close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Сельский труженик № 17 от 30 апреля 2016 г.

код для вставкиСкачать
Сельский труженик № 17 от 30 апреля 2016 г.
Қазақстан халқы бірлігі күнімен!
С Днем единства народа Казахстана!
сельский
труженик
№ 17 (7501)
30 апреля
СУББОТА
2016 года
Газета основана в декабре 1942 года
Тəуелсіздік. Келісім.
Болашағы біртұтас ұлт
26 сəуірде Астанада өткен
Қазақстан
халқы
Ассамблеясының XXIV сессиясы– «Тəуелсіздік. Келісім.
Болашағы біртұтас ұлт»
тақырыбымен өтті.
Іс-шараға 1500-ден астам
адам қатысты. Олардың
қатарында Ассамблеяның,
елдің барлық өңірінен келген
ардагерлері, республикалық жəне өңірлік этномəдени
бірлестіктердің төрағалары, Парламент депутаттары,
орталық
атқарушы
органдардың,
саяси
партиялардың, діни бірлестіктердің, үкіметтік емес
ұйымдардың басшылары, жоғары оқу орындарының
ректорлары, шет мемлекеттер дипломатиялық миссиялары, ғылыми – шығармашыл зиялы қауым жəне
БАҚ өкілдері қатысты.
Жиналғандар алдында сөйлеген Мемлекет басшысы Қазақстан халқы Ассамблеясы біздің
Тəуелсіздігіміздің ұлы құндылықтарының бірі екенін
атап өтті.
«Біз достықты қазақстандықтардың барлық
буынының басты игілігі ретінде сақтай білдік. Біздің
бірегей жолымыз – тең құқықтылық, бір шаңырақ
астында өмір сүретін барлық этностың бірлігі мен келісімі
халықтың
тілек-қалауымен
таңдалды.
Қазақстан халқы Ассамблеясы – Тəуелсіздік жемісі.
Ассамблея кез келген сын-қатер төнген кезде жəне
Тəуелсіздіктің барлық кезеңінде əрдайым биіктен табылды. Оның тарихында біздің ұлттың өрлеу
дəуірінің кезеңдері мен нақты нəтижелері көрініс
тапқан», – деді Нұрсұлтан Назарбаев.
Бейбітшілік және
келісім күнімен!
Сіздерді Қазақстан халқының бірлігі
күні мерекесімен шын жүректен
құттықтаймыз! Ел Тəуелсіздігінің 25
жылдығында Қазақстан халқы Ассамблеясы барша қазақстандықтарды бір
шаңырақ астына жинап барлық
этностың бірлігі мен келісімін сақтап келуде. Бейбітшілік пен тұрақтылық жəне
ұлтаралық келісім мемлекетіміздің ең
басты негізі, рухани байлығы болып табылады. Қазақ қашаннан да бауырмал
халық. Əр кезеңдерде елімізден пана
іздеп келген «өзге ұлт өкілдерінің»
бəрін бауырына басып, төрінен орын
беріп, қашанда қамқор болған. Сөйтіп,
қаймағы бұзылмаған қазақ жері бүгінде
көпұлтты мемлекеттің бірі болып отыр.
Бүгінгі күні елімізде 100 ден астам ұлт
пен ұлыстың өкілдері, соның ішінде
Осакаров ауданында 56 ұлт өкілдері
бір тудың астында тату-тəтті ғұмыр
кешіп жатыр. Сондықтан бұл күн –
барша қазақстандық үшін татулық пен
бірліктің нышаны болып қалмақ.
Құрметті жерлестер!
Сіздерге шынайы көңілмен бақ -береке, ашық аспан, отбасыларыңызға
амандық пен шаттық тілейміз! Бір
шаңырақтың астындағы халқымыздың
достығы мен өзара түсіністігі бекем
болып, еліміздегі ұлтаралық татулық
əрдайым берік, еліміз аман, жұрт
тыныш болсын!
От всей души поздравляем всех жителей района с 1 Мая – Днем единства
народа Казахстана!
Этот праздник особенно дорог многонациональному народу нашей Республики, объединенному общей историей,
традициями. С первых дней независимости Глава Государства, Лидер нации
Нурсултан Абишевич Назарбаев уделяет большое внимание сохранению
мира на нашей земле, благодаря чему
сегодня Казахстан стал примером согласия и единства для многих стран. Во
всех достижениях Республики есть весомый вклад уникального общественного института – Ассамблеи народа
Казахстана, а государством создаются
все условия для сохранения и развития
культуры, традиций представителей
всех этносов, проживающих в стране.
Мир, дружба, согласие – эти короткие
слова вмещают в себя многое. Это
тепло родного очага, атмосфера доверия и сплоченности, чувство долга
перед своей страной, гордость за свою
Родину. Путь нашей независимости –
это путь ответственности всех граждан
за судьбу нашей священной земли. Это
составляет основу нашего единства,
прочный фундамент независимого Казахстана. Пусть с нами всегда будут
чувства любви и уважения, дружбы, доверия и взаимопонимания, гордости за
наш Казахстан.
С праздником мира, единства и согласия!
Қайрат Шайжанов,
аудан əкімі
Қанат Саққұлақов,
аудандық мəслихаттың хатшысы
»’ –»À¿ ¬ ≈ƒ»Õ–“¬≈
С о с ветлым
праздн и ком Па схи!
Дорогие осакаровцы!
Искренне поздравляем всех православных
христиан со светлым и добрым праздником
Пасхи!
В нашей многоконфессиональной стране казахстанцы, независимо от веры и этнической
принадлежности, разделяют друг с другом радость важнейших религиозных праздников, еще
больше усиливая духовный подъем народа.
Эти праздники обретают новое содержание –
нравственное воспитание, развитие культуры
благотворительности, утверждение идеалов гуманизма, упрочение социальной стабильности.
Веротерпимость, добрососедство, взаимоуважение и взаимопонимание между людьми разных национальностей, забота о ближнем заняли
прочное место среди нравственных ориентиров
современного казахстанского общества. Свой
весомый вклад в укрепление мира и согласия
вносит и православная религиозная община. А
если в обществе будет царить мир и согласие,
мы сможем достичь еще больших успехов абсолютно во всех сферах нашей жизни, в том числе,
экономике и политике.
В этот светлый праздник от всей души желаем
крепкого здоровья, успехов во всех добрых
делах. Пусть ваши дома не покидают счастье,
любовь и благополучие!
Кайрат ШАЙЖАНОВ,
аким района
Канат САККУЛАКОВ,
секретарь районного маслихата
С праздником мира
и согласия!
Семья Габайдулиных одна из немногих
оставшихся в селе Иртышском семей-старожилов. Большинство их односельчан, в свое
время работавших в достаточно крепком по
тем временам хозяйстве, вместе с развалом
совхоза, потеряв надежду на перспективу,
его покинули. Остались немногие, наверное
самые упорные и оптимистично настроенные. Не поддались общему течению и Файзулла
Рахметуллович
с
Татьяной
Михайловной, решив, что если будут трудности, и здесь не пропадут.
Чего-чего, а трудолюбия и тому, и другому
не нужно было занимать - оба в течение
многих лет проработали в животноводстве:
он – скотником, она – телятницей. А это, как
известно, кропотливый, тяжелый труд. Да и
дома всегда держали хозяйство. На селе
без него никак, хотя и забот немало.
Когда распался совхоз, как и большинство сельчан, супруги Габайдулины
остались без работы, но не растерялись. Поначалу расширили личное подворье, а со временем поняли, что для
того, чтоб кормить скот, нужны корма,
причем, дешевые. А значит, нужен
свой участок земли. Для этого и было
создано крестьянское хозяйство «Аэлита», за которым закреплена посевная площадь в 59 гектаров. Ежегодно
Файзулла Рахметуллович, поначалу
один, а теперь с помощниками – сыновьями засевают пшеницей и ячменем
до
тридцати
гектаров.
Полученного урожая хватает для хозяйства с лихвой и даже позволяет с
каждым годом его расширять.
Что примечательно, все трое детей Файзуллы Рахметулловича и Татьяны Михайловны остались в родном селе, отучились в
техникумах и вернулись домой. Создали
свои семьи. И хотя, как говорится, от родителей отпочковались, но по-прежнему
остаются большой, дружной семьей, живущей общими интересами. Дочь Альфия –
индивидуальный предприниматель, специализируется на животноводческой отрасли, в
ее хозяйстве коровы и птица. Муж Альфии
Сабир работает в городе, но старается находить возможность, чтоб помогать супруге
в ее делах, да и дети уже подросли, тоже в
стороне не остаются. Сын Геннадий считается самозанятым, но имея свою технику,
загружен работой сполна. Кому-то понадобится кран, кому-то экскаватор или трактор,
обращаются к Геннадию. Ну, и в крестьянском хозяйстве работы для него хватает.
Другой сын – Алексей, зимой работает кочегаром в школе, а с весны по осень также на
подмоге у отца.
Общими усилиями дела в крестьянском
хозяйстве идут неплохо. Но главное отличие этой семьи не только в их трудолюбии,
а скорее в сплоченности, во взаимоуважении и взаимопонимании. И еще в их искреннем, доброжелательном отношении к
окружающим. Видимо, именно поэтому у Габайдулиных масса друзей и знакомых, у них
очень часто бывают гости. Радушные хозяйства встречают их с радостью, никого не отпустят без угощения.
Так сложилась история этой семьи, что
она – интернациональная. В свое время татарин Файзулла Рахметуллович женился на
русской Татьяне Михайловне. Дочь Альфия
вышла замуж за татарина Сабира, сын Геннадий взял в жены казашку Зауре, сын
Алексей русскую Валентину. Дети подарили
бабушке с дедушкой четверых внуков. Появились сваты трех разных национальностей. Но национальность никогда не была
для них предметом обсуждения.
Здесь ценят друг друга за человечность, открытость, простоту
в общении. И наверняка, все
они даже не задумываются над
этим. Все эти чувства заложены
в каждом и стали неотъемлемой
чертой характера, которую воспитали в них родители, и которые, в свою очередь, они
постараются воспитать в своих
детях. В этом и есть одна из
главных ценностей этой простой, но очень богатой духовно
сельской семьи.
с. Иртышское
Е. ВРОНА
2 стр.
№ 17 (7501) 30 апреля 2016 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
С пра здн и к ом С в етл о й П а с х и !
Дорогие братья и сестры, жители
земли осакаровской!
Всегда благодарю
Всевышнего Творца
Поздравляю вас с праздником праздников и торжеством
из торжеств – светлым Христовым Воскресеньем и приветствую всерадостным восклицанием – Христос Воскресе!
Весь мир, сотворенный Богом, исполняется ныне радостью, ведь тот, кто даровал людям саму жизнь, смог вернуть миру спасительную возможность примирения и
воссоединения с Творцом.
Воскресение Христово – это возвышенный праздник
любви Бога к человеку. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши, дабы всякий верующий в Него
не погиб, но имел жизнь вечную», - свидетельствует один из
учеников Христа, – апостол Иоанн.
Духовное совершенствование личности, к которому призывает нас Господь, должно найти выражение в видимых
добрых делах. Церковь не случайно установила предварять
празднование Пасхи Великим постом – временем духовного
очищения сердца, испытанием совести для врачевания
души от грехов и посвящения себя милосердию. Вот тот
путь, которым мы следуем Христу.
В день светлого Христова Воскресения молитвенно
желаю всем помощи Божьей, крепости духовных сил, успехов в трудах, мира и счастья!
Призываю вас, братья и сестры, крепить мир и согласие на нашей благословенной казахстанской
земле!
Христос Воскресе, Воистину воскресе!
Иерей Максим СЕНЬКИН,
настоятель Казанско-Богородицкого храма п. Осакаровка
А удан əкімдігінде
Күн тəртібінде - төрт мəселе
Сəуір айының 26-жұлдызында,
Осакаров аудандық əкімдігінің акт
залында
кезекті
кеңейтілген
аппараттық жиыны болып өтті. Алғы
сөзді аудан əкімі Қ. А. Шайжанов бастап, кадрлық өзгері сеңгізілгендігі
жайлы таныстырды. Қарағанды
облысы,
денсаулық
сақтау
басқармасының 2016 жылғы 29ақпанындағы бұйрығымен, Осакаров
ауданының
орталық
ауруханасының директоры болып
О. Н. Травнева тағайындалды. Сондай-ақ күн тəртібіне сəйкес жиында
4 мəселе қарастырылып, бөлім басшылары баяндама жасады. Білім
бөлімі
бойынша
А.
Ы.
Ақмағанбетова, алға қойылып
отырған бірінші мəселе- биылғы
жылдық
Ұлттық
Бірыңғай
Тестілеудің дайындық жоспарымен
бөлісті. Жоспарға сəйкес ҰБТ
қатысушылар өтініштерін 10-наурыздан 25-сəуірге дейін қабылдап,
бүгінгі таңда қабылдау базасы
жабық екенін айтып кетті. Биылғы
жылы ауданымызда жалпы саны
379 түлек оқуын аяқтайды, соның 4
түлегі «Алтын белгі» жəне 1 үміткер
үздік аттестатпен тəмəмдайды деп
күтілуде. Қазір ҰБТ деген атауды
естігеннің өзінде оқушы мен қоса
ата-ананың
да
қобалжып,
күйзеліске түсетіні белгілі. Сол себепті де психологиялық тұрғыда
дайындықты күшейтіп, арнайы
сабақтардың өткізілуін қадағалау
Білім
бөлімінің
басшылығына
жүктелді.
Келесі
болып
қарастырылған мəселе, кент жəне
ауылдық
округ
əкімі
аппараттарындағы мемлекеттік тілдегі іс жүргізу жағдайы. Мəдениет
жəне тілдерді дамыту бөлімінің бас
маманы Ə. Төлеуғазы баяндамасына құлақ түрсек, «2014 жылдың 7сəуірінде Осакаров аудан əкімдігінің
«Тілдерді қолдану мен дамытудың
2014-2016 жылдарға арналған ісшаралар жоспарын бекіту туралы»
№21/7 қаулысы қабылданып, ауданда жоспарлы түрде арнайы ісшаралар
ұйымдастырылуда,
сонымен қатар мемлекеттік тіл саясатына
қатысты
нормативтікқұқықтық актілердің орындалуын
жүзеге
асыруда
мемлекеттік
мекемелердің барлығында ортақ
кемшіліктердің орын алып отырғаны
анықталды. Атап айтқанда, «Мемлекеттік
тілді
қолдану
мен
дамытудың 2011-2020 жылдарға
арналған
мемлекеттік
бағдарламасын» жүзеге асыру
мақсатындағы 2014-2016 жылдарға
арналған үш жылдық ісшаралар
жоспары кент жəне ауылдық округ
əкімі аппараттарында мүлдем
жасалмаған болып шықты.Тіл
мəртебесін қалайда көтеруді көздеп
жүргенде, бейғам жүрген округ
əкімдіктерінің бұл əрекеттерін түсіне
де алмадық...
Келесі баяндама тізгінін Ішкі саясат бөлімі басшысының міндетін
атқарушы Ж. А. Бажбанова алып,
Қазақстан халқының бірлігі күні
қарсаңында ұйымдастырылатын
мерекелік іс-шаралардың жоспарымен таныстырып өтті. Бұл сала мамандарына
2016
жылдық
баспасөзге жазылу компаниясының
ІІ - жартыжылдығына дайындығын
жəне мерекенің жоғары деңгейде
өтуін
қадағалау
жүктелді.Қорытынды сөз кезегін
аудан əкімінің орынбасары А. Қ. Шалабаева
сараптап,
Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік
рəміздері бойынша облыстық тексеру
коммиссиясының
қорытындысын пысықтап кетті.
Г. ШОРАЕВА
ФотоФакт
После прошедшего
субботника удивляет
затраченный
труд
его участников: неэстетический вид обрубленного деревца
по улице Достык, сожженная трава с
оставшимися бутылками. Такие результаты
труда
не
служат украшением
п. Осакаровки.
ÃÌÓ„ÓÎÂÚÌˇˇ ‰ÛÊ·‡ ËÒ·χ Ë Ô‡‚ÓÒ·‚ˡ ̇ ̇¯ÂÈ ÁÂÏΠÔÓ‰Ú‚Âʉ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ·ÂÁ
ÓÔÓ˚ ̇ ‰ÛıÓ‚ÌÓ ̇ÒΉˠ̂ÓÁÏÓÊÌÓ
ÔÓÎÌÓˆÂÌÌÓ ‡Á‚ËÚË ӷ˘ÂÒÚ‚‡. —‡‰ÛÂÚ,
˜ÚÓ ÂÎË„ËÓÁÌ˚ Ô‡Á‰ÌËÍË ÒÂ„Ó‰Ìˇ ÒÚ‡ÎË
˜‡ÒÚ¸˛ ÊËÁÌË ÏÌÓ„Ó̇ˆËÓ̇θÌÓ„Ó ‡Á‡ıÒڇ̇, ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Û˛Ú ÔÂÛÏÌÓÊÂÌ˲ ‰ÛıÓ‚Ì˚ı ·Ó„‡ÚÒÚ‚ ̇¯Â„Ó Ì‡Ó‰‡.
¬Ò„‰‡ ·Î‡„Ó‰‡˛ ¬Ò‚˚¯ÌÂ„Ó “‚Óˆ‡ Á‡
ÚÓ, ˜ÚÓ Û Ì‡Ò ÒÓı‡Ìˇ˛ÚÒˇ ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚Ë Ë
Òӄ·ÒË ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌˡı ÏÂÊ‰Û Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂΡÏË Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚ı ÂÎË„ËÈ, ÍÓÚÓ˚Â
ÏËÌÓ ÒÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ‚ ‡Á‡ıÒÚ‡ÌÂ.
”‚ÂÂÌ, ˜ÚÓ Ô‡‚ÓÒ·‚̇ˇ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸, Í‡Í Ë ÏÛÒÛθχÌÂ, ÔËÎÓÊ‡Ú ‚Ò ÛÒËÎˡ
‰Îˇ
‰‡Î¸ÌÂȯ„Ó
‡Á‚ËÚˡ
‚Á‡ËÏÓÛ‚‡ÊÂÌˡ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚Â. ¬Â‰¸ ÚÓθÍÓ
ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚Ï ÚÛ‰ÓÏ, ‰‚Ë„‡ˇÒ¸ Í Â‰ËÌÓÈ
ˆÂÎË ñ ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ë˛ ̇¯ÂÈ —Ó‰ËÌ˚, Ï˚
ÒÏÓÊÂÏ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‰ÛıÓ‚ÌÓÏÛ Ë ˝ÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍÓÏÛ ÔÓˆ‚ÂÚ‡Ì˲ ÒÚ‡Ì˚.
ŒÚ ‚ÒÂ„Ó ÒÂ‰ˆ‡ Ê·˛ ‚ÒÂÏ Ô‡‚ÓÒ·‚Ì˚Ï ‚ÂÛ˛˘ËÏ ÍÂÔÍÓ„Ó Á‰ÓÓ‚¸ˇ,
Ò˜‡ÒÚ¸ˇ Ë ‡‰ÓÒÚË!
– ËÒÍÂÌÌËÏ Û‚‡ÊÂÌËÂÏ, ËÏ‡Ï ΔÓÎ‡Ï‡Ì flıˡ‚
История фронтового письма
Пожелтевшие от времени треугольники… Письма с
фронта, написанные карандашом, в армейском эшелоне под стук колес, в фронтовой землянке, они доносят до нас историю тех дней, историю людей
мужественных и стойких, каждый из которых внес свой
вклад в чашу Победы. Их невозможно читать без волнения – письма и документы, свидетельствующие о Подвиге, которому нынче исполняется 71 год. Вот
простые и героические строки из солдатских треугольников о военной судьбе красноармейца Алексея Федоровича Харламова, не дожившего до Победы нашего
земляка, погибшего смертью храбрых, но оставшегося
вечно живым в благодарной памяти потомков…
«23 ноября 1942 года. Добрый день, дорогие Таня,
Надя и Вова. Шлю вам пламенный привет и желаю
всего хорошего в вашей жизни. Я жив и здоров. Сейчас
мы находимся в городе Петропавловске. Вчера нас обмундировали тепло…».
«12 января 1943 года. Добрый день, дорогие Таня,
Надя и Вова. Шлю вам свой красноармейский привет и
желаю всего хорошего в вашей жизни. Во-первых, сообщаю о том, что доехали мы до места благополучно,
где и буду нести службу. Находимся под Сталинградом,
во фронтовой полосе. В Сталинграде есть еще группировки немцев, но им здесь хана, потому что окружен
враг и штурмуется так, как муку мелят у нас… Ваш брат
Алексей Федорович Харламов».
«3 июля 1943 года. Добрый день, дорогие Таня,
Надя и Вова. Шлю вам пламенный привет и желаю вам
хороших успехов в вашей жизни... Я ухожу сегодня на
переднюю линию фронта. Двинемся в бой за Родину
нашу родную, на окончательный разгром Гитлера и его
войска. А пока до свидания. Крепко целую. Алексей».
Полевая почта 45204 А.
Это письмо Алексей написал перед жестокими боями
на Курской дуге…
«28 ноября 1943 года. Здравствуйте, дорогие Таня,
Надя. Я еще жив. Как вы, мои любимые? Письма от
вас получил, за которые благодарю. Из них я узнал, что
Вова уезжает в армию. Желаю ему счастливой
службы. Вы, наверное, догадываетесь, почему так
плохо пишу. Несколько дней назад мне сделали операцию, чистили кости поломанные и снова наложили
Афиша
гипс. Сейчас мне стало легче. Передавайте привет
всем знакомым».
«16 декабря 1943 года. Здравствуйте, дорогие Таня
и Надя. Шлю вам привет и желаю хороших успехов.
Напишу немного о своем здоровье. Я сейчас чувствую
себя лучше, чем после операции. Домой пока не ждите.
Поскорее бы выписаться из госпиталя и попасть к
своим гвардейцам. Война еще не кончена, буду еще
воевать до Победы. До свидания. Ваш брат Леня».
«22 февраля 1944 года. Здравствуйте, мои дорогие
сестры Таня, Надя. Во-первых, я сообщаю, что жив и
здоров, того, конечно, и вам желаю. Вчера стояли в городе Ленинграде на Балтийском вокзале. Первый раз
пришлось увидеть город. В Ленинграде сейчас жизнь
идет нормальная, только много зданий побито бомбежкой и обстрелом. Настроение боевое. Или грудь в крестах или голова в кустах. Охота поскорее свернуть шею
проклятым фашистам. Как вы мои родные? Зима нынче
суровая. Всем сейчас тяжело, потерпите малость,
скоро будет на нашей улице праздник».
«29 февраля 1944 года. КазССР, Карагандинская
область, станция Осакаровка, Харламовой Т. Ф. Полевая почта 77039. Здравствуйте, дорогие, шлю вам
фронтовой привет и желаю хороших успехов в вашей
жизни. Я жив и здоров, того и вам желаю. Сообщаю, что
я благополучно доехал до фронта и нахожусь на
фронте. Пишу в землянке фронтовой. Сейчас здесь морозы сильные. Согревают меня воспоминания о доме,
родном крае, о вас, мои любимые. Скорее бы домой.”
Он не дожил до Победы чуть больше года – рядовой
Красной Армии, Алексей Федорович Харламов, парень,
которому было 18 лет, когда он встал на защиту Родины. Алексей погиб в очень тяжелых боях под Нарвой
в Эстонии 27 марта 1944 года.
Память – великая вещь, – говорил генерал армии,
Герой Союза Советских Социалистических Республик,
Халык Кахарманы, Сагадат Нурмагамбетов.
- Расстаться с памятью – значит уйти в никуда. Мы
никогда не забудем тех, кто сложил свои головы на
полях сражений, горел в танках, кто шел в свой последний бой и погибал за Родину.
Евгений МОНЖОСОВ
пр а з д н и ч н ы х д н е й
Культурно-массовые и досуговые мероприятия, посвященные празднованию Дня единства народа Казахстана, Дня защитника Отечества и 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1 мая
10.30 час. – праздничное шествие с участием руководителей района, учащихся школ, коллективов предприятий и учреждений райцентра.
11.00 час. – на площади РКДЦ театрализовано-концертная программа, поздравление акима района и традиционная кольцевая легкоатлетическая эстафета.
6 мая
14.00 час. в РКДЦ районный смотр хоров, посвященный Дню Победы и 25-летию Независимости РК.
7 мая
10.00 час. на стадионе и в ФОКе отборочные соревнования по мини-футболу и волейболу.
11.00 час. торжественное закрытие месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы.
С 11.00 до 15.00 час. встречи акима района с ветеранами Великой Отечественной войны, театрализованная
программа «Солдатский привал» передвижного культурно-досугового видеомобиля «Зерде».
9 мая
9.30 час. шествие «Бессмертный полк» от РКДЦ до мемориального комплекса «Скорбящая мать».
10.00 час. митинг, посвященный Дню Победы с возложением цветов к обелиску «Скорбящая мать».
10.00 час. в ФОКе соревнования по шашкам и тогыз кумалаку.
11.00 час. в ЦДОШ праздничный концерт.
19.00 час в РКДЦ концерт хорового коллектива, участника – победителя фестиваля «Салют Победы».
В историко-краеведческом музее района пройдут историко-патриотические часы с показом видеоролика
воспоминаний «Говорят ветераны», тематические экскурсии.
В сельских Домах культуры и клубах пройдут аналогичные праздничные мероприятия.
В дни праздников в клубных учреждениях с 18.00 до 20.00 час. будут проводиться танцевальные вечера
для молодежи.
Отдел культуры и развития языков.
№ 17 (7501) 30 апреля 2016 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
Тазалық – баршаға ортақ
Халықтың мерейін тасытатын да,
көңілін жасытатын да тұрғылықты
жерінің келбеті мен тазалығы.
Осакаровка кенті республикалық
маңызды жол бойына орналасқан.
Сондықтан тазалықты күнделікті
қадағалап, сақтауда тек тиісті сала
жұмысшылары ғана əрекет етпеуі
керек. Ауданымыздың кез келген
тұрғыны бұл игілікті іске барынша
атсалысуы тиіс. Яғни, қоршаған
ортаның тазалығы мен əсемдігі үшін
күре жол бойындағы тазалық та
маңызды болмақ. Жол бойы
тазалығына арналған осындай шаралар кейінгі толқын жастарды
табиғат ананы сүюге, оны аялауға
тəрбиелейтіні анық. Тазалық –
баршаға ортақ. Сондықтан, осы
ретте, облыстық сенбілік шаралары
ұйымдастырылды. Оған бірінші кезекте,
əкімдік,
мəслихат,
республикалық,
облыстық
басқарамалар
жəне
бөлім
қызметкерлері, аудан жастары,
ұстаздар ұжымы атсалысып, Осакаровка
кентін
басып
өтетін
республикалық маңызды жол бойын
жəне Жол кəсіпорыны (ДЭУ 2)
ұжымы Осакаровка кенті – Молодежное кенті жолы бойын түрлі
қоқыстардан
тазартты.
Жеке
ұйымдар мен кəсіпкерлер де
тазалық жұмыстарынан тыс қалған
жоқ. Аудан бойынша 21 мамыр
жəне əр бейсенбі күндері тазалық
шараларына арналып, 14 мамырда
тағы
бір
облыстық
сенбілік
ұйымдастырылмақ.
С. СМАХАНҰЛЫ
«Чернобыль. Без срока давности»
26 апреля 1986 года мир потрясло страшное событие: примерно, в половине второго ночи
на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв, полностью разрушивший реактор,
что послужило выбросу в окружающую среду
радиоактивных
веществ.И хотя
после этого прошло уже 30 лет,
но до сих пор
ощущается вся
тяжесть
прошедших страшн
ы
х
последствий:
отравленная
природа, унесенные жизни
многих людей и
еще не одно поколение будет
ощущать
на
себе эти трагические последствия, так как отмечается очень
высокий уровень врожденных
патологий и высокая смертность
в районах, с превышающей нормой радиации.
В районном краеведческом
музее прошел вечер памяти, посвященный жертвам, погибшим
от аварии на Чернобыльской
АЭС, где был представлен доку-
«ОБРАЗЦОВЫЙ ДВОР»
В период с 1 мая по 30 августа 2016 года в соответствии с планом организационных и практических мероприятий по формированию в обществе принципа
«Нулевой терпимости» на территории Осакаровского
района будет проводиться конкурс «Образцовый двор»,
«Лучший подъезд», «Чистая улица».
Целью конкурса является улучшение взаимодействия местных исполнительных органов, полиции с кооперативами собственников квартир, а также массовое
вовлечение общественности в благоустройство и поддержание порядка своих подъездов, домов и придомовой территории.
В рамках проводимой акции будут проводиться
сходы, приемы граждан в участковых пунктах полиции
с участием руководства местных исполнительных органов и ОВД.
К лицам, злостно нарушающим правила благоустройства населенных пунктов, будут приниматься меры административного наказания по статье 434 и статье 505
Кодекса Республики Казахстан об административных
правонарушениях.
Уважаемые граждане Осакаровского района, примите активное участие в проведении конкурса «Образцовый двор», «Лучший подъезд», «Чистая улица». По
результатам конкурса наиболее активные участники
будут поощрены.
Результаты проведения конкурса будут публиковаться в средствах массовой информации.
Біліміңмен көктедім
Отан деген ұғыммен отбасыңнан кейін өзімізге тəлімтəрбие берген болашаққа дұрыс жол сілтеген аяулы да
ардақты ұстаздарымыз еске түседі. Əсіресе ең алғаш
қалам ұстатып,оң мен солымызды танытқан алғашқы
ұстазымызды еске аламыз. Ұстазы жақсының-ұстамы
жақсы деп жатады қасиетті халқымыз. Тарыдай боп
кіріп,таудай боп шығаратын білім ордасы алтын ұя мектебіміз қайталанбас қызық дəурен.
Миллиондап Отан қамбасына астық құйып, даласы
малға,үйлері жанға толған (Маржанкөл) Уызбай
аулындағы № 8 орта мектебіне 40 жыл толғалы отыр.
Сол алтын ұя мектебімізде көнекөздерең алғашқы 7
жылдық мектепте сауаттарын ашып,білім алғандар:
журналист, жазушы, жерлесіміз Қанат Жойқынбеков
жəне бүгінгі таңда 15 баланың анасы ұлдарын
ұяға,қыздарын қияға қондырып немере шөберелерді
қызықтап отырған өнерлі Таңқыбаева Дариға əжеміз болатын. Əрі мектептің оқу ісін басқарған мектеп директоры Дюсембаев Аманжол Дюсембаевич, ҰОС
ардагері, 20 жасында ерлігі үшін «Қызыл Жұлдыз» Орденімен, «За Отвагу» «Жеңіс» медальдарымен
марапатталған. Қарағанды 2 жылдық мұғалімдер институты түлегі Нұра ауданы Көбетей мектебінде бірнеше
жыл еңбек етеді. 1946 жылы Дəмегой апамен отау
құрып,үлкен жанұя құрады. 1952 жылы Морозовка селосында (қазіргі Уызбай ауылында ) 7 жылдық мектебі
мұғалімі, оқу ісінің меңгерушісі, директоры қызметін
атқарады.Халық ағарту ісінің үздігі 1982 жылы зейнеткерлікке
шықты.
Сол
əкелердің
бойындағы
қайсарлықты, əділдікті, еңбекқорлықты біз əрқашанда
жастарға үлгі етудеміз. 1982 жылы мектеп директоры
болып ҚарМУ түлегі Муканов Бирлес Акашевич
тағайындалды. Осы қарсаңда қызыл дипломды жоғары
білімді Мұқанова Б. А. келді. Одан 2-3 жыл бұрын Серикова С. А., Шолакова С. А., Рахимова Х. М., Нурбекова Р. Б., Бимаганбетова М. Е., Рыспекова Т. Д.,
Рахимжанова Р. Ш., Сарсенбаева Қ. К., Мамаева Д. Ж.,
Рахимберлинов Т. С., т.б маман иелері көптеп келіп
жатты. Мектеп көркемөнерпаздары, химия, биология,
физика пəндерінің мамандары үлкен марапат иелері
болды. Биологтар Серикова С. А., Рахимова Х. М. мектеп маңын гүлдендіріп тіпті көкөністерге дейін
отырғызатын. Ер мұғалімдер Жапаров Сағынтай, Сериков А.С., РахимберлиновТ. С., Рысқұлов Ə. Р., т.б жазда
егін,көкөніс жинауға көмектесетін.
Түлектер 5, 10, 15, 20, 30 жылдықтарын атқарып
өткендіеске алады,қасиетті шаңыраққа 40 жыл толғалы
отыр. Бұл да болса үлкен кездесу, шүйіркелесу,
əріптестер мен ұстаздардың ыстық қауышулары. Сол
3 стр.
күнді асыға күтудеміз. Білімді, білікті үш тілді меңгеретін
Егеменді еліміздің ұрпақтарын тəрбиелеу бүгінгі
ұстаздардың ата- аналардың үлкен парызы.
Мектепті басқарған директорлар:
1 Дюсембаев Аманжол Дюсембаевич – қыркүйек
1974 ж. – 1982 жж.
2 Муканов Бирлес Акашевич – қыркүйек 1982 ж. –
1990 ж. наурыз
3. Нұрбекова Роза Баймағанбетовна – наурыз 1990
ж. – 1997 ж. тамыз
4. Балабиев Даулет Ескенович - қыркүйек 1997 ж. –
2000 ж. тамыз
5. Мұқанов Бірлес Акашевич - тамыз 2000 ж. – 2005
ж. маусым
6. Балабиев Даулет Ескенович - маусым 2005 ж. –
2008 ж. тамыз
7. Рымхан Таңғажайып - тамыз 2008 ж.– 2010 ж.
сəуір
8. Қуанышев Сейілхан Сансызбаевич – сəуір– 2010
ж. тамыз
9. Алибеков Асқар Толеубаевич – қыркүйек 2010 ж. –
2015 ж.Тамыз
10. Қуанышева Əсемгүл Тұрсынбековна – тамыз
2015жылдан бері.
Жұмыла көтерген жүк жеңіл демекші, бірлік пен
татулық арқасында жетістіктерге жетіп келе жатқан
іскер басшының көмекшілері оқу ісінің меңгерушісі Сембекова Ү.А., тəрбие ісінің меңгерушісі Шолакова Г. Е. өз
істеріне ұқыпты адал жандар.Уақытпен санаспай еңбек
етіп,жетістікке жетіп жүрген ұстаздар тіл əдебиет пəнінің
маманы Жуанышбаева Т. О., математика пəнінің
мұғалімі Жұманбаева С. Б., бастауыш сынып
мұғалімдері Канафина С. Б., Земерова М. Г., Торғайева
В. Қ., Ракымкулова Ж. А., мектеп психологы Саак О. А.,
ағылшын пəнінің мұғалімі,дене шынықтыру мұғалімдері
Темірбеков А. Ж., Қуанышев С. С., əскери дайындық
жетекшісі Ильмбаев К. У., тарих пəнінің мұғалімдері
Нургалиева Н. Ж.,Туякова М. К., «Жас Ұлан» жəне «Жас
Қыран» ұйымының жетекшісі Рахымжанова Д. М.,биология пəні мұғалімі Сетерхан Б., информатика пəні
мұғалімі Карибаев К. Б., медбике Саак С. М. жəне кітапханашы Маурер С. А. Мектебімізде шағын орталық
жұмыс істейді. Тəрбиешілері Алимжанова Б. С. жəне К.
А. Өзіміздің шəкірттеріміз осы мектеп түлектері өз мектебінде ұстаз болып жүр. Қайткенмен ұстаздың еңбегі
білім сапасымен өлшенетінін естен шығармауымыз
керек.
С. ШОЛАҚОВА,
зейнеткер ұстаз
ментальный фильм, показавший присутствующим события
той страшной трагедии и какие
принимались меры, для того,
чтобы предотвратить дальнейшие последствия катастрофы.
Центральная районная биб-
лиотека презентовала виртуальную выставку «Чернобыль. Без
срока давности», приуроченную
этой дате. В данной подборке
книг была собрана и представлена многожанровая литература: от документальной до
художественной.
На мероприятии выступил
житель п. Осакаровки Ерсарин
Алпыспай Уалиевич, который
принимал участие в ликвидации
последствий на АЭС. Он поделился своими впечатлениями от
увиденного страшного происшествия и высказал пожелание,
чтобы человечество больше никогда не испытывало таких потрясений.
В нашем
районе проживают еще
3 человека,
принимавших участие
в ликвидации Чернобыльской
катастрофы:
Ю. С. Манушкин, П.
А. Сорокин,
С. В. Волков.
Особые
слова благодарности хочется сказать тем,
кто в 1986 году совершил подвиг: подвергая себя опасности,
принимал участие в ликвидации
последствий аварии в Чернобыле. Мы должны помнить и извлекать уроки, чтобы таких
трагедий больше не знало человечество.
А. ОСПАНОВА.
Растить мастеров
баскетбольной игры
Баскетбол – это великолепный вид спорта, любимый многими и по желанию которым может заниматься каждый.
Этот вид спорта сочетает в себе скорость, силу воли и ума, а главное –
это здоровье. Ребята, занимаясь баскетболом, растут подтянутыми, здоровыми и уверенными в себе личностями, что поможет им не только в
спорте, но и в жизни.
-И самое главное, дети не будут преданы улице, они будут воспитываться в спортивной дисциплине и приобретать те навыки и знания, которые сделают из них личностей, лидеров, а может и профессионалов этого
увлекательного вида спорта, - так считает мастер спорта, квалифицированный тренер, заместитель директора филиала «Национальная федерация баскетбола РК» Карагандинской области Дастан Ерикович Аяпбек,
который побывал в нашем районе и провел семинар-тренинг с преподавателями-физвоспитателями школ района и спортучреждений, а также мастер-класс с воспитанниками спортшколы.
Такой семинар проводился у нас впервые и он был направлен на повышение профессионального уровня преподавательского состава общеобразовательных организаций нашего района. Это значимое мероприятие
вызвало неподдельный интерес у педагогов, которых собралось в физкультурно-оздоровительном комплексе п. Осакаровка более тридцати человек,
так как встретившись с настоящим мастером игры в баскетбол, они имели
возможность получить нужные и важные знания о воспитании настоящего
баскетболиста в юном школьнике.
Рассматривали и разбирали правила и технику игры в баскетбол, направленные на умение пасовать, бросать, ловить мяч, индивидуальную
защиту, быстрый прорыв и другие темы, способствующие достижению успехов в игре.
По окончанию семинара его участникам были вручены сертификаты,
предоставляющие право выступать в роли судей на районных и областных
соревнованиях, но главным итогом семинарского занятия стал пополнившийся багаж баскетбольных знаний участников, ведь каждый получил
здесь то, зачем пришел. И все были благодарны и едины во мнении, что
такие встречи нужны и даже просто необходимы, так как они способствуют
получению полезной, поучительной информации для качественного проведения тренировок и воспитания будущего спортсмена – мастера баскетбольной игры.
С. МАКСИМОВА
4 стр.
Осакаров аудандық мəслихат хатшысының азаматтарды жеке қабылдауы əр
айдың бірінші жұмасында аудан əкімдігінің ғимаратында сағат 15.00-ден 18.00-ге
дейін жүргізіледі
«Нұр Отан» партиясы мүшелерінің, Осакаров аудандық мəслихат
депутаттарының тұрғындарды қабылдау кестесі
Депутаттың
Т.А.Ə.
Қабылдау
күні
№
Сайлау округі
1
№ 1 Гагарин
сайлау округі
2
№ 2 Театраль- Кенжибаев
ный сайлау
Самат
округі
Енгибаевич
3
№ 3 Железно- Сыздыкова Бота- əр айдың
дорожный сай- гос Касымжаүшінші
лау округі
новна
сəрсенбісі
4
№ 4 Литвинов- Ямковой
ский сайлау
Виталий
округі
Васильевич
Наталья
Владимировна
Ревякина
Қабылдау
уақыты
5
Цебер
Анатолий
Владимирович
Қабылдау мекен-жайы
əр айдың
екінші сейсенбісі
15.00-17.00
Осакаров кенті, Первомайская к.5
үй, «Нұр Отан» Партиясының Осакаровка филиалы
əр айдың бірінші сейсенбісі
15.00-17.00
Осакаров кенті, Первомайская к.5
үй, «Нұр Отан» Партиясының Осакаровка филиалы
15.00-17.00
Осакаров кенті, Первомайская к.5
үй, «Нұр Отан» Партиясының Осакаровка филиалы
əр айдын
10.00-12.00
үшінші бейсенбісі
15.00-17.00
10.00-12.00
№ 5 Октябрьский сайлау
округі
əр айдын
екінші
сəрсенбісі
15.00-17.00
Озерное с., əкім аппаратының
ғимараты
Есіл с., əкім аппаратының ғимараты
Қарағайлы с, əкім аппаратының
ғимараты
Пионерское с., орта мектебінің
ғимараты
10.00-11.00
6
Сенокосное с., əкім аппаратының
ғимараты
12.00-13.00 Ертіс с., əкім аппаратының ғимараты
14.00-15.00 Трудовое с., əкім аппаратының
ғимараты
16.00-17.00 Мирное с., əкім аппаратының
Кобжанов
əр айдың
ғимараты
№ 6 Звездный Нурлан
екінші сейсен- 18.00-19..00 Звезда с., əкім аппаратының
сайлау округі Сайфиддинович бісі
ғимараты
10.00-12.00
15.00-16.00
7
№ 7 Батпактин- Каймакова
əр айдың
ский сайлау
Кульбарам
үшінші
округі
Сатыбалдиновна сəрсенбісі
17.00-19.00
12.00-13.00
10.00-11.00
14.00-15.00
16.00-17.00
8
№ 8 Маржанкульский сайлау округі
Эммерих
əр айдың
Владимир
төртінші
Константинович дүйсенбісі
əр айдың
үшінші жұмасы
əр айдың
төртінші
жұмасы əр
айдың
екінші жұмасы
əр айдың
төртінші бейсенбісі
18.00-19.00
Шұңқыркөл с., орта мектебінің
ғимараты
Уызбай с., əкім аппаратының
ғимараты
Чапаево с., негізгі мектеп ғимараты
Сұңқар с., əкім аппаратының
ғимараты
Садовое с., əкім аппаратының
ғимараты
11.00-14.00
15.00-17.00
əр айдың
төртінші бейсенбісі
10.00-12.00
Молодежный кенті Абай көш. 13 үй,
«Бұйратау ұлттық табиғат саябағы»
№ 11 Шахтер- Хасенов
ский сайлау
Жанат
округі
Кушерович
əр айдың
төртінші
дүйсенбісі
15.00-17.00
Молодежный кенті Абай көш. 13 үй,
«Бұйратау ұлттық табиғат саябағы»
№ 12 Проле- Экзеков
тарский сайлау Рустем
12 округі
Турсунович
əр айдың
төртінші
дүйсенбісі
15.00-17.00
Молодежный кенті Абай көш. 13 үй,
«Бұйратау ұлттық табиғат саябағы»
Саккулаков
№ 9 Вольский Канат
сайлау округі Келгенович
Луцук
№ 10 Зеленый Петр
10 сайлау округі Викторович
11
11.00-17.00
Николаевка с., əкім аппаратының
ғимараты
Батпак с., əкім аппаратының
ғимараты
Осакаров кенті, Первомайская көш.,5
үй, «Нұр Отан» Партиясының Осакаровка филиалы
Приишимское с., əкім аппаратының
ғимараты
Русская Ивановка с., негізгі мектеп
ғимараты
Сарыозек с.жəне Шокай ст., əкім
аппаратының ғимараты
Ошағанды с., негізгі мектеп ғимараты
Сарыөзен с., негізгі мектеп ғимараты
9
№ 17 (7501) 30 апреля 2016 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
11.00-14.00
11.00-17.00
10.00-11.00
12.00-13.00
11.00-15.00
№ 13 РодниБережной
ковский сайлау Василий
13 округі
Васильевич
Информация
по легализации
имущества по району
По состоянию на 29 апреля текущего года по району принято 20 заявлений на общую стоимость 315
млн. 200 тыс. тенге, из них по 11 заявлениям объекты легализованы на
сумму 267 млн. 500 тыс. тенге, 5 заявлений возвращены и по 4 заявлениям отказано.
Срок подачи документов для
предъявления недвижимого имущества, находящегося на территории
Республики Казахстан, права на которое не оформлены в соответствии
с законодательством Республики Казахстан, к легализации заканчивается 30 ноября 2016 года.
Необходимая информация по проводимой акции размещена на информационном портале аппарата
акима
Осакаровского
района
(www.osak-akimat.gov.kz) в разделе
«Легализация».
Разъяснения и консультации по
легализации имущества можно получить, обратившись в комиссию, созданную
при
аппарате
акима
Осакаровского района по адресу: п.
Осакаровка, ул. Достық, 33, кабинет
107, телефон 8(72149) 50 962.
əр айдың
үшінші
сəрсенбісі
əр айдың
екінші
сəрсенбісі
16.00-17.00
10.00-11.00
14.00-16.00
Родниковское с., əкім аппаратының
ғимараты
Шідерті с., негізгі мектеп ғимараты
Дальнее с., əкім аппаратының
ғимараты
Тельманское с., əкім аппаратының
ғимараты
Степное с., негізгі мектеп ғимараты
Святогоровка с., бастауыш мектеп
ғимараты
Сот залынан
Жол қозғалыс ережесін
бүзған ұшін- жауапкершілікке
тартылады
08.02.2016 жылы шамамен 12.00
сағатта, Осакаровка кенті Школьная
көшесімен аз. Д. «Лада» маркалы
автокөлікпен жүріп келе, тайғақ
жағдайда
жол
қозғалысының
қауіпсіздігін
сақтамайтын,
жылдамдықпен қозғалып, қарсы жолға
шығып аз. И-дің жүргізуіндегі «Шевроле Нива» маркалы автокөлікпен
соқтығысқан. ЖКО-нан көлік құралына
зақым, материалдық шығын келтірілді.
08.02.2016 жылы азамат Д.-ға
қатысты ƏҚБтҚРК-нің 610 бабы 1
бөлігімен əкімшілік құқық бұзушылық
туралы хаттама толтырылған.
22.02.2016
жылы
Осакаров
аудандық сотының қаулысымен азамат
Д. ƏҚБтҚРК-нің 610 бабы 1 бөлігімен
кінəлі деп танылды, оған кінəсін
жеңілдететін мəн-жайлардың, кінəсін
мойындау, өкінуін ескере отырып,
10АЕК, 21210 теңге мөлшерінде
айыппұл жазасы тағайындалды.
Қаулы заңды күшіне енген жоқ.
Осакаров аудандық сотының
баспасөз қызметі
Личный прием граждан секретарем Осакаровского районного маслихата проводится в первую пятницу каждого месяца в здании районного акимата с 15-00 до 18-00 часов
График приема населения депутатами Осакаровского районного маслихата,
членами партии «Нұр Отан»
№
Избирательный
округ
Ф.И.О. депутата Дата приема
Время
приема
Адрес приема
1
Ревякина
Гагаринский избира- Наталья
тельный округ № 1 Владимировна
второй вторник
п.Осакаровка, ул.Первомайкаждого меская,5 Осакаровский филиал
сяца
15.00-17.00 партии «Нұр Отан»
2
Кенжибаев
Театральный изби- Самат
рательный округ
Енгибаевич
первый вторник
п.Осакаровка, ул.Первомайкаждого меская,5 Осакаровский филиал
15.00-17.00 партии «Нұр Отан»
сяца
3
Железнодорожный Сыздыкова
избирательный
Ботагос
округ № 3
Касымжановна
третья среда
каждого месяца
4
Литвиновский изби- Ямковой
рательный округ
Виталий
№4
Васильевич
п.Осакаровка, ул.Первомайская,5 Осакаровский филиал
15.00-17.00 партии «Нұр Отан»
10.00-12.00 с.Озерное, в здании аппарата
акима
третий четверг
15.00-17.00 с. Есиль, в здании аппарата
каждого меакима
сяца
5
Октябрьский избирательный округ
Цебер
№5
Анатолий
Владимирович
вторая среда
каждого месяца
10.00-12.00 с.Карагайлы, в здании аппарата акима
15.00-17.00 с.Пионерское, в здании аппарата акима
10.00-11.00 с.Сенокосное, в здании аппарата акима
12.00-13.00 с.Иртышское, в здании аппарата акима
14.00-15.00 с.Трудовое, в здании аппарата
акима
16.00-17.00 с.Мирное, в здании аппарата
Кобжанов
второй вторник
акима
Звездный избираНурлан
каждого ме18.00-19..00 с.Звезда, в здании аппарата
6 тельный округ № 6 Сайфиддинович сяца
акима
с.Николаевка, в здании аппа10.00-12.00 рата акима
15.00-16.00 с.Батпак, в здании аппарата
Батпактинский из- Каймакова
третья среда 17.00-19.00 акима п.Осакаровка, ул.Первобирательный округ Кульбарам
каждого мемайская,5 Осакаровский фи7 №7
Сатыбалдиновна сяца
лиал партии «Нұр Отан»
с.Шункырколь, в здании сред10.00-11.00 ней школы
12.00-13.00 с.Уызбай, в здании аппарата
акима
14.00-15.00 с.Чапаево, в здании основной
школы
четвертый по- 16.00-17.00 с.Сункар, в здании аппарата
Маржанкульский из- Эммерих
недельник
акима
бирательный округ Владимир
каждого ме18.00-19.00 с.Садовое, в здании аппарата
Константинович сяца
8 №8
акима
третья пятница
с.Приишимское, в здании аппакаждого ме11.00-17.00 рата
сяца, четвертая
акима
пятница каж- 11.00-14.00 с.Русская Ивановка, в здании
дого месяца
основной школы
вторая пятница 11.00-17.00 с.Сарыозек и ст.Шокай, в здакаждого мении аппарата акима
сяца
11.00-14.00 с.Ошаганды, в здании основСаккулаков
четвертый четной школы
Вольский избира- Канат
верг каждого
15.00-17.00 с.Сарыозен, в здании основной
9 тельный округ № 9 Келгенович
месяца
школы
четвертый четп.Молодежный, ул.Абая 13,
верг каждого
РГУ «Национальный природЗеленый избираЛуцук
10 тельный округ № 10 Петр Викторович месяца
10.00-12.00 ный парк Буйратау»
четвертый поп.Молодежный, ул.Абая 13,
недельник
Шахтерский избира- Хасенов Жанат каждого меРГУ «Национальный природ11 тельный округ № 11 Кушерович
сяца
15.00-17.00 ный парк Буйратау»
четвертый поПролетарский изби- Экзеков
недельник
п.Молодежный, ул.Абая 13,
рательный округ
Рустем
каждого меРГУ «Национальный природ12 № 12
15.00-17.00 ный парк Буйратау»
сяца
Турсунович
Родниковский изби- Бережной
рательный округ
Василий
13 № 13
Васильевич
третья среда
каждого месяца
вторая среда
каждого месяца
10.00-11.00 с.Родниковское, в здании Аппарата акима
12.00-13.00 с.Шидерти, в здании основной
школы
11.00-15.00 с.Дальнее, в здании аппарата
акима
16.00-17.00 с.Тельманское, в здании аппарата акима
10.00-11.00 с.Степное, в здании основной
школы
14.00-16.00 с.Святогоровка, в здании начальной школы
Медиация
Ке л іс ім т ұрақты л ы қ кеп іл і
Əр елде, татуластыру рəсімінің
туындауы жəне қалыптасуында
өзіндік
ерекшеліктері
бар.
Əдебиеттерде мысалы кавказ
халқының əдет-ғұрыпқа негізделген қылмыстық құқығында татуластыру рəсімі былай ерекшеленеді:
татуластыру рəсімін абыройлы,
беделді адам жүзеге асырған.
Тағайындалған жазаның мақсаты
ең бірінші адамның ішкі əлемін
қалпына келтіру болған. Солтүстік
Кавказ көшпелі
халқының
ақсақалдар сотының басты міндеті тараптарды
татуластыру
болған. Ақсақалдар сотының шешімі көшпелі халықтың əдетғұрып
нормаларына
негізделгендіктен,
татуласу
рəсімін қолдану үшін екі жақтың
келісімі міндетті болып саналған.
Ресейде татуласу арқылы дауларды шешу рəсімі ежелгі славян
салтында қалыптасқан сəттен бастап қолданыла бастаған. Яғни
бұл рəсім қанды кек алуды шектеуге бағытталған. Жалпы алғанда
тарих көрсетіп отырғандай татуласу ресейдің салт-дəстүрімен
сəйкес келеді.
Орыс тілінде «татуласу» сөзі
«бейбітшілік» сөзінен
пайда
болған. Қарама-қарсы көзқарастар
мен пікірлерді бір келісімге келтіру
кіммен болса да сабырлы байыпты қарым қатынасты орнату,
жанжалды, қырқысуды, тоқтатып
бейбіт келісімге келу деген
мағыналарды білдіреді. Англоромандық тілде «татуласу» сөзі
негізінен «лексема» деп аталады,
яғни, латын тілінен concilio (біріктіру, достастыру).
Татуласу
рəсімі
діни
көзқарастардан құр қалмағанын
байқауға болады.
Мысалы, Ислам дінінде татуласу Құранның 2.224 сүресінде
жазылған: «Алла алдында ант
беру жақсылық жасауға кедергі
болмасын, Құдайдан қорқатын
жандар адамдарды татуластырсын» делінген. Құранның 49.9
сүресінде: «Егер сенушілердің
тобы өзара шайқасқа түссе,
оларды
тура
жəне
əділ
татуластырыңдар» делінген. Сондай-ақ, христиан дінінде адам Жаратушымен,
күнə
жасап
қорлағаннан кейін татуласа алмайды. Құдайдың əрекеті шешуші
əрекет: Құдаймен татуласу, ол
кімде кімге берілген жаңару жəне
ол ақталу деп есептеледі.
Құқықтанушылар «татуласу» институтын
«келісім»
жəне
«делдалдықтан»
гөрі
кең
мағынада
деп
түсіндіреді.
Материалдық
жəне
процессуалдық қатынаста татуласу нəтижесі жазбаша келісіммен өз қорытындысын табады.
Шындығында, татуласу институты
өте кең мағынада қолданылады.
Ал, «келісім» бір ғана əрекет бойынша өзара келісімге келіп,
тұрақтылық орнату деп түсіне аламыз.
Татуласу - əлеуметтік ортада
қоғамдық келісімді қалпына келтіру жəне сақтап қалу ғана емес,
сонымен қатар, құқықтық қоғамға
қатысушылардың сенімін арттыру.
Осылайша, құқық саласында татуласуды бір жағынан кешенді
құқықтық институт деп алатын
болсақ, ал екінші жағынан
құқықтық
қарым
–қатынасты
тұрақтандыратын құқықтық тəсіл.
Татуластыру
институтының
мəселелері
қолданыстағы
тəжірибелерге сəйкестендірілген,
алдағы уақытта теориялық зерттеуді қажет етеді деп есептейміз.
А. АБУОВА
№ 17 (7501) 30 апреля 2016 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
5 стр.
5 сұрақ
Қарағанды облыстық мəслихатының шешімінің
ЖОБАСЫ
Осы Заңның 21-бап, 2-1 т.
сəйкес медициналық-əлеуметтік
мекемелерде (ұйымдарда) стационар жағдайында тұратын
жəне
мемлекеттің
толық
қамсыздандыруындағы
адамдарға жасы бойынша
зейнетақы төлемдері:
1) егер жасы бойынша
зейнетақы
төлемінің
осы
нормаға сəйкес есептелген
мөлшері республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы
жылына белгіленген ең төмен
зейнетақы мөлшерінен кем
болса, осы Заңның 11-бабының
5-тармағында
көзделген
көлемде (01.01.2016 жылдан
бастап зейнетақының ең төменгі
мөлшері 25824 теңгені құрады);
2) осы Заңның 15-бабына
сəйкес есептелген жасы бойынша зейнетақы төлемдері
мөлшерінің
30
пайызы
көлемінде, бірақ республикалық
бюджет туралы заңмен тиісті
қаржы жылына белгіленген ең
төмен зейнетақы мөлшерінен
кем емес көлемде төленеді.
Жасына байланысты зейнетақы төлемдерінің тағайындалған
мөлшерінің 70 пайызын аудару
жеке банктік шотқа немесе
медициналық-əлеуметтік
мекемелердің (ұйымдардың)
қолма-қол ақшаны бақылау
шоттарына жүргізіледі.
М едициналық-əлеуметтік
мекемелердің (ұйымдардың)
көрсетілген қаражатты пайдалану тəртібін орталық атқарушы
орган айқындайды.
Алушы
медициналық-əлеуметтік мекемелерден (ұйымдардан) шыққан жағдайда,
шыққан айдан кейінгі айдың бірінші күнінен бастап жасы бойынша зейнетақы төлемі толық
көлемде қайта басталады.
«Осакаров ауданының елді мекендері аумағында қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулау жəне жою
Қағидаларын бекіту туралы»
5 вопросов
Согласно п.2-1 ст .21 данного
Закона лицам, проживающим в
медико - социальных учреждениях (организациях) в условиях
стационара и находящимся на
полном государственном обеспечении, пенсионные выплаты
по возрасту выплачиваются:
1) в объеме, предусмотренном пунктом 5 статьи 11 настоящего Закона, если исчисленный
в соответствии с данной нормой
размер пенсионной выплаты по
возрасту ниже минимального
размера пенсии, установленного на соответствующий финансовый год законом о
республиканском бюджете (с
01.01.2016 года минимальный
размер пенсии составил 25824
тенге).
2) в объеме 30 процентов от
размера пенсионных выплат по
возрасту, исчисленного в соответствии со статьей 15 настоящего Закона, но не менее
минимального размера пенсии,
установленного на соответствующий финансовый год законом
о
республиканском
бюджете.
Перечисление 70 процентов
от назначенного размера пенсионных выплат по возрасту
производится на отдельный
банковский счет медико-социальных учреждений (организаций).
В случае выбытия получателя из медико-социальных учреждений
(организаций)
возобновляется пенсионная выплата по возрасту в полном
объеме с первого числа месяца, следующего за месяцем
выбытия.
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі
басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының
6-бабына сəйкес облыстық мəслихаты ШЕШIМ ЕТТІ:
1. Қоса беріліп отырған Осакаров ауданының елді мекендері аумағында қаңғыбас
иттер мен мысықтарды аулау жəне жою Қағидалары бекітілсін.
2. Осы шешім Қарағанды облысының Əділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді жəне ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа
енгізіледі.
Сессия төрағасы
Облыстық мəслихат хатшысы
ЖОБА
Осакаров ауданының елді мекендерінің аумағында қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулау жəне жою
қағидалары
1. Жалпы ережелер
1.1. Осакаров ауданының елді мекендерінің
аумағында қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулау жəне
жою қағидасы (бұдан əрі – Қағида) «Қазақстан
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару
жəне өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23
қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабы
2-2 тармақшасына жəне «Ветеринария туралы» 2002
жылғы 10 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының
10-бабы 1-тармағының 23) тармақшаларына жəне
«Жануарларға қарау қағидаларын бекіту туралы»
Қазақстан
Республикасы
Ауыл
шаруашылығы
министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 16-02/701
бұйрығына сəйкес əзірленді.
1.2. Қағида қаңғыбас иттер мен мысықтарды
аулаудың жəне жоюдың тəртібін анықтайды жəне
қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулау жұмыстарына
ветеринариялық-санитариялық талаптарды белгілейді.
1.3. Қағидада келесі ұғымдар қолданылады:
1) қаңғыбас жануарлар – иелерін анықтау мүмкін
болмаған, иелерінен қашып кеткен, иесі немесе
жануарға жауапты тұлға тарапынан қараусыз жүрген
иттер мен мысықтар;
2) мамандандырылған ұйым – «Осакаров аудандық
ветеринариялық стансасы» коммуналдық мемлекеттік
кəсіпорыны;
1.4. Қағида меншік нысанына қарамастан, иттерді,
мысықтарды күтіп ұстайтын барлық заңды жəне жеке
тұлғаларға қолданылады.
2. Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулау
тəртібі
2.1. Қаңғыбас жануарларды аулауды, уақытша
ұстауды,
тасымалдауды
жəне
жоюды
мамандандырылған ұйым жүзеге асырады.
2.2. Аулауды жүргізу мамандандырылған ұйымның
қаңғыбас жануарларды аулау жоспарына сəйкес жəне
тұрғындардың өтініші бойынша жүзеге асырылады.
2.3. Қаңғыбас жануарларды аулау жұмыстарына
медициналық тексеруден өткен, құтыруға қарсы алдын
алу
екпелерін
алған
(вакциналаудан
өткен),
психоневрологиялық жəне наркологиялық диспансерлерде есепте тұрмаған тұлғалар жіберіледі.
2.4. Аулауда рұқсат етілген құралдарға: құрық, тиісті
сертификаты бар əрекетке қабілетсіз ететін дозаланған
препараттарды қолданатын пневматикалық қару, торлар, тор-қақпандар, сондай-ақ жануарларды аулау кезінде олардың өліміне жол бермейтін басқа да құралдар
жəне құрылғылар жатады.
2.5. Аулауға қоғамдық орындарда (көшелерде, аула
аумақтарында, саябақтарда, тынымбақтарда жəне
басқа да орындарда) жауапты тұлғаның қарауынсыз
жүрген, байлауда қалдырылған жануарлардан басқа
қаңғыбас жануарлар жатады.
2.6. Ауланған қаңғыбас жануарлар күнтізбелік 3 (үш)
күннен аспайтын мерзімге уақытша ұсталатын
оқшаулағышқа жеткізіледі.
2.7. Ауланған қаңғыбас жануарлар туралы ақпарат
мамандандырылған ұйымның байланыс деректерін
қамти отырып, бұқаралық ақпараттар құралдарында
жəне мамандандырылған ұйымның интернет-ресурстарында орналастырылуы тиіс.
2.8. Мамандандырылған ұйым қызметкерлеріне
ауланған жануарларды өзіне қалдыруына немесе басқа
тұлғаларға беруіне жол берілмейді.
3. Ауланған қаңғыбас иттер мен мысықтарды тасымалдау
3.1. Ауланған қаңғыбас жануарлар техникалық жарамды, арнайы темір торлармен жабдықталған,
мамандандырылған ұйымның белгісі мен телефон
нөмірі бар автокөлікпен (бұдан əрі – арнайы автокөлік)
тасымалданады.
3.2. Арнайы автокөлік қаңғыбас жануарларды аулауға
(құрық, пневматикалық қару, торлар жəне тор
қақпандар, сондай-ақ аулау кезінде жануарлардың
өліміне əкелмейтін басқа да құрылғылар мен құралжабдықтар) жəне өлген иттер мен мысықтардың
өліктерін жинауға қажетті (күрек, қап, тірі жануарлармен
байланыстырмайтын қорап) барлық құралдармен жəне
құрылғылармен жабдықталуы тиіс.
3.3. Ауланған қаңғыбас жануарларды тасымалдауда
ит немесе мысыққа олардың денсаулығына жарақат немесе басқа да зиян келтірмейтін əдістермен жүргізіледі.
3.4. Күнделікті жұмыс аяқталғаннан кейін арнайы
автокөліктің шанағына, сондай-ақ барлық құралдар мен
темір торларға санитарлық тазалау мен зарарсыздандыру жасалады.
4. Қаңғыбас иттер мен мысықтарды уақытша
оқшаулағышта ұстау
4.1. Ауланған қаңғыбас жануарлар уақытша ұстау
оқшаулағышына орналастырылады.
4.2.
Қаңғыбас
жануарларды
тіркеу,
ұстау,
азықтандыру,
тексеру,
жою
жəне
уақытша
оқшаулағышты керекті құрылғылармен қамтамасыз ету
шараларын мемлекеттік тапсырыс аясында кəсіпорын
жүзеге асырады.
4.3. Уақытша ұстау оқшаулағышында ауланған
қаңғыбас жануарларға тіркеу жəне клиникалық зерттеу
жүргізіледі.
4.4. Уақытша ұстау оқшаулағышы темір торлармен
қамтамасыз етілуі тиіс.
4.5. Əр торға 1 (бір) қаңғыбас жануар орналастырылады.
4.6. Ауланған қаңғыбас жануарлар қажетті деңгейде
күтіледі жəне тамақтандырылады, темір торларда
күнделікті механикалық тазалау жəне зарарсыздандыру
жұмыстары жүргізіледі.
5. Қаңғыбас иттер мен мысықтарды қайтару тəртібі
5.1. Жануарларды қайтару жөнінде өтініш берген
кезде иелері:
-жеке куəлігін;
-иттер мен мысықтардың ветеринариялық паспорттын;
-оларды ұстауға кеткен шығындардың төленгендігі туралы құжатты ұсынуы тиіс.
6. Қаңғыбас иттер мен мысықтарды жою тəртібі
6.1. Сұраныс болмаған қаңғыбас жануарлар туралы
ақпараттар бұқаралық ақпараттар құралдарында жəне
мамандандырылған ұйымның интернет-ресурстарында
орналастырылғаннан кейін күнтізбелік 3 (үш) күн өткен
соң жойылуға жатады.
6.2. Қаңғыбас жануарлар жойылмас бұрын, Қазақстан
Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған
препараттармен,
медикаментоздық
жолмен
жансыздандырылуға жатады.
6.3. Қаңғыбас жануарлардың өлекселерін жою арнайы пеш қойылған мамандандырылған ұйымның
өндірістік базасында жүзеге асырылады.
6.4. Өндірістік базаның аумағы мен құралдары
ветеринарлық-санитарлық нормаларға жəне талаптарға
сəйкес ұсталуы тиіс.
6.5. Жануар иелеріне қаңғыбас жануарлардың
өлекселерін (қалдықтарын) лақтыруға жəне рұқсат етілмеген орындарда көмуге жол берілмейді.
Қаңғыбас жануарлардың өлекселері (қалдықтары)
мамандандырылған ұйымға жою үшін берілуі қажет.
7. Қағиданың талаптарын бұзғаны үшін жауапкершілік
7.1. Қағиданы бұзған айыпты тұлғалар «Əкiмшiлiк
құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі
Қазақстан Республикасының Кодексiне сəйкес жауапкершілікке тартылады.
ПРОЕКТ решения маслихата Карагандинской области
«Об утверждении Правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек в населенных пунктах
Осакаровского района»
В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года
«О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан
областной маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые Правила отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
в населенных пунктах Осакаровского района.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Карагандинской области и вводится в действие со дня официального опубликования.
Председатель сессии
Секретарь областного маслихата
ПРОЕКТ
Правила отлова и уничтожения бродячих собак и кошек в населенных пунктах Осакаровского района
1. Общие положения
1.1. Правила отлова и уничтожения бродячих собак
и кошек в населенных пунктах Осакаровского района
(далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 2-2 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном
управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», подпунктами 23) и 27) пункта 1 статьи 10 Закона
Республики Казахстан от 10 июля 2002 года «О ветеринарии» и приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №16-02/701
«Об утверждении Правил обращения с животными».
1.2. Правила определяют порядок отлова и уничтожения бродячих собак и кошек, а также устанавливают
ветеринарно-санитарные требования к работам по отлову бродячих собак и кошек.
1.3. В Правилах используются следующие понятия:
1) бродячие животные – собаки и кошки, у которых
невозможно установить владельца, животное, убежавшее от владельца, и находящееся без надзора со стороны владельца или ответственного лица;
2) специализированная организация – Коммунальное
государственное предприятие «Ветеринарная станция
Осакаровского района» аппарата акима Оскаровского
района Карагандинской области.
1.4. Правила распространяются на всех физических
и юридических лиц, содержащих собак и кошек, независимо от формы собственности.
2. Порядок отлова бродячих собак и кошек
2.1. Отлов, транспортировку, временное содержание
и уничтожение бродячих животных осуществляет специализированная организация.
2.2. Отлов проводится согласно Плану отлова бродячих животных специализированной организацией, а
также по заявлениям граждан.
2.3. К работе по отлову бродячих животных допускаются лица, прошедшие медицинское обследование,
получившие профилактические прививки (вакцинации)
против бешенства, не состоящие на учёте в психоневрологическом и наркологическом диспансерах.
2.4. К разрешённым средствам отлова относятся –
петли, пневматическое оружие с применением обездвиживающих препаратов, имеющее соответствующий сертификат с дозировкой, сети, сачки-ловушки, а также
другие средства и приспособления, не приводящие к гибели животного в момент отлова.
2.5. Отлову подлежат бродячие животные, находя-
щиеся в общественных местах (улицах, дворовых территориях, парках, скверах и прочих местах) без сопровождающих лиц, кроме животных, оставленных на
привязи.
2.6. Отловленные бродячие животные доставляются
в изолятор временного содержания, где содержатся не
более 3 (трех) календарных дней.
2.7. Информация об отловленных бродячих животных должна содержать контактные данные специализированной организации и размещаться в средствах
массовой информации и на интернет-ресурсах специализированной организации.
2.8. Работникам специализированной организации не
допускается присваивать отловленных бродячих животных или же передавать их другим лицам.
3. Транспортировка отловленных бродячих
собак и кошек
3.1. Транспортировка отловленных бродячих животных должна проводиться на технически исправном, специально оборудованном металлическими клетками
автотранспорте (далее – спецавтотранспорт), со специальной символикой и телефонным номером специализированной организации.
3.2. Спецавтотранспорт должен быть оснащён всеми
необходимыми средствами и приспособлениями для
проведения отлова бродячих животных (петли, пневматическое оружие, сети, сачки-ловушки, а также другие
средства и приспособления, не приводящие к гибели
животного в момент отлова) и подбора трупов собак и
кошек (лопата, мешок, ящик, исключающий контакт с
живыми животными).
3.3. Транспортировка отловленных бродячих животных производится методами, исключающими нанесение
собаке или кошке увечий или иного вреда их здоровью.
3.4. Ежедневно по окончании работ проводится санитарная очистка и дезинфекция кузова спецавтотранспорта, а также имеющегося
оборудования и
металлических клеток.
4. Содержание бродячих собак и кошек в изоляторе временного содержания
4.1. Отловленные бродячие животные размещаются
в изоляторе временного содержания.
4.2. Мероприятия по регистрации, содержанию,
кормлению, осмотру, уничтожению бродячих животных,
а также оснащения изолятора необходимым инвентарем обеспечиваются специализированной организацией в рамках государственного заказа.
4.3. В изоляторе временного содержания проводится
клинический осмотр и регистрация поступивших бродячих животных.
4.4. Изолятор временного содержания должен быть
оснащен металлическими клетками.
4.5. В клетке размещается 1 (одно) бродячее животное.
4.6. За отловленными бродячими животными ведётся
необходимый уход и кормление, проводится ежедневная механическая очистка и дезинфекция металлических клеток.
5. Порядок возврата бродячих собак и кошек
5.1. При обращении о возврате животных, владельцы
предъявляют:
-удостоверение личности;
-ветеринарный паспорт на собак и кошек;
-документ, подтверждающий оплату расходов, связанных с их содержанием.
6. Порядок уничтожения бродячих собак и кошек
6.1. Невостребованные бродячие животные подлежат уничтожению по истечении 3 (трёх) календарных
дней после опубликования информации в средствах
массовой информации и на интернет-ресурсах специализированной организации.
6.2. Бродячие животные перед уничтожением подлежат умерщвлению медикаментозным путём, препаратами, не запрещёнными законодательством Республики
Казахстан.
6.3. Утилизация трупов бродячих животных проводится на производственной базе специализированной
организации, где установлены специальные печи.
6.4. Территория и оборудование производственной
базы должны содержаться в соответствии с ветеринарно-санитарными нормами и требованиями.
6.5. Не допускается выбрасывание трупов (останков)
бродячих животных и их несанкционированное захоронение владельцами.
Трупы (останки) бродячих животных должны быть переданы в специализированную организацию для утилизации.
7. Ответственность за нарушение требований
настоящих Правил
7.1. Лица, виновные в нарушении требований настоящих Правил, несут ответственность в соответствии с
Кодексом Республики Казахстан от 5 июля 2014 года
«Об административных правонарушениях».
6 стр.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
Н А
Д О С У Г Е
АНЕКДОТЫ
— Куда ты решил поехать отдыхать?
— Оценив свой бюджет, я решил, что не устал.
***
Хирург:
— Чтобы вытащить гвоздь из вашей головы, вам придется
заплатить десять тысяч.
— Но у меня же полис!
— По полису можем загнуть, чтобы не мешал.
***
- Скажите, доктор, а когда меня выпишут?
- Так ведь вчера приходила ваша жена с нотариусом и паспортисткой из ЖЭКа... Все, батенька, не волнуйтесь - выписали вас!
***
На Пасху дети разложили на птичьем дворе раскрашенные
яйца - желтые, зеленые, синие... К яйцам подходит петух,
долго смотрит на них и мрачно говорит:
- Да. Придется все-таки павлину морду бить.
***
– Алло, полиция?
– Да, что у вас случилось?
№ 17 (7501) 30 апреля 2016 года
– Две девушки дерутся друг с другом за меня.
– И в чем проблема?
– Страшненькая выигрывает!
***
Все-таки хорошо, когда в семье есть общие интересы... Он
любит рыбалку, а она - когда он на рыбалке.
***
Если на ваш караван не лают собаки, возможно он никуда
не идёт.
***
Привет, меня зовут Дмитрий, и я украл панду из зоопарка.
- У нас вообще-то клуб анонимных алкоголиков.
- А вы думаете, я это трезвым сделал?
- Привет, Дмитрий.
***
- Тренер, я не понимаю: уже пятый месяц занимаюсь, а
живот только растет!
- А чего сразу тренер-то? Может не от меня.
Àñòðîïðîãíîç
ñ 30 àïðåëÿ ïî 6 ìàÿ
Овен Вы благополучно сбросили груз проблем и готовы к решению новых задач. Ваши творческие идеи приятно удивят друзей и партнеров по бизнесу, нужно только вовремя и
красноречиво о них рассказать. Если вы будете действовать настойчиво и решительно, то всего добьетесь. Только не стоит излишне давить на партнеров. В случае ошибок не паникуйте,
помните, что спокойствие и собранность позволят вам в конце
концов все исправить.
Телец Чтобы не потерять взятого темпа, постарайтесь
критически анализировать поступающие предложения и новую
информацию. В противном случае важные дела могут забуксовать. В среду вы будете склонны впадать в нелепые обиды на
окружающих, причем буквально на пустом месте. В пятницу
будет важно проявить лидерские качества.
Близнецы Профессиональная сфера потребует от вас
пристального внимания и непосредственного участия, но и принесет прибыль и успех. Для того, чтобы удерживать контроль
над ситуацией, вам понадобится благоразумие и умение выполнять в срок намеченную работу. Постарайтесь не проявлять гордыню и не ссориться с окружающими людьми. Терпение и такт
позволят вам добиться всего, что вам нужно.
Рак Без особых сомнений претворяйте в жизнь ваши творческие планы и необычные идеи. Ситуация может способствовать принятию серьезных и ответственных решений.
Прислушайтесь к советам коллег или старших родственников.
Постарайтесь пересмотреть ваши отношения с близкими
людьми, возможно, вы стали предъявлять к ним завышенные
требования.
Лев Постарайтесь четко распланировать дела на всю неделю, не стоит поддаваться эмоциям и решать что-либо сгоряча. Среда - удачный день для реализации замыслов. Не стоит
идти на риск, сколь бы вы ни были уверены в выигрыше. В пятницу разочарование будет способно надолго испортить вам настроение. Не теряйте самообладания.
Дева На этой неделе лучше лишний раз с начальством не
пересекаться. Не стоит пытаться понравиться боссу через
лесть. Во вторник будет успешна интеллектуальная деятельность, особенно если единомышленники окажутся рядом. В
среду возможны определенные разногласия с любимым человеком.
Весы На этой неделе вы смело можете расширять свой бизнес или приступать к новому виду деятельности. Только сначала
нужно проанализировать ситуацию и найти правильное направление деятельности. Возможно, вам стоит побыть какое-то
время в одиночестве, в спокойной обстановке. В конце недели
вам придется проявить активность, иначе вы можете не успеть
воплотить задуманное в жизнь.
Скорпион Вас ждет профессиональный рост и укрепление вашего авторитета. Не отказывайтесь от предложения научиться чему-то новому. Для руководителей сейчас
благоприятное время для изменения и подбора кадрового состава. В четверг и пятницу контролируйте свои эмоции, не провоцируйте конфликтные ситуации. К концу недели вас ждет
успех и прибыль. Праздники проведите за городом.
Стрелец Закончился период постоянных стрессов, пришла пора отдохнуть и расслабиться. Постарайтесь не создавать
себе новые трудности для их последующего героического преодоления. Улучшатся отношения с родными, особенно если с
этой недели начнется ваш совместный с семьей отдых. Вас ждут
неожиданные сюрпризы, поэтому воспользуйтесь благоприятными возможностями, которые обещает эта неделя. Будьте
честны перед собой как в большом, так и в малом. Если вы победите лень, то многое можете успеть.
Козерог На этой неделе вас ожидает много встреч, телефонных звонков, переговоров. Удача обещает сопровождать вас
в деловых поездках и бумажных хлопотах. При общении с коллегами будьте корректны, не переходите разумных границ. Постарайтесь не отвлекаться от главных целей.
Водолей На этой неделе придется воспользоваться финансовыми резервами, потому что трат предстоит немало. Придется весьма активно работать, зато появится возможность
внедрить свои творческие замыслы в жизнь. Во вторник придется много разговаривать или выступать с лекциями. В среду
удастся извлечь пользу из общения с коллегами на работе. К
концу недели вы предадитесь полноценному отдыху в хорошей
компании.
Рыбы Вам срочно необходимо получить новые профессиональные знания, заполнить пробелы, чтобы не чувствовать
себя неловко из-за собственной некомпетентности в определенных вопросах. Для укрепления авторитета, вам необходимо проявлять терпение и эмоциональную зрелость. Неделя принесет
вам важную долгожданную информацию, однако использовать
ее необходимо очень осторожно.
Прогноз погоды
с 30 апреля по 6 мая
ŒÚ‚ÂÚ˚ ̇ Ò͇̂Ó‰, ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌÌ˚È ‚ № 16 Á‡ 22 ‡ÔÂΡ:
œÓ „ÓËÁÓÌÚ‡ÎË: Óχ. –ÂÍÒÚ‡ÌÚ. ŒÍ҇̇. ÃˇÚÂÊÌËÍ. ¿χ„‰‰ÓÌ. ¿‰Ë‰‡Ò. ÇÌË. ›ÓÎ. ƒ‚Óˆ. ÕÂÓÌ.
‡ÚÂ. ¬Û‰Û. “Û‚‡. ŒÒÓÚ. –ÂȯÌ. ÿÚ‡Ù. –ËÁËÙ. œ‡Û˜ÓÍ. Œ‚ÂÌ. ÃËÌËÌ. »‰Ó. ¿Í˚Ì. ‡Î‡Ï. ‚͇Á.
œÓ ‚ÂÚË͇ÎË: ŒÚÍÓÏ. ¿·‡Í‡Ì. “ÂÚˇ. ŒÒÓ‰. —‡Û̉. –ÚËÍÒ. ÇÂ. “‡Î. ΔËÎÂÚ. »‡ÍÓ‚. ÇÒÚÂÓÍ. √ˉÓÙÓÌ. ƒÓ‚ÓÒÂÍ. Œ·Â‰. ŒÔËÈ. —ÛÚË̇. ÷ÛÒËχ. —Û·˜ËÍ. Õ‡ÍÓÁ. ¯‡. ≈ÙËÏ. ÿÔËÍ. Շ̇. Œ‰‡.
№ 17 (7501) 30 апреля 2016 года
7 стр.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
График работы передвижного медицинского
комплекса (ПМК) в Осакаровском регионе
Наименование населенного пункта
День прибытия
с.Садовое
с.Чапаево
1,2 мая
3 мая
с.Уызбай
4,5 мая
с.Куркопа
с.Шункырколь
5,6 мая
с.Озерное
7,8 мая
с.Ералы
9 мая
с.Есиль
с.Колхозное
с.Карагайлы
с.Святогоровка
с.Коллективное
10,11,12 мая
13 мая
14,15 мая
16 мая
17 мая
с.Центральное
с.Пионерское
с.Приишимское
с.Крещеновка
18 мая
19,20 мая
21 мая
22 мая
ст.Шокай
23 мая
с.Сарыозен
24 мая
Специалисты: терапевт/ кардиолог, хирург, педиатр,
акушер-гинеколог, офтальмолог, стоматолог, врач УЗИ,
клиническая лаборатория, рентген-лаборант.
П Р О Д А Ю Т С Я
*магазин «Накаш» с оборудованием и товаром. Обращаться: п. Осакаровка,
тел.
44077,
44113,
87022753989.
*дом сухой, теплый, с ремонтом и мебелью (баня,
санузел, хозпостр.), ул. Сельхозснабская, 38, тел. 44077,
87022753989.
*благ. дом с действующим
магазином. Идеальный вариант для тех, кто хочет работать, не выходя из дома. Тел.
43077, 87012602708, п. Осакаровка, ул. Полевая.
*срочно больш. благ.
шпальн. дом (пласт. окна,
вода гор., хозпостр., гараж) п.
Осакаровка, ул. Дальняя, 38,
тел. 87026371173.
*комбайн «Енисей» - 1
шт., комбайн «Нива» - 2 шт.,
лущильник ЛД-15 – 1 шт.,
сцепка СП-15 – 1 шт. – 15 бороны, плуг ПН-5-35 – 2 шт.,
КПШ-5 – 2 шт., косилка 2бруска – 1 шт., грабли – 1 шт.,
двигатель АО1 – 1 шт. – 1
комп., двигатель на ЗИЛ – 1
комп., БИГ-3 – 2 шт., сеялки
СЗС-2 – 2 шт. Тел. 51386,
87052521288.
*а/м КамАЗ-5320, прицеп
бортовой (ЗИЛ), ДТ-75, комбайн «Нива», охотнич. ружье
ИЖ 18 (16 кал.), станок токарный, электродвигатели и
др. Тел. 87773509943.
*контейнер
40-тонник
морской и сухопутный. Обращаться по тел. 87013820078.
*2-комн. квартира в 2-эт.
доме на 1 эт. (вход с улицы)
с мебелью. Торг уместен. п.
Осакаровка, ул. Гагарина, 20,
кв.
2,
тел.
43250,
87755317207.
*3-комн. квартира в 2-кв.
доме (сарай, огород, баня,
телефон). Мясо свинины –
800 тг/кг. Тел. 87013861803.
*дом, 5 комнат, больш. постройки, небольш. огород,
вода постоянно, имеется
септик, 2 гаража, телефон.
Цена договорн. п. Осакаровка, ул. Садовая, 53, тел.
42354.
*а/м КамАЗ по запчастям
(имеется все); дом со всеми
удобствами в п. Осакаровка,
ул. Южная, 3, тел. 41668.
*срочно дом 56 кв. м с
больш. участком 15 соток
(пласт. окна, вода, санузел,
хозпостр., гараж, огород, садовые насаждения) по ул.
Восточная, 19. Тел. 44080,
87781501854.
*месячные поросята. Обращаться по тел. 42920.
*3-комн. квартира по ул.
Целинной. Обращаться по
тел. 87758538879.
*дом, п. Осакаровка, ул.
Надречная, 20. Обращаться
по тел. 87024480841, 41078.
*цыплята бройлеры, суточные,
подрощенные.
Тел. 42265, 87771799297.
*трактор МТЗ-80, 1990 г.
в., стогомет, ковш, стрела.
Тел. 51219 (после 21.00 ч.).
*4 титан. диска 4-дырчатые R-15, 4 баллона – 2
шипов., 2 летних R-15, стир.
маш. полуавт. на 5 кг. Все в
хор. сост., цена договорн.
Тел. 41131, 87011243578,
87026827114.
*4-комн. квартира в 2-кв.
доме (сайдинг), со всеми
удобствами. п. Осакаровка,
ул. Северная, 20/2, тел.
42310,
(после
18.00),
87016826365,
42613
(в
любое время).
*дом по ул. Клубная, 29,
со всеми удобств. (пласт.
окна, больш. сарай, гараж,
больш. зем. уч-к); а/м Мерседес-Бенц ц-280, V-2,8 двигатель
104,
автоген
на
пропане, холод. больш. ШХ04, холод. мален., пилорама.
Тел. 87028910326, 42064.
*а/м ВАЗ-21063, 2-спальн.
кровать. Обращаться по тел.
+ 7 7 7 5 5 6 2 3 6 8 0 ,
+77784765545.
*дом по ул. Садовая, 22,
цена 1 млн. 800 тысяч тенге.
Торг уместен. Обращаться
по тел. 87021534514, 41509.
*а/м ГАЗ-3110, 1998 г. в.,
цв. зеленый, пробег 74 тыс.
км, комплект зимн. резины,
отличное состояние, 700
тысяч тг. Тел. 87712708846,
35294, с. Есиль.
*3-комн. квартира в 2квартирном доме в п. Осакаровка
(водопрод,
баня,
огород, сарай, гараж). Тел.
87013240449, 42379.
*большая кв. в 2-кв. доме
в с. Пионерском (хозпостр.,
баня, септик, вода в доме) –
3 млн. тг (торг). Тел.
87775718369, 87212783641.
*семенной
картофель
сортов «лотон» и «аладин»,
40 кг – 1500 тг. Тел.
87053277000, 87058737665,
с. Родниковское.
*два жеребые кобылы,
тай откормленный, кошкар
племенной.
Тел.
87712065967.
*УАЗ-452, бортовой, капрем или меняю на дизтопливо, скот; новый бильярд в
упаковке 1,5х3 м), кобыла
жеребая, 8 лет, жеребец – 3
г. Тел. 87053029589, 8
(72148) 22274.
*куры-несушки белые и
красные, цыплята-хайсики
подрощенные. Тел. 43584,
87784299017.
*2-комн. дом в 2-кв. доме,
больш. зем. участок. п. Осакаровка, ул. Пионерская, 13.
Тел. 52312, 87756108862.
*КУПЛЮ ячмень, зерноотходы. ПРОДАМ известь.
Тел. 87013775855, 8(7213)
412054.
8 стр.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
П О З Д Р А В Л Я Е М !
Уважаемые осакаровцы!
Поздравляю вас с великим праздником – Днем
единства народа Казахстана. От всей души желаю
вам крепкого здоровья, благополучия вашим
семьям, мира, согласия и больших успехов во всех
делах!
С наилучшими пожеланиями,
аким поселка Осакаровка Е. Бейсембаев.
* * *
Құрметті
ДОСЫМБЕКОВА Райхан Қабкенқызына!
Зор денсаулық, таудай талап, мызғымас
сабырлық, қайтпас жігер, таусылмас талант, тамаша табыс, керемет кішіпейілділік, жайдары көңіл,
ұзақ өмір тілей отырып, төмендегі өлең жолдарын
арнаймыз!
Құтты болсын мерейтой, 50 жасың
Əр уақытта домалап,өрге тасың,
Қосағыңмен қоса ағарып, шөбере сүй,
Ешқашанда көңіліңді кір шалмасын.
Тірлік – теңіз, ес елудің ескегін,
Əнге толсын, күйге толсын кештерің,
Шын жүректен бақыт тілеп сарқылмас,
Қол соғады барша əріптестерің.
Құндызды ауылдық округ əкім
аппаратының ұжымы.
* * *
Құрметті Абднайым Зекенұлы
Сізді зейнетке шығуыңызбен шын жүректен
құттықтаймыз! Деніңізге саулық, отбасыңызға
амандық тілей отыра, мына өлең шумақтарын
өзіңізге жолдаймыз!
Абднайым ағамызға
Зекен ұлы – Абднайым,
Денсаулық болсын əр дайым.
Зейнеткер болған мінекей,
Жыр жолын сізге арнайын.
40-жыл атқарыпсың адал еңбек,
Үлкен-кіші тілейді сізге тілек.
Бала-шаға, немере, шөберелер,
Тойыңызға қуанып бəрі келмек.
Ислам дінін қабыл алған – ақ сақалсыз,
Намаз оқып, сəждеге бас ұрғансыз.
Қабыл болсын істеген ниетіңіз,
Алланың адал ұлы – сіз екенсіз!
Ізгі ниетпен: Осакаров аудандық аумақтық
инспекциясының ұжымы жəне Осакаров
аудандық ветеринарлық бақылау жəне
қадағалау инспекциясы.
* * *
Уважаемого
Абднаима Зекеновича БАЙГАШКАРОВА
поздравляем с выходом на пенсию!
Всем мужчинам Вы пример,
Молодой пенсионер.
Джинсы модные, бейсболка,
А глаза, как та двустолка,
По девчатам все стреляют.
Вас же дружно поздравляем
С Вашей пенсией, она
Вам по возрасту дана.
Коллектив ГУ «РМЦФДиП»
и Даурен Омеркулов.
ИП Калараш РЕАЛИЗУЕТ
Песок – 2200 тг/тонна, отсев –
1800 тг/тонна, балласт – 2200
тг/тонна, щебень – 3800 тг/тонна.
п. Осакаровка, ул. Сельхозснабская,
2а,
тел.
44125,
87713136163.
Уважаемую
Ирину Александровну САФРОШЕНКО
поздравляем с юбилеем!
Как много хочется сегодня
Вам очень доброго сказать
И пожелать Вам в юбилей
Здоровья, бодрости, удач!
Чтоб никогда не падать духом,
Чтоб все желания сбылись,
И чтоб веселой, светлой, полной
Была в дальнейшем Ваша жизнь!
Ну и, конечно же, желаем
Вам никогда не унывать –
Ведь Вам всего лишь 55!
ОООР и коллектив КГКП «Ясли-сад «Нұрай».
* * *
Уважаемую
Светлану Александровну СЕЛИНУ
поздравляем с юбилеем!
Желаем Вам процветания, счастья,
Пройдут стороной пусть проблемы, ненастья.
Исполнятся пусть все надежды и планы,
И в жизни не будет ни зла, ни обмана.
Пусть будет достойной и светлой дорога,
Пусть будут ошибки, но только немного.
Желаем трудиться с теплом и отдачей,
Сдружиться с любовью, добром и удачей!
ОООР и коллектив КГКП «Ясли-сад «Нұрай».
* * *
Уважаемую
Евгению Ивановну ПРЯДКО
поздравляем с юбилеем!
Желаем молодости долгой,
Огня, душевной теплоты,
Здоровья, радости, веселья,
И исполнения мечты.
Желаем также Вам успеха,
И верных, преданных друзей,
Большого счастья в личной жизни
И честно пройденных путей!
ОООР, администрация, профком
и коллектив Пионерского детского дома.
* * *
Дорогую
Авкен Сармековну ОМАРОВУ
поздравляем с юбилеем!
Желаем до ста лет дожить,
Не знать печали, не грустить,
Прекрасных, ясных, светлых дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!
Года пусть медленно идут,
Родные радость Вам несут.
Любимой быть и жизнь любить,
Свою улыбку нам дарить!
Капашевы Жаксылык и Шура, дети.
* * *
Құрметті анамыз, əжеміз
ОМАРОВА Авкен Сəрмекқызын
70-жасқа толу мерейтойымен шын жүректен
құттықтаймыз!
Жан ана, құтты болсын 70 жасың,
Біз үшін ардақты ғой алтын басың.
Немереден көріңіз, шөберені
Жыр алыбы Жамбылдың көріп жасын!
Баршамызға бақытты өмір беріп,
Бойымызға орнаттың сенім берік
Қашанда орын алып төрімізден,
Отыра бер көркейіп, көңілденіп.
Ізгі ниетпен: Ұлы – Нұржан, келіні – Гүлмира,
немерелері: Данияр, Нұрсұлтан.
ПРОДАМ КУНы на трактора Т25; Т-40; МТЗ-82 \ 892.2 и до МТЗ1221.2 от стандартного до
усиленного высота подъема до
4.5 м; грабли ГВВ и ГПГ; сенокосилки. Кредит. Тел. 87028491110.
ДОМОСТРОЙ
Õ¿“flΔÕ¤≈ œŒ“ŒÀ » ÓÚ
1500 Ú„ Í‚. Ï (‡ÁÌÓÈ ‡Òˆ‚ÂÚÍË)
ƒ≈ÿ≈¬Œ.
“ÂÎ.
8 7 7 8 4 5 9 6 0 4 0 ,
87024748820.
РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК
Чистка с заменой наперника,
переделка в любые размеры.
ул. Надречная, 47/1, тел. 43140,
87778926717, 87783542388.
Организация ПРИМЕТ НА РАБОТУ монтажников вентиляционных систем, жестянщиков и
учеников. Работа в г. Астана. Предоставляется жилье + суточные.
Оплата сдельная. Звонить с 16.00
до 18.00 по тел. 87052449550.
Собственник:
ТОО “Районная
газета “Сельский
труженик”
Осакаровского района
Карагандинской области
Установка пластиковых окон,
откосов, натяжных потолков, железных дверей, евровагонки, кованые изделия, заборы, кровля,
сайдинг, корпусная мебель:
кухни, спальни, прихожие. Электрик – все виды работ. Низкие
цены, короткие сроки. Тел.
87765735050, 87765735252.
ТОО «Осакаровка-нан» (Осакаровский элеватор) РЕАЛИЗУЕТ
высокопитательный комбикорм;
отруби в мешках, 500 тг/мешок. п.
Осакаровка, ул. Элеваторная, 1,
тел. 41154, 42189.
РЕАЛИЗУЕМ
Уголь в мешках, отсев – 1800
тг/тонна, балласт – 2500 тг/тонна,
песок – 2200 тг/тонна, цемент 1050 тг/тонна. п. Осакаровка, ул.
Нефтебазовская. 13, тел. 8
(72149) 51975, 87029658891.
РЕАЛИЗУЮТСЯ
цыплята, утята, гусята, корм,
лен, ракушка, доски, OSB, брус,
трубы, уголок, профлист, котлы
отопления, радиаторы, арматура,
цемент и т. д. ул. Сельхозснабская, 65, тел. 87055869878,
44084, 50828, 87022759122.
Магазин «Строитель»
РЕАЛИЗУЕТ большое поступление семян, земли для рассады,
ящиков, а также профлист, лес,
доска обрезная и необрезная,
профильная труба, сетка рабица
и мн. др. ТРЕБУЕТСЯ грузчик
Тел. 87014051350.
ŒÚÍ˚ÎÒˇ ÌÓ‚˚È Ï·ÂθÌ˚È Ï‡„‡ÁËÌ ´Àfi¡»Ã¤…
ƒŒÃª, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È ‚ÓÁÎÂ
˚Ì͇ Ô. ŒÒ‡Í‡ӂ͇. ¬ ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ ËϲÚÒˇ: Ïˇ„͇ˇ Ë
ÍÓÔÛÒ̇ˇ Ï·Âθ, ·˚ÚÓ‚‡ˇ
ÚÂıÌË͇ ‚ ̇΢ËË Ë Ì‡ Á‡Í‡Á.
“‡ÍÊ ‡ÒÒχÚË‚‡˛ÚÒˇ —¿––—Œ◊ ¿ Ë ÓÙÓÏÎÂÌË ˜ÂÂÁ
´ ‡ÒÔËÈ ·‡Ìͪ. —ÂÊËÏ ‡·ÓÚ˚:
Ò 9 ‰Ó 18 ˜‡ÒÓ‚ ·ÂÁ ‚˚ıÓ‰Ì˚ı.
“ÂÎ. 87786797273.
Директор ТОО “Районная газета “Сельский труженик”,
главный редактор С. С. Ильяшев.
Пишите, заходите: 101000, Карагандинская область,
пос. Осакаровка, ул. Достык , 36. Звоните: редактору - 79097,
бухгалтеру - 43-0-19, ответсекретарю, корреспонденту по
объявлениям - 41-5-72, в корпункт пос. Молодежного - 21-3-82.
№ 17 (7501) 30 апреля 2016 года
«Қарағанды облысы Осакаров ауданы Осакаровка кенті əкімінің аппараты» ММ –де 41-4-91 сенім телефоны жұмыс істейді.
В ГУ «Аппарат акима пос. Осакаровка Осакаровского района Карагандинской области» работает телефон доверия 41-4-91.
«Осакаров ауданының жұмыспен қамту жəне əлеуметтік бағдарламалар
бөлімі» ММ-де сенім телефоны жұмыс істейді: 41374.
КГУ «ОШ с. Центральное» ТРЕБУЮТСЯ: психолог, переводчик, учитель
русского языка, учитель английского
языка.
Тел.
8(72149) 51721.
¬ χ„. ´ŒÒ‡Í‡Ó‚ÒÍËȪ
œŒ–“”œÀ≈Õ»≈ ·ÂÈÒ·ÓÎÓÍ, ÍÂÔÓÍ, ·ÎÛÁÓÍ, ÚÛÌËÍ,
ÒÓÎÌ. Ó˜ÍÓ‚, ÔÓÒÚ. ·Âθˇ Ë
Ú. ‰. ¡Óθ¯ÓÈ ‚˚·Ó ËÒÍÛÒÚ. ˆ‚ÂÚÓ‚, ÒÂÏˇÌ Ë ÎÛÍӂ˘Ì˚ı.
ПОСТУПЛЕНИЕ женских
платьев больших размеров
в ТД «Восточный».
ТД «Восточный» (бывш.
«Восточная кухня») в обувном
отделе нов. поступление муж.,
жен., дет. обуви по низким
ценам. Ждем вас по адресу: п.
Осакаровка, ул. Целинная, 1.
МОНТАЖ Кровля, заборы,
сайдинг, окна, откосы, натяжные
потолки.
Тел.
87756147158, 87756581131.
Alliance ЛОМБАРД! Кредиты под залог золота и цифр.
техники. Высокие цены, низкие
проценты. Режим работы: с
9.00-19.00, без выходных. п.
Осакаровка, ул. Достык, 1 (здание ДЭУ-2). Тел. 8 (72149)
51879, 87021204331.
ОКАЗЫВАЕМ
УСЛУГИ:
монтаж кровли, металлосайдинг, ограждения, продаем
профлист, черепицу. Тел.
87779940202, 87015571213.
Народный целитель
(сертификат
№
016
от
10.07.2012 г.)
Лечение больных с функциональными расстройствами внутренних органов и нервной
системы, духовно-оздоровительная работа.
п.
Молодежный,
тел.
87755301229.
ТОО «Осакаровка-нан» (элеватор) ТРЕБУЮТСЯ: начальник
элеватора, глав. инженер, механик, электрик, плотник. Обращаться: п. Осакаровка, ул.
Элеваторная, 1, тел. 41154,
42189.
От всей души!
Администрация СШ № 3 с. Пионерское, педагогический коллектив
и учащиеся школы выражают огромную и искреннюю благодарность Рябову Юрию Александровичу, Пшеничникову Виктору Михайловичу, Чижикову Анатолию Анатольевичу, Буйко Ивану Михайловичу, Матюшко
Владимиру Викторовичу за оказанную спонсорскую помощь в приобретении спортивной формы.
Желаем вам крепкого здоровья, успехов и процветания, благополучия в
семьях и мирного неба над головой.
***
Хочу поблагодарить прокурора Осакаровского района Ахметжанова Берика Муратовича за предоставленное жилье для меня и моих детей в доме
милосердия. Низкий Вам поклон и крепкого здоровья, благополучия и
счастья!
Ливдорович Надежда.
Нотариус Курманова А. Р. (лицензия № 0002100 от 20.01.2005 г.) извещает об открытии наследственного дела после смерти Иващенко Галины
Дмитриевны, умершей 4 ноября 2015 года. Заинтересованным лицам следует обращаться по адресу: п. Осакаровка, здание почты, 2 этаж.
*Аттестат об общем среднем образовании ОБ № 1161762, выданный в
2004 году СШ № 25 с. Родниковское на имя Фахриевой Лилии Николаевны,
считать недействительным в связи с изменением отчества.
*Утерянное свидетельство о неполном среднем образовании НМК №
1057188, выданное в 2002 г. СШ № 23 п. Молодежного на имя Волох Натальи Михайловны, считать недействительным.
ОООР и коллектив КГКП «Ясли-сад «Нұрай» выражают искренние соболезнования Ульрих Людмиле Анатольевне и Ульрих Татьяне Владимировне по поводу смерти матери и бабушки.
Газета печатается в ТОО “Арко”
Адрес: 100061, Караганда,
ул. Сатпаева, 15. Телефон 41-17-83.
Печать офсетная. Объем 1,5 п.л.
Заказ 17 Тираж 6715
e-mail: serzhan.24@mail.ru
Газета
Газета выходит
зарегистрирована
один раз
за № 13085-Г от 15
в неделю
октября 2012 года
Ответственность
в Министерстве
за рекламу несет
рекламодатель. культуры и информации
Республики Казахстан
Индекс 65620
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа