close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Охорона праці - запорука здоров'я

код для вставки
до Всесвітнього дня охорони праці
Харківський національний технічний університет
сільського господарства ім. П.Василенка
Наукова бібліотека
Книжкова виставка
Охорона праці –
запорука здоров’я
До Всесвітнього дня
охорони праці
Щороку 28 квітня відзначається Всесвітній день охорони праці
Історія Всесвітнього дня охорони праці починається з 1989 року, коли
профспілками і працівниками було проведено «День пам'яті загиблих
працівників» в США і Канаді в пам'ять про тих, хто постраждав або загинув на
робочому місці. Через десять років вже понад 100 країн світу приєдналися до
цього починання, проводячи різноманітні акції та заходи, щоб привернути
увагу людей і чиновників до питань охорони праці та смертності працівників.
Під нинішньою назвою Всесвітній день охорони
праці вперше відзначався у 2003 році за ініціативою
Міжнародної організація праці (МОП), яка, офіційно
заснувавши цей день, мала на меті привернути увагу
до масштабів проблеми.
28 квітня – це також міжнародний день пам'яті
робочих, які загинули або отримали травми на
роботі.
Наразі рівень професійної захворюваності є серйозна медико-соціальна та
економічна проблема глобального масштабу. За оцінкою МОП із 2,34 млн.
смертей на робочому місці 321 000 стається внаслідок нещасного випадку.
Причиною 2,02 млн. смертельних випадків у світі (або 5500 смертей на день) є
різні види професійних захворювань, причому щорічно ця цифра збільшується
приблизно на 10%.
Нерідкі випадки, коли ці жертви пов'язані з бажанням роботодавця заощадити
витрати з виробництва за рахунок часткового або повного ігнорування зводів і
правил техніки безпеки. МОП ніколи не визнавала зручного для наймачів
твердження, що нещасні випадки на виробництві і профзахворювання це
«невід'ємна частина роботи».
Україна відповідно до Указу Президента від 18 серпня 2006 року № 685
також відзначає цю дату, щоб привернути увагу суспільства, органів
державної влади, суб'єктів господарювання, громадських організацій до
проблеми збереження життя і здоров’я працівників, культури охорони праці в
Україні та до кількості травм, хвороб і смертей, пов'язаних з трудовою
діяльністю.
Пам’ятай! Інструкції з охорони праці писані кров’ю. Не додавай у них свою частку.
Девіз Всесвітнього дня охорони праці у 2016 році:
«Стрес на робочому місці: колективний виклик»
Стрес – фізична та емоційна реакція організму, яка виникає тоді, коли посадові
обов’язки не відповідають здібностям, ресурсам і потребам працівника.
Захистити і зміцнити здоров’я, добробут і продуктивність як всього колективу,
так і кожного окремого працівника неможливо без розуміння природи стресу і
механізмів його впливу на людей та підприємство, а також без добре
спланованої програми, яка пом’якшить його згубні наслідки і, що більш
важливо, попередить їх.
У тривалій перспективі стрес на робочому місці може призвести до
виникнення безсоння, емоційного занепокоєння, мігрені, хронічної втоми,
депресії, алергії, захворювань опорно-рухового апарату, гіпертонії,
виразкової хвороби шлунку, захворювань серцево-судинної системи,
серцевого нападу, нещасного випадку та навіть самогубства.
Сьогодні українські працівники підпадають під дію стресу частіше через
скорочення можливостей для отримання бажаної роботи, страх її втратити,
суттєве зниження фінансової стабільності тощо.
Тому актуальним і необхідним в Україні є
проведення конкретних
профілактичних заходів, спрямованих на запобігання стресів та їх
потенційним наслідкам на робочому місці.
Основним законом, що гарантує права людини, безпеку життєдіяльності в
нашій державі, право громадян на безпечні нешкідливі умови праці та їх
проживання в навколишньому середовищі, є Конституція України.
Стаття 43. Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі
на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.
Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату,
не нижчу від визначеної законом.
Закон України «Про охорону праці» визначає основні положення щодо реалізації
конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової
діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за участю відповідних
органів державної влади відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки,
гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації
охорони праці в Україні.
Стаття 4. Державна політика в галузі охорони праці базується на
принципах:
пріоритету життя і здоров'я працівників, повної відповідальності
роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов
праці;
соціального захисту працівників, повного відшкодування шкоди
особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань;
адаптації трудових процесів до можливостей працівника з
урахуванням його здоров'я та психологічного стану;
Нормативно-правові акти
67.9(4УКР)300
К 65
Конституція України [Текст] : прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня
1996 року. Із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року N 2222-ІV. Станом на 1 січня
2006 року / М-во юстиції України. - К. : Б.в., 2006. - 124 с.
67.9(4Укр)305
К 57
Кодекс законів про працю України (станом на 1 вересня 2010 р.) [Текст] : законы и
законодательные акты. - Х. : Одіссей, 2010. - 104 с. - (Закони України)
Навчальна література
658.382.3(075)
Г 82 Грибан, В. Г. Охорона праці [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Грибан, О. В. Негодченко. - К. : Центр учб.
л-ри, 2009. - 280 с. - Бібліогр.: с. 257-258.
658.382.3(075)
Г85 Грищук, М. В. Основи охорони праці [Текст] : підруч / М. В. Грищук. - К. : Кондоp, 2005. - 240 с. (Юpид. кн).
658.382.3(075)
К 29 Катренко, Л. А. Охорона праці [Текст] : навч. посіб. / Л. А. Катренко, Ю. В. Кіт, І. П. Пістун. - 3-тє
вид., перероб. і допов. - Cуми : ВТД "Університетська книга", 2009. - 540 с.
658.382.3(075)
О-75 Основи охорони праці [Текст] : підруч. / О. І. Запорожець, О. С. Протоєрейський, Г. М. Франчук
[та ін .]. - К. : Центр учб. л-ри, 2009. - 264 с
658.382.3(075)
Г58 Гогіташвілі, Г. Г. Основи охорони праці [Текст] : навч. посіб / Г. Г. Гогіташвілі, В. М. Лапін. - 3-тє
вид., стеp. - Л. : Новий свiт-2000, 2006. - 230 с.
Навчальна література
658.382.3(075)
Б 39 Бедрій, Я. І. Безпека життєдіяльності [Текст] : навч. посіб. / Я. І. Бердій. - К. : Кондор, 2009. - 286 с.
- Бібліогр.: с. 285.
658.382.3(075)
Б 39 Безпека життєдіяльності [Текст] : навч. посіб. / За ред. В.Г. Цапка. - 2-ге вид.,пеpеpоб. i доп. - К. :
Знання-Пpес, 2003. - 397 с.
658.382.3(075)
Ж 50 Желібо, Є. П. Безпека життєдіяльності [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Желібо, Н. М. Заверуха ; За
ред. Є.П. Желібо. - 4-те, вид. - К. : Каpавела, 2005. - 344 с
658.382.3(075)
П 34
Пистун, И. П. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб. пособ. / И. П. Пистун, И. И.
Кельман, Е. К. Вильковский. - Львов : Афиша, 2007. - 336 с. - Бібліогр.: с. 357-358.
658.382.3(075)
С 44 Скобло, Ю. С. Безпека життєдіяльності [Текст] : навч. посіб. / Ю. С. Скобло, Л. М. Тіщенко, В. Г.
Цапко. - Вiнниця : Нова книга, 2000. - 366 с. - Бібліогр.: с. 358-360.
Періодична література
Безпека життєдіяльності [Текст] : всеукр. наук.-попул. журн./ Засн.: Міжнар. акад. безпеки
життедіяльності; вид-во "Основа". - Киiв : "Основа", 2003 - . – Виходить щомісяця
Охорона праці [Текст] : наук.-вироб. журн./ Засн.: Держ. комітет України з пром. безпеки, охорони
праці та гірн. нагляду; ред. журн. "Охорона праці" . - К. : [б. и.], 1994 - . - Виходить щомісяця
На допомогу спеціалісту з охорони праці [Текст] : науково-виробничий журнал/ ТОВ "Основа". Киiв : ТОВ "Основа". - Виходить щомісяця
Пожежна та техногенна безпека [Текст] : всеукр. наук.-вироб. журн./ Засн.: ТОВ "ПОЖОСВІТА". - К. :
ТОВ "ПОЖОСВІТА", 2013 - . - Виходить щомісяця
Дотримуйся правил техніки безпеки !
Ретросторінка
658.382.3
Д 58
Довідник з охорони праці в сільскому господарстві: запитання і відповіді [Текст] :
справочное издание / С. Д. Лехман, В. П. Целинський, С. Н. Козирев [та ін.] ; за ред. С. Д. Лехмана. К. : Уpожай, 1990. - 400 с. - Бібліогр.: с. 394-395.
658.358.3
З-17 Зайцев, В. П. Охрана труда в животноводстве [Текст] : учеб. пособие / В. П. Зайцев, М. С.
Свердлов. - 2-е изд., пеpеpаб. и доп. - М. : Агpопpомиздат, 1989. - 368 с. : рис., табл. - Библиогр.: с.
356-357.
658.382.3:631.158(075)
Л 53 Лехман, С. Д. Запобігання аварійності і травматизму у сільському господарстві [Текст] : навч.
посібник / С. Д. Лехман, В. І. Рубльов, Б. І. Рябцев. - К. : Уpожай, 1993. - 272 с. - Бібліогр.: с. 267.
658.382.3(075)
О-92 Охорона працi [Текст] : навч. посiб. / Г. М. Гряник, С. Д. Лехман, Д. А. Бутко, В. А. Лущенков,
В. I. Работягов. - К. : Уpожай, 1994. - 272 с. : iл., табл. - Бібліогр.: с. 269.
658.382.3
О-92 Охорона праці жінок у сільскому господарстві [Текст] / В. І. Семчик, З. А. Павлович, В. О.
Олійник [та ін.]. - К. : Уpожай, 1988. - 152 с.
Ретросторінка
Плакат з охорони праці, ХХ ст.
Ретросторінка
658.382
З-86 Зорькин, П. Г. Организация охраны труда в сельском зозяйстве [Текст] : учеб. пособие /
П. Г. Зорькин. - М. :Колос, 1976. - 208 с. : ил. - (Учеб. и учеб. пособия для факультетов повышения
квалификации).
658.382.3
О-92 Охрана труда в сельском хозяйстве [Текст] : справочник / сост. М. М. Большов. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Колос, 1978. - 624 с. : ил.
658.382.
О-92 Охрана труда при ремонте и обслуживании сельскохозяйственной техники [Текст] :
справочник / сост. В. А. Недригайлов. - М. : Колос, 1981. - 320 с. : ил.
658.382.3
Р88 Русин, В. И. Охрана труда в сельском строительстве [Текст] : учебник / В. И. Русин, Г. Г. Орлов.
- М. : Агропромиздат, 1987. - 288 с. : ил. - (Учеб. и учеб. пособия для студ. высш. учеб. заведений).
658.382.3
Ф51 Филатов, Л. С. Безопасность труда в сельскохозяйственном производстве [Текст] /
Л. С. Филатов. - М. : Росагропромиздат, 1988. - 304 с.: ил.
Ретросторінка
Плакати з охорони праці, ХХ ст.
Ретросторінка
658.383.3(075)
Б 89 Брусенцев, В. Ф. Охрана труда и противопожарная безопасность [Текст] : учеб. пособие / В. Ф.
Брусенцев. - М. : Колос, 1975. - 192 с. : ил. - (Учеб. и учеб. пособия для с.-х. техникумов). - Библиогр.:
с. 190.
658.382.3(075)
Г92 Гряник, Г. Н. Охрана труда и пожарная безопасность [Текст] : учебник / Г. Н. Гряник. - 2-е изд.,
пеpеpаб. и доп. - К. : Вища шк., 1981. - 224 с.
658.382
Д64 Долин, П. А. Основы техники безопасности в электроустановках [Текст] : учеб. пособие /
П. А. Долин. - М.: Энергия, 1979. - 408 с. : ил.
658.382
П53 Полуянов, М. И. Электробезопасность в сельскохозяйственном производстве [Текст] /
М. И. Полуянов, Г. В. Згаевская. - Мн. : Уpаджай, 1988. - 95 с.: ил.
658.382.3(075)
Ч-74 Чміль, А. І. Безпека праці в сільських електроустановках [Текст] : навч. посіб. / А. І. Чміль,
М. Т. Лут. - К. : Уpожай, 1996. - 144 с.
Ретросторінка
Ретросторінка
Плакати з охорони праці, ХХ ст.
Ретросторінка
Плакати з охорони праці, ХХ ст.
Ретросторінка
658.382.3(075)
Л 81 Луковников, А. В. Охрана труда [Текст] : учебник / А. В. Луковников. - 5-е изд., пеpеpаб. и
доп. - М. :Колос, 1984. - 288 с. : ил. - (Учеб. и учеб. пособия для студентов высш. с.-х. учеб.
заведений).
658.382.3
О-92 Охрана труда [Текст] : учеб. пособие. - М. : Колос, 1977. - 336 с.
658.382.3(075)
О-92 Охрана труда [Текст] : учеб. пособие / Ф. М. Канарев, М. А. Пережогин, Г. Н. Гряник [и др.] ;
под ред. Ф. М. Канарева. - М. :Колос, 1982. - 352 с. : ил., табл. - (Учеб. и учеб. пособия для студ.
высш. с.-х. учеб. заведений).
Ретросторінка
Плакат з охорони праці, ХХ ст.
Використані інтернет-ресурси
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B
%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_
%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://www.fpsu.org.ua/napryamki-diyalnosti/okhorona-pratsi-i-zdorov-ya/9828-deviz-vsesvitnogodnya-okhoroni-pratsi-u-2016-rotsi-stres-na-robochomu-mistsi-kolektivnij-viklik
http://pravo-ukraine.org.ua/resyrsi/kz/konstitutsiya-ukrajini/rozdil-2-prava-svobodi-ta-obov-yazkilyudini-i-gromadyanina/10996-stattya-43
http://pon.org.ua/ohorona-praci/72-zakon-pro-okhoronu-praci.html
http://books.khntusg.com.ua/
http://thebester.ru/blog/creative/13026.html
Підготувала Т. В. Перевозник
Запрошуємо вас до Наукової бібліотеки !
Автор
biblios2006tv2
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
20
Размер файла
5 058 Кб
Теги
Охорона праці, безпека життєдіяльності
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа