close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

сельский труженик № 34 от 27 августа 2016 г.

код для вставкиСкачать
Районная газета Осакаровского района Карагандинской области
Конституция Күнімен!
С Днем Конституции!
№ 34 (7518)
27 августа
2016 года
СУББОТА
Газета основана
в декабре 1942 года
Конституции Республики Казахстан - 21 год!
Мы, народ Казахстана, объединённый общей исторической судьбой,
созидая государственность на исконно казахской земле, сознавая себя
миролюбивым гражданским обществом, приверженным идеалам свободы, равенства и согласия, желая занять достойное место в мировом сообществе, осознавая свою высокую ответственность перед
нынешним и будущими поколениями, исходя из своего суверенного
права, принимаем настоящую Конституцию!
Н. Назарбаев
Құрметті осакаровтықтар!
У ва ж аемые оса ка ровцы!
Сіздерді Қазақстан Республикасының Конституциясы күнімен шын жүректен
құттықтаймыз!
Еліміздің Ата Заңы жаңа Қазақстан жетістіктерінің берік кепіліне айналды. Тиімді
құқықтық жүйені орнықтыру арқылы біз экономикалық өсімге және қоғамның әлауқатының артуына қол жеткізіп, елімізде тұрақтылықты, бейбітшілік пен келісімді
қалыптастырдық.
Тұңғыш Президентіміз - Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев, «Қазақстан жерінде өмір сүріп
жатқан барлық азаматтардың теңдігі – Отанымыздың дамуы мен гүлденуінің басты
қайнары»,- деп айрықша атап көрсетті. Қоғамның өркендеуіне қарқын қосып, Қазақстан
халқының бірлігіне жол бастаған Қазақстан Халқы Ассамблеясы мен Ата Заңда бекітілген
конституциялық нормалар бүгінде өзінің өміршеңдігін дәлелдеді.
Қазақстанның халықаралық беделінің ұдайы өсуін қамтамасыз ететін 2050 жылға дейінгі ұзақ мерзімді даму стратегиясында көзделген мақсаттарды іске асыруға кірістік.
Соның ең бастысы – Қазақстанның әлемдегі ең дамыған 30 мемлекеттің қатарына енуі.
Стратегияның барлық мақсаттарына қол жеткізу қазақстандықтардың бірлігі мен Конституция қағидаларын мүлтіксіз орындау негізінде Мәңгілік Ел идеясы жүзеге асырылмақ.
Ата Заңның қағидаттары мен нормаларын ұстану, конституциялық құндылықтарды
қорғау – әрбір азаматтың құрметті парызы және қасиетті міндеті болып қала береді.
Қымбатты Отандастар!
Сіздерге игілік пен бақ-береке, біздің Отанымыздағы бейбітшілік, өзара түсіністік
арқасында елімізді нығайтып, дамытуға баршаларыңызға ерекше еңбек, денсаулық пен
бақыт тілейміз!
День Конституции Республики Казахстан – один из официальных государственных праздни‐
ков, ежегодно отмечаемый 30 августа в нашей стране. Именно 30 августа 1995 года состоялся об‐
щенациональный референдум, на котором народ Казахстана одобрил проект новой
Конституции. Это стало одним из решающих моментов на пути построения Казахстана как не‐
зависимого государства.
Со дня принятия Конституции минуло уже более 20 лет, она достойно прошла испытание вре‐
менем, доказав свою жизнеспособность. Благодаря верной и дальновидной политике Главы го‐
сударства, Лидера нации Н. А. Назарбаева, Основной Закон страны сохранил единство и
целостность республики, сформировал демократические институты, заложил фундамент ры‐
ночной экономики. Сегодня мы можем уверенно говорить о своеобразии казахстанского разви‐
тия. Наша модель модернизации экономики и общества позитивно воспринимается в мировом
сообществе, признается как эффективная и перспективная.
Конституция Республики Казахстан отражает исконные стремления нашего народа жить в
свободном и справедливом обществе, сохранять государственные единства, чтить верность па‐
мяти предков и осознавать ответственность перед будущими поколениями.
Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность при‐
знаются высшей социальной ценностью.
Сегодня во имя процветания нашей Отчизны мы должны своим трудом и активным участием
в жизни общества сохранить и приумножить то, что создано многими поколениями казахстан‐
цев.
От всей души поздравляем вас с Днем Конституции Республики Казахстан. Мы можем с уве‐
ренностью и оптимизмом смотреть в будущее, понимая, что наша слаженная работа, сплочен‐
ность и созидательная энергия предопределяют дальнейшее поступательное движение
Казахстана к процветанию и благополучию. Крепкого вам здоровья, счастья, добра и успехов.
Қ. САҚҚҰЛАҚОВ,
аудандық мəслихаттың хатшысы
Қ. ШАЙЖАНОВ,
аудан əкімі
«МƏҢГІЛІК ЕЛ» БОЛАШАҒЫ БІРТҰТАС ЕЛ
«Мəңгілік ел» идеясының маңыздылығын Елбасы Н.Назарбаев «Қазақстан жолы - 2050: бір
мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Жолдауының
негізі етіп алып, бұл туралы өз сөзінде: «Бір жыл
бұрын мен еліміздің 2050 жылға дейінгі дамуының
жаңа саяси бағдарын жария еттім. Басты мақсат –
Қазақстанның ең дамыған 30 мемлекеттің
қатарына қосылуы. Ол – «Мəңгілік Қазақстан» жобасы, ел тарихындағы біз аяқ басатын жаңа
дəуірдің кемел келбеті.
«Мəңгілік Ел» - қазақстандық қоғамның
жаһандану кезеңіндегі ең мəнді де маңызды, саяси
берік идеясы.
«Мəңгілік ел» идеясын жүзеге асырып, одан əрі
дамытатын жастар болғандықтан олар ең алдымен білімді, ұлттық құндылықтар мен заманауи игіліктерді өз бойына біріктіріп, ұштастыра білген, өз
елінің нағыз жанашыр азаматтары ретінде
қалыптасуға талпынуы керек. Мемлекеттің осы
бағытта атқарып жатқан ізгі жұмыстары аз емес,
солардың бірі осы - «Мəңгілік Ел» идеясы.
Сонымен қатар Елбасы Н.Назарбаев «Мəңгілік
Ел» идеясын Қазақстан халқының жарқын
болашағы үшін қабылдаған өте маңызды жəне тарихи мəнге ие құжат «Бес институционалды реформаны жүзеге асыруға бағытталған нақты жүз
қадам» атты бағдарламаның идеологиялық негізі
етіп алды. Мұндағы «Біртектілік пен бірлік» реформасында «Мəңгілік Ел» патриоттық актісі жобасын
əзірлеу, Қазақстан халқы Ассамблеясының «Үлкен
ел - үлкен отбасы» кең көлемді жобасын əзірлеу
жəне жүзеге асыру, азаматтық біртектілікті
нығайтудың «Менің елім» ұлттық жобасын əзірлеу
жəне жүзеге асыру, «Нұрлы болашақ» ұлттық жобасын əзірлеу жəне жүзеге асыру, т.б. нақты
қадамдар көзделді.
Өткен тарихымызға тағзым да, бүгінгі
бақытымызға мақтаныш та, гүлденген келешекке
сенім де «Мəңгілік Ел» деген құдіретті ұғымға
сыйып тұр» деген болатын. Халықты бір мақсатқа,
бір мүддеге, бір болашаққа үндеген Елбасының
бұл Жолдауында ел халқына үлкен жауапкершілік
жүктелген. Мəңгілік елге айналу үшін тəуелсіздікті
сақтап, елдігімізді нығайту басты мақсат болып табылады.
Осакаров ауданы Əділет басқармасы
Живя по Закону страны
Основной Закон нашей
страны,
Конституция РК,
высшими ценностями провозгласила человека, его
жизнь, права и свободы, благодаря чему каждый из нас
может свободно строить
свою жизнь, получать нужную
ему профессию, гарантированный объем медицинской
помощи, развивать свою
культуру, традиции и обычаи.
В Конституции заложены
положения, которые полностью отвечают интересам
общества и являются незыблемыми, определяя тем
самым основу нашей жизни
во всем ее многообразии,
обеспечивая нам свободу, равенство и единство.
Глава государства, Лидер
нации Н. А. Назарбаев все
свои программные документы нацеливает на успешное развитие страны и
подъем благосостояния народа.
С каждым годом появляется все больше и
больше рабочих мест, разрабатываются и реализуются
различные программы социальной поддержки, открываются новые предприятия,
строятся дороги, жилье,
школы, детские сады и больницы. И я считаю, что во многом это делается благодаря
нашему Основному Закону
страны.
Вот и в нашем селе Сункар
к этому замечательному
празднику сельчане получили
в подарок новое построенное
современное здание врачеб-
ной амбулатории, где получать более качественную медицинскую помощь будут
жители сел Сункар, Озерное,
Ералы, Николаевка, Сельстрой,
Комсомольское,
Топан.
Для укрепления здоровья
сельчан в бывшем здании
врачебной амбулатории планируется организовать работу
профилактория
с
тренажёрами для восстановления у больных двигательных функций организма.
Сегодня, когда во всем
мире ощущается напряженная обстановка, мы не
должны обособляться, делиться, враждовать, противопоставлять
одну
нацию
другой, а наоборот, должны
жить одной большой дружной
казахстанской семьей.
Где бы мы не жили, где бы
мы не родились и какой нацией не были бы, у нас одно
желание, одна цель, общие
радости и горести – таков
завет наших предков. И в наступающий
праздничный
день хочется напомнить, что
мы вместе создаем свое будущее, будущее детей и
нашей страны. Хочется пожелать всем хорошего отдыха в
кругу друзей и близких, положительных эмоций и радостных
мыслей,
приятных
новостей и новых возможностей. Пусть этот праздник
вдохновит нас на новые
свершения.
Р. ЧЕРКАШЕНКО,
культорганизатор СДК
села Сункар
Республиканская акция «Ак орамал»
Мы за мир во всем мире
24 августа
в
нашем районе стартов а л а
р е с п у бл и канская
акция «Ак
орамал» «Белый
платок».
М н о г о л ю д н о
было в этот
день
на
площади у
обелиск а
«Скорбящая мать».
Сюда пришли осакар о в ц ы ,
среди которых было немало женщин в белых платках, чтобы поддержать Президента страны Н. А.
Назарбаева, призвавшего к миру
и дружбе все народы планеты, с
которым он выступил на 6-ом
Саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне.
Озвученный им Манифест
«Мир. XXI век» свидетельствует
об его искренней тревоге за
судьбу будущих поколений, которым предстоит жить и работать в
21 веке.
Открыла акцию начальник отдела внутренней политики Осакаровского
района
Д.
К.
Мулдагалиева, которая рассказала о цели проведения этой
акции, проходящей под эгидой
Ассамблеи народа Казахстана.
Интересными были выступления председателя Совета матерей,
почетного
гражданина
Осакаровского района Р. К.
Касен, члена Совета матерей В.
В. Ваксман, жительницы п. Оса-
каровка Р. Ш. Рашовой и представителя от молодежи Г. Саккулаковой,
из
которых
присутствующие узнали о древнем обычае примирения, когда
женщина, сняв с головы платок,
бросала между конфликтующими сторонами, что служило
призывом к миру.
Название акции «Ак орамал»,
что в переводе означает «Белый
платок», не случайно, в истории
казахов это имеет глубокое философское значение. Белый цвет
означает чистоту души и тела человека. Это цвет материнского
молока – основа жизни человечества. Также этот цвет ассоциируется с честью и честностью.
Войны всегда несли горе, разрушения и страдания, а наш
народ это с лихвой испытал на
себе, защищая свою землю от
врагов во время Великой Отечественной войны.Казахстан сейчас
является
островком
стабильности, и нам всем надо и
дальше сохранять мир и стабильность в нашем общем доме,
жить в дружбе и единстве, как
одна семья, под единым шаныраком, ради счастливого будущего наших детей и внуков. И
здесь большая роль принадлежит женщине. Если матери будут
молиться за своих детей и правильно их воспитывать, то наше
государство будет сильным и
крепким.
Участники акции повязали
белый платок на памятник «Скорбящая мать» и призвали всех
идти дорогой духовности, мира и
согласия.
Мир, который нужен нам всем
– это мир, где царит доброта,
взаимопонимание и, конечно же,
любовь и дружба.
Т. ТАТЬЯНИНА
2 стр.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
”‚‡Ê‡ÂÏ˚ ‡·ÓÚÌËÍË
Ë ‚ÂÚÂ‡Ì˚ Û„ÓθÌÓÈ
ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË!
По давней традиции в последнее воскресенье августа мы от‐
мечаем один из самых замечательных профессиональных
праздников – День шахтера.
Шахтеры, чья профессия является одной из самых сложных
и благородных, заслуживают особого уважения и почета. Во все
времена шахтерский труд требовал от человека максимальной
выдержки и самоотдачи, а также отваги и подлинной самоот‐
верженности.
Ваша профессия, дорогие горняки, была и остается одной из
самых тяжелых, самых рискованных, но и самых необходимых.
Трудовой коллектив угольного разреза «Молодежный» УД
«Борлы» вносит достойный вклад в социально‐экономическое
развитие нашего района.
Именно благодаря вашему труду, целым династиям, выбрав‐
шим шахтерский труд делом жизни, работают наши предприя‐
тия, приходит тепло в наши дома.
Выражаем сердечную благодарность всем работникам уголь‐
ного разреза, ветеранам славного шахтерского труда, всем тем,
кто внес свой вклад в трудовую летопись, становление и разви‐
тие экономики нашего края. Доброго здоровья, счастья, мира и
благополучия на долгие годы вам и вашим семьям, новых тру‐
довых свершений.
Кайрат ШАЙЖАНОВ,
аким Осакаровского района
Уважаемые работники
и ветераны педагогического
труда, дорогие родители
и учащиеся!
Примите самые искренние поздравления с праздником
– Днем знаний!
Славная традиция праздновать первый день нового учебного года объединяет многие поколения. Это наш общий
праздник, потому что в основе любого дела, любой профессии лежат знания. Они дают человеку уверенность и свободу в выборе жизненного пути, возможность реализовать
свои способности и добиться успехов.
Президент нашей страны Н. А. Назарбаев уделяет пристальное внимание реформе системы современного образования, как одного из важных инструментов,
позволяющего обеспечить реальную конкурентоспособность нашей страны.
Нынешний год особенный, так как он проходит под знаком 25-летия Независимости нашей страны. Мы уверены,
что новый учебный год станет для всех периодом постижения удивительного мира знаний, освоения профессий,
больших успехов и достижения блестящих побед.
От всей души желаем всем крепкого здоровья, счастья,
благополучия, а главное, успешной, дружной и плодотворной работы в новом, 2016-2017 учебном году.
Канат САККУЛАКОВ,
секретарь районного маслихата
Территория счастливого детства
Как быстро пролетело лето. Через
несколько
дней
дети опять пойдут
в школу, начнется
новый учебный год.
Первое сентября
должно стать большим праздником для каждого ребенка.
Задача взрослых - сделать все для
того, чтобы никто из детей не чувствовал себя ущемленным, чтобы он был
как следует одет и имел все необходимые
школьные
принадлежности.
Именно с этой целью в нашей стране в
канун учебного года во всех школах проходит акция под названием «Дорога в
школу». В нынешнем году – 25-летия
Независимости Республики Казахстан эта акция проходит под замечательным
девизом «Территория счастливого детства». Стала традиционной такая акция
и в нашей школе.
Собрать детей в школу в наше время
не просто. Затраты на приобретение
школьной формы, верхней одежды и
обуви, ранцы и канцелярские товары
выливаются в круглую сумму даже на
одного ребенка. А если в семье школьников несколько или доходы небольшие? Особенно трудно приходится
многодетным и малообеспеченным
семьям. Вот тут-то и приходят на помощь меценаты и спонсоры, оказывая
таким семьям благотворительную помощь.
Который год активно участвуют в благотворительной акции индивидуальные
предприниматели поселка – Н. В. Белова, Н. В. Шварц, Н. А. Юстина, И. В.
Баркалова, Л. И. Боярская, В. В. Бердянская, З. Х. Штер, Г. В. Куделич, С. М.
Дидаева, С. А. Лебедева, Л. А. Терликбаева, Н. А. Занкевич, Л. А. Кашуба, З.
Даулбекова, Е.Н. Борисенко, Е. Н. Карпенко, И. Н. Зеленкова, А. А. Олжабекова, Г. А. Шестопалова. Не остались
они в стороне и в этом году, оказав благотворительную помощь школе в виде
школьной и спортивной формы, обуви,
канцелярских товаров. Благодаря их помощи, мы помогли собрать в школу 23
детей из малообеспеченных и социально уязвимых семей, детей-сирот,
оставшихся без попечения родителей, и
опекаемых детей. За что, конечно, мы
искренне им признательны.
Конечно же, мы постарались вручить
детям эти вещи так, чтоб не унизить их
достоинство, чтоб они восприняли эту
помощь как подарки и не чувствовали
себя ущемленными в кругу других
детей. Надеемся, что нам это удалось и
мы сделали этих детей счастливее и радостнее.
А акция «Дорога в школу» на этом не
закончилась. Она будет продолжаться
до конца сентября и повторится в течение учебного года.
Р. КАРТАШОВА,
социальный педагог СШ № 26
п. Молодежного
школу».
Комитет малого и среднего бизнеса,
совет деловых женщин «Атамекен» при
филиале Осакаровского района Палаты
предпринимателей
Карагандинской
области решили поддержать акцию и
выступить проводником между социально незащищенными семьями, школами и бизнесом и пригласили к себе
ребят, которым вручили ранцы с канцелярскими товарами и школьную одежду.
Благотворительная помощь была
оказана 25 детям, которые рады были
такой проявленной заботе и поддержке,
а также полученным подаркам.
Собрать сегодня ребенка в школу нелегко, так как год от года все дорожает.
Поэтому большую признательность
женщинам-предпринимателям за внимание, оказанное детям, выразили и их
родители.
С. МАКСИМОВА
* * традицией
*
Стало уже доброй
перед
началом учебного года проводить общереспубликанскую акцию «Дорога в
№ 34 (7518) 27 августа 2016 года
Осакаров аудандық мəслихаттың кезекті 7 сессиясы 2016
жылғы 7 қыркүйекте сағат 11-00-де шақырылсын.
Н. Кобжанов
сесия төрағасы
ХАБАРЛАМА
2016 жылдың 7 қыркүйекте өтетін аудандық мəслихаттың
7 сессиясының қарауына келесі мəселелер ұсынылады:
1. Осакаров ауданы əкімінің өзіне жүктелген функциялар
мен міндеттердің орындалуы туралы есебі.
2. Аудандық мəслихаттың 2013 жылғы 12 наурыздағы №
286 «Ауданда жұмыспен қамту – 2020 Бағдарламасын іске
асыру туралы» шешімін орындау барысы туралы.
3. Сұңқар, Қарағайлы, Сарыөзек ауылдық əкімдеріне
жүктелген функциялар мен міндеттердің орындалуы туралы
есептері.
4. Əр-түрлі.
К.Саккулаков
аудандық мəслихаттың хатшысы
Созвать 7 сентября 2016 года в 11-00 часов очередную 7
сессию районного маслихата
Н. Кобжанов
председатель сессии
СООБЩЕНИЕ
На рассмотрение 7 сентября 2016 года 7 сессии районного
маслихата вносятся следующие вопросы:
1. Отчет акима Осакаровского района о выполнении возложенных на него функций и задач.
2. О ходе выполнения решения районного маслихата от 12
марта 2013 года № 286 «О ходе реализации Программы занятости -2020 в районе».
3. Отчеты акимов сельских округов Сункар, Карагайлы, Сарыозек о выполнении возложенных на них функций и задач.
4. Разное.
К.Саккулаков
секретарь районного маслихата
Помощь нуждающимся
гражданам
22 ‡‚„ÛÒÚ‡ 2016 „Ó‰‡ ‚ Á‰‡ÌËË «Нұр
Отан» ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸ Á‡Ò‰‡ÌË ÍÓÏËÒÒËË
Ô‡ÚËÈÌÓ„Ó ÍÛ‡ÚÓ‡ ÔÓ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ˲
´œÓ‰‰ÂÊ͇ Á‡ÌˇÚÓÒÚË Ë ÒӈˇθÌÓ
ÛˇÁ‚ËÏ˚ı ÒÎÓ‚ ̇ÒÂÎÂÌˡª
¬ ‡·ÓÚ ÍÓÏËÒÒËË ÔËÌËχÎË Û˜‡ÒÚË ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ‡ÈÓÌÌÓ„Ó Ï‡ÒÎËı‡Ú‡, ˜ÎÂÌ˚ Ô‡ÚËÈÌÓ„Ó
ÍÓÌÚÓΡ ÔË Ô‡ÚËË «Нұр Отан».
—ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂθ √” ´ŒÚ‰ÂÎ Á‡ÌˇÚÓÒÚË Ë ÒӈˇθÌ˚ı ÔÓ„‡ÏÏ ŒÒ‡Í‡Ó‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓ̇ª ¿.¿. “ÛÎÂÛÓ‚‡ ÔÓËÌÙÓÏËÓ‚‡Î‡ ÔËÒÛÚÒÚ‚Û˛˘Ëı Ó ÔӉ·ÌÌÓÈ ‡·ÓÚ ÔÓ
ÔÓ‰‰ÂÊÍ ÒӈˇθÌÓ ÛˇÁ‚ËÏ˚ı ÒÎÓ‚ ̇ÒÂÎÂÌˡ.
¬ Ò‚ÓÂÏ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËË ‰ÓÍ·‰˜Ëˆ‡ ÓÚÏÂÚË·, ˜ÚÓ, ÌÂÒÏÓÚˇ ̇ ̇ÒÚÛÔË‚¯Ë ÌÂ΄ÍË ÍËÁËÒÌ˚ ‚ÂÏÂ̇,
√·‚‡ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚ ÒӈˇθÌÛ˛
ÒÙÂÛ, Ó͇Á˚‚‡ÂÚ ‚ÒÂÏÂÌÛ˛ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ ÚÂÏ ÒÎÓˇÏ Ì‡ÒÂÎÂÌˡ, ÍÓÚÓ˚ ‚ ÌÂÈ ÓÒÓ·Ó ÌÛʉ‡˛ÚÒˇ, Ô‰ÛÒχÚË‚‡ˇ
̇ ˝ÚÓ ‡Á΢Ì˚ ÒӈˇθÌ˚ ‚˚Ô·Ú˚.
“‡ÍÊ ÔÓ‰Ó·ÌÓ ‡ÒÒ͇Á‡Î‡, ͇ÍË ÏÂ˚ Ô‰ÔËÌËχ˛ÚÒˇ ÓÚ‰ÂÎÓÏ Œ«Ë–œ ‰Îˇ ÔÓ‚˚¯ÂÌˡ ÊËÁÌÂÌÌÓ„Ó
ÛÓ‚Ìˇ χÎÓÓ·ÂÒÔ˜ÂÌÌ˚ı „‡Ê‰‡Ì Ë ÏÌÓ„Ó‰ÂÚÌ˚ı
ÒÂÏÂÈ.
–. ÿ –»ÃŒ¬¿
Завтра – День шахтера
À˛‰Ë ÓÒÓ·ÓÈ Á‡Í‡ÎÍË
В последнее воскресенье августа по традиции отметят свой профессиональный праздник
представители одной из самых мужественных
и почетных профессий, люди особой закалки –
шахтеры. Для молодежненцев этот праздник
по-особому знаменателен, так как более тысячи его жителей имеют к нему самое непосредственное отношение – они трудятся в ТОО
«Разрез «Молодежный». А если к этому числу
добавить десятки ветеранов разреза и все горняцкие семьи, то получится не менее половины
жителей. Так что поселок Молодежный по
праву называется не только поселком канальцев, но и шахтерским.
Как известно, в разрезе добыча угля ведется
открытым способом. Но работа шахтера даже
в открытом карьере трудна и опасна. Она требует безупречных профессиональных навыков,
осторожности, беспрекословного соблюдения
техники безопасности, неимоверных физических сил. Нет, конечно же, вручную уголь
никто не добывает. Для этого есть мощная техника. Но сама по себе она ничего не делает, ею
управляют люди. Глядя на громадные экскаваторы, ловко подхватывающие ковшами за один
раз до двадцати тонн угля или вскрышной породы, на не менее громадные 120-тонные
БелАЗы, грузно передвигающиеся по серпантинам практически вертикально поднимающихся дорог, ощущаешь всю мощь
происходящего действа. На фоне этой техники
люди кажутся маленькими точками. Даже удивительно, как они справляются с такой огромной техникой. Но, как не удивительно, техника
безоговорочно подчиняется сильным и умелым
рукам профессионалов своего дела.
Машинисты и помощники машинистов экскаваторов, водители БелАЗов – это, безусловно, главная движущая сила на
предприятии. Но в процессе добычи и отправки угля потребителям задействованы
сотни людей многих других профессий – бурильщики и взрывники, слесари-ремонтники и
токари, мастера и инженеры, бухгалтеры и тех-
нологи, диспетчеры и горнорабочие, лаборанты и электросварщики, маркшейдеры и
электромонтеры, телефонисты и медицинские
работники, прачки и повара и т.д. и т.д., всех и
не перечислить. А вместе это и есть сплоченный, работоспособный коллектив, которому по
плечу все поставленные задачи.
За тридцать три года существования угольного разреза на Борлинском месторождении
добыто и отправлено потребителям более 170
миллионов тонн угля. Ежегодная добыча угля
доведена до 7 миллионов тонн. Не исключение
и год текущий. С начала года уже выдано нагора 4,5 миллиона тонн угля и вывезено около
10 миллионов кубометров горной массы. Таких
объемов производства удается достичь благодаря отлаженной работе всех производственных и вспомогательных участков, высокому
уровню исполнительской и трудовой дисциплины и не менее высокому уровню профессиональной подготовки работников всех служб.
Немаловажно и то, что работы в разрезе ведутся круглосуточно, процесс добычи и отгрузки угля не прерывается ни на минуту,
несмотря на то, что случаются технические
сложности – выходит из строя техника, да и непогода ( а нынешним летом дождливых дней,
как известно, было особенно много) дает о себе
знать. Представьте себе, в какое месиво превращается грунт и дороги в карьере, если даже тут,
в поселке, на некоторых участках не проехать
– не пройти. Но и эти сложности мужественно
преодолевают люди, посвятившие свои жизни
горняцкому делу. Отдельные смены выматывают, казалось бы, до последних сил, но несколько часов передохнули – и готовы к работе
снова. Такое и впрямь под силу очень сильным
людям.
Завтра труженики ТОО «Разрез «Молодежный» вместе с шахтерами всего мира отметят
свой профессиональный праздник. По традиции в канун этого дня руководство предприятия представило к поощрениям лучших из
лучших тружеников, добившихся высоких про-
изводственных показателей, ветеранов коллектива, составляющих его гордость и показывающих пример в труде молодежи. К чести
коллектива, замечательных тружеников, высокопрофессиональных специалистов в разрезе
очень много. За годы существования предприятия десяткам рабочих и инженерно-технических работников присвоено звание Почетных
работников угольной промышленности, очень
многие награждены знаками «Шахтерская
слава» и «Трудовая слава», поощрены Почетными грамотами и благодарственными письмами. В нынешнем году плеяда славных
тружеников, получивших награды за свой труд,
опять заметно пополнилась.
Высокой Государственной награды – знака
«Кенші данкы» III степени удостоен машинист
экскаватора участка «Горный» Раис Касымович
Ибраев. Звания «Почетный работник угольной
промышленности» удостоены старейшие работники разреза, настоящие мастера своего
дела – машинист экскаватора того же участка
«Горный» Владимир Альбертович Урбаник и
водитель БелАЗа участка «Техкомплекс» Серик
Нургалиевич Райсханов. Знаком «Шахтерская
слава» I степени награждены четыре работника. В их числе главный инженер разреза
Марат Шамшиддинович Оспанов, инженер
Амантай Башкенович Каржасов, машинисты
экскаваторов участков «Техкомплекс» и «Горный» Александр Александрович Жмуд и Владимир Сергеевич Куц. Знака «Шахтерская
слава» II степени удостоены водитель БелАЗа
участка «Техколонна» Андрей Викторович
Александров, машинист экскаватора участка
«Техкомплекс» Александр Александрович Борзенков и помощник машиниста экскаватора
того же участка Марат Азизович Байгомуров.
Знаком «Шахтерская слава» III степени награждены машинисты экскаватора участка
«Техкомплекс» - Иван Владимирович Чувило
и участка «Горный» Леонид Викторович Безруков, взрывники участка буровзрывных работ
Сагит Бектурсунович Альжапаров.
В числе награжденных знаком «Трудовая
слава» I степени водитель БелАЗа участка
«Техкомплекс» Николай Степанович Дмитрюк,
слесарь по ремонту оборудования котельных и
пылеприготовительных цехов котельной № 7
Александр Павлович Мачалов и машинист экскаватора участка «Горный» Валерий Петрович
Сущик; II степени – машинист экскаватора
участка «Горный» Александр Аликович Горячев и слесари по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов Сергей
Адамович Неробков и Александр Павлович
Самаруков; III степени – машинист насосной
установки участка «Дренажный» Марат Имангалиевич Данкеев, начальник ГТЦ Александр
Михайлович Корчагин и водитель БелАЗа
участка «Техколонна» Сергей Геннадьевич
Раков.
Почетной грамотой акима области ко Дню
шахтера в этом году награжден электросварщик участка теплоснабжения Мейрам Расимбекович Айтышев, почетной грамотой акима
района - машинист катка самоходного и полуприцепного из специализированной колонны
Александр Николаевич Пичушкин, благодарственным письмом акима района – машинист
экскаватора участка «Горный» Нуржан Жетпысович Ибраев. Кроме того, одиннадцать работников из различных служб предприятия
награждены почетными грамотами директора
разреза, имена восемнадцати тружеников занесены на Доску почета предприятия, пять человек отмечены грамотами партии «Нұр Отан».
Все эти награды, как обычно, вручены передовикам в торжественной обстановке на празднике, организованном в честь Дня
Конституции и Дня шахтеров для тружеников
разреза на спортивном комплексе.
С удовольствием поздравляем с Днем шахтера коллектив угольного разреза «Молодежный» и мы. Доброго всем вам здоровья, добра
и счастья вам и вашим близким, сил и оптимизма в решении производственных задач.
Е. ВРОНА
№ 34 (7518) 27 августа 2016 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
3 стр.
Осакаров ауданының əкімі Қайрат Абдоллаұлы Шайжановтың өзіне жүктелген фукциялар мен міндеттерді орындау туралы
Е С Е Б І
Құрметті аудан тұрғындары
жəне депутаттар!
2016 жыл бұл əрбір қазақстандық
үшін өмірдегі ерекше бейнеленетін
кезең.
Бүгін
Қазақстан
Республикасының
тəуелсіздігін
жариялағанына 25 жыл толуына куə
болып отырмыз! 25 - жыл бойы
еліміздің
тарихи
дамуында
қазақстандықтар жұмыла еңбек етіп
керемет серпілістер жасап еліміздің
көшбасшысы ҚР Президенті Н.Ə
Назарбаевтың салиқалы саясатымен қазіргі заманғы күшті мемелекет
құрдық. Бірлік пен ұйымшылдықтың,
рухтың мықтылығы арқасында
экономикалық өрлеу мен азаматтық
келісімге қол жеткіздік. Қазақстан
сапалы мемлекеттік құрылыстың
анықталған бес институционалдық
реформаларының алдыңғы кезеңіне
өтті. «Мəңгілік Ел» жалпыұлттық
патриоттық идеясы, болашақтағы
біртұтас ұлт қалыптастыруға, мейлінше
дамыған
əлем
мемлекеттерінің озық 30 елі
қатарына
кіруді
жоспарлайды.
Қоғамды демокрятияландырудың
ашық тəсілі бұл менің аудандық
маслихаттың
депутаттары
алдындағы жыл сайынғы есебім.
Қаржы саласы
2016 жылғы 1 жартыжылдықта
бюджеттің кіріс бөлігінің орындалуы
2 млрд. 128 млн. 685 мың теңге немесе 102 % (жоспар – 2 млрд. 83
млн. 118 мың теңге) асыра орындалу сомасы 45 млн. 567 мың теңге
құрады.
Өз кірістерінің орындалуы 467
млн. 497 мың теңге немесе 105 %
(жоспар - 444 млн. 673 мың теңге)
құрады.
2016 жылғы 1 шілдедегі жағдай
бойынша бюджеттің шығыс бөлігінің
орындалуы 2 млрд 98 млн 243 мың
теңге немесе 99,7%.
Ағымдағы жылдың 1 шілдесіне келесі əлеуметтік қолдау шаралары
көрсетілді:
- 1633,2 мың теңге сомасына 11
əлеуметтік сала мамандарына
көтерме жəрдемақы берілген (9
білім беру мамандарына - 1336,3
мың теңге, 2 денсаулық сақтау мамандарына – 296,9 мың теңге);
- 8 маманға тұрғын үй сатып алуға
25 452,5 мың теңге бюджеттік несие
бөлінген (3 білім беру мамандары 9545 мың теңге, 4 денсаулық сақтау
мамандары - 12726 мың теңге, 1
агроөнеркəсіптік кешен маманы 3181,5 мың теңге).
Индустриялық-инновациялық
даму
2016 жылғы 1 жартыжылдықта
өнеркəсіптік өндіріс көлемі 10967,8
млн.теңге немесе өткен жылдың
деңгейіне
(10691,8
млн.теңге)
102,6% құрады. Нақты көлем индексі – 113,2%.
Бұл көрсеткіш «ҚазСуШар» АМК
«ҚСаК» ҚҚУ филиалы жəне «Молодежный»
көмір
кеніші
кəсіпорындарында жұмыс көлемін
ұлғайту есебінен орындалды.
«Қазақмыс»
Корпорациясы»
ЖШС
«Борлы»
көмір
департаментінің
«Молодежный»
разрезінде тас көмір өндірісінің
қолданыстағы бағасы
9147,1
млн.теңге немесе өткен жылдың
кезеңімен салыстырғанда (8002,5
млн. теңге) 114,3%, заттай 3772,7
мың тонна немесе өткен жылдың
деңгейіне (3129 мың тонна) 120,6 %
құрады.
«ҚазСуШар» АМК «ҚСаК» ҚҚУ
филиалы
өндіріс көлемінің
қолданыстағы
бағасы
1122,5
млн.теңге немесе өткен жылдың
ұқсас кезеңімен салыстырғанда
(1062,3 млн.теңге) 105,7% құрады.
Суды өндіру жəне бөлу заттай
көріністе 242 мың м3 немесе өткен
жылдың деңгейіне (262,7 мың м3)
92,1% құрады.
2016 жылға өндіріс жоспары 22
млрд.046,2 млн.теңге.
Негізгі капиталға 5518,9 млн.теңге
инвестиция салынған немесе өткен
жылдың кезеңіне сəйкес 110,0%.
Инвестициялардың негізгі бөлігі
«ҚазАвтоЖол Ұлттық компаниясы»
АҚ республикалық маңызы бар
автокөлік жолының құрылысына
салынды.
Кəсіпкерлік
Ауданда шағын жəне орта бизнес
серпінді дамуда, үстіміздегі жылдың
7 айы бойынша жұмыс істеп тұрған
субъектілерінің саны 2232 бірлікке
жетті. Жұмыспен қамтылғандар
саны 4534 адам.
Тауар айналымының көлемі
1681,6 млн.теңге немесе 94,0%
өткен жылдың сəйкес кезеңіне. Осы
көрсеткіштің
төмендеуімен
тұтынушылық
сұраныс
орындалмаған.
Агроөнеркəсіп кешені
Ағымдағы
жылдың
1
жартыжылдығында
ауыл
шаруашылығы
жалпы
өнімінің
көлемі 5199,0 млн.теңге немесе
өткен жылдың деңгейіне (3270,7
млн.теңге) 158,9 % құрады. Нақты
көлем индексі - 103,3% құрады.
2016 жылдың 1 шілдесіне өнімнің
заттай көрінісінде өндірілгені: ет –
3987 тонна немесе өткен жылдың
сəйкес кезеңіне 100,2 %, сүт –
22621,6 тонна (108,1%), жұмыртқа –
4502 мың дана (104,5%).
Экономиканың аграрлық секторы
580
ауыл
шаруашылығы
құрылымдары (484 шаруа жəне
фермер қожалықтары, 96 заңды
тұлғалар) жəне халықтың 8399 үй
шаруашылықтары болып табылады.
2016 жылғы 1 шілдесіне ІҚМ
барлығы-39235 бас немесе 101,6%,
соның ішінде сиыр -14869 бас, немесе 97,1% , қой – 45698 бас немесе 98,6%, ешкі -7714 бас немесе
96,1%, шошқа – 10083 бас, немесе
77,1%, жылқы – 13175 бас немесе
106,7%, түйе – 3 бас, немесе 77% ,
құс – 90133 бас немесе 100,4%
құрайды.
2016 жылы ауыл шаруашылық
дақылдарының жаздық егісі 292,8
мың гектарды құрайды, немесе
алдыңғы жылмен салыстырғанда
40,3 мың гектарға артық.
Соның ішінде дəнді дақылдардың
егістік көлемі 277,1 мың га, немесе
жалпы егістік көлемінен 95%
құрады.
Ауыл
шаруашылығы
құрылымдарында
картоп
отырғызылуы 2015 жылы 296,5 гектардан , 2016 жылы 326 гектарға
дейін өсті. Ұлғайту 29,5 га. құрайды.
Көкөністерді отырғызу 91 гектардан 112 гектарға дейін өсті.
Жалпы
мал
азықтық
дақылдардың егісі 1,6 мың гектарға
дейін өсті.
Қазіргі кезде
мал азығының
дайындығы жүргізілуде.
125 мың тонна қажетті жемшөп
көлемінен
бүгінгі
таңда
дайындалғаны тек қана 40%. Маусым, шілде айларындағы мол
жауын-шашын (185 ммл немесе
жауын-шашынның
жылдық
мөлшерінен 60%) іс жүзінде жемшөп
дайындау жұмысына кедергі келтіріп отыр.
Еселеп жауған жауын - шашын
дəнді дақылдардың өсуіне, жетілуіне жəне пісуіне тиісінше əсер етті.
Нəтижесінде бұршақ салдарынан
жеті мыңға жуық гектар дəндідақылдары толық немесе жартылай
жоққа шықты.
Мал азықтық астығының алдын
ала балансы бойынша 277 мың гектардан дəнді дақылдардың астық
жиналатын көлемі 270 мың гектарды құрайды.
Ораққа 714 бірлік астық жинайтын
комбайн қатысады, комбайндардың
бір күндік өнімділігі 14 мың гектарды
құрайды, ауа райының қолайлы
жағдайында жəне егіннің пісіп-жетілуіне қарай 18-20 күн ішінде
астықты жинап алуға мүмкіндік береді.
"Жұмыспен қамту Орталығының"
бағыты бойынша несие алу үшін
135 млн. теңге сомасына 56 жеке
тұлғадан өтінімдер келіп түсті, оның
ішінде 12 адамға 31 млн. теңге берілді, сонымен қатар 3 адам жақын
арада 8 млн. теңгені алатын болады.
Етті саудаға шығару бағытындағы
мал
шаруашылығы,
қой
шаруашылығы, сүтті өндіру бойынша мастер - жоспарлары
құрастырылды.
Ветеринария
Эпизоотияға қарсы іс-шаралар
жүргізу
үшін
2016
жылы
республикалық бюджет қаражаты
есебінен 42 527 мың теңге бөлінген.
2016 жылғы 1 жартыжылдықта
республикалық бюджет қаражаты
есебінен 23252,7 мың теңге сомасына (2015 жылға – 42527,0 мың
теңге) ветеринарлық алдын алу ісшаралары жүргізілген.
Қазіргі таңда 24 күйдіргі ошақтары
тіркелген. Ерте анықталған 3 ошақ
Есіл, Ақбұлақ ауылдарының кадастрында тіркелген. Анықталған 1 ошақ
Қаратомар ауылында тіркелген. Тіркеулі бордақылау иелері ТОО «ТабысАгро-Д»
- 3 болжам бойынша анықталған
ошақтар (болжам бойынша 2 жерлеу
орындары
Ақпан
ауылында,Топан ауылында 2, болжам бойынша 1 жерлеу орындары
Қарағайлы
ауылында)
лабораториялық
зерттеулерден
кейін күйдіргінің болу болмауы
анықталады.
-17
анықталмаған
күйдіргі
ошақтары, сонымен қатар Осака-
ровка кентінде ошақ, Қарағайлы
ауылында 3 ошақ, Шідерті ауылында 2 ошақ, ал қалған Батпақ,
Коллективное, Садовое, Сұңқар,
Қоянды, Приишимское, Пионерское,
Трудовое, Сарыөзек, Озерное.
Сонымен қатар қосымша 3 болжам бойынша анықтарған күйдіргі
жерленген кадастрде тіркелмеген
ауылдар Сұңқар, Сельстрой, Батпақ
Крестовка, Родников, Төртқұдық.
Жер қатынастары
Босалқы жерлерді айналымға
тарту Жоспары - 2016 жылы 40
мың га жоспарланған, оның ішінде
бүгінгі күні айналымға барлығы 30
мың гектар енгізілді, соның ішінде:
27,2 мың гектар алқапқа ауыл
шаруашылығына мақсатты жерлерді жалға беру бойынша конкурс
2016 жылдың 17 қаңтарында
өткізілді.
Инвестициялық жобалар бойынша 2016 жылдың 1 қаңтарынан
бастап 2016 жылдың 11 тамызына
дейін жалпы көлемі 8711,6138 гектар жер берілді.
Жер балансының есебіне сəйкес
2016 жылдың жоспарында 28,0 мың
гектар
пайдалануға
беру
жоспарланған, қазіргі уақытта 8,8
мың гектар пайдалануға берілді,
қалған 19,2 мың гектары игерілетін
болады.
Құрылыс
Аудан бойынша 2016 жылдың
қаңтар жəне шілде айларында 5
100 000,0 теңгені құрады. Құрылыс
жұмыстарының ФКИ өткен жылдың
айларымен салыстырғанда 115 %
құрайды.
Жұмыстардың
көлемі
республикалық
жолдардың,
ауылдық дəрігерлік амбулатория
құрылысы есебінен жəне жеке
салымшылардың
есебінен
ұлғаюда.
2016 жылдың 7 айында жалпы
алаңы 2520 шаршы метр тұрғын
үйлер пайдалануға берілді өткен
жылы
70,3
пайызды
құраса
ағымдағы жылы 68,3 құрап отыр.
(Жоспар қаңтар-шілде 2016 жыл3691 шаршы метр).
Қаржының болмауына байланысты
мемлекеттік
жалдамалыкоммуналдық тұрғын үйлердің
құрылысы болмауына байланысты
төмендеп отыр.
2015 жылы «Қолжетімді баспана
2020» бағдарламасы шеңберінде
Осакаровка кентінде орталық жылуымен 24-пəтерлі тұрғын үй
салынған. Пəтерлердің жалпы
алаңы 1356 шаршы метр. Сметалық
құны 108 млн.теңге.
Пəтерлер кезектілікке сəйкес берілді: мемлекеттік қызметшілер
жəне
бюджеттік
ұйымдардың
жұмыскерлері - 9 адам, халықтың
əлеуметтік тұрғыдан əлсіз топтары –
9 адам, апаттық тұрғын үй – 1 адам,
жетім балалар – 5 адам.
Аудан əкімі қаулысының негізінде
тұрғын үй коммуналдық меншікке
табысталды.
ТКШ
Ауылдық
елді
мекендер
тұрғындарын таза ауыз сумен
қамтамасыз ету мəселесі ең өзекті
мəселелер.
Осакаров ауданында 52 АЕМ,
оның ішінде орталықтандырылған
сумен
жабдықтау
36
АЕМ
орталықтандырылмаған
сумен
жабдықтау 15 АЕМ тасымалданатын
су-1 АЕМ.
Сумен қамтамасыз ету бойынша
уақытша қиындықтар болған, қазіргі
уақытта келесі елді мекендер бойынша шешілді: Батпақ, Мирный,
Трудовое, Осакаровка, Тельман,
Крещеновка, Шідерті жəне басқа да.
АЕМ-де
сумен
жабдықтау
қанағаттанарлық.
«Жұмыспен қамту жолкартасы2020» бағдарламасы бойынша
сумен жабдықтау желісін жақсарту
үшін 2016 жылы Осакаровка кенті су
құбыры желісінің ағымдағы жөндеу
жұмыстарына қаржы бөлінген.
Бүгінгі күні мердігерлік ұйымымен
«Ляззат-2010» ЖШС жұмыстар
жүргізілуде. Аяқтау мерзімдері 2016
жылғы 31 шілде.
Осакаровка кентінде сумен қамту
тұрақты бақылауда су құбырында
туындайтын апаттар жойылуда.
Өткен кезеңде Озерный, Шахматный, Интернациональный, Театральный, Подгорный, Гагарин,
Первомайск т. б. көшелер бойынша
апаттар жойылған.
2016-2017 жылдарға жылыту
маусымына дайындық барысы
2016-2017 жылдарға жылыту маусымына дайындық іс-шаралар жоспары
əзірленіп,
облыстық
энергетика
жəне
тұрғын
үйкоммуналдық
шаруашылық
басқармасымен келісілді, аудандық
штаб құрылды. Ауданда 8 локалды
қазандық жəне 65-АСО бар. Осакаровка кентінде 6 шағын қазандықтар
ведомстволық бағынысты аудандық
білім беру, 3 мектеп, 2 балабақша
жəне мектеп жанындағы интернатты
жылытады, Молодежный кентінде 2
шағын қазандықтар қосылған.
2016-2017
жылдарға
коммуналдық
тұрғын
үй
шаруашылығы объектілерін күзгіқысқы кезеңге дайындау мониторинг
бойынша бүгінгі күні аудан бойынша
жалпы 7,840 ш.м су құбыры жəне
кəріз желілерінен 5,200 ш. м - 66%
жөнделді.
271 км. электр желілеріне 210 ш.м
- 77% жөндеу жұмыстары жүргізілді.
79 дана жөнделді – 48 дана
құрайды - 60%;
əлеуметтік нысандар 100% - ға
жылу беру маусымына дайын;
106 көп қабатты үйлерден – 92
үйлер дайындалды 86% құрайды ;
бюджеттік ұйымдарға көмір əкелу
кестесіне сəйкес жүзеге асырылады
сəйкесінше 76 % құрайды;
2016-2017 жылдарға жылыту маусымына
дайындық
тұрақты
бақылауда,
қазандық
жəне
жабдықтар бойынша дайындық мониторингі жүргізілуде.
Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарына қатысты
Ағымдағы жылы «Жұмыспен
қамту 2020 жолкартасы» бірінші
бағытын жүзеге асыру аясында келесі объектілерге ақшалай қаражат
бөлінді:
- Есіл а/ж орташа жөндеу (Литвин
мектеп интернатына кіреберіс)12000 мың теңге;
- Осакаровка кенті а/ж орташа
жөндеу (Целинная көшесі)- 12041
мың теңге;
- Озерное селосының Степная
көшесі
бойынша
ауылішіндегі
жолдарға ағымдағы жөндеу - 500
мың теңге;
- Озерное селосының Степная
көшесі
бойынша
ауылішіндегі
жолдарға ағымдағы жөндеу - 524
мың теңге;
Қазіргі уақытта мемлекеттік сатып
алу конкурсын жариялау үшін
құжаттар дайындалып жатыр.
Абаттандыру
Ағымдағы жылы «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы аясында
аудандық
абаттандыру
жұмыстарына бюджеттен - 9473
мың теңге бөлінген, оның ішінде:
- 2 елді мекенде жалпы сомасы 1
320 мың теңге жарықтандыру
құрылғысы (Трудовое а. 548 мың
теңге, Сарыөзек а. 772 мың теңге);
- 7 елді мекенде иесіз объектілерді бұзуға 2025 мың теңге ( Дальный а. – 238 мың теңге, Ертіс а. –
158 мың теңге, Сенокосный а. – 380
мың теңге, Шідерті – 94 мың теңге,
Уызбай а. – 311 мың теңге, Мирный
а. – 319 мың теңге, Садовый а. - 525
мың теңге).
-3 елді мекенде балалар алаңы
құрылғысын орнатуға 2205 мың
теңге, (Колхозный – 1162 мың теңге,
Ақбұлақ а. 651 мың теңге, Николаевка а. – 392 мың теңге).
- 3 елді мекенде абаттандыру
жұмыстары– 3923 мың теңге ( Молодежный к. – 3445 мың теңге,
Құндызды а. – 323 мың теңге, Звездный - 155 мың теңге).
Осакаров
ауданы
елді
мекендерінің
сыртқы
келбетін
жақсарту, тұрғындарының өмір сүру
жайлылығын қамтамасыз ету үшін
2016 жылдың 11 сəуір мен 28 мамыр
аралығында Осакаров ауданы елді
мекендерінің
абаттандыру,
көгалдандыру жəне санитарлық тазалау бойынша көктемгі екі айлық
өтті.
Өту барысы «Сельский труженик»
аудандық газетінде басылды. Екі
айлық тазалау өткізу кезінде
халықпен 78 жиналыс өткізілді.
Санитарлық тазалауға 212 еңбек
ұжымдары, 5100-ден астам адам
тартылды, 136 бірлік техника, оның
ішінде 100 автокөлік, 36 тиегіш, 201
рұқсат етілмеген қоқыс орындары
жойылды,
1200
дана
ағаш
көшеттері, жасыл желектер, 560
ағаштар,
440
тал
–шілік
отырғызылды, 1290 ағаш бұталары
қиылып, 878 га.жер алқабы жиналды.
Əлеуметтік қорғау
Жұмыспен қамтудың жол картасы
2020 бағдарламасының 1 бағыты
бойынша бөлінген 140 млн. 442 мың
теңге 5 инфрақұрылымдық жобалар
жүзеге асырылуда, онда 60 жаңа
жұмыс орындары ашылған.
Қосымша жалпы құны 256 829,0
мың теңге болатын 27 жобаны
жүзеге асыру үшін өтініш берілді,
оның ішінде:
- 9 білім жобалары құны 81 347
мың теңге.;
- 7 мəдениет жобалары құны 75
702 мың теңге.;
- 11 жоба ТКШ жəне автокөлік
жолдары жобалары құны 99 780
мың теңге.
Аталған жобалар бойынша 121
жұмыс орнын ашу жоспарланып
отыр.
Жыл басынан бері 1109 адам
жұмыспен қамтылды, оның ішінде
159 адам мемлекеттік жəне салалық
бағдарламалар бойынша жүзеге
асырылып жатқан жобалар негізінде
жұмысқа
орналасты.
594
жұмыссызға тұрақты жұмыс орындары табылды, 27 жас маман «Жастар тəжірибесі» бағдарламасы
бойынша тəжірибе жинақтау үшін жіберілді, 15 адам əлеуметтік жұмыс
орындарынада жұмыс істейді, 261
адам ақысы төленетін қоғамдық
жұмыс орындарында, 23 адам
«Жұмыспен қамтудың жолкартасы2020»
бағдарламасының
қатысушылары ретінде жеке өз істерін ашуға жəне кеңейтуге шағын несиелер
алды.
30
жұмыссыз
азаматтар келесі мамандықтар бойынша кəсіби оқудан өтіп жатыр:
«Тігін өндірісі» (12 адам), «Тракторист машинист» (14 адам), «Ветсанитар»
(4
адам).
оқулары
аяқталғанан кейін 30 адам міндетті
түрде жұмыс берушімен жасалған
шарт негізінде тұрақты жұмыс орындарына
орналасатын
болады.
Жұмыспен қамтудың жолкартасы
2020 Бағдарламасының 1 бағыты
бойынша бөлінген 140 млн. 442 мың
теңге 5 инфрақұрылымдық жобаларда жүзеге асырылуда, онда 60
жаңа жұмыс орындары ашылған.
2016 жылдың 1 тамызы бойынша
тұрғындардың экономикалық белсенді санаты 19090 адамды
құрайды, оның ішінде жұмыспен
қамтылғандары
18621
адам,
жұмыссыздары
661
адам,
экономикалық белсенді бөліктен
жұмыссыздар деңгейі 3,5 пайызды
құрайды.
6112,3 мың теңгеге 187 отбасы
575 балаға мемлекеттік балалар
жəрдемақысы
тағайындалған,
5176,4 мың теңге 321 отбасы 924
балаға төленді.
Тұрғын үй жəрдемақысы 319
отбасыға төленді, оның ішінде
8989,0 мың теңге сомасына 509
адам.
МАƏК жəне МБЖ алушылардың
санын азайту еңбекке қабілетті
халықты
жұмыспен
қамтуға
жəрдемдесу жəне «Өрлеу» КАЖ
пилоттық жобаға қатысуға байланысты болған.
Үйде оқитын мүгедек балаларды
тəрбиелеу мен оқытуға жалпы 91,6
мың теңге сомасы 8 балаға төленді.
Жалғыз тұратын 1 жəне 2 топтағы
мүгедектер күтіміне 664,0 мың теңге
сомасы 46 адамға төленді (2015
жылы 660,0 мың теңге 49 адам).
Аз қамтылған 18 отбасы, оның
ішінде 72 адам, 2016 жылғы 1 шілдеде кедейшілік деңгейі - 0,2%
құрайды.
Аудан бойынша 10 ҰОС ардагерлері мен мүгедектер бар.
Үйде əлеуметтік көмек көрсету
бөлімшесі 206 жалғызбасты жəне
қарт азаматтарға, 64 мүгедек балаға
қызмет көрсетіледі.
Осакаровка к. қарттар үйінде 16
зейнеткер тұрады.
Жергілікті
бюджеттен
материалдық көмек жалпы сомасы 5697,7 мың теңге.
Жыл басынан бері мүгедектерге
443 əлеуметтік қолдау шаралары
көрсетілді.
Жергілікті атқарушы органдардың
шешімі
бойынша
биыл
379
азаматтарға құны 4879,1 мың теңге
көлемінде материалдық көмек
көрсетілді.
Бұл:
Ұлы
Отан
Соғысының 71 жылдық мерейтойына орай 225 азаматтарға жалпы
құны 3630,0 мың теңге қаражат;
25 ауған əскері жауынгері жəне 1
соғыста қайтыс болған отбасына
жалпы құны 130,0 мың теңге;
Чернобыль АЭС апатынан зардап
шеккендерге көмек көрсеткен 3
азаматқа жалпы құны 300,0 мың
теңге;
балаларды қорғау күніне
97
мүгедек балаларға құны 291,0 мың
теңге;
жағдайы төмен 29 азаматтарға
құны 528,1 мың теңгеге бір реттік
көмектер көрсетілді (əлеуметтік
маңызы бар аурулармен ауырған
азаматтарға - туберкулез, онкология).
Соңы 4-ші бетте
4 стр.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
№ 34 (7518) 27 августа 2016 года
Осакаров ауданының əкімі Қайрат Абдоллаұлы Шайжановтың өзіне жүктелген фукциялар мен міндеттерді орындау туралы
Е С Е Б І
Білім беру
Ауданда 25 жалпы білім беру, 10
негізгі жəне 6 бастауыш мектеп
жұмыс істейді. Оның ішінде қазақ тілінде 1605 бала, орыс тілінде –
3670 бала білім алады.
Аудан мектептерінде ҰБТ 2016
жылдың 5 маусымында өткізілді.
Түлектер саны – 381, тестілеуге 180
оқушы қатысты (жалпы 47%) 8
оқушы ҰБТ- ға келмеді. 76 оқушы
қазақ тілінде оқытылатын мектептерден, 104 – орыс тілінде
оқытылатын мектептерден.
Орташа балл -70,4, бұл 2015
жылғы (73,2) көрсеткіштен 2,8 %
төмен.
Осы жылдың ҰБТ талдау
нəтижелері білім беру процесінің
сапасына ықпал ететін келесі проблемаларды
шешу
бойынша
жұмыстарды жалғастыру қажеттігін
дəлелдейді. Олар:
- шағын жинақталған мектеп
педагогтарының
пəндік
құзыреттіліктері деңгейінің жеткіліксіздігі;
- оқушылардың білім деңгейін
дұрыс бағаламау;
- шағын жинақталған мектептерде түлектерді сыртқы бағалау
рəсіміне жеткіліксіз психологиялық
дайындау;
- кейбір білім беру мекемелерінің
басшылары,
педагогтарының
аналитикалық құзыреттіліктерінің
жеткіліксіз деңгейі, əрбір нақты мектептердегі
проблемалық
аймақтарды анықтай алмауына
ықпал етеді;
- шағын жинақталған мектептерде
білікті
педагогикалық
кадрлардың тапшылығы;
1 сыныптан 10 сыныпқа дейін
оқушылардың саны – 4841, оның
ішінде
демалыс
жəне
сауықтырумен – 4124-85 %, еңбек
қызметімен 2255-46 % қамтылды.
Жалпы оқыту қорынан балаларды сауықтыруға (тамақтану) 5,
652 млн. теңге бөлінді (4,5%), 2015
жылы 5,4 млн. теңге бөлінген болатын.
Жазғы
кезеңде
мектеп
жанындағы
41
лагерь
ұйымдастырылған, оның ішінде
3693 оқушыларды қамтумен 27 лагерде
тамақтандыру
ұйымдастырылды,
ал
431
оқушыларға тамақтанусыз 14 алаң
ұйымдастырылды. Аз қамтылған
отбасының 1148 балалары ақысыз
тамақтанумен қамтылды.
Жазғы
демалыспен
жəне
жұмыспен қамтылған оқушылар
саны – 530, оның ішінде: 30 оқушы
МЮП бақылауында жəне 50 оқушы
білім беру ұйымдарында мектепішілік бақылауында болды.
Аудандық ауруханамен 6 мен 13
жас арасындағы балаларға «Березка» сауықтыру шипажайына 15
жолдама (3 маусым) бөлінді.
Жалпы
оқыту
қорының
қаржыландыруы:
2016
жылы
28484,0 мың теңге сомасына
қаражат бөлінді.
Тегін
ыстық
тамақпен
қамтамасыз ету едəуір үлес
салмағын аз қамтылған жəне көп
балалы
отбасылар
құрайды
бірқатар жұмыстар атқарылды.
Тегін тамақпен барлығы 1112 оқушы
қамтылды. Бұл мақсатқа 22071,9
мың теңге қаражат бөлінді.
2016 жылы оқулықтар сатып
алуға жəне жеткізуге аудандық бюджеттен 22 269 мың теңге,
қамқоршыларға (қорғаншыларға)
109 жетім бала күтіміне 25 302 мың
теңге ақшалай қаражат бөлінді.
Жаңа 2016-2017 оқу жылына 82
млн. теңге, 7471,87 тонна көмір 20
тамыз жеткізілді, 100% аяқталды.
Денсаулық сақтау
Осакаров ауданының ОАА КМК
құрамына 42 денсаулық сақтау нысаны кіреді: 2 аурухана (Осакаровка
к. ОАА 58 төсек, Молодежный к. 55
төсек) 2 КДЕ (Осакаровка к. КДЕ,
Молодежный к. КДЕ), 8 ДА, 2 Фап,
30 ШК.
2016
жылдың
7
айлықта
денсаулық
сақтау
саласын
қаржыландыру 374 677,5 мың теңге
(2015 жылы - 374 986 мың теңге)
құрады.
Жоспарға сəйкес тегін қоры бойынша 22 955 мың теңге сомасында дəрілік препараттар алынды,
18 836,5 мың теңге немесе 82% игерілді.
2016 жылғы 7 айлықта 10 000
адамға шаққанда 56 дəрігер 17,2%
құрады.
Дəрігерлік кадрлардың жетіспеушілігі – 3 адам, оның ішінде Садовый ДА, Батпақ ДА, Трудовое ДА
жалпы практика дəрігері .
Жартыжылда ауданда бала туу
көрсеткіші төмендеп 1000 адамға
шаққанда 6,7% құрады 219 нəресте
дүниеге келді, 2015 жылғы 7 айға
7,2 % құрады 236 сəби дүниеге
келді.
Жалпы өлім-жітім көрсеткіші өсті
жəне абсолюттік сандарда 6,4%
құрады (209 адам қайтыс болды),
2015 жылы-5,2% (170 адам қайтыс
болды).
Бірінші орында қан айналымы
жүйесі аурулары тұр - 76 адам
(36,6%), екінші орында ас қорыту
органдары 33 адам (15,7%), үшінші
орында-жазатайым оқиғалар - 20
адам (9,5%), төртінші орындатыныс алу органдарының аурулары
- 14 адам (6,6%), бесінші орында ісік
12 адам (5,7%) қайтыс болды. Жас
құрылымы 51-60 қайтыс болғандар
саны 33 адам (15,7%), 61-70 қайтыс
болғандар саны 43 адам (20,5%),
70 жастан асқан қайтыс болғандар
саны 96 адам (45,9%) құрайды. 62
жастан асқан тұлғалар 67%
құрайды.
2016 жылғы 6 айда нəрестелер
өлім-жітім 8,9 промилей (2 бала
қайтыс болған) құрады, 2015 жылы
28,2 промилей (6 бала қайтыс
болды).
Бір бала жатырішілік сепсис,
екінші ағза жеткіліксіздігі сепсистен
қайтыс болған. Əрбір жағдай бойынша егжей-тегжейлі талдау
өткізілді.
Туберкулезбен ауыру көрсеткіші
100000 мың халыққа шаққанда
30,8% (10 науқас) 2015 жылы
30,6% (10 науқас) құрады.
7 ай ішінде туберкулезден өлімжітім 6,2% - 2 ауру, 2015 жылы бір
науқас -3,1% құрады.
2016 жылы алдын ала тексеру
жоспары 20 472 адам құрады, 7
айға жоспар 9988 адам, 8696 адам
тексерілді бұл 42,4% құрады. 2016
жылы флюоро тексеріс кезінде 6
науқас анықталған, 2015 жылы-10
адам. Асқынған жағдайлар жоқ.
2016 жылы 7 ай ішінде
онкологиялық ауруларды ерте
кезеңде анықтау 123,3 (40 науқас
анықталған), 2015 жылы 6 ай ішінде
-100 000 тұрғынға 98,0 (20 науқас
анықталды).
Асқынған жағдай 7 оның көрнекі
орындары 2 науқас (1
сүйек
обыры,1 ауыз қуысындағы жағдай).
Ауданда АИТВ/Житс бойынша
эпидемиологиялық жағдай бүгінгі
күнге дейін шиеленіскен күйде. 2015
жылы АИТВ-инфекциясы бойынша
барлық жағдайлар - 61, жаңа
жағдайлар 6, аурушаңдық 18,5,
қарсы 6,1(2 науқас).
Биыл 20 сəуір мен 25 мамыр
аралығында ауданда ЖМК(жылжымалы медициналық кешен) жұмыс
істеді ауданның 27 елді мекені
қамтылды, 6813 адамға қызметтер
көрсетілді.
"Жұмыспен қамту жолкартасы
2020" бойынша ағымдағы жылы
Сұңқар а. ДА, Пионерское а. ДА,
Есіл а. ДА құрылысы жүзеге асырылды. Бүгінгі таңда барлық үш нысандар бойынша құрылыс-монтаж
жұмыстары аяқталды, объектілерді
пайдалануға қабылдауда.
Мəдениет
Осакаров
ауданында
2016
жылдың жартыжылдығында 1249
мəдени-көпшілік жəне ойын-сауық
шаралары
өткізілді.
163720
көрерменді қамтыды. Барлық іс-шаралар Қазақстан Республикасы
Тəуелсіздігінің 25 жылдық мерейтойы аясында өткізілді.
2016
жылдың
7
айында
қаржыландыру көлемі: 105 075,7
мың теңге.
2016 жылдың 7 ай ішінде 5825
дана кітап қабылданды, оның 5378
данасы мемлекеттік тілде. Кітаптар
«Қарағанды облысының мəдениет,
құжаттама
жəне
мұрағат
басқармасы» ММ тегін алынды.
Кітапхана қоры 2016 жылдың 1
тамызына 398962 дананы құрайды,
оның 80903 данасы қазақ тілінде.
Ішкі саясат
Ауданда 17 діни бірлестік, 3 ҮЕҰ,
6 этномəдени бірлестіктер, 3
бұқаралық ақпарат құралдары
жұмыс істейді.
Ай сайынғы қоғамдық-саяси
жағдай жəне саяси партиялардың
қызметі, қозғалыстардың жəне
қоғамдық бірлестіктердің мониторингі жүргізіледі.
Тұрғындарды
патриоттық
тəрбиелеу, насихаттау жəне жаңа
стандарттарға сəйкес мемлекеттік
рəміздерді ауыстыру бойынша
мақсатты жұмыстар жүргізілуде.
Діни сала
Қазіргі уақытта Осакаров ауданында діни ахуал тұрақты. 2016
жылғы
1 шілдедегі жағдай бойынша
аудан аумағында 17 діни бірлестік
жұмыс істейді олардың 16 қайта
тіркеуден өтті, 1 жұмыс сатысында
(Тельман селосының мешіті).
АТТ
мүшелері
(ақпараттықтүсіндіру тобы) діни бірлестіктермен
мұсылман жəне православиелік дін
өкілдерімен 2016 жылдың басынан
бастап ауданның жалпы орта білім
беру мектептерінің жоғары сынып
оқушыларымен,
еңбек
ұжымдарымен, ОМ, ЖШС, ШҚ діни
ағымдардың шынайы мақсатында
деструктивті түсіндіру туралы 185
кездесулер
өткізілді,
жалпы
халықты қамту 3643 адам.
Жастар ахуалы
2016 жылдың 1 қаңтарынан 14
жəне 29 жас аралығындағы
жастардың саны 9486 адам, жалпы
халықтың 28% -ын құрады.
2016 жылдың 7 ай ішінде
Ардағым-ардагерім, Таза бейсенбі
акциялары 40 –тан астам өткізілді,
сондай-ақ мемлекеттік рəміздер
күніне, Қазақстан халқының бірлігі
күніне
флеш-моб
акциялар
ұйымдастырылды.
Экстремизм мен терроризм
идеяларының
алдын
алу
мақсатында, 2016 жылдың жеті айы
ішінде облыстық жəне аудандық дін
өкілдерімен 6 кездесу өткізілді.
Осакаров ауданында 4-5 тамызында облыс əкімінің қатысуымен
ауыл жастарының форумы болды.
Облыс əкімі форумда ауылдық жерлерде жастар кəсіпкерлігін дамыту
жəне қолдау үшін 10 грант берілді ,
сондай-ақ мемлекеттік саясаттың
дамуына қосқан үлесі үшін облыс
əкімінің алғыс хаттарымен марапатталды. Делегаттар бағыттары
секциялық отырыстар, шеберлік сыныптар, семинарлар мен спорттық
іс –шаралар өткізіледі. Ең белсенді
форум қатысушылары мақтау
қағаздар
жəне есте қаларлық
сыйлықтар табысталды. Форум барысында,
ҚР
Парламенті
Мəжілісінің
депутаты,
қоғам
қайраткері Бекболат Тілеухан жастармен кездесу өткізді.
Салауатты ұлт қалыптастыру
идеясына белсенді болу аудан
жастарының жалпы мақсаты. Осы
мақсатта, жыл сайын баскетболдан, стритболдан, алтын сақадан
аудандық
сайыстар өткізіліп
тұрады. Жалпы қамтылған жастар
саны 1500-ден астам.
Жемқорлыққа қарсы күрес
Осакаров ауданы əкімдігінің
жұмысында басты міндеттерінің бірі
сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес
болып табылады.
Осы бағытта жүйелі жəне кешенді
жұмыс жүргізу үшін Қазақстан
Республикасының
2015-2025
жылдарға арналған сыбайлас
жемқорлыққа қарсы стратегиясын
іске
асыру
жəне
көлеңкелі
экономикаға
қарсы
іс-қимыл
жөніндегі Осакаров ауданында
2015-2017 жылдарға арналған ісшаралар жоспары бекітілген.
Аудан əкімі аппаратының ресми
сайтында (www.osak-akimat.gov.kz)
интернет-қабылдау құрылған, онда
əр азамат қажетті ақпаратты ала
алады, сұрақ қойып немесе əкімдік
қызметкерлерінің құқыққа қарсы ісəрекеттері туралы хабардар етуге
болады.
Жер телімдерін бөлу кезінде, субсидиялау мəселелері, мүлікті жария
ету, бекіту, ауданның бюджетін
нақтылауда
ашықтық
пен
жариялылықты қамтамасыз ету
мақсатында тиісті комиссиялардың
құрамына кəсіпкерлер өкілдері енгізілген.
Мүлікті жария ету
2014 жылдың 1 қыркүйектен ба-
стап «Қазақстан Республикасының
азаматтарына, оралмандарға жəне
Қазақстан Республикасында тұруға
ықтиярхаты
бар
адамдарға
олардың мүлікті жария етуіне байланысты рақымшылық жасау туралы» Қазақстан Республикасының
Заңы қолданысқа енгізілді.
Акцияның басынан бастап мүлікті
жария етуді өткізу бойынша комиссиямен жалпы бағасы 350 млн. 200
мың теңгеге 21 өтініш қабылданды,
оның ішінен 302 млн. 500 мың
теңгеге 12 өтініштердің нысандары
жария етілді, 5 өтініш қайтарылды
жəне 4 өтініш бойынша бас тартылды.
Акцияны өткізу бойынша қажетті
ақпарат
Осакаров
ауданы
əкімшілігінің www.osak-akimat.gov.kz
интернет ресурсының «Жария ету»
тарауында орналастырылған.
Құқық тəртібі
Криминогендік ахуал
2016 жылғы 1жартыжылдық
қорытындысы бойынша Осакаров
ауданының аумағында қалыптасқан
криминогендік ахуалдың жай-күйі
тіркелген
қылмыстық
құқық
бұзушылықтар 27,5% немесе (2015
ж.) 270 (2016 ж) 982 дейін артуымен
сипатталады.
Өткізілген
талдауға
сəйкес,
төмендеуі байқалады: ауыр жəне
аса
ауыр
қылмыстық
құқық
бұзушылық -50,0% 2-ден 1, ауыр
қылмыстық құқық бұзушылық 16,7% 12-ден 10, қылмыстар 100,0% 1-ден 0-ге дейін, зорлау 100
% 2-ден 0, пəтер ұрлығы – 18,2 %
33-тен 27-ге дейін, мал ұрлығы 18,2 % 22-ден 18, ұялы телефондар
ұрлығы -42,9% 28-ден 16-ға дейін,
бұзақылық – 69,2 % 13-ден 4-ке
дейін,
қоғамдық
орындарда
жасалған қылмыстар -34,8% 23-15ке дейін, - жасөспірімдермен
жасалған -71,4% 7 ден 2 дейін
төмендеген.
Осыған қарамастан қарақшылық
0-ден 1, тонау-0-ден 3-ке дейін,
есірткі 100% 1-ден 2 дейін өсуі
байқалады.
Статистика көрсетіп отырғандай
қылмыстардың
негізгі
бөлігі
бөтеннің мүлкін ұрлау -123 (2015 ж.
– 134) тіркелген қылмыстардың
жалпы санынан 58,6% құрайды.
Бірақ белгілі бір оң нəтижелерге
қол жеткізілді. Атыс қаруын
қолданумен
отбасы-тұрмыстық
қатынастар саласында, бұрын
сотталған
тұлғалар
жасаған
қылмыстар жоқ.
Жедел жағдайды жəне төтенше
жағдайлар асқынулары болмаған.
Жергілікті полиция қызметінің
желісі бойынша
Ағымдағы жылдың 1 қаңтарынан
«5 институттық реформаны жүзеге
асыру бойынша 100 нақты қадам» –
Ұлт
жоспарын
орындаудың
практикалық кезеңі басталды.
Елбасы атап өткендей, бірінші кезектегі полиция міндеті адамдардың
мүдделерін қорғау жəне құқық
тəртібін нығайту болып табылады.
Бұл үшін жергілікті өкімет органдарына
жəне
жергілікті
қауымдастықтарға есеп беретін
жергілікті
полиция
қызметі
құрылған.
Бірінші кезекте жергілікті полиция
қызметінің жұмысы
қылмыстық
жəне
əкімшілік
құқық
бұзушылықтардың алдын алуға
жəне ескертуге бағытталуы тиіс.
Есепті кезеңде жергілікті полиция
қызметінің күш-жігері қоғамдық
тəртіпті қорғау жəне қоғамдық
қауіпсіздікті
қамтамасыз
ету,
қылмыстар
мен
құқық
бұзушылықтардың алдын алу тиімділігін арттыруға бағытталған.
Осылайша
2016
жылы1
жартыжылдығы қорытындысы бойынша
қоғамдық
орындарда
жасалған қылмыстар саны (23-15ке дейін) 34,8%,
кəмелетке
толмағандармен -71,4% (7-ден 2ге) төмендеді.
Атыс қаруын қолдану, отбасытұрмыстық қатынастар саласында,
есірткіге мас күйде жасалған
қылмыстар болмаған;
- адамдар тобы өткен жыл
деңгейінде қалуда (16);
2016 жылғы 6 айда ІІБ ЖПҚ
қызметі 2186 əкімшілік құқық
бұзушылықтар
(2015 ж.) 2331 анықталды,
төмендеуі – 6,2%.
Жалпы санынан 46
құқық
бұзушылар
əкімшілік
қамауға
алынды, 2015 жылы 88 ,төмендеуі47,7%.
Жол қауіпсіздігі бойынша 2016
жылғы
1
жартыжылдығының
қорытындысымен
Осакаров
ауданының аумағында 16 (2015 ж. 20) жол-көлік оқиғалары тіркелді,
төмендеу – 20,0% , қаза болғандар
- 4 (2015 ж.- 4), ЖКО кезінде
жарақат алғандардың саны 22
(2015 ж.-27) төмендеу-18,5%.
501 жол қозғалысы ережелерін
бұзу тіркелді
(2015 ж) 577
төмендеу-13,2%
оның ішінде
өрескел құқық бұзушылықтар186
(2015 ж.-155), өсімі-20,0%, мас
күйінде көлік құралын айдаған 33
адам анықталған (2015 ж.) 44,
төмендеу -25,0%.
Жол полициясы желісі бойынша
498 ƏБ анықталды, басқа органдардан 1115 ƏБ алынған, жалпы сомасы
10.710.046 теңге 1537
материалдар айыппұл салу туралы
шешім қабылдау үшін тіркелген,
өндіріліп алынды 5.344.278 теңге,
өндіріп алу пайызы 49,9 құрады,
бұл
облыстан 2,9 % жоғары
(облыстық өндіріп алу пайызы
47,0%).
Осакаров ауданының қоғамдық
тəртіпке жəне жол қозғалысы
қауіпсіздігінің жай-күйіне тиісті шаралар қолданылатын болады деп
үміттенеміз.
Мемлекеттік қызмет көрсету
Жоғары сапалы мемлекеттік
қызмет көрсетуге ашық жəне
баршаға
тең
қолжетімділік
мемлекеттің алдында тұрған негізгі
міндеттердің бірі болып табылады.
Осакаров ауданының жергілікті
атқарушы органдары Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2013
жылғы 18 қыркүйектегі № 983
қаулысымен бекітілген Мемлекеттік
қызмет көрсетулердің реестріне
сəйкес
мемлекеттік
қызмет
көрсетулердің 88 түрін көрсетеді.
Ағымдағы жылдың 1 тамызына
18791 қызмет көрсетілген, оның
ішінде Мемкорпорация арқылы
көрсетілген 1645 қызмет, «Электронды үкімет» порталы арқылы - 114.
Есепті
кезеңде
мерзімді
жағдайлар
жəне
мемлекеттік
қызмет көрсету сапасына шағым
жасау болған жоқ.
Ауданның 8 шалғай елді мекендерде
тұратын
азаматтарға
қолайлы болуы үшін Мобильдік
ХҚКО құрылды. 2016 жыл басынан
Мобильдік ХҚКО арқылы 112 рет
шығу
жүзеге
асырылып,
қабылданған құжаттардың саны 1105, берілген құжаттар – 1082
болып табылады.
Құрметті мəслихат
депутаттары!
Есебімде
белгіленген
жəне
қойылған барлық жетістіктер мен
проблемалардың шешім табуы, тек
қана "Нұр Отан" партиясы, биліктің
атқарушы жəне өкілді органдары
мен қоғамның бірлескен күшжігерінің арқасында ғана жүзеге
асады. Аудан активі, ардагерлер,
қоғамдық құрылымдар жəне аудан
жастары ауданымыздың жалпы
маңызды проблемаларын түсіне отырып, белсенді түрде шешім табуына ат салысады. Болашақта біз
бірлескен
күш-жігеріміздің
арқасында,
біздің
аймақтың
əлеуметтік - экономикалық дамуы,
аудан
тұрғындарының
əлауқатының жақсаруы, қоғамның бірігуі жəне ұлтаралық келісімді
нығайтуда үлкен жетістіктерге жететінімізге сенімдімін.
Тек осылай ғана ауданның
экономикалық
өрлеуі
мен
азаматтардың
əл-ауқатының
жақсаруына қол жеткізе аламыз.
Сіздерге
бірлесіп
атқарған
жұмыстарыңыз үшін алғысымды
білдіремін жəне алдағы уақытта да
аудан тұрғындарының игілігі үшін
алға қойылған тапсырмаларды
жүзеге асырып, бірлесіп шешуге
белсенді атсалысады деп сенемін.
Назарларыңызға рахмет!
№ 34 (7518) 27 августа 2016 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
5 стр.
О Т Ч Ё Т
аки ма О с ак ар о вского р а й о н а Ша й ж а н о ва К а йрата Абд ул л аевич а
о в ы п олн ен и и возложе н н ы х н а н е го фун кций и зад ач
Уважаемые депутаты и жители
района!
2016 год – это год, олицетворяющий
особый период в жизни каждого казахстанца. Мы становимся свидетелями
торжественного празднования 25-летия
со дня провозглашения Независимости
Республики Казахстан. На протяжении
25-ти лет, совершив невероятный рывок
в историческом развитии, казахстанцы
сообща трудятся над созданием сильного, динамичного, современного государства под руководством Лидера
Нации, Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева.
Благодаря единству, сплоченности и
твердости духа, мы добились экономического развития, гражданского согласия. Казахстан вышел на качественно
новый этап государственного строительства, переход к которому определен
Пятью
институциональными
реформами, выдвинутыми Главой нашего государства. Базовым вектором
Плана нации стала общенациональная
патриотическая идея «Мəңгілік Ел»,
суть которой – в формировании Нации
Единого Будущего для успешного вхождения Казахстана в число 30 наиболее
развитых государств мира. Одна из
форм демократизации общества - это
ежегодные мои отчёты перед населением и депутатами районного маслихата.
Согласно Указу Президента Республики Казахстан
Н. А. Назарбаева о проведении отчетов акимов
перед маслихатами, позвольте проинформировать вас об итогах социально-экономического развития района
за семь месяцев 2016 года.
Исполнение бюджета района
Исполнение доходной части бюджета
за 1 полугодие 2016 года составило 2
млрд. 128 млн. 685 тыс. тенге, или 102
% (план – 2 млрд. 83 млн. 118 тыс.
тенге), с перевыполнением в сумме 45
млн. 567 тыс. тенге.
Исполнение собственных доходов
составило 467 млн.497 тыс. тенге, или
105 % (план - 444 млн. 673 тыс. тенге).
Исполнение расходной части бюджета на 1 июля 2016 года составило
2 млрд. 98 млн. 243 тыс. тенге, или 99,7
%.
На 1 июля текущего года оказаны
следующие меры социальной поддержки:
-выдано подъемное пособие 11 специалистам социальной сферы на сумму
1633,2 тыс. тенге (9 специалистам образования -1336,3 тыс.тг., 2 специалистам здравоохранения – 296,9 тыс.тг.);
-выделено бюджетного кредита на
приобретение жилья 8 специалистам 25
452,5 тыс. тенге (3 специалистам образования-9545 тыс.тг., 4 специалистам
здравоохранения-12726 тыс.тг., 1 специалисту агропромышленного комплекса-3181,5 тыс.тг.).
Промышленность, индустриально-инновационное развитие
Объем промышленного производства за 7 месяцев 2016 года ожидается
12 млрд. 864 млн. тенге, или 110,7 % к
уровню прошлого года (11617,8
млн.тенге).
Индекс физического
объема – 106,5%.
Данный показатель выполнен за счет
увеличения объемов работ действующих предприятий «Канал им.К.Сатпаева» и ТОО «Разрез «Молодежный».
В горнодобывающей промышленности на угольном разрезе «Молодежный» объем производства каменного
угля в действующих ценах составил
9147,1 млн. тенге, или 114,3% к аналогичному периоду прошлого года (8002,5
млн.тенге), в натуральном выражении
3772,7 тыс. тонн, или
120,6 % к
уровню прошлого года (3129 тыс.тонн).
На КУЭ филиал «КиКС» РГП «Казводхоз» объем производства в действующих ценах составил 1122,5 млн.
тенге, или 105,7% к аналогичному периоду
прошлого
года
(1062,3
млн.тенге).
В натуральном выражении производство и распределение воды составило
242 тыс.м3, или 92,1% к уровню прошлого года (262,7 тыс.м3).
План по объему промышленного
производства на 2016 год запланирован
в сумме 22 млрд. 046,2 млн.тенге.
Ожидается вложение инвестиций в
основной капитал в сумме 5518,9
млн.тенге, или 110,0 % к аналогичному
периоду прошлого года.
Основная часть инвестиций вложена
АО
«Национальная
компания
ҚазАвтоЖол» в строительство дороги
республиканского значения.
Предпринимательство
В районе динамично развивается
малый и средний бизнес. За 7 месяцев
т.г. количество действующих субъектов составило 2232 единицы, численность занятых в них - 4534 человек.
Товарооборот составил 1681,6 млн.
тенге, или 94,0% к аналогичному периоду прошлого года. Невыполнение
данного показателя связано со снижением покупательского спроса.
Агропромышленный комплекс
Одной из основных отраслей развития экономики района является сельское хозяйство.
За первое полугодие 2016 года
объем валовой продукции сельского хозяйства составляет 5195,0 млн. тенге,
ИФО – 103,3% против прошлого года.
В натуральном выражении произведено на 1 июля 2016 года мяса – 3987
тонн, или 100,2 % к аналогичному периоду прошлого года, молока – 22621,6
тонн (108,1%), яиц – 4502 тыс. штук
(104,5%).
Аграрный сектор экономики представлен 580 сельхозформированиями
(484 - крестьянские и фермерские хозяйства, 96 - юридические лица) и 8399
домашними хозяйствами населения.
На 1 июля 2016 году численность поголовья скота составляет: КРС всего 39235 голов, или 101,6% ; в.т.ч. коров
-14869 голов, или 97,1%; овцепоголовье – 45698 голов, или 98,6%; коз 7714 голов, или 96,1%; свиней – 10083
голов, или 77,1%; лошадей – 13175
голов, или 106,7%; верблюдов – 3 головы, или 77%; птицы – 90133 головы,
или 100,4%.
Яровой сев сельскохозяйственных
культур в 2016 году составил 292,8
тысяч гектаров, что больше предыдущего года на 40,3 тысяч гектаров.
Из них посев зерновых культур составил 277,1 тысяч гектаров, или 95% от
общей посевной площади.
Посадка картофеля в сельхозформированиях увеличилась с 296,5 гектаров
в 2015 году до 326 гектаров в 2016 году.
Увеличение составило 29,5 гектар.
Посадка овощей с 91 гектара увеличилась до 112 гектаров.
Увеличились посевы кормовых культур в целом на 1,6 тысяч гектаров.
В настоящее время идет заготовка
кормов. Из 125 тысяч тонн потребного
количества кормов на сегодняшний
день заготовлено только 40%. Обильные осадки в июне, июле месяце (185
ммл, или 60% годового количества выпавших осадков) практически затормозили весь процесс заготовки кормов.
Выпавшие осадки соответственно
повлияли на рост, развитие и созревание зерновых культур. В результате
града частично погибло около семи
тысяч гектаров зерновых культур.
По предварительному хлебофуражному балансу из 277 тысяч гектаров
уборочная площадь зерновых составит
270 тысяч гектар.
Ожидаемый валовой сбор зерна составит 271 тысячу тонн, при средней
урожайности в 10,0 центнеров с одного
гектара.
В уборке урожая примут участие 714
единиц зерноуборочных комбайнов,
дневная производительность которых
составит 14 тысяч гектаров, что даст
возможность при благоприятных погодных условиях и по мере созревания
хлебов завершить уборку за 18-20 рабочих дней.
По линии «Центра занятости» подали заявки на получение кредитов 56
физических лиц на сумму 135 млн.
тенге, из них 12 человек получили 31
млн. тенге.
Составлены мастер-планы по мясному скотоводству, по овцеводству, по
молочному скотоводству.
Ветеринария
На противоэпизоотические мероприятия в 2016 году выделено 42 527
тыс.тенге. За 1 полугодие 2016 года
проведены ветпрофмероприятия за
счет средств республиканского бюджета на сумму 23252,7 тыс. тенге (2015
год – 42527,0 тыс. тенге).
На сегодняшний день из 24 зарегистрированных сибиреязвенных очагов:
- 3 ранее установленных очага зарегистрированы в кадастре – с/о Есиль 2 и с/о Акбулак - 1;
- 1 установленный очаг зарегистрирован в кадастре – Каратомарский с/о
с.Откормочное, найденный владельцами ТОО «ТабысАгро-Д»;
- 3 предположительно установленных очага (с.Акпан-2 предполагаемых
места сиб.захоронений, с.Топан-2 предполагаемых места сиб.захоронений,
с.Карагайлы-1 предполагаемое место
сиб.захоронения), которые после результатов лабораторных исследований
на наличие возбудителя сибирской
язвы будут считаться установленными
или нет.
- 17 необнаруженных сибиреязвенных очагов, при этом в п.Осакаровка 3
очага, в с.Карагайлы 2 очага, с.Шидерты 2 очага, а в селах Батпак, Садовое, Сункар, Коянды, Коллективное,
Приишимское, Пионерское, Трудовое,
Сарыозек, Озерное по 1 очагу.
Также было дополнительно установлено 3 предположительных места сибиреязвенных захоронений, которые не
зарегистрированы в кадастре, – с/о
Сункар с.Сельстрой, Батпактинский с/о
с.Крестовка и Родниковский с/о с.Торт
кудук.
Земельные отношения
По плану вовлечения в оборот земель запаса, в 2016 году 40 тыс.га, из
них на сегодняшний день всего введено
в оборот 30 тысяч гектаров, в том
числе:
17 января 2016 года был проведен
конкурс по предоставлению в аренду
земель сельхозназначения на площади
27,2 тысяч гектаров.
По инвестиционным проектам с 1 января 2016 года по 11 августа 2016 года
было предоставлено земель общей
площадью 8711,6138 гектаров.
Так, согласно отчету земельный баланс 2016 года в плане 28,0 тысячи гектаров, в настоящее время введено 8,8
тысяч гектаров, оставшиеся 19,2 тысячи гектаров также будут освоены.
Строительство
За отчетный период 2016 года объем
строительных работ по району
составляет 5 100 000,0 тыс. тенге. ИФО
строительных работ составит 115 % к
соответствующему месяцу прошлого
года. Объем работ достигается за счет
строительства республиканской дороги,
СВА и за счет частных вложений.
За 7 месяцев 2016 года введено
2520 кв. метров общей площади жилья,
что составляет 70,3 % к уровню прошлого года и 68,3% к плану текущего
года (План: январь-июль 2016 года 3691 кв. метров).
Снижение объясняется тем, что
строительства
государственного
арендно-коммунального жилья на данный момент не имеется из-за отсутствия финансирования.
В рамках программы «Доступное
жилье - 2020» в п.Осакаровка в 2015
году построен 24-квартирный жилой
дом с центральным отоплением.
Общая площадь квартир - 1356 кв.метров. Сметная стоимость - 108
млн.тенге.
Квартиры были предоставлены согласно очередности; государственные
служащие и работники бюджетных организаций - 9 человек, социально уязвимые слои населения - 9 человек,
имеющие аварийное жилье - 1 человек,
дети-сироты - 5 человек.
Постановлением акима района
жилой дом передан в коммунальную
собственность.
ЖКХ
Одной из самых насущных проблем,
которые волнуют жителей сельских населенных пунктов района, является вопрос обеспечения питьевой водой.
В Осакаровском районе 52 СНП, в
том числе централизованное водоснабжение в 36 СНП, децентрализованное
водоснабжение в 15 СНП, привозная
вода-1 СНП.
Имелись временные трудности по
обеспечению водоснабжением, которые в настоящее время решены по населенным пунктам: Батпак, Мирное,
Родниковское, Осакаровка, Тельманское, Крещеновка, Шидертинское и других.
Водоснабжение СНП удовлетворительное.
Для улучшения сетей водоснабжения по программе «Дорожная карта занятости-2020» в 2016 году были
выделены финансовые средства на текущий ремонт водопроводной сети поселка Осакаровка.
В пос. Осакаровка водоснабжение
населения на постоянном контроле,
возникающие аварии на водопроводе
устраняются.
О ходе подготовки к отопительному сезону 2016-2017гг.
При подготовке к отопительному сезону 2016-2017 г.г. по району разработан план мероприятий и согласован с
областным управлением энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства
области, создан районный штаб. По
району имеются 8 локальных котельных и 65 АСО.
В поселке Осакаровка 6 локальных
котельных, подведомственных район-
ному отделу образования, которые
отапливают 3 школы, 2 детских сада и
пришкольный интернат, а в поселке Молодежный - 2 локальных котельных.
Согласно мониторингу хода выполнения мероприятий по подготовке объектов
коммунально-жилищного
хозяйства к работе в осенне-зимний период 2016-2017 гг., по району на сегодняшний
день
из
7,840
км
водопроводных и канализационных
сетей отремонтировано 5,200 км - 66%;
из 271 км линий электропередач произведен ремонт 210 км - 77%;
из подстанции – 79 шт. отремонтировали – 70 шт. составляет - 88%;
объекты соцкультбыта 100% готовы к
отопительному сезону;
из 106 многоэтажных домов подготовлено – 92 дома, что составляет
86%;
промывка и опрессовка системы
отопления теплопотребителей из 210
подготовлено 193 теплопотребителя,
или 91%;
- для бюджетных организаций завоз
угля осуществляется согласно графику,
что составляет 76%.
Подготовка к отопительному сезону
2016-2017 гг. находится на постоянном
контроле, ведется мониторинг готовности котельных и оборудования.
По внутрирайонным дорогам
В рамках реализации первого направления «Дорожная карта занятости
- 2020» выделены финансовые средства на следующие объекты:
- «Средний ремонт а/д Есиль» (подъезд к Литвиновской школе - интернат) –
12000 тыс.тенге;
- «Средний ремонт а/д п.Осакаровка
(ул.Целинная)» - 12041 тыс.тенге;
- «Текущий ремонт внутрипоселковой
дороги по ул.Степная в с.Озерное» 500 тыс.тенге;
- «Текущий ремонт внутрипоселковых дорог с.Озерное» - 524 тыс.тенге.
По всем объектам готовится документация для объявления открытого
конкурса государственных закупок.
Благоустройство
В текущем году на благоустройство
района в рамках программы «Развитие
регионов» из районного бюджета выделено 9473 тыс. тенге, в том числе:
- на устройство освещения в 2 населенных
пунктах
на
сумму
1 320 тыс. тенге (с. Трудовое 548 тыс.
тенге, с. Сарыозек 772 тыс. тенге);
- снос бесхозных объектов в 7 населенных пунктах 2025
тыс. тенге (с. Дальнее – 238 тыс. тенге,
с. Иртышское – 158 тыс. тенге, с. Сенокосное – 380 тыс. тенге, с. Шидерты –
94 тыс. тенге, с. Уызбай – 311 тыс.
тенге, с. Мирное – 319 тыс. тенге, с. Садовое - 525 тыс.тенге).
- устройство детских площадок в 3
населенных пунктах – 2205 тыс. тенге,
(с. Колхозное – 1162 тыс. тенге, с. Акбулак – 651 тыс. тенге, с. Николаевка –
392 тыс. тенге).
- благоустройство в 3-х населенных
пунктах – 3923 тыс. тенге (п.Молодежное – 3445 тыс. тенге, с. Кундузда – 323
тыс. тенге, с. Звездное - 155 тыс. тенге).
Для улучшения внешнего облика населённых пунктов, обеспеченности комфортности проживания населения с 11
апреля по 28 мая 2016 года в районе
проходил весенний двухмесячник по
благоустройству, санитарной очистке и
озеленению населённых пунктов Осакаровского района.
30 апреля и 14 мая были проведены
областные, а также 23 апреля и 21 мая
общеобластной субботник,
еженедельно проводился «Чистый четверг».
Ход прохождения двухмесячника
был освещен в районной газете «Сельский труженик».
В сельских округах, согласно договоров и меморандумов, привлекалась
техника, отсыпались дороги, производился вывоз ТБО. В санитарной
очистке приняло участие 212 трудовых
коллективов, более 5100 человек, привлечено 136 единиц техники, в т.ч. 100
автомашин, 36 погрузчиков, ликвидирована 201 несанкционированная свалка,
произведена посадка 1200 штук зелёных насаждений, в т.ч. 560 деревьев,
440 кустарников, обрезано 1290 деревьев, убрано 878 га территории.
Социальная защита
По I направлению Программы Дорожной карты занятости 2020 на выделенные
140 млн. 442 тыс. тенге
реализуются 5 инфраструктурных проектов, где открыты 60 новых рабочих
мест.
Дополнительно подана заявка на
реализацию 27 проектов с общей стои-
мостью 256 829,0 тыс.тенге, в том
числе:
- 9 проектов образования на сумму
81 347 тыс. тг.;
- 7 проектов культуры на сумму 75
702 тыс. тг.;
- 11 проектов ЖКХ и автомобильных
дорог на сумму 99 780 тыс. тг.
На данных проектах планируется
создание 121 рабочего места.
С начала года активными мерами
занятости охвачены 1109 человек, из
них 159 человек трудоустроены на проекты, реализуемые в рамках государственных и отраслевых программ, 594
безработным гражданам нашлись постоянные рабочие места, 27 молодых
специалистов направлены по программе «Молодежная практика» для
приобретения опыта, 15 человек работают на социальных рабочих местах,
261 человек привлечены на общественные оплачиваемые работы, 23
человека в составе участников «Дорожной карты занятости - 2020» получили
микрокредиты для открытия и расширения собственного дела. 30 безработных
граждан проходят профессиональное
обучение по специальностям «Швейное
производство» (12 чел), «Трактористмашинист» (14 чел), «Ветсанитар» (4
чел). По завершению учебы 30 человек
в обязательном порядке будут приняты
на постоянные рабочие места согласно
заключенному договору с работодателем.
По состоянию на 1 августа 2016 года
экономически активная часть населения составляет 19090 человек, в них занятое 18621 чел, безработных 661
человек, уровень безработицы 3,5 % от
экономически активной части.
Назначено государственных детских
пособий 187 семьям на 575 детей в
сумме 6112,3 тыс.тенге, выплачено 321
семье на 924 ребенка в сумме 5176,4
тыс.тенге.
Жилищное пособие выплачено 319
семьям (в них 509 человек) на сумму
8989,0 тыс.тенге.
Снижение количества получателей
ГАСП и ГДП произошло в связи с активизацией работы по привлечению трудоспособного населения получателей к
активным мерам содействия занятости
и участию в пилотном проекте ОДП
«Орлеу».
Пособие на воспитание и обучение
детей-инвалидов на дому назначено и
выплачено 8 детям на сумму 91,6 тысячи тенге. Пособие по уходу за одинокопроживающими инвалидами 1 и 2
групп назначено и выплачено 46 человек на сумму 664,0 тысяч тенге (2015
год 49 человека на сумму 660,0 тысяч
тенге).
В базе малообеспеченных состоит на
учете 18 семей, в них 72 человека. Уровень бедности на 1 июля 2016 года составляет 0,2 %.
В районе 10 участников и инвалидов
ВОВ.
Отделом социальной помощи на
дому обслуживаются 206 одиноких и
престарелых граждан, 64 детей-инвалидов.
В доме престарелых п. Осакаровка
проживает 16 пенсионеров.
Общая сумма материальной помощи
из местного бюджета -5697,7 тыс.тенге.
С начала года инвалидам было оказано 443 меры социальной поддержки.
По решению местных представительных органов с начала 2016 года
379 гражданам была выплачена материальная помощь в сумме 4879,1
тыс.тенге:
в честь празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне -225 гражданам на общую
сумму 3630,0 тыс.тенге;
ко дню вывода войск из Афганистана
- 25 воинам-интернационалистам и 1
семье погибшего воина на общую
сумму 130,0 тыс.тенге;
3 гражданам, принимавшим участие
по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, на общую сумму 300,0
тыс.тенге;
в честь празднования Дня защиты
детей - 97 детям-инвалидам на сумму
291,0 тыс. тенге (3 тыс.тг);
единовременно, в связи с наступлением трудной жизненной ситуации
(граждане с социально значимыми заболеваниями - туберкулез, онкология)
- 29 гражданам на общую сумму 528,1
тысяч тенге.
Окончание на 6 стр.
6 стр.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
№ 34
№(7518)
9 (7493)
27 5
августа
марта 2016 года
О Т Ч Ё Т
аки ма О с ак ар о вского р а й о н а Ша й ж а н о ва К а йрата Абд ул л аевич а
о в ы п олн ен и и возложе н н ы х н а н е го фун кций и зад ач
Образование
В районе функционируют 25 средних общеобразовательных школ, 10
основных и 6 начальных школ. Из них
на казахском языке обучаются 1605
детей, на русском – 3670.
ЕНТ в школах района проводилось
5 июня 2016 года. Количество выпускников – 381, приняло участие в тестировании 180 учащихся
(47% от
общего числа), 8 учащихся не явились на ЕНТ. 76 из школ с казахским
языком обучения, 104 –из школ с русским языком обучения.
Средний балл по району составил70,4, что на 2,8 % ниже, чем в 2015
году (73,2).
Анализ результатов ЕНТ этого года
свидетельствует о необходимости
продолжения работы по решению
следующих проблем, влияющих на качество образовательного процесса.
Это:
- недостаточный уровень предметной компетентности педагогов малокомплектных школ;
необъективность оценивания
уровня знаний учащихся;
- недостаточная психологическая
подготовка выпускников к процедуре
внешнего оценивания в малокомплектных школах;
- недостаточный уровень аналитической компетентности некоторых руководителей
образовательных
учреждений, педагогов, что сказывается в неумении определить проблемные зоны в каждой конкретной школе;
- дефицит квалифицированных педагогических кадров в малокомплектных школах.
Всего учащихся с 1 по 10 класс –
4841, из них были охвачены отдыхом
и оздоровлением – 4124-85 %, трудовой занятостью 2255 - 46%.
На оздоровление детей (питание)
из фонда всеобуча выделено 5, 652
млн.тенге (4,5%). 1148 детей из малообеспеченных семей были охвачены
бесплатным питанием.
В летний период организован 41
пришкольный лагерь, из которых 27
летних лагерей с питанием (общий
охват - 3693 учащихся) 14 площадок
без питания с охватом 431 учащихся.
1148 детей из малообеспеченных
семей охвачены бесплатным питанием.
Летним отдыхом и занятостью были
охвачены 530 учащихся из «группы
риска», из них 30 учащихся, состоящих на контроле в ГЮП, и 50, состоящих на внутришкольном контроле в
организациях образования.
Районной больницей выделено 15
путевок (3 сезона) для детей в возрасте от 6 до 13 лет в детский оздоровительный санаторий «Березка».
Финансирование Фонда всеобуча в
2016
году
составило
28 484 тыс. тенге.
Проведена значительная работа по
организации бесплатного питания
учащихся, среди которых значительный удельный вес составляют дети из
малообеспеченных и многодетных
семей. Всего бесплатным питанием
охвачено 1112 учащихся. На эти цели
выделены средства в сумме 22071,9
тыс. тенге.
В 2016 году на приобретение и доставку учебников из районного бюджета выделено 22 269 тыс. тенге, а на
выплату денежных средств опекунам
(попечителям) на содержание 109
детей-сирот 25 302 тыс. тенге.
На новый 2016-2017 учебный год
выделено 82 млн.тенге, что составляет 7471,87 тонн угля.
По состоянию на 20 августа т.г.
завоз угля по школам района завершен на 100%.
Здравоохранение
В состав КГП ЦРБ Осакаровского
района входят 42 объекта здравоохранения: 2 больницы (ЦРБ п. Осакаровка
на
58
коек,
СБ
п. Молодежный на 55 коек) 2 КДП
(КДП
п.
Осакаровка,
КДП
п. Молодежный), 8 ВА, 2 ФАПа, 30 МП.
Финансирование здравоохранения
за 7 месяцев 2016 года составило 374
677,5 тыс. тенге (2015 год - 374 986
тыс. тенге).
По бесплатному фонду, согласно
плану, поступило лекарственных препаратов на сумму 22 955 тыс. тенге,
освоено на 18 836,5 тыс. тенге, или 82 %.
Обеспеченность врачами: на 10 000
населения за 7 месяцев 2016 года составило 56 врачей (17,2 %).
Дефицит врачебных кадров – 3 человека, из них врач общей практики
в ВА Садовое, ВА Батпак, ВА Трудовое.
За 1 полугодие т.г. показатель рождаемости на 1000 человек населения
в районе снизился и составил 6,7%,
родилось 219 младенцев; за 7 месяцев 2015 года составил 7,2%, родилось 236 младенцев.
Показатель общей смертности увеличился и составил в абсолютных цифрах 6,4% (умерло 209 человек), в
2015 году - 5,2% (умерло 170 человек).
На первом месте стоят болезни системы кровообращения – умерло 76
человек (36,6%), на втором - органы
пищеварения - 33 человека (15,7%),
на третьем месте - несчастные случаи
- 20 человек (9,5%), на четвертом
месте - болезни органов дыхания - 14
человек (6,6%), на пятом месте - новообразование - 12 человек (5,7%). Возрастная структура составляет: от
51-60 лет умерло 33 человека (15,7%),
от 61-70 лет умерло 43 человека
(20,5%), старше 70 лет умерло 96 человек (45,9%). 67% составляют лица
старше 62 лет.
Младенческая смертность за 7 месяцев 2016 года составила 8,9 промилей (умерло 2 детей), в 2015 году 28,2
(умерло 6 детей).
Один ребенок умер от внутриутробного сепсиса, второй - от полиорганной недостаточности, сепсис. По
каждому случаю проведен подробный
анализ.
Заболеваемость туберкулезом составило 30,8% на 100000 тыс. населения (10 больных), в 2015 году 30,6 (10
больных).
Смертность от туберкулеза за 6 месяцев т.г. составила 6,2% - 2 больных,
в 2015 году - один больной -3,1.
План профилактических осмотров в
2016 году составил 20 472 человека,
за 6 месяцев план 9988 чел,
осмотрено 8696, что составило 42,4%.
Выявлено при флюороосмотре в 2016
году 6 больных, в 2015 году 10 человек. Запущенных случаев нет.
Выявляемость онкологических заболеваний на ранних стадиях заболеваемости за 7 месяцев 2016 года
123,3 (выявлено 40 больных), за 6 месяцев 2015 года на 100 000 населения
составила 98,0 (выявлено 20 больных).
Запущенных случаев 7, из них визуальной локации 2 больных (1 рак
кисти,1 случай ротоглотки).
Эпидемиологическая ситуация по
ВИЧ/СПИДу в районе продолжает
оставаться напряженной. Всего случаев ВИЧ инфекции 61, новых случаев 6, заболеваемость 18,5, против
6,1(2 больных) в 2015 году.
С 20 апреля по 25 мая 2016 г. в районе работал ПМК (передвижной медицинский комплекс), охвачено 27
населенных пунктов района, услуги
предоставлены 6813 человекам.
По «Дорожной карте занятости
2020» в текущем году было осуществлено строительство ВА в с.Сункар, ВА
с.Пионерское, ВА с.Есиль. На сегодняшний день строительно-монтажные работы по всем трем объектам
завершены. Завершаются работы по
приемке объектов в эксплуатацию.
Культура
В первом полугодии 2016 года в
районе было проведено 1249 культурно-массовых и зрелищных мероприятий, на которых присутствовало
163 720 зрителей. Все мероприятия
прошли под эгидой празднования
Юбилейной даты - 25-летия Независимости Республики Казахстан.
Объем финансирования за 7 месяцев 2016 года - 105 075,7 тыс. тенге.
За 7 месяцев 2016 года получено
5825 экз. книг, из них на государственном языке - 5378 экз. Книги были получены
безвозмездно
из
«Управления культуры, архивов и до-
кументации Карагандинской области».
Библиотечный фонд на 1 августа
2016 года составляет 398962 экземпляра, из них на казахском языке
80903 экз.
Внутренняя политика
В районе действует 17 религиозных
объединений, 3 НПО, 6 этнокультурных объединений, 3 средства массовой информации.
Ведется ежемесячный мониторинг
общественно-политической ситуации
и деятельности политических партий,
движений и общественных объединений.
Проводится целенаправленная работа по патриотическому воспитанию
населения, пропаганде и замене государственных символов в соответствии с новыми стандартами.
Религиозная сфера
В настоящее время религиозная ситуация в Осакаровском районе стабильная. По состоянию на 1 июля
2016 года на территории района функционируют 17 религиозных объединений,
из
них16
прошли
перерегистрацию, 1 находится в стадии работы (Мечеть села Тельманское).
Членами ИРГ (информационноразъяснительная группа) по связям с
религиозными объединениями, представителями мусульманского и православного духовенства с начала 2016
года проведены 185 встреч с учащимися старших классов общеобразовательных школ района, трудовыми
коллективами СШ, ТОО, КХ, учреждений и организаций района, на которых
были даны разъяснения об истинных
целях деструктивных религиозных
течений. Общий охват населения
3643 человека.
Молодежная ситуация
На первое января 2016 года количество молодых людей в возрасте от
14 до 29 лет составило 9486 человек,
28 % от общего населения.
С целью профилактики идей экстремизма и терроризма, борьбы против нетрадиционных течений ислама
за семь месяцев 2016 года прошло 6
встреч с представителями областного
и районного духовенства.
4-5 августа текущего года в Осакаровском районе прошел областной
форум сельской и рабочей молодежи
с участием акима области.
На форуме акимом области были
вручены 10 грантов на развитие и
поддержку молодежного предпринимательства на селе, а также за вклад
и развитие государственной политики
были вручены благодарственные
письма акима области. Делегаты районов стали участниками секционных
занятий, мастер-классов, тренингов и
спортивных мероприятий. Самые активные участники форума были отмечены грамотами и памятными
призами.
На данном форуме с молодежью
встретился депутат Мажилиса Парламента РК, общественный деятель
Тлеухан Бекболат.
Общая задача молодежи района стать активным проводником идеи
формирования здоровой нации. С
этой целью ежегодно проводятся соревнования на кубок акима района
по баскетболу, стритболу, алтын сака.
Общий охват - более 1500 человек.
Борьба с коррупцией
Борьба с коррупцией является
одной из приоритетных задач в работе
акимата Осакаровского района.
Для проведения системной и комплексной работы в данном направлении
в
Осакаровском
районе
утвержден План мероприятий на
2015-2017 годы по реализации Антикоррупционной стратегии Республики
Казахстан на 2015-2025 годы и противодействию теневой экономике.
На официальном сайте аппарата
акима
района
(www.osakakimat.gov.kz) создана интернет-приемная, в которой каждый гражданин
может получить необходимую информацию, задать вопросы либо информировать
о
противоправных
действиях сотрудников акимата.
В целях обеспечения прозрачности
и гласности при распределении зе-
мельных участков, по вопросам субсидирования, легализации имущества,
утверждении, уточнении бюджета района в составы соответствующих комиссий включены представители
предпринимательства.
Легализация
С 1 сентября 2014 года введен в
действие Закон Республики Казахстан
«Об амнистии граждан Республики
Казахстан, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в Республике
Казахстан, в связи с легализацией
ими имущества».
С начала акции Комиссией по проведению легализации имущества принято 21 заявление на общую
стоимость 350 млн. 200 тыс.тенге, из
них по 12 - легализованы объекты на
сумму 302 млн. 500 тыс. тенге, 5 заявлений возвращены и по 4 - отказано.
Необходимая информация
по проводимой акции размещена на
информационном портале аппарата
акима
Осакаровского
района
(www.osak-akimat.gov.kz) в разделе
«Легализация».
Правопорядок
Криминогенная ситуация.
Состояние криминогенной обстановки на территории Осакаровского
района, сложившейся по итогам 1 полугодия 2016 года, характеризуется
увеличением регистрации уголовных
правонарушений на 27,5%, или с 270
(2015 г.) до 982 (2016 г).
Согласно проведенному анализу,
отмечается снижение особо тяжких
уголовных правонарушений на
50,0% (с 2 до 1), тяжких уголовных
правонарушений – на 16,7% (с 12 до
10), убийств - на 100,0% (с 1 до 0),
изнасилований - на 100 % (с 2 до 0),
квартирных краж - на 18,2% (с 33 до
27), краж скота - на 18,2% (с 22 до
18), краж мобильных телефонов - на
42,9% (с 28 до 16), хулиганств - на
69,2% (с 13 до 4), преступлений, совершенных в общественных местах, на 34,8% (с 23 до 15), совершенных
несовершеннолетними, - на 71,4% (с
7 до 2 фактов).
Несмотря на это, отмечается рост
разбоев с 0 до 1, грабежей с 0 до 3,
наркотики на 100% с 1 до 2.
Как показывает статистика, основная часть преступлений приходится
на кражи чужого имущества -123
(2015 г – 134), что составляет 58,6%
от общего количества зарегистрированных преступлений.
Но есть и определенные положительные результаты. Не допущено
преступлений с применением огнестрельного оружия, преступлений, совершенных в сфере семейно-бытовых
отношений, преступлений ранее судимыми лицами.
Осложнения оперативной обстановки и чрезвычайных ситуаций не
допущено.
По линии местной полицейской
службы
Как известно, 1 января текущего
года начался практический этап выполнения Плана нации «100 конкретных шагов по реализации 5
институциональных реформ».
Как отметил Глава Государства,
первоочередной задачей полиции является защита интересов людей и
укрепление правопорядка.
Для этого создана местная полицейская служба, подотчетная местным органам власти и местным
сообществам.
В первую очередь работа местной
полицейской службы должна быть направлена на профилактику и предупреждение
уголовных
и
административных правонарушений.
За отчетный период усилия местной
полицейской службы были направлены на выполнение поставленных
задач по охране общественного порядка и обеспечению общественной
безопасности, повышению эффективности работы по предупреждению
преступлений и правонарушений.
Так, по итогам 1 полугодия 2016
года снижено количество преступлений, совершенных в общественных
местах, на 34,8% (с 23 до 15), несовершеннолетними - на 71,4% (с 7 до
2), а группой лиц остается на уровне
прошлого года (16);
Мощным рычагом профилактики
является выявление административных правонарушений. За 6 месяцев
2016 года службой МПС ОВД было
выявлено 2186 административных
правонарушений, против 2331 (2015
года), снижение составляет 6,2%.
Из общего числа административному аресту подвергнуто 46 правонарушителей против 88 (2015 года),
снижение - на 47,7%.
По линии безопасности дорожного
движения на территории района зарегистрировано 16 (2015 г. - 20) дорожно-транспортных происшествий,
снижение - на 20,0%. погибших - 4 (42015 г), число раненных при ДТП 22
(27-2015 г), снижение - на 18,5%.
Выявлено нарушений правил дорожного движения – 501 против 577
(2015 г), снижение - на 13,2%, из них
грубых правонарушений 186 (2015 г155), рост на 20,0%; за управление
транспортным средством в состоянии
алкогольного опьянения выявлено 33
против 44 (2015 г.), снижение - на
25,0%.
По линии дорожной полиции выявлено 498 АП, получено из других органов 1115 АП, зарегистрировано для
принятия решений о наложении
штрафа 1537 материалов на сумму
10.710.046 тг, взыскано 5.344.278 тг,
процент взыскаемости составил
49,9%, что на 2,9 % выше областного
(областной процент взыскаемости 47,0%).
Хочется надеяться, что по конструктивной критике будут приняты соответствующие
меры,
которые
положительно скажутся на состоянии
общественного порядка и безопасности дорожного движения Осакаровского района.
Об оказании государственных
услуг
Открытый и равный для всех доступ к государственным услугам высокого качества является одной из
основных задач, поставленных перед
государством. Местные исполнительные органы Осакаровского района,
согласно Реестру, оказывают 88 видов
государственных услуг.
По состоянию на 1 августа текущего
года по району оказано 18791 услуга,
из них через Госкорпорацию оказано
1645 услуг, через веб-портал «Электронное правительство» - 114.
На отчетный период случаев срывов сроков и обжалования качества
оказания государственных услуг не
имеется.
Для удобства граждан, проживающих в отдаленных населенных пунктах района, был создан Мобильный
ЦОН, который обслуживает 8 населенных пунктов района. С начала
2016 года посредством Мобильного
ЦОНа осуществлено 112 выездов,
принято 1105 документов на оказание
государственных услуг, выдано 1082
документа.
Уважаемые депутаты!
Все обозначенные мною в отчете
достижения и проблемы решаются и
решаемы только путем совместных
усилий исполнительных и представительных органов власти, партии «Нұр
Отан», общественности. Актив района, наши ветераны, молодежь, общественные структуры с пониманием
активно подключаются в решение общезначимых проблем района. Надеюсь, что и в дальнейшем мы
совместными усилиями сможем продемонстрировать наши успехи в социально-экономическом развитии,
улучшении благосостояния жителей
нашего района, укреплении межэтнического согласия, консолидации общества.
Только таким образом мы сможем
достичь экономического прогресса и
роста благосостояния граждан нашего
района.
Разрешите поблагодарить вас за
совместную работу, надеюсь, что и
впредь мы будем также совместно решать и реализовывать поставленные
задачи на благо жителей нашего района.
Спасибо за внимание!
№ 34 (7518) 27 августа 2016 года
7 стр.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
От всей души!
Выражаем самую искреннюю благодарность и признательность руководству управления эксплуатации филиала канала
имени К. Сатпаева, коллегам, друзьям и близким за моральную поддержку и помощь в организации похорон нашей
дочери Оксаны.
Семья Гевелько.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление государственных доходов по Осакаровскому
району сообщает следующее.
С целью выявления реализации алкогольной продукции с
марками неустановленного образца и/или поддельными марками разработано Мобильное приложение «Wipon» по выявлению нелегальной алкогольной продукции через
сканирование штрих-кода на учетно-контрольной марке
(далее – УКМ) (общественный контроль). Приложение бесплатное и доступно на AppleAppStore и GooglePlayMarket.
Телефон для справок 872149 42201.
П Р О Д А Ю Т С Я
*магазин «Накаш» с оборудованием и товаром. Обращаться: п. Осакаровка,
тел.
44077,
44113,
87022753989.
*дом сухой, шпальный,
теплый, с ремонтом и мебелью (баня, санузел, хозпостр., вода постоянно). Тел.
44077, 87022753989.
*дом со всеми удобствами, светлый, теплый, небольшой, по ул. Абая.
Обращаться
по
тел.
87756821610, 43581 ( после
18.00 ч.).
*квартира со всеми удобствами, с зем. участком, не
требующая ремонта и вложений (санузел, кочегарка отдельно, вода постоянно,
сухая, светлая) в п. Осакаровка, ул. Придорожная, 10,
кв.1, тел. 87773549570,
8(7212)213442.
*зем. участок (действующее ТОО) 4 тыс. 300 га. с 2комн. домиком, недостр. дом
– 150 кв.м. и сарай – 500
кв.м., 23 млн. 800 тыс тенге.
Обращаться
по
тел.
87752258777.
*сено, тонна от 18 тыс. тг.,
тюковое – 400 тг. Тел.
87053031765.
*5 стельных дойных коров
по 150 тыс.тг, с. Сарыозен.
Тел. 8(72149)50146.
*сено тюкованное – 350
тг/тюк. Тел. 87712082163.
*СРОЧНО
НЕДОРОГО
благ. квартира с зем. уч., не
требующая ремонта и вложений (санузел, вода пост., хозпостр., сухая, светлая).
Обращаться по тел. 43033,
87789441900.
*коровы 4 шт., дойные,
стельные, телочки 7 мес.,
бычки годовалые, телочка годовалая, откормленные. Тел.
43087, 87011241765.
*трактор ЮМЗ в отл. сост.
с дополнительным оборудованием для погрузки сена,
соломы, прицепное оборудование для перевозки тракторных тележек. Имеются в
наличии зап.части: навескауголок для работы плугом и
культиватором; весы 500 кг.
Обращаться
по
тел.
87014847894, 8(7212)350065,
8(72149)34152.
*4-комн. квартира в 2квартирном доме со всеми
удобствами, частично с мебелью. п. Осакаровка, ул.
Северная, 20, кв.2, тел.
42310, 42613, 87016826365.
*4-комн. благ., сухая, светлая кв-ра в 2-кв. доме с зем.
уч., частично с меб., комнаты
изолированы, не треб. ремонта и вложений, окна
пласт. ( санузел, септик, вода
пост., больш. огород, плодовые насаждения, больш. хозпостр., сеновал, гараж, сухой
погреб), уголь, дрова. Обращаться по адресу: п. Осакаровка, ул. Придорожная, 15,
кв.1,
тел.
42820,
87085363773.
*дом по ул. Надречная, 20
в п. Осакаровка. Обращаться
по тел. 41078, 87024480841.
*грибы соленые и маринованные: грузди, лисички,
рыжики, подосиновики и др.
2 л – 3000 тг. Тел.
87056010199.
*а/м Фольксваген Пассат
В-3, 1991 г.в., в хор.сост., ГУР,
МКПП карбюратор, 550 тыс
тг. Тел. 87023221276, 43158.
*2-комн. квартира в 2-эт.
доме (Интернет, кабельное
телевидение), ТОРГ. Тел.
43250, 87755317207.
*поросята мясной породы, возраст – 3 месяца.
Тел. 43115, 87014422819,
87713363052.
*сено – 10000 тг/тонна.
Тел.
87017216153,
87770496109, 87774848918.
*поросята месячные НЕДОРОГО. Тел. 87055895614,
38427.
*а/м ГАЗ-53, самосвал, в
хор.сост., 600 тыс. тг.; лошади,
бараны.
Тел.
87710444914.
*дом в центре п. Молодежный по пр. Строителей,
7а, кв.1 (коммуникации центральные); комбайн «Нива»;
а/м УАЗ 469; плиты П-образные, регеля, стаканы. Тел.
87777589174, 87765391133.
*магазин,
бывший
«Строительный» по адресу:
п. Осакаровка, ул. Октябрьская, 79. НЕДОРОГО зем.
участок по ул. Сельхозснабская, 2. Тел. 87014051350,
41330.
*земельные участки в п.
Осакаровка.
Тел.
87016720190.
*дом с зем. участком 14
соток
(хозпостр.,
баня,
гараж).
Тел.
41948,
87771093576.
*нов. установка по производству газоблоков; молодые куры; мягкая мебель
(3-2-1), дет. кроватка, манеж,
ходунки, банки. Цена договорная. Тел. 87776113485.
*откормленная 2-годовалая лошадь в хорошем состоянии. Тел. 87026021464.
*поросята месячные. Обращаться по тел. 42210,
87024787045.
*СДАМ в аренду или
ПРОДАМ КамАЗ-сельхозник,
ПРОДАМ благ. 4-комн. квартиру, частично с мебелью.
Тел. 87754421267.
*СДАМ квартиру в г. Караганда в районе копера, все
рядом: остановка, магазины,
базар.
Тел.
42653,
+77786801216.
*СДАЕТСЯ 2-комн. квартира на 2 этаже в центре г.
Караганды. Обращаться по
тел. 87757299345, 42178.
*КУПЛЮ мясо говядины,
баранины, свинины. Тел.
87054114441.
*КУПЛЮ будку ГАЗ, ЗИЛ
под уголь, в норм. сост. Тел.
87029049642.
РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК
Чистка с заменой наперника, переделка в любые размеры. ул. Надречная, 47/1, тел. 41165, 87778926717,
87783542388.
8 стр.
№ 34 (7518) 27 августа 2016 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
П О З Д Р А В Л Я Е М !
Уважаемую
Анну Александровну ЯРОВУЮ
поздравляем с днем рождения!
Как много радости и света
В чудесном этом ярком дне,
Любовью и теплом согретом
И самом лучшем на земле.
Пусть подарит день рожденья
Улыбки близких и друзей,
И праздничное настроенье,
И много тостов и речей!
И пусть исполнятся с лихвою
Все пожеланья доброты,
Удачи, крепкого здоровья,
Любви, сердечной теплоты!
Коллектив редакции
***
Құрметті Айбүбі Иманғалиқызы!
Сізді туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз,
ойлаған арманыңызға жетуіңізге тілектеспіз. Сізді тек биіктерден көрейік. Қадамыңызға - гүл, келбетіңізге - нұр,
қиялыңызға қанат бiтсiн, жасыңызға – жас қосылсын!
Шаңырағыңызға құт-береке, бейбіт күннің арайлы шуағы
мейлінше төгіле түссін, отбасыңызға - амандық, денiңізге
- саулық, ұзақ ғұмыр тiлеймiз!
Үзілмесін өміріңіздің жыр – əні,
Бақытыңыз өрге тартып, бұлағы.
Еңбек түбі тек зейнетін көре бер,
Келер күннің сəулелі боп шуағы.
Игі тілекпен: АХАТ бөлімі, ƏБ, БТИ, НПЦЗем,
Сот орындаушылары
***
Любимую тещу, маму, бабушку
Нину Константиновну НОВИЦКУЮ
сердечно поздравляем с днем рождения!
Выросли дети, подросли внуки,
Все разлетелись из родного гнезда.
Ты не грусти, улыбнись – все вернутся,
Чтобы поздравить с днем рожденья тебя.
И пожелать от души много счастья,
Здоровья, терпенья, улыбок, добра,
Знай, мы все любим и ценим тебя.
Зять, дети, внуки, п. Молодежный
Уважаемую
Лидию Викторовну ИСТИАНИДИ
поздравляем с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем Вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет!
Пусть Ваша нежность не гаснет с годами,
В душе сохранится Ваша теплота.
Пусть долгие годы живут вместе с нами
Ваши любовь и доброта!
РООФКиС, администрация, профком
и коллектив Пионерского детского дома
***
Уважаемого
Владимира Анатольевича БУХЛОВА
поздравляем с юбилеем!
Поздравляем с юбилеем Вас,
Мужчину с большой буквы!
Желаем в жизни лишь похвал,
Побед, достоинств, дружбы.
Желаем жить в богатстве,
Про честь не забывать,
Здоровья Вам покрепче,
Жить радостно, не унывать!
Вас поздравляем от души,
Пусть все исполнятся мечты!
С наилучшими пожеланиями, Абднаим – Рымкуль,
Даурен – Ботагоз, Айнар – Ботагоз, Баглан – Аселя
***
Владимира Васильевича ПОТАПОВА
поздравляю с днем рождения!
Крестный для меня примером
Стал совсем не зря.
У него стальные нервы,
Крепкая семья.
Совершенно не боится
В жизни перемен,
Он, приученный трудиться,
Крупный бизнесмен,
Верною идет дорогой
К лестному успеху,
Я желаю ему счастья,
Радости и смеха!
Крестник Тимур
ÀÓÏ·‡‰ D ‡ÔËÚ‡Î
Вам СРОЧНО НУЖНЫ ДЕНЬГИ? МЫ поможем Вам!
Под залог золотых изделий
Золотые изделия до 8300 тг/1 гр
Золото лом от 7500 тг/1 гр
Принимаем в залог изделия с бриллиантами, смартфоны, профессиональные фотоаппараты, ноутбуки, телевизоры (на гарантии), норковые шубы и др.
Низкая ставка от 0,2% БЕЗ КОМИССИИ
Возвращаем % при досрочном выкупе, постоянное повышение расценок, мы не начисляем двойной % при продлении
займа.
Неограниченное количество продлений займа (пролонгация). Прием
золотых изделий без дальнейшего выкупа.
А также розыгрыши ценных призов!
Поселок Осакаровка, ул. Октябрьская, 83, ТЦ Октябрь, 2 этаж
(9-00-19-00) тел. 8 (72149) 43263, 87077043263.
ДОМОСТРОЙ
Установка пластиковых окон, откосов, натяжных потолков, железных
дверей, евровагонки, кованые изделия, заборы, кровля, сайдинг, корпусная мебель: кухни, спальни, прихожие. Электрик – все виды работ.
Низкие цены, короткие сроки. Тел. 87765735252, 87765735050 .
РЕАЛИЗУЮ уголь карагандинский К-12 эколог, рапид шахта Северная («орех», «крупный») – 11000 тг/тонна. Тел. 87012937785, 41526.
Баласт, отсев, песок по 2000 тенге 1 тонна. Мин. партия 3 тонны.
Доставка по Осакаровке бесплатно. ТРЕБУЕТСЯ водитель на КамАЗ
с прицепом. Тел. 87012947689, 87025942630.
Откачка септика - 1500 тг. Обращаться по тел. 87779737870,
87757762659.
Выполняем строительные работы: штукатурка, кафель, обои,
левкас (шпатлевка) и пр. Тел. 87078755532, 87756794286.
В мотель «Балхаш» ТРЕБУЮТСЯ грузчики, водитель на грузовую
газель, пом. повара, официанты, штукатур. Тел. 87011826261, 44099.
В придорожное кафе «Акжол» (п. Ошаганды) ТРЕБУЮТСЯ добросовестные работники: повара, бармены, официанты. Оплата 5000
тг в сутки. Тел. 87753399938.
Собственник:
ТОО “Районная
газета “Сельский
труженик”
Осакаровского района
Карагандинской области
В ясли-сад «Жулдыз» ТРЕБУЕТСЯ воспитатель на 0,75 ставки в
русскую группу. Обращаться по тел.
87473330741.
КГУ «ОШ с. Акпан» ТРЕБУЮТСЯ:
учитель географии (6 часов), учитель
физики (4 часа), учитель информатики (3 часа), учитель химии (4 часа),
учитель биологии (6 часов), воспитатель ГПП 0,5 ставки.
КГУ «СШ № 24 с. Дальнее» ТРЕБУЕТСЯ библиотекарь на 0,5 ставки.
Обращаться по тел. 32046, 32066.
КГУ «ОШ с. Ошаганды» ТРЕБУЮТСЯ воспитатель ДО, учитель
начальных классов, учитель географии,
медсестра.
Тел.
50333,
87018325086.
РЕАЛИЗУЕМ уголь Жалынский – 11000 тг/тонна, Шубаркуль – 10000 тг/тонна, К-12 –
10000 тг/тонна, Майкуба сортовая – 9000 тг/тонна, Майкуба
рядовая – 8000 тг/тонна, Кузнецкий – 7000 тг/тонна, Кумускудук – 7000 тг/тонна, Ерементау
«орешек» - 5500 тг/тонна,
Борлы – 4500 тг/тонна. Наш
адрес: ул. Сельхозснабская, 2а,
тел. 44125, 87713136163.
ИП РЕАЛИЗУЕТ кольца колодезные диаметром 1,5 м.,
крышки колодцев, ШБС-4. Качество. Доставка. Установка.
Территория ТОО «Ремэнерго»,
тел.
87011803496,
87775739545.
КУПИМ ДОРОГО монеты,
банкноты, значки, знаки, предметы коллекционирования и
старины. Осакаровка 3-4 сентября. Тел. 87018252665,
87009657132,
87057107724,
87477154243 (Воцап, Вайбер).
Директор ТОО “Районная газета “Сельский труженик”,
главный редактор Т. А. Журавлева
Пишите, заходите: 101000, Карагандинская область,
пос. Осакаровка, ул. Достык , 36. Звоните: редактору - 79097,
бухгалтеру - 43-0-19, ответсекретарю, корреспонденту по
объявлениям - 41-5-72, в корпункт пос. Молодежного - 21-3-82.
Дорогую сноху
Сауле ВИНОГРАДОВУ
поздравляем с юбилеем!
С тобой нам очень повезло,
Это всем известно давно.
Ты хозяйка – лучше нет,
Это точно не секрет.
Сыну очень ты подходишь
И наш дом добром наполнишь.
Ты красива и умна
И всем очень нам нужна.
Желаем огромного счастья,
Удачи, здоровья и нашей любви!
Свекр и свекровь
***
Дорогого и любимого
Владимира БУХЛОВА
поздравляем с юбилеем!
Здоровья, сил, терпения,
Желаний исполнения,
Признанья, уважения,
В карьере продвижения.
В семье благополучия,
Друзья чтоб были лучшие,
Во всех делах порядка,
Во всем всегда достатка!
Мама, папа, сестра, брат, племянник
***
Елизавету Ивановну ПОПОВУ
поздравляю с днем рождения!
Желаю здоровья, долгих лет жизни!
День рожденья - прекрасная дата,
Не беда, что уходят года,
Жизнь настолько светла и богата,
Что не стоит грустить никогда!
Подруга Мария
КУПИМ ДОРОГО аккумуляторы б/у (автомобильные, кислотные).
Электроды УОНИ d-3; 4, МР d-3. Осакаровка 3-4 сентября. Тел.
87784213103, 87076232473 (Воцап, Вайбер).
В магазин «Строитель» ТРЕБУЮТСЯ грузчики, разнорабочие. Магазин «Строитель» РЕАЛИЗУЕТ профильную трубу, отопительные
котлы, лес (в ассортименте) ( есть скидки), сетку рабицу, цемент,
песок, линолеум, обои и мн. др. Тел. 87014051350, 41330
КУПИМ ДОРОГО лом, тех.серебро, золото, контакты пускателей,
радиодетали, разъемы, переключатели, реле, ШИВ, КСП, МКС, реохорд, термопары, радиолампы, аккумуляторы СЦС, противогаз ДП-2,4. Осакаровка 3-4 сентября. Тел. 87018252665, 87009657132,
87057107724, 87477154243 (Воцап, Вайбер).
ПРОДАМ стеновые блоки ШБС-4. Возможен ОБМЕН на пшеницу,
ячмень. Тел. 87015591149.
Нотариус Аязгулова Гузель Маратовна (лицензия № 14007811 от
02.06.2014 года) извещает об открытии наследственного дела после смерти
Рахимбекова Еркена, умершего 21.12.2015 года. Заинтересованным лицам
обращаться по адресу: п. Молодежный, ул. Ленина, 28, тел. 8(72148)30309.
Нотариус Аязгулова Гузель Маратовна (лицензия № 14007811 от
02.06.2014 года) извещает об открытии наследственного дела после смерти
Сувориной Алевтины Никифоровны, умершей 08.08.2016 года. Заинтересованным лицам обращаться по адресу: п. Молодежный, ул. Ленина, 28,
тел. 8(72148)30309.
Нотариус Экзекова Г. К. (лицензия № 0001002 от 07.03.2002 года) извещает об открытии наследственного дела после смерти Атретхан Айнагуль,
умершей 25.01.2016 года. Заинтересованным лицам следует обращаться
по адресу: п. Осакаровка, ул. Фабричная, 46, здание ТОО «КТ «Сарыбел».
Нотариус Сулейменова Б.О. (государственная лицензия № 12011579
от 14.09.2012 года) извещает об открытии наследственного дела после
смерти Гриненко Николая Васильевича, умершего 31.07.2016 года. Заинтересованным лицам обращаться по адресу: п. Осакаровка, ул. Пристанционная, 12, здание ЦОНа, тел. 8(72149)43330.
Администрация и коллектив КХ «Айзана» и ПК «АУЭН» выражают
искренние соболезнования Климчук Елене Эдуардовне, родным и близким по поводу смерти Пичугина Н.
РООФКиС, профком и коллектив КГУ СШ №11 с. Шункыркол выражают искренние соболезнования Жунусовой Сауле Оразовне по поводу смерти мамы.
РООФКиС, профком и коллектив КГУ СШ №11 с. Шункыркол выражают искренние соболезнования Абилжановой Гульшат Раисовне по
поводу смерти брата.
Газета печатается в ТОО “Арко”
Адрес: 100061, Караганда,
ул. Сатпаева, 15. Телефон 41-17-83.
Печать офсетная. Объем 1,5 п.л.
Заказ 34 Тираж 6740
e-mail: serzhan.24@mail.ru
Газета
Газета выходит
зарегистрирована
один раз
за № 13085-Г от 15
в неделю
октября 2012 года
Ответственность
в Министерстве
за рекламу несет
рекламодатель. культуры и информации
Республики Казахстан
Индекс 65620
Документ
Категория
Новости
Просмотров
113
Размер файла
1 420 Кб
Теги
Осакаровка, осакаровский район, сельский труженик
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа