close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Положение о школьной предметной неделе

код для вставкиСкачать
Положение о школьной предметной неделе
(ÃÂBµP}I(´AIO)
¿o»o}ºµH¸E o
l.ljºoÛÌHoÙ ßpeÔÜeâHo¹ HeÔeÛe
!ØpÕÚÓop trlÚoÛÌ]
A.B.¸Òarrßèra
1. oÑéØe ßoÛoÖeÝØÏ
1'1 ÈÚoÛìÝìle ßpÕÔMeâHÌle HeÔeÛ¸ ßpoÒolqÏÂáÏ eÖeÓoÔHo Æ.JÚoÛÌI-|Ì|M¸ Meâo.q¸ÇeáÚ¸¼¸
oÑìeÔØÝeil/|ï|v|¸ á æeÛÌî ßoBÌIl.´eH¸ï ßpoäeáá¸oHaÛÌÝo¹ ÚoÜßeâeHƸ¸ yǸâeÛe¹ Ò paæÚax
ßÛaHa ÜeâoÔØveáÚoÙ l/i HayÇHo-MeâoÔØÝeáÚo¹ paÑoâìl, a âaÚÖe tÛÏ pa33¸â¸Ï
ßo×HaÒaTeÛìÝo¹ Ø âBopÇeáÚo¹ aÚâØÒHoḠyÇaé¸xáï.
1 2. ·aÔa,l¸ ßpeÔMeâÝo¹ ÝeÔeÛØ:
Þ CoBñÀÆeHáâÒoÒaHØe ßpoäeáá¸oHaÛÌHoÓo MaáâepáÂBa yÝØâeÛeÙ Çepe× ßorqÓoToBºy,
opÓaH¸3aƸî Ø ßpoÒeÔÕH¸e oâÚpÌlâÌlx ypoºoB ¸ BÝeºÛaááHÌlÅ ÜepoßpØïâع;
o ÒoÒ»eÇeH¸e yÇaé¸xáï B áaMoáâoïÂeÛÌHyî âBopçeáÚyÎ ÔeïâeÛÌHoáâÌ, ßoÒÌlÆJeH¸e
¸Å ¸Hâepeáa º ¸×yÇaeMÌIM Ô¸áƸßÛ¸HaÜ;
o BÌIÏB»eHØe Æ.JºoÛÌH¸ÚoB, ÚoâopÌle oÑÛaÔaîâ TBopÇeáÚ¸ÜØ áßoáoÑHoáTÏM¸,
áâpeMïâáï Ú yÓÛyÑÛeHHoMy ¸×yçeH¸î oßpeÔeÛeÝÝo¹ yÝeÑÝo¹
.q¸áƸßÛ¸HÌI ØÛØ oÑpa×oÒaâeÛÌHo¹ oÑÛacâØ,
2. opÓaÝØ×aæØï Ø ßopïÔoÚ ßpoÒeÔeH¸ï ßpeÔMeâÝoÙ ÝeÔeÛØ
2.1 ¿peÔÜeTÝaÏ HeÔeÛÏ ßpoBoÔ¸âáÏ B áooTBeâcâB|/1|l1á ¿ÛaHoM paÑoâÌl [´ÚoÛÌ|.
2'2 ¿ÛaÝ ßotÓoâoÒÚ¸ ¸ ßpoÒelqeH¸ï ßpetÜeTÝoÙ ÝeÔeÛØ yâÒepÉæaeâáï ×aM Ô¸peºâopa ßo
ÃBP Ýe no×.qHee, ÇeM ×a ÔBe HelqeÛ¸ Ôo HaÇaÛa ee ßpoÒeteݸÏ.
2.3 opÓaݸ×aâopoÜ ßpeÔMeÂHoÙ ÝeÔeÛØ ïBÛÏeâáÏ tlJºoÛÌHoe Meâo.q¸çeáÚoe oÑêelq¸Heæ¸e.
2'4 ÃçacâݸÚaܸ ßpeÔMeÂHoÙ ÝeÔeÛØ ïBÛïîTáÏ:
Þ BCe yݸâe»Ï, ßpeßoÔaÎé¸e ßpelqMeâ ¸Û¸ Ópyßßy Ô¸áƸßÛ¸H oÑpa×oÒaâeÛìÝoÙ
oÑÛaáâØ, ßo Úoâopo¹ ßpoÒoÔØTáÏ ÓIpeÔMeâHaï HelæeÛï;
Þ }ÇeH¸º¸ |"1lÚoÛÌl, ¸3yÇaîé¸e ßpeÔMeâ V|I1|° oÑpa×oÒaâÕÛÌHyÎ oÑÛaáâì, ßo ÚoâopoÙ
ßpoÒot¸ÂáÏ ßpeÔMÕTHaï HeÔeÛï.
2,4B paÜÚaÅ ßpeÔMeâHo¹ ÝeÔÕÛØ ¼oÓrÓ ßpoBoÔ¸âÌáï:
o ßpeÔMÕâHÌle oÛ¸MßØalqÌ|;
. Heâpat¸Æ¸oHHÌIe ypoº¸ ßo ßpetMery;
. ÒHÕºÛaááHÌte Mepoßp¸Ïâ¸ï Ha ßapaÛ»eÛØ yÝeÑÝìlx ºÛaááoB ¸ MeÉæy ßapaÛÛeÛÏM¸;
. oÑéeèÚoÛÌHÌ|e Mepoßp¸ïâ¸Ï,
2.5. ¿poÒeÔeݸe ßpeÔMeâÝo¹ ÝeÔeÛ¸ ÔoÛ)ÚHo áo¿poBoÉæaâÌáÏ pa×ÝooÑpa×ÝoÙ ÝaÓÛïtÝo¹
ØÝäopÜaæØeÙ, ÚoâopaÏ paáßoÛaÓaeTáÏ Ha áßeƸaÛÌHo oâBeÔeÝ'tl9Ü áâeHÔe.
2.6. ¿o ØâoÓaÜ ßpetÜeÂHo¹ ÝeÔÕÛ¸ Moryâ Ñìtâì oßpelqe»ÕHÌl yÇaá⽸ڸ ßpeÔÜeâÝoÙ
paÙoÝÝo¹ oÛ¸M߸aÔÌ|.
2'7. ¿o ¸âoÓaÜ ßpÕÔÜeâÝoÙ HeÔeÛ¸ ÝaØÑoÛee aºâ¸BÝÌle yÇaáâH¸ºØ HaÓpaÉtaÎâáÏ
ßat\4ïâHÌ|M¸ ßp¸×aM¸ ¸Û¸ ÓpaMoâaM¸.
2.B. ¿o oÚoHÇaݸ¸ ßpeÔÜeâÝo¹ HeteÛ¸ Ha lace´aÝ|°I/1 èMo ßpoÒoÔ¸TáÏ alaÛ¸l
Mepoßp¸ïâع, opÓaݸ3oBaHHÌ|X Bxo´e ßpetÜeâHoÙ ÝeÔeÛØ.
2'9. ¿o ØâoÓaÜ ßpeÔMeâHo¹ ÝeÔeÛ¸ ×aÜeáâ¸âeÛî Ô¸peÚâopa ßo ÃBP álqaîÂáÏ ßÛaÝÌl ¸
aHaÛ¸× ßpeÔMeâÝoÙ ÝeÔeÛØ.
Автор
vakosenko
Документ
Категория
Образование
Просмотров
60
Размер файла
681 Кб
Теги
школьной, предметной, неделя, положение
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа