close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Положение о дежурном классе

код для вставкиСкачать
Положение о дежурном классе
ÃâÒÕpÖÔalo
,>»jÐZ,ál',
!ØpÕÚÓop ¿IÚoÛÌI
A. B. ¸ÒaèØÝa
CoÓÛaáoÒaÝo
.dr.æ-
·aÜ ÔØpÕÚâopa ßo BP
ApâìtÚÑaÕÒa ¶.T.
IIo»o}I(µIIIlµ o ´Õ)IrypÝolØ Ú»aáár
I. oÑéØÕ IIo»oxtÕIIØï.
1.1. .{ÕÖypáâÒo ÚJIaááa ßo èIÚo»Õ oáyéÕáâBÛïÕTáï áoÓJlaáÝo ÓpaäØÚa,
coáTaBJIrI{I{oÓo a´¼ØIIØáTpaæØÕÙ IIÞ áMrI{a¼' B âÕÇÕI{ØÕ IIÕ.æÕ»Ø' ·-4 pa×a Ò y.rÕÑÝoÜ
Óo´y.
1,.2. {ÕÛì ´ÕårypáTBa - ¿o´ÔÕp)ÚallØÕ ´ØáæØIIÛØI{ÌI Ø llopïÔÚa B IIIÚg»Õ,
coxpaÝÝoáTÌ IèÚo»ìIIoÓo ØMyéráâÒa. oÑéÕr pyÚoBo´áâBoÔÕåtypáTBo¼
oáyéÕáTBJUIÕT ÚJIaááÝìrÙ pyÚÞBo.æØTÕ»ì Ø áâaprèØÙ ´r)ÚypIIÌIÙ Ø× çØáÛa )ß{aéØxáï.
1.3 Haça.ßo ,æÕåáypáTBa: 8.00 ç.
1'.4 .{Õå<ypáâÒo ÝaçØÝarTáï á ¿pØrlvla æIÚo»ÌI ÚJIaááÝÌIM pyÚoÒo´ØâÕ»r¼ Ø
áTapIIIؼ'ær)Úyp}IìI¼.
1.5. ´Ôï çÕâÚoÙ opÓallØ×aæØØ NÔÕ}Ú´y )´{aéØÜØcï pacllpÕ.æÕ»ï}oTáï oÑêÕÚâìr
´Õ)I(ypáTBa:
. pa×´rBaJlÚa - IIaçaJIo Ø ÚoI{Õæ áMÕIIìI ßo 4-5 ÇÕ»oBÕÚ;
. áâo»oBtUI - ßo 4 uÕÛoÒÕÚa;
¾ ´Õ)ÚypIIÌIÕ Ýa ßoáTax B ârÇÕ[IØr ßÕpÕ¼ÕI{:
¾ áIIycÚ' ßo,æêr¼ - Ûo 2 çr»oBÕÚa'
¾ B pÕÚpÕaæØÏx I, II - ßo 3.rÕÛoÒÕÚa,
r 1 íâaÖ - Ûo 2 çÕ»oBrÚa B JIrBo¼ Ø ßpaBo¼ ÚpÌIJIr
1.6. ºaÖÔìlÙ ÔÕåáypÝìrÙ ÚÛaááÔo»xtÕÝ Ø¼ÕTÌ oâÛØçØTrÛìÝìrÙ ·ÝaÚ ´ÕÖypl{oÓo
(ÑÕÙÔlÚØÚ, íÜÑÛÕèây Ú,{ÕxáypÝìÙ ÚÛaáá>)
1.7. ¿o oÚoIIça}IØØ ´r}ÚypáTÒa BìIÓIyáÚaÕTáÏ <ºoÛrÞçÚD)' Ó,æÕ oTpaÖaloâáï
oáIIoBIIÌIrIrapyIIIÕHØ'{)´{aéØxáïIIIÚO»ÌI·aBpÕ¼'t´r)ºypáTBaKßaááa
È. oÑï×aÝÝoáâØ.
2.I. CâapurØÙ ´r}ryàI{ÌIÙ áoáâaÒÛïrT ÓpaäØÚ ´r}IrypáâBa IIpØIIؼaÕT IIIÚoJIy B
IIaçaJIÕ Ø B ÚoIIæÕ áMII{ìI' oáyéÕáTBJIïÕâ oÑéÕÕ pyÚoBo.æáTBo ´Õ)KypáâBo¼ B
TÕçÕIIØÕ 'æIrï.
2.2. [eÖYpI{ÌIÕ tto p₠B´ÕBaJIÚÕ IIpØHؼaloâ Ø BÌI,æaÎâ oÔÕÖl[y, áÛr´ï ·a ßopÏ.æÚo¼
B pit×.æÕB₠l»Úr Ø IIa Bxo´Õ B IIIÚoJry.
2.3. ',{ÕåáypIIÌIÕ IIo áâoÛoÒoÙ áÛÕ.æïT ·a llopï´Úo¼ B áâoJloÒoÙ.
z.4. oâÒÕâáâÒÕÝÝìrÙ ´Õ)I(yp}IÌlÙ ßo íâarÚa¼ B ÂÕÇÕIlØÕ c¼rÝÌI ¿o´´Õp)l(ØBaÕT
ßopï.æoÚ B IIIÚO»Õ' BÌIIIO»I{ïÕâ p₠}×oBÌIÕ Ilopy{rÝØï ÚJlaááÝoÓo pyÚoBo´¸.re»Ï¸III4
´Õ)Iq.pl{oÓo a´¼ØIlØáâpaâopa' áooÑéaÕâ o IrapyIIIÕHØlD( ÚJIaááI{oMy pyÚoBo´ØTÕ»Io Ø
´ÕårypIIoMy a´MØIIØáTàaTopy. oâÒÕçaÕâ ·a ßpØ}Iy.æØTÕ»ÌÝor ßpoBÕâpØBaIIØÕ B
ÚaÑØÝÕâaå Bo Bpr¼Ï ¿Õpe¼rll.
2.5. flÕxáypltÌIÕ Ýa ßoáTax Bo BpÕ¼,l IIrpÕ¼ÕII áÛÕ,æïT ·a ßopï,æÚo¼.
Автор
vakosenko
Документ
Категория
Образование
Просмотров
72
Размер файла
610 Кб
Теги
дежурном, класс, положение
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа