close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Річний звіт директора 2016

код для вставки
Звіт
директора Курахівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22
Селидівської міської ради Донецької області
Зацарної Жанни Борисівни
про свою діяльність на посаді за 2015 – 2016 н. р.
Від 13.06.2016
Присутні: 42 осіби
Головуючий: Стадниченко Є.В., голова Ради Курахівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22
Секретар: Бездень Л.М., вчитель початкових класів Курахівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22
Порядок денний:
1.
Звіт директора Курахівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №22 Селидівської міської
ради.
СЛУХАЛИ:
Головуючого Стадниченко Є.В., голову Ради Курахівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22. Вона
наголосила, що по закінченню 2015-2016 навчального року, відповідно до наказу МОН України
від 23.03.2005 №178 «Про затвердження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та
професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю»
та на виконання завдань, визначених Національною доктриною розвитку освіти, Законами
України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» з метою подальшої демократизації
системи управління освітою, поєднання державного й громадського контролю за прозорістю
прийняття і виконання управлінських рішень увазі присутніх пропонується звітування
директора школи Зацарної Ж.Б. перед педагогічним колективом, батьківським комітетом,
радою закладу про виконану роботу у 2015-2016 навчальному році.
ВИСТУПИЛИ:
Зацарна Ж.Б., директор Курахівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №22 Селидівської міської ради.
Шановні колеги, батьки, гості! Школа функціонує в умовах демократизації управління,
намагається бути прозорою структурою, тому наприкінці кожного року в школі проводиться
звітування директора школи про свою діяльність та діяльність закладу, підбиваються підсумки
роботи педколектива. Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду я
спрямовувала роботу колективу на реалізацію завдань державної політики в галузі освіти і
науки, основних завдань і положень Національної доктрини розвитку освіти в Україні,
Програми розвитку закладу на 2015-2016 н. р., цільових комплексних міських і шкільних
програм, керуючись такими документами: Конституцією України, Законами України «Про
освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови в Україні», «Про охорону дитинства», «Про
охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного
благополуччя населення» та іншими, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад,
Концепцією загальної середньої освіти, Концепцією національного виховання, Концепцією
профільного навчання в старшій школі, розпорядчими актами, Статутом школи, Правилами
внутрішнього трудового розпорядку, Колективним договором, посадовими обов’язками
директора школи, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника
загальноосвітнього навчального закладу.
Закінчився 2015-2016 навчальний рік. Для успішного планування й реалізації наступного
навчального року слід ретельно проаналізувати всі проблеми й недоліки поточного року.
Метою діяльності кожного загальноосвітнього навчального закладу є надання якісної освіти
учням, яка згодом дасть їм змогу бути конкурентоспроможними на ринку праці.
Метою нашої школи є створення єдиного інтелектуально-творчого і комфортного
навчально-виховного простору для повноцінного розвитку кожної особистості, надання
учням якісної освіти, застосування компетентнісно-орієнтованого підходу у навчальновиховному процесі, забезпечення профільності навчання, робота з обдарованою молоддю,
впровадження та реалізація інноваційних програм, проектів, експериментальної й
дослідницької діяльності, зміцнення матеріально-технічного забезпечення тощо.
В чому ми бачимо перспективу розвитку нашої школи? Не маючи можливості докорінно
осучаснити і модернізувати умови перебування дітей у закладі, використовувати сучасні засоби
навчання через недостатнє державне фінансування, педагогічний колектив спрямовує зусилля
на осучаснення навчально-виховного процесу, покращення якості освіти, забезпечення
високого рівня духовного, інтелектуального, фізичного і творчого розвитку дітей. У школі
створено відповідні умови, активно розвивається і впроваджується інноваційна діяльність:
застосовуються нові освітні технології, здійснюється комп'ютерно-інформаційне забезпечення
НВП. Викладання багатьох дисциплін базується на використанні інтерактивних технологій
навчання, вдало упроваджується проектна технологія, розвивальне навчання, критичне
мислення, поступово зростає відсоток використання інформаційно-комунікативних
технологій з використанням кабінету інформатики та інформаційної мережі Інтернет.
Загальна інформація про школу
Курахівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 є комунальною власністю виконавчого
комітету Селидівської міської ради Донецької області. Управління та фінансування закладом
здійснюється відділом освіти виконавчого комітету міської ради. Будівля школи прийнята в
експлуатацію у 1964 році, має загальну площу – 2284 м2, земельну ділянку площею 8687,4 м2,
в наявності 15 навчальних кабінетів і класних кімнат, 2 майстерні, спортивний зал,
комп’ютерний клас, методичний, медичний кабінети, кабінет психолога, обідня зала,
харчоблок, спальне приміщення, бібліотека та інші допоміжні приміщення. Заклад має власну
котельню у окремій будівлі, систему водопостачання, каналізації, протипожежного захисту. У
закладі працює 40 осіб (21 – педагогічні працівники, 19 – спеціалісти, обслуговуючий та
технічний персонал). На кінець навчального року в школі функціонувало 12 класів із загальною
кількістю 250 ученів. Мова навчання у школі – українська з вивченням російської (у 1-9 класах)
та англійської мов.
Кадрове забезпечення
Кадрову роботу (ведення відповідної документації, підбір і розстановка кадрів, навчання й
розвиток кадрів, створення умов на робочому місці, співпраця з профкомітетом, заохочення і
стимулювання праці) здійснює безпосередньо директор школи Зацарна Ж..Б. Розстановка
педагогів у закладі здійснюється відповідно до фахової освіти педагогічних працівників. У
2015-2016 н. р. школа була забезпечена штатними працівниками на 100%, відсутність педагогів
з окремих предметів компенсувалася за рахунок прийняття на роботу трьох вчителівсумісників: Теницької Є.В., учителя трудового навчання, Петручик Л.О., учителя музики, та
прийняття на тимчасовій основі Постоєнко В.П., учителя української мови. До кадрового
складу школи з 01.09.2015 було прийнято 2-х нових педагогів – Нєдєлькіну О.В., вчителя
початкових класів за переведенням із закритої 31.08.2015 Гострівської ЗОШ № 24 та молодого
спеціаліста Діканову Ю.В., педагога-організатора.
Школа розвивається лише тому, що в ній є люди. Вони створюють її продукт, формують
культуру закладу, внутрішній клімат, від них залежить місія школи.
При підборі нових
кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) враховувалася фахова підготовка, особисті та
колективні якості, працездатність,
вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою,
комунікаціні здібності. У школі було проведено діагностування серед вчителів на рівень
володіння комп’ютером. Висновки: 2 учителя володіють комп’ютером на високому рівні
(Дяченко О.А., Ісаєва Ю.Г.), на достатньому рівні – 10 (Гоменюк Є.Г., Савченко С.М., Зацарна
Ж.Б., Лук’яненко І.Г., Кудінова Т.О., Сіпєєва О.В., Бездень Л.М., Казьміна Т.О., Мєльнікова
С.Я., Діканова Ю.В. ), решта – на середньому рівні.
Протягом навчального року педагогічний колектив складався з 21 особи (з них – 19 вчителів, 1
педагог - організатор, 1 практичний психолог). Кадровий склад педагогічних працівників
школи на кінець 2015-2016 навчального року характеризується наступними показниками:
Всього
Спеціаліст (базоваСпеціаліст (повна ІІ категорія І категорія Вища категорія
педпрацівників, вища освіта)
вища освіта)
станом на 30.05.2016
21
2
2
2
11
4
Упродовж останніх п’яти років відбулися такі зміни категорій педпрацівників
Колектив школи зрілий і досвічений:
- середній віковий склад працівників становить – 48 років;
- середній педагогічний стаж роботи працівників – 26 років.
Методична робота
Робота методичної служби школи (очолює Д’яченко О.А.) в 2015–2016 навчальному році була
орієнтована на реалізацію стратегічних напрямків розвитку школи, задач, визначених в якості
пріоритетних в результаті аналізу попереднього навчального року, а саме:
1.Організація роботи над науково-методичною проблемою «Формування особистості учня
на основі якісної освіти, розвитку його творчих можливостей, самовдосконалення через
підвищення рівня компетентності педагогів» (ІІІ етап – апробаційно-впроваджувальний).
2. Науково-методичний супровід реалізації оновлених Державних стандартів початкової,
базової і повної загальної середньої освіти.
3. Інтенсифікації навчально- виховного процесу, ефективності управлінської діяльності.
4. Супровід допрофільного і профільного навчання, зовнішнього незалежного оцінювання.
5. Супровід інтегрованого навчання дітей з особливими потребами.
6. Реалізація обласних та шкільних інноваційних програм.
7. Впровадження інноваційних, інформаційно-комунікаційних освітніх технології в
управлінській, методичній та навчально – виховній роботі.
8. Модернізація традиційних та впровадження інноваційних високоефективних форм та
методів роботи.
9. Супровід здібних та обдарованих дітей, вдосконалення науково-дослідницької діяльності
учнів.
10. Координація роботи щодо розвитку творчої активності педагогів: підвищення
кваліфікаційного та професійного рівня, компетентності, духовності та відповідальності
працівників школи за результати своєї праці, вироблення системи стимулів для підвищення
фахової майстерності педагогів та ефективності їх роботи.
11. Забезпечення участі школи у педагогічних майстернях, фестивалях педагогічної
творчості, конкурсах «Учитель року», «Кращий працівник року».
12. Активізація роботи над створенням авторських програм, навчальних посібників,
заохочення вчителів до опублікування власного досвіду роботи в методичних виданнях, на
сайтах мережі Інтернет.
13. Удосконалення системи методичної роботи з вивчення, узагальнення ППД вчителів
школи.
14. Проведення дієвих методичних заходів, спрямованих на підвищення педагогічної
майстерності педагогів, вивчення, узагальнення і поширення ефективного педагогічного
досвіду.
15. Забезпечення проведення атестаційної кампанії.
Методична робота будувалася на досягненнях науки, ППД, системі аналітичної,
організаційної, діагностичної, пошукової та інформаційної діяльності, була спрямована на
підвищення наукового, загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх
професійної компетенції, підвищення ефективності навчально-виховного процесу, реалізацію
компетентнісно-орієнтованого підходу в навчально-виховний процес, на виконання обласних
та шкільних інноваційних Програм: «Моніторинг якості освіти школярів», «Моніторинг
оздоровчої функції», «Центр здоров’я», «Сімейне коло».
Методична робота в школі здійснюється через роботу наступних динамічних груп та
методичних об’єднань: МО учителів ПШ (керівник Мєльнікова С.Я.), МО класних керівників
(керівник Гоменюк Є.Г.), ДГ №1 вчителів природничо-математичної циклу (керівник Казьміна
Т.О.), ДГ №2 вчителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Сіпєєва О.В.), Творча група
вчителів (керівник Д’яченко О.А.), методична рада (керівник Зацарна Ж.Б.). Педагоги школи
активно залучаються до роботи у міських семінарах, засіданнях творчих та ініціативних груп,
науково-практичних конференціях.
Головним у роботі методичних підструктур є робота над проблемною темою школи,
організація самоосвітньої діяльності вчителів, вивчення й упровадження передового
педагогічного досвіду, вивчення державних нормативних документів у галузі освіти.
Протягом року методична служба школи ефективно впроваджувала в практику
методичної роботи нестандартні форми роботи: проведено науково – методичну декада
інноваційних уроків, місячник педагогічної майстерності «Компетентнісний підхід - ключ до
успіху учня й учителя», тренінги, педконсиліуми, творчі звіти атестантів. Слід відзначити
роботу у цьому напрямку таких вчителів: Д’яченко О.А., Зацарної Ж.Б., Савченко С.М.,
Гоменюк Є.Г., Нєдєлькіної О.В., Мєльнікової С.Я., Сіпєєвої О.В.
У поточному навчальному році учитель Савченко С.М. прийняла участь у міському етапі
професійного конкурсу «Класний керівник року».
Одним з традиційних видів роботи школи є проведення предметних тижнів в школі, які
дозволяють як учням, так і вчителям додатково розкрити свій творчий потенціал.
Протягом року проведено 5 предметних тижні:
Тиждень англійської мови (1-4 класи);
Тиждень трудового навчання (1-4 класи);
Тиждень історії та правознавства (6-11 класи);
Тиждень фізичної культури (5- 11 класи) ;
Тиждень основ здоров’я (1-11 класи).
- Тиждень інформатики (2-5 класи).
Протягом навчального року педколектив школи плідно працював щодо популяризації свого
власного педагогічного досвіду. Так здійснила публікацію статті «Національно-патріотичнне
виховання в системі роботи навчального закладу» в межах обласної конференцій «Реалії та
перспективи національно-патріотичного виховання у вимірі сучасності» заступник директора з
НВР О.А.Д’яченко та свої
навчально-методичні матеріали опублікували на порталі
Віртуальної методичної лабораторії відділу освіти міської ради наступні вчителі:
№
ПІБ учителя
1.
Гусєва Світлана
Павліввна
2.
Гусєва Світлана
Павліввна
3.
Мєльнікова
Світлана
Ярославівна
Мєльнікова
Світлана
Ярославівна
Савченко Світлана
Миколаївна
4
5
6
Савченко Світлана
Миколаївна
7
Кривинець
олександра
Василівна
8
Сіпєєва Ольга
Володимирівна
9
Постоєнко Віра
Петрівна
Спеціальність Назва матеріалів
учитель
англійської
мови
учитель
англійської
мови
учитель
початкових
класів
учитель
початкових
класів
учитель
фізичної
культури
учитель
фізичної
культури
учитель
російської
мови та
зарубіжної
літератури
учитель
української
мови та
літератури
учитель
української
мови та
літератури
«Цикл уроків з англійської
мови для 2 класу з теми
«Тварини»
«Ігрові технології на уроках
англійської мови»
Форма
співпраці
Індивідуальна
Індивідуальна
«Цикл уроків з української
мови для 3 класу з теми
«Будова слова. Префікс»
Інноваційні підходи в роботі
над словниковими словами»
Індивідуальна
«Модуль «Гімнастика», 10
клас», конспект уроку
Індивідуальна
«Тренінг «Ми проти
насильства»
Індивідуальна
«Дидактичний матеріал з
зарубіжної літератури
«Вікторини 5-й10 класи.
Літературні диктанти 5-7
класи»
«Збірник тестових завдань з
ураїнської мови»
Індивідуальна
«Дидиактичний матеріал.
Підготовка до ЗНО з
ураїнської мови»
Індивідуальна
Індивідуальна
Індивідуальна
Слід зазначити, що всі заплановані на 2015-2016 н.р. завдання успішно виконано та отримані
позитивні результати:
 створено портфоліо освітніх технологій, відповідних визначеному змісту шкільної освіти;
 ведеться постійна робота щодо покращення матеріально-технічної бази кабінетів та
методичного забезпечення школи відповідно до обраної теми;
 проаналізовано результати впровадження інноваційних методик, технологій у навчальновиховний процес та формування ключових компетентностей школярів (тематичний внутрішньо
шкільний контроль (в наявності довідки);
 створено програму конкретних заходів щодо підвищення якості навчальних досягнень
школярів.
Атестація педпрацівників. У 2015-2016 навчальному році в школі планувалася атестація 8
педагогів: сім вчителів Курахівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 і один учитель Селидівської
вечірньої (змінної) загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів №11 Селидівської міської ради:
Фунтікова І.Є., вчитель початкових класів, на відповідність займаній посаді та раніше
присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії» (пізніше знята з атестації
через звільнення), Гусева С.П., вчитель англійської мови, на відповідність займаній посаді та
раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст першої категорії» і педагогічному
званню «Старший вчитель», Мєльнікова С.Я., учитель початкових класів, на відповідність
займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії»,
Савченко С. М., вчитель фізичної культури, на відповідність займаній посаді та раніше
присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст першої категорії», Сіпєєва О. В., вчитель
української мови та літератури, на відповідність займаній посаді та раніше присвоєній
кваліфікаційній категорії «Спеціаліст першої категорії», Ісаєва Ю. Г., вчитель біології, на
відповідність займаній посаді та присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст другої
категорії», Журова В. С., вчитель історії та правознавства, на відповідність займаній посаді та
раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст першої категорії» (атестацію
перенесено на один рік через перерву в роботі) та Любач С. А., вчитель історії Селидівської
вечірньої (змінної) загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів №11 Селидівської міської ради, на
відповідність займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст
першої категорії».
Хід проведення атестації було висвітлено на інформаційному стенді «Атестація - іспит
на компетентність», де розміщено: перспективний план курсової перепідготовки та атестації;
список вчителів, що атестуються; орієнтовний алгоритм дій педагогічного працівника, який
атестується; пам’ятка «Обов’язки та права педагогічного працівника, який атестується»; графік
проведення відкритих уроків та позакласних заходів тощо. Об’єктивність рішень атестаційної
комісії школи багато у чому залежить від правильної організації внутрішньошкільного
контролю. Тому, згідно пп. 1.2, 3.3 Типового положення про атестацію педагогічних
працівників, атестація в школі здійснювалася на основі комплексного оцінювання педагогічної
діяльності педпрацівників, педагогічної майстерності, результатів педагогічної діяльності
вчителів.
Кваліфікаційні категорії вчителів школи за роками:
Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють
зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на високому і
достатньому рівнях. Найкращий критерій оцінки професійної компетентності педагога – це
досягнення дітей в опануванні його предмета.
На базі Курахівської ЗОШ №22 створено освітній округ № 4 («Партнер»), який
складається з 3-х суб`єктів (четвертий суб`єкт округу – Гострівська ЗОШ І-ІІІ № 24 припинив
свою діяльність в окрузі через закриття 31.08.2015 ): Курахівська ЗОШ № 22, ДНЗ «Ясна
поляна», ДНЗ «Вербичка» та 2 заклади культури – будинки культури смт. Курахівка і смт.
Гостре. Опорний заклад - Курахівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 координує роботу суб`єктів
округу, має спільну угоду діяльності, плани роботи, засідань. У звязку із скороченням складу
округу звузилося й коло діяльності. Робота в окрузі зосереджена на співпраці школи і дитячих
садочків та на проведенні різноманітних загальноселищних заходів. З метою наступності
дошкільної та початкової освіти на базі нашої опорної школи була організована спільна з ДНЗ
науково-методична та виховна робота, працювали логопедичний пункт (логопед Захарова
Г.Л.), кабінет практичного психолога (практичний психолог Кудінова Т.О.), у березні 2016 року
було проведено День відкритих дверей для родин майбутніх першокласників, вчителем
початкових класів Бездень Л. М. проведено10 підготовчих занять для дошкільників селищ.
Суб’єктами округу проводилися спільні виховні, позакласні та загальноселищні заходи, свята.
Забезпечення обов’язковою освітою
Повна загальна середня освіта в Україні є обов’язковою. Завдяки злагодженим діям
адміністрації та педколектива школа мала повне охоплення навчанням дітей шкільного віку
своєї території обслуговування – смт. Курахівки і смт. Гострого. Станом на 05.09.2015 з 376
учнів шкільного віку, які мешкали на території обслуговування школи, 367 дітей навчалися
(97,6%), 9 дітей 6-річного віку не навчалися через сімейні обставини (2,4% – через небажання
батьків). Навчальний рік розпочали 248 учнів, закінчили – 250. Рух учнів за 2015–2016
навчальний рік такий: прибуло 14, вибуло 12 учнів. У звя’зку із закриттям Гострівської ЗОШ ІІІІ ступенів № 24 31.08.2015 Курахівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 прийняла на навчання 7
учнів із закритої ЗОШ № 24. Відділ освіти організував підвезення школярів громадським
транспортом із смт. Гостре до місця навчання – ЗОШ № 22 смт. Курахівки та у зворотньому
напрямку. З метою забезпечення належних умов для здобуття повної загальної середньої
освіти, згідно Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних
закладів було організовано індивідуальне навчання для 4-х учнів за станом здоров’я:
Коломойцев Д. (3 клас), Кузьменко Г.(6 клас), Кисельов І. (9клас), Нікітенко Є. (9 клас).
Питання відвідування учнями навчальних занять, запізнення на уроки контролювалося
адміністрацією, соціальним педагогом та класними керівниками. Щоденний контроль за
відвідуванням навчальних занять здійснювала соціальний педагог Кудінова Т.О., разом з
адміністрацією та класними керівниками проводився постійний контроль за умовами
проживання дітей, особливо приділялася увага дітям з неблагополучних родин. За наслідками
відвідувань сімей складалися відповідні акти обстеження умов їх проживання. Необхідності в
складанні клопотань до ССД, ВКМСД про допомогу у поверненні дітей до навчання,
притягнення батьків до відповідальності протягом 2015-2016 н.р. не виникало.
На обліку в ССД м. Селидового стоїть учень 9 класу Водько М. (поставлений на облік на
попередньому місці навчання у Гострівській ЗОШ І-ІІІ ст. № 24), на внутрішньошкільному
обліку стоять 3 учнів, схильних до правопорушень, діти «групи ризику» – Водько М., учень 9
класу, Верещагін В. і Копилов І., учні 8 класу. Діти, з неблагополучних родин, що потребують
постійної педагогічної уваги – Скопінцев Р., учень 5 класу, Тимощенко Д., учениця 5 класу,
Чельмак Д., учень 4 класу, Тарасенко Г., учениця 2-Б класу, Охримчук В., учень 1 класу. З
вищевказаними учнями адміністрацією школи, соціальним педагогом, практичним психологом
і класними керівниками проводилася
індивідуальна, профілактична, правоосвітня та
корекційна робота, їх родини постійно відвідувалися вдома, проводилася профілактична робота
з батьками, в наявності вся відповідна документація. Як наслідок проведеної роботи, поведінка
учнів була стабільною, правопорушень, злочинів, випадків бродяжництва серед них та інших
учнів школи протягом навчального року не було.
За 2015-2016 навчальний рік учні школи пропустили 3165 днів, що на 215 днів менше у
порівняні з минулим роком. Через хворобу пропущено 2750 днів (7%), через поважні причини –
415 днів (1%), без поважних причин пропусків не зафіксовано. Загальний показник
відвідування навчальних занять по школі складає 92 %, в минулому році цей показник був
88%. Серед лідерів з найвищим показником відвідування занять – 3 і 1 класи ( 98% і 97%,
класні керівники Мєльнікова С.Я. і Лук’яненко І.Г.), найнижчі показники мають 8 клас – 87%,
9 і 11 класи – по 88% (класні керівники Піпоть Т.А., Казьміна Т. О., Сіпєєва О.В.).
Важливим із пріоритетних напрямків роботи школа вважає забезпечення обов`язковості
отримання повної загальної середньої освіти. Протягом багатьох років школа має 100 %
охоплення випускників 9-х класів подальшим навчанням. Наші випускники 11 класів зазвичай
успішно складають ЗНО і мають достатній рейтинг серед випускників міських шкіл, що
підтверджує їх рівень знань, який вони здобули під час навчання в школі, вони освічені і
конкурентоспроможні, здатні самостійно приймати рішення в ситуаціях вибору, мобільні,
комунікативні, динамічні, мають активну життєву позицію. У закладі проводилася
цілеспрямована профорієнтаційна робота, випускники завжди спрямовуються на професії
ринку праці свого регіону.
Результативність навчально-виховного процесу.
Результативність навчання, його якість – це основний показник діяльності навчального закладу.
Для забезпечення якісної освіти, високого рівня духовного, інтелектуального, фізичного,
творчого розвитку дітей у школі створено відповідні умови, активно розвивається і
впроваджується інноваційна діяльність, використовуються нові освітніі технологій, сучасні
форми і методи роботи, широко застосовується ІКТ, здійснюється комп’ютерно-інформаційне
забезпечення НВП, процесу управління, методичної та виховної роботи. Свідченням цього
була вдало проведена серія відкритих уроків з базових предметів у рамках впровадження
інноваційних технологій, предметні тижні, відкриті виховні та загальношкільні заходи.
Свідченням цього була вдало проведена серія відкритих уроків з базових предметів у рамках
впровадження інноваційних технологій, предметні тижні, відкриті виховні та загальношкільні
заходи.
Окрім опанування обов’язкового Державного стандарту (навчальні предмети інваріантної
частини навчальних планів), школа надає учням додаткову освіту за рахунок варіативної
складової робочого плану (у цьому році вона була скорочена через недостатнє державне
фінансування на 39% і складала – 61%), що реалізується через поглиблене вивчення окремих
предметів (алгебра, геометрія – по 1 годині в 10 та 11 класах) у межах філологічного профілю
старшої школи (українська філологія) та предмету «Образотворче мистецтво» у початковій
школі (по 1 годині в 1-4 класах). З метою допрофільної підготовки в основній школі введено по
1 годині курсу за вибором «Українознавство» у 8, 9 класах. З метою задоволення освітніх
потреб за запитами учнів та їх батьків проводилися індивідуальні та групові (додаткові)
заняття з таких предметів як математика, англійська мова, історія України, хімія в основній та
старшій школі. Варіативна компонента навчального плану була повністю узгоджена з
Програмою розвитку школи на 2015-2016 н.р., відповідала Державним стандартам початкової,
базової і повної загальної середньої освіти, а також загальній проблемі школи, враховувала
запити учнів та їх батьків, професійні особливості регіону, ринку праці.
У школі було організовано роботу 3-х бюджетних гуртків: гурток «Юні музеєзнавці» ( 20
учнів, керівник Антюфеєва Т.М.) і 2 спортивні секції («Волейбол» з охопленням – 21 учень) та
секція оздоровчо-спортивної спрямованості з охопленням – 23 учня (керівник Савченко С.М.),
також діяли гуртки ЮДП «Гідрант» (15 учнів, керівник Діканова Ю.В.), ЮІР «Світлофор» (15
учнів, керівник Діканова Ю.В) та «Юний ерудит» (15 учнів, керівник Піддубна Н.К) на базі
шкільної бібліотеки. Гуртковою роботою було охоплено 109 учнів школи (44% від загальної
кількості дітей), серед них діти пільгових категорій, групи «ризику» (100% охоплення).
Результативність навчання, реалізація принципу якісної освіти для кожного учня.
Учні 1-го класу ( 26 учнів) за чинним законодавством не атестуються. Якість знань в
початковій школі така: 2-А клас – 68 %, 2-Б – 50%, успішність в обох класах – 100%, 3 клас –
61%, успішність – 100%, 4 клас – 60 %, успішність – 100%. %. Загальна якість знань в
початковій школі складає 60 %, що на 1% нижче за минулорічний показник (успішність –
100%), у ПШ 15 відмінників (у минулому році було – 11), учнів початкового рівня навчання в
цій ланці немає. Для учня 3 класу Коломойцева Д. було організовано індивідуальне навчання
за 10 – годинною програмою загальноосвітньої допоміжної школи. У школі І ступеню – 5
класів, в яких навчалося 109 учнів.
Результати навчання ПШ зведені у таблиці:
Клас Кількість учнів
Рівні навчальних досягнень
Якість знань
Успішність
високий
достатній
середній початко-вий
1
26
не атестовані
2-А
19
4
9
6
68 %
100 %
2-Б
16
8
8
50 %
100%
3
28
8
9
11
61 %
100 %
4
20
3
9
8
60 %
100 %
Всього:
109
15 (18%) 35 (42%) 33 (40%)
60 %
100 %
Якість знань в основній школі: 5 клас – 56% (успішність – 100%), 6 клас 50% (успішність –
96%), 7 клас 28 %, (успішність – 100%), 8 клас – 46% (успішність – 93%), 9 клас 30%
(успішність – 91%). Загальна якість знань в основній школі складає 42%, як і в минулому
році, успішність – 96%, але це на 9% нижче загальношкільного показника якості знань – 51%.
В основній школі 4 відмінника та 5 учнів, які навчалися на початковому рівні. Слабкою ланкою
залишаються 7 і 9 класи. Адаптаційний 5 клас не тільки підтвердив свої показники навчання
за 4 клас, але і показав зростання з 50% до 56% (+ 6). Згідно аналізу показники
результативності навчання у 7 і 9 класах, не дивлячись на зусилля педколективу, свідчать про
невикористаний потенціал можливостей учнів (низький рівень мотивації, відповідальності,
прогалини в знаннях тощо), також кращі учні школи після 5-го класу переходять до
Селидівської гімназії, що позначається на загальній якості знань класу. Для 3-х учнів 6 і 9
класів було організовано індивідуальне навчання за станом здоров’я за програмою
загальноосвітньої допоміжної школи для розумово відсталих дітей: Кузьменко Г. і Нікітенко Є.
по 14 годин на тиждень, – 13 годин. Усі троє учні засвоїли програмовий матеріал на
середньому рівні. У школі ІІ ступеню – 5 класів, в яких навчалося 109 учнів.
Результативність навчання в основній школі зведені у таблиці:
Клас Кількість учнів
Рівні навчальних досягнень
Якість знань
Успішність
високий
достатній середній початковий
5
16
9
7
56 %
100 %
6
24
1
11
11
1
50 %
96 %
7
18
2
3
13
28 %
100 %
8
28
1
12
13
2
46 %
93 %
9
23
7
14
2
30 %
91 %
Всього:
109
4 (4%)
42 (39%) 58 (53%)
5 (4%)
42 %
95 %
У цьму році спостерігається зростання якості знань в старшій школі. Результативність
навчання у 10 класі найвища по школі, якість знань у цьому класі – 63%, успішність – 94%, у
11 класі ці показники відповідно – 50% і 88%. Загальна якість знань в старшій школі складає
56,5%, успішність – 91%, у минулому році показник якості знань був значно гіршими і складав
30%. У старшій школі 3 відмінника та 3-є учнів, які навчалися на початковому рівні, 2-є з них
новоприбулі учні із закритої Гострівської ЗОШ № 24.
Другий рік в старшій школі працював профіль української філології (раніше був правовий).
Результативність навчання з профільного предмету – української мови та літератури у 10 класі
висока – по 75% з кожного предмету, в 11 класі – по 63%, успішність – 94%.
Загальна якість знань по школі складає 51%, це на 5% більше ніж у минулому році (була
46%), успішність – 96 %, (була 98%.), з 4-х до 8-ми зросла кількість учнів, які навчалися на
початковому рівні у порівнянні з минулим роком (з них 2-є новоприбулих учнів у 10 і11
класах). За підсумками навчального року школа має 22 відмінника (9,8% від загальної
кількості, у минулому році їх було 18), 92 учня (41,1%), які навчалися на достатньому рівні (у
минулому році –76 учнів), 102 учня (45,5%), які навчалися на середньому рівні (у минулому
році –107 учнів) і 8 учнів (3,6%), які навчалися на початковому рівні з окремих предметів (у
минулому році було 4 учня – 2%).
У школі були створені всі умови для організованого проведення ДПА у 4, 9, 11 класах
У 4 класі було проведено ДПА у формі підсумкових контрольних робіт, результати такі:
якість знань з української мови – 70 %, читання – 85 %, математика – 55 % . Підтверджено річні
показники з української мови та читання, на 5 % знижено показник з математики.
ДПА 9 класі проводилася також з 3-х предметів, результати такі: українська мова – 38 %, як і
річний показник, біологія – 29 % (річний показник – 33 %), математика – 29% (річний
показник – 33%).
У цьому році результати ЗНО з 2-х предметів (українська мова і література, історія України
або математика) в 11 класі зараховувалися як ДПА. Проведене у травні 2016 року ЗНО не
підтвердило результатів навчання з української мови у 11 класі, маємо 50% якості знань,
річне оцінювання – 63% (падіння результатів на 13%). Історію України здавало 11 випускників,
якість знань предмету з низька – 27,3% у порівнянні з річним оцінюванням – 69%. П’ять учнів
здавали ЗНО з математики, результати: достатній рівень – 3 (60%), середній – 2 (40%), якість
знань – 60%. На базі школи учні складали ДПА з англійської мови з такими результатами:
високий рівень – 4 (25%), достатній – 4 (25%), середній – 4 (25%), початковий – 4 (25%),
загальна якість знань з предмету – 50% (річний показник – 56%).
З 11 класу випущено 16 учнів (31.05.2016) з врученням атестатів про повну загальну
середню освіту, з 9 класу –випущено 23 (09.06.2016).
Навчальні програми з усіх предметів інваріантної та варіативної частин навчального
плану виконані у повному обсязі відповідно до календарного планування з дотриманням
кількості годин, призначених програмою на кожну тему. Втрата навчального часу під час
карантину, через відсутність вчителів, які хворіли, знаходилися на курсах підвищення
кваліфікації, надолужувалася за рахунок заміни уроків, використання канікулярного та
резервного часу, ущільнення навчального матеріалу. Заміна уроків (протягом 2015-2016 н.р.
замінено 481 урок) здійснювалася за профілем.
Таким чином, різноманітні форми проведення уроків та позакласних заходів, конкурси,
вікторини, які проводилися в школі викликали велику зацікавленість учнів, були стимулом
активізації пізнавальних інтересів школярів, сприяли розширенню світогляду, розвитку
культури мислення, засвоєнню учнями учбової інформації, формуванню свідомого ставлення
до роботи, яка виконувалася на уроці.
У школі приділялася належна увага й позакласній роботі. Одним з пріоритетних напрямків
роботи школи була і залишається підтримка та розвиток учнівської обдарованості. Щорічно
поновлюється Шкільний Банк обдарованих дітей, які мають перемоги в конкурсах, олімпіадах
шкільного, міського рівнів. Одним з показників успішної роботи педагогічного колективу є
результативність участі школярів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад.
Так, школа у цьому році мала 8 призових місць в учнівських олімпіадах: ІІ місце з української
мови – Хоменко М., 10 клас (учитель Сіпєєва О.В.), ІІІ місце з фізики – Житня Є., 7 клас,
(учитель Казьміна Т.О.), ІІ і ІІІ місця з обслуговуючої праці – Передерій О., 9 клас і Мороз В.,
11 клас (учитель Теницька Є.В.). У початковій школі 4 призових місця: ІІ місце з
природознавства – Мороз М., учениця 3 класу (учитель Мєльнікова С.Я.), з літературного
читання – ІІ місце – Ковальова Катерина, учениця 4 класу (учитель Бездень Л.М.), ІІІ місце з
української мови – Чконія А., учениця 3 класу (учитель Мєльнікова С.Я.), ІІІ місце з
математики – Гасіч М., учень 3 класу (учитель Мєльнікова С.Я.).
Педколектив школи працював і над залученням учнів до участі в творчих конкурсах:
- знавців української мови ім. П.Яцика ІІ місця міського етапу посіли: Чконія А., 3 клас, (уч.
Мєльнікова С.Я.), Хоменко М., 10 клас, Мороз В., 11 клас (уч. Сіпєєва О.В.), ІІІ місце
Богданова В., 6 клас (уч. Постоєнко В.П.);
- знавців творчості ім. Т.Шевченка ІІ місце як в міському так і в обласному етапах посіла
Богданова В., 7 клас (уч. Постоєнко В.П.);
- інтернет-конкурс з російської мови та інтегрованого курсу "Література", англійської мови,
зарубіжної літератури «Створи шедевр»: І місце Макаренко М., 10 клас, ІІ місце Бережна М., 10
клас, ІІІ місця Бухар К. (кер. Кривинець О.В.) і Гоменюк Д., 8 клас (кер. Піпоть Т.А.);
- XV Всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Об’єднаймося, брати, моЇ». в номінації
«Література» ІІІ місце посіла Грибенкова С., 10 клас (кер. Сіпєєва О.В.);
- конкурс виразного читання «Майстер слова» - лауреати Волощенко Є., 8 клас, (кер. Піпоть
Т.А.), Мороз В., 11 клас, (кер. Кривинець О.В.);
- міський конкурс дитячого малюнку та живопису на протипожежну та техногенну тематику - ІІ
місце Сімінченко І., 8 клас, (кер. Гоменюк Є.Г.);
- міський етап конкурсу учнівської творчості для дітей-сиріт та дітей, пбп «Дерзайте, ви
талановиті» - ІІ місце Шепель Г., 5 клас (керівник О.А.Д’яченко);
- міський етап конкурсу художньої самодіяльності «Звичайне диво. Польоти уві сні та наяву» в
номінації «Вокал» І місце посіла учениця 11 класу Летек В., кер. Сіпєєва О.В., і ІІ місце
учениця 7 класу Житня Є., (кер. Казьміна Т.О.);
- брейн-ринг лідерів учнівського самоврядування «Лідер року 2016» - ІІІ місце Сіпєєва Г., 10
клас, (кер.Діканова Ю.В.);
- міський тур літературно-музичного фестивалю «Розстріляна молодість», присвяченого 27
річниці виводу військ з Афганістану – лауреати учні 11 класу, члени гуртку «Музеєзнавці»,
(кер. Антюфеєа Т.М.)
- конкурс дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей» ІІ місце Данилов Д., 7 клас (кер.
Гоменюк Є.Г.);
У І семестрі було проведено 5 предметних тижні (історія і правознавство, інформатика, основи
здоров’я, англійська мови, фізична культура), багато спортивних конкурсів і змагань, конкурсів
малюнків, плакатів, творчих виставок тощо.
У новому навчальному році роботу педагогічного колективу буде спрямовано на подолання
зазначених недоліків, посилення зусиль на роботу в основній і старшій школі по просуванню
учнів на достатній і високий рівні, подолання неуспішності та надання учням реально якісної
освіти.
Виховна та позакласна робота
На виконання Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних
закладів України, згідно з річним планом роботи школи педагогічний колектив у 2015-2016
навчальному році створював сприятливі умови для поліпшення рівня виховного процесу,
плідно працював над впровадженням науково-методичної проблеми «Формування особистості
учня на основі якісної освіти, розвитку його творчих можливостей, самовдосконалення через
підвищення рівня компетентності педагогів». Пріоритетними питаннями у виховній роботі
школи були забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й
самореалізації, спрямування у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями,
глибоко розуміти традиції свого народу. У зв'язку з цим виховна діяльність школи, яку
координує заступник з ВР Гоменюк Є.Г., була спрямована згідно напрямків:
• Превентивне та правове виховання.
• Морально-етичне виховання.
• Громадянське, національно-патріотичне виховання.
• Художньо-естетичне виховання.
• Фізичне виховання та формування основ здорового способу життя.
• Трудове виховання та профорієнтаційна робота.
• Родинно-сімейне.
• Екологічне виховання.
Більшість класних керівників є досвідченими вихователями, мають багатий методичний
матеріал, систематизований за Основними орієнтирами виховання, поряд з традиційними
використовують і сучасні технології виховання учнів. При взаємодії з учнями вони
дотримуються етики спілкування, вимог законодавства щодо забезпечення захисту дітей від
будь-яких форм фізичного та психічного насильства.
У 2015-2016 н.р. класні керівники працювали за індивідуальними планами, змістовна
наповнюваність яких відповідала віковим особливостям учнів і була спрямована на виховання в
учнів ціннісного ставлення до себе, родини, людей, держави, праці, природи, культури і
мистецтва. Кожен класний керівник займався самоосвітою, підвищував свій фаховий рівень,
загальну культуру, приймав участь в роботі шкільного МО класних керівників. Виховна
діяльність у школі, як цілісна система, складається із діяльності дорослих (адміністративнопедагогічна функція, рада школи, батьківський комітет, МО класних керівників) та із діяльності
учнів (учнівське самоврядування).
Під керівництвом адміністрації школи і класних керівників протягом навчального року в школі
було проведено багато цікавих і різноманітних заходів. Згідно річного плану школи та наказів
відділу освіти була організована та проведена належна роботи з безпеки життєдіяльності
школярів: місячник: «Увага! Діти на дорозі!», два місячники протипожежної безпеки, тиждень
енергозбереження, тиждень безпеки дорожнього руху, тиждень профілактичної роботи
«Мораль. Право. Ми.», акція «16 днів без насильства», акція «Стоп-СНІД», акція «Від серця до
серця», тиждень знань з БЖД, День ЦЗ та ін.. У лютому 2016 р. практичний психолог школи
Кудінова Т.О. пройшла курс підготовки інструкторів з інформування про мінну небезпеку
(ІМН), організований Данською Групою з Розмінування Після проходження курсу інструктор
з інформування про мінну небезпеку Кудінова Т.О для учнів школи провела цикл лекцій з
ІМН, роздала учням брошури та комікси на дану тематику. Для вивчення питань з мінної
небезпеки залучилися фахівці 13 ДПРЗ ГУ ДСНС з організації заходів ЦЗ та реагування на НС
та представники громадської організації «Відповідальні громадяни».
На належному рівні були проведені традиційні шкільні свята: День Знань ««Знову дзвоник
веселий лунає», Святковий концерт з нагоди Дня працівника освіти «Іде по сонячних світах
через Країну Знань мій Вчитель», Свято святого Миколая, Новорічні та Різдвяні свята,
Святковий концерт до Дня 8 березня «Для Вас, любі жінки!», День Матері «Ти усіх святих
святіша, ненько!», Свято Останнього дзвоника, День захисту дітей.
З метою виховання патріотизму, високої самосвідомості та активної громадянської позиції у
закладі було проведено заходи: до Дня Захисника Вітчизни, 25-ї річниці Революції на граніті,
Дня Гідності та Свободи, вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933років, Дня
Соборності України, до 27-ї річниці виводу військ із Афганістану, заходи до відзначення
Чорнобильської трагедії, Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
Плідно працював шкільний музей «Пам’ять» (кер. Антюфеєва Т.М.), на базі якого функціонує
гурток «Юні музеєзнавці» та діють загони «Спадкоємців Перемоги». На базі музею
систематично проводяться тематичні лінійки, виставки, присвячені історичному минулому
України: «Голодомор 1932-1933 р.р», «Біль Чорнобильської трагедії», «Ми пам’ятаємо Вас,
герої АТО», «Війна очима воїнів-визволителів», акція «Пам'ять серця» тощо. Для суб’єктів
освітнього округу № 4 проводилися екскурсії згідно розділів музею. Оформлено дві нових
експозиції: «Україна у ІІ світовій війні» та «Донбас у ІІ світовій війні», оформлено куточок
щодо вшанування Небесної Сотні. Школа прийняла участь у міському літературно –музичному
фестивалі «Розстріляна молодість», присвяченому 27-й річниці виводу військ з Афганістану (ІІ
місце) та у фестивалі інсценованої пісні для лідерів учнівського самоврядування «До 71 –
річниці Перемоги над нацизмом у Європі та завершення Другої світової війни» (ІІІ місце).
Протягом навчального року у шкільній бібліотеці було організовано та проведено книжкові
виставки з тем: «Шляхами перемоги», «Про подвиги, про мужність і про славу», «Голодомор в
історії України», «Небесна Сотня: історія безстрашних», «Незгасаючий вогонь безсмертя».
Одним із дієвих засобів підготовки молодого покоління до дорослого життя, праці, активної
участі в суспільних справах є учнівське самоврядування. Діяльність органів УС знаходилася під
постійним контролем адміністрації школи, учні залучалися до різноманітних видів діяльності
як в управлінні закладу, так і в організації НВП. Через розвинену систему своїх органів УС
залучало учнів до діяльності своїх колективів, допомагало формувати в учнів певні якості,
уміння співпрацювати за принципами рівності, гласності та демократії. Керувала цим
напрямком роботи молодий спеціаліст Діканова Ю.В., педагог-організатор. Згідно складених
планів роботи органів учнівського самоврядування відбувалися різноманітні заходи, засідання
активу і центрів. Активом учнівського самоврядування здійснювався контроль за виконанням
Єдиних вимог до всіх учнів школи, за зовнішнім виглядом учнів, чергуванням, запізненням на
уроки, відвідуванням занять, веденням щоденників, санітарним станом класів, проводилися
рейди, здійснювалася організація різноманітних загальношкільних заходів. У межах роботи
органів учнівського самоврядування налагоджене чергування учнів на перервах. В обов’язки
чергового класу входить контроль за поведінкою учнів на перервах, організація «Веселих
перерв» для молодших школярів, контроль за санітарним станом кабінетів, підготовка
аналітичного звіту про чергування та стінної газети. Щоп'ятниці старші чергові доповідали про
результати своєї роботи на загальношкільній лінійці. Наприкінці навчального року було
підбито підсумки конкурсу в номінації «Кращий клас року» І місце посів 10 клас (класний
керівник Савченко С.М.), ІІ місце – 11 клас (класний керівник Сіпєєва О.В.), ІІІ місце – 8 клас
(класний керівник Піпоть Т.А.)
Членами центрів УС організовувалися та проводилися :
- щотижневі загальношкільні лінійки;
- веселі ігрові перерви для молодших школярів;
- випуск стінної газети «Шкільний вісник»;
- випуск тематичних стіннівок;
- щотижневі рейди «Сторонні речі», «Паління», «Зовнішній вигляд», «Урок» ;
- загальношкільні свята;
- благодійні акції;
- тематичні тижні, місячники, акції.
Члени учнівського самоврядування були активними учасниками міських конкурсів, а саме :
- фестиваль лідерів учнівського самоврядування «Ми діти твої –Україно!»
- міський захід «Зимовий бал «Оскар» ( ІІ місце);
- конкурс «Звичайне диво» ( І місце в категорії «Вокал ІІІ вікова категорія» –Летек
Вікторія, ІІ місце – в категорії «Вокал ІІ вікова категорія» – Житня Єлизавета);
- літературно –музичний фестиваль «Розстріляна молодість» присвячений 27-й річниці
виводу військ з Афганістану (ІІ місце);
- міський конкурс брейн-ринг «Лідер року 2016р.» (ІІІ місце – Сіпєєва Анна);
- фестиваль інсценованої пісні для лідерів учнівського самоврядування «До 71 –
річниці Перемоги над нацизмом у Європі та завершення Другої світової війни» ( ІІІ
місце );
- міський конкурс малюнків на протипожежну та техногенну тематику у віковій
категорії з 11 до 14 років Сімінченко Ірина (ІІІ місце);
- міський конкурс малюнків «Охорона праці очима дітей».
Превентивне виховання, профілактика дитячої жорстокості та насильства, злочинності,
правопорушень і бездоглядності, шкідливих звичок проводилися згідно річного плану роботи
школи, комплексного плану спільних заходів щодо профілактичної роботи з учнями та сім’ями
спільно зі службою у справах дітей, кримінальною міліцією у справах неповнолітніх,
наркологічним кабінетом та шкільною інноваційною програмою «Центр здоров’я».
Разом з відповідними службами, громадськими організаціями школою проводилися заходи з
попередження правопорушень і бездоглядності дітей, профілактики алкоголізму, наркоманії,
паління серед неповнолітніх, постійно здійснювався контроль за умовами проживання дітей,
особливо приділяється увага дітям з неблагополучних родин та «групи ризику».
Протягом поточного навчального року проводилася спільна правоосвітня та правовиховна
робота з учнями соціально-незахищених категорій, піклувальниками, батьками:

«Правопорушення, злочини та відповідальність», круглий стіл, 19.10.2015р., 8-11 класи,
ст.інспектор Селидівського відділу поліції Кущ В.О.;

«СНІД – загроза людству», профілактична лекція, 02.12.15 р.,9-11 класи, сімейний лікар
Курахівської амбулаторії ОПСМ № 5 Вага Л.П.;

«СНІД: Знати, щоб вижити», профілактична бесіда, 01.12.15 р., 5-7 класи, медична сестра
Фатєєва О.О.

«Профілактика правопорушень та злочинів», круглий стіл, 04.12.15 р., 8-11 класи,
ст.інспектор Селидівського відділу поліції Кущ В.О.;

«Насильство в сім’ї», профілактична бесіда, 15.12.2015 р., 7-9 класи, ССД Селидівської
міської ради Воронцова Н.М..
З метою вирішення дитячих вікових проблем, попередження проявів жорстокості і насильства
серед учнівської молоді в школі практичним психологом Кудіновою Т.О. було проведено
роботу: індивідуальні та корекційні заняття, підготовлено стендову інформацію «Школа
простір без насильства», проведено анкетування учнів 5-11 класів з питань жорстокості та
насильства, складено пам’ятки для учнів та батьків з питань попередження насильства,
проводилися консультації для учнів, батьків, педагогів Проведено роботу щодо виявлення рівня
та форм агресії в учнів «групи ризику» і проведена корекційна робота. Адміністрацією школи,
класними керівниками, практичним психологом здійснювалося відвідування учнів вдома,
проводилися профілактичні бесіди з учнями та їх батьками. Поряд з цим, практичним
психологом не застосовувалися інтерактивні методи роботи з учнями, батьками, педагогічним
колективом.
У школі добре поставлена фізкультурно-масова робота (очолює Савченко С.М.), працюють дві
спортивні секції: оздоровчої спрямованості та волейболу з загальним охопленням - 44 учні, з
них учнів пільгової категорії – 31. Проведено «Олімпійський тиждень» (вересень 2015р.),
змагання з легкої атлетики (вересень 2015р., квітень 2016р.), два Дні Здоров’я, змагання
«Забави козачат» (вересень 2015р.), спортивні змагання з гімнастики (листопад 2015р.),
спортивні змагання «Ну-мо, хлопці!» (жовтень 2015р.), День ДРК в 5-6 класах (грудень 2015р.),
міські змагання «Олімпійське лелеченя» (ІІІ місце, лютий 2016р.), змагання до Свята 8 березня
«Ну-мо, дівчата!» (березень 2016 р.), змагання з волейболу, баскетболу (лютий, березень
2016р.), змагання під час проведення показового Дня цивільного захисту. Урочисте закриття
шкільної Спартакіади відбулося у травні 2016р.
Значна увага була приділена організації та проведенню належного сімейного виховання,
відродженню сімейних цінностей, підвищенню ваги виховної функції сім'ї. З цією метою в
школі діє програма родинного виховання «Сімейне коло». Протягом року в школі діяв
педагогічний всеобуч для батьків (лекції, консультації, поради психолога), проводилися
батьківські збори. Батьки були активними учасниками НВП. Вони надавали дієву допомогу
школі в питаннях укріплення матеріальної бази школи, ремонті школи під час підготовки до
нового навчального року й протягом навчального року, приймали активну і дієву участь у
різноманітних заходах, святах, соціальному захисті дітей.
У рамках шкільної інноваційної програми «Центр здоров’я» щотижнево на робочих
загальношкільних лінійках проводилася «Абетка здоров’я», класним керівником 4 класу
Бездень Л.М. під час виховних заходів впроваджувалися матеріали курсу за вибором «Корисні
звички», вчителем фізичної культури Савченко С.М. вівся моніторинг оздоровчої функції
освіти. Шкільна медсестра Фатєєва О.О. тісно співпрацювала з класними керівниками щодо
формування засад здорового способу життя учнів як під час виховних годин, так і під час
загальношкільних заходів, протягом березня-квітня 2016р. року спільно з сімейним лікарем
Вагою Л.П проведено бесіди медично-профілактичної спрямованості. Питання здорового
способу життя, профілактики шкідливих звичок розглядалися як на класних, так і на
загальношкільних батьківських зборах. Традиційними стали Дні здоров´я і туризму, конкурси і
змагання, екскурсії, подорожі. Зміцненню здоров´я сприяли валеопаузи на уроках, тематичні
уроки, прогулянки на свіжому повітрі. За підсумками щорічних медичних оглядів в школі
створено банк даних, здійснено розподіл учнів на медичні групи (основна, підготовча,
спеціальна) для занять фізичною культурою, здійснювався ретельний медико-педагогічний
контроль за проведенням уроків фізичної культури та спортивно-масових заходів.
Представниками центру підтримки сім’ї м. Селидового у квітні 2016р. проведено розвивальнопізнавальна програма «Подорож до Будь Здоровкино» - для учнів 1-2 класів та психологічний
тренінг «Дружба»- для учнів 3-4 класів, корекційна програма «Ми – різні, ми – рівні» - для
учнів 5-6 класів.
Основним завданням екологічного виховання в школіє виховання екологічної культури, любові
до природи, бажання берегти і примножувати її, формування вмінь і навичок безпечної
діяльності в природі. Під час Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності проведено День
екологічної безпеки з низкою відповідних заходів, до Всесвітнього дня Землі проведено
конкурс екологічних плакатів «Земля – наш спільний дім», в березні-квітні в школі традиційно
проведено акцію по упорядкуванню території школи, селища «Чисте довкілля».
1.
Наводячи підсумки виховної та позакласної роботи хотілося відмітити достатній
рівень роботи з питань виховання неповнолітніх наступних класних керівників: Нєдєлькіної
О.В.(2-а кл.), Мєльнікової С.Я. (3 кл.), Бездень Л.М. (4 кл.), Піпоть Т.А. (8 кл.), Савченко С.М.,
(10 кл.), Сіпєєвої О.В (11 кл.).
Загальними зусиллями в навчальному закладі створена атмосфера взаєморозуміння та
поваги до кожної особистості, толерантного ставлення до дітей. Особлива увага приділяється
проблемі єдності поколінь, розвитку міцних родинних звязків, національних традицій,
культури, формуванню здорового способу життя та вихованню здорової дитини.
Соціальний захист
Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться
згідно з діючим законодавством. 2 рази на рік складаються та поновлюються списки учнів
соціально -незахищених категорій. Кількість дітей у них становить:
• позбавлених батьківського піклування – 5;
• інвалідів – 6;
• з малозабезпечених сімей - 2;
• з неповних сімей –32;
• загиблих шахтарів – 1;
• з багатодітних сімей – 22;
• виховуються одинокими матерями – 12;
• перебувають на Д-обліку – 80;
• « група ризику»:
- шкільний облік– 3;
- облік у ССД – 1.
Соціальний захист дітей знаходився під пильною увагою адміністрації школи. Питання про
діяльність педагогічного колективу щодо соціального захисту прав і законних інтересів дитини
розглядалися на:
•
інструктивно-методичній нараді 28.08.2015р. «Ознайомлення з нормативними
документами з охорони дитинства»;
•
нарадах при директорові: протокол №1 від 14.09.2015р. «Про організацію і хід місячника
«Всеобуч-2015», «Аналіз працевлаштування випускників 9 і 11 класів», «Стан охоплення
гарячим харчуванням», протокол №2 від 12.10.2015р. «Про підсумки проведення місячників
«Всеобуч-2015», «Громадського огляду», «Про організацію індивідуального навчання в школі»,
«Про підсумки медичного огляду школярів та оформлення листків здоров’я», «Про підсумки
контролю за відвідуванням учнями навчальних занять»;
•
на засіданнях піклувальної ради: «Про роботу закладу щодо забезпечення прав і законних
інтересів дитини в Україні відповідно до вимог Конвенції про права дитини та факультативних
протоколів до неї (протокол №1 від 13.10.2015р.), про соціально-правовий захист та
матеріальне забезпечення дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування
(протокол №2 від 08.12.2015р.)
•
на батьківських зборах: «Партнерство заради майбутнього» (вересень 2015р.) та
«Підсумки. Плани на майбутнє» (травень 2016 р.)
Усі діти пільгової категорії і «групи ризику» були у центрі уваги адміністрації та
педагогічного колективу. Усі вони були залучені до роботи в гуртках та спортивних секціях,
приймали участь у конкурсах, загальношкільних заходах, проектах тощо. Адміністрацією
закладу, соціальним педагогом, практичним психологом, класними керівниками здійснювалися
рейди до соціально-вразливих родин, проводилася профілактична та корекційна робота з
учнями «групи ризику» та їх батьками. До цієї роботи, окрім адміністрації і працівників школи,
залучалися відповідні служби і громадські організації (ССД, ВКМСД, ССН, Центр підтримки
сім’ї та ін.). Як наслідок цієї роботи, протягом навчального року учні школи, в тому числі учні
«групи ризику», не пропускали навчальні заняття без поважних причин, не допускали фактів
негативних проявів і правопорушень.
У школі приділяється належна увага медичному обстеженню учнів пільгових категорій, їх
оздоровленню, харчуванню, забезпеченню підручниками. Безкоштовне харчування отримувало
до 14 учнів школи. 12 учнів з пільгових категорій протягом навчального року мали змогу
оздоровитися у дитячих санаторіях за кошти місцевого бюджету та волонтерських організацій,
2-є з них повторно. Для дітей пільгових категорій були проведені благодійні акції «Second
hand», «Необхідні речі», «До твого робочого куточка». Волонтерські і міжнародні організації
(«Спілка жінок України», Центр підтримки сім’ї, «Terre des Hommes») надали школі
гуманітарну допомогу (спортивний інвентар, іграшки, розвивальні ігри, канцелярські приладдя,
наочність з мінної небезпеки, книги тощо). Протягом року проводилось урочисте привітання
дітей незахищених категорій до днів народження, Дня інваліда, до Дня Святого Миколая та
Новорічних свят, до Дня захисту дітей (15 учнів отримали домашні костюми).
У червні 2016 року на базі школи традиційно розпочав роботу ( працює 4-й рік) табір
відпочинку «Вогник» з денним перебуванням для обдарованих учнів та пільгових соціальнонезахищених категорій, в якому відпочиває 30 дітей пільгових категорій закладу. Робота табору
розрахована на 2 зміни, в ньому планується оздоровити 60 дітей освітнього округу № 4, який
охоплює територію смт. Курахівки та смт. Гострого. Діти отримують 3-разове харчування, яке
оплачується за рахунок місцевого бюджету. Адміністрацією школи робиться все можливе для
повноцінного оздоровлення дітей. Начальник табору
Піпоть Т.А., вихователі та
обслуговуючий персонал докладають чимало зусиль для організації змістовного, цікавого і
безпечного перебування дітей у таборі.
Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності
Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії та гігієни,
протипожежної та мінної небезпеки, профілактики травматизму дітей у побуті та під час
навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних
і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про
пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання
загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу та інших
численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи
знаходиться під постійним контролем адміністрації школи та профспілкового комітету
закладу.
На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі
з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу.
Проводяться цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними
змаганнями та іншими заходами. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів
інструктажів з безпеки життєдіяльності, охорони праці, протипожежної та техногенної безпеки,
розроблено низку заходів щодо попередження дитячого та виробничого травматизму, класними
керівниками 1-11 класів систематично проводяться профілактичні бесіди з безпеки
життєдіяльності зі своїми вихованцями. Випадків травматизму серед учнів і працівників під
час НВП протягом цього навчального року не було. У школі проводиться належна робота з
Цивільного захисту.
Формування навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення здоров`я учнів – це
основний напрям роботи школи. Протягом навчального року в школі проводилися оперативнопрофілактичні заходи: місячник «Увага! Діти на дорозі!» та два місячники з протипожежної
безпеки,
День ЦЗ, тренування з евакуації, Тижні з безпеки. Учні 1-11 класів вивчають
«Правила дорожнього руху», створено загони ЮІР, ДЮП. Багато уваги приділялося мінній
небезпеці, добре працювали з дітьми і працівниками шкільний тренер з мінної небезпеки
Кудінова Т.О., спеціалісти ДСНС, волонтери громадських організацій.
На початок нового навчального року були оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення
навчальних занять у кабінетах та шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки, роботу
котельні, отримано дозвіл СЕС на експлуатацію харчоблоку, розроблені і затверджені наказами
по школі нові посадові інструкції.
У школі діє пропускний режим, згідно якого в заклад не допускаються сторонні особи, не
допускається вихід учнів з приміщення впродовж навчального дня без поважної причини та без
дозволу адміністрації і класних керівників. Організовано постійне чергування на перервах
учителів, учнів із залученням органів учнівського самоврядування. У закладі протягом 20152016н.р.було проведено відповідну профілактичну роботу а саме: оновлено стенди з безпеки
життєдіяльності щодо дій в надзвичайних ситуаціях «Юний рятувальник», проведено конкурс
малюнків «Рятувальник очима дітей» (1-8 класи) складено пам’ятки для батьків та вчителів «Як
організувати порятунок дітей під час надзвичайних ситуацій», на шкільному сайті висвітлено
інформацію щодо дій у разі виявлення вибухонебезпечних предметів, артобстрілу тощо.
Класними керівниками 1-11 класів неодноразово проводилися
відповідні інструктажі,
тематичні заходи. У наявності наочність з охорони праці, безпеки життєдіяльності,
протипожежної безпеки, мінної небезпеки. Обладнані куточки з електробезпеки, пожежної
безпеки, мінної небезпеки, безпеки дорожнього руху, плани евакуації (розміщені на кожному
поверсі). Усі електрощити, розподільні щити, електроустановки обладнані схемами. У
приміщеннях школи та котельної обладнані протипожежні щити, в котельній, на харчоблоці, на
вахті сторожів є куточки з охорони праці. Головна проблема школи – це застаріле
протипожежне
обладнання
(пожежні
рукави,
вогнегасники),
які
потребують
доукомплектування та оновлення.
Робота допоміжних служб
Бібліотека. У школі створені оптимальні умови для використання та збереження й
поповнення книг, підручників. Робота бібліотеки (завідуюча Піддубню Н.К) знаходиться під
постійним контролем адміністрації закладу. Протягом року вона обслуговувала 250 учнів і 23
вчителя школи, надавала допомогу по підготовці заходів, як з учнями, так і з педагогами:
книговидача (підручників – 3328, художньої літератури – 923), заходи по збереженню
підручників, заходи, срямовані на прищеплення любові до книги, рідної літератури,
бібліотечні уроки, виставки книг, тематичні виставки до свят, подій, Декада дитячої та
юнацької книги, поповнення бібліотеки новими книгами. Для учнів 5 класу (15 учнів) на базі
бібліотеки
працював
науково-пізнавальний гурток «Юний ерудит», який сприяв
інтелектуальному розвитку учнів, активізації пізнавальної активності. У бібліотеці діяли
тематичні, інформаційні стенди й куточки. Загальний фонд бібліотеки на кінець навчального
року становив – 14298 книг, із них: художня література – 8830, підручники – 5468.
З початку року в школі стартував конкурс на краще збереження підручників серед класів. У
кожному класі організовано пости дбайливих, діяльність яких координує Рада бібліотеки. За
підсумками перевірки навчального року визначено місця зі збереження підручників:
І місце – 2-А, 4, 5, 6, 7, 10 класи;
ІІ місце – 2-Б, 3, 11 класи;
ІІІ місце – 1, 8, 9 класи.
Забезпеченість підручниками по школі була майже 100%, у І семестрі не було
підручників для 4 і 7 класів (йдуть за новою програмою), тому ці класи користувалися
підручниками попередніх програм. Силами учнів було відремонтовано 36 підручників.
У школі налагоджено роботу медичного кабінету (працює 2-й рік). Директор школи
безпосередньо здійснював контроль за роботою медичної сестри Фатєєвої О.О., яка
обслуговувала учнів, вчителів, працівників школи, контролювала своєчасне проходження
медоглядів, проводила роботу з профілактики захворювань, відвідувала уроки фізкультури,
здійснювала бракераж готових блюд в їдальні, проводила просвітницьку роботу (лекції, бесіди,
практичні заняття з медицини), аналітичну діяльність тощо.
Організвція харчування знаходилася під пильним наглядом адміністрації школи. Шкільна
їдальня забезпечує учнів гарячим харчуванням (кухар Щедрова І.А). Протягом року було
організовано безкоштовне харчування учнів пільгових категорій (протягом року їх кількість
коливалася від 5 до 14 в залежності від терміну подачі довідок), вартість харчування (гарячі
сніданки) складала: до 8.00 грн., решта учнів харчувалася за батьківську оплату, вартість
харчування (гарячі сніданки) складала: 8.00 грн. Загальний відсоток учнів, охоплених гарячим
харчуванням за рахунок батьківської оплати і державного бюджету складав 47%, приблизно
25% учнів приносили їжу з дому, загальне охоплення харчуванням складало 73%.
Обслуговування. Важко уявити роботу школи без обслуговуючого персоналу, до складу
якого входило 9 працівників. Дякуючи їх невтомним рукам приміщення, територія нашого
закладу завжди в належному порядку. Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте, своєчасно
обрізаються дерева, кущі, біляться бордюри, проводиться скошування трави. Але через брак
фінансування є проблема у вивезенні шлаку від шкільної котельні, також школа не має свого
огородження.
Фінансово-господарська діяльність
Будівля школи прийнята в експлуатацію 53 років потому. Незважаючи на достатній вік та
зношеність приміщень школи, адміністрація разом з колективом вчителів, працівників, батьків
постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманнючи її у
робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією
відділу освіти міської ради: здійснюються проплати за спожиті школою електроенергію, воду,
вугілля, харчування дітей, підручники, телефонний зв'язок, натомість заклад не отримує
бюджетного фінансування на проведення ремонтних робіт приміщень, вивезення сміття,
каналізаційних стоків, дезенфікуючі засоби, канцелярські витрати, утримання послуг Інтернету,
пресу, все зазначене покладається на колектив закладу та батьківську громадськість. Велика
подяка батькам за розуміння потреб закладу, особливо батьківським комітетам та класним
керівникам 1-11 класів.
. З місцевого бюджету у 2015-2016 н.р. школа отримала тверде паливо (вугілля) для котельної
у кількості 128,48 т (враховуючи залишок вугілля за 2014-2015 н. р. – 3 т.), протягом осінньо-
зимового періоду в закладі підтримувалася безперебійна робота, залишок вугілля в котельній –
18,2 т на наступний 2016-2017 навчальний рік. З місцевого бюджету здійснювалося
безкоштовне харчування дітей пільгових категорій, на їх харчування було витрачено 8,782 тис.
грн. державних коштів. За поточний 2015-2016 н. р. школа отримала 739 підручників для
учнів 4, 7 класів на загальну суму 20,493 тис. грн. У квітні-травні 2016 року за рахунок
місцевого бюджету зроблено ремонт шкільної котельні та опалювальної системи. Підготовлено
до роботи резервний опалювальний котел, здійснено заміну засувок, реконструкцію котла та
опалювальної системи в приміщенні школи на загальну суму 46,305 тис. грн.
При підготовці школи до нового 2015-2016 н. р., влітку 2015 року, за рахунок
добровільної допомоги батьків було зроблено косметичний ремонт усіх приміщень школи,
котельної, здійснено оплату за користування мережою Інтернет, придбано ділову шкільну
документацію (класні журнали, офісний папір тощо) на загальну суму 8,4875 тис. грн.
У поточному році з вересня 2015 р. по травень 2016р. батьківські комітети надали допомогу
закладу на суму 4,564 грн. (утеплення вікон, матеріали для поточних ремонтних робіт,
дезінфікуючі засоби, крейда, послуги Інтернету, канцелярські витрати, вивезення
каналізаційних стоків тощо). Школою завжди вчасно готується звітна документація, матеріали
списуються або оприбутковуються.
Напочатку 2015-2016 н.р. школа поповнилася додатковим обладнанням і меблями,
доставленими із закритої 31.08.2015 Гострівської ЗОШ № 24, отримали 5 комп’ютерів і
сучасні меблі до них. Від Селидівської гімназії школа отримала понад 100 м 2 віконного скла,
деревину для котельні, від спонсорів школа отримала у подарунок ноутбук. . У лютому 2016
року школі була надана гуманітарна допомога від міжнародної організації «АДРА Україна»
(господарчі, гігієнічні товари) на загальну суму 3,758 тис. грн. та гуманітарна допомога від
міжнародної організації «Terre des Hommes» (спортивний інвентар, іграшки, розвивальні ігри,
канцелярські приладдя, наочність з мінної небезпеки, книги тощо) на загальну суму 24, 065
тис. грн.
У цілому матеріально-технічна база школи задовольняє освітні потреби учнів, але через
недостатнє бюджетне фінансування школа не поповнюється новими засобами навчання,
потребує заміни протипожежний захист школи (пожежні рукави, вогнегасники). Тому основні
заходи щодо покращення МТБ школи на новий 2016 – 2017 н. р залишаються, це – проведення
косметичного ремонту усіх шкільних приміщень, поступова заміна протипожежного
обладнання (пожежні рукави, вогнегасники, обробка
даху школи сертифікованим
протипожежним розчином), частковий ремонт даху школи над спортивним залом, ремонт
вікон (заміна скла), поповнення МТБ навчальних кабінетів, спортивного залу, харчоблоку.
Управлінська діяльність
Керівництво закладом здійснює директор, але основним колегіальним органом управління
загальноосвітнім навчальним закладом є педагогічна рада, повноваження якої визначається
Положенням про загальноосвітній навчальний заклад. Протягом року проведено 9 засідань
педагогічної ради: 3 з яких – тематичні, а решта – організаційні, 9 нарад при директорові, 6
засідань зборів трудового колективу. Управління школою здійснювалося згідно річного плану
роботи школи, плану внутрішкільного контролю, календарних планів вчителів-предметників і
планів виховної роботи класних керівників. Система планування, що відпрацьована у школі і
заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу,
забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі
роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу,
забезпечує планомірний розвиток школи. У навчальному закладі в наявності усі нормативноправові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу.
Школи підключена до мережі Інтернет, має можливість користуватися матеріалами сайтів
Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів
післядипломної освіти, інших закладів освіти, це дає можливість оперативно й мобільно
користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з
новими документами.
Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі
ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних показників і подальше їх
прогнозування для розвитку закладу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління
найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні
явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в
колективі,
стимулювати працю, запобігати конфліктам. У школі адміністрацією
використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і, в
першу чергу, таких традиційних, як вивчення викладання стану предметів, виконання
навчальних планів та программ, перевірка класних журналів, щоденників, зошитів тощо. Аналіз
результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної
ради школи, відповідних наказах. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень
учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної
дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські
рішення щодо конкретних учителів, учнів, подій, явищ.
У школі постійно діють такі структури самоврядування, як Рада школи, Рада профілактики,
Піклувальна рада, Рада старшокласників, Батьківський комітет. Всі вони допомагали школі
вирішити багато організаційних та соціально-господарських питань. Школа, сім`я, батьки і
вчителі, батьківський комітет і адміністрація – це єдине ціле, діяльність якого спрямована на
дитину, її навчання, виховання, розвиток, становлення.
Рада школи об’єднувала зусилля педагогічного й учнівського колективів, батьків,
громадськості для розвитку навчального закладу й удосконалення навчально-виховного
процесу, сприяла підвищенню ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з
організацією НВП та укріпленням матеріально-технічної бази закладу.
Піклувальна рада сприяла впорядкуванню управлінської діяльності всіх органів і ділянок
НВП, забезпечувала доступність загальної середньої освіти для всіх дітей шкільного віку,
динаміку та розвиток школи, залучала широку громадськість до вирішення проблем навчання
та виховання, забезпечувала соціальний захист учнів, приймала участь у проведенні
різноманітних заходів, свят, змагань, заохоченні кращих учнів та педагогів, сприяла літньому
відпочинку школярів, надавала допомогу малозабезпеченим учням, координувала організацію
безкоштовного харчування, медичного обслуговування учнів та вчителів.
З метою соціально-педагогічної допомоги, задоволення інтересів і потреб учнів у школі діяла
Рада профілактики. Зміст і форми її роботи визначалися на підставі аналізу конкретної
ситуації в школі чи класі. Вона займалася вирішенням проблем навчання, навчальної
дисципліни і виховання окремих учнів. Систематично здійснювалися рейди-огляди до дітей
пільгових категорій та дітей «групи ризику» з метою надання допомоги й підтримки,
проводилися засідання із залученням батьків, працівників відповідних служб.
Батьківський комітет школи завжди допомагає педколективу в реалізації основних
завдань загальної середньої освіти, приймає активну участь у житті закладу, надає матеріальну
підтримку, захищає законні інтереси дітей.
Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до
демократичного, оскільки більшість рішень приймаються на основі врахування думки
колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного
сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження
делегуються, адже ми робимо одну справу і маємо бути зацікавлені в цьому. Проблеми
обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш
оптимальний, затверджується і в подальшому реалізується у життя. Основними формами
спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування, консультування.
Таким чином, все, що залежало від адміністрації школи, педагогічного колективу, батьківської
громадськості і учнів у плані виконання поставлених задач на 2015-2016 навчальний рік майже
виконано, залишилася підготовка до нового 2016-2017 навчального року.
Наші пріоритетні завдання на 2016-2017 навчальний рік
1. Скоординувати взаємодію усіх учасників НВП на створення єдиного інтелектуально
творчого і комфортного навчально-виховного простору життя для повноцінного розвитку
кожного учня, ефективного виховного середовища, яке позитивно впливає на життя дітей,
батьків, колективу школи.
2. Сприяти здійсненню громадсько-державного управління школою, впроваджувати
демократичну модель управління, корпоративну культуру.
3. Забезпечити умови для рівного доступу до якісної освіти учнів школи, дію механізмів
здійснення ефективного навчання й виховання в умовах інтенсивного використання новітніх
освітніх та інформаційних технологій навчання, удосконалювати форми і методи діяльності.
4. Продовжити роботу щодо реалізації нових Державних стандартів в початковій школі (1-4
класи) та в основній школі (5 – 8 класи).
5. Створити належні умов для успішної адаптації до навчання учнів 1-го, 5-го і 10-го класів.
6. Продовжити вдосконалення системи науково-методичної роботи.
7. Продовжити роботу над науково-методичною проблемою школи «Формування особистості
учня на основі якісної освіти, розвитку його творчих можливостей, самовдосконалення через
підвищення рівня компетентності педагогів» (ІІІ етап).
8. Продовжити роботу щодо реалізації «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів
загальноосвітніх навчальних закладів України», вдосконалювати форми та методи виховного
впливу на учнів, які забезпечують практичне спрямування даного напрямку роботи.
9. Забезпечити неперервну освіту і самоосвіту педагогічних працівників, яка сприятиме
збагаченню їхніх знань, підвищенню педагогічної і фахової майстерності.
10. Забезпечити участь педагогів закладу у педагогічних майстернях, фестивалях педагогічної
творчості, конкурсах «Учитель року», «Кращий працівник року», «класний керівник року»,
залучити педагогів до створення авторських програм, навчальних посібників, іншого
освітнього продукту, заохочувати до публікування власного досвіду роботи в методичних
виданнях.
11. Здійснити якісну підготовку випускників до подальшого навчання, самовизначення та
самореалізації через ефективне використання варіативного компоненту навчального плану,
допрофільне та профільне навчання.
12. Забезпечити партнерство школи і сім'ї, громади для збереження й зміцнення здоров’я дітей,
формування культури здоров’я, позитивної мотивації щодо здорового способу життя,
превентивного виховання, сприяти реалізації шкільних програм «Центр здоров'я», «Сімейне
коло».
13. Створити умови для розкриття й розвитку природних задатків, творчої самореалізації
особистості та поглибленої підготовки здібних і обдарованих дітей.
14. Забезпечити подальше вдосканалення учнівського самоврядування, залучити його до
вирішення нагальних питань НВП.
15. Здійснити заходи щодо соціального захисту школярів, поліпшення умов виховання,
навчання, оздоровлення, матеріального забезпечення й захисту дітей пільгових категорій.
16. Вдосконалювати систему безпеки життєдіяльності учнів, охорони праці, медичного
обслуговування.
17. Вдосконалювати систему психологічної служби закладу.
18. Зміцнювати і раціонально використовувати матеріально-технічну базу закладу.
Директор Курахівської
ЗОШ І-ІІІ ст. № 22
Ж. Б. Зацарна
Автор
shcool22
Документ
Категория
Образование
Просмотров
68
Размер файла
534 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа