close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

презентація досвіду роботи Єрмак В.І. над проблемною темою

код для вставкиСкачать
Педагогічне кредо: «Сформуй в дитини бажання навчатися. Прагни до того, щоб тебе розуміли і поважали.
Пам’ятай, лише
людина з добрим серцем може стати справжнім вчителем.»
Вчитель початкових класів Солонянської
ЗОШ
Педагогічний стаж роботи –
30 років.
Спеціаліст вищої категорії. Працюю над проблемною темою
«Розвиток творчих здібностей молодших школярів»
ОСНОВНІ ПЕДАГОГІЧНІ ПРАВИЛА:
дитині, як і дорослому потрібна свобода думок;
розвивай в учня допитливість, творчу фантазію;
допомагай знайти істину в ході дискусії;
підтримай і допоможи тому, хто цього потребує;
умій зацікавити;
переймай цікаве з досвіду інших;
люби дітей і вони віддячать тобі тим же
.
Розділ
І
. Теоретичні
основи
процесу
розвитку
творчих здібностей дітей
молодшого
шкільного
віку
.
Поняття
творчості
та творчих
здібностей
•
Творчість
—
це
процес
створення
суб'єктивно
нового, заснованого
на здатності
породжувати
оригінальні
ідеї
і використовувати
нестандартні
способи
діяльності
.
•
Творчість характеризується як вища форма діяльності особи, що вимагає тривалої підготовки, ерудиції і інтелектуальних здібностей. Творчість є основою людського життя, джерелом усіх матеріальних і духовних благ. •
Здібності –
це синтез властивостей особистості, який забезпечує успішне виконання діяльності й виявляється у швидкості оволодіння знаннями, уміннями, навичками. Виділяють два рівні розвитку здібностей
: репродуктивний і продуктивний (творчий). Репродуктивний рівень розвитку здібностей характеризується тим, що дитина легко засвоює знання, без особливих зусиль оволодіває новою діяльністю. •
Досягаючи високих результатів в діяльності, вона, однак, не вносить у неї нічого нового, діє за сталим зразком
. Продуктивний (творчий) рівень розвитку здібностей характеризується тим, що дитина винаходить, раціоналізує
, творить у процесі діяльності.
Модель творчої особистості учня
Етапи творчої діяльності
•
Накопичення
знань
і навиків
, необхідних
для чіткого
викладу
і формування
завдання
, виникнення
проблеми
(постановка завдань
).
•
Зосередження
зусилл
ь
і пошуки
додаткової
інформації
, підготовка
до ви
рішення
завдання
.
•
Відхід
від
проблеми
, перек
люче
ння
на інші
заняття
(
період
інкубації
).
•
Осяяння
або
і
нсайт
(
геніальна
ідея
і проста здогадка
скромних
масштабів
-
тобто
логічний
п
рорив
, стрибок
у
мисленні
, отримання
результату, не витікаючого
однозначно з посил
ань
)
.
•
Перевірка
і доопрацювання
задуму
, його
втілення
.
•
Відомий
дослідник
проблеми
творчості
А
.
Н
.
Лук
,
спираючись
на
біографії
видатних
учених
,
винахідників
,
художників
і
музикантів
виділяє
наступні
творчі
здібності
:
1.
Здатність
бачити
проблему
там,
де
її
не
бачать
інші
.
2.
Здатність
згортати
розумові
операції
,
замінюючи
декілька
понять
одним
і
використовуючи
все
більш
єм
н
і
в
інформаційному
відношенні
символи
.
3.
Здатність
застосувати
нави
ч
ки
,
придбані
при
ви
рішенні
однієї
задачі
до
ви
рішення
інши
х
.
4.
Здатність
сприймати
дійсність
цілком
,
не
дроб
ляч
и
її
на
частини
.
5.
Здатність
легко
асоціювати
віддалені
поняття
.
6.
Здатність
пам'яті
видавати
потрібну
інформацію
в
потрібну
хвилину
.
7.
Гнучкість
мислення
.
8.
Здатність
вибирати
одну
з
альтернатив
вирішення
проблеми
д
о
її
перевірки
.
9.
Здатність
включати
знов
у
сприйняті
відомості
у
вже
наявні
системи
знань
.
10.
Здатність
бачити
речі
такими,
як
ими
вони
є,
виділ
я
ти
спостережуване
з
того,
що
привноситься
інтерпретацією
.
11.
Легкість
генерування
ідей
.
12.
Творча
уява
Особливості розвитку творчих здібностей дітей молодшого
шкільного віку.
•
З психологічної точки зору молодший шкільний вік є сприятливим періодом для розвитку творчих здібностей тому, що в цьому віці дитина вперше усвідомлює відношення між ним і навколишніми, починає розбиратися в громадських мотивах поведінки, моральних оцінках, значущості конфліктних ситуацій, тобто в цьому віці формування особистості набуває свідому фазу. •
Рівень творчості дітей молодшого шкільного віку, як правило, залежить від тих навичок, яких дитина дошкільного віку набула в іграх, спілкуванні з оточуючими, продуктивних видах діяльності. •
Творча дитина енергійна
, дотепна, відрізняється розвиненою пам’яттю і виявляє значну самостійність у думках і поведінці. •
Дитина молодшого шкільного віку в умовах виховання і навчання починає займати нове місце в системі доступних йому суспільних відносин. Це пов'язано насамперед з надходженням його до школи, яка накладає на дитину певні суспільні обов'язки, що вимагають до неї свідомого і відповідального ставлення, і з новим положенням його в сім'ї, де він також отримує нові обов'язки. У молодшому шкільному віці дитина вперше стає як у школі, так і в сім'ї, членом цього трудового колективу, що є основною умовою формування його особистості. Проаналізувавши аспекти, показники, складові творчої активності школярів, можна визначити такі особливості творчих здібностей молодших школярів:
•
−висока
пізнавальна активність;
•
−допитливість
, прагнення створити нове;
•
−самостійність
в розв’язанні нових завдань, у пошуку оригінальних рішень;
•
−швидкість
засвоєння нової інформації, висока швидкість перебігу розумових процесів;
•
−схильність
до широкодіапазонного використання своїх знань, швидке опанування уміннями, •
навичками, прийомами;
•
−фантазування
, схильність до творчої інтерпретації.
Умови успішного розвитку творчих здібностей молодших школярів
•
ранній фізичний розвиток малюка: раннє плавання, гімнастика, раннє по
взання
та ходіння
. Потім
раннє
читання
, рахунок
, раннє
знайомство
з різними
інструментами
та матеріалами
. •
створення
обстановки, що
випереджає
розвиток
дітей
. •
умова
максимального напруження
сил ,коли частіше
у своїй
діяльності
дитина
добирається
"до стелі
" своїх
можливостей
і поступово
піднімає
це
стеля все вище
і вище
. •
надання дитині великої свободи у виборі діяльності, у чергуванні справ, в тривалості занять одним яким
-
небудь справою, у виборі способів і т.д. •
ненав'язлива
, розумна
, доброзичлива
допомога
дорослих
.
•
при наявності
задатків
здібності
можуть
розвиватися
дуже
швидко
навіть
за несприятливих
обставин
. Однак
прекрасні
задатки самі
по собі
автоматично не забезпечують
високих
досягнень
. Я
ким
буде ставлення
людини
до дійсності
, таким і результат.
•
Розділ ІІ. Основні напрямки і зміст роботи вчителя з формування творчих здібностей учнів.
Виявлення творчих здібностей у дітей молодшого шкільного віку
учнів
.
Процес виявлення творчих здібностей здійснюється поетапно
:
І етап. Всебічне спостереження за поведінкою, діяльністю, перебігом розумових процесів у дитини.
ІІ етап. Виявлення й дослідження психічного стану дитини та інтересів, шляхом власної оцінки.
ІІІ етап. Визначення коефіцієнта розвитку інтелекту.
IV етап. Визначення рівня розумового розвитку, що базується на дослідженні вербальних здібностей дитини.
V етап. Визначення продуктів творчої діяльності.
VI етап. Всебічний аналіз конкретних випадків.
Основні педагогічні напрями, завдання та методи з розвитку творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку
•
щоб розвинути до високого рівня творчі можливості учнів молодшого шкільного віку, педагогам доцільно:
•
−впроваджувати
відкриті методи навчання, що передбачають дискусії, оригінальні експерименти, учнівські проекти, тощо;
•
−організовувати
процес навчання із залученням учнів до наукового пошуку і використання отриманих знань на практиці;
•
−створити
творчу атмосферу в процесі навчання, яка благотворно впливає на появу нових, оригінальних ідей, що є однією з головних умов розвитку творчих здібностей учнів.
Для розвитку творчого мислення та творчої уяви учнів початкових класів необхідно пропонувати такі завдання: •
-
класифікувати об'єкти, ситуації, явища за різними підставами; •
-
встановлювати причинно
-
наслідкові зв'язки; •
-
бачити взаємозв'язки та виявляти нові зв'язки між системами; •
-
розглядати систему у розвитку; •
-
робити припущення прогнозного характеру; •
-
виділяти протилежні ознаки об'єкта; •
-
виявляти і формувати протиріччя; •
-
розділяти суперечливі властивості об'єктів у просторі і в часі; •
-
представляти просторові об'єкти. Добираючи
дидактичні
ігри
для уроків
та розробляючи
методику їх
використання
як методу формування
пізнавальних
інтересів
молодших
школярів
, треба керуватися
такими положеннями
:
•
а ) визначення
місця
дидактичних
ігор
та ігрових
ситуацій
у системі
інших
видів
діяльності
на уроці
;
•
б ) доцільність
цілеспрямованого
й систематичного використання
їх
на різних
етапах
уроку ;
•
в ) розробка
методики проведення
дидактичних
ігор
з урахуванням
дидактичної
мети уроку та рівня
підготовки
учнів
;
•
д ) передбачення
способів
стимулювання
учнів
, заохочення
в процесі
гри
тих, хто
найбільше
відзначився
, а також
для підбадьорення
відстаючих
.
Використані джерела
•
1
. Бабіч
Т. Що таке творчість? / Т. Бабіч
// Психолог. –
2007. –
№ 18
–
19. –
С. 3
–
10.
•
2. Волобуєва Т. Розвиток творчої компетентності школярів / Т. Волобуєва. –
Х.: Основа. –
2005. –
112 с.
•
3. Волощук І. Методи розвитку творчих здібностей учнів молодшого шкільного віку / І. Волощук // Рідна школа
. –
1998. –
№ 6. –
С. 29
–
37.
•
4. Воронова Е. Обдарованість: діагностика та система роботи зі здібними дітьми / Е. Воронова // Психолог. –
2006. –
№ 25
–
28. –
С. 5
–
37.
•
5. Момот
Л. До проблеми формування творчих здібностей у процесі навчання / Л. Момот
, Л. Шелестова
// К
.: Педагогіка і психологія. –
1997. –
№ 2. –
С. 53
–
54.
•
6. Пєхота
О. М. Освітні технології: навч.
-
метод
. посіб
. / О. М. Пєхота
, А. З. Кіктенко
, О. М. Любарська
. –
К.: А.С.К
. –
2003. –
С. 109
–
127
.
Автор
tar.natalia2011
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
9 765
Размер файла
2 994 Кб
Теги
над, робота, єрмак, темою, досвіду, проблемного, презентация
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа