close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Проект Сучасний читач і бібліотека

код для вставкиСкачать
Формування читацької компетентності учнів.

СУЧАСНИЙ ЧИТАЧ І БІБЛІОТЕКА ПРОЕКТ
Читання - це найважливіший інструмент навчання та джерело багатого духовного життя. В. Сухомлинський Керівник проекту: бібліотекар Симоненко Галина Вікторівна.
Учасники проекту: учні 10 класу.
Тип проекту: інформаційно-пізнавальний проект. Мета й завдання проекту:
> сформувати у школярів загальне уявлення про бібліотеку, багатство та розмаїття її книжкового світу; > допомогти учням зрозуміти значення книги в житті людини;
> зацікавити учнів читанням, як захоплюючим процесом поповнення знань;
> розвивати навички самостійної роботи з книгою; > довести необхідність культури розумової праці, культури читання.
Ключове питання: Чи вміємо ми читати?
Тематичні питання: 1. Читання - це творчість?
2. Чи потрібно читати все і про все?
3. Чи необхідне попереднє ознайомлення з книгою перед початком читання?
4. Чи ефективне читання без мислення і уяви?
5. Книга і комп'ютер: союз чи конкуренція?
6. Начитана людина - це культурна людина?
Змістові питання: 1. Що потрібно знати про бібліотеку?
2. Як людина стає читачем?
3. Процес читання: що це таке?
4. Культурний читач: який він?
Актуальність:
Час формує нове покоління читачів. Потік інформації дуже великий і стрімкий. Розвиток новітніх технологій потребує набагато кращого вміння читати, ніж раніше. Необхідно навчити школярів здобувати й обробляти інформацію, оцінювати її. А це, у свою чергу, потребує збільшення темпу читання, швидкості розуміння і прийняття рішення. Тож читання стає основою освіти й самоосвіти, безперервною навичкою навчання людини протягом усього життя. Процес читання - творчий процес, в якому читач - не пасивний споглядач, він по-своєму інтерпретує написаний текст згідно зі своїм світосприйманням, знаннями, переживаннями. Читацька культура є складовою загальної культури особистості. Адже сформовані читацькі вміння - запорука читацької компетентності. Основним завданням шкільної бібліотеки є виховання культури читання, а отже, і підвищення рівня читацької компетентності. Проблема читання залишається актуальною і саме тому учням 10 класу було запропоновано прийняти участь в розробці інформаційно-пізнавального проекту "Сучасний читач і бібліотека".
Термін дії проекту: жовтень - листопад. План реалізації проекту:
1. Скласти перелік питань для розкриття теми проекту.
2. Організація груп і розподіл завдань між групами.
3. Визначення джерел інформації, її збирання.
4. Аналіз і систематизація одержаної інформації.
5. Оформлення результатів у друкованому вигляді.
6. Проведення презентацій робіт творчих груп.
7. Загальне обговорення результатів проекту.
Етапи та терміни реалізації проекту
№ п/пЗміст роботиХто залучаєтьсяТермін виконання І етап. Організаційний 10.10-20.10.1Опрацювання літератури з даної проблеми.Бібліотекар10.10. - 14.10.2Скласти перелік питань для розкриття теми проекту.Бібліотекар17.10.3Провести бібліотечне заняття "Інформаційна культура - складова культури особистості".Бібліотекар18.10.4Організація груп і розподіл завдань між групами.Бібліотекар18.10.
5Зарезервувати час в комп′ютерному класі.Вчитель інформатики19.10.6Випустити інформаційний бюлетень про роботу над проектом.Бібліотекар, творча група19.10.7Призначити день захисту проекту.Заступник директора20.10. ІІ етап. Аналітичний 21.10. - 28.10.1Ознайомити учнів з критеріями оцінювання їх роботи в проекті.Бібліотекар21.10.2Проглянути разом з учнями відібраний для проекту матеріал, надати рекомендації для подальшої роботи.Бібліотекар24.10. - 26.10.3Обговорити з учнями майбутню форму подання результатів проекту.Бібліотекар27.10.4Організувати самостійну роботу учнів у проекті.Бібліотекар28.10. ІІІ етап. Практичний. Робота учнів у групах 31.10 - 20.11.1Розробити модель читання сучасного учня.1 група 2Проаналізувати моніторинг читання учнів 2 - 11 класів.2 група 3Провести соціологічне дослідження "Книга і читання в житті підлітка".3 група 4Прийняти участь в конкурсі творчих робіт "Книга пробуджує розум".4 група 5Підготувати і провести турнір ерудитів "Кращий читач року".5 група ІV етап. Презентаційний 21.11. - 28.11.1Аналіз, узагальнення та оформлення результатів.Учні22.11.2Виготовлення дидактичних матеріалів(фотографії, малюнки, схеми, таблиці, графіки моніторингів, буклети).Учні23.11.3Складання сценарію презентації.Учні24.11.3Творчий звіт, презентація виконаних завдань.Учні25.114Захист проекту в цілому.Бібліотекар, керівники груп28.11.
V етап. Підсумковий 28.11. - 30.111Оцінювання якості проекту.Заступник директора 28.11. 2Розробити рекомендації щодо поширення інноваційного досвіду творчої групи серед учнів школи.Бібліотекар29.11.3Здійснити прогнозування перспективи подальшої роботи бібліотеки по залученню учнів до читання.Бібліотекар, вчителі літератури30.11. Очікувані результати:
- Підвищення рівня читацької культури.
- Набуття навичок самостійної роботи при читанні та при опрацюванні книги.
- Вдосконалення вміння орієнтуватися в інформаційному просторі.
- Розвиток пізнавальних інтересів.
- Формування навичок мислення високого рівня.
- Виявлення читачів, здатних до творчої діяльності.
- Вдосконалення учнями навичок проектної роботи.
- Створення позитивного іміджу "Кращого читача школи".
Параметри оцінювання проекту:
- Значущість і актуальність проблеми.
- Коректність методів дослідження й обробки даних.
- Активність кожного учасника.
- Колективний характер рішень.
- Характер спілкування, взаємодопомоги.
- Залучення знань з інших предметів.
- Уміння аргументувати свої висновки.
- Естетика оформлення результатів.
- Уміння відповідати на запитання опонентів.
- Лаконічність і аргументованість кожного висновку.
Протокол самооцінки учнем рівня самостійності своєї роботи
№ п/пПрізвище, ім'я учняПошук і систематизація джерел інформаціїВиготовлення дидактичних матеріалівТворчий звіт, презентація виконаних завданьСамооцінка учнем своєї роботи в цілому0 - 4 балів0 - 4 балів0 - 4 балів0 - 12 балів12345
Протокол оцінювання усних презентацій проекту
№ п/пПрізвище, ім'я учня
Оцінюється кожним членом журі під час усної презентації проектуЗазна чається відпові даль нимОцінюється керівником проектуЯкість змісту, чіткість викладу Стиль виступу, риторичні вмінняГлибина розуміння (чіткі відповіді на запитання, грамотні висновки)Наявність наочності, її якість і доцільність використанняДотримання регламентуПреміальні бали опонентам за активність під час обговоренняПідсумкова оцінка (сума балів)
Підсумкова оцінка (сума балів)
0 -30 - 30 - 30 - 3-1; 00; +10 - 12123 Рейтинг учнів за підсумками роботи над проектом
Рейтинг
Прізвище, ім'я учняПідготовчо-дослідницька роботаРобота вм групіТворчий звіт про виконане завданняУсна презентаціяСамооцінка учнем своєї роботи в ціломуПідсумкова оцінка (сума балів колонок 1, 2, 3, 4, 5)
(1)(2)(3)(4)(5)(6)123
Результати проектної діяльності як творчої співпраці бібліотекаря й учнів
Набуття учнями знань і вмінь під час виконання проекту
№ п/пЗміст роботиНабуття знань і умінь1Модель читання сучасного учня.- розвиток умінь і здатності шукати інформацію;
- оволодіння правилами культури читання.2Моніторинг читання учнів 2 - 11 класів- здобуття навичок роботи з документами;
- вдосконалення навичок складання табличних схем;
- набуття навичок робити висновки.3Соціологічне дослідження "Книга і читання в житті підлітка".- розвиток комунікативних навичок;
- набуття навичок аналітичної роботи.4Конкурс творчих робіт " Книга пробуджує розум".- вдосконалення навичок творчого мислення;
- розвиток естетичного смаку і здібностей;
- самовираження;
- самовдосконалення;
- уміння використовувати інформаційно-комунікаційні технології.5Турнір ерудитів "Кращий читач року".- аналіз і систематизація відібраного матеріалу;
- уміння складати сценарій заходу;
- здатність вести діалог, дискусію, приймати рішення.6Творчий звіт, презентація виконаних завдань.- розвиток творчих здібностей;
- розвиток ораторських здібностей;
- уміння давати оцінку власним діям, порівнювати план і результат, прогнозувати, робити висновки і узагальнення.7Захист проекту в цілому.- розвиток умінь творчої співпраці;
- набуття досвіду культури спілкування;
- розвиток умінь доводити, аргументувати, відповідати на запитання опонентів;
- розвиток здатності бачити перспективу починань, колективно вирішувати справу;
- розвиток умінь використовувати набуті знання в практичній діяльності;
- отримання задоволення від результату праці.
Типи ресурсів, необхідних для проекту
Складові ПортфоліоЗміст та призначення
Необхідні ресурси
Учнівська мультимедійна презентація
Зміст: методи самостійної роботи з книгою.
Призначення: навчитися використовувати раціональні засоби самостійної роботи з літературою.Мультимедійний проектор, дошка, книги, зразки "Щоденників читання", записів про прочитане.Учнівська публікація (інформаційний буклет)
Зміст: правила користування бібліотекою.
Призначення: навчитися вільно орієнтуватися в бібліотеці, використовувати книжковий фонд. Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки.Учнівський веб-сайтЗміст: культура читання.
Призначення: оволодіти переліком умінь, якими повинен володіти читач з достатньо високим рівнем культури читання.Книги, періодичні видання, Інтернет-ресурси.Дидактичні матеріали для учнів (інструкції, робочі таблиці, вказівки, шаблони, тести тощо)Таблиця "Формування бібліотечно-інформаційних умінь";
Анкета "Динаміка читацького запиту на літературу".Мультимедійний проектор, дошка, запитання для анкетування.Методичні матеріали ( презентація бібліотекаря)Зміст: Загальне уявлення про бібліотеку, багатство її книжкового фонду; культура читання.
Призначення: зацікавити учнів читанням, розвивати навички самостійної роботи з книгою.Мультимедійний проектор, дошка, книги, періодичні видання, довідково-бібліографічний апарат бібліотеки, зразки записів про прочитане.
Джерела інформації:
1. Жадько, Н. В. Проектное развитие библиотек [Текст] / Н. В. Жадько // Шкільна бібліотека. - 2006. - № 8. - С. 15-17.
2. Лященко, Г. Шкільна бібліотека. Інформаційний та виховний центр школи [Текст] / Галина Лященко ; упоряд. Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. Чернякова. - К. : Шкільний світ, 2011. - 128 с. - (Бібліотека "Шкільного світу").
3. Проектна діяльність у школі [Текст] / упоряд. М. Голубенко. - К. : Шкільний світ, 2007. - 128 с. - (Бібліотека "Шкільного світу").
4. Сікорська, Н. Д. Застосування шкільною бібліотекою нових бібліотечних технологій [Текст] / Н. Д. Сікорська // Шкільна бібліотека. - 2006. - № 8. - С. 11-14.
5. Соколовська, В. В. Вплив читання на життя школяра : роздуми шкільного бібліотекаря [Текст] / В. В. Соколовська / Шкільний бібліотекар. - 2011. - № 7. - С. 8-9. 6. Формування читацької компетентності у школярів [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://bibliofond.ru/view.aspx?id=466370. - Назва з екрана.
7. Ярова, Т. Сучасний учень і культура читання [Електронний ресурс] / Тетяна Ярова // Шкільна бібліотека. Електронний додаток. - Режим доступу : http://www.osvita.biz/index.php?page=4&artid=1044. - Назва з екрана.
Дидактичні матеріали
Формування
бібліотечно-інформаційних
умінь і навичок
А Н К Е Т А
"КНИГА і ЧИТАННЯ в ЖИТТІ ПІДЛІТКА"
1.Чи любите Ви читати книжки?:
- так - 55%
- ні - 7%
- інколи - 38%
2. Книга для Вас - це:
- задоволення - 29%
- самоосвіта - 48%
- розвага - 18%
- неприємна несподіваність - 5%
3. Ви читаєте:
- щодня - 31%
- 1 - 2 рази на тиждень - 42%
- 1 - 2 рази на місяць - 25%
- Не читаю зовсім - 2%
4. Де Ви берете книжки:
- у шкільній бібліотеці - 86%
- у дитячій бібліотеці - 22%
- у міській бібліотеці - 27%
- користуюсь домашньою бібліотекою - 59%
- позичаю у знайомих - 23%
5. Назвіть свою улюблену книгу_________________
6. Які книжки Вам подобаються?:
- пригодницькі - 58%
- історичні - 38%
- детективи - 28%
- про дружбу та кохання - 35%
- фантастика і фентезі - 43%
- веселі історії, жарти, анекдоти - 36%
- класика - 13%
- поезія - 13%
- енциклопедії, довідники - 27%
- науково-пізнавальна література - 26%
7. Потрібну інформацію в бібліотеках Ви одержуєте:
- завжди - 19%
- досить часто - 54%
- інколи - 24%
- ніколи - 3%
8. Чи вважаєте Ви книгу основним джерелом інформації:
- так - 64%
- ні - 36%
9. Чи потрібні бібліотеки в сучасному суспільстві:
- так - 95%
- ні - 5%
10. Ви користуєтесь Інтернетом для:
- спілкування в чатах - 64%
- підготовки домашніх завдань - 68%
- он-лайнових ігор - 22%
- читання книжок - 50%
- інше - 31%
- не користуюсь взагалі - 6%
11. Чим Ви займаєтесь у вільний час:
- читаєте - 45%
- спілкуєтесь з друзями - 76%
- слухаєте музику - 64%
- "спілкуєтесь" з комп'ютером - 64%
- займаєтесь спортом - 50%
- дивитесь телевізор - 37%
- займаєтесь самоосвітою (гуртки, курси, репетитори) - 43%
- займаєтесь творчістю (рукоділля, малювання...) - 19%
- інше - 13%
12. Дайте оцінку шкільній бібліотеці від 1 до 5 балів:
- наявність необхідної літератури
1 бал - 0%
2 бали - 0%
3 бали - 14%
4 бали - 43%
5 балів - 43%
- якість обслуговування читачів (допомога при виборі книг, спілкування з читачами)
1 бал - 0%
2 бали - 0%
3 бали - 4%
4 бали - 27%
5 балів - 69%
13. Ваше побажання в роботі бібліотеки.
Результати анкетування
Моніторинг читання учнів за 2008 - 2009, 2009 - 2010, 2010 - 2011, 2011 - 2012 навчальні роки
Автор
simonenko12
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
3 207
Размер файла
4 954 Кб
Теги
читач, сучасний, проект, бібліотеки
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа