close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Сельский труженик № 16 от 22 апреля 2016 г.

код для вставкиСкачать
СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК № 16 ОТ 22 АПРЕЛЯ 2016 Г.
сельский
труженик
22 апреля
2016 года
ПЯТНИЦА
№ 16 (7500)
Газета основана в декабре 1942 года
Тілдер саясаты
Уважаемый
ЖИХАРЕВ Анатолий Алексеевич
От всей души поздравляем Вас со знаменательным событием в Вашей жизни – 90-летием со дня рождения! Мы искренне
гордимся Вашим поколением, достойно прошедшим дорогами Великой Отечественной
войны. Нелегким было у Вас детство и
юность, немало испытаний пришлось преодолеть. Вы стойко сражались за Победу. За
проявленные храбрость и мужество были отмечены высокими наградами – Орденом Отечественной войны I степени, медалями «За
победу над Германией», «За отвагу» и многими другими.
Возвратившись домой, Вы добросовестно
трудились на благо людей и земли родной,
большой вклад внесли и продолжаете вносить в патриотическое воспитание
подрастающего поколения.
Выражаем Вам искреннюю признательность и благодарность за долголетний плодотворный труд, за достойное служение Отчизне.
От всей души желаем Вам, Анатолий Алексеевич, крепкого здоровья,
счастья, бодрости духа. Пусть каждый день дарит радость и положительные
эмоции, ведь это и есть залог долгожительства. Чтобы жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди радовали своей заботой и вниманием.
Канат САККУЛАКОВ,
Кайрат ШАЙЖАНОВ,
секретарь районного маслихата
аким района
Көптiлдiлiк мәселесi –
көкейкестi мәселе
Тіл-халықтың қазынасы. Тіл білубайлық. Əсіресе, алға шығып
жаһанданудың лебі есіп тұрғанда
көп тілді игерушінің бəсекеге
қабілеттілігі де басым болмақ.
Сондықтан қазақ, орыс жəне
ағылшын тілдерін жетік меңгеру келешек ұрпақтың басты мақсатын
айқындайды. Сол себепті де үш
тұғырлы тіл саясатын қолға алып отырмыз. Бұл дегеніміз өз еліміздің
ішінде өз тілімізді, қазақ тілін
өгейсіту деген емес, əйткенмен ана
тілімізге деген басымдықты сақтай
отырып,
өзге
тілді
білуге
құштарлығымызды жоғалтпауға тиіс-
мүмкіндігі» атты дөңгелек үстел
болып өтті. Шараның басты мақсаты
көптілділік жайлы пікір алмасу, ой
бөлісу, сарапқа салу. Ақпаратты насихаттаушылар:
Қарағанды
облысының
тілдерді
оқыту
орталығының директоры - А. А. Игенова, Ономастика, сараптама жəне
қоғамдық ұйымдармен байланыс
бөлімінің басшысы – Ə. Ж. Аманжолов, Академик Е. А. Бөкетов
атындағы Қарағанды Мемлекеттік
Университетінің ағылшын тілі жəне
лингводидактика кафедрасының доценті - Ж. А. Қағазбаев, сондай-ақ
ҚарМУ профессоры, филология
піз. Олай болса тілдің күйін шертіп
көрейік...
Елбасы 2006 жылдың қазанында
өткен
Қазақстан
халқы
Ассамблеясының ХІІ құрылтайында
«Үш тұғырлы тіл» туралы идеяны
жария етті. Ал, 2007 жылғы жолдауында «Тілдердің үш тұғырлылығы»
атты
мəдени
жобаны
кезеңкезеңмен іске асыруды ұсынды. Бұл
идеяның
негізі
мынадай:
Қазақстанды бүкіл əлем халқы үш
тілді бірдей пайдаланатын дамыған
мемлекет ретінде тануы керек.
Олар: қазақ тілі-мемлекеттік тіл,
орыс тілі – ұлтаралық қарымқатынас тілі жəне ағылшын тіліжаһандық экономикаға ойдағыдай
кірігу тілі. Яғни, «мемлекеттік тілді
дамытамыз, орыс тілін қолдаймыз
жəне ағылшын тілін үйренеміз»
дейді. Орыс тілін қолдайтынымыз
айтпасақ та анық дүние, ағылшын
тілін үйренгіміз келетіні таң емес, ал
мемлекеттік тіліміз өкінішке орай ісқағаз, құжат төңірегенінен шыға
алмай ақсап тұр. Алайда, өзге ұлт
өкілдері арасындағы қазақ тіліне
деген ерекше құрметті жиі байқап келеміз. Олардың ынталары(кей
қазақ-қазақпен өз тілінде сөйлесе
алмай жүргенде) көңілге медеу. Иə,
əрбір адам өз туған халқының, өзі
өмір сүретін елдің тілін білу қажеттігіертеден келе жатқан қағида.
Жоғарыда айтып өткендей, бір тілмен ғана шектелмей, халықаралық
қатынас тілін білу қажеттілігі артып
отыр. Бұл саясатқа ешкімнің де таласы жоқ, себебі бұл біздің болашақ
жастарымыз үшін аса қажетті
мүмкіндік. Дəл осындай тақырыпта
өрбіген, Қарағанды облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы
ұйымдастырған «Үш тұғырлы тіл
саясаты-жастардың болашағы мен
ғылымдарының докторы, қазіргі
қазақ
тілі
кафедрасының
меңгерушісі Ш.М.Мəжітаева жəне
Қарағанды
облысы,
дарынды
балаларға арналған
«Мұрагер»
мектебінің 11-сынып оқушысы –
Струшко Вадим тілге деген құрметін
үш тілде жеткізді. Дөңгелек үстелді,
Осакаров ауданы əкімінің орынбасары А. Қ. Шалабаева жүргізіп отырды. «Үш тұғырлы тіл» саясаты
төңірегінде
қызу
талқыға
қатысушылар Осакаров ауданының
Мəдениет жəне тілдерді дамыту
бөлімі, Білім бөлімінің мамандары
сондай-ақ аудан жастары бұл жиын
əсерімен «Мен де тіл үйреніп, еркін
сөйлейтін
боламын»
деген
мақсатпен тарасты. Бұл тұжырымға
келуге себепкер, Ж. А. Қағазбаев, В.
Струшко сынды азаматтарымыздың
үш тілде еркін сөйлеуі, жиынның
басты тақырыбының мақсаты мен
мағынасының айқын дəлелі бола
білгендей.
Тəуелсіздігіміздің 25 жылдығында,
еліміздегі тұрақтылықты сақтаушы
басты нышан Қазақстан халқы
Ассамблеясының арқасында елімізде өзге тілге деген құрметпен, өз
тіліміздің мерейі үстем болып келеді.Не десек те, Мемлекет басшысы «Қазақ тілі үш тілдің біреуі
болып қалмайды. Үш тілдің біріншісі,
негізгісі, бастысы, маңыздысы бола
береді.
Қазақ
тілі-Қазақстан
Республикасының мемлекеттік тілі
жəне оған қамқорлық та сондай
дəрежеде болады» деп атап
көрсетті. Ал, өзге тілдерді меңгеру
арқылы халқымыз рухани даму жолында көптілділіктен алары көп.
Мұндайда, «Өзге тілдің бəрін біл,
өз тіліңді құрметте» дейді дана
қазақ!
Г. ШОРАЕВА
Официально
В районном акимате
В рамках выполнения Плана нации
«100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ»
второй
реформы
«Обеспечение верховенства закона»
создана
местная
полицейская
служба, подотчетная местным органам власти и местным сообществам.
Компетенцией местной полицейской службы определены вопросы
охраны общественного порядка, противодействия бытовой преступности,
обеспечения дорожной безопасности
и «нулевой» терпимости к мелким
правонарушениям.
18 апреля аким района Кайрат
Шайжанов провел заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при акимате
Осакаровского района, на котором
состоялось обсуждение актуальных
и проблемных вопросов, связанных с
деятельностью местной полицейской
службы.
В работе совещания принимали
участие представители правоохранительных органов, руководители исполнительных
органов
района,
акимы поселков и сельских округов,
а также представители СМИ.
С отчетом о работе местной полицейской службы района по итогам
первого квартала 2016 года выступил
начальник МПС Е. Е. Темиров.
О состоянии работы по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних по
итогам первого квартала 2016 года
информировала присутствующих инспектор группы ювенальной полиции
отдела внутренних дел Х. Сагатбек.
О состоянии работы по документированию граждан района рассказала
инспектор группы миграционной полиции отдела внутренних дел Л. Б.
Габдуалиева.
В ходе обсуждения рассматриваемых вопросов акимом района были
даны конкретные поручения.
С ОДРУ ЖЕС ТВО С Т Р А Н
13-14 апреля в Ташкенте состоялась одиннадцатая встреча секретарей
советов
безопасности
государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Во встрече
принял участие помощник Президента – Секретарь Совета Безопасности Нурлан Ермекбаев.
Состоялся обмен мнениями о ситуации в сфере безопасности на пространстве
ШОС,
о
совершенствовании
механизмов
взаимодействия в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом,
незаконным оборотом оружия и наркотиков, трансграничной организованной преступностью.
Руководитель казахстанской делегации проинформировал участников
встречи о мерах, принимаемых
нашим государством в названных направлениях по линии ШОС, а также в
рамках двустороннего сотрудничества с государствами-членами Шанхайской
организации
сотрудничества.
Главы делегаций были приняты
Президентом Республики Узбекистан
И.Каримовым.
Также в Ташкенте состоялись переговоры Н. Ермекбаева с Секретарем Совета Безопасности при
Президенте РУ В. Махмудовым, членом Госсовета КНР – Министром общественной безопасности Китая Го
Шэнкунем.
В ходе указанных встреч стороны
обсудили конкретные вопросы взаимодействия в сфере безопасности.
Особое внимание было уделено
подготовке материалов к предстоящему 23-24 июня т.г. в Ташкенте, заседанию
Совета
глав
государств-членов ШОС.
Тіл і бірд ің –
тірег і бір
Халқының ана тілі тек ұлттың
тілі ғана емес, мемлекеттік тіл яғни
басқару
тілі.
Қазақстан
Республикасының
Президенті
Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқы
Ассамблеясының XVII сессиясында
сөйлеген
сөзінде:
«Басым
бағыттардың бірі мемлекеттік тілді
күшейтудің басты жолы-еліміздегі
этнос өкілдерінің қазақ тілін
меңгеруі»- деп атап өтті. Қазақ
тілін білу құр ұран емес, ол барша
қазақстандықтарды
біріктіруші
күшке айналуы тиіс.
Әр халықтың ұлт ретінде
қалыптасуында
тілдің
орны
ерекше. Мемлекеттік тіл үшін
жасалған әрбір қадам – ел бірлігін
күшейтуге бағытталған қадам. Тіл
мәселесінде Елбасы екі үлкен
бағытты белгіледі. Бірінші бағыт:
мемлекеттік тіл – халықты біріктіруші фактор болуы керек. Тілі
бірдің – тірегі бір, тіні бірдің –
жүрегі бір. Мемлекеттік тілді білу
арқылы халық бір – бірін түсінеді,
тағдырлары мен тарихы ортақ екенін
сезінеді.
Тілін
түсінген
халықтың мәдениеті мен салт –
дәстүріне де құрметпен қарайды.
Екіншіден, мемлекеттік тілді жетік
білетін әр азаматтың қоғамдық
өмірге араласуы оңай.Тілді білмейінше
қоғамымыздағы
құбылыстардың
бәрін
жете
түсіну,тек қана орыс тілі арқылы
қоғамдық өмірдің тынысын толық
сезіну мүмкін емес. Қазақ тілін
меңгерген
азаматтардың
артықшылығы қоғамымызда болып
жатқан өзгерістерді, мемлекеттің
құрылымы мен БАҚ беттеріндегі
ақпаратты екі тілде де түсініп талдай алады. Өз болашағын Қазақ
елімен, жерімен байланыстыратын
Қазақстандық азамат ең алдымен
қазақ тілін білуі керек.
Мемлекеттік
тілді
меңгеру
әркімнің парызы мен міндеті, жеке
бәсекеге қабілеттілігі мен қоғамдық
өмірге атсалысу басымдығы – рухани және ұлттық бірліктің негізгі
факторы.
Қазақ «мың өліп, мың тірілген»
ұлт. Кеңес дәуірі саясатынан өз
елінде аз ұлтқа айналып, өз тілін
ұмытуға аз-ақ қалды. Өз тілін білмеген ұлт анасынан айрылған өгей
бала сияқты еркін болмады.
Егемендіктің арқасында қазақ
халқы өз тілімен қайта қауышты,
тіліміз заң жүзінде мемлекеттік
тілге
айналды.
Сондықтан,
тіліміздің мәртебесін толыққанды
мемлекеттік тіл дәрежесіне жеткізу Отаным Қазақстан деген әрбір
азаматтың, әрбір мемлекеттік
қызметкердің күнделікті бұлжымас
міндеті екенін ұмытпауымыз керек.
М. НУРГАЛИЕВ
ФотоФакт
После такого усердного латания ухабов и рытвин, нам, осакаровцам, приходится проявлять
мастерство по преодолению
таких препятствий на дорогах!
2 стр.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
Усилена роль общественного совета
Президент страны Н.А. Назарбаев
в ноябре 2015 года подписал Закон
РК «Об общественных советах», направленный на выполнение Плана
нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ», в части усиления роли этих
структур, призванных способствовать
проведению в жизнь политики по
формированию подотчетного перед
населением государства, а также на
обеспечение широкого участия общественных институтов и граждан в
принятии решений госорганами всех
уровней, так как само время требует
принципиально новых подходов.
Нужен самостоятельный институт, который бы выражал мнение гражданского общества по всем наиболее
важным, общественно-значимым вопросам.
Сегодня востребована весомая институционализированная площадка,
на которой бы эти вопросы обсуждались властью и общественностью совместно. И по ним определялся круг
обоснованных решений и это была
бы площадка для поиска консенсуса
интересов, а не противостояния. Все
это и будет способствовать развитию
взаимодействия власти и общества,
обеспечению прозрачности деятельности госорганов и в итоге – поступательному развитию страны.
С этого года начал действовать общественный совет и в нашем районе.
Мы встретились с его председателем
Е. А. Сулейменовым и попросили
рассказать каковы функции этой общественной организации, как будет
строиться ее работа и какие цели
ставят перед собой члены совета.
- Наша организация призвана
обеспечить согласование общественно-значимых интересов граждан, общественных объединений,
других некоммерческих организаций,
органов местного самоуправления
для защиты прав и свобод граждан, а
также прав общественных объединений при реализации вопросов местного значения. Еще одной функцией
совета является изучение и формирование общественного мнения по
наиболее важным вопросам экономического, социально-культурного развития нашего района.
В своей работе общественный
совет руководствуется Конституцией
РК, нормативно-правовыми актами
органов местного самоуправления,
положением об Общественном совете и регламентом его работы. Следует отметить, что общественный
совет Осакаровского района является самостоятельным консультативно-совещательным
и
наблюдательным органом.
К полномочиям общественного совета относятся: обсуждение проектов
и выполнения бюджетных программ,
стратегических планов, программ
развития территорий, заслушивание
и обсуждение отчетов власти, достижение целевых индикаторов, участие
в разработке проектов, нормативноправовых актов, затрагивающих
права и свободы граждан, проектов
программных документов, ведение
общественного контроля.
Помимо этого в полномочия общественного совета входят 4 вида общественного контроля. Первый –
общественный мониторинг, второй –
общественная экспертиза, третий и
четвертый – инициирование и проведение общественных слушаний, а
также обсуждение других отчетов.
Словом, полномочия очень широкие,
очень существенные – и тактического, и стратегического характера.
Принимаемые решения обще-
ственного совета будут носить рекомендательный характер, но при этом
такая рекомендация является обязательной для рассмотрения государственными
органами,
которые
принимают предусмотренные законодательством РК решения и обязаны
давать мотивированные ответы. Что
это означает? Если между рекомендациями общественного совета и
последующим мнением госоргана
возникнут какие-то разночтения, то
по каждому пункту должен быть мотивированный ответ относительно
того, почему рекомендация не может
быть принята. Чтобы общество знало
почему принято решение, не совпадающее с рекомендацией общественного совета.
На предстоящий год общественным советом запланировано рассмотрение
вопросов, которые
касаются реализации программы
развития территорий нашего района
на 2016-2020 годы, проведения мероприятий по благоустройству и саночистке района, исполнения бюджета,
обеспечения питьевой водой, реализации программы «Дорожная карта
занятости – 2020», молодежной политики в нашем района, перспектив
развития предприятий малого бизнеса, а также намечо рассмотреть работу некоторых организаций.
Нужно отметить, что практических
навыков члены совета пока не имеют.
Будем сообща осваивать новое для
себя дело, очень надеемся на поддержку осакаровцев, ведь Президент,
приняв закон, ждет от нас активной
жизненной позиции, неравнодушного
отношения к делу, свежего, критического взгляда на происходящее вокруг и справедливых выводов и
оценок.
- Спасибо, Ержан Алексеевич, за
предоставленную информацию, позвольте пожелать в Вашем лице всем
членам общественного совета плодотворной работы.
Записала С. МАКСИМОВА
99 қадам
«100 нақты қадам» Ұлт Жоспарының 99-қадамын іске
асыру аясында «Қоғамдық кеңестер туралы» Заң 2015
жылғы 2 қарашада қабылданған болатын. Қоғамдық
кеңестердің қызметі арқылы қоғам мен мемлекет арасында кері байланыс тетігі қалыптастырылып, қоғамдық
бақылау ұйымдастырылмақ жəне мемлекеттік органдар
қызметінің мөлдірлігі қамтамасыз етілуге тиіс. Заңның нормаларына сəйкес қоғамдық кеңестің басты міндеті
қоғамдық бақылау жүргізу болып табылады. Аталған
қоғамдық кеңесі біздің ауданда құрылып, құрамы бекітілді.
Аудандық қоғамдық кеңестің кезекті отырысы өткізіліп,
аудан əкімі Қ. Шайжановтың есебі тыңдалды.
Қоғамдық бақылау тұрғындардың басқаруына мүмкіндік
беруге тиіс, атап айтқанда, өзекті мəселелерді көтеруіне,
мəселелерді шешуге ықпал етуге жəне мемлекеттік органдар қабылдайтын шешімдерге сараптама жүргізу ісіне
араласуына мүмкіндік беріп отыр. Ал қоғамдық
кеңестердің мемлекеттік саясатын іске асыру ісіне
азаматтардың белсене қаты¬суын қамтамасыз етуіне сенемін.
З. ОСКЕЕВА,
Осакаров ауданының қоғамдық кеңесінің мүшесі
Осакаров аудандық сайлау
комиссиясының
ХАБАРЛАМАСЫ
СООБЩЕНИЕ
Осакаровской районной
избирательной комиссии
2013 жылғы 24 сəуірдегі Қазақстан Республикасы
Президентінің «Аудандық маңызы бар қалалары,
ауылдық округтері, ауылдық округтің құрамына кірмейтін
кенттері мен ауылдары əкімдерінің сайлауын өткізу ережесі туралы» №555 Жарлығына сəйкес аудандық сайлау
комиссиясы ШЕШТІ:
Қарағанды облысы Осакаров ауданы Тельман селолық
округ əкімінің сайлауын 2016 жылдың 2 маусымына белгіленсін.
Осакаров аудандық сайлау
комиссиясының төрағасы
Д. Молдагалиева
Осакаров аудандық сайлау
комиссиясының хатшысы
Л. Васильева
В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 24 апреля 2013 года №555 «О правилах проведения выборов акимов городов районного значения,
сельских округов, поселков и сел, не входящих в состав
сельского округа» районная избирательная комиссия РЕШИЛА:
Назначить на 2 июня 2016 года выборы акима Тельманского сельского округа Осакаровского района Карагандинской области.
Председатель Осакаровской районной
избирательной комиссии
Д. Мулдагалиева
Секретарь Осакаровской районной
избирательной комиссии
Л. Васильева
Состав Осакаровской районной избирательной комиссии
Мулдагалиева Дана Калиоллаевна – председатель комиссии, руководитель аппарата, ГУ «Аппарат Осакаровского районного маслихата».
Кошкинбаева Алия Амангельдиевна – заместитель
председателя, руководитель районного отделения ГЦВП.
Васильева Любовь Николаевна – секретарь комиссии,
пенсионерка.
Члены комиссии:
Торбан Людмила Александровна – в отпуске по уходу
за ребенком, ГУ «Отдел сельского хозяйства».
Байгашкарова Аяжан Бауыржановна – специалист пенсионного фонда ЕНПФ.
Дюсенова Жумакуль Какибаевна - кладовщик КГКП ЯС
«Нурай».
Шолотаев Казбек Жангазиевич – специалист областного филиала партии " Нұр Отан".
Осакаровская районная избирательная комиссия находится по адресу: ул. Школьная, д. 111, здание Центральной районной библиотеки, телефон 4-16-01.
№ 16 (7500) 22 апреля 2016 года
Экономикалық өсім үшін жаңа
мүмкіндіктер
Мəскеу Одақтар үйінде Ресей Машина жасаушылар одағы мүшелері
бас қосты.
Шараға Одақтың 68 аймақтық
бөлімшесінен
делегаттар
мен
уəкілетті өкілдер, заң шығарушы
жəне
атқарушы
биліктердің
федералдық органдары, қаржылық
жəне іскерлік ортаның, азаматтық
қоғам институттары өкілдері, жетекші
өнеркəсіптік корпорациялары, ірі
ғылыми
жəне
білім
беру
мекемелерінің басшылары қатысты.
Съезд РФ Президенті Владимир
Путиннің қатысуымен жұмысының
қорытындысын шығарып, РМЖО
жаңа басшылық құрамын сайлады.
Қазақстан тарапынан ҚР МЖО
басқармасының төрағасы М.Пшембаев өз сөзінде Ресейді Қазақстан
Республикасымен
экономикалық,
жалпы тарих, мəдениеті тығыз байланыстыратын
стратегиялық
одақтасы жəне серіктес ел ретінде
қабылдайтынын атап өтті.
«Екі мемлекеттің ынтымақтастығы
нəтижесіндегі ұлттық экономика салалары Еуразиялық экономикалық
одақтың құрылуымен жəне жұмыс
істей бастауымен айтарлықтай арта
түсті.
ЕАЭО
бізге
өзара
ықпалдастықтың жаңа белестерін
бағындыруға,
сонымен
қатар
экономикалық өсім үшін жаңа
мүмкіндіктерге жол ашады», - деп,
Мейрам
Құдайбергенұлы,
Қазақстанда ЕАЭО елдері нарығы
үшін 2015-2019 жылдарға арналған
индустрияландырудың
екінші
бесжылдығының басталғанын жəне
осы сала шығындарын төмендетуді,
еңбек өнімділігін арттыру үшін тиімді
жұмыс істеуге мүмкіндік беретін
«ғылым-техника-өндіріс» кезеңі бойынша ғылыми-өндірістік кооперацияны бірлесіп дамыту қажеттілігі
туралы мəселені көтерді.
Всем и рная недел я и м м уни з ац и и
При организационно-методической
поддержке Национального центра
проблем формирования здорового
образа жизни МЗСР РК в Республике
Казахстан в период с 24 по 30
апреля проводится декадник, приуроченный к Всемирной неделе иммунизации.
Во всем мире вакцинация признана как наиболее эффективное,
экономичное и доступное средство в
борьбе с инфекциями. Национальный календарь профилактических
прививок РК соответствует рекомендациям Всемирной организации
здравоохранения (далее - ВОЗ), и
предусматривает профилактику против 21 инфекционного заболевания.
Иммунизация населения проводится
бесплатно, для вакцинации применяются вакцины, сертифицированные ВОЗ, то есть гарантированного
качества.
Целью декадника, посвященного
Всемирной неделе иммунизации, является повышение общественного
доверия в отношении вакцинации,
уровня осведомленности населения
о значении иммунизации для здоровья и благополучия всего общества.
Областной центр здорового образа
жизни призывает население не отрывать детей от Национального календаря
прививок
и
обеспечить
своевременное получение вакцинации от различных видов заболеваний. Это право ребенка на здоровье.
Болезнь легче предупредить, чем лечить. За консультациями обращайтесь в поликлиники по месту
жительства.
К. АЛЬЖАНОВА,
зав.отделом профилактических
программ КГП ОЦФЗОЖ
Сайлау - 2016
Кандидаттардың назарына!
Қазақстан Республикасы Президентінің № 871 (31 шілде 2014 жылғы)
Жарлығына сəйкес, Осакаров аудандық «Сельский труженик» аудандық
газеті» ЖШС сайлауалды үгіт-насихат материалдарын ақылы негізде
сайлау қоры қаражаты есебінен жариялай алады. Мемлекет
кандидаттарға жергілікті баспасөзге көлемі 0,1 баспа табақ (немесе 202
ш.см) – 1 ш.см – 90 теңгелік 2 мақала жариялауға бірдей қаржы бөлуге
кепілдік береді. Жеке қаражатқа немесе сайлау қоры есебінен бастырылатын мақалалардың (материал) 1 ш.см көлемі «Сельский труженик»
аудандық газетінде» 112 теңге.
Қосымша жеңілдіктер қарастырылмайды.
Выборы – 2016
Вниманию кандидатов!
В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 31 июля
2014 года №871 в районной газете «Сельский труженик» действуют тарифы:
- опубликование биографии кандидатов и предвыборных программ из
личного фонда кандидатов или избирательного фонда – 112 тенге кв.см.
с учетом НДС.
Дополнительные льготы не рассматриваются.
ХАБАРЛАМА
Легализация продолжается
В Осакаровском районе в связи с продлением сроков
легализации имущества до конца нынешнего года районная комиссия продолжает работу по приему и рассмотрению документов.
По словам заместителя председателя районной комиссии по легализации недвижимого имущества Е. Е. Темирова, с начала акции рассмотрено 19 обращений. По 10
заявлениям имущество легализовано, 5 заявлений воз-
вращены заявителям, по 4 в легализации отказано. Сейчас на стадии рассмотрения находятся документы от 1 заявителя.
Разъяснения и консультации по легализации имущества можно получить, обратившись в комиссию, созданную при аппарате акима Осакаровского района по адресу:
п. Осакаровка, ул. Достық, 33, кабинет 107, телефон
8(72149) 50 962.
2016 жылдың 3 мамыр сағат 15.00-де Тельман селолық округі
əкімі лауазымына үміткерлерді қарастыру бойынша Осакаров
ауданы Тельман селолық округінің жергілікті кеңестің жиналысы
өткізіледі.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
3 мая 2016 года в 15.00 часов состоится согласование с собранием местного сообщества Тельманского сельского округа Осакаровского района по рассмотрению кандидатов на должность
акима Тельманского сельского округа.
№ 16 (7500) 22 апреля 2016 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
И д ет дву хмеся ч ник по с аноч истке
П О РА Б О Т А Л И Д О С Т О Й Н О
16 апреля в п. Осакаровка, как и
везде по району, проводился экологический субботник. Осакаровцы
активное участие приняли в этом
массовом благом мероприятии –
дружно вышли на улицы, чтобы
убрать мусор, который накопилсяся за зиму и так отчетливо стал
заметен повсюду на земле после
схода снежного покрова. Каждому
трудовому коллективу был отведен
свой участок работы,
выданы
мешки для сбора мусора, известь
для побелки деревьев. Работе способствовала и хорошая погода:
солнечная, теплая, с небольшим
ветерком.
Народ работал повсюду – подметали, белили, выдергивали сорную
растительность, нагружали и вывозили мусор. Особое внимание
было уделено тем местам, где
будут проходить праздничные мероприятия ко Дню Победы. Многие
участники субботника уже к обеду
основную часть работы быстро выполнили и поселок стал заметно
чище.
Итоги прошедшего районного
субботника были подведены на заседании штаба по благоустройству
и саночистке, где аким района отметил, что его участники достойно
поработали и населенные пункты
стали заметно чище после апрельского субботника. Но вместе с тем
предстоит еще немало сделать,
чтобы повсеместно
царили чистота и порядок.
С информацией по
проведению районного субботника выступил
главный
специалист ЖКХ Н.
Абдильдин, который
рассказал, что по итогам субботника по
району приняли участие 212 трудовых
коллективов, также активное участие принимали жители многоквартирных домов и частного сектора,
в сельских округах по вывозу мусора была привлечена спецтехника фермерских и крестьянских
хозяйств. В ходе субботника проводилась разъяснительная работа с
жителями по уборке прилегающих
территорий. Докладчик указал на
необходимость особое внимание
уделить рейдовым мероприятиям
работников полиции по вынесению
штрафных санкций к нарушителям
в рамках Правил благоустройства,
содержания и защиты зеленых насаждений поселков и сельских
округов.
На заседании штаба выступила
руководитель
районного
управления
по
защите
прав потребителей Г. Н.
Рой, которая
отметила, что
в период проведения субботника
за
организациями
и
предприя-
За загрязнение места общего
пользования будете наказаны
11.03.2016 года гр. Ж., находясь в с. Озерное,
ул. Новая, высыпал вдоль дороги золу, тем самым
загрязнил место общего пользования, путем выброса коммунальных отходов в неустановленном
месте.
В отношении гр.Ж. составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном
частью 1 статьи 434 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях
(далее КРКоАП), за загрязнение места общего
пользования, парков, скверов, в том числе выброс
коммунальных отходов и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим,
нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц.
Санкция части 1 статьи 434 КРКоАП предусматривает административное взыскание в виде
штрафа в размере десяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок
до десяти суток.
Постановлением Осакаровского районного суда
от 28 марта 2016 года гр. Ж. признан виновным в
совершении административного правонарушения,
предусмотренного ч.1 ст.434 КРКоАП, и подвергнут к административному взысканию в виде
штрафа, в размере 10 МРП, что составляет 21210
тенге.
Постановление не вступило в законную силу.
Пресс-служба Осакаровского
районного суда
тиями была закреплена 51 улица п.
Осакаровка. В целом состояние
районного центра после проведенного субботника удовлетворительное. Вместе с тем, она отметила
участки, где не в полном объеме
были проведены благоустроительные работы. Так, не на должном
уровне была проведена уборка
участков, за которыми были закреплены такие организации, как
аппарат акима п. Осакаровка,
отдел ЖКХ, КГП «Жардем», РОВД,
отдел по делам обороны и многие
другие. Хотелось бы отметить Оса-
каровское районное управление
казначейства, на территории которого наведенный порядок может
служить добрым примером, как
для районного акимата, так и для
многих других предприятий и учреждений райцентра.
Двухмесячник по саночистке продолжается и основная задача сейчас
–
продолжить
благоустроительные работы и каждый житель должен внести свой
личный вклад и проявить сознательный подход к проблеме по санитарной очистке родного уголка,
что позволит обеспечить порядок и
чистоту территорий, где мы все
живем.
Сбережем природу
от огня
Общение с природой дарит человеку радость и
здоровье, но нередко можно увидеть замусоренную
отходами пищи, бумагой траву, сломанные ветки деревьев, пепелище от разведенных костров.
Эти костры оставляются не затушенными, многие
бросают на траву окурки, спички. Такая небрежность
порой оборачивается губительными пожарами.
Нельзя забывать о том, что огонь беспощаден.
Детские забавы со спичками, кострами нередко
приводят к такой беде как пожар. Из одного дерева
изготавливаются миллионы спичек, а одна спичка
может уничтожить миллионы деревьев.
Чтобы избежать возникновения пожаров в лесах,
необходимо проявлять осторожность в обращении с
огнем, не разжигать костры на полях и лесах, где это
опасно в пожарном отношении, следить за тем,
чтобы дети не играли с огнем. Из-за преступной небрежности каждого из нас возникают пожары на
полях, степях и лесах. Берегите природу!
Давайте же все, и каждый из нас на своем месте
сделаем все необходимое для предотвращения пожаров.
А. ЖАПАРОВ,
и.о руководителя отдела ГО,
ЧС и АТК аппарата акима
Осакаровского района
3 стр.
ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ
С начала объявленного в области весеннего двухмесячника по
благоустройству, санитарной
очистке и озеленению населенных пунктов прошло три недели. За этот небольшой период
поселки и села нашего района
заметно преобразились, похорошели. О том, какая работа уже
проведена в поселке Молодежном, рассказывает аким поселка
Ф. Ф. Бушуев.
- К проведению весенних
работ по благоустройству и санитарной очистке поселка мы
начали готовиться еще в марте.
Создали и провели заседание
штаба, закрепили улицы и
скверы за предприятиями и организациями, провели сходы с
населением. По традиции, как
только подсохла почва, каждый
так называемый «чистый четверг» трудовые коллективы
стали выходить на уборку своих
территорий. Но самый большой
объем был произведен в день
районного
субботника,
16
апреля. В этот день на субботник вышло 24 трудовых коллектива, или более пятисот
человек. Были очищены от мусора все улицы и скверы поселка, обрезаны высохшие
ветки и подбелены стволы деревьев.
Но особенно большую работу
выполнили коллективы градообразующих предприятий – Карагандинского
управления
эксплуатации филиала канала
имени К. Сатпаева и ТОО «Разрез «Молодежный». Не могу не
сказать слова благодарности руководителям этих двух предприятий – депутату областного
маслихата Д. Т. Экзекову и депутату районного маслихата П.
В. Луцуку за их понимание и
поддержку в решении социальных проблем поселка. Без них с
таким объемом работ нам бы,
безусловно, не справиться. В
день субботника только от канала было выделено 12 единиц
техники – 7 КамАЗов, 2 погрузчика, экскаватор и два бульдозера. Их усилиями были
ликвидированы
стихийные
свалки на территории улиц Ленина, Графтио, Аспандиярова,
Иртышская, Гидростроителей и
частично улиц Валиханова и
Пушкина. Кроме этого, произведена отсыпка дорог и подсыпка выбоин и ям на дорогах
по улицам Дальняя, Транспорт-
ная, Иртышская, Графтио, Ленина и частично Гидростроителей.
ТОО «Разрез «Молодежный»
было выделено 3 единицы техники – КамАЗ, экскаватор и
виброкаток. С помощью этой
техники был вывезен мусор со
свалок на улицах Космонавтов,
Аспандиярова и Абдирова и
произведена отсыпка и закатка
щебня на дорогах по ряду улиц.
Закатка щебня на дорогах продолжалась в течение всей прошедшей
недели
и
будет
продолжаться столько, сколько
понадобиться.
Не оставалось в стороне и коммунальное предприятие «Тазалык». С помощью их техники
также производилась очистка
мусора с территории дворов и по
заявкам от владельцев частных
домов. Кроме этого, активное
участие и существенную помощь в санитарной очистке поселка приняли руководители
частных предприятий и главы
крестьянских хозяйств В. И.
Пешков, А. И. Габайдулин, Е.
Е. Яковлев, В. Э. Подвашецкий,
Р. Т. Экзеков, Т. Баетов. За что
им также хочется сказать огромное спасибо.
Объем выполненной работы, в
ходе первого субботника и за
прошедшие три недели, безусловно, велик. Достаточно сказать, что с территории поселка
уже вывезено более ста КамАЗов бытового мусора, накопленного за зиму, ликвидированы
крупные свалки, наведен должный порядок на всех центральных улицах. Но поле для
деятельности остается большим. Нам предстоит продолжить эту работу, посадить
деревья там, где остались пустующие участки, выровнять
оставшиеся дороги, навести порядок на имеющихся детских
площадках, поработать с населением, добившись, чтоб в каждом дворе был наведен порядок,
вывезены зола и навоз, отремонтированы ограждение и фасады
домов, и конечно, главная работа будет направлена на предотвращение
нарушений
и
соблюдение установленных правил по благоустройству и саночистке. Думаю, при такой
существенной поддержке и
общей заинтересованности с поставленными задачами мы справимся.
25 лет Независимости –
25 добрых дел
¬ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û 25 ÎÂÚ ÕÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚË — , Ë ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ÒÚ‡ÚÓ‚‡Î‡
‡ÍˆËˇ 25 ‰Ó·˚ı ‰ÂÎ. œÓ˝ÚÓÏÛ Ï˚, Û˜ÂÌËÍË 10 Í·ÒÒ‡ Ë Û˜ËÚÂθ
ıËÏËË ÃËÎÎÂ ≈. ». √” "–ÿ № 10 Ò. ÕËÍÓ·‚͇", ¯ËÎË Ì ÓÚÒÚ‡‚‡Ú¸. » ‚ÓÚ Ï˚ ËÒÔÓÎÌËÎË ÔÂ‚ÓÂ: ÔÓ¯ÎË Ì‡ Í·‰·Ë˘Â Ë ÔÓÒÚ‡‡ÎËÒ¸ ÔË‚ÂÒÚË Â„Ó ‚ ÔÓˇ‰ÓÍ. ƒ‡‚‡ÈÚ ‚ÏÂÒÚ ÒÓ‚Â¯‡Ú¸
‰Ó·˚ ‰Â·!
4 стр.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
№ 16 (7500) 22 апреля 2016 года
Ауыл: Кеше. Бүгін. Ертең
Қазақстанда жасалған
Жансары ауылында тұратын
соғыс ардагері
Сағат Адылбеков, 04.01.1925 жылы туған, Жапон самурайларына
қарсы соғысқа қатысқан.
Əскери наградалары – Орден: 2-дəрежелі ҰОС, медалі: «Маршала
Жукова», «За победу над Японией»,
мерейлі мерейтойларға арналған.
Туған
жері:
Павлодар
облысы, Баянауыл ауданы,
кейіннен атаанасы Дальный ауылына
көшіп келген.
Соғысқа 1942
жылы
жасы
жетпесе де өзі
сұранып,
Т е л ь м а н
ауəскомынан
шақырылған. Əскери мамандығы: барлаушы,
шекара сақшысы, қатардағы жауынгер. Соңғы
əскери жорығы Харбин шекарасынан елге
оралады. Ауылда механизатор, дəнекерлеуші
маманы болған.
Қазір Жансары
ауылдық
округінің
Басқорық бөлімшесінде тұрып жатыр.
«Салтанаттың» игі бастамалары
Шаруа қожалығының жетекшісі Баян Елшиннің айтуынша
қожалықтың
өркендеуіне
осы
бағдарламалардың көмегі көп тиген. Былтыр ғана
лизингке жаңадан
алған екі "Беларусь"
тракторының арқасында қысқы мал азығын
уақытында дайындап, тиісті орнына жиыстыру
Елбасы Н. Ə. Назарбаевтың Жолдауында
ауылшаруашылығын модернизациялау арқылы
шаруалардың өз қолдарымен өндірген өніміне
деген тұтыну сұраныстарын бəсеке саудаға
шығаруын шешіп беруге үкіметтің көмектесуін міндеттеген болатын. Бұл əсіресе шалғай ауылда
Жансарыдан əлемге жеткен
жаңалық
Өткен жылы
ауыл үшін
ерекше жыл болды. Қарағанды
облысының
әкімдігі
және
Қарағанды
облыстық
мәслихатының
бірлескен
қаулысы және шешімі бойынша
Дальний ауылдық округі, Жансары ауылдық округі және Лиманное
ауылы
Басқорық
ауылына
өзгертілді. Жуантөбе
қыстағынан 24 мың гектар жер
аумағын жалға алған кәсіпкер
Ғалымжан Мейрамбековтің «Евразия Инвест LTD» ЖШС деп аталатын
жаңа
инвестициялық
жобасыәлемге жеткен жаңалық
болды. Оған қаржылай көмекпен
«ҚазАгроҚаржы» лизингтік компаниясы 1 миллиард теңге
көлемінде несие берген екен. Тамаша бастамаға кәсіпкер 400 миллион
теңге
инвестицияны
кәсіпорын иелерімен бірге өздері
салған. Мемлекет тарапынан асыл
тұқымды айғырлар мен биелер, сонымен қатар құрал-жабдық сатып
алуға субсидиялық көмек арқылы
да қолдау болғанын ерекше айтуға
тиіспіз.
Ферма мен зауыт құрылысы басталды деген сәттен дамыл болмай,
осы ауылға баратын жол да өткен
маусым айында тегістеліп, жоба
толықтай аяқталып, пайдалануға
берілді. Қуанышта шек жоқ.
Алғашқы өнім -құрғатылған бие
сүті – әппақ ақ ұнтақ алынды.
Сәтті бастаманың жобалық қуаты
да зор. Енді жылқы санын бес
мыңға дейін көбейту қажет. Са-
палы өнім құнарлы
азықпен алынатынын ескерсек, жайылым алқаптарына
құнарлы
шөп
түрлерін егу және
шабындықты
құнарландыру міндеті тұр.
Кәсіпорында
орнатылған құралжабдықтың қуаты
күніне 300 биені үш
мәртеден саууға жетеді. Биыл тағы да
дәл осындай цех
салынбақшы. Онда,
тіпті бір күнде 600ге тарта биені саууға
мүмкіндік туады.
Мұндағы сауын
қондырғыларының бір ерекшелігі
сонда – сүт бірден мұздатқыш танкерлерге құйылады. Яғни, сүт ауамен ешқандай әрекетке түспей,
мұның өзі өнімнің экологиялық
таза
һәм
қауіпсіз
болуын
қамтамасыз етеді. Танкерлерге
құйылған сүт пастерлендірілуге,
содан
кейін
барып
сублимациялауға жіберіледі. Бұл
үдеріске бар-жоғы 25 минут
уақытта 1 кило ұнтақ алынады.
Жуантөбе қыстағындағы құрғақ
қымыз қат-қат болып әзірге
қоймада сақталып тұр. Қазіргі
таңда қаптаған қағаз-құжатты ресімдеп, сертификатын сайлап,
бәрін заңға келтіру жұмыстары
тынымсыз жүріп жатыр. Бір
жапырақ қағаз бар шаруаны шешетін мына заманда осы іс сәтімен
аяқталған
күні
қоймадағы
ғажайып өнім Қазақстанның
түпкір-түпкіріне, тіпті Еуропаның
өзіне
жол
тартатын
болады.«Қазақстанда жасалған»
деген таңбаның өзі неге тұрады.
Болашақ ұлттық бренд болып
жатса жарады. Алдағы уақытта
солай шығаруға тиіспіз.
Аталған кәсіпорын келешекте
өндіріс көлемін жылына 10
тоннаға дейін жеткізуді жоспарлап
отыр. Өнім бөлігін Еуроодақ елдеріне экспорттауға ниетті. Құрғақ
бие сүтін енді тағам ғана емес,
фармацевтикалық
және
косметологиялық
өнеркәсіпте
пайдалануға болады.
қамына ертеден əзірленіп қойған. Асыл тұқымды
мал басын экспортқа сату біршама жүйеге келді.
Шаруа экологиялық таза əрі арзан өнімін дəстүрлі
жəрмеңкелерде, ауыл аймаққа, көрші-көлемге,
əлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға демеушілік
ретінде тегін беріп отырады екен. Бұл шаруа
қожалығы ауылға жыл сайын мектепке, шағын
орталыққа
демеушілік
жасауды
дəстүрге
айналдырған. Соның нəтижесінде қоныс орнының
бүгінгі тіршілігі жарасты, ел сүйсінердей. Жансары
ауылының келбеті де ажарлана түскен. Қожалық
басшысының осынау еңбегі де елеусіз қалмай,
«Қазагро» АҚ холдингі басқармасының Құрмет грамотасымен марапатталған екен.
шаруа қожалығын ашқан кəсіпкерлерді қуантты.
Бұған дейін түрлі бағдарламалармен несие алып,
шаруашылығын шалқытқандар бұдан кейін де
мемлекеттің несие қаражатын қиындықсыз алатынына дəн риза. Жансары ауылындағы"Салтанат" шаруа қожалығы мемлекеттен «Сыбаға»,
«Алтын астық», «Құлан» бағдарламалары арқылы
осы мерзімге 393 ірі қара бас, оның 300 сауын
малы, «Ангус» 10 асыл тұқымды бұқа, 700 қойешкі, «Қазақи» 20 асыл тұқымды қошқардан мал
басын асылдандыру бағытын ұстанып келеді.
М емлек еттік қызмет
Л а й ы қ т ы үл есімді қоса мын
Қазақ елі егемендігін паш
етіп, Тәуелсіздік таңы атқанда
дүние
есігін
ашқанымды
менің пешенеме жазылған
бақытты күннің бірі деп білемін. Тәуелсіздіктің құрдасы
болғанымды мақтан тұтамын.
Менің елімнің де осылайша
өсіп келе жатқаны жиырма
бес жылғы тарих парағына
қатталмақшы.
Елбасы
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ел болашағы
жастар қолында екенін әрдайым еске салып
отырады. Аға буын біздерге тәуелсіз, келешегі
кемел мемлекет сыйлады. Отанымыздың абырой-беделі арта беруіне біз де лайықты
үлесімізді қосуға дайынбыз.
Мен шырайлы Дальний ауылында туып
өстім. Туған өлкемнің жиырма бес жыл ішінде
жаңарып, жасарғаны менің патриоттық сезімімді оятып, болашаққа деген сенімімді арттырып, тынбай еңбектеніп, талмай іздену
арқылы үлкен жетістіктерге жол ашылатынына, биік
белестің тұғырынан көрінуге
Арнайы бетті əзірлеген: С. СМАХАНҰЛЫ
болатындығына көз жеткізіп келемін.
Бүгінгі
Жансары
ауылының орталық алаңында
соғыс ардагерлеріне мемориал
орнатылған.
Ауыл
келбеті
тәуелсіз атына лайық. Жансары
бұлағы
кешені
шалғайдың
өркенді тіршілік тынысынан
мол мағлұмат береді. Бүгінгі
таңда мен өскен ауыл көркейіп,
келбеттеніп, туған жерімнің
ажары айшықталып, берекелі бірліктің алтын
қазығына айналған. Мектепті ойдағыдай бітірдім, қалаған мамандығым бойынша жоғары
білім алдым. Оның алғашқысы шет тілі болса,
кейінгісі туған өлкемнің табиғатына сай- агроном
мамандығы.
Қазір
аудандық
ауылшаруашылығы бөлімінде бас маман
қызметін атқарып келемін. Елбасы Нұрсұлтан
Назарбаевтың елімізде Үш тұғырлы тілді
қалыптастыру туралы жастарға айтқан тапсырмаларын орындауға осылайша өз үлесімді
қосып жүрмін, дейді.
Мадияр ЕЛЬШИН
№ 16 (7500) 22 апреля 2016 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
5 стр.
ДІН ЖӘНЕ ҚОҒАМ
Тұтынушылық психология - терроризм тұзағы
Сұлтанмұрат АБЖАЛОВ:
Қазір террорлық ұйымдар күш алып тұрған заман. Ислам атын жамылған ниеті бұзықтар əлем назарын өздеріне аударып отыр. Əлдебіреулердің саяси ойынынан
қаншама мемлекетте жазықсыз халықтың қойша қырылып жатқанын көру қандай қасірет еді. Сөзге келгенде əлем қарсы болғанымен, іске келгенде бəрі басқаша
болып тұр. Уақыт өткен сайын күш алып, жұмыр жерді дүрліктіретіндей бұл ДАИШ қайдан шыққан ұйым? Содырлардың сойылын соғу үшін біздің
қандастарымыздың да Сирияға аттануына не себеп? Осы мəселелер жөнінде əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, дінтану жəне мəдениеттану кафедрасының меңгерушісі,
философия ғылымының кандидаты, доцент Сұлтанмұрат АБЖАЛОВПЕН сұхбаттасқан болатынбыз.
–
Бүгінгіде
террорлық
ұйымдардың əрекеттері əлемді
алаңдатып отыр. Солардың бірі –
ДАИШ. Бұлар қайдан шыққандар?
Мақсаттары не?
– Бұл террорлық ұйымның қалай
пайда
болғаны,
мақсаты,
қаржыландыру көздері жөнінде БАҚта аз айтылып жүрген жоқ. ДАИШ немесе ДАИШ бүгінгі таңда əлем
қауымдастығының бас ауыртарлық
мəселесі болып тұр. Аз ғана уақыт
ішінде күшейіп кеткен терроршылар
Ирак пен Сирияның аумағын қанға
бөктіруде. Бұлар атышулы «əл-Каидадан» əлдеқайда асып түсті. ДАИШ
сарбаздары қатыгез əрекеттерімен
барша адамзаттың бойына үрей
ұялатуда. Белгілі бір мемлекеттерге
қоқан-лоққы ретінде шығарылған
бейне жазбалары ғаламторды шарлап жүр. Олар үшін адам өмірінің еш
құны жоқ екені осы бейне жазбалардан айқын көрінеді.
ДАИШ деген атаудың өзінде
«Ислам мемлекеті» деген сөз бар.
Яғни, бұл топ өзін ислам дінімен байланыстырады жəне жер бетінде халифат орнатуды көздейді. Ұйым
2014 жылы 25 маусымда өздерін халифат деп жариялады. Бұқара халық
ертедегі Араб халифаты жөнінде,
Осман халифаты жөнінде біледі.
– Шын мəнісінде ДАИШ-тың
исламмен байланысы қандай?
– Шын мəнінде ДАИШ ислам дінін
саяси құрал еткен террорлық топ.
Дəл қазіргідей аяусыз қатаң жазалар,
қатаң əрекеттер ислам тарихында
бұған
дейін
болмаған.
Терроршылардың
қазіргі
ісқимылдары Құранға, Мұхаммед
пайғамбар мен оның сахабаларының
жолына қайшы. Бейбітшілікті ту
еткен,
мейірімділік
пен
сүйіспеншілікті таратқан дін ислам
мен бүгінгі ДАИШ-тың жолы екі
басқа. Қазіргі таңда сарапшылар бұл
топтың діни ғұрыптарға немқұрайлы
қарайтынын айтып жүр. Терроршылар арасында Құраннан, Пайғамбар
сүннетінен хабарсыз жандар да көп.
Олар, тіпті, адам саудасымен де белсенді түрде айналысуда. Міне, осы
тəрізді дəйектер ДАИШ-нің исламнан
алшақ екеніне дəлел бола алады.
–
Ең
өкініштісі,
сол
содырлардың қатарына біздің де
азаматтар жүр ғой.
– Рас. Бұл өте өкінішті жағдай.
Астана қаласының Есіл аудандық
сотының 2015 жылғы 15 қазандағы
шешімімен ДАИШ террорлық ұйым
деп танылып, елімізде қызметіне
тыйым салынды. Ресми мəлімет бойынша дəл осы террорлық ДАИШ
ұйымы қатарында қазақстандық 400ге жуық азамат соғысып жүрген
көрінеді. Олардың арасында жас азаматтар көп. Жастардың ДАИШ-қа
қосылуы туралы айтқанда бірінші кезекте діни сауатсыздықты сөз етеміз.
Қазақ жастары əлі де діннің дұрысы
мен бұрысын айыра алмауда.
Əлдебір діни идеологиялық топтар
діни сауаты төмен жастарымызды опоңай өз қатарларына қосып алып
жатыр. Еліміздегі діни сауатсыздық
мəселесінің төркінін біз кеңестік
кезеңмен байланыстырамыз. Сол
кезеңде діннен хабар жоқ болып
өскен буын, бүгінгі күні өз ұрпағына
жеткілікті діни тəрбие бере алмауда.
Дегенмен, мəселеге осы құбылысты
ғана кінəлап, еш əрекетсіз отыруға
тағы болмайды. Діни сауаттылықты
көтеру бойынша жүргізіліп жатқан
шаралар өз деңгейінде жүруі тиіс. Ол
үшін
дін
саласына
жауапты
мамандардың біліктілігі жоғары
болуы, ҚМДБ имамдарының деңгейі
экстремистік, сектанттық идеологтардан озық тұруы қажет. Қазір дін
алаңында бəсекелі күрес жүріп
жатыр. Салафилік, радикалдық, экстремистік топтар дəстүрлі ханафилік
ç‡Ë·-ÏÛÙÚËÈ Ñìåä:
мəзһабымызда
жүрген
ҚР
мұсылмандарын өз қатарларына
тартуға барынша тырысып бағуда.
– Жұртты өздеріне магнитше
тартатындай бұл топтардың нендей күші бар? Жастарды қалай
иландырады?
– Назар салып қарайтын болсақ,
қазіргі
жастардың
өмірлік
құндылықтары өзгергенін байқаймыз.
Жаһанданумен
бірге
енген
техникалық
жетістіктер
əлем
деңгейінде
үстемдік
жүргізуде.
Осының əсерінен жастар арасында
тұтынушылық психология басым,
барлығын дайын түрде қабылдауға
əбден үйреніп алған. Жас буын іздеген дүниесіне қысқа уақыт ішінде
ғаламтор арқалы қол жеткізуге бейімделіп алды. Мұндай азаматтарымыз
күндердің бір күнінде ойламаған жерден
ғаламтордағы
уағызшыидеологтардың тұзағына түсіп қалуы
мүмкін. Бір айта кетерлігі, білімі таяз
азамат ғаламторды сана сүзгісінен,
ой елегінен өткізуге дəрменсіз.
Мұндай жастар түрлі əлеуметтік желілерде таралған ақпараттардың бəрін
шынайы деп қабылдайды.
Ал ДАИШ ақпараттық кеңістіктің
күшін өз мүддесіне өте тиімді пайдаланып жатқан террорлық ұйым. Олар
өздерінің интернет-ресурстары, телерадио
каналдары,
баспасөз
құралдары арқылы белсенді насихат
жұмыстарын үздіксіз жүргізіп жатыр.
Сол үгіт-насихаттарын əлемнің 24 тілінде таратуда. Жер бетіне «ислам
мемлекетін» орнатып, «əділеттілікті»
таратамыз деген жалған ұрандары
көпшілікке қызықты болып көрінуі
мүмкін. Жас азамат олардың саяси
мақсаттағы күресін жете түсіне
алмай, шынайы дінді насихаттаушылар ретінде қабылдайды. Өзі де
өмірде белгілі бір тығырыққа тіреліп,
сансыз сауалдарға жауап таба
алмаған азамат ДАИШ-тан пана
ланысты қазір барлық ата-ана
күнкөріс қамымен жүреді. Осының
əсерінен бала тəрбиесі өз деңгейінен
қалыс қалуда.
Жастардың ДАИШ тəрізді ұйымдар
қатарына кіруіне себеп болатын келесі мəселе ол – əлеуметтік
тұрғыдағы мəселелер. Бүгінгі таңда
көп жастар тұрақты жұмысқа тұра алмайды, баспанаға қолы жетпейді.
Кейбіреулерінің тиісті білімі жоқ, ал
кейбірі қолдан жасалған кедергілер
əсерінен өзі қалаған қызметке орналаса
алмайды.
Осыдан
соң
күзетшілік, даяшылық тəрізді қысқа
мерзімді, болашағы жоқ қызметтер
атқаруға немесе жұмыссыз болып
жүруге мəжбүр
болады. Өмірде
осындай келеңсіздіктерге тап болып,
іші наразылыққа толы жанды ДАИШта, өзге діни ағымдар да өз қатарына
тез тарта алады.
– Жастар – аса үлкен күш. Бірақ,
олардың тəрбиесімен айналысуға
ата-ананың уақыты жоқ, дін
өкілдерінде
дəрмен жоқ. Енді
қайтпек керек?
– Ол үшін жастардың əлеуметтік
мəселелерін шешуіміз қажет. Тұрақты
жұмыс орны, баспанасы, жеткілікті
айлық табысы бар жас азамат радикалды
ағымдар
қатарына
қосылмайды. Өз еліндегі тіршілікке
қанағаттанған жанның өзге елдегі
мақсатсыз, баскесерлік соғысқа
қатыспасы анық. «ҚР ең қымбат
қазынасы - адам жəне адамның өмiрi,
құқықтары мен бостандықтары» деп
Ата заңымызда айқын көрсетілген.
Қорыта айтқанда, мəселе тек ДАИШке ғана келіп тірелмейді. Біз оданда
басқа да қауіпті діни ұйымдар
қатарына
азаматтарымыздың
қосылуына жол бермеуге тиіспіз. Ол
үшін
жоғарыда
айтылған
мəселелерді шешуге мұқият назар
аударғанымыз абзал.
Сұхбаттасқан Жайық НАҒМАШ
ИГИЛ – вне Ислама, Корана и законов
Сегодня действия террористической группировки ИГИЛ привлекли внимание всего
мира. Причиной этому стало то, что ложные идеологические взгляды смертников
лишили жизни множество ни в чем неповинных мирных людей. Прикрываясь Исламом,
цель этих заблудших террористов настроить мировое сообщество против мусульман. Что собой представляет ИГИЛ? Каковы их цели? Что мы знаем о джихаде? На
эти и другие вопросы попытался ответить наиб-муфтий Духовного управления мусульман Казахстана Наурызбай кажы Отпенов.
– Наурызбай Таганулы, в общих чертах расскажите вначале о группировке
ИГИЛ.
– ИГИЛ – международная организация,
признанная многими учеными исламского
мира террористической группировкой. Считаю, что группировку следует называть арабской аббревиатурой ДАИШ («Даулят»
государство по-арабски, ад-Дауля аль-Исламийя фи-ль-Ирак ва-ш-Шам). Использовать
для группировки именования ИГИЛ недопустимо, поскольку когда «ИГИЛ» расшифровывается как «Исламское государство», тут же
происходит очернение Ислама и мусульман в
целом. Например, в поддержку использования
названия ДАИШ выступили Межрелигиозный
совет России и шейх, председатель президиума
Духовного управления мусульман европейской
части России, председатель Совета муфтиев
России Равиль Гайнутдин, первый заместитель
председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Дамир-хазрат Мухетдинов и другие. Ни о каком отношении
боевиков ДАИШ к религии Ислам не может
быть и речи. Весь мир убедился, что их действия полностью противоречат правилам и
ценностям Ислама. По сей день, боевики под
псевдорелигиозными лозунгами джихада убивают и топят в крови мирный народ двух государств - Сирии и Ирака. Провозгласив простых
мусульман неверными, женщин - добычей,
подростков - воинами, они разоряют имущество и уродуют судьбы мирных людей. В Священном Коране есть предупреждение: «Тому,
кто умышленно убьёт верующего, воздаянием
будет Ад, где ему вечно пребывать. На нём гнев
и проклятие Аллаха, ему назначены Аллахом
тяжкие муки. Ведь это - самое большое преступление в ближней жизни» (Сура ан-Ниса,
93-аят). Достопочтенный Пророк Мухаммад
(с.а.у.) в своей последней проповеди прощаль-
тапқандай əсерде болады. Бұл тұста
тұлғаның əлеуметтенуге яғни өмірдегі
өз орнын табуға деген талпынысын
аңғарамыз. Бұған дейін жолы болмай, сəтсіздікке ұшыраған жан ойға
көп батады. Ақырында, өзінің жеке
қабілеттерін шыңдап, жете алмаған
жетістіктеріне Құдайдың жəрдемімен
ДАИШ-те жетемін деген келте ойға
тоқтам жасауы мүмкін. Бұдан соң біртіндеп
жиһадшылар
қатарына
қосылуға əзірлікті бастайды. Ең
соңында мұндай азамат «Мұсылман
бауырларына» жəрдем беру үшін
соғыс ошақтарына аттанып кетеді.
Жас азамат неліктен мұндай
əрекетке барды? Əрине, бұл тұста
радикалды ағымдардың халыққа
жүргізген насихатының күштілігі
байқалады.
– Бұның барлығының алдын
алу үшін біздің қоғамға қандай
əрекет керек?
– Ол үшін елімізде ақпараттық
саладағы жұмыстардың қарқыны
жоғары болуы керек. Ақпарат кімнің
қолында болса, ол адам халықты
өзіне ерте алады. ҚР азаматтарының
ДАИШ-тік жəне басқа да экстремистік
мазмұндағы насихаттарға ілігуі жергілікті діни насихатта əлі де əлсіздіктер
барын көрсетеді. ДАИШ-тықтар өзге
де радикалды, деструктивті ағымдар
тəрізді адам тарту əдістерін жетік
меңгеріп алған. Олар адамдардың
əлсіз
тұстарын,
өмірдегі
сұраныстарын өте жақсы біледі.
Əлбетте, бұл секілді ұйымдардың аяқ
астынан пайда болып, бірден дамып
кетпейтіні белгілі. Олардың артында
үлкен мүдделі күштердің бары қазіргі
кезде ешкімге жасырын емес.
Ғаламтордан
бөлек,
тəрбие
мəселесі де күн тəртібіндегі маңызды
мəселе қатарында. Ата-аналардың
балаларға дұрыс тəрбие бере алмауы əсерінен оларға дұрыс жол
нұсқалмайды. Заман талабына бай-
ного хаджа завещал: «Поистине, ваша кровь,
имущество запретны для других, они неприкосновенны. Запретно также ведение войны: в
священный месяц, в паломничестве на хадж, в
окрестностях города Мекки». ИГИЛ (ДАИШ) –
это заблуждение. Для них нет ничего святого и
ценного. Они преступники и жестокие убийцы,
а их лозунги – бессмыслица. Ислам запрещает
издеваться даже над животными и насекомыми, не говоря о людях, а эти экстремисты
безжалостны к несовершеннолетним детям и
младенцам, их матерям и даже к старикам.
–Каков их джихад?
– Убийство человека в Исламе также как
придание Аллаху сотоварищей – тяжкий грех.
Наш Пророк (с.а.у.) говорил: «Самые большие
грехи: придание Аллаху сотоварищей, убийство человека, непослушание родителей и лжесвидетельство в суде».
Также в одном из хадисов сказано: «Кто пойдет против моей уммы и будет убивать как достойных, так и плохих, не внемля мусульманин
тот или нет, и не сдерживать обещания – тот не
из нас, а я не из них». Эта террористическая
группировка в оправдание своим преступлениям и насилиям прикрывается религией. Их
делом является осквернение истинности религии, полная дискредитация и очернение Ислама через жестокие убийства безвинных
мусульман, распространение на земле нечестия
и насилия. Любая война обесценивает человеческую жизнь, но в их «джихаде» безразлично
и равнодушно уничтожаются как вооруженные
солдаты, так и мирные люди. Всевышний
Аллах предупреждает в Коране: «...А кто не повинуется Аллаху и Его посланнику, тот попадет
в заблуждение». Самое страшное то, что убивая
верующих и издеваясь над мусульманами, их
переполняет чувство выполненного долга
перед Аллахом. В хадисе Пророка (с.а.у.) говорится: «У того, кто умертвит мусульманина и
будет доволен, Аллах не примет ни одного его
деяния». Тот, кто свяжет себя однажды с этой
группировкой - попадет в террористическую
бездну. Его смерть будет не пожертвованием, а
лишь невежественным, тщетным и пустым поступком. Абу Хурайра (р.а.) приводит слова
Пророка Мухаммада (с.а.у.): «Кто будет призывать под сомнительным флагом к ложным
убеждениям и умрет сторонником этого - будет
смертником невежества». Вот это и есть «джихад» ДАИШа. Их «религиозные» цели - утопия, их глава – это один из них, объявивший
себя халифом. Кто стоит за движением ДАИШ?
Кто является учредителем такого сатанинского
и коварного плана? На виду у нас лишь их марионетки. В чьих же руках поводья? Это не простой вопрос! Высказывается множество
мнений. Но, необходимо знать раз и навсегда,
что ДАИШ– не Ислам.
– Каким образом казахстанская молодежь отправилась в далекую Сирию
дабы присоединиться к ДАИШ?
– Как мы знаем, в ряды ДАИШовцев вступает не только наша обманутая молодежь, но и
множество других людей из разных стран, не
исключая страны Европы и Австралии. Мировоззрение большей части молодежи, попавшей
в капкан, еще не сформировано либо искажено
по причине отсутствия знаний о своей религии
и традициях, должного воспитания в семье.
Как следствие, религия Ислам и обманутые
люди становятся всего лишь инструментом в
грязной политической игре. Наш Пророк
(с.а.у.) сказал: «В Судный день, убитый человек
приведет к Аллаху своего убийцу держа его голову за волосы, из шейных вен которого будет
течь кровь и со словами: «О, мой Господь!
Спроси у него, за что он убил меня»? - он будет
снова и снова приходить с ним к Аршу. И если
они враждовали из-за признаков расы и были
убиты, их смерть засчитается невежественной».
– В последнее время среди религиозно
практикующей молодежи употребляется
понятие «такфир». Справедливо ли обвинять не поклоняющихся мусульман в
неверии?
– Отвечу словами Пророка (с.а.у.): «Жили
два брата. Один из них был праведником, а второй грешником. Праведный говорил греш-
ному: «Бойся Аллаха!», на что тот отвечал: «Не
вставай между Богом и мной, оставь меня. Ты
что, послан чтобы контролировать меня?»,
тогда праведный сказал: «Клянусь Аллахом,
Он не простит тебя и не введет в Рай». То есть,
признал своего брата неверным. В Коране сказано: «Ведь тому, кто придаст Аллаху сотоварища, Аллах запретит Рай…». После смерти,
обе души предстали перед Аллахом. Тогда
Аллах спросил праведника: «Ты знал Меня? Ты
был осведомлен о Моей власти? И ты решаешь,
кто будет введен в Рай, а кто в Ад?» Потом Господь обратился к грешному: «Войди в Рай с
Моей милостью. А ты же -ступай в Ад». Передатчик хадиса Абу Хурайра объясняет причину
попадания этого человека в Ад: «Клянусь Аллахом, он сказал слова, которые после смерти
перевернули его положение при жизни».
– Всем известно, что террористическая
организация ДАИШ часто оперирует
призывом к джихаду. Дайте общее понятие джихада.
– Слово джихад переводится как борьба.
Джихад осуществляется в зависимости от ситуации. Джихад – это борьба с самим собой,
либо с врагом. В шариате существует вооруженный джихад. Наши предки, защищая свою
землю от врагов острыми копьями и мощью
живой силы, совершали джихад. Для вооруженного джихада в шариате есть определенные
условия. Наш Пророк (с.а.у.) и последующие
халифы совершали джихад. Они сражались с
врагами, но лишь с вооруженными и не нападали на мирные селения.
В заключение хочу сказать, что нет террористического государства под названием «Исламское
государство»,
есть
террористы,
самоназвавшие себя «халифами». Их никто не
выбирал. «Исламское государство» не соответствует ни Корану, ни учению нашего Пророка,
никаким законам современности. Пусть люди
знают, что ДАИШ — это террористическая
группировка, которую они сами придумали.
Как сказал великий казахский мыслитель
Абай: «И ты человек - частица этого мира,
найди свое место, обустройся» определившись
в жизни, сам неси свою ношу, внеси пользу в
свою страну - это и есть твой джихад.
С. АШИМОВ
6 стр.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
Осакаров ауданының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль
жолдары жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ хабарлайды!
Құрметті коммуналдық тұрғын үй қорынан тұрғын үйге мұқтаж жəне есепте тұрған аудан
тұрғындары! Сіздерге Молодежный кентінде есепте тұрған мемлекеттiк қызметшiлер, бюджеттiк
ұйымдардың қызметкерлерi санаты бойынша түгендеу жүргеннен кейінгі жаңа тізімді ұсынамыз!
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных
дорог и жилищной инспекции Осакаровского района» сообщает
Уважаемые жители района, состоящие на учете нуждающихся в жилище из государственного
жилищного фонда или в жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде. Предоставляем вам обновленный список после проведения инвентаризации
списков очередности граждан по категории государственные служащие, работники бюджетных
организаций п. Молодежный.
Солнцева
Надежда
Михайловна
03.12.1984 ж.т.
2
18.06.2012 ж.
Веснин
Олег
Владимирович
01.06.1974 ж.т.
1
18.07.2012 ж.
Омеркулова
Алтынай
Амантаевна
14.04.1965 ж.т.
2
10.08.2012 ж.
Пальцев
Никита
Сергеевич
Самат
Баян
Асаров
Тимур
Тайшиков
Ерлан
04.02.1987 ж.т.
4
14.08.2012 ж.
17.07.1986 ж.т.
1
02.04.2013 ж.
Клышпекович
23.05.1992 ж.т.
2
09.04.2013 ж.
Рамазанович
05.02.1983 ж.т.
3
12.04.2013 ж.
Бережной
Игорь
Васильевич
27.06.1980 ж.т.
1
15.04.2013 ж.
Бородина
Елена
Вячеславовна
06.10.1977 ж.т.
2
24.04.2013 ж.
Пчелинцева
Наталья
Николаевна
16.12.1968 ж.т.
1
24.04.2013 ж.
Бостанова
Дана
Сапарбековна
27.10.1986 ж.т.
3
29.04.2013 ж.
Горбунцова
Татьяна
Александровна
29.09.1981 ж.т.
2
02.05.2013 ж.
Тулеуова
Айсулу
Болатовна
23.12.1992 ж.т.
3
03.05.2013 ж.
Омарбекова
Гаухар
Мараткызы
15.02.1991 ж.т.
1
08.05.2013 ж.
Жумагалиева
Валентина
Галымовна
22.12.1983 ж.т.
2
10.05.2013 ж.
Ахметова
Зауре
Мухамедиевна
29.11.1963 ж.т.
1
22.05.2013 ж.
Ибраев
Еркебулан
Жанбекович
31.08.1990 ж.т.
1
25.05.2013 ж.
Ахметов
Оспанова
Бекзат
Кунсулу
Сайлауович
Шамшиденовна
08.08.1988 ж.т.
28.11.1963 ж.т.
1
1
03.06.2013 ж.
05.08.2013 ж.
Жакупов
Бахтияр
Саветович
03.08.1988 ж.т.
1
22.08.2013 ж.
Салпенов
Бузаилов
Дулат
Руслан
Казбекович
Каирбекович
04.05.1976 ж.т.
19.06.1984 ж.т.
2
2
24.02.2014 ж.
04.03.2014 ж.
Серикбаева
Мурсалимов
Инара
Асет
Женисовна
Жумабекович
20.11.1990 ж.т.
27.09.1984 ж.т.
1
5
26.08.2014 ж.
05.12.2014 ж.
Цыганков
Евгений
Евгеньевич
16.04.1991 ж.т.
3
23.12.2014 ж.
Альжанов
Лукинов
Самат
Александр
Бекенович
Викторович
07.08.1981 ж.т.
23.01.1982 ж.т.
4
3
23.12.2014 ж.
24.12.2014 ж.
Владимировна
06.01.1981 ж.т.
3
14.01.2015 ж.
01.03.1992 ж.т.
2
15.01.2015 ж.
Иост
Ольга
Ерболат
Аңсаған
Нигматзянов
Ильяс
Маратович
22.04.1990 ж.т.
1
30.01.2015 ж.
Безногов
Дмитрий
Николаевич
04.04.1986 ж.т.
3
03.02.2015 ж.
Каткова
Баглан
Курмангалиевна
09.10.1989 ж.т.
2
04.02.2015 ж.
Мурсалимова
Гульден
Жумабековна
01.05.1990 ж.т.
2
10.02.2015 ж.
Громовский
Алексей
Александрович
01.12.1990 ж.т.
4
24.02.2015 ж.
Нокин
Кашенов
Аманжол
Жандос
Кайыргельдинович
Мухаметрахимович
08.12.1976 ж.т.
18.06.1990 ж.т.
5
2
26.02.2015 ж.
27.02.2015 ж.
Жилкибаева
Диана
Бахтияровна
26.10.1990 ж.т.
1
10.03.2015 ж.
Жумагулова
Инесса
Эрднеевна
01.12.1986 ж.т.
3
01.04.2015 ж.
Редько
Мария
Александровна
13.11.1988 ж.т.
3
06.04.2015 ж.
Тлеубаева
Зарина
Камелевна
26.07.1987 ж.т.
4
13.04.2015 ж.
Реймер
Омарова
Юлия
Гульмира
Владимировна
Мукановна
27.04.1979 ж.т.
03.06.1990 ж.т.
4
1
29.05.2015 ж.
02.06.2015 ж.
Муслимов
Кайдаш
Бауыржан
Инна
Алпысович
Сергеевна
01.01.1985 ж.т.
10.06.1987 ж.т.
2
4
03.06.2015 ж.
18.09.2015 ж.
Альжапарова
Динария
Бектурсунова
26.07.1973 ж.т.
2
09.12.2015 ж.
Байжума
Маржангул
Байжумакызы
23.07.1992 ж.т.
2
27.01.2016 ж.
Фёдоров
Валерий
Валериевич
04.05.1991 ж.т.
1
02.03.2016 ж.
Получение санэпидзаключения на объекты
Основываясь на опыте работы, мы очень
часто сталкиваемся с такой проблемой: население района не знает, что такое – «Санитарно-эпидемиологическое заключение»
(далее СЭЗ) и практически все подконтрольные объекты (общественное питание, торговля, объекты пищевой промышленности,
объекты коммунального, промышленного
назначения, лечебно-профилактические организации и т.д.) не имеют его. Начиная с
2008 г . хоз.субъекты должны были получить
СЭЗ на действующие объекты, а остальные
с момента выбора земельного участка под
строительство. Наличие СЭЗ является обязательным документом для работы объекта.
Согласно статей № 62, 144 Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года
«О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗPK государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование
является деятельностью санитарно-эпидемиологической службы и включает в себя
комплекс мероприятий, направленных на
разработку единых требований в области санитарно-эпидемиологического благополучия
населения. Документами государственной
системы сан.эпид нормирования являются
санитарные правила, которые содержат требования к наличию СЭЗ на: отвод (выбор)
земельного участка под строительство объекта; проектирование, строительство, рекон-
струкцию, ремонт и ввод в эксплуатацию
объекта т.д. Например: гражданин «И» планирует построить дом, магазин, парикмахерскую и т.д., ему необходимо выбрать
земельный участок, провести лабораторноинструментальные замеры, получить СЭЗ;
разработать проект для строительства объекта, получить СЭЗ; после окончания строительства получить СЭЗ. Итого у гражданина
«И» должно быть 3 СЭЗ на объект и он
может использовать объект согласно целевого назначения.
На основании Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье
народа и системе здравоохранения» № 193IV ЗPK настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную
силу.
Более подробную информацию можно получить в РГУ «Осакаровское районное
управление по защите прав потребителей»,
расположенного по адресу: п.Осакаровка,
ул. Мостовая, 50/1 или ознакомиться с Кодексом Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и
системе здравоохранения» № 193-IV ЗPK
самостоятельно.
С. АСТАШОВА,
руководитель отдела ЗПП и СЭН РГУ
«Осакаровское районное управление
по защите прав потребителей»
№ 16 (7500) 22 апреля 2016 года
”‚‡Ê‡ÂÏ˚ Ó͇҇Ó‚ˆ˚!
К вам обращается Совет деловых женщин
Национальной Палаты Предпринимателей РК
«Атамекен» по Осакаровскому району. Совсем
скоро в нашем поселке будет открыт социальный отдел под названием «Рахмет-Спасибо»,
куда прийти и бесплатно выбрать себе необходимую вещь может каждый нуждающийся.
Идея создания подобных отделов признана
лучшей социальной инициативой года и отмечена Национальной премией «Народный любимец -2015».
Социальный отдел будет пополняться товарами от односельчан на безвозмездной основе.
Это могут быть чистая одежда, обувь, детские
и взрослые вещи, продукты питания, игрушки и
иные предметы потребления. Пункт приема
вещей уже работает: п. Осакаровка, ул. Достык,
«Қазтелерадио» АҚ хабарлайды
Қазіргі уақытта «Қазтелерадио» АҚ
ұлттық жерсеріктік телерадиотарату желісін
"KazSat-3" космостық аппаратқа ауыстыру
бойынша жұмыстар жүргізіп жатқанын хабарлаймыз. «Otau TV» жерсеріктік телерадиотарату
желісі
абоненттерінің
жинақтарын қайта күйге келтіру 2016
жылдың 1 қыркүйегіне дейін аяқталуы тиіс.
Аз қамтылған отбасыларға жинақтарын
қайта күйге келтіру тегін: Қараганды қаласы,
Жауынгер Интернационалистер көшесі,
14а.
Телефон (7212) 413414, 559444, факс
420181, эл.пошта krg_otau@mail.ru*
38, второй этаж, контактные телефоны
87785479788, 87016732230.
Открытие таких благотворительных отделов
наглядно показывает социальную ответственность бизнеса. Мы, поддержав благое дело,
призываем руководителей предприятий и организаций всех форм собственности, односельчан не оставаться в стороне и просим оказать
всемерную помощь социально уязвимым
слоям населения, проявить свою активную
гражданскую позицию и помочь нам в осуществлении данного благотворительного проекта.
С уважением,
Н. ОСПАНОВА,
председатель Совет деловых женщин по
Осакаровскому р-ну НПП РК «Атамекен».
АО «Казтелерадио» проводятся работы по переводу национальной спутниковой сети телерадиовещания с космического аппарата "Intelsat
904" на космический аппарат "KazSat-3". Работы
по перенастройке абонентских комплектов спутникового телерадиовещания «Otau TV» должны завершиться до 01 сентября 2016 года.
Физические лица из категории социально уязвимые слои населения будут переключаться на безвозмездной основе силами сотрудников АО
«Казтелерадио».
По всем вопросам для координации совместных
мероприятий, просим обращаться в региональные
офисы АО «Казтелерадио»: г. Караганды, ул. Воинов Интернационалистов, 14а.
Телефон (7212) 413414, 559444, факс 420181,
эл.почта krg_otau@mail.ru
Школа «Мурагер» образование будущего!
Сроки приёма документов для конкурсного отбора учащихся в 5 класс: с 10 апреля по 6 мая 2016 г.
Необходимые документы: справка с места учёбы с фотографией, заверенная копия табеля за 4 класс, анкета,
заявление. Образцы документов и Правила приёма доступны на сайте www.sbs-murager.kz в разделе «Конкурсный отбор». Вступительные экзамены: математика, эссе
на языке обучения, логический тест.
Режим работы приёмной комиссии: понедельник - пятница, с 9.00 до 17.00, суббота - с 9.00 до 14.00.
Адрес: г. Караганда, ул. Гоголя, д. 46а.
Телефон: +7 (7212) 50-03-68, эл.почта: karmurager@krg-edu.kz.
Ждём Вас!
«Безопасный интернет»
В целях обеспечения доведения до детей, педагогов
и родителей информации, направленной на повышение уровня осознания проблемы агрессивного Интернет-контента, повышения культуры пользования
Интернет-ресурсами с 11 по 22 апреля проводилась
информационная Кампания «Безопасный интернет».
В нашей школе проведена следующая работа:
- общешкольная линейка «Полезный и безопасный
Интернет»;
- классные часы на темы «Что такое Интернет?»,
«Как противостоять безопасному поведению в интернете?»;
- сочинения учащихся 5-11 классов «Интернет в
моей жизни», «Безопасный Интернет»;
- анкетирование среди учащихся «Интернет-зависимость подростков».
По вопросам пользования Интернет-ресурсами в
домашних условиях в 5-11 классах были проведены
родительские собрания. Каждый родитель получил необходимые рекомендации и памятки по безопасности
использования сети Интернет детьми.
В завершение хотелось бы сказать: не важно, что
это – важно для чего мы это используем.
А. ДЖУМАГАДИЕВА,
КГУ «Средняя школа № 17 села Сункар»
Түзету
Осакаров ауданының əкімдігі «Осакаров ауданының
жастар ресурстық орталығы» КММ 2016 жылғы 16
сəуірдегі №15 санындағы 4-ші беттегі вакансияның 1 азат
жолына түзету енгізеді: «негізгі қызметкердің бала күтімі»
орнына «жүктілік бойынша демалысы» болып оқылсын.
«Осакаров ауданының жастар ресурстық
орталығы» КММ.
Поправка
В объявлении о конкурсе на занятие вакантной должности КГУ «Молодежный ресурсный центр» акимата Осакаровского района, опубликованном в № 15 от 16 апреля
2016 г., допущена ошибка. В первом абзаце по тексту «на
время отпуска по уходу за ребенком основного работника» следует читать по «беременности и родам».
КГУ «Молодежный ресурсный центр».
5 сұрақ
01.01.2016
жылдан
бастап
мемлекеттің
толық
қамсыздандыруындағы
медициналық – əлеуметтік мекемелерде
тұратын
азаматтарға
зейнетақы
төлемдері
мен
ж ə р д е м а қ ы л а р ы н ы ң
оңтайландырылуы жүргізілді.
Осылайша 01.01.2016 жылдан
бастап ҚР «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамту туралы» Заңының 4-бап, 2-1-т. сəйкес
жасы
бойынша
зейнетақы
төлемдерін жəне мүгедектігі бойынша мемлекеттік əлеуметтік
жəрдемақы алуға құқығы жоқ адамдарды қоспағанда, мемлекеттік
базалық
зейнетақы
төлемі
мемлекеттің
толық
қамсыздандыруындағы
алушы
медициналық-əлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) стационар
жағдайында
тұрған
кезеңіне
тоқтатыла тұрады.
Алушы медициналық-əлеуметтік
мекемелерден
(ұйымдардан)
шыққан жағдайда, шыққан айдан
кейінгі айдың бірінші күнінен бастап
мемлекеттік базалық зейнетақы
төлемі толық көлемде қайта басталады.
5 вопросов
C 01.01.2016 года проведена
оптимизация пенсионных выплат и
пособий лицам, проживающим в
медико-социальных учреждениях,
находящимся на полном государственном обеспечении.
Так с 01.01.2016 года согласно
п.2-1 ст.4 Закона РК « О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» государственная базовая
пенсионная выплата приостанавливается на период проживания
получателя, находящегося на полном государственном обеспечении,
в медико-социальных учреждениях
(организациях) в условиях стационара, за исключением лиц, не
имеющих право на пенсионные выплаты по возрасту и государственное социальное пособие по
инвалидности.
В случае выбытия получателя из
медико-социальных учреждений
(организаций) возобновляется государственная базовая пенсионная выплата в полном объеме с
первого числа месяца, следующего
за месяцем выбытия.
№ 16 (7500) 22 апреля 2016 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
Осакаров аудандық мəслихатының 2016 жылғы 19 ақпандағы № 612 шешімі. Нормативтік
құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу Тізілімде 2016 жылғы 16 наурызда № 3722 болып
тіркелген
«Осакаров аудандық мəслихатының аппараты» мемлекеттік
мекемесінің «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің
қызметін бағалаудың əдістемесін бекіту туралы
«Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі
туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23
қарашадағы Заңының 33-бабы 5-тармағына сəйкес
аудандық мəслихат ШЕШІМ ЕТТІ:
1.Қоса беріліп отырған «Осакаров аудандық
мəслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесінің
«Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің
қызметін бағалаудың əдістемесі бекітілсін.
2. Осакаров аудандық мəслихатының 2015 жылғы
16 қыркүйектегі № 520
«Осакаров аудандық
мəслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесінің
«Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің
қызметін жыл сайынғы бағалаудың əдістемесін бекіту
туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеу Тізілімінде № 3442 болып тіркелген, 2015 жылғы
31 қазанда «Сельский труженик» № 44 (7476) газетінде, «Əділет» ақпараттық – құқықтық жүйесінде 2015
жылғы 28 қазанда жарияланған) шешімінің күші жойылды деп танылсын.
3. Осы шешім оның алғаш ресми жарияланған
күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа
енгізіледі.
Сессия төрағасы Н. Кобжанов
Аудандық мəслихаттың хатшысы
К. Саккулаков
Осакаров аудандық мəслихатының 57 сессиясының 2016 жылғы 19 ақпандағы № 612
шешімімен бекітілген
«Осакаров аудандық мəслихатының аппараты» мемлекеттік
мекемесінің «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің
қызметін бағалаудың əдістемесі
1. Жалпы ережелер
1. Осы «Осакаров аудандық мəслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесінің «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың
əдістемесі (бұдан əрі - Əдістеме) «Қазақстан
Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» 2015
жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының
Заңы 33-бабының 5- тармағына сəйкес əзірленді жəне
«Осакаров аудандық мəслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесінің (бұдан əрі – аппараты) «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің (бұдан əрі
– қызметшілер) қызметін
бағалау алгоритмін
айқындайды.
2. Қызметшілердің қызметін бағалау (бұдан əрі –
бағалау) олардың жұмыс тиімділігі мен сапасын
анықтау үшін жүргізіледі.
3. Бағалау қызметшінің атқаратын лауазымындағы
қызметінің нəтижелері бойынша:
1) тоқсан қорытындысы бойынша (тоқсандық
бағалау) – бағаланып жатқан жылдағы есептік
тоқсаннан кейінгі айдың онынан кешіктірмей
(бағалануы оныншы желтоқсаннан кеш емес
өткізілетін төртінші тоқсанды қоспағанда);
2) жыл қорытындысы бойынша (жылдық бағалау) –
бағаланып жатқан жылдың жиырма бесінші
желтоқсанынан кешіктірмей жүргізіледі.
Қызметшіні бағалау оның нақты лауазымда орналасу мерзімі үш айдан кем
болған жағдайда
өткізілмейді.
Əлеуметтік демалыстағы қызметшілер бағалауды
жұмысқа шыққаннан кейін осы Əдістеменің осы
тармағында көрсетілген мерзімде өтеді.
4. Тоқсандық бағалауды тікелей басшы жүргізеді
жəне қызметшінің лауазымдық міндеттерді орындауын
бағалауға негізделеді.
Қызметшінің тікелей басшысы өзінің лауазымдық
нұсқаулығына сəйкес бағынатын тұлға болып табылады.
5. Жылдық бағалау:
1)
қызметшінің есептік тоқсандардағы орта
бағасынан;
2) қызметшінің жеке жұмыс жоспарын орындау
бағасынан;
3) айналмалы бағалаудан құралады.
6. Мемлекеттік лауазымға тағайындау жəне мемлекеттік лауазымнан босату құқығы бар лауазымды тұлға
қызметшінің қызметін бағалауды өткізу үшін Бағалау
жөніндегі комиссия құрылады.
7. Бағалау жөніндегі комиссияның мəжілісі оның
құрамының үштен екісінен астамы қатысқан жағдайда
өкілетті болып есептеледі.
Бағалау жөніндегі комиссияның төрағасы не мүшесі
болмаған жағдайда, оларды алмастыру бағалау
жөніндегі комиссияны құру туралы өкімге өзгертулер
енгізу арқылы уəкілетті тұлғаның шешімі бойынша
жүзеге асырылады.
8. Бағалау жөніндегі комиссияның шешімі ашық
дауыс беру арқылы қабылданады.
9. Дауыс беру қорытындысы Бағалау жөніндегі комиссия
мүшелерінің
көпшілік
дауысымен
айқындалады. Дауыс саны тең болған жағдайда, комиссия төрағасының дауысы шешуші болып табылады.
Бағалау жөніндегі комиссияның хатшысы болып заң
жəне кадр мəселелері бойынша қызметші табылады
(əрі қарай – маман). Комиссия хатшысы дауыс беруге
қатыспайды.
2. Жұмыстың жеке жоспарын құрастыру
10. Қызметші жұмысының жеке жоспары қызметші
жəне оның тікелей басшысымен бірлесіп келесі
жылдың бірінші қаңтарынан кешіктірмей осы
Əдістемеге 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша
құрастырылады.
11. Қызметші лауазымға осы Əдістеменің 10тармағында көрсетілген мерзім өткеннен кейін
тағайындалған жағдайда, атқаратын лауазымдағы
қызметшісі жұмысының жеке жоспары оны лауазымға
тағайындаған күннен бастап он жұмыс күні ішінде
құрастырылады.
12. Қызметші жұмысының жеке жоспарына:
1) қызметші туралы дербес деректерді (Т.А.Ə.
(болған жағдайда) атқаратын лауазымы);
2)
мемлекеттік
органның
стратегиялық
мақсаттарына (мақсаттарына), олар болмаған
жағдайда оның функционалдық міндеттеріне сəйкес
қызметшінің жұмыс іс-шараларының атауы кіреді.
Іс-шаралар қолжетімді, іске асатын, қызметші
жұмысының функционалды бағытымен байланысады,
нақты аяқтау нысанына ие болады.
Іс-шаралардың саны мен күрделілігі мемлекеттік
органның салыстыруында анықталады.
3) Қызметшінің жəне оның тікелей басшысының
қолдары, жеке жоспарға қол қою күнін қамтиды.
13. Жеке жоспар екі данада құрастырылады. Бір
дана маманға
беріледі. Екінші дана аудандық
мəслихаттың аппарат басшысында болады.
3. Бағалауды жүргізуге дайындық
14. Маман
Бағалау бойынша комиссия
төрағасының келісімі бойынша бағалауды өткізу кестесін қалыптастырды.
Маман бағалауға жататын қызметшіні жəне
бағалауды іске асыратын тұлғаларды бағалау туралы
уақытылы хабардар етуді қамтамасыз етеді жəне
оларға бағалау парақтарын толтыру үшін жібереді.
4. Лауазымдық міндеттерді орындауды
бағалау
15. Лауазымдық міндеттерді орындауды бағалау негізгі, көтермелеу жəне айыппұл баллдарынан
құралады.
16. Негізгі баллдар 100 балл деңгейінде белгіленеді.
17. Көтермелеу баллдары ағымдағы жұмыстың орташа көлемінен асатын қызмет көрсеткіштері, сондайақ мазмұндық жəне/немесе ұйымдастырушылық
жағынан күрделі болып табылатын қызмет түрлері
үшін қойылады.
18. Көтермеленетін қызмет көрсеткіштері мен
түрлері мемлекеттік органдармен өз ерекшеліктеріне
сүйеніп
белгіленеді
жəне
атқарылған
жұмыстын көлемі мен күрделігінің қосу тəртібімен
бес деңгейлік шкала бойынша орналасады. Бұл ретте
көтермеленетін қызмет көрсеткіштері мен түрлеріне
Электронды құжат алмасудың бірыңғай жүйесінде
жəне мемлекеттік органның Интернет-порталында
белгіленетін де, белгіленбейтін де,құжаттар мен іс –
шаралар кіре алады.
Əр көтермеленетін қызмет көрсеткіші мен түрі үшін
қызметші тікелей басшыдан бекітілген шкалаға сəйкес
«+1»-ден «+5» баллға дейін иеленеді.
19. Айыппұл баллдары орындау жəне еңбек тəртібін
бұзғаны үшін қойылады.
20.Орындау тəртібін бұзуға:
1) жоғары тұрған органдардың, мемлекеттік орган
басшылығының, тікелей басшының тапсырмаларын
жəне бақылаудағы құжаттар мен жеке жəне заңды
тұлғалардың өтініштерін орындау мерзімдерін бұзу;
2) тапсырмаларды жəне бақылаудағы құжаттарды,
жеке жəне заңды тұлғалардың өтініштерін сапасыз
орындау жатады.
21. Еңбек тəртібін бұзуға:
1) дəлелді себепсіз жұмыста болмауы;
2) дəлелді себепсіз жұмысқа кешігу;
3) қызметшілердін қызметтік əдепті бұзуы жатады.
Еңбек тəртібін бұзу фактілері туралы ақпараттың
қайнары ретінде маман, қызметшінің тікелей
басшысының құжатпен дəлелденген мəліметі болады.
22. Əр орындау жəне еңбек тəртібін бұзғаны үшін
қызметшіге əр бұзу фактісі үшін «-2 балл» мөлшерінде
айыппұл баллдары қойылады.
23.
Лауазымдық
міндеттердің
орындалуын
бағалауды жүргізу үшін, қызметші тікелей басшыға осы
Əдістемеге 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша
толтырылған бағалау парағын келісу үшін жібереді.
24. Тікелей басшы қызметшінің еңбек тəртібін
бұзғаны туралы маман берген мəліметтерін есепке
ала отырып, бағалау парағында берілген деректердің
растығын қарастырып, оған өзгертулер (болған
жағдайда) енгізеді жəне онымен келіседі.
25. Тікелей басшы келіскеннен кейін, бағалау
парағы қызметшімен расталады.
Қызметшінің бас тартуы құжаттарды Бағалау
жөніндегі комиссияның отырысына жіберу үшін кедергі
бола алмайды. Бұл жағдайда маман жəне қызметшінің
тікелей басшысы еркін нысанда танысудан бас тарту
туралы акт құрастырады.
5. Жеке жұмыс жоспарын орындауды бағалау
26. Жылдық бағалауды өткізу үшін қызметші тікелей
басшыға келісу үшін осы Əдістемеге 3-қосымшаға
сəйкес нысан бойынша толтырылған бағалау парағын
жолдайды.
27. Тікелей басшы бағалау парағын онда берілген
мəліметтердің анықтылығы тұрғысынан қарастырып,
түзету енгізеді (болған жағдайда) жəне оған келісім береді.
28. Тікелей басшымен келіскеннен кейін бағалау
парағын қызметші растайды.
Қызметшісінің бас тартуы құжаттарды Бағалау
жөніндегі комиссияның отырысына жіберуге кедергі
бола алмайды. Бұл жағдайда маман қызметшінің тікелей басшысы танысудан бас тарту туралы еркін нысанда акт жасайды.
6. Айналмалы бағалау
29. Айналмалы бағалау:
1) тікелей басшыны;
2) қызметшіге бағыныштыларды;
3) тікелей бағыныштылар болмаған жағдайда –
қызметші жұмыс істейтін лауазымдарды атқаратын
тұлғаларды (олар болған жағдайда) бағалау болып табылады.
30. Осы Əдістеменің 29-тармағының 2), 3)
тармақшаларында көрсетілген адамдардың тізімін
(үштен аспайтын) қызметшінің лауазымдық міндеттері
жəне қызметтік өзара əрекеттестігіне қарай маман
бағалау жүргізілгенге бір айдан кешіктірмей
анықтайды.
31. Осы Əдістеменің 29-тармағында көрсетілген
тұлғалар осы Əдістеменің 4-қосымшасына сəйкес нысанда айналмалы бағалау парағын толтырады.
32. Толтырылған бағалау парақтары оларды алған
күннен екі жұмыс күні ішінде маманға жіберіледі.
33. Маман айналмалы бағалаудың орта бағасын
есептейді.
34. Айналмалы бағалау жасырын түрде жүргізіледі.
7 стр.
7. Қорытынды баға
35. Қызметшінің тікелей басшысы қызметшінің
тоқсандық қорытынды бағасын мынадай формула бойынша есептейді:
∑m = 100+a-в,
∑m - тоқсандық баға;
а - көтермелеу баға;
в – айыппұл баллдары.
36. Тоқсандық қорытынды баға мынадай
шəкіл бойынша қойылады:
80 баллдан төмен - «қанағаттанарлықсыз»;
80-нен 105 баллға дейін – «қанағаттанарлық»;
106-дан 130 баллға дейін (қоса алғанда) – «тиімді»;
130 баллдан астам – «өте жақсы».
37. Маман
қызметшінің жылдық қорытынды
бағасын мына формула бойынша Бағалау жөніндегі
комиссия отырысына дейін бес жұмыс күнінен кешіктірмей есептейді:
∑жыл = 0,3*∑m + 0,6* ∑ЖЖ + 0,1*∑а,
∑жыл– жылдық баға;
∑m - есептік тоқсандардың орта бағасы (орта
арифметикалық мəн).
Бұл ретте тоқсандық бағалардың алынған орта
арифметикалық мəні осы
Əдістеменің 36 тармағында көрсетілген шəкілді
есепке ала отырып, бес баллдық бағалар жүйесіне
келтіріледі, атап айтқанда:
«қанағаттанарлықсыз» мəнге (80 баллдан төмен) –
2 балл;
«қанағаттанарлық» мəнге (80-нен 105 баллға дейін)
– 3 балл;
«тиімді» мəнге (106-дан 130 баллға (қоса алғанда)
дейін) – 4 балл;
«өте жақсы» мəнге (130 баллдан астам) – 5 балл;
_
∑ЖЖ - жеке жұмыс жоспарын орындау
бағасы (орта арифметикалық мəн);
∑а – айналмалы бағалау (орта арифметикалық
мəн).
38. Жылдың қорытынды бағасы мынадай шəкіл бойынша қойылады:
3 баллдан төмен – «қанағаттанарлықсыз»;
3
баллдан
бастап
4
баллға
дейін
–
«қанағаттанарлық»;
4 баллдан бастап 5 балға дейін – «тиімді»;
5 балл – «өте жақсы».
8. Комиссияның бағалау нəтижелерін қарауы
39. Маман Комиссия төрағасымен келісілген кестеге сəйкес бағалау нəтижелерін қарау бойынша
Комиссияның отырысын өткізуді қамтамасыз етеді.
Маман
Комиссияның отырысына мынадай
құжаттарды:
1) толтырылған бағалау парақтарын;
2) толтырылған айналмалы бағалау парағын
(жылдық бағалау үшін);
3) қызметшінің лауазымдық нұсқаулығын;
4) осы Əдістемеге 5-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Комиссия отырысы хаттамасының жобасын
тапсырады.
40. Комиссия бағалау нəтижелерін қарастырады
жəне мына шешімдердің бірін шығарады:
1) бағалау нəтижелерін бекітеді;
2) бағалау нəтижелерін қайта қарайды.
Бағалау нəтижелерін қайта қарау туралы шешім
қабылдаған жағдайда Комиссия хаттамада тиісті
түсіндірмемен келесі жағдайларда бағаны түзетеді:
1) егер қызметшінің қызмет тиімділігі бағалау
нəтижесінен көп болса. Бұл ретте қызметшінің қызмет
нəтижесіне құжаттамалық растау беріледі;
2) қызметшінің бағалау нəтижесін санауда қате жіберілсе.
41. Маман бағалау нəтижелерімен ол аяқталған соң
екі жұмыс күні ішінде қызметшіні таныстырады.
Қызметшіні бағалау нəтижелерімен таныстыру жазбаша немесе электронды нысанда жүргізіледі.
Қызметшінің танысудан бас тартуы бағалау
нəтижелерін оның қызметтік тізіміне енгізуге кедергі
бола алмайды. Бұл жағдайда маман танысудан бас
тарту туралы еркін нұсқада акт жасайды.
42. Осы Əдістеменің 39 -тармағында көрсетілген
құжаттар, сондай-ақ комиссия отырысының қол
қойылған хаттамасы маманда сақталады.
9. Бағалау нəтижелеріне шағымдану
43. Комиссия шешіміне қызметшінің мемлекеттік
қызмет істері жөніндегі уəкілетті органға немесе оның
аумақтық департаментіне
шағымдануы шешім шыққан күннен бастап он
жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.
44. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті
орган немесе оның аумақтық департаменті
қызметшіден шағым түскен күнінен бастап он жұмыс
күні ішінде шағымды қарайды жəне бұзушылықтар
анықталған жағдайда, мемлекеттік органға Комиссия
шешімінің күшін жою туралы ұсыныс жасайды.
45. Қабылданған шешім туралы ақпаратты мемлекеттік орган екі апта ішінде мемлекеттік қызмет істері
жөніндегі уəкілетті органға немесе оның аумақтық департаментіне береді.
46. Қызметшінің бағалау нəтижелеріне сотта
шағымдануға құқығы бар.
10. Бағалау нəтижелері бойынша шешім
қабылдау
47. Бағалау нəтижелері бонус төлеу жəне оқыту бойынша шешім қабылдауға негіз болып табылады.
48. Бонустар «өте жақсы» жəне «тиімді» бағалау
нəтижелері бар қызметшілерге төленеді.
49. Қызметшіні оқыту (біліктілігін арттыру) жылдық
бағалаудың қорытындылары бойынша қызметшінің
қанағаттанарлықсыз болып танылған қызмет бағыты
бойынша жүргізіледі.
Қызметші Комиссия оның қызметін жылдық
бағалаудың нəтижелерін бекіткеннен кейін үш ай
ішінде біліктілікті жоғарылату курстарына жіберіледі.
50. «Қанағаттанарлықсыз» баға алған қызметші
мемлекеттік əкімшілік лауазымға алғаш рет
қабылданған тұлғаларға тəлемгер ретінде бекітілмейді.
51. Қызметші қатарынан екі жыл қорытындысы бойынша «қанағаттанарлықсыз» мəндегі бағалау
нəтижесі оны лауазымында төмендетуге негіз болып
табылады. Кез-келген төмен тұрған бос лауазым
болмаған жағдайда, қызметші заңнамамен белгіленген тəртіпте жұмыстан шығарылады.
52. Қызметшілерді бағалаудың нəтижелері олардың
қызметтік тізімдеріне енгізіледі.
«Осакаров аудандық мəслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесінің «Б» корпусы мемлекеттік
əкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың əдістемесіне 1-қосымша
нысан
«Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік қызметшісінің
жеке жұмыс жоспары
________________________________________жыл
(жеке жоспар құрастырылатын кезең)
Қызметшінің Т.А.Ə. (болған жағдайда):______________________
Қызметшінің лауазымы: _____________________________________
Қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы:
___________________________________________________________
№ р/с Шаралардың аталуы*
Іс-шараның нəтижесі
1 Іс-шара
2 Іс-шара
3 Іс-шара
4…
Ескертпе:
- шаралар мемлекеттік органның стратегиялық мақсаттарына (мақсаттарына), олар болмаған жағдайда
қызметшінің функционалдық міндеттеріне сəйкестігін есепке ала отыра анықталады.
Іс-шаралардың саны мен күрделілігі мемлекеттік органға сəйкес келуі тиіс
Қызметші
Т.А.Ə. (болған жағдайда)
___________________________
күні _______________________
қолы ____________________
Тікелей басшы
Т.А.Ə. (болған жағдайда)
_________________________________
күні ____________________________
қолы ________________________
«Осакаров аудандық мəслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесінің «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
қызметшілерінің қызметін бағалаудың əдістемесіне 2-қосымша
нысан
Бағалау парағы
_____________________тоқсан_____жыл
(бағаланатын кезең)
Бағаланатын қызметшінің Т.А.Ə. (болған жағдайда): ___________________
Бағаланатын қызметшінің лауазымы:________________________________
Бағаланатын қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы:
_________________________________________________________________
Лауазымдық міндеттерді орындау бағасы:
№
р/с
Қызметшінің өзін-өзі бағалауы
Көтермеленетін
көрсеткіштер
Орындау
мен қызмет
тəртібін бұзу
Еңбек тəртібін
түрлері туралы туралы
бұзу туралы
мəліметтер
мəліметтер
мəліметтер
Тікелей басшының бағалауы
Көтермелене-тін
көрсеткіштер мен
қызмет түрлері туралы мəліметтер
Орындау тəртібін Еңбек тəртібін
бұзу туралы
бұзу туралы
мəліметтер
мəліметтер
1
2
3 ...
Өзін-өзі
бағалау
нəтижесі:
Қызметші
Т.А.Ə. (болған жағдайда)
күні
қолы
Бағалау нəтижесі:
.
Тікелей басшы
Т.А.Ə. (болған жағдайда)
күні
қолы
8 стр.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
«Осакаров аудандық мəслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесінің «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
қызметшілерінің қызметін бағалаудың əдістемесіне 3-қосымша
нысан
Бағалау парағы
_________________________________________________ жыл
(бағаланатын жыл)
Бағаланатын қызметшінің Т.А.Ə. (болған жағдайда): ___________________
Бағаланатын қызметшінің лауазымы: ___________________________________
Бағаланатын қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы:
________________________________________________________________
Жеке жоспарды орындау бағасы:
№
р/с Аталуы
Қызметшінің өзін-өзі
бағалау нəтижелері
Маңызы
1 Іс-шара
2-ден 5 -ке дейін
2 Іс-шара
2-ден 5-ке дейін
3 Іс-шара
2-ден 5 -ке дейін
Басшының бағалау
нəтижелері
Ескерту
4 ...
Қызметші
Т.А.Ə. (болған жағдайда)
___________________________
күні _______________________
қолы ____________________
Тікелей басшы
Т.А.Ə. (болған жағдайда)
_________________________________
күні ____________________________
қолы ________________________
«Осакаров аудандық мəслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесінің «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
қызметшілерінің қызметін бағалаудың əдістемесіне 4-қосымша
нысан
Айналмалы бағалау нəтижелері
__________________________________________________ жыл
(бағаланатын жыл)
Бағаланатын қызметшінің Т.А.Ə. (болған жағдайда): ___________________
Бағаланатын қызметшінің лауазымы: ___________________________________
Бағаланатын қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы:
№ р/с
Құзіреттің аталуы
Маңызы
1.
Бастамашылығы
2-ден 5- ке дейін
2.
Əрекеттестікке икемділігі
2-ден 5 -ке дейін
3.
Қызметтік этиканы сақтау
2-ден 5 -ке дейін
Баға (балл)
Тікелей басшы
БАРЛЫҒЫ:
Бағынышты
адам
1.
Жұмысты жоспарлай білу
2-ден 5- ке дейін
2.
Жұмысқа негіздей білу
2-ден 5 -ке дейін
3.
Қызметтік этиканы сақтау
2-ден 5 -ке дейін
БАРЛЫҒЫ:
Əріптесі
1.
Топта жұмыс істей білу
2-ден 5 -ке дейін
2.
Қызметтік этиканы сақтау
2-ден 5 -ке дейін
БАРЛЫҒЫ:
«Осакаров аудандық мəслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесінің «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
қызметшілерінің қызметін бағалаудың əдістемесіне 5-қосымша
нысан
Бағалау жөніндегі комиссия отырысының хаттамасы
______________________________________________________
(мемлекеттік органның атауы)
_____________________________________________________________
(бағалау түрі: тоқсандық /жылдық жəне бағаланатын кезең
(тоқсан жəне (немесе) жыл)
Бағалау нəтижелері
Қызметшілердің Т.А.Ə.
№ р/с (болған жағдайда)
Бағалау нəтижелері
туралы мəлімет
Комиссияның
ұсыныстары
Комиссияның бағалау
нəтижелерін түзетуі (болған
жағдайда)
1.
2.
...
Комиссия қорытындысы:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Тексерген:
Комиссия хатшысы: _______________________ Күні: _____________
(Т.А.Ə. (болған жағдайда), қолы)
Комиссия төрағасы: _____________________
Күні: ____________
(Т.А.Ə. (болған жағдайда), қолы)
Комиссия мүшесі: _________________________ Күні: _____________
(Т.А.Ə. (болған жағдайда), қолы)
Решение Осакаровского районного маслихата № 612 от 19 февраля 2016 года. Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов
за № 3722 от 16 марта 2016 года
Об утверждении Методики оценки деятельности административных
государственных служащих корпуса «Б» в государственном
учреждении «Аппарат Осакаровского районного маслихата»
В соответствии с пунктом 5 статьи 33 Закона Республики Казахстан от 23 ноября
2015 года «О государственной службе Республики Казахстан»,
районный маслихат
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Методику оценки
деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» в государственном
учреждении «Аппарат Осакаровского районного маслихата».
2. Признать утратившим силу решение Осакаровского районного маслихата от 16 сентября 2015 года № 520 «Об утверждении
Методики ежегодной оценки деятельности административных государственных служащих
корпуса «Б» в государственном учреждении
«Аппарат Осакаровского районного маслихата»
(зарегистрировано в Реестре государственной
регистрации нормативных правовых актов за
№ 3442, опубликовано в газете «Сельский труженик» № 44 (7476) от 31 октября 2015 года, в
информационно-правовой системе «Əділет» 28
октября 2015 года).
2. Настоящее решение вводится в действие
по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования.
Председатель сессии
Н. Кобжанов
Секретарь районного маслихата
К. Саккулаков
№ 16 (7500) 22 апреля 2016 года
Утверждена решением 57 сессии Осакаровского районного маслихата
от 19 февраля 2016 года № 612
Методика оценки деятельности административных государственных
служащих корпуса «Б» в государственном учреждении
«Аппарат Осакаровского районного маслихата»
1. Общие положения
1. Настоящая Методика оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б»
в государственном учреждении «Аппарат Осакаровского районного маслихата» (далее-Методика) разработана в соответствии с пунктом 5 статьи 33 Закона
Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной службе Республики Казахстан» и определяет
алгоритм
оценки
деятельности
административных государственных служащих корпуса «Б» (далее – служащие) в государственном учреждении «Аппарат Осакаровского районного
маслихата» (далее – аппарат).
2. Оценка деятельности служащих (далее – оценка)
проводится для определения эффективности и качества их работы.
3. Оценка проводится по результатам деятельности
служащего на занимаемой должности:
1) по итогам квартала (квартальная оценка) – не
позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за исключением четвертого квартала,
оценка которого проводится не позднее десятого декабря);
2) по итогам года (годовая оценка) – не позднее
двадцать пятого декабря оцениваемого года.
Оценка служащего не проводится в случаях, если
срок пребывания на занимаемой должности в оцениваемом периоде составляет менее трех месяцев.
Служащие, находящиеся в социальных отпусках,
проходят оценку после выхода на работу в сроки, указанные в настоящем пункте настоящей Методики.
4. Квартальная оценка проводится непосредственным руководителем и основывается на оценке исполнения служащим должностных обязанностей.
Непосредственным руководителем служащего является лицо, которому он подчиняется согласно своей
должностной инструкции.
5. Годовая оценка складывается из:
1) средней оценки служащего за отчетные кварталы;
2) оценки выполнения служащим индивидуального
плана работы;
3) круговой оценки.
6. Для проведения оценки должностным лицом,
имеющим право назначения на государственную
должность и освобождения от государственной должности служащего создается Комиссии по оценке.
7. Заседание Комиссии по оценке считается правомочным, если на нем присутствовали не менее двух
третей ее состава.
Замена отсутствующего члена или председателя
Комиссии по оценке осуществляется по решению
уполномоченного лица путем внесения изменения в
распоряжение о создании комиссии по оценке.
8. Решение Комиссии по оценке принимается открытым голосованием.
9. Результаты голосования определяются большинством голосов членов Комиссии по оценке. При равенстве голосов голос председателя комиссии является
решающим.
Секретарем Комиссии по оценке является главный
- специалист по юридическим и кадровым вопросам
аппарата (далее – специалист). Секретарь Комиссии
по оценке не принимает участие в голосовании.
2. Составление индивидуального
плана работы
10. Индивидуальный план работы служащего составляется не позднее первого января следующего
года, служащим и его непосредственным руководителем совместно по форме согласно приложению 1 к настоящей Методике.
11. При назначении служащего на должность по истечении указанного в пункте 10 настоящей Методики
срока, индивидуальный план работы служащего на занимаемой должности составляется в течении десяти
рабочих дней со дня назначения его на должность.
12. Индивидуальный план работы служащего содержит:
1) персональные данные о служащем (Ф.И.О.(при
его наличии), занимаемая должность);
2) наименование мероприятий работы служащего,
направленных на достижение стратегической цели
(целей) государственного органа, а в случае ее (их) отсутствия, исходя из его функциональных обязанностей.
Мероприятия указываются достижимые, реалистичные, связанные с функциональным направлением работы служащего, имеющие конкретную форму
завершения.
Количество и сложность мероприятий определяется в сопоставлении по государственному органу.
3) подписи служащего и его непосредственного руководителя, дата подписания индивидуального плана.
13. Индивидуальный план составляется в двух экземплярах. Один экземпляр передается специалисту.
Второй экземпляр находится у руководителя аппарата
районного маслихата.
3. Подготовка к проведению оценки
14. Специалист формирует график проведения
оценки по согласованию с председателем Комиссии
по оценке.
Специалист обеспечивает своевременное уведомление служащего, подлежащего оценке, и лиц, осуществляющих оценку, о проведении оценки и
направляет им оценочные листы для заполнения.
4. Оценка исполнения должностных
обязанностей
15. Оценка исполнения должностных обязанностей
складывается из базовых, поощрительных и штрафных баллов.
16. Базовые баллы устанавливаются на уровне 100
баллов.
17. Поощрительные баллы выставляются за показатели деятельности, превышающие средние объемы
текущей работы, а также виды деятельности, являющиеся сложными в содержательном и/или организационном плане.
18. Поощряемые показатели и виды деятельности
определяются аппаратом районного маслихата, исходя из своей специфики и распределяются по пятиуровневой шкале в порядке возрастания объема и
сложности осуществляемой работы. При этом в число
поощряемых показателей и видов деятельности могут
входить как фиксируемые, так и не фиксируемые в
Единой системе электронного документооборота и
Интернет-портале аппарата районного маслихата документы и мероприятия.
За каждый поощряемый показатель или вид дея-
тельности служащему непосредственным руководителем присваиваются в соответствии с утвержденной
шкалой от « + 1 » до « + 5 » баллов.
19. Штрафные баллы выставляются за нарушение
исполнительской и трудовой дисциплины.
20. К нарушениям исполнительской дисциплины относятся:
1) нарушения сроков исполнения поручений вышестоящих органов, руководства аппарата районного
маслихата, непосредственного руководителя и обращений физических и юридических лиц;
2) некачественное исполнение поручений, обращений физических и юридических лиц.
21. К нарушениям трудовой дисциплины относятся:
1) отсутствие на работе без уважительной причины;
2) опоздание на работу без уважительной причины;
3) нарушения служащими служебной этики.
Источниками информации о фактах нарушения трудовой дисциплины служат документально подтвержденные
сведения
от
специалиста,
непосредственного руководителя служащего.
22. За каждое нарушение исполнительской и трудовой дисциплины служащему выставляются штрафные
баллы в размере « - 2 балла» за каждый факт нарушения.
23. Для проведения оценки исполнения должностных обязанностей служащий направляет для согласования
заполненный
оценочный
лист
непосредственному руководителю по форме согласно
приложению 2 к настоящей Методике.
24. Непосредственный руководитель с учетом представленных специалистом сведений о фактах нарушения служащим трудовой дисциплины, рассматривает
оценочный лист на предмет достоверности представленных в нем сведений, вносит в него корректировки
(в случае наличия) и согласовывает его.
25. После согласования непосредственным руководителем оценочный лист заверяется служащим.
Отказ служащего не может служить препятствием
для направления документов на заседание Комиссии
по оценке. В этом случае специалистом и непосредственным руководителем служащего в произвольной
форме составляется акт об отказе от ознакомления.
5. Оценка выполнения индивидуального плана
работы
26. Для проведения годовой оценки служащий направляет для согласования заполненный оценочный
лист непосредственному руководителю по форме согласно приложению 3 к настоящей Методике.
27. Непосредственный руководитель рассматривает оценочный лист на предмет достоверности представленных в нем сведений, вносит в него
корректировки (в случае наличия) и согласовывает
его.
28. После согласования непосредственным руководителем оценочный лист заверяется служащим.
Отказ служащего не может служить препятствием
для направления документов на заседание Комиссии
по оценке. В этом случае специалистом и непосредственным руководителем служащего в произвольной
форме составляется акт об отказе ознакомления.
6. Круговая оценка
29. Круговая оценка представляет собой оценки:
1) непосредственного руководителя;
2) подчиненных служащего;
3) а в случае отсутствия подчиненных – лиц, занимающих должности, в котором работает служащий (в
случае их наличия).
30. Перечень лиц (не более трех), указанных в подпунктах 2) и 3) пункта 29 настоящей Методики, определяется специалистом не позднее одного месяца до
проведения оценки, исходя из должностных обязанностей и служебных взаимодействий служащего.
31. Лица, указанные в пункте 29 настоящей Методики, заполняют оценочный лист круговой оценки по
форме согласно приложению 4 к настоящей Методике.
32. Заполненные оценочные листы направляются
специалисту в течение двух рабочих дней со дня их
получения.
33. Специалист осуществляет расчет среднего
значения круговой оценки.
34. Круговая оценка осуществляется анонимно.
7. Итоговая оценка
35. Итоговая квартальная оценка служащего вычисляется непосредственным руководителем по следующей формуле:
∑ кв.= 100 + a – b,
где ∑ кв – квартальная оценка;
а – поощрительные баллы;
b – штрафные баллы.
36. Итоговая квартальная оценка выставляется по
следующей шкале:
менее 80 баллов – «неудовлетворительно»;
от 80 до 105 баллов «удовлетворительно»;
от 106 до 130 (включительно) баллов – «эффективно»;
свыше 130 баллов - «превосходно».
37. Итоговая годовая оценка служащего вычисляется специалистом не позднее пяти рабочих дней
до заседания Комиссии по оценке по следующей
форме:
_
∑ год = 0,3* ∑ кв. + 0,6* ∑ ИП + 0,1* ∑к,
где ∑ год - годовая оценка;
∑ кв – средняя оценка за отчетные кварталы (среднеарифметическое значение). При этом полученное
среднеарифметическое значение квартальных оценок
с учетом шкалы, указанной в пункте 36 настоящей Методики, приводится к пятибалльной системе оценок, а
именно:
значению «неудовлетворительно» (менее 80 баллов) присваиваются 2 балла;
значению «удовлетворительно» ( от 80 до 105 баллов) – 3 балла;
значению «эффективно» (от 106 до 130 (включительно) баллов) – 4 балла;
значению «превосходно» (свыше 130 баллов) – 5
баллов;
∑ ИП – оценка выполнения индивидуального плана
работы (среднеарифметическое значение);
_∑к – круговая оценка (среднеарифметическое
значение).
38. Итоговая годовая оценка выставляется по следующей шкале:
менее 3 баллов – «неудовлетворительно»;
от 3 до 4 баллов – «удовлетворительно»;
от 4 до 5 баллов - «эффективно»;
от 5 баллов – «превосходно».
№ 16 (7500) 22 апреля 2016 года
8. Рассмотрение результатов оценки Комиссией
39. Специалист обеспечивает проведение заседания Комиссии по рассмотрению результатов оценки в
соответствии с графиком, согласованным с председателем Комиссии.
Специалист предоставляет на заседание Комиссии
следующие документы:
1) заполненные оценочные листы;
2) заполненный лист круговой оценки (для годовой
оценки);
3) должностная инструкция служащего;
4) проект протокола заседания Комиссии по форме
согласно приложению 5 к настоящей Методике.
40. Комиссия рассматривает результаты оценки и
принимает одно из следующих решений:
1) утвердить результаты оценки;
2) пересмотреть результаты оценки.
В случае принятия решения о пересмотре результатов оценки Комиссия корректирует оценку с соответствующим пояснением в протоколе в следующих
случаях:
1) если эффективность деятельности служащего
превышает результат
оценки. При этом представляется документальное
подтверждение результатов работы служащего;
2) при допущении ошибки специалист при расчете
результата оценки служащего.
41. Специалист ознакамливает служащего с результатами оценки в течение двух рабочих дней со дня ее
завершения.
Ознакомление служащего с результатами оценки
осуществляется в письменной или электронной
форме.
Отказ служащего от ознакомления не может служить препятствием для внесения результатов оценки
в его послужной список. В этом случае специалистом
в произвольной форме составляется акт об отказе от
ознакомления.
42. Документы, указанные в пункте 39 настоящей
Методики, а также подписанный протокол заседания
Комиссии хранятся у специалиста.
9. Обжалование результатов оценки
43. Обжалование решения Комиссии служащим в
уполномоченном органе по делам государственной
службы или его территориальном департаменте осуществляется в течение десяти рабочих дней со дня
вынесения решения.
44. Уполномоченный орган по делам государственной службы или его территориальный департамент в
течение десяти рабочих дней со дня поступления жалобы служащего осуществляет ее рассмотрение и в
случаях обнаружения нарушений рекомендует аппарату районного маслихата отменить решение Комиссии.
45. Информация о принятом решении представляется аппаратом районного маслихата в течение
двух недель в уполномоченный орган по делам государственной службы или его территориальный департамент.
46. Служащий вправе обжаловать результаты
оценки в суде.
10. Принятие решений по результатам оценки
47. Результаты оценки являются основаниями для
принятия решений по выплате бонусов и обучению.
48. Бонусы выплчиваются служащим с результатами оценки «превосходно» и «эффективно».
49. Обучение (повышение квалификации) служащего проводится по направлению, по которому деятельность служащего по итогам годовой оценки
признана неудовлетворительной.
Служащий направляется на курсы повышения квалификации в течение трех месяцев после утверждения Комиссией результатов годовой оценки его
деятельности.
50. Служащий, получивший оценку «неудовлетворительно», не закрепляется наставником за лицами,
впервые принятыми на административные государственные должности.
51. Результаты оценки служащего по итогам двух
лет подряд со значением «неудовлетворительно» являются основанием для принятия решения о понижении его в должности. При отсутствии любой вакантной
нижестоящей должности служащий увольняется в порядке, установленном законодательством.
52. Результаты оценки деятельности служащих вносятся в их послужные списки.
Приложение 1 к Методике оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б»
в государственном учреждении «Аппарат Осакаровского районного маслихата
форма
Индивидуальный план работы административного
государственного служащего корпуса «Б»
____________________________ год
(период, на который составляется индивидуальный план)
Ф.И.О. (при его наличии) служащего: ________________________________
Должность служащего: ____________________________________________
Наименование структурного подразделения служащего:
№ п/п Наименование мероприятий*
Служащий
Непосредственный руководитель
Ф.И.О. (при его наличии) _______________ Ф.И.О. (при его наличии) ______________
дата _________________________________ дата ________________________________
подпись ______________________________ подпись _____________________________
Приложение 4 к Методике оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б»
в государственном учреждении «Аппарат Осакаровского районного маслихата»
форма
Лист круговой оценки
____________________________________ год
Ф.И.О. (при его наличии) оцениваемого служащего: ________________________________
Должность оцениваемого служащего: _____________________________________________
Наименование структурного подразделения оцениваемого служащего:
№ п/п
Наименование компетенции
Результат мероприятия
Значение
Оценка
(баллы)
Непосредственный руководитель
1.
Инициативность
от 2 до 5
2.
Способность к сотрудничеству
от 2 до 5
3.
Соблюдение служебной этики
от 2 до 5
Итого:
Подчиненный
1.
Умение планировать работу
2.
Умение мотивировать к работе от 2 до 5
3.
Соблюдение служебной этики
от 2 до 5
от 2 до 5
Итого:
Коллега
1.
Умение работать в команде
от 2 до 5
2.
Соблюдение служебной этики
от 2 до 5
Итого:
Приложение 5 к Методике оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б»
в государственном учреждении «Аппарат Осакаровского районного маслихата»
форма
Протокол заседания Комиссии по оценке
_________________________________________________
(наименование государственного органа)
________________________________________________________________
(вид оценки: квартальная/годовая и оцениваемый период (квартал и (или)год)
Результаты оценки:
Ф.И.О. (при его на№ п/п личии) служащих
Корректировка Комиссией
Сведения о резуль- результатов оценки (в случае
татах оценки
наличия)
Рекомендация Комиссии
1.
1 Мероприятие
2.
2 Мероприятие
…
3 Мероприятие
Заключение Комиссии:
_____________________________________________________________________________
Проверено:
Секретарь Комиссии: __________________________
Дата: ___________________
(Ф.И.О.(при его наличии), подпись)
Председатель Комиссии:________________________
Дата: ___________________
(Ф.И.О.(при его наличии), подпись)
Член Комиссии: __________________________
Дата: ___________________
(Ф.И.О.(при его наличии), подпись)
4…
Примечание:
*- мероприятия определяются с учетом их направленности на достижение стратегической цели (целей) государственного органа, а в случае ее (их) отсутствия, исходя из функциональных обязанностей служащего.
Количество и сложность мероприятий должны быть сопоставимы по государственному органу.
Служащий
Ф.И.О. (при его наличии)_______
дата _________________________
подпись ______________________
Непосредственный руководитель
Ф.И.О. (при его наличии) _______
дата _________________________
подпись ______________________
Приложение 2 к Методике оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б»
в государственном учреждении «Аппарат Осакаровского районного маслихата»
форма
Оценочный лист
_____________________квартал _________ года
(оцениваемый период)
Ф.И.О. (при его наличии) оцениваемого служащего:______________________
Должность оцениваемого служащего: _________________________________
Наименование структурного подразделения оцениваемого служащего:
Оценка исполнения должностных обязанностей:
№ п/п Самооценка служащего
Сведения о поощряемых показателях и
видах деятельности
Сведения о
фактах нарушения исполнительской
дисциплины
Оценка непосредственного руководителя
Сведения о
фактах нарушения трудовой
дисциплины
Сведения о поощряемых показателях и
видах деятельности
Сведения о
фактах нарушениях испол- Сведения о фактах
нительской
нарушения трудовой
дисциплины
дисциплины
1
2
3
Результат самооценки:
Служащий
Ф.И.О. (при его наличии) _____________
дата _______________________________
подпись ____________________________
Результат оценки:
Непосредственный руководитель
Ф.И.О. (при его наличии) _____________
дата _______________________________
подпись ____________________________
Приложение 3 к Методике оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б»
в государственном учреждении «Аппарат Осакаровского районного маслихата»
форма
Оценочный лист
_______________________________________ год
(оцениваемый год)
Ф.И.О. (при его наличии) оцениваемого служащего: ________________________________
Должность оцениваемого служащего: _____________________________________________
Наименование структурного подразделения оцениваемого служащего:
_____________________________________________________________________________
Оценка выполнения индивидуального плана:
№
п/п
9 стр.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
Наименование
Значение
1 Мероприятие
от 2 до 5
2 Мероприятие
от 2 до 5
3 Мероприятие
от 2 до 5
4…
Результаты самооценки служащего
Результаты оценки
руководителя
Примечание
Движение через
железнодорожные пути
Сотрудниками ОАП ОВД Осакаровского
района регулярно проводятся профилактические мероприятия по выявлению и пресечению нарушений правил проезда через
железнодорожный переезд водителями транспортных средств. За данный период времени
(2016 год) ДТП на железнодорожных переездах не зарегистрировано. Напоминаем всем
водителям транспортных средств Правила дорожного движения через железнодорожные
пути.
Согласно ПДД РК:
Водители транспортных средств могут пересекать железнодорожные пути только по железнодорожным переездам, уступая дорогу
поезду (локомотиву, дрезине). При подъезде к
железнодорожному переезду водитель обязан
руководствоваться требованиями дорожных
знаков, светофоров, разметки, положением
шлагбаума и указаниями дежурного по переезду, и, кроме того, убедиться в отсутствии
приближающегося поезда (локомотива, дрезины).
Запрещается выезжать на переезд: при закрытом или начинающем закрываться шлагбауме (независимо от сигнала светофора);
при запрещающем сигнале светофора (независимо от положения и наличия шлагбаума);
при запрещающем сигнале дежурного по переезду (дежурный обращен к водителю грудью
или спиной, в поднятой вверх руке - жезл,
красный фонарь или флажок, либо с вытянутыми в стороны руками); если за переездом
образовался затор, который вынудит водителя
остановиться на переезде; если к переезду в
пределах видимости приближается поезд (локомотив, дрезина).
Кроме того, запрещается:
переезжать железнодорожные пути вне железнодорожных переездов; объезжать с выездом на полосу встречного движения
стоящие перед переездом т/с; самовольно от-
крывать шлагбаум; перемещать через переезд
в нетранспортном положении сельскохозяйственные, дорожные, строительные и другие
машины и механизмы; без разрешения начальника дистанции пути железной дороги
движение тихоходных машин, скорость которых менее 8 км/ч, а также тракторных санейволокуш. В случаях, когда движение через
переезд запрещено, водитель должен остановиться у стоп-линии, знака 2.5 или светофора,
а если их нет - у границы железнодорожного
переезда. При вынужденной остановке на переезде водитель обязан немедленно высадить пассажиров и принять меры для
освобождения переезда. Одновременно водитель обязан: при имеющейся возможности послать двух человек вдоль путей в обе стороны
от переезда на 1000 м (если одного, то в сторону худшей видимости пути), объяснив им
правила подачи сигнала остановки машинисту
приближающегося поезда (локомотива, дрезины); оставаться возле транспортного средства и подавать сигналы общей тревоги; при
появлении поезда бежать ему навстречу, подавая сигнал остановки.
Примечание. Сигналом остановки служит
круговое движение руки (днем с лоскутом
яркой материи или каким-либо хорошо видимым предметом, ночью - с факелом или фонарем). Сигналом общей тревоги служат
серии из одного длинного и трех коротких звуковых сигналов. Каждый водитель знает, что
дорога становится опасной в любое время
года, если нарушается не выполнение требования знака «пешеходный переход». От вас,
как участников дорожного движения, требуется одно - ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТЬ,
ВНИМАНИЕ, ОСТОРОЖНОСТЬ. Выезжая на
дорогу, каждый водитель обязан строго соблюдать правила дорожного движения – таков порядок дороги.
Ю. ФИЛАТОВ
10 стр.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
Н А
Д О С У Г Е
АНЕКДОТЫ
В детстве я записывал на магнитофон песни из "Утиных
историй" и прочих диснеевских мультиков (в то время их
показывали только по воскресеньям), потом, в любой другой день, ставил магнитофон на окно и включал... смотрел
как с недоумением все дети бежали домой...
***
- Дорогая! Я бросил все ради тебя.
- Да, дорогой, да, я знаю.
- А ты не знаешь, куда?
***
Электросварщик Иванов был очень недоволен своими
родителями.
Это ж надо было так сына назвать - Электросварщик!
***
— Я до тебя будто и не жила вовсе.
— То-то я смотрю, что ни черта ты не умеешь.
***
Я никогда не встречал двух людей, спорящих о вкусе
цианистого калия.
***
В наше время оно так: - "Прежде, чем сказать что-то
умное,...погугли!"
***
Супруги в театре... — Сарочка, тебе удобно сидеть? —
Да, Абрамчик, удобно! — Тебе видно? — Да, любимый.
— Тебе не дует? — Нет, золотой. — Давай поменяемся
местами.
***
Родительский день в пионерском лагере. Маленькая
девочка в розовеньком платьице жалобно просит: —
Деда, забери меня отсюда. Дед (в майке-борцовке, шортах и с многочисленными наколками): — Внученька, лагерь есть лагерь. Срок надо отбыть полностью.
***
— Мне не ехать? — Нет. — "Нет, не ехать" или "Нет,
ехать"? — Да.
***
Наверное, ты был прав, я действительно плохо готовлю… Вчера налила коту суп, так он его понюхал и стал
закапывать.
***
Ты не знаешь, где моя черепашка? - Так она с ребятами
во дворе... Орехи колет...
***
В автобусе в час пик: - Вы выходите. - Нет. - А я не спрашиваю, я предупреждаю.
***
Мужик в банке читает толстенный договор ипотечного
кредита. Клерк: - Ну, ознакомились? Что Вас смущает? Да вот здесь, параграф 1594, пункт 18: "На лбу клиента
калёным железом выжигается клеймо с логотипом
банка...."
Готовим на Пасху
—≈÷≈œ“ «¿œ≈ ¿Õ»fl √”–fl ¬ ƒ”’Œ¬ ≈ ÷≈À» ŒÃ – ◊≈—ÕŒ–À»¬ŒÃ
œÓ̇‰Ó·ËÚÒˇ: 1 „ÛÒ¸ ‚ÂÒÓÏ 3,5-4Í„, 200-300„
˜ÂÌÓÒÎË‚‡, ÍÓ̸ˇÍ, ÔÂˆ, ÒÓθ.
‡Í Á‡Ô˜¸ „ÛÒˇ ˆÂÎËÍÓÏ ‚ ‰ÛıÓ‚ÍÂ Ò ˜ÂÌÓÒÎË‚ÓÏ. œÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚ¸ ÚÛ¯ÍÛ, ÔÓÏ˚Ú¸ Ë Ó·ÒÛ¯ËÚ¸,
ÒÂÁ‡Ú¸ Î˯ÌËÈ ÊË, ̇ÍÓÎÓÚ¸ ÍÓÊÛ ‚ËÎÍÓÈ ‚
ӷ·ÒÚË „Û‰ÍË, ·˛¯Í‡ Ë ·Â‰Â, ̇ÚÂÂÚ¸ ÔÂˆÂÏ
Ë ÒÓθ˛. œÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚È ˜ÂÌÓÒÎË‚ Á‡ÎËÚ¸ ÍÓ̸ˇÍÓÏ, ÔÓÒΠ‡Á·Ûı‡Ìˡ ‚˚ÎÓÊËÚ¸ ‚ ·˛¯ÍÓ, Á‡¯ËÚ¸ ÌËÚ͇ÏË ÍÛÔÌ˚ÏË ÒÚÂÊ͇ÏË ËÎË Á‡ÍÓÎÓÚ¸
ÁÛ·Ó˜ËÒÚ͇ÏË. ¬˚ÎÓÊËÚ¸ „ÛÒˇ ‚ Û͇‚ ËÎË Ô‡ÍÂÚ
‰Îˇ Á‡ÔÂ͇Ìˡ, Ó‰ËÌ Û„ÓÎÓÍ Á‡Í˚Ú¸, ‡ ‚ÚÓÓÈ ÓÚÂÁ‡Ú¸ ñ ËÁ ÌÂ„Ó ·Û‰ÂÚ ‚˚ıÓ‰ËÚ¸ Ô‡. ¬˚ÎÓÊËÚ¸ ‚
ÔÓÚË‚Â̸ ̇ Ò‰ÌËÈ ÛÓ‚Â̸ ‡ÁÓ„ÂÚÓÈ ‰Ó 250
„‡‰ÛÒÓ‚ ‰ÛıÓ‚ÍË, „ÓÚÓ‚ËÚ¸ 20 ÏËÌ, Á‡ÚÂÏ Û·‡‚ËÚ¸
̇„‚ ‰Ó 180 „‡‰ÛÒÓ‚, ʇËÚ¸ ÓÍÓÎÓ 2˜ ‰Ó „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË.
œÓ‚Â¸Ú „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ¸, ÔÓÚÍÌÛ‚ ÌÓÊÍÛ ‚ Ò‡ÏÓÈ
ÚÓÎÒÚÓÈ ˜‡ÒÚË ñ ‚˚‰ÂΡ˛˘ËÈÒˇ ÒÓÍ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸
ÔÓÁ‡˜Ì˚Ï.
—≈÷≈œ“ «¿œ≈ ¿Õ»fl √”–fl ÷≈À» ŒÃ –
fl¡ÀŒ ¿Ã»
œÓ̇‰Ó·ËÚÒˇ: 1 „ÛÒ¸ ‚ÂÒÓÏ 3,5-4Í„, ˇ·ÎÓÍË ÍËÒÎ˚ ڂÂ‰˚Â, ÔÂˆ, ÒÓθ.
№ 16 (7500) 22 апреля 2016 года
‡Í Á‡Ô˜¸ Ù‡¯ËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó „ÛÒˇ Ò ˇ·ÎÓ͇ÏË ‚ ‰ÛıÓ‚ÍÂ. œÓÏ˚Ú¸ ÚÛ¯ÍÛ ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚Ó‰ÓÈ
Ë Ó·ÒÛ¯ËÚ¸, ̇ÍÓÎÓÚ¸ ÍÓÊÛ ‚ ӷ·ÒÚË „Û‰ÍË,
·Â‰Â Ë ·˛¯Í‡, ÒÂÁ‡Ú¸ Í‡ÈÌË ه·̄Ë
Í˚θ‚, ̇ÚÂÂÚ¸ ËÁÌÛÚË Ë Ò̇ÛÊË ÔÂˆÂÏ Ë
ÒÓθ˛. fl·ÎÓÍË ‡ÁÂÁ‡Ú¸ ̇ ˜ÂÚ‚ÂÚËÌÍË, Û·‡Ú¸
ÒÂÏÂ̇, ‚˚ÎÓÊËÚ¸ Ëı ‚ ·˛¯ÍÓ Ì ÒÎ˯ÍÓÏ
ÔÎÓÚÌÓ, Á‡¯ËÚ¸ ÚÓÎÒÚÓÈ ÌËÚ¸˛. ¬‚Âı ·˛¯ÍÓÏ
‚˚ÎÓÊËÚ¸ „ÛÒˇÌ‡ ÔÓÚË‚Â̸, ‚ÎËÚ¸ ÍËÔˇÚÓÍ Ì‡
1ÒÏ, ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ‚ ‡ÁÓ„ÂÚÛ˛ ‰Ó 250„‡‰ÛÒÓ‚ ‰ÛıÓ‚ÍÛ, Á‡ÔÂ͇ڸ 15-20ÏËÌ, Û·‡‚ËÚ¸ ̇„‚ ‰Ó 180
„‡‰ÛÒÓ‚, Á‡ÔÂ͇ڸ ‰Ó „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË 1,5-2 ˜, ÔÓÎË‚‡ˇ
ÔÂËӉ˘ÂÒÍË ‚˚Ú‡ÔÎË‚‡˛˘ËÏÒˇ ÊËÍÓÏ. ¬ÓÍÛ„
„ÛÒˇ Á‡ 20ÏËÌ ‰Ó „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË ‚˚ÎÓÊËÚ¸ ÔÓÎÓ‚ËÌÍË
ˇ·ÎÓÍ ñ Ëı ÏÓÊÌÓ ·Û‰ÂÚ ÔÓ‰‡Ú¸ ̇ „‡ÌË.
≈ÒÎË ‚ ÔÓˆÂÒÒ Á‡ÔÂ͇Ìˡ „ÛÒ¸ ̇˜Ë̇ÂÚ ÔÓ‰„Ó‡Ú¸, ̇ÍÓÈÚÂ Â„Ó ÙÓθ„ÓÈ.
«‡Ô˜¸ „ÛÒˇ ÏÓÊÌÓ Ì ÚÓθÍÓ Ò ˜ÂÌÓÒÎË‚ÓÏ ËÎË
ˇ·ÎÓ͇ÏË: ÔÓ‰ÓȉÛÚ Ë Í‚‡¯Â̇ˇ ͇ÔÛÒÚ‡, χ̉‡ËÌ˚, ‡ÔÂθÒËÌ˚, ÎËÏÓÌ˚, „˜Ì‚‡ˇ ÍÛÔ‡ Ò
ÎÛÍÓÏ Ë ‰Û„Ë ͇¯Ë, ‡È‚‡. ÃÓÊÌÓ Òϯ˂‡Ú¸ ‡ÁÌ˚ ÔÓ‰ÛÍÚ˚, ̇ÔËÏÂ, ˇ·ÎÓÍË Ò Íβ͂ÓÈ, Í‚‡¯ÂÌÛ˛ ͇ÔÛÒÚÛ Ë Íβ͂Û. ”‰‡˜ÌÓÈ „ÓÚÓ‚ÍË Ë
ÔˡÚÌÓÈ Ô‡Á‰Ì˘ÌÓÈ Ú‡ÔÂÁ˚!
Àñòðîïðîãí îç
ñ 23 ïî 29 àïðåëÿ
Овен Жизнь будет пестреть разнообразными красками. Работы будет
много, но не стремитесь сделать все сразу, лучше потратить больше времени,
но не допускать ошибок. Вам может понадобиться творческая импровизация,
пунктуальность и собранность, и успех вместе с госпожой удачей не обойдут
вас стороной.
Телец На этой неделе будет разумным заняться изучением потенциальных возможностей своих деловых партнеров, от этого могут зависеть ваши
собственные планы в ближайшем будущем. Жизнь обещает быть интересной
и насыщенной. Вам придется погружаться с головой практически в каждый
текущий рабочий вопрос, так что времени на личную жизнь практически не
останется.
Близнецы Эта неделя позволит вам порадоваться успехам близких
людей. Вам будет необходимо осознавать и проанализировать происходящие
события. Опирайтесь на принципы и убеждения, которые перевесят сомнительную сиюминутную выгоду. В понедельник нежелательно конфликтовать
с окружающими из-за пустяков. Во вторник будьте внимательны, не пропустите интересной информации. В среду лучше не предпринимать ничего нового и серьезного. В четверг будут возможны удачные поездки и
командировки.
Рак Не все желаемое реализуется, но не стоит впадать от этого в отчаяние, депрессия не помощник в делах, она вам только помешает. Постарайтесь
уравновесить чаши весов вашего настроения и эмоционального состояния.
Терпение и труд позволят преодолеть все преграды. Находите в любой ситуации положительные моменты, радуйтесь тому, что происходит, и вы скоро
заметите, что жизнь покажет вам светлую сторону.
Лев На этой неделе важно планировать свои действия хотя бы на несколько шагов вперед. Решение многих жизненно важных вопросов, возможно, будет продиктовано стремлением облегчить свою жизнь и улучшить
материальное положение. На всякий случай попробуйте пересмотреть мотивы своего поведения - вдруг найдутся варианты лучше? В среду позвольте
себе приобрести что-нибудь приятное и элегантное. В четверг, возможно, придется принести малую жертву ради больших достижений в будущем.
Дева Похоже, придется немало времени уделить решению личных проблем. Партнеры по бизнесу могут доставить вам беспокойство. Прислушайтесь к советам друзей, может быть, они укажут вам путь к успеху. Работы
может быть значительно больше, чем вы предполагали. В середине недели
вам будет полезно заняться расширением круга своего общения. Прибегните
к профессиональному опыту окружающих, посоветуйтесь с юристом. Начальство будет прислушиваться к вашему мнению.
Весы На этой неделе вы можете оказаться загружены работой или бытовыми делами. Надо вовремя платить за кредиты и коммунальные услуги.
Вам придется вникать во множество разнообразных вопросов и принимать
ответственные решения в самых разных областях. Что-то, возможно, придется переделывать из-за непредвиденных осложнений. Наступает время пересмотра ценностей. Начните с себя – нужно избавиться от комплексов.
Потребуется проявить настойчивость и уверенность в своих силах. В пятницу
вероятны неожиданные и даже странные события.
Скорпион Будьте мудрее и рассудительнее, и ваш авторитет в коллективе возрастет. Благоприятное время для начала нового проекта, вам могут
предложить повышение по службе, выписать премию, поднять зарплату. Проверяйте на надежность новых партнеров, но делайте это незаметно и деликатно. Порадует и окажется весьма полезной с финансовой точки зрения
встреча со старыми друзьями.
Стрелец Вы полны замыслов и сил для их осуществления. На высоте
будет ваша изобретательность, благодаря чему вы заслужите уважение со
стороны коллег. На этой неделе вам будет необходимо разобраться с накопившимися делами и устранить мелкие недоделки. В среду удачно пройдет
устроенная вами лекция или презентация. В четверг не помешает осторожность в общении с коллегами, не стоит делиться с ними своими планами.
Козерог В понедельник воздержитесь от активной деятельности, суеты
и болтовни. Не разменивайтесь по мелочам, доверяйте своей интуиции, общайтесь только с теми, кто вам интересен в профессиональной или личной
сфере. Вторник - благоприятный день для реализации совместных с деловыми партнерами планов. В пятницу в первой половине дня полезно заниматься подведением определенных итогов.
Водолей На этой неделе будьте предельно внимательны даже к самым
незначительным изменениям на работе, так как разумная бдительность еще
никому не вредила. Во вторник будет крайне сложно урегулировать отношения с партнером, который может оказаться ненадежным. Все важные служебные вопросы постарайтесь решить до пятницы.
Рыбы Чем оптимистичнее будет ваш настрой, тем легче вы достигнете
желанного успеха и общественного признания. Однако во вторник или в среду
некоторые важные организационные вопросы будут решаться с трудом и то
лишь в том случае, если вы приложите максимум усилий. Желательно сохранять в секрете свои планы и начинания, чтобы воплотить задуманное в жизнь.
Иначе весь пар уйдет в свисток. Не стоит зацикливаться на текущих проблемах, лучше задумайтесь о чем-нибудь приятном, скажем - об отпуске. И побольше времени уделяйте себе.
Прогноз погоды
с 23 по 29 апреля
ŒÚ‚ÂÚ˚ ̇ Ò͇̂Ó‰, ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌÌ˚È ‚ № 15 Á‡ 16 ‡ÔÂΡ:
œÓ „ÓËÁÓÌÚ‡ÎË: “ÂÏË̇ÚÓ. √ÓÎÂÌÓÒÚÓÔ. —ÓÚ‡Û. ŒÚÍÛÔ. Ã‡Í. ÃÛ. Õ‡‰Ó‰‡. –‡‡Ù‡Ì. ¬‡.
ÕËÁ. ÿÓÍ. –ËÍÓÍÛ. È˚Ë. Œ‰‡. »Í‡. —‡Í. ‘Ó‰. —‡ÌÂÚ. ¿Ô. ≈„Ó. Œ‡ÎÓ. —Ó·ÓÍÓÔ. ŒÍÒÙÓ‰.
ƒËÂÚ‡. ”‡. “ÂÌËÌ„. ‡ÔÓÚ. “ˇ„‡.
œÓ ‚ÂÚË͇ÎË: “ÂÌÓ. ŒÏÎÂÚ. ¿ÌÍÓ. ÿÚ‡Ú. ’‡Ô. ÀÓ‚. Õ‡˜‡ÎÓ. –ÛÏÓ. ŒÒ‡‰‡. –Ú‡ËÌ. √ÛχÌÓˉ.
œÛÙËÍ. —‚. ‡. —‡ÁÛÏ. ÿÚ˚Í. ‡Ë. ÷ËÍÎÓÔ. —‡Ò‡. ‘˛Â. ŒÁÌÓ·. ¿ÚÂÍ. Œ‡ÚÓ. ƒÓˉ. œÓˇÒ.
√ÓÚË͇. ŒÚÚÓ. ‡Ú. ‘ÛÌÚ. —‡Ì„. √‡.
№ 16 (7500) 23 апреля 2016 года
11 стр.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
Бос жұмыс орнына орналасуға
КОНКУРС ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ
Осакаров ауданының жұмыспен қамту жəне əлеуметтік
бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесі: 101000 Осакаровка к. 1-Семилетка к., 2, телефон 51374, Осакаровка кентініне
1,8 ст. карттар мен мүгедектермен үйде əлеуметтік көмек көрсету
əлеуметтік қызметкер, бос лауазымдық орнына конкурс жариялайды.
Жарияланғаннан кейін құжаттарды қабылдау мерзімі 15 күн.
Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар жоғары экономикалык педагогикалық, медициналық, психологиялық,
əлеуметтік білім, немесе орта кəсіптік педагогикалық,
медициналық, əлеуметтік білім.
ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ
на занятие вакантной должности
Государственное учреждение: «Отдел занятости и социальных программ Осакаровского района», 101000, п. Осакаровка,
ул. 1-Семилетка, 2, тел. 51374 объявляет конкурс на занятие вакантной должности социального работника по уходу отделения
дневного ухода на дому п. Осакаровка на 1,8 ставки.
Срок принятия документов в течение 15 дней после публикации.
Требования к участникам конкурса: высшее социальное, педагогическое, экономическое, психологическое, медицинское,
средне-специальное социальное, медицинское, педагогическое
образование.
ПРОДАЮТСЯ
*магазин «Накаш» с оборудованием и товаром. Обращаться: п. Осакаровка, тел.
44077, 44113, 87022753989.
*дом сухой, теплый, с ремонтом и мебелью (баня, санузел,
хозпостр.),
ул.
Сельхозснабская, 38, тел.
44077, 87022753989.
*благ. дом с действующим
магазином. Идеальный вариант для тех, кто хочет работать, не выходя из дома. Тел.
43077, 87012602708, п. Осакаровка, ул. Полевая.
*срочно
больш.
благ.
шпальн. дом (пласт. окна, вода
гор., хозпостр., гараж) п. Осакаровка, ул. Дальняя, 38, тел.
87026371173.
*комбайн «Енисей» - 1 шт.,
комбайн «Нива» - 2 шт., лущильник ЛД-15 – 1 шт., сцепка
СП-15 – 1 шт. – 15 бороны,
плуг ПН-5-35 – 2 шт., КПШ-5 –
2 шт., косилка 2-бруска – 1 шт.,
грабли – 1 шт., двигатель АО1
– 1 шт. – 1 комп., двигатель на
ЗИЛ – 1 комп., БИГ-3 – 2 шт.,
сеялки СЗС-2 – 2 шт. Тел.
51386, 87052521288.
*земельный участок 6
соток; дом (баня, ванна, санузел, сарай, сеновал, сад, огород);
саженцы
(вишня,
малина, клубника, смородина,
ирга, ежевика, крыжовник).
Обращаться: п. Осакаровка,
ул. Шахматная, 63.
*дом, ул. Советская, 18 (водопр., хозпостр., баня). Тел.
87712882570, 87773509365.
*дом с мебелью, 4 комн.,
приусадебный участок 2 сотки.
Обращаться: с. Сункар, ул.
Новая, 5, кв. 2, тел. 38654.
*3-комн. квартира в п. Осакаровка, ул. Пионерская, 9/8,
на 2 этаже. Тел. 42703,
87023217593.
*коттедж, п. Осакаровка,
ул. Литвиновская, 190, кв. 2,
дом-особняк, 1998 г. постр.,
112 кв. м и дом в 2-кв. доме, 72
кв. м по ул. Кузнечной, молоковоз ГАЗ-53, насос для полива полей – 150 мм. Тел.
87787888457, 87059833689,
87059833684.
*а/м КамАЗ-5320, прицеп
бортовой (ЗИЛ), ДТ-75, комбайн «Нива», охотнич. ружье
ИЖ 18 (16 кал.), станок токарный, электродвигатели и др.
Тел. 87773509943.
*контейнер 40-тонник морской и сухопутный. Обращаться по тел. 87013820078.
*2-комн. квартира в 2-эт.
доме на 1 эт. (вход с улицы) с
мебелью. Торг уместен. п.
Осакаровка, ул. Гагарина, 20,
кв. 2, тел. 43250, 87755317207.
*3-комн. квартира в 2-кв.
доме (сарай, огород, баня, телефон). Мясо свинины – 800
тг/кг. Тел. 87013861803.
*дом, 5 комнат, больш. постройки, небольш. огород,
вода постоянно, имеется септик, 2 гаража, телефон. Цена
договорн. п. Осакаровка, ул.
Садовая, 53, тел. 42354.
*магазин «Айболит» с оборуд. п. Осакаровка, ул. Мостовая, 48. Обращаться по тел.
87022564070.
*цыплята бройлеры, суточные, подрощенные. Тел.
42265, 87771799297.
*шпалы, лари под зерноотходы, спутн. антенна, монитор
LG,
стеллажи
для
магазина, детские стол и стул,
кислородный шланг. Тел.
87022564070.
*4 титан. иска 4-дырые R15, 4 баллона – 2 шипов., 2
летних R-15, стир. маш. полуавт. на 5 кг. Все в хор. сост.,
цена договорн. Тел. 41131,
87011243578, 87026827114.
*квартира, частично с мебелью, по адресу: ул. Литвинская, 196, кв. 1 (имеются зал,
гостиная, 3 спальни, кухня
больш., туалет и ванная, котельная отд., гараж, огород 10
соток, вода постоянно). Тел.
41484, 87017630489.
*благ. дом (гараж, хозпостр., баня, большой зем.
уч.), а/м Geeli MK кросс, 2013
г. в. ул. Почтовая, 34, тел.
42861, 87785463354.
*квартира, с. Батпак, ул. Комарова, 43, кв. 2. Обращаться
по
тел.
87022357979,
87773907971, 33995.
*срочно 4-комн. дом с мебелью, теплый, сухой, светлый
(пласт. окна, баня, гараж,
сарай, больш. асфальт. двор,
вода постоянно). Тел. 42530,
87013701231.
*благ. дом по ул. Литвиновская, 166, с мебелью и быт.
техникой (гараж, хозпостр.,
участок 20 соток). Торг уместен.
Тел.
42961,
87770490447.
*дом с мебелью, евроремонт, ул. Садовая, 60 (нов. водопр., санузел, хозпостр.,
гараж, огород). Тел. 41463,
87713138887.
*а/м ВАЗ-2103 на запчасти.
Обращаться по тел. 41860,
87053340934.
*дом по ул. Клубная, 20, со
всеми удобств. (пласт. окна,
больш. сарай, гараж, больш.
зем. уч-к); а/м Мерседес-Бенц
ц-280, V-2,8 двигатель 104, автоген на пропане, холод.
больш. ШХ-04, холод. мален.,
пилорама. Тел. 87028910326,
42064.
*земельные участки по ул.
Надречной. Тел. 87016720190.
*куры красные и белые,
цыплята хасики 2-нед. и 5дневн. Обращаться по тел.
87789250475.
*срочно 2-этажн. пятикомн. коттедж в п. Молодежном с мебелью, посудой, быт.
техн., большой зем. уч., сарай,
сеновал, погреб, баня, 2 гаража. А также эл. дробилка,
свар. ап-т, циркулярка, свар.
кабель, железо – уголок, швеллер № 12, арматура. Цена договорн.
Обращаться:
ул.
Дорожников, д. 18, кв. 2, тел. 8
(72148) 22835.
*СНИМУ квартиру или дом
в
п.
Осакаровка.
Тел.
87757779999, 87777701999.
12 стр.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
П О З Д РА В Л Я Е М !
Дорогую, любимую
Ларису Петровну ВИНОГРАДОВУ
поздравляем с юбилеем!
Любимому, родному человеку
Сказать сегодня хочется с душой:
Ты самая прекрасная на свете,
Ты согревать умеешь добротой!
Заботлива, нежна и терпелива –
Советчиком и другом можешь быть!
Родная наша, за радость дней счастливых
Не устаем тебя благодарить!
Муж Дмитрий и мама Анна.
* * *
Дорогую, любимую
Ларису Петровну ВИНОГРАДОВУ
поздравляем с юбилеем!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна.
Сыновья Роман, Сергей, снохи Сауле, Наталья,
внуки Яков, Ярослав, Мелисса.
* * *
Дорогую
Галину Владимировну ЕВДОКИМЕНКО
поздравляем с юбилеем!
Пожелать тебе хочется счастья,
Широты, изобилья, добра,
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать, да стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять.
Кумовья.
* * *
Болысхан Аянагүлді
Туған күнімен, зейнетке шығуымен құттықтап, мына
өлең жолдарын арнаймыз!
Көлдей көңіл тілейміз таусылмайтын,
Өзендей өмір болсын сарқылмайтын.
Баянды бақыт болсын өміріңде,
Ешқашан көңіліңді кір шалмайтын!
Шаңырағыңызға құт-береке, ырыс-несібе, деніңізге
саулық, қажымас қайрат əрі ұзақ, мəнді де сəнді ғұмыр
тілейміз!
Игі тілекпен: Білім бөлімі, кəсіподағы, № 5
Қарағайлы ОМ ұжымы.
ИП Калараш РЕАЛИЗУЕТ
Песок – 2200 тг/тонна, отсев –
1800 тг/тонна, балласт – 2200
тг/тонна, щебень – 3800 тг/тонна.
п. Осакаровка, ул. Сельхозснабская, 2а, тел. 44125, 87713136163.
РЕАЛИЗУЕМ отруби, п. Осакаровка, ул. Элеваторная, 4, тел.
43070, 87011874192.
МОНТАЖ, РЕМОНТ, НАЛАДКА
зерноочистительного оборудования и мн. др. Тел. 87016239924.
МОНТАЖ
Кровля, заборы, сайдинг, окна,
откосы, натяжные потолки. Тел.
87756147158, 87756581131.
íÄäëà. çÖÑéêéÉé.
íÂÎ. 42760, 87023585750.
Организация ПРИМЕТ НА РАБОТУ монтажников вентиляционных систем, жестянщиков и
учеников. Работа в г. Астана. Предоставляется жилье + суточные.
Оплата сдельная. Звонить с 16.00
до 18.00 по тел. 87052449550.
ТРЕБУЮТСЯ рабочие по озеленению, з/п – 80000 тг. Обед, проживание – БЕСПЛАТНО. Тел.
87757779999, 87777701999.
Собственник:
ТОО “Районная
газета “Сельский
труженик”
Осакаровского района
Карагандинской области
Уважаемую
Надежду Николаевну МАКАРЕЕВИЧ
поздравляем с юбилеем!
С юбилеем! С красивою датой!
С этим важным особенным днем!
Долголетия, счастья, достатка
И огромных успехов во всем!
Неба чистого, яркого солнца,
Смеха, радости и доброты,
Пусть задуманное удается
И становятся явью мечты!
ОООР и коллектив НШ с. Сельстрой.
* * *
Дорогую
Ольгу Геннадьевну ШВАБАУЭР
поздравляем с днем рождения!
Желаем, чтобы все было отлично,
Красиво, мило, ярко, гармонично!
Чтоб каждый день стучалось счастье в дом,
Чтобы успешна ты была во всем,
Здоровье чтоб тебя не покидало,
Все, что захочешь, чтоб ты получала,
Идти по жизни весело, с улыбкой,
Чтоб главное осталось постоянным,
Чтобы мечта любая исполнялась,
И чтоб лицо улыбкой освещалось!
Коллектив ТОО «КТ «Сарыбел».
* * *
Уважаемую
Светлану Николаевну СТЕШЕНКО
поздравляем с юбилеем!
Много пожеланий в юбилей:
Радости, душевного тепла,
Пусть отличным будет настроенье
И еще успешнее дела.
Ярким мир, как на цветной картинке,
Даль прекрасна и простор широк,
Повезет найти свою тропинку
В лабиринтах жизненных дорог!
ОООР, администрация, профком
и коллектив Пионерского детского дома.
* * *
Уважаемую
Александру Сергеевну КАЖЕНЦЕВУ
поздравляем с юбилеем!
Пусть много красивых и ярких моментов
С собой принесет юбилей!
От нежных, заботливых слов, комплиментов
Улучшится пусть настроение.
Пусть дни украшают тепло и вниманье,
Наполнится сердце любовью,
И вскоре исполнятся все пожеланья
Удачи, успехов, здоровья!
ОООР, администрация, профком
и коллектив Пионерского детского дома.
ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ
на занятие вакантной
должности
КГУ «Пионерский детский дом»
управления образования Карагандинской области, 101016, Карагандинская область, Осакаровский
район, с. Пионерское, улица Рабочая, 46; тел. 8-72149-34-1-70 объявляет о проведении конкурса на
занятие вакантных должностей по
следующим специальностям:
Учитель-дефектолог - высшее
педагогическое образование по специальности «Дефектология», желательно стаж работы не менее двух
лет.
Учитель-логопед - высшее педагогическое образование по специальности «Логопед», желательно
стаж работы не менее двух лет.
Методист - высшее педагогическое образование, желательно стаж
работы не менее двух лет.
Умение работать на компьютере.
Без предоставления жилья.
Срок принятия документов (полный пакет) в течении 15 календарных дней со дня опубликования в
газете.
«Осакаровка-нан»
ТОО
элеватор)
(Осакаровский
РЕАЛИЗУЕТ высокопитательный комбикорм; отруби в
мешках, 500 тг/мешок. п. Осакаровка, ул. Элеваторная, 1,
тел. 41154, 42189.
РЕАЛИЗУЕМ
Уголь в мешках, отсев – 2000
тг/тонна, балласт – 2500
тг/тонна, песок – 2500 тг/тонна.
п. Осакаровка, ул. Нефтебазовская. 13, тел. 8 (72149) 51975,
87029658891.
РЕАЛИЗУЮТСЯ
цыплята, утята, гусята, корм,
лен, ракушка, доски, OSB, брус,
трубы, уголок, профлист, котлы
отопления, радиаторы, арматура,
цемент и т. д. ул. Сельхозснабская, 65, тел. 87055869878,
44084, 50828, 87022759122.
Пластиковые окна, двери, перегородки, веранды, балконы. Пластиковые
откосы.
Высокое
качество, лучшие цены. Скидки.
Тел. 87021530653, 87773210519.
Магазин «Строитель»
РЕАЛИЗУЕТ большое поступление семян, земли для рассады,
ящиков, а также профлист, лес,
доска обрезная и необрезная, профильная труба, сетка рабица и мн.
др. ТРЕБУЕТСЯ грузчик Тел.
87014051350.
ŒÚÍ˚ÎÒˇ ÌÓ‚˚È Ï·ÂθÌ˚È
χ„‡ÁËÌ ´Àfi¡»Ã¤… ƒŒÃª,
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È ‚ÓÁΠ˚Ì͇ Ô.
ŒÒ‡Í‡ӂ͇. ¬ ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚÂ
ËϲÚÒˇ: Ïˇ„͇ˇ Ë ÍÓÔÛÒ̇ˇ Ï·Âθ, ·˚ÚÓ‚‡ˇ ÚÂıÌË͇ ‚ ̇΢ËË
Ë
̇
Á‡Í‡Á.
“‡ÍÊÂ
‡ÒÒχÚË‚‡˛ÚÒˇ —¿––—Œ◊ ¿ Ë
ÓÙÓÏÎÂÌË ˜ÂÂÁ ´ ‡ÒÔËÈ
·‡Ìͪ. —ÂÊËÏ ‡·ÓÚ˚: Ò 9 ‰Ó 18
˜‡ÒÓ‚ ·ÂÁ ‚˚ıÓ‰Ì˚ı. “ÂÎ.
87786797273.
№ 16 (7500) 22 апреля 2016 года
С енбіл ік к е шақ ыр ам ыз!
Өз үйінің аумағында, аулада, ауданында тəртіп пен тазалық орнату-əркімнің
азаматтық парызы деп білеміз. Сол себепті де, аудан жамағатын (ерікті)
30.04.2016 күні, сағат: 10:00, аудандық зират басына, тазалық жұмыстарын
жүргізуге шақырамыз!
Осакаровка мешітінің тілекшілері
От всей души!
Хотим от всей души поблагодарить ребят из 11-а класса средней школы №
23 п. Молодежного за заботу и оказываемую помощь нам, пенсионерам. Первый раз они посетили нас 1 марта, в День благодарности. Помогли очистить
снег от подъездов и хозпостроек, выполнили кое-какие дела по хозяйству. И
что очень немаловажно, по-доброму пообщались с нами. Их акция добрых
дел на этом не закончилась. По собственной инициативе и с одобрением администрации школы они стали приходить к нам еще. Вскопали землю на приусадебных участках, помогли пересадить кустарники, внесли перегной. Всю
эту работу выполнили настолько старательно, аккуратно, со знанием дела, и
при этом быстро и весело. Самим нам пришлось бы на это потратить немало
сил. А тут такая большая подмога!
Огромное спасибо вам, дорогие ребята, за вашу помощь, за чуткость и внимание к пожилым людям. От чистого сердца желаем вам крепкого здоровья,
успешного окончания школы и широкой жизненной дороги. Оставайтесь всегда такими же чуткими и добрыми. Спасибо также вашим родителям и учителя
за хорошее воспитание.
С благодарностью, ваши подопечные бабушки.
***
На днях исполнится сорок дней со дня смерти моего дяди, участника Великой Отечественной войны Петра Карповича Кулакова. Он всю свою жизнь прожил в селе Дальнем. Односельчане проводили его в последний путь с честью.
Хочу сердечно поблагодарить всех, кто принимал участие в организации его
похорон. Особое спасибо акиму Дальнего сельского округа К. Ш. Бекову и
главному специалисту А. Ж. Ибрагимовой, а также Фариде и Рахат Кусаиновым, Шайзе Бековой, Елене Филатовой, Сулушаш Толковой, Сагире Мукашевой за организацию поминального обеда. Желаю всем вам здоровья и
благополучия.
С уважением, С. А. Лыгина.
***
Выражаем огромную благодарность родным, близким, друзьям, соседям и
знакомым, всем тем, кто поддержал нас в трудную минуту, помог морально и
материально в организации похорон нашей мамы и супруги Морозовой Татьяны Васильевны. Дай Бог вам всем здоровья, семейного благополучия.
Муж и дети.
***
Хотим от чистого сердца выразить признательность и благодарность всем
тем, кто не оставил нас в трудную минуту, всем, кто поддержал морально и
помог материально в организации похорон нашего любимого мужа и отца
Конох Николая Николаевича.
Низкий вам поклон, пусть всегда беды обходят вас стороной, здоровья и
удачи вам во всех добрых делах!
Родные.
Нотариус Сулейменова Б. О. (государственная лицензия № 12011579 от
14.09.2012 года) извещает об открытии наследственного дела после смерти
Кучеренко Ярославы Григорьевны, умершей 31.12.2015 года. Заинтересованным лицам обращаться по адресу: п. Осакаровка, улица Пристанционная, 12,
здание ЦОНа, тел. 8 (72149) 43330.
Нотариус Аязгулова Гузель Маратовна (лицензия № 14007811 от
02.06.2014 года) извещает об открытии наследственного дела после смерти
Рейх Амалии Эдуардовны, умершей 10.11.2013 года. Заинтересованным
лицам обращаться по адресу: п. Молодежный, ул. Ленина, 28. Тел. 8 (72148)
30309.
Нотариус Аязгулова Гузель Маратовна (лицензия № 14007811 от
02.06.2014 года) извещает об открытии наследственного дела после смерти
Грудининой Светланы Васильевны, умершей 05.04.2016 года. Заинтересованным лицам обращаться по адресу: п. Молодежный, ул. Ленина, 28. Тел. 8
(72148) 30309.
*Утерянный аттестат серии МОБ № 0228661, выданный в 1999 году СШ №
13 с. Озерное на имя Колесник Анастасии Петровны, считать недействительным.
ЕС КЕ А Л У
Амандық Тұяқұлы
Аяулы жар, асыл əкеміздің өмірден өткеніне
қаңтарда 10 жыл болды. Өзі жоқ болса да, жүректе ізгі
бейнесі мəңгі сақталады. Əкеміздің жаны жəннатта
болғай деген ізгі перзенттік тілек. Əкеміз көрмеген
қызықты анамыз көріп, құдайым анамызға ұзақ ғұмыр
берсін!
10 жыл өтті асқар тауым құлағалы,
10 жыл өтті анам іздеп жылағалы.
Əр күніміз сағынышпен өткенімен
Жүрегіміз əке деп соғады əлі.
10 жыл өтті бізде болдық балалы,
Суретіңе атам ғой деп-қарайды.
Жұмбағы мен сырлары көп дүние-ай
Өзегімізді өртеп, бөліп барады.
Əн саламыз сағынғанда өзіңізді,
Жебеп жүрші əке сегіз қызыңызды.
Өзің едің мына өмірде тірегіміз
Жалғап келеміз Алла деп ізіңізді.
Тəрбиеңді көріп өстік жасымыздан
Ешкім сендей сипамаған басымыздан.
Түсіне алмай қалдық əке артыңда
Кетуіңде болды-ау бізге тосыннан.
Сағына еске алушылар: жұбайы Сартай, балалары, немерелері
Марқұмның он жылдық еске алу асы: 8-мамыр, 13.00 де, Уызбай
ауылының, Мəдениет үйінде беріледі
ОООР и коллектив ясли-сад «Балдырган» выражают искренние соболезнования Кучевой Татьяне Викторовне по поводу смерти ее матери.
Газета печатается
в ТОО “ Типография Арко”
Адрес: 100061, Караганда,
ул. Сатпаева, 15. Телефон 41-17-83.
Пишите, заходите: 101000, Карагандинская область,
пос. Осакаровка, ул. Достык , 36. Звоните: редактору - 79097, Печать офсетная. Объем 1,5 п.л.
Заказ 16 Тираж 6715
бухгалтеру - 43-0-19, ответсекретарю, корреспонденту по
e-mail: serzhan.24@mail.ru
объявлениям - 41-5-72, в корпункт пос. Молодежного - 21-3-82.
Директор ТОО “Районная газета “Сельский труженик”,
главный редактор С. С. Ильяшев
Газета
Газета выходит
зарегистрирована
один раз
за № 13085-Г от 15
в неделю
октября 2012 года
Ответственность
в Министерстве
за рекламу несет
рекламодатель. культуры и информации
Республики Казахстан
Индекс 65620
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа