close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Звіт Заідуючої ДНЗ №11м.Чорноморськ Одеської обл. Боровської О.М.

код для вставкиСкачать
ЗВІТ
завідуючої ДНЗ №11 «Лялечка» Боровської Олени Миколаївни
за 2015-2016 навчальний рік
Управлінська діяльність
Завідувач закладу систематично працювала над реалізацією завдань
дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та
забезпеченням належного рівня дошкільної освіти у межах державних
вимог до її змісту та обсягу.
Вчасно та у межах своєї компетенції видавала накази та
розпорядження,
систематично
контролювала
їх
виконання.
Найважливішим засобом ефективної організації життєдіяльності ДНЗ був
контроль з боку завідувача за станом розвитку, виховання та навчання
дітей дошкільного віку та станом інших аспектів життєдіяльності закладу,
станом
організації
харчування,
Контрольно-аналітична
здійснювалась
за
робота
допомогою
медичного
в
обслуговування
дошкільному
спеціально
закладі
розробленого
дітей.
ефективно
авторського
інструментарію, за яким зручно і легко аналізувати свої спостереження,
робити обґрунтовані висновки та рекомендації. Матеріали за підсумками
контролю узагальнювались і доводились до працівників всіх категорій
шляхом заслуховування на засіданнях педагогічних рад, виробничих нарад,
нарадах при завідувачеві.
Методичне забезпечення.
Робота методичної служби ДНЗ була зосереджена над вирішенням
наступних актуальних питань:
виконання державних вимог до рівня освіченості,
розвиненості та вихованості дитини – дошкільника, готового
до навчання у школі;
-
-
реалізація в освітньо-виховній роботі Базового компонента
дошкільної освіти, як Державного стандарту;
формування
сучасного
розвивального
середовища
дошкільному закладі (вікові приміщення, територія);
у
-
вироблення системи цінностей освітньо-виховної діяльності
дошкільного навчального закладу:розширення форм роботи
зі збереження та зміцнення психофізичного здоров’я дітей, з
безпеки їх організму та життєдіяльності; організація
фізкультурно-оздоровчої роботи за розробленою системою
ДНЗ та використання інноваційних здоров’язбережувальних
технологій, як шляху до зменшення захворюваності дітей;
ефективне здійснення освітнього процесу з використанням
педагогічної спадщини В.Сухомлинського через активне
використання
ІКТ;
дослідницько-пошукова
діяльність;
формування початків духовності;
-
організація методичного супроводу щодо вивчення рідної
мови, формування мовленнєвої культури, навичок і поведінки
мовленнєвого спілкування (на виконання Закону України
«Про мови в Україні»);
-
підвищення якості дошкільної освіти засобами удосконалення
кваліфікаційної
майстерності
педагогів,
впровадження
інтерактивних форм роботи з кадрами;
-
удосконалення педагогічним колективом використання ІКТтехнологій (для підготовки занять, самоосвіта, впровадження
передового педагогічного досвіду, створення презентацій,
публікацій тощо);
-
друкування матеріалів з досвіду роботи ДНЗ в періодичних
виданнях;
-
активізація роботи щодо розвитку творчих здібностей дітей
через розширену мережу гурткової роботи та її методичний
супровід;
-
вдосконалення
контрольно-аналітичної
моніторингового дослідження;
діяльності,
-
інтеграція
зусиль
педагогічних
колективів
дошкільного
закладу та початкової школи, батьків до вироблення критеріїв
оцінки дошкільної зрілості дитини.
Організаційно-методична служба закладу була спрямована на
удосконалення роботи педагогів за програмою виховання і навчання дітей
«Дитина», вивчення питань самоосвіти та забезпечення методичного
супроводу, організація та проведення атестації педагогів, робота з
обдарованими дітьми інше. Упродовж року методична служба ДНЗ значну
увагу приділяла виконанню Закону України «Про мови в України», інших
нормативних документів з питань розвитку та впровадження державної
мови. З цією метою в закладі було проведено систему відповідних заходів
щодо вдосконалення професійної майстерності педагогів з питань
вивчення рідної мови, підвищення мовленнєвої компетентності дітей.
Упродовж
року
забезпечувався
організаційно-методичний
супровід
проведення свят, розваг та театральних дійств, спрямованих на
формування естетично-духовної компетентності дітей та формування у
дошкільників національної культури й мистецтва.
Продовжується
впровадження
моніторингових
досліджень
професійної компетентності педагогів в ДНЗ.
Організація харчування дітей
Організація харчування дітей в дошкільному закладі здійснювалась
відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» ст..35, Інструкції з
організації харчування у дошкільних навчальних закладах, затвердженої
наказом Міністерства освіти
і науки України, Міністерства охорони
здоров’я України від 17.04.2006 р. №298/227, враховуючи зміни, внесені
спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства
охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до Інструкції з
організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» від
26.02.2013 №202/165 та іншої нормативної бази: постанови Кабінету
Міністрів України „Про затвердження норм харчування у навчальних та
оздоровчих закладах” від 22.11.2004 року № 1591, «Порядку організації
харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» затвердженого
наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і
науки України від 01.06.2005 року
№ 242/329), «Порядку встановлення плати для батьків за перебування
дітей у державних, комунальних дошкільних та інтернат них навчальних
закладах», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України,
Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 року № 202.
Протягом року велика увага приділялась процесу організації
харчування в дошкільному закладі, а саме:
- відпрацюванню режиму й графіка харчування дітей;
- прийому продовольчої продукції гарантованої якості;
- збереженню та дотриманню термінів реалізації продуктів;
-
дотриманню технології приготування їжі;
- складанню перспективного меню;
- організації збалансованого харчування у відповідності з
натуральними та грошовими нормами;
У дошкільному навчальному закладі було встановлено 3-х разове
харчування. Від сплати за харчування дитини звільнялися ті сім’ї,
сукупний дохід яких не перевищує прожиткового мінімуму на кожного
члена сім’ї на попередній квартал, діти чорнобильці, 50 % вартості
сплачували діти з багатодітних сімей.
Харчування здійснювалось згідно з примірним двотижневим меню,
погодженим з Держепідемслужбою
та затвердженим керівником
дошкільного закладу. В ДНЗ здійснювався постійний контроль за
організацією та якістю харчування, закладанням продуктів у котел,
кулінарною
обробкою,
виходом
страв,
смаковими
якостями
їжі,
санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням
термінів реалізації продуктів, сестрою медичною старшою, завідувачем
закладу та членами батьківського комітету.
Питання організації харчування дітей в ДНЗ включались в тематику
батьківських зборів, засідань Ради закладу, розглядались на виробничих
нарад, нарадах при завідувачеві, висвітлювались в інформаційних
батьківських куточках.
Кількісно-якісний склад педагогічних працівників.
Освітній рівень педагогів
№
з/п
Категорія
педпрацівників
Всього
педпра-цівників
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Завідувач
Вихователь-методист
Вихователі
Музичні керівники
Інструктор з фізкультури
Практичний психолог
1
1
12
1
1
1
17
Освіта
середня
спеці-альна
неповна
вища
1
1
7
1
5
1
1
1
1
6
Кваліфікаційний рівень педагогів
Всього
педагогічн
их
працівник
ів
17
Звання
«Виховате
льметодист»
-
Звання
Спеціалі Спеціалі Спеціалі Спеціалі
«Старший ст вищої
ст І
ст ІІ
ст
виховател категорії категорії категорії
ь»
1
2
1
3
10
Освітньо-виховна робота з дітьми.
Освітній процес в ДНЗ проводився однією мовою - українською.
Освітній процес організовувався за наступними пріоритетними
напрямками: фізкультурно-оздоровчим (проведення різноманітних форм
фізкультурно-оздоровчої роботи), морально-ціннісним (робота за творами
О.В.Сухомлинського),
дітей,
створення
науково-методичним (мовленнєва компетентність
презентацій
з
досвіду
В
и
щ
а
роботи,
ІКТ-технології,
театралізація).
Для ефективної роботи за Базовим компонентом, програмою
«Дитина» здійснення освітнього процесу ДНЗ було розроблено:
1.Орієнтовний розпорядок організації життєдіяльності дітей на день
(режим дня);
2.Орієнтовний розпорядок організації розвивально-виховної зайнятості
дітей на тиждень за освітніми лініями
Базового компоненту
(навчальний план);
3.Орієнтовний тижневий розподіл організованої освітньої діяльності
(розклад занять);
4.Модель планування життєдіяльності дітей за освітніми лініями
розвитку
та
окремо
розробленим
перспективним
плануванням
режимних процесів протягом дня.
Охорона праці та техніка безпеки у ДНЗ.
В поточному навчальному році велася систематична робота по
організації та реалізації конституційних прав працівників закладу щодо їх
права на охорону їх життя і здоров’я в процесі трудової діяльності, а саме:
розроблено Положення про службу охорони праці та Положення про
комісію з питань охорони праці
в ДНЗ; посадові та робочі інструкції,
інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності, термін дії яких
закінчився, переглянуті та затверджені; програми вступного, повторного,
спеціального
інструктажів
проводилися
своєчасно;
функціональні
обов’язки відповідальних за охорону праці, пожежну безпеку та безпеку
експлуатації будівлі, споруд, інженерних мереж та електрообладнання
виконувалися належним чином, контролювалися. Відповідно до всіх
розроблених заходів з охорони праці та життєдіяльності видані накази,
акти, протоколи.
Велика увага приділялась забезпеченню дотримання санітарногігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог
безпечної життєдіяльності дітей і працівників. Так, під час комплексної
перевірки закладу відділом освіти Іллічівської міської ради
зауважень не виявлено та визначено рівень діяльності як високий.
суттєвих
Охорона дитинства, здоров’я дітей.
Одне із найважливіших завдань роботи дошкільного закладу полягає у
створенні комфортного середовища для розвитку фізично, духовно і
психічно здорової особистості.
Виходячи із таких потреб організовується фізкультурно-оздоровча
робота в дитячому садку. Розроблено систему фізкультурно-оздоровчих
заходів, які протягом останніх 5 - ти років впроваджувалися в
навчально-виховний процес, уточнювалися та удосконалювалися.
Сьогодні кожен педагог закладу чітко знає вимоги до проведення
ранкової гімнастики, занять з фізкультури, фізхвилинок та фізпауз,
піших переходів, занять фізичної культури на свіжому повітрі тощо.
Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності в ДНЗ – це
досягнення колективу. Діяльність секції «Кінезотерапія», направленої
на виправлення порушень постави та плоскостопості важлива для
майбутнього першокласника. Інструктором з фізкультури
застосовується в роботі досвід роботи на дошці Євмінова.
Продовжується впровадження моніторингу стану здоров’я
дошкільників. Кожні три місяці проводиться аналіз захворюваності по
вікових групах, виясняються причини та стан перебігу хвороби кожної
дитини, надаються рекомендації вихователям та батькам щодо
організації індивідуального підходу до дітей, які часто хворіють.
Велика увага протягом навчального року приділялась фізичному
розвитку дітей. З метою збереження та зміцнення здоров’я дітей у ДНЗ
проводились усі необхідні профілактичні заходи.
Цілеспрямовано протягом року проводилась робота з дітьми та
батьками з питань безпеки організму та життєдіяльності, яка
цілеспрямовано ведеться за окремо розробленим планом роботи для
кожної вікової групи та відображає всі сфери життєдіяльності дітей:
побут, вогонь, небезпечні іграшки, один вдома,травмування, допомога
тощо.
У своїй діяльності щодо вирішення питання з попередження
дитячого травматизму педагогічний колектив керувався Законами України
«Про охорону дитинства», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух»,
«Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя
населення» та іншими інструктивними документами в галузі освіти.
Інноваційна діяльність.
Протягом навчального року активно використовувались ІКТ в
управлінській діяльності ДНЗ:
- ведення ділової документації;
- ведення таблиць антропометрії, картотеки страв тощо;
- використання електронної пошти (листування);
- використання програми Skype (участь в он-лайн - семінарах,
вебінарах), тощо;
- створення мультімидійних презентацій, індивідуальних сайтів,
блогів;
- використання Інтернет- мережі;
- функціонування сайту закладу.
Ефективно використовувались ІКТ в методичній роботі:
- мультимедійний супровід різноманітних форм методичної роботи
(педагогічних рад, семінарів, консультацій);
- проведення моніторингових процедур з різних аспектів освітньої
діяльності;
- атестація педкадрів;
- робота педагогів із самоосвіти через опрацювання Інтернет ресурсів з питань дошкільної освіти;
- створення власних презентацій за творами українських казок.
Упродовж року активно використовувались ІКТ в навчально-виховному
процесі:
- у освітньо – виховній
роботі педагогів
під час проведення
просвітницької, розвивальної та організаційно-методичної роботи.
Комплексне вивчення готовності дітей до навчання у школі
Старша А група
24 дитини
Рівень
Діти
Високий
7
Достатній
9
Середній
7
Низьний
1
Старша Б група
29 дитини
Рівень
Високий
Достатній
Середній
6
Низьний
1
Діти
7
14
Господарсько-фінансова діяльність
Створено умови для безпечного проведення освітнього процесу та праці
співробітників. На підставі нормативних документів адміністрація закладу
планувала роботу щодо роботи з працівниками закладу. Вчасно видавались
накази про призначення відповідальних за роботу з охорони праці, роботу з
пожежної безпеки, з попередження дитячого травматизму, проводились
інструктажі.
Необхідна
ділова
документація
велась
відповідно
до
нормативних вимог.
Дошкільний заклад повністю забезпечений необхідним технологічним та
господарчим обладнанням, все обладнання знаходиться у задовільному
робочому стані.
Заходи, передбачені планом, по збереженню та зміцненню матеріальної
бази виконані лише частково, як за рахунок бюджетних коштів так і за
рахунок благодійної допомоги батьків.
Капітально відбудовано спортивний майданчик, ігрову альтанку для
старшої групи, огорожу (бюджетні кошти). Закуплено нові ліжка, посуд,
м’який інвентар (бюджетні кошти).Батьківська допомога дозволила провести
заходи щодо проведення часткових поточних ремонтних робіт та поповнення
матеріально-технічної бази ДНЗ. Санітарний стан приміщень закладу постійно
утримувався відповідно до нормативних санітарно-гігієнічних вимог. Ігрові
майданчики були завжди чисті та полагоджені.
Благодійна добровільна допомога батьків.
Протягом року плідно працював батьківський комітет закладу. На
початку навчального року розроблено та підписано Договір про співпрацю
батьків і адміністрації, складено план діяльності на рік, проводились
засідання та велися протоколи з підписами всіх членів батьківського
комітету. На засіданнях розглядались питання поліпшення умов здобуття
дітьми дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної та освітньо –
виховної бази, поповнення й використання батьківських та позабюджетних
коштів закладу для проведення акцій, конкурсів, тематичних днів, вносились
пропозиції щодо організації платних освітніх послуг, погоджувались зміст та
форми роботи з батьками. Завдяки активній діяльності
перебування дітей в ДНЗ, предметно-ігрове
батьків, умови
розвивальне середовище та
матеріально-технічна база закладу значно покращились. Інформація щодо
допомоги батьків розміщувалась на сайті ДНЗ систематично.
Завідувач ДНЗ №11 «Лялечка»
О.М.Боровська
Автор
lidok
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
33
Размер файла
126 Кб
Теги
чорноморської, звіт, 11м, днз, боровської, обл, одеської, заідуючої, сайт
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа