close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Звіт МО 2015-2016

код для вставки
ПІДСУМКИ РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ`ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ПРЕДМЕТІВ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУ, ФІЗИЧНОГО ТА ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ за 2015/2016 н.р.
ПІДСУМКИ РОБОТИ
МЕТОДИЧНОГО ОБ`ЄДНАННЯ
ВЧИТЕЛІВ
ПРЕДМЕТІВ ХУДОЖНЬОЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУ,
ФІЗИЧНОГО ТА ТРУДОВОГО
НАВЧАННЯ
за 2015/2016 н.р.
В методичнеоб'єднання художньо-естетичного циклу входять 7 вчителів:
1. Палій Ю.В. – вчитель технічної праці
2. Бузинська І.О. – вчитель обслуговуючої праці
3. Остафійчук М.В. – вчитель фізичного виховання
4. Воєвідка Н.С. – вчитель музики
5. Куца І.П. – вчитель фізичного виховання
6. Василатій Ю.І. – вчитель образотворчого мистецтва
7. Пухальська А.Д. - педагог – організатор
План ШМО вчителів предметів художньо-естетичного циклу на
2014/2015 навчальний рік було складено з посиланням на нормативно-правові
документи, які регламентують організацію навчально-виховного процесу та
методичну діяльність. Він відображає такі напрямки роботи:
- аналіз діяльності ШМО вчителів предметів художньо-естетичного
циклу за минулий навчальний рік;
- теми та плани методичних засідань;
- кадровий склад вчителів РМО та проблемні теми, над якими вони
працюють;
- робота з педкадрами;
- робота з обдарованими учнями.
Протягом навчального року було проведено 4 засідання шкільного
методичного об’єднання вчителів предметів художньо-естетичного циклу, на
яких
особлива
увага
приділялась
питанням
підвищення
професійної
компетентності вчителя, організації навчально-виховного процесу в 5-11-х
класах, реалізації нових
Державних
стандартів, підвищенню науково-
теоретичної і методичної підготовки вчителів, їх педагогічної майстерності,
удосконаленню проведення різних видів занять та їх навчально-методичного і
матеріально-технічного забезпечення, аналізу позакласної роботи з предмету,
результатів
олімпіад,
конкурсів.
Велика
увага
приділялась
вивченню
нормативних документів, інноваційних технологій навчання.
Педагогічний колектив школи велику увагу звертав на художньоестетичне виховання, тому у школі постійно проводяться заходи, які
забезпечують умови для розвитку талановитих дітей. Учні, що мають
художньо-естетичні здібності – постійні учасники традиційних шкільних та
районних свят, конкурсів, виставок.
У створенні здоров’язбережного освітнього середовища визначна роль
належить розвитку рухової активності школярів, поєднанню рухового і
статичного
навантаження.
Багатогранний
процес
організації
активної
пізнавальної і фізкультурно-оздоровчої діяльності учнів школи спрямований на
зміцнення потреби у заняттях фізичною культурою і спортом, розвиток
фізичних сил і здоров’я, формування навичок здорового способу життя.
Важливою ділянкою роботи було трудове виховання учнів, спрямоване на
формування творчої працелюбної особистості. Тому обов'язково проходили
рейди з ремонту класного обладнання, чергування по школі, акції по
благоустрою території школи.
Визначення змісту, форм і методів роботи шкільного методичного
об’єднання залежить від конкретних умов роботи та здійснюється з
урахуванням індивідуальних можливостей вчителів. Методоб’єднання вчителів
предметів художньо – естетичного циклу та фізичного виховання
у
2015\2016н.р. продовжилопрацювати над проблемою:«Формування ключових
компетентностей на уроках з предметів художньо-естетичного циклу,
трудовогонавчання і фізкультури». На засіданнях
члени методичного
об`єднання працювали над реалізацією поставлених завдань :збагаченняем
оційно-естетичного досвіду учнів, формування культури почуттів, пробудження
особистісно-позитивного ставлення до мистецьких цінностей; опанування
учнями художньо-практичними вміннями та навичками, формування комплексу
художніх компетенцій, що забезпечують
Здатність керуватися набутими знаннями та вміннями у самостійній діяльності,
у процесі самоосвіти; розуміння учнями зв’язків мистецтва з природним,
соціальним і культурним середовищем життєдіяльності людини, усвідомлення
власної причетності до художніх традицій свого народу.
Нова філософія художньо-естетичного виховання потребує підвищення
професійної компетенції вчителя, яка має забезпечити мистецтвознавчий і
культурологічний, фізичний, трудовий рівні школярів.
Протягом п’яти років вчитель трудового навчання Палій Юрій
Васильович працює над темою «Активізація пізнавальної діяльності учнів
шляхом впровадження проектних технологій»
Унікальною, найбільш продуктивною та інтенсивною методикою,
яка спроможна забезпечити якісну навченість та освіченість особистості є
проектне навчання як
спеціально організований учителем і самостійно
виконуваний учнем комплекс дій, що завершується створенням творчого
продукту. Проектна
методика передбачає наявність значимої для учня
проблеми, її дослідження, пошук шляхів вирішення та практичне
впровадження отриманих результатів.
Метод проектів – це сукупність пошукових, дослідницьких,
проблемних методів, творчих за своєю суттю, які планово здійснює вчитель
з урахуванням бажань учнів щодо вибору теми проекту.
Я-фактор
Самостійність
Особистіснодіяльніснийпі
учня
Творча
діяльністьш
коляра
дхід
Моральний
розвиток
Метод
проектів
Комунікабельність
Інтелектуальн
ий розвиток
Взаємодопомога
Ррозвиток
пізнавальних сил
учня
Ця інноваційна методика виключає словесні методи, передачу готових
знань, вчительський монолог, пасивність навчання учнів.
Завдяки проектній технології праця вчителя зосереджується на
особистості учня, його активній та інтерактивній діяльності. Педагог може
суттєво активізувати пізнавальну діяльність та самостійність школярів –
індивідуальну, парну або групову. У основі методу проектів лежить
розвиток умінь учнів орієнтуватись в інформаційному просторі, навичок
критичного мислення, умінь самостійно конструювати свої знання.
Активне включення
школярів у створення проектів дає їм можливість
засвоювати нові способи діяльності.
Проектно-технологічна діяльність має свою специфіку.
Науковопошукова
діяльність
«Проблемне
поле»
(обмін думками)
Розробка
учителем
технології
самонавчання
учнів
Специфіка
проектної
діяльності
Розробка
учителем
технології
активізації
пізнання учнів
Термін та
засоби
реалізації
Проектування – процес уявлення майбутнього виробу. Такий метод
сприяє самовизначенню учнів, розвитку креативності, виробленню навичок
планування,
гармонійності
залучаються
до
розвитку
творчої
проектно-технологічної
особистості.
діяльності,
у
Школярі
ході
якої
відбувається тісна співпраця, спільна робота вчителя і учнів, що має
відповідати правильній та логічній послідовності організації роботи як
учня, так і вчителя. Окрім цього, проектно-технологічна діяльність
передбачає визначений, попередньо спланований і обґрунтований хід
роботи.
На уроках в 5 класах діти починають опановують проектнотехнологічну діяльність виготовляючи вироби по власному задуму. Від
проектування до виготовлення. Працюючи з таким матеріалом, як фанера,
яка легко піддається обробці, учні привчаються до праці.
Учні шостих класів опановують технологію обробки тонколистового
металу. Під час проектно-технологічної діяльності виготовляють совки,
коробочки для дрібних деталей, пічки обігріву. Пізнавальна діяльність
учня, підкріплена вчительською увагою, підтримкою, стане справжнім
підґрунтям його успішності та перспективи. Учителю слід прагнути
зробити школяра відкритим
для педагогічних впливів, співучасником
свого самовиховання та самонавчання.
Під час виготовлення проекту «Декоративна тарілка» в сьомому класі
зусилля учнів спрямовуються на розвиток мислення, збагачення особистого
досвіду. У процесі виготовлення виробу школярі
закріплюють
знання
з
математики,
фізики,
креслення, основ підприємницької діяльності та
інших предметів, засвоюють принципи набутих
умінь та навичок у виконанні технологічних,
економічних,
мінімаркетингових
операцій.
Проектування
школярів
до
самостійної
сприяє
праці,
та
інших
привчанню
стимулює
пізнавальні здібності, моторний розвиток, дає
можливість учителю здійснювати індивідуальний та диференційований
підходи до дітей.
Учні
Палія
Юрія
Васильовича
є
постійними
переможцями
Всеукраїнських учнівських олімпіад з трудового навчання. Так і цей
навчальний рік не став винятком , учень 8-Б класу Калініченко Олександр
здобув
І
місце на
Всеукраїнської
ІІ
етапі
учнівської
олімпіади з трудового навчання.
Учень 10 класу Сауткін
Олександр здобув ІІ місце на ІІ
етапі Всеукраїнської учнівської
олімпіади з трудового навчання
Палій Ю.В. є постійним членом журі ІІ, ІІІ та IVетапів Всеукраїнської
учнівської олімпіади з трудового навчання
Також цього року учні Палія Ю.В. стали переможцями виставкиконкурсу науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і
творчість - тобі, Україно!»
Козьменко Денис(8-А клас) - І місце (Розділ "Сувеніри" - Декоративна
підставка)
Кирилюк Максим(9-А клас) - ІІІ місце (Розділ "Побутова техніка" - Лампанічник)
Вчитель
Палій
Ю.В.
впроваджує
інформаційно-комунікаційні
технології в навчально- виховний процес. Так для вчителів школи було
проведено майстер-клас на тему «Використання хмарних технологій у
навчально-виховному процесі». Де вчителі школи знайомилися із сервісом
GOOGLEта його інструментами, розглянули
хмарних
варіанти
сервісів
використання
у
спільній
курсів
«Школа
роботі.
Для
слухачів
кадрового резерву» при ІППО ЧО
на базі ЗОШ №38, проведено
управлінську
практику
де вчитель Палій Ю.В. провів
майстер-клас «Хмарні технології
в навчально-виховному процесі.
Використання Office365»
Для учнів 10 класу створено обліковий запис в хмарному сервісі
Office365, в якому учні працювали над проектом з технологій «Дизайн
інтер’єру»
За заслуги перед народом та вагомий внесок у розвиток освіти та
виховання підростаючого покоління вчитель трудового навчання Палій
Юрій Васильович отримав відзнаку Верховної Ради
України
Отже, модель інноваційного навчання в поєднанні з проектною
технологією дозволяє отримати інноваційно підготовлених учнів, які
володіють цілим масивом знань, що дозволить вільно орієнтуватися в
глобальному інформаційному просторі.
«Вірте в талант і творчі сили кожного вихованця!». Ці слова одного з
видатних педагогічних діячів сучасності — В.О.Сухомлинського, можна
було б поставити за мету, яка зробить учителя оптимістом, романтиком, він
буде завжди в пошуку, здатним створити неможливе.
Розпочалася
робота вчителя музичного мистецтва з свята «Першого
дзвоника».Піднесений настрій та справжнє захоплення у присутніх викликав
ансамбль « Мелодія». Впродовж вересня праця вчителя з дітьми була
безперервною та насиченою,- це виступи на звітньо- виборчій конференції 17
вересня, не пройшло й три дні , як дует Павлика та Насті дарував свої мелодії
на ярмарку в Садгорі. Як давня традиція, 28 вересня батьківські збори не
обходяться без музичних номерів наших співочих учнів. Завершували вересень
благодійним концертом, для людей похилого віку. Свято до « Дня вчителя»
завжди проникають ліричні наспіви ансамблів, та солістів. А щорічний конкурс
« Чернівецькі родзинки» подарував нам третю сходинку перемоги, учасницею,
якого була Танасієвич Анастасія. Семінари-практикуми, школа молодого
вчителя, все супроводжується музикою та співом, завдяки систематичній праці
вчителя та дітей. Новий рік святкуєм декілька разів, співаючи для дітей різних
вікових категорій. Навіть сімя , яка завжди підтримує вчителя музичного
мистецтва, не має спокою, приймаючи участь у в святі « 8 Березня». Міський
конкурс « Чисті роси» зібрав до участі 7 колективів: дует, ансамбль молодших
школярів, ансамбль « Мелодія», ансамбль старших класів, ансамбль скрипалів,
та ансамбль дзвіночків. Поціновувачі музичної майстерності зачаровано
слухали, всі ансамблі були на високому рівні майстерності. Ансамбль скрипалів
та дзвіночків отримали перемогу. У наказі № 177 «Про підсумки міського
етапу Всеукраїнського фестивалю – конкурсу дитячої та юнацької
творчості «Чисті роси» 38 школа була відзначена за високий рівень
виконання, високу сценічну культуру, інтелігентність виконання. Як підсумок
величезної праці вчителя, ще був організований концерт гурткової роботи,
якщо ще хтось не переконався в нескінченній роботі вчителя музичного
мистецтва. На цьому робота не завершилась,виступ в 19 школі до свята « Дня
перемоги» та на Слобідці -9 травня повернув всіх у світ жахливих картин війни.
Знову ж батьківські збори та останній дзвінок, нагадують про завершення
навчального періоду, але не про завершення роботи вчителя, тому що, кожний
день на таборі , вчитель і не мріє про закінчення.
Мистецтво незбагнене й незрівняне
Його не може розум осягнуть,
Є в ньому вічна і священна тайна,
Що кличе людство на духовну путь.
Роздуми, роздуми...
У класі тиша... Діти зацікавлено схилились над партами, тримаючи у
руках пензлики з кольоровими фарбами. Вони творять «диво» на альбомних
листках. Кожен своє, так, як уміє, так, як розуміє і сприймає навколишній
світ. Натхненно працюють, примружуючи допитливі оченята, в яких
світиться іскорка фантазії.
Діти люблять і з нетерпінням чекають уроків образотворчого мистецтва.
А я вмію і знаю, як зацікавити дітей своїм предметом. Бо це не просто уроки.
Це подорожі у світ мистецтва, фантазії, казки, дитячої мрії та уяви. Кожен
тут почувається майстром, кожен розкриває свої здібності і таланти.
Розпочинаю уроки з цікавих розповідей, захоплюю учнів екскурсом у
історичне минуле народу, його мистецьке сьогодення; вчу бачити в
найпростіших речах прекрасне, неповторне, чарівне і казкове.
Уроки образотворчого мистецтва особливі: дитина починає «відчувати
фарбу», відчувати радість від роботи. Вона вигадує, уявляє, образно
мислить. А я лише допомагаю дітям опанувати мову мистецтва, навчаю
здатності відчувати гармонію і створювати її своїми руками, формую
художній смак та даю дитині можливість глибше увійти у царство краси.
Протягом навчального року вчитель Василатій Ю.І. працювала над
темою «Міжпредметні зв’язки на уроках образотворчого мистецтва ».Ідея
міжпредметних зв’язків не нова. Вона актуальна для вивчення багатьох
предметів: наприклад, математика і фізика, історія і література, образотворче
мистецтво та народознавство тощо.
Свої уроки з образотворчого мистецтва вчитель поєднує з багатим,
різноманітним та цікавим народознавчим матеріалом, використовую твори
української літератури. Адже, народознавство, література – це наша духовна
культура, історія мови, звичаїв, обрядів, пісень, а також і матеріальна
культура, бо у кожен виріб прожиткових речей, господарювання, створення
житла, поселення вкладалася національна душа. Народознавство – це
пізнання себе в собі, в світі, своїх коренів та внутрішнього «я».
Такими уроками Василатій Ю.І. заохочує дітей до творчості, адже це і є
основним завданням у роботі. Найголовніше для розвитку творчості в дітей
– створення сприятливих умов для творчого самовираження учнів та
розкриття їх здібностей. Діти дізнаються про історію та культуру рідного
краю, вчаться розуміти красу, у них постійно виникає бажання творити
самостійно. Цього року на відкритому занятті гуртка «Веселкові барви »
учні
мали
можливість
розкритися в творчій роботі
«Диво-писанка»
Також протягом року кращі учнівські роботи прикрашають стіни нашої
школи:
На уроках діти використовують різні техніки для виконання робіт:
Для дітей образотворче мистецтво – предмет цікавий і незвичайний. У
дитини
виникають
нові
інтереси,
почуття,
розвивається
активність,
самостійність. Дитина, створюючи малюнок чи композицію, часто бачить те,
чого не помічаємо ми, дорослі. Тому що сприймає світ особливо, по-своєму,
творчо і безпосередньо.
Готуючи інтегровані, бінарні уроки, теми вчитель добирає так, щоб дітям
було цікаво слухати, запам’ятовувати, пізнавати нове, корисне, і тоді учням
буде легко виконати завдання. На уроках Василатій Ю.І. використовує бесіди,
ігри, художні тексти, картини художників, народних майстрів, малюнки дітей,
різноманітні вироби, проводить виставки дитячих робіт. Це сприяє активізації
пізнавальної діяльності дітей, швидкому сприйняттю та осмисленню матеріалу,
усвідомленню та розумінню при виконанні робіт, індивідуальних творчих
завдань. Намагається вчитель розвивати уміння працювати з кольором, бачити
окремі елементи та всю композицію цілком.
Відкритий бінарний урок у 6 класі «Квітковий натюрморт»
Робота з обдарованими учнями та наші перемоги:
Всеукраїнський конкурс дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей»,
переможниця Марчук Каріна, 6 кл.
Перше місце у Всеукраїнському (XII Всекримському) конкурсі творчості
учнівської та студентської молоді «ЗМАГАЙМОСЬ ЗА НОВЕ ЖИТТЯ»
присвяченого Лесі Українці, номінації «МАЛЮНОК», здобула Ісопенко
Тетяна, 8 клас.
У квітні з темою «Художньо-дидактичні ігри та вправи на уроках
образотворчого мистецтва» вчитель виступила на міському семінарі на базі
ЗОШ №25
Василатій Ю.І.
допомагає дітям опанувати мову мистецтва, навчає
здатності відчувати гармонію і створювати її своїми руками. Формує художній
смак та дає дитині можливість глибше увійти у царство краси. І якщо на уроці в
учня захоплено заблищали очі, і рука потягнулася до пензля чи олівця, то
вчитель відчуває, що недаремно пройшов день, а, значить, її праця принесла
користь, і світ збагатився ще одним «майстром». У дитини виник інтерес, отже,
формується позитивне ставлення до навчання, до предмета. Тож мети
досягнуто!
Звіт за 2015-2016 н.р.
по фізичній культурі
«Робота з обдарованими дітьми на уроках
фізичної культури»
Остафійчук М.В.
Похід на «Козацький горб». День здоров’я.
Кубок мера по футболу
Військово-спортивне свято «Захисник Вітчизни»
Збірна команда школи по легкоатлетичному кросу
Збірна команда школи по пневматичній стрільбі. Танасюк А. 3 місце.
Буковинська миля 2015.
Збірні команди по волейбол, учасники міських змагань
«Захисник Вітчизни» міські змагання.
Збірна
коман
да по
футбо
Шкільна спартакіада по волейболу
Квітне посмішки. І місце
Біг миру
Збірна команда по футболу
Турнір по футболу до дн
я
Захисту дітей
Зустріч з ветеранами спорту
Творчість – це спосіб досягнень мети, це те, що вдалось досягти.
в цьому 2015/2016 н.р. вчителям методичного об’єднання предметів художньоестетичного циклу та фізкультури вдалось і попрацювати, і досягти невеликих
за кількістю досягнень, але за якістю плідною була робота. Адже, чільне місце
у формуванні духовного розвитку її естетичних почуттів та смаків займають
уроки художньо – естетичного циклу.
Завдання лабораторії методоб`єднання вчителів художньо-естетичної,
трудової, фізичноїосвіти на наступнийрік – забезпечення високого рівня
якостіосвіти та виховання учнів школи, підготовку та проведення олімпіад,
виставок, конкурсів, фестивалів, концертів тощо.
Навчально-виховний процес середньої та старшої школи, як і в попередні
роки, буде проводитися за чинними навчальними програмами та навчальнометодичним забезпеченням.
Усе навчально-методичне забезпечення, рекомендоване Міністерством до
використання в навчальних закладах, зазначено у переліках навчальних
програм, підручників та навчально-методичних посібників, розміщених на
офіційних веб-сайтах МОНмолодьспорту
(www.mon.gov.ua) та Інституту
інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua).
Автор
yura-xtop
Документ
Категория
Образование
Просмотров
531
Размер файла
20 307 Кб
Теги
2015
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа