close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

звіт МО вчителів предметів природничо-математичного циклу за 2015-2016 н.р.

код для вставкиСкачать
Чернівецька загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 38
Звіт
вчителів предметів природничоматематичного циклу
за 2015/2016 н.р.
Чернівці, 2016
1
Сучасна освіта перебуває в постійному оновленні, а
тому вимагає від викладача новаторських ідей, передових
підходів.
«Учитель
повинен
усе
життя
працювати над самовдосконаленням»,
– писав
В.Сухомлинський. Тому головним завданням методичного
об’єднанняє
розвиток
у
кожного
викладача
того
індивідуального стилю, який характеризує його професійну
майстерність як складне соціально-педагогічне явище.
Завдання,
освітянськими
визначені
основними
документами
щодо
державними
удосконалення
управління навчальними закладами, неможливо реалізувати
без трансформації ідей науки та упровадження інноваційних
технологій навчання та виховання.
Об’єднавчою силою в м/о вчителів предметів
природничо-математичного
циклу,
яка
допомогла
переорієнтуватися
б
на
новий підхід в організації
навчально-виховного
процесу,
суть
зводиться
умов
до
якого
створення
для
розвитку,
саморозвитку
та
самореалізації особистості
2
із відповідними компетентностями – є організація роботи
над науково-методичною проблемою.
Це вимагає нових підходів до організації навчальновиховного процесу, основною одиницею якого є урок. Адже
змінюється функція уроку, мета уроку, а, відповідно, і
форма проведення. І тут без впровадження ідей науки, ППД
просто не обійтись, бо це важлива умова розвитку освіти.
Індивідуальна
робота
вчителя
над
науково-
методичною темою – це найбільш ефективний шлях
включення його в активну, самостійну творчу пізнавальну
діяльність.
Основним завданням учителя на нинішньому етапі
розвитку нашого суспільства є забезпечення виходу
кожного учня на рівень базової освіти та встановлення
3
розвитку пізнавальної і творчої активності, формування не
тільки предметних компетентностей учнів, а й самоосвітніх.
Тому всі аспекти навчання повинні бути спрямовані на
розвиток творчої особистості, розкриття обдарованості
кожної дитини. Мета сучасної системи освіти – формування
людини, яка хоче і вміє самостійно вчитися, сприймати
інформацію, працювати з нею, сортувати її, осмислювати,
творити
Протягом року вчителі були залучені до інноваційної
пошукової роботи, розвивалась творча ініціатива педагогівпредметників, виявлялись та поширювались найбільш
ефективні форми та методи їхньої роботи. Кожний вчитель
продовжив впровадження інтерактивних форм і методів
організації
уроків, використання сучасних технологій
навчання, удосконалюючи навчально-виховний процес як
запоруку успішної соціалізації вчителів та учнів. Робота МО
проводилася у вигляді засідань з використанням форми
проведення – семінар-тренінг. Кожний семінар проходив за
окремою темою, але всі чотири були об’єднані однією
задачею:
«Формування
та
вдосконалення
професійної компетентності творчого педагога
як умова забезпечення розвитку життєвих
компетентностей особистості». При проведенні
використовувалися інтерактивні технології: ділова гра
4
«Моделювання
уроку»,
впровадження
комп’ютерних
технологій на уроках природничого-математичного циклу,
методичний форум, діалогове вікно, круглого столу,
методичний діалог. Саме така робота дала можливість
допомогти членам МО в оволодінні методикою викладання
предметів в інноваційному напрямку. Приділялася постійна
увага до навчання школярів загальним розумовим діям:
аналіз
і
синтез,
порівняння,
абстракція,
узагальнення. Аналіз роботи свідчить, що за цей навчальний
рік значно підвищився науково-теоретичний та методичний
рівень викладання навчальних предметів, посилилась увага
до виховної та розвивальної функцій навчання, до пошуку
ефективних форм і методів роботи з дітьми.
5
Бурега
Наталія Георгіївна,
вчитель математики
Педагогічне кредо:
"Доторкнутись
розумом і серцем до
кожного учня, вселити
в нього віру в успіх"
У
шкільних
стінах
починається все, що нас може радувати чи непокоїти… Тут
сьогодні плекається громадянин, який перейме на свої плечі
тягар з плечей старших поколінь, діятиме й мислитиме поновому, нестандартно, буде активним перетворювачем
життя, борцем за наші світлі ідеали.
Добре відомо, що діти живуть сьогоднішнім…
Готуватися невідомо до чого – значить відмовитись від
сучасних інтересів, черпаючи натхнення в надії, що у
туманному завтра буде ще цікавіше.
6
Вчительська самореалізація відмінна від самореалізації
представників інших професій, адже вчитель відповідає за
тих, кого, за словами персонажа казки Сент-Екзюпері,
«приручив». Ми реалізуємо себе, так би мовити, тричі (це
щонайменше): як учитель – на уроці, коли викладаємо
предмет
і
організуємо
самі
урок
(як
організаційну
навчально-продуктивну форму пізнання світу); як творці
людини – виховуючи учнів, коли ведемо їх сходами
пізнання світу і їх у цьому світі; як творці творців –
спостерігаючи за внутрішнім зростанням учнів – від думки
до думки, від твору до твору. Ми добре розуміємо і маємо
поставити собі за мету, що не тільки сума знань, умінь і
навичок головне в житті, а й зростання й утвердження
особистості.
В цьому навчальному році вчителька продовжилала
роботу над проблемою «Активізація пізнавальної діяльності
учнів на уроках математики
як засіб формування
компетентнісної особистості».
Наталію Георгіївну завжди хвилювало питання: «Як
добитися,
щоб
всі
учні,
без
виключення,
успішно
засвоювали програму? І з перших років роботи на
освітянській ниві зрозуміла, що єдине правило – це вміння
зацікавити дітей, розбудити потяг до пізнання невідомого.
Уроки будує так, щоб всі легко й охоче засвоювали
програмовий матеріал, враховуючи можливості навчального
7
кабінету, індивідуальні можливості кожного учня. Добре
вивчає своїх вихованців, зважаю на те, як ставиться кожен
учень до самого себе, як оцінює свою роботу на уроці, які
емоції супроводжують його діяльність. Це дає змогу знайти
правильні шляхи індивідуального підходу до кожного
вихованця,
дібрати
відповідні
методи
заохочення
й
стимулювання.
Котрий рік підряд вчителька є наставником молодого
вчителя. Своїми напрацюваннями і досвідом старається
поділитися з іншими.
У жовтні місяці в рамках тижня «Тобі, молодий учителю»
для молодих колег був проведений нетрадиційний урок
математики
технологій
із
застосуванням
в 6-А класі
здоров’язберігаючих
«Наше здоров’я і математика.
Звичайні дроби», де учні
8
застосовували
математичні
нестандартних
практичних
знання
до
завдань,
вирішення
розвивали
обчислювальні навички, демонстрація в тісному зв'язку
предметів (біології та математики). На уроці був присутній
шкільний лікар, який на завершення уроку дав поради
учням стосовно збереження свого здоров’я.
9
У грудні місяці 2015 р. на
базі
школи
проходила
школа молодого вчителя
математики
з
темою
«Позакласна
робота
як
одна із форм організації
навчально-виховного
процесу»
В
ході
заняття
вчитель провела
урок-казку
«Колобок на
новий лад» (математика,
6 клас ) «Відсоткові розрахунки»».
10
Протягом уроку, разом з казкарем,
діти крокували
сторінками
казки,
розв’язуючи задачі практичного змісту на відсотки.
А
також
поділилася
досвідом
з
організації
позакласної
роботи з математики в школі
11
«Позакласна робота з
математики або …надцять способів привернути байдужих
до неї».
Для
молодих
колег
математики презентувала
методичний порадник .
Завдання вчителя
– навчити всіх, а тому і
діяльність учнів на уроці
різна. Кожен виконує ту
роботу,
яка
відстаючому
байдужого зацікавлює. Тобто
створює
під
силу,
допомагає,
психологічний
комфорт для всіх.
Бажано, щоб діти усвідомили на уроці новизну, а
тоді і виникає інтерес до нового, до пізнання. Для цього
застосовує випереджаюче навчання.
Наталія Георгіївна любить своїх учнів за те, що вони
є, любить такими, які вони є, і не хоче їх змінити, а хоче
розкрити та розвинути все найпрекрасніше, що в них є. Таке
ставлення до дітей дозволяє їм відчути і пережити власну
цінність, стати впевненими у собі людьми з адекватною
самооцінкою, яка допоможе їм загартовувати своє «Я».
12
У 2015/2016 н.р. її учні, а саме Дробот Андрій, учень
10 класу, здобув ІІІ місце з математики у ІІ етапі
Всеукраїнської олімпіади з математики; Бубнова Оксана,
учениця 6-А класу, здобула ІІІ місце у олімпіаді з
математики «Міні Мудрик», організованою факультетом
математики ЧНУ.
Учні 10 класу під керівництвом вчителя зробили
театралізоване відкриття тижня математики та інформатики.
Всіх зранку зустрічали: Магістр Наук , дві величні науки
Математика та Інформатика та Богиня Знань.
13
Разом
з
вчителем для учнів
2,
4
класів
проводилася
математична
міні-
вікторина
ученицями 10 класу:
Паламарюк Іванною та Дячук Оксаною. Не менш цікавою і
захоплюючою для
учнів 6-их класів виявилася гра
"Вишиванка".
Метою гри було
узагальнити
знання та вміння
з теми «Десяткові
дроби та дії над
ними»
Своїми
надбаннями
Наталія Георгіївна ділиться з
колегами
життя» .
14
на сайті «Шкільне
Харченко
Галина Дмитрівна
вчитель інформатики
Педагогічна
проблема над якою
працює вчитель:
«Формування
інтелектуальних умінь на
уроках інформатики в
умовах компетентнісного
підходу».
Педагогічне кредо: «Відкрити в кожній
дитині душу творця, дати їй змогу пробудитися
й розквітнути»
Її педагогічна філософія: «Горджуся тим, що
працюю в Чернівецькій загальноосвітній школі I-III
ступенів
№
38,
з
радістю
поспішаю
до
дітей:
допитливих, старанних, надійних, щирих… Прагну
навчити кожну дитину вчитися й переконати її в тому,
що вона сама визначає свою долю»
15
Способи формування інтелектуальних вмінь:
Модель формування інтелектуальних умінь
в умовах компетентнісного підходу:
16
Скажи мені – я забуду.
Покажи мені – я зможу запам’ятати.
Дозволь мені зробити самому це
І це стане моїм назавжди.
П.П. Блонський
Працює з учнями 2 – 7 класів. На своїх уроках
формує
та
розвиває
в
учнів
такі
компетентності:
саморозвиток та самоосвіту, інформаційну, комунікативну,
полікультурну,
а
за
умови
залучення
прикладних
комп’ютерних програм, ще й компетентністну продуктивну
творчу діяльність.
Ефективним є застосування ігрових технологій на її
уроках, адже у процесі ігрової діяльності учні:
- застосовують на практиці вміння й навички, отримані
на уроках;
- чітко формулюють питання для з’ясування істотних
ознак об'єкта;
- пояснюють свою точку зору, намагаються відстоювати
її;
- ведуть діалог, уміють слухати опонента; дають
рецензію на відповідь;
-
розвивають
уміння
фантазувати,
чути
інших,
контактувати з ними;
- формують уміння й навички підключати власні знання;
17
- синтезують уміння й навички.
Ігрова діяльність є не лише ефективною, а й
результативною, адже учні стають активними, «слабкі»
учні відчувають впевненість у своїх силах, "сильні” учні
відчувають необхідність і користь у допомозі товаришів.
Діти уміють вирішувати невеликі, але все-таки
проблеми, самостійно досліджувати їх,
аргументують
свої рішення, легше й міцніше засвоюють програмовий
матеріал, доброзичливо
ставляться
одне до одного;
ретельно і сумлінно виконують роботу; працюють
з
різними джерелами інформації; організовують не тільки
свою роботу, але й роботу в парах (у групах).
Вдало проведена робота завжди потребує значних
зусиль
і
плідної співпраці вчителя і учня .У Святому
письмі сказано:«Блаженна людина, що насичується від
плодів своєї праці і шукає в ній утіху». Це є істина.
Її
учні
взяли
активну
участь
проведенні
у
тижня
математики
та
інформатики,
який
проходив в школі з 9 по
13
листопада
2015р..
Завданням тижня було
підвищити
18
інтерес
учнів
до
навчальної
діяльності,
до
пізнання дійсності та самих
себе,
а
також
вихованню
самодисципліни
та
самоорганізації.
Впродовж
тижня
різні
використовувались
прийоми
організації
і
форми
урочної
та
позаурочної діяльності учнів,
які забезпечували підвищення
мотивації
та
пізнавального
інтересу
учнів,
сприяли
розкриттю внутрішнього їхнього потенціалу. Девізом тижня
було:
19
Не просто слухати, а чути.
Не просто дивитися, а бачити.
Не просто відповідати, а міркувати.
Дружно і плідно працювати.
38 зареєстрованих до участі учнів із 3-10 класів 9
листопада взяли участь у міжнародному конкурсі з
інформатики та комп'ютерної вправності "Бобер 2015",
координатором якого у школі була Галина Дмитрівна. Учні
показали свою вправність, зібраність та кмітливість.
У програмі тижня була запланована та проведена
виставка учнівських стінгазет, присвячених цьому тижню.
Учні
школи
мали
змогу
ознайомитися
знахідками та новинками завдяки цій виставці.
20
з
цікавими
Вчитель підготувала для учнів 5 -7 класів
традиційний конкурс з інформатики "Добери назву". Метою
конкурсу було залучення учнів до самостійної творчої
діяльності, підвищення їх інтересу до інформатики та
предметів, навколо нас.
З учнями 5-А класу Галиною Дмитрівною був
проведений конкурсзмагання
«Інфознайка».
Метою заходу було
зацікавити учнів
інформатикою,
встановлюючи зв’язки
між інформатикою та
іншими сферами життя;
поглибити і розширити
знання учнів з
інформатики; розвивати
21
пізнавальний
інтерес, творчу
активність,
допитливість,
логічне мислення;
почуття
колективізму,
відповідальності,
вміння працювати
командою, виховувати потребу співпереживання і
взаємодопомоги. В конкурсі змагалися команди "Діамант"
та "Дестрой".
Боротьба була запеклою, команда "Дестрой" довела, що вона
найкраща, що вони "Інфознайки".
22
В рамках тижня вчитель провела відкритий урок у 4-Б
класі
з
інформатики
«Копіювання
і
переміщення
фрагментів
тексту».
На
учнів
уроці
не
в
тільки
формувались вміння
копіювати,
переміщувати
фрагменти тексту в
середовищі
текстового процесора, а і протягом усього уроку вчитель
виховувала в них любов до рідного краю, його традицій,
шляхом
складання
віночка.
Від
кожної
з
квіточок
українського віночка були запропоновані тестові завдання.
За кожну правильну відповідь протягом уроку учень
нагороджувався квіточкою. Своєю славною працею в кінці
уроку кожен створив свій віночок. Учні дізнались, що
кожна квіточка на цій землі — це не просто краса, а ще й
23
велика природна сила, яка передається дівчині через
віночок. Фрагменти тексту при поясненні вчителя і при
роботі учнями за
комп'ютером
виховували
них
в
теж
національну
самосвідомість.
24
В цьому навчальному році відновив свою роботу
міський
конкурс
"Інформатик 2016", метою якого є виявити обдаровану,
талановиту учнівську молодь. Марчук Карина, учениця 6а
класу, взяла участь у секції «Графічний редактор PAINT», а
Чеботаренко Анна-Вікторія, учениця 7а класу, взяла участь
у секції «Мультимедійна презентація».
25
Щоб виховати інтелектуальну особистість, самому
вчителю
треба
бути професіоналом
у
своїй
справі.
Галина Дмитрівна працює чесно і справедливо, віддаючи
дітям своє серце і розум.
Учитись важко, а учить ще важче,
Та мусиш уперед іти.
Як учням віддаси найкраще,
То сам сягнеш високої мети
М. Сингаївський
Герасим Тетяна
Іванівна
вчитель
математики та
інформатики
Педагогічне
кредо:
«Щоб мати право
вчити інших,
постійно треба
вчитися самому»
26
Проблема:
«Формування життєвих компетентностей учнів на
уроках математики»
Навчально-виховна діяльність вчителя полягає в
тому, щоб не тільки дати учням певну кількість знань,
умінь, навичок, а вміння застосовувати їх в повсякденному
житті.
Мета:
- розкрити зв'язок
математичних задач з життєвими
ситуаціями;
-здійснти міжпредметні зв’язки при розв’язуванні задач;
- поглиблення професійних знань щодо презентованої
теми;
-ознайомити з методами і засобами навчання вчителя
математики для реалізації змісту уроку.
Компетентності
процедурна,
таких
дослідницька,
здоров’язберігальна,
громадянська
є
та
видів:
технологічна
життєвотворча,
багото
методологічна,
інших.
і
логічна,
практична
За
і
проведеним
Здоров'язберігаюча
Життєвотворча
Інформаційно-комунікаційна
Громадянська
анкетуванням з участю батьків та учнів нашої школи було
27
визначено, що на сьогоднішній день найбільш актуальними
компетенціями є здоров’язбережувальна, життєвотворча,
громадянська та інформаційно-комунікаційна. Результати
анкетування:
Всі
ці
компетентності
готують
до
життя.
Формування життєвих компетентностей учнів на уроках
математики є досить важливим в житті кожного учня.
Тетяна Іванівна робить все, щоб уроки мали практичну
спрямованість. Саме завдяки проектній технології було
створено збірник практичних задач, які формують життєві
компетенції, тому що дітям не потрібна сума знань, а
потрібні практичні навички, які вони зможуть використати
в
житті.
Збірник
містить
чотири
розділи,
а
саме
життєвотворча, громадянська, здоров’язбережувальна, та
інформаційно-комунікаційна
компетенції
на
уроках
математики.
Вчитель намагається
дітям
довести,
що
без
математичних обчислень не
можна побудувати не тільки
космічного
корабля,
електростанції,
підводного
човна,
звичайного
будинку.
28
а
й
Це
звичайно
маленька батьківщина для кожного з нас. Наш дім це не
тільки будинок, як споруда, а це і наше рідне місто, наша
країна. Це є основною мотивацією на моїх уроках.
Проблема збереження і зміцнення здоров’я дітей,
завжди є актуальною. Здоров’я безцінне надбання не тільки
кожної людини, але і всього суспільства, тому наступну
компетенцію, яку вчитель формує
на своїх уроках
здоров’язбережувальна.
Нові організаційні форми навчання, а саме –
здоров’язбережувальні технології, головний принцип яких –
«Даючи
знання,
ефективність
не
забирай
здоров’я!»,
навчально-пізнавальної
підвищують
діяльності
учнів,
сприяють здобуттю знань без шкоди для здоров’я,
виховують культуру дітей.
Здоров’язберігаючу
компетенцію
можна
формувати
будь-якою
педагогічною
технологією,
але цікавою для мене і для
учнів
є
технологія
«Скрайбінг». Для створення
скраб-презентації
використовують різні типи
зображень: малюнки, піктограми, символи, окремі ключові
слова, схеми і діаграми. Скрайбінг може вміщатися як на
29
одному аркуші паперу, так і на декількох. В ідеалі учень
дивлячись на скрайб-малюнки, учень повинен відтворити в
пам’яті почуту розповідь чи умову задачі.
У
рамках тижня
математики
був
проведений
«Математичний КВК».
між
учнями
5-их
класів
Гра складалася з 6 конкурсів:
конкурс теоретичний, математична естафета,
конкурс капітанів, конкурс намалюй емблему, конкурс
«Математична вікторина», усний рахунок. Також був
конкурс
для
глядачів,
де
учні
відповідали на
жартівливі
математичні
запитання.
Учениця
9
класу, Оринчук
30
Аліна, розказала п'ятикласникам казку про два трикутники
та
вірші
про
математику.
Тиждень пройшов на належному рівні. Діти показали гарні
знання, вміння та зацікавленість предметами, навички та
творчі здібності.
В цьому навчальному році провела відкритий урок
у 8 класі
на тему
«Властивості
степеня з
цілим
показником». Урок проводила на конкурсі «Вчитель року2016», у формі ділової- гри банківська справа , де протягом
уроку набири робочий персонал в банк «Надія» учні
працювали в парах, складали умову задачі за допомогою
скрайб презентації, встановлювали відповідності.
На конкурсі «Вчитель року-2016» проводила майстер
- клас на тему: «Формування життєвих компетентностей
учнів на уроках математики». І захищала освітній проект:
«Бачення школи майбутнього».
31
Гаврилюк
Олеся Василівна
Вчитель хімії
Педагогічне кредо:
«Учень, не посудина,
яку потрібно
наповнити, а факел,
який потрібно
запалити»
Проблема над якою працює вчитель:
«Експерементально-дослідницька робота на уроках хімії , як
засіб формування світогляду учнів».
Використання хімічних експериментів в класній і
позакласній роботі підвищує інтерес учнів до предмету,
формує в них навички та вміння, бажання приймати участь
в такій роботі, сприяє розвиткові логічного мислення.
Незамінним помічником у формуванні пізнавального
інтересу до хімії можуть бути цікаві хімічні експерименти,
де об'єктом досліджень стають оточуючі нас і добре знайомі
нам речовини. Наприклад: "Вогненебезпечна апельсинова
32
шкірка", "Які плоди містять жир?", "Чому бензином
виводять плями?", "Спіле і неспіле яблуко", "Виготовляємо
мило", "Приготуємо ... лимонад!" і ін.
Протягом 2015-2016 навчального року Олеся Василівна
намагалася
використовувати
експериментально-
дослідницьку роботу при вивченні хімії, в результаті чого
зуміла зацікавити багатьох учнів цікавим предметом .
Учні з великою радістю
виконували
практичні
лабораторні роботи.
Велику увагу приділяє домашньому експерименту.
Багато учнів по їй вказівці і поступовій методиці, під
наглядом батьків, виконували досліди вдома. Хочеться
33
і
відмітити учнів 7 класів, які найчастіше їх проводили. Після
практичної частини робили висновки.
Навіть самі маленькі учні нашої школи з нетерпінням
чекають вивчення нового предмета. Усіма свої силами
вчителька
намагалась привити
цікавість до хімії.
34
Цього
року учень
школи взяв
участь у
конкурсі
« Юний
дослідник»,
де разом з
вчителем досліджували грунт, який найкраще підходить для
вирощування шафрану. Тема виявилася дуже цікавою, на
думку вчителя, наступного навчального року зуміємо її
розкрити трішки більше і одержати кращий результат.
На
уроці
Олеся
Василівна
намагається
використовувати
різні
форми
роботи,
групову
як
так
і
підвищувати
індивідуальну
роботу
учня.
кожного
Тому
розробила цікаву
методику роботи, коли учні за допомогою малюнка можуть
оцінити свої знання з хімії самостійно. Цей метод назвала
35
«Мегаполіс». Кожен учень будує самостійно свій «Будинок
знань».
На
використовувала різні інтерактивні методи навчання:
- хімічний диктант
- кубування
-діаграма Вена
-своя шпаргалка
36
уроці
- асоціативний кущ
- прийом інсерт – активне читання
-лінгвіст- хімік
- сенкан -рефлексія
- хімічна діаграми
-реставрація рівнянь
-мереживо
- хімічна квітка
-лабіринт .
Провела предметний тиждень, в якому активно
прийняли участь всі учні школи. Найменші залюбки
спостерігали за цікавими дослідами.
Старшокласники брали участь у вікторині «Хімічне
лото» та «Хімія обирає друзів».
37
Учні 7-их класів відгадували хімічні загадки. У лютому
місяці провела відкритий урок у 9-б класі. Тема уроку6
«Отруйність спиртів. Застосування спиртів». У класі
проводився урок у групах, де кожна група дітей активно
працювала на уроці.
Рік пройшов яскраво і
насичино. Разом з дітьми багато чого дізналися нового і
цікавого. Цей рік був особисто для вчителя щей досить
важким. Цього року Олеся Василівна атестувалася на
присвоєння ІІ кваліфікаційної категорії. Експерементальнодослідницька робота на уроках хімії , як засіб формування
світогляду
учнів
залишається
для
неї
приорітетною
проблемою, тому в подальшому майбутньому буде і надалі
працювати над нею.
38
Онуфрійчук
Олена Вікторівна
Вчитель біології

навчальну
Спланувано
та
самоосвітню
роботу - до 15.09.2015 р.

Ознайомлено з
новими
методичними
рекомендаціями щодо викладання біології та екології
у
2015-2016 н. р. - до 15.09.2015 р.

Опрацювано методичну літературу:
а) Біологія. Науково-методичний журнал. Видавнича
група "Основа"
б)
Освіта
Буковини.
Чернівецька
обласна
інформаційно-методична газета
в) інформація з сайтів: osvitacv.com, kolosok.lviv.ua,
cvoippo.edu.ua, ostriv.in.ua, children.edu.ua, pleyada.kiev.

Продовжено роботу над темою самоосвіти
«Формування пізнавальної активності учнів – один з шляхів
реалізації компетентнісного підходу».

Учні 8-10
класів взяли участь у міських
олімпіадах з екології та біології. Учениця 10 класу Рудько
Анастасія посіла ІІІ місце на олімпіаді з екології.
39

взяли
27 листопада 2015 року 27 учнів 1-10 класів
участь
у
Міжнародному
інтерактивному
природничому конкурсі "Колосок осінній - 2015": 8 учнів
одержали сертифікати "Золотий колосок", 17 учнів "Срібний колосок" в номінаціях «Теплота і температура»,
«Людина», «Хімія в картинках», 2 учня стали учасниками
конкурсу.

22 квітня 2016 року 50 учнів 1-10 класів стали
учасниками конкурсу "Колосок весняний -2016". Конкурсні
завдання стосувалися таких тем: «Материки», «Супутники
Сонячної системи» та «Екостиль твого життя».
40

4 грудня 2015 року проведено відкритий урок з
біології в 10 класі (академічний рівень) на тему «Причини і
способи загибелі
клітини».
41
 17 березня 2016 року проведено відкрите заняття
курсу "Основи
екологічних
знань" з теми
"Біосфера.
Ноосфера". Для 9тикласників стало
справжнім
випробуванням:
знадобилися не
тільки вміння
мислити,
аналізувати, робити
висновки, а й користуватися ножицями, клеїти, створювати
аплікації. Робота
знайшлася
кожному!
Результат видно
на світлинах.
42
Тиждень
біології, хімії та
фізики пройшов з
14 по 18 березня
2016 року під
девізом "Я
насмілюся стверджувати, що з усіх знань найкорисніші для
нас знання природи,
її законів". .ЖанБатист Ламарк
43

Колектив гуртка «ЕКО» Чернівецької ЗОШ №
38 став учасником ІІ етапу Всеукраїнської новорічноріздвяної виставки
«Новорічна
композиція" з
композицією
"Екоджентельмен"

Взята
участь в роботі
методичного об’єднання та педрадах в школі.

Розміщено деякі свої
напрацювання на сайті "Шкільне
життя".

Взята участь в акції
Всеукраїнський урок екологічних
знань, проведена Всеукраїнською
екологічною лігою
44

Протягом навчального року учні школи
доглядали за озелененням школи
Чигрин Мар’яна
Іванівна
Світ останнім часом
невпізнанно
продовжує
45
змінився
і
змінюватися.
Визначальним
чинником
сучасної
цивілізації
стала
інформація й усе, що пов’язане з її накопиченням,
оновленням,
передавання
та
використання.
Сучасний
учитель займається різними видами професійної діяльності:
викладацькою,
виховною,
науковою,
методичною,
управлінською. Залежно від того або іншого виду діяльності
існують різні можливості використовувати комп’ютерні або
інформаційні технології, що дають можливість отримувати,
передавати, систематизувати, обробляти інформацію, а
також здійснювати комунікацію між колегами, учнями, їх
батьками і так далі.
При цьому комп’ютер може бути використаний і для
автоматизації робочого місця вчителя і як засіб навчання
тих, хто вчиться. Його застосування дозволяє підвищити
інтелектуальний
рівень
учнів
і
полегшує
вирішення
практичних задач. Він може бути використаний як:
46
- інформаційна система, що допомагає вирішувати
різні питання;
- джерело інформації для розробки творчих проектів;
- для суттєвого розширення наочності навчання;
- оперативного контролю за засвоєнням знань і умінь.
Саме тому протягом 2015-2016 навчального року
Чигрин Мар’яна Іванівна працювала над проблемою
« Використання ІКТ на уроках фізики».
У ході роботи над проблемою
Мар’яна Іванівна
використовувала комп’ютерні технології на уроках фізики:
-
для підготовки друкованих роздаткових матеріалів
(контрольні, самостійні роботи, дидактичні картки для
47
індивідуальної роботи);
-
мультимедійний супровід пояснення нового матеріалу
(презентації,
навчальні
відеоролики,
комп’ютерні
демонстрації досліджуваних фізичних явищ…);
-
використання при підготовці до
уроків інтернет-
ресурсів.
У мережі є багато програмних продуктів, які учитель
може
використати
під
час
проведення
уроків
із
застосуванням нових інформаційних технологій. Подібні
уроки дозволяють підвищити інтерес до вивчення фізики,
активізувати
їх
пізнавальну
діяльність,
сприяють
формуванню наукового світогляду.
Мар’яна Іванівна є координатором Всеукраїнської
природознавчої гри « Геліантус». Під час предметного
тижня провела «фізичне лото» для всіх бажаючих учнів
школи, а також для 9-х класів Брейн- ринг «Кращий знавець
- природодослідник». Брала участь в шкільному конкурсі
вчителів
48
« Молодість + Досвід ».
Провела
відкритий
урок
фізики
у
7-Б
класі
«Механічна робота. Потужність. – Розв’язування задач».
Учитель ретельно планує свою роботу, сприяє
створенню на уроках спокійної, доброзичливої атмосфери.
Постійно працює над підвищенням свого фахового рівня,
педагогічної майстерності.
49
Велику увагу приділяє створенню найсприятливіших
умов для навчання, виховання і розвитку учнів, обов’язково
враховуючи індивідуальні особливості, нахили, їх інтереси.
Розробляє різнорівневі завдання, відповідно до вимог
навчальної програми та критерії оцінювання навчальних
досягнень учнів. Допомагає учням знаходити раціональні
способи
розв’язання
задач,
складання
алгоритмів,
обґрунтування.
У плануванні домашньої роботи учнів забезпечує
органічний зв’язок теоретичного матеріалу, задач та
практичних вправ. Використовує внутрішньо-предметні та
міжпредметні зв’язки з математикою, біологією, хімією,
географією, інформатикою та екологією.
50
Феледейчук
Галина Павлівна
За 2015-2016 н.р. творчі наробки
вчителя
географіі
складалися
з
наступних пунктів :
Робота на уроках
Участь в міських змаганнях з різних технік туризму
Водний туризм ІІІ місце Воойтова Т.9-Б Пасічник В. 10 кл.
Велоспорт Войтова Т. Демчук І. 9-Б ІІІ місце
Участь в міській краєзнавчій конференції
ІІ місце Орлецька А. Костащук К. «Герої не вмирають»
Участь в конкурсі «Живи, ялинко»
Гран-прі «Лісова красуня» секція Стилізована ялинка
Виступ на конкурсі «Таланти та елітарність»
Екскурсії
51
Туристичні походи
Вчительська діяльність цього року була тісно пов’язана з
моєю проблемою над якою я працюю , а саме :
«Формування пізнавальної
активності учнів на нестандартних
уроках географії». Було розроблено та
використано нові підходи до проведення уроків, задуму,
організації, методики. В цьому році діти відвідали такі
цікаві місцини, Протяте каміння, Соколине око, перевал
Німчич
52
Вже традиційно
Галина Павлівна
Феледейчук
провела «Тиждень
географії», на
протязі якого
відбулася
53
вікторина «Еверест»,квест «Стежками Садгори : минуле і
сучасне» та ін.
54
Аналітичні дані
55
56
Автор
natasha_121168
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
58
Размер файла
75 076 Кб
Теги
2015, предметів, вчителів, звіт, математичного, цикл, 2016, природних
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа