close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Наказ про підсумки мет роб 2016

код для вставкиСкачать
Відділ освіти Радехівської РДА Львівської області
загальноосвітня школа І-ІІ-ІІІ ступенів с.Павлів
НАКАЗ
від 6 червня 2016 р.
№
« Про підсумки методичної роботи
за 2015-2016 н.р.»
З метою подальшого вдосконалення роботи з педагогічними кадрами, підвищення
рівня методичної роботи, підвищення фахового рівня вчителів школи, їх готовності до інноваційної
діяльності, з метою створення необхідних умов для всебічного розвитку учнів, збереження та
зміцнення їх здоров’я та соціальної адаптації, формування в них цілісної системи соціальних,
загальних та надпредметних компетентностей на основі особистісного підходу до потреб і
можливостей учнів, керуючись основними документами про організацію та проведення методичної
роботи з педкадрами:





Законом України про загальну середню освіту;
Рекомендаціями щодо організації методичної роботи з педагогічними працівниками в
дошкільних, загальноосвітніх середніх та позашкільних закладах освіти;
Положенням про методичний кабінет середнього закладу освіти;
Положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОН № 930 від
06.10.2010 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» та
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550, керуючись наказом ГУОН
ДОДА від 26.01.2011 № 26-к «Про застосування повноважень п.6.10 Типового положення про атестацію
педагогічних працівників атестаційною комісією ГУОН ДОДА в 2011 році»,
Програмою перспективного розвитку школи на 20015-2020 роки
 Річним планом роботи школи
у 2015-2016 навчальному році педагогічний колектив школи розпочав роботу над новою
методичною темою «Формування навчальних та життєвих компетентностей учнів шляхом
використання особистісно-зорієнтованих технологій.» На 2015-2016 навчальний рік наказом по школі
від 31.08.2015р. № 235 «Про організацію методичної роботи в школі» було затверджено програму
перспективного розвитку школи на 2015-2020 роки та визначено план роботи на 2015-2016 рік –
діагностичний етап за Перспективною програмою. На даному етапі перед педколективом стояли такі
себе такі завдання:






Аналіз результатів педагогічного процесу з метою виявлення загальних та окремих проблем
науково-методичної роботи в школі;
Визначення сформованості ключових компетенцій учнів школи;.
Дослідження реального рівня якості знань учнів;
Дослідження причин низького рівня загальнонавчальних компетенцій та якості знань учнів;
Поглиблення методологічно - теоретичної підготовки педагогічних працівників школи з
обраної професії;
Ознайомлення педагогічного колективу з досягненнями психолого-педагогічної науки,
існуючим передовим педагогічним досвідом з даної проблемної теми;
1


Глибоке вивчення науково-педагогічної літератури з проблеми та засвоєння існуючого
досвіду;
Визначення провідних напрямків діяльності методичних об’єднань, шкіл, творчих груп з
питань реалізації проблемної теми;
Розроблення моделей, схем, рекомендацій, порад по впровадженню у практику досягнень
науки;
Оформлення довідково - інформаційних матеріалів з визначеної теми.

організація наставництва, консультації для молодих учителів;

організація взаємовідвідування уроків, вивчення і створення умов для використання
педагогами запропонованих методичних рекомендацій;

сприяння вдосконаленню методики аналізу відвіданих адміністрацією та методичним
активом уроків і позакласних заходів;


Реалізація цієї мети відбувається шляхом підвищення кваліфікації, стажування, участі у шкільних
методичних заходах, самостійної самоосвітньої роботи педагогів.
З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва
методичною роботою було затверджено склад шкільної методичної ради, визначено та затверджено
структуру та форми методичної роботи, складено план роботи над методичною темою, розглянуто,
обговорено та затверджено плани роботи шкільних методичних об’єднань на 2015-2016 навчальний
рік. Пріоритетними напрямками в роботі методичної ради було визначено:



Теоретична підготовка вчителів до роботи над методичною проблемою школи, вивчення
рекомендованої літератури.
Розробка діагностичних анкет та показників, що характеризують творчий потенціал
особистості вчителя.
Впровадження моніторингу якості навчально-вихоного процесу, надпредметних
компетентностей учнів.
До складу методичної ради ввійшли заступники директора з навчально-виховної роботи
Ватраль Р.О., Іванець У.С., голови методичних об'єднань Бей О.Є.,Сторожинська С.М., Нецик Л. П.,
Шурман О.І., Вовчанський І.І., Федун О.Я., Василишин А.Й. Протягом навчального року згідно плану
відбулися засідання методичної ради школи на яких розглядалися питання:
 аналіз роботи шкільного колективу за минулий навчальний рік;

завдання та затвердження робочого навчального плану (варіативної частин) на новий
навчальний рік;
 Про організацію роботи методичних об’єднань над єдиною науково-методичною проблемою

розвиток творчої ініціативи вчителів,
 удосконалення та пошук активних і цікавих форм ведення уроку; використання технічних, ІКТ
засобів навчання; унаочнення в навчально-виховному процесі; здійснення індивідуального
та диференційованого підходу до учнів під час процесу навчання та виховання; стан
 презентація ППД, який вивчався у 2015-2016н.р. Звіт творчої групи з узагальнення передового
педагогічного досвіду.
 Огляд нормативних, директивних документів, новинок психолого-педагогічної літератури

Робота з обдарованими дітьми. Звіт учителів-предметників про персональну роботу із
обдарованими дітьми.

Творчість як один із критеріїв оцінювання професійної діяльності педагога.
2
 самоосвіти педагогічних працівників як складової частини системи внутрішкільної методичної
роботи.
У 2015-2016 н.р. у школі функціонували шкільні методичні об'єднання:
Вчителів філологів ( кер.Бей О.Є.)

Вчителів математичного циклу (кер. Сторожинська С.М.)

Вчителів природничого циклу (кер.Нецик Л. П.)

Вчителів початкових класів ( кер. Лотоцька Н.І.)



Класний керівників 1-11 класів ( кер. Шурман О.І.)
Вчителів англійської мови (кер. Вовчанський І.І.)
Вчителів історії (кер. Федун О.Я.)

Вчителів художньо-естетичного, оздоровчого та трудового циклу (кер. Василишин А.Й.)
Робота всіх методичних об'єднань проводилася на основі річних планів роботи ШМО,
розроблених на основі перспективного і річного планів роботи школи, методичної теми та у
відповідності до вимог і тенденцій розвитку сучасної школи. Шкільні методичні об'єднання
працювали над вирішенням таких проблем:

розвиток педагогічної творчості педагогів через апробацію особистісно
зорієнтованих методик ;

розвиток професійної майстерності вчителя школи шляхом апробації та
використання сучасних інноваційних технологій, пошуку найефективніших форм , методів і
прийомів навчання;

підвищення наукового та методичного рівнів педагогів, ознайомлення із досягненнями
сучасної педагогічної науки, новітніми освітніми технологіями.
Всі засідання, проведені згідно із графіком. На запланованих засіданнях методичних об’єднань
обговорювалися як організаційні питання рекомендації МОНУ щодо викладання і вивчення
навчальних предметів у 2015-2016 н. р., зміни у навчальних програмах, підготовка і проведення
олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної
підсумкової атестації), так і науково-методичні питання, удосконалення структури сучасного уроку,
формування основних освітніх компетенцій. Проводився аналіз якості знань, умінь та навичок учнів у
відповідності із вимогами навчальних програм та державним стандартам освіти,
Проведені всі передбачені планом роботи відкриті уроки. В цілому роботу ШМО протягом 2015-2016
навчального року можна оцінити задовільно. Слід відмінити ефективну, творчу роботу методичних
об'єднань вчителів початкових класів ( кер. Лотоцька Н.І..),англійської мови ( кер. Вовчанський І.І.),
математики (кер.Сторожинська С.М.).
Належна робота проводилась по формуванню в учнів інтересу до вивчення навчальних предметів,
поглиблення та розширення знань. З цією метою у школі організовано роботу факультативів, дев’яти
предметних гуртків, конкурси ерудитів, КВК, шкільний тур гри «Що? Де? Коли?».
Протягом 2015/2016 н.р. проведені предметні тижні:





історії ( жовтень);
української мови (листопад);
зарубіжної література лютий);
інформаційних технологій;
мистецтва (квітень);
3
Матеріали предметних тижнів оформлено у звіти та як виставковий матеріал. Розроблена програма
проведення 2016 року як «Року англійської мови». В рамках якої проведено традиційне свята «Різдво
у Європі», «День Європи у школі», розпочато підготовку англомовного табору для дітей 3-8 класів,
який спільно із педагогами школи проведуть волонтери із Канади.
Розвиток творчих здібностей учнів здійснювався як на уроках так і через залучення їх до участі у
гуртках художньо-естетичного циклу. В поточному навчальному році педагогічний колектив школи
продовжив роботу над реалізацією методичного проекту «Обдарованість». В межах проекту
систематично поновлюється банк даних обдарованих дітей школи, розробляються програми їх
розвитку, Традиційною у школі стала декада « Ними гордиться школа.», яка приурочена церковному
святу Дню Наума. В рамках декади проходить шкільне свято «День відмінника», конкурс для учнів 5-х
класів «Найрозум-ніший», конкурси «Школа має талант».
Слід зазначити, що певний прогрес у роботі із обдарованими дітьми відслідковується, але
робота по даному напрямку потребує подальшого покращення. Цей факт підтверджується
результатами ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад. Які показали, що педагогічним колективом
проводиться достатня робота з розвитку інтересів учнів до знань. Всього учні школи у ІІ етапі
Всеукраїнських олімпіад вибороли 18 призових місць, з них: І – 2 місця, ІІ –8 місць , ІІІ – 8 місць і в
підсумку вибороли 30 конкурсних бали. У порівнянні з 2014 роком команда школа отримала на два
бали більше у загальному підсумку, проте виборола на одне призове місце менше. Додала одне
перше місце, два других місця, але зменшилася на п’ять (з 12 до 8) кількість третіх місць.
Найрезультативнішими можна вважати виступи учнів на районних олімпіадах з української мови та
літератури, географії, біології. У підсумку школа посіла десяте місце у рейтингу шкіл району.
Збільшилася кількість призових місць в учнівських команд з української мови та літератури, ( на одне
друге і одне третє), географії (на одне перше), біологія (два других проти двох третіх) історії (на одне
друге), інформатики (на одне третє); незмінною залишилась кількість перемог із англійської мови,
правознавства, екології; зменшилася кількість призових місць з математики, хімії, трудового
навчання. Слід відмітити той факт, що протягом п’яти останніх років учні школи не посіли жодного
призового місця на олімпіадах з інформатики, економіки, астрономії. Низька результативність на
олімпіадах з фізики та трудового навчання. Переможцями і призерами районних олімпіад стали 13
учнів школи. Високі та добрі результати на ІІ (районному) етапі Всеукраїнських олімпіад
продемонстрували такі учні:
Папіж Вероніка – учениця 9-А класу – 2 призових місця: українська мова і література – II, англійська
мова – III;
Черник Марія - учениця 11 класу - 2 призових місця: екологія III;- , білолгія – II;
Біда Марія– учениця 10-Б класу – 3 призових місця: правознавство – II, історія – II, біологія - II;
Остапчук Роман - учень 9-Б класу - 2 призових місця: географія – I, українська мова - III;
Ревенко Уляна - учениця 10-Б класу - екологія – ІІ;
Павлюк Микола - учень 11 класу - англійська мова – III;
Радчук Олександр – учень 8-А класу – історія - III;
Чорна Діана – учениця 7-Б класу - українська мова - I;
Солотва Юлія –– учениця 7-Б классу - математика - II;
Чорний Артем – учень 10-Б класу - географія - III;
4
Мироненко Артур – учень 6-Б класу – математика - III;
Майкут Віталій – учень 10-Б класу – інформаційні технології - III;
Мельник Ольга – учениця 10-Б класу – хімія - II;
Переможців ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін підготували 14 вчителів школи:
Гедз Н.В., Єнджієвськи Р.С., Вовчанський І. І., Якимович К.Я., Ватраль Р.О., Папіж О.А.,Федун О.Я.,
Іванюта Н.З., Любас Н. Д, Сторожинська С.М., Нецик Л.П., Щурман О.І., Бей О.Є., Іванець У.С..
Кількісний та якісний аналіз результатів ІІ етапу олімпіад у 2015-2016 навчальному році,
олімпіадних робіт учнів, зведені таблиці результатів виступу команди навчального закладу ІІ етапі
олімпіад, порівняння показників якості виступу команди закладу за п’ять останніх навчальних років )
свідчать про достатній рівень організації та змісту роботи з обдарованими учнями у навчальному
закладі.
Активну участь прийняли учні школи у міжнародних і всеукраїнських конкурсах «Кенгуру» - 25(
осінній), 77-(весняний); « Соняшник» - 15, «Колосок» -125 (осінній), 25 ( весняний) «Левеня» - 36 учнів.
Система роботи з педкадрами школи була спрямована на вдосконалення професійної майстерності, виявлення творчого потенціалу вчителів, поширення перспективного педагогічного досвіду, а
також сприяла росту кваліфікаційної майстерності.Значна увага приділялася самоосвітній роботі
педагогів, як одній із форм методичної роботи. Самоосвіта педагогів школи будувалася на таких
принципах:
- систематичність і послідовність;
- зв'язок з практичною діяльністю;
- взаємозв'язок наукових і методичних знань;
- комплексне вивчення психолого-педагогічних і методичних проблем;
Основними формами самоосвітньої роботи були: індивідуальна робота над науково-методичною
темою, курсова перепідготовка; наставництво і консультування, опрацювання фахових журналів і
методичної літератури.
У поточному навчальному році. курси підвищення кваліфікації за кредитно-модульною системою
завершили навчання 3 педагоги, які атестувалися у 2011 році , завершують навчання 12 - педагогів,
атестованих у 2012 році, Розпочали курсову перепідготовку 6 педагогів 2013 року атестації та 5
вчителів початкових класів 2014 року атестації.
Згідно з планом роботи школи та відповідно до системи методичної роботи в школі організована
робота із молодими педагогами. Видано наказ про організацію наставництва для Ценюх М.В,вчителя
географії. Постійно проводились співбесіди з молодим педагогом, анкетування з метою виявлення
труднощів у роботі, надавалась методична допомога.
З метою розвитку та вдосконалення науково-дослідницької діяльності організовано творчу групу, з
роботи над єдиною методичною темою школи,до складу якої увійшло 6 досвідчених педагогів
школи. Упродовж навчального року творча група працювала над методичною проблемою
«Формування навчальних та життєвих компетентностей учнів шляхом використання особистіснозорієнтованих технологій» Членами творчої групи опрацьована методична література з даної теми,
складений каталог рекомендованої літератури для педагогів, розроблені рекомендації для педагогів
У 2016р. атестація здійснювалася відповідно до перспективного плану школи. У звітному році
атестувалися 7 вчителів: з них чотирьом підтверджено і одному встановлено «Вищу кваліфікаційну
5
категорію», двом підтверджено і одному встановлено звання «Старший вчитель» Одному вчителю
встановлено і одному підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліста другої категорії»..
На базі школи проведені районні методичні об'єднання вчителів математики, української мови,
бібліотекарів. Всі педагоги школи залучаються до роботи районних методичних об'єднань.
Протягом року проведена діагностика вчителів щодо якості планування та підвищення
ефективності навчального процесу на уроці, діагностичні оцінки вчителям, якості своєї діяльності.
Аналіз показав, що всі вчителі школи достатньо володіють методиками сучасних інноваційних
технологій, використовують їх у своїй діяльності.
З метою впровадження у практику організації навчальної діяльності учнів сучасних методик у школі
проведено ряд представницьких заходів спрямованих на підвищення компетентності педагога,
активізацію творчої діяльності, удосконалення структури сучасного уроку, покращення результативності навчально-виховного процесу.
Протягом року відбулися педагогічна конференція «Особистісно – зорієнтоване навчаннях як
стратегія формування ключових компетенцій учня», педагогічні читання за темою: ”Методи
підвищення рівня педагогічної майстерності вчителя" На цих заходах учителі мали змогу
ознайомитися із науково-методичною літературою, поділитися своїм власним педагогічним
досвідом, ознайомитися з досвідом роботи своїх колег, з передовим педагогічним досвідом учителів
району, області тощо. Усі документи: доповіді, матеріали з цих педагогічних конференцій зібрані в
інформаційно-методичному центрі.
Реалізації проблемної теми школи сприяла робота постійно – діючого ссемінару практикуму
«Компетентнісний підхід в освіті.». В рамках семінару за сучасними методиками проведено три
заняття:
1. «Формування поняття “Компетентнісний підхід у навчанні”
2. “Опрацювання методів і форм роботи щодо реалізації компетентнісного підходу до навчання”
3. «Компетентність як результат навчання»
З метою підвищення психологічної компетентності педагогів, формування в них навиків
конструктивної взаємодії у системі вчитель-учень протягом року у школі діяв постійний психологопедагогічний семінар із проблеми ”Створення ситуації успіху.”. Заняття семінару пройшли цікаво,
проведені у різних формах :
1. «Теоретичні засади створення ситуації успіху.» ( Семінар з елементами тренінгу )
2. Тема: «Практичне застосування педагогічної технології щодо створення ситуації успіху»
( Практичне заняття)
3. «Ідеї та прийоми по створенню ситуації успіху в роботі з різною категорією учнів.»
( Психологічна гра з елементами тренінгу
4. «Система педагогічної підтримки дітей в освіті»( Круглий стіл)
Значне місце в діяльності методичної роботи відводилось організації представницьких заходів з
метою створення та поширення перспективного досвіду вчителів. Таких як відкриті уроки, конкурси
6
педагогічної майстерності, звіти вчителів на робочому місці, методичний ярмарок творчих уроків
«Досвід - джерело майстерності», тижні «Творчості та ініціативи молодих педагогів «Щасливий серед
дітей»», «Педагогічної майстерності вчителів початкових класів», фестиваль педагогічної майстерності
«Я атестуюсь». Особлива увага приділялась вивченню й поширенню передового педагогічного
досвіду. Впродовж року узагальнено й запропоновано для поширення досвід учителя математики
Іванець У.С. з проблеми «Формування та розвиток ключових компетентностей учнів на уроках
математики».
У районному конкурсі «Учитель року - 2015", представили матеріал вчителі англійської мови
Вовчанський І.І. та математики Іванець У.С. Вчитель математики Іванець У.С. посіла друге призове
місце. Вчитель хімії Котик Н.М. стала переможцем районного етапу конкурсу «Класний керівник року
З метою з’ясування рівня виконання завдань Державного стандарту було проведено тематичні
перевірки щодо дотримання принципу наступності при переході учнів з початкової в основну школу,
щодо створення комфортних умов для навчання в школі першокласникам. Результати вивчалися на
педагогічному консиліумі, на нарадах при директорові, докладно проаналізовані та оформлені у
вигляді наказів по школі.
План заходів щодо організації методичної роботи в школі протягом 2015-2016 навчального року
був виконаний. Та все ж, не всі заплановані відкриті уроки та виховні заходи були проведені,
формально поставилися педагоги та керівники методичних підрозділів до участі у конкурсі
педагогічної майстерності «Педагогічна творчість освітян Радехівщини».
Важлива роль в організації методичної роботи належить шкільному методичному кабінету. На
базі кабінету систематично проводились інструктивно-методичні наради, консультації, тренінги
вчителів з питань методики викладання предмету.
У 2015-2016 н.р. проведена належна робота по поповненню матеріально-технічної бази
навчальних кабінетів.
Виходячи з вище викладеного
наказую:
1. Головам методичних об'єднань і творчих груп:
1.1. Активізувати діяльність методичних об'єднань та творчих груп через
урізноманітнення форм і методів роботи.
1.2. Спрямовувати роботу на впровадження педагогами елементів
позитивного педагогічного досвіду, новітніх освітніх технологій, підвищення рівня навчальних
досягнень учнів.
1.3. Покращити роботу по виявленню обдарованих дітей, позакласну
роботу з предметів.
2. Завідувачам навчальних кабінетів:
2.1. Спланувати роботу навчальних кабінетів відповідно до «Положення про навчальні кабінети
загальноосвітніх навчальних закладів»
2.2. Максимально залучити спонсорську допомогу, батьківський фонд для поповнення
матеріальної бази кабінетів.
3. Вчителям-предметникам:
3.1 Спланувати цільову підготовку учнів до олімпіад.
7
3.2 Систематично працювати над підвищенням рівня самоосвіти.
3.3. Спланувати відкриті уроки, позакласні заходи на 2016-2017 н.р.
4.Заступнику директора школи Ватраль Р.О.:
4.1. Сприяти урізноманітненню форм і методів методичної роботи.
4.2. До 20.06.2016 р. розробити план методичної роботи школи на 2016-2017н.р.
4.3. Посилити контроль за ефективністю навчально-виховного процесу в
школі.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор школи:
Єнджієвський Р.С.
8
Документ
Категория
Образование
Просмотров
467
Размер файла
47 Кб
Теги
підсумки, підсумки наказ методична робота 2016
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа