close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Теорія та історія українського краєзнавства

код для вставки
Теорія та історія українського краєзнавства [Електронний ресурс] : матеріали до бібліографії / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад. О. М. Дмитрієва. - Електрон. текстові дані. - Харків : ХДНБ, 2010. - Назва з титул. екрана. - Режим
Теорія та історія українського краєзнавства
Матеріали до бібліографії
Бібліографічні розвідки в галузі краєзнавства
1. Ветухов О. В. До питання про «толкову» бібліографію по вивченню краю / О. В. Ветухов //
Науковий збірник Харківської науково-дослідчої катедри історії української культури. – Х.,
1927. – Чис. 7, вип. 1. – С. 141-165.
2. Етнологія, етнографія, краєзнавство // Науковий збірник катедри / Наук.-дослід. катедра
історії укр. культури ім. акад. Дм. Багалія, Бібліогр. коміс. – Х., 1930. – Чис. 8, вип. 1. –
С. 107-145. – Зміст: До покажчика з етнології та етнографії / В. Дашкевич, А. Ковалівський.
До покажчика з краєзнавства / П. Ковалівський. Бібліографія етнографії, етнології та
краєзнавства. Авторський покажчик праць з етнографії, етнології та краєзнавства. Тематичний
покажчик праць з етнографії та етнології. Тематичний покажчик праць з краєзнавства.
3. Краєзнавство : [список літератури] // Життя й революція. – 1926. – № 7. – С. 116-119. – (Що
читати).
4. Оксман Е. Література по справах охорони пам’яток матеріальної культури / Е. Оксман //
Вісник Одеської комісії краєзнавства при Українській академії наук. – Одеса, 1930. – Чис. 4/5:
Секція археологічна. – С. 181-185.
5. Потапенко Г. И. Экскурсионная работа : библиогр. заметки (за 1927 и 1928 гг. по
преимуществу) / Г. И. Потапенко // Вісник Одеської комісії краєзнавства при Українській
академії наук. – Одеса, 1929. – Чис. 4/5: Секція вивчення природних багатств. – С. 90-111.
6. Селинов В. Краеведческая библиография : (история, фольклор, археология) / В. Селинов //
Вісник Одеської комісії краєзнавства при Українській академії наук. – Одеса, 1925. – Чис. 2/3:
Секція соціально-історична. – С. 44-49.
Краєзнавчі публікації та видання другої половини 20-х – початку 30-х рр. ХХ ст.
1. Белецкая В. Первая Всеукраинская краеведческая конференция / В. Белецкая // Изв. Центр.
Бюро краеведения. – 1925. – № 4, окт. – С. 122-123.
2. Білецька В. Краєзнавство й школа / В. Білецька // Культура і Побут. – 1925. – 26 берез. (№ 12).
3. Буценко А. К конференции краеведов / А. Буценко // Коммунист. – 1925. – 28 мая.
4. В Українському комітеті краєзнавства : Видавнича робота УКК. Участь краєзнавчих
організацій в радбудівництві. Робота на селі // Вісті ВУЦВК. – 1925. – 30 черв.
5. Ветухов О. Краєзнавство : «Перші кроки практичної роботи по краєзнавству» / О. Ветухов //
Культура і Побут. – 1925. – 22 листоп. (№44).
6. Всеукраинская конференция по краеведению [будет проведена в Харькове] // Коммунист. –
1925. – 11 апр.
7. Всеукраинская конференция по краеведению : [сообщение об открытии] // Коммунист. – 1925.
– 29 мая.
8. Всеукраинское совещание по краеведению // Харьк. пролетарий. – 1925. – 30 мая.
9. Галюн І. Краєзнавство й школа / І. Галюн // Рад. освіта. – 1925. – Чис. 5. – С. 51-58. –
(Краєзнавство й школа).
10. Декадник краєзнавства : (матеріали до проведення декадника) / Укр. ком. краєзнавства. – Х. :
Рад. школа, 1932. – 48 с.
11. Дложевський С. [Рецензія] / С. Дложевський // Етногр. вісн. – 2008. – Кн. 6. – С. 115-117 –
Рец. на журн.: Краєзнавство. – 1927. – Чис. 1–3.
12. Дубняк К. До краєзнавчої конференції / К. Дубняк // Вісті ВУЦВК. – 1925. – 30 трав.
13. Дубняк К. До стану краєзнавчої праці на Україні / К. Дубняк // Культура і Побут. – 1925. – 1
листоп. (№ 42). – Прим. ред.: Стаття дискусійна.
14. Дубняк К. Новые пути краеведной работы : (в порядке обсуждения) / К. Дубняк // Известия. –
1926. – 21 июля.
15. Дубняк К. Що таке краєзнавство / К. Дубняк // Червоний шлях. – 1925. – № 6/7. – С. 224-237.
16. Закриття Всеукраїнської краєзнавчої конференції : Вивчення сучасного села // Вісті ВУЦВК. –
1925. – 4 черв.
17. Касьпярович М. Білоруське краєзнавство / М. Касьпярович // Червоний шлях. – 1928. – № 7. –
С. 160-178.
18. Катинський М. Основи сучасного краєзнавства і як вони переломлюються в школі /
М. Катинський // Рад. освіта. – 1926. – № 7/8. – С. 56-63.
19. Ковалівський П. [Рецензія] / П. Ковалівський // Червоний шлях. – 1927. – № 9/10. – С. 241-243.
– (Бібліографія). – Рец. на журн.: Краєзнавство. – 1927. – Чис. 1–2.
20. Ковалівський П. Г. Старе та нове краєзнавство / П. Г. Ковалівський // Наук. зб. Харк. наук.дослід. катедри історії укр. культури. – Х., 1927. – Чис. 7, вип. 1. – С. 31-52: табл.
21. Козаченко А. До ближчої роботи Українського краєзнавчого комітету : (1-й квартал 1925-26
бюдж. р.) / А. Козаченко // Культура і Побут. – 1925. – 25 жовт. (№ 44).
22. Конференция по краеведению // Коммунист. – 1925. – 30 мая.
23. Коцюба Г. Краєзнавство, побут і конкурс на літнариси з робітничого життя / Г. Коцюба //
Культура і Побут. – 1925. – 18 жовт (№ 40).
24. Копил І. Спроба вивчення краю / І. Копил // Рад. освіта. – 1925. – Чис. 5. – С. 58-59. –
(Краєзнавство й школа).
25. Краеведные учреждения СССР : справ. / Центр. бюро краеведения. – Л., 1925. – 136 с. – С. 5163, 103-104, 133-134: краєзнавчі заклади України.
26. Краєзнавчий з’їзд Аджарістану // Культура і Побут. – 1925. – 25 жовт. (№ 41). – Підпис: М. Фко.
27. Краєзнавчий матеріал Сумщини / Вид. Сум. окруж. каб. соцвиху. – [Суми, 1930]. – 46 с.
28. Криворожченко М. Краєзнавство : (що робить краєзнавчий центр) / М. Криворожченко //
Культура і Побут. – 1925. – 15 листоп. (№ 43).
29. Лазарис А. 2-га нарада краєзнавства : [Москва, 27-30 квіт. 1925 р.] / А. Лазарис // Культура і
Побут. – 1925. – 14 трав. (№ 18).
30. Лазарис А. До підсумків І-ої Всеукраїнської краєзнавчої конференції / А. Лазарис // Культура і
Побут. – 1925. – 14 черв. (№22).
31. Лазаріс А. Українське краєзнавство й перспективи його розвитку / А. Лазаріс // Рад. освіта. –
1925. – Чис. 5. – С. 49-51. – (Краєзнавство й школа).
32. Лазарис А. 1-ша Всеукраїнська конференція краєзнавства / А. Лазарис // Путь просвещения. –
1925. – № 5/6. – С. 251-254. – Назва на обкл.: Шлях освіти = Путь просвещения.
33. Мандзюк І. Чергова справа / І. Мандзюк // Життя й революція. – 1925. – Кн. 1/2. – С. 92-94.
34. Матвієнко-Гарнага Ф. Т. Краєзнавство і краєзнавча робота / Ф. Т. Матвієнко-Гарнага. – Х. :
ДВУ, 1930. – 51 с.
35. Музиченко О. Краєзнавство в комплексних програмах та його метод / О. Музиченко // Путь
просвещения. – 1925. – № 5/6. – С. 59-70. – Назва на обкл.: Шлях освіти = Путь просвещения.
36. Ольденбург С. Ф. О понимании краеведения / С. Ф. Ольденбург // Известия. – 1926. – 13 авг.
37. Отамановський В. Вінницька філія Всенародної бібліотеки України та її науково-краєзнавча
праця // Культура і Побут. – 1925. – 26 берез. (№ 12). – Підпис: В. О.
38. Отамановський В. Краєзнавство на Поділлі, найближчі його завдання та потреби й роля в
краєзнавчій праці Кабінета виучування Поділля / В. Отамановський. – Вінниця, 1926. – 13, XV
с. – (Вінницька філія Всенар. б-ки України при Всеукр. акад. наук, Кабінет виучування
Поділля ; вип. 8).
39. 1-ша Всеукраїнська краєзнавча конференція : Радянська влада, народнє господарство та
краєзнавство : [виклад промови О. Буценка]; Сучасний стан краєзнавства в СРСР : [виклад
промови О. Лазариса] // Вісті ВУЦВК. – 1925. – 30 трав.
40. Перша всеукраїнська конференція краєзнавства // Життя й революція. – 1925. – № 6/7. – С.
109-110. – Підпис: О.
41. Перша всеукраїнська краєзнавча конференція // Червоний шлях. – 1925. – № 6/7. – С. 293-296.
– (Хроніка).
42. Петров В. Місце фольклору в краєзнавстві / В. Петров // Етногр. вісн. – 1925. – Кн. 1. – С. 1221.
43. Петров В. Сучасні завдання краєзнавства й етнографії / В. Петров // Життя й революція. –
1925. – Кн. 1/2. – С. 86-90.
44. Поріцький В. Метеорологія й краєзнавство / В. Поріцький // Погода й життя. – 1926. – Чис.
5/6. – С. 122-123. – (Дрібні замітки й хроніка).
45. Примерный план работ краеведного кружка с индустриальным уклоном : (для кружковых
работ транспорт. учительства) / Центр. упр. по просвещению на транспорте. – Х., 1925. – 23 с.
46. Проблема краєзнавства й принципи краєзнавчої роботи : резолюції Всеукраїнської краєзнавчої
конференції, що відбулася 28-31 травня в Харкові // Культура і побут. – 1925. – 7 черв. (№ 21).
47. Програм опису села. Програм для збирання лексичних особливостей української мови доби
1914 – 1925 рр. // Вісник Одеської комісії краєзнавства при Українській академії наук. –
Одеса, 1925. – Чис. 2/3: Секція етнографічно-лінгвістична. – С. 102-106.
48. Столична хроніка : Затвердження Всеукраїнського Комітету Краєзнавства // Вісті ВУЦВК. –
1925. – 21 черв.
49. Столична хроніка : Обслідування краєзнавства на Україні. Участь краєзнавчих організацій в
роботі Держплану // Вісті ВУЦВК. – 1925. – 27 черв.
50. Український комітет краєзнавства // Наукові установи та організації УСРР / Держ. план.
комісія УСРР, Бюро для вивчення продукційн. сил. – Х., 1930. – С. 27.
51. Федоровський О. Краєзнавча робота в Харкові і на Слобожанщині / О. Федоровський //
Червоний шлях. – 1923. – № 3. – С. 186-194.
52. Червяк К. Краєзнавча робота в колгоспі / К. Червяк, П. Салій; НКО УСРР, Укр. наук.-дослід.
ін-т історії матер. культури. – Х. : Рад. школа, 1933. – 40 с. – В док. помилково вказано
прізвище авт.: Червян.
Сучасні дослідження з історії краєзнавства
1. Бездрабко В. В. М. Криворотченко й ідея соціального музею / В. В. Бездрабко // Актуальні
проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. пр. молодих вчених. – Х., 1997. – C. 1419.
2. Бездрабко В. ХІНО та журнал «Краєзнавство» / В. Бездрабко // Українська періодика :
матеріали ювіл. наук. конф., присвяч. 70-річчю багатотираж. газ. «Харківський університет» /
Харків. держ. ун-т. – Х., 1998. – С. 31-38. – Бібліогр.: с. 36-38.
3. Бездрабко В. В. Часопис «Краєзнавство» та краєзнавча справа в Україні (кінець 1920-х –
початок 1930-х рр.) / В. В. Бездрабко. – К. ; Кам’янець-Подільський, 2005. – 224 с.
4. Данилюк Ю. Біля витоків журналу / Ю. Данилюк, О. Юренко // Краєзнавство. – 1993. – № 1. –
С. 3.
5. Данилюк Ю. З. Український комітет краєзнавства : склад та діяльність / Ю. З. Данилюк //
Історія України : маловідомі імена, події, факти : зб. ст. – К., 2001. – Вип. 13. – С. 193-207.
6. Дем’янчук Г. С. Українське краєзнавство : сторінки історії / Г. С. Дем’янчук, Б. Г. Дем’янчук,
А.Г.Дем’янчук. – К. : Видавн. центр «Просвіта», 296 с.
7. Кашаба О. Ю. Організація краєзнавчих досліджень з історичного краєзнавства в Україні (20-ті
– 30-ті роки ХХ ст.) / О. Ю. Кашаба // Вісник Харківського національного університету ім.
В. Н. Каразіна. Серія: Історія. – Х., 2005. – № 701. – Вип. 37. – С. 217-223.
8. Парахіна М. Б. Діяльність Українського комітету краєзнавства та його роль у розвитку
етнографічної науки в 20 – 30 рр. ХХ ст. / М. Б. Парахіна // Наук. пр. Нац. б-ки України ім.
В. І. Вернадського. – 2002. – Вип. 8. – С. 475-488. – Бібліогр.: 29 назв.
9. Петрикова В. Т. Особливості організаційних форм краєзнавства на Харківщині в перше
післяреволюційне десятиріччя / В. Т. Петрикова // Тези Всеукраїнської краєзнавчої
конференції, присвяченої 70-річчю Українського комітету краєзнавства (28-29 черв. 1995 р.).
– Х., 1995. – С. 42-43.
10. Прокопчук В. С. Інституціоналізація краєзнавчого руху Правобережної України 20-х років ХХ
– початку ХХІ ст. / В. С. Прокопчук; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам'янецьПодільський : Оіюм, 2009. – 599 с. – Покажчики : с. 553-597.
11. Прокопчук В. С. Перша Всеукраїнська краєзнавча конференція та її рішення : (до 80-річчя
Українського комітету краєзнавства) / В. С. Прокопчук // Вісник Харківського національного
університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: Історія. – Х., 2005. – № 701. – Вип. 37. – С. 263-274.
12. Прокопчук В. С. Під егідою Українського комітету краєзнавства / В. С. Прокопчук ;
Кам’янець-Подільський держ. ун-т, Центр дослідж. історії Поділля Ін-ту історії України НАН
України. – Кам’янець-Подільский : Абетка-НОВА, 2004. – 311 с.
13. Прокопчук В. С. Український комітет краєзнавства на етапі становлення (1925 – 1929 рр. ХХ
ст.) / В. С. Прокопчук // Краєзнавство. – 2005. – № 1/4. – С. 51-57.
14. Рибальченко Л. Л. Музей Слобідської України ім. Г. С. Сковороди як осередок краєзнавчої
роботи у Харкові / Л. Л. Рибальченко // Тези Всеукраїнської краєзнавчої конференції,
присвяченої 70-річчю Українського комітету краєзнавства (28-29 червня 1995 р.). – Х., 1995. –
С. 48-50.
15. Рябокобила О. О. Проблема краєзнавства в журналі «Краєзнавство» (20–30-ті рр.) /
О. О. Рябокобила // Краєзнавство. – 2002. – №1/4. – С. 22-24.
16. Рябченко О. Л. Краєзнавство в Харківському інституті народної освіти / О. Л. Рябченко // Тези
Всеукраїнської краєзнавчої конференції, присвяченої 70-річчю Українського комітету
краєзнавства (28-29 червня 1995 р.). – Х., 1995. – С. 50-51.
17. Савчук В. О. Еволюція державної політики щодо краєзнавчого руху України у 20-х – 30-х рр.
ХХ ст. / В. О. Савчук // Краєзнавство. – 2005. – №1/4. – С. 18-20.
18. Савчук В. О. Журнал «Краєзнавство» як феномен краєзнавчого руху в Україні / В. О. Савчук //
Краєзнавство. – 2002. – №1/4. – С. 25-26.
19. Савчук В. О. Зауваги до дискусії про становлення організаційних структур краєзнавчого руху
України середини 20-х рр. ХХ ст. / В. О. Савчук // Краєзнавство. – 2001. – №1/4. – С. 37-41.
20. Савчук В. О. Український комітет краєзнавства на рубежі 20 – 30 рр. ХХ ст. / В. О. Савчук //
Краєзнавство. – 2000. – №1/2. – С. 50-57.
21. Тронько П. Історичне краєзнавство : крок у нове тисячоліття : (досвід, проблеми,
перспективи) / П. Тронько ; НАН України, Ін-т історії України. – К., 2000. – 271 с.
22. Тронько П. Українське краєзнавство в ХХ столітті : (до 75-річчя Всеукраїнської спілки
краєзнавців) / П. Тронько ; НАН України, Ін-т історії України. – К., 2005. – 85 с.
23. Черномаз П. О. Географи і розвиток краєзнавства в Україні / П. О. Черномаз // Тези
Всеукраїнської краєзнавчої конференції, присвяченої 70-річчю Українського комітету
краєзнавства (28-29 червня 1995 р.). – Х., 1995. – С. 66-67.
Автор
468   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Гуманитарная литература
Просмотров
42
Размер файла
76 Кб
Теги
краєзнавство, краєзнавчий рух
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа