises of many components, which have multiple
uses and functions such as:
Clutch Cables
Clutch Fork
Clutch Kits
Clutch Lining
Clutch Pedal
Clutch Shoes
Fan Clutch
Pressure Plate
Clutch Discs
Clutch Hose
Clutch Lever
Clutch Master Cylinder
Clutch Release Bearing
Clutch spring
Clutch Slave Cylinder
Differential:
Differential is a device or an equipment that comprises of gears which are
attached to the drive shaft and allows the wheels to rotate at varied speeds.
The main purpose of creating this mechanism is for driving wheels with
alike force thereby allowing them to turn at different speeds. More
specifically, differential balances the power between the left and right drive
wheels at the time of cornering i.e. when inside wheels move more slowly
than the outside wheels.
366
Different types of differential parts used in automobile are:
Pinion Bearings
Differential Clutches
Spider Gear
Differential Casing
Gear Shifters:
An essential part of automotive transmission or auto transmission system,
gear shifter is basically the mechanical component that is used for
controlling and operating the gearing mechanism and choosing the suitable
gear ratio. These are the critical parts of the gearbox that usually
comprises of
shift forks,
shift knobs and shift lever. Shifter forks
used in automobile transmission systems are affixed to a cam and shaft
assembly. While the shift levers are attached either to a control on the steering
column or a shift stick placed on the floor.
Shift Knobs
Shifter Fork
Shift Lever
Output Shaft:
Output shaft is a rotatable cylindrical bar that is used in automotive
transmission systems for transmitting torque from a device. The basic parts
of an output shaft are plug-in, spline and tapered tool fittings. These
automotive transmission parts also called as drive shaft or slow speed shaft are
the essential elements of speed reducer, which is affixed to driven equipment.
Torque Converters:
367
Torque converter is the mechanical or hydraulic turbine used for
connecting the drive plate located at the rear of the internal combustion
engine to the automatic transmission. These automotive transmission devices
change the torque speed ratio and also mechanical advantage among an input
shaft and output shaft. Torque converters used in automobiles are made up of
two components - a turbine and a pump attached to an independent rotating
shaft. Torque converter as displayed in the figure is fastened to flywheel of the
automobile engine and turn with the same speed as the engine.
Transmission Axles:
Transmission axles are the shafts usually rods or bars, which are used for
providing support to differential shafts and wheels in order to actuate a
vehicle. These transmission parts consists of
spline at one end and
flange at the other end. Both of these components are used for holding
tightly the wheel studs. More precisely, transmission axle is the metal based
shaft to which wheels, brakes and other automotive suspension parts are
connected.
Axles used in transmission are of many types like:
Axle Bearings
Drive Wheel
Rear Axle
Car Axle
CV Axle
Wheel Bearings
Front Axle
Rear Axle Assemblies
Axle Parts
Universal Joints:
Universal joint is also known as cardan joint and U joint. This joint is the
point of connection in a stiff rod which enables the rod to turn in any desired
368
direction in auto transmission system. In other words universal joint is a joining
link between two shafts that are in a changing position. These automotive
transmission parts are one of the earliest form of flexible couplings that have
two shaft yokes located at 90 degrees angle to each other and a four point cross
that fasten the yokes.
Прочитайте граматичний матеріал "Об’єктивний
дієприкметниковий комплекс" та виконайте вправи.
Дієприкметник входить до складу трьох комплексів:
об’єктивного дієприкметникового комплексу ( the Objective
Participle Complex), суб’єктивного дієприкметникового
комплексу ( the Subjunctive Participle Complex), та
незалежного дієприкметникового комплексу ( the Absolute Participle
Complex).
Об’єктивний дієприкметниковий комплекс складається з двох частин.
Перша частина комплексу – іменник у загальному відмінку або
особовий займенник в об’єктивному відмінку.
Друга частина – дієприкметник, що виражає дію, яку виконує або
якої зазнає особа або предмет, позначений іменником або
займенником. Другою частиною цього комплексу може бути Present
Participle i Past Participle. (I saw him walking in the garden. – Я бачив, як
він гуляв у саду. I saw the windows broken – Я побачив, що вікно розбито).
У реченні об’єктивний дієприкметниковий комплекс виконує
функцію складного додатка (Complex Object) після дієслів to see, to
hear, to feel, to watch, to notice, to find, to observe. (I watched the snow
falling – Я спостерігав, як падає сніг.)
Об’єктивний дієприкметниковий комплекс вживається з
дієсловами, що виражають бажання, а також процеси мислення. З
такими дієсловами вживається Past Participle ( I want him change. – Я
хочу, щоб він змінився).
Об’єктивний дієприкметниковий комплекс з Past
вживається після дієслів to have, to get і виражає дію:
Participle
369
а)що виконується не особою, позначеною підметом, а кимось
іншим;
б) якої зазнає особа, позначена підметом: ( She had her hair done. – Їй
зробили зачіску. I must have my watch repaired. – Мені треба полагодити
годинник).
Виконайте граматичні вправи:
Вправа1. Перекладіть речення українською. Зверніть увагу на
складний додаток з дієприкметником минулого часу.
1. He wants the documents sent by airmail.
2. They want the goods shipped on Monday.
3. I saw the tractor repaired.
4. I must have my shoes cleaned.
5. She wants to have these documents sent off at once.
Вправа 2. Перекладіть речення українською. Зверніть увагу на
складний додаток з дієприкметником теперішнього часу.
1. The captain watched the sailors unloading the steamer.
2. I saw the workers packing the goods.
3. We watched them repairing the car.
4. I heard him shouting something from the opposite shore.
5. He watched them going down the mountain.
Заняття № 37
Тема: Ходова частина тракторів
дієприкметниковий комплекс.
і
автомобілів.
Суб’єктний
1. Вивчіть нову лексику.
chassis [‘ʃæsi] - шасі, ходова частина
370
chassisless [‘ʃæsiləs] - безрамна конструкція
bulk load chassis [‘bʌlk ‘lɔud ‘ʃæsi] - шасі для перевезення насипних чи
безтарних вантажів
self-propelled chassis [self prɔ’pəld ‘ʃæsi]- самохідне шасі
trailer chassis [‘treilə ‘ʃæsi] - причіпне шасі
to bear the weight [ tu ‘bɛə ðə ‘weit ] - витримувати вантаж
flexible [‘fleksibl]- гнучкий
to sustain the shocks [tu ‘sʌstein ðə ʃɔks]- витримувати удари
tension [tenʃn]- напруженість
to hit a bump [tə ˈhɪt ə ˈbʌmp] - ударятися
dip - занурити
spring - пружина
steering column [st iəriŋ ‘k ɔlə] - рульова колонка
tie rod - рульова тяга
resist - чинити опір
2. Вивчіть англійські ідіоми та перекладіть речення з ними.
have pull - мати вплив на
(not) have the heart - (не) вистачає духу зробити неприємне
high and low - скрізь (шукати і т.д.)
hit the nail on the head - потрапити в точку
hit upon something - виявити цінне
hold it against someone - тримати зло на когось
Hold it! - Зупиніться / Стійте!
371
Hold on! - Зачекайте!
hold one's own - постояти за себе, утвердитися в чомусь
hold up - грабувати із застосуванням зброї
Вправа.
1. Does he have pull with the elder son?
2. I don't have the heart to tell my parents that I play truent at technical school,
they'll be so unhappy.
3. I searched high and low for my lost key.
4. You hit the nail on the head when you said our company needs a new
director.
5. They hit upon gold. I hit upon a plan.
6. I lost his book, but he doesn't hold it against me.
7. Hold it! I forgot my key.
8. Hold on! I'll be back in a minute.
9. He can hold his own in any situation. We need men who can hold their own.
10. This bank was held up twice last year.
3.Прочитайте та перекладіть текст "Automobile Chassis"
372
The chassis is the framework to which the various parts of the automobile
are mounted. The chassis must be strong enough to bear the weight of the
car, yet somewhat flexible in order to sustain the shocks and tension caused
by turning and road conditions. Attached to the chassis are the
wheels
and steering assembly, the suspension, the brakes, and the body.
The suspension system enables the automobile to absorb the shocks and
variations in the road surface, keeping the automobile stable. Most cars
feature independent front suspension, that is, the two wheels in front are
supported independently of each other. In this way, if one wheel hits a bump
while the other wheel is in a dip, both wheels will maintain contact with the
road. This is especially important because steering the automobile is performed
with the front wheels. More and more cars also feature independent rear
suspension, improving handling and the smoothness of the ride.
The main components of the suspension system are the springs and
the shock absorbers. The springs suspend the automobile above the wheel,
absorbing the shocks and bumps in the road surface. As the chassis bounces on
the springs, the shock absorbers act to dampen, or quiet, the movement of the
springs, using tubes and chambers filled with hydraulic fluid.
The steering system is another part of the suspension system. It allows the
front wheels to guide the automobile. The steering wheel is attached to the
steering column, which in turn is fitted to a gear assembly that allows the
circular movement of the steering wheel to be converted to the more linear, or
373
straight, movement of the front wheels. The gear assembly is attached to the
front axle by tie rods. The axle is connected to the hubs of the
wheels.
Wheels and the tyres around them are the only contact the
automobile has with the road. Tyres are generally made of layers
of rubber or synthetic rubber around steel fibers that greatly increase
the rubber's strength and ability to resist puncture. Tyres are inflated with air at
a level that balances the greatest contact with the road surface with the ability to
offer puncture resistance. Proper inflation of the tyres will decrease wear on the
tires and improve fuel efficiency.
4. Виконайте вправи на закріплення лексики.
Вправа 1. Складіть антонімічні пари:
chassis, natural, above, chassisless, increase, decrease, under, flexible, synthetic
,inflexible, empty, difficult, old, wide, fill, young, easy, narrow.
Вправа 2. Складіть синонімічні пари:
different, to connect, organic, oppose, natural, allow, to attach, permit, resist,
traffic, movement, various.
Вправа 3. Перевір себе "What kind of driver are you?"
What kind of driver are you?
When Jane began to
... (indicate; windscreen; overtake; horn;
petrol; learn to drive; traffic jam; slow down; reverse; brake; change gear;
374
steering wheel; ran over) a few months ago, she was terrified.
She
found it hard to concentrate on everything : one hand was expected to ...
(indicate; windscreen; overtake; horn; petrol; learn to drive; traffic jam; slow
down; reverse; brake; change gear; steering wheel; ran over) , while the other
hand had to hold on to the... (indicate; windscreen; overtake; horn; petrol; learn
to drive; traffic jam; slow down; reverse; brake; change gear; steering wheel;
ran over) . To get the car to move forwards or in ... (indicate; windscreen;
overtake; horn; petrol; learn to drive; traffic jam; slow down; reverse; brake;
change gear; steering wheel; ran over) , she had to press the accelerator with her
right foot, but to stop, she had to take that foot off and press the ... (indicate;
windscreen; overtake; horn; petrol; learn to drive; traffic jam; slow down;
reverse; brake; change gear; steering wheel; ran over) hard ! (Well, not too hard
or her passenger would have disappeared through the ... (indicate; windscreen;
overtake; horn; petrol; learn to drive; traffic jam; slow down; reverse; brake;
change gear; steering wheel; ran over) !) Her first day out on a road was a
disaster : she forgot to ...
(indicate; windscreen; overtake; horn; petrol;
learn to drive; traffic jam; slow down; reverse; brake; change gear; steering
wheel; ran over) at a pedestrian crossing and nearly... (indicate; windscreen;
overtake; horn; petrol; learn to drive; traffic jam; slow down; reverse; brake;
change gear; steering wheel; ran over) a terrified old man
. Later, as she
was behind a very slow van, she started to ... (indicate; windscreen; overtake;
horn; petrol; learn to drive; traffic jam; slow down; reverse; brake; change gear;
steering wheel; ran over) to let the car behind her know that she was going to
...(indicate; windscreen; overtake; horn; petrol; learn to drive; traffic jam; slow
down; reverse; brake; change gear; steering wheel; ran over) . Immediately, a
car coming the other way started to sound its ...
(indicate; windscreen;
overtake; horn; petrol; learn to drive; traffic jam; slow down; reverse; brake;
change gear; steering wheel; ran over) and flash its light. But Jane couldn't
375
know that up ahead, there was a three mile...
(indicate; windscreen;
overtake; horn; petrol; learn to drive; traffic jam; slow down; reverse; brake;
change gear; steering wheel; ran over) because a car had run out of ... (indicate;
windscreen; overtake; horn; petrol; learn to drive; traffic jam; slow down;
reverse; brake; change gear; steering wheel; ran over) in the middle of the road !
Пройдіть тест on-line
http://www.tolearnenglish.com/exercises ... -26448.php
Вправа 4. Перекладіть слова та словосполучення англійською:
рульова тяга, синтетичний, редуктор, кермо, передні колеса, каркас,
поверхня дороги, поглинати, гнучкий, ходова частина.
5. Дайте відповіді на питання.
1. What is the chassis?
2. Why must chassis be strong?
3. What parts of the automobile must be attached to chassis?
4. What is the function of suspension system?
6. Прочитайте та перекладіть текст "Automobile or Automotive Chassis
& Frames" та виконайте вправи на закріплення знань лексики.
Automobile or Automotive Chassis & Frames
376
Automotive chassis is a skeletal frame on which various
mechanical parts like
engine,
tires,
axle assemblies,
brakes,
steering etc. are bolted.
The chassis is considered to be the most significant component of
an automobile. It is the most crucial element that gives strength and stability to
the vehicle under different conditions. Automobile frames provide strength and
flexibility to the automobile. The backbone of any automobile, it is the
supporting frame (несучий каркас) to which the body of an engine, axle
assemblies are affixed. Tie bars, that are essential parts of automotive frames,
are fasteners that bind different auto parts together.
Automobile Frames
Automotive Tie Bar
Automobile Chassis
Tractor Linkages Parts
Automobile Frames
Automotive frames are basically manufactured from steel. Aluminum is
another raw material that has increasingly become popular for
manufacturing these auto frames. In an automobile, front frame is a set of
metal parts that forms the framework which also supports the front wheels. It
provides strength needed for supporting vehicular components and payload (
корисний вантаж) placed upon it.
Bonnet (капот)
Hood
Bonnet:
Bonnet, an important part of automotive frame can be defined as a protective
covering made up of a hinged metal part used for covering an engine of a
vehicle. Usually automobile bonnets are made of steel, aluminum, fiberglass,
and carbon fiber reinforced plastic.
377
Hood:
Hood refers to a cover placed over the engine and passenger compartment of an
automobile. Hoods form an important type of automotive frames. These auto
frame parts are usually made of steel, aluminum, fiberglass, carbon fibre or
dry carbon. A typical hood comprises of several different parts such as hood
ornament, hood scope, power bulge, and wiper jets.
Automobile Chassis
Automotive chassis is considered to be one of the significant structures of
an automobile. It is usually made of a steel frame, which holds the body and
motor of an automotive vehicle. More precisely, automotive chassis or
automobile chassis is a skeletal frame on which various mechanical parts like
engine, tires, axle assemblies, brakes, steering etc are bolted. At the time of
manufacturing, the body of a vehicle is flexibly molded according to the
structure of chassis. Automobile chassis is usually made of light sheet metal or
composite plastics. It provides strength needed for supporting vehicular
components and payload placed upon it. Automotive chassis or automobile
chassis helps keep an automobile rigid, stiff and unbending. Auto chassis
ensures low
levels of noise, vibrations and harshness throughout the
automobile. The different types of automobile chassis include:
Ladder Chassis: Ladder chassis is considered to be one of the oldest forms of
automotive chassis or automobile chassis that is still used by most of the SUVs
till today. As its name connotes, ladder chassis resembles a shape of a ladder
having two longitudinal rails inter linked by several lateral and cross braces.
Backbone Chassis: Backbone chassis has a rectangular tube like backbone,
usually made up of glass fibre that is used for joining front and rear axle
together. This type of automotive chassis or automobile chassis is strong and
378
powerful enough to provide support smaller sports car. Backbone chassis is easy
to make and cost effective.
Monocoque Chassis: Monocoque Chassis is a one-piece structure that
prescribes the overall shape of a vehicle. This type of automotive chassis is
manufactured by welding floor pan and other pieces together. Since monocoque
chassis is cost effective and suitable for robotised production, most of the
vehicles today make use of steel plated monocoque chassis.
Types of Automobile Chassis
Motorcycle Chassis
Car Chassis
Bus Chassis
Chassis Parts
Truck Chassis
Chassis Fixings
Motorcycle Chassis:
An important type of automotive chassis, motorcycle chassis comprise of
different auto parts and components like auto frame, wheels, two wheeler
brakes and suspension. Its basically the frame for motorbikes that holds these
components together. A motorbike chassis can be manufactured from different
materials. But the commonly used materials are steel, aluminum, or magnesium.
Motorcycle Easy Ride Frame
Motorcycle Frame Cover
Motorcycle Frames and Chassis
Motorcycle Headlight Trim Kit
Motorcycle Light Visors
Motorcycle Rigid Frame
Car Chassis:
379
The main structure of a car is known as chassis. Car chassis functions as a
support for the different car parts. Automotive parts like
engine,
suspension & steering mechanism,
braking system,
auto wheels,
axle assemblies and transmission are mounted on the car chassis.
Bus Chassis:
Bus chassis is the design and quality of bus chassis depends on the capacity
of bus. It can be tailor made according to the needs and can be availed with
features like transverse mounted engine, air suspension as well as anti-roll
bars. A well manufactured bus chassis offers various benefits like high
torque from low revs, superior brake performance and more. Bus chassis
designed for urban routes differs from the one manufactured for suburban
routes.
Truck Chassis:
Truck chassis, the backbone of any truck is designed to provide a
comfortable and dependable ride. New invention in automotive sector has
influenced the automobile chassis manufacturers to adopt latest trends and come
up with new designs. In the present world, a truck chassis comes with enhanced
geometry, power steering, disc brakes and other truck parts.
Chassis Parts:
Different chassis parts together comprise of automobile chassis. The
different types of automobile chassis parts comprise of
control arm,
pitman arm, ball joint, stabilizer link, tie rod end, rack end and
many
other auto parts. On the basis of their functions, the automotive
chassis parts are subdivided into:
380
Chassis Brackets
Chassis Crossmember
Chassis Fixings:
Chassis fixings function as automotive fasteners used for connecting automobile
chassis. These fixings hold together the varied parts of the vehicle chassis. High
strength stainless steel is the most commonly used material for manufacturing
chassis fixings. Besides being rust and corrosion resistance, stainless steel
chassis fixings also offer desired durability.
Automotive Tie Bar:
Tie bar refers to a metal rod or bar used for connecting pad of one lead frame to
the rails of other lead frame. More precisely this type of bar that is one of the
types of automotive frames is used for tying, fastening, binding or wrapping
different parts or components of an automobile engine.
Different components of an automobile tie bar are:
Ball hooks
Pivot Pin
UJ Cross
Kingpin (шкворень)
Tractor Linkages Parts
Tractor linkage parts consist of whole ensemble of various spare auto parts
and devices used for joining or assembling the main parts of a tractor.
There is a wide variety of tractor linkages parts available in the market
namely:
381
Chain Assembly
Leveling Box
Eye Bolt
Linkage Balls
Link Pin
U Shackle
Shackle Pin
Lift Yokes
Виконайте вправи:
Вправа 1. Знайдіть у розділі Б англійські еквіваленти до українських
слів із розділу А.
А
1. несучий каркас
2. забезпечують міцність і гнучкість
3. корпус двигуна
4. скелетный каркас
5. корозійна стійкість
6. кріплення шасі з нержавіючої сталі
7. підсилювач керма
8. шкворень
Б
1. provide strength and flexibility
2. a skeletal frame
3. corrosion resistance
4. stainless steel chassis fixings
5. kingpin
6. power steering
7. supporting frame
8. the body of an engine
Вправа 2. Вставте слова у речення за змістом.
1. All cars have a gear ... ( cap; box; glass).
382
2. We change ... (pedal ; gear; wheel) by pushing the gear level from one gear to
the next.
3. Car has a foot pedal which is called the ... (clutch; speed; box).
4. We put the clutch out to ... ( connect; disengage; drive) the engine and we let
the clutch in to make it drive again.
5. Many cars have ... (four; five; ten) gears: first ( or bottom), second, third, top
and reverse.
6. Generally, the gear box provides 4 ... (forward; reverse; usual) speeds and one
reverse, as follows:
1) first or low gear,
2) second gear,
3) third gear,
4) fourth or top gear, . ,
5) reverse gear.
Прочитайте граматичний матеріал «Суб’єктний дієприкметниковий
комплекс" та виконайте вправи.
Суб’єктний дієприкметниковий комплекс. (The Subjunctive
Participle Complex)
Суб'єктний дієприкметниковий комплекс складається з двох
частин.
Перша частина комплексу - іменник у загальному відмінку або
особовийвий займенник у називному відмінку.
Друга частина комплексу дієприкметник (здебільшого Present
Participle), виражає дію, яку виконує особа або предмет, позначені
першою частиною комплексу: A plane was heard flying high in the sky.
Було чути, як високо в небі летів літак.
Суб'єктний дієприкметниковий комплекс вживається переважно з
дієсловами, які виражають сприймання за допомогою
органів
чуттів (to see, to hear, to feel, to watch, to notice, to observe у пасивному
383
стані) і виконують у реченні роль присудка, який ставиться між
першою і другою частиною комплексу.
З дієсловами
to consider, to believe вважати to find знаходити іноді
вживається суб’єктний дієприкметниковий комплекс з Past Participle:
The work was considered finished. Роботу вважали закінченою.
Виконайте граматичниі вправи:
Вправа 1.Перекладіть речення українською. Зверніть увагу на
складний підмет з дієприкметником теперішнього часу.
1. He was heard singing the song.
2. Smoke could be seen rising from the village.
3. The taxi could be seen waiting outside.
4. The children were seen running to the water.
5. The ship was seen approaching the coast.
6. They were seen leaving the room.
7.The students were heard discussing a new film.
Вправа 2. Переробіть дані речення у речення з Subjuctive Participial
Constructions.
1. I’ve often heard his sister singing some popular tune.
2. We observed them walking down the street.
3 One summer morning they found him painting the door of his house green.
4. I hope she hasn’t noticed me leaving the house so late.
5. The girl watched him going slowly up the stairs.
6.The rescue helicopters found the ship drifting in the North Sea.
Заняття № 38
384
Тема: Робоче, додаткове і допоміжне обладнання тракторів і
автомобілів. Незалежний дієприкметниковий комплекс.
1. Вивчіть нову лексику.
working equipment [‘wə:kiŋ i’kwipmənt] - робоче обладнання
ancillary equipment [æn’siləri i’kwipmənt] - додаткове обладнання
hydraulic hinge system [hid’rɔ:lik hinʤ sistəm] - гідравлічна навісна
система
drawbar trailer [’drɔ:ba:‘treilə] - причіп
driving pulley [‘draiviiŋ ‘puli ] - провідний шків
half-track course [ ‘ha:f træk ‘kɔ:z] - напівгусеничний хід
towing hitch [‘tɔuiŋ ‘hi ʧ] - тягово – зчіпний пристрій
winch [‘win ʧ] - лебідка
cargo box [‘kagɔu boks] - кузов
dump lorry [‘dʌmp ‘lɔri] - самосвал
tank – body - кузов – цистерна
plow penetration [‘plau pənə’treiʃn] - проникнення плугу
accessory [ək’sesəri] - допоміжне обладнання
2. Вивчіть англійські ідіоми та перекладіть речення з ними.
ill at ease - не по собі
in advance - заздалегідь
in a nutshell - стисло, коротко
in cold blood - холоднокровно
in fact - фактично
in general - generally, generally speaking - загалом, взагалі
385
in one's element - у своїй стихії
in other words - іншими словами
in plain English - простіше кажучи
the ins and outs - входи і виходи
Вправа.
1. She felt ill at ease because of her cheap dress.
2. He told her about his plan in advance.
3. In a nutshell, my plan is to buy land.
4. He divorced her in cold blood without taking into account their children.
5. In fact, he works as a manager here.
6. In general, he likes to be alone. He described the place only in general.
7. He's in his element when he's arguing.
8. In other words, you refused to do it for her.
9. I didn't really like the concert. In plain English, the concert was terrible.
10. He knows the ins and outs of this business.
3. Прочитайте та перекладіть текст: “Working and ancillary equipment
of the tractor.”
Working and ancillary equipment of the tractor
The tractor may have working and ancillary equipment. Some of them are
equipped with accessory.
386
The working equipment of the tractor is aimed to attach various
agricultural machines and implements to the tractor, for being operated by
the tractor – driver from his working place. The working equipment is used
to make tractor systems operate.
One distinguishes main and ancillary working equipment.
The main working equipment includes
hydraulic hinge system,
drawbar trailer
, and
power – take – off shaft.
Ancillary working equipment has
heaters (used before starting),
lateral power – take – off shafts,
driving pulleys, half-track course.
The ancillary working equipment is supplied only on the request of the customer
for additional pay.
The working equipment of the vehicle is used for placing various loads,
passengers or special equipment on it and also for attaching trailers for the
vehicle.
The main equipment includes
body and
towing hitch,
the ancillary
equipment has
centralized systems of pumping tyres, winches and
others.
The car cabin is aimed for driver’s and passengers’ comfort and safety
and for safety delivery of different loads and protecting them from the influence
of environment.
By the purpose automobile bodies are divided into
cargo box,
passenger,
freight-passenger and
special.
Cargo boxes may be of general purpose as lorries and for special purposes
(dump lorries, tank – bodies, vans and others).
Tug is used for attaching vehicles with trailers.
Hydraulic hinge system is used for attaching mounted and semi mounted
machines and implements to the tractor, for operating them and
hydroficated trailers. It consists of
mounted implement (mechanism)
and
hydraulic system.
387
The basic hydraulic controls are:
1) draft control, which is used for implements which work in the soil, such as
plough or cultivator. It maintains a regular working depth without the use of
depth wheels.
2) equipment used above ground level (sprayers and mowers are examples) are
used in position control.
Hydraulic systems are used for control of both rear – and front- mounted
implements. The rear mounted implement may be attached to the two arms
of the drawbar and to the third installed arm to give a three – point hitch. The
hydraulic mechanism may be so designed as to transmit weight from front
wheels to the rear wheels of the tractor when pulling plows. Some systems are
designed to control the depth of plow penetration automatically; others should
disengage the clutch automatically, if the mounted implement strikes an
obstruction.
4. Виконайте вправи на закріплення лексики.
Вправа 1. Складіть антонімічні пари:
to connect, safety, front, cooler, rear, worst, buy, push, to attach, basic,
spend, pull main, outside, heater, danger, best, save, inside, sell.
Вправа 2. Складіть синонімічні пари:
to control, passenger, to examine, rear, pull, draw, gear, state, back,
device, soil, ground, voyager, position.
5. Дайте відповіді на питання.
1. What equipment does a tractor have?
2. What is the working equipment?
3. What ancillary working equipment do you know?
4. How are automobile bodies divided?
388
6. Прочитайте, перекладіть текст "Auto Accessories" та виконайте
вправи на закріплення знань.
Auto accessories include all those additional or supplementary
devices or products used in automobiles for various purposes like
convenience, appeal (привабливість) , safety, etc.
Automotive accessories can be broadly classified into two main categories:
interior auto accessories and
exterior auto accessories.
Interior accessories are of many types such as
air bags,
air
fresheners,
seat covers,
carpet kits, rear view mirrors
etc while
exterior accessories consists of
body panels,
light covers,
license
plates, side bars, windshield wiper blades, exterior lights,
wheel
covers, visors etc.
These automobile accessories enhance the overall appearance as well as
protect the different components of the vehicle.
Types of Automotive Accessories
Automotive Body Polishes/ Paints
Automobile Maintenance Supplies
Automotive Seats
Car Care Products and Tools
Audio Devices
Video Devices
Automotive Security Devices
Other Accessories
Automotive Body Polishes/ Paints:
Automotive body polishes and paints are the agents, substances or
chemicals specifically used for providing decorative or protective covering
389
to the body of a vehicle. Polishes that are auto accessories rubbed on
automobiles bodies are basically the substances that makes the surface glossy,
shining and gleaming. Paints applied on the automobiles generally consist of
three basic ingredients like pigment, resin and solvent.
Auto accessories like polishes and paints are very necessary for your
automobiles as they clean, protect and embellish the look of the vehicle.
Polishing and waxing your vehicles protect it from pollution, acid rain, and
other foreign contaminants.
Depending on their usage, automotive body polishes and paints components
can be classified into:
Paint Thinners
Polishing Pads
Polishing Compounds
Wax Polishes
Automobile Maintenance Supplies:
Automobile maintenance supplies comprises of fluids, greases, oils and
other types of lubricants used for maintaining the parts and components of
automobiles.
When applied on the automotive components, these automotive maintenance
supplies that are auto accessories improve the overall functioning and
performance of the vehicle.
Different types of automobile maintenance supplies or lubricants are:
Brake Fluid
Fluids and Oils
Lubricant
Coolant (Antifreeze)
Compressor Oil
Fuel Additives
Motor Oil
Power Steering Fluid
390
Automotive Seats:
Automotive seats installed in the vehicle are the cushioned devices on which
a person sits. Seats, that are auto accessories, come in a vast range of colors,
designs, patterns, and styles. Acrylic fur, neoprene, polyester, velour and cotton
are the most commonly used fabrics for making seats for automobiles.
Automotive seats are available either as custom-fit or universal-fit. These seats
are durable, easy to install, waterproof, stain resistant and spruce up the interiors
of the vehicle.
Basic types of automotive seats and their accessories available in market
are as follows:
Baby Car Seats
Racing Seats
Seat Covers
Automotive Covers
Children Car Seats
Seat Brackets
Automotive Carpets
Fender Covers
Car Care Products and Tools:
Car care products and tools include ensemble of devices, components and
special auto accessories used in repairing, maintaining, cleaning, washing,
polishing, and assuring smooth functioning of the car.
There are innumerable car care products or car care tools that available in
the market for taking care of cars. These products include:
Cleaning Sponges
Polishing Compounds
Water Blades
Polishing Cloths
Polishing Pads
391
Audio Devices:
Audio devices used as auto accessories in automobile include all the latest
electronic gadgets that are used for transmitting, receiving or reproducing
sounds or frequencies in the audible range.
These devices are
portable,
easy to install,
user friendly,
operate and
mostly used for playing music in the automobiles.
easy to
While buying automotive accessories like audio devices for the vehicle,
several points should be kept in mind.
Buyers usually look for only those products that are durable, user friendly,
better sound quality, and compatibl (сумісний).
Various types of digital audio devices for automobiles have been launched
in the market such as:
Amplifiers (підсилювачі)
Car MP3 Players
Head Units
Two Way Radios
Car Cassette Players
Car CD Players
Car Speakers
Noise Filters
CB Radios
FM Modulators
Video Devices:
Video devices are the electronic apparatus used for producing and
displaying images. These days automobiles are adding innovative features for
providing source of entertainment to the passengers of vehicle. Through these
video devices, passengers can easily
see movies and
television
programmes,
play video games, and can also get connected to Internet.
392
Some of the vehicles have video devices equipped with navigational systems
that provides maps and GPS data to the driver.
Apart from these, there are other video devices installed in vehicles namely:
DVD Players
Video Screen
Monitor Mounts
Video Spy Devices
Automotive Security Devices:
Automotive security devices, the auto parts accessories are also known as
vehicle security devices. These auto accessories like apparatus or
equipment are installed in automobiles so as to ensure that they are
properly locked and secured. Most of these security devices are automatic and
operate with the help of remote.
The commonly used automotive accessories like auto security devices are:
Alarm Sirens
Central Locking Systems
Remote Alarms (віддалена сигналізація)
Steering Wheel Locks
Door Contacts
GPS Security Systems
Keyless Entry Systems
Anti Theft Devices
Linear Actuators (датчик)
Remote Locks
Automotive Alarms
393
Flashers Warning Lights (Мигалки, попереджувальні вогні)
Immobilizer Systems
Other Auto Accessories:
Apart from the above mentioned automobile accessories, there are other
auto accessories available in the market.
Automobiles make use of supplementary objects like
lights,
air fresheners,
interiors as well as
covers,
mats,
music systems to beautify and decorate the
exteriors of the vehicles.
Besides enhancing the interiors and exteriors of the vehicle, automotive
accessories also provide protective covering and strong support to the various
parts of the automobile.Automobile accessories are basically the additional
features that are used for improving the performance and functioning of
the vehicle. These auto accessories can easily be customized according to your
desired needs and specifications.
Auto accessories are of many types like:
Automotive Mouldings
Body Panels/ Covers
License Plates
Lights and Lenses
Windshield Wiper Blades
Air Bags
Block Heaters
Door Accessories
Head Rest
Rear View Mirrors
Power Windows
Bed Mats
Automotive Carriers
Door Seals
Rope Winches
Tire Chains
Automotive Visors
394
Carriers and Storage Racks
Light Covers
Side Bars
Wings and Styling Components
Air Fresheners
Car Clocks
Door Lock Knobs
Humidifiers
Sight Glass
Motorcycle Covers
Cargo Nets
Automotive Racks
Elastic Nets
Spoilers
Вправа.
Вправа 1. Знайдіть у розділі Б англійські еквіваленти до українських
слів із розділу А.
А
1. пристрої безпеки транспортного засобу
2. навігаційні системи
3. для забезпечення розваг
4. зручний
5. простий в експлуатації
6. дзеркала заднього виду
7. лебідки
8. пристрій проти крадіжок
Б
1. for providing source of entertainment
2. easy to operate
3. Anti Theft Devices
4. vehicle security devices
5. navigational systems
6. user friendly
395
7. rear view mirrors
8. Rope Winches
Прочитайте граматичний матеріал «Незалежний дієприкметниковий
комплекс» та виконайте вправи.
Незалежний дієприкметниковий комплекс (The Absolute
Participial Complex)
В українській мові підрядне обставинне речення (наприклад,
часу або причини) може бути замінене дієприслівниковим
зворотом, якщо в головному і підрядному реченнях підмет той самий,
хоч в одному з них він може бути виражений іменником, а в другому –
відповідним особовим займенником.
Наприклад: Коли Петро повернувся з Києва, він розповів нам про
виставку. Повернувшись з Києва, Петро розповів нам про виставку. (В
обох реченнях підмет позначає ту саму особу.)
Якщо в головному і підрядному реченнях підмети різні, то така
заміна неможлива.
В англійській мові заміна обставинного підрядного речення зворотом
з Participle можлива і тоді, коли в головному підрядному реченнях
підмети різні.
Наприклад: When Peter came home from Kyiv, we asked him to tell us
about the exhibition. Peter coming home from Kyiv, we asked him to tell us
about the exhibition. Peter coming home from Kyiv не підрядне речення, а
незалежний дієприкметниковий комплекс (the Absolute Participle Complex),
що складається з іменника у загальному відмінку (або особового
займенника у називному відмінку) і дієприкметника. У цьому комплексі
Peter виконує роль підмета по відношенню до дієприкметника і не є
підметом усього речення.
У незалежному дієприкметниковому комплексі вживаються всі
форми Participle. У реченні незалежний дієприкметникововий
комплекс виконує функції обставин ( причини, часу, способу дії,
умови): ( The rain having stopped we went home. Коли дощ ущих, ми пішли
396
додому. Weather permitting, we’ll spend our day offin the forest. – Якщо
дозволить погода, ми проведемо вихідний у лісі).
Незалежний дієприкметниковий комплекс перекладається:
1) підрядним обставиним реченням: (The letter being written, I went to
post it. – Коли лист був написаний, я пішов відправити його).
2) простим реченням,що входить до складносурядного:(They went
quickly out of the house, Jude accompanying her to the station. – Вони швидко
вийшли з дому, і Джуд провів її до вокзалу).
3) дієприслівниковим зворотом: (Her face smiling,she came into the
room.- Усміхаючись, вона увійшла в кімнату).
https://www.youtube.com/watch?v=M2BWqu3 ... detailpage
Виконайте граматичні вправи:
Вправа 1. Перекладіть речення. Зверніть увагу на незалежний
дієприкметниковий зворот:
1. The article translated, the young woman had nothing to do.
2. The door closed, he couldn’t enter the workshop.
3. The next day, it being Friday, they all went to workshop.
4. There being a strong wind, the cultivation was put off.
5. The keys having been lost, the man couldn’t start a car.
6. Supper being over, they hurried home.
6. Radio was invented, its inventor being the Russian scientists A.S. Popov.
Вправа 2. Перекладіть речення. Зверніть увагу на незалежний
дієприкметниковий зворот у функції обставини:
397
1. He read several books in English, the latest being a biography of
Shakespeare.
2. He turned and went, we, as before, following him.
3. They all sat and kept silenct, Peter telling about maintenance of the car.
4. English words can be classed as variable and invariable, the latter being much
more numerous than in other European language.
Заняття № 39
Тема: Технічне обслуговування тракторів і автомобілів. Герундій.
1. Вивчіть нову лексику.
reboring cylinder [‘ri:’bɔ:ri ŋ ‘silində] - розточування циліндра
adjustment [ə’ʤʌstmənt] - регулювання, установка
disengagement [disə’ʤʌstmənt] - розчеплення
idling [‘aidliŋ] - холостий хід
lack of clearance [‘læk ɔf ‘kliər(ə)ns] - відсутність зазору
gasket [‘gæskit] - прокладка
maintenance [‘meint(ə)nəns] - обслуговування
preventive maintenance [pri’ventiv ‘meint(ə)nəns] - профілактичне
обслуговування
service [‘sə:vis] - обслуговування
spare parts [‘spɛə ‘pa:ts] - запасні частини
2. Вивчіть англійські ідіоми та перекладіть речення з ними.
in someone's shoes - на місці іншого, в положенні іншого
in the long run - в кінцевому рахунку
in the same boat - в такому ж становищі
398
in the clear - поза претензій
in time (to do something) - прийти вчасно, щоб встигнути щось
зробити (до початку чогось)
it goes without saying - не варто і говорити, само собою зрозуміло
It's on the tip of my tongue.- крутиться на язиці
it's time - пора
It's worth it. / It's not worth it. It’s (not) worth buying, visiting,
watching, etc. - воно того варте / воно того не варто; (Не) варто
купувати, відвідати, дивитися і т.д
it will do - достатньо
Вправа.
1. I'd hate to be in his shoes now. He lost his job, and his wife is in the hospital.
2. In the long run, it'll be better to buy it.
3. Stop arguing with me, we're in the same boat and should help each other.
4. Pay the bill and you'll be in the clear.
5. I came in time to have a cup of coffee before class.
6. It goes without saying that he must pay what he owes right away.
7. His name is on the tip of my tongue.
8. Hurry up, it's time to go.
9. Watch this film, it's worth it. Don't buy this coat, it is not worth it. This
museum is worth visiting. This film is not worth watching.
10. Stop reading, it will do for now.
399
3. Прочитайте та перекладіть текст ”Operating and Maintaining
Tractors”.
1. A tractor must be well maintained and operated so that the need for
reapair is reduced to a minimum. Repairs are expensive and there may be
difficulties in getting the necessary parts and installing them.
2. A tractor operator should be able
to operate,
adjust and
maintain his tractor.
He should have knowledge and skill necessary for doing unspecialized
tractor repair. The most specialized repair such as reboring cylinders,
replacing worn parts is to be done by a qualified mechanic.
3. Most tractor service work includes the engine, so the repair and
adjustment information on engines is useful.
4. A clutch is a disk mechanism operating on a friction basis. A clutch
permits the gradual application of power from the engine to the load; permits
the disengagement of the engine from the drive mechanism for starting,for
shifting of gears and for idling.
Clutch should be checked periodically, since the pedal linkage wears
with use and may need adjustment. A tractor operator must know the method
of adjusting the linkage. Lack of clearance of the clutch pedal may reduce
power and cause overheating.
5. When a tractor’s transmission needs repairing, special equipment is
necessary.
Several checks on the transmission can be made by the operator of a
tractor.
- If oil leaks are present the gaskets need tightening or replacing.
- The axle bearing is to be examined by lifting each wheel up and down with
a bar and by pushing and pulling each wheel sidewards.
400
- Rear wheel brakes should be checked for wear and for the adjustment
needed.
- The belt pulley bearing and drive gear need checking for wear. The belt
pulley mechanism needs regular clearing and servicing, a special lubrication
device being used for its lubrication.
- New lubricant must be added to maintain the oil at its proper level.
- After draining the transmission it is flushed with kerosene and refilled with
transmission lubricant.
6. The belt pulley is usually located in the right side or at the back. On some
tractors the belt pulley may or must be removed when the tractor is not being
used for belt work. One should follow instructions over moving, operating and
adjusting the belt pulley.
7. The power take – off on a tractor is powered directly from the engine
and may be used to operate machines. It is usually controlled by a separate
disc clutch which is operated hydraulically. Thus, the motion of the tractor does
not affect the speed of the PTO – shaft and starting or stopping the PNO – shaft
does not affect the speed of the tractor. One must stop the shaft before
dismounting from a tractor.
8. The steering mechanism is to be examined for wear and for repairs and
adjustments needed. If the steering is of the hydrostatic type, there is no
mechanical connection between the steering wheel and the front axle. If the
steering mechanism has a mechanical linkage, the linkage should be lubricated
and checked for wear periodically.
9. Tractors are often equipped with brakes that are hydraulically
operated. The tractor operator has to inspect the brake mechanism before
adjusting the hydraulic brake valve and the brake pedals.
10. All trailing implements are attached to the drawbar, tractors being
equipped with different types of drawbars. The tractor operator must
follow instruction regarding hitching and adjusting drawbar.
401
11. The proper care and preventive maintenance of a tractor are very
important so that break – downs and expensive repairs are as rare as
possible.
How to Maintain a Tractor
http://www.youtube.com/watch?v=aRpKMBtV8HQ
4. Виконайте вправи на закріплення лексики.
Вправа 1. Складіть антонімічні пари:
cheap, often, expensive, finish, give, increase, take, reduce, front, minimum,
rear, start, maximum, seldom.
Вправа 2. Складіть синонімічні пари:
well, to be able, start, check, good, control, examine, beginning, locate, can,
placed, inspect.
Вправа 3. Вставте потрібні слова у речення.
402
"
At the garage"
- Can you repair my car ( time to buy a new car; a little bit longer;
by; on Monday morning; until then; time I found a new garage; at the moment;
till) Thursday ?
- No we'll have to keep it ( time to buy a new car; a little bit longer; by; on
Monday morning; until then; time I found a new garage; at the moment; till) the
weekend.
It should be ready at ten o'clock ( time to buy a new car; a little bit longer; by;
on Monday morning; until then; time I found a new garage; at the moment; till) .
- Not ( time to buy a new car; a little bit longer; by; on Monday morning; until
then; time I found a new garage; at the moment; till) ?
- Sorry but we are snowed under ( time to buy a new car; a little bit longer; by;
on Monday morning; until then; time I found a new garage; at the moment; till) .
- From Tuesday to Monday, isn't that ( time to buy a new car; a little bit longer;
by; on Monday morning; until then; time I found a new garage; at the moment;
till) ?
- Well there's a lot to be done. In fact, perhaps it's ( time to buy a new car; a
little bit longer; by; on Monday morning; until then; time I found a new garage;
at the moment; till) .
-Yes, perhaps, or ( time to buy a new car; a little bit longer; by; on Monday
morning; until then; time I found a new garage; at the moment; till) .
Перевірте свої знання.
http://www.tolearnenglish.com/exercises ... -49027.php
5. Дайте відповіді на питання:
1.Must tractor be well maintained?
2. What should a tractor operator be able to?
3. What kind of repair must be done by a mechanic?
403
4. Why are care and preventive maintenance of a tractor very important?
Прочитайте граматичний матеріал «Герундій» та виконайте
вправи.
Герундій має властивості як дієслова, так і іменника.
Подібної неособистої форми в українській мові немає.
Як іменник він може виконувати в реченні функції
підмета,
додатка,
означення та
обставини з прийменником.
Як дієслово може
мати після себе прямий додаток і
визначатися
прислівником,
мати доконану форму, категорію стану, а також
виражати дію як процес.
Герундій утворюється від основи дієслова за допомогою суфіксу -ing.
(to translate – translating, to read – reading.)
Active
Passive
Indefinite / writing/
being written
Perfect/
having written/ having been written
Форми герундія збігаються з формами Partiсірle I і Perfect Participle.
Проте, це різні форми дієслова, що відрізняються і за значенням і за
синтаксичними функціями. Форми Indefinite Gerund позначають дії,
одночасні з дією, вираженою дієсловом-присудком.
He likes inviting friends to his place. - Він любить запрошувати друзів до
себе. He likes being invited to his friends. - Він любить, коли його
запрошують до себе його друзі.
Доконані форми герундія (Perfect Gerund) позначають дії, що
передують дії, вираженій дієсловом-присудком.
He is proud of having invited this man to his place. - Він пишається тим, що
запросив цю людину до себе. He was proud of having been invited to the
party.- Він пишався тим, що його запросили на вечір.
У реченні герундій може бути:
404
1. підметом (Перекладається іменником або інфінітивом).
Smoking is not allowed here. -Курити (куріння) тут не дозволяється.
Swimming in the lake is forbidden. - Купатися (купання) в озері заборонено.
It’s no use waiting any more.- Марно чекати більше.
It’s no good worrying now. - Тепер марно хвилюватися.
Nice talking to you. - Приємно було поговорити з вами.
No talking! -Не розмовляти!
Cultivating soil is the task of cultivation machinery. – Обробіток ґрунту –
завдання ґрунтообробних машин.
2. означенням (Перекладається іменником або інфінітивом.)
There are different ways of obtaining this substance. - Існують різні способи
отримання цієї речовини.
The methods of training specialists – методи підготовки спеціалістів.
3. іменною частиною присудка (Перекладається іменником або
інфінітивом. У цьому випадку герундій грає роль смислової частини
присудка, слідуючи за дієсловом -зв'язкою to be (am, is, are, was, were )
His hobby is driving a car. - Його хобі – водіння (водити) машини .
His task was translating the text from English into Russian. - Його завдання
полягало в тому, щоб перекласти текст з англійської на російську.
-частиною складеного дієслівного присудка.
I began listening to music when I was six. — Я почав слухати музику у шість
років.
4. прямим додатком (Перекладається іменником або інфінітивом)..
The car needs repairing. - Машина потребує ремонту
I enjoy listening to music.- Мені подобається слухати музику.
5. прийменниковим додатком (Перекладається іменником або
підрядним реченням.)
They spoke about their travelling.- Вони говорили про свою подорож.
6. обставиною (завжди з прийменником). (Перекладається
іменником з прийменни-ком, дієприслівником, підрядним реченням.)
Learning rules without examples is of little use. - Вивчення правил (вивчати
правила) без прикладів приносить мало користі. Think before answering. Подумай перш ніж відповісти.
http://www.youtube.com/watch?v=N-hOL34zfBM
405
Виконайте граматичні вправи:
Вправа1. Перекладіть українською:
1. I understand perfectly your wishing to start the work at once.
2. The burning fuel causes a high temperature within the cylinder.
3. At last he broke the silence by inviting everybody to examine transmission.
4. Using this type of cooling system increases the efficiency of the engine.
5. The place is worth visiting.6. Watching football matches may be exciting
enough, but of course it is more exciting playing football.
Вправа 2. Розкрийте дужки. Вставте Gerund.
1. He was always ready for (to help) people.
2. He was very glad of (to help) in his difficulty.
3. On (to allow) to leave the room, the children immediately ran out into the
yard and began (to play).
4. In (to make) this experiment, they came across some very interesting
phenomena.
5. The results of the experiment must be checked and rechecked before (to
publish).
6. The сar requires (to repair).
Заняття № 40
Тема: Техніка безпеки під час експлуатації тракторів і автомобілів.
Герундій.
1. Вивчіть нову лексику.
disabling injury [di’seibliŋ‘inʤ(ə)ri] - травматизм, що приводить до
непрацездатності
fatal injurу [‘feit(ə)l ‘inʤ(ə)ri] - травматизм, що приводить до
смерті
property damage [ ‘prɔpəti ‘dæmiʤ] - матеріальний збиток
406
medical bills - медичні рахунки
time off work - перерва в роботі
insurance costs [in’ʃuər(ə)ns ‘kɔsts] - витрати на страхування
tractor mishap [ ‘træktə ‘miʃæp] - нещасний випадок із трактором
rollover [ˈroulˌouvə] - перекидання
protective frames - захистні рами
crush-resistant cab [ ‘krʌʃ rə’zistənt ‘kæb] - кабіна, яку неможливо зламати
driving on steep slopes [ˈdraɪvɪŋ ˈɔn ˈstiːp ˈsloups] - водіння на крутих схилах
front-end loader - фронтальний навантажувач
round hay bales - круглі тюки сіна
slipping [‘sli:piŋ] - ковзання
sustaining cuts [səˈsteɪnɪŋ ˈkʌts] - захищати від порізів
bruise [bru:z] - синець
erupt [ə’rʌp] - спалахувати
hazardous situations [ ‘hæzədəs] - небезпечні ситуації
warning [ ‘wɔ:niŋ] - попередження
caution [ ‘kɔ:ʃ(ə)n] - увага
visibility [ vizi’biliti] - видимість
flip backwards [ˈflɪp ˈbækwədz]- перевернутися назад
2. Вивчіть англійські ідіоми та перекладіть речення.
jump at the opportunity/chance - вхопитися за можливість
just as soon - волів би (це)
just in case - на всяк випадок
Just my luck! - Bad / Hard luck! - Мені завжди не щастить!
keep an eye on - постежити за, доглянути
407
keep a straight face - cтримувати сміх, зберігати незворушний вираз
обличчя
keep company - скласти компанію
keep a low profile - cтаратись не привертати уваги, «триматись в
тіні»
keep one’s ear to the ground - «Tримати руку на пульсі»,
відслідковувати інформацію
keep one’s fingers crossed - побажати успіху, «тримати кулачки»
Вправа.
1. His boss mentioned a job in Europe, and Peter jumped at the opportunity.
2. I'd just as soon stay home, I'm tired.
3. Take medicine with you, just in case.
4. They lost my job application. Just my luck!
5. Betty keeps an eye on my sons for me. I’ll keep an eye on you!
6. I tried to keep a straight face, but failed.
7. She keeps me company quite often.
8. The workers quietly left our house keeping a low profile.
9. We must keep our ear to the ground. We’ll hear about weapon dealers.
10. We will keep our fingers crossed so Bob will certainly pass his exam.
408
3. Прочитайте та перекладіть текст: “A Guide to Safe Farm Tractor
Operation”
Introduction
Modern farm tractors provide most of the muscle power needed
for today's high output of agricultural enterprises. Tractors are
more common on farms than any other piece of equipment and are used to
carry mounted and semi-mounted implements, to transport equipment and
materials, to pull tillage equipment and wagons and as remote power
sources for other equipment.
Unfortunately every year,
tractor accidents result in
disabling injuries and
tragic loss of life.
serious
Losses due
to property damage,
medical bills,
time off work,
reduced productivity and insurance costs are considerable.
The major causes of injury and death to tractor operators are insurance
costs falls and contact with tractor attachments.
Manufacturers are continually improving the design of tractors to make
them more safe. However, they are unable, as yet, to build in mechanisms
which recognize unsafe conditions. Tractor operators who know their machine
and are aware of the hazards which may occur, are better equipped to avoid a
tractor mishap.
Types of tractor related accidents.
Rollovers or overturns are involved in about half of the fatal tractor accidents
and are responsible for many disabling injuries and much property damage.
409
With the use of protective frames and crush-resistant cabs with seat belts, the
number of serious and fatal injuries from such accidents should decrease.
Rollovers are generally due to
driving too fast for conditions; striking
surface hazards such as rocks, stumps and holes; running into ditches;
hitching high for extra traction;
driving on steep slopes; and operating
front-end loaders improperly. Tractor upsets also occur when
handling
large round hay bales and
other heavy loads with front-end loaders.
Falls from moving tractors often result in serious and sometimes fatal
injuries. Many times the victim is a child, but operators and adult riders
can also fall. Falls often occur from smaller and/ or older tractors used around
the farmstead, where extra riders and overrhead hazards are more common than
in fields.
Another cause of tractor-related death and serious injury is being caught
by, or entangled in, rotating power take off (PTO) shafts. In most cases, the
PTO shields were inadequate or had been removed.
Other tractor-connected injuries and damage involve:
- Colliding with motor vehicles or roadside objects;
-Slipping and falling while mounting and dismounting;
-Running over bystanders;
-Striking overhead hazards;
-Being struck by flying objects, broken parts, or hydraulic fluid;
-Being crushed by a poorly supported tractor during repair work;
410
-Sustaining cuts, bruises, burns and other nuisance, but painful injuries,
connected with mainte-nance and routine operation;
-Being overcome by exhaust gases inside closed buildings;
-Being burned by fires that erupt during refuelling or as a result of a
collision or upset.
How to reduce the risk of tractor accidents:
1. Be physically and mentally fit
There are numerous human factors involved in fatal tractor-related
accidents. Certain factors like
poor judgment,
poor attitude,
insufficient knowledge or training,
fatigue,
haste,
stress,
depression,
intoxication, or
showing off can cause a fatal tractor
overturn accident. Each operator should be physically and mentally fit
when operating a tractor.
An operator who is sleepy, tired or not feeling well may not be able to react
in time to avoid an accident. Your tractor does what you make it do.
2. Be properly trained
A person who does not know how to operate a tractor safely in potentially
hazardous situations can be injured or killed
by exercising poor
judgment. Make sure all persons permitted to operate tractors have been
thoroughly trained. A good place to start training is with the operator's
manual. Review the operator's manual, if possible with the tractor in front
of you.
3. Be familiar with operator's manual
Read and follow procedures as outlined in the operator's manual.
By being familiar with the operating features of a tractor, the operator will
develop confidence when the tractor is driven under adverse conditions.
411
Learn the location and purpose of all of the gauges and controls as well as
other indicators.
Knowing where the controls are by memory can allow you to react more
quickly in an emergency situation. There have been accident situations where
individuals have become entangled in machinery or the power takeoff shaft and
rescuers or family did not know how to disengage the equipment.
Family members should be showed how to shut down equipment or
disengage the PTO in case of emergency.
Study the various decals on your equipment. They may point out DANGER,
WARNING and CAUTION for various points on the tractor.
Have an experienced tractor operator with you as you review the various
decals and ask questions!
A copy of all operating manuals and other relevant safety materials should be
kept on file for quick reference.
4. Use tractor for intended purposes
The tractor has many uses around the farm, however, improper use can result in
an accident. For example, using the tractor to round up the cattle is dangerous
because the operator may encounter rough, uneven ground and make sharp turns
at high speeds.
5.Check tractor before operating
A
pre-operational check of the tractor will assure you that it is in safe
operating condition.
Check
the tyres for proper inflation and defects,
windows for
visibility, seat position, seat belts, brakes for adjustment, steering
response,
rear view mirrors,
slow-moving vehicle emblem,
reflectors, and running lights for day or night time operation.
Safety check:
Walk around the tractor and any attached implement checking the area
for obstacles that may be under or near the tractor. This includes stones,
boards, children's toys etc.
Make sure there are no bystanders; remember this is a work area.
412
Check that the wheels are free, not frozen or stuck in the ground. If
the rear wheels are frozen to the ground, then the tractor may flip
backwards around the axle when power is applied.
Check for any loose parts or objects on the tractor such as tools on
the platforms or around brakes and other controls.
Service walkaround:
Walk around the tractor a second time to check the tractor itself. This
time look at the tyres for wear and inflation, the power take off shaft
for shielding and guarding (rotate the shield to make sure it moves freely),
the hitch for proper hitch pin and safety clip.
Pay particular attention to the ground under the tractor for any signs
of liquid leaks such as oil, coolant or fuel.
Check the oil:
Remove the dipstick, wipe it clean and check the oil level. If oil is
required, remember to wipe off the filler cap before you remove it to avoid
dirt falling into the engine.
Use a clean funnel and clean the top of the oil can to prevent rust or
other foreign objects going in with the oil.
Check the radiator:
Slowly remove the red cap and check the liquid level.
Check the air pre-cleaner and air cleaner.
Remove and shake out any dirt.
Check the fuel level.
Fill if necessary, but it should have been filled at the end of the last day
the tractor was used.
Check the fire extinguisher. Your tractor should have a fire extinguisher
in case of fire during operation or refuelling. Make sure it is charged and
easily accessible.
Any noted defects should be corrected immediately.
413
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... jJ_PFmIonQ
These can affect performance and your safety!
4. Виконайте лексичні вправи.
Вправа 1. Складіть антонімічні пари:
safety, modern, danger, old, slowly, fast, manufacturer, rear, hot, up,
advantage, after,top, big, low, cold, before, small, high, front, down, exhaust,
user, disadvantage, bottom, intake, lower, raise.
Вправа 2. Складіть синонімічні пари:
414
instrument, take place, ground, heavy – duty, soil, operate, start,
device, work, supply, tracklayer, powerful, provide, manufacturer, occur,
producer, begin, crawler.
Вправа 3. Вставте в речення слова за змістом.
Car crash
Two cars ( was going; were going) along Oxford street. An old
English man (was driven; was driving; were driving) an expensive Rolls Royce.
He was driving
(slowly and carefully; fast and carelessly; fast and
slowly) . The young student in the VW (looked; was looking; was looked) at a
beautiful girl.
She (wore; was wearing; to wear) a very short skirt and
(carry; was carry; carrying)
a handbag. A dog
(was
sitting; was setting; sat) beside the
traffic-lights , and (was thinking;
thinking; think) about a big juicy bone. On the opposite corner a cat (dreamt;
was dream; was dreaming) about some milk. The dog
(wasn't
watching; can't watching; wasn't watch ) the cat
but suddenly he (sees; see;
saw) the cat
. The dog
(run; runs; ran) across the street.
The English driver (see; sees; saw) the dog and (stop; stopped; has stopped)
immediately. The student in the VW (did not see; don't see; not see) him. So the
VW (crash; crasshed; crashes) into the Rolls Royce
and the young girl
415
(see; sees; saw) the accident. She (run; runs; ran) to the nearest phone-box and
(dial; dials; dialed) 999. The police (come; came) immediately.
Перевірте тест on-line
http://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english14889.php
5. Дайте відповіді на питання:
1. When are tractors used?
2. What are the results of tractor accidents?
3. What are the types of tractor related accidents?
4. How can drivers reduce the risk of tractor accidents?
Прочитайте граматичний матеріал "Герундій" та виконайте
вправи.
Граматичний матеріал: «Герундій».
Герундій вживається з деякими дієсловами:
Thank you for coming - Дякую за те, що прийшли.
I am fond of reading- Я захоплююсь читанням.
Avoid touching the surface- Уникайте дотиків до поверхні.
We finished writing a report- Ми закінчили писати звіт.
Go on (continue, keep on) reading- Продовжуйте читати.
He gave up smoking - Він кинув палити.
I cannot help laughing- Не можу стримати сміху
I enjoy (like) reading books- Мені подобається читати книги.
Forgive (excuse, sorry for) my being late - Вибачте за моє запізнення.
Put off (postpone) reading for tomorrow - Відкладіть читання на завтра.
416
Do you mind going to the shop? - Ви не проти піти в магазин?
I don’t mind working alone- Я не проти працювати на одинці.
The house wants (needs, requires) repairing - Будинок потребує ремонту.
I started (began) playing tennis when I was 6 - Я почав грати в теніс у віці
6 років.
I remember going to the forest- Пам’ятаю походи до лісу.
He insisted on telling the truth - Він наполягав на тому, щоб розказати
правду.
She objected to visiting them - Вона заперечувала проти відвідування їх.
I agreed to helping them- Я погодився допомогти їм.
We thought of traveling toEgypt - Ми думали про подорож до Єгипту.
I look forward to hearing from you - Я з нетерпінням чекаю почути щось
від вас.
They dream of winning a prize - Вони мріють виграти приз.
I am proud of being a teacher- Я гордий з того, що є вчителем.
I am surprised at his playing well - Я здивований його гарною грою.
It depends on his coming on time - Це залежить від його вчасного
приходу.
He is busy with doing the project - Він зайнятий роботою над проектом.
This film is worth watching - Фільм варто подивитися.
You can take a taxi instead of waiting for a bus – Можеш взяти таксі
замість очікування на автобус.
She left home without locking the door - Вона залишила дім, не замкнувши
дверi.
I prefer traveling by car - Я надаю перевагу подорожам на авто.
Виконайте граматичні вправи:
Вправа 1. Перекладіть речення українською:
1. Tractor driver objects to mechanic’s too quick repairing of the tractor.
2. I cannot help telling you the safety guide.
3. He was accused of making fatal tractor-related accident.
4. He gave up quarrelling with the mechanic.
5. I insist on fulfilling all safety instructions.
6. I'll always remember flying to America on Concorde
417
7.
I remember meeting her at a party once. одо
Вправа 2. Перекладіть речення англійською:
1. Тракторист погодився перевірити паливну систему, якою обладнаний
трактор.
2. Цей двигун потребує ремонту.
3. Продовжуйте перевіряти систему охолодження.
4.Уникайте перегріву двигуна.
5. Він не проти ще попрацювати у майстерні.
Заняття № 41
Тема:
Класифікація
сільськогосподарських
машин
та
сільськогосподарські роботи, які вони виконують. Комплекси з
герундієм.
1. Вивчіть нову лексику.
convenient [kənˈviːniənt] - зручний
destroy [dɪˈstrɔɪ] - знищувати
feed [fiːd] - годувати,
fertilizer [fətɪ’laɪzər] - добриво
harrow [ˈhærou] - борона, боронувати
layer [ˈleɪə(r)] - пласт
livestock [ laɪv’stɔk] - домашня худоба
loosen [ˈluzən] - послабляти
manure [ məˈnjuər] - добрива
418
spreader [‘spredə] - розкидач
standpoint [ˈstændpɔint] - точка зору
subsoil [sʌb’sɔɪl] - підґрунтя
subsoiler [sʌb’soɪlə] - грунтозаглиблювач
tiller [‘tilə] - грунтофреза
vegetation [vedʒɪˈteɪʃən] - рослинність
agricultural practices [ˌægrɪˈkʌltʃrəl ˈpræktəsɪz] - сільськогосподарські
операції
bed shaping - прокладання грядок
from below - знизу
weathering agents [ˈweðərɪŋ ˈeɪdʒənts] – погодні фактори
power farming - механізоване сільське господарство
2. Вивчіть англійські ідіоми та перекладіть речення з ними.
keep one’s nose to the grindstone - працювати без відпочинку
keep one’s word - дотримати слово (обіцянку)
keep oneself to oneself - бути замкнутою особою, любити самотність,
сторонитись від людей
keep someone posted - тримати когось в курсі справ
keep something under wraps - тримати щось в таємниці
419
keep something quiet - замовчувати, тримати щось в таємниці
keep something under one’s hat - тримати щось в секреті
keep something /somebody at bay - триматись на відстані, не
допускати до себе
keep you on your toes - бути напоготові
kick a/the habit - покинути погану звичку
Вправа.
1. If he keeps his nose to the grindstone he will get the promotion.
2. Anna said she would help me to fix my computer; I hope she will keep her
word.
3. Sonia keeps herself to herself. She has no friends and rarely goes out.
4. Do us a favor please. Keep us posted about all the progress that is made on
this info site.
5. Why do husbands keep their private affairs under wraps?
6. He has a new computer, but keep it quiet because she haven’t told her sister.
7. Dan kept the promise under the hat because he was very anxious not to be
exposed.
8. Tommy is a loner type that keeps people at bay.
9. The lecturer constantly kept me on my toes by saying that an unexpected test
might happen to me in the nearest future.
10. Angelina used to take drugs but she kicked the habit two years ago.
420
3. Прочитайте та перекладіть текст “Agricultural Machinery and
Farming Operations”
The systems of food and fiber production in agriculture are
highly mechanized.
These mechanized systems extend from
initial tillage of the
soil through planting,
agricultural practices during the
growing season,
protection from pests,
harvesting,
livestock
feeding and
delivery for process.
The tendency has been to
larger self – propelled special – purpose
machines; in tillage the tendency has been to large four-, six-, eightwheel
or crawler tractors which trail high – capacity plows or discs and also
subsoilers used to loosen compacted soils.
Farm machines have undergone changes and improvements to become the
modern and effective agricultural power units of today. New developments
have made them
more efficient,
versatile, safe,
convenient and
powerful. Continuous improvements in design produced highly mechanized
machinery with a hydraulic linkage and control system.
While many implements such as plows, cultivators and fertilizer spreaders
are usually mounted on tractors there are many that are too large and are
trailed behind and controlled and operated hydraulically.
Some multipurpose machines are used where a high degree of precision is
needed for
precision tillage,
planting,
bed shaping and
fertilizing.
They have to
till the soil,
either plant the seed or
one pass through the field.
form seed-beds,
form irrigation furrows,
cultivate the crop and
apply fertilizer in
421
The use of aircraft has revolutionized many farming operations: fertilizers
and herbicides are applied from the air.
Farming operations include plowing, harrowing, planting, tilling,
harvesting, drying and processing crops.
Soil preparation for planting usually involves plowing and harrowing.
Plowing is often the most important farming operation, not only because of the
basic nature of the work but also from the standpoint of power required.
The essential feature оf plowing by mouldboard is that a layer of soil is
separated from the underlying subsoil and is turned, so that any vegetation or
manure present on the surface is buried and a layer of soil from below is
brought to the surface where it is exposed to the action of weathering agents and
of agricultural implements.
The harrowing of the plowed soil is designed to break clods, level the
surface and destroy weeds. A wide variety of implements are classified as
harrows, the most common kinds being the disc harrow, the spring
tooth harrow,
the spike – tooth harrow and the
knife harrow.
Previously, the function of seedbed preparation was performed entirely by the
implements classified as harrows. With the introduction of power farming, it is
now performed in large part by field cultivators, rotary tillers and various
designs of rollers. Power – driven rotary tillers perform the function of both
plowing and harrowing.
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... nysfJALj30
4. Виконайте вправи на закріплення лексики.
Вправа 1. Складіть антонімічні пари:
422
break, old, build, small, right, safe, danger, high, modern, behind,
repair, in front of, often, wrong,destroy, seldom, big, low.
Вправа 2. Складіть синонімічні пари:
convenient, kind, sort, livestock, protection, to deliver, cozy, to supply,
tracklayer, hydraulic, domestic animals, defense, essential, kind, important,
crawler.
Вправа 3. Прочитайте як студенти бачать трактори у майбутньому.
Напишіть як ви власно представляєте собі трактор ХХІ століття.
1
Today the protection of the environment is a universal concern. More and
more factories, cars, trucks add their bad breath to the air. And scientists are
looking for ways to make factories and cars run cleaner. Cars are the world's
biggest air polluters. But scientists are trying to invent cars that pollute less.
Farmers in Illinois in USA are trying a fuel in their tractors made from
soybeans. And there are electric minivans being used in at least six U.S.
cities.
We must be very active to create a serious system of ecological security. That is
why we drea about a modem tractor, a cleaner machine of future.
Our modem tractor will be fitted with the solar
batteries. But in other respects the tractor has no
any changes.
Our tractor having a mighty pulling power, can
pass through any difficult ground and usually
powered with a solar batteries. It is used to
draw and work agricultural implements for
ploughing, sowing, harvesting and a large variety of other jobs.
This tractor is also used to cut roads, dig ditches and pits, uproot etc. In
addition to pulling implements like ploughs and cultivators, the tractor may be
used with implements for bush - clearing, ditch - filling and land - leveling. It
423
has a low centre of gravity to give stability and reduce the risk of over turning.
Some people can ask:«Can this machine work at night or on overcast weather? »
Yes of course. Our tractor has storage battery with reserve of solar energy. That
is why, this machine can work at night or on overcast weather.
2
It will be automatical tractor, which is mounted with Diesel engine. This tractor
is used to draw and work agricultural implement for ploughing, sowing,
harvesting and a large variety of other jobs. The tractor is also used to cut roads,
dig ditches and pits, uproot slumps etc. There is a winnower (віялки) complex
in our machine.
Perhaps the most promising machine of the future is the agro - robot - the
automatic plough - which might be a major step towards the "'push button" farm of tomorrow. This unique ploughing unit permits the
agriculturist to go to bed after pushing a button on the robot have a good night's
rest, and wake up in the morning to see his land perfectly ploughed.
The main components of the agro - robot are a diesel engine mounted on two
wheels, an oil hydraulic drive and operating device, two ploughing units, and
two feelers. One of the wheels, the 'furrow wheel", is run in the furrow.
Control is realized automatically through a specially designed spool - type
control valve which starts and stops motion, steers, and reverses motion.
When the agro - robot is in automatic operation the control valve is
automatically actuated by a solenoid valve.
5. Дайте відповіді на питання:
1. What systems are highly mechanized in agriculture?
2. What are the results of new improvements and developments?
3. What implements are usually mounted on tractors?
4. What are the usual farming operations?
Прочитайте граматичний матеріал «Комплекси з герундієм» та
виконайте вправи.
Граматичний матеріал: «Комплекси з герундієм»
424
Герундій, як інфінітив і дієприкметник, може утворювати
синтаксичний комплекс, який виконує роль складного члена речення
і рівноцінний підрядному реченню.
Комплекс з герундієм складається з двох частин: перша частина
комплексу — присвійний займенник або іменник у присвійному
відмінку, який є означенням до герундія, друга — герундій.
Excuse my interrupting you. (Пробачте, що я перебив вас).
Would you mind my opening the window? (Ви не заперечуєте проти того,
щоб я відчинив вікно?)
Першою частиною герундіального комплексу може бути також
особовий займенник в об'єктному відмінку або іменник у загальному
відмінку.
I don't like him coming here. (Порівняйте: I don't like his coming here.)
Who told you of Ann being there? (Порівняйте: Who told you of Ann's being
there?)
Герундіальний комплекс виконує в реченні такі функції:
1.складного прямого додатка; після дієслів to mind, to
excuse, to forgive, to pardon, to understand герундій
вживається, як правило, в комплексі:
Do you mind my opening the window?
You must forgive our coming late.
Please excuse my disturbing you.
2. складного прийменникового додатка:
Did your mother agree to your going on this trip?
Do you object to my taking part in the competition?
3. складного означення:
Is there any objection to my sitting here?
I had no idea of your leaving tomorrow.
4. складного підмета:
425
Your coming here always gives us much pleasure.
Our going there now won't help much.
5. складної обставини (завжди з прийменником):
I can never do anything without your (you) interfering.
Виконайте граматичні вправи:
Вправа 1. Перекладіть рідною мовою, вживаючи комплекс з
герундієм.
1. I have no idea of his leaving London.
2. His being invited to take part in this conference is natural.
3. The engineer told us about his having been invited to the research institute.
4. She did not object to my doing the room.
5. I understand your wishing to start the work at once.
Вправа 2. З’ясуйте форму та функцію герундія в реченнях.
Перекладіть рідною мовою.
1. Would you mind lending me 20 dollars?
2. Dick went on asking about friends.
3. What are you fond of doing?
4. I remember having seen this film.
5. He gave up smoking, didn't he?
6. Is it possible to learn English without working hard?
7. Mother is busy cooking dinner.
8. This TV set is worth buying.
9. I am proud of having been invited to the party.
10. The workers succeeded in completing the construction of the plant in time.
426
11.
I remember climbing the Pyrenees for hours and hours when I was
young.
Заняття № 42
Тема: Машини для обробітку ґрунту. Словотворення. Суфіксація.
1. Вивчіть нову лексику.
arrangement [əˈreɪndʒmənt] - розміщення, улаштування
blade [‘bleɪd] - лопата, ніж, лезо
direction [dəˈrekʃn] - напрямок
trash [‘træʃ] - сміття, рослинні залишки
thrust [‘θrʌst] - напір, поштовх
side thrust [‘said‘θrʌst] - боковий тиск
one must keep the plow draft light [wʌn mʌst ˈkiːp ðə ˈplæu ˈdrɑ:ft ˈlaɪt] –
тяговий опір плуга слід зменшити
the spring – tooth cultivator [ðə ˈsprɪŋ – ˈtuːθ ˈkʌltiˌveɪtə] – культиватор з
пружинними зубцями
that is the case with – це не має місце
field cultivator - культиватор для суцільного обробітку
row – crop cultivator [ˈrou ˈkrɔpˈkʌltiˌveɪtə] - культиватор для міжрядного
обробітку
came into general use - знайшли широке застосування
preventing soil blowing [prɪˈventɪŋ ˈsɔɪl ˈblouɪŋ] - запобігаючи вітровій ерозії
2. Вивчіть англійські ідіоми та перекладіть речення.
kill somebody with kindness - «Залюбити до смерті»
kill time - «Вбити час», згаяти даремно час
427
kill two birds with one stone - «Одним ударом вбити двох зайців»
know something like the back of somebody’s hand - «Знати, як свої
п’ять пальців»
(not) know the first thing about - нічого не знати по якійсь темі
know the ropes - добре розбиратись, бути в курсі справи
last-minute notice - повідомлення в останній момент
lay one's cards on the table - сказати чесно, відкрити карти
lay one's life on the line - ставити життя на карту
lead a dog's life - вести собаче життя
Вправа.
1. His wife is killing him with kindness. She always wants to spend all time
with him.
428
2. Sara was killing time waiting for her friend, she was playing computer game.
3. If you can get petrol and have lunch at the gas station, you will kill two birds
with one stone.
4. We know Lviv like the back of our hand, we grew up here.
5. I don't know the first thing about nuclear physics.
6. It is always better to know the ropes than to start with zero experience.
7. His arrival was a last-minute notice, we didn't have time to prepare for it.
8. Finally, we asked him to lay his cards on the table and tell us about his
plans.
9. He laid his life on the line to fulfill this task, but nobody appreciated his
efforts.
10. He leads a dog's life.
3. Прочитайте та перекладіть текст: “Tillage Equipment”
1. Tillage implement can be divided into general class:
equipment and
secondary tillage equipment.
primary tillage
Machinery that is used to penetrate deeply and loosen the soil to prepare a
suitable seedbed may be considered as primary tillage equipment. This
group includes various types of
moldboard plows,
disc plows,
subsoil plows, rotary tillers.
429
Secondary tillage equipment includes
harrows,
sprayers,
cultivators,
direct drills and
special machines for surface tillage to
conserve moisture and kill weeds.
2. The oldest agricultural implement is probably the plow. In prehistoric
age, it was pulled by a man. Plows were made of wood, next from cast
iron, then from steel. Two – wheel plows were introduced in 1865 and
were followed soon by three – wheel plows. The plow
pulverizes,
aerates, and loosens the soil. Some trash is buried and mixed with earth. By
turning the soil, plowing provides new seeds with necessary and unused plant
nutrients.
3. We have various types of plows, the moldboard plow being the most
popular tillage implement. It is one of the farm implements that require full
utilization of the tractor power. As a result of plowing by moldboard plow a
layer of soil is separated from the subsoil and turned over, so that vegetation or
manure on the surface is buried, and a layer of soil from below is brought to the
surface. The plowed land is laid up in furrow slices, the type of slice depending
upon the type of plow used and the nature of the soil.
4. Our regular moldboard plows can be divided into two main groups:
one – way (conventional) plows throw the soil only in one direction, usually
to the right. Two – way (rever-sible) plows have the bottoms so arranged
that the right – turning bottoms can be quickly replaced with a set turning the
soil to the left. Thus, reaching the end of the furrow, you raise the plow, turn
around, and return across the field plowing into the furrows you have just made.
Two–way plows are becoming very popular.
5. Some plows are pulled behind the tractor and others are mounted on the
tractor.
The mounted type as may be placed ahead of the tractor rear
wheels or behind them. Mounted plows are very easy to handle, hydraulically
operated shifts make tool lifting and lowering quite easy. Plows may also be
430
specified by the type of moldboards and shares used.
Another way to
describe plows is by number and size of the bottoms used such as four –
bottom 16-inch (40 cm) trailing plow. The word “base” is often used: it
means the same as bottom. One should select a plow according to the ability
of the tractor to pull it. There are two – plow or three – plow tractors.
6. The draft of the plow is very important because plowing is usually the
hardest work a tractor has to do. One must keep the plow draft light by
selecting a bottom suitable to the soil. Several different factors affect the
draft of the plow:
soil conditions,
topography,
adjustment of the
plow,
the hitch to the tractor, depth and speed of plowing,
the
sharpness of shares and coulters.
7. Аnother very old tool is cultivator: it was used by ancient Egyptians.
At the beginning of the 20th century the cultivator began to
resemble present – day models. In 1920 the spring – tooth cultivator and
the disc cultivator were used on American farms, and in 1923 the new
tricycle tractor was equipped with mounted cultivator, and mechanized
cultivation really began.
Mounted cultivators are carried either at the front or rear of the tractor.
Front – mounted means ahead of the operator or the rear the tractor
wheels. Rear – mounted cultivators are usually attached to the tractor through
the hydraulic linkage, giving good lift control and quick attachment.
Unless the cultivator is mounted it must trail on its own wheels. That is the
case with trailing field cultivators. It is easy to attach or detach this type when
we want to use the tractor for some other purpose. Some types of cultivators are
used to cultivate row crops, the others to till field crops. Thus we have row –
431
crop cultivators and field cultivators. The trailing field cultivators are often
called chisels.
8. The steel spring – tooth harrow came into general use in 1860’s. It is one
of the most useful tools on American farms. The spring – tooth harrow is used
to prepare land for seeds. It
removes plant growth from soil without
cutting it. It
breaks the soil and penetrates as deep as 7 inches (18 cm). It
pulls the weed roots and stubble, preventing soil blowing and helping to hold
snow and rain. By mixing the soil it
aerates and warms it and thus prepares it
for seeds. Being equipped with special teeth it is used for cultivating alfalfa. It is
a general – purpose machine found almost everywhere.
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... p8c1HODqVs
4. Виконайте вправи на закріплення лексики.
Вправа 1.Складіть антонімічні пари:
place, rotary, bottom, replace, right, modern, stationary, easy, behind, tighten,
left, loosen, in front of, difficult, top, prehistoric.
Вправа 2. Складіть синонімічні пари:
require, to operate, need, soil, prehistoric, ancient, moisture, ground, to handle,
wet, various, different.
Вправа 3. Вставте слово за змістом.
1. Roll-Over Protective Structure (ROPS): A structure on a farm tractor or selfpropelled machine that limits most equipment roll-overs to 90 degrees and
protects the ( singer; operator; teacher) within the frame of safety if he/she is
wearing the seatbelt.
2. Power Takeoff (PTO): A shaft that allows (accamulation ; transmission;
storage) of power from a farm tractor to a piece of equipment attached to it.
3. Self-Propelled Farm Equipment: A self-propelled vehicle manufactured,
designed or re-designed for a specific use in farming.
432
4. Attachment: A piece of farm equipment that is pulled (between; behind; in
front of) or mounted on to a tractor or other self-propelled farm equipment.
Examples include ploughs, discs, wagons and cultivators.
Вправа 4. Прочитайте інструкцію "General Responsibilities" та
виконайте завдання.
General Responsibilities
1. The employer shall provide information, instruction and supervision on how
to safely operate a tractor.
2. A tractor and all attachments used with it must be maintained in good
condition. This includes ensuring that all safety devices are operational.
Maintenance records should be kept.
3. A tractor should be used for its intended purpose, as specified by the
manufacturer and outlined in the operator's manual.
4. If a tractor or any attachments are modified, the employer and the operator
should take into account how the modifications affect the safe operation of the
equipment.
5. All safety decals attached to a tractor should be visible and free from
obstructing material. Damaged or missing safety decals should be replaced with
new ones if available.
6. Only the operator should ride on a tractor while it is in use. If a tractor has a
training seat, the seat should be used solely for that purpose.
7. Children and other bystanders should be kept away from tractors while they
are operating.
Завдання:
1. Вкажіть номери речень де вжито умовний стан дієслів.
2. Вкажіть номери речень де вжито пасивний стан дієслів.
3. Напишіть до якої частини мови належать слова.
а) visible; good ; available; obstructing
b) equipment; bystanders ; seat; material.
c) designed; attached; must; ride; replaced
d); safely; quickly; usually; fast.
433
e) in; for; by; into; under.
5. Дайте відповіді на питання:
1. How can tillage equipment be divided?
2. What machinery is considered as primary tillage equipment?
3. What machinery is considered as secondary tillage equipment?
4. What is the oldest agricultural implement?
6. Підберіть до англійських слів із колонки А українські еквіваленти
із колонки Б.
А- soil, loam, loamy, lime, fertile, light sandy soil, black soil, clay,
sandy loam.
Б -суглинок, ґрунт, вапно, родючий, суглинистий, чорнозем,
легкий піщаний ґрунт, глина, супіщаний ґрунт.
7. Прочитайте граматичний матеріал «Словотворення. Суфіксація.»
та виконайте вправи.
Суфікс - значуща частина слова, що стоїть між коренем і
закінченням і служить для творення нових слів або окремих
форм.
Якщо ми додаємо до слова суфікс, то, як правило, значення
слова залишається незмінним, а от саме слово часто переходить з
однієї частини мови в іншу.
Суфіксація - це один із способів словотворення в англійській мові.
Єдиної системи правил, за якими можна було б до одних слів додавати
одні суфікси, а до інших – інші, не існує. Є приблизна класифікація
суфіксів згідно до частини мови:
Суфікси іменників:
434
Суфікс –
ian – служить для позначення національності, звання чи
професії: ( Ukrainian – українець, politician – політик, captain – капітан).
Суфікс –
y – служить для утворення абстрактних іменників від
дієслів: (rob – robbery (грабувати – грабіж), enquire – enquiry (запитувати –
опитування)
Суфікс –
ant – утворює іменники зі значенням особи і речовини:
( serve – servant (служити – слуга), account – accountant (рахунок –
бухгалтер)
Суфікс –
age: (haulage (буксирування), leakage- витік)
Суфікс – ism: (pluralism (сумісництво, плюралізм), plagiarism (плагіат),
organism (організм)
Суфікси –
ure / ture / sure ( pressure (тиск), mixture (суміш), capture
(узяття в полон), exposure (викриття).
Суфікс – ry: trickery (обман), slavery (рабство).
Суфікс –
eer: engineer (інженер)
Суфікс – ess: hostess (господиня), fortress (фортеця)
Суфікс – ive: executive (адміністратор).
Суфікс – acy: intricacy (складність)
Суфікси –
ancy / ency: constancy (постійність), tendency (тенденція).
Суфікс –
ia: nostalgia (ностальгія), inertia (інерція).
Суфікс – ic: mosaic (мозаїка), neurotic (невротик).
Суфікс – ics: mechanics (механіка), statistics (статистика), mathematics
(математика).
Суфікси –
sion / ssion: mission (місія).
Суфікс –
ium: stadium (стадіон)
Суфікс –
ology: ecology (екологія)
Суфікс –
our: labour (труд), clamour (шум).
Суфікс –
re: centre (центр).
Суфікси прикметгиків:
Найбільш характерними суфіксами прикметників є:
-ful useful корисний, doubtful сумнівний
435
-less helpless безпомічний, useless некорисний
-ous famous відомий , dangerous небезпечний
-al formal формальний, central центральний
-able eatable їстівний -ible accessible доступний
Суфікси числівників:
Числівник - це частина мови, яка означає кількість або порядок
предметів. Числівники від 13 до 19 включно утворюються від відповідних
числівників першого десятка за допомогою суфікса
-teen: four - fourteen,
six - sixteen. При цьому числівники three і five видозмінюються three thirteen, five - fifteen. Числівники, які означають десятки, утворюються від
відповідних числівників першого десятка за допомогою суфікса -ty: six sixty, seven –seventy. При цьому числівники two, three, four i five
видозмінюються two - twenty, three – thirty, four - forty, five - fifty.
Суфікси дієслів:
Дієслово - це частина мови, яка означає дію або стан особи або
предмету. Дієслова бувають прості або похідні. Аналогічно до іменників
похідні дієслова містять в своєму складі суфікси або префікси: to discharge
- розвантажувати, to shorten – скорочувати.
До найбільш поширених суфіксів дієслів можна віднести:
-en to widen розширяти , to strengthen посилювати
-fy to simplify спрощувати, to signify означати
-ize to mobilize мобілізувати, to organize організовувати
-ate to demonstrate демонструвати, to separate відокремлювати.
Суфікси займенників:
Займенники діляться по формі на дві групи: прості та похідні. До
групи похідних займенників належать займенники утворені від
прикметників за допомогою суфікса ly: easily - легко, quietly спокійно, slowly - повільно. Ряд займенників утворена від інших
частин мови: daily - щоденно, weekly - щотижнево, monthly щомісячно та ін.
436
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... puXtCKFmIo
Виконайте граматичні вправи:
Вправа 1. Доведіть, що подані слова належать до однієї частини мови.
До якої саме?
1. organize, localize, modernize, mechanize, electrify, intensify, classify,
cultivate.
2. progressive, active, productive, constructive, intensive, connective,
restrictive.
3. nature, culture, future, lecture, ignition, connection, cultivation, transmission.
Вправа 2. За яким правилом згруповані наступні слова?
to cultivate – cultivator – cultivation
to produce- producer- production – productive- productivity – productively
to vary – variation – various – variously
industry – industrial – industrially – industrialize
to mechanize- mechanization –mechanic- mechanical-mechanics - mechanizm
harvest – harvester- harvesting
block- blockage- blocker- blocking
blow- blower- blowing
Заняття № 43
Тема: Машини для підготовки та внесення добрив. Словотворення.
Префікси.
1. Вивчіть нову лексику.
to fertilize [ tə‘fə:tilaiz] - удобрювати
fertilizer [ ‘fə:tilaizə] - добриво
poultry droppings [‘poultri ‘drɔpiŋz] - пташиний послід
litter manure [‘litə mə ‘juə] - підстілковий гній
sewage waste [ su’iʤ weist] - каналізаційні відходи
ashes [‘æʃiz] - попіл
437
loosen organical substance [ ‘luzn ɔ’ga:nik ‘sʌbstəns] – сипуча органічна
речовина
half – liquid manure [‘ha:f ‘likwid mə ‘juə] - напіврідкий гній
composed fertilizer [ kəm’pouzd ‘fə:tilaizə] - компост
fertilizing [ ‘fə:tilaiziŋ] - внесення добрив
manure [mə ‘juə] - гній
decay substance [di’kei ‘sʌbstəns] - гноївка
peat [pi:t] - торф
liquid manure [ ‘likwid mə ‘juə] - рідкий гній
nitrogen [‘nai trədʒən] - азот
potassium [pə’tæsiəm] - калій
phosphorus [‘fɔsfərəs] - фосфор
broadcasting before planting [brɔːd’kaːstiŋ bɪˈfɔː(r) ‘plaːntiŋ] - розкидування
добрив перед посадкою
fertilization at planting time [ˌfətiləˈzeɪʃən ət ˈpl ɑ: ntɪŋ ˈtaɪm] - внесення
добрив під час посадки
side-dressing after the crop is planted - міжрядне підживлення після
посадки рослин
drill - сівалка, рядкова сівалка
seed germination injury [si:d ʤ ə:mi’neɪ ʃn ‘indʒəri] - пошкодження
пророщеного насіння
furnish [‘fə:niʃ] - забезпечувати
soluble state [sɔl‘jub ‘steit] - розчинний стан
2. Вивчіть англійські ідіоми та перекладіть речення.
lead someone on - змусити когось повірити неправді
438
leave it at that - залишити як є
leave a message - залишити повідомлення
let bygones be bygones - не ворушити минуле
let go of - відпустити, не тримати
let (it) go - звільнитися від важкого переживання
let one's hair down - триматися неофіційно
let someone down - підвести когось
let someone know - сповістити
like father, like son - який батько, такий і син
Вправа.
1. They suspect that you are leading them on. You led me on!
2. Leave it at that, what else can you do?
3. He left word for you to meet him at the airport at 6.
4. Why don't you let bygones be bygones and forget about what he said?
5. Let go of my hand or I'll call the guard.
6. He's still in despair and can't let (it) go. You can’t change anything, so let it
go.
7. She is always so formal. She never lets her hair down.
439
8. Don't let me down this time!
9. Let me know when you find a job.
10. Paul won a prize in a chess tournament. Great! Like father, like son!
3. Прочитайте та перекладіть текст “ Methods and Equipment for
Fertilizing Row Crops”
There are three distinct methods of fertilizing row crops:
(1) fertilization before planting;
(2) fertilization at planting time, and
(3) side-dressing after the crop is planted.
With the first method, the fertilizer is usually applied to the soil just prior
to planting. A combination
grain and fertilizer drill is the implement most
commonly used, since with this implement the fertilizer can be drilled into the
soil at any desired depth. Other implements, such as
fertilizer -broadcasting
machines manufactured by all implement companies,
end-gate lime and
fertilizer spreaders, and
home-made cylinder spreaders such as the watertank spreader, can be used to distribute the fertilizer evenly over the soil. With
the broadcasting equipment, the fertilizer is usually distributed just prior to final
preparation of the seedbed, as through preparation of the seed-bed, the fertilizer
becomes mixed with the top soil.
440
Advantages of Broadcast Method
The broadcast method of fertilization has a number of advantages:
1) It permits the use of heavier applications of fertilizer at planting time
without the danger of seed germination injury;
2) The heavier amounts applied furnish a steady supply of plant food
throughout the growing period;
3) Residual effect on succeeding crop is more uniform.
With the broadcast method of fertilization it is advisable and profitable to use
heavier rates per acre than is the case with other methods of fertilization. The
main factor favouring broadcast application to row crops is the elimination of
any danger to seed germination.
Method of Fertilization at Planting Time
Fertilization at planting time is one of the most common methods of
fertilizing row crops. This method conserves labor, since fertilization is
accomplished along with the seeding operations. With this method the fertilizer
is placed in close proximity to the seed. Accordingly, this furnishes the tiny
plants with a supply of available plant food during the initial growth period.
This is quite beneficial, since it causes more rapid growth and in the case of
sugar beets permits thinning to start a few days earlier. This method of
fertilization permits maximum results from a minimum amount of fertilizer. In
fact, it is not advisable to apply very large amounts of fertilizer per acre when
applied at planting time due to possible seed germination injury. Fertilization at
planting time is accomplished by use of fertilizer attachments on the seed
planter. Most implement concerns manufacture fertilizer attachments for the
various planters.
Side-dressing Method
The third method, side-dressing, is growing in popularity. This method has
several advantages.
Advantages.
441
1. The fertilizer is applied at the side of the plants and at a depth most
advantageous for maximum utilization by the plants. With phosphates it is near
enough to the roots to be kept in a soluble state by the carbon-dioxide given off
by the roots.
2. The fertilizer is applied deep enough in moist soil that it becomes quickly
available; also, it is not hoed out on top of the soil and away from the roots
during thinning as is the case when applied directly with the seed.
3. Side-dressing provides an easy method of fertilization at any time after the
crop is planted. Since side-dressing equipment is usually attached to the
cultivator, fertilization can be accomplished during any cultivation.
4. Side-dressing permits correcting plant-food deficiency symptoms at any
time these symptoms show up in a crop. A number of the larger implement
concerns such as John Deere, International, and Oliver have side-dressing
equipment available for their cultivators. The Self Manufacturing Company of
Twin Falls, Idaho, and the Lang Company of Salt Lake City also manufacture
side-dressing equipment which can be used on any make cultivator.
The principal difficulty in side-dressing equipment has been in the design of a
satisfactory furrow opener. For several years the Anaconda Company has been
perfecting a furrow opener that has the following advantages:
1. Simplicity,
2. It can be operated close to the row without injury to the crop,
3. It will apply fertilizer at good depth and will not clog or stop up.
Conclusions
While any one of the described methods of fertilizing row crops is effective,
numerous tests during recent years indicate that possibly the most effective
method of fertilization is a combination of two of these methods. This
combination method is the application of a small amount of fertilizer with the
seed at planting time followed by side dressing with heavier amounts after
thinning. To be specific, in numerous tests using various methods of fertilizing
the sugar-beet crop, some of the best results were obtained when 50 to 75
pounds of treble superphosphate were applied with the seed at planting time
using a fertilizer attachment on the planter, followed by side-dressing the beets
after thinning with approximately 100 pounds more treble superphosphate per
acre.
442
A limited amount of fertilizer with the seed at planting time gives the tiny
plants the needed quick kick, improves the stand, permits earlier thinning, and
makes thriftier plants. Through side dressing, the plant foods are supplied at the
proper depth and position and in sufficient amounts to feed the crop throughout
the growing period.
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... qmSRxiTcIg
4. Виконайте вправи на закріплення лексики.
Вправа 1. Складіть антонімічні пари:
final, minimum, top, rapid, bottom, dry, safe, close, disadvantage,
slow ,thin, beginning, thick, maximum, danger, advantage, moist, far.
Вправа 2. Складіть синонімічні пари:
a number of, indicate, advantage, different, crop, end, obtain, distinct,
apply, before, commonly, due to, usually, manufacture, plant, produce, many
,soil, allow, ground, final, permit, thanks to, show, benefit, prior to.
Вправа 3. Прочитайте інформацію про добрива та напишіть про те чи
використовуєте
ви
добриви
у
вирощуванні
сільськогосподарських культур.
Friends or enemies
We grow plants to feed animals and people.
There are a lot of people in the world. To feed them all we need many
vegetables and fruit. To get bigger harvest we use fertilizers.
443
If we use too many fertilizers there will be too many nitrates in the soil.
Plants absorb them and keep them. When we eat fruit and vegetables with
nitrates we can have
blood problems
headaches
, or
get cancer and
. It's very dangerous for young children.
There are more nitrates in the center.
There are more nitrates in the upper part.
Fertilizers and Other Chemicals.
Water from rain runs down the slopes of the land which may include farm areas
that use fertilizers, pesticides and other farming chemicals. After that they travel
down into the rivers, lakes or oceans
.
Fertilizers and some chemicals may cause plants
to grow quicker.
With the growth of more plants,
more bacteria will grow (bacteria eat
dead plants). Bacteria need oxygen to survive and if there are more
bacteria in a river than normal, there is less oxygen for fish
and some of them may die
. Pesticides are toxic substances
widely used in farming and forestry but they are concentrated as they go up the
food chain. They are not excreted by the fish or animal absorbing them, they
accumulate and are passed to the higher animal that eats them.
444
Other chemicals besides farming chemicals affect humans as well. Nitrates
in drinking water can cause diseases to infants that might cause them death.
Cadmium can be absorbed by crops, and if people ingest this in sufficiently
large quantities it can cause diarrhea disorders, liver and kidney damage. The
culprit is suspected to be inorganic substances such as mercury, arsenic and
lead.
Вправа 4. Вставте в речення слова за змістом.
1. Fertilizers are soil amendments applied to promote plant growth; the main
nutrients present in fertilizer are nitrogen, phosphorus, and ... (potassium;
oxygen; selenium) (the 'macronutrients') and other nutrients ('micronutrients')
are added in smaller amounts.
2. Fertilizers are usually directly applied to soil, and also ... ( put; smelled;
sprayed) on leaves ('foliar feeding').
3. Fertilizers are roughly broken up between organic and ... ( water; land;
inorganic) fertilizer, with the main difference between the two being sourcing,
and not necessarily differences in nutrient content.
4. Organic fertilizers and some mined inorganic fertilizers have been used for
many ... ( days; weeks; centuries), whereas chemically synthesized inorganic
fertilizers were only widely developed during the industrial revolution.
5. Increased understanding and use of fertilizers were important parts of the preindustrial British ... (Sport; Agricultural; Environment) Revolution and the
industrial green revolution of the 20th century.
6. Fertilizers typically provide, in varying proportions:
the three primary macronutrients:... (nikel; nitrogen; neon) (N), phosphorus
(P), and potassium (K).
the three secondary macronutrients: calcium (Ca), sulfur (S), ... (manga-nese;
molyb-denum; magnesium) (Mg).
and the micronutrients or trace minerals: boron (B), chlorine (Cl), manganese
(Mn), ... (iron; fran-cium; fluor-ine) (Fe), zinc (Zn), copper (Cu), molybdenum
(Mo) and selenium (Se).
445
7. The macronutrients are consumed in larger ... ( qualities; cubes; quantities)
and are present in plant tissue in quantities from 0.2% to 4.0% (on a dry matter
weight basis).
8. Micronutrients are consumed in ... ( small; smaller; the smallest) quantities
and are present in plant tissue in quantities measured in parts per million (ppm),
ranging from 5 to 200 ppm, or less than 0.02% dry weight.
5. Дайте відповіді на питання:
1. What are three distinct methods of fertilizing row crops?
2. What does broadcasting before planting mean?
3. What are the advantages of the method of fertilization at planting time?
4. What does side – dressing method mean?
6. Підберіть до англійських слів із колонки А українські еквіваленти
із колонки Б.
А to fertilize, fertilizer, poultry dropping, litter manure, sewage waste,
ashes, loose organical structure, half – liquid manure, composed fertilizer,
fertilizing, manure, decay substance, peat, liquid manure, nitrogen, potassium,
lime.
Б калій, вапно, гноївка, торф, азот, удобрювати, напіврідкий гній,
добриво, пташиний послід, попіл, підстилковий гній, гній, рідкий гній,
сипуча органічна речовина, каналізаційні відходи, компост.
Прочитайте граматичний матеріал «Словотворення. Префікси» та
виконайте вправи.
Префіксом називається частина основи, яка стоїть перед
коренем слова і надає слову певного смислового значення.
Префікси в англійській мові додаються до слова, тим самим
змінюючи його значення.
Проте слово залишається тією ж частиною мови, що і без префікса.
Префіксів в англійській мові досить багато, ось найпоширеніші з них.
446
Un-, dis-, in-, non-, il-, im-, ir-: префікси з негативним значенням або
значенням протилежності. (сomfortable – uncomfrtable (зручний –
незручний); regular – irregular (правильний – неправильний); polite –
impolite (ввічливий – нечемний); literate – illiterate (грамотний –
неграмотний); approve – disapprove (схвалювати – не схвалювати) ;
dispose – indispose (схиляти – налаштовувати проти); entity – non-entity
(буття-небуття)
Re-: значення заново, знову. (claim – reclaim (вимагати – вимагати
назад); incarnation – reincarnation (втілення – перевтілення)
Mis-: значення неправильний, невірний. (adventure – misadventure
(подія-нещастя); deed – misdeed (вчинок – злодіяння)
Pre-і post-: значення до, перед і після. (caution – precaution
(застереження – обережність); war – post-war (військовий – післявоєнний)
Ex-і en-: перший префікс зі значенням з, поза; колишній, другий зі
значенням робити потрібно для утворення дієслів від прикметників та
іменників. (service – ex-service (службовий – відставний); communicate –
excommunicate (спілкуватися – вигнати); chain – enchain (ланцюг –
приковувати); dear – endear (улюблeний – змусити полюбити)
Sub-, over-та under-: перша приставка зі значенням під, друга – понад,
надмірно, а третя – недостатній.
(due – subdue (обов'язок – підкоряти); charge – overcharge (завантажувати –
перевантажувати); estimate – underestimate (оцінювати – недооцінювати).
447
Префікси з різними значеннями
префікс/ значення / приклад
a / not /aseptic
mid /
half/ midway, middle
ab /away from / abnormal
mini /
anti
mis /
auto /
mono
bene/
multi/
very small / miniskirt
/against
/antifreeze
wrong/
misunderstand
self, alone / automobile
/
one single/ monologue
good/ benefit
many /
multinational
bi/ two. double /
every two years
bicycle ; biennial: a biennial event happens
(parsley is a biennial plant, it stays alive for two years (it flowers the
second year)
non/
not/ nonconformist
bio/
bio/ biology
over
/
too much/ overrun
cent/
hundred/ century
pan /
all
/pan-American
centi/
hundredth /
centimeter
para/
beside, guard/
parallel
circum /around/ circumference
penta/ five/ pentagon
co/ with, together/ cooperate
per/
throughout/ perfect
com/
with /
combine
448
poly/
con
port/
contra
post
deci/
pre
many /
polygon
/
with /
connect
carry/
portage
/
against/
contradict
/
after /postgraduate
tenth /
decimeter
/
before/
prepare
deca/
pro /
dia /
ten /decagon
forward/ progress
through/ diagonal
quad/ four/ quadrilateral
quartet (four musicians)
quin /five
-sex/ six
Oknos
quintet (five performers)
(latin soul / salsa)
-sept /seven
septet / Winton Marsalis trumpeter,
composer (jazz and classical musician) ; September : the seventh month of the
year in the Roman calendar which started in March.
449
octo / octa /eight/
octagon ;
an octogonal tower
(Basilica of Saint Sernin, Toulouse) / October ;
-------> C (eight notes)
dis/ apart/
dislocate
re/ again, back/
reconsider
eco
/earth/
ecology
semi / half, partly /semidetached
equi/
equal /
equilibrium
sub
/
below, under/
submarine
ex/ former/
ex-wife
super/ above/
superman
hemi/ half/ hemisphere
tele/
far/ television
hyper/ above, over/
hyperactive
trans
/
across, over/
transport
il/im
/
not/ illitarete
tri /three /
triangle
tricycle (three wheels) ;
octave C -
tripod
(three legs);
a triceratops had three horns
in/ir /
not /
irresistible
ultra / beyond/
ultra light
inter/
between/ international
un/
not uncertain/
uneducated
magni /
great, large /
magnificent
under/ below /
underused
450
mega
uni/
/
one
great /megaphone
/
universal
unicycle (one wheel)/
micro /
small /
microscope
uniform (one form or shape)
Виконайте вправи:
Вправа1. Перекладіть слова з префіксами.
1. subsoil, subdivision, subsoiler, subframe, submarine, subway, suburb,
2. transfer, transform, transformation, transmission, transmit, transparent,
transportation.
3. inlet, input, insert, installation, insulation, indirect, illiterate.
4. rewrite, reconstruct, rebuild, react, restrict, remake.
Вправа 2. Вставте в речення слова за змістом.
1.
Poseidon is the god of the sea in Greek mythology. When he
was displeased he would throw down his ( biped; quintuplets; biennial;
sextuplets; unicorn; trident; octagon; octopus; quadruped; trimaran) and cause
earthquakes.
2.
The Dionne (born on May 28, 1934) were Canada's biggest
( biped; quintuplets; biennial; sextuplets; unicorn; trident; octagon; octopus;
quadruped; trimaran) tourist attraction from 1934 to 1943.
3.
The golden lion is the prize awarded by the Venice ( biped;
quintuplets; biennial; sextuplets; unicorn; trident; octagon; octopus; quadruped;
451
trimaran). It's a major contemporary art exhibition that takes place every two
years(in odd years)
4.
Like many other dinosaurs the coelophysis was a ( biped;
quintuplets; biennial; sextuplets; unicorn; trident; octagon; octopus; quadruped;
trimaran) . It walked on two feet.
5.
This sign has the shape of an ( biped; quintuplets; biennial;
sextuplets; unicorn; trident; octagon; octopus; quadruped; trimaran) . It has eight
sides and eight angles.
6.
Sometimes corn means horn. An imaginary animal, like a white
horse, with a long straight horn on its head is called a ( biped; quintuplets;
biennial; sextuplets; unicorn; trident; octagon; octopus; quadruped; trimaran).
7.
It's a sea animal which has a soft body and eight arms. It is said to be
more intelligent than any other invertebrate. Its name is ( biped; quintuplets;
biennial; sextuplets; unicorn; trident; octagon; octopus; quadruped; trimaran).
8.
These six babies were born at the same time and have the
same mother, they are ( biped; quintuplets; biennial; sextuplets; unicorn; trident;
octagon; octopus; quadruped; trimaran).
9.
A komodo dragon is a giant lizard. It has four limbs adapted
for walking. It is a ( biped; quintuplets; biennial; sextuplets; unicorn; trident;
octagon; octopus; quadruped; trimaran).
452
10.
This sailing boat is a ( biped; quintuplets; biennial; sextuplets;
unicorn; trident; octagon; octopus; quadruped; trimaran) it has three hulls.
Перевірте тест on-line.
http://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english32881.php
Заняття № 44
Тема: Посівні та садильні машини. Словоскладення.
1. Вивчіть нову лексику.
spreader [‘spredər] - розподільник
transplanter [trænsˈplæntə] - розсадосадильна машина
sweet potatoe [swiːt pəˈteɪtɔu] - солодка картопля
horticultural crops [ˌhɔ təˈk ʌ ltʃərəl ‘krɔps] - садові культури
clover [ˈklɔuvər] - конюшина
rotating fanlike distributor [ˈrɔuˌteɪtɪŋ ‘fænlike dis’tribju:tə] - обертальний
розподільник схожий на вентилятор
the absence of gusty wind [ðiː ˈæbsəns ɔf ‘gʌsti ‘wind] - відсутність
поривчастого вітру
furrow [ ˈfə:rɔu] - борозна
covering chains [‘kʌvərɪŋ’ ʧeinz] - ланцюговий шлейф.
2. Вивчіть англійські ідіоми та перекладіть речення з ними.
little by little / step by step - потроху
look for - шукати
453
look forward to - очікувати з нетерпінням
look out - остерігатися
look up / check with /in a dictionary or a reference book - подивитися в
словнику або довіднику
lose one's temper - розлютитися
lose one's way - втратити дорогу
lose track of - втратити з уваги
lucky break - щасливий випадок
make a living - заробляти на життя
454
Вправа.
1. Little by little, he got used to Tokyo.
2. What are you looking for?
3. I'm looking forward to your letter. Mary is looking forward to the party.
4. Look out! The bus is coming!
5. If you don’t know this word, look it up in the dictionary.
6. He loses his temper very often.
7. I lost my way. Can you help me?
8. I lost track of him years ago.
9. He got his lucky break when he got this job.
10. He works hard. His family is big, and he has to make a living somehow.
3. Прочитайте та перекладіть текст “ Planting”
There are five general methods of planting based on five special types of
machinery:
1) broadcasters;
2) seed drills used for small seed and grains;
3) planters for cultivated row crops such as corn or cotton;
455
4) special planters for parts of plants such as potato planters
and
5) transplanters used to set out small plants that have been grown in beds
from a small seed. The last is commonly used for tobacco, sweet potatoes,
cabbage, trees and many horticultural crops.
Broadcasters.
Small grains , grasses and clover are planted by broadcasting or drilling.
Broadcaster is usually a rotating fanlike distributor which throws the seed
over a wide area by centrifugal force. This method requires the absence of
gusty wind for most effective distribution. Under proper conditions,
broadcasting can be done from airplanes. Broadcasting is especially suited to
sowing seed in another crop without turning the soil, such as sowing clover seed
in wheat.
Drills.
The grain drill opens a furrow and places the seed in it. Attachments, such
as covering chains and
wheels to press the seed into the soil commonly
used. The seed is placed by special apparatus into rows 6 - 14 in. apart. Grain
drills are also commonly equipped for fertilizer distribution and grass seeding.
456
Row – crop planters.
Such crops as corn and cotton are planted with special planters in rows to
simplify cultivators.
Transplanters.
Special kinds of equipment designed for planting of small plants are known as
transplanters. Such machines usually transport one or more men who assist the
action of the machine in placing the plants in a furrow and properly covering
them. Transplanters commonly supply a small quantity of water to each plant.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=
3M9Xl17_rtQ
4. Виконайте вправи на закріплення лексики.
Вправа 1. Складіть антонімічні пари:
457
small, shut, last, sweet, wide, open, to place, false, attachment, bitter, limited,
device, row, to put, line, correct, divisible, big, movable, first, indivisible,
narrow, immovable, unlimited.
Вправа 2. Складіть синонімічні пари:
power, method, grass, nectarous, force, herb, right, require, soil, correct, type,
plants, ground, need, crops, sweet.
Вправа 3. Вставте у речення потрібні слова.
1. Like a grain drill a planter is an agricultural farm implement towed behind a
...( bike; car; tractor), used for sowing crops through a field.
2. It is ... (done; seen; connected) to the tractor with a draw-bar, or a threepoint hitch.
3. Planters lay the seed down in precise manner along ... ( railway; road;
rows).
4. ( Leaves; Treese; Seeds) ... are distributed through devices called row units.
5. The row units are spaced evenly ... (along; near; behind) the planter.
6. Planters vary greatly in size, from 1 row to 48, with the biggest in the world
being the 48-row ...(John Deere: Ferguson; Niva) DB120.
7. The space between the row units also vary greatly. The most common row
spacing in the United States today is 30 ... (meters; millimeters; inches).
8. On smaller and older planters, a marker extends out to the side half the width
of the planter and creates a ... ( line; point; drop) in the field where the tractor
should be centered for the next pass.
9. The marker is usually a single disc harrow disc on a rod on ... (each: left;
right) side of the planter.
10. On larger and more modern planters, ... (GPS; telephone; video) navigation
and auto-steer systems for the tractor are often used, eliminating the need for the
marker.
5. Дайте відповіді на питання:
1. How many general methods of planting are there?
2. When is broadcasting method used?
3. When are drills used?
458
4. How are corn and cotton planted?
5. What kinds of equipment are designed for planting of small plants?
6. Підберіть до англійських слів із колонки А українські еквіваленти
із колонки Б.
А to attach, conventional, the soil engaging parts, coulter, to cut,
plough, digger, to plough, trailed, tine, depth, seedbed, frame, furrow,
slice, reversible, mouldboard, share.
Б леміш, борозна, пласт, глибина, приєднувати, реверсний,
звичайний, різак, плуг, зрізувати, зуб, орати, рілля, причіпний, плуг
з передплужником, грунтозахватні частини, полиця плугa, рама.
8. Прочитайте граматичний матеріал «Словоскладення» та виконайте
вправи.
Словоскладення — це утворення нової (похідної) основи
поєднанням двох уже існуючих основ, звичайно без зміни їх
форми.
Так, наприклад, іменник steamship (пароплав) був утворений
словоскладенням з двох іменників: steam (пара) і ship (корабель).
Словоскладення
вживається
і
в
українській
мові.
Це
найпродуктивніший тип словотвору.
Складні слова розподіляються наступним чином:
1. З точки зору приналежності до різних
(функціонально).
частин
мови
Більшість складних слів - це складні іменники типу aircraft,
moonshine, red-headed, white-faced, складні дієслова є наслідком
подальшої деривації, тобто утворюється від складних іменників, що
вже існують, шляхом конверсії, наприклад: (to snub-nose, to deep-root,
to bad-test)
459
Складні прислівники і сполучники складають незначну частину із
загальної кількості композитів; неологізми серед них не
зустрічаються. Слова типу inside, within.
Порядок основ у композитах може бути таким:
1. прикметник + іменник, наприклад: blackbird, dead-line, freetrader, left-hand.
2. дієслово + іменник: dash-board, dive-bomb, feed-pipe, tow-rope;
watering-can
3. іменник + іменник: ash-bin, axe-stone, foot-ball, iceberg, kettledrum; fire- station
4. iменник + прикметник: brain-sick, cafe-free, sky-blue.
5. прикметник + прикметник: pole-green, red-hot.
6. числівник + дієприкметник: six-numbered, two-faced.
Виконайте граматичні вправи:
Вправа 1. Перекладіть слова, утворені шляхом словоскладення:
radioengineering, combine – harvester, broadcaster, cross- drilled, general –
purpose, gearbox, side- mounted, side- discharging, sideboard, shredder –
mower, diversion – belt, potato –broadcaster, – planter, spinner –broadcaster.
Вправа 2. Перекладіть слова, утворені шляхом словоскладення :
морозиво, водяний охолоджувач,
аеродинамічний, повітряний фільтр.
шланг,
повітряний
кондиціонер,
Вправа 3. Складіть слова за змістом.
1. Hold - ( up; quake; rise; day; board; pilles; opener;
washer; man; stick)
460
2. chair ( up; quake; rise; day; board; pilles; opener; washer; man; stick)
3.
birth ( up; quake; rise; day; board; pilles; opener; washer;
man; stick)
4. dish ( up; quake; rise; day; board; pilles; opener; washer; man; stick)
5.
sleeping ( up; quake; rise; day; board; pilles; opener; washer;
man; stick)
6.
earth - ( up; quake; rise; day; board; pilles; opener;
washer; man; stick)
7.
stick)
black- ( up; quake; rise; day; board; pilles; opener; washer; man;
8.
stick)
tin- ( up; quake; rise; day; board; pilles; opener; washer; man;
9.
man; stick)
sun- ( up; quake; rise; day; board; pilles; opener; washer;
10.
walking ( up; quake; rise; day; board; pilles; opener; washer;
man; stick)
461
Заняття № 45
Тема: Машини для хімічного захисту рослин. Конверсія.
1. Вивчіть нову лексику.
plant protection [ˈpla:nt prəˈtekʃən] – захист рослин
acaricides [əˈkerəˌsaɪdz] - акарициди
mite [ˈmaɪt] - клищ
herbicides [ˈhə:bəˌsaɪdz] - гербіциди
fungicides [ˈfʌndʒəˌsaɪdz] - фунгіциди
infectious [infekʃəz] - інфекційний
pesticides [ˈpestəˌsaɪdz] - пестициди
rodent [ˈrou dənt] - гризуни
rodenticides [rouˈdentəˌsaɪdz] - родентициди
to meet sanitary requirements [tə ˈmiːt ˈsæniˌteri rikwɑiəmənts] - відповідати
санітарним вимогам
weed [wi:d] - бур’ян
natural enemies [ˈnætʃərəl ˈenəmiːz] - природні вороги
Ladybird
cane toads - очеретяні жаби
They were introduced in 1935 in
Australia to control insects that were destroying sugarcane crops. There are over
200 million of them now.Some of them are growing. They can reach over 4kg
the size of a little dog.They were supposed to be a solution to a problem, now
they are the problem.
grazing by livestock [ˈgreɪzɪŋ ˈbaɪ ˈlaɪvˌstɔk] - випас худоби
boom [ˈbuːm] - гул, гуркотіння
nozzle [ˈnɔzəl] - сопло
drift - повільна течія
the danger of contamination of nearby areas [ðə ˈdændʒər əv kənˌtæməˈneɪʃən
əv n iə ˈbaɪ ˈeriəz] - небезпеки забруднення прилеглих районів
concern - занепокоєння
well - колодязь, свердловина
462
without contaminating the environment
навколишнього середовища
leach [ˈliːtʃ] – визолювати, ропа
swath width [swa:θ ˈwɪdθ]- ширина смуги
-
без
забруднення
2. Вивчіть англійські ідіоми та перекладіть речення з ними.
make allowance for - враховувати, робити знижку на
make a point of - вважати обов'язковим для себе зробити щось
make ends meet - зводити кінці з кінцями
make friends - подружитися
make fun of - висміювати
make no bones about it - сказати прямо, не приховуючи відносини
make room for - звільнити місце для
463
make sense - має сенс
make the most of smth - витягти найкраще з
make up - помиритися
Вправа.
1. Don't criticize him so hard, make (an) allowance for his inexperience.
2. Make a point of asking about his wife. Make it a point to be here by 10.
3. Hе doesn’t get much money. I wonder how he manages to make ends meet.
4. Anton makes new friends easily.
5. He made fun of her German accent.
6. I'll make no bones about it: I don't like your attitude to work.
7. We can make room for one more dog.
8. What you say makes sense.
9. Let's make the most of our vacation.
10. I'm tired of fighting. Let's make up.
3. Прочитайте та перекладіть текст “Machines for Chemical Plant
Protection ”
The question about plant protection remains one of the main
tasks during the growing crops.
Agrarians often have to decide; by which technical means to care
of the crops (to combat with
weeds, diseases, pests).
The modern complex system of plant protection is a combination of
agrotechnical, chemical and biological methods.
The agrotechnical method gives a possibility to keep soils and crops in a
proper state.
It ensures the maximum conditions for high yields. It’s necessary to keep to a
proper range of plants, to proper soil tillage, to the watering and selection.
464
The biological method is based on the use of natural enemies of dangerous
species.
The chemical method is based on a proper use of pesticides, the chemical
protection means.
The pesticides preparations are divided into several groups:
1. Insecticides are used to protect plants from pests.
2. Acaricides are used to protect plants from mites.
3. Fungicides are used to protect plants from fungi.
4. Rotenticides are used to protect plants from rodents: rats and mice.
5. Herbicides are used to protect plants from weeds.
Pesticides are used on the vast majority of U.S. cropland. According to
agricultural chemical usage statistics from USDA (Міністерство сільського
господарства США), herbicides were applied to 98% of corn acreage and 96%
of soybean acreage in 2001.
Operations and Timing
Pesticides are either applied
prior to planting ("preplant"), before the
crop emerges ("preemergence") or
after the plant has emerged
("postemergence").
The label includes information on when the product should be applied.
Labels often list the minimum number of days which must pass between the
last pesticide application and harvest of crops or grazing by livestock. These are
intervals set by EPA (агентство з Охорони Навколишнього середовища) to
allow time for the pesticide to break down in the environment, preventing
residues on food, feed, or animal products.
Application Practices
More and more producers have their pesticides applied by commercial
applicators. This practice has many advantages, such as
not having to
store pesticides on farm,
avoiding having to be certified as pest control
applicators, and
benefiting from the dealer's record keeping.
465
The principle way of the pesticides usage is spraying and dispersing.
Sprayers - are implements or vehicles used to apply liquid crop chemicals,
most often herbicides, and increasingly fertilizers. Sprayers typically
include
a tank,
pump,
plumbing,
valves,
a boom, and
nozzles.
Sprayers can be
mounted on a tractor or other implement,
pulled by
a tractor, self-propelled, or mounted on airplanes or helicopters. Large
self-propelled sprayers that incorporate technologies to vary application rates
within a field can cost more than $250,000.
Aerial Application
Aerial application of pesticides has several advantages for the modern
agricultural producer. When properly managed, aerial application offers
speed of dispersal,
accessibility to crops on areas where ground
equipment cannot operate, and
reasonable cost. In many cases, aerial
application also allows more timely applications and, therefore, better utilization
of pesticides. Aerial application programs require good cooperation between the
pilot and grower. It must also recognize the potential dangers to people, other
crops and the environment.
Limitations on aerial application include
weather hazards,
fixed obstacles such as radius towers,
field size and
shape,
the
distance from the point of application to the landing area, and
the
danger of contamination of nearby areas due to drift or misapplication.
Careless applications can be harmful to the crop, the grower and the applicator.
Chemigation
A growing practice in many areas of the country is the application of
pesticides through irrigation systems, often termed "chemigation."
Although there are systems specifically designed for chemigation, in most cases
an existing irrigation system is modified to mix the chemical with irrigation
water. Fertilizers are generally stored in large tanks located near wells
466
drawing ground water for irrigation. Fertilizers flow from the storage tanks into
the irrigation water. Concerns about ground-water contamination from this
practice arise from the fact that accidental backflow or siphoning of chemicals
into the well can occur when the irrigation pumping system shuts down
unexpectedly.
Potential Environmental Concerns
The likelihood of pesticide contamination of ground-water and water wells
depends partly on the geologic and hydrologic characteristics that vary
from location to location as well as on pesticide characteristics.
Contamination of drinking water wells by pesticides is usually the result of
one or more of the following:
- Improper application of pesticides on the fields
-Careless handling of the pesticides
- Careless storage of pesticides
-Careless disposal of unused pesticides and pesticide containers.
Ideally, pesticides should be applied at just the right time to control pests,
and then degrade into harmless compounds in the soil, air, or water
without contaminating the environment. This is difficult to attain. Pesticides
have the potential to harm the environment by injuring non-target plants and
animals, leaving harmful residues, or moving from the application site into the
surrounding environment.
Some pesticides (called accumulative pesticides) can build up in the bodies of
animals over time, including humans.
These persistent pesticides stay in the environment without change for long
periods of time.
Pesticides which break down quickly in the environment to form harmless
materials area called non-persistent.
Most agricultural pesticides used in the U.S. are broken down easily by
microorganisms or sunlight.
Pesticides come into contact with nontarget insects and plants through
drift, runoff, or spills.
467
Drift to nearby areas may injure fish, birds, other wildlife, and sensitive
plants.
It can also damage nearby crops, forests, or landscape plantings.
Poorly timed applications can kill bees
and other pollinators
which are working in the area, or beneficial parasites and predators that help
control pests naturally.
Pesticides have the potential to contaminate both surface waters (lakes,
streams, ponds, rivers) and ground water.
Pesticides can move into surface water through surface runoff, attached to
eroding soil particles, or from tile drainage systems. Concerns about pesticide
movement in surface runoff include pesticide persistence, time between
application and a runoff event, and any management practices in place that
reduce surface runoff from the field.
Pesticides can also leach into ground water. The soil type plays an important
role in determining the extent to which pesticides leach to ground water.
The EPA has labeled some commonly used pesticides as having a high
probability of moving into ground water when applied to very porous soils.
Some pesticides are required to have a statement on their label such as
"This product is a chemical that can travel through the soil and contaminate
ground water, which may be used as drinking water. This product has been
found in ground water because of agricultural use. Users are advised not to
apply this product where the water table is close to the surface or where soils are
very permeable."
Best Management Practices
Integrated pest management (IPM) (комплексна боротьба з
шкідниками): IPM programs use a range of methods and disciplines to
assure stable and economical crop production while minimizing risks
to
humans,
animals,
plants and
the environment.
IPM weighs
costs,
benefits, and
impacts on health and the
environment and thus identifies the most suitable ways to control pests.
468
Options include
prevention,
monitoring,
mechanical trapping
devices,
natural predators, biological pesticides, and, if appropriate,
chemical pesticides.
Pesticide selection:
Select a pesticide that will have the least impact on the environment.
Environmental impacts of pesticides depend on sorption (how tightly
pesticide is held by the soil surfaces), water solubility (the amount of pesticide
that will dissolve in a given amount of water), and persistence (the amount of
time a pesticide remains in the environment.
Pesticides with high sorption and low solubility are much less likely to leach
into groundwater, or be transported by runoff.
Pesticides with low persistence (short half-life) are likely to break down into
less harmful compounds before they have a chance to harm the environment.
Timing:
Apply pesticides only when they are needed for pest control, when conditions
are least likely for the pesticide to move to ground or surface water.
Contamination events often happen when pesticides are applied just before a
high-intensity rainfall, when runoff can move the newly-applied pesticide into
lakes and streams.
The window of highest vulnerability for pesticide runoff is typically within
10 to 15 days after application.
Sprayer calibration:
Apply the correct amount, which can only be done if sprayers are calibrated
regularly.
Spray nozzles are an important part of pesticide application equipment.
Quality nozzles can reduce pesticide use and reduce environmental pollution.
In row crops, nozzle patterns are directed downward. In citrus and other tree
crop applications, it is a common practice to direct half the spray volume
laterally toward the upper half of the tree and the rest to the lower half.
Sprayer calibration:
469
Application errors can originate from either incorrect pesticide concentration
in the tank, (mixing error) or incorrect sprayer output per unit area (calibration
error). The latter may be due to travel speed, nozzle pressure, or the use of
improper, defective and worn nozzles.
By properly matching sprayer discharge rate, swath width and travel speed,
calibration errors can be minimized.
Sprayer calibration can be carried out by:
a) determining the amount of the tank mix used to spray a known area;
b) operating the sprayer in a fixed place and measuring the amount of
discharged liquid (water) for a specified time;
c) collecting the nozzle discharge and determining the output for a time
period.
The use of high capacity nozzles at low pressures to achieve low-volume
application rates, one-sided calibration of the sprayer for two-sided operations
and vice versa, calibra-tion at closed pressure settings and intermittent operation
of the nozzles can introduce errors in application rates. Sprayers using positive
displacement pumps (diaphragm, piston, etc.) have more potential for
application error compared to sprayers using centrifugal pumps, particularly at
high volume rates.
Consider alternatives: Alternatives to chemical pesticides include:
Biological pesticides, which target specific pests. Because of this
targeting, these methods are generally considered to pose less risk to
human beings, other species and the environment.
Microbial pesticides, which are naturally occurring or genetically
altered microorganisms including fungi, viruses, and bacteria.
Pheromones, which disrupt normal mating behavior by stimulating
breeding pests and luring them into traps.
Cultural practices such as different tillage practices and not growing the
same crop every year (crop rotation).
Avoid sensitive areas: Know the location of sensitive areas such as
sinkholes, wells, surface water, and public institutions. For example, buffer
zone should be in effect when applying pesticides around.
470
http://www.youtube.com/watch?v=OA8N3ZxYllI
4. Виконайте вправи на закраплення лексики.
Вправа 1. Складіть антонімічні пари:
enemy, dangerous, advantage, safety, correct, increase, disadvantage,
before, friend,weak, after, strong, decrease, false.
Вправа 2. Складіть синонімічні пари:
apply, ground, use, well, type, spring, error, soil, right, mistake, to
allow, method, to let, wrong, application, usage.
Вправа 3. Виконайте завдання до кожного текста.
1. There are four main sorts of pesticide that are used in the UK. These are;
fungicides that control disease, herbicides that control weeds, insecticides that
kill insect pests and growth regulators that prevent plants becoming too tall.
When used sensibly in the farming system they provide us with healthy and
affordable food and help maintain biodiversity (lots of wildlife) by allowing us
to use less land to supply the food we need.
Завдання: Знайдіть багатоскладові слова.
2. All pesticides must be kept, by law, in a secure locked container or shed that
will contain a spill in the event of an accident. In addition all pesticides are
classified under COSHH (control of substances hazardous to health) and given a
hazard rating which is clearly displayed on the can along with comprehensive
instructions for the operator. When handling pesticides, operators wear
protective clothing as a matter of course even if the pesticide has no hazard
rating and is technically harmless.
Завдання. Знайдіть дієслова у пасивному стані.
471
3. The "mixer hopper" allows the pesticide to be added safely to the spray tank
where it is diluted many times with water. Later the cans are washed out using
the centrallypositioned T piece which ensures that all the concentrated pesticide
is removed from the can and only applied to the crop.
Завдання. Перекладіть
словотворення)
виделені
слова
(зверніть
увагу
на
5. Дайте відповіді на питання:
1. Does the question about plant protection remain one of the main tasks during
the growing crops?
2. What is the modern complex system of plant protection?
3. How are the pesticides preparations divided?
4. What are the principle ways of the pesticides usage?
6. Підберіть до англійських слів із колонки А українські еквіваленти
із колонки Б.
А rodent, to swell, rodenticides , to meet sanitary requirements, weed,
natural enemies, concern, mite, to spray, to fade, to decay, nozzle.
Б гризун, занепокоєння, родентициди, сопло, обприскувати,
пухнути, відповідати санітарним нормам, бур’ян, природні вороги, кліщ,
в’янути, гнити.
Прочитайте граматичний
виконайте вправи.
матеріал
«Конверсія
»
та
Конверсія це утворення нової (похідної) основи з уже
існуючої (вивідної) основи без будь - якої зміни її форми. При
цьому похідна основа завжди належить до іншої частини
мови, ніж вивідна, і відповідно набуває нових морфологічних і
синтаксичних властивостей.
472
Так, наприклад, дієслово to saw — пиляти було утворене конверсією
від іменника saw — пилка.
Переосмислення основи іменника в основу дієслова, природно, приводить
до того, що остання утворює форми часу (I saw, he saws, I sawed, I have
sawed і т. д.), способу, стану тощо, тоді як основа іменника saw могла
змінюватися лише за числами: a saw — saws. нший приклад конверсії:
іменник a burn — опік був утворений конверсією від дієслова to burn —
палити, обпікати
Для української конверсія взагалі не характерна. Проте і в
українській мові ми спостерігаємо деякі типи конверсійного
словотворення, наприклад, утворення іменників від прикметників
простим переосмисленням останніх. Так, іменник ванна було утворено
конверсією від прикметника ванна (ванна кімната).
За допомогою конверсії утворюються різні частини мови — іменники,
дієслова, прикметники, прислівники та ін. Внаслідок конверсійного
словотворення з'являються слова-омоніми, які збігаються за формою
основ, але мають різні значення і належать до різних частин мови,
наприклад: a saw і to saw; a burn і to burn; a round (раунд боксу), to round
(огинати), round (прикметник круглий), round (прислівник навкруги), round
(прийменник навколо) та ін.
Таких омонімів в англійській мові дуже багато, причому вони могли
виникати не тільки внаслідок конверсії, але й іншими способами
(наприклад, омоніми to work і work, to love і love, to rain і rain та ін.
виникли внаслідок збігу за формою слів, які спочатку мали різну
форму).
Виконайте граматичні вправи:
Вправа 1. Перекладіть слова, утворені шляхом конверсії:
473
water – to water; control- to control; form – to form; to drop – a drop; to buy – a
buy; to decay – a decay; empty – to empty; clutch – to clutch, seed – to seed;
drum - to drum
Вправа 2. Перекладіть речення, зверніть увагу на підкреслені слова
утворені шляхом конверсії :
1. The soil cultivation is made with the help of agrarian machines.
2. The increased power of the engine will result in higher speed.
3. To harvest various crops is the main task of a combine.
4. Ploughs have become main implements used for soil preparation.
Заняття № 46
Тема:
Машини
для
заготівлі
Псевдопомічники перекладача.
кормів.
Інтернаціоналізми.
1. Вивчіть нову лексику.
cereals [ˈsɪriːəlz] - тонконогові
clover [ˈklɔuvə] - конюшина
covering [ˈkʌvrɪŋ ] - покрив
feed production [ˈfiːd prəˈdʌkʃən] - кормовиробництво
grass mixture [‘gra:s ‘mɪkstʃə] - трав’яна суміш
hay [hei] - сіно
haymaking [hei’meikiŋ] - сінокос
legume crops [ˈleˌgjuːm ˈkrɔps] – бобові культури
pasture [ˈpa:stʃə] - пасовище
annual [ˈænjuəl] - однорічний
perennial [pəˈreniːəl] - багаторічний
polymoving [pɔlimuviŋ] - багатоукісний
range of grasses [ˈreɪndʒ ɔf‘gra:siz] - сівозміна
to mow [təˈmau] - косити
storage silo [ˈstɔrɪdʒ ˈsaɪlou] - бункер для зберігання силосу
chute [ˈʃuːt] - жолоб
paddle accelerators [ˈpædəl ɪkˈseləˌreɪtərz] - затвор акселератора
to wilt - в’янути
474
wind-row pickup [wind-rou ˈpɪkˌəp] - підбирач покосу
kernel processors [ˈkə:rnəl ˈprɔˌsesərz ] - зерновий оброблювальний
пристрій
canola [kəˈnɔulə] - ріпак
2. Вивчіть англійські ідіоми та перекладіть речення.
make up for smth - компенсувати
make up one's mind - прийняти рішення
make yourself at home - будьте як вдома
man of his word - господар свого слова, тримає слово
mean well - хотіти зробити, як краще
might as well - може бути непогано
missing person - зниклий чоловік (у розшуку)
meet someone halfway - йти на компроміс з кимось
never mind - неважливо, нічого
not to mention - не кажучи вже
Вправа.
1. I'll make up for the time you spent on it.
2. When will you go? Make up your mind.
3. Come in please. Make yourself at home.
475
4. You can depend on his promise to help. He's a man of his word.
5. He meant well, but it turned out that he spoiled a couple of things for me.
6. I might as well telephone him now.
7. The little boy disappeared. The police registered him as a missing person.
8. He's reasonable and tries to meet his coworkers halfway, when possible.
9. Thank you. - Never mind.
10. We have three dogs, not to mention two cats.
3. Прочитайте та перекладіть текст “ A Forage Harvester ”
А forage harvester (also known as a silage harvester,
forager or
chopper) is a farm implement that harvests forage plants to make silage.
Silage is
grass, corn or
other plant that has been chopped into
small pieces, and compacted together in a
storage silo, silage bunker,
or in silage bags.
The silage is then fermented to provide feed for livestock. Haylage is a similar
process to silage but using grass which has dried.
Forage harvesters can be
propelled units.
attached to a tractor, or they can be
self-
In either configuration, they have either
a drum (cutter head) or
a
flywheel with a number of knives fixed to it that chops and blows the silage
out a chute of the harvester into a wagon that is either connected to the
harvester or to another vehicle driving alongside. Most larger machines also
have paddle accelerators to increase material speed and improve unloading
characteristics. Once a wagon is filled up, the wagon can be detached and taken
back to a silo for unloading, and another wagon can be attached.
476
Because corn and grass require different types of cutting equipment, there are
different heads for each type of silage, and these heads can be connected and
disconnected from the harvester. Grass silage is usually cut prior to harvesting
to allow it to wilt, before being harvested from swathes with a collection header
(windrow pickup). Maize andwhole crop silage are cut directly
by the
header,
using reciprocating knives, disc mowers or
large saw-like
blades. Kernel processors (KP), modules consisting of two mill rolls with teeth
pressed together by powerful springs, are frequently used when harvesting
cereal crops like corn and sorghum to crack the kernels of these plant heads.
Kernel processors are installed between the cutter head and accelerator. In most
forage harvesters, the KP can be quickly removed and replaced with a grass
chute for chopping non-cereal crops.
While towed harvesters continue to be used by small family farms, the large
factory-farm way of silage making is with a self-propelled machine with a
tractor or truck running along with the forager. Today's largest machines have
engines producing up to 1,100 horsepower (820 kW), are fitted with headers
able to cut up to a 35-foot (11 m) swath of corn in a single pass, and an output
exceeding 400 tons of silage per hour.
Silage made from grass, canola, oats or wheat are chopped in pieces 5 to 76
millimeters (depending on knife, cutter head, and length of cut transmission
configuration) and treated with additives including bacteria, enzymes, mold
inhibitors, and preservatives to accelerate the fermentation process. When silage
is made of corn or sorghum additives are not necessary because of the high
sugar and starch levels in the plants. Additives however are frequently added to
corn and sorghum to augment their fermentation.
Small family farms still used towed behind harvesters, these are either single
chop, double chop or precision chop. Older machines were operated by cables,
then they were operated by hydraulics and the newer types are operated by
electronics.
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... faublnrRrA
477
http://www.youtube.com/watch?v=Xos32HPDv44
4. Виконайте вправи на закріплення граматики.
Вправа 1. Складіть антонімічні пари:
annual, safety, big perennial, slowly, small, cool, cooler, top, heater,
open, hot, bottom, inexpensive, close, expensive, quickly, dangerous.
Вправа 2. Складіть синонімічні пари:
piece, corn, quickly, use, part, apply, to handle ,domestic animals,
wrong, maize, livestock, error, to operate, fast.
5. Дайте відповіді на питання:
1. What is a forage harvester?
2. What are forage plants?
3. Are there different heads for each type of silage?
4. When is grass silage usually cut?
6. Підберіть до англійських слів із колонки А українські еквіваленти
із колонки Б.
А annual, perennial, grass mixture, hay, cereals, clover, covering, feed
production, to mow, range of grasses, pasture, legume crops.
Б косити, сівозміна, однорічний, пасовище, багаторічний, бобові
культури, тонконогові, конюшина, трав’яна суміш, покрив, сіно,
кормрвиробництво.
Прочитайте
граматичний
матеріал
«
Інтернаціоналізми.
Псевдопомічники перекладача» та виконайте вправи.
Інтернаціоналізми.
478
В українській та англійській мовах є багато слів, які мають схожу
форму (в написанні та звучанні) й однакове значення.
В науково – технічній літературі такі слова також посідають значне
місце. Вони виникли в результаті запозичення їх однією мовою з іншої
або запозичення з якоїсь третьої мови (наприклад, з французької або
латинської), як, наприклад, contrast, control, diagram, machine. Часто
такі слова мають свої корені в латинській або грецькій мовах. Ці
слова називають інтернаціональними ( інтернаціоналізмами).
Інтернаціональні слова – це такі, що вживаються в багатьох мовах і
мають спільне основне значення.
Вони поширені насамперед у
галузі політики,
науки,
техніки,
медицини,
спорту.
Наприклад, у фізиці : atom- атом, proton- протон, focus-фокус, cosmos –
космос ; у радіоелектроніці: radio – радіо, diode – діод, theristor – тиристор.
Самі назви багатьох наук є міжнародними ( інтернаціональними) :
фізика, хімія, математика, геометрія, біологія, медицина і т.д. Усі ці слова
входять до між народного фонду наукової термінології. Їх розпізнавання,
розуміння та переклад не становить особливих труднощів, за умови, що ці
слова мають однакове значення в обох мовах.
Залежно від функціональної характеристики інтернаціоналізми
англійської науково – технічної літератури можна умовно поділити на
три основні групи:
1). слова, що повністю збігаються за значенням з відповідними
словами української мови ( наприклад, metal, gas, meter) ;
2) слова, що в англійській мові мають значно ширше значення і
сферу вживання (наприклад, operation – операція, робота, дія).
3) слова, що подібні за вимовою ( написанням) , але мають різні
значення в англійській та українській мовах ( наприклад, conductor –
провідник ( а не кондуктор).
« Фальшиві друзі перекладача»
479
Багато інтернаціональних слів наприклад, analysis, candidate, scenario,
critiсal, originally, history, pioneer, practical, signal, revolutionary,
traditionally та інші виступають в ролі «фальшивих друзів »
перекладача. Ці слова мають схожу форму написання з
інтернаціональними словами. Причини існування схожої форми написання
можуть бути різними. Але найчастіше – це результат взаємовпливу мов.
Ось деякі з найпоширеніших «фальшивих друзів» перекладача:
Буквальний переклад перший, що приходе на думку
Адекватний
переклад
легалізуватися to get legalised to obtain legal status
офіційна особа official person public officer
претензія pretention claim
фальсифікація falsification forgery
газифікувати
to gas, to gasify to provide gas
інструкції instructions directions
геніальне відкриття invention of genius great invention
оформляти шлюб to form a marriage to solemnise a marriage
Список прикладів « Зрадливих друзів « перекладача»:
arm - спиця
basin - таз, миска
balance - вага
bench - верстат
beard - зубець, зазублина benzene - бензол
billet - заготовка
blind - діаграма
boss - штейгер, шток
breast - амбразура
bug - скоба
bus - шина ( в ОЕМ)
bush - втулка
cabinet - корпус, футляр
calculus - математика ( амер.) camera - фотоапарат
canister - невеличка бляшана коробка, бляшанка
cap - ковпачок, головка
carboy - оплетений бутель ( хім..)
chair - подушка для рейок ( тех.) character - знак, буква, символ
collar - підшипник
compass - циркуль
concrete - бетон
control - управління, керівництво
ear - дужка
elevator - підйомник
essay - аналіз
fabric - тканина
480
factor - коефіцієнт, множник fly- маховик
fountain - бачок
frog - хрестовина
gate - затвор ( у транзисторній схемі) grass - стрічка шумі
hand - стрілка ( годинника)
hat - покрівля
horse - рама
instrument - прилад
meter - лічильник
nose - головка домкрату
pig - болванка
Виконайте граматичні вправи:
Вправа 1. Перекладіть інтернаціональні слова:
комбайн, атом, інтеграл, період, плюс, контроль, операція, метал,
газ, фермент.
Вправа 2. Перекладіть слова, зверніть увагу на список прикладів
«зрадливих друзів перекладача» . Підберіть словам із розділу №1
відповідні слова з розділу № 2.
1. arm, pig, tank, tolerance, free, hand, fly, elevator, fabric, cabinet,
bench, bush, cap, collar.
2. спиця, болванка, цистерна, допуск, вал, стрілка (годинника),
маховик, підйомник, тканина, корпус, верстат, втулка, ковпак, підшипник.
Заняття № 47
Тема: Машини для збирання зернових культур. Службові слова.
1. Вивчіть нову лексику.
auger [ˈɔ:gə] - шнек
beater [ˈbi:tə] – бітер, барабан
chaff [ˈtʃa:f] - полова, січка
concave [kɔ nˈkeɪv] - підбирання, дека
481
cutter bar [ˈkʌ tə ˈba:] - різальний апарат
drum [ˈdrʌm] - барабан
grain [ˈgrein] - зерно, хлібні злаки
harvest [ˈha:vist] - врожай, збирати врожай
pick up [ˈpik ʌp] - підбирач сіна, підбирати
reel [‘ri:l] - мотовило
sieve [‘si:v] – сито, решето
straw [strɔ:] - солома
straw walker [strɔ:‘w ɔ:lkə] - соломотряс
thresh [ˈθreʃ] - молотити
trailer [ˈtreɪlə] - причіп
at each side [ət ˈiːtʃ ˈsaɪd] - з кожного боку
for the next round [fə ðə ˈnekst ‘rɑund] - для наступного ходу
while held against [ˈwaɪl ˈheld əˈgenst] – тоді як притиснутий до …
which can be angled [ˈwɪtʃ kən ˈbiː ˈæŋʤəld] - які можуть бути нахилені
by the rising and falling action [ˈbaɪ ðə ˈraɪzɪŋ ənd ˈfɔ:lɪŋ ˈækʃən] - під дією
піднімання та опускання
2. Вивчіть англійські ідіоми та перекладіть речення.
no wonder - не дивно, що
now and again - час від часу
odds and ends - дрібниці, залишки, обрізки
off the cuff - без підготовки
off the point - не відноситься до справи
off the record - не для публіки, неофіційно
once and for all - одного разу і назавжди
on credit - в кредит
482
on edge - нервовий, роздратований
on guard - on the alert - насторожі, пильний
Вправа:
1. He ate three big fish. No wonder he's sick.
2. I meet them now and again at the bank of the Danube.
3. I needed to buy some odds and ends for the kitchen.
4. Off the cuff, I can give you an answer to your question.
5. What I think about him is off the point.
6. Strictly off the record, I think the director is going to get married soon.
7. You must quit smoking once and for all.
8. He bought a car on credit.
9. He's been on edge ever since she left.
10. He's cautious and always on guard.
3. Прочитайте та перекладіть текст “ Combine Harvesters ”
Harvesting is the final stage in agricultural production.
Therefore particular attention is devoted to mechanizing harvesting
operations.
There are many kinds of harvesting machinery – grain harvesters,
forage cotton , corn , potato harvesters, haymaking machines ,
hillside combines , etc.
483
As grain harvesting is most important among other farming processes,
agrarian use grain harvesters or combines. Combine harvesters are used to
harvest various crops.The combine
cuts the crop, threshes it, and
separates the grain from the straw and chaff.
The mechanism of a combine harvester can be divided into three sections.
They are cutting, threshing and finally separating the grain from
the straw and chaff.
To cut the crop a reciprocating type cutter bar is used. There is a divider at
each side of the cutter bar. It separates the crop to be cut from that which will be
left for the next round. The crop is cut while held against the cutter bar by the
reel. After the crop is cut, the reel directs it to the cutter bar platform. The reel is
one of the main parts of a combine.
It has tines which can be angled to provide better cutting of the crops. A larger
anger moves the crop to the centre of the platform. By means of tines the auger
directs the crop to the main elevator which lifts the group to threshing
mechanism.The threshing mechanism consists of a
front beater,
a
heavy rotating drum, a concave, and a rear beater.
The main elevator is used to lift the crop to the front beater. It delivers the
crop to the drum and concave. The front beater increases the speed of the crop
as it moves to the drum. Some combines do not have a front beater. In these
combines the work of the front beater can be done by the main elevator.
Threshing takes place between the drum and concave. There are spaces
between the concave bars, so the threshed grain is allowed to fall through on the
grain pan. To reduce the speed of the crop as it leaves the cylinder is the task of
the rear beater. The rear beater is the part of the threshing mechanism which
both reduces the speed of the crop and directs it to the separating mechanism.
To separate the grain from the straw is the main function of the mechanism. The
separating mechanism consists of two parts: the straw walkers and the grain
sieves.
The grain is separated from the straw by the rising and falling action of the
straw walkers. They are driven by two crankshafts. The grain separated from
the straw moves through the straw walkers and is directed to the grain pan under
the concave.
484
The separating unit is used to sort the grain and chaff on the grain pan.
This unit consists of two sieves and a fan. The vibrating action of the sieves
separates the threshed grain. The fan provides a flow of air to keep sieves clean.
The harvested grain is directed to the grain tank. Big combines have an
auger in the grain tank to provide the proper flow of the grain.
Grain tank capacities vary from 1 to 50 tones. A high capacity auger used to
deliver the threshed grain from the grain into a trailer.
http://vk.com/video70710294_170363548
4. Виконайте вправи на закріплення лексики.
Вправа 1. Складіть антонімічні пари:
after, under, lift, front, rear, fall, separate, happy, before, into, increase,
unite, clean, above, dirty, from, unhappy, decrease.
Вправа 2 . Складіть синонімічні пари:
divide, harvest, lift, pick up, rapidity, task, speed, part, various,
separate, different, aim, section, use, apply, supply, locate, yield, place, tine,
provide, tooth.
Прочитайте граматичний матеріал «Службові слова» та
виконайте вправи.
В сучасній англійській мові, як і в українській, слова за їх
значенням і граматичними ознаками поділяються на класи,
що звуться частинами мови (parts of speech).
Іменник (the
noun),
прикметник (the adjective),
займенник (the
pronoun),
числівник (the numeral),
дієслово (the verb) і
прислівник (the adverb) – самостійні частини мови (notional parts of
speech).
Прийменник (the preposition),
сполучник (the
conjunction),
частка (the particle),
артикль (the article) – службові
частини мови (function words). В окрему частину мови виділяються
485
вигуки (intejections), які не належать ні до самостійних, ні до
службових слів.
Прийменник
Прийменник — це службове слово, яке виражає різні відношення
іменників або його еквівалентів (займенників-іменників, герундія) до
інших слів у реченні (іменників, прикметників, дієслів).
Прийменники можуть виражати конкретні відношення простору і
часу: on the table — на столі,
I'll meet him at four o'clock.
at six o'clock — о 6-й годині.
Bob is at school
Вони можуть також мати різні абстрактні значення: причини, мети,
змісту і т. п. Англійські прийменники можуть виражати абстрактні
відношення, які в інших мовах, наприклад, в українській, виражаються за
допомогою відмінків (відмінкові відношення): the price of the ticket —
ціна квитка (родовий відмінок); to write with a pen — писати ручкою
(орудний відмінок).
Багато прийменників в англійській мові багатозначні і можуть виражати
як конкретні, так і абстрактні значення, наприклад: (The book is on the
shelf (місце). I'll come on Sunday (час). I'm going to make a report on
English literature (зміст).
За формою прийменники поділяються на такі групи:
прості або первинні: at, in, by, for, with, to та ін.
Betty used
to swim in the sea and to sunbathe on the sand.
похідні і складні: before, behind, across, outside, inside, during,
considering, та ін.
The dog sat beside Suzan.
486
складені: because of, instead of, out of, according to, in front of, from
behind та ін.
The boy is hidden behind the fence.
Прийменники можуть збігатися за формою з прислівниками,
відокремленими суфіксами і сполучниками.
Прийменники завжди вживаються в реченні у сполученні з
іменниками,
займенниками,
прикметниками
або
герундієм,
утворюючи
різні
члени
речення:
означення,
обставину,
прийменниковий додаток. (Wait for me at the bus-stop! (for me —
прийменниковий додаток; at the bus-stop — обставина місця))
Для англійської мови характерні такі два випадки вживання
прийменників:
Прийменник і наступне за ним слово утворюють прийменниковий
зворот, який виконує функцію означення або обставини. Вибір
прийменника в таких зворотах залежить від змісту. (This is a story about
the discovery of America. Put the book on the shelf.)
Прийменник і наступне за ним слово утворюють прийменниковий
додаток. Вживання прийменників залежить від дієслова або
прикметника. (Thank you for coming (to thank for). It depends on you (to
depend on). What are you laughing at? (to laugh at). Ann is very good at
arithmetic (to be good at).
Прийменники в реченні, як правило, не мають наголосу і ставляться
звичайно перед іменником або його еквівалентом, до якого вони
відносяться, причому означення і артиклі стоять між прийменником та
іменником.
На відміну від української мови, прийменники в англійській мові
можуть стояти також і після слова, до якого вони відносяться, або в
кінці речення: у запитаннях, які починаються словами which, what,
who(m), коли прийменник відноситься до одного з цих слів або до
слова, означенням якого воно є; прийменник може в цьому випадку
стояти і перед питальним займенником, але цей стан не властивий
розмовній мові: (What street do you live in? (In what street do you live?)
487
Who is she talking to? What are they laughing at? What town do you come
from?) :
у підрядних реченнях, зокрема в деяких типах безсполучникових
підрядних: (This is the book I was telling you about. What's the music you are
listening to? I don't understand what you are talking about.)
Таке вживання прийменників характерне для розмовної мови після
означення, вираженого інфінітивом: (There's some paper for you to write
on. I've got many things to see to.) : у реченні з дієсловом-присудком у
пасивному стані: (The teacher has been sent for. This film is very much spoken
about.)
Оскільки в англійській мові майже відсутні відмінки іменників,
прийменники, поряд з порядком слів, є одним з основних засобів
вираження відмінкових відношень. Для цього вживаються переважно
прийменники of, by, for, to і with.
Сполучник
Сполучники в англійській мові, як і в українській, вживаються для
зв'язку членів речення (слів і словосполучень) в простому реченні і
цілих речень в складному реченні.
Вони виражають різні відношення між членами речення і між реченнями,
але самі не є членами речення, наприклад; (Ann and Jane are great friends.
(Сполучник and з'єднує однорідні предмети.) I can't go with you because I'm
busy. (Сполучник because з'єднує обставинне підрядне речення причини з
головним.) I've never been here before, and I don't think I've ever seen a place
as lovely as this one. (Сполучник and з'єднує сурядні речення, а сполучник
as... as слово lovely з групою слів this one і виражає порівняння.))
I and Sonia have been married for over ten years.
Для зв'язку підрядних речень з головними вживаються також
сполучникові слова: відносні займенники who, whose, what, which, that і
прислівники when, where, how, why.
На відміну від сполучників сполучникові слова є членами речення,
наприклад: (Would you mind telling me how I can get to Trafalgar Square?
488
(how — обставина способу дії ).Do you know where he lives? (where —
обставина місця). I don't see what you mean (what — додаток).
Сполучники можуть бути:
простими (які складаються з одного кореня): and, but, or, that, if, so,
though та ін.
похідними (що складаються з кореня і префікса або суфікса):
because, unless та ін.
складними (які складаються з двох, рідше — трьох коренів):
however, therefore, nevertheless та ін.
складеними (які складаються з кількох слів, звичайно із
сполучників): as if, as though, so that, as soon as, in order that та ін.
До складених належать також парні (співвідносні) сполучники, які
складаються з двох частин, розділених
іншими словами: both... and — як... так і; either... or — або... або;
neither... nor — ні... ні; not only... but also — не тільки... але й; whether...
or — або... або та ін.
Залежно від відношень, які вони виражають, сполучники поділяються
на сурядні і підрядні.
Сурядні сполучники (Coordinating Conjunctions) з'єднують однорідні
члени речення або сурядні речення.(Both Nick and Pete were there. I'm sorry,
Nick, but I must go now. I've been here before, and I like the place very much.)
За значенням сурядні сполучники поділяються на такі групи:
Єднальні (Copulative): and — і; as well as - так само, як; both... and як... так і; neither... nor — ні... ні; not only... but also — не тільки... але
й. (I told him about our plan, and he agreed to it.He was neither for nor against
the proposal. The book is either in the bookсase or on the shelf.)
Розділові (Disjunctive): or — або, інакше; either... or — або... або.
(Either go with us or stay here. Do you want to go there or don't you?)
489
Протиставні (Adversative): but — але; still — все ж; yet — проте, а
проте; nevertheless — проте, a проте. (I looked for the book everywhere, but
couldn't find it. The weather was bad
, still we decided to go.)
Причини (of reason): for — бо, тому що. (We decided to put off our
outing, for it looked like raining.)
Результату або наслідку (of result or consequence): so — так що, так;
thus — таким чином; therefore — тому. (We have plenty of time, so there's
no need to hurry.)
Підрядні сполучники (Subordinating Conjunctions) вводять підрядні
речення. До найбільш уживаних підрядних сполучників належать:
that - що; if, whether— чи; if — якщо (коли); as — тому що, бо; because
— тому що; since — тому що; оскільки; з того часу як; after — після
того як; before — перше ніж; until (till) — до того часу, поки не; as — в
той час як; коли; so that (in order that) — щоб; для того щоб; as... as —
так (такий) же... як; as — як; as if (as though) - немовби; when — коли;
unless — якщо не; so... that — так... що; as soon as — як тільки; as long
as — доти; до того часу поки; where — де. (Jack told me that he would
come at six. I can't go with you because I'm busy. Let's wait until the rain stops.)
Частки
Частками в англійській мові називають службові слова, які
вживаються для підсилення уточнення, обмеження або заперечення
інших слів або словосполучень у реченні.
Основні групи часток:
1. Заперечна частка not (у скороченій формі n't). Вона вживається: для
утворення заперечних форм дієслова: (I don't smoke. My elder brother is a
sailor, not a soldier.) для заперечення інших членів речення, що
виражаються різними частинами мови: (We are going to the river, not to the
lake. I asked him not to do that again. Have you got any money about you? —
Not a penny (not a cent); для заперечення попереднього висловлювання (у
заперечних відповідях на запитання) з виразами I believe, I hope, I suppose,
I expect і т. п., а також з модальними словами-реченнями of course,
certainly, surely, perhaps і т. п. (Can you lend me this book? I'm afraid not,
490
I'm still reading it. Do you think it will rain tomorrow? I hope not, we're
planning an excursion. Do you smoke? Of course not!
2. Підсилювальні і обмежувальні частки: only — тільки; even —
навіть; just — якраз, саме, просто; simply — просто; merely — просто;
still — ще; almost — майже; hardly — ледве; ever — у сполученнях з so
і since; possibly — у сполученнях з дієсловом саn у питальних і
заперечних реченнях; exactly — саме, якраз. (I can only tell you what I
know. It's almost one o'clock. We could hardly understand him. I merely asked
his name. It is just (exactly) what I think. I'm afraid I can't possibly come
tonight. Even a child can understand it. Your pronunciation is simply awful.
Thank you ever so much.)
3. Єднальні частки: also — також; too — також; as well — також; either
— також. Ці частки вживаються для зв'язку якоїсь частини речення з
попереднім висловлюванням. Частка either вживаться у заперечних
реченнях. (We are planning an outing for tomorrow. Jack is coming too. I need
Tom badly, but I can't find him anywhere. I haven't seen him either.)
Частки — це службові слова; вони не можуть бути членами речення.
Цим вони відрізняються від прислівників, з якими багато часток
збігаються за формою. Порівняйте: (I have just come. (Я тільки но
прийшов.) (just - прислівник часу в функції обставини часу). I just come to
see you. (Я просто зайшов відвідати тебе.) (just — обмежувальна частка).
She dresses very simply. (Вона одягається дуже просто.) (simply —
прислівник у функції обставини способу дії). The noise was simply terrible.
(Шум був просто жахливий.) (simply—підсилювальна частка).
Більшість часток (only, still, simply, merely, even, just) звичайно
ставляться перед словом, до якого вони відносяться. (Only Tom is absent.
Even Mary went with us. I simply don't understand what you want.
Частки too і either ставляться в кінці речення, а частка else — після слова,
до якого вона відноситься. (I'll go with you too. I don't know her either. What
else must we do now?)
Артиклі.
В англійській мові перед іменниками вживається особливе службове
слово – артикль. В англійській мові є два артиклі – неозначений ( the
indefinite article) – a/an та означений ( the definite article)- the.
491
Неозначений артикль a/an.
Неозначений артикль a/an вживається перед злічуваними іменниками
в однині:
- коли іменник має загальне значення, називає предмет;
- після
дієслів to be, to become, to have, to see і після звороту there is;
- після слів what(в окличному реченні) і such;
- перед числівниками hundred, thousand, million та іменниками які
означають одиниці виміру, періоди часу;
- в кількісних словосполученнях: half a kilo, three times a week; -в
сталих виразах: to have a rest/look/headache/ cold/talk ; a number of; for
a long time; to make a noise/an impression.
Означений артикль the.
Означений артикль the вживається зі злічуваними і незлічуваними
іменниками в однині та множині;
- коли іменник вказує на предмет, конкретне значення;
які є єдиними в своєму роді: the Sun
-з іменниками
, the Moon, the Eiffel Tower;
-з назвами: кінотеатрів, музеїв, театрів, готелів, ресторанів, газет,
журналів, кораблів, закладів, річок, морів, океанів, каналів, гірських
хребтів, групи островів або штатів, пустинь; -з назвами або іменниками
з of: the Tower of London, the Statue of Liberty; The North/South Pole, the
East/West/North/South, the North of England
-з назвами музичних інструментів, танців; коли мова йде про цілу сім’ю;
-з національностями які закінчуються на -sh, -ch, -ese, інші
національності можуть вживатися як з артиклем так і без нього;
-з титулами the Queen, the President, Але Queen Victoria (без артикля);
-з прикметниками які в множині стали іменниками: the poor, the rich, the
492
young; - перед найвищим ступенем порівняння прикметників: the longest,
the highest;
- перед словами: station, cinema, shop, pub, library, city, village, morning,
afternoon, evening але at night, at noon, by day, by night, at midnight;
- перед історичними подіями/епохами: the Middle Ages, the Renaissance,
the First World War але World War II; - перед словами only, last, first якщо
вони вживаються як прикметники: he was the first man to come; the only
man to come; - коли в реченні є додаткова конкретизація, тобто в реченні
є означення яке конкретно визначає іменник: The summer of 2010. The cake
I ate for breakfast was tasty;
Fred is at the doctor's
-з назвами
держав з позначенням державного устрою: The United States, The United
Kingdom, The Russian Federation.
Артикль не вживається:
- перед іменниками, які означають власні назви, назви спорту, ігри, дні,
місяці, свята, кольори напитки, їжу, мови;
-з назвами континентів,
островів, одиноких гір;
- якщо в назві озера є слово lake.
- назвах з двох слів де першим є
власна назва: Kennedy Airport, Westminster Abbey але the White House
(white не є власною назвою).
- якщо перед іменником є присвійний займенник; - з назвами хвороб.
- в назвах засобів транспорту: by bus, by car, але in the car, on the bus, on
the train. - коли є слова home, father, mother коли мова йде про власний
дім, батьків.
- перед словами pubs, restaurants, shops, banks, hotels які мають ім’я
засновника і закінчуються на s бо 's: Emma's pub.
- перед словами bed,
church,
college, court, hospital, prison, school, university;
Виконайте граматичні вправи:
Вправа1. Вставте прийменники часу at або in.
493
1 We normally go away......... Easter.
2 .Cats do a lot of their hunting........ night.
3. …the end оf the film they get divorced.
4. I hate it when people speak loudly on their mobiles... public places.
5 ... some point we'll have to decide what to do with our old computer.
6. Margery is a doctor... the hospital.
7. I feel most comfortable....... the autumn.
8 ... the end we decided to stay in and watch a DVD.
Вправа 2. Перекладіть речення, зверніть увагу на сполучники:
1.Pete and Mary went to technical school.
2. I shall do it, but not now.
3. Не will go to the park or to the river.
4. If you are ready, let us go.
5. When I come home, I have dinner.
6. After І had dinner I. washed the dishes.
Заняття № 48
Тема: Машини для збирання кукурудзи на зерно. Багатозначність
слів.
1. Вивчіть нову лексику.
corn harvester [ˈkɔ:n ‘hɑ:vəstə] - кукурудзозбиральна машина
maize gatherer [ˈmeɪz ˈgæðərə] - кукурудзозбиральна машина
ears of grain [ˈɪəz əf ˈgreɪn] - колосся
corn stalk [ˈkɔ:n ‘st ɔ:k] - стебло кукурудзи
haul to a barn [hɔl tə ə ˈbɑ:n] - тягнути до комори
husk [ˈh ʌ sk] - лушпиння, лущити
shell [ˈʃel] - оболонка
remove from the cob [rɪˈmuːv ˈfrəm ðə ˈkɔb] - видалити з качана
to be ground [tə ˈbiː ˈgrɑund] - бути подрібненим, помеленим
pointed projection arms [ˈpɔɪntəd prəˈdʒekʃən ˈɑ:mz] - загострене плече
huge screws [ˈhjuːdʒ ˈskruːz] - величезні гвинти
494
spinning cylinder [ˈspɪnɪŋ ˈsɪləndə] - відцентрований циліндр
to beat the kernels of corn off the cobs [tə ˈbiːt ðə ˈkə:nəlz əf ˈkɔ:nˈɔf ðə ˈk ɔ bz]бити зерна кукурудзи з качанів
collection bin [kəˈlekʃən ˈbɪn] – резервуар
2. Вивчіть англійські ідіоми та перекладіть речення.
on hand - під рукою
on one's own - самостійно, один, сам по собі
on one's toes - пильний, зібраний
on purpose -навмисне, з метою
on second thought - по зрілому міркуванні
on the carpet - викликати на килим
on the go - в русі, на ходу
on the off chance - малоймовірно, але про всяк випадок
on the other hand - з іншого боку
on the spot - на місці, одразу
Вправа.
1. Do you have a calculator on hand?
2. She likes to live and work on her own.
3. He was on his toes and produced a very good impression on them.
4. I didn't do it on purpose, it just happened so.
5. I'd like to sit on the aisle. On second thought, I'd like a window seat.
6. Yesterday the boss called her on the carpet for being rude to the coworkers.
7. He is always on the go.
495
8. On the off chance that you don't find him at work, here's his home address.
9. I'd like to have a dog. On the other hand, my wife likes cats better.
10. I decided to do it on the spot.
3. Прочитайте та перекладіть текст: “How Does a Corn Harvester
Combine Work?”
The Purpose of a Corn Combine
A field of corn contains hundreds of rows of corn plants, and the plants
hold the ears of grain until they are harvested.
Before harvesting combine machines were invented, corn was harvested by
hand. Hand harvesting meant that
each ear had to be pulled from the
corn stalk, and hauled to a barn or storage bin. The husks had to be
removed.
The dried corn kernels had to be shelled, or removed from the
cob, before they could be
ground for livestock feed.
Modern corn combine harvesters perform all of these tasks and more as they are
driven through the fields. Field corn that is harvested with a combine machine is
dry on the stalk, and not watery and soft like sweet corn.
The Header and Reel
The header is the front of the corn combine, and is divided into pointed
projection arms that are set to match the spacing of the corn rows. Each
row of corn will be fed into the combine between the arms. Combines may have
row capability of 12, 16, 24 or more rows. Immediately behind the header arms
is a wheel called a reel, which pulls the corn stalks into the machine.
The Cutter Bar and Conveyors
496
The cutter bar is just behind the header, and it extends the entire width of
the header. As the corn feeds into the machine, the cutter bar moves back
and forth and cuts off the stalk. The cut stalks are moved into the machine
by augers or rotating bars with large threads similar to huge screws. A
conveyor moves the corn stalks further into the main part of the combine.
Threshing Drum
The corn then meets the threshing drum, a large spinning cylinder that
breaks apart the corn plant and beats the kernels of corn off the cobs. The
threshing area vibrates to shake the kernels away from the chaff (stalks and
cobs).
Sieve and Straw Walker
The corn kernels fall through holes in a huge sieve and into the collection
chamber. The straw walker is another conveyor that moves the stalks and
cobs towards the back of the combine. The straw walker continues to vibrate
and shake more corn kernels into the collection bin.
Unloader
When the collection bin is full, a tractor pulling a trailer pulls up alongside the
combine. Corn is moved up a long pipe called an unloader. The corn falls from
the unloader chute into the trailer. The combine continues the harvest, and the
tractor takes the trailer of corn to be loaded into a nearby truck.
Spreader
Another conveyor moves the chaff out the back of the combine. A spinning
spreader throws the chaff out behind the machine, dispersing it over the
field.
https://www.youtube.com/watch?x-ytts=1421914688&feature=player_detailpage&v=t6YsWwD-w2U&x-yt-cl=84503534
4. Виконайте вправи на закріплення лексики.
Вправа 1. Складіть антонімічні пари:
497
sweet, behind, dry, bitter, load, watery, increase, unload, separate, in
front of, unite, decrease front, back.
Вправа 2. Складіть синонімічні пари:
corn, pulverize, divide, harvest, rapidity, task, speed, part, various,
separate, dispersing, locate, place, yield, different, aim, section, use, maize,
apply, supply, provide.
5. Дайте відповіді на питання:
1. What machines are used to harvest corn?
2. What must a field corn that is harvested with a combine machine be on the
stalk?
3. Is it possible to harvest dry or watery corn?
4. What types of corn harvesters do you know?
Прочитайте граматичний
виконайте вправи.
матеріал
“Багатозначність
слів”
та
Більшість слів англійської мови багатозначна.
Багатозначність слова характерна тією чи іншою мірою
кожній мові. Різні значення одного слова пов’язані між
собою, і, як правило, об’єднуються навколо одного,
основного (найзагальнішого) значення. Конкретне значення такого
слова виявляється в контексті. тобто в його безпосерньому
лексичному оточенні, а інколи і в ширшому контексті.
Правильний та швидкий вибір значення слова і переклад вимагають
вміння виділити в реченні ті елементи, які є основними для перекладу
даного слова.
498
Вибір значення іменника.
При перекладі іменника, що має декілька значень, необхідно, перш за
все, враховувати значення його правого означення. (наприклад, the
advance of science – прогрес науки; the advance of an army – наступ
армії).
Вибір значення прикметника.
При перекладі прикметника необхідно враховувати значення
іменника, до якого цей прикметник відноситься. ( наприклад, close
contact – тісний контакт ; close battle – и ближній бій ; close air – душне
повітря ). Значення прикметника повністю залежить від значення
іменників.
Вибір значення дієслова – присудка.
1. При виборі значення
перехідного дієслова (того, що має прямий
додаток) необхідно враховувати, в першу чергу, значення прямого
додатка, ( наприклад, to launch a rocket – запустити ракету ; to launch a
ship – спустити корабель на воду ; to launch an attack – почати наступ ; to
launch a blow- нанести удар). Значення дієслова повністю визначається
значенням іменника - прямого додатка.
2. При виборі значення
неперехідного дієслова необхідно, перш за
все, звернути увагу на значення підмета.( наприклад, a radio wave
travels – радіохвиля розповсюджується ; an airplane travels – літак летить
; a man travels- людина подорожує). Вибір значення дієслова повністю
визначається значенням підмета.
3. Переклад
дієслова з прийменником можна також визначити
прийменниковим додатком В цих випадках необхідно звернути увагу
на прийменник, який з’єднує слово з додатком. (наприклад, to look at a
person – дивитися на людину; to look for a person – шукати людину; to
look through papers – продивлятися папери).
499
Виконайте граматичні вправи:
Вправа 1.Перекладіть речення українською мовою, беручи до уваги
функцію дієслова to have.
1. The house had a blue roof.
2. The book has a lot of pictures in it.
3. She had to stay home because she did not feel well.
4. We shall have to write a translation on Monday.
5. We do not have to get up early on Sunday.
6. They have made a lot of mistakes.
Вправа 2. Перекладіть речення, зверніть увагу на багатозначність
прийменників.
Кількість прийменників менша ніж кількість значень, які вони повинні
передавати, і тому більшість прийменників багатозначна. До найбільш
уживаних багатозначних прийменників належать: at, by, for, in, of, on, to,
with.
Перекладіть речення українською мовою, беручи до уваги переклад
багатозначних прийменників :
at — біля, при, на, у, в, о
1. We start work at 9 o’clock.
2. He can’t sleep at night.
3. I am going on holiday at the end of July.
4. There is nobody at the bus-stop.
5. She was sitting at the fire-place.
500
6. They were at a loss.
by — при, біля, повз, до, за, на, відповідає орудному відмінку (ким?
чим?)
1. Do you like travelling by bus?
2. Our house is by the sea.
3. We are driving by the City Museum.
4. It is cheaper by two dollars.
5. The work will have been finished by Monday.
6. He took the child by the hand.
for — протягом, у, до, внаслідок, через, для, заради, за
1. He stayed with us for a week.
2. Give it to me for a few minutes.
3. Thank you for your help.
4. It is good for you.
in — в, на, за, через, при, відповідає орудному відмінку (чим?)
1. He wrote a note in pencil.
2. We live in this street.
3. The train is leaving in five minutes.
4. Be careful in crossing the river.
5. We stayed at a nice hotel.
501
Заняття № 49
Тема:
Машини
для
Багатозначність слів.
післязбиральної
обробки
зерна.
1. Вивчіть нову лексику.
post-harvest system [pɔst ‘h ɑ:vəst ˈsɪstəm] - система післязбиральної
обробки
encompassing [ɪnˈkɔmpəsɪŋ] - охоплювати, містити
nutrition [ n ju:ˈtrɪʃən] - харчування, їжа
degree of maturity [dɪˈgriː əf məˈt juˈriti] - ступінь зрілості
processing [prəˈsesɪŋ] - обробка
pulses [ˈp ʌlsɪz] - бобові
mould [mould] - цвіль, пліснява
ruminant [ˈruːmənənt] - жуйна тварина
rot [rɔt] - гнити
brittle [ˈbrɪtəl] - крихкий, ламкий
crack [ˈkræk] - тріщина, тріскатися
hulling [ˈhʌlɪŋ] - лущення
dropping [ˈdrɔpɪŋ] - падіння, послід
winnowing [ˈwɪnouɪŋ] - віяння
flour beetles [ˈflɑuə ˈbiːtəlz] - борошняні жуки
weevil [ˈwiːvəl] - довгоносик
502
hence [ˈhens ] - отже, віднині
heap up [ˈhiːp ˈʌp] - нагромаджувати, насипати
granary [‘greɪnəri] - зерносховище, амбар
warehouse [‘wɛəhɑus] - склад
deterioration [dɪˌtɪriːəˈreɪʃən] - погіршення, псування
lesion [‘liːʒən] - пошкодження, збиток
rice moth [ˈraɪs ˈmɔθ] - рисова міль
agro-food chain [‘ægrou fu:d ˈtʃeɪn] - агро-харчовий ланцюг
edible [ˈedəbəl] - їстівний
millet [‘milit] - просо
lentil [ˈlentəl] - сочевиця
2. Вивчіть англійські ідіоми та перекладіть речення.
on the spur of the moment - під впливом моменту
on time - в призначений час
out of one's mind - божевільний
out of one's way - не по дорозі
out of the question - не може бути й мови
pack rat - той, хто не викидає старі непотрібні речі
pay attention - звернути увагу
pick a fight - почати сварку
503
pick up - підібрати, взяти
play one's cards right - зіграти правильно
Вправа.
1. He bought this car on the spur of the moment, now he regrets it.
2. Jim is always on time.
3. If you think so, you're out of your mind.
4. I can't give you a lift to the bank, it's out of my way today.
5. Paying him is out of the question!
6. Why does she keep all those things she never uses? - She is a pack rat.
7. Pay attention to his words.
8. He often tries to pick a fight with me.
9. I'll pick you up at 7.
10. If you play your cards right, he'll agree to your plan.
3. Прочитайте та перекладіть текст “The Post-harvest System”
The post-harvest system should be thought of as
encompassing the delivery of a crop from the time and place of
harvest
to the time and place of consumption,
with
minimum loss, maximum efficiency and
maximum return
for all involved.
The post-harvest system encompasses a sequence of activities and
operations that can be divided into two groups:
technical activities:
harvesting,
cleaning, additional drying, storage,
field drying,
processing;
threshing,
504
economic activities:
transporting,
marketing, quality control,
nutrition,
extension,
information and
communication,
administration and management.
Main elements of the post-harvest system
Harvesting. The time of harvesting is determined by the degree of maturity.
With cereals and pulses, a distinction should be made between maturity of
stalks (straw), ears or seed-pods and seeds, for all that affects successive
operations, particularly storage and preservation.
Pre-harvest drying, mainly for cereals and pulses. Extended pre-harvest
field drying ensures good preservation but also heightens the risk of loss
due toattack (birds , rodents
, insects
) and moulds encouraged
by weather conditions. On the other hand, harvesting before maturity
entails the risk of loss through moulds and the decay of some of the seeds.
Transport.
Much care is needed in transporting a really mature harvest, in order
to
prevent detached grain from falling on the road before reaching the storage
or threshing place.Collection and initial transport of the harvest thus
depend on the place and conditions where it is to be stored, especially with
a view to threshing.
Post-harvest drying.
The length of time needed for full drying of ears and grains depends
considerably on
weather and
atmospheric conditions. In structures
for lengthy drying such as cribs, or even unroofed threshing floors or
terraces, the harvest is exposed to wandering livestock
and the
depredations of birds, rodents
or small ruminants. Apart from the
actual wastage, the droppings left by these marauders often result in
higher
505
losses than what they actually eat. On the other hand, if grain is not dry enough,
it is vulnerable to mould and can rot during storage.
Moreover, if grain is too dry it becomes brittle and can crack after
threshing,
during hulling or milling. This applies especially to rice if
milling takes place a long time (two to three months) after the grain has
matured, when it can cause heavy losses. During winowing, broken grain can
be removed with the husks and is also more susceptible to certain insects (e.g.
flour beetles and weevils). Lastly, if grain is too dry, this means a loss of weight
and hence a loss of money at the time of sale.
Threshing.
If a harvest is threshed before it is dry enough, this operation will most probably
be incomplete. Furthermore, if grain is threshed when it is too damp and then
immediately heaped up or stored (in a granary or bags), it will be much more
susceptible to attack from microorganisms, thus limiting its preservation.
Storage.
Facilities,
hygiene and
monitoring must all be adequate for
effective, long-term storage. In closed structures ( granaries,
warehouses, hermetic bins), control of cleanliness, temperature and
humidity is particularly important. Damage caused by pests (insects,
rodents) and moulds can lead to deterioration of facilities (e.g. mites in wooden
posts) and result in losses in quality and food value as well as quantity.
Processing.
Excessive hulling or threshing can also result in grain losses, particularly in
the case of rice (hulling) which can suffer cracks and lesions. The grain is
then not only worth less, but also becomes vulnerable to insects such as the rice
moth (Corcyra Cephalonia).
Marketing.
Marketing is the final and decisive element in the post-harvest system, although
it can occur at various points in the agrofood chain, particularly at some stage in
processing. Moreover, it cannot be separated from transport, which is an
essential link in the system.
506
Post-harvest losses
Losses are a measurable reduction in foodstuffs and may affect either
quantity or quality. They arise from the fact that freshly harvested agricultural
produce is a living thing that breathes and undergoes changes during postharvest handling. Loss should not be confused with damage,which is the visible
sign of deterioration, for example, chewed grain and can only be partial.
Damage restricts the use of a product, whereas loss makes its use impossible.
Some basic definitions are needed before moving on to the various types of
loss.
Foodstuff. Products, in the present case crops, edible by human beings; more
specifically, the part fit for human consumption. In tropical countries, 75
percent of basic food comes from cereals and pulses. The remaining vegetablebased food is often, especially in wet, wooded zones, supplied by roots and
tubers. In the food chain, quantities of food are usu-ally expressed in terms of
weight but this does not mean that organic structure and nutrients can be
ignored.
Grains and seeds. Cereals, pulses and oilseeds grown in most climates and
latitudes for human consumption. The main cereals are
wheat,
maize, rice,
barley, sorghum, millet,
oats and
rye; pulses
cover the various species of pea, bean,
broad bean and lentil; and
oil-seeds cover
soya,
groundnut, sesame,
rapeseed and
sunflower.
Types of losses
The first distinction in agro-food losses is that between quantity and
quality.
Quantitative loss is a loss in terms of physical substance, meaning a
reduction in weight and volume and can be assessed and measured.
Qualitative loss, however, is concerned particularly with the food and
reproductive value of products and requires a different kind of evaluation.
507
Moisture content. In biochemical terms, organic products are composed of
dry matter and water. The moisture content is the amount of free water within a
given product and is expressed either as a decimal proportion or a percentage.
For example, with cereals, a 13 percent moisture content is considered a
guarantee of satisfactory grain preservation. In agriculture, moisture content or
humidity rate is usually indicated as a proportion of the moist product; i.e. the
moisture content is the proportion of the weight of moisture to the total weight
of dry matter and moisture.
Damage. Damage is a clear deterioration in the product, e.g. broken or
pitted grain, which affects more its quality than its quantity and can in the longterm result in a definite loss. Both damage and loss should be quantified in
terms of weight and cost.
Direct and indirect losses.
Direct losses occur when the disappearance of a foodstuff is caused by
leakage (i.e, spillage from bags) or consumption by pests (insects, rodents,
birds), whereas indirect losses occur when a reduction in quality leads to the
consumer's refusal to purchase.
Weight loss. While weight loss is easy to observe and measure, it does
not necessarily mean food loss, since it can result simply from a reduction
in moisture content. Moisture loss during drying is therefore not a food
loss. On the other hand, an abnormal increase in weight through moisture
absorption following rainfall on stocks left in the open air can cause serious
damage resulting in loss.
Weight loss can be caused by leakage, during transport for example, if sacks
have holes. It is often the result of prolonged infestation and consumption
by insects, rodents and birds or poor packaging. Weight loss from pests is
not immediately apparent and may deceive an inexperienced purchaser. It can
be checked by taking an equivalent amount of clean, healthy cereal, milling the
two samples and weighing the flour from each. The poorer sample will produce
less flour. This method can also be used to check whether the weight is really
correct, for it is easy to increase it by moistening the grain or adding foreign
bodies such as pebbles earth or waste material.
508
Quality loss. Quality criteria cover a wide range and are concerned both
with
external features,
shape and
size and with
odour and
taste. The cultural factors that can influence diets and food habits must also be
borne in mind.
Seed viability loss. Seed set aside for sowing, like any product used for
reproduction, is preserved with great care in order to maintain its full
germinative potential. The protein-rich grain heart can be a favourite target of
certain pests. Atmospheric conditions also play a part, as they can weaken the
seed's productive potential; variations in light, temperature and humidity,
leading to excessive respiration, are particularly responsible here.
Commercial loss. Commercial loss is the translation of the various types of
loss listed above into economic and monetary terms. Although the price of a
foodstuff is usually based on weight, many other factors play a part.
4. Виконайте вправи на закріплення лексики.
Вправа 1. Складіть антонімічні пари:
tasteful, rich, clean, dirty, less, tasteless,wet, more, poor, dry, pre harvest, post- harvest.
Вправа 2. Складіть синонімічні пари:
loss, constitutional,waste, moisture, injury, bug , insect, damage,
organic, humidity.
5.Підберіть до англійських слів із колонки А українські еквіваленти із
колонки Б.
А harvester – thresher, harvester – decorticator, harvester- shredder,
grain harvesting, sieve, hauling, hay loader, header, trailer.
509
Б жатка (комбайна), сінонавантажувач, причіп, зернозбиральний
комбайн, силосозбиральний комбайн, лущильна машина, зернозбирання,
буксирування, решето.
Прочитайте граматичний матеріал
виконайте вправи.
“Багатозначність
слів”
та
У сучасних умовах велика кількість розмовних слів є
запозиченими з інших європейських мов, що спричинене, в
основному, налагодженням зв’язків із закордоном. Більшість
фірм, які співпрацюють з зарубіжними партнерами, укладають
контракти іноземними мовами, і часто виникає плутанина з однозначністю
вказаних термінів, що, в свою чергу, може спричинити певний негативний
вплив на підприємство.
Багатоваріантність та варіативність перекладу – одне з важливих питань
сучасності, і тому є центральним елементом у правильному розумінні
іноземних слів, термінів, словосполучень.
Багатозначність спостерігається в тих випадках,
коли термін
має декілька значень, які передаються українськими еквівалентами, і
в тих випадках,
коли для передачі якого-небудь одного значення
терміну англійською мовою в українській можуть використовуватися
різні слова, причому вибір варіантної відповідності, як правило,
обумовлений контекстом.
Дослідження в області термінології підтверджують той факт, що термін
функціонує і розвивається в мові подібно до слова, що реалізується в зміні,
звуженні, розширенні його значення; появі нових значень і та ін.
Однозначність терміну в конкретній мовній ситуації залишається
основною вимогою, яка пред'являється до термінології.
Більшість таких термінів однослівні: наприклад, account,
contingency, delivery, term, return, та ін.
Широка семантика, по суті, є однією з передумов багатозначності
термінів, але не властива словам, які виникли в терміносистемі для
позначення спеціального поняття відповідної науково-професійної області,
функціонують в ній і не придбали інших значень внаслідок проникнення в
510
загальновживану мову. За кожним таким терміном, що має одну
дефініцію, існує чітке визначення, методика розрахунку або юридична
норма.
Проте, багато однослівних термінів спочатку були загальновживаними,
або виступають в значенні, що розвинулося на основі загальновживаного.
Спеціальне значення терміну в терміносистеме корелює з різних
контекстах: наприклад, addition – поповнення, приріст, збільшення (за
період); structure – структура, організаційна структура; loss – втрати,
збиток.
В деяких випадках причиною багатозначності є походження
термінів від багатозначних загальновживаних слів широкої
семантики. Нариклад, багатозначний англійський термін amount, якому
при перекладі текстів фінансової звітності відповідають декілька
українських еквівалентів: сума, величина, об'єм. Отже, при передачі
першого значення терміну також виникає явище багатозначності.
Найбільш поширена причина багатозначності- виникнення на основі
одного спеціального значення іншого, як правило, вужчого, спеціального.
Значення, в яких виступає термін, можуть належати різним галузям
економіки, фінансів і менеджменту. ( наприклад. provision, що має
наступні значення: резерв(на покриття витрат, передбачуваних збитків),
забезпечення, положення (договори). У першому значенні (що
актуалізується в переважній більшості випадків) термін виражає поняття
бухгалтерського обліку; в останньому значенні він виступає як юридичний
термін.
Аналіз значень, властивих багатозначним термінам в терміносистеме,
необхідний для забезпечення точності перекладу складених слів, оскільки
основою для утворення термінів можуть бути різні значення
ключового слова.
Це положення ілюструє термін account, що має наступні значення:
бухгалтерський облік, звіт; мн. – звіти, звітність. Частина складених
термінів, що включають в свій склад елемент account, утворена на основі
першого значення: accounts payable – кредиторська заборгованість
(рахунки до оплати); accounts receivable – дебіторська заборгованість
511
(рахунки до здобуття); reserve account – резервний рахунок . Інші
складені терміни утворені на основі другого значення: consolidated
accounts –консолідована звітність; profit and loss account - звіт про
прибутки і збитки; statutory accounts – встановлена законодавством
звітність.
Варіантні відповідності, обумовлені синонімією термінів, спостерігаються
при передачі значення ключових і складених термінів. Таким чином,
англійські терміни можуть мати дві (три) відповідності при перекладі
українською мовою. Для передачі значення слова можуть
використовуватися декілька термінів, що є частковими або абсолютними
синонімами.
Виходячи з різновидів синонімічних стосунків, що зв'язують варіантні
відповідності одного терміну,можна виділити наступні причини його
багатозначності : agreement –угода; договір; customer – споживач;
покупець; клієнт; debt – борг; заборгованість; зобов'язання; repayment
– виплата; погашення і таке інше. Перекладаючи контекст певного
документу чи тексту необхідно звертати увагу на всі випадки
багатозначності слів.
Виконайте граматичні вправи:
Вправа 1. Перекладіть речення українською мовою, беручи до уваги
багатозначність термінів:
1. Adjusting disc plows requires special knowledge and skill.
2. Adjusting a plow the operator must follow all necessary rules and
instructions.
3. It is impossible to employ mounted plows without adjusting them properly.
4. The proper width of cut can be obtained in various ways on different makes
of plows.
5. The knife of the cutting unit makes about 400 strokes a minute.
512
Вправа 2. Перекладіть речення, беручи до уваги багатозначність
термінів:
1.Комбайни скошують зернові культури, молотять їх, відокремлюють
зерно від соломи і полови.
2. Молотильний механізм складається з фронтального бітера.
3. Студенти аграрних технікумів проходять практику і теоретичну
підготовку.
Заняття № 50
Тема: Машини для збирання овочевих культур. Порядок слів у
розповідному реченні.
1.Вивчіть новою лексикою:
beet [ˈbiːt] - буряк
garlic [ˈgɑ:lɪk] - часник
condiments [‘kɔndimənts] - приправи
parsley [ˈpɑ:sli] - петрушка
sorrel [ˈsɔrəl] - щавель
dill - окріп
range of vegetables [ˈreɪndʒ əv ˈvedʒtəbəlz] - овочева сівозміна
cantaloupe [ˈkæntəˌloup] - мускусна диня
clippers [ˈklɪpəz] - садові ножиці
prong [ˈprɔŋ]
вила
to withstand rough handling [tə wɪθˈstændˈrʌf ˈhændlɪŋ] - витримувати
грубе поводження
rigorous program [ˈrɪgourəs ˈprɔuˌgræm] - сувора програма
to enhance mechanized production [tə ɪnˈhæns ˈmekəˌnaɪzd prəˈdʌkʃən] - для
підвищення механізованого виробництва
herbaceous vegetables [həˈbeɪʃəs ˈvedʒtəbəlz] - трав'янисті овочі
top lifter - верхній підйомник
513
share lifter- лемішковий копач
vine [ vaɪn] — лоза, повзуча рослина
2.Вивчіть англійські ідіоми та перекладіть речення.
potluck supper - вечерю вскладчину, ніхто не знає, що принесуть
інші
pull oneself together - зібратися з силами
pull the wool over someone's eyes - обдурити, ввести в оману
put a damper on - охолодити запал
put in a word for someone - замовити слівце
put off - відкладати
put one's foot down - рішуче опиратися
put one's foot in it - зробити / сказати дурість
put up with - миритися з, терпіти
quite a bit of ; quite a few - багато
Вправа.
1. You know what happened at our last potluck supper? Everybody brought
macaroni and cheese, apples, and coffee!
2. Stop crying and complaining! You have to pull yourself together now.
514
3. Are you trying to pull the wool over my eyes? It won't do you any good.
4. She always puts a damper on my plans.
5. I'd be very grateful if you could put in a word for me when you speak to
him.
6. Don't put it off till tomorrow.
7. Her father put his foot down when she said she wanted to marry Alan.
8. He put his foot in it when he told the boss his daughter wasn't pretty.
9. I can't put up with your bad work!
10. I had quite a bit of trouble with that car.
3. Прочитайте та перекладіть текст: “ Harvest Methods”
The vegetable production provides the population with
necessary products. Vegetables are a reliable resource of
vitamins. Cabbage , carrot, beets, cucumbers, tomatoes , onion,
pepper, garlic, different condiments such as parsley, sorrel and dill
belong to vegetables. It’s very important to keep to the range of vegetables.
Generally there are two methods of harvesting vegetables: manual and
mechanical. The choice of harvesting method depends largely upon the
characteristics of the commodity and the market.
The principles of GMP (Стандарт GMP («Good Manufacturing
Practice»-Належна виробнича практика) — система норм, правил та
вказівок стосовно виробництва : лікарських засобів, харчових продуктів та
ін..)
Manual harvesting simply means that the product is separated from the plant
or removed from the growth media (soil) by the hands of a harvest worker. This
is used for delicate commodities such as strawberries or grapes and for
commodities that may naturally separate from the plant at maturity, such as
most cantaloupes. Many fruits and vegetables are harvested by hand but with
the use of an implement such as a knife, clippers, or prong. Proper training of
harvest workers to protect the product is essential to the profitability of a
company and to the safety of the product.
In mechanical harvesting a machine is utilized to detach the fruit or vegetable
from the plant. This is more likely to cause injuries to a product than manual
harvesting. Products that can with-stand rough handling, such as carrots,
515
potatoes or radishes, are best suited for mechanical harvest. More recently,
mechanical harvesters have been developed for blueberries and citrus.
Mechanical harvest aids also may be employed to perform specific tasks in the
operation.
There are numerous examples of products that may be harvested either
manually or mechanically, such as leafy greens, celery, blueberries, and others.
Typically, products that are harvested mechanically are further handled by
machines so that there may be little or no contact between the product and the
hands of workers.
Mechanical harvesting has its own set of GMP considerations. The SSOP
(Sanitation Standard Operating Procedures) for mechanical harvesting must
include a rigorous program for the cleaning and sanitation of the harvest
machine. Once a machine becomes contaminated it can spread the
contamination throughout the field and onto the harvested product.
Leafy Vegetable Harvester
A vegetable harvester for leafy vegetables was developed to enhance
mechanized production of herbaceous vegetables. The major components of the
harvester include the cutting unit, the frame, the reel, the transmission unit and
the storage bin. The components were designed using basic engineering
principles, as well as Automated Computer Aided Design Software, Auto CAD
2007 version. The harvester was powered from the tractor Power-Take-Off. The
height of cut is adjusted by the tractor hydraulic system. The performance of the
harvester was evaluated in harvesting amaranthus at various knife and forward
speeds of the machine as well as different ages of vegetable and heights of cut.
This was achieved by dividing the experimental field into sections with each
section planted with vegetable to meet the specific operational/field parameters.
Data were obtained from each treatment and all were statistically analyzed.
Result of the tests showed that the field capacity of the machine increases
linearly with increase in knife speed and forward speed. 447 rpm knife speeds
gave a field capacity of 0.18ha/h at a forward speed of 5.04 km/h. The
harvesting efficiency of the machine at this optimal performance was 68%. At a
516
reduced forward speed of 3.277km/h, the effective field capacity of the
harvester was 0.20 ha/hr with an efficiency of 9:2%. The performance of the
harvester was satisfactory at this speed and it suitably met the design objectives.
Attempt to increase the forward speeds of the machine at various speeds
resulted in the blockage of the cutting unit which increased the down time and
subsequently lowered the harvesting efficiency of the machine. The harvesting
efficiency of the machine was also reduced when the average height of the
vegetable was 69.60cm.The reason for this is that the frame of the machine
pushed them away from the reach of the cutting unit. With exception of the
conveyor which did not function properly during testing, the harvester
performed satisfactorily, Further research work is recommended to improve the
workings of the conveyor and make the harvester front-mounted as against the
current rear-mounted or, self-propelled to enhance the performance of the
harvester.
https://www.y
outube.com/watch?x-yt-ts=1421914688&x-ytcl=84503534&v=suMJ9jBjrJw&feature=player_detailpage
Cabbage Harvester
The cabbage harvester includes the following:
1.The harvester's convincing feature (переконлива особливість) is
the way in which it powerfully but gently picks up the cabbage. The
design allows the operator to keep an eye on centering and cut of the cabbage.
2. The compatible 3-point hitch with large, adjustable support wheels is
available with side elevator, Pallox container slide-off or box platform,
depending on logistics.
3. Longitudinal or cross-belt with defoliation device are available in range for
processing directly on the FOBRO-Pamtec.
Pick-up with discs:
The discs are of advantage in respect of diversity of cabbage types. The cabbage
is neatly separated below the head form the stalk and pulled automatically into
the elastic rubber belts.
Overall view:
517
The very flexible and elastic band (rubber band) is able to pick up various sizes
of cabbage without the need for major conversion work on the machine.
Separation device:
The cabbage is separated from its surrounding leaves on the conveyor belt and
forwarded directly to where the cabbage head can then be deposited into waiting
Pallox containers by the staff.
Cross belt:
The cross-belt offers space for various workstations. The individual
arrangement of work-stations if so wished by the customer allows processing in
line with market consumers.
Pallox containers:
As soon as a box has been ready-filled and slid off, an empty box can be pushed
on immediately. This means that there are no delays when harvesting.
Full Pallox containers:
The filled Pallox containers can be slid off onto the field at any time using the
tilter (кантувач) on which they are located.
https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1421914688&x-ytcl=84503534&v=nZ3ZUoz6cWM&feature=player_detailpage
4. Виконайте вправи на закріплення лексики.
1. Складіть антонімічні пари:
clean, profit, difficult, reduction, easy, early – ripening, increasing, manual,
dirty, loss, mechanical, old, new, late – ripening.
2. Складіть синонімічні пари:
to keep an eye on, earth, defend, damage, soil, reduce, injury, to watch,
commodity, allow, decrease, permit, protect, goods.
5. Дайте відповіді на питання:
1. The vegetable production provides the population with necessary products,
doesn’t it?
2. What vegetables do you know?
518
3. Has mechanical harvesting its own set of GMP considerations?
4. What vegetable harvesters have you read about?
6. Підберіть до англійських слів із колонки А українські еквіваленти
із колонки Б.
А greenhouse, middle – ripening, early – ripening, late –ripening, to
marinate, sorrel, seeding, parsley, condiments, range of vegetables.
Б маринувати, приправи, ранньостиглий, пізньостиглий, теплиця.
середньостиглий, щавель, петрушка, овочева сівозміна, саджанець.
Прочитайте граматичний матеріал “ Порядок слів у розповідному
реченні ” та виконайте вправи.
Для англійської мови характерний сталий порядок слів. В
українській мові зв'язок між словами в реченні чи
словосполученні, а також синтаксична функція слова
здебільшого визначається формою слова, його закінченням. У
сучасній англійській мові, де система відмінкових закінчень розвинута
мало, показником синтаксичної функції слова є його місце в реченні.
Візьмемо, наприклад, українське речення Учитель запитує учня. Якщо
поміняти місцями перше й третє слово, не змінюючи їх форми, зміст
речення не зміниться: Учня запитує вчитель. Слово учитель і в цьому
реченні є підметом, оскільки воно стоїть у називному відмінку, а іменник
учня, хоч і займає місце на початку речення, є прямим додатком, бо має
закінчення знахідного відмінка.
Якщо ж у відповідному англійському реченні The teacher asks the pupil
зробити таку саму перестановку, дістанемо речення The pupil asks the
teacher, зміст якого зовсім інший: Учень запитує вчителя, оскільки в
англійській мові роль іменника в реченні визначається його місцем:
іменник, що стоїть перед дієсловом-присудком, є підметом, а іменник, що
займає місце після присудка — прямим додатком. Отже, порядок слів у
реченні відіграє значно більшу смислову роль в англійській мові, ніж в
українській.
519
Порядок слів, при якому підмет стоїть перед присудком, а прямий
додаток після присудка, є типовим для англійського розповідного
речення:
She loves children - Вона любить дітей.
Якщо в реченні є непрямий додаток, він ставиться між присудком і
прямим додатком:
I'll give you my address. Я вам дам свою адресу.
Прийменниковий додаток звичайно ставиться після прямого додатка, а
якщо прямого додатка нема — після дієслова-присудка:
I'm not talking about that - Я не говорю про це.
Обставини звичайно стоять після додатків, а якщо додатків нема – після
дієслова присудка:
He sent me a telegram this afternoon- Він прислав мені телеграм після
полудня.
He'll be back in half an hour. - Він повернеться через півгодини.
Якщо в реченні є різні обставини, обставини часу ставляться після
обставин місця, а обставини способу дії – перед обставинами місця і часу:
I went to a library today - Я ходив сьогодні в бібліотеку.
Якщо в реченні є кілька обставин часу, обставина, що вказує більш точний
час, стоїть перед обставиною, що вказує час у більш загальному плані:
I was there at seven this morning. - Я був там сьогодні о сьомій годині ранку.
Обставини часу і місця можуть стояти на початку речення:
Last Sunday she came to Lviv. - Минулої неділі вона приїхала до Львова.
Обставини, виражені прислівниками неозначеного часу often часто,
seldom рідко, ever коли-небуть, never ніколи, usually звичайно, always
завжди, soon скоро, already вже, sometimes інколи тощо, ставляться між
підметом і присудком, але після дієслова to be, а також після допоміжних
або модальних дієслів, якщо вони є в складі присудка:
I never heard her name. - Я ніколи не чув її імені.
Обставини способу дії, виражені прислівниками, стоять після діесловаприсудка і його додатка (якщо він є); вони можуть також стояти перед
присудком, але після дієслова to be, після допоміжних і модальних дієслів:
I am going to speak to you - Я збираюсь поговорити з тобою.
520
Хоч прямий додаток звичайно ставиться безпосередньо після дієслова, між
ними може стояти прийменниковий додаток або обставина, якщо останні
виражені одним-двома словами, а прямий додаток — порівняно великою
групою слів:
I found there a book published in the 17th century. - Я знайшов там книгу,
видану в XVII столітті.
У реченнях з дієсловами типу to ring up телефонувати, to put on надягати
прямий додаток, виражений особовим займенником, ставиться між
компонентами дієслова:
I rang him up. -Я зателефонував йому. She put it on. - Вона надягла його
(пальто).
Якщо додаток виражений іменником, він може стояти як між
компонентами дієслова, так і після дієслова в цілому:
І rang my friend up.— I rang up my friend.
She put her coat on..— She put on her coat.
В англійській мові, як і в українській, другорядні члени речення можуть
бути відокремленими, тобто виділятися інтонацією і паузами для
підсилення їх смислової ролі. У таких випадках відокремлені другорядні
члени можуть займати в реченні не властиве їм місце. Так, відокремлена
обставина місця або часу може стояти між підметом і присудком або між
частинами присудка; відокремлене означення може бути відділеним від
означуваного слова іншими членами речення тощо:
Mrs. Hall, from the upper window, saw her come in.- Місіс Гол з верхнього
вікна бачила, як вона входила.
Порядок слів, при якому присудок стоїть після підмета, називають
прямим. Якщо присудок або його частина стоїть перед підметом, порядок
слів називається зворотним, або інверсією.
Інверсія буває повною і частковою. При повній інверсії весь присудок
стоїть перед підметом:
Have you any cheese? - У вас є сир?
При частковій інверсії лише частина присудка — допоміжне або модальне
дієслово — стоїть перед підметом, а смислове дієслово — після нього:
Has anything happened? Щось трапилось?
Інверсія вживається в питальних реченнях, крім тих, де запитання
стосується підмета або його означення.
521
Повна інверсія вживається в реченнях з ввідним there:
There were green benches in the garden. - У сквері були зелені лави.
Повна інверсія вживається в розповідних реченнях, що починаються
обставинами місця, якщо підмет виражений іменником, а присудком є
дієслово, яке не може мати прямого додатка:
At some distance from the factories stands their hospital. - Недалеко від
фабрик стоїть їхня лікарня. Behind the house were fields. - За будинком були
поля.
Повна інверсія вживається в реченнях що починаються словами here,
there, now, then, якщо підмет виражено іменником. Якщо підметом є
особовий займенник, порядок слів прямий: Here comes father. - Ось іде
батько.
Повна інверсія вживається у реченнях, які починаються словами типу up,
off, down, out, а підмет виражено іменником. Якщо підметом є особовий
займенник, вживається прямий порядок слів:
Down climbed the boy. - Хлопець спустився вниз. Down he climbed. - Він
зліз униз.
Повна інверсія часто вживається в словах автора після прямої мови, якщо
підмет виражено іменником, присудок – дієсловом у Present Indefinite або
в Past Indefinite:
“I put it down on that chair,” said George.- «Я поклав його на той стілець», сказав Джордж.
Інверсії не буде, якщо присудок має додаток або якщо підмет -особовий
займенник
“Are you all right?” the man asked us.- «У вас усе гаразд?» - запитав нас
чоловік.
Інверсія має місце в реченнях, що починаються словами never ніколи;
seldom, rarely рідко; little мaло; in vain марно; hardly, scarcely ледве; not
only не лише; nor, neither також ні; no sooner than як тільки.
У цьому випадку інверсія часткова — перед підметом ставиться лише
допоміжне або модальне дієслово.Якщо присудок виражений дієсловом у
Present Indefinite або Past Indefinite, то перед підметом ставиться
відповідна форма дієслова to do, а після підмета — інфінітив основного
дієслова:
Rarely did I wake up at night. - Рідко коли я прокидався вночі.
522
Виконання граматичних вправ:
1. Складіть речення із даних слів:
1. vegetables, for, the, the, soil, black, is, best.
2. are, tomatoes, if, harvested,ripe, enough,they.
3. August, bulbs, are, in, harvested.
4. Carrots, to, tubers, the, and beets.
5. Carrots, the, year, may, be, preserved, all.
6. all, may, be, into, divided, the, branches, two, agricultural, groups:, breeding,
the, animal, plant –raising, the.
2. Перекладіть речення:
1. Капуста, морква, буряки, огірки належать до овочів. 2. Чорнозем є
найкращим ґрунтом для овочів. 3. Приправи дуже корисні для
маринування. 4. Сільськогосподарські роботи починаються навесні і
закінчуються восени. 5. Пшениця,жито, овес і ячмінь належать до
зернових культур.
Заняття № 51
Тема: Машини для збирання плодів і ягід. Порядок слів у питальному
реченні.
1. Вивчіть нову лексику :
berries [ˈberiːz] - ягоди
branch [ˈbrɑ:ntʃ] - гілка
crown [ˈkrɑun]
- крона
currants [ˈk ʌrənts] - смородина
horticulture [ˈhɔtiˌk ʌ ltʃə] - садівництво
peach –tree [ˈpiːtʃ tri:] - персик
pear – tree [ˈp ɛə ˈtriː] - груша
planting [ˈpl ɑ:ntɪŋ]
- насадження
plum – tree [plʌm ˈtriː] - слива
raspberry [ˈr ɑ:zˌberi]
- малина
strawberry [ˈstrɔˌberi] - полуниця
fruit colouring intensity [ˈfruːt kʌləriŋ ɪˈtensəti] - інтенсивність забарвлення
плода
523
walnut [ˈwɔlnət] - волоський горіх
rope shaker [ˈroup ˈʃeɪkə] - канатний струшувач
log shaker [ˈlɔgˈʃeɪkə]
- лаговий струшувач
foliage [ˈfɔuliːɪdʒ] - листя
eagle-eyed scout [‘iːgəlˌaɪd ˈskɑut]
- гостроокий розвідник
diverter
[di’və:tə] – відхилювач
2. Вивчіть англійські ідіоми та перекладіть речення.
rack one's brain - напружити мізки
read between the lines - читати між рядків
remember me to - передати привіт від
right away - відразу ж, негайно
ring a bell - нагадує щось знайоме
rock the boat - розгойдувати човен, вести до нестабільності
rub shoulders with - близько спілкуватися з
rub someone the wrong way - дратувати, злити когось
run into - випадково зустріти
save face - рятувати репутацію
Вправа.
1. He racked his brain to solve the puzzle.
524
2. His books are not easy to understand; you have to read between the lines.
3. Please remember me to your family.
4. It' very important to do it right away.
5. Annabel Lee? Yeah, it rings a bell, but I can't place it right now.
6. Peter always rocks the boat when we discuss company's spending policy.
7. He doesn't rub shoulders with the rich.
8. I ran into an old friend yesterday.
9. His remarks rub many coworkers the wrong way.
10. He said a stupid thing and tried to save face by saying he misunderstood
me.
3. Прочитайте та перекладіть текст: “Fruit and Berries
Harvesters”
Horticulture is an important branch of agriculture. The industrial
fruit – plantings are classified according to the fruit varieties; apple –
trees, pear – trees, plum-trees, cherry – trees, apricot – trees, peach
– trees. According to the ripening terms they are classified as early – ripening,
middle – ripening and late – ripening.
In recent years the average fruit crop has become very much automated due to
the increase in demand for fruit drinks. Where, before the trade was labour
intensive the machines have reduced the fruit farmers’ costs to be more
competitive. Feucht Obsttechnik is the European market leader in fruit
harvesting equipment for apples, pears, plums and walnuts. Machines regard
good harvesting to be of good cleanliness, integrity and a good rate of pick up.
There are two main processes in fruit harvesting:
Shaking the trees
Picking the fruit.
Shakers
Before the most fruits can be collected with a machine, it must be shaken if it
has not yet fallen from the tree itself. Hand, this activity is particularly time
consuming and exhausting.
525
To adjust the shaking of the trees to harvest the power of Auflesemaschinen,
offers fruit-wet technique to different shaking system:
rope shakers for high trees with a capacity of up to 30 trees / hour.
hydraulic log shaker for high trees up to 200 trees / hour.
hydraulic log shaker for orchard trees with up to 400 trees / hour.
Fruit harvester machines
The machines are similar to very strong street sweepers. They are easy to use
and with them the fruit harvest is really fun. They are suitable for use both at
scattered fruit trees (розкидані фруктові дерева) and on plantations. The
picking up of apples, pears, plums and walnuts with the machine is even under
the harshest conditions possible, for example in the wet mulch grass (мокра
травяна мульча), tall grass and foliage. The machines have practice tests in
knee-high, foliage and autumn damp grass and passed with flying colors.
Thanks to its sophisticated technology (складні технології) they are driving on
slopes with up to 35 degree incline which is not an insurmountable task
(нездійсненнe завдання ). Transport is up to 45 degrees with a differential lock
depending on the conditions and crop density, the self-propelled fruit harvesting
equipment between 1-8 tons of fruit per hour into the container. The collecting
containers have a capacity of 35-700 liters.
With these harvesting devices, a significant increase in productivity in the short
cider fruit harvest season, however with the profitability increase will take
place, the drive systems mechanically through gears and automatically
tensioned belt and fully hydraulically driven industrial engines with outputs
from 5.5 hp to 18 hp. Which approximately 180 kg to 1500 kg machines are
infinitely variable forward and reverse, driven with optional differential lock,
and reach speeds from 0.5 to 16 km / h.
Cleaning technology of fruit
The working principle of automatic fruit picking is very simple: A roller with
rubber fins (гумові ребра) taking the fruits from the ground and discharges it
out along a trajectory in the container. On the way passing the fruit a
sophisticated cleaning system. The fruit is taken without contamination (без
забруднення).
Working with the machine:
Collecting is always done from the trunk-outwards. For individual trees in a
526
clockwise direction so that the wheel and the left drive wheel always run
outside. In this way, no fruit will be crushed by the wheels. In the cultivation of
orchard, rotors can collect in each direction. With a large proportion of leaves or
grass mulched much work rate from 0.5 to 3 km / h, since this is the best
cleaning quality.
Prevailing conditions in the orchard grass and plant
Optimal conditions are, if the grass carpet is between 15 and 25 cm high. The
operator achieved:
Optimal cleaning of fruit (such as cleaned by hand);
Long shelf life of fruit;
Highest degree of collection, bridges the grass contours on uneven ground;
On slopes the fruit in the grass cover are fixed and can roll it in front of the
machine;
Even in wet weather can very well be picked up.
https://www.youtube.com/watch?x-ytts=1422327029&v=Q6kBvc92KB0&feature=player_detailpage&x-ytcl=84838260
Farms Fund Robots to Replace Migrant Fruit Pickers
Vision Robotics is developing a machine to trim grapevines (для обрізки
виноградної лози) in the fall.
527
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&ca
d=rja&uact=8&ved=0CC8QuAIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.10news.com%2Fn
ews%2Frobots-created-by-san-diego-company-riding-into-farm-fields071513&ei=Vt_HVN_-L8m2aYHpgvgG&usg=AFQjCNG3mE1aEr6_067Lt3_nxm8nEesBw
As if the debate over immigration and guest worker programs wasn't
complicated enough, now robots do some kinds of agricultural work.
Vision Robotics, a San Diego company, is working on a pair of robots that
would trundle thro-ugh orchards plucking oranges, apples or other fruit from the
trees. In a few years, troops of these machines could perform the tedious and
labor-intensive task of fruit picking that currently employs thousands of migrant
workers each season. The robotic work has been funded entirely by agricultural
associations, and pushed forward by the uncertainty surrounding the migrant
labor force. Farmers are "very, very nervous about the availability and cost of
labor in the near future," says Vision Robotics CEO (Генеральний директор)
Derek Morikawa.
Agricultural groups hope Vision Robotics can build this harvester to replace
labor crews. Previous attempts at making a mechanical harvester were thwarted
(перешкоджати) by inefficiency, explains Morikawa. In the past, experimental
machines approached a tree as a human would, picking one piece of fruit and
then looking for the next. In this slow process, the machine circled the tree
repeatedly until it was sure it had picked all the fruit.
Morikawa says his engineers had their breakthrough idea right there in the
orange grove. They realized that the task could be divided between two robots:
One would locate all the oranges, and the second would pick them. "Once you
know where all the fruit is, then it becomes an easy job to calculate the most
efficient way to pick it all," says Morikawa. The eight-armed orange harvester
will strip ripe fruit from trees. The two robots would work as a team: one an
eagle-eyed scout,
the other a metallic octopus with a gentle touch.
528
The first robot will scan the tree and build a 3-D map of the location and size of
each orange, calculating the best order in which to pick them. It sends that
information to the second robot, a harvester that will pick the tree clean,
following a planned sequence that keeps its eight long arms from bumping into
each other.
The Vision Robotics engineers are currently building the scout. They expect to
have a prototype ready next year, with the harvester to follow two or three years
later. Baskin says he doesn't expect the mechanical systems to pose any serious
problems. The hard work is writing the software. After the scout robot makes a
3-D map of the tree, it has to evaluate each piece of fruit. What size is the
orange? What color is it? Does it have black spots on it? It's a question of
gathering the information, and then judging whether it meets the parameters that
are equal to a good orange.
4. Виконайте вправи:
1. Складіть антонімічні пари:
increase, wet, forward, decrease, clean, reverse, sophisticated, easy, early –
ripening, dry, manual, dirty, mechanical, late – ripening.
2. Складіть синонімічні пари:
demand, foliage, collect, thanks to, leaf, due to, sophisticated, need, difficult,
contamination, gather, pollution.
5. Дайте відповіді на питання:
1. What is horticulture?
2. How are industrial fruit plantings classified?
3. Are there two main processes in fruit harvesting?
4. What fruit and berries harvesters have you read about?
529
6. Підберіть до англійських слів із колонки А українські еквіваленти
із колонки Б.
А to root out, to bear fruits, ripening proof, crumb and peel density, fruit
colouring intensity, viticulture, to rejuvenate, to prune, grapes, crown.
Б плодоносити, викорінювати, щільність м’якуша і шкіри,
інтенсивність забарвлення плода,крона, ознака стиглості, виноград,
виноградарство, омолоджувати, обрізати дерева.
7. Перекладіть речення з лексикою за професійним спрямуванням:
1. Viticulture is an important branch of horticulture.
2. Grapes belong to the perennial liana group.
3. In order to increase the yield capacity the scientists breed new variants of
fruit and berry crops.
4. The new varieties are resistant to the unfavourable climatic conditions.
Прочитайте граматичний матеріал “ Порядок слів у питальному
реченні ” та виконайте вправи.
За характером запитання і потрібної на нього відповіді в
англійській мові розрізняють чотири типи питальних речень:
загальні запитання (general question), спеціальні запитання
(special question), альтернативні запитання (alternative question)
і розділові запитання (disjunctive questions).
Загальними називаються запитання, на які можна відповісти словами yes
aбo no:
Do you like this part of country? Вам подобається цей куточок країни?
Загальні запитання починаються з допоміжного або модального
дієслова, після якого стоїть підмет, а потім основне дієслово:
Are you coming to night? Ти прийдеш сьгодні ввечері?
Have you helped your mother all these years through? Ти допомагав матері
всі ці роки?
Can I help you?
Примітки.
1. Якщо присудком є дієслово to be ( а в багатьох випадках to have) у
Present i Past Indefinite, у загальних запитаннях він ставиться на початку
530
речення. Is he here? - Він тут?
2. Між підметом і дієсловом у загальних запитаннях можуть стояти
прислівники неозначеного часу:
Did you ever see a cow like that? Ви коли-небудь бачили таку корову?
Запитання до окремих членів речення називаються спеціальними. Вони
починаються питальними словами who хто; what що, який; where де, куди;
how many скільки та ін.
Серед спеціальних запитань розрізняють:
а) запитання до різних членів речення, крім підмета і його означення;
б) запитання до підмета і його означення.
У запитаннях до різних членів речення після питального слова порядок
слів такий самий, як у загальних запитаннях: допоміжне або модальне
дієслово, підмет, основ-не дієслово, потім усі інші члени речення:
Where do you live?
- Де ви живете?
How did you meet her? - Як ви зустрілись?
How long have you known him? - Як довго ти його знаєш?
У спеціальних запитаннях, що відносяться до підмета або його означення,
порядок слів, як у розповідному реченні — інверсії нема, допоміжне
дієслово to do в Present Indefinite і в Past Indefinite не вживається. Якщо
питальне слово є підметом, то після нього, як і в розповідному реченні,
стоїть присудок:
Who goes to the cinema? Хто йде у кіно?
Якщо питальне слово - означення до підмета, після нього безпосередньо
ставиться підмет, а потім присудок:
Whose children are playing in the yard? - Чиї діти граються у дворі?
Альтернативні запитання — це запитання вибору. Вони складаються
з двох частин, з'єднаних сполучником оr. Альтернативні запитання
можуть мати структури як загальних, так і спеціальних запитань.
Якщо альтернативне запитання не відноситься до підмета, воно
вимагає повної відповіді:
Is he a doctor or an engineer? - Він лікар чи інженер?
531
Якщо альтернативне запитання відноситься до підмета, то допоміжне
або модальне дієслово вживається також і перед другим підметом.
Таке запитання вимагає короткої відповіді:
Do you work there or does your brother? - Ви там працюєте чи ваш брат?
My brother does. - Мій брат.
Розділове запитання складається з двох частин. Перша частина —
розповідне речення в стверджувальній або заперечній формі, друга —
коротке загальне запитання, що складається з підмета, вираженого
особовим займенником, який відповідає підмету першої частини, та
допоміжного або модального дієслова. Якщо присудком першої
частини є дієслово в Present Indefinite або в Past Indefinite (крім дієслів
to be і to have), в другій частині вживаються відповідні форми
допоміжного дієслова to do.
Якщо перша частина розділового запитання має стверджувальну форму, то
в другій частині вживається заперечна форма, а після заперечної першої
частини друга частина має стверджувальну форму. Перша частина
розділового запитання має стверджувальну форму, якщо той, хто запитує,
сподівається на стверджувальну відповідь, і заперечну, якщо
передбачається заперечна відповідь:
You’ve brought your luggage with you, haven’t you? - Ви привезли з собою
свій багаж, чи не так? You haven’t seen him yet, have you? - Ви ще не
бачили його, чи не так?
Виконанайте граматичні вправи:
1. Дайте відповіді на різні типи питаннь:
1. How are industrial fruit plantings classified?
2. Horticulture is an important branch of agriculture, isn’t it?
3. Do you grow fruit – trees?
4. What crops belong to the berry crops?
5. Do you like raspberry or strawberry?
2.Поставте питання підкреслених слів у реченні:
1. The sugar – beet is a two – year plant.
2. It forms a well – developed tuber.
532
3. The seeds sprout at the temperature of 3-4 degrees over zero.
4. The sugar – beet yield depends upon the moisture quality especially in July
and August.
5. Sugar – beets occupy the second place in the range of plants after wheat.
Заняття № 52
Тема: Технічне обслуговування та ремонт сільськогосподарських
машин. Питання до різних членів речення.
1.Вивчіть нову лексику:
day-to-day maintenance [‘deɪ təˌdeiˈmeintnəns]- повсякденне технічне
обслуговування
used oil [ˈjuːzd ˈɔɪl] відпрацьоване мастило
spent fluids [ˈspent ˈfluːidz] - використана рідина
asbestos brake pads [æzˈbestɔs ˈbreɪk ˈpædz] - азбестові гальмівні колодки
metal machining wastes [ˈmetəl məˈʃiːnɪŋ ˈweɪsts] - відходи обробки металів
secondary containment [sekənˌderiː kənˈteɪnmənt] - вторинна захисна оболонка
to set emission standards for engines [tə ˈset iːˈmɪʃən ˈstændədz fɔr ˈendʒənz] встановити норми викидів для двигунів
floor drains [ˈflɔ: ˈdreɪnz] - водостік на полу
drip pans [ˈdrɪp ˈpænz] - піддон
lead acid batteries [ˈliːd ˈæsid ˌbætəˈriːz] - свинцево-кислі батареї
scrap metal [ˈskræp ˈmetəl] - металобрухт
2. Вивчіть англійські ідіоми та перекладіть речення.
save one's breath - не витрачати слова марно
scratch the surface - вивчати поверхнево
see about - подбати про щось
see eye to eye - сходитися в думці
serve someone right - по заслузі
533
serve one's purpose - відповідати меті
show promise - подавати надії
show up - з'явитися
size up - оцінити, скласти думку
sleep on it - відкласти рішення до наступного ранку
Вправа.
1. There's no use talking to him about his spending habits, so save your breath.
2. He examines all the facts closely, he doesn't just scratch the surface.
3. I have to see about our plane tickets.
4. We don't see eye to eye any longer.
5. It serves him right that he didn't get this job, he despised all other candidates.
6. I doubt that hiring this man will serve your purpose.
7. This young actor shows promise.
8. I waited for hours but he didn't show up.
9. It took me 5 minutes to size up that man.
10. Don't decide now, sleep on it.
3.Прочитайте та перекладіть текст: “Vehicle and Equipment
Maintenance and Repair”
Day-to-day maintenance and repair activities keep
farm machinery and vehicles safe and reliable.
Maintenance activities include oil and filter
changes, battery replacement, and repairs
including light metal machining.
Potential wastes generated as a result of farm machinery and vehicle
maintenance and repair activities can include used oil, spent fluids, spent
batteries, asbestos brake pads and linings, metal machining wastes, spent
organic solvents, and tyres. These wastes have the potential to be released to the
environment if not handled properly, stored in secure areas with secondary
534
containment and/or protected from exposure to weather.
If released to the
environment, the impact of these releases can be contamination of surface
waters, ground-water, and soils, as well as toxic releases to the air.
More information from EPA ( Агенція з охорони
навколишнього середовища)
Clean Agriculture USA: Clean Agriculture USA, part of the National Clean
Diesel Campaign (NCDC), is an incentive-based, innovative program designed
to help reduce diesel emissions from existing diesel engines and nonroad
agricultural equipment (позашляхова сільськогосподарська техніка).
Nonroad diesel engines can contribute significantly to the levels of particulate
matter (PM) (тверді частинки) and nitrogen oxides (NOx) in the air. In recent
years, EPA has set emission standards for engines used in most new agricultural
equipment. However, since such equipment can last 25 to 30 years or more, it
could take many years before existing equipment is replaced with newer,
cleaner equipment. Because EPA's regulations only apply to newly
manufactured diesel engines, EPA deve-loped the Clean Agriculture USA
program to help farmers, ranchers, and agribusinesses reduce emissions from
older engines that are in operation today.
Used Oil
The impact of oil changes can be minimized by preventing releases of used oil
to the environment, and recycling (переробка) or reusing used oil whenever
possible. Spills can be prevented by using containment (герметичність) around
used oil containers, keeping floor drains closed when oil is being drained, and
by training employees on spill prevention techniques. Oil that is contained
rather than released can be recycled, thus saving money, and protecting the
environment.
Related environmental requirements (Відповідні екологічні вимоги):
Resource Conservation and Recovery Act (Закон про збереження та
відновлення ресурсів)
535
Resource Conservation and Recovery Act (Закон про збереження та
відновлення ресурсів)
40 CFR Part 261 (Hazardous Waste) (Електронні кодекси федеральних
правил) (небезпечні відходи)
40 CFR Part 262 (Hazardous Waste)
40 CFR Part 279.20 - Used Oil (відпрацьоване мастило)
Toxic Substance Control Act (Section 6) ( Закон про контроль над
токсичними речовинами )
40 CFR Part 61, subpart M - Asbestos Brakes (азбестові гальма)
Spent Fluids
Farm machinery and vehicles require regular changing of fluids, including oil,
coolant, and others.
To minimize releases to the environment, these fluids should be drained and
replaced in areas where there are no connections to storm drains (для зливових
стоків) or municipal sewers (міська каналізація).
Minor spills should be cleaned prior to reaching drains. Used fluid should be
collected and stored in separate containers.
Fluids can often be recycled.
During the process of engine maintenance, spills of fluids are likely to occur.
The "dry shop" principle encourages spills to be cleaned immediately so that
spilled fluid will not evaporate to air, be transported to soil, or be discharged to
waterways or sewers.
The following techniques help prevent and minimize the impacts of spills:
Collect leaking or dripping fluids in designated drip pans or containers.
Keep a designated drip pan under the vehicle while unclipping hoses,
unscrewing filters, or removing other parts.
Immediately transfer used fluids to proper containers.
Never leave drip pans or other open containers unattended. (Ніколи не
залишайте піддони або інші відкриті контейнери без нагляду.)
Related environmental requirements
-Resource Conservation and Recovery Act
-40 CFR Part 261 (Hazardous Waste)
-40 CFR Part 262 (Hazardous Waste)
-40 CFR Part 279.20 -- Used Oil
536
-Toxic Substance Control Act (Section 6)
-40 CFR Part 61, subpart M - Asbestos Brakes
Batteries
Farm operators have three options for managing used batteries: recycling
through a supplier (утилізація через постачальникa), recycling directly
through a battery reclamation facility, or direct disposal. Most suppliers now
accept spent batteries at the time of new battery purchase. While some waste
batteries must be handled as hazardous waste, lead acid batteries are not
considered hazardous waste as long as they are recycled. In general, recycling
batteries may reduce the amount of hazardous waste stored at a farm, and thus
reduce the farm's responsibilities under RCRA ( Асоціація курортів та
комерційного відпочинку)
The following best management practices are recommended to prevent
used batteries from impacting the environment prior to disposal (Наступні
рекомендації управління рекомендується для запобігання впливу
використаних батарей на навколишнє середовище до утилізації):
Place on pallets and label by battery type.
Protect them from the weather with a tarp (брезент), roof, or other means.
Store them on an open rack or in a watertight secondаry containment unit to
prevent leaks.
Inspect batteries for cracks and leaks as they come to the farm.
Neutralize acid spills and dispose of the resulting waste as hazardous if it sill
exhibits a characteristic of a hazardous waste.
Avoid skin contact with leaking or damaged batteries.
Related environmental requirements
-Resource Conservation and Recovery Act
-40 CFR Part 261 (Hazardous Waste)
-40 CFR Part 262 (Hazardous Waste)
-Toxic Substance Control Act (Section 6)
-40 CFR Part 273 -- Universal Waste (Batteries)
Machine Shop Wastes
The major hazardous wastes from metal machining are waste cutting oils
(відходи мастильно-охолоджуючих рідин), spent machine coolant, and
degreasing solvents. Scrap metal can also be a component of hazardous waste
537
produced at a machine shop. Material substitution (заміна матеріалів) and
recycling are the two best means to reduce the volu-me of these wastes. The
preferred method of reducing the amount of waste cutting oils and degreasing
solvents is to substitute with water-soluble cutting oils. If non-water-soluble oils
must be used, recycling waste cutting oil reduces the potential environmental
impact. Machine coolant can be recycled, either by an outside recycler, or
through a num-ber of in-house systems (ряд внутрішніх систем). Coolant
recycling is most easily implemented when a standardized type of coolant is
used throughout the shop. Reuse and recycling of solvents also is easily achieve.
Most shops collect scrap metals from machining operations and sell these to
metal recyclers. Metal chips that have been removed from the coolant by
filtration can be included in the scrap metal collection. Wastes should be
carefully segregated to facilitate reuse and recycling.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&x-ytts=1422411861&v=cvVcYzrRSe0&x-yt-cl=84924572
4. Виконайте вправи на закріплення лексики.
1. Складіть антонімічні пари:
use, cool, to rest, to work, reduce, dry, reuse, wet, minimize, hot,
maximize, possible, organic, dirty, increase, clean, innovative, old, chemical,
impossible.
2. Складіть синонімічні пари:
substitution, organic, environment, change, permitted, waste, include,
rubbish, comprise, natural, fluid, surroundings, employee, allowed, worker,
liquid.
5. Дайте відповіді на питання:
1. What do day – to – day maintenance and repair do?
2. What do maintenance activities include?
538
3. What can potential wastes include?
4. What is the aim of the NCDC?
6. Підберіть до англійських слів із колонки А українські еквіваленти
із колонки Б.
А. to acquire the necessary skills, to undertake the maintenance and repair, to be
familiar with the operator maintenance and settings to these operations, to carry
out repairs, replacing tractor clutches, overhauling engines, to carry out the
complete “out of a season” service on a combine harvester, extensive workshop
facilities, a large fleet of tractors, a substantial range of implements and
machines, machines which have genuine faults requiring diagnosis and
rectification.
Б. придбати необхідні навички, бути знайомим з обслуговування вмістом
і параметрами цих операцій, великий парк тракторів, заміна зчеплення
трактора, проводити ремонт, капітальний ремонт двигунів, здійснювати
повний "поза сезонний" сервіс комбайна, широкі можливості майстерні,
істотний діапазон знарядь та техніки, машини, які мають справжні
поломки, що вимагають діагностики несправностей і виправлення, для
проведення технічного обслуговування і ремонту.
Прочитайте граматичний матеріал “ Питання до різних членів
речення ” та виконайте вправи.
Спеціальні питання
Питання до окремих членів речення називаються спеціальними.
Вони починаються словами who, what, where, why, how тощо.
Питання можуть ставитися до різних членів речення.
1. Питання до різних членів речення, окрім підмета;
Питальне слово
Допоміжне дієслово
Підмет
Смислове
дієслово
Доповнення
Where do you live?
How does he study?
What is he doing now?
Where are they running?
2. Питання до підмета.
539
У спеціальних питаннях, які відносяться до підмета, порядок слів такий
же, як і в розповідному. Якщо питальне слово є підметом, то після нього,
як і в розповідному реченні, ставиться присудок:
Питальне слово
Присудок
Підмет
Додаток
Who wors here?
Who likes oranges?
What is happening?
Who is teaching this class?
Якщо питальне слово є визначенням підмета, то після нього одразу
ставиться підмет, а потім присудок.
3. Спеціальні питання зі словом what. Вживаються наступні
поєднання зі словом what:
What color is your car?
What colors are his eyes?
What time is it?
What size is your shirt?
What kind of job ( What sort of job) ( What type of job) is it?
What day is it today?
What може вживатися без іменника:
What is your name?
What is his address?
What is her favorite color?
4. Спеціальні питання зі словом how.
How tall are you?
How big is
the house ?
How old is
your mother?
How far is
it from here to the airport?
Виконайте граматичні вправи:
1. Дайте відповіді на питання:
1. How are industrial fruit plantings classified?
2.When is maintenance № 3 done?
3. Where is nearest workshop?
4. Who is the main mechanic at this agricultural enterprise?
5. Where is capital repair made?
540
2.Поставте питання до підкреслених слів у реченні:
1. For harvesters the frequency of repairs and maintenance is determined in
hours, physical hectares of harvesting area ( фізичні гектари збиральної
площі) or ton- acres.
2. For stationary machinery and equipment of livestock farms the frequency of
repairs and maintenance is determined in worked hours.
3. The full time course for experienced tractor – driver in the UK starts in
November and runs for 14 weeks, finishing by the end of February.
Заняття № 53
Тема: Техніка безпеки під час експлуатації сільськогосподарських
машин. Порядок слів у спонукальних та окличних реченнях.
1.Ознайомлення з новою лексикою:
misuse of agricultural machines and tractors [‘mis’ju:s ɔfˌægrɪˈk ʌ ltʃrəl məˈʃiːnz
ənd ˈtræktəz] - погане відношення до с/г машин та тракторів
use of hand signals [ˈjuːz ɔf ˈhænd ˈsɪgnəlz]- використання ручних сигналів
properly fitted work clothing [‘prɔpəli ˈfɪtɪd ˈwə:k ˈklɔu ðɪŋ] - правильно
підібраний робочий одяг
fatigue [fəˈtiːg] - втома
farm welder [ˈfɑ:m ˈweldə] – зварник на фермі
to seek competent help [tə ˈsiːk ˈkɔmpətənt ˈhelp] - шукати компетентну
допомогу
fire extinguisher [ ‘fɑiə ik’sti ŋgwiʃə] – вогнегасник
guard [‘g ɑ:d] – охорона, пильність
shield [ˈʃiːld] - захист, заслона, щит, екран
has set the stage for an accident [ˈhæz ˈset ðə ˈsteɪdʒ fɔ ən ˈæksidənt] підготувати ґрунт для аварії
well- being [ˈwel- ˈbiː(ɪ)ŋ] самопочуття, благополуччя
extra hired labour [ˈekstrə ˈhɑiəd ‘leibə] - додатково наймані для праці
unclogging operations [ʌnlɔgiŋ ɔpəˈreɪʃənz]- операції по чистці
tractor guidance [ˈtræktə ˈgaɪdəns] - управління трактором
2. Вивчіть англійські ідіоми та перекладіть речення.
541
a slip of the tongue - обмовка (помилка)
slip (from) one's mind - забути
smell a rat - підозрювати щось недобре
so far - до сих пір, поки
so much the better - ще краще
spill the beans - проговоритися
stand a chance - немає шансів
stand out - виділятися
stand to reason - логічно, що
straight from the shoulder - чесно, відверто
Вправа.
1. It was just a slip of the tongue!
2. It slipped my mind what she asked me.
3. I'm not sure what it is, but I smell a rat.
4. So far, I have read 3 books by King.
5. If he can pay cash, so much the better.
6. Who spilled the beans about our plan?
7. He doesn't stand a chance of getting it.
8. He stands out in any group of people.
9. It stands to reason that he apologized.
10. Don't try to spare my feelings, give it to me straight from the shoulder.
3. Прочитайте та перекладіть текст: “Safety of Agricultural
Machinery”
542
Safety Is No Accident
Accidents cause more deaths to persons between the ages of 15 and 24 than
all other causes combined.
Nearly one – third of all farm injuries are caused by fall.
The National Safety Council (Національна рада з безпеки) reports that 10
working days are lost for each farm accident.
Important Safety Reminders (Важливі нагадування з безпеки)
No one is immune from accidents.
Serious accidents occur in all communities.
No machine is completely safe.
Many farm accidents involve misuse of agricultural machinery and tractors.
Our society demands safer working conditions.
Why Farm Machinery Accidents Occur
Causes of Farm Machinery Accidents
Attitude:
Common attitudes or beliefs that are related to unsafe working conditions are:
-It can’t happen to me.
-The law of averages will decide the outcome. ( Закон “середни” вирішить
наслідок).
- It’s my turn.
Children Near Operating Machines.
-Until children are large enough, mature enough, and can be trained to operate
machinery, they should not be allowed on or near equipment while it is in
operation.
Clothing
-Only properly fitted work clothing should be worn while operating farm
equipment: no loose fitting clothing. (Ні вільному одягу.)
543
Communication.
-Use of hand signals is becoming increasingly important as more farmers buy
noise – reducing cabs with tractors and self – propelled implements.
Hurry
-By no rushing through jobs, a worker has more time to think and plan ahead,
which reduces accidents because there is more time to identify hazardous
situations.
Housekeeping
-Accumulations of debris should be removed so that farmstead building and
fields become safer places to work.
Fatigue
-Machine operator needs an adequate amount of time to rest.
Improper Maintenance of Machinery
-With even the most careful inspection of machinery, machine failure can occur.
It is less likely to occur if the operator checks the conditions of the machine
seasonally and again before each day’s work.
Improper Use of Machinery
-When human error forces a machine beyond its designed capability’s limits, a
machine operator is in hazardous position, because machine does not function
efficiently.
Improper Use of Tools in Machinery Repair
-Worn out tools in poor conditions can lead to accidents.
- Injury can result from electrical shock caused from using improperly insulated
electrical hand tool.
- Farm welders should know the limit of their capabilities and seek competent
help for many special welds.
Lack of Misuse of Safety Devices
-If fire extinguishers, guards, shields and other safety devices are removed and
not replaced, or if a machine is operated carelessly, the operator has set the stage
for an accident.
Lack of Training
-No one should be allowed to operate a machine without first being instructed in
operational procedures and possible hazards.
Weather
-When operating farm machinery, consider hazards associated with varying
conditions due to mud, ice, snow or frozen ground.
544
Well- Being
-The overall effect of health problems is reduced physical capability.
Cost of Farm Accidents
-Accidents costs an average 10 days of working time according to the National
Safety Council.
- Accidents are extremely expensive. Accidents costs can include: hospital bills,
doctor bills, extra hired labour, machinery repair, tractor and machinery rental,
pain and sufferings, and loss of use of limbs for the rest of the life.
Simple Safety Precautions Prevent Accidents
When using any self – propelled machine, before attempting any adjustment,
maintenance, repair, or unclogging operations, stop the engine and remain in
operator’s seat until all machine elements have seared movement.
1. Keep all safety guards or shields in good repair and in place.
2. Do not allow riders on implements, unless required for operation or training.
3. Never allow children to ride on or walk close to moving implements, trailers.
4. Never permit any person to walk closer than 6 feet besides operating
harvesting machinery.
Farm Machinery accident Situations:
Wagon Hazards:
1.Improper tractor guidance and control.
2. Hitching and unhitching.
3. Excessive and unbalances load.
4. Children playing in and around wagon.
5. Hydraulic lifts.
6. Loading and unloading.
7. PTO shafts.
Tractor Loader Hazards:
1. Loader lifting excessive weight
2. Loader used to load straw from top of the pile.
3. Loading rocks.
4. Large bales moved on loaders.
5. Riders in loader buckets.
6. Dismounting tractor with loader raised.
Elevator and Auger Hazards:
1.Elevator raised on hillside.
545
2. Elevator used for ladder.
3. Operator’s foot is caught in grain dump of elevator.
4. Auger not supported on grain bin.
Grinder -Mixer Hazards:
1.Overloading a grinder.
2. Changing screens before hammers stop.
3. Cleaning up supplement dump.
Combine Hazards:
1.Clothing.
2. Falls from steps of platform.
3. Cleaning combine parts while combine is in operation.
4. Vision obstruction by dust.
Corn Picker Hazards: (кукурудзозбиральний комбайн без
подріблювального апарата)
1. Clogged picker. (засмічений)
2.Fuel leaks.
3. Hitching or unhitching wagon.
Forage Harvester Hazards:
1.Worker caught in feed mechanism while cleaning clogged header.
2. Header falls on worker making adjustment.
3. Sharpening knives.
Cutter Bar Mower Hazards:
1.Fingers caught in sickle as cutter bar is raised to transport position.
2. Travelling on uneven ground.
Planter Hazards:
1.Marker falls on worker.
2. Worker falls when filling hopper.
Plow Hazards:
1.Machine left in raised position.
2. Tractor not equipped with correct weight.
https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1422579428&x-ytcl=85114404&v=6HUCq5a1ZpM&feature=player_detailpage
546
4. Виконайте вправи на закріплення лексики.
1. Складіть антонімічні пари:
uneven, correct, hitching , loading, excessive, cheap, unloading, clean, even,
dirty, ill, dangerous, top, wrong, bottom, excessive, unhitching, healthy, safe.
2.Складіть синонімічні пари:
ground, reason, moving, allow, fluid, employee, waste, permit,
remain, operating, stay, occur, cause, wear, happen, clothing, rubbish,
liquid, soil, worker.
5. Дайте відповіді на питання:
1. What are important safety reminders?
2. What do accidents cause?
3. What are the causes of farm machinery accidents?
4. What weather conditions are dangerous?
5. What are safety precautions prevent accidents?
6. Підберіть до англійських слів із колонки А українські еквіваленти
із колонки Б.
А. to prevent injuries; trouble; to take shortcuts; to get hands or clothing
caught on the PTO; exposed moving parts; when repairing or working on an
implement, make sure it is lowered to the ground; select proper speeds for
harvesting, that will prevent clogging; wear proper clothing when working
on an implement; keep a safe distance from all cutting implements.
Б. вибирайте правильну швидкість для збору врожаю, це дозволить
запобігти засміченню; носіть належний одяг при роботі з обладнанням;
запобігання травмуванням; вибирати найкоротший шлях; біда; руки
або одяг попав на вал відбору потужностей; розкриті рухомі частини;
при ремонті або праці на знарядді, переконайтеся, що воно заземлене;
триматися на безпечній відстані від усіх ріжучих інструментів.
547
Прочитайте граматичний матеріал “Порядок слів у спонукальних та
окличних реченнях” та виконайте вправи.
The imperative
Наказові речення виражають спонукання до дії з метою виконання
наказу, бажання, прохання, дозволу, поради того, хто говорить.
У заперечній формі наказові речення можуть виражати заборону. Наказові
речення мають дієслово-присудок у наказовому способі. Ці речення
характеризуються відсутністю підмета. Накази вимовляються з спадною
інтонацією.
Come here! Don’t be silly! Let’s go at once!
Додавання слова please (на початку або в кінці речення) або короткого
речення will you або won’t you в кінці речення пом’якшують наказ,
перетворюючи його на прохання або запрошення.
Give me some water, please. Please bring me a piece of chalk. Help me with the
luggage, will you? Have a cup of tea, won’t you?
Вживання підсилювальної форми наказового способу робить прохання
більш наполегливим.
Do come, Ann! Do be serious, George!
Речення з дієсловом у наказовому способі з підметом you мають
додатковий відті-нок значення (роздратування, нетерпіння).
You mind your own business!
Спонукання до дії може бути виражене не тільки наказовими реченнями, а
й деякими типами питальних і розповідних речень, наприклад:
питальними реченнями (ввічливе прохання):
Would (Will) you pass me the salt, please? Won’t you stay a little longer? Will
you please shut the door?
розповідними реченнями:
You mustn’t be late for school. (Don’t be late for school.) You can’t do that.
(Don’t do that.) You should be more attentive.
окличними реченнями:
Enough of this! Silence!
548
Окличні речення
В окличних реченнях висловлена думка супроводжується проявом якихось
емоцій (здивування, захоплення, радості, обурення тощо). В окличних
реченнях часто виділяють якийсь член речення.
What a pretty hat you’ve got! (виділено додаток з означенням до нього).
How well he speaks English! (виділено обставину).What a clever girl she is!
(виділено предикатив з означенням).
Окличні речення можуть бути також інших типів (розповідні, наказові і
питальні). Вони мають відповідну емфатичну інтонацію і часто
супроводжуються вигуками.
Why, it’s him! Oh, it will be very interesting! Look who is here! Why, isn’t
that funny?
Спеціальні запитання часто перетворюють на окличні речення,
ставлячи вираз on earth після питального слова (для вираження сильного
здивування, роздратування). Вживають тільки у фамільярній мові.
Where on earth is my pen? Why on earth did you come so late? Who on earth
told that?
Окличні речення нерідко утворюються за допомогою окличних слів what,
how, які ставляться разом з виділеними словами на початку речення.
Слово how вживається з прислівниками і з прикметниками, а слово what– з
іменниками. Після окличного слова what із зчислюваними іменниками в
однині вживаться неозначений артикль. Артикль не вживається перед
незчислюваними іменниками і перед зчислюваними іменниками у
множині. Такі речення характеризуються прямим порядком слів (підмет–
присудок) і спадною емфатичною інтонацією (сильне зниження тону на
виділеному слові).
What a pretty room this is! What a clever boy he is! What silly mistakes you’ve
made! What wonderful news this is! How tall you’ve grown! How late it is!
Найтиповішими в розмовній мові є окличні слова і фрази-речення, які
складаються тільки з виділених слів з означеннями і окличними словами
або без них. Ці речення часто супроводжуються вигуками.
How good of you to come! How awful! Oh, how wonderful! What a good idea!
What a shame! What nasty weather! What a hot day! Splendid! Fine!
Виконайте граматичні вправи:
1. Перекладіть українською окличні та спонукальні речення:
549
1.Never try to unclog a machine when it is still moving. 2. Slow down when on
hillside. 3. When loading bales manually, be sure that the driver does not start
and stop suddenly. 4. Please, keep all safety shields in place and proper repair.
5. What a good idea to control tractor implements!
2. Перекладіть англійською окличні та спонукальні речення:
1.Прочитай Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві
НПАОП 01.1-1.01-00 (ДНАОП 2.0.00-1.01-00). 2. Організуйте правильну
експлуатацію і технічне обслуговування машинно-тракторного парку,
своєчасний та якісний його ремонт.3. Впроваджуйте заходи з поліпшення
експлуатації та якості ремонту та підвищення рівня технічної готовності
машин й устаткування. 4. Вивчіть умови роботи сільськогосподарських
машин та устаткування, окремих деталей і вузлів з метою виявлення їх
передчасного спрацювання.
Заняття № 54
Тема: Машини та обладнання для тваринництва. Робота із
словником. Реферативний переклад.
1.Вивчіть нову лексику:
down and feather of poultry [ˈdɑun ənd ˈfeðər əv ˈpɔu ltri] - пух та пір'я птиці
draft cattle [ˈdrɑ:ft ˈkætəl] - тяглова велика рогата худоба
dual – purpose cattle [ˈdjuəl ˈpə:pəsˈkætəl] – м'ясо- молочна худоба
hog [hɔg] - свиня
barn [b ɑ:n] - сарай
lamb [ˈlæm] - ягня
calve [ˈk ɑ:v] - теля
poultry [ˈp ɔu ltri] - домашня птиця
cowshed [ˈkɑuˌʃed] – корівник
sheep – pen [ˈʃiːp ˈpen] - вівчарня
poultry house
пташник
automatic waterer [ˌɔtəˈmætɪk ˈwɔtərə] –автоматична поїлка
feed trough [ˈfiːd ˈtrɔf] - годівниця
self – feeder - самостійної подачі, самогодівниця, автокормушка
550
objection [əbˈdʒekʃən]
- перешкода
fibre content [‘fibrə kənˈtent] - вміст волокна
roughage [ˈrʌfɪdʒ] - грубі корми
succulent [ˈsʌk ju:lənt] - соковитий
2. Вивчіть англійські ідіоми та перекладіть речення.
take a dim view of something - осудити
take a break - зробити перерву
take advantage of - скористатися можливістю
take after - бути схожим на батьків (батька)
take a stand on something - зайняти чітку позицію, думку
take care of - подбати про когось, чимось, доглянути за
take hold of something - взяти, тримати
take into account - взяти до уваги
take it easy - не хвилюйся
take (it) for granted - приймати як належне
Вправа.
1. My sister takes a dim view of the way I raise my children.
2. Let’s take a break, I’m tired.
3. We took advantage of the low prices and bought a computer and a monitor.
4. Tom takes after his father in character, and after his mother in appearance.
5. People need to take a stand on the issue of nuclear weapons.
551
6. Can you take care of my dog while I’m away? Tom takes good care of his
car.
7. Take hold of this rope and pull.
8. You must take into account her old age.
9. Take it easy, everything will be OK.
10. Mother's love is always taken for granted by children.
3. Прочитайте та перекладіть текст: “Mechanization in Livestock
Raising”
Animal husbandry, a branch of agricultural production, includes the
breeding of farm animals and their use. Farm animals are highly
important sources of food for man. They are known to produce highly
nutritious products (дуже поживні продукти) such as milk, meat and
eggs. In addition, the skin of animals, down and feather of poultry and wool of
sheep are used as raw materials to produce clothing and for many other
purposes.
The most important group of farm animals is cattle.
There are four types of cattle. They are dairy cattle,
beef cattle, draft cattle and dual – purpose cattle.
Important sources in producing human food are sheep and
hogs.
A lot of work has to be done by a farmer in caring for his livestock and their
products. Barns and other buildings are to be provided in order to protect the
animals from unfourable weather. Young animals – lambs, calves and pigs are
known to require special care and protection. At present separate buildings are
usually provided for each kind of livestock such as cattle, sheep, hogs, and
poultry. Cowsheds, sheep – pens, pigsties and poultry houses should be
comfortable for livestock and workers who take care of the animals. Much
attention is now paid to lighting, ventilation, temperature, and humidity in
animal building.
Further increase in animal productivity is achieved both by the introduction of
new machinery and by wider electrification and automation of different process
on livestock farms.
552
Some kinds of livestock equipment are almost completely automatic, thus
eliminating most of the hand labour. Many farmers use now automatic waterers
which provide water to livestock at all times. At the press of the button silage
unloaders remove silage from the silo and drop it into the conveyer that carries
the silage to the feed troughs. The feeding of grain and hay to dairy cattle has
also been almost completely mechanized on some farms. On some farms
manure is collected and transported automatically.
In systems where the place of feeding is adjacent to storage (примикає до
складу кормів), it is often possible for conveyer to act as distributor. In other
systems the feed is brought to a hopper (бункер) by conveyer and is distributed
to the animals by another means.
Among the numerous types of distributors the self – feeders are most simple
device. They are inexpensive to install, and have the advantage of keeping feed
always available to the animals (має перевагу бо постачає корм в любий час).
The major disadvantage of self – feeding is the difficulty of regulating feed
intake and determining consumption (споживання кормів та визначення їхніх
затрат).
There are several types of mechanical feeding lines (механічні живильні
лінії) which are alternative to self – feeding and which are more highly
recommended (особливо рекомендуються) for present – day livestock
farming. There are chain – drag and shuttle – stroke types of conveyers
(ланцюговий та зворотно – поступальний транспортери). In both instances
(в обох випадках) there is the objection that material must be metered
(необхідно дозувати) into the distributor at the rate it is to be placed (на
порції, які необхідно покласти) before the livestock. This means also that no
fresh feed can be added without discarding what was left from the previous
feeding.
An open auger with plank sides (відкритий шнек) is a simple distributor for
silage. The amount of feed per foot of bunk length (на фунт довжини
кормушки) is regulated by the height of the auger above the feed bunk. Bearing
need to be located (необхідно встановити опори) on the side carrying the least
amount of feed. Both forages and concentrates can be distributed by an auger
enclosed in a tube (встановлені в трубі) with adjustable holes, or with holes
designed for gradually changing levels about every two feet.
553
Feeds are classified into three groups, depending on their fibre content and
nutritive value. They are roughages, concentrates and protein supplements.
Roughages may contain from 25 to 40%fibre. For these reason they are not
suitable for hogs but one can give large quantities of roughages to cattle and
sheep. Roughages may be succulent (silage, pasture grasses) and dry. The
common forms of dry roughage are hay and straw. Good hay is one that
contains much green leaf. Oat straw is a valuable feed for beef cattle and low –
yield-ing dairy caws (мало удойні корови). Barley straw is sometimes fed to
beef animals. It is more digestible than wheat straw (it is high in indigestible
fibre).
Concentraters being high in energy, all classes of farm animals are fed with
such feeds. The main concentrated feeds are different kinds of cereals. Feed
containing protein of about 20% is known as a protein feed. Animals require
from
10 to 20 per cent protein in their ration, depending of their age and
productivity.
Different machines are now being used which permit a better digestion of
various feeds by livestock. For instance, grain grinders, feed mixers, forage
cutters increase the feeding value of grain, roughages and other feeds.
Milk pipelines connected to milking machines carry the milk to milk tanks
where it is automatically cooled to the proper temperature.
Automatic milking is the milking of dairy animals, especially of dairy cattle,
without human labour. Automatic milking systems (AMS), also called voluntary
milking systems (VMS), or were developed in the late 20th century. They are
commercially available since the early 1990s. The core of such systems, that
allows complete automation of the milking process, is a type of agricultural
robot. Automated milking is therefore also called robotic milking. Common
systems rely on the use of computers and special herd management software.
Basics – milking process and milking schedules
The milking process is the collection of tasks specifically devoted to extracting
milk from an animal. This process may be broken down into several subtasks:
collecting animals be-fore milking, routing animals into the parlour, inspection
and cleaning of teats (огляд і очищення сосків), attachment of milking
equipment to teats, and often massaging the back of the udder (масування
задньої частині вимені) to relieve any held back milk, extraction of milk,
removal of milking equipment, routing of animals out of the parlour.
554
Maintaining milk yield during the lactation period (approximately 300 days)
requires consistent milking intervals, usually twice daily and with maximum
time spacing between milkings. In fact all activities must be scheduled around
the milking process on the dairy farm. Such a milking routine imposes
restrictions on time management and personal life of an individual farmer, as
the farmer is committed to milking in the early morning and in the evening for
seven days a week regardless of personal health, family responsibilities or social
schedule. This time restriction is exacerbated for lone farmers and farm families
if extra labour cannot easily or economically be obtained, and is a factor in the
decline in small-scale dairy farming. Techniques such as once-a-day milking
and voluntary milking have been investigated to reduce these time constraints.
Voluntary milking allows the cow to decide its own milking time and interval,
rather than being milked as part of a group at set milking times. AMS requires
complete automation of the milking process, as the cow may elect to be milked
at any time during a 24 hour period.
The milking unit (доїльний апарат) comprises a milking machine, a teat
position sensor (usually a laser), a robotic arm for automatic teat-cup application
and removal, and a gate system for controlling cow traffic. The cows may be
permanently housed in a barn, and
spend most of their time resting or feeding in the free-stall area. If cows are to
be grazed (паслися) as well, a selection gate is required to allow only those
cows that have been milked to the outside pastures.
When the cow elects to enter the milking unit (due to highly palatable feed that
she finds in the milking box), a cow ID sensor reads an identification tag
(transponder) (особистий знак) on the cow and passes the cow ID to the control
system. If the cow has been milked too recently, the automatic gate system
sends the cow out of the unit. If the cow may be milked, automatic teat cleaning,
milking cup application, milking, and teat spraying takes place. As an incentive
to attend the milking unit, concentrated feedstuffs needs to be fed to the cow in
the milking unit.
Typical VMS stall layout (forced cow traffic layout)
The barn may be arranged such that access to the main feeding area can only be
obtained by passing the milking unit. This layout is referred to as forced cow
traffic. Alternatively, the barn may be set up such that the cow always has
access to feed, water, and a comfortable place to lie down and is only motivated
555
to visit the milking system by the palatable feed available there. This is referred
to as free cow traffic.
The innovative core of the AMS system is the robotic manipulator in the
milking unit. This robotic arm automates the tasks of teat cleaning and milking
attachment and removes the final elements of manual labour from the milking
process. Careful design of the robot arm and associated sensors and controls
allows robust unsupervised performance, such that the farmer is only required to
attend the cows for condition inspection and when a cow has not attended for
milking.
Typical capacity for an AMS is 50–70 cows per milking unit. AMS usually
achieve milking frequencies between 2 and 3 times per day, so a single milking
unit handling 60 cows and milking each cow 3 times per day has a capacity of
7.5 cows per hour. This low capacity is convenient for lower-cost design of the
robot arm and associated control system, as a window of several minutes is
available for each cow and high-speed operation is not re-quired.
AMS units have been available commercially since the early 1990s, and have
proved relatively successful in implementing the voluntary milking method.
Many of the research and developments have taken place in the Netherlands.
The most farms with AMS are located in the Netherlands, and Denmark.
A new variation on the theme of robotic milking includes a similar robotic arm
system, but coupled with a rotary platform, improving the number of cows that
can be handled per robot arm.
Advantages
Elimination of labour
The farmer is freed from the milking process and associated rigid schedule, and
labour is devoted to supervision of animals, feeding, etc.
Milking consistency
The milking process is consistent for every cow and every visit, and is not
influenced by different persons milking the cows. The four separate milking
cups are removed individually, meaning that an empty quarter does not
stay attached while the other three are finishing, resulting in less threat of injury.
The newest models of automatic milkers can vary the pulsation rate and vacuum
level based on milk flow from each quarter.
Increased milking frequency.
Milking frequency may increase to three times per day, however typically 2.5
556
times per day is achieved. This may result in less stress on the udder and
increased comfort for the cow, as on average less milk is stored. Higher
frequency milking increases milk yield per cow, however much of this increase
is water rather than solids.
Perceived lower stress environment.
There is a perception that elective milking schedules (виборні графіки доїння)
reduce cow stress.
Herd management (система управління стадом). The use of computer
control allows greater scope for data collection (дозволяє більш широкі
можливості для збору даних). Such data allows the farmer to improve
management through analysis of trends in the herd, for example response of
milk production to changes in feedstuffs. Individual cow histories may also be
examined, and alerts set to warn the farmer of unusual changes indicating illness
or injury. Information gathering provides added value for AMS, however
correct interpretation and use of such information is highly dependent on the
skills of the user or the accuracy of computer algorithms to create attention
reports.
Considerations and disadvantages
Higher initial cost – AMS systems cost approximately €120,000 ($190,524)
per milking unit.
Whether it is economically beneficial to invest in an AMS instead of a
conventional milking parlor depends on constructions costs, investments in the
milking system and costs of labour. Besides costs of labour, the availability of
labour should also be taken into account. In general, an AMS is economically
beneficial for smaller scale farms, and large dairies can usually operate more
cheaply with a milking parlor (доїльне приміщення).
Increased electricity costs - to operate the robots, but this can be more than
outweighed by reduced labour input.
Increased complexity – While complexity of equipment is a necessary part
of technological advancement, the increased complexity of the AMS milking
unit over conventional systems, increases the reliance on manufacturer
maintenance services and possibly increasing operating costs.
557
In some poultry houses time clock devices are installed so that chickens can be
fed automatically at the desired time of the day. On many poultry farms eggs are
cleaned, graded and packed primarily by automation.
https://www.youtube.com/watch?x-yt-cl=85114404&v=b-W7uzo0PRo&x-ytts=1422579428&feature=player_detailpage
https://www.youtube.com/watch?x-yt-cl=85114404&v=KH1YvBN0M50&x-ytts=1422579428&feature=player_detailpage
4. Виконайте вправи на закріплення лексики.
1. Складіть антонімічні пари:
unfourable, cheaply, disadvantage,automatically, dry, favourable,
increase, advantage, heat, succulent, directly, digestible, manually,
indigestible, cool, decrease, full, indirectly, empty, expensively.
2. Складіть синонімічні пари:
hog, require, cattle, grade, traffic, sort, due to, need, thank to,
access, livestock, entry, milker, pig, milking machine, movement.
5. Дайте відповіді на питання:
1. What is animal husbandry?
2. Why are farm animals highly important for people?
3. What farm animals do you know?
4. What feeds for livestock do you know?
5. What machines are used in animal husbandry?
6. Підберіть до англійських слів із колонки А українські еквіваленти
із колонки Б.
558
А. the class of ruminants, the omnivorous animal, to bred, confinement, the pure
breed, pregnant, breed, sow, anemia, fowl, goats, apiculture, lard, mutton, wax,
honey, carnivorous, herbivorous.
Б. сало, клас жуйних тварин; травоїдний , віск, птиця ,кози, чиста
порода,порода; мед, баранина, свиноматка, малокрів’я, всеїдна тварина;
розводити; вагітна, бджільництво, м'ясоїдний.
Прочитайте граматичний матеріал “ Реферативний переклад” та
виконайте завдання.
Реферати́вний пере́клад — різновид перекладу, при якому
відбувається стиснення основного змісту вихідного тексту на
одній мові засобами іншої. З однієї сторони, реферативний
переклад являє собою форму реферування та змістовну
редукцію тексту. З іншої сторони, він підпадає під означення перекладу як
передачі інформа-ції, яка міститься у деякому творі, засобами іншої мови.
Основні етапи реферативного перекладу
Відповідно до першого з визначень терміну «реферативний переклад»
існують наступні основні етапи його підготовки:
виділення ключових фрагментів;
повне або часткове перефразування частини виділених ключових
фрагментів;
узагальнення змістовних частин тексту, що реферується, та їх
трансдукція на мові перекладу;
переказ отриманого ряду трансдуктів (кінцевого тексту) при умові
введення у кінцевий текст перехідних елементів.
Згідно з другим визначенням терміну «реферативний переклад» робота
над ним відбувається за такою схемою:
докладне вивчення оригіналу;
виклад змісту оригіналу за власним планом, який повинен відображати:
*проблематику тексту;
*основні питання твору;
*акценти, які, з точки зору аспіранта, заслуговують на особливу увагу;
*формулювання висновків, можливе висловлення оцінки.
559
Слід відмітити, що хоча в анотації та рефераті є певні спільні риси
(оскільки обидва ці види творів належать до наукових мета текстів), але
головною відмінністю між ними є те, що при реферативному перекладі
основні мікротеми повинні бути не лише визначеними, як в анотаційному
перекладі, але й повинні розкриватися більш обширно. Якщо в оригіналі є
малюнки, креслення, то потрібно вибрати найбільш важливі і пояснити їх
при перекладі.
Приклад реферативного перекладу “Solar Energy”
Shortage of energy is a major world problem and experts predict that the present
rate of increase in energy can exhaust the supply of fossil fuels in the twentyfirst century. What the world needs is a source of perpetual energy.
Potentially, we have a source of perpetual energy shining down on us. The Sun.
[On clear day in the tropics, the intensity of solar energy can be more than a
kilowatt per square metre at midday. That amount of energy falling on an area
of sixty-four square kilometres is about as much as the whole of the British
electricity generating system produces.
There is no charge for the energy that flows so freely from the Sun.]
Unfortunately its collection and storage can be both difficult and expensive.
[Some form of storage is necessary because the sun's rays do not reach us on
cloudy days or at night]. Nevertheless, solar energy is now an economic and
practicable solution.
It is possible to convert solar energy directly to electricity by the use of
photoelectric cells but for most practicable purposes this is too expensive.
Today's solar energy systems are of two types, based on the flat plate collector
and the focusing collector. [The flat plate collector is simpler and cheaper. In its
simplest form, the sun's rays fall onto a panel carrying water pipes. The Sun
heats the water which is then available for use].Focusing systems can trap a
much higher proportion, of the sun's energy and also produce much higher
temperatures. [People have known this principle for a long time. As far back as
212 В..С.
Archimedes, using focusing mirrors, set fire on the Roman fleet.]
Сонячна Енергія
Нестача енергії - важлива світова проблема і фахівці передбачають, що
сучасний темп зростання потреб в енергії може вичерпати запас горючих
560
копалин в XXI столітті. Світ має потребу в джерелі вічної енергії.
Потенціально у нас є джерело вічної енергії. Це - сонце.
На жаль, уловлювання і зберігання сонячної енергії може бути складним і
дорогим. Проте, зараз використання сонячної енергії є екологічним і
реальним рішенням.
Використовуючи фотоелементи можна перетворити сонячну енергію
безпосередньо в електрику. Нині існують два типи систем сонячної енергії,
які базуються на плоскому колекторі і фокусуючому колекторі. Фокусуючі
системи можуть уловлювати значно більше сонячної енергії, а також
створювати значно високі температури.
Виконання вправи на реферативний переклад. Прочитайте та
перекладіть:
“Agricultural Mechanic’s Pathway”
Because workers in the Agricultural Mechanics pathway are responsible for
the efficient operation of farm machinery, opportunities in the farm equipment
industry will grow as farms merge and grow larger. Agricultural and farm
equipment mechanics are responsible for the maintenance, repair, and
installation of machines that increase the efficiency of farming activities, such
as planting, harvesting, and irrigating crops. Agricultural mechanics also service
and repair smaller lawn and garden equipment operated by suburban
homeowners.
Important skills for this pathway include the ability to maintain and repair farm
machines, such as large tractors or combines. Dairy equipment repairers
maintain and repair milking machines and other equipment used by dairy
farmers. Modern farm equipment utilizes computers, electronics, and
hydraulics, which means that workers need to continually update their skills. In
fact, what was once a general repairer’s job has become a more specialized
technical field in the farm industry. As a result, many farmers rely on farm
equipment dealers to maintain and repair their machinery because the equipment
is more complex than in the past. Another occupation in this pathway is
agricultural engineer-someone who designs equipment and technology to meet
farmer needs.
Some agricultural mechanics receive formal training in professional/technical
schools and two-year colleges, where they learn the basics of diesel engines,
transmissions, and hydraulics. Other mechanics learn their skills on the job,
561
receiving training from more experienced mechanics and from training sessions
conducted by heavy equipment manufacturers. Competition for workers is keen
because of the scarcity of qualified people to fill agricultural mechanic
positions.
Заняття № 55
Тема: Машини та обладнання для переробки сільськогосподарської
продукції. Робота із словником. Реферативний переклад.
1.Вивчіть нову лексику:
isinglass [ˈaɪzinglɑ:s] - желатин
rennet [ˈrenət] - сичужний фермент
animal by-products [ˈæniməl bɑi prɔdʌkts]- побічні продукти тваринного
походження
carcasses [ˈkɑkəsɪz] - каркас, туша, тіло
slaughterhouses [ˈslɔ:tə ‘hɑuzɪz] - бойня
rendering [ˈrendərɪŋ] - жертвування
to make the meat palatable [tə ˈmeɪk ðə ˈmiːt ˈpælətəbəl]- щоб зробити м'ясо
смачним
comminuting heat treatment [ kɔmiˌ’nju:tɪŋ hi:t tri:tmənt] - впровадження
термообробки
meat trimmings [ˈmiːt ‘trimiŋz] - м'ясна продукція
bowl cutter [ˈbɑul ˈkʌtə] - куттер
buffalo [ˈbəfəˌlɔu ] - буйвол
wholesale markets [ˈhɔu l ˈseɪl ˈmɑ:kəts] – оптові ринки збуту
short shelf life [ˈʃɔ:t ˈʃelf ˈlaɪf] - короткий термін придатності
to be located on the outskirts of urban centres [tə ˈbiː ˈlɔuˌkeɪtɪd ˈɔn ðiː
ˈɑutskə:ts əv ˈə:bən sentəz]- бути розташованим на околицях міських
центрів
milk powder [ˈmɪlk ˈpɑudə] - сухе молоко
adhesive [əd’heziv] - клей
curd [kə’d] - сир
whey [ˈweɪ] - сироватка
2. Вивчіть англійські ідіоми та перкладіть речення.
562
take one's breath away - захопити дух
take one's time - робити не поспішаючи
take one’s word for it - повірити на слово
take pains - докладати зусиль
take part in smth. - взяти участь
take place - мати місце, трапитися
take someone's mind off things - відвернути від нав'язливих думок
take steps - вживати заходів
take the words right out of one's mouth - сказати те ж саме трохи
раніше, ніж інший мовець
take time - зайняти багато часу
Вправа.
1. That great view took my breath away.
2. Don't hurry. Take your time.
3. Take my word for it, he won’t go there.
4. He took pains to make his report perfect.
5. Mary is going to take part in the show.
6. The accident took place on Oak Street.
7. Go to a concert or a movie to take your mind off things.
8. We need to take steps against it.
9. I was about to say the same! You took the words right out of my mouth.
10. It takes time to get used to a new place.
563
3. Прочитайте та перекладіть текст: “Machines and Equipment in
Animal Production Industry”
An animal product is any material derived from the body of an
animal. Examples are fat, flesh, blood, milk, eggs, and lesser
known products such as isinglass and rennet.
Animal by-products are carcasses and parts of carcasses from
slaughterhouses, animal shelters, zoos and veterinarians, and products of animal
origin not intended for human consumption, including catering waste (відходи
харчування) (all waste food from restaurants, catering facilities, central
kitchens, slaughterhouses and household kitchens). These products may go
through a process known as "rendering" to be made into human and non-human
foodstuffs, fats, and other material that can be sold to make commercial
products such as cosmetics, paint, cleaners, polishes, glue, soap and ink. The
sale of animal by-products allows the meat industry to compete economically
with industries selling sources of vegetable protein.
Several diets prohibit the inclusion of some animal products, including
vegetarian, kosher. Other diets, such as veganism and the raw vegan diet,
exclude any material of animal origin.
Livestock contribute to food supply by converting low-value materials, inedible
or unpalatable (неїстівний чи несмачний) for people, into milk, meat, and
eggs; livestock also decrease food supply by competing with people for food,
especially grains fed to pigs and poultry. Currently, livestock supply 13% of
energy to the world’s diet but consume one-half the world’s production of
grains to do so. Livestock directly contribute to nutrition security (безпека
харчування). Milk, meat, and eggs, the “animal-source foods,” though
expensive sources of energy, are one of the best sources of high quality protein
and micronutrients that are essential for normal development and good health.
Meat is animal flesh (плоть) that is eaten as food. Humans are omnivorous, and
have hunted and killed animals for meat since prehistoric times. The advent of
civilization (поява цивілізації) allowed the domestication of animals such as
chickens, sheep, pigs and cattle, and eventually their use in meat production on
an industrial scale (в промислових масштабах).
Meat Processing Technology
564
Meat processing technology comprises the steps and procedures in the
manufacture of processed meat products (продукти переробки
м'яса).Processed meat products, which include various different types and
local/regional variations, are food of animal origin, which contribute valuable
animal proteins to human diets. Animal tissues (тканини тварин), in the first
place muscle meat and fat, are the main ingredients, besides occasionally used
other tissues such as internal organs, skins and blood or ingredients of plant
origin.
All processed meat products have been in one way or another physically and/or
chemically treated. Meat processing involves a wide range of physical and
chemical treatment methods, normally combining a variety of methods.
Meat processing technologies include:
Cutting/chopping/comminuting (size reduction)
Mixing/tumbling
Salting/curing ( маринування)
Utilization of spices/non-meat additives (не м'ясні добавки)
Stuffing/filling into casings or other containers (Фарш / наповнення в
оболонки або інші ємності).
Fermentation and drying
Heat treatment
Smoking
Equipment Used in Meat Processing
In modern meat processing, most of the processing steps can be mechanized. In
fact, modern meat processing would not be possible without the utilization of
specialized equipment. Such equipment is available for small-scale, mediumsized or large-scale operations (дрібні, середні або великі операції).
The major items of meat processing equipment needed to fabricate the
most commonly known meat products are:
1) Meat grinder.
2) Bowl cutter (куттер).
The bowl cutter is the commonly used meat chopping equipment designed to
produce small or very small (“finely comminuted”) lean meat and fat particles.
3) Filling machine (“sausage stuffer”).
These machines are used for filling all types of meat batter in containers such as
565
casings, glass jars, cans etc.
4) Clipping machine (скріплювальна машина).
Clipping machines place small aluminum sealing clips on the sausage ends and
replace the manual tying of sausages. They can be used for artificial or natural
casings. Clipping machines can also be connected to filling machines.
5)Smokehouses.
Simple smokehouses are used for smoking only. In traditional and small-scale
operations (дрібномасштабні операції) the most common methods of smoke
generation include burning damp hardwood sawdust (спалювання вологої
листяної тирси), heating dry sawdust (нагрівання сухої тирси) or heating
pieces of log (нагрівання деревини). But technological progress has changed
the smoke generation and application techniques. In modern smokehouses,
smoke generation takes place outside the smoking chamber in special smoke
generators with electrical or gas ignition. Separate smoke generators allow
better control of the quantity and temperature of the smoke produced.
6) Combined equipment.
Modern facilities can combine smoking, cooking and cooling operations for
meat pro-ducts in one continuous process. By means of automatic stirring
systems (автоматичні системи перемішування) processing parameters such as
smoke generation, temperature (up to 100°C) and relative humidity (up to
100%) required to dry, smoke, or steam-cook any type of product, can be preset.
With additional refrigerated units installed in the smokehouse, it is also possible
to use it as a fermenting/ripening room for the first crucial steps in production of
fermented sausages or raw ham products, where air temperature and air
humidity have to be accurately controlled.
7) Brine injector (Інжектор розсолу).
This equipment serves for the injection of brine into meat. Brine is water
containing dissolved salt and curing substances (речовини для затвердіння)
(nitrite) as well as additives such as phosphates, spices, sugar and/or soy
proteins. The injection is done by introducing pointed needles into the muscle
tissue. Brine injection is mainly used for the various types of ham, bacon and
other whole muscle products.
8) Tumbler or Massager. ( перекидач)
Tumblers are used for the processing of meat products such as whole-muscle or
reconstituted hams. Such machines resemble in principle a drum concrete mixer.
A rotating drum with steel paddles inside slowly moves the meat pieces thus
566
causing a mechanical massaging effect. This mechanical process is assisted by
the addition of salt and phosphates to achieve equal brine distribution and
liberates muscular protein from the meat tissue.
9) Vacuum packaging machine.
For vacuum packaging the meat product has to be placed into a vacuum bag. Air
is re-moved from the bag by means of the vacuum packaging machine and the
bag then sealed. Special vacuum packaging machines can operate with so called
gas-flushing, where a mixture of gas is injected after evacuating the air. Such
protective gas atmospheres inside the product package inhibit bacterial growth
and stabilize the meat colour. The gas mix-tures usually contain CO2 and N2.
Meat Processing Technologies – Standard Practices
Meat processing technologies include on the one hand purely technical
processes such as:
Cutting, chopping, comminuting;
Mixing, tumbling;
Stuffing/filling of semi-fabricated meat mixes into casings ( оболонки),
synthetic films, cans etc;
Heat treatment;
On the other hand, chemical or biochemical processes, which often go
together with the technical processes, are also part of meat processing
technology such as:
Salting and curing;
Utilization of spices and additives;
Smoking;
Depending on the product, smoke is applied at different temperatures.
There are two principal smoking techniques: cold smoking and hot smoking.
Fermentation and drying;
Frozen meat cutting.
Dairy ( молочний завод)
A dairy is a business enterprise established for the harvesting of animal milk –
mostly from cows or goats, but also from buffalo, sheep, horses or camels – for
567
human consumption. A dairy is typically located on a dedicated dairy farm or
section of a multi-purpose farm that is concerned with the harvesting of milk.
Structure of the industry
While most countries produce their own milk products, the structure of the
dairy industry varies in different parts of the world. In major milk-producing
countries most milk is distributed through whole sale markets. In Ireland and
Australia, for example, farmers' co-operatives own many of the large-scale
processors (великомасштабні технологічні установки), while in the United
States many farmers and processors do business through individual contracts. In
the United States, the country's 196 farmers' cooperatives sold 86% of milk in
the U.S.
As in many other branches of the food industry, dairy processing in the major
dairy producing countries has become increasingly concentrated, with fewer but
larger and more efficient plants operated by fewer workers.
Plants producing liquid milk and products with short shelf life, such as yogurts,
creams and soft cheeses, tend to be located on the outskirts of urban centres
close to consumer markets. Plants manufacturing items with longer shelf life,
such as butter, milk powders, cheese and whey powders (суха сироватка), tend
to be situated in rural areas closer to the milk supply. Most large processing
plants tend to specialize in a limited range of products. Exceptionally, however,
large plants producing a wide range of products are still common in Eastern
Europe.
As processing plants grow fewer and larger, they tend to acquire bigger, more
automated and more efficient equipment. While this technological tendency
keeps manufacturing costs lower, the need for long-distance transportation often
increases the environmental impact.
Milk production is irregular, depending on cow biology. Producers must adjust
the mix of milk which is sold in liquid form vs. processed foods (such as butter
and cheese) depending on changing supply and demand.
4 . Виконайте лексичні вправи:
1. Складіть антонімічні пари:
human, natural, high, non – human, internal, dry, cold smoking, external, hot
smoking, inedible, artificial, small, wet, large, prohibit, low, edible, allow.
568
2. Складіть синонімічні пари:
prohibit, separate, curd, using, divide, consumption, brine, forbidden, pickle,
milking machine, cheese, milker, apiculture, beef, breeding, pig- breeding,
poultry – raising, production, skin, hog raising, raising, meat, bee- keeping, fell,
manufacturing, bird - breeding
5. Дайте відповіді на питання:
1. What are animal products?
2. What are animal by-products?
3. What do meat processing technologies include?
4. What equipment is used in meat processing?
5. What milk products do you know?
6. Підберіть до англійських слів із колонки А українські еквіваленти
із колонки Б.
А. mutton, manufacturing goods, turkey, butter – fat, liver sausage, blood
sausage, animal fat, fur, feather, fowl, ox, kidney, liquid, solution, freezing,
the circulation system, the respiratory system.
Б. виробництво товарів, система дихання, птиця, розчин, молочний
жир, ліверна ковбаса, бик, нирка, кров’яна ковбаса, тваринний жир,
хутро, індик, пір’я, рідина, баранина, заморожування, система
кровообігу.
Граматичний матеріал: “ Реферативний переклад.” Прочитайте.
Алгоритми реферування прочитаного:
1
The article
The piece of news is headlined
The abstract
2
The title
The headline
“………………”.
of the article is”…………”.
of the
569
abstract
3
It
was
has
been
published
in a (an)
British
American
Canadian
newspaper”…”
magazine “…”
journal “….”
supplement “.”
4
It’s
the
5
The
the book is
author of the article
the
editorial
6
The
Mr. /Dr. / Prof. X.
is
written
article
the editor.
by
The
the editor – in – chief.
editorial
The book
7
The
article
The
editorial
The book
monthly
quarterly
this
last
week.
month.
year.
journal
supplement.
Mr./Dr./Prof. X not pointed out
is about
is devoted to
is dedicated to
deals with
considers
touches upon
is concerned with
dwell on
discussed
stresses
emphasizes
………………
570
8
It should noted
be
stresses
pointed out
emphasized
mentioned
9
about
that
……………
made me think about…
made me come to…
the conclusion that…
Найбільш уживані вислови для реферування тексту наукового
характеру англійською мовою
а) вступні вирази:
1. Ця стаття присвячена …..
2. Мені хотілося б
підкреслити..
3. Немає потрібності
перераховувати всі…
4. Я вважаю за потрібне
підкреслити, що….
5. У цьому зв’язку особливу
увагу слід приділити….
6. Викладені вище принципи
повністю відповідають….
7. Отже, я можу зробити
висновок ….
1. This article centres about ( deals with,
is oriented forward to)…
2. I would like to emphasize that…
3. There is no need to enumerate all …
4. I find it necessary to emphasize that…
5. In this connection particular importance
should be attached to…
6. The principles stated above fully
correspondent to …
7. Thus I dare to conclude…
б) з’ясувальні та узагальнюючі фрази:
1. Взагалі….
2. Що стосується..
3. Це доводить, що …
4. Немає необхідності
1. In general….
2. With regard to (as to)…
3. It proves that…
4. Needless to say…
571
говорити
5. Певною мірою..
6. Більше того…
7. Наскільки це
стосується даної
проблеми..
8. З точки зору..
9. Я вважаю, що …
10. Слід підкреслити..
11. Cтосовно цієї
проблеми..
12. Що стосується цього
питання…
13. Ось чому
необхідно..
14. Важливо відмітити,
що …
15. По – перше (по –
друге, по – третє)
16. Нарешті..
17. Хочу зробити
висновок..
18. Перш за все..
19.Так (таким чином)…
20 Крім того (до того
ж)..
21. Тому..
22. Більш того..
23. Проте…
24. Хоча..
25. Тим не менш…
26. Порівняно з ..
27 . Звідси
28. Ось чому..
29. В цілому..
5. To some extent…
6. What is more..
7. As far as this problem is concerned..
8. From the point of view of..
9. I consider that..
10. It must be stressed…
11. Touching upon this problem..
12. As to this question…
13. That is why it is imperative to…
14. It is of importance to note..
15. First (secondly, thirdly)…
16. Finally…
17. I dare to conclude..
18. Above all…
19. Thus…
20. Furthermore…
21. Therefore…
22. Moreover (over and above)…
23. However…
24. Though…
25. Nevertheless..
26. Compared with..
27. Hence..
28. That is why..
29. On the whole..
572
в) комбінаторні вислови:
1. Ця стаття
проаналізувала …
2. Акцент зроблений на..
3. Запропоновані деякі
шляхи, які дозволять.
4. Загалом я вважаю,
що.
5. Уривок статті
розвиває попередній
погляд на проблему..
6. Робота, представлена
в цій статті, дає підстави
вважати, що..
1.This chapter examined…
2. The emphasis has been placed on…
3. In has been suggested some ways that will
allow…
4. In general I find that..
5. The abstract develops the earlier view on the
problem of..
6. The work surveyed in this article gives good
grounds for believing that..
Виконання вправи на реферативний переклад. Прочитайте та
перекладіть англійською текст “Свиноферми”
У свинарстві розвиток доцільно здійснювати за принципами спеціалізації
та концентрації, створення підприємств із закінченим циклом
виробництва. Вони централізовано забезпечуються комбікормами від
інших спеціалізованих заводів. Доцільно реконструювати й діючі
свиноферми, які функціонують на власній кормовій