close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Віртуальна книжкова виставка

код для вставки
Зародження харківської бібліотечної школи
бібліографічні покажчики
2016
Бібліотечна справа Харківщини до 1917 року [Текст] : бібліогр. покажч. / Харк.
держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. Г. М. Єрофеєва]. - Х. : ХДНБ, 1999. 274 с.
Документи з бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства
у фонді Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г.Короленка [Текст] :
каталог / Харк. держ. наук. б-ка ім.В.Г.Короленка . - Х. : ХДНБ, 2004 - .
Вип. 1 : 1859-1917 / [Уклад.: А.М.Перепеча, Л.В.Глазунова] . - 2004. - 128 c.
Бібліотекознавець Любов Борисівна Хавкіна : харківський період діяльності
(1888-1918) [Текст] : зб. матеріалів / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленка;
[Уклад.: А. М. Перепеча, Н. І. Капустіна]. - Х. : ХДНБ, 2004. - 151 с. - Імен.
покажч.: с.125-127.
Бібліотекознавець Костянтин Іванович Рубинський (1860-1930) [Текст] :
біобібліогр. нарис / Харків. держ. ун-т, Центр. наук. б-ка ; [уклад. Н. М. Березюк].
- Харків : РА, 1998. - 68 с. : іл.
Фрідьєва Надія Яківна [Текст] : до 120-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч.
/ Харків. держ. акад. культури, Б-ка, Міжнар. акад. інформатизації при ООН, Від-ня
"Бібліотекознавство" ; [уклад. : С. В. Євсеєнко, Н. М. Березюк ; наук. ред. Н. М.
Кушнаренко]. - Харків : ХДАК, 2015. - 74 с. : портр. - (К биобиблиографии деятелей
библиотековедения).
Історія Центральної наукової бібліотеки Харківського університету (1805-1992)
[Текст] : біобібліогр. покажч. / Харків. держ. універ. [упоряд.: М.Г. Швалб, Ж.П.
Корнєва, Р.А. Ставинська]. – Харків: ХДУ, 1993. - 92 с.
Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка: (1886-2011) [Текст] :
до 125-річчя Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка :
каталог видань Бібліотеки та публікації про її діяльність / Харк. держ. наук.
б-ка ім. В.Г. Короленка : [уклад.: П. Куніч, Н.І. Полянська, Т.О. Сосновська, В.О.
Ярошик, Т.Л. Кульшицька, А.О. Черевко]. – Х. : ХДНБ, 2011. – 485 с.
Бібліотечна справа Харківщини до 1917 року [Текст] : бібліогр. покажч. /
Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. Г. М. Єрофеєва]. - Х. :
ХДНБ, 1999. - 274 с.
Посібник містить науково-оглядову, бібліографічну та довідкову інформацію про
розвиток бібліотечної мережі Харкова та губернії, про заснування окремих бібліотек,
про ставлення громадськості до бібліотеки.
У бібліографічному покажчику вміщено збірки, аналітичні й інформаційні статті,
нотатки, хроніка подій, звіти. Матеріал згруповано за назвами бібліотек, за
тематичними розділами з організації та управління у бібліотечній справі, про
діяльність Харківського товариства поширення у народі грамотності, губернського та
повітних земств, міських дум.
Бібліографічні записи розташовано за хронологією видань, а в її межах – за
алфавітом. У довідковій частині видання подано інформацію про час заснування
бібліотек різних за призначенням, умовами функціонування, зонами обслуговування,
про важливі події їх діяльності, про організаційно-управлінські рішення муніципальної
влади, громадськості щодо розвитку бібліотечної мережі краю.
Збірник призначений науковцям, бібліотекарям, викладачам, студентам.
назад
Документи з бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства
у фонді Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г.Короленка
[Текст] : каталог / Харк. держ. наук. б-ка ім.В.Г.Короленка . - Х. : ХДНБ, 2004
- . Вип. 1 : 1859-1917 / [Уклад.: А.М.Перепеча, Л.В.Глазунова] . - 2004. - 128
c.
У каталозі представлені наукові, науково-популярні, виробничі та довідкові
видання українською та російською мовами, видані на території Російської імперії з
1859 по 1917 роки.
Матеріал згруповано за тематичними розділами. У межах рубрик з організації та
управління бібліотечно-бібліографічною книжковою справами записи подано за
географічною ознакою, у найдрібніших рубриках – за алфавітом. Періодичні та
продовжувані видання містять також довідкову інформацію щодо хронологічних меж
випуску. Допоміжний апарат складається з пердмови, вступної статі та іменного
покажчика.
Посібник розрахований на викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних
назад
закладів документно-інформаційного профілю, працівників бібліотек.
Бібліотекознавець Любов Борисівна Хавкіна :
харківський період діяльності (1888-1918) [Текст] :
зб. матеріалів / Харк. держ. наук. б-ка ім.
В.Г.Короленка; [Уклад.: А. М. Перепеча,
Н. І. Капустіна]. - Х. : ХДНБ, 2004. - 151 с. - Імен.
покажч.: с.125-127.
Хавкіна Любов Борисівна,
український та російський
бібліотекознавець і бібліограф, 1945 заслужений діяч науки РСФСР, 1949 доктор педагогічних наук. Нагороджена
орденом „Знак Пошани” - 1945.
Збірник матеріалів "Бібліотекознавець Любов Борисівна Хавкіна: Харківський
період діяльності (1888-1918) містить матеріали, як відображають багатогранну
діяльність видатного бібліотекознавця Л. Б. Хавкіноі за іі життя у Харкові.
Видання складається з двох частин. До першої увійшли статті фахівців про
діяльність Л. Б. Хавкіноі, як видатного бібліотекознавця. У другій частині подано
бібліографічний покажчик праць Л. Б. Хавкіноі та літературу про неї. У збірнику
представлено іі спадок: праці, листи, рецензії. Серед них є роботи без підпису чи
підписані псевдонімами і криптонімами. Бібліографічний список містить літературу не
лише про " харківський період" життя, а й про подальшу долю Любові Борисівни. У
додатках - фрагменти деяких доповідей, листи й листівки, цікаві фотодокументи.
Збірник призначений науковцям, бібліотекарям, викладачам, студентам.
назад
Бібліотекознавець Костянтин Іванович Рубинський
(1860-1930) [Текст] : біобібліогр. нарис / Харків. держ.
ун-т, Центр. наук. б-ка ; [уклад. Н. М. Березюк]. Харків : РА, 1998. - 68 с. : іл.
Костянтин Іванович Рубинський бібліотекознавець, основоположник
Харківської бібліотечної школи.
Даний бібліографічний нарис складається з двох основних розділів. Перший –
статті, що висвітлюють біографію вченого, його внесок у становлення
бібліотекознавства, в розвиток історико-бібліотекознавчої науки. Другий –
бібліографічний покажчик, що включає друковані праці К.І. Рубинського з
бібліотекознавства, з інших питань, рукописні матеріали, а також література про нього.
Значна кількість джерел пов’язана з участю К.І. Рубинського у Першому
Всеукраїнському з’їзді з бібліотечної справи (1911 р.), на якому він репрезентував
харківську бібліотечну школу. У переліку друкованих праць К.І. Рубинського подано
також звіти про стан і діяльність бібліотеки Харківського університету. До розділу
„Рукописні матеріали” включено протоколи засідань бібліотечних комісій Харківського
Університету (1909-1917 р.р.), запротокольовані К.І. Рубинським, який був секретарем
комісій.
Бібліотечні записи розташовані за хронологією , а в її межах - за алфавітом. До
бібліографічного покажчика подано іменний покажчик, список скорочень, список
псевдонімів К.І. Рубинського.
Видання адресується викладачам, аспірантам, краєзнавцям, студентам вузів
культури, працівникам наукових бібліотек.
назад
Фрідьєва Надія Яківна [Текст] : до 120-річчя від дня
народж. : біобібліогр. покажч. / Харків. держ. акад.
культури, Б-ка, Міжнар. акад. інформатизації при ООН,
Від-ня "Бібліотекознавство" ; [уклад. : С. В. Євсеєнко, Н.
М. Березюк ; наук. ред. Н. М. Кушнаренко]. - Харків : ХДАК,
2015. - 74 с. : портр. - (Видатні педагоги Харківської
державної академії культури) (К биобиблиографии
деятелей библиотековедения).
Бібліографічний покажчик „Фрідьєва Надія Яківна: до 120-річчя від дня
народження” - перший у вітчизняному бібліотекознавстві покажчик, присвячений
видатному українському вченому-бібліотекознавцеві, одному з найкращих
представників української, харківської бібліотечної школи, фундатору вищої
бібліотечної освіти в Украйні, заслуженому працівникові культури Української РСР
Надіі Яківні Фрідьєвій.
У виданні наведено основні дати життя і діяльності Н. Я. Фрідьєвоі, а також уривки
з автобіографічних матеріалів та листів Надіі Яківни. Матеріал у згруповано в 3-х
розділах. Перший розділ містить 85 праць. У другому розділі відображено
редакторську діяльність науковця. Третій розділ "Публікаціі про життя та наукову
діяльність Н. Я. Фрідьєвоі" містить 167 джерел.
Бібліографічні описи в покажчику згруповано в хронологічно-алфавітному
порядку. Допоміжний апарат містить іменний покажчик та покажчик назв друкованих
праць Н. Я. Фрідьєвоі. Додаються фотоматеріали, виявлені в архівах бібліотеки ХДАК
та ЦНБ ХНУ ім. В. Н. Каразіна.
Видання розраховане на бібліотекознавців, дослідників історії бібліотечної справи
в Україні, студентів бібліотечних спеціальностей.
назад
Історія Центральної наукової бібліотеки Харківського університету (18051992) [Текст] : біобібліогр. покажч. / Харків. держ. універ. [упоряд.: М.Г.
Швалб, Ж.П. Корнєва, Р.А. Ставинська]. – Харків: ХДУ, 1993. - 92 с.
Бібліографічний покажчик містить бібліографію друкованих матеріалів про
найстарішу бібліотеку Харкова з дня її заснування. В покажчику широко використано
харківські періодичні видання. Матеріал розміщено в хронологічному порядку, а в
межах років записи розподіляються на загальні матеріали про ЦНБ, статті про окремі
напрями роботи бібліотеки, персоналії співробітників та ілюстративний матеріал. В
покажчику подані праці співробітників бібліотеки. Збірник містить покажчик імен,
предметно-тематичний покажчик.
Посібник розрахований на викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних
закладів документно-інформаційного профілю, працівників бібліотек.
назад
Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка: (1886-2011)
[Текст] : до 125-річчя Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г.
Короленка : каталог видань Бібліотеки та публікації про її діяльність /
Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка : [уклад.: П. Куніч, Н.І. Полянська,
Т.О. Сосновська, В.О. Ярошик, Т.Л. Кульшицька, А.О. Черевко]. – Х. : ХДНБ,
2011. – 485 с.
З нагоди 125-річчя Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка у
каталозі представлені офіційні, наукові, науково-популярні, виробничі та
інформаційні документи.
Посібник містить бібліографічні відомості про видання ХДНБ ім. В. Г. Короленка та
публікації про її діяльність за 1886-2011 роки. Довідковий апарат складається з
передмови, допоміжного (іменного) покажчика, списків скорочень та використаних
джерел. Вжито систематично-алфавітно-хронологічне групування матеріалу. Для
уникнення повторень назв документів, що містять відомості з багатьох тем, зроблені
посилання на порядковий номер у каталозі
назад
Видання адресоване фахівцям бібліотечної справи, бібліотекознавцям,
культурологам, викладачам, аспірантам і студентам навчальних закладів культури.
Автор
osvita-bib
Документ
Категория
Образование
Просмотров
16
Размер файла
14 011 Кб
Теги
покажчик
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа